Gaz 10-373.qxp - Gazeta Łapska

Komentarze

Transkrypt

Gaz 10-373.qxp - Gazeta Łapska
W numerze:
W rytmie serca str. 3, 10
Od klasyki do nowoczesności str. 5
21 trumien str. 6, 7
Podniebne zawody str. 9
Od Karolka do Karola str. 11
Dzień wolontariatu str. 12, 13
Młodzi naszą przyszłością str. 14
MIESIĘCZNIK
Rok XXII nr 10 (373)
26 października 2011
Cena 2 zł (w tym 8% VAT)
www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl
INFORMACJE OG£OSZENIA KOMUNIKATY
Celem projektu jest przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu
i wsparcie sektora Ekonomii Społecznej
oraz budowanie otoczenia sprzyjającego jego rozwojowi.
W ramach Podlaskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
zaplanowano następujące działania:
1. Punkty informacyjno-doradcze, gdzie można otrzymać informacje dotyczące
ekonomii społecznej, materiały informacyjne, broszury i poradniki z zakresu
ekonomii społecznej, profesjonalne doradztwo z zakresu zakładania
i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej.
2. Specjalistyczne usługi księgowe dla podmiotów ekonomii społecznej.
3. Szkoła Ekonomii Społecznej dla przedstawicieli podmiotów ekonomii
społecznej.
4. Szkolenia dla osób fizycznych z zakresu zakładania i prowadzenia
podmiotów ekonomii społecznej, gdzie uczestnicy nauczą się prowadzić
spółdzielnię socjalną oraz poznają inne formy zarabiania pieniędzy.
5. Szkolenia dla liderów środowisk lokalnych z gminy Łapy, gdzie uczestnicy
nauczą się pracy metodą projektową, pozyskiwania środków na działalność,
metod integracji społeczno-gospodarczej środowisk lokalnych.
6. Stworzenie Paktu na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w gminie Łapy.
Osoby zainteresowane rozwojem ekonomii społecznej prosimy o kontakt
z Katarzyną Żukowską-Koc – koordynatorem projektu w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Łapach: tel. 085 715 25 50 wew. 31, mail:
[email protected] lub w Biurze projektu w Łapach przy ul. Głównej 8, tel.
085 814 11 56 we wtorki w godz. 10.00 – 13.00 i czwartki w godz. 15.00 – 18.00.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
KONCERT
THE PIORUNERS
zaprasza
godz. 18.00
29 października
2O11
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku
i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach
zapraszają do uczestnictwa w projekcie
„PODLASKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Potañcówka pod chmurk¹
komentuje Zbyszek 32-letni
mieszkaniec £ap - jakby tego by³o
ma³o to wszyscy bez wyj¹tku
œwietnie siê bawi¹ przy takich rytmach! - dodaje.
Wieczorow¹ por¹, w niedzielê
2 paŸdziernika zaplanowana by³a
przed Domem Kultury dyskoteka pod gwiazdami.
Do tañca przygrywa³y grupy
Proxy i Spike. Warto by³o tu
przyjœæ ¿eby popatrzeæ jak ¿ywio³owo potrafimy bawiæ siê razem,
jak mo¿emy byæ uœmiechniêci i
weseli. Mo¿na by³o te¿ na³adowaæ
siê pozytywn¹ energi¹, a przede
wszystkim potañczyæ!
Ca³oœæ imprezy prowadzi³a
Agencja Artystyczna Melodia.
(kk)
Gabriela (18.10.2011) - córka
pañstwa Katarzyny i Karzysztofa Biernatów z £ap. Waga - 3200g,
wzrost - 54 cm.
fot. J. Barañczuk
- Wielu ludzi narzeka i wymyœla ró¿ne rzeczy na temat muzyki disco polo i oczywiœcie ka¿da
z tych osób twierdzi, ¿e jej nie s³ucha. Pytanie tylko: dlaczego na
koncertach tych zespo³ów gromadzi siê du¿o wiêcej osób ni¿
na koncertach popularnych i
znanych zespo³ów, które graj¹
zupe³nie inny rodzaj muzyki -
2
nr 10 / 26 paŸdziernika 2011
Z GMINY
Pl¹s - II £apski Festiwal Taneczny Osób Niepe³nosprawnych
Jedn¹ z interesuj¹cych
form rehabilitacji osób niepe³nosprawnych jest muzyka i ruch przy rytmie i
melodii. Taniec to nie tylko
umiejêtnoœci stawiania
kroków i ruchu cia³a w rytmie muzyki, ale równie¿
nauczanie form
towarzyskich, takich jak
przedstawianie siê, przywitanie, pozdrowienie, zaproszenie do tañca i
podziêkowanie. Taniec to
nie tylko stanie w parze
przed sob¹, mo¿na
tañczyæ z osob¹ siedz¹ca
na krzeœle, wózku, opart¹
o kule. W tegorocznym
Pl¹sie uczestniczy³o 65
niepe³nosprawnych tancerzy.
Anna Puchalska jest psychologiem w ³apskim Œrodowiskowym Domu Samopomocy.
Opowiedzia³a nam jak zrodzi³
siê pomys³ na zorganizowanie w
£apach I Festiwalu Tanecznego
Osób Niepe³nosprawnych "Pl¹s".
- Jedna z naszych kole¿anek -Asia Kozicz, która prowadzi
zajêcia muzyczne, wpad³a na
pomys³ zorganizowania takiego
festiwalu, bo tak naprawdê nigdy
czegoœ takiego nie by³o. Inna kole¿anka, zajmuj¹ca siê miedzy
innymi projektami w MOPSie Ula
Andrejuk, napisa³a odpowiedni
projekt i uda³o siê! Projekt zosta³
przyjêty i w ten sposób w
zesz³ym roku odby³ siê I, a w tym
II Festiwal Taneczny Osób Niepe³nosprawnych - "Pl¹s", realizowany przez Stowarzyszenie
"Pomocna D³oñ" dzia³aj¹ce przy
Œrodowiskowym Domu Samopomocy.
Marcin ma 29 lat i bardzo lubi
przychodziæ do ŒDS-u.
- Uwielbiam tañczyæ! Czêsto
tu organizujemy sobie dyskoteki, a na nich trochê trenujemy mówi Marcin - bardzo lubimy siê
nawzajem.
Na wystêpie Marcin nie tylko
tañczy³, ale gra³ te¿ na tamburynie - mimo tego, ¿e ju¿ nie pierwszy raz wystêpowa³em przed
publicznoœci¹, na pocz¹tku mia³em ma³¹ tremê - wspomina.
- Jak jest taka publicznoϾ to
zawsze jest te¿ i ma³y lêk - dodaje kole¿anka Marcina, Kasia - ale
w sumie by³o super, jesteœmy
zadowoleni. Wszystko siê uda³o,
bo daliœmy z siebie wszystko mówi zadowolona.
Na pytanie czy festiwal bêdzie
organizowany w nastêpnym roku
Anna Puchalska odpowiedzia³a:
- na pewno bêdziemy starali
siê kontynuowaæ tê ideê. Mamy
fot. J. Barañczuk
W rytmie serca
nadziejê ¿e w naszych imprezach
bêdzie mog³o uczestniczyæ jeszcze wiêcej osób, gdy¿ aktualnie
prowadzimy nabór uczestników
do naszego domu. Serdecznie
zapraszamy wszystkich chêtnych do Œrodowiskowego Domu
Samopomocy, ul. Leœnikowska
54, tel. 857152550 wew. 40 w
godzinach od 8.00 do 16.00.
W tegorocznym festiwalu
udzia³ wziêli: ŒDS £apy, Augustów, B-stok, Bielsk Podlaski,
Sokó³ka, WTZ Do³ubowo, OREW
Perki Karpie, WTZ Stare Racibo-
ry, DPS Uhowo, Stow. Szko³a bez
barier z £ap, SP nr 1 £apy.
Organizatorem imprezy by³o
Stowarzyszenie "Pomocna d³oñ"
z siedzib¹ w £apach przy wspó³pracy MOPS w £apach, DK i ZSM.
Organizatorzy pragn¹ serdecznie podziêkowaæ sponsorom: Sanmet Leszek Krassowski,
Fryzjer mêski Piotr Ryœ, Agencja
artystyczna melodia Karol Falkowski, Eltron Jan Klewinowski,
T- mobile Marek Go³ko.
Fotoreporta¿ str. 10
(kk)
Dom Pogrzebowy „Perkowscy”
Kompleksowe Usługi Pogrzebowe
Dwie kaplice pogrzebowe (przy cmentarzu)
Całodobowy odbiór zwłok
Posiadamy chłodnię
Wykonujemy ekshumację
Organizujemy kremację
Sprowadzamy zwłoki z zagranicy
Zapewniamy godną obsługę i niskie ceny.
nr 10 / 26 paŸdziernika 2011
ŁAPY, UL. CMENTARNA 19
tel. (085) 715 24 17
kom. 608 43 78 88
3
Z GMINY
Im d³u¿ej dziecko bêdzie przebywaæ w przedszkolu, tym wiêcej zap³ac¹ rodzice. Bezp³atn¹ opiekê zyskuj¹ niepracuj¹ce mamy
fot. J. Barañczuk
Op³aty za przedszkola
Od 1 wrzeœnia 2010r. wesz³a w ¿ycie nowelizacja,
która reguluje kontrowersyjne kwestie zwi¹zane z
pobieraniem op³at za
œwiadczenia udzielane
przez przedszkola publiczne. Nak³ada ona na Gminê
obowi¹zek ustalenia op³at
za udzielane przez nie
œwiadczenia.
30 wrzeœnia na radzie miejskiej uchwalono, ¿e w godzinach od 7 do 12 (5 godz. dzien-
nie) przez 5 dni od poniedzia³ku
do pi¹tku przedszkole zapewnia
bezp³atne nauczanie, wychowanie i opiekê. Natomiast w czasie
przekraczaj¹cym 5 godz. dziennie koszt jednostkowy za ka¿d¹
rozpoczêt¹ godzinê korzystania
ze œwiadczeñ udzialnych za
przedszkole ponad wymiar zajêæ
ustalono na kwotê 1,70 z³. od jednego dziecka, które korzysta³o z
tych œwiadczeñ. W wypadku
uczêszczania do przedszkola
rodzeñstwa op³ata za kolejne
dziecko wynosi 1,50 z³. Za dni, w
których dziecko nie uczêszcza do
przedszkola op³aty nie bêd¹
pobierane - tak uchwalili radni na
ostatniej Sesji Rady Miejskiej.
Pocz¹tkowo projekt uchwa³y
mówi³ o 2 z³ za godzinê i 1,80 z³
za rodzeñstwo.
- To rozwi¹zanie jest korzystne dla niepracuj¹cej mamy, która
zostawia malucha w przedszkolu na piêæ bezp³atnych godzin
dziennie i p³aci tylko za stawkê
¿ywieniow¹ - komentuje mama
szeœcioletniej Natalki - natomiast
dla rodziców, którzy pracuj¹ w
pe³nym wymiarze i maj¹ wiêcej
ni¿ jedno dziecko, op³aty liczone
wed³ug nowych zasad bêd¹ na
pewno wy¿sze - dodaje.
- Kwota, któr¹ uchwalono,
czyli 1,70 z³, w obecnej sytuacji
uczêszczania dzieci (frekwencja jest niska) jest utrzymana na
poziomie ubieg³ego roku szkolnego, gdy obowi¹zywa³a op³ata
sta³a. W wypadku, gdy dzieci
uczêszczaj¹ na 3 godziny ponad
podstawê programow¹ przy 100%
frekwencji op³ata bêdzie wynosi³a 103 z³ - t³umaczy Wies³awa
Szlachetna Paczka
Szlachetna Paczka to ogólnopolska
akcja œwi¹tecznej pomocy - realizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenie WIOSNA, w tym roku pierwszy raz w £apach. G³ównym jej za³o¿eniem jest idea przekazywania bezpoœredniej pomocy - by by³a ona
skuteczna, konkretna i sensowna.
W Szlachetnej Paczce prywatni darczyñcy odpowiadaj¹ na potrzeby osób najbardziej
ubogich ze swojego miasta lub okolicy. O
potrzebach tych dowiaduj¹ siê wolontariusze, którzy sami w swoich spo³ecznoœciach
poszukuj¹ rodzin dotkniêtych bied¹, odwiedzaj¹ je i pytaj¹ o to, czego im najbardziej brakuje. Oko³o miesi¹ca przed Bo¿ym Narodzeniem informacje te s¹ umieszczane w anonimowej bazie internetowej, by darczyñca
móg³ wybraæ konkretn¹ rodzinê i przygotowaæ dla niej paczkê na œwiêta.
4
W ramach Szlachetnej Paczki docieramy
z pomoc¹ do rodzin najbardziej potrzebuj¹cych, takich, które nie maj¹ postawy roszczeniowej, których bieda jest ukryta. W
szczególnoœci docieramy do rodzin wielodzietnych, niepe³nych, z chorymi lub niepe³nosprawnymi dzieæmi lub cz³onkami
rodziny, osób starszych i samotnych, rodzin,
których dotknê³o nieszczêœcie oraz takich,
których bieda jest niezawiniona.
By akcja mog³a siê odbywaæ, niezbêdna
jest pomoc dobroczyñców, czyli osób, które
wspieraj¹ Szlachetna Paczka finansowo.
Bohaterstwo to jedna z najwa¿niejszych
wartoœci w projekcie Szlachetna Paczka.
Wszystkie osoby, które anga¿uj¹ siê w projekt, maj¹ odwagê zaryzykowaæ i przeciwstawiaæ siê przeciwnoœciom losu dla dobra
innych - rodzin ¿yj¹cych w niezawinionej biedzie.
Wincenciak dyrektor Przedszkola
nr 1 w £apach.
Natomiast radni Klubu Radnych Prawo i SprawiedliwoϾ
Rady Miejskiej w £apach z
panem S³awomirem Maciejewskim na czele, proponuj¹, aby
op³ata jednostkowa, za ka¿d¹
rozpoczêt¹ godzinê korzystania
ze œwiadczeñ udzielanych przez
przedszkola by³a 50 groszy
ni¿sza.
