Szko³a z £ubnicy w krajowej czołówce!

Komentarze

Transkrypt

Szko³a z £ubnicy w krajowej czołówce!
WIEŒCI
WIELICHOWSKIE
Urz¹d Miasta i Gminy
Wielichowo
Rynek 10, 64-050 Wielichowo
tel. 061 44 33 001,
061 44 33 082
www.wielichowo.pl
„Wieœci Wielichowskie” 1
Nr 7 (81) lipiec 2014
ISSN 1898-7389
Pami¹tkowe zdjêcie znakomitej klasy szóstej z £ubnicy z wychowawczyni¹
Katarzyn¹ Jêcz (druga od prawej w drugim rzêdzie), dyrektor Celin¹ Mo³drzyk,
(w œrodku w drugim rzêdzie) i Katarzyn¹ Jurg¹ (z lewej) i ca³¹ szczêœliw¹ trzynastk¹ absolwentów.
Fot. Archiwum Szko³y Podstawowej w £ubnicy
Szko³a z £ubnicy
w krajowej czo³ówce!
Koniec roku szkolnego w Szkole Podstawowej w £ubnicy wypad³ niezwykle radoœnie. Po otrzymaniu wyników testu sprawdzaj¹cego klas szóstych, placówka w £ubnicy okaza³a siê najlepsza nie tylko w gminie i
powiecie, ale uzyskany rezultat pozwala zaliczyæ j¹ do œcis³ej czo³ówki
kraju.
Godzi siê wspomnieæ, ¿e szko³a
w £ubnicy nie pierwszy raz uzyska³a
bardzo dobre wyniki sprawdzianu wiedzy i umiejêtnoœci klas szóstych. W
czo³ówce mieœci siê w³aœciwie zawsze, a ju¿ w latach 2010-2011, by³a
najlepsza w gminie. Trzeba zaznaczyæ, ¿e zbiorczy rezultat sprawdzianu
klas szóstych s³usznie uwa¿any jest
za najbardziej miarodajny wyznacznik
poziomu pracy szkó³ podstawowych.
W tym roku £ubnica uzyska³a œredni¹
27,38, a pozosta³e szko³y w gminie
WIELICHOWO
-
odpowiednio: Wielichowo 23,74, Gradowice 25,64 i Wilkowo Polskie 24,08.
Œrednia dla gminy Wielichowo wynios³a 24,63, powiatu grodziskiego
23,17, a dla Wielkopolski 25,17.
Szósta klasa, która ju¿ opuœci³a
szkolne mury i po jak najbardziej zas³u¿onych wakacjach, stawi siê we
wrzeœniu w gimnazjum w Wielichowie, liczy³a 13 uczniów, mieszkañców
£ubnicy i Zielêcina. Piêcioro z nich
uzyska³o 30 i wiêcej punktów na koñcowym sprawdzianie. Byli to: Adrian-
pismo bezp³atne
na Nowaczyk (37 punktów na 40
mo¿liwych), Natalia Marciniak (34),
Marzena Bendowska (32), Rafa³ Szefler (31) i Izabela Paluszkiewicz (30).
Piêæ uczennic uzyska³o te¿ œwiadectwa z paskami: Adrianna Nowaczyk
(œrednia ocen 5,27), Marzena Bendowska (5,00), Izabela Paluszkiewicz
(5,00), Natalia Marciniak (4,91) i Alicja Szel¹g (4,82).
Klasê z tak wysokimi ocenami
prowadzi³a Katarzyna Jêcz, nauczycielka jêzyka polskiego i historii z 13letnim sta¿em. W ramach zajêæ
szkolnych zajmowa³a siê tak¿e kó³kiem teatralnym i opiek¹ nad samorz¹dem uczniowskim. Bêd¹c wychowawczyni¹ klasy postawi³a na najzdolniejszych uczniów, organizuj¹c z
nimi dodatkowe zajêcia, co znakomicie zaprocentowa³o w uzyskanych
efektach. Warto mo¿e wspomnieæ, ¿e
do szko³y w £ubnicy codziennie doje¿d¿a³a a¿ z Leszna, gdzie zamieszkuje. Na dwa miesi¹ce przed zakoñczeniem roku szkolnego, bêd¹c w
zaawansowanej ci¹¿y, zmuszona
by³a zawiesiæ obowi¹zki pracownicze.
Pani Katarzynie, g³ównej sprawczyni
wspania³ego sukcesu ca³ej klasy,
¿yczymy przede wszystkim dobrego
zdrowia i szczêœliwego rozwi¹zania,
przewidywanego ju¿ w sierpniu. Od
maja wychowawstwo klasowe przejê³a Katarzyna Jurga.
Z gratulacjami dla uczniów, nauczycieli i Celiny Mo³drzyk, dyrektor
szko³y udali siê na zakoñczenie roku
szkolnego do £ubnicy burmistrz
Adam £aniecki i Wies³aw Daktera,
dyrektor Zespo³u Ekonomiczno-Administracyjnego Szkó³ w Wielichowie. Trzeba przyznaæ, ¿e by³o siê z
czego cieszyæ. Wyniki szóstoklasistów przydaj¹ szkole zas³u¿onego
splendoru przed obchodami stulecia
funkcjonowania placówki szkolnej w
£ubnicy. Przypomnijmy, ¿e jubileuszow¹ uroczystoœæ zaplanowano na
20 wrzeœnia.
Tadeusz J¹der
NIEKORONOWANA STOLICA POLSKIEJ
PIECZARKI
2 „Wieœci Wielichowskie”
Gratulacje i kwiaty sk³ada wicestarosta Antoni K³ak. Odbiorcami s¹: Renata
Zborowska, przewodnicz¹ca KGW, so³tys Jan Nowicki i Micha³ Kostrzewa, radny z Trzcinicy.
Fot. Pawe³ Michalski
Jubileusz 730-lecia w Trzcinicy
Skromne, po³¹czone z festynem, uroczystoœci z okazji 730-lecia wsi odby³y
siê 7 czerwca w Trzcinicy. Obchody rozpoczê³a polowa msza œw. na boisku
przy sali wiejskiej odprawiona przez ks. Wieñczys³awa Nowaka, proboszcza
parafii p.w. Œwiêtej Marii Magdaleny w Wielichowie.
Trzcinica jest najstarsz¹ miejscowoœci¹ w gminie Wielichowo. Wskazuj¹ na to dokumenty historyczne, a
w³aœciwie niedawno odnaleziona
wzmianka. Na w³aœciwy trop, jeszcze
w ubieg³ym roku, natrafi³ Pawe³ Michalski, pracownik Centrum Kultury, z wykszta³cenia historyk. Otó¿ 14 paŸdziernika, 730 lat temu, w 1283 roku wielkopolski ksi¹¿ê Przemys³ II sygnowa³
dokument rozstrzygaj¹cy spór graniczny. W akcie tym zosta³a wymieniona
miejscowoœæ Treczenica, któr¹ przy-
znano przyby³emu ze Œl¹ska rycerzowi
Detlebowi. Jak wiadomo, nazwa Treczenica, z biegiem czasu, przekszta³ci³a siê w Trzcinicê. W gminie Wielichowo nie s¹ znane miejscowoœci
starsze od Trzcinicy.
W czasie uroczystoœci o wydarzeniach z dziejów wsi opowiedzia³ Donat
Gawron, jeden ze starszych mieszkañców, uwa¿any za chodz¹c¹ encyklopediê Trzcinicy. Przybyli goœcie – wœród
nich obecni byli: wicestarosta grodziski Antoni K³ak, Ewa Kasperska, wice-
burmistrz Wielichowa i Stanis³aw Marciniak, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
w Wielichowie – sk³adali mieszkañcom
gor¹ce gratulacje. PrzywieŸli te¿ prezenty. Starosta K³ak podarowa³ Trzcinicy
obraz przedstawiaj¹cy star¹ wiejsk¹
chatê (jak przekaza³a „Wieœciom” Renata Zborowska, przewodnicz¹ca KGW
w Trzcinicy, zawiœnie on na honorowym
miejscu sali), El¿bieta Stachecka w
imieniu Stowarzyszenia Kó³ Gospodyñ
Wiejskich w Wielichowie oryginalne
œwieczniki sto³owe, a z Gminnej Spó³dzielni przyjecha³ potê¿ny tort z okolicznoœciow¹ inskrypcj¹. Z okazji jubileuszu
w sali wiejskiej przygotowano wystawê
dokumentów i starych fotografii pieczo³owicie zbieranych, g³ównie przez so³tysa Jana Nowickiego.
