Numer 10/2013 - Nowa Gazeta Łukowska

Komentarze

Transkrypt

Numer 10/2013 - Nowa Gazeta Łukowska
Nowa Gazeta Łukowska jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Mediów
NR 10 (243) 13 PAŹDZIERNIKA 2013
Cena 3 zł
(w tym 5% VAT)
Uroczystość Katyńska w Łukowie; Uroczystości 50-lecia w „Medyku”; Jubileusz 100-lecia szkoły w Mikłusach;
90-lecie Klubu ŁKS „Orlęta” Łuków; Dożynki w Aleksandrowie; Rozmowa z Prezesem PKS w Łukowie; Wojsko
w Łukowie w okresie międzywojennym; PUiIK o „ustawie śmieciowej”; Refleksje jesienne; Chrońmy słuch.
Następny numer NGŁ 17 listopada 2013 r.
Redaktor wydania - Zbigniew Pasik
Kolejny Zjazd Absolwentów w „Kościuszce”
Minęło kolejne pięć lat i znów wychowawcy i wychowankowie spotkali się na zjeździe 28 i 29 września 2013 r. w 95-lecie
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w
Łukowie. Był to VII zjazd roczników maturalnych do 2000 roku.
Uroczystości zjazdowe rozpoczęła Msza św. w kościele pw.
Podwyższenia Krzyża Św. pod przewodnictwem Jego Ekscelencji
biskupa Henryka Tomasika – ordynariusza diecezji radomskiej,
wychowanka szkoły, przy udziale księży: Lucjana Chojniaka,
Czesława Ciołka, Marka Antonowicza, Zdzisława Domańskiego, Andrzeja Domańskiego i diakona z zakonu ojców
pijarów – Radosława Bobonia (absolwentów szkoły). Lekcję
czytała Marzena Rusinek – polonistka, psalm odśpiewała
uczennica Magdalena Grochowska, homilię wygłosił biskup
H. Tomasik. Modlitwę wiernych czytała Monika Łukasik –
pedagog szkolny, dary nieśli: Eliza Gracz, absolwentka z 1955 r. –
portret Patrona Szkoły; Anna Zielińska, nauczycielka LO –
kwiaty; uczeń Bartosz Zarzycki – owoce, uczeń Dariusz Kot –
wino i wodę; uczennica Magdalena Gojdycz – chleb.
Na zakończenie Mszy św. dyrektor LO Grzegorz
Rzymowski z zastępcą Moniką Kokosińską wręczyli kwiaty JE
Biskupowi dziękując za celebrę i piękną homilię oraz pozostałym
księżom za asystę. Mszę św. ubogacił śpiewem chór szkolny I LO
pod batutą nauczycielki Agnieszki Łukasik.
dokończenie na str. 8-9
fot. K. Jodełko
10/2013
2
Aktualności
Kolejna rocznica ludobójstwa na Wschodzie
17 września 2013 r., już po raz 16-ty na łukowskim
cmentarzu przy Krzyżu Katyńskim odbyła się patriotycznoreligijna uroczystość ku czci pomordowanych na Wschodzie.
Obchody rozpoczęła łukowska orkiestra dęta, która odegrała hymn
państwowy. Następnie głos zabrał prezes Łukowskiego
Towarzystwa Regionalnego Zbigniew Pasik
organizator
uroczystości, który powitał wszystkich przybyłych oraz poczty
sztandarowe (24).
Przemawia Tadeusz Zalewski z Chicago
nowa
10/2013
Prezes Towarzystwa Regionalnego Zbigniew Pasik
otwiera uroczystość przy Krzyżu Katyńskim
W okolicznościowym wystąpieniu mówił m.in. „Każdy
człowiek w życiu ziemskim przechodzi różne koleje swego losu, w
wymiarze osobistym oraz społecznym, mając chwile radosne, ale i
smutne zranienia, które po pewnym czasie zabliźniają się, ale
blizny pozostają do końca życia. Takie zranienia w sensie
narodowym przeżyła także nasza Ojczyzna, a wrzesień stał się
miesiącem wielu tragicznych dla Polski rocznic… Dziś
17 września 2013 r. w 74-rocznicę haniebnej napaści na Polskę od
wschodu i 16-tą rocznicę ustawienia tego „Krzyża Katyńskiego”
przyszliśmy tu, by oddać hołd wszystkim, którzy zginęli
zbrodniczo zamordowani, polegli na frontach II wojny światowej
oraz stracili życie w katastrofie smoleńskiej. Dziś możemy
swobodnie stać przed tym Krzyżem i w zadumie wspominać o
naszych cichych bohaterach, którzy zostali bestialsko
zamordowani przez „sojusznicze siły przyjaciół”. Do tych zbrodni
katyńskich dołączyła tragedia z 10 kwietnia 2010 r., kiedy to w
drodze do Katynia na uroczystości rocznicowe w katastrofie
samolotowej pod Smoleńskiem zginęło 96 wybitnych Polaków na
czele z Prezydentem RP. W związku z tym, we wrześniu 2010 r.,
przy tym Krzyżu umieszczono makietę skrzydła samolotowego,
na którym usadowiona jest tablica z nazwiskami osób, które
zginęły…”
Uczestnicy uroczystości
Po tym Zb. Pasik powitał przybyłych, a w szczególności
Tadeusza Zalewskiego - członka Kongresu Polonii Amerykańskiej z Chicago, przedstawicieli władz samorządowych:
Krzysztofa Głuchowskiego - radnego Sejmiku Woj. Lubelskiego,
Janusza Kozioła - starostę, Krzysztofa Tymoszuka - wice-
starostę, Władysława Karasia - przew. Rady Powiatu; Dariusza
Szustka - burmistrza Łukowa i Marcina Mateńkę jego zastępcę,
Mariusza Osiaka - wójta gm. Łuków i Tadeusza Federczyka przew. Rady Gminy, kombatantów, księży, pracowników
instytucji i organizacji społecznych, młodzież, szczególnie poczty
sztandarowe, harcerzy oraz mieszkańców Ziemi Łukowskiej.
Po powitaniach ks. Tadeusz z par. Przemienienia Pańskiego
w Łukowie sprawował Eucharystię i wygłosił krótką, ale
konkretną homilię.
Po Mszy św. prelekcję nt. „Zbrodni Wołyńskiej”,
przygotowaną przez Ryszarda Grafika, odczytał Marek Okoń.
Prelegent podkreślił, że jest możliwe porozumienie Polaków
z Ukraińcami, ale w duchu uznania prawdy historycznej.
Po tym nastąpiły okolicznościowe refleksje wypowiadane
przez: T. Zalewskiego, Wł. Karasia i K. Głuchowskiego. Na
zakończenie Andrzej Wojtuś mistrz gry na harmonijce ustnej
wykonał utwór „Modlitwa obozowa”.
Delegacja PiS składa wieniec w imieniu
senatora S. Gogacza i Zarządu Powiatowego
Następnie, przy akompaniamencie orkiestry dętej poszczególne delegacje składały wieńce i znicze pod Krzyżem Katyńskim.
Jako pierwszy uczynił to T. Zalewski. Po nim, jak co roku, w
imieniu społeczności Łukowa, wieniec z fundacji pp.
Kaźmieraków złożyli członkowie Łukowskiego Towarzystwa
Regionalnego. W imieniu Senatora RP Stanisława Gogacza kwiaty
złożyli: jego asystent Ryszard Szczygieł i K. Głuchowski, po nich
przedstawiciele biura poselskiego posła Cezarego Kucharskiego,
przedstawiciele władz samorządowych powiatu, miasta i gminy
Łuków, delegacje szkół, Akcja Katolicka, NSZZ „Solidarność”,
Przymierze dla Ziemi Łukowskiej, Zarząd Platformy
Obywatelskiej, „Łuksja” i Zakład Mleczarski.
Kończąc uroczystość prezes ŁTR podziękował wszystkim
zaangażowanym w jej przygotowanie i przeprowadzenie i zaprosił
na chwilę zadumy przed tym Krzyżem, który tak wiele
symbolizuje.
tekst A. Wiśniewska, zdjęcia K. Jodełko
Aktualnoœci
3
WIADOMOŒCI
Wiadomoœci z kraju
Wiadomoœci ze œwiata
11 wrzeœnia br., w Warszawie, ruszy³y
Ogólnopolskie Dni Protestu przeciwko
polityce rz¹du. Pod budynkami ministerstw
strajkowa³o kilka tysiêcy zwi¹zkowców.
- Pokazujemy politykom, ¿e mo¿emy coœ
zrobiæ wspólnie dla polskich pracowników,
dla ruchu zwi¹zkowego. Przybywamy po
to, by upomnieæ siê nie tylko o prawa pracowników. Nasze has³o to: doœæ lekcewa¿enia spo³eczeñstwa - mówi³ do protestuj¹cych przewodnicz¹cy „Solidarnoœci”
Piotr Duda.
2 paŸdziernika br. NSZZ „Solidarnoœæ”
rozpocz¹³ zbieranie podpisów pod obywatelskim wnioskiem o samorozwi¹zanie Sejmu. Wzywamy Sejm do podjêcia uchwa³y
o skróceniu obecnej kadencji - oœwiadczy³a Solidarnoœæ. OPZZ ju¿ zapowiedzia³o, ¿e
nie poprze tej inicjatywy.
Rosn¹ca z roku na rok liczba turystów
odwiedzaj¹cych latem Wielkie Jeziora Mazurskie znacz¹co wp³ywa na gwa³towne
obni¿enie jakoœci wód w akwenach. Niew³aœciwy sposób u¿ytkowania akwenów
mo¿e nawet powodowaæ zamieranie jezior.
Bankructwo grozi stoczni w Gdañsku.
Mediacji z rz¹dem podj¹³ siê Lech Wa³êsa.
11 wrzeœnia br. minê³a 40 rocznica zamachu stanu w Chile. - Zamach w 1973 roku
obali³ demokratycznie wybranego prezydenta. To by³ ogromny szok dla ludzi, bo by³ to
dopiero trzeci pucz w historii tego kraju mówi dr Karol Derwich. Naukowiec, komentuj¹c rocznicê tego wydarzenia, podkreœla,
¿e preludium do niego stanowi³y wybory
prezydenckie w 1970 roku, wpisuj¹ce siê w
skomplikowane realia Zimnej Wojny.
Ponad miliard ton ¿ywnoœci wartej ok. 750
mld dolarów jest marnotrawione co roku na
œwiecie - poinformowa³a Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wy¿ywienia
i Rolnictwa (FAO) w najnowszym raporcie
na ten temat.
Inspektorzy ONZ poinformowali, ¿e s¹
„klarowne i przekonywaj¹ce dowody” na
u¿ycie sarinu podczas ataku 21 sierpnia br.
na jednym z przedmieœæ Damaszku. Wed³ug
w³adz USA zginê³o ponad 1,4 tys. ludzi.
Nawet jeœli uda siê ograniczyæ emisjê gazów cieplarnianych i wyhamowaæ ocieplenie - to i tak niemal pó³ miliarda mieszkañców Ziemi odczuje powa¿ny brak s³odkiej
wody - wynika z analiz przedstawionych w
„Environmental Research Letters”.
13 paŸdziernika 2013 r.
6.57
17.47
B³ogos³awiony Honorat KoŸmiñski, niu studiów teologicznych przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie 27 listopada 1852 r. Wkrótce
prezbiter
zosta³ mianowany profesorem retoryki oraz
sekretarzem prowincja³a, lektorem teologii
i spowiednikiem nawracaj¹cych siê. Zas³yn¹³ w Warszawie jako znakomity rekolekcjonista i misjonarz ludowy. Pracuj¹c w III
Zakonie œw. Franciszka, gorliwie dzia³a³ w
koœcio³ach Warszawy. Swoj¹ g³êbok¹ religijnoœci¹ i trosk¹ o cz³owieka zjednywa³ wielu ludzi dla Chrystusa.
W 1861 roku, po kasacie zakonów
przez w³adze carskie, o. Honorat zosta³ przewieziony do Zakroczymia pod Warszaw¹.
Pomimo trudnych warunków tworzy³ tam
dalej grupy tercjarek. Oko³o 1889 r. zwróci³
siê do Stolicy Œwiêtej o zatwierdzenie zgromadzeñ bezhabitowych. W tym samym roku
uzyska³ aprobatê. Dziêki temu powsta³o 26
stowarzyszeñ tercjarskich, z których na przestrzeni lat uformowa³y siê liczne zgromadzenia zakonne. Ojciec Honorat sta³ siê odnowicielem ¿ycia zakonnego i twórc¹ jego nowej formy zbli¿onej do dzisiejszych instytutów œwieckich. Kierowa³ tymi wspólnotami
przez konfesjona³ i korespondencjê, poniewa¿ rz¹d carski nie pozwoli³by na formowanie siê nowych zakonów, zaœ w roku 1864
skasowa³ zakon kapucynów, pozostawiaj¹c
tylko klasztor w Zakroczymiu.
Do dziœ istniej¹ trzy zgromadzenia honorackie habitowe: felicjanki - powo³ane we
wspó³pracy z b³. Mari¹ Angel¹ Zofi¹ Trusz-
kowsk¹ (wspominan¹ 10 paŸdziernika), serafitki i kapucynki oraz czternaœcie bezhabitowych.
Zgromadzenia o. Honorata podejmowa³y prace charytatywne i apostolskie m.in.
wœród m³odzie¿y szkolnej i rzemieœlniczej, w
fabrykach, wœród ludu wiejskiego, w przytu³kach dla ludzi starych i upoœledzonych.
Powsta³y w 1893 r. na terenie Królestwa ruch
mariawitów zaszkodzi³ opinii o. Honorata.
Gdy w 1908 r. biskupi zreorganizowali jego
zgromadzenia, a ich postanowienie zatwierdzi³ Watykan, zalecaj¹c o. Honoratowi powstrzymanie siê od dalszego kierowania
nimi, przyj¹³ to z pokor¹ i pos³uszeñstwem.
Ostatecznie osiad³ w Nowym Mieœcie
nad Pilic¹. W 1895 r. zosta³ komisarzem generalnym polskiej prowincji kapucynów
i przyczyni³ siê do znacznego rozwoju zakonu. Jednoczeœnie prowadzi³ intensywn¹ pracê pisarsk¹, zabiera³ g³os w aktualnych sprawach, zajmowa³ siê zagadnieniami spo³ecznymi. By³ cz³owiekiem wielkiej gorliwoœci,
jeœli chodzi o zbawienie dusz. Wiele godzin
spêdza³ w konfesjonale. Praktykowa³ surowe umartwienia, sporo czasu spêdza³ na
modlitwie.
Pozbawiony s³uchu i cierpi¹cy fizycznie resztê lat spêdzi³ na modlitwie i kontemplacji. Wyczerpany prac¹ apostolsk¹, zmar³
w opinii œwiêtoœci 16 grudnia 1916 r.
16 paŸdziernika 1988 r., w 10. rocznicê
swego pontyfikatu, beatyfikowa³ go Jan
Pawe³ II.
A. W.
10/2013
B³. Honorat KoŸmiñski urodzi³ siê
16 paŸdziernika 1829 r. w Bia³ej Podlaskiej.
By³ synem Stefana, budowniczego powiatowego i Aleksandry z Kahlów. Mia³ czworo
rodzeñstwa. W 1840 r. rodzina KoŸmiñskich
przenios³a siê do W³oc³awka, gdzie S. KoŸmiñski obj¹³ stanowisko budowniczego obwodu kujawskiego. 11-letni Honorat zacz¹³
uczyæ siê w gimnazjum w P³ocku. Podczas
pobytu w tej szkole, mimo g³êbokiej pobo¿noœci wyniesionej z domu, straci³ wiarê i zapar³ siê Boga. Po jej ukoñczeniu rozpocz¹³
studia w Szkole Sztuk Piêknych na Wydziale Budowniczym w Warszawie. Wkrótce zosta³ osierocony przez ojca.
23 kwietnia 1846 r. zosta³ aresztowany
przez policjê carsk¹ pod zarzutem udzia³u w
spisku i osadzony w X pawilonie Cytadeli
Warszawskiej. Wówczas ciê¿ko zachorowa³;
a powracaj¹c do zdrowia, przemyœla³ dok³adnie swoje ¿ycie i nawróci³ siê. Uwolniony z
wiêzienia po blisko roku, podj¹³ dalsze studia, a jednoczeœnie prowadzi³ bardzo surowy tryb ¿ycia.
Po ukoñczeniu studiów, 8 XII 1848 r.
wst¹pi³ do klasztoru kapucynów. Ju¿ 21 grudnia przyj¹³ habit zakonny i otrzyma³ imiê
Honorat. Pierwsz¹ profesjê z³o¿y³ dok³adnie
rok póŸniej. Chocia¿ pragn¹³ byæ bratem zakonnym, prze³o¿eni polecili mu, aby przygotowywa³ siê do kap³añstwa. Po ukoñcze-
Ksi¹dz Jorge Mario Bergoglio jako prowincja³ jezuitów w Argentynie pomóg³ oko³o stu osobom przeœladowanym przez re¿im
rz¹dz¹cy tym krajem na prze³omie lat 70. i 80.
Ksi¹¿ka o tym nieznanym aspekcie dzia³alnoœci obecnego papie¿a ukazuje siê we W³oszech.
Niewolnicza praca, niedobór snu, bicie to zarzuty, jakie pod adresem rosyjskich kolonii karnych wymienia Nadie¿da To³okonnikowa, cz³onkini grupy punkrockowej „Pussy Riot”. - Przebieg dnia w obozie s³u¿y niszczeniu woli wiêŸniów, którzy zamieniaj¹ siê
w milcz¹cych niewolników - pisa³a opozycjonistka w liœcie otwartym z 23 sierpnia br.
Jej relacja wywo³a³a falê oburzenia. A przecie¿ byli wiêŸniowie oraz obroñcy praw cz³owieka od lat skar¿¹ siê na nieludzkie warunki w rosyjskich wiêzieniach.
Do 2050 liczba osób starszych cierpi¹cych
na chorobê Alzheimera i innych form demencji bêdzie niemal trzykrotnie wy¿sza ni¿ obecnie - tak wynika z Raportu Œwiatowego Stowarzyszenia Choroby Alzheimera 2013.
30 wrzeœnia w Watykanie Papie¿ og³osi³,
¿e kanonizacja Jana Paw³a II nast¹pi
27 kwietnia 2014 r.
oprac. J. Lecyk
4
Aktualnoœci
Z³oty jubileusz „Medyka”
W dniach 4-5 X br. odby³ siê Zjazd Absolwentów ³ukowskiego „Medyka”, czyli ró¿nych szkó³ medycznych, jakie istnia³y w
£ukowie w latach 1963-2013. Uroczystoœci poprzedzi³a Msza Œw.
celebrowana przez ks. kan. Bogus³awa Bolestê - proboszcza parafii pw. œw. Brata Alberta i Sylwestra Anusiewicza - kapelana szpitala i duszpasterza s³u¿by zdrowia. Modlono siê w intencji dyrekcji,
pracowników i absolwentów szko³y. Szczególnie polecano dusze
zmar³ych osób zwi¹zanych z t¹ placówk¹. Ksi¹dz kapelan wyg³osi³
okolicznoœciow¹ homiliê, podkreœlaj¹c ogromne zaanga¿owanie personelu medycznego. Pielêgniarki, pracuj¹ce w licznych placówkach,
œwiadcz¹ najlepiej o wysokim poziomie szko³y, a tak¿e o wartoœciach, jakie by³y im wpajane przez kolejne pokolenia nauczycieli.
Msza œw. w intencji nauczycieli i absolwentów
Nastêpnie w hali sportowej Medycznego Studium Zawodowego odby³a siê czêœæ oficjalna i artystyczna. Na uroczystoœæ przyby³o wielu goœci, a wœród nich m.in.: El¿bieta Seredyn (absolwentka) - wiceminister w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej,
Krzysztof G³uchowski - radny Sejmiku Woj. Lubelskiego, Marek
Sikora - zastêpca dyr. Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu
Urzêdu Marsza³kowskiego w Lublinie, Teresa Modzelewska - st.
specjalista w tym¿e Departamencie, Halina Bady³a - specjalista ds.
finans. tego¿ Departamentu, Andrzej Mironiuk - dyr. Delegatury
Kuratorium Oœwiaty w Bia³ej Podl., Marzanna Kondratowicz - st.
wizytator Kuratorium Oœwiaty w Lublinie, W³adys³aw Karaœ - przew.
Rady Powiatu, Marcin Mateñko - zast. burmistrza £ukowa, Hanna
Sposób - (absolwentka) przew. Okrêgowych Izb Pielêgniarskich
Dyr. A. So³tyszewska prezentuje nagrodê przyznan¹
przez Urz¹d Marsza³kowski w Lublinie
Mariusz Furlepa - wicedyrektor tego¿, Maria Posiada³a - Nacz.
Pielêgniarka szpitala w £ukowie, Anna Kwiatkowska – dyr. Powiat.
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Krzysztof Karwowski - prezes
NZOZ „£uksja-Med”.
Goœci, by³ych i obecnych pracowników szko³y oraz absolwentów powita³a obecna dyrektor Medycznego Studium Zawodowego Anna So³tyszewska. Minut¹ ciszy uczczono zmar³ych pracowników, m.in. Teresê So³tyszewsk¹, Mariê Przeworsk¹, Teresê
Florkiewicz. Krótk¹ historiê „Medyka” przedstawi³a kier. Ma³gorzata PrzeŸdziak. Szko³a powsta³a w 1963 r. i nosi³a ró¿ne nazwy:
Liceum Medyczne Pielêgniarstwa, Liceum Medyczne, Zespó³
Szkó³ Medycznych, Medyczne Studium Zawodowe. Naukê rozpoczê³o 107 uczennic, a pierwsz¹ dyrektork¹ by³a Teresa So³tyszewska. W latach 1985-2011 szko³¹ kierowa³a dyr. Longina Król.
10/2013
Spotkanie wychowawców z absolwentami
Goœcie i absolwenci w czasie uroczystoœci
Okrêgu Siedleckiego, dyrektorzy Medycznych Studiów Zawodowych: Anna Krzy¿owska (Lublin), Krystyna Szpak-Lipiñska
(Che³m), Bogumi³a Roziewicz (Zamoœæ), Anna Berliñska (Pu³awy), Stanis³awa Spisacka (Bia³a Podl.), Anna Schmidt (Bi³goraj),
Jolanta Lesiewicz - Kolegium Pracowników S³u¿b Spo³ecznych w
Lublinie, Andrzej Zieliñski - dyr. Lubelskiego Samorz¹d. Centrum
Doskonalenia Zawod. Byli obecni tak¿e dyrektorzy szkó³ ponadgimanzjalnych z powiatu oraz przedstawiciele instytucji wspó³pracuj¹cych ze szko³¹: Grzegorz Gomo³a - dyrektor SP ZOZ w £ukowie,
Przez lata placówka mieœci³a siê w starych pomieszczeniach
popijarskich przy koœciele pw. Przemienienia Pañskiego. W 1995 r.
oddano do u¿ytku nowy funkcjonalny gmach przy ul. Kryñskiego.
