CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY

Komentarze

Transkrypt

CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
modele
PDR-H450, PDR-H850, PDR-H1650
4/8/16 kanałów
WERSJA 5.01PL
• Dziękujemy za zakup rejestratora APER.
• Przed dokonaniem instalacji rozpoczęciem użytkowania rejestratora należy dokładnie zapoznać się z poniższą
instrukcją obsługi.
• Instrukcję obsługi należy przechowywać starannie w łatwo dostępnym miejscu w celu umożliwienia
korzystania z niej w przyszłości.
• Przed podłączeniem urządzeń towarzyszących takich jak kamery, monitory, urządzenia będące źródłem
alarmów czy komputery, a dostarczanych przez innych producentów należy zapoznać się z towarzyszącymi
im instrukcjami w celu ich właściwej instalacji.
• Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian parametrów urządzenia oraz towarzyszącego
oprogramowania bez wcześniejszego powiadomienia.
www.spstrading.com.pl
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
UWAGA
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
NIE OTWIERAĆ OBUDOWY
UWAGA:
W CELU OGRANICZENIA RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM NIE NALEŻY OTWIERAĆ OBUDOWY.
WEWNĄTRZ UMIESZCZONE SĄ SPECJALIZOWANE OBWODY ELEKTRONICZNE.
NAPRAWY MOGĄ BYĆ DOKONYWAĆ WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Znak błyskawicy umieszczony w trójkącie ma na celu ostrzeżenie
użytkownika o obecności wewnątrz obudowy nieizolowanych źródeł
napięcia,
które
mogą
stanowić
zagrożenie
porażenia
prądem
elektrycznym dla człowieka.
Znak wykrzyknika umieszczony w trójkącie ma na celu zwrócenie uwagi
użytkownika na konieczność zachowania właściwej ostrożności podczas
obsługi, konserwacji i serwisowania urządzenia zgodnie z towarzyszącą
mu instrukcją i dokumentacją.
Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii
Europejskiej
Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego
produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi.
Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytego sprzętu do
wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych. Gromadzenie osobno i recykling tego typu odpadów
przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla
zdrowia i środowiska naturalnego. Dalsze informacje na temat sposobu
utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać u odpowiednich władz
lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w
miejscu zakupu produktu.
2
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
OSTRZEŻENIE:
W CELU PRZECIWDZIAŁANIA PRZYPADKOM POWSTANIA POŻARU ORAZ
PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NALEŻY CHRONIĆ URZĄDZENIE
PRZED BEZPOŚREDNIM ODDZIAŁYWANIEM DESZCZU I WILGOCI.
Spis treści
■ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
………………………………………………………………………………
2
………………………………………………………………………………………………
3
■ Środki bezpieczeństwa …………………………………………………………………………………
5
■ Obsługa …………………………………………………………………………………………………
7
1. Panel przedni ………………………………………………………………………………………
7
………………………………………………………………………………………
9
■ Spis treści
2. Panel tylny
3. Pilot zdalnego sterowania
■ Instalacja i podłączenia
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
11
12
a) Kamera, monitor, mikrofon, czujniki alarmowe i przewód zasilający
b) Wejścia i wyjścia alarmowe
c) Podłączenie zewnętrznych urządzeń archiwizacyjnych
d) Podłączenie kamer obrotowych
e) Wymagania systemu PC dla przyłączenia sieci
■ Eksploatacja
1. Ustawienia czasu i daty ……………………………………………………………………… 15
2. Ustawienia pozycji ekranu
3. Podgląd bieżący
………………………………………………………………… 16
……………………………………………………………………………… 16
1) Przełączanie trybu wyświetlania
2) Ustawienia nazw kamer
3) Automatyczna sekwencja (szybkość sekwencji przełączania kamer)
4) Wybór protokołu sterowania kamerą obrotową
5) Ustawienia jasności, kontrastu i nasycenia barw
6) Tryb maskowania
4.
Zapis podstawowy
5.
Zapis alarmowy
………………………………………………………………………
25
…………………………………………………………………………… 30
…………………………………… 33
6.