Po czêœci oficjalnej, przyszed³ czas
na gry i zabawy, które dla miejscowych
dzieci przygotowali wielichowscy harcerze. Na zakoñczenie – tradycyjnie –
odby³a siê zabawa, trwaj¹ca do póŸnych godzin nocnych. Jubileuszow¹
imprezê zorganizowali wspólnie
mieszkañcy: so³tys i Rada So³ecka,
Ko³o Gospodyñ Wiejskich oraz Ochotnicza Stra¿ Po¿arna przy wspó³pracy
Centrum Kultury w Wielichowie.
Wypada dopowiedzieæ, ¿e Trzcinica i jej mieszkañcy od lat uzyskuj¹ wysokie miejsca w ró¿nych konkursach i
wspó³zawodnictwie wsi. Kilkakrotnie
zdobywali tytu³y najbardziej zadbanej
wsi w gminie i w powiecie. Indywidualne laury przyznano Janowi Nowickiemu, so³tysowi Trzcinicy, który m.in. w
2010 roku uhonorowany zosta³ przez
„Wiadomoœci Koœciañskie”, otrzymuj¹c presti¿owy tytu³ i statuetkê „Dobry
Gospodarz”. Trzeba dodaæ, ¿e Jan Nowicki jest so³tysem o zdecydowanie
najd³u¿szym sta¿u w gminie Wielichowo. Sprawuje tê funkcjê nieprzerwanie od ponad 36 lat.
Tadeusz J¹der
Komunikat: Karta Du¿ej Rodziny
Sekcja Œwiadczeñ Rodzinnych i Alimentacyjnych Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Wielichowie informuje, i¿ od
16.06.2014 r. mo¿na sk³adaæ wnioski
o przyznanie Karty Du¿ej Rodziny, do
której uprawnione s¹ rodziny wielodzietne tj. maj¹ce na utrzymaniu co
najmniej 3 dzieci:
1. Do ukoñczenia 18-go roku ¿ycia.
2. W wieku do 25-go roku ¿ycia, w przypadku gdy dziecko uczy siê w szkole
lub szkole wy¿szej.
3. Bez ograniczeñ wiekowych w przypadku dziecka legitymuj¹cego siê orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci.
„Wieœci Wielichowskie”. Miesiêcznik informacyjny. Redaguje Urz¹d Miasta i Gminy Wielichowo. Red. naczelny Jolanta Napiera³a. Wspó³pracownicy: Renata Jarczyñska, Tadeusz
J¹der (red. prowadz¹cy numer), Anna Paron. Adres: Centrum Kultury „Pod Wie¿¹” 64-050
Wielichowo, ul. Pocztowa 16, tel. (061) 44 33 199. Pod mailowym adresem: [email protected] mo¿na do "Wieœci Wielichowskich" przekazywaæ swoje uwagi, propozycje i zapytania. Wydawca: Przedsiêbiorstwo AGA. Druk: Zak³ad Poligraficzny MADRUK, Stare Oborzyska. Nak³ad 1000 egzemplarzy.
Karta Du¿ej Rodziny bêdzie stanowiæ podstawê do korzystania z uprawnieñ na rzecz rodzin wielodzietnych bez
wzglêdu na uzyskiwane przez rodzinê
dochody. Lista dostêpnych uprawnieñ
bêdzie systematycznie aktualizowana
i dostêpna na stronach internetowych,
program bêdzie mia³ zasiêg ogólnokrajowy.
W celu uzyskania bli¿szych informacji oraz pobrania wniosków nale¿y
siê zg³osiæ do Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Wielichowie - Sekcji Œwiadczeñ Rodzinnych i Alimentacyjnych pok.
nr 1 w godz. od 7:00 do 15:00, tel. 61
44 21 183.
„Wieœci Wielichowskie” 3
URZ¥D MIASTA I GMINY
Rynek 10, 64-050 Wielichowo
[email protected]
www.wielichowo.pl
gadu gadu 4308623
PRZYJMUJE INTERESANTÓW:
- od poniedzia³ku do pi¹tku od 700 do 1500
RADCA PRAWNY
- œroda od 1300 do1400
/udziela bezp³atnych porad prawnych dla
mieszkañców gminy/
PRZEWODNICZ¥CY RADY MIEJSKIEJ
- poniedzia³ek od 1000 do 1200
SKARGI I WNIOSKI PRZYJMUJ¥:
Burmistrz – w godzinach pracy Urzêdu
Sekretarz Gminy- w godzinach pracy
Urzêdu
Wykaz telefonów
URZ¥D MIASTA I GMINY
-centrala (061) 44 33 001, 44 33 081
Sekretariat 44 33 910
Fax 44 33 913, 44 33 082
Burmistrz 44 33 915
Sekretarz 44 33 914
Skarbnik 44 33 911
USC, Meldunki 44 33 917
Dzia³alnoœæ Gospodarcza 44 33 916
Ksiêgowoœæ Bud¿etowa 44 33 912
Kadry 44 33 919
Drogi 44 33 922
Zagospodarowanie
Przestrzenne 44 33 923
Podatki 44 33 920, 44 33 926
Rolnictwo,
Ochrona œrodowiska 44 33 921
Gospodarka
Nieruchomoœciami 44 33 925
Biuro Rady 44 33 924
WODR /doradztwo dla rolników/
44 33 918
ZAK£AD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ 44 21 185
OŒRODEK
POMOCY SPO£ECZNEJ 44 21 183,
44 21 283
Kierownik OPS 44 33 574
ZESPÓ£
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY
SZKÓ£ W WIELICHOWIE 44 33 094
CENTRUM KULTURY 44 33 199
BIBLIOTEKA 44 33 096
ZESPÓ£ SZKÓ£
IM. POLSKICH NOBLISTÓW 44 33 016
SZKO£Y PODSTAWOWE:
- Gradowice 44 33 260
- £ubnica 44 33 072
- Wilkowo Polskie 44 34 096
- Œniaty 44 33 192
PRZEDSZKOLA SAMORZ¥DOWE:
- Wielichowo 44 33 049
- £ubnica 44 33 137
- Œniaty 44 34 207
- Wilkowo Polskie 44 34 273
POLICJA w Wielichowie 44 33 007
OCHOTNICZA
STRA¯ PO¯ARNA 44 33 150
BANK SPÓ£DZIELCZY
w Wielichowie 44 33 011
PRZYCHODNIA
LEKARZA RODZINNEGO 44 33 002
POCZTA 44 33 042
TELEFONY ALARMOWE:
Awarie w dostawie wody
607 827 343, 607 827 340
Awarie w dostawie
energii elektrycznej:
Pogotowie energetyczne
– Grodzisk Wlkp. 61 44 45 279
- Koœcian 65 511 85 00
- Opalenica 61 44 77 811
Awarie w dostawie gazu
61 44 45 561
Dh Zdzis³aw Jankowski, prezes ZP OSP w Grodzisku Wlkp. w asyœcie Lucyny
Suszki, wiceprzewodnicz¹cej Rady Miejskiej przekazuje medal Semper Vigilant burmistrzowi Adamowi £anieckiemu.
Fot. Renata Jarczyñska
Absolutorium
i Semper Vigilant dla burmistrza
Dwa, szczególnie mi³e dla burmistrza Adama £anieckiego wydarzenia, przynios³a sesja Rady Miejskiej odbywaj¹ca siê 25 czerwca 2014 r. Na tym ostatnim przed wakacjami posiedzeniu samorz¹du burmistrz uzyska³ jednomyœlne absolutorium z tytu³u wykonania bud¿etu za 2013 rok. Ponadto, na tej
samej sesji, zosta³ wyró¿niony presti¿owym medalem wielkopolskich stra¿aków „Semper Vigilant”.
Centralnym punktem czerwcowej sesji samorz¹du Wielichowa by³o przyjêcie
uchwa³y w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium. Ka¿dorazowo jest to
bardzo wa¿ny moment. W posiedzeniu
udzia³ wzi¹³ pe³en 15-osobowy sk³ad rady.
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania bud¿etu za ubieg³y rok (godzi siê
wspomnieæ, ¿e wszystkie zapisane w
bud¿ecie zadania zosta³y w pe³ni wykonane, a ponadto wypracowano nadwy¿kê) i zapoznaniu siê z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej oraz pozytywn¹ opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej sprawie, Rada, jednomyœlnie, udzieli³a burmistrzowi £anieckiemu
absolutorium. Gratulacje oraz wi¹zankê
kwiatów – w imieniu ca³ego samorz¹du
– z³o¿y³ burmistrzowi Stanis³aw Marciniak,
przewodnicz¹cy rady.