Uczennice odnosi³y liczne sukcesy w nauce i sporcie. W krajowym
finale Olimpiady Pielêgniarstwa znacz¹ce miejsca uzyska³y: Krystyna Pobratym, Ma³gorzata Iwanowska, Gra¿yna Markowska,
Halina Jakimiuk i ich kontynuatorki w latach 90-tych Agnieszka
Rodak i Angelika Domoñ. W roku 1978 uczennice Ma³gorzata
Wierzejska i Urszula Daniluk zapewni³y szkole I miejsce w kraju
w olimpiadzie pielêgniarstwa. Uczennice z £ukowa przez lata wyró¿nia³y siê w wojewódzkich konkursach przedmiotowych. W sumie szko³ê ukoñczy³o 3804 absolwentów.
Podczas uroczystoœci przyznano wiele medali, dyplomów i wyró¿nieñ. Zosta³ wyœwietlony film przedstawiaj¹cy dawne i obecne
czasy „Medyka”. Glos zabierali goœcie, dawni pracownicy i absolwenci szko³y. Wszyscy podkreœlali wysoki poziom ³ukowskiej placówki. Nastrojow¹ czêœæ artystyczn¹ przygotowali uczniowie IV LO
im. Jana Paw³a II pod kierunkiem Agnieszki Kopeæ.
Wieczorem odby³a siê uroczysta kolacja, a nastêpnego dnia
w sobotê sk³adano wi¹zanki kwiatów na grobach pracowników i absolwentów szko³y na ³ukowskim cmentarzu. Mi³ym prze¿yciem by³y
spotkania wychowanków z nauczycielami.
om
Kurier Samorz¹dowy
P³ywalnia „Delfinek” zaprasza
Bezpieczny Peleton na ulicach £ukowa
Oœrodek Sportu i Rekreacji w £ukowie zaprasza na p³ywalniê
„Delfinek” od 5 paŸdziernika 2013 r. od godz. 10.00. W ofercie basen
i sauna. Szczegó³owych informacji udzielaj¹:
Oœrodek Sportu i Rekreacji w £ukowie;
ul. Browarna 63;
tel. 25 798 23 89, 25 798 38 71, 506 643 863, 515 137 778,
P³ywalnia „Delfinek”;
ul. Siedlecka 56 a; tel. 25 798 58 91.
W dniu 21 wrzeœnia 2013 r. Miasto £uków przy wspó³pracy
Komendy Powiatowej Policji w £ukowie, £ukowskiego Oœrodka
Kultury oraz Oœrodka Sportu i Rekreacji w £ukowie zorganizowa³o
Europejski Dzieñ bez Samochodu w ramach Tygodnia Zrównowa¿onego Transportu. Mimo deszczowej pogody w Bezpiecznym Peletonie udzia³ wziê³o blisko 50 osób wyposa¿onych w kamizelki
odblaskowe ufundowane przez Burmistrza £ukowa.
5
I Festiwal Muzyki Organowej
i Kameralnej w £ukowie
W dniu 15.09.2013 r. o godzinie 19.00 w Koœciele p.w. NMP
Matki Koœcio³a odby³ siê ostatni koncert w ramach „I Festiwalu
Muzyki Organowej i Kameralnej w £ukowie”. Muzyka organowa
zabrzmia³a tym razem w wykonaniu dyrektora artystycznego Festiwalu, Pana Mateusza Rzewuskiego (organy).
Program koncertu:
1. J. S. Bach (1685 – 1750) – Preludium i fuga Es- dur, BWV 552
2. F. Mendelssohn - Sonata V D-dur op. 65 nr 5
3. D. Buxtehude (1637–1707) - Toccata d–moll, BuxWV 155
4. J.S. Bach - Ch. Gounod - Ave Maria (transkrypcja na organy solo)
5. L. Boellmann – Toccata z Suity Gotyckiej op. 25, c – moll
6. Mateusz Rzewuski - Improwizacja
G³ównymi organizatorami I Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej byli: Burmistrz Miasta £uków, parafia p.w. NMP Matki
Koœcio³a oraz £ukowski Oœrodek Kultury w £ukowie. Honorowy
patronat nad Festiwalem pe³ni³ Biskup Ordynariusz Zbigniew Kiernikowski.
Mateusz Rzewuski urodzi³ siê w 1991 r. Jest absolwentem
ZSM II stopnia w Siedlcach w klasie organów mgr Tomasza Wojtusia. Obecnie jest studentem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka
Chopina w Warszawie w klasie organów prof. Andrzeja Chorosiñskiego. Prowadzi o¿ywion¹ dzia³alnoœæ artystyczn¹ poprzez czynny udzia³ w kursach mistrzowskich prowadzonych przez: Gerharda
Gnanna (Mainz), Guy Boveta (Genewa), Wolfganga Zerera (Hamburg), Pitera van Dijka (Amsterdam), Marka Toporowskiego (Katowice), Joachima Grubicha (Warszawa) oraz w wyk³adach prowadzonych przez wielu znakomitych polskich organistów. Koncertowa³ w ró¿nych miastach w Polsce m.in. w Warszawie, Poznaniu,
Gdañsku, Bia³ymstoku. W 2011 r. zosta³ finalist¹ Miêdzynarodowego Konkursu Organowego w Rumii. W 2012 r. uczestniczy³ w kursie
mistrzowskim prowadzonym przez znakomitego francuskiego organistê i improwizatora Oliviera Latry z Pary¿a. Jest stypendyst¹ prezydenta miasta sto³ecznego Warszawy. W 2013 roku w ramach stypendium Erasmus studiowa³ organy w klasie prof. Franza Danksagmullera w Musikhochschule w Lubece.
Delegacja £ukowa na Ukrainie
Og³oszenie Burmistrza Miasta £uków
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomoœciami (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651
z póŸn. zm.) Burmistrz Miasta £uków informuje, ¿e w Urzêdzie Miasta £uków przy ul. Pi³sudskiego 17 na tablicy og³oszeñ od dnia
14 paŸdziernika 2013 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz
lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda¿y na rzecz najemców stanowi¹cych w³asnoœæ Miasta £uków.
Og³oszenie Burmistrza Miasta £uków
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jedn. Dz. U.
z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), Burmistrz Miasta £uków informuje,
¿e na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miasta £uków przy ul. Pi³sudskiego 17 oraz na stronach internetowych zosta³ wywieszony wykaz nieruchomoœci gruntowej stanowi¹cej w³asnoœæ Miasta £uków
przeznaczonej do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej po³o¿onej w
£ukowie przy ul. Kraszewskiego.
Wymieniony wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni
licz¹c od dnia 14 paŸdziernika 2013 roku. W zwi¹zku z powy¿szym
osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomoœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami mog¹ sk³adaæ wnioski o jej nabycie w terminie
szeœciu tygodni od dnia wywieszenia wykazu za cenê ustalon¹ w
wykazie.
Burmistrz Miasta £uków
/-/ mgr Dariusz Szustek
10/2013
W dniach 20–22 wrzeœnia 2013 r. na zaproszenie Burmistrza
Baraniwki Anatolija Duszko delegacja Miasta £uków przebywa³a
na obchodach Dni Baraniwki z okazji 448 rocznicy powstania miasta. W sk³ad delegacji wesz³y nastêpuj¹ce osoby: Barbara Leszczyñska – Skarbnik Miasta, W³adys³aw Karaœ – Prezes PUiIK w
£ukowie, Piotr Stêpniewski – Kierownik Zak³adu Oczyszczania
Miasta, Ryszard Szczygie³ – Naczelnik Wydzia³u Informatycznego
Urzêdu Miasta £uków, Wies³aw Tomczak – przedstawiciel Stowarzyszenia Przedsiêbiorców Ziemi £ukowskiej.
Podczas pobytu samorz¹dowcy wymienili doœwiadczenia
dotycz¹ce funkcjonowania samorz¹du, gospodarki komunalnej
i przedsiêbiorczoœci. Ponadto przedstawiciele £ukowa spotkali siê
z Rodakami mieszkaj¹cymi na Ukrainie, którym przekazali dary ¿ywnoœciowe i s³odycze, porozmawiali o Polsce, a tak¿e o sytuacji Ukraiñskiej Polonii i ich problemach, z którymi boryka siê na co dzieñ.
O godzinie 11.00 z placu przy fontannie w asyœcie policji wyruszyli, ulicami £ukowa do Parku Miejskiego, rowerzyœci na czele
z Burmistrzem £ukowa Dariuszem Szustkiem. Po ponad godzinnym
przejeŸdzie na uczestników czeka³a gor¹ca kawa i herbata oraz s³odki poczêstunek. Organizatorzy nagrodzili trzech najm³odszych
i trzech najstarszych uczestników Bezpiecznego Peletonu. Najm³odszy z uczestników - Adaœ mia³ 4 lata, a najstarszy - Pan Marian 71
lat, który przejecha³ trasê peletonu 62-letnim rowerem.
Organizatorzy nagrodzili gad¿etami rowerowymi (m.in.: licznik, pompka, zapiêcie, kask, komplet œwiate³ek, rêkawiczki) ka¿dego
z jad¹cych w Bezpiecznym Peletonie.
Nastêpnie w pokazie trialu rowerowego i akrobacji zaprezentowa³a siê Lubelska Grupa Artystyczna.
Sponsorami imprezy byli: PZU ¯ycie, Dobre Sklepy Rowerowe ul. Warszawska 1c, Bank BG¯ w £ukowie i GENIMI.
Patronat medialny nad imprez¹ objêli: Telewizja Master TV,
Wspólnota £ukowska, portal lukow24.pl oraz telewizja Magnes TV.
10/2013
6
Wieœci z Powiatu
Powiat £ukowski na Do¿ynkach
Wojewódzkich w Wisznicach
W niedzielê 15 wrzeœnia br. w Wisznicach w powiecie bialskim odby³o siê Do¿ynki Wojewódzkie. W³adze Powiatu £ukowskiego reprezentowa³ Wicestarosta £ukowski Krzysztof Tymoszuk
w towarzystwie radnego Sejmiku Wojewódzkiego Krzysztofa
G³uchowskiego. W delegacji powiatowej uczestniczyli przedstawiciele: Starostwa, Muzeum Regionalnego, Muzeum H. Sienkiewicza
oraz osoby zwi¹zane z wieñcami do¿ynkowymi. Powiat £ukowski
wystawia³ ekspozycjê przygotowan¹ przez Muzeum Regionalne
w £ukowie. Wystawa obejmowa³a muzealne sprzêty gospodarstwa
wiejskiego oraz narzêdzia rolnicze. Dodatkowym elementem ekspozycji by³y przedmioty z okresu Powstania Styczniowego. Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ stoiska to osoby ubrane w strój ch³opa z XIX wieku
oraz Janka Muzykanta nawi¹zuj¹cego do twórczoœci H. Sienkiewicza. Nie zabrak³o smalcu oraz smacznych ogórków. W konkursie
wieñców do¿ynkowych wziê³y udzia³: wieniec z Gminy £uków, dwa
wieñce z Gminy Krzywda oraz dwa wieñce z Gminy Stanin.
Podczas uroczystej Mszy œw. w koœciele pw. Przemienienia
Pañskiego w Wisznicach, Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski podziêkowa³ za pracê i ¿ycie, które nieustannie potrzebuje podtrzymywania. Po Eucharystii ulicami Wisznic przeszed³ uroczysty
korowód z wieñcami do¿ynkowymi pod przewodnictwem orkiestry
dêtej OSP w Rossoszu, z³o¿ony z delegacji powiatowych i gminnych. Dalsze œwiêtowanie odby³o siê na terenie stadionu, gdzie
goœci do¿ynkowych powita³ Marsza³ek Woj. Lubelskiego Krzysztof Hetman. Wyrazi³ uznanie rolnikom za trud w³o¿ony w uprawê
roli. W programie nie zabrak³o okolicznoœciowych przemówieñ.
W czêœci artystycznej uczestnicy mogli zobaczyæ wieñce do¿ynkowe o przeró¿nych figurach i kszta³tach, a tak¿e: wystêp zespo³ów ludowych, „Hetmañscy Sarmaci” – galê Piosenki Biesiadnej i Sarmackiej, wielkie hity „Queen” – Czaban Band cover, „Kresowyj ansambl’e Loñki Marczukijewa” – galê piosenki rosyjskiej,
„Don Corleone show” – galê piosenki w³oskiej, „Lolo Latino” –
galê piosenki latynoskiej oraz zespo³y Skaner i Feel. Teatr obrzêdowy Czeladoñka Kazimierza Kusznierowa z Lubenki przedstawi³ widowisko „Wereja” z³o¿one z tradycyjnych obrzêdów i pieœni ¿niwnych. Wiele emocji wi¹za³o siê z konkursem na wieniec do¿ynkowy.
Po ocenie 45 wieñców prezentowanych w konkursie przez delegacje wieñcowe jury postanowi³o przyznaæ I nagrodê Stê¿ycy, pow.
Ryki (1000 z³), II nagrodê wsi Marcinów, gm. Abramów, pow. Lubartów (700 z³) oraz trzeci¹ wsi Bereza gm. Miêdzyrzec Podlaski, pow.
Bia³a Podlaska (600 z³). Wyró¿nienia otrzyma³y: Sosnówka pow.
Bia³a Podlaska (400 z³), oraz Rzeczyca Ziemiañska, gm. Trzydnik,
pow. Kraœnik; Moszczanka, gm. Ryki, Sarny, gm. Ulê¿, pow, Ryki;
Sitno, pow. Zamoœæ; Brzozowica Ma³a, gm. Kakolewnica, pow. Radzyñ Podlaski (wszystkie w tej grupie po 350 z³). W kategorii wieñców wspó³czesnych nagrodzono Hutê Tarnawack¹ pow. Tomaszów
Lubelski (1000 z³), Jab³oñ pow. Parczew (700 z³), Jaros³awiec, gm.
Sitno, pow. Zamoœæ (600 z³). Wykonawcy pozosta³ych 33 wieñców
otrzymali po 250 z³. Olbrzymia radoœæ zapanowa³a w grupie przyby³ej ze Stê¿ycy, która w przysz³ym roku w nagrodê wykona te¿ wieniec na do¿ynki prezydenckie w Spale.
Zlot Szkó³ Sienkiewiczowskich
z terenu Powiatu £ukowskiego
W dniu 28.09.2013r. w Muzeum H. Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej spotkali siê przedstawiciele Szkó³ Sienkiewiczowskich z terenu Powiatu £ukowskiego. Tematem przewodnim zlotu by³y spo³eczne idee Henryka Sienkiewicza. Do Woli Okrzejskiej przyjecha³y delegacje z piêciu szkó³ nosz¹cych imiê noblisty. W spotkaniu
uczestniczyli dyrektorzy szkó³, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie reprezentuj¹cy : Szko³ê Podstawow¹ im. H. Sienkiewicza w
Woli Okrzejskiej, Szko³ê Podstawow¹ im. H.Sienkiewicza w Okrzei,
Szko³ê Podstawow¹ im. H. Sienkiewicza w Adamowie, Szko³ê Pod-
stawow¹ im. H. Sienkiewicza w Wojcieszkowie, Zespó³ Szkó³ Nr 1
im. H. Sienkiewicza w £ukowie. Uczestnicy zlotu spotkali siê z
goœæmi z Elbl¹ga i Krakowa, którzy podzielili siê z nimi swoj¹ wiedz¹
o Henryku Sienkiewiczu oraz opowiedzieli o zaanga¿owaniu w dzia³alnoœæ spo³eczn¹ zwi¹zan¹ z popularyzacj¹ postaci pisarza. W zlocie uczestniczyli równie¿ przedstawiciele ZHR. Organizatorami
tego przedsiêwziêcia by³o Starostwo Powiatowe oraz Muzeum
H.Sienkiewicza. Spotkanie przy ognisku by³o okazj¹ do podzielenia
siê wspomnieniami i wra¿eniami ze zlotów ogólnopolskich, w których uczniowie brali udzia³. M³odzie¿ uczestniczy³a równie¿ w konkursach. W dalszej czêœci spotkania poszczególne szko³y prezentowa³y dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z tradycj¹ szkoln¹, cyklicznymi imprezami oraz uroczystoœciami nawi¹zuj¹cymi do patrona. Podczas spotkania przy kominku mia³a równie¿ miejsce prezentacja ksi¹¿ki p.Anny Cybulskiej „Pamiêtnik mojego ¿ycia”. Na zakoñczenie zlotu,
wszyscy uczestnicy otrzymali indywidualne nagrody ufundowane
przez Wydzia³ Promocji, Rozwoju i Polityki Spo³ecznej. Podczas zlotu nagrywane by³y materia³y do reporta¿u realizowanego przez Polskie Radio Lublin. Organizacja zlotu Szkó³ Sienkiewiczowskich z
terenu Powiatu £ukowskiego w Woli Okrzejskiej wpisuje siê w inicjatywê Roku Sienkiewiczowskiego 2016. Wówczas przypadaj¹ trzy
wa¿ne rocznice zwi¹zane z postaci¹ pisarza z Ziemi £ukowskiej:
170-lecie jego urodzin, 100 rocznica œmierci oraz 50-lecie utworzenia
Muzeum H. Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.
Rejestracja w Zintegrowanym
Informatorze Pacjenta
Od dnia 1 lipca 2013 r. Narodowy Fundusz Zdrowia umo¿liwia wszystkim zainteresowanym oraz pe³noletnim osobom, zarejestrowanie siê oraz korzystanie ze Zintegrowanego Informatora
Pacjenta. ZIP – to ogólnopolski serwis internetowy, który udostêpnia zarejestrowanym w nim u¿ytkownikom wa¿ne informacje o
udzielonych œwiadczeniach i ich kosztach sfinansowanych przez
NFZ od 2008 r. Wszystkie te informacje mo¿na sprawdziæ bezp³atnie poprzez dostêp do Internetu. Starostwo Powiatowe w £ukowie
w³¹czy³o siê w akcjê maj¹c¹ na celu rozpowszechnienie wœród mieszkañców Powiatu £ukowskiego informacji na ten temat. W zwi¹zku
z powy¿szym zapraszamy mieszkañców Powiatu £ukowskiego
w dniu 16 paŸdziernika 2013 r. w godzinach od 9 00 do 15 00 do sali
konferencyjnej im. Jana Paw³a II w Starostwie Powiatowym w £ukowie w celu zarejestrowania siê w systemie ZIP oraz otrzymania danych dostêpowych (login i has³o), bez koniecznoœci wyjazdu do
Lubelskiego Oddzia³u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia. Chêtne osoby powinny mieæ przy sobie dowód osobisty
lub paszport. Zachêcamy do czynnego udzia³u w rejestracji.
Wizyta partnerska w Starostwie
Powiatowym w £ukowie
W dniu 27.09.2012 w sali konferencyjnej im. Jana Paw³a II w
£ukowie goœcili uczniowie oraz ich opiekunowie z szeœciu krajów
europejskich w ramach programu Comenius, w którym uczestniczy
Zespó³ Szkó³ w Tuchowiczu. Program obejmuje wielostronne projekty szkó³ w ramach dziedzictwa narodowego. Tematem przewodnim spotkania z przedstawicielami w³adz powiatowych by³a prezentacja dziedzictwa Ziemi £ukowskiej. Spotkanie obejmowa³o prezentacjê Ziemi £ukowskiej z uwzglêdnieniem ochrony dóbr œrodowiska naturalnego. W spotkaniu uczestniczy³ Starosta £ukowski Janusz Kozio³, Sekretarz Powiatu - Jerzy Siwiec, Naczelnik Wydzia³u Promocji, Rozwoju i Polityki Spo³ecznej - Roman Bocian,
Kierownik Referatu Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Spo³ecznych
– Zbigniew Sokó³, Dyrektor Powiatowego Zespo³u Oœwiatowego
– Krzysztof Konstanty. Na zakoñczenie spotkania goœcie z Turcji,
Portugali, Hiszpanii, Grecji, Niemiec i Finlandii , otrzymali materia³y
promocyjne. W ramach wizyty partnerskiej uczestnicy projektu
mogli bezp³atnie zwiedzaæ Muzeum H. Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej oraz Muzeum Regionalne w £ukowie.
Aktualnoœci
Przyznano kolejne stypendia
szczególnie uzdolnionym uczniom
z terenu Gminy £uków
1 paŸdziernika br. w Urzêdzie Gminy £uków odby³o siê uroczyste spotkanie, w trakcie którego wrêczono decyzje o przyznaniu
jednorazowego stypendium Gminy £uków trzem uzdolnionym
uczniom oraz nagród Wójta Gminy £uków czterem uczniom, w obecnoœci ich rodziców, opiekunów i trenerów. Ze strony gminy w spotkaniu uczestniczyli Wójt – Mariusz Osiak, przew. Rady Gminy –
Tadeusz Federczyk oraz dyrektor Gminnego Zespo³u Oœwiatowego – Bogdan Wi¹cek. Tegoroczni stypendyœci legitymuj¹ siê osi¹gniêciami na szczeblu wojewódzkim, regionalnym i ogólnopolskim.
Gmina Stanin na Do¿ynkach Wojewódzkich
7
15 wrzeœnia br. w Wisznicach w powiecie bialskim odby³y
siê Do¿ynki Wojewódzkie. Gminê Stanin na do¿ynkach reprezentowa³y dwie delegacje wieñcowe z miejscowoœci Stara Wróblina
i Tuchowicza. W konkursie wieñców do¿ynkowych wziê³y udzia³
obydwa wieñce. Wieniec wykonany przez so³ectwo Stara Wróblina
przedstawia ³ódŸ ryback¹ wykonan¹ z ró¿nego rodzaju zbó¿, wokó³
³odzi u³o¿ony zosta³ ró¿aniec. Drugi wieniec z miejscowoœci Tuchowicz wykonany przez Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Tuchowicza
przedstawia Serce Pana Jezusa a wykonany zosta³ z k³osów zbó¿,
chmielu, wrzosu, borówki, lnu oraz ¿ywych kwiatów.
Wieniec so³ectwa Stara Wróblina
Wieniec so³ectwa Tuchowicz
Mszê œw. w koœciele pw. Przem. Pañskiego w Wisznicach,
celebrowa³ bp siedlecki Zbigniew Kiernikowski, który podziêkowa³ za pracê rolników. Po Eucharystii ulicami Wisznic przeszed³
uroczysty korowód z wieñcami do¿ynkowymi, z³o¿ony z delegacji
powiatowych i gminnych pod przewodnictwem orkiestry dêtej OSP
w Rossoszu . Dalsze œwiêtowanie mia³o miejsce na terenie miejscowego stadionu sportowego. Marsza³ek Woj. Lubelskiego Krzysztof Hetman powita³ przyby³ych goœci oraz wyrazi³ s³owa uznania
dla rolników za trud w³o¿ony w uprawê roli. W programie nie zabrak³o wystêpów artystycznych. Na wojewódzkie œwiêto plonów przyby³o wiele delegacji z gmin i powiatów woj. lubelskiego.