Zapis wywoływany detekcją aktywności w obrazie
7.
Zapis programowany czasowo ……………………………………………………………
8.
Odtwarzanie ………………………………………………………………………………… 38
3
36
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
1) Podstawowy tryb odtwarzania
2) Odtwarzanie wstecz
3) Odtwarzanie klatka po klatce
4) Ustawianie szybkości odtwarzania
5) Odtwarzanie dźwięku
9. Wyszukiwanie daty i czasu …………………………………………………………………… 41
10. Wyszukiwanie zdarzeń alarmowych ………………………………………………………… 43
11. Ustawienia systemowe
……………………………………………………………………… 44
12. Ustawienia sieci ……………………………………………………………………………… 49
13. Informacje systemowe i lista logowania …………………………………………………… 53
14. Powiększanie kadru
………………………………………………………………………
54
…………………………………………………
55
15. Sterowanie ruchem kamer obrotowych
16. Obsługa urządzeń archiwizujących
■ Podłączenie zewnętrznego modemu
■ Dane techniczne i wyposażenie
…………………………………………………………… 57
…………………………………………………………………
62
………………………………………………………………………
63
4
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
Nie zakrywać otworów wentylacyjnych w obudowie urządzenia. Aby zabezpieczyć urządzenie
przed przegrzaniem należy usytuować je w taki sposób, aby pozostawić co najmniej 5
centymetrową przestrzeń wokół otworów wentylacyjnych.
Nie dopuścić do dostania się poprzez otwory wentylacyjne do wnętrza obudowy metalowych
przedmiotów. Może to doprowadzić do trwałego uszkodzenia rejestratora. W takim przypadku
należy niezwłocznie wyłączyć zasilanie urządzenia lub wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
Skontaktować się z wykwalifikowanym serwisem wskazanym przez dystrybutora sprzętu.
Nie należy rozbierać urządzenia ani dokonywać w nim samodzielnie żadnych przeróbek jeśli nie
zostało to szczegółowo opisane w instrukcji. Może to doprowadzić do porażenia prądem
elektrycznym. Czynności takich powinien dokonywać zawsze wykwalifikowany serwis wskazany
przez dystrybutora sprzętu.
W przypadku, gdy podczas obsługi urządzenia pojawi się dym lub intensywny zapach należy
niezwłocznie przerwać pracę. Uszkodzenie tego typu może skutkować powstaniem pożaru lub
porażeniem prądem elektrycznym. Należy niezwłocznie wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyk kabla
zasilającego z gniazda sieciowego. Po upewnieniu się, że źródłem zadymienia był rejestrator
należy skonsultować się z dystrybutorem sprzętu.
Przerwać pracę urządzenia w przypadku upuszczenia na urządzenie ciężkiego obiektu lub w
przypadku, gdy obudowa urządzenia wykazuje ślady uszkodzenia. Nie uderzać i nie potrząsać
urządzeniem. Należy niezwłocznie wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyk kabla zasilającego z gniazda
sieciowego. Skonsultować się z dystrybutorem sprzętu.
Nie dopuścić do kontaktu lub zamoczenia urządzenia wodą lub innymi płynami. Zabezpieczyć
urządzenie przed dostaniem się cieczy do wewnątrz.
Urządzenie nie posiada obudowy
wodoodpornej. W przypadku, gdy obudowa wystawiona zostanie na kontakt z cieczą należy
ostrożnie wytrzeć ją suchą, chłonącą ciecz ścierką. W przypadku, gdy ciecz dostała się do wnętrza
obudowy niezwłocznie wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyk kabla zasilającego z gniazda sieciowego.
Dalsza eksploatacja urządzenia może grozić pożarem lub doprowadzić do porażenia prądem
elektrycznym. Skonsultować się z dystrybutorem sprzętu.