Dodatkowym punktem wprowadzonym do porz¹dku sesji by³o wyró¿nienie
burmistrza £anieckiego odznak¹ honorow¹ SEMPER VIGILANT. Odznaczenie
to (z ³aciny: wiecznie czuwaj¹cy) przeznaczone jest dla osób szczególnie zas³u¿onych dla ruchu ochotniczych stra¿y po¿arnych w Wielkopolsce. Do tej pory w powiecie grodziskim otrzyma³y je zaledwie
dwie osoby: Aleksander Hoffmann z Rakoniewic oraz Zdzis³aw Jankowski, prezes Zarz¹du Powiatowego OSP w Gro-
dzisku Wielkopolskim. Wykonuj¹c
uchwa³ê Prezydium Zarz¹du Oddzia³u
Wojewódzkiego Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych Województwa Wielkopolskiego w³aœnie prezes Jankowski, w
asyœcie Lucyny Suszki, wiceprzewodnicz¹cej Rady Miejskiej, dokona³ aktu dekoracji burmistrza t¹ niezwyczajn¹ odznak¹.
- Druh Adam £aniecki doskonale rozumie potrzeby ochotniczej stra¿y po¿arnej. Bez w¹tpienia na takie wyró¿nienie zas³u¿y³, poprzez podejmowane
przezeñ decyzje i stale wyra¿an¹ troskê o mo¿liwie pe³ne wyposa¿enie w
nowoczesny sprzêt ratowniczy i kondycjê stra¿nic funkcjonuj¹cych w gminie Wielichowo ochotniczych stra¿y po¿arnych. Przypomnijmy chocia¿by
ostatnie zakupy: samochodu ratownictwa drogowego czy motopompy dla
Œniat – uzasadnia odznaczenie dla burmistrza Zdzis³aw Jankowski, powiatowy
prezes OSP.
W trakcie sesji wrêczono jeszcze jedno odznaczenie. Otó¿ uchwa³¹ Prezydium
Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych RP Z³otym Medalem „Za
zas³ugi dla po¿arnictwa” zosta³ odznaczony (po raz drugi) dh Tadeusz Goliñski,
skarbnik wielichowskiej OSP.
Tadeusz J¹der
4 „Wieœci Wielichowskie”
Porzucone
szczeniaki
Przed przedszkolem powstaje ³adnie zakomponowany skwer. Jeszcze nie
zosta³ w pe³ni zagospodarowany, a ju¿ dali o sobie znaæ wandale. Niektóre
roœliny zosta³y zniszczone…
Fot. Renata Jarczyñska
Bajkowe przedszkole
Wœród inwestycji prowadzonych w
Wielichowie w ostatnim czasie szczególn¹ uwagê miejscowej spo³ecznoœci przykuwa obiekt nowego przedszkola przy ul. £¹kowej, a to g³ównie
za spraw¹ barwnej kolorystyki oraz
powstaj¹cego w s¹siedztwie budynku terenu zieleni. Obecnie trwaj¹ przygotowania do odbioru prac budowlanych, a podczas wakacji przedszkole
zostanie wyposa¿one w niezbêdny
sprzêt oraz meble. Pojawi siê te¿ plac
zabaw. Rada pedagogiczna przedszkola skierowa³a ju¿ do Rady Miej-
skiej Wielichowa wniosek o nadanie
placówce imienia. Wniosek zosta³ rozpatrzony pozytywnie i 25 czerwca 2014
r., podczas sesji Rady Miejskiej, radni jednog³oœnie przyjêli uchwa³ê nr
XXXII/201/2014, w myœl której Przedszkole w Wielichowie otrzyma³o imiê
„Œwiat Bajek”.
W zwi¹zku z planowanym niebawem oddaniem budynku do u¿ytku, dyrekcja przygotowuje siê równie¿ do
przeprowadzenia uzupe³niaj¹cej rekrutacji dzieci do tego nowego 4-oddzia³owego przedszkola.
RJ
W œrodê 2 lipca, oko³o godz.12.00,
dwie mieszkanki gminy Wielichowo
wracaj¹c z pracy znalaz³y trzy ma³e
szczeniaczki. Pieski, zapakowane w
karton, bez jedzenia i wody, zosta³y
porzucone na œrodku drogi, w lesie w
okolicach Augustowa.
Jak wynika z relacji pañ, karton znajdowa³ siê na jezdni, uniemo¿liwiaj¹c
przejazd. Pocz¹tkowo myœla³y, ¿e to po
prostu œmieci, które ktoœ pozostawi³ na
drodze. Po chwili jednak pud³o poruszy³o siê. Gdy podesz³y bli¿ej i zajrza³y
do œrodka zobaczy³y trzy ma³e czarne
mordki.
Kto w tak okrutny sposób postanowi³ pozbyæ siê zwierz¹t? Trudno zrozumieæ takie zachowania.
Bezlitoœnie porzucone, g³odne
zwierzêta trafi³y do przytuliska w Wielichowie.
RJ
Szczeniaki w kartonie, pozostawione
na œrodku drogi. Ktoœ pozbawiony ludzkich odruchów, skaza³ je na okrutn¹
œmieræ.
Fot. Renata Jarczyñska
Wyprawa w przesz³oœæ
Wystarczy³o oddaliæ siê od Wielichowa o zaledwie 20 kilometrów, by przenieœæ siê w czasie o ponad 400 lat. Najstarszy bowiem zabytek w Muzeum Bu-
W wolsztyñskim skansenie.
downictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski w Wolsztynie pochodzi z 1603 r.
W³aœnie w tym skansenie byli 18
czerwca 2014 r. uczniowie klas pierw-
Fot. Anna B³a¿ejczak
szych i drugich wraz ze swymi wychowawczyniami: Mari¹ Andrzejewsk¹,
Ma³gorzat¹ Weiss, Zofi¹ Kucharczak i
Ann¹ B³a¿ejczak. Mieli tam okazjê zobaczyæ prezentowan¹ architekturê i
wnêtrza charakterystyczne dla zachodniej Wielkopolski. Podziwiali wiatrak,
kuŸniê oraz karczmê. Podczas lekcji
muzealnej samodzielnie robili mas³o,
m³ócili cepem zbo¿e, które póŸniej
mielili na m¹kê. Spróbowali swoich si³
pior¹c bieliznê na tarce i nosz¹c wodê
w drewnianych naczyniach. Po tej, jak¿e wyczerpuj¹cej pracy, bardzo smakowa³a usma¿ona przy ognisku kie³basa, chleb ze œwie¿o zrobionym mas³em i maœlanka. Na medal spisa³a
siê te¿ pogoda. Piêkne s³oñce doda³o
ka¿demu odrobinê opalenizny, wprowadzaj¹c powoli w wakacyjny nastrój.
Anna B³a¿ejczak
„Wieœci Wielichowskie” 5
Z wystaw¹ „Czar PRL-u”
Szkolny festyn
w Wilkowie
Polskim
W Wilkowie Polskim, w Szkole
Podstawowej 15 czerwca odby³ siê
coroczny festyn dla dzieci, rodziców i mieszkañców. Niew¹tpliw¹
atrakcj¹ by³y poœwiêcone tematycznie Unii Europejskiej wystêpy
uczniów, w tym zespo³ów akrobatyczno-tanecznych ze szko³y, a tak¿e przepyszne ciasto i potrawy przygotowane przez rodziców.
Mo¿na by³o postrzelaæ z wiatrówki, zagraæ w pi³kê no¿n¹ i siatkówkê,
a na dzieci czeka³ szkolny plac zabaw, zbudowany z miêkkich klocków
oraz zje¿d¿alnia i basen z kulek.
Uczestnicy z zainteresowaniem zwiedzali towarzysz¹c¹ festynowi wystawê pn. „Czar PRL-u”, bowiem odbywa³ siê on pod has³em „25 lat w wolnej Polsce i 10 lat w UE”.
Na wystawê z³o¿y³y siê eksponaty
przyniesione przez dzieci, rodziców i
nauczycieli, uporz¹dkowane tematycznie w dzia³ach: Dom, Praca, Szko³a i Rozrywka. Niezwyk³ym rarytasem
by³y oryginalne kartki na towary spo¿ywcze z 1945, 76 i 81 roku, kiedy w
handlu pojawia³y siê „chwilowe niedobory” miêsa, mas³a, czekolady,
butów, myd³a, proszków do prania,
szamponów i wielu innych produktów. Zaprezentowano reprodukcje
propagandowych plakatów z czasów
Boles³awa Bieruta oraz bony do „Peweksu”. Wystawa cieszy³a siê
ogromnym powodzeniem u osób,
które czasy PRL-u pamiêtaj¹ z autopsji oraz wœród dzieci, które z ciekawoœci¹ ogl¹da³y dawne sprzêty i
dokumenty.