Dla porównania w Przedszkolu nr 20 w Bia³ymstoku w
czasie przekraczaj¹cym darmowe 5 godz. za ka¿d¹ rozpoczêt¹
godzinê korzystania ze œwiadczeñ
udzielanych przez przedszkole
zap³acimy 2,77 z³. Jest jednak
drugi wariant, rodzice mog¹ podpisaæ deklaracjê, ¿e dziecko pozostanie w przedszkolu 9 godz. I w
tym wypadku rodzice zap³ac¹
194 z³ - tyle ile wynosi³a op³ata
sta³a w ubieg³ym roku szkolnym w Bia³ymstoku.
Dotychczas op³ata sta³a w
przedszkolach w gminie £apy
wynosi³a 100 z³ za pierwsze
dziecko i 95 z³ za drugie z tej
samej rodziny.
(gk)
Wolontariuszy Paczki, którzy maj¹ odwagê wkroczyæ w œwiat biedy i realnie pomóc
rodzinie w potrzebie, nie bez powodu nazywamy SuperW. Wiemy, ¿e s¹ superbohaterami i mo¿emy powierzaæ im odpowiedzialne zadania i stawiaæ przed nimi wielkie
wyzwania.
Bohaterem mo¿na staæ siê tak¿e wspieraj¹c akcjê finansowo lub przygotowuj¹c paczkê dla rodziny w potrzebie. Kiedy nie ogl¹dasz
siê na innych, dostrzegasz potrzebuj¹cych
i pomagasz nie czekaj¹c a¿ pomo¿e im ktoœ
inny, stajesz siê bohaterem.
Rodziny w potrzebie to te¿ bohaterowie,
którzy na co dzieñ mierz¹ siê z przeciwnoœciami losu. Mimo choroby, samotnoœci, nieszczêœcia nie popadaj¹ w rozpacz. Szlachetna Paczka mo¿e im pozwoliæ staæ bohaterami w jeszcze jednym wymiarze - w
zmianie swojego ¿ycia.
Szlachetna Paczka istnieje, ¿eby inspirowaæ ludzi, do tego, by stawali siê bohaterami!
Ÿród³o http://www.szlachetnapaczka.pl/
nr 10 / 26 paŸdziernika 2011
fot. J. Barañczuk
KULTURA
Wywiad z Grzegorzem Perkowskim - dyrektorem Domu Kultury
w £apach
Od klasyki do
nowoczesnoœci
Przesz³o miesi¹c temu zosta³ Pan dyrektorem Domu Kultury w £apach. Ale nie ka¿dy
wie, kim jest Grzegorz Perkowski. Proszê wiêc
powiedzieæ kilka s³ów o sobie.
Jestem rodowitym £apianinem, urodzi³em siê w £apach, mieszka³em w £apach, tu
skoñczy³em szko³ê podstawow¹. W œredniej
szkole uczy³em siê ju¿ w Bia³ymstoku równolegle ze szko³¹ muzyczn¹, tam te¿ by³y studia w Akademii Muzycznej w Bia³ymstoku
i dodatkowo jeszcze studia podyplomowe w
Bydgoszczy. 10 lat by³em organist¹ w Sura¿u - czyli po s¹siedzku. W 2004r. podj¹³em
pracê w ³apskim LO, a w 2008r. przyszed³em
do pracy do Domu Kultury. Tu prowadzi³em
pracowniê muzyczn¹, z reszt¹ dalej pracujê
jako instruktor, muzyk, nauczyciel.... W pewnym momencie postanowi³em wystartowaæ w konkursie na dyrektora Domu Kultury
w £apach, gdy¿ stwierdzi³em ¿e jest kilka rzeczy które chcia³bym zrobiæ. I tak te¿ z konkursu wy³oniono moj¹ kandydaturê, z czego
siê niezmiernie cieszê. I teraz to co zaplanowa³em - chcia³bym zrealizowaæ.
ry?
Jaki wg Pana powinien byæ Dom Kultu-
Moim zdaniem Dom Kultury powinien
pe³niæ rolê trochê tak¹ s³u¿ebn¹, podobnie
jak lekarze policjanci czy nauczyciele, którzy
s³u¿¹ ludziom - tak samo Dom Kultury
powinien swoj¹ dzia³alnoœci¹ czyli edukacj¹
nr 10 / 26 paŸdziernika 2011
kulturaln¹ s³u¿yæ dzieciom i m³odzie¿y. St¹d
te¿ nasze pracownie, które tu funkcjonuj¹: pracownia plastyczna, taneczna, modelarska,
teatralna, muzyczna czy folklorystyczna. S¹
one przeznaczone dla rozwoju dydaktycznego
dzieci i m³odzie¿y. St¹d moje stwierdzenie,
¿e tak Dom Kultury powinien s³u¿yæ tym dzieciom, powinien je kierunkowaæ i rozwijaæ.
Dom Kultury powinien kreowaæ i budowaæ ³apsk¹ kulturê. Nie mo¿e ograniczaæ siê
do jednego lub kilku stylów w kulturze. Musi
byæ otwarty na wiele kierunków od klasyki
do nowoczesnoœci. Bêdziemy organizowaæ
takie imprezy, które uka¿¹ naszym mieszkañcom szerokie horyzonty kulturalne.
Podobno ma Pan kilka nowych pomys³ów,
które chce Pan wprowadziæ w nowym sezonie w ¿ycie. Uchyli Pan r¹bka tajemnicy?
Po pierwsze chcia³bym zrzeszyæ, zapoznaæ siê z twórcami, artystami z naszego
regionu i naszego miasta. Chcia³bym ich
gor¹co zaprosiæ, ka¿dego kto maluje, rysuje, rzeŸbi, czy haftuje, czy te¿ œpiewa....byæ
mo¿e jest ukrytym aktorem, a mo¿e modelarzem. Chcia³bym ich zaprosiæ na wieczór
artystów, który specjalnie powo³ujê i chcia³bym go poœwiêciæ tylko i wy³¹cznie dla nich.
Chcia³bym, aby by³ to sposób na pokazanie
w³asnej twórczoœci, na porozmawianie o tej
twórczoœci - bêd¹ to spotkania cykliczne i ju¿
mogê zdradziæ, ¿e spotkania te zaplanowa-
ne s¹ do lutego.
Rytmika! Dla dzieci od 3 lat. Uwa¿am, ¿e
ju¿ w tym wieku powinniœmy zacz¹æ edukacjê
dzieci, powinniœmy zacz¹æ siê spotykaæ z dzieæmi.
Powstanie te¿ gazetalapska.pl, bêdzie to
gazeta on-line. Zapraszam do pisania artyku³ów, do kontaktowania siê z nami, do
przysy³ania zdjêæ, w³asnych opinii, opisów
wydarzeñ, felietonów, artyku³ów. Zapraszam
na stronê.
Mamy w £apach artystê - artystkê (na
razie tylko tyle mogê zdradziæ), która jest
autem musicalu dla m³odzie¿y. Do³o¿ê wszelkich starañ aby to dzie³o zosta³o wystawione w naszym mieœcie. Potrzebujemy do tego
oczywiœcie pieniêdzy a te spróbujemy pozyskaæ z funduszy europejskich.
Poza tym pracujemy nad wieloma projektami unijnymi na organizacjê imprez kulturalnych w naszym mieœcie (wiêcej nie mogê
powiedzieæ ¿eby nie zapeszaæ). Wszelkie
informacje bêdziemy na bie¿¹co zamieszczaæ
na naszych stronach internetowych
www.dklapy.pl i www.gazetalapska.pl. A
tych, którzy chcieliby byæ na bie¿¹co informowani o naszej dzia³alnoœci zapraszam do
zapisania siê na newsletter dom kultury. Zapisu mo¿na dokonaæ na naszej stronie internetowej.
W przysz³ym roku, przy wspó³pracy z
parafi¹ chcemy wystawiæ operê - mog¹
Pañstwo trzymaæ kciuki.
Jaka bêdzie oferta kulturalna Domu
Kultury w £apach? Czy dzieci i m³odzie¿ bêd¹
mieli z czego wybieraæ? A mo¿e bêdzie coœ
dla osób starszych?
Tak jak ju¿ wspomina³em, zapraszamy na
rytmikê, s¹ to zajêcia dla dzieci przeznaczone od lat 3 do 6. Bêd¹ funkcjonowa³y pracownie: teatralna, muzyczna, plastyczna,
taneczna, modelarska i folklorystyczna.
Mamy szeroki wachlarz zajêæ dla dzieci,
które mog¹ tu mi³o spêdziæ chwilê wolnego
czasu, a przy okazji mog¹ siê czegoœ nauczyæ.
Powsta³y te¿ nowe warsztaty taneczne dla
emerytów i rencistów, które prowadzi Kasia
£apiñska - nasza judoczka - ale bez obaw,
Kasia dostosuje zajêcia do Pañstwa
potrzeb(œmiech). Zauwa¿y³em ju¿, ¿e zajêcia
te s¹ bardzo chwalone przez emerytów i rencistów.
A co z tymi, którzy nie chc¹ ani tañczyæ
ani œpiewaæ. Chcieliby po prostu przyjœæ na
koncert czy ciekaw¹ wystawê i mi³o spêdziæ
czas. Czy dla nich DK te¿ coœ przygotuje?
W styczniu bêdzie organizowana dla
dzieci zabawa choinkowa. Zapraszamy te¿ w
najbli¿sz¹ sobotê 29 paŸdziernika na koncert
zespo³u The Pioruners, oczywiœcie na wspomniany ju¿ Wieczór Artystów. W przysz³ym
roku na wystawy i koncerty organizowane
przez Dom Kultury.
Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê sukcesów
w realizacji wszelkich planów.
Dziêkujê
<rozm red.>
5
HISTORIA
Prace porz¹dkowe przy Grobie Nieznanego ¯o³nierza
w £apach, lata 30. XX wieku. (Archiwum Danuty Skibko)
80 rocznica poœwiêcenia Grobu Nieznanego ¯o³nierza w £apach
21 trumien
Dwudziestolecie miêdzywojenne w £ apach m ia³o d wie
wielkie uroczystoœci funeralne.
Pierwsz¹ by³o ekshumacja i pochowanie 21 ¿o³nierzy, uczestników walk o wolnoœæ w latach
1918-11921, drug¹ natomiast - poœwiêcenie Grobu Nieznanego
¯o³nierza na cmentarzu w £apach w 1931 r.
W kilka lat po zakoñczeniu
wojny polsko-bolszewickiej
mieszkañcy £ap wyszli z inicjatyw¹, aby odpowiednio upamiêtniæ poleg³ych ¿o³nierzy, spoczywaj¹cych dot¹d w ró¿nych
miejscach poza miastem. Lokalizacjê grobów znano od dawna.
Wiêkszoœæ by³a oznaczona prymitywnymi krzy¿ami. Inne
wskazywali w³aœciciele pól, na
których wczeœniej dokonano
pospiesznego pogrzebu. Do akcji ekshumacyjnej przyst¹pili
przede wszystkim cz³onkowie
³apskiego oddzia³u Polskiego
¯a³obnego Krzy¿a, którego pre-
6
zesem w póŸniejszym okresie
by³ ks. dr Kazimierz Grunwald.
Ostatecznie odnaleziono 21 cia³,
które mia³y zostaæ z³o¿one we
wspólnej mogile na cmentarzu
w £apach.
W dniu 26 paŸdziernika
1924 r. mia³a miejsce w £apach
podnios³a uroczystoœæ powtórnego pogrzebu dla poleg³ych
¿o³nierzy. Cia³a umieszczono w
nowych trumnach, które uroczyœcie przewieziono na pobliski cmentarz. Obszern¹ relacjê
z tego wydarzenia opublikowa³o
czasopismo ³om¿yñskie „¯ycie
i Praca“:
Ju¿ oko³o po³udnia tego¿
dnia zaczêto zwoziæ trumny
ze zw³okami z ró¿nych okolic
na punkt zborny w koñcu wsi
£apy Ziêciuki. Oko³o godziny
drugiej zebra³ siê ca³y szereg
wozów, ozdobionych zieleni¹
i wieñcami, na których by³y
z³o¿one w trumnach zw³oki
poleg³ych. O godzinie 2-giej
na to miejsce zborne przyby³
Zarz¹d ,,Czarnego Krzy¿a” i
zaproszeni goœcie, wœród
których widzieliœmy p. wojewodê Rembowskiego z Bia³egostoku, p. pu³kownika Okulicza-Kozaryna, z ramienia
Ministerstwa Spraw Wojskowych, ks. Bogackiego, Assesora Kurii Biskupiej w £om¿y
w zastêpstwie J. Ekscelencji
ks. Biskupa, który osobiœcie
nie móg³ przybyæ na tê uroczystoœæ, p. pos³a £abacza z
Warszawy, i wielu innych delegatów z bli¿szej i dalszej
okolicy. (…) Przyby³y równie¿ ró¿ne korporacje, stowarzyszenia i zwi¹zki, m³odzie¿
szkolna ze swoimi przewodnikami – a lud okoliczny p³yn¹³, jak rzeka w stronê punktu zbornego. Pochód rozpoczê³y szeregi m³odzie¿y oraz
delegacje ze sztandarami,
krêp¹ okrytemi. Za krzy¿em i
sztandarami koœcielnymi postêpowa³o duchowieñstwo z
prowadz¹cym kondukt ksiê-
dzem dziekanem Wyszomirskim, proboszczem z P³onki.
Dwie godziny trwa³ wspania³y pochód – przechodz¹c oko³o piêciokilometrow¹ przestrzeñ a¿ do koœcio³a parafialnego w £apach. Tu, gdy
na placu koœcielnym stanê³y
wszystkie wozy z trumnami
woko³o koœcio³a – a kilka tysiêcy g³ów wiernych kornie
schyli³o siê do modlitwy – Duchowieñstwo odprawi³o ¿a³obne nabo¿eñstwo, po
którem prowadz¹cy kondukt
ks. Dziekan pokropi³ wod¹
œwiêcona trumny. (…) Na
cmentarzu, po ustawieniu
trumien nad grobem, z mównicy przygotowanej przemówi³ p. wojewoda Rembowski z Bia³egostoku. (…) Wzywa³ obecnych, aby starali siê
o szerzenie kultury oraz urabianie serc prostaczków, by
ten grób, przez nas sypany,
przemawia³ do wszystkich,
aby ich zachêciæ do wspólnej
nr 10 / 26 paŸdziernika 2011
HISTORIA
Grób Nieznanego ¯o³nierza w
£apach, II po³owa XX wieku.