Uczestnicy projektu Comenius w Tuchowiczu
W dniach 23-27 paŸdziernika 2013 r. ZS w Tuchowiczu mia³
zaszczyt goœciæ przyjació³ z projektu Comenius z nastêpuj¹cych
krajów: Turcji, Niemiec, Portugalii, Finlandii, Grecji, Hiszpanii. Wczeœniej odbywa³y siê wyjazdowe wizyty partnerskie, a w tym roku
przysz³a kolej na wizytê w Polsce. Naszym nadrzêdnym celem by³o
prze³amanie stereotypów o Polsce i Polakach ci¹gle funkcjonuj¹cych w Europie i na œwiecie oraz pokazanie dziedzictwa kulturowego i historycznego naszego kraju, co jest tematem przewodnim projektu. Ca³y tydzieñ wype³niony by³ ró¿nego rodzaju atrakcjami. Staraliœmy siê pokazaæ naszym partnerom wiele zabytków z naszego
regionu oraz pokazaæ historiê naszego kraju.
Promocja Gminy
10/2013
Monika Michalak - uczennica liceum w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Siedlcach, jest wielokrotn¹ stypendystk¹
gminn¹, dziêki corocznym wysokim wynikom w zapasach w stylu
klasycznym. Monika w ostatnim semestrze nauki, zajê³a m.in. I miejsce w Mistrzostwach LZS juniorek oraz III miejsce w Miêdzynarodowych Mistrzostwach Polski juniorek. Mo¿e pochwaliæ siê równie¿ wymagan¹ œredni¹ ocen za ostatni semestr (4,2) i wzorow¹
ocen¹ z zachowania. Trenerami Moniki s¹: W³adys³aw Œwiêtochowski i Magdalena Bryk.
Aleksandra Kopeæ - uczennica Szko³y Podstawowej Nr 5 w
£ukowie, trenuje p³ywanie, osi¹gaj¹c corocznie wiele sukcesów.
Najwa¿niejsze z nich to: 3 z³ote medale w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego, I miejsca na 100 m i 200 m stylem klasycznym
w Miêdzywojewódzkich Mistrzostwach M³odzików,
a tak¿e III miejsce w wojewódzkim czwórboju lekkoatletycznym.
Posiada przy tym œredni¹ ocen koñcoworocznych 5,3. Trenerk¹
Aleksandry jest Anna Krzyszycha.
Hubert Krasuski - uczeñ Gimnazjum w Zalesiu, jest równie¿
wielokrotnym stypendyst¹ za osi¹gniêcia w zapasach w stylu klasycznym. Hubert zaj¹³ m. in. I miejsce w Mistrzostwach Województwa m³odzików oraz III miejsce w Miêdzynarodowym Turnieju UKS
w Che³mie oraz uzyska³ œredni¹ ocen 5,14.
Wnioski o przyznanie wyró¿nieñ i nagród dotycz¹ uczniów,
którzy maj¹ wysokie osi¹gniêcia sportowe lub naukowe, ale nie
spe³niaj¹ kryterium œrednich ocen na koniec semestru.
Uczniowie: Mateusz Chudzik (Gimnazjum w Grêzówce), Piotr
Osiak (Szko³a Podstawowa w D¹biu) i Rafa³ Wielgosz (Gimnazjum
w Zalesiu) zajmowali medalowe miejsca w wojewódzkich i ogólnopolskich turniejach zapaœniczych. Natomiast Krzysztof Koper (Szko³a Podstawowa w D¹biu) zosta³ laureatem Wojewódzkiego Konkursu Historycznego.
Trenerem Huberta Krasuskiego, Mateusza Chudzika, Piotra
Osiaka i Rafa³a Wielgosza jest Cezary Pasik, a nauczycielk¹ i opiekunk¹ Krzysztofa Kopra - Ma³gorzata Brewczyñska.
Wójt Gminy £uków pogratulowa³ sukcesów wszystkim laureatom, ¿ycz¹c jednoczeœnie wytrwa³oœci w d¹¿eniu do celu. Podziêkowa³ te¿ trenerom, opiekunom i rodzicom za zaanga¿owanie w
pracê z utalentowanymi uczniami.
Dyrektor Gminnego Zespo³u Oœwiatowego
8
Aktualnoœci
Zjazd Absolwentów Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹cego
Mszê œw. celebruj¹ ksiê¿a absolwenci „Koœciuszki”
Po Mszy przed koœcio³em wykonano wspólne pami¹tkowe
zdjêcie, po czym du¿a grupa absolwentów z biskupem i pozosta³ymi ksiê¿mi pod przewodnictwem nauczycielek LO Joanny Pasternak, Diany Kosza³ko-Paluch i Agaty Rzymowskiej, uda³a siê na
cmentarz, na groby spoczywaj¹cych tam profesorów oraz grobypomniki pamiêci narodowej, gdzie zapalono znicze i z³o¿ono kwiaty.
w asyœcie Ryszarda Grafika rocznik 1951 i Longina Kowalczyka
rocznik 1952; z roku 1969 z chor¹¿ym S³awomirem Smolakiem w
asyœcie absolwentek i nauczycielek LO Anny Zieliñskiej i Bo¿eny
Zalewskiej; z roku 2003 z chor¹¿ym Karolem Wierzbickim w asyœcie uczennic Sandry Kucharskiej i Joanny Bednarczyk.
Po wprowadzeniu sztandarów odœpiewano hymn pañstwowy oraz minut¹ ciszy uczczono pamiêæ nauczycieli, pracowników
szko³y, kole¿anek i kolegów uczniów, którzy zmarli w ostatnich piêciu latach. Prowadz¹cy uroczystoœæ poprosili delegacje absolwentów o z³o¿enie kwiatów: Gra¿ynê S³omkê i Zbigniewa Pasika pod
dêbem katyñskim, a Zofiê Kucharsk¹ i Krzysztofa Trybonia pod
tablic¹ ufundowan¹ przez uczestników zjazdu w 1957 r. wychowawcom i wychowankom, którzy zginêli w latach 1939-1945.
Przemawia dyrektor Grzegorz Rzymowski
Sk³adanie kwiatów na grobach profesorów
10/2013
Po powrocie z cmentarza odby³y siê spotkania rocznikowe
i klasowe, obiad i zwiedzanie nowego budynku szkolnego. Czas
up³yn¹³ na wspólnych rozmowach, wspomnieniach, rozpoznawaniu siê po latach, wykonywaniu zdjêæ pami¹tkowych, wymianie
adresów.
Zjazd odbywa³ siê po raz pierwszy w pomieszczeniach nowego gmachu szkolnego. Dla starszych roczników maturalnych by³a
to okazja przebywania i po¿egnania siê z murami i klasami starego
budynku poklasztornego, w którym spêdzili swoje m³odzieñcze lata
szkolne, gdy¿ budynek przechodzi w rêce nowego administratora.
Po wys³uchaniu pieœni „Powróæmy jak za dawnych lat” powitano wszystkich absolwentów od 1951 r. po rok 2000 i goœci, zaœ
Dyrektor Szko³y G. Rzymowski oficjalnie rozpocz¹³ uroczystoœci.
Po udzieleniu g³osu przemawiali JE bp H. Tomasik, Marsza³ek Zarz¹du Województwa Lubelskiego S³awomir Sosnowski, Radny
Sejmiku Wojewódzkiego Krzysztof G³uchowski, Starosta £ukowski Janusz Kozio³, Wicestarosta Krzysztof Tymoszuk, Burmistrz
£ukowa Dariusz Szustek. Wizytator Kuratorium Oœwiaty Wydz.
Absolwenci i goœcie Zjazdu
Spotkanie klasowe w starym budynku szko³y
Nastêpnie odby³a siê czêœæ oficjalna w auli nowego gmachu,
któr¹ poprowadzili Ewa Zawadzka i Jacek Opolski. Powitali uczestników Zjazdu sentymentaln¹ piosenk¹ „Nie liczê godzin i lat” w
wykonaniu Natalii So³tyszewskiej, przy akompaniamencie Huberta Ozyga³y na pianinie. Po tym wprowadzono poczty sztandarowe
szkolne: z 1923 r. z chor¹¿ym Mateuszem Gryglickim, uczniem kl I
Zamiejscowego w Bia³ej Podl. Marek ¯elisko odczyta³ list od Kuratora Oœwiaty w Lublinie. Mówcy wrêczali tak¿e na rêce dyrektora
liceum listy i upominki dla szko³y. J. Opolski odczyta³ list z MEN od
Sekretarza Stanu Tadeusza S³aweckiego z ¿yczeniami z okazji Jubileuszu 95-lecia Szko³y i Zjazdu Absolwentów.
Po przemówieniach nast¹pi³a ceremonia wrêczenia podziêkowañ dyrektorom, nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szko³y, s³u¿by zdrowia i obs³ugi szkolnej, którzy pracowali z rocznikami
objêtymi zjazdem, którym dedykowano od Marty Ró¿alskiej piosenkê „W ¿ó³tych p³omieniach liœci”. W czasie wrêczania podziêkowañ dokonano pokazu slajdów z historii szko³y. Micha³ Mojski,
nauczyciel LO, zaprezentowa³ publikacjê zjazdow¹ pt. „Ludzie
Aktualnoœci
im. T. Koœciuszki w £ukowie
Koœciuszki cz. I”, zawieraj¹c¹ 21 biografii nauczycieli i absolwentów. Po prezentacji ksi¹¿ki chór szkolny „Lutnia” odœpiewa³ hymn
szkolny, do którego s³owa napisa³ Pawe³ Smyk, a muzykê skomponowa³ Tadeusz Borkowski i wyprowadzono poczty sztandarowe.
Po tym nast¹pi³a czêœæ artystyczna, któr¹ poprowadzili Sylwia Szczygielska i Piotr Madej. Wystêp rozpoczêto przebojem
Marii Koterbskiej „Serduszko puka” z lat 50-tych XX w. w wykonaniu Ilony Szewczak (œpiew) i Aleksandra Kaliñskiego (taniec).
Marta So³tyszewska zaœpiewa³a przebój z lat 60-tych „Kochaæ, jak
to ³atwo powiedzieæ”, tañczyli Marcin Kurek i Marta Nawrocka.
Lata 70-te reprezentowa³a piosenka „Kwiat jednej nocy” œpiewanej przez „Alibabki”, a wykonanej przez Martê Ró¿alsk¹, Nataliê
So³tyszewsk¹, Martê So³tyszewsk¹, Ilonê Szewczak, Aleksandrê Zakrzewsk¹. Lata 80-te to piosenka „Prze¿yj to sam”, wykonana przez
Aleksandrê Zakrzewsk¹. Zespó³ Alfa wykona³ utwór zespo³u Hey
„Teksañski” z lat 90-tych, œpiew - Ma³gorzata Szczygie³, perkusja Rafa³ Matysiak, gitara elektryczna - Izabela Sierakowska, gitara basowa – Piotr Owsik i gitara elektryczna - Jarek Karwowski (absolwent). Natalia So³tyszewska – uczennica i Szymon Smoliñski – absolwent zaœpiewali piosenkê Anny Jantar „Radoœæ najpiêkniejszych lat”. Czêœæ artystyczn¹ zakoñczy³ wystêp Pauliny Grochowskiej, absolwentki, która zaœpiewa³a „Nie oczekujê dziœ nikogo”
i „Get here”. P. Grochowska jest absolwentk¹ Studium WokalnoAktorskiego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. Obecnie wystêpuje w Teatrze Komedia w Warszawie.
Polonezem rozpoczêto bal
M³odzie¿ licealna i wystêpuj¹cy absolwenci zaprezentowali
wysoki poziom artystyczny. Pokaz slajdów w czasie uroczystoœci
prowadzili uczniowie Bartosz Krasucki i Tomasz Zielonka.
Wieczorem w hali sportowej odby³ siê bal absolwentów. Rozpoczêto go tradycyjnym „Polonezem”. W pierwszej parze byli absolwenci z roku 1962 Adam Œwi¹tkowski i Miros³awa Izdebska,
a drug¹ parê stanowili dyrektorzy szko³y Grzegorz Rzymowski
i Monika Kokosiñska. Na balu przygrywa³a orkiestra z Radzynia
Podlaskiego. Gastronomiê zapewni³ Zak³ad „Wierzejki”. Bawiono
siê do rana. W niedzielê w auli szkolnej na spotkaniu „wspomnienia
przy mikrofonie” spotka³a siê niewielka grupka absolwentów z udzia³em dyrektora, które up³ynê³o w bardzo mi³ej atmosferze. Ka¿dy z
uczestników otrzyma³ od dyrekcji ró¿ê oraz wykonano pami¹tkowe
zdjêcie na tle portretu T. Koœciuszki na koniu. Zjazd przygotowa³
Komitet Organizacyjny. Du¿e zaanga¿owanie w organizacjê zjazdu
wnieœli: dyrekcja szko³y, nauczyciele i sponsorzy. Do zobaczenia za
5 lat na 100-leciu naszej szko³y.
zdjêcia K. Jode³ko
tekst Absolwent
Motocyklowy Rajd Katyñski
Julia Bartoszewicz
10/2013
„Kocham Polskê i Ty j¹ kochaj” – has³o, które najlepiej
okreœla sedno XIII Miêdzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyñskiego. W Rajdzie wziê³o udzia³ ponad 100 osób. Motocykliœci
przejechali 7,5 tys. km, odwiedzaj¹c 6 krajów. Powiat £ukowski
reprezentowa³ Wojciech Sobolewski - dyrektor ZS w Krynce.
XIII Rajd wystartowa³ 24 sierpnia z Warszawy. Uczestniczy³o
78 motocykli z Europy, USA i Australii. Uczestnicy to biznesmeni,
in¿ynierowie, lekarze, politycy, pracownicy rz¹dowi, nauczyciele,
policjanci i duchowni.
Miêdzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyñski zatacza kr¹g,
docieraj¹c w pierwszej kolejnoœci do miejsc zwi¹zanych ze Zbrodni¹ Katyñsk¹. Trasê wyznaczaj¹: Kuropaty pod Miñskiem (Bia³oruœ) – zwi¹zane z wykonaniem decyzji z 5 marca 1940 roku wobec
trzymanych w wiêzieniach tzw. Zachodniej Bia³orusi; Las Katyñski
pod Smoleñskiem (Rosja) – miejsce ukrycia zamordowanych jeñców z obozu specjalnego w Kozielsku; Miednoje pod Twerem, wówczas Kalinin (Rosja) – miejsce ukrycia cia³ wiêŸniów obozu specjalnego w Ostaszkowie; Bykownia pod Kijowem (Ukraina) – jedno z
miejsc ukrycia cia³ zamordowanych wiêŸniów wiêzieñ tzw. Zachodniej Ukrainy (znajduj¹cych siê na tzw. liœcie ukraiñskiej). Motocykliœci docieraj¹ równie¿ rokrocznie do miejsca, w którym zapada³y
decyzje – Moskwy.
Rajd jest jednoczeœnie wypraw¹ na Kresy Rzeczypospolitej,
st¹d na trasie Wilno, Lwów, ¯ytomierz, Bar, Kamieniec Podolski,
Chocim oraz miejsca zwi¹zane z histori¹ Polski. Motocykliœci odwiedzaj¹ tam naszych Rodaków, groby ¿o³nierskie, polskie szko³y.
Dzieñ dzisiejszy ³¹czy siê z przesz³oœci¹. Nasi Przyjaciele, których
historia pozostawi³a na OjcowiŸnie przesuwaj¹c granice Ojczyzny
– Polski czekaj¹ na nas z utêsknieniem, nie wyobra¿aj¹c sobie, ¿e
moglibyœmy Ich nie odwiedziæ. To zobowi¹zuje!
W tym roku na proœbê Episkopatu Polski Rajd pod¹¿y³ œladem Jana Sobieskiego III do Wiednia. W Katedrze Lwowskiej kapelan rajdu ks. Marek Kiedrowicz powiedzia³ o tym, ¿e rajd czêsto
zaczyna³ siê albo dobiega³ koñca we Lwowie. A w tym roku jest
inaczej. St¹d ruszamy pod Wiedeñ. Tak jak 330 lat temu król Jan III
Sobieski tu koncentrowa³ rycerstwo po to, aby stan¹æ w walce przeciwko islamowi, przeciwko Turkom. I odpar³ tê nawa³ê. My jedziemy tam, aby pod Wiedniem 12 wrzeœnia, w 330. rocznicê odsieczy,
pod Kahlenbergiem rozbiæ namioty. Aby w ten sposób zaœwiadczyæ o tym, ¿e wartoœci, które znajdujemy w Ewangelii Chrystusa,
s¹ wartoœciami, na których chcemy budowaæ nasze ¿ycie. Niech za
to Bóg w ³askawoœci swojej da nam doœæ odwagi i si³y, abyœmy
przeciwstawiali siê temu wszystkiemu co zagra¿a naszej jednoœci.
W Wiedniu, motocykliœci wjechali na górê Kahlenberg
w skrzyd³ach husarskich. Wywo³a³o to wielkie wzruszenie i ³zy witaj¹cych Polaków. Jak powiedzia³ ksi¹dz opiekuj¹cy siê koœcio³em:
„W tym miejscu to s¹ pierwsze skrzyd³a po 330 latach”
Motocyklowy Rajd Katyñski jest wa¿nym noœnikiem Pamiêci. Kilka motocykli jad¹cych razem zwraca na ogó³ uwagê. Jak zatem
oceniaæ i opisywaæ wra¿enie z przejazdu kilkudziesiêciu maszyn,
rozci¹gniêtych na drodze na kilka kilometrów, z bia³o-czerwonymi
chor¹giewkami. Z przes³aniem Kocham Polskê. I Ty j¹ kochaj. To
nie tylko informacja – to „bomba medialna” o Zbrodni Katyñskiej –
na trasie rajdu: w Polsce, Rosji, na Bia³orusi i Ukrainie. Po kilkunastu latach na trasie „wszyscy ju¿ wiedz¹” o Zbrodni Katyñskiej,
a zrozumienie, pomoc i ¿yczliwoœæ spotykanych w drodze Bia³orusinów, Rosjan i Ukraiñców budzi bardzo ciep³e uczucia, pomagaj¹c
prze³amywaæ funkcjonuj¹ce stereotypy. Szczególne uznanie budzi
postawa miejscowych motocyklistów – „bajkerów” bia³oruskich,
rosyjskich, czy ukraiñskich. S³u¿¹ bezinteresown¹ pomoc¹, wspieraj¹ serwisowo, w ka¿dej chwili mo¿na na nich liczyæ. W tym roku
Rajd Katyñski przypomnia³ te¿ Europie o odsieczy wiedeñskiej i komu zawdziêcza powstrzymanie Islamu. Europa zbyt ma³o wie o tym,
¿e to Polacy przelali swoj¹ krew i uratowali nasz¹ cywilizacjê.
9
10/2013
10
Rozmaitoœci
PUiIK a „ustawa œmieciowa”
G³ównym zadaniem nowego systemu
gospodarki odpadami jest likwidacja nielegalnych wysypisk oraz zmniejszenie iloœci
odpadów przekazywanych do sk³adowania.
Jednak¿e nawet najlepiej zorganizowany i zaplanowany system nie zadzia³a, jeœli mieszkañcy nie zmieni¹ swoich przyzwyczajeñ.
Dziœ w naszym kraju oko³o 90 % odpadów komunalnych trafia na sk³adowiska,
z czego 30 % masy to zu¿yte opakowania.
Rocznie ka¿dy Polak produkuje ponad 300kg
œmieci. Nadal popularnym nawykiem jest
palenie odpadów w piecach lub na terenie
posesji. Pali siê nie tylko papier, odpady BIO,
ale tak¿e plastik, który emituje do atmosfery
truj¹ce substancje. Wszystkie te artyku³y
mo¿na by przeznaczyæ do segregacji…
Na terenie £ukowa „odpowiedzialne”
za œmieci jest Przedsiêbiorstwo Us³ug i In¿ynierii Komunalnej. Oto informacje uzyskane od firmy:
Od lipca br. obowi¹zuje tzw. „ustawa œmieciowa”, która wprowadzi³a nowe zasady segregowania œmieci. Jak PUiIK ocenia te dwa
miesi¹ce?
Przedsiêbiorstwo PUiIK prowadzi selektywn¹ zbiórkê odpadów od 2006 r. Zbierane by³y segregowane odpady tj. makulatura, tworzywa sztuczne i szk³o opakowaniowe. Nowy system wprowadzi³ niewielkie
zmiany w stosunku do segregacji prowadzonej wczeœniej. Doszed³ obowi¹zek wydzielania odpadów biodegradowalnych i popio³u. Ponadto uruchomiony zosta³ punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
(PSZOK), gdzie mieszkañcy mog¹ przywoziæ odpady problematyczne. Mieœci siê on
w £ukowie na ul. Œwiderskiej 128. Zbiórka
odpadów w ramach nowego systemu odbywa siê z wykorzystaniem specjalistycznych pojazdów, które musz¹ transportowaæ
dane odpady do Zak³adu Zagospodarowania Odpadów w Adamkach pod Radzyniem.
Czy mieszkañcy £ukowa dobrze segreguj¹
œmieci? Czy wystêpuj¹ jakieœ problemy?
Segregacja odpadów w mieœcie £uków
odbywa sie od wielu lat, dlatego te¿ mieszkañcy miasta maj¹ ju¿ praktyczne przygotowanie i okreœlony zasób wiedzy, jak prowadziæ takie czynnoœci. W zwi¹zku z wprowadzeniem nowych zasad segregacji odpadów
mieszkañcy musz¹ przyzwyczaiæ siê do trochê innego sposobu ich segregowania.
Na ³ukowskich osiedlach s¹, co prawda,
ustawione odpowiednie pojemniki – ale tylko na papier, plastik i szk³o. Wszystkie
inne œmieci wsypuje siê do jednego kontenera. Czy pojawi¹ siê odpowiednie pojemniki na tzw. odpady biodegradowalne?
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e rewolucja œmieciowa zosta³a wprowadzona w ca³ym kraju równoczeœnie i w doœæ szybkim tempie. W sytuacji takiej jak w naszym mieœcie, gdzie podmiot wygrywaj¹cy przetarg ma zapewniæ
równie¿ pojemniki dla w³aœcicieli nierucho-
moœci znalaz³o siê ponad 50 % gmin naszego kraju. Jest wiele miast, gdzie do dnia dzisiejszego podmioty obs³uguj¹ce odbiór odpadów nie zapewni³y ¿adnych pojemników.
Ma to zwi¹zek z lawinowo rosn¹cymi zamówieniami na pojemniki oraz faktem, ¿e popyt
wielokrotnie przewy¿szy³ ich poda¿. Na tle
problemów ca³ego kraju sytuacja w mieœcie
£uków i w firmie PUiIK wygl¹da du¿o lepiej.
PUIK rozdysponowa³ znaczn¹ czêœæ
pojemników i s¹ one ju¿ rozstawione i spe³niaj¹ swoj¹ rolê. Pozosta³a czêœæ pojemników trafi do mieszkañców w drugiej po³owie paŸdziernika.
Czy PUiIK posiada odpowiedni¹ liczbê
„sprzêtu” (œmieciarki) do odbioru œmieci?
Przedsiêbiorstwo PUIK posiada specjalistyczny sprzêt do odbioru odpadów w
takiej iloœci, by zapewniæ sprawny odbiór
wszystkich frakcji odpadów z ka¿dego rodzaju pojemników znajduj¹cych siê na terenie naszego miasta.
