wydział inżynierii mechanicznej - Uniwersytet Technologiczno

Komentarze

Transkrypt

wydział inżynierii mechanicznej - Uniwersytet Technologiczno
OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA
WYDZIAŁ INŻYNIERII
MECHANICZNEJ
DLA GOSPODARKI
Bezpłatny materiał informacyjny
Inkubator Innowacyjności
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Oferta
naukowo-badawcza
Wydziału Inżynierii
Mechanicznej
dla gospodarki
Bydgoszcz 2014
Spis treści
1. Charakterystyka naukowa WIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2. Władze Wydziału Inżynierii Mechanicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3. Instytut Eksploatacji Maszyn i Transportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3.1. Zakład Maszyn Roboczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3.2. Zakład Pojazdów i Diagnostyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.3. Zakład Sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.4. Zakład Transportu i Eksploatacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4. Instytut Mechaniki i Konstrukcji Maszyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.1. Instytutowe Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji . . . . . . . . . . . . . . 14
4.2. Zakład Inżynierii Biomedycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.3. Zakład Mechaniki Stosowanej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.4. Zakład Metod Komputerowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4.5. Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5. Instytut Technik Wytwarzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1. Akredytowane Laboratorium - Zakład Inżynierii Materiałowej . . . . . . . . . . .
5.2. Zakład Inżynierii Materiałowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3. Zakład Inżynierii Produkcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4. Zakład Przetwórstwa i Recyklingu Tworzyw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5. Zakład Systemów Technicznych i Ochrony Środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6. Zakład Wzornictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7. Shopa Design Thinking Work Space – Pracowania Szybkiego
Prototypowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
23
23
25
26
29
30
32
Wydział Inżynierii Mechanicznej
Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
 52 340-82-70 |  52 340-82-45
 [email protected]
wim.utp.edu.pl
1. Charakterystyka
naukowa WIM
Wydział Inżynierii Mechanicznej jest nowoczesną
jednostką edukacyjno-badawczą, opiniotwórczą
i doradczą, trwale osadzoną i widoczną na naukowej i technologicznej mapie regionu, Polski i świata.
Misją Wydziału jest interdyscyplinarne kształcenie
studentów w szeroko rozumianej inżynierii mechanicznej w połączeniu z innymi dziedzinami, aby
nabyli wiedzę i umiejętności kreowania twórczych
działań w swoich dziedzinach, w ścisłym związku z nauką, rozwojem technologii i innowacji, we
współpracy z gospodarką i społeczeństwem oraz realizacja wysokiej jakości badań naukowych i stworzenie warunków do ciągłego rozwoju pracowników
Wydziału i ich awansu naukowego.
Do podstawowych celów rozwoju i innowacyjności
badań naukowych należą:
ĥĥ pozyskiwanie funduszy na badania,
ĥĥ tworzenie nowoczesnych laboratoriów badawczych,
ĥĥ prowadzenie badań na wysokim poziomie,
ĥĥ promocja innowacyjności i przedsiębiorczości,
ĥĥ wzrost aktywności krajowej i międzynarodowej
w zakresie nauki.
Cele te realizowane są poprzez następujące działania:
ĥĥ zwiększenie liczby akredytowanych laboratoriów badawczych,
ĥĥ rozwój współpracy naukowej z wiodącymi
ośrodkami w kraju i świecie,
ĥĥ koordynację działań w zakresie tworzenia systemu nowoczesnych laboratoriów na wydziale,
ĥĥ specjalizację laboratoriów,
ĥĥ wyznaczenie liderów oraz problematyki badawczej zespołów,
ĥĥ rozwój interdyscyplinarności badań naukowych,
ĥĥ ułatwienie organizacji ponad instytutowych
i ponad wydziałowych zespołów badawczych
zorientowanych zadaniowo,
ĥĥ intensyfikację polityki propatentowej,
ĥĥ intensyfikację współpracy z regionalnym centrum innowacyjności (RCI),
ĥĥ organizowanie szkoleń z zakresu komercjalizacji wiedzy i praktycznego zastosowania
wyników badań,
ĥĥ prowadzenie badań w obszarach reprezentatywnych dla wydziału,
ĥĥ zwiększenie aktywności pracowników w organizacjach naukowych i komitetach redakcyjnych czasopism o zasięgu ogólnopolskim
i światowym,
ĥĥ zwiększenie aktywności pracowników wydziału
w gremiach i stowarzyszeniach naukowych
krajowych i międzynarodowych,
ĥĥ wykorzystanie brokerów technologii do korelacji działań naukowych z potrzebami przedsiębiorców.
ĥĥ utworzenie zespołu ds. projektów badawczych
(wspomaganie procesu aplikacji o fundusze na
projekty badawcze i sprawozdawczości z realizowanych projektów),
ĥĥ koordynację działań na rzecz ubiegania się
o projekty badawcze,
Oferta badawczo-naukowa
Wydziału Inżynierii Mechanicznej dla gospodarki
3
2. Władze Wydziału Inżynierii Mechanicznej
DZIEKAN
PRODZIEKAN DS. NAUKI
prof. dr hab. inż. Bogdan
ŻÓŁTOWSKI, prof. zw. UTP
dr hab. inż. Stanisław
MROZIŃSKI, prof. nadzw. UTP
 [email protected]
 52 340-82-40
 [email protected]
 52 340-82-07
PRODZIEKAN
DS. DYDAKTYCZNYCH
I STUDENCKICH
3. Instytut Eksploatacji
Maszyn i Transportu
DYREKTOR INSTYTUTU
prof. dr hab. inż. Andrzej BOCHAT
 [email protected]
 52 340-82-46
 budynek 2.5, pokój 317
ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU
dr inż. Bolesław PRZYBYLIŃSKI
 [email protected]
 52 340-82-84
 budynek 2.3, pokój 213a
SEKRETARIAT IEMiT
Marzenna STANGRECKA
 [email protected]
dr inż. Janusz MUSIAŁ
 [email protected]
 52 340-82-96
mgr inż. Roksana RAMA
 [email protected][email protected]
 52 340-82-08
| 52 340-84-62
 budynek 2.5, pokój 318
PEŁNOMOCNICY DZIEKANA
PEŁNOMOCNIK DZIEKANA
DS. PRAKTYK STUDENCKICH
PEŁNOMOCNIK DZIEKANA
DS. WYJAZDÓW
ZAGRANICZNYCH
dr inż. Marcin ŁUKASIEWICZ
dr inż. Marek SZCZUTKOWSKI
 [email protected]
 52 340-82-62
 [email protected]
 52 340-84-58
PEŁNOMOCNIK DZIEKANA
DS. WSPÓŁPRACY
Z PRZEMYSŁEM
Instytut Eksploatacji Maszyn
i Transportu
W ramach Instytut Eksploatacji Maszyn i Transportu
funkcjonują następujące zakłady:
 Zakład Maszyn Roboczych
 Zakład Pojazdów i Diagnostyki
 Zakład Sterowania
 Zakład Transportu i Eksploatacji
dr inż. Robert SOŁTYSIAK
 [email protected]
 52 340-82-78
4
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Oferta badawczo-naukowa
Wydziału Inżynierii Mechanicznej dla gospodarki
5
3.1. Zakład Maszyn
Roboczych
KIEROWNIK ZAKŁADU
dr inż. Jerzy KASZKOWIAK
 [email protected]
 52 340-82-46
 budynek 2.5, pokój 320
Zakład Maszyn Roboczych prowadzi prace badawcze, projektowe, modernizacyjne i analityczne z zakresu poprawy parametrów pracy różnego rodzaju
maszyn roboczych. Dotyczy to szczególnie urządzeń
energetycznych, maszyn rolniczych, budowlanych,
maszyn przemysłu spożywczego oraz urządzeń
transportu wewnętrznego.
Fot. Przykładowa maszyna robocza.
Prowadzimy badania w zakresie pomiarów oporów
ruchu i zapotrzebowania energetycznego maszyn
i urządzeń roboczych. Badania te dotyczą zarówno
opracowania nowych konstrukcji jak i kontroli oraz
modernizacji energetycznej już działających.
Fot. Przykładowe opracowania zrealizowane przez pracowników
zakładu: rozdzielacz materiałów sypkich i kolumna grzewcza.
również prace badawcze w zakresie projektowania,
kontroli i badania kotłów szczególnie zasilanych
paliwami pochodzenia organicznego (pelet, brykiety, słoma), oraz ich modernizacji.
dzania cieczy i proszków na powierzchniach płaskich.