Do czyszczenia i konserwacji urządzenia nie należy używać substancji zawierających alkohol,
benzen, rozpuszczalniki lub innych substancji łatwopalnych. Użycie takich substancji może
doprowadzić do ich zapalenia się. Czyszczenie urządzenia przeprowadzać w regularnych
odstępach czasu wycierając zgromadzony na obudowie kurz przy pomocy suchej ścierki. W
środowisku o podwyższonym stopniu zakurzenia, wilgotności lub zawartości substancji tłustych,
zabrudzenia gromadzące się wokół otworów wentylacyjnych i gniazd mogą w dłuższym okresie
czasu
doprowadzić
do
ich
zablokowania,
zwarć
lub
doprowadzić
do
zapalenia
nagromadzonych zanieczyszczeń.
5
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
się
Nie przecinać , chronić przed uszkodzeniami i przeróbkami oraz nie stawiać ciężkich przedmiotów
na kablu zasilającym. Może to doprowadzić do zwarcia, a w jego efekcie do pożaru lub porażenia
prądem elektrycznym.
Nie dotykać urządzenia i kabla zasilającego wilgotnymi rękami. Może to doprowadzić do porażenia
prądem. Wyłączać przewód z gniazda zasilającego trzymając za wtyk. Wyłączanie kabla trzymając
za elastyczną część kabla może doprowadzić do uszkodzenia warstwy izolującej tworząc
potencjalne zagrożenie powstania pożaru lub porażenia prądem
Do zasilania urządzenia używać wyłącznie atestowanych akcesoriów i źródeł zasilania. Użycie
niewłaściwych akcesoriów lub źródeł zasilania może prowadzić do przegrzania urządzenia,
powstania zakłóceń w jego pracy, pożaru, spowodować porażenie prądem lub spowodować inne
zagrożenia.
Nie kłaść baterii blisko źródeł ciepła i nie wystawiać ich na bezpośrednie działanie płomieni lub
temperatury. Nie zamaczać. Może to prowadzić do uszkodzenia baterii oraz wycieków substancji
powodujących korozję. Może to doprowadzić do poparzeń.
Chronić baterie przed uszkodzeniami, przerabianiem i przegrzaniem. Może to grozić poparzeniem
lub eksplozją. W przypadku kontaktu z elektrolitu z ciałem należy spłukać go obficie wodą. W razie
konieczności należy zasięgnąć porady lekarskiej.
Chronić baterie przed upuszczeniem i narażaniem na uszkodzenia obudowy. Grozi wyciekiem i
poparzeniem.
Chronić baterie przed zwarciem elektrod. Może to doprowadzić do przegrzania i wycieku.
Dostarczony w zestawie kabel zasilający został specjalnie zaprojektowany do zastosowania z
rejestratorem. Nie należy stosować go do zasilania innych urządzeń, gdyż może to spowodować
ryzyko powstania pożaru lub inne zagrożenia.
Urządzenie nie powinno pracować w warunkach wykraczających poza wskazany zakres
temperatury i wilgotności. Nie powinno też być zasilane ze źródeł o niewłaściwej charakterystyce.
Nie stosować urządzenia w środowisku charakteryzującym się wysoką temperaturą i wilgotnością.
Do właściwej pracy urządzenia należy zapewnić mu środowisko charakteryzujące się
temperaturami w zakresie +5°C - +40°C i wilgotności nie przekraczającej 90%. Urządzenie
powinno być zasilane prądem zmiennym o napięciu 110V-220V i częstotliwości 50/60Hz.
Bateria systemowa podtrzymująca pamięć powinna zostać w pełni naładowana. Po uruchomieniu
urządzenia w celu pełnego naładowania baterii powinno ono pozostać włączone przez 48 godzin.
Jest to niezbędne przy pierwszym uruchomieniu urządzenia i wtedy, gdy przez dłuższy okres
czasu było odłączone od sieci zasilającej. Niepełne naładowanie baterii może prowadzić do utraty
ustawień po odłączeniu urządzenia od sieci zasilającej. W pełni naładowana bateria zapewnia
potrzymania pamięci przez 48 godzin.
Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian zarówno w funkcjach rejestratora jak i w
zawartości instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.
