TABLICE CHRONOLOGICZNE KLASA 1

Komentarze

Transkrypt

TABLICE CHRONOLOGICZNE KLASA 1
PRAHISTORIA
TABLICE CHRONOLOGICZNE
Data
Świat
ok. 4 mln r. p.n.e.
ok. 250 tys. r.
p.n.e.
ok. 120 tys. r.
p.n.e.
Pojawienie się w Afryce przodków współczesnego człowieka.
Ślady osadnictwa neandertalczyków w Jaskini
Ciemnej koło Ojcowa.
Pozostałości paleolitycznej osady założonej przez
homo sapiens w Jaskini Nietoperzowej.
ok. 20 tys. r. p.n.e.
Powstanie malowideł naskalnych w jaskini Lascaux.
ok. 10 tys. r. p.n.e.
Koniec epoki lodowcowej.
ok. 8000 r. p.n.e.
Początek epoki neolitu.
ok. 4000 r. p.n.e.
Początki cywilizacji Sumerów i wynalezienie pisma.
Początek epoki brązu.
Zjednoczenie Dolnego i Górnego Egiptu.
Powstanie piramid w Gizie.
ok. 2500 r. p.n.e.
ok. 2000 r. p.n.e.
ok. 1200r. p.n.e.
Powstanie miasta Babilon.
Panowanie Hammurabiego w Babilonii. Powstanie
Kodeksu Hammurabiego.
Zniszczenie pałacu w Knossos na Krecie.
Przybycie z Egiptu do Palestyny Hebrajczyków pod wodzą
Mojżesza.
Upadek kultury mykeńskiej w Grecji.
ok. 1100 r. p.n.e.
Wynalezienie przez Fenicjan pisma alfabetycznego.
ok. 1000 r. p.n.e.
Początek epoki żelaza.
X w. p.n.e.
Królestwo żydowskie Dawida i Salomona.
IX w. p.n.e.
Opracowanie alfabetu greckiego.
VIII w. p.n.e.
Powstanie „Iliady" i „Odysei" Homera.
776 r. p.n.e.
Pierwsze igrzyska olimpijskie w Grecji.
753 r. p.n.e.
Legendarna data założenia Rzymu.
XVIII w. p.n.e.
ok, 1375 r. p.n.e.
XIII w. p.n.e.
STAROŻYTNOŚĆ
738 r. p.n.e.
Powstanie osady w Biskupinie.
VII w. p.n.e.
Początek spisywania Biblii. Rozpoczęcie kolonizacji greckiej.
VI w. p.n.e.
539 r. p.n.e.
Objęcie rządów w Babilonii przez Nabuchodonozora II.
Zdobycie Jerozolimy przez Babilończyków - początek niewoli
babilońskiej.
Upadek Babilonu. Koniec niewoli babilońskiej Żydów.
534 r. p.n.e.
Początki teatru greckiego.
509 r, p.n.e.
Obalenie króla w Rzymie - powstanie republiki.
508 r. p.n.e.
479 r. p.n.e.
Wprowadzenie demokracji w Atenach.
Powstanie Greków w Jonii zakończone zdobyciem
zniszczeniem Miletu przez Persów.
Bitwa pod Maratonem zakończona zwycięstwem Greków.
Wyprawa Kserksesa na Grecję. Bitwy pod Termopilami i
Salaminą.
Bitwa pod Platejami i wyparcie Persów z Grecji.
449 r. p.n.e.
Ogłoszenie w Rzymie Prawa XII tablic.
431-404 r. p.n.e.
Wojna peloponeska pomiędzy Atenami i Spartą.
387 r. p.n.e.
Założenie Akademii Platońskiej.
338 r. p.n.e.
Zwycięstwo Filipa II nad Grekami w bitwie pod Cheroneą.
336 r. p.n.e.
333 r. p.n.e.
Wstąpienie na tron syna Filipa II, Aleksandra.
Początek wyprawy perskiej Aleksandra Macedońskiego.
Bitwa nad rzeką Granikos.
Zwycięstwo Aleksandra nad Dariuszem III w bitwie pod Issos.