Posiadamy stanowisko do badania jakości procesów przeładunkowych. Pozwala ono na optymalizację prac przeładunkowych, ocenę obciążeń
i stateczności regałów, wydajności urządzeń wykorzystywanych podczas przeładunku.
Posiadamy stanowiska do pomiaru momentu obrotowego z możliwością rejestracji przebiegu jego
zmian. Szczególnie duże doświadczenie pracownicy
posiadają w zakresie optymalizacji nakładów energetycznych procesów cięcia oraz rozdrabniania wybranych materiałów.
Zakład prowadzi również prace badawcze w zakresie pomiaru nakładów energetycznych oraz jakości
procesów brykietowania i peletowania. Prowadzimy
Fot. Przykładowa maszyna robocza.
Fot. Stanowiska do pomiaru nakładów energetycznych.
Fot. Przykładowa maszyna robocza.
6
Fot. Stanowisko do badania stateczności systemów magazynowych
i sprawności urządzeń przeładunkowych.
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Zakład prowadzi również prace związane z pracą
i modyfikacją urządzeń technicznych do aplikacji
dodatków płynnych i sypkich, szczególnie dozowanych podczas zbioru i magazynowania materiałów
roślinnych. Posiadamy analizator kroplistości oraz
stanowisko do pomiaru równomierności rozprowa-
Fot. Stanowisko do badania jakości procesów peletowania.
Jesteśmy autorami patentów i wzorów przemysłowych dotyczących dozowania płynów i proszków.
Posiadamy również unikalny, ultra czuły miernik
do pomiaru własności mechanicznych materiałów
pozwalający na pomiar oporów zagłębiania, tarcia, lepkości, wytrzymałości na zginanie, ścinanie,
zgniatanie z możliwością zaprogramowania powtarzalności cykli obciążeń oraz przebiegu rejestracji
sił oporu. Czułość urządzenia pozwala na pomiary
już sił o wielkości 0,001 N.
Zakład współpracuje z renomowanymi ośrodkami
naukowymi i badawczo rozwojowymi w kraju i za-
Fot. Analizator tekstury - miernik uniwersalny podczas pomiarów
siły zginania źdźbeł trawy.
Oferta badawczo-naukowa
Wydziału Inżynierii Mechanicznej dla gospodarki
7
ĥĥ ekspertyzy w zakresie oceny stanu maszyn,
bezpieczeństwa ruchu, wyceny wartości maszyn, przyczyn uszkodzeń i jakości maszyn.
Oferta szkoleniowa:
ĥĥ indywidualne studia doktoranckie oraz podyplomowe w obszarze eksploatacji maszyn;
ĥĥ kursy doskonalące z zakresu:
ÎÎ diagnostyka i eksploatacja maszyn;
ÎÎ przepisy ruchu drogowego;
ÎÎ systemy jakości w przedsiębiorstwie;
ÎÎ naprawa i regeneracja maszyn,
ÎÎ walka z drganiami i hałasem,
ĥĥ szkolenia branżowe z zakresu oferty zakładu.
granicą, oferując analizy i opracowania obejmujące warunki pracy w rajach członkowskich Unii Europejskiej. Pracownicy zakładu są autorami lub
współautorami licznych opracowań między innymi
dotyczących siłowni wiatrowych, działania suszarni
rolniczych, systemów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.
Szczegóły oferty:
www.wim.utp.edu.pl/oferty/zmr.pdf
3.2. Zakład Pojazdów
i Diagnostyki
KIEROWNIK ZAKŁADU
dr inż. Tomasz KAŁACZYŃSKI
 [email protected]
| +(48 52) 340-82-83
 budynek 2.3, pokój 209
Problematyka naukowo-badawcza:
ĥĥ systemy eksploatacji maszyn
ĥĥ diagnozowanie maszyn, silników i układów
hydrauliki maszynowej
8
ĥĥ transport drogowy
Oferta zakładu:
ĥĥ badania i analiza drgań i hałasu:
ĥĥ modelowanie i analiza,
ÎÎ LMS testlab.modal analysis lite,
ÎÎ LMSvirtual.lab,
ÎÎ LMS imagine.lab amesim,
ÎÎ SIBI – system informatyczny badań identyfikacyjnych.
ĥĥ badania termowizyjne i endoskopowe,
ĥĥ diagnozowanie pojazdów,
ÎÎ analiza spalin i zadymienie (boschbea 350),
ÎÎ komputerowa diagnostyka sterowników (kts
520),
ÎÎ kontrola stanu ukł. Hamulcowego (bhe-5),
ÎÎ weryfikacja stanu oświetlenia (usp 20 plu),
ÎÎ diagnozowanie ukł. Zawieszenia (sz-3,5h),
ÎÎ kontrola układu kierowniczego (gtoquatro),
ÎÎ diagnozowanie, napełnianie i odgrzybianie
klimatyzacji (bosch acs-650).
ĥĥ badania symulacyjne;
ÎÎ Systemów sterowania:
òò TYPU DIESEL EDC
òò COMMONRAIL
òò TYPU D – JETRONIC
òò MOTRONIC ML4.1
ÎÎ sensorykasystemów pojazdowych;
òò układ do sprawdzania przepływomierzy
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
powietrza masowych i objętościowych,
òò układ do sprawdzania map-sensorów,
òò zestaw głównych czujników.
ĥĥ badania mocy i przepływu energii;
ÎÎ pomiary w warunkach rzeczywistych:
òò mocy pojazdów
òò momentu obrotowego
òò określenie strat energii w układzie napędowym
òò przyspieszenie
òò drogę hamowania
ÎÎ bezkontaktowe pomiary (kmt tel1-pcm-bat):
òò momentu obrotowego
òò prędkości obrotowej
òò mocy
òò analiza rozpływu energii
ĥĥ badanie powłok malarskich wykonanych
w polu elektrostatycznym,
ĥĥ projektowanie diagnostycznych systemów
eksploatacji maszyn,
ĥĥ prace badawcze dotyczące dynamiki maszyn,
ĥĥ doradztwo inwestycyjne i techniczne w zakresie diagnozowania maszyn, silników i ciągników,
Szczegóły oferty:
www.zpid.utp.edu.pl
www.wm.utp.edu.pl/dok/pdf/tw_oferta.pdf
3.3. Zakład Sterowania
KIEROWNIK ZAKŁADU
dr inż. Sylwester WAWRZYNIAK
 [email protected]
 52-340-82-88
 budynek 2.3, pokój 311
Zakład Sterowania oferuje szkolenia dotyczące
obsługi i programowania sterowników PLC. Dys-
Oferta badawczo-naukowa
Wydziału Inżynierii Mechanicznej dla gospodarki
9
A
B
C
Fot. Widok stanowisk wyposażonych w sterowniki PLC: A) sterownik
PLC firmy Bosch Rexroth, B) sterownik PLC Siemens z wyjściem analogowym i panelem operacyjnym tekstowym, C) sterownik Siemens
z dodatkowym modułem we/wy i panelem operacyjnym graficznym
dotykowym.
ponujemy zestawem 12 stanowisk komputerowych
wyposażonych w sterowniki firmy Bosch Rexroth
z symulatorem wejść i wizualizacją wyjść. Ponadto
posiadamy cztery sterowniki firmy Siemens z modułami we/wy analogowymi i panelami operatorskimi do wizualizacji procesu i zmian parametrów
w danym procesie.
Oferujemy możliwość projektowania układów sterowania wielkości mechanicznych i termodynamicznych oraz ich pomiarów z wykorzystaniem
przetwarzania sygnałów na sygnał elektryczny. Pomiary mogą służyć do identyfikacji obiektów sterowania. W zakresie powyższych badań możliwe jest
analityczne (teoretyczne) modelowanie procesów.
Modele teoretyczne mogą służyć do optymalizacji
procesów.
A
C
B
D
Z powyższym związana jest możliwość modernizacji układów sterowania polegająca na pozostawieniu istniejących napędów (układów wykonawczych)
i zastąpieniu przestarzałych układów sterowania
sterownikami programowalnymi.
Zakład Sterowania dysponuje także anemometrem
termicznym do dokładnych pomiarów prędkości
przepływu powietrza. Stanowisko wyposażone jest
w jednoosiowy układ trawersacji sondy pomiarowej. Umożliwia wykonanie dokładnych profili prędkości przepływu powietrza, na wylotach dysz, kanałów, kratek wentylacyjnych itp.