Ponadto odby³ siê pokaz mody z
czasów gierkowskich, a obok sceny,
przez ca³y czas, parkowa³ du¿y fiat 125
– przedmiot po¿¹dania kierowców z
lat 70-tych ubieg³ego wieku. Pomimo
œmiechu i przywo³anych wspomnieñ,
nikt zdaje siê nie zatêskni³ do pralki
„Frani” i sk³adaka „Wigry”.
Dziêki zaanga¿owaniu rodziców
i nauczycieli, a tak¿e hojnoœci lokalnych sponsorów (którym serdecznie
dziêkujemy) festyn uda³ siê wspaniale, tym bardziej, ¿e pogoda dopisa³a. Zapraszamy za rok!
Hanna Czapla
Burmistrz, tu¿ po przeciêciu wstêgi, zaprasza na plac przedstawicieli najm³odszego pokolenia, od razu gotowych do przetestowania zamontowanego sprzêtu.
Fot. Renata Jarczyñska
Wilkowo Polskie
Plac zabaw ju¿ otwarty!
Wtorek, 17 czerwca, dla najm³odszych mieszkañców Wilkowa Polskiego by³
wyj¹tkowy. W tym dniu dokonano bowiem uroczystego otwarcia nowego placu zabaw.
W uroczystoœci udzia³ wziêli: burmistrz Adam £aniecki, Lucyna Suszka,
zastêpca przewodnicz¹cego Rady Miejskiej i radni: Karol Stachowiak i Pawe³
Michalski, ks. Marek Smólski, proboszcz miejscowej parafii, Stanis³aw
£akomy, so³tys wsi, Helena £agódka,
prezes zespo³u „Wilkowianie”, Zofia
Cugier, przewodnicz¹ca KGW w Wilkowie Polskim, pracownicy administracji
gminnej, mieszkañcy Wilkowa Polskiego oraz bardzo liczna grupa dzieci.
Tu¿ przed oficjalnym przeciêciem
wstêgi, g³os zabra³ so³tys Stanis³aw
£akomy, witaj¹c zebranych oraz dziêkuj¹c wszystkim, którzy przyczynili siê
do utworzenie bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca zabaw dla najm³odszych. So³tys zaznaczy³, ¿e podziêkowania w szczególnoœci nale¿¹ siê burmistrzowi, radnym: Lucynie Suszce i
Karolowi Stachowiakowi, pracownikom urzêdu, a tak¿e mieszkañcom
Wilkowa Polskiego, którzy porz¹dkowali plac oraz Janowi Praczowi z Nowej
Wsi za nawiezienie ziemi niezbêdnej
do wyrównania terenu.
Po wyst¹pieniu so³tysa g³os zabra³
burmistrz Adam £aniecki, ¿ycz¹c
wszystkim dzieciom i ich rodzicom
mi³ego wypoczynku na œwie¿ym powietrzu, wspania³ej zabawy na bezpiecznym i kolorowym placu. Nastêpnie
dokonano uroczystego przeciêcia
wstêgi, a ks. proboszcz Smólski poœwiêci³ nowe miejsce zabaw. Tu¿ po
tym, dzieci ochoczo przyst¹pi³y do testowania nowego sprzêtu.
Wœród zamontowanych na placu
zabaw elementów znajduj¹ siê: wielofunkcyjny zestaw zabawowy ze
zje¿d¿alni¹, drabinkami i pomostem,
huœtawki wahad³owe, huœtawki wagowe, zje¿d¿alnia dla m³odszych dzieci,
karuzela oraz bujaki na sprê¿ynie.
Koszt ca³ego wyposa¿enia placu
wyniós³ 23.905,05 z³. Na realizacjê tego
zadania gmina Wielichowo uzyska³a
dofinansowanie z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20072013 w ramach dzia³ania 413 „Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju dla
operacji z zakresu ma³ych projektów”.
Renata Jarczyñska
6 „Wieœci Wielichowskie”
Do wrzeœnia ulica Ogrodowa w Wielichowie bêdzie w remoncie.
Fot. Renata Jarczyñska
Remonty: Ogrodowa i Sk³adowa
Mieszkañcy Wielichowa mog¹ liczyæ na
poprawê estetyki i wygody dla kierowców i
pieszych. Na razie s¹ oczywiœcie pewne
utrudnienia, ale jest to stan przejœciowy.
Trwaj¹ prace remontowe na ulicy
Ogrodowej w Wielichowie. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni dwukierunkowej
na odcinku 465 m wraz z odwodnieniem, budowê chodników i zatok postojowych. Ekipa budowlana wykona³a ju¿ podbudowê jezdni, po³o¿one
zosta³y krawê¿niki oraz czêœciowo
wykonany zosta³ chodnik na odcinku
od ul. Podgórnej do ul. Kwiatowej.
Wykonawc¹ inwestycji jest konsorcjum dwóch firm: Mechanika-Transport-Us³ugi ‘WOMIR” ze Œwiêtna oraz
Przedsiêbiorstwo Robót DrogowoMostowych Sp. z o. o. równie¿ ze
Œwiêtna. £¹czny koszt inwestycji wyniesie 908.633,03 z³. Planowany termin zakoñczenia inwestycji ustalono
na 30 wrzeœnia 2014 r.
Dobiegaj¹ te¿ koñca prace zwi¹zane z remontem ul. Sk³adowej w Wielichowie, gdzie na odcinku 203 m uk³adana jest betonowa nawierzchnia z
kostki brukowej wraz z odwodnieniem
w osi jezdni. Prace prowadzi ZGKiM
Sp. z o.o. z Wielichowa. Koszt remontu
wyniesie 189 839,10 z³. Termin zakoñczenia zaplanowano na 15 lipca. Najprawdopodobniej na ulicy tej zostanie
wprowadzony ruch jednokierunkowy.
RJ
Spotkanie z redaktorem „Wieœci Wielichowskich”
Redaktor Tadeusz J¹der spotka³
siê 12 czerwca z cz³onkami ko³a
dziennikarskiego dzia³aj¹cego w
Szkole Podstawowej w Wielichowie.
Jest on wspó³za³o¿ycielem i redaktorem „Wieœci Wielichowskich” i ma
bogaty dorobek publicystyczny. Pra-
cowa³ i przez jakiœ czas kierowa³ oddzia³em „Gazety Poznañskiej” w
Lesznie, by³ sekretarzem „Wiadomoœci Koœciañskich”, zastêpc¹ redaktora naczelnego i wspó³za³o¿ycielem
„Gazety Koœciañskiej”, podobnie jak
miesiêcznika „Merkuriusz Leszczyñ-
Redaktor „Wieœci” stara siê wyjaœniæ jak napisaæ ciekawy artyku³.
Fot. Joanna Wróbel – Sza³a
ski”, gdzie pe³ni³ funkcjê redaktora
naczelnego. By³ te¿ naczelnym w „Tygodniu Ziemi Œremskiej”. Wspó³pracowa³ z „Radiem Merkury” i wieloma
pismami o zasiêgu krajowym i regionalnym.
Dziennikarz opowiedzia³ o swojej pracy zawodowej oraz przekaza³,
w jaki sposób pisaæ ciekawe artyku³y. Odpowiada³ równie¿ na liczne
pytania zainteresowanych dziennikarstwem uczniów. Interesowa³o ich
m.in. ile zarabia dziennikarz, od ilu
lat wydawane s¹ „Wieœci Wielichowskie”, czy ludzie z którymi siê spotyka zawodowo s¹ ¿yczliwi, z jakim najciekawszym cz³owiekiem mia³ kontakt, czy spotyka siê z krytyk¹ swoich
artyku³ów i jaki to ma na niego
wp³yw, czy oprócz pracy w gazecie
ma jeszcze jakieœ zajêcia, z kim
chcia³by przeprowadziæ wywiad.
Uczniowie mieli okazjê zobaczyæ
równie¿ egzemplarz „Wieœci Wielichowskich” jeszcze przed wydaniem,
z naniesionymi znakami korektorskimi.
Panu Tadeuszowi za przybli¿enie
pracy dziennikarskiej i poœwiêcony
czas w imieniu swoim, jako opiekuna kó³ka dziennikarskiego i uczniów,
serdecznie dziêkujê.