(Archiwum Danuty Skibko)
Fragment tekstu erekcyjnego z okazji poœwiêcenia
Grobu Nieznanego ¯o³nierza w £apach
pracy dla dobra Ojczyzny.
P. pu³kownik Okulicz-Kozaryn ¿egna³ poleg³ych imieniem wojska. P. Pose³ £abacz
w d³u¿szem przemówieniu
rozwija³ potrzebê budzenia
ducha wœród ludu, przypomnia³ gro¿¹ce Polsce
niebezpieczeñstwa, wzywa³ do
jednoœci i zgody. Po odœpiewaniu przez ksiê¿y mod³ów ¿a³obnych i odprawieniu przez
chór miejscowy wspania³ej ¿a³obnej kantaty, trzema towarzysz¹cemi powy¿szym aktom
z karabinu danemi salwami
przez szeregowców policji – zakoñczy³ siê rzewny ten obrzêd
oko³o godz. 6-stej wieczorem.
Wkrótce na ³apskiej nekropolii zbudowano okaza³y pomnik, który mia³ godnie
upamiêtniaæ poleg³ych za Ojczyznê. Poœwiêcono go w dniu
11 listopada 1931 r. Na monumencie wyryto napis: ,,Dom poleg³ych w obronie wiary i ojczyzny w 1920 r.”. Nale¿y podkreœliæ, ¿e wiêkszoœæ pogrzebano
tam anonimowo. Wyj¹tkiem by³
jednak Leon Starybrat, który jako ¿o³nierz 59 Pu³ku Piechoty
Wielkopolskiej, poleg³ w dniu
23 lipca 1920 r. Podobnie jak
siedem lat temu, w uroczystoœci t³umnie wziêli udzia³ mieszkañcy £ap, przedstawiciele lokalnej administracji oraz ducho-
nr 10 / 26 paŸdziernika 2011
wieñstwa. Spoœród goœci warto
wymieniæ ówczesnego burmistrza miasta Antoniego Perkowskiego, burmistrza I kadencji Stanis³awa Hryniewickiego,
kierownika Szko³y Powszechnej
w £apach Antoniego Januszewicza, urzêdników kolejowych
w osobach Antoniego Chodorowskiego i Józefa Macha. Najwa¿niejsz¹ czêœci¹ tej uroczystoœci by³o wmurowanie dokumentu erekcyjnego. Jego treœæ
wyjaœnia³a okolicznoœci tego
niezwyk³ego wówczas wydarzenia. Przywi¹zanie do niepodleg³oœci, patriotyzmu oraz to¿samoœci narodowej mieszkañców ówczesnych £ap, doskonale ilustrowa³a koñcowa czêœæ
dokumentu, która brzmia³a:
(…) Po uroczystem ¿a³obnem nabo¿eñstwem za poleg³ych w obronie Wiary i Ojczyzny w tysi¹c dziewiêæset
dwudziestym roku, których
zw³oki przed kilku laty zosta³y zabrane w okolicy m[iasta]
£apy, przeniesione i pogrzebane w bratniej mogile na
tym cmentarzu. Pomne ofiar
i krwi tych bohaterów funduje spo³eczeñstwo na ich mogile i poœwiêca widzialny pomnik ku Ich Chwale, ¿yj¹cym
ku wytrwaniu, potomnych ku
przyk³adowi.
Piotr Sobieszczak
Od lewej ks. Florian Haraburda, proboszcz ks. dr Kazimierz Grunwald, NN (Archiwum Henryka ¯ochowskiego, £apy)
7
Z GMINY
Wywiad z Ma³gorzat¹ Wasilewsk¹ - p. o. Dyrektora Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w £apach.
Z pomoc¹ dla potrzebuj¹cych
Pani Dyrektor, jak MOPS w
£apach radzi sobie z pomoc¹ dla najbiedniejszych mieszkañców naszej
gminy w tak trudnych czasach?
Niestety, ci¹gle niewystarczaj¹ce œrodki przeznaczone na pomoc
spo³eczn¹ zmuszaj¹ nas do poszukiwania, jak najefektywniejszych
metod dzia³ania na rzecz rodzin i
osób poszukuj¹cych wsparcia. W
zwi¹zku z powy¿szym oprócz
wyp³acania œwiadczeñ MOPS realizuje szereg innych dzia³añ
maj¹cych na celu przeciwdzia³anie
wykluczeniu spo³ecznemu.
Co Pañstwo robicie w ramach
projektu systemowego "Nowe
kwalifikacje szans¹ na rynku pracy
- aktywizacja spo³eczno-zzawodowa
bezrobotnych w gminie £apy"?
Celem tego projektu jest zwiêkszenie aktywnoœci spo³ecznozawodowej 76 osób z terenu gminy
£apy korzystaj¹cych ze œwiadczeñ MOPS w £apach, jak równie¿
nabycie przez nich umiejêtnoœci
autoprezentacji i kreowania w³asnej
osoby, podniesienie motywacji do
dzia³ania. Projekt adresowany jest
do osób niepe³nosprawnych i bezrobotnych, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach. W
2011r. zrealizowaliœmy kursy zawodowe tj.: Kasjer-sprzedawca, Technolog robót wykoñczeniowych w
budownictwie, Bukieciarz-florysta, Wychowawca kolonijny. Dla niepe³nosprawnych uczestników projektu w okresie wakacyjnym zorganizowany zosta³ wyjazd usprawniaj¹co-rehabilitacyjny, a dla dzieci uczestników 2-tygodniowy
wyjazd wakacyjny na Mazurach.
Uczestnicy projektu objêci zostali wsparciem w postaci zasi³ków
celowych. Projekt ten wspó³finansowany jest przez UE ze œrodków EFS, a wartoœæ projektu to
ponad 463.000 z³.
Od 2010r. realizujecie projekt
Podlaski Oœrodek Wsparcia Ekonomii Spo³ecznej. Na jakim etapie
jest teraz?
W³aœciwie zbli¿amy siê ku
zakoñczeniu tego projektu. Projekt
realizowany jest w partnerstwie z
Oœrodkiem Wspierania Organizacji Pozarz¹dowych w Bia³ymstoku.
W ramach projektu wsparcie otrzyma³o ponad 160 osób. Odby³y siê
szkolenia z zakresu zak³adania i prowadzenia spó³dzielni socjalnych,
Szko³a dla Liderów Œrodowisk
Lokalnych w Gminie £apy, Szko³a Ekonomii Spo³ecznej dla podmiotów ES, 5 podmiotów ekono-
8
mii spo³ecznej zosta³o objêtych specjalistycznym doradztwem ksiêgowym, utworzono dwa punkty
informacyjno-doradcze w £apach
i Bia³ymstoku, powsta³ Pakt na
rzecz rozwoju ekonomii spo³ecznej
w Gminie £apy. Wartoœæ projektu
to prawie 1.300.000 z³ (100% dofinansowania), projekt wspó³finansowany jest przez UE ze œrodków
EFS.
Co robicie na rzecz osób niepe³nosprawnych?
Od 1997r. prowadzimy Œrodowiskowy Dom Samopomocy. Jest
to dzienny dom pobytu dla osób
niepe³nosprawnych i z zaburzeniami psychicznymi. Jest oœrodkiem wsparcia realizuj¹cym proces
terapeutyczno-rehabilitacyjny
wobec jego u¿ytkowników,
maj¹cych trudnoœci w ¿yciu
codziennym, wymagaj¹cych pomocy niezbêdnej do ¿ycia w œrodowisku rodzinnym i spo³ecznym.
Dom zapewnia swoim u¿ytkownikom mo¿liwoœæ udzia³u w ró¿norodnych formach aktywnoœci.
Ponadto w tym roku otrzymaliœmy dofinansowanie z MPiPS na
realizacjê projektu pt. Nie?sprawni w labiryncie ¿ycia, którego
celem jest zapewnienie, wszechstronnej indywidualnej pomocy
osobom z zaburzeniami psychicznymi, jak równie¿ cz³onkom
ich rodzin, co w dalszej perspektywie sprawi, ¿e prze³amana zostanie ich spo³eczna bezradnoœæ oraz
marginalizacja. W ramach niniejszego projektu zorganizowana
zosta³a wystawa prac wykonanych przez osoby niepe³nosprawne, któr¹ mo¿ecie Pañstwo obejrzeæ
w Galerii Domu Kultury w £apach,
na któr¹ serdecznie zapraszam.
Z jakimi instytucjami, organizacjami pozarz¹dowymi wspó³pracujecie?
Wspó³pracujemy z wieloma
instytucjami i organizacjami pozarz¹dowymi. Dziêki licznym partnerom mo¿emy osi¹gaæ lepsze
efekty naszej pracy. Nasi partnerzy
to Dom Kultury, Oœrodek Kultury
Fizycznej, szko³y podstawowe,
gimnazjalne i ponadgimnazjalne z
naszej terenu naszej gminy, Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych IMPULS, Stowarzyszenie
POMOCNA D£OÑ, Fabryka
Rozwoju Lokalnego, Stowarzyszenie sportowo-edukacyjne
PETRUS, Regionalny Oœrodek
Polityki Spo³ecznej, Oœrodek
Wspierania Organizacji Pozarz¹dowych w Bia³ymstoku, Sto-
warzyszenie Szko³a bez Barier i
wiele innych. Ostatnio w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Spo³ecznych IMPULS i Stowarzyszeniem POMOCNA D£OÑ
zorganizowaliœmy III £apskie Zawody Sportowe Osób Niepe³nosprawnych oraz II £apski Festiwal
Taneczny Osób Niepe³nosprawnych PL¥S, oczywiœcie wspó³finansowane przez Samorz¹d Województwa Podlaskiego. W lutym br.
Zarz¹d ENERGO Sp. z o. o. w
Bielsku Podlaskim podarowa³ Stowarzyszeniu IMPULS 40 ton wêgla,
który zosta³ przekazany dla naszych
podopiecznych znajduj¹cych siê w
bardzo trudnej sytuacji. Z pomocy
skorzysta³o prawie 60 rodzin.
Ponadto w³¹czyliœmy siê w organizacjê XIX Fina³ Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy. W tym roku
pieni¹dze by³y zbierane na zakup
sprzêtu dla dzieci z chorobami
urologicznymi i nefrologicznymi.
Zebrano ponad 14.000 z³. W lutym
b. r. organizowaliœmy III Bal Charytatywny pod has³em "Daj innym
trochê z siebie".
Jak wspieracie rodziny z dzieæmi?
Prowadzimy Œwietlicê Socjoterapeutyczn¹
ŒWIAT
W
KOLORACH, a rodziny mog¹ korzystaæ z porad psychologa, pracowników socjalnych i innych specjalistów. Œwietlica jest placówk¹
wsparcia dziennego. Otacza swoja
opiek¹ dzieci z rodzin potrzebuj¹cych pomocy psychologicznej,
borykaj¹cych siê z trudnoœciami
wieku rozwojowego, zaburzeniami
zachowania i trudnoœciami emocjonalnymi. Œwietlica realizuje
swoje zadania poprzez prowadzenie dzia³alnoœci socjoterapeutycznej, wychowawczej i profilak-
tycznej. Ponadto w partnerstwie ze
Stowarzyszeniem Inicjatyw Spo³ecznych IMPULS realizowany jest
projekt SZKO£A DOBREGO
RODZICA wspó³finansowany przez
UE, wartoœæ projektu to 50.000 z³.
Celem projektu jest stworzenie
"Szko³y Dobrego Rodzica", gdzie
zarówno rodzice jak i dzieci uzyskaj¹ profesjonalna pomoc, gdzie
w przyjemnej atmosferze, z przyjaznymi ludŸmi, rodzice i opiekunowie dzieci w wieku szkolnym,
nabywaj¹ praktyczne umiejêtnoœci
i techniki, które pozwalaj¹ budowaæ
zdrowe, oparte na partnerstwie
relacje z dzieæmi. Ponadto realizujemy projekt pt. Podlasie Moj¹
ma³¹ Ojczyzn¹ - tydzieñ z kultur¹
ludow¹ w Œwietlicy Socjoterapeutycznej w £apach. Celem projektu by³o zastosowanie nowatorskich, otwartych form zajêæ dla m³odzie¿y w dziedzinie edukacji i lokalnej twórczoœci artystycznej.
Jakie inne dzia³ania realizuje
MOPS?
Ostatnio 11 paŸdziernika b. r. zorganizowaliœmy po raz kolejny Galê
Wolontariatu w ramach obchodu
Europejskiego Roku Wolontariatu
(2011), podczas której podziêkowaliœmy wolontariuszom i ich opiekunom za ich zaanga¿owanie, trud,
za to, ¿e swój czas poœwiêcaj¹
pracuj¹c na rzecz innych. Realizujemy wiele innych ciekawych dzia³añ. Zapraszamy na nasz¹ stronê
internetow¹, gdzie znajduj¹ siê
wszystkie informacje, a osoby
chêtne zapraszamy do wspó³pracy.
Dziêkujê za rozmowê
Dziêkujê
<rozm. red>
Zaproszenie
Wspólnota rzymskokatolickiej parafii pw. œw. Jana Chrzciciela w £apach obchodzi w tym roku 25 - lecie istnienia.
Zapraszamy wszystkich wiernych na wspólne prze¿ycie Uroczystoœci dziêkczynnych po³¹czonych z konsekracj¹ koœcio³a
oraz nadanie œp. ks. kan. Mieczys³awowi Pupkowi tytu³u honorowego obywatela £ap.