Wyposażenie Laboratorium Termodynamiki pozwala zaoferować wykonywanie następujących prac badawczych i pomiarowych w przemyśle, ciepłownictwie i obiektach użyteczności publicznej z zakresu:
ĥĥ termowizji obiektów i urządzeń,
ĥĥ wyznaczania wartości opałowej paliw stałych
i płynnych,
ĥĥ badań i ekspertyz układów ciepłowniczych
w zakładach przemysłowych i obiektach komunalnych w tym wykonanie bilansu cieplnego
zakładu i urządzeń, analizy techniczno-ekonomicznej zużycia energii cieplnej,
ĥĥ badań cieplnych i sporządzania charakterystyk
urządzeń cieplnych (kotły parowe, kotły wodne, wymienniki ciepła, suszarnie,
ĥĥ gospodarki cieplnej, wymiany i rekuperacji
ciepła, usprawnień pracy wymienników ciepła,
podwyższania sprawności obiegów cieplnych,
ĥĥ badań chłodniczych wymienników ciepła (skraplacze, parowniki) oraz innej aparatury (filtry,
odolejacze, itp.),
ĥĥ badań i oceny skuteczności działania systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
ĥĥ wdrożeń niekonwencjonalnych systemów
energetycznych (słońce, wiatr), badania pomp
ciepła,
ĥĥ ocen stanu technicznego urządzeń cieplnych,
ocen stopnia zużycia i określenie zakresu
wymaganej naprawy, monitorowanie stanu
technicznego i zagrożeń środowiska.
Szczegóły oferty:
www.sterowanie.utp.edu.pl
Fot. Widok układu pomiarowego: A) układ sterowania trawersem,
B) widok sondy pomiarowej, C) widok anemometru,
D) przykładowe wyniki pomiaru rozkładu prędkości powietrza
wypływającego z dyszy osiowosymetrycznej.
10
ĥĥ Oceny i kształtowania gotowości i niezawodności systemów eksploatacji środków transportu
miejskiego.
ĥĥ Modelowania procesów i systemów eksploatacji oraz sterowania procesami realizowanymi
w złożonych systemach eksploatacji.
ĥĥ Oceny efektywności działania systemów eksploatacji środków transportu miejskiego.
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Ponadto pracownicy zakładu wykonują badania zlecone dla przedsiębiorstw w zakresie:
3.4. Zakład Transportu
i Eksploatacji
KIEROWNIK ZAKŁADU
dr inż. Bogdan LANDOWSKI
| 52 340-84-24
 [email protected],
 [email protected]
 budynek 2.5 pokój 303
W działalności naukowej pracownicy Zakładu Transportu i Eksploatacji zajmują się problematyką organizacji transportu drogowego i inżynierii ruchu
drogowego, eksploatacją środków transportowych,
badaniami z zakresu niezawodności i monitorowaniem stanu technicznego środków transportu, oceną bezpieczeństwa działania wybranych systemów
transportu drogowego, badaniami wpływu jakości
realizowanych napraw na niezawodność i bezpieczeństwo działania środków transportu, gotowością
techniczną systemów transportu zbiorowego oraz
racjonalizacją zaplecza technicznego transportu
drogowego.
ĥĥ Oceny trwałości warstwy granicznej olejów
i samarów,
ĥĥ Oceny lepkości olejów silnikowych i przekładniowych,
ĥĥ Badania ultradźwiękowe do kontroli położenia
i wielkości wady w materiałach konstrukcyjnych.
W celu realizacji tego typu badań Zakład Transportu i Eksploatacji posiada specjalistyczną aparaturę
pomiarowo-badawczą:
ĥĥ Aparat czterokulowy T-02U1,
ĥĥ Wiskozymetr rotacyjny Fungilab Smart L,
ĥĥ Cyfrowy defektoskop ultradźwiękowy CTS9006.
Aparat czterokulowy T-02U1 służy do oceny własności .smarnych olejów i smarów zarówno w warunkach ruchu ślizgowego, jak również tocznego.
W przypadku badań ruchu ślizgowego możliwe jest
wyznaczenie następujących właśności węzła tarcia:
ĥĥ wskaźnika zużycia pod obciążeniem Ih i obciążenia zespawania Pz,
ĥĥ obciążenia zacierającego Pt,
Badania naukowe w zakładzie koncentrują się
głównie wokół problematyki transportu oraz eksploatacji maszyn i pojazdów, a w tym zagadnień
dotyczących:
ĥĥ Wspomagania decyzji w transporcie z wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji.
ĥĥ Analizy przebiegu i przyczyn powstawania
wypadków drogowych i ich skutków.
ĥĥ Analizy zagrożeń związanych z transportem
drogowym materiałów niebezpiecznych.
Oferta badawczo-naukowa
Wydziału Inżynierii Mechanicznej dla gospodarki
11
ĥĥ granicznego obciążenia zużycia Goz,
ĥĥ granicznego obciążenia zatarcia Poz oraz granicznego nacisku zatarcia poz. 2.
W przypadku badań ruchu tocznego, aparat T-02U
pozwala na wyznaczenie:
ĥĥ powierzchniowej trwałości zmęczeniowej (odporności na pitting).
Aparat czterokulowy T-02U może być wykorzystany do prowadzenia badań według następujących
norm: PN-76/C-04147, PN-EN ISO 20623, ASTM D
2266, ASTM D 2596, ASTM D 2783, ASTM D 4172, ASTM
5183, IP 239, DIN 51350, IP 300
Parametry charakteryzujące węzeł tarcia:
ĥĥ rodzaj styku: skoncentrowany punktowy, potrójny, utworzony przez powierzchnie czterech
kulek o średnicy 1/2”,
ĥĥ rodzaj ruchu: ślizgowy lub toczny o prędkości
górnej kulki od 100 do 2000 obr/min,
ĥĥ obciążenie styku: stałe od 0 do 7848 N (800
kG), bądź narastające sposób ciągły z prędkością 408,8 N/s (41.667 kG/s - 500 kG na 100,
ĥĥ obrotów wrzeciona),
ĥĥ sposób smarowania: zanurzeniowy lub przez
jednorazowe nakładanie próbki badanego
środka smarowego przed rozpoczęciem testu.
mozliwość odczytu temepratury ponieważ urządzenie jest wyposażone w czujnik temperatury PT100.
Wiskozymetr posiada oprogramowania umożliwiające sprzężenie go z komputerem co pozwala
na archiwizaję wyników przeprowadzonych badań
lepkości. Zakres pomiarowy 20-2×10⁶ cP, prędkość
obrotowa wrzeciona 0,3-100 min-1
Badania ultradźwiękowe są jedną z powszechnie
stosowanych metod badań nieniszczących wykorzystującą zjawisko rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w materiale. Technika badań ultradźwiękowych
umożliwia wykrywanie i ocenę wewnętrznych nieciągłości materiałowych, określenie grubości, ubytków korozyjnych, oraz ocenę stanu technicznego
danego elementu w procesie technologicznym lub
eksploatacyjnym. Istotną zaletę badań ultradźwiękowych jest szybkość uzyskiwanych informacji, wysoki stopień dokładności, oraz skuteczność.
Zastosowanie cyfrowego defektoskopu ultradźwiękowego umożliwia kontrolę położenia i wielkości wady. Idealnie sprawdza się przy inspekcji rur
i przewodów linii spawalniczych, zbiorników ciśnieniowych, elementów kutych, kryształowych grubych
materiałów i części samolotu.
Szczegóły oferty:
www.ztie.utp.edu.pl
Wiskozymetr Fungilab Smart L jest wiskozymetrem
rotacyjnym, który bazuje na pomiarze momentu obrotowego wirującego w próbce z określoną prędkością wrzeciona. Różnorodne akcesoria pozwalają na
szeroki zakres pomiarów lepkości. Ponadto istnieje
12
4. Instytut Mechaniki
i Konstrukcji Maszyn
DYREKTOR INSTYTUTU
prof. dr hab. inż. Janusz SEMPRUCH,
prof. zw. UTP
 [email protected]
 52 340-82-79
ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU
dr hab. inż. Jerzy SAWICKI
 [email protected]
 52 340-82-77
SEKRETARIAT IMiKM
Katarzyna ŁAZ
 [email protected]
Elżbieta SADOWSKA
 [email protected][email protected]
 52 340-82-23
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
W ramach Instytutu Mechaniki i Konstrukcji Maszyn
funkcjonują następujące zakłady:
 Zakład Inżynierii Biomedycznej,
 Zakład Mechaniki Stosowanej,
 Zakład Metod Komputerowych,
 Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn.