System odbioru odpadów komunalnych w naszym mieœcie oraz okreœlona czêstotliwoœæ ich odbioru pozwala nam na to,
by przy takim stanie taboru transportowego zapewniæ pe³ne funkcjonowanie systemu oraz odbieraæ odpady zgodnie z tym harmonogramem.
Czy firma zarabia, czy traci na nowej „ustawie œmieciowej”?
Je¿eli chodzi o aspekty ekonomiczne
funkcjonowania PUiIK-u w realiach nowej
„ustawy œmieciowej” to dziœ jest zbyt wczeœnie na pierwsze podsumowania.
Kalendarium
1884 – Ustanowiono po³udnik zerowy w
Greenwich.
1906 – Zosta³a za³o¿ona Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie (jako „Prywatne
Kursy Handlowe Mêskie Augusta
Zieliñskiego”).
1917 – Wed³ug tradycji Koœcio³a katolickiego mia³o miejsce ostatnie objawienie Matki Bo¿ej w Fatimie, podczas
którego dosz³o do tzw. Cudu S³oñca.
1923 – Stolicê Turcji przeniesiono ze Stambu³u do Ankary.
1930 – Koœció³ katolicki uzna³ Cud S³oñca z
Fatimy.
1952 – Za³o¿ono reprezentacyjny zespó³ artystyczny Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego Gawêda.
1958 – W Watykanie pochowano papie¿a
Piusa XII.
1964 – Zakoñczy³a siê pierwsza wieloosobowa misja kosmiczna Woschod 1.
1978 – Przy ul. G³ogowskiej w Poznaniu
otwarto pierwszy sklep nocny.
1979 – Otwarto Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie.
1983 – Do amerykañskich sklepów trafi³
pierwszy na œwiecie telefon komórkowy Motorola DynaTAC.
A.W.
XIX Biegi ks. S. Brzóski
8 wrzeœnia br. OSiR w £ukowie wraz z
£KS „Orlêta” i z Miêdzyszkolnym Klubem
Sportowym „Delfinek” zorganizowali XIX
Ogólnopolskie Biegi im. ks. Stanis³awa Brzóski pod patronatem Rady i Burmistrza Miasta £uków. W imprezie uczestniczy³o 65
zawodników. Zawody sêdziowa³ Gabriel
Sawicki. W poszczególnych kategoriach
zwyciê¿yli:
ogólna kobiet - Ewa Fabian KB Bia³a Biega
Bia³a Podlaska;
ogólna mê¿czyzn - Ilya Slavenski Dinamo–
Miñsk, Bia³oruœ; 2 m. - Krzysztof Szymanowski z Koœciana;
m³odzie¿ do lat 15 (dziewczêta) - Kinga Bober Struœ Okrzeja;
m³odzie¿ do lat 15 (ch³opcy) - Jakub Niedzió³ka Yulo Run Team Siedlce.
V Adamowska Dziesi¹tka
W niedzielê 22 wrzeœnia br. odby³a
siê jedna z najwiêkszych imprez biegowych
na terenie powiatu ³ukowskiego - V Adamowska Dziesi¹tka. Wziêli w niej udzia³ mi³oœnicy biegania z Polski i z zagranicy.
Uczestnicy biegu g³ównego mieli do przebiegniêcia 10 km. Trasa biegu g³ównego nie
uleg³a zmianie i tak jak w latach poprzednich
przebiega³a ulicami Adamowa. Zawodnicy
mieli do pokonania 4 dwu i pó³ kilometrowe
pêtle. Natomiast trasy i dystanse w biegach
m³odzie¿owych by³y uzale¿nione od kategorii wiekowej uczestników. Najm³odsi w
„biegu skrzata” mieli do pokonania dystans
200 m, natomiast najstarsi czyli licealiœci
musieli przebiec trasê o d³ugoœci 2 km (w kategorii ch³opców).
Otwarcia zawodów dokona³ Wójt Gminy Adamów – S³awomir Skwarek. Punktualnie o godzinie 13:30 na dziesiêciokilometrow¹ trasê wystartowa³o 145 zawodników.
Jako pierwszy liniê mety przekroczy³ Alexey
Cemodanow z Bia³orusi, uzyskuj¹c wynik –
33 min. 26 sek. Drugi do mety przybieg³ Micha³ Bia³y, a trzeci¹ lokatê zaj¹³ Sebastian
Ochalski. Z reprezentantów V-Maxa najszybciej biega³ Pawe³ M³odzikowski, trac¹c
do zwyciêzcy ponad 2 min. Wœród biegaczy
reprezentuj¹cych KB z Adamowa nie zabrak³o oczywiœcie Wójta S³awomira Skwarka,
który z wynikiem 38 min. 59 sek. zaj¹³ 22 lokatê. Wœród kobiet najszybciej biega³a Paulina Paw³owska. Jako druga liniê mety przekroczy³a Antonina Mi³ek, a trzeci¹ lokatê
zajê³a Ewa Fabian. Tu¿ za podium, zajmuj¹c
4 miejsce wœród kobiet uplasowa³a siê Magdalena Józwik z Adamowa.
Adamowska Dziesi¹tka to impreza
sportowa promuj¹ca najprostszy, a zarazem
najfajniejszy sport œwiata. Z roku na rok impreza siê rozrasta. Coraz wiêcej osób staje
na linii startu, coraz wiêcej osób kibicuje biegaczom oraz coraz wiêcej osób anga¿uje siê
w przygotowania imprezy.
AW
Rozmaitoœci
Chroñmy s³uch, gdy¿ jest on bardzo
wa¿nym zmys³em cz³owieka, u³atwiaj¹cym
wspó³¿ycie z otoczeniem, dziêki któremu
mo¿emy prze¿ywaæ wiêcej doznañ i byæ bardziej komunikatywnym. Mimo tych przyjemnych skojarzeñ ¿yciowych, zmys³ s³uchu
zaczynamy dostrzegaæ dopiero wtedy, gdy
siê on „zbuntuje” i to przewa¿nie przez osoby z otoczenia.
Na skutek ró¿nych szkodliwych czynników, najczêœciej akustycznych, s³uch odmawia pos³uszeñstwa, na szczêœcie powoli.
Mo¿na okreœliæ, ¿e na niedos³uch jesteœmy
nara¿eni latami.
Narz¹d s³uchu nie potrafi zamkn¹æ siê
na to, co mu szkodzi, a¿ wreszcie odpowiada g³uchot¹, gdy¿ na skutek dzia³ania czynników szkodliwych zostaj¹ trwale uszkodzone poszczególne elementy narz¹du s³uchu.
Kiedy ucho choruje, wówczas boli, co
zmusza nas do leczenia np. w przypadku zapalenia ucha œrodkowego, czy zewnêtrznego, lecz przy d³ugo dzia³aj¹cym czynniku
akustycznym (ha³as, du¿e decybele), uszy
bezboleœnie staj¹ siê „niewydolne”, powstaje niedos³uch, a potem g³uchota. Jest to niedogodnoœæ, której nale¿y zapobiegaæ ju¿
profilaktycznie. Jest to mo¿e niekiedy trudne, gdy¿ w naszym otoczeniu jest coraz g³oœniej, ha³aœliwiej – warkot samochodów, huk
urz¹dzeñ mechanicznych i „nowoczesna”
muzyka, szczególnie na dyskotekach, gdzie
w³aœciwie ma³o jest muzyki, ale du¿o ha³asu
i mocnych drgañ dŸwiêkowych. Stanowi to
du¿y przyczynek na wczesny niedos³uch ju¿
Chroñmy s³uch
u m³odego pokolenia. Twórcy takiej rozrywki nie zdaj¹ sobie sprawy, ¿e czyni¹ wielk¹
szkodê uczestnikom dyskotek i czêsto zag³uszaj¹ tandetê muzyczn¹ w³aœnie du¿¹ si³¹
uderzenia w uszy. Jest to po prostu plaga
spo³eczna, kiedy to niemal wszystkie festyny i inne imprezy muzyczne s³yszane s¹ czasami w promieniu kilku kilometrów. Czêsto
jest te¿ tak, ¿e muzyka z jad¹cego samochodu powoduje nawet drgania ulicy, czy¿by
jechali w nim ju¿ g³usi?
Oto skala ha³asu w decybelach
Bezpiecznie
czu³y szept ……….. 20
szelest liœci ……….. 20
tykaj¹cy zegar .……30
komputer …………. 35
cicha ulica ………... 40
zwyk³a rozmowa …. 60
œpiew ptaków ……. 60
ruchliwa ulica ……. 80
Ryzykownie
jad¹ca ciê¿arówka, autobus ….. 90
walkman, mp3 …………….......... 95
elektryczna kosiarka do trawy...100
Zagro¿enie
motor bez t³umika …… 100-120
poci¹g …………………….. 110
dyskoteka
koncert rockowy ……... 110-130
ruszaj¹cy samochód …….…110
startuj¹cy samolot ………... 130
strza³ z karabinu ………….. 140
Czerwonokrzyska narada
£ukowie do prowadzenia w szko³ach szkoleñ
z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Na zakoñczenie odby³a siê dyskusja
przedstawiaj¹ca pracê niektórych Kó³ PCK w
szko³ach. Kilka opiekunek op³aci³o sk³adki
cz³onkowskie oraz z³o¿y³o sprawozdania.
Wszystkich uczestników ugoszczono
ciep³ymi napojami i s³odyczami, z fundacji
Starostwa Powiatowego w £ukowie.
zPa
BANK Pekao S.A.
Pn. - Pt. - 8.00-19.00, Sobota - nieczynne
PKO B.P.
Pn. - Pt. - 9.00-17.00, Sobota - nieczynne
KREDYT BANK S.A.
Pn. - Pt. - 8.30-17.30, Sobota - nieczynne
PZU Oddz. w £ukowie
Pn. - Pt. - 8.00-16.00
BS Trzebieszów, Oddz. £uków
siedziba w Urzêdzie Miasta
czynny: Pn. - Pt. 7.30-15.00
Urz¹d Skarbowy
Pn. - 8.00-16.00, Wt.-Pt. - 7.30-15.30
Obs³uga interesantów: Pn. - 8.00-18.00
Wtorek-Pi¹tek - 8.00-15.00
BS Adamów w US
Pn. 8.00-15.00, Wt. - Pt. 7.30-15.00
Sobota - nieczynne
11
XXVIII sesja Rady
Gminy Adamów
XXVIII Sesja Rady Gminy
Adamów odby³a siê w dniu
27 wrzeœnia 2013 roku.
Podczas obrad Rada Gminy
wys³ucha³a informacji o przebiegu wykonania bud¿etu, kszta³towania siê wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Adamów oraz
o przebiegu wykonania planu finansowego samorz¹dowych instytucji kultury za I pó³rocze 2013
roku oraz podjê³a trzy uchwa³y:
- w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej,
- w sprawie zmian w bud¿ecie na
rok 2013,
- w sprawie wyra¿enia zgody na
sprzeda¿ nieruchomoœci.
W porz¹dku obrad znalaz³y
siê te¿ punkty: informacja Wójta
Gminy z bie¿¹cej dzia³alnoœci, interpelacje i wnioski radnych oraz
odpowiedzi na nie.
Przewodnicz¹ca Rady Gminy
/-/ Krystyna Bujak
10/2013
W dniu 27 wrzeœnia 2013 r. w Sali Konferencyjnej Jana Paw³a II w £ukowie odby³a siê narada z opiekunkami Szkolnych Kó³ PCK z terenu powiatu ³ukowskiego, zorganizowana przez Zarz¹d Oddzia³u Rejonowego PCK w £ukowie. Naradê otworzy³ prezes Zarz¹du Zbigniew Pasik i starosta ³ukowski Janusz Kozio³,
który powita³ przyby³ych, dziêkuj¹c za zaanga¿owanie
siê w pracê czerwonokrzysk¹ i ¿yczy³ wytrwania w dalszym dzia³aniu.
Po tym prezes Z. Pasik wyg³osi³ s³owa wprowadzaj¹ce i omówi³ g³ówne cele i zadania w pracy z m³odzie¿¹ w Szkolnych Ko³ach PCK. Poruszy³ sprawê sk³adek cz³onkowskich i potrzebê sprawozdawczoœci. Nastêpnie wyda³ kilka odznak m³odzie¿owych dla wyró¿niaj¹cych siê cz³onków Szkolnych Kó³ PCK podanych
przez opiekunki oraz razem ze Starost¹ kilku opiekunkom wrêczono odznaki czerwonokrzyskie. W dalszej
czêœci narady prezes Z. Pasik poinformowa³ o przygotowaniach dla dzieci z biednych rodzin paczek z funduszu uzyskanego w czasie zbiórki pieniê¿nej do puszek
w sklepie TESCO w £ukowie oraz w czasie kwesty majowej. Wspomnia³ tak¿e o planowanym Spotkaniu z
Honorowymi Dawcami Krwi z terenu powiatu ³ukowskiego (co dotyczy m.in. m³odzie¿y doros³ej ze szkó³
ponadgimnazjalnych).
Po tym Bronis³aw Okleja przedstawi³ program
edukacyjny w szko³ach, po czym opiekunka Katarzyna Grzyb z IV LO zaoferowa³a mo¿liwoœæ pozyskania
instruktorów z Medycznego Studium Zawodowego w
K³opoty ze s³uchem ma kilka milionów
Polaków, gdy¿ nasze uszy systematycznie
niszczy postêp cywilizacyjny. Dlatego Œwiatowa Organizacja Zdrowia WHO zaleca,
¿eby natê¿enie dŸwiêków w otoczeniu cz³owieka nie przekracza³o 30 decybeli. Próg
przyjemnego s³yszenia mieœci siê w granicach 40-60 decybeli.
Jak uchroniæ siê przed g³uchot¹?
Przede wszystkim trzeba unikaæ nadmiernego, d³ugotrwa³ego ha³asu. A gdy
dŸwiêk sprawia a¿ ból, nale¿y u¿ywaæ stoperów.
Nie wolno samodzielnie usuwaæ z
ucha niczego, co dosta³o siê tam przypadkowo, np. owadów, z ka¿dym takim przypadkiem nale¿y zg³osiæ siê do laryngologa. Nie
wolno manipulowaæ w uchu zapa³kami, wyka³aczkami czy spinkami do w³osów. Uszy
nale¿y czyœciæ delikatnie, wlewaj¹c ostro¿nie kilka kropli letniej oliwki lub parafiny, a
nastêpnie u¿yæ ciep³ej wody. Nie wychodziæ
z domu od razu po k¹pieli czy umyciu g³owy. Najpierw trzeba dok³adnie osuszyæ uszy,
poniewa¿ woda, która zostaje w zewnêtrznych przewodach s³uchowych mo¿e wywo³aæ stany zapalne.
Nale¿y dbaæ o zêby, gard³o, gdy¿ stany zapalne zêbów i górnych dróg oddechowych s¹ groŸne dla uszu.
A zatem ¿yjmy w œrodowisku bardziej
wyciszonym, mówmy ciszej, a mo¿e nawet
szeptem.
oprac. Z. Pasik
12
Aktualnoœci
Szko³a Podstawowa w Mik³usach ma ju¿ 100 lat
Pogodna sobota 5 paŸdziernika 2013 r. by³a dniem wielkiego jubileuszu Szko³y Podstawowej w Mik³usach.
Obchodzono tam potrójn¹ rocznicê: 100-lecie istnienia szko³y, 30-lecie oddania do u¿ytku obecnego budynku
szkolnego i 5 rocznicê nadania tej placówce oœwiatowej sztandaru oraz imienia Ksiêdza Tadeusza Adama Leszczyñskiego – inicjatora i fundatora tej szko³y w 1912/1913 r.
Obecnie szko³a, dziêki dba³oœci w³adz gminy i staraniom kolejnych dyrektorów, jest bardzo dobrze zaopatrzona i wyposa¿ona.
W 2007 r. otrzyma³a ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego nowoczesn¹ w pe³ni wyposa¿on¹ pracowniê komputerow¹
z dostêpem do internetu. Kadrê pedagogiczn¹ stanowi¹ nauczyciele z wy¿szym wykszta³ceniem, którzy maj¹ kwalifikacje do nauczania 2-3 przedmiotów.
Uroczysta Msza Œwiêta w koœciele w Zembrach
Jak podaj¹ we wspomnieniach œwiadkowie jego ¿ycia, ks.
Tadeusz Adam Leszczyñski nigdy nie zapomnia³ sk¹d pochodzi.
Dla dzieci z rodzinnych stron ufundowa³ dwie szko³y elementarne:
w Mik³usach (usytuowan¹ tak, aby mog³y do niej uczêszczaæ dzieci
z trzech wiosek: Zaolszynia, Mik³us i Zembrów) oraz w Jakuszach
(równie¿ po³o¿on¹ centralnie pomiêdzy wsiami: Wierzejki, Jakusze
i Kurów). Dodatkowo za³o¿y³ szko³ê w Aleksandrowie, która jako
pierwsza przyjê³a Jego imiê.
Wed³ug pierwszej kroniki szkolnej pierwsza szko³a w Mik³usach powsta³a w latach 1912-1913. Jej budynek by³ typowym dla
tamtych czasów murowanym domem, w którym oprócz sali lekcyjnej o powierzchni 50 m2, znajdowa³o siê mieszkanie dla nauczyciela
o pow. 80 m2. W póŸniejszym okresie mieszkanie nauczyciela urz¹dzono na poddaszu, a na dole przygotowano 3 sale lekcyjne. Inni
nauczyciele zamieszkali w chatach we wsi.
Poœwiêcenie i otwarcie placu zabaw przy szkole
Pocz¹tkowo szko³a by³a 2-klasow¹, a nastêpnie w latach 19351949 funkcjonowa³a jako 6-klasowa. W latach 1949-1966 placówka
posiada³a 7 klas, a w latach 1966-1999 liczy³a 8 klas. Od reformy
oœwiaty w 1999 r. funkcjonuje jako szko³a 6-klasowa z oddzia³em
przedszkolnym. Organem prowadz¹cym tê placówkê jest Gmina
Trzebieszów. Obecny budynek szkolny wybudowano w latach 19761983, w stylu bardziej przypominaj¹cym budynek urzêdu ni¿ szko³y
„tysi¹clatki”. Mimo to sale wystarczaj¹ na potrzeby kilkunastoosobowych oddzia³ów, a licz¹ca 16 dzieci zerówka mieœci siê w najwiêkszym pomieszczeniu o pow. 62 m2.
W latach 1998-2000 wybudowana zosta³a nowoczesna i funkcjonalna sala sportowa z zapleczem, sfinansowana ze œrodków z bud¿etu Gminy Trzebieszów.
Sztandary szkó³ w Aleksandrowie i Mik³usach
W klasach 1-6 odbywaj¹ siê lekcje z jêzyka angielskiego, prowadzone s¹ równie¿ zajêcia dodatkowe: wyrównawcze i ko³a zainteresowañ, zapewniaj¹ce wszechstronny rozwój. Uczniowie bior¹
udzia³ w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych,
odnosz¹c sukcesy nawet w konkursach o zasiêgu ogólnopolskim.
Na przyk³ad w ci¹gu ostatnich trzech lat uczniowie dzia³aj¹cy w
Szkolnym Klubie Bezpieczeñstwa „Œwietlik” – pod kierunkiem Agaty Izdebskiej-Sierpieñ - docierali do fina³u krajowego Konkursu
„Bezpieczeñstwo i mobilnoœæ dla wszystkich” organizowanego przez
firmê Renault. W bie¿¹cym roku zwyciê¿yli w tym finale i mieli zaszczyt i przyjemnoœæ reprezentowaæ nasz kraj w Finale Œwiatowym
w Pary¿u w czerwcu 2013 r.
Taniec ludowy w wykonaniu uczniów szko³y
Uroczystoœæ 100-lecia Szko³y Podstawowej w Mik³usach
im. Ksiêdza Tadeusza Adama Leszczyñskiego, nie mog³a rozpocz¹æ
siê inaczej, jak Msz¹ Œwiêt¹ odprawion¹ w koœciele parafii Matki
Bo¿ej Królowej Polski w Zembrach, rodzinnej wsi Patrona Szko³y.
Eucharystiê odprawili w koncelebrze: ks. dr Krzysztof Baryga, ks.
pra³at Henryk Wierzejski, ks. Sylwester Fr¹c - proboszcz parafii
w Wojcieszkowie oraz ks. Ireneusz G³owacki – proboszcz parafii
Zembry. Podczas Mszy ks. dr K. Baryga wyg³osi³ stosowne kazanie, w którym obecni w koœciele mogli znaleŸæ wiele m¹drych treœci.
Aktualnoœci
Szko³a Podstawowa w Mik³usach ma ju¿ 100 lat
Po Mszy œw. przemówi³ ks. pra³at H. Wierzejski, dziel¹c siê z i Bo¿eny Jasiñskiej, a wspania³a scenografia pod kierunkiem Agaty
obecnymi swoimi refleksjami, a nastêpnie za odprawienie Najœwiêt- Izdebskiej-Sierpieñ.
szej Ofiary i pasterskie s³owa podziêkowa³ Dyrektor Szko³y Podstawowej w Mik³usach Marek Kulpa, który zaprosi³ wszystkich zebranych w koœciele goœci na dalsz¹ czêœæ obchodów do budynku szko³y
w nieodleg³ych Mik³usach.
Czêœæ artystyczna w wykonaniu uczniów
Kolejnym punktem uroczystoœci by³o oficjalne otwarcie nowo
wybudowanego placu zabaw na terenie szko³y, ufundowanego ze
œrodków Urzêdu Marsza³kowskiego w Lublinie oraz Gminy Trzebieszów. Przeciêcia wstêgi dokonali: Wójt Krzysztof Woliñski, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Marek Izdebski, Przewodnicz¹ca Komisji
Oœwiatowej Rady Gminy Gra¿yna Grochowska, radny z obwodu w
Zembrach S³awomir G³uchowski, dyrektor szko³y Marek Kulpa
i przedstawicielka Samorz¹du Uczniowskiego Ewa Krasuska. Poœwiêcenia placu zabaw dokona³ ks. proboszcz Ireneusz G³owacki.
Dalsza czêœæ uroczystoœci mia³a miejsce w sali sportowej w szkole
w Mik³usach.
Pierwszym punktem czêœci oficjalnej by³o wprowadzenie pocztów sztandarowych z zaprzyjaŸnionych szkó³: Szko³y Podst. im. Ks.
T. A. Leszczyñskiego w Mik³usach i w Aleksandrowie. Nastêpnie
goœci powita³ dyr. Marek Kulpa, który w przemówieniu przedstawi³
refleksje zwi¹zane z jubileuszem szko³y. Porówna³ j¹ do - zasadzonego przez Ksiêdza Patrona - stuletniego dêbu, który wzrasta³ zgodnie z rytmem przyrody i w harmonii z ¿yciem narodu i spo³ecznoœci
lokalnej.