29 paŸdziernika 2011 r. godz. 17.00
Msza œw. dziêkczynna sprawowana przez ks. proboszcza Zbigniewa Grodzkiego po³¹czona z otwarciem wystawy upamiêtniaj¹cej okres budowy koœcio³a i czasów obecnych.
30 paŸdziernika 2011 r. godz. 12.00
Uroczysta Msza œw. sprawowana przez J. E. Ks. biskupa Stanis³awa Stefanka po³¹czona z konsekracj¹ koœcio³a i aktem nadania œp. ks. kan. Mieczys³awowi Pupkowi tytu³u honorowego obywatela £ap.
nr 10 / 26 paŸdziernika 2011
KULTURA
A jak wrzesieñ to latawce - czas na wspania³¹ zabawê, a przy okazji pierwszy kontakt z wiedz¹
lotnicz¹
Podniebne zawody
Ka¿dego roku we wrzeœniu,
gdy s³oñce nie grzeje ju¿ tak
mocno, a wiatr duje równiutko z
po³udnia, najlepszy to czas na
puszczanie latawców. Tych, zrobionych jeszcze w ubieg³ym
roku jak i nowych, œwie¿utkich z
nie do koñca zaschniêt¹ farb¹.
25 wrzeœnia w niedzielne
popo³udnie na Bindudze w
£apach podziwiaæ mo¿na by³o
latawce najrozmaitszych konstrukcji. Tego dnia dzielni zawodnicy stanêli do boju, zmagaj¹c siê
z wiatrem uczestniczyli w organizowanych przez pracowniê
modelarsk¹ dzia³aj¹c¹ przy Domu
Kultury w £apach, dorocznych
trzecich ju¿ Zawodach Latawcowych. Najm³odszym w puszczaniu latawców pomagali rodzice i opiekunowie.
Zajêcia w pracowni modelarskiej Domu Kultury w £apach
trwaj¹ od po³owy wrzeœnia, wiêc
ka¿dy pocz¹tkuj¹cy modelarz
mia³ czas ju¿ zrobiæ w³asny pierwszy latawiec. Starsi i bardziej
doœwiadczeni mogli pokusiæ siê
o wykonanie bardziej skomplikowanego, skrzynkowego.
Latawiec trzeba przyozdobiæ starannie by nie razi³ estetycznych zmys³ów twórcy i
widzów, zamocowaæ uprz¹¿,
doczepiæ sznurek i... na Bindugê!
Puszczanie latawców to
ogromna przyjemnoœæ, bo jesieñ
to pora na latawce - opowiada
Krzysztof Falkowski - instruktor
pracowni modelarskiej z DK - niektórym przygotowanie siê do
tych zawodów zajê³o sporo czasu,
bo wykonanie latawca wymaga
nabycia pewnej wiedzy teoretycznej. I na tym w³aœnie polega
urok tych zawodów, a w³aœciwie
zabawy, bo przecie¿ najpierw
wspólnie trzeba zbudowaæ lataj¹c¹ maszynê, a póŸniej równie¿
wspólnie wypróbowaæ efekt
naszych starañ w próbach
powietrznych - dodaje.
Piotr Grochowski ma 13 lat, na
zajêcia w pracowni modelarskiej
chodzi ju¿ 3 lata. W zawodach
wzi¹³ udzia³ ju¿ po raz drugi.
- Cieszê siê, ¿e mój latawiec
polecia³ tak daleko i nie pêk³ - cieszy siê Piotr - w dogrywce mia³em
za krótki sznurek, ale mimo to
wszystko wysz³o dobrze. Jestem
zadowolony! Nie licz¹ siê wyniki,
liczy siê zabawa - dodaje.
- Wspaniale jest, gdy nasz latawiec lata majestatycznie na tle
b³êkitnego nieba wed³ug naszej
woli, sk³ania siê w lewo i prawo,
zamiata ogonem. Wspaniale jest
poczuæ jego szarpniêcia za sznurek, jakby chcia³ siê uwolniæ i odlecieæ - wspomina mama Piotra.
fot. J. Barañczuk
(kk)
nr 10 / 26 paŸdziernika 2011
9
fot. J. Barañczuk
W rytmie
serca
Inauguracja roku akademickiego 2011/2012
£apski Uniwersytet III Wieku
W sali konferencyjnej Urzêdu
Miasta i Gminy 12.10.2011 uroczystym Gaudeamus w wykonaniu chóru "£apskie Nutki"
zainaugurowano rok akademicki 2011/2012 ³apskiego Uniwersytetu III Wieku.
Uroczystoœæ rozpoczê³a
dyrektor biblioteki Józefa Bajda
witaj¹c czcigodnych studentów
i zaproszonych goœci. Obecny na
uroczystoœci burmistrz £ap Zdzis³aw Jab³oñski wyg³osi³ krótkie
przemówienie i ¿yczy³ s³uchaczom satysfakcji czerpanej z
edukacji w nadchodz¹cym roku
akademickim. Pierwszy wyk³ad
w nowym roku przeprowadzi³
10
W³odzimierz Plewczyñski, dyrektor ds. Sprzeda¿y i Obs³ugi Klienta CenterNet S.A. pt. "Telefon
komórkowy - wspó³czesne
narzêdzie komunikacji". Podczas
ciekawego wyk³adu prelegent
przybli¿y³ historiê komunikacji,
omówi³ wielorakie pakiety, abonamenty, prepaidy, poruszy³
tematykê telefonicznego savoirvivre, a przez to uœwiadomi³ s³uchaczom, i¿ telefon komórkowy
sta³ siê atrybutem wspó³czesnego cz³owieka, bez którego
trudno sobie wyobraziæ obecny
œwiat i jest najbardziej powszechn¹ form¹ komunikowania mobilnego. Telefony zdo³a³y zupe³nie
odmieniæ nasze codzienne ¿ycie,
a coraz wiêcej narzêdzi i aplikacji, które zawieraj¹ w swoim
wnêtrzu w znaczny stopniu u³atwia nam funkcjonowanie.
Nasz Uniwersytet rozpocz¹³
trzeci rok swojej dzia³alnoœci.
Skupia wielu s³uchaczy poszerzaj¹cych swoj¹ wiedzê, rozwija-
j¹cych umiejêtnoœci i zdolnoœci.
Z roku na rok powiêksza siê
nam grono studentów, których
pomys³em na ¿ycie jest m³odoœæ, potrzeba przebywania razem,
radoϾ i energia.
Alicja £apiñska,
Ma³gorzata Roszkowska
nr 10 / 26 paŸdziernika 2011
Dnia 13.10.2011 Szko³a Podstawowa nr 1 im. Papie¿a Jana
Paw³a II w £apach obchodzi³a X
Rocznicê nadania imienia szkole - Œwiêto Szko³y. Tradycyjnie jest
to bardzo uroczysty dzieñ, bez
zajêæ dydaktycznych. Uczestniczyliœmy we mszy œw. w koœciele œw. Krzy¿a w £apach w intencji spo³ecznoœci szkolnej. Oko³o
930 zgromadziliœmy siê na sali
gimnastycznej na uroczystej akademii z udzia³em goœci: dyrektora
wydzia³u kszta³cenia ogólnego
Kuratorium Oœwiaty w Bia³ymstoku p. Marka Fr¹ckiewicza,
burmistrza £ap p. Zdzis³awa
Jab³oñskiego, sekretarza gminy
p. Urszuli Jab³oñskiej, przewodnicz¹cego Rady Rodziców dr
Stanis³awa Topczewskiego,
mieszkañców £ap i licznie przyby³ych rodziców.
Wys³uchano krótkich okolicznoœciowych przemówieñ
dyrektora szko³y p. Andrzeja
Rogowskiego, przedstawiciela
kuratorium oœwiaty, burmistrza
£ap, przewodnicz¹cego Rady
Rodziców. Nastêpnie wys³uchaliœmy i obejrzeliœmy ciekawy
monta¿ s³owno - muzyczny
poœwiêcony naszemu patronowi
b³. Jana Paw³owi II, w wykonaniu
uczniów kl. VI i zespo³u wokalnego. Uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki poziom artystyczny. Nastêpnie swoje bardzo
wa¿ne wydarzenie prze¿yli
uczniowie klas I, którzy z³o¿yli uroczyste œlubowanie na sztandar
szko³y. Trzecim punktem obchodów Œwiêta Szko³y by³y tradycyjne ju¿ IV Jesienne Biegi Uliczne - "Od Karolka do Karola".
Biegaliœmy w ho³dzie Janowi
Paw³owi II, dla: zabawy, popularyzowania zdrowego stylu ¿ycia,
integracji dzieci i m³odzie¿y z
gminy £apy i woj. podlaskiego, dla
przybli¿enia postaci Jana Paw³a
II. Biegi ciesz¹ siê coraz wiêksz¹
popularnoœci¹ i uznaniem wœród
dzieci i m³odzie¿y. Przebiega³y w
bardzo sportowej atmosferze,
ca³kowicie fair play. Najwa¿niejszy by³ udzia³ i dobiegniêcie do
mety. W biegach uczestniczy³a
rekordowa iloœæ dzieci i m³odzie¿y, na listach startowych
zapisanych by³o 571 zawodników (w tym oko³o 200 ze SP nr
1 w £apach). Przybyli uczniowie
z 22 szkó³ z ca³ego województwa,
te z najbardziej odleg³ych miejscowoœci to Szko³a Podstawowa
w Osowcu.
Po krótkiej prezentacji startuj¹cych szkó³, z³o¿eniu kwiatów przy pomniku Jana Paw³a II,
wystartowa³a grupa honorowa
(kilkanaœcie osób) - nauczyciele,
nr 10 / 26 paŸdziernika 2011
rodzice, opiekunowie grup przyjezdnych. Nastêpnie wystartowali
niepe³nosprawni pod has³em
"Pokonaj samego siebie", po nich
startowa³y kolejne kategorie od
kl. I do uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych. Atmosfera by³a
niezwykle sportowa, a ca³oœæ
prowadzi³ profesjonalnie p. Adam
Protasiewicz. Wszyscy uczestnicy otrzymali pami¹tkowe
koszulki, za I - III miejsce - puchary, za I - X miejsce pami¹tkowe
medale. Na wszystkich czeka³
gor¹cy posi³ek - pyszna grochówka, gor¹ca herbata. Na
buziach wszystkich uczestników by³o widaæ zadowolenie i
radoϾ, obiecali sobie spotkanie
za rok. Nawet pogoda nam sprzyja³a, ale to by³a zas³uga naszego
patrona. Tak sportowo uczciliœmy
pamiêæ Jana Paw³a II, który równie¿ bardzo lubi³ sport, a nawet
czynnie uprawia³ narciarstwo,
pi³kê no¿n¹, kajakarstwo.
Zorganizowanie tej wspania³ej imprezy by³o mo¿liwe dziêki
licznym sponsorom:
G³ówny sponsor Ministerstwo Sportu i Turystyki,
inni sponsorzy: Burmistrz
£ap, PSS "SPO£EM'', P. Brzozowscy, P. Zajkowscy - zak³ad
miêsny, P. A. GwoŸdziej, P. A.
Budzisz, P. M. Roman, OKF £apy,
Dom Kultury w £apach, Stowarzyszenie Szko³a bez Barier w
£apach, Szko³a Podstawowa nr 1
w £apach, P. Krystyna Zakrzewska, KS "PODLASIE '' - Bia³ystok
Organizatorzy biegów dyrektor Szko³y Podstawowej nr 1 w
£apach p. Andrzej Rogowski i
Dariusz Jab³oñski, nauczyciel
wychowania fizycznego, Agnieszka Kulesza nauczyciel wychowania fizycznego Gimnazjum nr
1 w £apach, sk³adaj¹ serdeczne
podziêkowania wszystkim sponsorom. To dziêki waszej hojnoœci
mog³a spotkaæ siê tak liczna
grupa dzieci i m³odzie¿y. Szczególne s³owa podziêkowania kierujemy równie¿ do Policji w
£apach za bezpieczeñstwo podczas imprezy.
"IV Jesienne Biegi Uliczne Od
Karolka do Karola" s¹ czêœci¹ projektu autorstwa dyrektora Szko³y Podstawowej nr 1 w £apach p.
Andrzeja Rogowskiego i Dariusza Jab³oñskiego z³o¿onego do
Ministerstwa Sportu i Turystyki.
W ramach tego projektu odbêd¹
siê w Szkole Podstawowej nr 1 w
£apach dwa ogólnopolskie turnieje koszykówki dziewcz¹t i
ch³opców szkó³ podstawowych,
na które ju¿ teraz serdecznie
zapraszamy (listopad - grudzieñ).
Od Karolka
do Karola
<red.>
11
Z Gminy
zdj. W Biernat
Dzieñ wolontariatu
Z wizyt¹ w Bawarii
Czworo uczniów z I LO w
£apach: Agnieszka £apiñska, Paulina Pruszyñska, Szymon Fiedorek
i Micha³ £apszo oraz dwoje nauczycieli: Urszula Brysiewicz i Wojciech P³oñski zwiedza³o Monachium i urokliw¹ Bawariê, w
ramach wizyty roboczej w projekcie programu Comenius. By³ to
trzeci wyjazd w projekcie „Ró¿norodnoœæ architektoniczna; pomostem do wielokulturowej edukacji“.
Nasz¹ m³odzie¿ goœci³y rodziny uczniów ze szko³y we Freising
ko³o Monachium. Jest to urocze
stare miasteczko z piêknymi
zabytkami, ale to te¿ miejsce,
gdzie nauki pobiera³ obecny
Papie¿ Benedykt XVI. Przyj¹³
nas uroczyœcie w swojej siedzibie starosta, pan Schweiger.
Program wizyty by³ ciekawy
- zwiedzanie stadionu olimpijskiego, wielkigo i nowoczesne-
Prezd basenem olimpijskim
12
go BMW World, wycieczka w
Alpy, a tam - wspania³y zamek
Ludwika II w Linderhof, muzeum
wsi bawarskiej w Glentleiten.