Oferta badawczo-naukowa
Wydziału Inżynierii Mechanicznej dla gospodarki
13
4.1. Instytutowe
Laboratorium
Badań Materiałów
i Konstrukcji
KIEROWNIK LABORATORIUM
dr hab. inż. Stanisław Mroziński,
prof. nadzw. UTP
 + 48 52 340-82-23,  340-82-64,  340-82-20
 [email protected]
Problematyka naukowo-badawcza
Badania różnych materiałów (metali, kompozytów,
ceramiki, gumy itp.), elementów (kabli, sprężyn,
kół zębatych, palet transportowych itp.) oraz konstrukcji w celu określenia ich własności wytrzymałościowych, sprężystych, plastycznych oraz energii
odkształcenia na podstawie następujących prób:
ĥĥ statycznego rozciągania metali wg PN-80/H-04310, PN-EN ISO 6892-1:2010,
ĥĥ statycznego ściskania metali wg PN-80/H-04320,
ĥĥ statycznego zginania żeliwa szarego wg PN-82/H-83109,
ĥĥ ścinania metali wg PN-68/H-04321,
ĥĥ badania metali na zmęczenie (próba zginania)
wg PN-76/H-04326,
ĥĥ badania metali na zmęczenie (próby osiowego
rozciągania – ściskania) wg PN-74/H-04327,
ĥĥ badania metali na zmęczenie wg PN-76/H-04325,
ĥĥ badania niskocyklowego zmęczenia metali wg
PN-84/H-04334,
ĥĥ badania prędkości wzrostu pękania zmęczeniowego przy stałej amplitudzie obciążenia wg
PN84/H04333,
ĥĥ badania odporności na pękanie przez pomiar
krytycznej wartości całki J, JIC,
ĥĥ badania pracy łamania wg PN-EN ISO 1481:2010.
wyższym poziomie światowym.
Do najważniejszych elementów wyposażenia laboratorium należą:
ratorium obejmuje następujące metody badawcze:
próby statycznego rozciągania, badania zmęczeniowe metali w próbie osiowego rozciągania-ściskania
oraz zginania, badania w zakresie niskocyklowego zmęczenia metali, pracę łamania oraz badania
wytrzymałości statycznej i zmęczeniowej zespołów
maszynowych i elementów konstrukcyjnych. Ponadto akredytacja obejmuje badania składu chemicznego metali.
Wyposażenie laboratorium
Obecne posiadana aparatura badawcza pozwala
prowadzić podstawowe badania wytrzymałościowe
(próby statyczne, zmęczeniowe, próby specjalne)
materiałów i elementów konstrukcyjnych na naj-
ĥĥ hydrauliczne maszyny do badań wytrzymałościowych INSTRON 8501 i INSTRON 8502 oraz
maszyna z napędem śrubowym INSTRON 5966,
ĥĥ wieloosiowy systemu badawczy do prób statycznych oraz zmęczeniowych elementów konstrukcyjnych firmy Instron Structural Testing
System (ISTS),
ĥĥ ekstensometry do prób statycznych i do pomiarów odkształceń dynamicznych,
ĥĥ komora grzewcza do realizacji badań wytrzymałościowych w podwyższonych temperaturach (do 1000 °C),
ĥĥ komora mrożąca „dewar” do realizacji badań
wytrzymałościowych w obniżonych temperaturach (do -194 °C),
ĥĥ stanowisko do badań wytrzymałościowych
oraz zmęczeniowych elementówlub zespołów
maszynowych o gabarytach przekraczających
wymiary znormalizowanych próbek (pow. 0,3 m
do 8 m),
ĥĥ kamera termograficzna CEDIP Silver 420
o czułości poniżej 20 mK rejestrująca obraz
z częstotliwością do 140 Hz przy rozdzielczości
320x256 pikseli, wyposażona m.in. w obiektywy
mikroskopowe o wielkości piksela 10 µm,
ĥĥ skomputeryzowany młot opadowy Zwick/Roell
RKP450 do pomiaru udarności o zakresie od
0,5-400 J (badania w temperaturze otoczenia
oraz obniżonej do -60 ºC),
ĥĥ spektrometr laboratoryjny do pierwiastkowej
analizy ilościowej w próbkach stałych metalowych z optyką CCD
ĥĥ wzmacniacz MGCplus firmy HBM, 88 kanałów,
współpracujący z prawie wszystkimi rodzajami
czujników, czujniki tensometryczne, indukcyjne
itp.
Szczegóły oferty
www.pkm.utp.edu.pl
Certyfikat akredytacji
Laboratorium posiada od roku 2001 akredytację
Polskiego Centrum Akredytacji na prowadzone
badania (Akredytacja AB-372/2001). Obecnie jest
jednym z dwóch jednostek badawczych Wydziału
Inżynierii Mechanicznej posiadających status laboratorium akredytowanego. Zakres akredytacji labo-
14
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Oferta badawczo-naukowa
Wydziału Inżynierii Mechanicznej dla gospodarki
15
4.2. Zakład Inżynierii
Biomedycznej
KIEROWNIK ZAKŁADU
prof. dr hab. inż. Tomasz TOPOLIŃSKI
 [email protected]
 52 340-82-81
 budynek 2.5, pokój 422
Problematyka naukowo-badawcza:
ĥĥ Ocena własności zmęczeniowych struktur polimerowych i naturalnych.
ĥĥ Związki pomiędzy wytrzymałością statyczną
oraz wytrzymałością i trwałością zmęczeniową,
a strukturą tworzyw organicznych.
ĥĥ Badanie zmienności wskaźników w trakcie
procesów niszczenia materiałów.
ĥĥ Ocena wytrzymałości i trwałości połączenia
klejonego w próbkach zębnych.
ĥĥ Badania konstrukcyjne.
Oferta Zakładu Inżynierii Biomedycznej
Zakład Inżynierii Biomedycznej Wydziału Inżynierii
Mechanicznej jest stosunkowo młodym zakładem.
Został on wyodrębniony z pracowników różnych
zakładów i katedr stąd oferta obejmuje zagadnienia, którymi zajmowali się pracownicy przed utworzeniem Zakładu a także innymi, wynikającymi już
z profilu działającego Zakładu samodzielnie.
W obszarze badań właściwości materiałów i konstrukcji:
ĥĥ badania wytrzymałości statycznej materiałów
– ocena wskaźników wytrzymałości normatywnych tj. granicy wytrzymałości na rozciąganie,
ściskanie, zginanie i skręcanie dla materiału
wykonanych na próbkach, także dla obciążeń
złożonych, oferta obejmuje badanie metali
i ich stopów, tworzyw polimerowych, kompozytów inżynierskich i ceramiki,
ĥĥ badania wytrzymałości statycznej konstrukcji
– ocena rozkładu odkształceń i naprężeń przy
rozciąganiu, ściskaniu, zginaniu i skręcaniu,
także dla obciążeń złożonych oraz wskazanie
tzw. słabych ogniw; oferta obejmuje badania
obiektów technicznych wykonanych z metali
i ich stopów, tworzyw polimerowych, kompozytów inżynierskich i ceramiki i obiektów
16
złożonych materiałowo,
ĥĥ badania wytrzymałości i trwałości zmęczeniowej materiałów i konstrukcji przy dowolnych
rodzajach obciążeń, dowolnych ich przebiegach i złożonych stanach obciążeń (dwa sterowane niezależnie kanały).
Podstawą tych badań jest dwuosiowa maszyna wytrzymałościowa Instron 7780 z serii Bio i ponad trzydziestoletnie doświadczenie pracowników zakładu.
W obszarze inżynierii biomedycznej:
ĥĥ badania wpływu struktury kości na ich wytrzymałość statyczną i zmęczeniową, badania
kości ludzkich i zwierzęcych; ekspertyzy medyczne; badania związków pomiędzy wytrzymałością i sztywnością kości a wskaźnikami
prognozującymi osteoporozę,
ĥĥ badania zachowań stabilizatorów kostnych
zewnętrznych i wewnętrznych, małych i długich
kości, ocena skuteczności stabilizacji,
ĥĥ wizualizacja i ocena struktur preparatów naturalnych,
ĥĥ ocena wytrzymałości statycznej i zmęczeniowej obiektów naturalnych: kości, łodyg, ziaren,
owoców,
ĥĥ konstrukcja stabilizatorów kości, stanowisk badawczych z obszaru biomechaniki, stanowisk
rehabilitacyjnych, sprzętu około medycznego.
W dziedzinie metrologii:
ĥĥ pomiar wielkości liniowych na długościomierzach,
ĥĥ pomiar gwintów na mikroskopie,
ĥĥ standardowe pomiary długości narzędziami
uniwersalnymi,
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
ĥĥ obliczenia błędów kształtu i położenia z pomiarów przestrzennych.