6
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
Obsługa
1. Elementy panelu przedniego
1-1. Rozmieszczenie elementów
1)
Przycisk włączenia urządzenia (POWER)
Użycie przycisku powoduje uruchomienie urządzenia. Ponowne użycie przycisku
spowoduje wyłączenie urządzenia (może to wymagać podania hasła dostępu do
funkcji). Włączenie urządzenia sygnalizowane jest zapaleniem się czerwonej lampki
kontrolnej (zespół lampek sygnalizacyjnych 18). Po włączeniu urządzenia lampka
miga w trakcie inicjalizacji i testowania HDD.
2)
Przyciski przyśpieszonego odtwarzania wstecz i do przodu
3)
Przycisk blokowania dostępu (LOCK)
Użycie przycisku powoduje zablokowanie klawiatury urządzenia oraz dostępu do
obsługi za pomocą pilota zdalnego sterowania, Zielona lampka sygnalizacyjna LOCK
(zespół lampek sygnalizacyjnych 18) sygnalizuje blokadę obsługi urządzenia. W celu
odblokowania dostępu należy przycisnąć przycisk i wprowadzić kod dostępu
administratora.
4)
Przycisk archiwizacji (BACKUP)
Użycie przycisku uruchamia tryb kopiowania plików z dysku twardego na nośnik
wewnętrzny lub zewnętrzny.
5)
Przycisk ENTER i powiększenia (ZOOM)
Przycisk służy do zatwierdzenia ustawień dokonanych w menu. Przycisk służy
7
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
również do powiększenia fragmentu kadru. Użycie przycisku powoduje wyświetlenie
okna wyboru obszaru powiększenia. Położenie okna regulowane jest przyciskami
kursorów. Ponowne użycie przycisku uruchamia tryb powiększenia. Użycie kursorów
umożliwia przesuwanie obszaru powiększenia.
6)
Przyciski kursorów ()
W menu ekranowym służą do przemieszczania kursora. W trybie powiększenia
umożliwiają wybór powiększanej części kadru. Służą też do sterowania ruchem
przyłączonych do rejestratora kamer obrotowych.
7)
Przycisk CANCEL
Przycisk umożliwia pominięcie ustawień dokonywanych w menu. W trybie
powiększenia powoduje powrót do oryginalnej wielkości obrazu. W trybie
wyświetlania przycisk wyłącza napisy ekranowe. Przycisk usuwa również komendy
alarmowe (AL, VL, PL) wyświetlane w prawym górnym rogu ekranu. Przycisk wyłącza
też sygnalizację alarmową.
8)
Przyciski numeryczne (1~16)
Służą
do
wprowadzenia
hasła
oraz
bezpośredniego
wyboru
obrazów
z
poszczególnych kamer.
9)
Zestaw wskaźników sygnalizacyjnych
10) Złącze komunikacyjne USB 2.0
11) Przyciski odtwarzania poklatkowego
12) Przycisk rejestracji programowanej (SCHEDULE)
Użycie przycisku uruchamia programowany tryb pracy urządzenia. Zielona lampka
kontrolna sygnalizuje włączenie i wyłączenie trybu.
13) Przycisk zmiany trybu wyświetlania (podziały ekranu)
14) Odbiornik IR pilota zdalnego sterowania
15) Przycisk obsługi kamer obrotowych (PAN/TILT/ZOOM)
Użycie przycisku uruchamia sterowanie kamer ruchomych przyłączonych do portu
RS-422/RS-485 urządzenia.
16) Przycisk wyszukiwania TIME SEARCH
Przycisk uruchamia MENU wyszukiwania według kryteriów czasu i daty.
17) Przycisk dostępu do MENU
Użycie przycisku otwiera dostęp do MENU ekranowego ustawień urządzenia. Dostęp
do menu wymaga podania hasła dostępu. Ponowne użycie przycisku umożliwia
wyjście z dowolnego poziomu menu ekranowego urządzenia.
18) Przycisk wyszukiwania ALARM SEARCH
Przycisk uruchamia MENU wyszukiwania zdarzeń alarmowych.
19) Przycisk INFO
8
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
Użycie przycisku powoduje wyświetlenie aktualnych informacji systemowych.