Goœcie podczas uroczystoœci
Po przemówieniu sztandary zosta³y uroczyœcie wyprowadzone z sali i rozpoczê³a siê czêœæ artystyczna. Uczniowie szko³y zaprezentowali przepiêkny pokaz taneczny w strojach ludowych i wokalny œpiewaj¹c pieœni i piosenki o patriotycznym - polskim charakterze. W tym miejscu warto zwróciæ uwagê, ¿e czêœæ artystyczna przygotowana zosta³a przez nauczycieli Szko³y Podstawowej w Mik³usach pod kierunkiem Barbary Wierzejskiej-Chromiñskiej
Dyrektor M. Kulpa dziêkuje Wójtowi K. Woliñskiemu
Kolejnym elementem by³a prezentacja multimedialna o historii
Szko³y Podstawowej w Mik³usach, przygotowana przez Dorotê
£aweck¹ – nauczyciela informatyki w tej szkole, we wspó³pracy z
Bo¿en¹ Matusiak – poprzedni¹ dyrektor tej szko³y.
Po czêœci artystycznej g³os zabra³ dyr. M. Kulpa, który przekaza³ podziêkowania osobom, które najbardziej przyczyni³y siê do rozwoju szko³y i organizacji tej uroczystoœci: Wójtowi Krzysztofowi
Woliñskiemu, Przew. Rady Gminy Trzebieszów Markowi Izdebskiemu, Przew. Komisji Oœwiatowej Gra¿ynie Grochowskiej, radnemu
Rady Gminy S³awomirowi G³uchowskiemu i wielu innym.
Nastêpnie poprosi³ Wójta Krzysztofa Woliñskiego o wrêczenie nagród zwyciêzcom konkursów, zwi¹zanych z Jubileuszem 100lecia Szko³y: historycznego, plastycznego i literackiego. Po tej ceremonii g³os zabra³ Wójt Krzysztof Woliñski, który wyrazi³ s³owa uznania dla dyrektora i kadry pedagogicznej, a tak¿e dla uczniów i ich
rodziców, w zwi¹zku z przygotowaniem tej uroczystoœci.
Wójt K. Woliñski wrêcza nagrodê Ewie Krasuskiej
za zajêcie I miejsca w konkursie historycznym
Nastêpnie g³os zabrali: przedstawiciel Lubelskiego Kuratora
Oœwiaty Krzysztofa Babisza, reprezentant Starosty £ukowskiego
Janusza Kozio³a oraz delegat Dyrektora Wojewódzkiego Oœrodka
Ruchu Drogowego Zbigniewa Kota. Potem przemówi³a Stanis³awa
Kalinowska, która podzieli³a siê z zebranymi swoimi osobistymi wspomnieniami z dzieciñstwa spêdzonego w tej szkole oraz refleksjami
z perspektywy lat.
Imprezê zakoñczy³ poczêstunek przygotowany przez Zak³ady
Miêsne „Wierzejki” oraz przez mamy uczniów pod fachowym kierunkiem Anny Wierzejskiej, w³aœcicielki sali weselnej w Zembrach. Za
przyk³adem goœci ¿yczmy tej wspania³ej szkole kolejnych 100-lat trwania i rozwoju.
tekst Zbigniew Pasik, Marek Kulpa
fot. M. Domañski
13
14
Aktualnoœci
90-lecie Klubu £KS „Orlêta” £uków
10/2013
W dniach 20-22 wrzeœnia 2013 r. odby³y siê uroczystoœci
jubileuszowe 90-lecia Klubu £KS „Orlêta” w £ukowie. Rozpoczêto
je Nadzwyczajnym Walnym Zebraniem Cz³onków Klubu przy udziale
zaproszonych goœci, które odby³o siê w auli I LO im. T. Koœciuszki
w £ukowie. Zebranie otworzy³ Prezes Klubu Tomasz Tryboñ, który
powita³ przyby³ych goœci i cz³onków klubu oraz minut¹ ciszy przez
powstanie uczczono pamiêæ zmar³ych sportowców i dzia³aczy. Nastêpnie omawiaj¹c historiê klubu m.in. nadmieni³, ¿e zawsze by³
utrzymany w nazwie klubu
wyraz „Orlêta”, by³y wzloty i
upadki. Ile¿ to roczników zawodników i dzia³aczy przewinê³o siê przez klub, ile¿ by³o
radoœci z sukcesów sportowych i ³ez z poniesionych pora¿ek.
Na zakoñczenie zaprosi³
do wys³uchania i obejrzenia
wspomnieñ o bogatej historii
„Orl¹t” w monta¿u s³ownomuzycznym i zdjêciowo-filmowym, poprowadzonym przez
Aniê Miko³ajewsk¹, Bart³omieja Bryka, Ewelinê Tracz,
Macieja Trybonia i Piotra Janaszka. Opowiedziana zosta³a i pokazana historia „Orl¹t”.
T. Tryboñ otwiera uroczystoœæ
Pocz¹tki sportu w £ukowie by³y trudne, trzeba by³o przekonywaæ spo³ecznoœæ miejscow¹
o koniecznoœci uprawiania i rozwoju wychowania fizycznego. Dzia³acze ³ukowscy zawi¹zali komitet budowy stadionu, w którego budowê wielki wk³ad wnieœli M. Kamiñski, T. Nowiñski, J. Majewski,
nauczyciele WF Gimnazjum T. Koœciuszki – Patryna i Adamski oraz
m³odzie¿ gimnazjalna.
W 1923 r. dyr. B. Przedpe³ski zatwierdzi³ Szkolny Klub Sportowy „Orlêta”. Nazwê Orl¹t zaproponowa³a matka Witolda Dobrzyñskiego ucznia gimnazjum. Powo³ano sekcjê pi³ki no¿nej i lekkiej atletyki. Przychodz¹ pierwsze sukcesy. W 1934 r. walczono o awans do
I ligi w pi³ce no¿nej. W decyduj¹cym meczu z WSK „Unia” Lublin
przy stanie 2:1 dla „Orl¹t” na skutek incydentu z sêdzi¹ odgwizdano walkower 0:3 dla „Unii”, w której gra³o 5 reprezentantów Polski.
W³adze miasta nagradzaj¹ P. Trybonia
Przyby³y nowe sekcje: siatkówki, hokejowa i ping-pongowa.
W 1932 wybudowano trybunê. Wybuch II wojny œwiatowej przerwa³ rozwój sportu. Wojna i okupacja niemiecka spowodowa³a œmieræ
wielu sportowców i dzia³aczy. Zginêli m.in.: Maria ŒledŸ-Federowicz, Zofia, Mieczys³aw i Antoni Szlendakowie, Mirek Ceg³owski,
Tadeusz B¹k, Teodozjusz Nowiñski, Raczunas, Jan Majewski.
Pokazano tak¿e film z 1940 r. z ¿ycia okupacyjnego £ukowa.
Po wyzwoleniu miasta w 1944 r. przyst¹piono do odbudowy stadio-
nu ze zniszczeñ. Boisko by³ zryte lejami po bombach. Wielkie zas³ugi poniós³ Antoni Tryboñ, matematyk i pi³karz „Orl¹t”, który m.in. za
w³asne pieni¹dze zakupi³ sprzêt i wyposa¿enie dla pi³karzy.
W 1948 r. walczono o wejœcie do II ligi. W 1957 r. wywalczono
mistrzostwo klasy A i awans do III ligi oraz rozegrano s³ynny mecz
z mistrzem II ligi wêgierskiej „Vazutas” Debreczyn zakoñczony wynikiem 3:5 (3:1) dla Wêgrów.
Przez ca³e dziesiêciolecia najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy³a
siê pi³ka no¿na. Wielokrotnie „Orlêta” awansowa³y do III ligi. Prowadz¹cy uroczystoœæ wspominali lub pokazywali na zdjêciach i filmie wielu pi³karzy i zawodników z innych sekcji sportowych. Niemo¿liwym jest przedstawienie 90 lat dziejów „Orl¹t” w ramach jednego artyku³u. St¹d koniecznoœæ opisania historii klubu w „pigu³ce” i wskazanie symbolicznie zawodników.
Sekcja pi³ki no¿nej: A. Tryboñ, W. Chruœciel, S. Bergiel, W. i S.
Osypiñski, P. Kondracki, J. Sory, W. Chich³owski, W. Nowojczyk,
A. Babiñski, M. Polkowski, J. Wysokiñski, J. K³os, F. Go³awski,
A. Jarkowski, J. Pycka, W. Gajewski, T. Goss, Z. Szmel, M. Szabelski, bracia T. i M. Grulowie, P. Ruciñski, T. Kurek, C. Kucharski,
D. Dziewulski, D. Solnica, A. Suchodolski, P. Ozyga³a i inni.
Zas³u¿eni sportowcy i dzia³acze
Sekcja pi³ki siatkowej: S. Szymanik, J. Osypiñski. R. Tarasiewicz, S. Trokowicz, W. Lewartowski, G. Rzymowski.
Sekcja zapaœnicza: W. Œwiêtochowski, bracia R. R. i P. Rozenbajgerowie, A. Sitnik, T. Sawicki, W. Radzikowski, M. £ukasik, R. i R.
Nowojczyk, J. Siuj, G. Matejko, D. W. W. i J. Bartnikiewiczowie,
A. Œwiêtochowski, J. Lisiewski i inni.
Sekcja podnoszenia ciê¿arów: J. Kowalczyk, D. Sergiel, J. Trochim, Z. Cieœlak, J. Dmowski, M. Kie³czewski, bracia D. R. i M.
Do³êgowie, z których M. Do³êga to mistrz œwiata i Europy, rekordzista œwiata i 13-krotny mistrz Polski.
Sekcja szachowa: A. Skulimowski, W. Nowojczyk, F. Kêdziora, W. Chruœciel, T. Kiry³o, K. Piszcz, J. Grzejdak, J. Krzêcio, J. Ilukiewicz, T. Weso³owska, Z. Sosnowska.
Sekcja lekkiej atletyki: D. Panasiuk-Jêdrek – reprezentantka
Polski, medalistka olimpijska, Walencik – mistrz Polski juniorów w
sprincie, L. Bajura, J. Tumi³owicz, C. Miazek, M. Wegner, J. Polkowski, K. ŒledŸ, J. Brygula, J. Sory.
Sekcja tenisa sto³owego: A. Babiñski, M. Chruœciel, J. Dybciak, Z. Œwi¹tkowski, J. Wysokiñski.
Sekcja kolarska: Celiñski, Dmowski, W. Jankowski, Jezierki,
ŒledŸ, a sekcja pi³ki rêcznej dziewcz¹t: K. Armacka, J. Krupa.
Ostatnie 15 lat dzia³alnoœci „Orl¹t” pokazano w filmie zrealizowanym przez MASTER TV. Po prezentacji historii klubu g³os zabrali
Burmistrz Miasta i Przewodnicz¹ca Rady Miasta oraz wrêczyli szczególne wyró¿nienie – tytu³ Ambasadora Sportu Miasta £uków: Andrzejowi Suchodolskiemu, Wies³awowi Gruli i Przemys³awowi
Tryboniowi. Nastêpnie Zbigniew Bartnik - Prezes Lubelskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej oraz Prezesi Okrêgowych ZPN - Witold Wójtowicz z
Bia³ej Podlaskiej, Krzysztof Karaœ z Siedlec, Prezes Klubu „Motoru” S.A. Lublin i Prezes Klubu „Bizon” Jeleniec, wrêczyli okolicznoœciowe wyró¿nienia i nagrody na rêce Prezesa Klubu „Orl¹t”.
Aktualnoœci
90-lecie Klubu £KS „Orlêta” £uków
Ponadto prezesi w/w Zwi¹zków Pi³ki no¿nej i cz³onek zarz¹du
z BOZPN – Stanis³aw Lesiuk wrêczali odznaczenia, które otrzymali:
Br¹zowe Odznaki PZPN – D. Szustek, P. Ruciñski, D. Solnica;
Srebrne Odznaki PZPN – A. Czubaszek, R. Filip, T. Grula, A. Kasznia, T. Kurek, A. Zarzycki;
Z³ote Odznaki PZPN – Z. Biadañ, C. Kucharski, A. Suchodolski;
Srebrne Odznaki LZPN – S. Chudzik, D. Dziewulski, A. Gaj,
A. Gojdycz, M. Grula, P. Grula, J. Jakubowski, D. Jamborski, A. KaŸmierczak, A. Koza, J. Kozio³, S. Kucharski, J. Lisiecki, P. Madej,
R. Ma³ek, H. Marek, M. Mateñko, A. Niebrzegowski, D. Orze³, S. Ponikowski, J. PrzeŸdziak, J. Skwarek, R. Szczygie³, P. Szlaski, M. Tryboñ, M. Wi¹cek, J. Wysokiñski.
Pi³karska dru¿yna oldbojów
Z³ote Odznaki LZPN – W. Grula, P. Ozyga³a, J. Ro¿en, P. Tryboñ, T. Tryboñ, K. Tymoszuk, F. Wenda, R. Wierciszewski, Miasto
£uków, Zak³ady Miêsne „£meat” £uków S.A.
Wrêczono równie¿ szereg podziêkowañ pracownikom UM
£uków, dzia³aczom sportowym, sponsorom, zawodnikom i trenerom. Potem g³os zabra³ cz³onek zarz¹du BOZPN S³awomir Kostian.
Po wrêczeniu odznaczeñ i podziêkowañ uczestnicy udali siê
do Muzeum Regionalnego w £ukowie na wystawê pt. „Dawnych
wspomnieñ czar – 90 lat £KS „Orlêta” £uków”. W Muzeum nast¹pi³o przeciêcie wstêgi przez Burmistrza Miasta, Prezesa LZPN, Prezesa „Orl¹t”, Andrzeja Suchodolskiego, W³adys³awa Œwiêtochowskiego, wicemistrzyniê Polski w kick-boxingu Aleksandrê Go³awsk¹
oraz Dyrektora Muzeum Grzegorza Osiala, który powita³ goœci i zaprosi³ do zwiedzania wystawy.
Na wystawie zgromadzono w dwóch salach eksponaty: dyplomy, zdjêcia, medale, puchary, itp., pochodz¹ce ze zbiorów Muzeum Regionalnego w £ukowie, Muzeum Sportu i Turystyki w
Warszawie, £KS „Orlêta” £uków oraz ze zbiorów prywatnych zawodników „Orl¹t”. W oddzielnym pomieszczeniu zosta³y eksponowane plansze ze zdjêciami z wystawy na 60-lecie „Orl¹t”.
Nastêpnego dnia, 21 wrzeœnia, rozegrano mecze I ligi wojewódzkiej juniorów starszych i m³odszych z „Motorem” Lublin S.A.
Obydwa mecze wygra³y dru¿yny „Motoru” z wynikiem po 3:0. Pierw-
15
a II po³owê przyjaciele Piotra Ozyga³y, dla którego mecz ten by³
po¿egnalnym po 30 latach gry w pi³kê. Mecz zakoñczy³ siê wynikiem
6:2 (3:1) dla „Legii”. Bramki dla „Orl¹t” strzelili: Grzegorz Orze³owski
i Micha³ Botwina, dla „Legii”: Œliwowski – 1, D. Solnica – 1, C. Kucharski – 1, J. Podbro¿ny – 2, Cyzio – 1. Ponadto w „Legii” m.in.
wyst¹pili: J. Zieliñski, L. Pisz, M. Szczêsny, Z. Mondziejewicz, G.
Lewandowski, Tomala.
Pomimo zimna frekwencja na meczach dopisa³a. Honorowy
patronat sprawowali: Joanna Mucha – Minister Sportu i Turystyki,
Cezary Kucharski – Pose³ na Sejm RP, Krzysztof Hetman – Marsza³ek Woj. Lubelskiego, Janusz Kozio³ – Starosta £ukowski, Dariusz
Szustek – Burmistrz £ukowa.
W roku jubileuszowym w sk³ad Zarz¹du wchodzili: Przewodnicz¹cy – Tomasz Tryboñ, Z-ca Przewodnicz¹cego – Jacek Jakubowski, cz³onkowie – Grzegorz Karwowski, Alina KaŸmierczak, Adam
Kulik, Dariusz Orze³, Cezary Pasik, Zygmunt Piekarski, Wojciech Sobolewski, Dariusz Solnica. Komisjê Rewizyjn¹ stanowili: Przewodnicz¹cy – Arkadiusz Kasznia, cz³onkowie – Artur Baranowski, Tomasz
Jaroszkiewicz.
Szkoda tylko, ¿e na Walnym Zebraniu nie by³o wielu dzia³aczy
i zawodników starszego pokolenia.
zdj. Iza Malon, tekst R. Grafik
Wyniki ³upkowych konsultacji
Wkrótce Komisja Europejska opublikuje raport koñcowy z
konsultacji spo³ecznych ws. gazu ³upkowego. Wszystko wskazuje
na to, ¿e Komisja nie uwzglêdni³a g³osów zwolenników gazu ³upkowego i og³osi, ¿e rozwi¹zania na szczeblu unijnym s¹ niezbêdne.
Na pocz¹tku lata Komisja Europejska przeprowadzi³a konsultacje spo³eczne w sprawie gazu ³upkowego i oczekiwañ Europejczyków wobec unijnych rozwi¹zañ w tym zakresie. Prof. Lena Kolarska-Bobiñska, wraz z innym politykami oraz naukowcami, krytykowa³a wadliwy kwestionariusz. W czasie wys³uchania publicznego, na którym przedstawiono wstêpne wyniki ankiety, eurodeputowana protestowa³a przeciwko zniekszta³conym rezultatom.
Z nieoficjalnej wersji raportu wynika, ¿e 66% respondentów
opowiedzia³o siê za wydobywaniem gazu ³upkowego. G³osy te by³y
równo podzielone miêdzy tych, którzy w pe³ni wspieraj¹ wydobycie gazu ³upkowego oraz tych wspieraj¹ jego wydobycie, lecz z pewnymi ograniczeniami. Polacy w zdecydowanej wiêkszoœci s¹ za, zaœ
Francuzi przeciwko, wydobyciu gazu ³upkowego.
To nonsens uwa¿aæ, ¿e grupa czerech osób z Estonii, trzech z
Grecji i jednej z £otwy równa siê opinii wszystkich Estoñczyków,
Greków i £otyszy odnoœnie wydobycia gazu ³upkowego. I w równym szeregu stawiaæ opinie mieszkañców krajów, gdzie s¹ szanse
na gaz i takie, gdzie on nie wystêpuje.
Lena Kolarska-Bobiñska
pose³ do Parlamentu Europejskiego,
cz³onek Komisji Przemys³u, Badañ Naukowych i Energii
Marsz Ró¿añcowy w intencji Ojczyzny
Podczas jubileuszu nie zabrak³o kibiców
10/2013
sza dru¿yna „Orl¹t” uczestnicz¹ca w rozgrywkach IV ligi rozegra³a
mecz z MKS Ryki, przegrywaj¹c 1:2.
W ostatnim dniu obchodów jubileuszu 90-lecia oldboje „Orl¹t” wygrali 4:3 z oldbojami „Pogoni” Siedlce. Bramki dla „Orl¹t”
zdobyli: D. Solnica – 1 i C. Kucharski – 3. W drugim spotkaniu
„Orlêta” rozegra³y mecz z „Legi¹” Warszawa-Champions. W ³ukowskiej dru¿ynie I po³owê meczu grali zawodnicy z pierwszej dru¿yny,
W niedzielê 6 paŸdziernika ulicami £ukowa przeszed³ Marsz
Ró¿añcowy. Modlono siê g³ównie w intencji naszej Ojczyzny. Marsz
rozpocz¹³ siê w parafii pw. Podwy¿szenia Krzy¿a Œw. uroczyst¹ Msz¹
œw. za Ojczyznê. Nastêpnie uczestnicy marszu udali siê do koœcio³a
pw. NMP Matki Koœcio³a, st¹d do kolegiaty pw. Przemienienia Pañskiego i dalej do koœcio³a pw. œw. Brata Alberta. Blisko 300 osób
zakoñczy³o marsz w koœciele pw. Podwy¿szenia Krzy¿a Œw. Podczas marszu odmówiono wszystkie cztery czêœci Ró¿añca. Na zakoñczenie ks. dziekan Tadeusz Dziêga podziêkowa³ organizatorom
i uczestnikom marszu za zaanga¿owanie i troskê o Ojczysty Dom.
Marsz zakoñczy³ siê odœpiewaniem Apelu Jasnogórskiego. Podczas kilkugodzinnego marszu modlitewnego nad bezpieczeñstwem
uczestników czuwa³a ³ukowska Policja.
(om)
10/2013
16
Historia
Wojsko w £ukowie w okresie 20-lecia miêdzywojennego
Tematykê wojskow¹ w odniesieniu do naszego miasta poru- inie, a¿ po Kijów. Zmienne to by³y losy i bardzo ró¿norodne w
szaliœmy ju¿ na ³amach „Nowej Gazety £ukowskiej” dwukrotnie; w zasiêgu i natê¿eniu walk, wymienianie ich choæ krótko, wymaga³onumerze 1 z roku 2004 pisaliœmy o historii koszar ³ukowskich na by zbyt wiele miejsca. Odnotujmy tylko fakt, ¿e 35 p. piech. odzna£apiguzie, zaœ w numerze 8 z 2005 r. zamieszczono trochê informacji czy³ siê wielk¹ walecznoœci¹, bohaterstwem swych wielu ¿o³nierzy
o poszczególnych jednostkach wojskowych stacjonuj¹cych w i oficerów, co zosta³o docenione przez Naczelnego Wodza Wojsk
Polskich Marsz. Józefa Pi³sudskiego, który odznaczy³ licznych za
£ukowie, bez wchodzenia w szczegó³y ich dziejów.
Obecnie chcemy powróciæ do owej tematyki, rozszerzaj¹c j¹ mêstwo, nadaj¹c krzy¿e Orderu Virtuti Militari, by w koñcu udekotrochê, jednak ju¿ na wstêpie pragniemy odes³aæ Szanownych Czy- rowaæ sztandar tego pu³ku tym¿e Odznaczeniem. By³o to w miejtelników bardziej zainteresowanych szczegó³ami historycznymi, scowoœci £azduny 4 grudnia 1920 roku. Sztandar nowy dla pu³ku
zw³aszcza odnoœnie okresu I-ej wojny œwiatowej, do odpowiednich ufundowa³y spo³eczeñstwa powiatów ³ukowskiego, zakopiañskiego i zamojskiego, uroczyœcie wrêczy³ na rynku w £ukowie dowódpublikacji, pochodz¹cych z ró¿nych lat i wydawnictw, a to:
1. Ordery i odznaczenia - wyd. de Agostini Polska, Warszawa, ze- cy pu³ku pu³kownikowi Wiktorowi Wielkopolanin-Nowakowskiemu 14 listopada 1923 roku ówczesny gen. dyw.
szyty 26 i 32;
Edward Rydz-Œmig³y w imieniu Prezydenta Rze2. 35 pu³k piechoty - Jerzy Kirszak, Wyd. „Ajax”,
czypospolitej. 35 pu³k piechoty zosta³ bardzo serPruszków, 2000;
decznie przyjêty od listopada 1922 roku przez
3. Zosta³y tylko œlady podków... - Cezary Le¿eñspo³eczeñstwo ³ukowskie. Mimo otrzymania
ski, Ksi¹¿ka i Wiedza, W-wa, 1984;
przez pu³k sta³ego miejsca pobytu warunki za4. Ksiêga kawalerii polskiej 1914-1947 - Henryk
kwaterowania nie by³y dobre. Koszary porosyjSmaczny, Przeds. Zagr. TESCO, Warszawa,
skie, zbudowane dla potrzeb innych jednostek,
1989;
nie by³y wygodne i nowoczesne (o ich moderni5. Monografia 27 p.u³. im. Króla S. Batorego zacji powiemy dalej). Brak by³o wodoci¹gów, kaKrzysztof Kowerko, W-wa, Ajax;
nalizacji, wystêpowa³y trudnoœci z wy¿ywieniem.