Joanna Wróbel – Sza³a
„Wieœci Wielichowskie” 7
To by³o wielkie motocyklowe œwiêto
8. Motopiknik w Wielichowie
Motopiknik, czyli nasze wielichowskie œwiêto motocyklowe, odby³ siê w dniach
21-22 czerwca ju¿ po raz ósmy i niew¹tpliwie by³ wielkim wydarzeniem motoryzacyjnym.
Odwiedzili nas motocykliœci z ca³ej Wielkopolski, Wroc³awia, P³ocka,
Czarnkowa, ¯migrodu, Rudy Œl¹skiej,
Bydgoszczy i Szczecina. Mi³¹ niespodziank¹ okaza³a siê wizyta motocyklistów z Ukrainy, którzy przyjechali na
nasz¹ imprezê a¿ z Terespola. Honorowymi goœæmi motopikniku byli: senator RP Jan Filip Libicki i Ewa Kasperska, wiceburmistrz Wielichowa.
Z grup¹ „Hamak” przyby³ do Wielichowa Korneliusz Pacuda - polski dziennikarz i krytyk muzyczny, znakomity popularyzator muzyki country, twórca i
dyrektor artystyczny Miêdzynarodowego Festiwalu Piknik Country w Mr¹gowie.
Przygotowaliœmy dla uczestników
wiele atrakcji: konkursy, pokaz akrobacji na motocyklu w wykonaniu zespo³u „Stunt Bojanowo”, rajd terenowy, pokaz ratownictwa drogowego,
loteriê w której g³ówn¹ nagrod¹ by³
motocykl ROMET (trafi³ do przedstawiciela grupy motocyklowej z Leszna),
wspania³e jedzenie, pole namiotowe,
muzykê na wysokim poziomie z bluesowo-rockowymi zespo³ami: „Hamak”, „Niebieska Sowa”, „Freebirds”,
a tak¿e folklorystyczn¹ kapel¹ „Takie
ch³opaki i…”.
Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ sta³a siê parada motocyklowa do Œmigla. Uczestnicy mieli okazjê staæ siê pasa¿erami
drezyn i kolejki w¹skotorowej, której
trasa wiod³a ze Œmigla do Starego Bojanowa. ZaprzyjaŸniona œmigielska
w¹skotorówka, której stacjê w Wielichowie motocykliœci wybrali na sw¹
siedzibê i pracowicie j¹ odnawiaj¹,
okaza³a siê nie byle jak¹ atrakcj¹. Niestety nie mieliœmy szczêœcia do pogody. By³o ciep³o, ale doœæ czêsto
deszczowe chmury zas³ania³y s³oñce.
Do³o¿yliœmy jednak wszelkich
starañ i du¿o serducha, by spotkanie zapad³o w pamiêci braci motocyklowej i aby wszyscy uczestnicy zlotu
dobrze siê bawili. Mamy nadziejê, ¿e
choæ w czêœci nam siê to uda³o. Ju¿
dzisiaj zapraszamy serdecznie do
Wielichowa na nastêpny IX MOTOPIKNIK 2015.
Serdecznie dziêkujemy sponsorom, dziêki którym mogliœmy siê ze
sob¹ spotkaæ w tak atrakcyjnej atmosferze. Wsparcie uzyskaliœmy od Miasta i Gminy Wielichowo, Starostwa
Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, Centrum Kultury w Wielichowie,
Œmigielskiej Kolei W¹skotorowej, senatora Jana Filipa Libickiego oraz
firm: Coval - Narzêdzia dla Aktywnych,
Dudimex Trans Transport Samochodowy, FHU Adrian Bednarek Okna
PCV, Ferma Drobiu Zbigniew Smolarek, Golpol Zbigniew Golczak, Grzyb-
mar Adam i Tomasz Matuszewscy,
Haba Rafa³ Lusina, PHU Grzegorz
Ciorga, PPHU Szymon Ga³kowski,
Przedsiêbiorstwo Handlowe Andrzej
Ciorga, Santano Leszek i Monika Staœkiewicz, Serwis Ogumienia Melerowicz Miros³aw, Ubojnia Drobiu Leszek
i Jerzy Smolarek, Zak³ad Produkcji
Waty Anna Staœkiewicz, Alicja Bazan
Ubezpieczenia, Anex Zaopatrzenie
Rolnictwa, Damian Bernakiewicz Jab³onna, Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Pawe³ Cha³upniczak,
GRZEŒ DACH, Jaros³aw Nadobnik,
KR TRANS Krystian Ro¿ek, Krzysztof
Szymanuszka, MDS Danuta, Sylwester Misiorni, Mechanika Pojazdowa
Eugeniusz Florek, RzeŸnictwo-Wêdliniarstwo Koz³owski Maciej, Serwis
Ogumienia, Myjnia „Gumex” - Tomasz
Koœcielny, Stacja Benzynowa Henryk
Nowak, Tartak Grzegorz Leœny, Topaz
Dorota Zygmunt, WIELPOL Robert
Skrzypczak, „Wo³k-Bend” Autonaprawa i Blacharstwo, Zak³ad Betoniarski
Jaros³aw Skrzypczak, Zbigniew Juja
Hurtownia Wod-Gaz.
HK
Zrozumia³ym zainteresowaniem cieszy³ siê wystêp akrobacyjnej grupy „Stunt”
z Bojanowa.
Fot. Krzysztof Kapski
Muzyczne Wakacje
W Sali Widowiskowej Centrum
Kultury w Wielichowie 28 czerwca 2014
odby³ siê koncert pt. „Muzyczne Wakacje” By³o to jednoczeœnie zakoñczenie
sezonu dla grup dzia³aj¹cych w Centrum Kultury w Wielichowie. M³odzi artyœci zaprezentowali spore umiejêtnoœci nabyte podczas lekcji prowadzonych przez swoich instruktorów. Zajê-
cia muzyczne prowadzili: Alicja Drobik
– keybord, Ma³gorzata Piasecka –cheerleaders, Jan Janura – szkó³ka gitarowa oraz Damian Popio³kiewicz Chórek „Weso³ych Chmurek”. Wykonawcy spisali siê znakomicie i wszyscy dobrze bawili siê. Ka¿dy wystêp
nagradzany by³ gromkimi brawami. Na
koniec wszyscy m³odzi muzycy otrzy-
mali s³odycze, a ich instruktorzy podziêkowania, ¿yczenia i kwiaty.
Instruktorzy poszczególnych grup
muzycznych zachêcaj¹ wszystkich utalentowanych i zainteresowanych do zapisów i udzia³u w zajêciach w kolejnym sezonie, który rozpoczyna siê ju¿
we wrzeœniu.
Karol Czub
8 „Wieœci Wielichowskie”
Pami¹tkowe, wykonane po wyk³adzie, zdjêcie prof. Olgi Haus z rodzin¹ i przedstawicielami TMZK. Z boku plansza prezentuj¹ca prof. Sabinê Haus.
Fot. Tadeusz J¹der
Wyk³ad o wybitnej Wielichowiance
Profesor Sabina Kotlarek-Haus
W Wielichowie 27 maja goœciliœmy prof. dr hab. n. med. Olgê Haus, kierownika Katedry i Zak³adu Genetyki Klinicznej w Bydgoszczy. W ramach wyjazdowej sesji Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Koœciañskiej, przeprowadzi³a ona
wyk³ad o swej mamie, równie¿ profesorze medycyny, Sabinie Kotlarek-Haus,
szczególnie zas³u¿onej w zakresie hematologii, Wielichowiance z urodzenia.
Sabina Kotlarek Haus przysz³a na
œwiat w Wielichowie w 1929 r. w rodzinie o nastawieniu patriotycznym i oddanej koœcio³owi. Jej ojcem by³ Jan
Kotlarek (ur. 1899), póŸniejszy powstaniec wielkopolski i naczelnik Poczty
Polskiej, a matk¹ Janina z Boruckich.
N. b. dziadkowie Sabiny i rodzice Jana
poznali siê w Stanach Zjednoczonych
i tam, w Cleveland wziêli œlub. Jan
Kotlarek, z racji podjêcia s³u¿bowych
obowi¹zków w zmilitaryzowanej placówce pocztowej, doœæ czêsto zobowi¹zany by³ do zmiany miejsca pracy i
zamieszkania. Sabina Kotlarek szko³ê
powszechn¹ ukoñczy³a wiêc w Kêpnie,
a maturê zda³a ju¿ po wojnie, w 1948 r.
w I LO we Wroc³awiu.