Ponowne użycie przycisku skutkuje wyświetleniem listy logowania.
20) Wbudowany napęd CD-RW
21) Przycisk RESTORE (odczyt z nośnika zewnętrznego)
W obecnej wersji systemu przycisk jest nieaktywny.
2. Panel tylny - podłączenia
2-1 . Wersja 4/8 kanałowa
1) Złącza wejść kamerowych. Złącza w postaci konektorów BNC dla podłączenia
sygnałów z kamer.
2) Złącza wyjść kamerowych. Złącza wyjściowe BNC połączone przelotowo ze źródłami.
3) Złącza wyjściowe BNC i S-Video dla podłączenia monitora telewizyjnego
4) Złącze wyjściowe sygnału AUDIO. Złącze w postaci konektora CINCH (RCA).
5) Złącze wejściowe sygnału AUDIO. Złącze w postaci konektora CINCH (RCA).
6) Złącze mikrofonowe. Gniazdo JACK dla podłączenia mikrofonu.
7) Port komunikacyjny USB 2.0. Wykorzystywany do podłączenia zewnętrznych
urządzeń rejestrujących.
8) Złącze sieciowe RJ-45 (tzw. Ethernet)
9) Zespół wejść i wyjść alarmowych
10)Komunikacyjny port szeregowy RS-232C
11) Port RS-422. Służy do podłączenia kamer obrotowych i klawiatury kablowej.
12) Gniazdo monitora VGA. Działanie złącza wymaga zainstalowania modułu VGA.
13) Gniazdo zasilające
14) Wentylator zasilacza
9
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
2-2. Wersja 16 kanałowa
1) Złącza wejść kamerowych. Złącza w postaci konektorów BNC dla podłączenia 16
kamer.
2) Złącze wyjściowe BNC i S-Video dla podłączenia monitora telewizyjnego
3) Złącze wyjściowe sygnału AUDIO. Złącze w postaci konektora CINCH (RCA).
4) Złącze wejściowe sygnału AUDIO. Złącze w postaci konektora CINCH (RCA).
5) Złącze mikrofonowe. Gniazdo JACK dla podłączenia mikrofonu.
6) Port komunikacyjny USB 2.0. Wykorzystywany do podłączenia zewnętrznych
urządzeń rejestrujących
7) Złącze sieciowe RJ-45 (tzw. Ethernet).
8) Zespół wejść i wyjść alarmowych.
9) Port szeregowy RS-232C
10) Port RS-422. Służy do podłączenia kamer obrotowych i klawiatury kablowej.
11) Gniazdo monitora VGA. Działanie złącza wymaga zainstalowania modułu VGA.
12) Złącze wyjściowe sygnałów z kamer. Złącze przelotowe.
13) Gniazdo zasilające
12) Wentylator zasilacza
10
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
3. Pilot zdalnego sterowania
STEROWANIE KAMERAMI
OBROTOWYMI
ZASILANIE
ARCHIWIZACJA
ID REJESTRATORA
POWIĘKSZENIE
ODCZYT
REZYGNUJ/WYŁĄCZ OSD
ZATWIERDŹ/WYBÓR
KANAŁU
MENU
WYSZUKIWANIE
ALARMÓW
WYSZUKIWANIE CZASU
ODTWARZANIE
KALTKA PO KLATCE
ZAPIS
STOP
SZYBKIE ODTWARZANIE
WSTECZ
SZYBKIE ODTWARZANIE
DO PRZODU
KLAWIATURA NUMERYCZNA
TRYB WYSWIETLANIA
PRZYCISK INFO
ODTWARZANIE AUDIO
PRZYCISK LOGOWANIA
TRYB PROGRAMOWANY
11
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
INSTALACJA I PODŁĄCZENIA.