W dziedzinie projektowania i konstrukcji:
ĥĥ szkolenie w ramach grafiki inżynierskiej,
ĥĥ projektowanie i konstruowanie urządzeń technologicznych,
ĥĥ projektowanie i konstruowanie urządzeń
przemysłu spożywczego (dozowniki, klejarki
opakowań),
ĥĥ rozwiązywanie problemów pakowania indywidualnego.
Aparatura badawcza
ĥĥ dwuosiowa maszyna wytrzymałościowa Instron
7780 z serii Bio
4.3. Zakład Mechaniki
Stosowanej
KIEROWNIK ZAKŁADU
dr hab. inż. Tomasz PIĄTKOWSKI,
prof. nadzw. UTP
 [email protected],
 52 340-81-45,
 budynek 2.3, pokój 413
Problematyka naukowo-badawcza:
Badania właściwości mechanicznych materiałów,
procesów dynamicznych maszyn oraz zagadnień
mechaniki płynów w systemach technicznych.
Świadectwo uznania lbu-205/03 urzędu dozoru
technicznego (udt) do prowadzenia badań w zakresie:
ĥĥ próba rozciągania metali,
ĥĥ próba zginania metali,
ĥĥ próba udarności metali,
ĥĥ pomiary twardości metali,
Oferta badawczo-naukowa
Wydziału Inżynierii Mechanicznej dla gospodarki
17
ĥĥ próba łamania.
Wybrana aparatura naukowo-badawcza:
ĥĥ maszyny wytrzymałościowe - zakres pomiarowy do 400 kN,
ĥĥ twardościomierze: pomiar sposobem Brinella
i Rockwella,
ĥĥ młot wahadłowy typu Charpy’ego do badań
udarności - energia łamania do 300 J,
ĥĥ wielokanałowy wzmacniacz pomiarowy,
ĥĥ miernik przepływu powietrza i temperatury,
ĥĥ miernik pomiaru ciśnienia,
ĥĥ rurki spiętrzające do pomiaru prędkości przepływu,
ĥĥ komputerowy analizator diagnostyczny KSD
400,
ĥĥ analizator sygnałów PRÜFTECHNIK - VIBXPERT
II,
ĥĥ wycinarka waterjet.
18
Badania wytrzymałościowe:
ĥĥ badania i obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn i konstrukcji,
ĥĥ próby technologiczne materiałów
ĥĥ wykonywanie ekspertyz z zakresu wytrzymałości materiałów,
ĥĥ badania kompozytowych elementów konstrukcyjnych.
Badania drgań i hałasu:
ĥĥ wyważanie wałów, wirników i innych części
maszyn,
ĥĥ pomiary parametrów drgań i hałasu,
ĥĥ wibroizolacja elementów maszyn i konstrukcji,
ĥĥ minimalizacja drgań i hałasu.
Badania i obliczenia z zakresu przepływu maszyn:
ĥĥ analityczne obliczenia układów przepływowych,
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
ĥĥ diagnostyka układów wentylacyjnych,
ĥĥ badanie reologiczne smarów i cieczy technicznych.
Szczegóły oferty:
www.zms.utp.edu.pl
4.4. Zakład Metod
Komputerowych
Zakład Metod Komputerowych prowadzi obliczenia
wytrzymałościowe różnych konstrukcji mechanicznych poddanych obciążeniom:
ĥĥ statycznym (siły, momenty, ciśnienie, grawitacja, temperatura),
ĥĥ dynamicznym (obciążenia zmienne w czasie
z uwzględnieniem oddziaływań masowych),
ĥĥ udarowym (uderzenia, zderzenia np. pojazdów,
wybuchy).
Wynikiem obliczeń są reakcje, naprężenia, odkształcenia, deformacje, parametry ruchu (trajektorie,
KIEROWNIK ZAKŁADU
dr hab. inż. Dariusz Skibicki,
prof. nadzw. UTP
 [email protected]
 52 340-82-47
 budynek 2.3, pokój 310
Oferta badawczo-naukowa
Wydziału Inżynierii Mechanicznej dla gospodarki
19
mikrobiektów, badań struktur wielkogabarytowych,
opracowywania oryginalnych mechatronicznych
systemów badawczo-pomiarowych. Badania teoretyczne i eksperymentalne prowadzone są dla bardzo szerokiego spektrum materiałów i obiektów,
dla różnych warunków obciążenia i w zróżnicowanych warunkach otoczenia.
Zakres prac realizowanych przez Zespół (ZPKM
i ILBMiK)
prędkości, przyspieszenia), trwałości zmęczeniowe.
Obliczenia są prowadzone za pomocą metody elementów skończonych w środowiskach ANSYS lub
LS-DYNA oraz na podstawie modeli analitycznych.
4.5. Zakład Podstaw
Konstrukcji Maszyn
KIEROWNIK LABORATORIUM
dr hab. inż. Dariusz Boroński,
prof. nadzw. UTP
 [email protected]
 52 340-82-16
 budynek 2.3, pokój 403
ĥĥ badania elementów maszyn i materiałów konstrukcyjnych:
ÎÎ pomiary obciążeń eksploatacyjnych (roboczych) i ich opracowanie metodami stosowanymi w analizie sygnałów stochastycznych,
ÎÎ badania materiałów konstrukcyjnych,
ÎÎ badania trwałości zmęczeniowej zespołów
i elementów konstrukcyjnych maszyn, a także połączeń i złączy w warunkach obciążeń
zmiennych stałoamplitudowych i eksploatacyjnych,
ĥĥ obliczenia wytrzymałościowe i trwałościowe
elementów konstrukcyjnych:
ÎÎ obliczenia trwałości zmęczeniowej w warunkach obciążeń eksploatacyjnych,
ÎÎ obliczenia elementów konstrukcyjnych metodami numerycznymi (MES),
ĥĥ konstrukcja:
ÎÎ unikalnych stanowisk do badań elementów
konstrukcyjnych maszyn,
ÎÎ oprzyrządowania i specjalistycznych przyrządów,
Osiągnięcia Zespołu (ZPKM i ILBMiK)
Najważniejszymi osiągnięciami wynikającymi z zastosowania wyników badań naukowych w praktyce
oraz w działalności innowacyjnej są:
Aparatura naukowo-badawcza
Zespół (ZPKM i ILBMiK) dysponuje nowoczesnymi
laboratoriami badawczymi wyposażonymi m.in.
w wieloosiowy system do zmęczeniowych badań
strukturalnych, standardowe jednoosiowe maszyny
do badań zmęczeniowych, system do badań zmęczeniowych mikropróbek, wieloosiowe wzmacniacze pomiarowe, systemy pomiarowe do analizy lokalnych pól mechanicznych i termicznych, systemy
pomiarowe do monitorowania przebiegu pękania
zmęczeniowego, a także w oprogramowanie do zaawansowanych analiz numerycznych.
system do badań własności statycznych i zmęczeniowych mikrobiektów MFS, opracowany w ramach
projektu rozwojowego NCBiR: NR03-0022-04/2008,
wdrożony w UTP Bydgoszcz,
Szczegóły oferty
www.pkm.utp.edu.pl
zautomatyzowany system laserowego ekstensometru siatkowego LES, opracowany w ramach projektu
celowego KBN:2283/C T07 – 7/98, wdrożony w: UTP
Bydgoszcz, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Politechnika
Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (współpraca z ITeE-PIB i Politechniką Warszawską),
zautomatyzowany system monitorowania pęknięcia
zmęczeniowego SMP, opracowany w ramach projektu celowego KBN:7 T08A 010 2000 C/5090, wdrożony
w: UTP Bydgoszcz, Instytut Technologii Eksploatacji
- Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Politechnika Poznańska, Akademia Górniczo-Hutnicza
(współpraca z ITeE-PIB),
ekstensometr optoelektroniczny współpracujący
z maszyną wytrzymałościową Instron 4481 (wraz
z oprogramowaniem) do pomiaru odkształceń
w badaniach własności statycznych próbek z gumy
i z tworzyw sztucznych, wdrożony w Politechnice Poznańskiej,
Problematyka naukowo-badawcza
Pracownicy Zakładu Podstaw Konstrukcji Maszyn
(ZPKM) prowadzą rozległą działalność naukową,
badawczą, rozwojową i wdrożeniową w zakresie
zmęczenia materiałów i konstrukcji, metod eksperymentalnych ciała stałego oraz mechatroniki.
