KCH - ART PLAST Sp. z oo

Komentarze

Transkrypt

KCH - ART PLAST Sp. z oo
ArtAMID®
Modyfikowany Poliamid
Karta charakterystyki substancji chemicznej ArtAMID6 seria 400
(tworzywo na bazie surowca z recyklingu)
1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA
Nazwa preparatu:
I. Odmiany wzmocnione włóknem szklanym w kolorze czarnym: ArtAMID6 410GF
czarny, ArtAMID6 415GF, ArtAMID6 425GF czarny, ArtAMID6 430GF czarny,
ArtAMID6 435GF czarny
II. Odmiana wzmocniona włóknem szklanym w kolorze naturalnym: ArtAMID6 430GF
Zastosowanie:
Produkcja detali z tworzyw sztucznych
Producent:
Art Plast Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 68d, 95-030 Rzgów
tel. 081-820-19-40, fax 081-820-19-45
Telefony alarmowe:
Straż pożarna: 988, z telefonów komórkowych: 112
Informacja toksykologiczna w Polsce: 042-631-47-24
Osoba odpowiedzialna:
Przemysław Przesmycki e-mail: [email protected]
2. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH
Charakterystyka chemiczna
Poliamid 6 (z recyklingu), włókno szklane, stabilizatory przetwórstwa,
przeciwutleniacze, środki antyadhezyjne, barwniki
Tworzywo może zawierać: poliamid 6.6, uniepalniacze bezhalogenkowe,
uniepalniacze bromowe, stabilizatory UV oraz inne dodatki stosowane w
przetwórstwie tworzyw
Numer CAS:
25038-54-4
3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
Produkt ten, zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej 1999/45, 67/548,76/769 i następnymi zmianami nie jest zaliczany do
niebezpiecznych.
4. PIERWSZA POMOC
Wdychanie:
Kontakt przez skórę:
Kontakt z oczami:
Spożycie:
W przypadku wystąpienia nadmiernej inhalacji dymem/parami wynieść
poszkodowanego
na
świeże
powietrze.
Wezwać
pomoc
lekarską.
Ogrzać poszkodowanego a gdy konieczne zastosować oddychanie usta-usta lub
sztuczne oddychanie.
W razie oparzenia roztopionym produktem szybko ochłodzić zimną wodą. Nie
odciągać stężałego produktu od skóry. Wezwać lekarza.
W przypadku kontaktu z pyłem lub oparami produktu płukać oczy z otwartą powieką
przez kilka minut pod bieżącą wodą. W przypadku utrzymywania się objawów
podrażnienia skonsultować się z lekarzem.
W razie spożycia, przy wystąpieniu niepokojących objawów skonsultować się z
lekarzem.
5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
Środki gaśnicze:
Woda, piana, dwutlenek węgla, proszki gaśnicze
Nieodpowiednie środki
Brak
gaśnicze:
Szczególne zagrożenia:
Substancje mogące powstawać w przypadku pożaru: tlenek węgla, cyjanowodór,
tlenki azotu (Nox), toksyczne gazy/pary. Produkty spalania są niebezpieczne dla
zdrowia.
Uwagi dodatkowe:
Środki ochrony indywidualnej dla strażaków: stosować izolujący aparat oddechowy
oraz pełny strój ochronny
6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA
Metody usuwania i
Rozsypany materiał należy zbierać mechanicznie
oczyszczania:
Dodatkowe uwagi:
Istnieje niebezpieczeństwo poślizgnięcia się na rozsypanym
Zanieczyszczony materiał utylizować zgodnie z pkt. 13
materiale.
7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE
Magazynowanie:
Przechowywać w zamkniętych opakowaniach. Chronić przed wilgocią.
Postępowanie z substancją:
Zapewnić odpowiednie uziemienie urządzeń. Nie palić. Nie używać otwartego ognia.
Zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń
Ochrona przeciwpożarowa i
W przypadku właściwego przetwórstwa nie są konieczne dodatkowe środki
przeciwwybuchowa:
bezpieczeństwa
8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Środki ochrony indywidualnej:
Ochrona dróg oddechowych:
Stosować w przypadku narażenia na opary stopionego produktu
Ochrona oczu:
Gogle ochronne
Ochrona rąk:
Rękawice ochronne
Ochrona ciała:
Odzież ochronna
Techniczne środki ochrony:
Wentylacja pomieszczeń
9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Postać/stan fizyczny:
Granulat
Data aktualizacji: 03.08.2009
Strona 1/2
ArtAMID®
Modyfikowany Poliamid
Karta charakterystyki substancji chemicznej ArtAMID6 seria 400
(tworzywo na bazie surowca z recyklingu)
Zapach:
Temperatura topnienia:
Temperatura zapłonu:
Właściwości wybuchowe:
PH:
Ciężar właściwy:
Ciężar nasypowy:
Rozpuszczalność wodzie:
Rozpuszczalność w innych
rozpuszczalnikach:
Brak
225-250°C
>400°C
Brak
Nie stosuje się
>1,14 g/cm3
>0,6 g/cm3
Nie rozpuszcza się
W temp. pokojowej rozpuszczalny w stężonych kwasach, fenolu, krezolu
10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
Stabilność:
Produkt stabilny w normalnych warunkach
Rozkład termiczny
>300°C
Warunki i materiały, których
Źródła zapłonu, silne utleniacze
należy unikać
11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Nierozpuszczalny w wodzie, nietoksyczny
Uwagi dodatkowe:
Przy prawidłowym użytkowaniu i przetwarzaniu, zgodnym z zaleceniami producenta,
materiał nie stwarza według naszych doświadczeń i posiadanych informacji żadnych
zagrożeń zdrowotnych.
12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
Stabilność i rozkład:
Produkt jest obojętny i niepodległa rozkładowi
13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (DZ.U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami).
Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (DZ.U. Nr 63, poz.
638 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. Nr 112, poz. 1206)
Kod odpadu: 070213 Odpady z tworzyw sztucznych lub inny określony dla danej branży i danego rodzaju przetwórstwa.
Niszczyć przez spalanie zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie utylizacji odpadów.
Opakowania nieoczyszczone:
Usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
14. INFORMACJE O TRANSPORCIE
Produkt nie jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych (ADR, RID)
15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH
1. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r., o substancjach chemicznych (Dz.U.01.11.84 z późniejszymi zmianami)
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikowania substancji
i preparatów chemicznych (Dz.U.03.171.1666)
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich
klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U.03.199.1948).
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej
i preparatu niebezpiecznego (Dz.U.02.140.1171).
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U.03.173.1679).
6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.02.217.1833)
7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich
klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U.05.201.1674)
8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz.U.01.62.628 z późniejszymi zmianami)
9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.01.62.627 z późniejszymi zmianami)
10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki
niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne.
(Dz.U.02.142.1194).
11. Ustawa z 20 października 2002r o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U.02.199.1671 z późniejszymi
zmianami)
16. INNE INFORMACJE
Powyższe dane są zgodne z naszym aktualnym stanem wiedzy zostały zebrane pod kątem wymagań bezpieczeństwa, nie
należy ich traktować jako parametrów gwarantowanych w odniesieniu do charakterystyki produktu.
Art Plast Sp. z o.o. nie będzie ponosił odpowiedzialności za nieprawidłowe stosowanie, przetwarzanie i obrót produktem
przez kupującego i użytkowników produktu.
Data aktualizacji: 03.08.2009
Strona 2/2

Podobne dokumenty