331 r. p.n.e.
Bitwa pod Gaugamelą i opanowanie Persji przez Aleksandra.
326-325 r. p.n.e.
264-241 r. p.n.e.
Wyprawa Aleksandra Macedońskiego do Indii.
Śmierć Aleksandra Wielkiego i rozpad jego imperium.
Początek epoki hellenistycznej.
I wojna punicka.
218-201 r. p.n.e.
II wojna punicka.
218 r. p.n.e.
Początek wyprawy Hannibala do Italii.
216 r. p.n.e.
Zwycięstwo Hannibala w bitwie pod Kannami.
202 r. p.n.e.
Klęska Hannibala pod Zamą.
149-146 r. p.n.e.
III wojna punicka.
586 r. p.n.e.
499-494 r. p.n.e.
490 r. p.n.e.
480 r. p.n.e.
334 r. p.n.e.
323 r. p.n.e.
Polska
Najstarsze ślady homo sapiens.
ok. 40 tys. r. p.n.e.
ok. 3000 r. p.n.e.
KLASA 1
TABLICE CHRONOLOGICZNE
73-70 r. p.n.e.
Zdobycie i zburzenie Kartaginy. Zniszczenie Koryntu
podporządkowanie Grecji władzy rzymskiej.
Powstanie niewolników pod wodzą Spartakusa.
52 r. p.n.e.
Bitwa pod Alezją i podporządkowanie Galii przez Cezara.
49 r. p.n.e.
Początek wojny Cezara z Pompejuszem.
44 r. p.n.e.
Zamordowanie Cezara.
31 r. p.n.e.
28 r. p.n.e.
Klęska Marka Antoniusza i Kleopatry w bitwie pod Akcjum.
Zajęcie Egiptu. Przejęcie pełni władzy nad imperium przez
Oktawiana Augusta. Koniec epoki hellenistycznej.
Przyjęcie przez Oktawiana August tytułu princepsa.
ok. 7-4 r. p.n.e.
Narodziny Jezusa.
14 r. n.e.
Śmierć Oktawiana Augusta.
30 r. n.e.
Śmierć Jezusa.
64 r. n.e.
79 r. n.e.
Pożar Rzymu i prześladowania chrześcijan przez Nerona.
Zdobycie Jerozolimy przez Tytusa i zburzenie świątyni
jerozolimskiej.
Wybuch Wezuwiusza i zniszczenie Pompejów.
82 r. n.e.
Ukończenie budowy Koloseum.
122 r. n.e.
Wzniesienie Wału Hadriana w Brytanii.
125 r. n.e.
Powstanie rzymskiego Panteonu.
303-304 r. n.e.
Prześladowania chrześcijan przez cesarza Dioklecjana.
Wydanie Edyktu mediolańskiego o tolerancji religijnej
przez cesarza Konstantyna Wielkiego
Założenie Konstantynopola.
146 r. p.n.e.
STAROŻYTNOŚĆ
30 r. p.n.e.
70 r. n.e.
313 r. n.e.
330 r. n.e.
ok. 375 r. n.e.
380 r. n.e.
392 r. n.e.
395 r. n.e.
451 r. n.e.
455 r. n.e.
476 r. n.e.
ŚREDNIOWIECZE
Początek wędrówki ludów w Europie.
Wydanie przez Teodozjusza Wielkiego edyktu nakazującego
chrześcijanom przyjęcie wyznania katolickiego.
Ogłoszenie przez Teodozjusza Wielkiego chrześcijaństwa
religią panującą i wydanie zakazu oddawania czci dawnym
bogom.
Podział cesarstwa na część zachodnią i wschodnią przez
Teodozjusza Wielkiego.
Pokonanie Hunów w bitwie na Polach Katalaunijskich.
Zdobycie i zniszczenie Rzymu przez Wandalów.
Upadek cesarstwa zachodniorzymskiego. Umowny koniec
epoki starożytnej.
496 r.
Przyjęcie chrztu przez Chlodwiga z rodu Merowingów.
534 r.
Spisanie Kodeksu Justyniana.
537 r.