Ściśle współpracują z Instytutowym Laboratorium
Badań Materiałów i Konstrukcji (ILBMiK) w zakresie
realizacji projektów badawczych i badawczo-rozwojowych finansowanych przez: NCBiR, NCN i PARP.
oprogramowanie maszyn do badań wytrzymałościowych, zastosowane w: UTP Bydgoszcz, Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska,
system DMC do wykrywania i śledzenia procesów
pękania w materiałach wysokoenergetycznych,
w szczególności w stałych paliwach rakietowych,
wdrożony w Instytucie Przemysłu Organicznego
(współpraca z ITeE-PIB).
Prowadzone prace dotyczą m.in. rozwoju metod obliczeń trwałości zmęczeniowej, analizy cyklicznych
i monotonicznych własności materiałowych, badań
20
ÎÎ maszyn i urządzeń mechatronicznych,
ĥĥ ekspertyzy naukowo-techniczne i techniczne
dotyczące:
ÎÎ przyczyn awarii oraz oceny stanu technicznego maszyn,
ÎÎ oceny projektów konstrukcyjnych z zakresu
budowy maszyn.
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Oferta badawczo-naukowa
Wydziału Inżynierii Mechanicznej dla gospodarki
21
5.1. Akredytowane
Laboratorium - Zakład
Inżynierii Materiałowej
Posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego.
5. Instytut Technik
Wytwarzania
DYREKTOR INSTYTUTU
prof. dr hab. inż. Józef FLIZIKOWSKI,
prof. zw. UTP
 52 340-82-93,  [email protected]
 Zakład Inżynierii Materiałowej,
 Zakład Inżynierii Produkcji,
 Zakład Przetwórstwa i Recyklingu Tworzyw,
 Zakład Systemów Technicznych i Ochrony Środowiska.
Numer certyfikatu/ akredytacji: AB 1471. Jednostką certyfikującą jest Polskie Centrum Akredytacji
- PCA. Nowoczesność aparatury badawczej i rozległe doświadczenia badawcze pracowników Zakładu Inżynierii Materiałowej zaowocowały uzyskaniem w 2013 roku certyfikatu akredytacji Polskiego
Centrum Akredytacji dla laboratorium badawczego w zakresie zgodności z normą PN-EN ISO/IEC
17025:2005.
ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU
dr inż. Robert POLASIK
 52 340-87-43,  [email protected]
SEKRETARIAT ITW
mgr Marta MAGULSKA
 [email protected]
5.2. Zakład Inżynierii
Materiałowej
 [email protected]
 52 340-82-55
W ramach Instytutu funkcjonują następujące zakłady:
Kierownik Zakładu
dr hab. inż. Zdzisław ŁAWRYNOWICZ,
prof. nadzw. UTP
 [email protected]
 52 340-83-91
 budynek 3.2, pokój 213
Zakres działalności:
ĥĥ badania, projektowanie w inżynierii materiałowej i technologii bezwiórowej,
ĥĥ badania metalograficzne stali niestopowych
i stopowych,
ĥĥ badania metalograficzne żeliwa sferoidalnego
i ADI,
ĥĥ analiza teoretyczna i doświadczalna doboru
materiałów konstrukcyjnych na elementy ma-
22
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Oferta badawczo-naukowa
Wydziału Inżynierii Mechanicznej dla gospodarki
23
szyn i urządzeń,
ĥĥ prace badawcze nad kształtowaniem cech
fizycznych stali niskostopowych z wykorzystaniem sieci neuronowych,
ĥĥ ocena teoretyczna i pomiary zjawisk termicznych w procesie spajania metali i stopów,
ĥĥ ocena deformacji i naprężeń spawalniczych –
obliczenia analityczno-numeryczne i pomiary,
ĥĥ ocena spajalności metali i stopów z wykorzystaniem parametrów i kryteriów mechaniki
pękania,
ĥĥ badanie procesu zgrzewania tarciowego – modelowanie i ocena cech mechanicznych.
Oferta badawcza:
ĥĥ ocena oraz modelowanie mikrostruktury i własności mechanicznych stali i żeliwa,
ĥĥ analiza mikrostrukturalna materiałów prowadzona metodami rentgenowskimi oraz metodami mikroskopii optycznej i elektronowej
skaningowej,
ĥĥ określanie składu chemicznego, mikrostruktury i własności mechanicznych materiałów konstrukcyjnych i elementów maszyn i urządzeń,
ĥĥ badanie przyczyn uszkodzeń elementów maszyn i urządzeń,
ĥĥ ocena jakości i prawidłowości wykonanych
operacji obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej,
ĥĥ technologia obróbki cieplnej stali i żeliwa –
możliwości aplikacji w praktyce.
Potencjał instrumentarium naukowo-badawczego:
ĥĥ skaningowy mikroskop elektronowy,
ĥĥ transmisyjny mikroskop elektronowy,
ĥĥ dyfraktometr rentgenowski,
ĥĥ dylatometry (uniwersalny, izotermiczny),
ĥĥ urządzenia do przygotowania cienkich folii do
mikroskopii elektronowej,
ĥĥ napylarki próżniowe,
ĥĥ mikroskopy optyczne wraz z możliwością
uzyskania komputerowych zdjęć mikrostruktury i ich analizy stereometrycznej za pomocą
programu do komputerowej analizy obrazu NIS
Elements,
ĥĥ mikrotwardościomierze,
ĥĥ stanowisko do badań procesu spawania metodami GTA, GMA, MAW, oparte na inwertorowym
zasilaniu prądowym sterowanym procesorem,
ĥĥ stanowiska badawcze do zgrzewania i kształtowania tarciowego, do pomiaru temperatury
w procesie spawania, odkształceń i naprężeń
spawalniczych metodą Barkhausena,
ĥĥ stanowiska badawcze do kształtowania
elementów metodą obwiedniowej obróbki
plastycznej,
ĥĥ mikroskop steroskopowy SMZ 800 firmy Nikon,
ĥĥ spawarki inwentorowa firmy Kemppi, Tiger,
Magnum, przecinarka plazmowa Power Max 45,
ĥĥ polerka metalograficzna Minitech 263 – PRESI,
ĥĥ Twardościomierz uniwersalny Struers Duramin
500 Z-75,
ĥĥ piece laboratoryjne z programowaniem obróbki cieplnej - 4 sztuki,
ĥĥ mikroskop metalograficzny Nikon z kamerą
cyfrową Zeiss ERc5.
Szczegóły oferty
www.zim.utp.edu.pl
5.3. Zakład Inżynierii
Produkcji
KIEROWNIK ZAKŁADU
dr hab. inż. Tomasz Paczkowski,
prof. nadzw. UTP
 [email protected]
 52 340-87-47
 budynek 3.2, pokój 103
Problematyka naukowo-badawcza:
ĥĥ Badania zależności między warunkami i parametrami obróbki ubytkowej a cechami użytkowymi ukształtowanych powierzchni,
ĥĥ Badania obróbki ściernej, a w szczególności
techniki kształtowania powierzchni przedmiotów szlifowaniem, w tym: dobór warunków
szlifowania ze względu na wydajność procesu,
kształtowanie cech użytkowych powierzchni
szlifowanych i bezpieczeństwa technologicznego,
ĥĥ Badania obróbki elektrochemicznej oraz
pokrewnych obróbek erozyjnych kształtową
24
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
elektrodą roboczą w różnych układach kinematycznych,
ĥĥ Badania struktury geometrycznej powierzchni węzłów tribologicznych z tarciem tocznym
i ślizgowym,
ĥĥ Badania fizykalnych, technologicznych i ekologicznych aspektów procesu skrawania w warunkach ograniczonego ilościowo stosowania
lub wyeliminowania cieczy chłodząco-smarujących.
Oferta naukowo-badawcza;
ĥĥ analiza i pomiary:
ÎÎ długości i kąta oraz błędów kształtu przedmiotów,
ÎÎ chropowatości, falistości i kształtu powierzchni,
ÎÎ momentów i sił występujących podczas
obróbki skrawaniem,
ÎÎ temperatury obiektów sposobem bezdotykowym,
ĥĥ dobór warunków obróbki powierzchni oraz
rozwiązywanie problemów praktycznych w obróbce skrawaniem, ściernej i erozyjnej,
ĥĥ konsultacje w zakresie konstrukcji ciernych
par kinematycznych (tocznych i ślizgowych)
w zakresie doboru ich cech konstrukcyjnych
oraz wyboru środka smarowego optymalnego
w określonych warunkach pracy,
ĥĥ projektowanie, konstruowanie i wdrażanie
maszyn technologicznych i mechatronicznych,
ĥĥ kursy komputerowego wspomagania technologii CAM.