Poznawanie Monachium
odbywa³o siê w oryginalny sposób - na zasadach gry miejskiej;
podzieleni na grupy, wyposa¿eni w mapy i zakres zadañ, które
trzeba by³o wykonaæ, eksplorowaliœmy najciekawsze zabytki
tego miasta. W tym czasie odby-
wa³ siê Oktoberfest i wszystkim
udziela³a siê niezwyk³a atmosfera
tego s³ynnego „œwiêta piwa“.
W szkole niemieckiej uczniowie uczestniczyli w warsztatach
projektuj¹c i wykonuj¹c modele
budynków.
Pobyt zakoñczy³ wieczór
narodowy, gdzie zaprezentowaliœmy broszury i albumy o
naszym regionie oraz podlaskie
potrawy regionalne.
Nastêpna wizyta odbêdzie
siê w grudniu w Hiszpanii.
U. Brysiewicz
Spotkanie z burmistrzem Freising
nr 10 / 26 paŸdziernika 2011
Z GMINY
Obchody Europejskiego Roku Wolontariatu (2011) i Œwiatowego Dnia Zdrowia Psychicznego w £apach
Dzieñ wolontariatu
Ze wzglêdu na swoj¹ rolê, Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w £apach jest naturalnym miejscem spotkañ osób szukaj¹cych
pomocy z osobami chc¹cymi pomóc. MOPS
bardzo dobrze orientuje siê w specyfice œrodowiska, w którym funkcjonuje, zna jego problemy i potrzeby. Anga¿uj¹c wolontariuszy
mo¿e na nie lepiej i szybciej reagowaæ, bez
nak³adów finansowych rozszerzaæ zakres
œwiadczonych us³ug.
Dlatego te¿ w dniu 11 paŸdziernika br.
chc¹c podziêkowaæ wolontariuszom zorganizowa³ uroczystoœæ w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu (2011) i Œwiatowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Podczas
imprezy otwarto wystawê prac wykonanych przez osoby niepe³nosprawne z terenu gminy £apy w ramach projektu pt. "Nie?
sprawni w labiryncie ¿ycia" - Œrodowiskowy
system wsparcia i psychospo³ecznej reha-
bilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi
wspó³finansowanego ze œrodków Ministerstwa Pracy i Polityki spo³ecznej.
Spotkanie otworzy³ Zdzis³aw Jab³oñski
- Z-ca Burmistrza £ap, a poprowadzili wolontariusze: Katarzyna Nawrot (z ZSM) i Rafa³
Zalewski (z I LO). Zdzis³aw Jab³oñski podziêkowa³ wolontariuszom za ich zaanga¿owanie, trud, za to, ¿e swój czas poœwiêcaj¹ pracuj¹c na rzecz innych. Józefa Bajda - dyrektor Biblioteki Publicznej równie¿ podziêkowa³a za pomoc w organizacji zajêæ w Bibliotece oraz zaprosi³a wolontariuszy do udzia³u w Europejskich Dniach Wolontariatu,
które rozpoczynaj¹ siê od 12 paŸdziernika br.
Pani Urszula Andrejuk opowiedzia³a o za³o¿eniach projektu "Nie? sprawni w labiryncie
¿ycia". Nastêpnie wolontariusze z Gimnazjum
nr 1, I Liceum Ogólnokszta³c¹cego i Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w £apach przed-
Fragment pracy, która zajê³a 1 miejsce w konkursie literackim pod has³em "Nie?
sprawni w labiryncie ¿ycia" - autorka z ZSM w £apach - Izabela Brzozowska
Nie? sprawni w labiryncie ¿ycia
"Krête drogi zostawiasz na póŸniej z przekonaniem, ¿e kiedyœ bêdzie ³atwiej je przejœæ, tym samym zostajesz w tyle".
Nawi¹zywanie relacji z innymi ludŸmi to nasza codziennoœæ, która pozwala nam
czerpaæ wiele korzyœci. Jest to umiejêtnoœæ spo³eczna, która pozwala nam normalnie funkcjonowaæ w spo³eczeñstwie, realizowaæ swoje cele ¿yciowe, realizowaæ siê
osobiœcie czy zawodowo. Naturalnie szukamy podobieñstw miedzy sob¹. Szukamy
osób podobnych do nas samych, tworz¹c przeró¿ne grupy. I jest to ca³kowicie naturalne..
Na pocz¹tku ustalmy czym jest innoœæ. Pojêcie mo¿e dotyczyæ jednostki lub grupy
spo³ecznej, które w jakiœ sposób ró¿ni¹ siê od ogó³u czy przyjêtych kanonów. Czy
wobec innoœci jesteœmy otwarci? Zauwa¿amy brak tolerancji. Czasem do `naszego
"œwiata" nie pasuj¹ ludzie chorzy biedni czy innej religii. Pokazuje siê takim ludziom,
¿e s¹ niepotrzebni, a przynajmniej tak siê czuj¹. Zamykamy siê na ludzi odmiennych
od nas. ¯yjemy w œwiecie, gdzie tolerancja wydaje siê byæ s³owem obcym choæ doskonale znamy jego definicjê. Tolerancja wydaje siê byæ wartoœci¹ obojêtn¹. I choæ jesteœmy ró¿ni, w wielu kwestiach-tacy sami. Spo³eczeñstwa nie nale¿y traktowaæ jako
sumy jednostek. Mówi¹c to mam na myœli, ¿e mnie jesteœmy tylko grup¹, ale tak¿e
indywidualn¹ jednostk¹.
Podejœcie ludzi chc¹cych ujednoliciæ spo³eczeñstwo, d¹¿¹c do jakichœ idea³ów wyznaczonych przez wiêkszoœæ, ogó³, zamykamy siê na t¹ indywidualnoœæ a zatem na: kreatywnoœæ, inne spojrzenie na œwiat, inn¹ wra¿liwoœæ. Jako osoba zdrowa nie mogê
wiele wiem powiedzieæ na temat u³omnoœci psychicznych. Za to mogê odwo³aæ siê
do osób zdrowych i wspomnieæ o ich moralnoœci. Gdy us³ysza³am o temacie pracy,
od razu przypomnia³am sobie problem dzieci z zespo³em Downa. W rozmowach z
moj¹ znajom¹ poruszamy wiele tematów wiêc i ten nie by³ nam nigdy obojêtny. Moja
wczeœniej wspomniana kole¿anka do szko³y jeŸdzi autobusem spotyka ró¿nych ludzi.
Tym¿e samym autobusem podró¿uj¹ chore dzieci razem z opiekunami.
Mo¿e czêœæ z was nie wie, ¿e choroba ta wi¹¿e siê tak¿e z zaburzeniami równowagi. Naturalnie nikt nie pomyœli, ¿eby u³atwiæ w jakikolwiek tym osobom ¿ycie i chocia¿by ust¹piæ miejsca. Chodzi o zwykle codzienne "zbrodnie" jakie ludzie pope³niaj¹
na rzeczy osób innych. S³owa, gesty, które bol¹. Ka¿dy na pewno doœwiadczy³ bolesnego uczucia odrzucenia czy nietolerancji. Jak mocno boli przykre s³owo? Mocno,
ale jak mo¿e boleæ powtarzane codziennie. Dyskryminowani na ka¿dym kroku. Tak
na prawdê w niczym nie gorsi od nas. Po prostu inni.
Ca³¹ pracê mo¿na przeczytaæ na: http://dklapy.pl/gazeta/
nr 10 / 26 paŸdziernika 2011
stawili swoj¹ dzia³alnoœæ wolontarystyczn¹. Magdalena Gaiñska wolontariusz ze Stowarzyszenia WIOSNA zaprosi³a m³odzie¿ do
udzia³u w projekcie Szlachetna Paczka, z
którego w 2010r. skorzysta³o 8201 rodzin z
ca³ej Polski. Stowarzyszenie WIOSNA przekaza³o pomoc wart¹ 10 mln z³otych. W projekt w³¹czy³o siê 120 tys. darczyñców i prawie 6 tys. wolontariuszy. W projekcie brali
udzia³ m. in. Papie¿ Benedykt XVI i Ronaldo,
Jerzy Dudek i prezydent Bronis³aw Komorowski, siostry Radwañskie i rodzina Stuhrów. W tym roku PACZKA organizowana jest
po raz jedenasty.
Nastêpnie rozstrzygniêto konkurs literacki
Nie?sprawni w labiryncie ¿ycia oraz wrêczono dyplomy i drobne upominki wolontariuszom i ich opiekunom.
Ostatnim punktem by³ przemarsz wolontariuszy i uczniów £apskich szkó³ ulicami Miasta £apy. Podczas marszu wolontariusze nieœli w³asnorêcznie przygotowane transparenty, œpiewali piosenki, recytowali wiersze,
tañczyli, rozdawali ulotki z sentencjami i rozbawiali przechodniów. Na koniec na Placu Niepodleg³oœci utworzyli ³añcuch dobrych serc.
(wt)
Kwesta na cmentarzu w £apach
Ocaliæ od zapomnienia
Zbli¿a siê 1 listopada obchodzony przez katolików
jako Dzieñ Wszystkich Œwiêtych. W tym dniu cmentarze zape³niaj¹ siê ludŸmi odwiedzaj¹cymi groby swoich bliskich. W wielu miastach jest to tak¿e dzieñ kwestowania na rzecz odrestaurowania zabytkowych grobów. Rozpocz¹³ tê piêkn¹ akcjê Jerzy Waldorff na
Cmentarzu Pow¹zkowskim w Warszawie. W œlad za
Warszaw¹ posz³y inne miasta, a od tego roku £apskie Towarzystwo Regionalne pragnie zorganizowaæ
podobn¹ kwestê na cmentarzu w £apach.
Podczas wielokrotnych odwiedzin cmentarza
wykonaliœmy zdjêcia starych nagrobków, które w wiêkszoœci s¹ pozbawione jakiejkolwiek opieki ze strony bliskich pochowanych tam osób. Wiele z tych
nagrobków wykonanych jest z piaskowca, wzorowanych stylistycznie na tych znajduj¹cych na cmentarzu wileñskim na Rossie. Uwa¿amy, ¿e warto
zwróciæ uwagê mieszkañców £ap na potrzebê
zadbania o te wartoœciowe pod wzglêdem historycznym i artystycznym nagrobki. S¹ one elementem przesz³oœci naszego miasta. Dlatego postanowiliœmy podj¹æ siê zorganizowania kwesty pieniê¿nej
do puszek pod cmentarzem w £apach w dniu 1 listopada 2011 w godz. 8-14.
Mamy nadziejê, ¿e nasza inicjatywa spotka siê z
¿yczliwym udzia³em mieszkañców £ap - zarówno
czynnym - w postaci pomocy w kwestowaniu, jak
i w formie datków wrzucanych do puszek. Bardzo pragnêlibyœmy, aby do akcji kwestowania w³¹czyli siê
mieszkañcy naszego miasta: w³adze miejskie z
Panem Burmistrzem, radni, ³apska inteligencja,
przedstawiciele biznesu, m³odzie¿.
Zaznaczamy, ¿e puszki bêd¹ opieczêtowane, a pieni¹dze zostan¹ przeliczone komisyjnie, aby nie
budziæ jakichkolwiek w¹tpliwoœci co do uczciwoœci
kwestuj¹cych. Informacja o wynikach zbiórki zostanie podana do publicznej wiadomoœci przede wszystkim na stronie internetowej £apskiego Towarzystwa
Regionalnego. Bardzo liczymy na zaakceptowanie
naszego przedsiêwziêcia i wierzymy, ¿e bêdzie ono
pocz¹tkiem wspólnie realizowanych pomys³ów dla
naszego miasta.
13
Z GMINY
W ca³ej Polsce zadanie to powierzono tylko piêciu organizacjom - wœród nich znalaz³a siê Filia
Biblioteczna w Uhowie
M³odzi nasz¹ przysz³oœci¹
20 paŸdziernika odby³o siê
spotkanie przedstawicieli
instytucji, organizacji i samorz¹du, istniej¹cych na
terenie gminy £apy oraz
Polskiej Fundacji Dzieci i
M³odzie¿y oraz Polsko Amerykañskiej Fundacji
Wolnoœci - Forum lokalne
programu "Równaæ
szanse".
- Uwa¿amy, ¿e konieczna jest
wspó³praca podmiotów lokalnych pracuj¹cych dla dobra m³odzie¿y. Wszyscy robimy du¿o w
tym kierunku, ale nasze dzia³ania
s¹ rozproszone, zazwyczaj jednorazowe. Celem naszym jest
zapoznanie i zainteresowanie
uczestników Forum Lokalnego
mo¿liwoœci¹ wspierania m³odzie¿y i u³atwienia im dobrego
startu w doros³e ¿ycie. Podjêcie
inicjatywy wspólnych dzia³añ
mo¿e pomóc nie tylko m³odzie¿y, ale i ca³ej gminie £apy - mówi
Wies³awa Modzelewska, koordynator projektu.
W pierwszej czêœci Forum,
zatytu³owanej "Dzia³alnoœæ placówek edukacyjnych a problemy
m³odzie¿y z rodzin patologicznych" postanowiliœmy spróbowaæ odpowiedzieæ na pytanie: dlaczego nale¿y wyrównywaæ szan-
14
se m³odzie¿y borykaj¹cej siê z
problemami rodzinnymi? Temu
celowi s³u¿y³o wyst¹pienie Ewy
Chrabo³owskiej - dyrektor Szko³y Podstawowej w Dani³owie
Du¿ym.
- ¯eby mówiæ o dzia³alnoœci
szko³y w kontekœcie problemu
m³odzie¿y z rodzin patologicznych nale¿a³oby najpierw stwierdziæ czym charakteryzuje siê
rodzina patologiczna - mówi cech¹ charakterystyczn¹ tych
rodzin jest wystêpowanie wielu
niekorzystnych czynników tj.
rozbicie rodziny, nadu¿ywanie
alkoholu, pope³nianie przestêpstw czy z³e warunki materialne. Dzieci z rodzin patologicznych to dzieci gorszych
szans. Ju¿ na starcie przynosz¹
do szko³y baga¿ doœwiadczeñ z
nieustabilizowanego domu, który
nie zapewnia mu bezpieczeñstwa - t³umaczy.