W 1953 ukoñczy³a studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wroc³awiu i z t¹ uczelni¹ zwi¹za³a sw¹ zawodow¹ dzia³alnoœæ. W
tym samym roku wst¹pi³a w zwi¹zek
ma³¿eñski z Berem Hausem, ekonomist¹, póŸniejszym profesorem ekonomii i kierownikiem Katedry Ekonomiki i Organizacji Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu. Mieli dwie
córki: obecn¹ na wyk³adzie w Wielichowie Miros³awê, informatyka i
Olgê, prof. genetyki, wyk³adowczyniê.
Prof. Haus zmar³ w 2011 r. we Wroc³awiu.
W latach 1954–1969 pracowa³a w
III Klinice Chorób Wewnêtrznych pod
kierunkiem prof. Edwarda Szczeklika.
Zorganizowa³a i kierowa³a Katedr¹ i
Klinik¹ Hematologii i Chorób Rozrostowych od pocz¹tku jej istnienia, tj.
od 1970, do czasu przejœcia na emeryturê w 1998. Utworzy³a Oœrodek Badawczo-Naukowy w Polanicy-Zdroju.
By³a konsultantem regionalnym z zakresu chorób wewnêtrznych i hematologii. Wspó³pracowa³a z oœrodkami
naukowymi w kraju i za granic¹, m.in.
w DreŸnie, Lyonie i Cardiff.
Prof. Sabina Kotlarek Haus by³a
promotorem 17 prac doktorskich i 7
przewodów habilitacyjnych, recenzentem 30 doktoratów, 15 habilitacji
i 15 wniosków do tytu³u profesora.
Specjalizowa³a siê w chorobach wewnêtrznych i hematologii. Jej zainteresowania naukowe dotyczy³y optymalizacji nowoczesnej diagnostyki i
leczenia chorób nowotworowych krwi
i uk³adu ch³onnego. By³a cz³onkiem
honorowym Towarzystwa Internistów
Polskich, Polskiego Towarzystwa
Hematologów i Transfuzjologów oraz
Wroc³awskiego Towarzystwa Naukowego.
Urodzona w Wielichowie prof. hematologii zmar³a 10 listopada 2009 r.
we Wroc³awiu. Zosta³a pochowana 17
listopada na Cmentarzu Grabiszyñskim. By³a m.in. odznaczona: Krzy¿em
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznak¹ Honorow¹ Polskiego
Czerwonego Krzy¿a, Medalem Gloria
Medicinae.
Sabina Kotlarek-Haus opublikowa³a 420 prac naukowych oraz 12 rozdzia³ów w 7 monografiach, w tym m.in.
Wp³yw czynników szkodliwych na stan
zdrowia pracowników elektrowni „Turów”. Zbiór prac (1974) oraz Stan zdrowia ludnoœci mieszkaj¹cej na obszarze oddzia³ywania du¿ej elektrowni
cieplnej (1980). Ponadto zredagowa³a: Hematologia (1996), Hematologia
dla specjalizuj¹cych siê w chorobach
wewnêtrznych (1994), Postêpy w hematologii (1991), Transfuzjologia.
Skrypt dla studentów medycyny (1989),
Hematologia. Skrypt dla studentów V
roku Wydzia³u Lekarskiego (1982), Instytut Chorób Wewnêtrznych 19701980 (1982), Niedokrwistoœæ jako objaw i choroba (1981).
Po wyk³adzie, którego wys³ucha³o
kilkadziesi¹t osób, g³os zabra³ prof. dr
hab. Kazimierz Zimniewicz z Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu, którego
staraniom zawdziêczamy podjêcie tematu i zaproszenie wyk³adowczyni do
Wielichowa. Jak powiedzia³, o wielichowskich korzeniach prof. Sabiny
Kotlarek Haus dowiedzia³ siê dziêki
kontaktom z jej mê¿em, którego pozna³
poprzez podobne zainteresowania
naukowo-badawcze. Prof. Zimniewicz
zaproponowa³ ponadto umieszczenie
na budynku Poczty Polskiej w Wielichowie okolicznoœciowej tabliczki upamiêtniaj¹cej miejsce urodzenia wybitnej lekarki. Olga Haus otrzyma³a kwiaty i podziêkowania od Zdzis³awa Witkowskiego, prezesa Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Koœciañskiej, burmistrza Adama £anieckiego i Jana Grzesia, gospodarza obiektu. Burmistrz
£aniecki podziêkowa³ Towarzystwu
Mi³oœników Ziemi Koœciañskiej za pamiêæ o Wielichowie i przypomnienie
wybitnych przedstawicieli nauki maj¹cych zwi¹zek z miastem, w tym zw³aszcza prof. Marcina Nadobnika i prof.
Sabiny Kotlarek Haus. Obieca³ ponadto przedstawiæ samorz¹dowi propozycjê prof. Zimniewicza w sprawie pami¹tkowej tabliczki na gmachu poczty.
Do sugestii tej odniós³ siê z pe³n¹
aprobat¹.
Tadeusz J¹der
„Wieœci Wielichowskie” 9
Burmistrz Miasta i Gminy Wielichowo
og³asza na dzieñ 22 sierpnia 2014 r. I przetarg ustny nieograniczony
na sprzeda¿ nieruchomoœci stanowi¹cych gminny zasób nieruchomoœci – dzia³ki budowlane po³o¿one w Wielichowie-Wsi opisane wg poni¿szego zestawienia
Lp.
Nr
dzia³ki
KW
1
719/4
PO1S/ NieruchomoϾ gruntowa
00053 po³o¿ona w obrêbie
077/2 geodezyjnym
Wielichowo – Wieœ
2
3
4
Opis nieruchomoœci
Przeznaczenie nieruchomoœci
zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania
przestrzennego
Teren zabudowy mieszkalnej
z dopuszczeniem
us³ug nieuci¹¿liwych
719/12 PO1S/ NieruchomoϾ gruntowa
00053 po³o¿ona w obrêbie
077/2 geodezyjnym
Wielichowo – Wieœ
Teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
719/13 PO1S/ NieruchomoϾ gruntowa
00053 po³o¿ona w obrêbie
077/2 geodezyjnym
Wielichowo – Wieœ
Teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
719/20 PO1S/ NieruchomoϾ gruntowa
00053 po³o¿ona w obrêbie
077/2 geodezyjnym
Wielichowo - Wieœ
Teren zabudowy
mieszkaniowej
z dopuszczeniem
us³ug nieuci¹¿liwych
Pow.
Forma
dzia³ki w ha zbycia
Cena
wywo³awcza
w z³
Przetarg ustny
nieograniczony
21.043,00
+ 23 % Vat
Przetarg ustny
nieograniczony
17.542,00
+ 23 % Vat
Wadium
10 %
2.104,30
0,0857
0,0630
1.754,20
Przetarg ustny
nieograniczony
17.542,00
+ 23 % Vat
0,0630
1.754,20
Przetarg ustny
nieograniczony
0,1386
32.825,00
+ 23 % Vat
3.282,50
Nieruchomoœci stanowi¹ce przedmiot przetargu nie s¹ obci¹¿one ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód w ich
rozporz¹dzaniu.
Zbycie nieruchomoœci nast¹pi na rzecz oferenta, który zaoferuje najwy¿sz¹ cenê wyra¿on¹ w z³.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1 % ceny wywo³awczej z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 22 sierpnia 2014 r. o godz. 9.00 w Urzêdzie Miasta i Gminy Wielichowo.
Do dnia 18 sierpnia 2014 r. winno wp³yn¹æ wadium na konto Urzêdu MiG Wielichowo BS Grodzisk Wlkp. O/W-wo 57
90 63 0008 0010 0100 0169 0010.
Do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie doliczony nale¿ny podatek VAT.
Sprzeda¿ nieruchomoœci odbywa siê na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. Ewentualne wznowienie granic odbywa siê
staraniem i na koszt nabywcy. Gmina Wielichowo nie bierze odpowiedzialnoœci za powsta³e ró¿nice w ich powierzchni.
Burmistrz zastrzega sobie prawo odwo³ania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informuj¹c o tym niezw³ocznie w formie
w³aœciwej dla og³oszenia o przetargu.
Regulamin przetargu dostêpny jest w Urzêdzie Miasta i Gminy Wielichowo.
Dodatkowych informacji o nieruchomoœciach bêd¹cych przedmiotem przetargu udzielaj¹ pracownicy Urzêdu Miasta i Gminy
Wielichowo ul. Rynek 10, pok. nr 2 lub pod nr tel. 61-4433925.