6. £uków i okolice w XIX i XX w. - praca zb.,
Tak by³o w pierwszych latach powojennych w
Wydawn. Geologiczne, W-wa, 1989;
wielu jednostkach.
7. Zbiory w³asne i inform. autora tego artyku³u.
W roku 1925 nast¹pi³a zmiana w miejscu
Oczywiœcie, poszukuj¹c danych, nale¿y od- Odznaka 35. Pu³ku Piechoty
nieœæ siê do wspomnianych w pierwszym zdaniu naszych publika- postoju pu³ku, który przeszed³ do nowego garnizonu w Brzeœciu
nad Bugiem, zostawiaj¹c w £ukowie I-szy batalion, który do³¹czy³
cji gazetowych.
Przystêpuj¹c zaœ do tematu, w pierwszych zdaniach wspo- do pu³ku w roku 1928. Brzeœæ by³ miejscem postoju 35 pp a¿ do
mnimy jedynie krótko o jednostkach wojskowych, które znalaz³y wrzeœnia 1939 roku. Losy II wojny œwiatowej rzuci³y pu³k na teren
siê w £ukowie po zakoñczeniu dzia³añ wojennych I-ej wojny œwia- walk na zachodzie Polski, zaznaczaj¹c siê dzia³aniami jego m.in. w
towej i wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920, jednak¿e ze wzglêdu bitwie nad Bzur¹. Ostatnie lata przedwojenne i okres wojny by³y
na krótki pobyt w naszym mieœcie nie odegra³y w jego dziejach czasem dowodzenia pu³kiem przez p³k Jana Maliszewskiego. W pu³ku
przes³u¿y³ w 1930 roku m.in. kawaler VM kpt. Henryk Sucharski
wiêkszej roli. S¹ to nastêpuj¹ce jednostki:
W lipcu 1922 roku w porosyjskich koszarach (zbudow. po (póŸniejszy major, we wrzeœniu 1939 r. d-ca na Westerplatte). W czaPowst. Styczniowym, w zupe³nie innych okolicznoœciach i warun- sie pobytu w £ukowie 35 pp by³ czynnie w³¹czony w ¿ycie miasta.
Na terenie pu³ku funkcjonowa³a Woj. Spó³dz. Spo¿ywców,
kach) zosta³ rozmieszczony 3 Pu³k Piech. Legionów ze sk³adu 3
Dywizji Piechoty Leg., lecz nied³ugo, bo 2 wrzeœnia tego¿ roku zo- której prezesami byli: por. Józef Czaporowski (1923-25), por. Stefan
sta³ przeniesiony do Jaros³awia nad Sanem. Z chwil¹ rozlokowania Przedpe³ski (l925-27), mjr Stanis³aw Stankiewicz (1927-29). Pu³k
tego pu³ku, £uków zosta³ siedzib¹ Pow. Komendy Uzupe³nieñ, obej- uczestniczy³ w obchodach pañstwowych i religijnych, grywa³a jego
muj¹cej zasiêgiem powiaty ³ukowski i radzyñski. Po odejœciu 3 pp orkiestra; organizowa³ ró¿ne imprezy dobroczynne i rozrywkowe.
do Jaros³awia na jego miejsce przyby³ 35 pu³k piechoty nale¿¹cy do Warto wspomnieæ o zawieraniu zwi¹zków ma³¿eñskich przez woj9 Dyw. Piech. Legionów. Warto poœwiêciæ trochê uwagi dziejom skowych z przedstawicielkami „p³ci piêknej”. O licznych akcjach
tego pu³ku. Jego genezy nale¿y szukaæ w oddzia³ach POW (Pol- i imprezach pu³kowych pisa³a lokalna prasa. W pu³ku odby³o s³u¿skiej Organizacji Wojskowej), mobilizowanych w ci¹gu roku 1918
na terenie powiatów: zamojskiego, tomaszowskiego, che³mskiego,
krasnystawskiego, bi³gorajskiego i hrubieszowskiego. Oddzia³y pu³ku formowa³y siê w trzech oœrodkach: 1 batalion w Che³mie pod
nadzorem pp³k Mieczys³awa Rysia-Trojanowskiego, lecz dowodzony formalnie przez kapitana Wiktora Wielkopolanin-Nowakowskiego, 2 batalion w Krasnymstawie i Hrubieszowie pod dow. por. Wac³awa Klaczyñskiego, oraz 3 batalion pod dow. kapitana Józefa Ekkerta w Zamoœciu.
Do formowanych oddzia³ów licznie nap³ywali ochotnicy,
uzbrojenie i oporz¹dzenie by³o z zapasów austriackich nie najgorsze, lecz by³y braki w umundurowaniu, dlatego czêsty by³ widok
uzbrojonych ¿o³nierzy w ubraniach cywilnych.
Pu³k wchodzi³ do dzia³añ wojennych poszczególnymi kompaniami, które nie przeszed³szy normalnego wyszkolenia wstêpnego,
musia³y zdobywaæ wojenne doœwiadczenia w bojach. Wœród bogatych kolei wojennych losów 35 pu³ku piechoty nale¿y wspomnieæ o szeregu zaciêtych walk z Ukraiñcami na terenie Polesia i Oficerowie szwadronów zapasowych Nowogródzkiej Brygady kaWo³ynia oraz o wys³aniu Batalionu Zamojskiego na Œl¹sk dla obro- walerii (£uków, maj 1939 r.). Od lewej siedz¹: por. A. Kobza, rtm.
ny ludnoœci polskiej przed Niemcami. Jednak¿e najwiêcej bojów W. Andrzejewski, mjr W. Calewski, rtm. E. Metzger, rtm. L. Butoczono w³aœnie na wschodnich obszarach polskich, oraz na Ukra- kowiecki, stoi por. S. Grzyma³a-£aszewski
Historia
Wojsko w £ukowie w okresie 20-lecia miêdzywojennego
rejonie Dzia³dowa i Lidzbarka (do 4 IX), potem w rejonie P³ocka (56 XI), uderza³ na Miñsk Mazowiecki (l3 IX), bra³ udzia³ w bitwie
tomaszowskiej, szar¿owa³ pod Krasnobrodem (23 IX). Rozbity 27 IX
w drodze do granicy wêgierskiej. Odtworzony na Zachodzie w 1945 r.
w ramach II Korpusu Pol. W walkach ju¿ udzia³u nie bra³.
U³ani mieli rogatywki z otokiem szkar³atnym, œwiêto pu³kowe
19 VII, rocznica powstania pu³ku w 1920 r.
26 Pu³k U³anów Wielkopolskich
im. Hetmana Jana Karola Chodkiewicza.
Powsta³ jako pierwszy Ochotniczy Pu³k Jazdy Wielkopolskiej
nr 215 w Poznaniu. W 1920 r. przemianowany na 26 Pu³k U³anów.
Wtedy walczy³ na Pomorzu i nad Drwêc¹. Po wojnie stacjonowa³ w
Baranowiczach.
W 1939 r. os³ania³ Lidzbark i Dzia³dowo (do 4 IX), póŸniej
rejon P³ocka. Naciera³ na Miñsk Mazowiecki (13 IX). Udzia³ w bitwie tomaszowskiej i pod Krasnobrodem(23 IX). Rozbity równie¿ w
drodze ku granicy wêgierskiej (27 IX). Odtworzony w partyzantce
AK w Nowogrodzkiem, jako szwadron konny, potem w Kampinosie
ko³o Warszawy.
Czapki u³añskie z otokiem ró¿owym. Œwiêto pu³kowe 18 VIII,
rocznica szar¿y pod Brodnic¹ w 1920 r. (wejœcie wtedy na teren Prus
Wschodnich).
27 Pu³k U³anów im. Króla Stefana Batorego
Utworzony w lipcu 1920 r. w Kaliszu przy 3 Pu³ku U³anów,
jako 203 Pu³k Ochotniczy. W 1921 r. otrzyma³ numer i nazwê.
W 1920 r. walczy³ w rejonie Ciechanowa, póŸniej na froncie
po³udniowym, do zawieszenia broni. Po wojnie stacjonowa³ w Nieœwie¿u.
Odznaka 37. Pu³ku U³anów im. Stefana Batorego
W 1939 r. prowadzi³ walki w rejonie Dzia³dowa i Lidzbarka,
potem w rejonie P³ocka (5-6 IX), uderzenie na Miñsk Maz., pod
Maliszewem (13 IX).Udzia³ w 2-ej bitwie tomaszowskiej (jak 25 i 26
pp. u³.), pod Krasnobrodem, Morañcami. Rozbity w drodze ku granicy wêgierskiej. Odtworzony w partyzantce AK w liczbie 4-ch szwadronów walczy³ w Puszczy Nalibockiej i Kampinosie. U³añskie rogatywki z otokiem ¿ó³tym. Œwiêto pu³kowe 8 VIII w rocznicê bitwy
pod Ciechanowem w 1920 r.
Dodajmy, ¿e w okresie 10-12 IX 1939 r. tworzono w rejonie
£ukowa jednostki kawalerii w oparciu o Oœrodki Zapasowe Kaw.
Czêœæ szwadronów pieszych i konnych przesz³a na Polesie, gdzie
formowa³a siê wtedy S.G.O. „Polesie” gen. Fr. Kleeberga.
Po II wojnie œwiatowej do opuszczonych i zdewastowanych
(nie tylko przez dzia³ania wojenne) koszar nie wróci³y ¿adne jednostki wojskowe. Koszary i teren okoliczny wykorzystano do innych celów.
Na zakoñczenie dodajmy, ¿e przedwojenne w³adze wojskowe
ocenia³y utrzymanie koni w ³ukowskich pododdzia³ach, jak i wyszkolenie ¿o³nierzy jako b. dobre. Losy majora Wac³awa Calewskiego z ³ukowskiego garnizonu zakoñczy³y siê tragicznie. Jak wielu
innych oficerów zosta³ zamordowany przez NKWD w Starobielsku
w 1940 r.
T. Milewski
10/2013
bê wojskow¹ wielu £ukowiaków (m.in. Ojciec autora tego¿ artyku³u), którzy po odejœciu pu³ku do Brzeœcia byli wzywani na doroczne
æwiczenia. Podtrzymuj¹c tradycje 35 pp (zwanego przecie¿ „³ukowskim”) w ramach dzia³alnoœci podziemnej odtworzono go jako „35
pu³k piechoty AK”.
Bataliony tego pu³ku prowadzi³y ró¿ne akcje partyzanckie,
zaœ w ostatnich miesi¹cach roku 1944 i pocz¹tkach 1945 dokonane
zosta³o rozwi¹zanie pododdzia³ów wskutek wrogich dzia³añ sowieckiego NKWD i polskiej „bezpieki”, prowadz¹cych do likwidacji polskiego podziemia oraz powstaj¹cych na jego bazie oddzia³ów wojskowych. Szczegó³y tego wymagaj¹ nadal dok³adniejszych badañ i
studiów.
Trzeba z kolei wspomnieæ o jednostkach wojskowych, bêd¹cych „nastêpcami” 35 pp w £ukowie i chocia¿ skrótowo (ze wzglêdu na brak miejsca) zarysowaæ ich dzieje.
Jak wspomniano, 35 pu³k piechoty zosta³ pod koniec lat dwudziestych ub. stulecia dyslokowany do Brzeœcia nad Bugiem, a na
jego miejsce przyby³y inne jednostki. By³y to pododdzia³y kawaleryjskie, wchodz¹ce w sk³ad Nowogródzkiej Brygady Kawalerii (dowództwo w Baranowiczach, d-ca gen. bryg. W³adys³aw Anders).
Obejmowa³a ona 3 pu³ki u³anów, 2 pu³ki strzelców konnych, dywizjon art. konnej, szwadrony pionierów, ³¹cznoœci i kolarzy, dywizjon
pancerny, batalion strzelców i bateriê artylerii przeciwlotniczej. By³y
one rozlokowane w ró¿nych miejscach, z czego w £ukowie znalaz³y
siê tzw. szwadrony zapasowe trzech pu³ków u³anów, o których trochê napiszemy.
Szwadrony zapasowe by³y to pododdzia³y zajmuj¹ce siê szkoleniem zakupywanych koni (uje¿d¿anie, wdra¿anie do s³u¿by), uzupe³nianiem zapasów i oporz¹dzenia, a dla umo¿liwienia normalnego
toku pracy bez nara¿ania na bezpoœrednie dzia³ania wojenne dyslokowane z dala od granicy i ew. linii frontów. Tak wiêc stacjonowa³y
w £ukowie.
Na miejsce batalionów 35 pp przyby³ z Pru¿any szwadron
zapasowy 25 pu³ku U³anów Wielkopolskich dowodzony przez mjr
Tadeusza Seeligera-Reklewskiego. Ze wzglêdu na stacjonowanie w
£ukowie formacji nale¿¹cych do dwóch broni - piechoty i kawalerii
- dowództwo IX DOK Brzeœæ utworzy³o tu od l.VI.1926 r. komendê
garnizonu. Pierwszym jego komendantem zosta³ mianowany d-ca
I-go batalionu 35 pp mjr Wac³aw Wierzbicki (inne bataliony by³y ju¿
w Brzeœciu).
Po odejœciu tego batalionu do Brzeœcia, w £ukowie utworzony zosta³ Batalion Podchor¹¿ych Rezerwy Piechoty nr 9a. By³a to w
zasadzie szko³a wojskowa dla podchor¹¿ych rezerwy. W 1929 r.
batalion zosta³ przeniesiony do Zambrowa, a na jego miejsce skierowano do £ukowa szwadrony zapasowe 26 pu³ku U³anów Wielkopolskich im. Hetmana Jana Karola Chodkiewicza i 27-go Pu³ku U³anów im. Króla Stefana Batorego. W roku 1930 dowódc¹ szw. zap. 25
p.u³. by³ mjr Stanis³aw Józef Uszyñski (jednoczeœnie komendant
garnizonu), szwadronu zapasowego 26 p.u³. rotmistrz Konstanty
Bie³oñ (po nim od IX.1930 r. rtm. Henryk Kostiha, obj¹³ równie¿
funkcjê komendanta garnizonu, szwadr. zapasów. 27 p.u³. rtm Czes³aw Wis³ocki (po nim od roku 1934 mjr W³odzimierz £uczyñski).
We wrzeœniu 1933 r. dowództwo szwadronu zapasowego 26 p.u³.
obj¹³ mjr Wac³aw Calewski, zostaj¹c równie¿ komendantem garnizonu. By³ on inicjatorem modernizacji koszar. Za³o¿ono wtedy w
nich wodoci¹gi, urz¹dzono kanalizacjê, zaprowadzono elektryfikacj¹.
Wybudowano tak¿e uje¿d¿alniê koni (mane¿e) i strzelnicê.
Podajemy krótki (z koniecznoœci) zarys dziejów trzech pu³ków
u³anów, których szwadrony zapasowe stacjonowa³y w £ukowie do
wrzeœnia 1939 roku:
25 Pu³k U³anów Wielkopolskich
Powsta³ w 1920 r. w Poznaniu jako 115 Pu³k U³anów Wielkopolskich. Liczny nap³yw ochotników(wiêkszoœæ z w³asnymi koñmi!) formowa³ szwadrony w Poznaniu, Bydgoszczy i w Piñczowie.
Po I wojnie œwiat. stacjonowa³ w Pru¿anie. W roku 1939 walczy³ w
17
10/2013
18
Rozmaitoœci
Gorzki wybór
Bêdzie o gorzkiej czekoladzie, której gorycz cenniejsz¹ jest ni¿
z³oto. Mówi siê o niej, ¿e jest balsamem dla serca, przywo³uje pogodê ducha i zatrzymuje m³odoœæ. Pierwsi raczyli siê czekolad¹ Majowie. Potrafili sporz¹dzaæ napój xocolatl z fermentuj¹cych ziaren kakaowca i m¹ki kukurydzianej. Aztekowie wzbogacili go wanili¹, papryk¹ i p³atkami kwiatów. Do dziœ, w muzeum czekolady w fabryce
Cadburry’s w Birmingham, serwuje siê czekoladê a la Montezuma –
z ga³k¹ muszkato³ow¹, cynamonem, chili i miodem. Holender Jan
van Honten jako pierwszy oddzieli³ mas³o kakaowe i stworzy³ sypkie kakao. Specjaliœci Cadburry`s wyprodukowali pierwsz¹ tabliczkê czekolady. Rudolf Lindt wymyœli³ mieszad³o, dziêki któremu czekolada zyska³a aksamitny smak, a Henri Nestle doda³ do kakao
mleko w proszku i powsta³a mleczna czekolada, która nie ma ju¿
walorów takich jak gorzka.
Poniewa¿ Aztekowie i Majowie uwa¿ali czekoladê jako lekarstwo, dosta³a siê te¿ w ostatnich latach do naukowych laboratoriów. Badania wykaza³y, ¿e ma ona dobroczynny wp³yw na serce
i uk³ad kr¹¿enia. Okaza³o siê, ¿e gorzka czekolada, bogata w magnez, miedŸ, potas i inne bioaktywne zwi¹zki obni¿a ciœnienie krwi
oraz normalizuje pracê serca. Najprawdopodobniej du¿y wp³yw na
lecznicze dzia³anie czekolady maj¹ zawarte w niej polifenole oraz
zwi¹zki mineralne. Czekolada uelastycznia te¿ naczynia krwionoœne. Zawdziêczamy to argininie. Zwiêksza ona produkcjê „naturalnej nitrogliceryny” czyli tlenku azotu, który rozszerza naczynia.
Najnowsze doniesienia mówi¹ o przeciwzakrzepowym dzia³aniu czekolady za spraw¹ polifenoli o nazwie epikatechiny. Jest wiêc znakomitym œrodkiem zapobiegaj¹cym chorobie zakrzepowej oraz udarom niedokrwiennym.
Ku zdumieniu badaczy gorzka czekolada wp³ywa tak¿e na
gospodarkê t³uszczow¹ organizmu. Okaza³o siê, ¿e tu¿ po zjedzeniu
zwiêksza siê a¿ o 12 % iloœæ ochronnego „dobrego” cholesterolu –
HDL. Obni¿a natomiast stê¿enie frakcji – LDL. Czekolada zapobiega utlenianiu lipidów i przez normalizacjê frakcji cholesterolu dzia³a
jako czynnik prewencyjny w rozwoju mia¿d¿ycy oraz innych chorób naczyñ krwionoœnych. Badania wykaza³y, ¿e konsumpcja czekolady zwiêksza te¿ wra¿liwoœæ organizmu na dzia³anie insuliny, co
jest istotne dla osób ze sk³onnoœci¹ do cukrzycy.
Gorzkie z³oto, jak czasem nazywa siê czekoladê, to tak¿e znakomity œrodek zmniejszaj¹cy napiêcie nerwowe. Zwiêksza bowiem
produkcjê „hormonów szczêœcia” (naturalnych narkotyków) w
mózgu tzw. endorfin. Poziom stresu obni¿a tak¿e teobromina – psychostymuluj¹ca substancja zawarta w ziarnach kakaowca. Czekolada jest te¿ antydepresantem, bo zawiera du¿o serotoniny. Ma tak¿e
dzia³anie przeciwstarzeniowe. Dziêki zawartym w niej polifenolom
jest znakomit¹ przek¹sk¹ o w³aœciwoœciach przeciwutleniaj¹cych.
Choæ czekolada gorzka jest niezmiernie zdrowa, to nale¿y nie
zapominaæ o tym, i¿ jest wysokokaloryczna. Jeœli chcemy siê ni¹
raczyæ, trzeba ograniczyæ inne produkty ¿ywieniowe. Ponadto jedzenie du¿ych iloœci gorzkiej czekolady mo¿e wywo³aæ bóle g³owy
spowodowane rozszerzeniem siê naczyñ krwionoœnych w mózgu.
Nie zapominajmy te¿ o psychoaktywnych substancjach zawartych
w czekoladzie, np. teobrominie i kofeinie, które mog¹ u niektórych
osób negatywnie wp³yn¹æ na nastrój. Du¿a zawartoœæ argininy bywa
przyczyn¹ przyœpieszenia rozwoju opryszczki. Dlatego te¿ warto
zachowaæ umiar, tak jak w przypadku wielu innych zdrowych i korzystnych produktów spo¿ywczych. Czekoladê trzeba rozs¹dnie
dawkowaæ. Jedna kostka gorzkiej czekolady dziennie mo¿e znakomicie wp³yn¹æ na zdrowie. Natomiast ca³a tabliczka œci¹gnie na nas
k³opoty, choæby w postaci niestrawnoœci. Pamiêtajmy, by szukaæ
gorzkiej czekolady, zawieraj¹cej 70-90 % ziarna kakaowego. Ma najwiêksze prozdrowotne w³aœciwoœci i to ona jest rekomendowana
przez lekarzy. Czekolada mleczna, choæ bardzo smaczna jest mniej
wartoœciowa, bo dodatek mleka sprawia, ¿e dobroczynne polifenole staj¹ siê nieaktywne i nie mamy z nich po¿ytku. Bia³a czekolada
jest zupe³nie pozbawiona wartoœci leczniczych.
oprac. JB
„Szko³a czyni Mistrza”
W Zespole Szkó³ Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w £ukowie, od marca 2013 roku realizowany jest projekt „Szko³a czyni Mistrza”, wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. G³ównym celem projektu
jest wzmocnienie atrakcyjnoœci edukacyjnej oraz podniesienie jakoœci kszta³cenia.
Uczestnicy w ramach projektu otrzymali pomoce dydaktyczne: podrêczniki do matematyki i mechatroniki, pendrivy, s³uchawki,
kalkulatory. Swoj¹ wiedzê i umiejêtnoœci wzbogacili na dodatkowych zajêciach z matematyki i informatyki oraz na zajêciach praktycznych w doposa¿onych pracowniach. Uczestnicy projektu wziêli
udzia³ w zajêciach ukierunkowanych na rozwój kompetencji spo³ecznych oraz otrzymali efektywne doradztwo zawodowe.
Uczestnicy projektu
Uwieñczeniem pierwszego etapu projektu by³y letnie sta¿e w
przedsiêbiorstwach w ca³ej Polsce (Szczecin, Lublin, Pu³awy, Janki
k/Warszawy) trwaj¹ce 4 tygodnie, za które uczestnicy otrzymali
stypendium w wysokoœci 1500 z³ brutto i podczas których zdobyli
bezcenne doœwiadczenie zawodowe.
W rozpoczynaj¹cym siê roku szkolnym 2013/2014, kolejni
uczniowie z „ALEJ”, mog¹ wzi¹æ udzia³ w drugim etapie projektu.
Rekrutacja ruszy³a.
Pomyœl powa¿nie o swojej przysz³oœci – kszta³æ siê zawodowo
i zdobywaj doœwiadczenie z „ALEJAMI”.