Wed³ug Ewy Chrabo³owskiej
szko³a powinna zrobiæ wszystko,
aby dziecko z rodziny patologicznej zaakceptowa³o i przyjê³o ten "nowy œwiat" - jakim jest
szko³a. Szko³a pracowaæ z ca³¹
rodzin¹, aby wyeliminowaæ dysfunkcje.
Kolejna czêœæ spotkania przeznaczona by³a na "Ofertê spêdza-
nia czasu wolnego m³odzie¿y w
gminie £apy". Propozycje opracowa³y Alicja £apiñska i Ma³gorzata Roszkowska z Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy £apy.
- Wiek dojrzewania charakteryzuje siê szybkim i znacznym
rozwojem umys³owym. W tym
wieku wyobraŸnia odgrywa du¿¹
rolê w kszta³towaniu osobowoœci
m³odego cz³owieka. Przejawia
siê to w marzeniach i twórczoœci
m³odych. Dorastaj¹cy chêtnie
pisz¹ wiersze, pamiêtniki, a ich
wyobraŸnia jest rozwijana poprzez
ksi¹¿ki, filmy i muzykê. W tym
wieku budzi siê i jest silnie odczuwana wra¿liwoœæ i podatnoœæ na
wszelkie wp³ywy œrodowiska i
otoczenia - t³umaczy Ma³gorzata
Roszkowska.
Zdaniem Alicji £apiñskiej,
biblioteka poza swoj¹ dzia³alnoœci¹ statutow¹ powinna prowadziæ
dzia³alnoœæ kulturalno - oœwiatow¹ i edukacyjn¹, promuj¹c¹ literaturê i czytelnictwo. Dziœ bibliotekarze dok³adaj¹ wszelkich starañ, aby u¿ytkownicy mogli w
bibliotece uczyæ siê, bawiæ, dyskutowaæ, spotkaæ ciekawych
ludzi, zara¿aæ pasj¹, zdobywaæ
nagrody.
- Biblioteka oprócz swojej
statutowej dzia³alnoœci prowa-
dzi ró¿norakie dzia³ania edukacyjne skierowane do m³odzie¿y,
s¹ to: spotkania autorskie,
wycieczki do biblioteki, lekcje
biblioteczne, konkursy, spotkania z literatur¹, spotkania z ciekawymi ludŸmi, lekcje z przedsiêbiorczoœci, dyskusyjny klub
ksi¹¿ki, wolontariat w bibliotece
- wymienia Alicja £apiñska.
O formach spêdzania wolnego czasu opowiedzia³a te¿
Miros³awa Zalewska - instruktor
WDK w Uhowie.
- W Domu Kultury w £apach
jak i w piêciu podlegaj¹cych placówkach wiejskich wachlarz
zajêæ konsultowany jest z samymi zainteresowanymi. W dobie
komputeryzacji i tzw. "szybkiego
¿ycia" coraz mniej dzieci i m³odzie¿y chce uczestniczyæ w
zajêciach, dlatego te¿ musimy
mieæ coraz to nowsze pomys³y.
Ró¿norodnoœæ zajêæ pozwala na
wybór ko³a zainteresowañ, a
wybór jest doœæ obszerny. W
naszych placówkach oferujemy
takie zajêcia jak: Taniec wspó³czesny, capoeira, hip - hop, modelarstwo, robótki rêczne (haft,
druty, szyde³ko), teatr, muzyka,
plastyka czy tenis sto³owy - wylicza Miros³awa Zalewska.
(kk)
nr 10 / 26 paŸdziernika 2011
INFORMACJE OG£OSZENIA KOMUNIKATY
KLUB RADNYCH
NASZE PODLASIE
Klub Radnych
PRAWO I SPRAWIEDLIWOή
Rady Miejskiej w £apach
Roman Czepe (tel. 606 612 607), Marek Go³ko (tel. 501 093 493),
Aldona Ewelina Jamio³kowska (tel. 509 704 711), Janusz Jamio³kowski (tel. 798 806 452), Adam Karasiewicz (tel. 505 067 658),
S³awomir Jan Maciejewski - Przewodnicz¹cy Klubu (tel. 668 484
425), Maciej Michno (tel. 781 401 781), Marek O³tarzewski (tel. 604
936 040), Piotr Pu³koœnik (tel. 600 367 888).
Klub zaprasza do kontaktów z radnymi
podczas dy¿urów w ostatni czwartek miesi¹ca
w godzinach 15.00 do 16.00 w Urzêdzie Miejskim
w £apach w pokoju nr 9 lub telefonicznie.
Klub Radnych Platforma Obywatelska
Rady Miejskiej w £apach
zaprasza
Radni miejscy i powiatowi z klubu radnych Nasze
Podlasie zapraszaj¹ zainteresowanych na swój
dy¿ur w drugi tydzieñ ka¿dego miesi¹ca (czwartek)
w godzinach 16:00 - 17:00.
Dy¿ury odbywaj¹ siê w pokoju nr 9
Urzêdu Miejskiego.
DY¯URY
APTEK
24 - 30 paŸdziernika
7 - 20 listopada
do korzystania z naszych dy¿urów w ostatni¹ œrodê
Apteka Vita, ul. G³ówna 21
tel. 85 / 715 - 44 - 70
Apteka Aronia, ul. Sikorskiego 15,
tel. 85 / 715 - 25 - 22
ka¿dego miesi¹ca w godzinach 16:00 - 17:00
31 paŸdziernika - 6 listopada
w pokoju nr 9 Urzêdu Miejskiego w £apach
Apteka Cefarm, ul. Kopernika 2a,
tel. 85 / 715 - 29 - 35
Apteka Salus, ul. Kossaka 18
tel. 85 / 715 - 69 - 35
O G£OSZENIA
DY¯URY PREZYDIUM RADY
Z cz³onkami prezydium Rady Miejskiej w £apach (przewodnicz¹cy oraz wiceprzewodnicz¹cy) mo¿na spotkaæ siê w
umówionym wczeœniej, dowolnym terminie. Kontakty telefoniczne oraz e-mail dostêpne s¹ na stronie internetowej
Urzêdu Miejskiego (www.lapy.podlasie.pl) oraz w Biurze Rady
Miejskiej (tel. 85 715 22 51)
21 - 27 listopada
!
DROBNE
Sprzedam ko³drê, poduszkê, mate-
rac we³nian¹ na obie strony - leczniczy.
Tel 85 715 56 73
KOMPLEKSOWA I PROFESJONALNA OPRAWA CEREMONII POGRZEBOWYCH
DOM POGRZEBOWY
Łapy
ul. J.Matejki 1a
telefon całodobowy
085 715 43 62
0 502 720 269
KOSINSCY
Bogaty wybór trumien, krzyży i urn;
kaplica ceremonialna z oprawą muzyczną;
odbiór zwłok z domów, szpitali i innych miejsc; tanatokosmetyka;
kopanie grobów i murowanie grobowców;
eleganckie karawany i własne autokary;
krajowy i międzynarodowy przewóz zwłok;
KREDYTOWANIE KOSZTÓW POGRZEBU
ZAUFAJ NASZEMU WIELOLETNIEMU DOŚWIADCZENIU
Gazeta £apska - samorz¹dowy biuletyn informacyjny wydawany przez Dom Kultury w £apach, dyr. Grzegorz Perkowski
Adres redakcji: 18-100 £apy, Nowy Rynek 15 tel. 85 - 715-23-00, fax. 85 - 715-20-71, e-mail: [email protected]; www.gazeta.dklapy.pl
Redakcja: Kamila Klim, Piotr Sobieszczak, Jerzy Barañczuk. Fot. na ok³adce - Jerzy Barañczuk. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i opracowywania tekstów, a tak¿e zmiany tytu³ów. Ceny og³oszeñ i reklam: og³oszenia drobne - 0.90 z³. za s³owo (w tym 8% VAT), ramkowe - 1 z³. za cm2 (w tym 23% VAT), ramkowe kolorowe - 1.50 z³. za cm2 (w tym
23% VAT). Reklamy i og³oszenia mo¿na zamawiaæ osobiœcie w redakcji. Udzielamy 20% bonifikaty, gdy zamówienie dotyczy co najmniej trzech numerów. Wp³aty przelewem na
konto Millennium Bank S.A. 21 11602202 00000000 59180223, przekazem lub gotówk¹ bezpoœrednio w kasie Domu Kultury w £apach. Druk: Drukarnia Belesprit Sp. z o.o.
15-077 Bia³ystok, ul. Warszawska 42A. ISSN 1233-5363. Nak³ad 600 egz.
nr 10 / 26 paŸdziernika 2011
15
INFORMACJE OG£OSZENIA KOMUNIKATY
OG£OSZENIE BURMISTRZA £AP
o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obowi¹zuj¹cych na terenie miasta i gminy
£apy
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸn.
zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa
w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z póŸn. zm.) og³aszam o podjêciu przez
Radê Miejsk¹ w £apach Uchwa³y Nr VIII/67/11 z dnia 28 kwietnia 2011
r. oraz Uchwa³y Nr X/76/11 z dnia 27 maja 2011 r. o przyst¹pieniu do
sporz¹dzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowi¹zuj¹cych na obszarze miasta i gminy £apy oraz o przyst¹pieniu do opracowania prognozy oddzia³ywania na œrodowisko
przedmiotowych zmian dla potrzeb przeprowadzenia strategicznej
oceny oddzia³ywania na œrodowisko.
Pe³na treœæ obu w/w uchwa³ wraz z za³¹cznikami graficznymi jest
opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy £apy na stronie: www.lapy.podlasie.pl w zak³adce og³oszenia>2011>Og³oszenie z dnia
2011-110-2
20 - OBWIESZCZENIE Burmistrza £ap o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy £apy.
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ na piœmie wnioski dotycz¹ce zmian
planów oraz prognozy w siedzibie Urzêdu Miejskiego w £apach, 18-100
£apy, ul. Gen. W³. Sikorskiego 24, w terminie do dnia 16 listopada b.r.
Wnioski mog¹ byæ wnoszone ponadto ustnie do protoko³u oraz za
pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej - bez koniecznoœci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: [email protected]
Wniosek powinien zawieraæ imiê i nazwisko, nazwê i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której
dotyczy. Organem w³aœciwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz
£ap.
Z-ca Burmistrza £ap Zdzis³aw Jab³oñski
OG£OSZENIE
Burmistrz £ap informuje, ¿e w dniu 14 grudnia 2011 r. godz. 10.00 w
sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego, ul. Sikorskiego 24 zostanie przeprowadzony
pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzeda¿ nieruchomoœci po³o¿onej w £apach przy ulicy Mostowej 9, oznaczonej numerem geodezyjnym 1863/7 o powierzchni
1,4724 ha, stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy £apy, posiadaj¹cej urz¹dzon¹
ksiêgê wieczyst¹ KW Nr BI1B/00063669/4, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod dzia³alnoœæ produkcyjn¹ i us³ugow¹, us³ugi transportowe i telekomunikacyjne z
dopuszczeniem zmiany funkcji na inne cele. Nieruchomoœæ po³o¿ona
jest w otulinie Narwiañskiego Parku Narodowego; wszelka dzia³alnoœæ
inwestycyjna na tym obszarze wymaga uzgodnienia z dyrekcj¹ Parku.
Zabudowana jest dwupiêtrowym budynkiem administracyjnym o
powierzchni u¿ytkowej 465,80 m2 oraz innymi budynkami gospodarczymi. Posiada pe³n¹ infrastrukturê techniczn¹ miejsk¹. Czêœæ nieruchomoœci jest przedmiotem dzier¿awy i najmu.
Zastrzega siê prawo ustanowienia nieodp³atnie s³u¿ebnoœci przesy³u
na czas nieoznaczony w zakresie konserwacji i usuwania awarii sieci infrastruktury technicznej przebiegaj¹cej przez zbywan¹ nieruchomoœæ.
Cena wywo³awcza - 2 500 000 z³
Wadium - 200.000 z³
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³ata wadium przelewem na konto Urzêdu Miejskiego w £apach nr 92 1540 1216 2001 4405
3110 0006 do dnia 8 grudnia 2011 roku. Za datê wniesienia wadium uwa¿a
siê datê wp³ywu œrodków finansowych na konto Urzêdu Miejskiego.
Wadium wp³acone przez uczestnika przetargu, który przetarg
wygra³, zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoœci. Wadium pozosta³ych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakoñczeniu przetargu, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
Op³aty notarialne i s¹dowe ponosi nabywca nieruchomoœci.
Dodatkowe informacje dotycz¹ce przetargu mo¿na uzyskaæ w
Referacie Nieruchomoœci tut. Urzêdu, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51
w. 301 i 302.
Zastrzega siê prawo odwo³ania przetargu lub jego uniewa¿nienia w
przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.
Treœæ og³oszenia zosta³a zamieszczona na stronie internetowej tut.
Urzêdu www.lapy.podlasie.pl
16
OG£OSZENIE
Burmistrz £ap informuje, ¿e w dniu 8 grudnia 2011 r. godz. 9.00 w
sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w £apach, ul. Sikorskiego 24 zostanie przeprowadzony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
niezabudowanych dzia³ek stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa - w
u¿ytkowaniu wieczystym Gminy £apy do dnia 5 grudnia 2089 roku, posiadaj¹cych urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ KW Nr BI1B/00104803/6, po³o¿onych w £apach przy ulicy D³ugiej i ulicy Geodetów, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego le¿¹cych na terenach przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
wolnostoj¹c¹ i bliŸniacz¹ z us³ugami towarzysz¹cymi i zieleni¹:
1/ oznaczonej numerem geodezyjnym 561/2 o powierzchni 0,0400
ha oraz
numerem geodezyjnym 562/3 o powierzchni 0,0415 ha, ul. Geodetów 13, cena wywo³awcza - 47 800 z³.
2/ oznaczonej numerem geodezyjnym 561/3 o powierzchni 0,0400
ha oraz numerem geodezyjnym 562/4 o powierzchni 0,0413 ha, ul. Geodetów 11, cena wywo³awcza - 47 600 z³.