Wielichowo, 3 lipca 2014 r.
Do³¹czyliœmy do Marzycielskiej Poczty
Kilkanaœcioro uczniów klas szóstych z Zespo³u Szkó³ im. Polskich Noblistów w Wielichowie przy³¹czy³o siê
do ogólnopolskiej akcji „Marzycielska
Poczta”, która polega na wysy³aniu listów i kartek do ciê¿ko chorych dzieci.
Marzycielska Poczta wystartowa³a 12
paŸdziernika 2009 roku, a jej pomys³
zrodzi³ siê z inspiracji nieistniej¹c¹ ju¿
amerykañsk¹ akcj¹ „Make a Child Smile”, która powsta³a w 1998 roku.
Uczniowie zapoznali siê z prezentowanymi na stronie marzycielskapoczta.pl historiami Marzycielskich Dzieci, które kochaj¹ dostawaæ tradycyjne listy i kartki, a nastêp-
nie napisali do niektórych z nich kartki pocztowe zawieraj¹ce kilka serdecznych s³ów.
Tego typu dzia³ania na pewno pozytywnie wp³ywaj¹ na wychowanie,
ucz¹ pomagaæ i uwra¿liwiaj¹ na
trudn¹ sytuacjê rówieœników.
Joanna Wróbel – Sza³a
10 „Wieœci Wielichowskie”
Nominowani do tytu³u absolwenta roku uczniowie kl. 6-tej: Hubert Przydró¿ny,
Weronika Przyby³a, Mateusz Stachowiak, Agata Fr¹ckowiak i absolwentka roku
Dominika Biskup.
Fot. Stanis³aw Jacyno
Rok szkolny za nami
Kto by³ najlepszy?
Rok szkolny 2013/2014 zakoñczy³
siê 27 czerwca. W Wielichowie uroczystoœæ rozpoczê³a siê msz¹ œwiêt¹ o
godz. 9.00. Nastêpnie w sali gimnastycznej zebrali siê uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goœcie:
Adam £aniecki, burmistrz Wielichowa,
Stanis³aw Marciniak, przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej, ks. proboszcz Wieñczys³aw Nowak, Wies³aw Daktera, dyrektor Zespo³u Ekonomiczno-Administracyjnego Szkó³, Maciej JóŸkowiak, przewodnicz¹cy Rady Rodziców.
Uczniowie koñcz¹cy gimnazjum i
szko³ê podstawow¹ krótkim programem artystycznym dziêkowali nauczycielom za przekazan¹ wiedzê, cierpliwoœæ, zrozumienie i wspólnie spêdzony czas w murach szko³y. W trakcie uroczystoœci wrêczono œwiadectwa
uczniom, którzy uzyskali œredni¹ ocen
4,75 i wy¿sz¹. Œwiadectwa z wyró¿nieniem otrzymali:
Szko³a podstawowa
Kl. 4 a: Jakub £uczak – 5,18, Natalia
Malcherek – 5,18, Weronika Augustyniak – 4,91, Karolina Leœna – 4,91,
Magdalena Bendowska – 4,82, Zofia
Cha³upniczak – 4,82.
Kl. 4 b: Oskar Krawczyk – 5,36, Julia
Skrzypek – 5,18, Daria Napieralska –
5,09, Magdalena Jankowiak – 5,0, Jakub Wêc³awiak – 5,0, Mateusz Wysocki – 4,91, Miko³aj Szymañski –
4,82.
Kl. 5 a: Daniel Walkowiak – 5,27, Martyna Primke – 5,18, Agnieszka Machnicka – 5,09, Mateusz Brembor –
4,91, Bartosz G³ania – 4,91, Emilia
Jung – 4,82.
Kl. 5 b: Dawid Zborowski – 4,92, Adam
Radajewski – 4,82.
Kl. 6 a: Miko³aj Michalski – 5,45, Mateusz Stachowiak – 5,36, Emil Smolarek – 4,91, Karolina Kuleczka – 4,81,
Filip Sobañski – 4,81.
Kl. 6 b: Dominika Biskup – 5,45, Weronika Przyby³a – 5,18, Hubert Przydró¿ny – 5,09, Agata Fr¹ckowiak –
5,0, Patrycja Szczepaniak – 4,91.
Gimnazjum
I a: £ucja Michalska – 5,08, Patrycja
Paw³owicz – 4,92, Monika W³odarczak – 4,85, And¿elika Lehmann –
4,77.
I b: Magdalena Rosolska – 4,77, Teresa Drgas – 4,77, Piotr Wróbel – 4,77.
I c: Dominika Grzeœ – 4,77
I d: Marcin Kubacki – 4,77.
II a: Damian Wajman – 5,29, Anna Kuciak – 5,0, Oliwia Skrzypek – 5,0, Sonia Smolarek – 4,79.
II b: Magdalena Drgas – 5,5, Karolina
Weiss – 5,21, Julia Napieralska –
5,14, Hubert Walkowiak – 4,79.
II c: Magdalena Firlej – 4,93.
III a: Aleksandra Janeda – 5,39,
Krzysztof Rogoziñski – 5,0, Joanna
Kaczmarek – 4,83.
III b: Magdalena Szkuta – 5,44, Jagoda JóŸkowiak – 5,28, Joanna Wita –
5,28, Weronika Kubaczyk – 5,06, Wiktoria Nowacka – 4,83.
III c: Adrian Dudziak – 5,25.
III d: Patrycja Ziemkowska – 4,89
Ponadto nagrodzeni zostali uczniowie, którzy najlepiej napisali sprawdzian w kl. 6 (Dominika Biskup) i egzamin gimnazjalny (Jagoda JóŸkowiak), odnosili sukcesy w konkursach
przedmiotowych i zawodach sportowych, nie opuœcili ani jednego dnia w
szkole oraz aktywnie pracowali w samorz¹dzie uczniowskim.
Wa¿nym punktem uroczystoœci by³o
równie¿ przyznanie tytu³u Absolwenta
Roku. W tym roku to zaszczytne miano
otrzyma³y Dominika Biskup (kl. 6 b) i
Aleksandra Janeda (kl. III a). Nagrody ksi¹¿kowe dla najlepszych absolwentów gimnazjum wrêczy³ równie¿
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej.
Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej
uczniowie udali siê do klas na spotkanie z wychowawcami.
Joanna Wróbel – Sza³a
Wêdkarze o Puchar Burmistrza
Wêdkarze z wielichowskiego Ko³a PZW „Karaœ” 6 lipca 2014 r. rywalizowali na
Jeziorze Przemêckim w Olejnicy o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo.
Na zbiórce o godzinie 6.00, nad brzegiem jeziora stawi³o siê 24 amatorów
wêdkowania, wœród których by³o dwóch
juniorów. Po rozlosowaniu stanowisk
wêdkarskich o godz. 7.30 rozpoczêto zawody. Po up³ywie 4 godzin komisja sêdziowska przyst¹pi³a do wa¿enia ryb.
Zwyciêzc¹ zawodów i zdobywc¹ Pucharu Burmistrza z wynikiem 10,04 kg wy³o-
wionych ryb zosta³ Marcin Krawczyk. Drugie miejsce zaj¹³ Wies³aw Domaga³a
(8,82 kg), a trzecie Jacek Malkiewicz z rybami o wadze 8,54 kg. W kategorii juniorów zwyciê¿y³ Miros³aw Poznaniak (4,04
kg ryb), a drugie miejsce zajê³a Kinga
Machnicka, jedyna dziewczyna wœród startuj¹cych w zawodach wêdkarzy, z wynikiem 2,34 kg ryb.
Wszyscy startuj¹cy w zawodach wêdkarze mogli siê poszczyciæ z³owionymi
okazami, nikt nie by³ bez ryby. Zwyciêzca
wy³owi³ ponad 10 kg, dwóch wêdkarzy z³owi³o ryby o ciê¿arze ponad 8 kg i a¿ siedmiu - ponad 7 kg.
Kolejne zawody wielichowskiego
Ko³a KARAŒ odbêd¹ siê 24 sierpnia tak¿e na Jeziorze Przemêckim w Olejnicy.
Bêd¹ to zawody o puchar dyrektora Centrum Kultury w Wielichowie.
J. Malkiewicz
„Wieœci Wielichowskie” 11
Festyn rodzinny w Prochach
W Prochach, 8 czerwca, w sali wiejskiej odby³ siê festyn
rodzinny. Imprezê zorganizowa³o Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader we wspó³pracy z so³tysem Proch. W wydarzeniu
wziê³o udzia³ kilkadziesi¹t dzieci wraz z rodzicami.