Aparatura badawcza:
ĥĥ 5-osiowe pionowe centrum obróbkowe DECKEL
Oferta badawczo-naukowa
Wydziału Inżynierii Mechanicznej dla gospodarki
25
MAHO DMU 50,
ĥĥ Obrabiarki konwencjonalne,
ĥĥ Siłomierz Kistler typ 9257B;
 zakresy pomiarowe:
F(x) [kN]: -5.0 ÷ 5.0
F(y) [kN]: -5.0 ÷ 5.0
F(z) [kN]: -10.0 ÷ 10.0
ĥĥ Urządzenie dozujące ACCU-LUBE systemu MQL
(minimalnego smarowania),
ĥĥ Pirometr Minolta 152A,
ĥĥ Współrzędnościowa maszyna pomiarowa
z sondą Renishaw;
ĥĥ Urządzenie pomiarowe PRECIset 400;
 pomiar narzędzi na automaty tokarskie; frezerskie, centra
obróbcze,
 kontrola zużycia ostrza,
 graficzne przedstawienie narzędzi,
 automatyczne mierzenie pięciu wyników:
 długość,
 średnica,
 promień,
 dwa kąty na ostrzu
Szczegóły oferty
www.zip.utp.edu.pl
Problematyka naukowo-badawcza:
ĥĥ konstrukcja narzędzi do przetwórstwa tworzyw
z komputerowym wspomaganiem procesu
projektowania,
ĥĥ przetwórstwo i recykling tworzyw polimerowych,
ĥĥ modyfikacja właściwości przetwórczych i użytkowych tworzyw,
ĥĥ porowanie tworzyw polimerowych,
ĥĥ barwienie tworzyw polimerowych,
ĥĥ procesy pomocnicze w przetwórstwie tworzyw.
Zaplecze badawcze:
ĥĥ oprogramowanie NX CAD/CAM,
ĥĥ program CADMOULD 3D-F ver. 5 do symulacji
procesu wtryskiwania tworzyw polimerowych,
ĥĥ oprogramowanie ANSYS Polyflow do symulacji
procesu wytłaczania i wytłaczania z rozdmuchiwaniem,
 zakres pomiarowy xyz [mm]: 500 x 700 x 400
 rozdzielczość[μm]:
0,1
 prędkość przejazdu [mm/s]: 520
 MPETHP [μm]:
2,3
 PFTU, MPE [μm]:
1,7
ĥĥ program VARIAMOS do optymalizacji procesu
wtryskiwania tworzyw polimerowych,
ĥĥ program dydaktyczny VirtMold stosowany do
symulacji pracy wtryskarek ENGEL,
ĥĥ wtryskarka hybrydowa ENGEL e-victory 310/110
wyposażona w robota ENGEL Viper 6,
ĥĥ wtryskarka laboratoryjna Battenfeld 350 PLUS,
ĥĥ system PRIAMUS do kontroli i monitorowania
procesu wtryskiwania,
ĥĥ modułowa forma wtryskowa,
ĥĥ linia wytłaczarska do wytwarzania granulatów,
ĥĥ wytłaczarko-rozdmuchiwarka firmy Battenfeld,
ĥĥ urządzenie do szybkiego prototypowania Dimension Elite 3D Printer,
ĥĥ komora klimatyczna Binder KMF 115,
ĥĥ plastometr Aflow firmy Zwick/Roell,
ĥĥ plastometr Reo 100 firmy Hydrapress,
ĥĥ statyczna maszyna wytrzymałościowa Zwick/
Roell Z030,
ĥĥ młot wahadłowy do badania udarności Zwick/
ĥĥ Profilografometr Mahr (2D, 3D);
5.4. Zakład Przetwórstwa
i Recyklingu Tworzyw
 pomiary:
 zakres pomiarowy:
 dokładność:
26
2D i 3D
do 120 mm
0,3 μm/12 mm
0,15 μm/20 mm
KIEROWNIK ZAKŁADU
dr inż. Dariusz SYKUTERA
 (52) 340-82-24,
 [email protected]
 budynek 3.2, pokój 113
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Oferta badawczo-naukowa
Wydziału Inżynierii Mechanicznej dla gospodarki
27
5.5. Zakład Systemów
Technicznych i Ochrony
Środowiska
KIEROWNIK ZAKŁADU
dr inż. Adam MROZIŃSKI
 [email protected]
 52 340-84-53, | 52 340-82-55
Problematyka naukowo-badawcza
Roell HIT 50,
ĥĥ automatyczna nacinarka do karbów Zwick/
Roell ZNO 2010,
ĥĥ twardościomierz Zwick/Roell 3106,
ĥĥ zestaw twardościomierzy Shore’a Zwick/Roell,
ĥĥ skaner optyczny 3D ATOS II Triple Scan firmy
GOM,
ĥĥ przenośny Grubościomierz Panametrics-NDT
Magna-Mike 8500 firmy Olympus,
ĥĥ stanowiska do optycznej analizy obrazu,
ĥĥ stanowisko do badania połączeń gwintowych
Mecmesin Vortex-i,
ĥĥ wagosuszarka RADWAG MAC 110,
ĥĥ stanowisko do wyznaczania potencjału gazowego poroforów,
ĥĥ stanowisko do badania rozciągania folii i płyt
w procesach formowania próżniowego,
ĥĥ stanowisko do ręcznego spawania tworzyw
polimerowych,
ĥĥ stanowisko do badań modelowych procesu
cięcia i rozdrabniania,
ĥĥ stanowisko do badania środowiskowej korozji
naprężeniowej tworzyw polimerowych.
Oferta naukowo-badawcza:
ĥĥ realizacja projektów finansowanych w części
lub w całości ze źródeł zewnętrznych,
ĥĥ opracowywanie nowych technologii i produktów,
ĥĥ współpraca w zakresie wdrożeń wyników badań do praktyki przemysłowej,
ĥĥ wystawianie opinii o innowacyjności i opinii
powdrożeniowych,
ĥĥ realizacja studiów podyplomowych z przetwórstwa tworzyw termoplastycznych,
ĥĥ realizacja usług badawczych,
ĥĥ realizacja szkoleń, kursów i warsztatów
realizowanych przez pracowników zakładu
o tematyce,
ĥĥ organizacja seminariów wspólnie z wiodącymi producentami: materiałów polimerowych,
maszyn i narzędzi przetwórczych.
Zakład Systemów Technicznych i Ochrony Środowiska jest wspólnotą nauczycieli akademickich,
pracowników inżynieryjno-technicznych i studentów skupionych wokół problematyki związanej
z badaniami, innowacją i rozwojem technicznych
systemów specjalnych, w tym: maszyn przemysłu
rolno-spożywczego i chemicznego, energetyki odnawialnej, maszyn urządzeń i instalacji ochrony
środowiska (żywności), aparatury i podstaw monitorowania technologii oraz szeroko rozumianych
zagadnień systemów jakości. Podejmując współpracę z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą oraz z jednostkami gospodarczymi dążymy do
rozwijania oferty badawczej i dydaktycznej. W naszej działalności wpisujemy się w misje Wydziału
Inżynierii Mechanicznej. Dążymy do prowadzenia
badań naukowych i prac zleconych na najwyższym
poziomie, tak, aby stanowiły one podstawę realizacji kształcenia studentów z zapewnieniem dostępu
do najnowszej wiedzy.
Oferta naukowo-badawcza:
ĥĥ badanie, innowacja, optymalizacja i modernizacja rozdrabniaczy do materiałów ziarnistych,
ĥĥ badania wydajności, jednostkowego zużycia
energii procesów i jakości produktów,
ĥĥ badania specjalnych systemów do rozdrabniania i granulacji: surowców, tworzyw konstrukcyjnych, materiałów i elementów pokonstrukcyjnych,
ĥĥ modelowanie systemów precyzyjnego rozdrabniania dowolnego materiału,
ĥĥ mikro- i nano-rozdrabnianie na cele: lecznicze,
żywieniowe, energetyczne, chemiczne,
ĥĥ badania i monitorowanie procesów w recyklingu: biologicznym, surowcowym, chemicznym
i energetycznym.