Zakończenie budowy Hagia Sophia.
ok. 600 r.
Początek ekspansji Słowian na zachód i południe Europy.
622 r.
Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny.
632 r.
Śmierć Mahometa i początek ekspansji arabskiej.
711 r.
751 r.
Atak Arabów na Półwysep Iberyjski.
Powstrzymanie ekspansji Arabów w Europie przez
Franków w bitwie pod Poitiers.
Przejęcie przez Karolingów władzy w państwie Franków.
771 r.
Początek samodzielnych rządów Karola w państwie Franków.
789 r.
Zarządzenie Karola Wielkiego o zakładaniu szkół kościelnych.
800 r.
Koronacja Karola Wielkiego na cesarza.
814 r.
Śmierć Karola Wielkiego w Akwizgranie.
ok. 830 r.
Powstanie Państwa Wielkomorawskiego.
843 r.
Zjazd w Verdun i rozpad państwa Karola Wielkiego.
863 r.
Misja Cyryla i Metodego wśród Słowian.
ok. 895 r.
Przybycie Węgrów do Europy.
910 r.
Założenie opactwa w Cluny,
955 r.
Zwycięstwo Ottona I nad Węgrami na Lechowym Polu.
Koronacja cesarska Ottona I z dynastii saskiej. Powstanie
Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego.
732 r.
962 r.
ok. 960 r.
966 r.
968 r.
972 r.
KLASA 1
Objęcie władzy przez Mieszka I w państwie Polan.
Chrzest Polski.
Powstanie w Poznaniu pierwszego w Polsce
biskupstwa.
Zwycięstwo Mieszka I pod Cedynią.
TABLICE CHRONOLOGICZNE
988 r.
991 r.
Chrzest Rusi.
992 r.
997 r.
1000r.
1001 r.
Pielgrzymka Ottona III do grobu Karola Wielkiego.
Koronacja władcy Węgier Stefana Wielkiego.
1003 r.
1018 r.
ŚREDNIOWIECZE
1025r.
1031 r.
1038 r.
1039r.
1075 r.
Wielka schizma wschodnia.
Dyktat papieski Grzegorza VII - początek sporu pomiędzy
papiestwem a cesarstwem.
1076r.
1077 r.
Pokuta cesarza Henryka IV w Canossie.
Koronacja Bolesława Śmiałego.
Bunt możnych przeciwko Bolesławowi. Śmierć św.
Stanisława ze Szczepanowa.
Podział kraju przez Władysława Hermana
pomiędzy synów Bolesława i Zbigniewa.
Wyprawa króla niemieckiego Henryka V na Polskę
- oblężenie Głogowa.
Spisanie kroniki przez Galia Anonima.
Włączenie Pomorza Gdańskiego do Polski przez
Bolesława Krzywoustego.
1079r.
1097r.
1109r.
1112-1116 r.
1116 r.
1122 r.
1124 r.
1138 r.
Powstanie dokumentu Dagome iudex.
Śmierć Mieszka I i początek panowania Bolesława
Chrobrego.
Śmierć św. Wojciecha podczas misji w Prusach.
Zjazd gnieźnieński.
Najazd Bolesława Chrobrego na Miśnię, Milsko i
Łużyce.
Zajęcie Czech przez Bolesława Chrobrego.
Wybuch wojen polsko-niemieckich.
Pokój w Budziszynie.
Koronacja królewska Bolesława Chrobrego.
Śmierć Bolesława Chrobrego. Koronacja
Mieszka II na króla Polski.
Najazd niemiecko-ruski na Polskę. Ucieczka
Mieszka II z kraju.
Najazd czeskiego księcia Brzetysława na Polskę.
Początek odbudowy kraju przez Kazimierza
Odnowiciela.
1002r.
1054 r.
KLASA 1
Podpisanie konkordatu wormackiego kończącego spór
pomiędzy cesarzem a papieżem.
Uznanie zwierzchnictwa polskiego przez władców
Pomorza Zachodniego.
Śmierć Bolesława Krzywoustego. Początek
rozbicia dzielnicowego Polski.

Podobne dokumenty