Spotkanie w sieci
2 paŸdziernika 2013 r. w Zespole Szkó³ w Go³¹bkach odby³o
siê „IV spotkanie sieci nr 64”, w ramach projektu, które obejmowa³o zarówno szkolenie, jak i prezentacjê narzêdzi TIK oraz dobrych
praktyk. Nauczyciele z ZS w Go³¹bkach – Ma³gorzata Wi¹cek oraz
Adam Bia³ow¹s pokazali, w jaki sposób wykorzystaæ na lekcjach
programy takie jak: MS Office Visio (s³u¿¹cy do wykonywania
planów, schematów i diagramów) oraz MS Access (niezbêdny do
tworzenia baz danych). Du¿e zainteresowanie wzbudzi³ program do
zdalnego zarz¹dzania komputerem „TeamViewer” oraz muzyczny
„Capriccio” odtwarzaj¹cy zapisan¹ na piêciolinii muzykê zaprezentowany przez nauczyciela ze szko³y w Aleksandrowie Jacka Zab³ockiego. Kolejni uczestnicy przedstawili m.in.: program do ³atwego tworzenia testów – „Hot Potatoes”, symulacjê zjawisk fizycznych i technicznych – „Phun”.
Na zakoñczenie instruktor z Centrum Edukacji Obywatelskiej
Miros³aw Paja zaprezentowa³ obecnym mo¿liwoœci wykorzystania
w codziennej pracy pakietu Google Apps dzia³aj¹cego w chmurze,
który u³atwia wydajn¹ i sprawn¹ wspó³pracê z ka¿dego miejsca i na
dowolnym urz¹dzeniu. Dokona³ równie¿ krótkiego podsumowania
i zachêca³ do dalszego rozwijania Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w szko³ach.
Podobnie, jak w czasie poprzednich spotkañ, atmosfera by³a
sympatyczna, a domowe ciasto i pyszny obiad umili³y goœciom ten
krótki, ale owocny pobyt w naszej szkole.
oprac. A. Bia³ow¹s
Rozmowa Gazety
Dzia³amy na rzecz mieszkañców Ziemi £ukowskiej
19
Z Tomaszem Madoniem, prezesem PKS w £ukowie, rozmawia Marek Okoñ
Na placu manewrowym firmy znajduje siê sporo autobusów. Na
ogó³ wygl¹daj¹ one schludnie, s¹ sprawne i robi¹ wra¿enie prawie
nowych. Jak jest w rzeczywistoœci z tym taborem?
- Rzeczywiœcie autobusy s¹ sprawne i bezpieczne. Staramy siê, aby
prezentowa³y siê estetycznie. Mamy specjalistyczn¹ myjniê. Faktycznie jednak œredni wiek naszych autobusów to 18 lat, to sporo.
Od lat reanimujemy tabor, aby by³ sprawny. Przeprowadzamy nawet generalne remonty, co pozwala u¿ywaæ takie autobusy przez
nastêpn¹ dekadê. Staramy siê te¿ o nowe autobusy.
Uczniowie, doje¿d¿aj¹cy do ³ukowskich szkó³, narzekaj¹ na nie¿yciowe rozk³ady jazdy. Ich zajêcia koñcz¹ siê ok. godz. 15.15, a
autobusy odje¿d¿aj¹ w tym czasie. Dlatego wychodz¹ 10-15 minut
wczeœniej z lekcji albo wracaj¹ znacznie póŸniej kolejnym kursem. Czy PKS nie móg³by opóŸniæ nieco popo³udniowych kursów?
- Wszystkie zg³aszane problemy, dotycz¹ce rozk³adu jazdy, jesteœmy w stanie uwzglêdniæ. Nasz PKS jest dla ludzi, a nie odwrotnie.
Maj i czerwiec to tradycyjny okres wycieczek szkolnych. Czy
nadal tego rodzaju imprezy nieco ratuj¹ firmê?
- Mimo kryzysu, pewnego zubo¿enia spo³eczeñstwa, te przewozy
s¹ realizowane na tym samym poziomie, co w latach poprzednich.
Takie specjalne kursy s¹ dla nas kolejnym Ÿród³em dochodów.
Czy latem nie mo¿na uruchomiæ sobotnio-niedzielnych kursów w
atrakcyjne regiony Lubelszczyzny, jak np. do Kazimierza Dolnego przez Na³êczów i Pu³awy, do roztoczañskiego Suœca przez Pojezierze £êczyñskie i Zamoœæ czy do Okuninki pod W³odaw¹?
- Jest to cenna sugestia, ale musimy wczeœniej zbadaæ ewentualne
zapotrzebowanie na takie kursy. Wymienione trasy s¹ bardzo atrakcyjne, ale nie ma gwarancji, i¿ bêdzie zapotrzebowanie spo³eczne na
takie kursy. Musimy postêpowaæ rozwa¿nie, bo wspomniane miejscowoœci po³o¿one s¹ daleko, a nie chcielibyœmy ponieœæ strat.
Czy rzeczywiœcie pracownicy w pañskiej firmie maj¹ niezbyt komfortowe warunki pracy i p³acy?
- Wszyscy chcieliby wiêcej zarabiaæ. Jako szef firmy zauwa¿am
trudn¹ sytuacjê p³acow¹ i niezbyt komfortowe warunki pracy. Staram siê stopniowo o poprawê sytuacji naszych pracowników. Myœlê, ¿e jeœli utrzymamy obecne trendy w firmie, to nied³ugo nast¹pi
poprawa i wzrosn¹ p³ace. Jeœli chodzi o sprawy socjalne, to firma
musi jeszcze sporo zrobiæ, aby je poprawiæ. Nasze zaplecze socjalne
jest na bardzo niskim poziomie. Musimy wy³o¿yæ sporo pieniêdzy,
aby warunki pracy by³y lepsze. To nasz obowi¹zek.
Jak uk³ada siê wspó³praca ze zwi¹zkami zawodowymi?
- Mamy trzy zwi¹zki: „Solidarnoœæ”, OPZZ oraz bran¿owy kierowców. Wspó³praca ze zwi¹zkami uk³ada siê konstruktywnie. Staramy
siê realizowaæ wszelkie sprawy, pojawiaj¹ce siê w firmie. Dlatego
nie ma u nas akcji demonstracyjnych. Jest natomiast dialog i zrozumienie sytuacji firmy, a postulaty zwi¹zkowe s¹ realne do spe³nienia. Za³atwiamy sprawy szybko ku zadowoleniu obu stron. Sugestie zwi¹zkowców s¹ na ogó³ dostosowane do mo¿liwoœci firmy.
Dziêkujê za rozmowê.
10/2013
Jakie by³y historyczne pocz¹tki PKS w £ukowie?
- Firma powsta³a 1 X 1967 r. po usamodzielnieniu siê od Oddzia³u
PKS w Lublinie.
Wspó³czeœnie PKS to zupe³nie inne przedsiêbiorstwo ni¿ dawniej. Jakie s¹ najwa¿niejsze ró¿nice?
- Zasadnicza ró¿nica polega na tym, ¿e w dawnych czasach szefostwo firmy nie musia³o martwiæ siê o pieni¹dze, poniewa¿ by³y one
przydzielane odgórnie. Nawet na si³ê kasowane by³y autobusy, aby
wprowadziæ do u¿ytku nowe. Dziœ sytuacja jest ca³kowicie odmienna. Wiêkszoœæ oddzia³ów dzia³a w oparciu o prawo spó³ek handlowych i dlatego musi sama zadbaæ o pieni¹dze na dzia³alnoœæ, a
tak¿e na wymianê taboru. Posi³kowano siê czêœciowo dotacjami
unijnymi. Dziœ i takich mo¿liwoœci nie ma. Jak wiadomo sytuacja na
rynku przewozu osób jest trudna. Coraz mniej ludzi jeŸdzi autobusami, dlatego spadaj¹ przychody z takiej dzia³alnoœci. Ciê¿ko pozyskuje siê œrodki na zakup autobusów. K³opoty s¹ nie tylko z wymian¹ taboru, ale w ogóle z ca³¹ dzia³alnoœci¹ PKS.
W Polsce upad³o wiele oddzia³ów PKS. Jak to robicie, ¿e ³ukowska firma nadal prosperuje, a nawet ma niewielkie zyski?
- U¿ycie terminu „prosperuje” jest przesadne. W³aœciwie nasza firma balansuje pomiêdzy niewielkimi stratami i zyskami. Nasz zysk za
2012 r. wyniós³ zaledwie 200 tys. z³. Za tak¹ kwotê mo¿na kupiæ
tylko jednego busa lub jedn¹ dostawê paliwa dla firmy. A takich
dostaw jest kilka w miesi¹cu na potrzeby autobusów. Aby jakoœ
przetrwaæ musimy rozwijaæ dzia³alnoœæ uboczn¹, jak np. stacje obs³ugi i paliw dla taboru obcego. Mamy te¿ stacjê diagnostyczn¹ i
myjniê. Ta dzia³alnoœæ pomocnicza ratuje firmê. Nie bez znaczenia
s¹ równie¿ dop³aty do przewozów szkolnych. Dotyczy to okresu
szkolnego, ale ju¿ w okresie wakacji nie otrzymujemy tych dop³at i
poniesione straty musimy nadrabiaæ miesi¹cami.
Od kilku lat mieszkañcy powiatu korzystaj¹ z wielu kursów do
Warszawy, Lublina, a nawet Siedlec i Stoczka, realizowanych przez
prywatne firmy. Na ile ta konkurencja wp³ynê³a na kondycjê PKS?
- Wp³ynê³a zasadniczo, a œwiadcz¹ o tym nasze wyniki finansowe,
a tak¿e upadek wielu oddzia³ów PKS w woj. lubelskim. Nast¹pi³
znaczny, niekontrolowany przyrost przewoŸników prywatnych. Nikt
nie zwraca uwagi, w jaki sposób s¹ realizowane te koncesje. Jakoœæ
busów jest niezadawalaj¹ca, a czêsto ³amane s¹ przepisy dotycz¹ce prêdkoœci. Za ma³o kontroluje siê prywatnych przewoŸników.
My tymczasem jako PKS musimy przestrzegaæ norm i nie jesteœmy
a¿ tak konkurencyjni.
Na wielu trasach kursuj¹ autobusy PKS z niewielk¹ iloœci¹ pasa¿erów. Czy to siê op³aca? Czy nie nale¿a³oby przeanalizowaæ rozk³ady jazdy, aby bardziej dopasowaæ je do potrzeb pasa¿erów?
- My jako PKS postrzegani jesteœmy jako firma, która ma u³atwiæ
komunikacjê mieszkañcom, nawet i tym mieszkaj¹cym w najodleglejszych miejscach powiatu. Zdajemy sobie sprawê, ¿e mo¿na by
zlikwidowaæ wiele kursów, a zarabiaæ na kilku rentownych, ale dzia³alnoœæ PKS w £ukowie ma inny charakter, s³u¿ymy mieszkañcom
Ziemi £ukowskiej. Z 360 kursów, jakie obs³ugujemy w ci¹gu doby,
mo¿na by utrzymaæ kilkanaœcie op³acalnych. Natomiast funkcja PKS
jako przewoŸnika jest inna. Ludzie z najodleglejszych ma³ych miejscowoœci maj¹ prawo dojechaæ do swojej gminy czy £ukowa, aby
za³atwiæ wiele istotnych dla nich spraw. Trzeba dowieŸæ mieszkañców powiatu do: szkó³, urzêdów, szpitala, czy koœcio³a itp.
Niekiedy s³yszy siê sugestie, ¿e skoro jest kryzys, to mo¿e lepiej
by³oby zwiêkszyæ iloœæ busów kosztem du¿ych autobusów.
- Rozumowanie takie jest prawid³owe, ale nie zupe³nie. W okresie
letnim, gdy zawieszone s¹ liczne kursy z uwagi na okres wakacyjny,
jest znaczny popyt na te nieliczne kursy, realizowane w tym czasie.
Mimo to staramy siê pozyskaæ cztery busy. Konsekwencj¹ bêdzie
jednak koniecznoœæ p³acenia wiêkszych podatków od œrodków transportu, gdy¿ wzroœnie nasz tabor.
10/2013
20
Rozmaitoœci
Nie dajmy siê jesiennym smutkom
Mamy jesieñ i czas lata za sob¹. Upalne dni nie bêd¹ nam dokuczaæ. Natomiast
jesienno-zimowe s³oty i pluchy, przymrozki
oraz ci¹g³e zmiany temperatur spowoduj¹ zawieruchê w naszym uk³adzie odpornoœciowym. Co zatem zrobiæ, by nie poddaæ siê
infekcjom i obroniæ nasz organizm przed wirusami i bakteriami? Udzielmy mu zatem nale¿ytego wsparcia, jak mawiaj¹ specjaliœci
od chorób.
Przede wszystkim nie dajmy siê jesiennym smutkom. Pozytywne myœlenie korzystnie wp³ywa na odpornoœæ. Mimo nieprzychylnej aury jak najwiêcej przebywajmy na
œwie¿ym powietrzu. Spacery nawet w ch³odne i deszczowe dni zwiêkszaj¹ zdolnoœæ organizmu do adoptowania siê do zmian temperatury.
Pracê uk³adu odpornoœciowego poprawia tak¿e wysi³ek fizyczny. Zwiêksza siê
produkcja limfocytów oraz przeciwcia³, które odgrywaj¹ kluczow¹ rolê w walce z drobnoustrojami. Wa¿ne jest syc¹ce œniadanie.
Komórki odpornoœciowe powinny byæ dobrze od¿ywione, aby by³y gotowe do walki
z infekcjami. W diecie nie powinno zabrakn¹æ dobrych bakterii – probiotyków. Jelita
to pierwsza linia obrony organizmu przed
mikroorganizmami chorobotwórczymi. Warto wiêc jesieni¹ i zim¹ siêgaæ po produkty
zawieraj¹ce szczepy bakterii probiotycznych
(np. jogurty). Doceñmy równie¿ ryby, których t³uszcze obfituj¹ w kwasy omega3, skwalen oraz alkoksyglicerole wzmacniaj¹ce
uk³ad odpornoœciowy. A jeœli nie przepadamy za rybami, do dyspozycji jest tran w kapsu³kach. I wreszcie – s¹ te¿ bezcenne dla
naszego zdrowia witaminy. Wspieraj¹ system immunologiczny, pomagaj¹ w zwalczaniu infekcji, warunkuj¹ dobre samopoczucie. Niestety, nasz organizm sam nie potrafi
ich wytwarzaæ (z pewnymi wyj¹tkami) dlatego trzeba je dostarczaæ z zewn¹trz.
Najlepiej przyswajalne s¹ witaminy w
produktach ¿ywnoœciowych. Ich Ÿród³em s¹
warzywa i owoce oraz produkty zbo¿owe,
mleko i jego przetwory, miêso, ryby i jaja.
Witaminy z po¿ywienia dzia³aj¹ skuteczniej.
Dzieje siê tak dlatego, ¿e w ¿ywnoœci znajduj¹ siê inne wa¿ne sk³adniki, np. minera³y,
flawonoidy, luteina, likopen. Razem ³atwiej
siê wch³aniaj¹ i znacznie lepiej ze sob¹
wspó³pracuj¹. Tak wiêc spo¿ywajmy jak najwiêcej œwie¿ych owoców, a gdy lato minie,
siêgajmy po suszone. Koniecznie zaprzyjaŸnijmy siê z warzywami. Zim¹ i wczesn¹
wiosn¹ trudno jednak o œwie¿e, a te d³ugo
przechowywane trac¹ znaczn¹ czêœæ witamin. Najwiêkszymi sprzymierzeñcami s¹ witaminy C, A i E oraz witamina D, która wzmacnia uk³ad kostny.
Witamina C pobudza uk³ad odpornoœciowy, ³agodzi infekcje i zapewnia szybki
powrót do zdrowia. Ponadto uszczelnia œciany naczyñ krwionoœnych i u³atwia walkê z
uporczywym katarem. Mo¿emy j¹ znaleŸæ w
soku z aronii, dzikiej ró¿y, w papryce, czarnej porzeczce, truskawkach i cytrusach.
Witamina A korzystnie wp³ywa na
uk³ad immunologiczny. Uszczelnia b³onê œluzow¹ dróg oddechowych, chroni¹c j¹ przed
atakiem drobnoustrojów. Du¿e jej iloœci zawieraj¹ zielone, ¿ó³te i pomarañczowe warzywa, ¿ó³tko jaj, t³uste mleko i jego przetwory.
Niedobór witaminy E upoœledza funkcjonowanie uk³adu odpornoœciowego i obni¿a efektywnoœæ jego dzia³ania. Jesteœmy
wówczas bardziej podatni na zaka¿enia, które
d³ugo trwaj¹. Witaminy E nale¿y szukaæ w
olejach roœlinnych, witaminizowanych margarynach, kaszach, jajach i orzechach.
Pamiêtajmy, aby nie przedobrzyæ! Nadmiar witamin mo¿e byæ równie szkodliwy jak
ich niedobór. Naj³atwiej jest przedawkowaæ
witaminy rozpuszczalne w t³uszczach, czyli
A, D, E, K, bo kumuluj¹ siê w organizmie.
Natomiast nadmiar witamin rozpuszczalnych
w wodzie (C i z grupy B) wydalany jest z
moczem. Tylko preparaty multiwitaminowe
nie gro¿¹ nam przedawkowaniem, o ile przestrzegamy zaleceñ lekarza i producenta.
Aby bez szwanku przejœæ okres ponurej jesieni - nie dajmy siê tak¿e ponosiæ nerwom – relaksujmy siê, czytajmy dobre ksi¹¿ki, spotykajmy siê z przyjació³mi. Warto przemyœleæ zapisanie siê na ciekawe zajêcia,
jogê, czy kurs tañca. Dbajmy o dom i otoczenie. Temperatura w mieszkaniu nie powinna przekraczaæ ok. 22 °C. Pomieszczenie
nale¿y mo¿liwie czêsto wietrzyæ – przegrzanie doprowadza do przesuszenia powietrza,
a co za tym idzie, znacznego wysuszenia b³on
œluzowych, które s¹ bardzo wa¿n¹ barier¹
ochronn¹ organizmu.
A poza tym cieszmy siê
jesieni¹, bo to jest piêkna
pora roku. Kolorowe liœcie, zapach ziemi, œciel¹cego siê
dymu palonych ognisk, a nawet zwyk³ej pluchy niech nas
nastrajaj¹ przyjemnie i radoœnie. Bo nie ma nic lepszego
od prze¿ywania zmieniaj¹cych siê pór roku i obrazów
zmieniaj¹cego siê œwiata.
oprac. JB
Jab³ka – owoce jesieni
Jab³ka najbardziej smakuj¹ jesieni¹.
Najlepsze to te z wiejskich ogrodów, przywo¿one na rynek przez rolników. Soczyste
antonówki doceniane przez domowe gospodynie doskonale smakuj¹ w szarlotkach,
d¿emach i konfiturach. Jak bardzo to zdrowe owoce przekonuj¹ nas znawcy.
Otó¿ oko³o 83 % jab³ka zawiera wodê.
Pozosta³a czêœæ to niewielkie iloœci bia³ka,
kwasy organiczne, cukry, witaminy i sk³adniki mineralne.
Witaminy, które s¹ zawarte w jab³kach
to: C, A, B1, B2, PP i B3. Chroni¹ one przed
zbyt wczesnym starzeniem siê, wzmacniaj¹
odpornoœæ oraz reguluj¹ wszystkie procesy
¿yciowe. W przypadku, gdy spo¿ywamy za
du¿o miêsa, t³uszczu i jaj, wtedy jab³ka dzia³aj¹ odkwaszaj¹co na organizm.
Cukry i sk³adniki mineralne wystêpuj¹
w jab³kach w formach ³atwo przyswajalnych
przez organizm. Fruktoza po przekszta³ceniu
w glukozê wykorzystywana jest w organizmie jako podstawowe paliwo energetyczne. Jab³ka zalecane s¹ równie¿ dla cukrzyków typu II, poniewa¿ normalizuj¹ poziom
cukru we krwi i stabilizuj¹ poziom insuliny.
Potas zwiêksza napiêcie miêœni, w tym miêœnia sercowego, a magnez dzia³a antyzawa³owo. Wapñ niezbêdny jest do budowy koœci i zêbów, krzem natomiast nadaje w³osom
i paznokciom prawid³owy wygl¹d. ¯elazo
jako sk³adnik hemoglobiny wp³ywa na dotlenienie organizmu.
Najwiêkszym „darem” dla organizmu
jest b³onnik w postaci pektyn. Neutralizuje
substancje toksyczne, reguluje florê bakteryjn¹ oraz pomaga obni¿yæ poziom cholesterolu, trójglicerydów i lipidów we krwi.
Jab³ka s¹ niskokaloryczne. Œredniej wielkoœci jab³ko zawiera oko³o 60 kcal.
Tak wiêc jedzmy jab³ka w myœl powiedzenia: „jedno jab³ko z wieczora i nie trzeba
doktora”.
oprac. JB
Foto-Video "AS"
Andrzej Szczygielski
ul. Stawki 2/3, 21-400 £uków
tel. (025) 798-97-39
tel. kom. 0 603 93 26 25
• zdjêcia plenerowe
• œluby i inne uroczystoœci
• zdjêcia legitymacyjne
• us³ugi xero
• sprzeda¿ art. foto-video
• karta sta³ego klienta
• jako nieliczni w regionie
stosujemy w pe³ni cyfrowy
zapis i monta¿ filmów video
Rozmaitoœci
Nadzieje ³ukowskiej Internet dla „Starszaków” Jan Janusz Jastrzêbski
Badania dotycz¹ce Internetu i jego
wyró¿niony
pi³ki no¿nej
wykorzystania w Polsce mówi¹, ¿e ponad
Przygodê z pi³k¹ ch³opcy rozpoczêli
pod okiem Przemys³awa Trybonia w AMPLUSIE. Od 2007 r. bior¹c udzia³ w licznych
turniejach krajowych i miêdzynarodowych
osi¹gali liczne sukcesy.
W 2011 dru¿yna zosta³a przekazana
Orlêtom i trenerowi R.Filipowi. W sezonie
2012/13 jako trampkarze m³odsi pod okiem
A.Suchodolskiego zajêli 3-cie miejsce w
Wojewódzkiej Lidze Trampkarzy.
W bie¿¹cych rozgrywkach dru¿yna
jest niepokonana od 7-miu spotkañ i z kompletem punktów jest na 3-cim miejscu.Dru¿yna ta ma du¿y potencja³ i jest w niej wielu
dobrze zapowiadaj¹cych siê zawodników.
Na zdjêciu od lewej strony od góry:
F. Kiciñski, J. Józwik, P. Wojtaszak, K. C¹ka³a, M.Czwarno, F. Szczeœniak, J. Celiñski, J. Jastrzêbski, Sz. Domañski, K.Borkowski, R. Jaworski, R. Œwiderski, J.Rokicki, S.Sowisz, M.Wereszczyñski, J.Do³êga, D. Tokarz, R. Szustek, A. Jurek,
J. Bulachia, H. Skoczeñ.
R. Celiñski
po³owa Polaków (60 % w wieku 16 lat i wiêcej) to internauci. Oczywiœcie w ró¿nych grupach wiekowych wystêpuje inny odsetek
osób korzystaj¹cych z sieci. Dziesiêæ spoœród trzynastu milionów Polaków z generacji 50+ nie korzysta z Internetu! Wykluczenie cyfrowe nie jest problemem jedynie w
Polsce. Szacuje siê, ¿e w Europie zagro¿onych jest 150 mln ludzi.