3/ oznaczonej numerem geodezyjnym 564/2 o powierzchni
0,0329 ha oraz numerem geodezyjnym 565/2 o powierzchni 0,0415
ha, ul. Geodetów 24, cena wywo³awcza - 49 000 z³.
4/ oznaczonej numerem geodezyjnym 564/3 o powierzchni
0,0373 ha oraz numerem geodezyjnym 565/3 o powierzchni 0,0462
ha, ul. Geodetów 22, cena wywo³awcza - 48 800 z³.
5/ oznaczonej numerem geodezyjnym 566/3 o powierzchni
0,0995 ha, cena wywo³awcza - 58 200 z³, ul. Geodetów 20,
6/ oznaczonej numerem geodezyjnym 566/5 o powierzchni
0,0728 ha. cena wywo³awcza - 42 600 z³, ul. Geodetów 18.
Do ceny ka¿dej z dzia³ek osi¹gniêtej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT - 23%.
Pierwszy przetarg by³ og³oszony na dzieñ 22 marca 2011 roku. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³ata wadium w kwocie 5 000
z³ na ka¿d¹ z dzia³ek przelewem na konto Urzêdu Miejskiego w £apach
Nr 92 1540 1216 2001 4405 3110 0006 do dnia 1 grudnia 2011 roku i
potwierdzenie wpisem na listê osób bior¹cych udzia³ w przetargu.
Za datê wniesienia wadium uwa¿a siê datê wp³ywu œrodków finansowych na konto Urzêdu Miejskiego.
Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylania siê od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygra³ przetarg.
Wadium wp³acone przez uczestnika przetargu, który przetarg
wygra³, zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoœci.
Bli¿sze informacje dotycz¹ce przetargu mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie
Miejskim w £apach, ul. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 - 22
- 51 w. 301 i 302.
Treœæ og³oszenia zosta³a zamieszczona na stronie internetowej tut.
Urzêdu www.lapy.podlasie.pl.
I N FO R MAC JA
Burmistrz £ap informuje, ¿e w siedzibie Urzêdu Miejskiego w £apach,
ul. Sikorskiego 24 zosta³ wywieszony na 21 dni, tj. od dnia 26 paŸdziernika 2011 roku do dnia 15 listopada 2011 roku wykaz nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda¿y, obejmuj¹cy zabudowan¹ nieruchomoœæ po³o¿on¹ w £apach przy ulicy Nowy Rynek, oznaczon¹ numerem geodezyjnym
1266/13.
Wszelkich informacji na temat nieruchomoœci udziela Referat Nieruchomoœci tut. Urzêdu, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51 w. 301 i 302
UWAGA!
W zwi¹zku z 30-t¹ rocznic¹ œmierci pana Stanis³awa Niewiarowskiego, w Szkole Podstawowej nr 2 w £apach zostanie przygotowana wystawa "Codzienne ¿ycie niecodziennego cz³owieka".
Uroczyste otwarcie ekspozycji po³¹czone ze wspomnieniami niezapomnianych lat 60-tych i 70-tych nast¹pi 31 paŸdziernika 2011 o
godzinie 10.00 na parterze szko³y.
Zapraszamy wszystkich uczniów, krótkofalowców, wspó³pracowników oraz znajomych pana Niewiarowskiego.
Nastêpny numer
Gazety £apskiej
uka¿e siê w œrodê
23 listopada
nr 10 / 26 paŸdziernika 2011
SPORT
W GMINIE
Dziêkujemy Ci "Pepe"
Filippe de Clemente ze swoimi podopiecznymi oraz w towarzystwie £ukasza Kula (animatora sportu na ³apskim Orliku)
Oœrodek Kultury Fizycznej informuje, ¿e Pi³karskie Przedszkole
"Pepe" bêdzie istnia³o w dalszym ci¹gu. W okresie jesienno-zimowym zmienia jedynie siedzibê i z Orlika przenosi siê pod dach sportowej sali gimnastycznej, jak zawsze goœcinnej, Szko³y Podstawowej
nr 2 im. Miko³aja Kopernika. Zajêcia prowadzone s¹ dwa razy w tygodniu w poniedzia³ki i czwartki o godzinie 16.00. Zapraszamy.
Ÿród³o: www.okf.lapy.pl
Dziewczêta z Orlik Champions w finale Pucharu Premiera Donalda Tuska
Sukces pi³karek
Bardzo du¿y, sportowy sukces odnios³y zawodniczki pi³karskiej dru¿yny Orlik Champions
awansuj¹c do fina³owych rozgrywek o puchar premiera Donalda Tuska. Dziewczêta, które pilnie trenowa³y ca³e lato pod wodz¹
£ukasza Tarasiuka na ³apskim
Orliku teraz zbieraj¹ owoce systematycznej pracy.
Najpierw upora³y siê w eliminacjach regionalnych, potem
z bardziej doœwiadczonymi podlaskimi zespo³ami, by spotkaæ siê
w finale z najlepszymi w kraju.
Niewiele zabrak³o, by awansowaæ
wy¿ej. Tym razem siê nie uda³o
ale 13 miejsce wywalczone w
doborowej stawce jest œwietnym wstêpem do dalszej pracy.
Tej nie zaprzestaj¹ ani trener ani
dziewczêta. Pi³karki rozpoczê³y
naukê w gimnazjum. Przed nimi
nowa szko³a i ...trudny wiek. Jeœli
wytrwaj¹, to za dwa lata zobaczymy kolejnego trzecioligowca
na ³apskich boiskach. Wierz¹c, ze
tak bêdzie, do³o¿ymy wszelkich
starañ organizacyjnych, by i
zespó³ i kibice mogli w przysz³oœci mieæ powody do radoœci.
Zawodniczkom i trenerowi
sk³adamy gratulacje.
Pi³ka no¿na to wyczerpuj¹ca dyscyplina. Niezbêdne s¹ równie¿, jak ³yk
wody,dobre rady trenera
nr 10 / 26 paŸdziernika 2011
W ostatni weekend wrzeœnia, na ³apskim Orliku, odby³ siê ostatni trening Pi³karskiego Przedszkola "Pepe" w wersji letniej i prowadzony by³ przez w³oskiego szkoleniowca i przyjaciela ca³ej, ³apskiej,
sportowej rodziny Filippe de Clemente. Wziê³a w nim udzia³ oko³o
trzydziestoosobowa rzesza najwytrwalszych "przedszkolaków".
Bezpoœrednio po zajêciach popularny "Pepe" zafundowa³ swoim podopiecznym prawdziwy bal. By³o mnóstwo s³odyczy, dobrego humoru, s³ów podziêkowania i ...planów na przysz³oœæ.
Przypomnijmy, ¿e nasz goœæ z Neapolu przez dwa miesi¹ce, dwa
razy w tygodniu prowadzi³ sportowe zajêcia z najm³odszymi,
których przybywa³o i po oko³o czterdziestu. W ich trakcie zdoby³
uznanie nie tylko organizatorów przedsiêwziêcia, którym jest OKF
ale i rodziców a tak¿e w³adz samorz¹dowych. Wiktor Brzosko - burmistrz £ap osobiœcie podziêkowa³ panu de Clemente oraz zaprosi³
do udzia³u w sesji Rady Miejskiej.
Rodzice ufundowali wspania³y, pami¹tkowy puchar a dzieci….
nie chcia³y koñczyæ pi³karskiej zabawy. Filippe obieca³ przyjazd za
rok. Bardzo dobrze czuje siê w £apach i nie wyklucza, w przysz³oœci, ¿e tu chce pobyæ d³u¿ej.
Z "£apy" do ekstraklasy
Pierwszy paŸdziernika 2011 na
zawsze zapisze siê w historii
³apskiej koszykówki. Tego dnia na
seniorskich parkietach zadebiutowali pierwsi wychowankowie UKS "£APA" £APY. Maciej
£apiñski, bo on jest jednym z tej
pary, wybieg³ po raz pierwszy na
drugoligowe boisko. We wrzeœniu
tego roku Maciek po testowych
treningach zosta³ zawodnikiem
POLONII 2011, która pod nazw¹
AZS Politechnika Warszawa
wystêpuje w drugiej lidze i jest
bezpoœrednim zapleczem dru¿yny z ekstraklasy o tej samej
nazwie. Dziêki temu £apianin
mo¿e na co dzieñ trenowaæ z dru¿yn¹ graj¹c¹ w ekstraklasie i
konfrontowaæ bezpoœrednio
swoje umiejêtnoœci na treningach ( Mateuszem Ponitk¹ i Piotrem Pamu³¹).
Drug¹ osob¹ jest Paulina
Roszkowska, która tego samego
dnia w barwach MUKSu Poznañ
zadebiutowa³a w ekstraklasie
kobiet, co jest tym bardziej wybitnym osi¹gniêciem , gdy weŸmie
siê pod uwagê fakt, ¿e Paulina nie
ukoñczy³a jeszcze 18stu lat. W
tym sezonie bêdzie ona ponadto wystêpowaæ w pierwszoligowym MUKS Kórnik.
Oboje nie doszliby do tego,
gdyby nie ciê¿ka i systematyczna praca na treningach. Determinacja z jak¹ d¹¿yli do celu
mo¿e byæ przyk³adem dla innych,
¿e nawet w naszym doœwiad-
Maciek £apiñski z nr.11
czonym przez ró¿ne przeciwnoœci losu mieœcie, mo¿na dojœæ do
fantastycznych rezultatów. Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e ta dwójka
przetar³a drogê innym i pozwoli
uwierzyæ, ¿e chcieæ to móc.
"Ligowcy" s¹ doskona³ym
przyk³adem dla m³odych zawodników UKSu "£APA" i innych
klubów trenuj¹cych w naszym
mieœcie, ¿e warto byæ wytrwa³ym,
ciê¿ko pracowaæ i nie poddawaæ siê mimo niepowodzeñ.
Polecamy wszystkim œledzenie
postêpów £apiaków na ligowych
boiskach i miejmy nadziejê, ¿e
do³¹cz¹ do nich nastêpni trenuj¹cy w UKSie lub ci którzy w wolnym czasie "dziurawi¹" siatki na
£apskich boiskach.
OKF
17
REKREACJA KULTURA
Czy wiesz, ¿e...
Czy wiesz, ¿e... wirus grypy
jest bardzo ma³y, gdyby wirusa
grypy zwiêkszyæ do rozmiarów
kasztana (œrednica 5cm) to zwiêkszony proporcjonalnie owoc
kasztana, uzyska³by œrednicê 25
km?
Wirusy s¹ najmniejszymi znanymi ¿yj¹cymi cz¹stkami. S¹
tak ma³e, ¿e nie mo¿na ich obserwowaæ przez zwyk³y mikroskop
œwietlny: ich œrednica wynosi
zwykle mniej ni¿ 200 nanometrów (nm, jeden nanometr jest
jedn¹ 1.000.000.000 czêœci¹
metra). Aby uwidoczniæ wirusa
konieczne s¹ zaawansowane
techniki wynalezione w XX
wieku (np. mikroskop elektronowy). Dla porównania, typowa
wielkoϾ bakterii wynosi zwykle
oko³o 1.000 x 8.000 nm. Wiêksze s¹ tylko wirusy z rodziny wirusa ospy: 300 ? 400 nm.
Czy wiesz, ¿e... 25 % zawa³ów
serca i udarów mózgu w sezonie
grypowych poprzedzonych jest
ostr¹ infekcj¹ wirusow¹?
Grypa wi¹¿e siê ze znacznie
wiêksz¹ chorobowoœci¹ i umieralnoœci¹, ni¿ wczeœniej s¹dzono.
Szczepienia zmniejszaj¹ znacznie
umieralnoœæ zwi¹zan¹ miedzy
innym z zapaleniem p³uc i czêstoœæ hospitalizacji z powodu zapalenia p³uc, grypy oraz z powodu
wszystkich chorób uk³adu oddechowego, a tak¿e z powodu chorób serca i udarów.
Czy wiesz, ¿e... aby czuæ siê
bezpiecznie musisz byæ oddalonym od osoby zara¿onej wirusem
grypy o 5m?
Wed³ug dostêpnych danych
najskuteczniejszym sposobem
zapobiegania zachorowania na
grypê jest szczepienie siê ka¿dej
jesieni. Oprócz tego istniej¹ ¿elazne zasady w³aœciwego postêpowania nale¿¹ do nich: unikanie bliskich kontaktów z chorymi osobami, pozostawanie w domu w
miarê mo¿liwoœci (nale¿y nie
chodziæ do szko³y, pracy i nie za³atwiaæ jakichkolwiek spraw poza
domem).
Nie mamy wp³ywu na czystoœæ stolika w Restauracji, ale
mo¿emy zmniejszaæ ryzyko
zachorowania bardziej dbaj¹c o
higienê naszych r¹k. Czêste
mycie r¹k chroni przed zarazkami. Nale¿y równie¿ unikaæ dotykania oczu, nosa lub ust. Nie tylko
osoby kichaj¹ce s¹ dla nas zagro¿eniem. Takim samym s¹ ska¿one wirusem powierzchnie sto³ów w restauracjach czy fotele w
œrodkach komunikacji miejskiej
Czy wiesz, ¿e... szczepionki
uzyskuje siê z ¿ywych kurzych
zarodków, które pozyskuje siê w
specjalnych fermach hodowlanych od kur-niosek. Do wyprodukowania jednej szczepionki
przeciw grypie potrzebne jest
jedno jajko.
W procesie produkcji setki
tysiêcy jaj zawieraj¹cych 10-11
zarodków s¹ automatycznie zaka¿ane niewielkimi iloœciami wtórnego wirusa posiewowego. Jaja
te pochodz¹ ze zdrowych stad, a
ich zewnêtrzna powierzchnia
skorupek, która jest w naturalny
sposób ska¿ona bakteriami jest
myta przed zaka¿eniem wirusem. Zaka¿one jaja s¹ inkubowane przez 2-3 dni w temperaturze, oko³o 33 do 35°C. W tym
Czy wiesz, ¿e... wirus grypy
utrzymuje siê na niemytym stole
w Restauracji do 4 godzin?