ĥĥ badania podatności różnych materiałów na
różne metody mielenia,
ĥĥ badania klasyfikacji ziarnowej, uziarnienia
i powierzchni właściwej proszków metodami:
dyfraktometryczną oraz przesiewania,
ĥĥ opracowanie nowych energooszczędnych
technologii rozdrabniania: kruszenia, mielenia
i klasyfikacji ziarnowej materiałów kruchych,
Szczegóły oferty
http://zpirt.utp.edu.pl
28
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Oferta badawczo-naukowa
Wydziału Inżynierii Mechanicznej dla gospodarki
29
ĥĥ specjalistyczne rozdrabniacze z układem
pomiarowym do analizy ich pracy i jakości
produktu: precyzyjny RPW-11TN, laboratoryjny
6-walcowy, laboratoryjny młyn wibracyjny typ
LMOW-S2n-2x2 laboratoryjny RWT-5, młynki
laboratoryjne WŻ-1 oraz WŻ-2 i inne,
ĥĥ wybrane instalacje odnawialnych źródeł energii z systemem pomiarowym ich efektywności
działania.
Szczegóły oferty:
www.zstios.utp.edu.pl
www.rozdrabnianie.utp.edu.pl
www.labioze.utp.edu.pl
plastycznych, odpadów przemysłowych i komunalnych, biomateriałów i biomasy roślinnej,
ĥĥ opracowanie technologii wytwarzania mikro
i nanoproszków metodami mechanicznymi,
ĥĥ badania efektywności działania wybranych
instalacji odnawialnych źródeł energii,
ĥĥ inne specjalistyczne procedury badawcze.
Najważniejsza aparatura badawcza:
ĥĥ laserowy miernik wielkości cząstek Analysette
22 NanoTec marki Fritsch - Analiza wielkości
i kształtu cząstek z wykorzystaniem dyfrakcji
laserowej,
ĥĥ CAMSIZER marki Retsch - Analiza wielkości
i kształtu cząstek z wykorzystaniem cyfrowego
przetwarzania obrazu
ĥĥ przesiewacze wibracyjne Analysette 3 marki
Fritsch oraz AS 200 control marki RETSCH,
ĥĥ myjki ultradźwiękowe do sit: Laborette 17 marki FRITSCH oraz UR 1 marki RETSCH,
ĥĥ dzielnik prób PT 100 marki RETSCH oraz
30
dzielniki RT- do próbkowania i podziału próbki
marki RETSCH,
ĥĥ mikroskop stereoskopowy OPTA-TECH serii SN
z kamerą cyfrową wysokiej rozdzielczości
z oprogramowaniem OptaView,
ĥĥ podajnik wibracyjny DR 100 marki RETSCH,
ĥĥ kalorymetr KL-12,
ĥĥ komorowy piec laboratoryjny SNOL 4/1200
z zespołem obliczeniowo – wizualizującym,
ĥĥ suszarka laboratoryjna SLW 53 STD z wymuszonym obiegiem powietrza,
ĥĥ nagrzewnica powietrza VIGAS V25N do zgazowania paliwa,
ĥĥ komora klimatyczna z wymuszonym obiegiem
powietrza: KBK-65W,
ĥĥ specjalistyczne Mierniki i urządzenia pomiarowe: wielofunkcyjny TESTO 480 do oznaczania
jakości spalin, mierniki mocy, wagosuszarka
MAC, specjalistyczne wagi i inne,
ĥĥ brykieciarka APT 35 marki Alchemik układem
pomiarowym parametrów pracy,
5.6. Zakład Wzornictwa
Wydział Inżynierii Mechanicznej
al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz
 budynek 3.2
 52 340-86-57
Zakład Wzornictwa został powołany do życia w 2006
roku. Był to wówczas pierwszą i jedyną jednostka
organizacyjną skupiającą pracowników zajmujących
się sztuką czystą i użytkową. Celem funkcjonowania
Zakładu jest merytoryczne prowadzenie kształcenia
na kierunku studiów WZORNICTWO. Zakład zatrudnia nauczycieli akademickich zajmujących się rzeźbą, malarstwem, rysunkiem oraz designem.
Skład osobowy zakładu:
Kierownik zakładu
doc. dr inż. Franciszek BROMBEREK
 [email protected],  52 340-82-58
 budynek 3.2, pokój 210
Podstawa realizacji procesu kształcenia na kierunku WZORNICTWO jest współpraca z otoczeniem gospodarczym. Umożliwia to na szybkie reagowanie
i przygotowywanie absolwentów zgodnie z potrzebami przedsiębiorstw. Dla wszechstronnego rozwoju Zakład Wzornictwa współpracuje z różnymi instytucjami kulturalnymi jak np. Galeria Miejska BWA,
czy Muzeum Regionalne im. L. Wyczółkowskiego.
Od 2 lat systematycznie rozwijana jest współpraca
zagraniczna zwłaszcza z King Mongkut’s University
of Technology North Bangkok w Bangkoku obejmująca wzajemną wymianę kadry i studentów.
Działalność kulturalna:
Zakład Wzornictwa organizuje lub uczestniczy
w różnych przedsięwzięciach kulturalnych. Jest organizatorem cyklicznego Festiwalu SYNTEZA SZTUK.
Festiwal służy prezentacji potencjału twórczego
i aktywności miejscowych twórców oraz szerokiego
zakresu współpracy z instytucjami i artystami za-
prof. dr hab. Wojciech HORA
prof. dr hab. Danuta KÜNSTLER-LANGNER
dr hab. Michał TRÄGER
dr Małgorzata ANDRZEJEWSKA
dr Romuald FAJTANOWSKI
dr Bartosz PIOTROWSKI
dr Vladislav RADZIVILLOVIĆ
mgr Piotr GRYGORKIEWICZ
mgr Małgorzata MAŁECKA
mgr Aleksandra LAU
mgr Joanna JANKOWIAK
mgr Justyna RATAJCZAK
mgr inż. Radosław RATAJCZAK
mgr inż. Wiktor SROKA
Jarosław STEPNAKOWSKI
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Oferta badawczo-naukowa
Wydziału Inżynierii Mechanicznej dla gospodarki
31
przyjaźnionych uczelni. Zamysłem Festiwalu SYNTEZA SZTUK jest przekazanie myśli o jedności wypowiedzi plastycznej oraz obszarów intelektualnych
i emocjonalnych przy jednoczesnym zachowaniu
autonomii poszczególnych dyscyplin twórczych.
Działalność Studentów
Dla rozwoju własnych zainteresowań Studenci realizują różne projekty i przedsięwzięcia w ramach
funkcjonującego Koła Naukowego DESIGN.
mów zgłaszanych przez przedsiębiorców.
5.7. Shopa Design
Thinking Work Space
– Pracowania Szybkiego
Prototypowania
ul. prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz
 [email protected],
 52 340-80-62
Radosław Ratajczak
 [email protected]
Siłą SHOPY jest wyjątkowa przestrzeń. W niej właśnie interdyscyplinarność i wymiana pomysłów
odbywa się w niczym nieskrępowanych warunkach.
SHOPA realizowana jest na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UTP. Trudno o miejsce z lepszym zapleczem technicznym, technologicznym i intelektualnym.
W Instytucie Technik Wytwarzania spotykają się
drogi studentów i wykładowców zarówno kierunku
Mechanika i Budowa Maszyn, jak i Wzornictwa oraz
zajmujących się automatyką i robotyką na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki.
Studenci, wykładowcy, pracownicy wydziałów UTP
pokrywają tak naprawdę większość spektrum branż
i problemów technologicznych naszego regionu.
Dzięki temu SHOPA ma szerokie możliwości współpracy pod względem zapraszania pracowników naukowych i studentów
Projekt „DESIGN THINKING WORKSPACE – Pracownia
Szybkiego Prototypowania” realizowany jest w ramach działania 8.2.1. “Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
W swoim założeniu ma przede wszystkim promować
metodologię Design Thinking jako narzędzie skutecznego poszukiwania rozwiązań problemów. Jego
siła drzemie w interdyscyplinarnych zespołach,
które są w stanie podejść do danego zagadnienia
w sposób innowacyjny – poszukiwać kreatywnych,
ale i realnych oraz potrzebnych rozwiązań proble-
32
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Projekt Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
www.wim.utp.edu.pl
Dział Współpracy z Gospodarką
ul. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz
www.wspolpraca.utp.edu.pl
[email protected]

Podobne dokumenty

wydział inżynierii mechanicznej - Uniwersytet Technologiczno

wydział inżynierii mechanicznej - Uniwersytet Technologiczno  Wiskozymetr rotacyjny Fungilab Smart L,  Cyfrowy defektoskop ultradźwiękowy CTS9006. Aparat czterokulowy T-02U1 służy do oceny własności .smarnych olejów i smarów zarówno w warunkach ruchu ślizg...

Bardziej szczegółowo