¯eby to zmieniæ, trzeba dzia³aæ lokalnie i przy wykorzystaniu publicznych punktów dostêpu do Internetu – w bibliotekach,
remizach OSP, œwietlicach i innych.
W gminie £uków ju¿ od kilku miesiêcy maj¹ miejsce spotkania dla tzw. „Starszaków”. Pod patronatem Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju Wsi Krynka odbywaj¹ siê
systematycznie warsztaty ph.: „Internet nie
gryzie”. Miejscem spotkañ jest sala komputerowa œwietlicy wiejskiej w Krynce. Sprzêt
zosta³ pozyskany z fundacji „Lepiej Dzia³aæ”
oraz œrodków Stowarzyszenia. Zajêcia z seniorami prowadz¹ m³odzi cz³onkowie Stowarzyszenia, z Krzysztofem Buczkiem – g³ównym inicjatorem przedsiêwziêcia – na czele.
O poziomach
On siêga³ szczytów. Siêga³ ze skutkiem.
A ona chwali niskie pobudki.
Tajniki ksiêgowoœci
Urodê mo¿na, przy pe³nej kiesie,
Amortyzowaæ w d³u¿szym okresie.
Nagrobek prekursora
Wyprzedza³ wszystkich wytrwale
I jest o jeden œwiat dalej.
Urbanizacja
Ciasne bywa centrum g³owy
Dla prowincji umys³owej.
Priorytety
Janusz Sipkowski
W Ksi¹¿ce Poetyckiej Wydawnictwa
Œw. Macieja Aposto³a w Tarnowskich Górach pt. „Po drugiej stronie mi³oœci”, która
ukaza³a siê we wrzeœniu br. zamieszczono
wiersz J.J. Jastrzêbskiego zatytu³owany
„Mi³oœæ Stwórcy niezmierzona”. Wiersz ten
napisany 8.02.1998 r. zosta³ wys³any na konkurs poetycki, w którym oceniono 160 utworów z 11 krajów.
Oto jego treϾ:
Na tym œwiecie tyle mêki
Tyle cierpieñ i udrêki,
Smutku tyle i ¿a³oœci.
Brak wspó³czucia i litoœci.
To od bomby ktoœ zabity,
To kulami znów przeszyty,
To zadŸgany srebrnym no¿em
Lub topielcem jest w jeziorze.
Tu urywa nogê mina,
Tam ofiar¹ jest dziewczyna.
Wszêdzie bomby, kule, no¿e,
Strach pomyœleæ, chroñ nas Bo¿e.
Gdzie ¿yjemy, co robimy,
Kim jesteœmy, a s³u¿ymy
Jakim si³om, którym wodzom,
Co nas mami¹ i zawodz¹.
Co pozory wokó³ tworz¹
S³uchaæ ka¿¹ a ubo¿¹
Nasze domy i kieszenie
Strasz¹c œmierci¹ i wiêzieniem.
I tak ci¹gle i tak wko³o.
A tu pusto, a tu go³o.
Obiecanek porcja du¿a
Lecz z nich bieda siê wynurza.
Bieda wszêdzie, zimno wszêdzie.
Co to bêdzie, co to bêdzie.
Bêdzie burza, zawierucha
A na koñcu pustka g³ucha.
I nadzieje niespe³nione,
Cz³owiek staje siê demonem.
Mi³oœæ zmienia siê w nienawiœæ,
Tylko siê mamony s³awi.
Dobro w z³o siê przeistacza
Temat jeden: wozy, dacze.
Serca puste, duch omdla³y.
¯yje ludzkoœæ tylko cia³em.
Konsumpcyjny jest to byt
Jak zatartych trybów zgrzyt.
„Homo ludens” rzuca cieñ,
„Homo pacjent” z dnia na dzieñ.
Majmonides - m¹dry cz³ek
Tak do Boga prosto rzek³:
Tobie, Stwórco, daj¹c czeœæ
Chcê dla chorych pomoc nieœæ.
Chcê ratowaæ biedny lud
Chcê ponosiæ znój i trud.
Wybacz Bo¿e me s³aboœci,
Tyœ jest Królem dla ludzkoœci.
Tylko w Tobie jest ostoja,
Tyœ jest tylko tarcza moja,
Tylko w Tobie jest ochrona,
Tak niebiañskie g³osz¹ dzwony.
J.J. Jastrzêbski
10/2013
Polityk jednostki ceni.
Monetarne. W swej kieszeni.
Starszaki spêdzaj¹ czas na poznawaniu podstawowej obs³ugi komputera oraz
przegl¹darki internetowej. Ucz¹ siê, jak pos³ugiwaæ siê wyszukiwark¹, aby dotrzeæ do
potrzebnych informacji, np. znaleŸæ trasê
podró¿y czy sprawdziæ prognozê pogody.
Ogl¹daj¹ filmy w Internecie, docieraj¹ do archiwalnych nagrañ, korzystaj¹ z wirtualnych
map 3D, szukaj¹ przepisów na wypieki oraz
czytaj¹ informacje o ciekawych zabytkach –
i wiele wiêcej. Ci z najwiêkszym sta¿em potrafi¹ umiejêtnoœciami zaskoczyæ wnuków.
Wszystkie osoby, które chc¹ wzi¹æ
udzia³ w spotkaniach, serdecznie zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 695 766 116
(Krzysztof Buczek) lub 25 631 01 59 (Biblioteka Publiczna w Krynce).
Andrzej Soæko, Krzysztof Buczek
21
Informator Miejski
22
Wa¿niejsze telefony:
Powiatowe Centrum
Powiadamiania Ratunkowego - 112
Policja 797-6210 997
Stra¿ po¿arna 798-2088 998
Pogotowie ratunkowe 798-2999 999
Pogotowie energetyczne - 640-4000 991
Pogotowie gazowe 798-2449 992
Pogotowe ciep³ownicze - 798-3769 993
Pogotowie wodne 798-23-71
Pogotowie kanalizacyjne 798-25-97
Policyjny Telefon Zaufania
798-67-33
Informacja PKS 798-22-40
Postój Taxi 798-00-22; 798-22-22
B³êkitna Linia tp
193-93
Biuro numerów tp
118-913
10/2013
Oferty pracy w PUP
1. Elektromechanik samochodowy
2. Hafciarka
3. Instalator systemów alarmowych
4. Kelner, kelner/barman
5. Kierowca samochodu ciê¿arowego
6. Magazynier
7. Mechanik
8. Mechanik pojazdów samochodowych
9. Monter instalacji i urz¹dzeñ sanitarnych
10. Monter izolacji budowlanych
11. Monter konstrukcji stalowych
12. Obuwnik monta¿ysta
13. Obuwnik siekacz, obuwnik szwacz
14. Operator urz¹dzeñ monta¿owych obuwia
15. Operator wtryskarki
16. Piekarz piecowy
17. Pizzerman
18. Pomocnik ogrodnika
19. Pracownik ochrony mienia i osób
20. Przedstawiciel handlowy
21. Robotnik budowlany
22. Robotnik gospodarczy
23. Robotnik leœny
24. Spawacz MIG/MAG
25. Sprzedawca
26. Sprzedawca internetowy
27. Sprzedawca obwoŸny
28. Tokarz w metalu
29. Tynkarz
30. Wartownik
31. Wulkanizator
32. Zootechnik oceny byd³a
sporz¹dzi³a Wioletta Miazek
tel. 798 85 52, wew. 101, 104, 105, 107
Czasopismo Towarzystwa Regionalnego im. J.S. Majewskiego w £ukowie
ISSN 1234-7558
Msze Œwiête w koœcio³ach
i kaplicach £ukowa
NIEDZIELE I ŒWIÊTA
Koœció³ parafialny
pw. Przemienienia Pañskiego:
7,00 - 9,00 - 10,30 - 12,00 - 16,00 - 18,00
Koœció³ parafialny
pw. Podwy¿szenia Krzy¿a Œw.:
7,00 - 9,00 - 10,15 - 11,30 - 12,40 - 18,00
Koœció³ parafialny
pw. NMP Matki Koœcio³a:
7,00 - 9,00 - 10,30 - 12,00 - 16,00 - 18,00
Nd
Po
Wt
Œr
Cz
Pt
So
Nd
Po
Wt
Œr
Cz
Pt
So
Nd
Po
Wt
Œr
Cz
Pt
02.11.
03.11.
04.11.
05.11.
06.11.
07.11.
08.11.
09.11.
10.11.
11.11.
So
Nd
Po
Wt
Œr
Cz
Pt
So
Nd
Po
12.11.
13.11.
14.11.
15.11.
16.11.
17.11.
Wt
Œr
Cz
Pt
So
Nd
Edwarda, Teofila
Dzieñ Edukacji Narodowej
Œw. Teresy z Avila, Gerarda
Jadwigi, Ma³gorzaty
Ignacego, Wiktora
£ukasza, Ziemowita
Jana, Paw³a, Izaaka
Jana Kantego, Ireny
Jakuba, Urszuli, Celiny
Salomei, Filipa
Jana, Seweryna, Marleny
Antoniego, Marcina, Rafa³a
Darii, Bonifacego
Lucjana, Ewarysta
Sabiny, Iwony
Szymona, Judy Tadeusza
Felicjana, Wioletty
Zenobii, Przemys³awa
Krzysztofa, Urbana
Wszystkich Œwiêtych
Mieczys³awa, Nikodema
Dzieñ Zaduszny, Bohdana
Marcina, Huberta, Sylwii
Karola, Olgierda
El¿biety, Zachariasza
Leonarda, Feliksa
Antoniego, Ernesta
Gotfryda, Bogdana, Sewera
Aleksandra, Ludwika, Teodora
Leona, Andrzeja, Ludomira
Œwiêto Niepodleg³oœci
Marcina, Bart³omieja
Mateusza, Renaty, Witolda
Benedykta, Jana, Mateusza
Emila, Serafina
Alberta, Leopolda
Gertrudy, Edmunda
El¿biety, Grzegorza, Samueli
USC informuje - wrzesieñ
Urodzenia
Zgony
Ma³¿eñstwa
84
47
40
Adres Redakcji:
21-400 £uków, ul. Czerwonego Krzy¿a 4/9, I piêtro,
tel./fax 025 798 66 96, tel. kom. 0 607 785 489.
E-mail: [email protected]
Strona www: gazetangl.cba.pl
ADAMÓW * KRZYWDA * £UKÓW * SEROKOMLA * STANIN
STOCZEK £UKOWSKI * TRZEBIESZÓW * WOJCIESZKÓW * WOLA MYS£OWSKA
„Nowa Gazeta £ukowska”
miesiêcznik spo³eczno - kulturalny
(Ns Rej. Pr 63/01).
Wydawca:
£ukowskie Towarzystwo Regionalne
im. J.S. Majewskiego
Prezes Towarzystwa:
Zbigniew Pasik
DNI POWSZEDNIE
Koœcio³y:
pw. Przem. Pañskiego: 6,30 -7,00 -18,00
NMP Matki Koœcio³a: 6,30 - 7,00 - 18,00
Podw. Krzy¿a Œw.: 6,30 -7,00 -7,30 -18,00
16,00 (pierwszy pi¹tek miesi¹ca dla dzieci)
œw. Brata Alberta: 7,00 - 18,00
Odeszli do wiecznoœci
Kalendarz
13.10.
14.10.
15.10.
16.10.
17.10.
18.10.
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
26.10.
27.10.
28.10.
29.10.
30.10.
31.10.
01.11.
Koœció³ parafialny pw. œw. Brata Alberta
7,00 - 9,00 - 10,30 - 12,00 - 18,00
Kaplica Sióstr Nazaretanek: 8,00
Zespó³ redakcyjny NG£: Jadwiga Buczyñska
(sekretarz), Ryszard Grafik, Justyna Kucharzak,
Justyna Lecyk, Tadeusz Milewski, Marek
Okoñ (red. naczelny), Zbigniew Pasik, Teresa
Sytykiewicz, Ryszard Szczygie³ (red. techniczny)
Alicja Wiœniewska (zastêpca red. naczelnego).
Wspó³pracownicy: Maria Milaniuk, S³awomir
ŒledŸ, Danuta Szczygie³, Andrzej Wiœniewski.
Fotoreporterzy: Krzysztof Jode³ko, Andrzej
Szczygielski, Grzegorz Zarzycki.
12.09. Kowieski Franciszek ................... l. 64
14.09. Czubaszek Marianna .................. l. 55
14.09. Kozaczuk Julia ............................. l. 50
15.09. Rogalska Teresa .......................... l. 69
16.09. Stêpniewski Marian .................... l. 63
17.09. Tchórzewski Zbigniew ............... l. 48
20.09. Dêbiak Zdzis³aw .......................... l. 77
20.09. Domañski Eugeniusz .................. l. 67
22.09. Drygiel Józef ................................ l. 91
23.09. Droœ Helena ................................. l. 98
24.09. Kmieæ Eugeniusz ......................... l. 77
25.09. Grudzieñ Bo¿ena .......................... l. 67
27.09. Lewandowska Genowefa ........... l. 95
28.09. Turski Antoni .............................. l. 93
29.09. Kowalczyk Natalia ...................... l. 91
02.10. Parafian Maria ............................. l. 84
03.10. Lejman Apolonia ......................... l. 82
04.10. Go³awska Bo¿ena ........................ l. 62
05.10. Stañczak Józef ............................. l. 84
Dy¿ury aptek
13 X 14-17 X 18-20 X 21-24 X 25-27 X 28-31 X 1-3 XI 4-7 XI 8-10 XI 11-14 XI -
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
Brzóski 2
Nowowiejskiego 2
Wilczyñskiego 10b
Pi³sudskiego 7
Rogaliñskiego 10
Staropijarska 24
Pi³sudskiego 7
Staropijarska 8b
Dmocha 2
Rogaliñskiego 14
Kursy walut w NBP (sprzeda¿)
16 IX 2013
23 IX 2013
30 IX 2013
7 X 2013
$
euro
3,20
3,16
3,15
3,12
4,25
4,27
4,27
4,24
Druk:
Drukarnia „Nowator” w Siedlcach.
Stok Lacki k/ Siedlec,
ul. Siedlecka 192
tel. 25 644 3191
Redaktor wydania - Zbigniew Pasik
Numer zamkniêto 9 paŸdziernika 2013 r.
Za treœæ zamieszczanych og³oszeñ Redakcja nie
ponosi odpowiedzialnoœci. Materia³ów nie zamówionych Redakcja nie zwraca, a w przypadku
zakwalifikowania ich do druku zastrzega sobie
prawo zmiany tytu³ów i dokonywania skrótów.
Aktualności
Dożynki w Aleksandrowie
23
Po Eucharystii przemawiali goście, składali rolnikom i
organizatorom uroczystości podziękowania i kwiaty. Takie święta
są potrzebne - mówił radny Krzysztof Głuchowski, bowiem
zbliżają ludzi, stwarzają możliwości kontaktu przedstawicieli
samorządów z mieszkańcami, zapoznania się z ich problemami i
bolączkami dnia codziennego, ale także dają możliwość pokazania
się z „dobrej strony” przez mieszkańców, co udowodniło właśnie
to spotkanie.
Msza Święta dożynkowa
W dniu 29 września 2013 r. w gmachu Szkoły Podstawowej
im. ks. Tadeusza Adama Leszczyńskiego w Aleksandrowie gm.
Łuków, odbyła się wzniosła uroczystość dożynkowa,
podtrzymująca tę tradycję od 23 lat. Przybyłych powitała dyrektor
szkoły Danuta Matyka oraz Krzysztof Głuchowski radny
Sejmiku Woj. Lubelskiego (mieszkaniec Aleksandrowa), po czym
ks. Adam Woźniak z parafii Podwyższenia Krzyża Św. w
Łukowie sprawował dziękczynną Mszę św. w intencji
społeczności Aleksandrowa, która składa podziękowanie Bogu za
szczęśliwy przebieg żniw i dobre plony. W homilii ks. Adam
zwrócił uwagę na doniosłą rolę patrona szkoły ks. T.A.
Leszczyńskiego, który w 1899 r. był fundatorem pierwszej
katolickiej szkoły w Aleksandrowie (w tym roku przypada setna
rocznica śmierci Patrona).
Część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły
Po tym nastąpiła część artystyczna w wykonaniu uczniów
miejscowej szkoły, po czym gościnnie wystąpili „Łukowiacy”
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej, pod kierunkiem
Grzegorza Rzymowskiego. Artyści zostali nagrodzeni długimi
brawami. Na zakończenie ugoszczono wszystkich gorącą
grochówką i pysznymi ciastami.
10/2013
Organizatorzy i goście uroczystości
W uroczystości uczestniczyli mieszkańcy Aleksandrowa
Przemawia wójt Mariusz Osiak
i okolic, społeczność szkolna oraz zaproszeni goście, wśród
w towarzystwie Krzysztofa Głuchowskiego
których byli m.in.: Burmistrz Miasta Łuków Dariusz Szustek
wraz z radnymi - Arturem Gałachem, Krzysztofem Jodełko,
Wyjaśnił także znaczenie „bycia biednym i bogatym w
Edwardem Leśniakiem i Zbigniewem Wardakiem, radni
rozumieniu ewangelicznym”. Bycie bogatym człowiekiem nie jest
powiatowi
Krzysztof Fornal, Kazimierz Mamiński i Andrzej
złem, a bycie biednym nie zawsze oznacza cnotę. Wskazał także na
Soćko, Wójt Gminy Łuków Mariusz Osiak, radna gminy Łuków
występujące na wsi ubóstwo, które często jest zjawiskiem
Bogumiła Łukasik, a także przedstawiciele Akcji Katolickiej oraz
niezależnym od pracowitych rolników. Podkreślił wielki trud, jaki
Powiatowego Zarządu PiS. Wśród zaproszonych był także
rolnicy ponoszą przy uprawie roli, by osiągnąć należyte plony. I za
Zbigniew Pasik wydawca „Nowej Gazety Łukowskiej”.
to należą się im szczere podziękowania.
Organizatorami uroczystości byli nauczyciele i pracownicy SP w Aleksandrowie na
czele z Danutą Matyka, Rada
Sołecka, mieszkańcy i sołtys wsi
Aleksandrów Krzysztof Kurowski, wiceprzew. Rady Gminy
Łuków - Zbigniew Karwowski
i radny Sejmiku Woj. Lubelskiego - Krzysztof Głuchowski.
Uroczystość przebiegła w
miłej atmosferze i potwierdziła
potrzebę organizowania takich
spotkań.
Uczestnicy uroczystości dożynkowej w Aleksandrowie
tekst i zdjęcia Z. Pasik
24
Rozmaitości
Przyroda Ziemi Łukowskiej - wstężyk gajowy
10/2013
Naszym dzisiejszym bohaterem jest przedstawiciel
mięczaków z gromady ślimaków, który występuje także na Ziemi
Łukowskiej. To zadziwiająco barwny wstężyk gajowy.
Mięczaki zasiedlają zarówno środowiska wodne, jak
i lądowe. Wspólną cechą mięczaków jest... miękkie ciało.
Częściami składowymi takiego zwierzaka są: głowa, noga, worek
trzewiowy i płaszcz. W przypadku wstężyka gajowego cechą
charakterystyczną jest także piękna muszla. To fascynujący twór
zbudowany z węglanu wapnia i konchioliny. Taki domek pełni
także funkcje obronne.
Ślimaki lądowe zaliczane są do organizmów płucodysznych.
Oryginalny jest sposób przemieszczania. Wstężyki pełzną dzięki
skurczom jedynej nogi. Czynność tę ułatwia śluz wydzielany z
gruczołów nożnych. Ciekawostką jest także umiejscowienie oczu.
Znajdują się na szczycie wyciągniętych czułków. W otworze
gębowym ślimaczek ma niezwykłą tarkę. Złożona jest z
olbrzymiej ilości ostrych ząbków. Warto również dodać, że liczba
mięczaków szacowana jest ogółem na 130 tysięcy gatunków.
Wstężyk gajowy (Cepaea nemoralis) jest jeszcze dość
pospolity w okolicach Łukowa. Muszla ma średnicę około 2,53 cm. Jest spiralnie skręcona, żółta z ciemnobrązowymi wąskimi
paskami. Taki sam kolor posiada warga zamykająca otwór muszli.
Tutaj doszliśmy do zadziwiająco zmiennego ubarwienia
osobniczego. Takie zjawisko nosi nazwę polimorfizmu, czyli
wielopostaciowości. Bardzo często nawet w jednym uroczysku
spotkamy liczne odmiany barwne tego gatunku. Niejednokrotnie
sąsiadujące ze sobą ogrody mają inne formy kolorystyczne.
Zróżnicowanie barwne tłumaczy się na kilka sposobów.
Koncentracja barwników w muszli wstężyków - ogrodowego czy
gajowego uzależniona jest od warunków mikroklimatycznych, a te
z kolei od zawartości i liczby gatunków roślin zielnych i drzew.
Chodzi tu o różnorodność florystyczną środowiska. W takich
biotopach istnieją dogodne warunki życia także dla innych
organizmów. Dla ślimaków wilgotność powietrza i otoczenia jest
bezcenna. Innym czynnikiem decydującym o takiej zmienności
jest również przetrwanie gatunku. Upodobniając się do otoczenia
mięczaki mają większe szanse przetrwania. Wtedy łatwiej uniknąć
ataku wrogów. A mogą być to: ptaki - kos, drozd śpiewak, a nawet
kura domowa. Amatorami ślimaków są też: jeże, kuny domowe i
przedstawiciele myszowatych. Warto dodać, że sam wstężyk
gajowy odżywia się szeroką paletą roślin zielnych.
Moim skromnym zdaniem przedstawiany gatunek jest
bardzo ciekawym akcentem Natury. Stworzeniem występującym
w bliskim sąsiedztwie człowieka. Jednocześnie bardzo się cieszę,
że kolejne stworzenie egzystuje w moim ogrodzie. Poszanowanie
świata przyrody jest naszym obowiązkiem. Mam także nadzieję,
że środowisko naturalne Ziemi Łukowskiej nadal pozostanie
zasobne w różnorodne składniki fauny i flory ...
tekst i zdjęcie Sławomir Śledź
PRYWATNY GABINET LEKARSKI
Lek. med. TOMASZ ŚWINIARSKI
INTERNISTA HIPERTENSJOLOG
Godziny przyjęć:
czwartek 16-20.00
sobota - 8-14.00
Rejestracja telefon.
693 870 894
Łuków, ul. Dmocha 2
Leczenie:
- nadciśnienia tętniczego,
- choroby wieńcowej,
- niewydolności serca,
- hipercholesterolemii,
- cukrzycy.
(nad Apteką „Słoneczna”)
Wizyty domowe
fot. Z. Pasik
Nowy most na rzece Krznie na przedłużeniu ul. Prusa

Podobne dokumenty