Jesienne klimaty
czasie do p³ynu omoczniowego
uwalniane s¹ liczne nowe cz¹stki wirusa. Nastêpnie jaja s¹ ch³odzone, a zawieraj¹cy wirusy p³yn
omoczniowy jest automatycznie
zbierany i klarowany przez wirowanie w celu usuniêcia du¿ych
zanieczyszczeñ i ultrawirowany
do uzyskania wysoce oczyszczonej zawiesiny wirusa. Nastêpnie dodawana jest formalina w
celu inaktywacji wirusowego
RNA (teraz wirusy s¹ "martwe",
tj. nie mog¹ replikowaæ). To zaledwie pocz¹tek procesu? W ten
sposób produkowanych s¹ miliony zczepionek.
Czy wiesz, ¿e... kichaj¹c wirus
grypy rozprzestrzenia siê z prêdkoœci¹ 200km/h?
Pomyœl, czy w takim wypadku kolega lub kole¿anka z pracy
jest w stanie ustrzec siê przed
Twoim chorobonoœnym "a psik"?
Jeœli jesteœ chory - zostañ w
domu. Tak bêdzie bezpiecznie dla
Ciebie, unikniesz groŸnych powik³añ, tak bêdzie lepiej dla innych
- nie bêdziesz stanowi³ dla nich
ryzyka.
Ÿród³o:
http://www.influenza.pl
23 pa¿dziernika w Wiejskim Domu Kultury w
P³once Koœcielnej mia³o miejsce spotkanie pod
nazw¹ "Jesienne kilimaty".
Przed licznie zgromadzon¹ publicznoœci¹ zaprezentowa³y siê dzieci z grupy teatralnej dzia³aj¹cej przy WDK
w P³once w przedstawieniu pod nazw¹ "O ¿abie, która mia³a
marzenia". Nastêpnie wyst¹pi³ zespó³ folklorystyczny P³onkowianie, pod kierownictwem S³awomira Oniska. Kolejnym punktem imprezy by³ wystêp m³odzie¿owego
zespo³u ludowego z Zespo³u Szkó³ w P³once Koœcielnej.
Na zakoñczenie goœcie mieli okazjê pos³uchaæ koncertu
muzyki powa¿nej w wykonaniu Micha³a Stypu³kowskiego. A wszyscy wykonawcy i publicznoœæ mogli
skosztowaæ s³odkoœci przygotowanych przez mieszkanki P³onki Koœcielnej.
(md)
18
nr 10 / 26 paŸdziernika 2011
INFORMACJE OG£OSZENIA KOMUNIKATY
ZAPRASZA
NIEC
A-TA
K
Y
T
S
A
L
TR-P
EA
KA-TZAPRASZA
UZYKULTURY
MDOM
MIESZKAŃCÓW I ARTYSTÓW
ŁAP I OKOLIC NA DEBATĘ O KULTURZE W NOWOCZESNYM
ŚWIECIE I W LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI.
PRAGNIEMY ZASTANOWIĆ SIĘ WSPÓLNIE I PRZEANALIZOWAĆ
POTRZEBY I OCZEKIWANIA SPOŁECZNOŚCI KIEROWANE DO
SZEROKO POJMOWANEJ KULTURY - GLOBALNIE, A MOŻE
PRZEDE WSZYSTKIM LOKALNIE.
W PROGRAMIE POKAZ FILMU I KSIĄŻKI ZYGMUNTA
BAUMANA – KULTURA W PŁYNNEJ NOWOCZESNOŚCI.
DEBATĘ POPROWADZI DR WALERIA SZYDŁOWSKA-HMISSI FILOZOF Z ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES W PARYŻU
I DYREKTOR DOMU KULTURY GRZEGORZ PERKOWSKI
ZAPRASZAMY
28 października, godz. 19.00
sala Domu Kultury w Łapach
MarcPol S.A. to największa polska sieć handlowa istniejąca na rynku od 1988 roku, laureat konkursu Teraz Polska.
Doceniamy znaczenie „kapitału ludzkiego” i wiemy, że sukces naszej firmy to w znacznej mierze wiedza umiejętności
i doświadczenie jej pracowników. W związku z otwarciem sklepu w Łapach poszukujemy osób do pracy na stanowiska:
KIEROWNIK SKLEPU nr ref: ZKS/LAP/11
Zakres obowiązków:
- Odpowiedzialność za zatowarowanie sklepu i jakość towaru
- Przestrzeganie procedur i standardów firmy
- Realizowanie wyznaczonych celów i planów handlowych
- Dbałość o wysoką jakość obsługi klienta
- Dbałość o powierzone mienie
- Kierowanie pracą zespołu
Od kandydatów oczekujemy:
- Wykształcenie min. średnie
- Doświadczenia w handlu detalicznym w branży spożywczej
min. 2 lata
- Znajomości produktów z działów świeżych
- Samodzielności i dynamizmu w działaniu
- Predyspozycji i doświadczenia w kierowaniu zespołem
- Umiejętności motywowania zespołu pracowników
- Orientacji na wysoki poziom obsługi klienta
KASJER-SPRZEDAWCA
nr ref: KAS/LAP/11
SPRZEDAWCA DZIAŁY ŚWIEŻE
(mięso-wędliny, sery-ryby)nr ref: SDZ/LAP/11
Od kandydatów oczekujemy:
- Doświadczenia w pracy na takim lub
podobnym stanowisku
- Znajomości asortymentu z wskazanych
działów
- Pozytywnego nastawienia do klienta
- Zaangażowania
- Dyspozycyjności
- Umiejętności pracy w zespole
- Mile widziana aktualna książeczka do celów
sanitarno – epidemiologicznych
NASZYM PRACOWNIKOM OFERUJEMY:
- Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku - Konkurencyjne wynagrodzenie
- Atrakcyjny system premiowy - Bogaty pakiet socjalny (opieka medyczna podstawowa i specjalistyczna,
korzystne ubezpieczenia grupowe) - Szkolenia i podwyższanie kwalifikacji zawodowych
- Możliwość awansu w strukturach firmy
CV prosimy przesyłać na poniższy adres e-mail w tytule podając numer referencyjny: [email protected]
Przekazanych aplikacji nie zwracamy, zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: ”Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MarcPol S.A. z siedzibą
ul. Poniatowskiego 2, 05-092 Łomianki, moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z póź. zm.”
nr 10 / 26 paŸdziernika 2011
19
REKREACJA
Jesieñ - czas sadzenia
Pamiêtajcie o ogrodach, przecie¿ stamt¹d przyszliœcie...
PaŸdziernik i listopad to tradycyjne miesi¹ce na jesienne sadzenie roœlin. Prawid³owo posadzone roœliny zd¹¿¹ siê jeszcze do zimy zaaklimatyzowaæ i
zacz¹æ ukorzeniaæ. Przypomnijmy, ¿e korzenie rozwijaj¹ siê,
gdy gleba ma nawet tylko 4
stopnie C na plusie. W artykule
zajmiemy siê nie tyle technik¹
sadzenia, bo z grubsza ka¿dy j¹
zna, lecz problemami z jakimi
spotykamy siê w naszej pracy
zawodowej, z którymi przychodz¹ klienci, prosz¹c o pomoc
w ratowaniu chorych roœlin.
Nasze wieloletnie doœwiadczenie pozwala nam stwierdziæ, ¿e
bardzo rzadko zdarza siê, aby roœlina posadzona prawid³owo, nie
przyjê³a siê. Oczywiœcie, wyj¹tki
mog¹ siê zdarzyæ, ale przewa¿nie
s¹ to b³êdy pope³nione przez sprzedaj¹cego, kupuj¹cego lub anomalie pogodowe. Ta ostatnia przyczyna
niepowodzeñ dotyczy g³ównie
roœlin z tzw. go³ym korzeniem,
szczególnie drzew owocowych i
ozdobnych. Dwie ostatnie zimy
by³y, niestety, bardzo trudne dla
sadowników, szkó³karzy i ogrodników. Brak jesiennych przymrozków ( naturalne wejœcie w okres
spoczynku roœlin), rekordowe
mrozy poprzedniej zimy. Natomiast ostatnia zima równie¿ by³a
nietypowa -wczeœnie spad³o bardzo
du¿o œniegu na niezamarzniêt¹
ziemiê, a nastêpnie œnieg siê stopi³ i nadesz³y mrozy. Chocia¿ tym
razem nie by³y one rekordowe,
jednak sku³y one nasi¹kniêt¹ ziemiê bez izolacji œniegowej. W
takich przypadkach czêœæ roœlin,
szczególnie tych œwie¿o posadzonych, mia³o prawo przemarzn¹æ.
Potoczne- "nie przyjê³y siê", my
mówimy- zmarz³y. Na pogodê nie
ma si³y, ale poniewa¿ materia³
''kopany'' jest du¿o tañszy od tego
w doniczkach i tak ryzyko siê
op³aca, pod warunkiem, ¿e jest
dobrej jakoœci. Roœlinami zaczêli
handlowaæ wszyscy, jedni dla zysku,
drudzy dla przyci¹gniêcia klienta
i nie wa¿ne , czy maj¹ ku temu
warunki czy nie. Wyœcig z czasem
( je¿eli pierwsi bêd¹ mieli drzewka
jesieni¹, to zarobi¹ wiêcej, lub przyci¹gn¹ dodatkowych klientów)
wymusza na producentach
(szkó³karzach), ¿eby drzewka kopali ju¿ w sierpniu. Takie roœliny na
pewno siê nie przyjm¹. Korzenie
drzewek nie mog¹ byæ równie¿
nara¿one na d³ugotrwa³e przesuszenie, czyli dobrze by by³o ¿eby
punkty handluj¹ce materia³em
szkó³karskim mia³y ''do³owniki'',
gdzie drzewka bêd¹ zado³owane.
Ochroni to równie¿ system korzeniowy przed jesiennymi przymrozkami, gdy¿ korzenie s¹ bardziej
nara¿one na mróz, ni¿ góra roœlin.
Odrêbnym tematem jest sprzeda¿ przez internet, ³atwy ale i bardzo ryzykowny. Ju¿ s³yszeliœmy od
klientów o ''mrozoodpornych''
eukaliptusach i palmach. A z naszego doœwiadczenia wiemy, ze to co
bêdzie ros³o w £apach , mo¿e
marzn¹æ w tak bliskim Bia³ymstoku, a tym bardziej w Sokó³ce.
Roœliny wystêpuj¹ce w naturze,
w naszej strefie klimatycznej s¹
genetycznie uodpornione na mróz.
Ale s¹ te¿ obce gatunki, które
przez stulecia potrafi³y siê zaaklimatyzowaæ i mog¹ byæ uprawiane,
jeœli potrafimy je w odpowiedni sposób rozmno¿yæ. Takim przyk³adem s¹ platany, wysadzone przy
ulicy Gen.W³.Sikorskiego, które
przetrwa³y bez ¿adnych uszkodzeñ ostatnie zimy, oprócz jednego, który nie opar³ siê ludzkiej
g³upocie i zosta³ wy³amany przez
samochód, a raczej jego kierowcê.
Temat rzeka, to temat iglaków.
Wiele osób nie zdaje sobie nawet
sprawy, ¿e sadzi ju¿ martwe roœliny. Niska cena to, wg niektórych
osób, wielka okazja i radoœæ z udanego zakupu. Ale nie ³udŸmy siê,
cena dobrego materia³u szkó³karskiego w ró¿nych punktach mo¿e
ró¿niæ siê jedynie o kilka z³otych.
Tanie roœliny ( tzw.''okazje'') mog¹
byæ albo kradzione ( wyrywane byle
jak, pod strachem) lub kopane
albo przygotowywane niedbale,
je¿eli narzucona jest przez sklepy
sieciowe cena zakupu roœlin do
promocji. Roœliny iglaste s¹ bardzo
wra¿liwe na przesuszenie systemu
korzeniowego oraz na sparzenie,
gdy roœliny czekaj¹, u³o¿one i œciœniête w skrzyniopaletach, na
wystawienie w ograniczonym miejscu wystawienniczym. Efekty nie
s¹ od razu widoczne, czêsto dopiero po paru tygodniach lub miesi¹cach. I nie jest prawd¹, ¿e roœliny
siê nie przyjê³y. Po prostu posadziliœmy je ju¿ prawie martwe.
Sadz¹c roœliny, równie¿ te z pojemników, pamiêtajmy te¿ o tym , ¿e
zanim przerosn¹ do macierzystego gruntu, wymagaj¹ szczególnej
troski i obfitego podlewania w
okresach suszy. Choæ tego lata,
wyj¹tkowo obfite deszcze, zniweczy³y czêstokroæ trud pracy w
ogrodzie, a nawet "utopi³y" wiele
roœlin, na szczêœcie anomalie pogodowe zdarzaj¹ siê bardzo rzadko i
warto jest na nowo podejmowaæ
trud sadzenia roœlin. Aby nie pope³niaæ b³êdów przy ich sadzeniu
przypomnijmy, ¿e do³ek lub dó³ pod
sadzon¹ roœlinê musi byæ na tyle
du¿y, aby mo¿na by³o w nim swobodnie roz³o¿yæ korzenie. Nie zawijamy korzeni do góry, musz¹ one
byæ skierowane do do³u. Lepiej jest
za d³ugie korzenie przyci¹æ, ni¿ podwin¹æ do góry. Obornika nie stosujemy bezpoœrednio pod korzenie,
lecz przesypujemy warstw¹ ziemi.
Nie przesadzajmy z nawo¿eniem,
bo "spalimy" roœlinê. Glebê wokó³
korzeni uciskamy i obficie podlewamy. Gdy jest bardzo sucho,
mo¿emy najpierw nalaæ wody do
do³ka, kiedy wsi¹knie- przystêpujemy do sadzenia roœlin.
(ha)
BIA TOUR Adam Górski
Belgia, Holandia, Niemcy
Wyjazdy - wtorek, środa, sobota
Przewóz osób i przesyłek,
wyjazdy okazjonalne, wesela,
lotnisko, wynajm busów i lawet
Tel. 502 116 664 85, 715 33 19

Podobne dokumenty