Kilkugodzinn¹ zabawê zapewnili im obecni na wydarzeniu
korsarze, którzy zaprezentowali m.in. przedstawienie pt. „Podró¿
dooko³a œwiata z weso³ymi piratami”, do udzia³u w którym aktywnie w³¹czeni zostali mali widzowie. Dzieci uczestniczy³y w licznych konkurencjach i zabawach sprawnoœciowych, za co piraci
obdarowywali je lizakami i cukierkami. Wraz z rodzicami tworzyli
barwne korowody taneczne. Na ca³y czas trwania festynu uruchomiono stanowisko plastyczne, gdzie mali artyœci mogli kolorowaæ, a tak¿e lepiæ z masy solnej bajkowe postacie oraz dekorowaæ je wed³ug w³asnego pomys³u, a nawet pomalowaæ swoje twarze. Spotkanie up³ynê³o w bardzo mi³ej atmosferze o czym
dowodnie œwiadczy³y rozeœmiane twarze dzieci.
RJ
Dzieci z du¿ym zainteresowaniem uczestniczy³y w przygotowanych dla nich zabawach. Fot. Renata Jarczyñska
W Œniatach lato godnie powitane!
W niedzielê 29 czerwca w Œniatach
odby³o siê po raz jedenasty „Powitanie
Lata”. Organizatorem festynu by³o Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader, Rada
So³ecka z so³tysem Wac³awem Nowakiem i radnym powiatu Janem Grochowym oraz Centrum Kultury w Wielichowie.
Zawita³o wielu zacnych goœci, wœród
nich dwaj pos³owie Killion Munyama i
Stanis³aw Kalemba, Maciej Wiœniewski
z Leszna, radny Wielkopolskiego Sejmiku Samorz¹dowego, burmistrz Adam
£aniecki, Roman Jajczyk, prezes Zarz¹du Powiatowego PSL, Stanis³aw Marciniak, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, ks.
proboszcz Marek Smólski z Wilkowa Polskiego, Honorata Koz³owska, wiceburmistrz Grodziska, Jerzy Kostrzewa, przewodnicz¹cy Wielkopolskiej Izby Rolniczej
w Grodzisku, radni Rady Miejskiej Wielichowo.
W programie przewidziano liczne
atrakcje w tym mecz pi³ki no¿nej, wystêp
przedszkolaków i uczniów. Mimo deszczowej pogody wszystkie punkty bogatego programu odby³y siê. Ponadto organizatorzy zapewnili uczestnikom festynu
liczne atrakcje, w tym wystêp kabaretu
„Buczanki”, pokaz iluzjonisty i konkurencje sprawnoœciowe np. strzelanie z wiatrówki oraz zespó³ disco polo „Blue Box”.
Na zakoñczenie odby³a siê zabawa taneczna. Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim
sponsorom za pomoc.
Danuta Szymkowiak
Doskonale wypad³ w Œniatach zespó³ Kabaret „Buczanki” z Bucza
Fot. Jan Grzeœ
LKP Pieczarka zakoñczy³a sezon 2013/14
Koniec sezonu 2013/14 okaza³ siê
najlepszym w dotychczasowej historii klubu. Dru¿yna Pieczarki zajê³a 7 miejsce w
rozgrywkach A klasy gr. III WZPN.
Ca³y sezon mo¿na uznaæ za udany,
choæ w kilku meczach zabrak³o przys³owiowego ³uta szczêœcia by wywalczyæ klika punktów wiêcej. Zak³adaj¹c, ¿e g³ównym celem minionego sezonu by³o bezpieczne utrzymanie siê w klasie „A”, cel
ten zosta³ zrealizowany w stu procentach.
Start nowego sezonu nast¹pi prawdopodobnie w ostatni weekend sierpnia
(Wielopolski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej nie
og³osi³ jeszcze terminarza rozgrywek).
Trenerem pozostanie Pawe³ Brzeskot,
który wyrazi³ gotowoœæ dalszej wspó³pracy w kolejnym sezonie. Aktualnie trwaj¹
ustalenia co do szczegó³ów meczów
sparingowych. Pierwszy ze sparingów
zaplanowany jest na 26 lub 27 lipca.
Cieszy, i¿ do dru¿yny Pieczarki zg³aszaj¹ siê nowi zawodnicy, jedynym warunkiem gry w dru¿ynie seniorów Pieczarki jest ukoñczenia 16 roku ¿ycia. Warto
równie¿ wspomnieæ i podziêkowaæ wspania³ym kibicom, którzy wspieraj¹ nas w
ka¿dym meczu.
Zarz¹d LKP Pieczarka Wielichowo
chcia³by na ³amach „Wieœci Wielichowskich” podziêkowaæ wszystkim, którzy w
jakikolwiek sposób wspierali Pieczarkê
w minionym sezonie. By³y to nastêpuj¹ce instytucje i firmy: Urz¹d Miasta i Gminy
Wielichowo, Grzybmar, Ubojnia Drobiu
Smolarek, RzeŸnictwo-Wêdliniarstwo
Maciej Koz³owski, „Alex” Aleksander Papierz, Gospodarstwo Rolno-Hodowlane
Pawe³ Cha³upniczak, Przedsiêbiorstwo
Transportowe „Mada” Adam Kaczmarek,
Restauracja MDS, Gospodarstwo Rolne
„Elagra” Tadeusz Fórmanowicz – Zielêcin, „Anex” – Wielichowo, GS – Wielichowo, Apteka „Zdrowie”, Rolniczy Zak³ad Doœwiadczalny, Stacja Kontroli Pojazdów Edmund Bosy – Dêbsko, Betoniarnia Jaros³aw Skrzypczak, Zak³ad Produkcji Waty Anna Staœkiewicz, Firma Pieczarkarstwo
Jerzy Nowak – £ubnica, Bosch Car Service Florek – Wielichowo, Centrum Kultury, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna – Wielichowo, Zak³ad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej.
Karol Czub
12 „Wieœci Wielichowskie”
Migawki z XX Œwiêta Pieczarki (2)
Jan Grzeœ, dyrektor Centrum Kultury, to pomys³odawca
i g³ówny organizator Œwiêta Pieczarki od dwadziestu
lat. Otrzyma³ podziêkowania i kwiaty od minister Zofii
Szalczyk. Kwiaty w imieniu burmistrza i wielichowskiego samorz¹du wrêczy³ mu równie¿ Stanis³aw Marciniak,
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej.
Fot. Tadeusz J¹der
Ze szczególnym wdziêkiem prezentowa³y siê tancerki samby w brazylijskiej rewii.
W konkursie na Miss i Mistera Pieczarki zwyciê¿yli Oliwia
Maækowiak z Wilkowa Polskiego i Bartosz Skorupiñski z Ziemina. Tu w towarzystwie pos³a Kylliona Munyamy i burmistrza Adama £anieckiego.
Konkurs na najwiêksz¹ pieczarkê wygra³ Micha³ Michalski z
Wielichowa (na zdjêciu z ¿on¹ Ann¹), który wyhodowa³ okaz
o wadze 1890 gramów i œrednicy kapelusza 103 cm.
Fot. (3x) Pawe³ Michalski
Lato w Centrum Kultury 2014 r.
I. „Bezpieczne wakacje” – trzydniowe pó³kolonie dla dzieci (6 - 8 sierpnia)
Œroda 6 sierpnia – „Wioska rycerska”
Pi¹tek 8 sierpnia – „Lato z Krissem”
II. Akcja letnia w Piotrowie Wielkim (gry, zabawy, podchody)
III. Imprezy wakacyjne:
29 czerwca – 6 lipca – Udzia³ harcerzy w Zlocie Harcerskim - Nowogród Bobrzañski
31 lipca – 1 sierpnia Udzia³ harcerzy w Ogólnopolskim Zlocie Harcerskim z okazji 70 rocznicy Powstania Warszawskiego - Warszawa
24 sierpnia – Zawody wêdkarskie Ko³a PZW „Karaœ” na Jeziorze Przemêckim (od strony Olejnicy) o puchar
Dyrektora CK
28 sierpnia – Rajd rowerowy do Górki Duchownej (data wyjazdu mo¿e ulec zmianie)
30 sierpnia – Do¿ynki wiejskie w Wilkowie Polskim
Szczegó³owe informacje na temat w/w wydarzeñ w biurze Centrum Kultury tel. 061 44 33 199

Podobne dokumenty