1. Kamery, monitor, mikrofon, czujki alarmowe i przewód zasilający.
(Przykład rejestratora 8 kanałowego)
<UWAGA>
Ilość kanałów
Ilość kamer
Ilość czujek alarmowych
4 (PDR-H450)
4
4
8(PDR-H850)
8
8
16(PDR-H1650)
16
16
12
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
2. Wejścia i wyjścia alarmowe.
“ Podłączenie czujek z konektorami N.O. (normalnie otwarte)
A1
A2
A3
A4
G
A5
A6
A7
A8
G
AO G
Alarm Sensor
A1~A8
:
<PDR-H403>
Wejścia alarmowe 1~8
・Maksymalne obciążenie wyjścia 1mA, 5VDC.
Wejścia alarmowe 1~4
<PDR-H1603> Wejścia alarmowe 1~16
AO :
G :
Wyjście alarmowe
GND (masa)
3. Podłączenie zewnętrznych urządzeń archiwizujących.
Panel przedni
13
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
Panel tylny
<UWAGA>
Urządzenie może obsługiwać jedno urządzenie USB. Nie należy podłączać do
rejestratora dwóch urządzeń USB w tym samym czasie.
4. Podłączenie kamer obrotowych (linia telemetryczna)
1) LISTA OBSŁUGIWANYCH PROTOKOŁÓW PTZ (STRONA: 22)
2) W przypadku innych modeli: możliwe jest zaimplementowanie nowego protokołu
na życzenie nabywcy (wymaga dostarczenia
pełnych kodów źródłowych).
14
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
5. Wymagania systemu komputerowego przy połączeniu sieciowym.
(a) Procesor minimum 500MHz
(b) 128MB pamięci RAM
(c) Karta grafiki 4MB
(d) System operacyjny Windows 98SE, 2000, ME
(e) Wolne gniazdo sieciowe 10/100-BaseT Ethernet Port
(f) Kabel RJ-45 do podłączenia do sieci
(g) Kabel LAN CAT-5 UTP (lub kabel z przeplotem do bezpośredniego
połączenia rejestratora z komputerem PC)
<UWAGA>
Prawidłowe działanie połączenia i zdalnego podglądu rejestratora może być
uzależnione od zróżnicowanych ustawień połączeń sieciowych i
internetowych. W przypadku trudności z uruchomieniem połączenia należy
skontaktować się serwisem sprzętu PC lub administratorem sieci.
EKSPLOATACJA
1. Ustawienia daty i czasu
1) Przy pierwszym włączeniu urządzenia lub włączeniu rejestratora po okresie
odłączenia od sieci zasilającej po wstępnej inicjalizacji rejestratora na ekranie
monitora pojawi się menu ustawień daty i czasu.
2) W celu uruchomienia rejestratora konieczne jest wprowadzenie aktualnej daty I
czasu przy użyciu klawiatury numerycznej (przyciski 0-9).
3) Wprowadzenie danych należy potwierdzić przyciskiem Menu. Dane zostaną
zatwierdzone a menu ustawień daty zamknięte.
15
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
<Uwaga>: W celu podtrzymania pamięci po zaniku lub odłączeniu napięcia zastosowano w
rejestratorze akumulator. Wstępnie wymaga on naładowania przez co najmniej 6 godzin po
zainstalowaniu i pierwszym uruchomieniu urządzenia. W pełni naładowana bateria powinna
podtrzymać pamięć urządzenia przez około 10 dni.
<Uwaga>: Fabryczne hasła administratora i operatora to “000000”. Po instalacji i uruchomieniu
rejestratora zalecana jest zmiana haseł na własne (patrz strona 45).
2. Ustawienia pozycji ekranu.
Podczas podglądu w trybie rzeczywistym lub odtwarzania nacisnąć dowolny
przycisk kursora (bcef).
b : Ekran jest przesuwany do dołu.
c : Ekran jest przesuwany do góry.
e : Ekran jest przesuwany w lewo.
f : Ekran jest przesuwany w prawo.
3. Podgląd bieżący
1) Przełączanie trybów wyświetlania
W celu przełączenia trybu wyświetlanie nacisnąć przycisk oznaczony (田口).
1-1) Przykład przełączenia podziału Quad
1
2
3
4
Sekwencja
PIP
Quad
GŁÓWNY
PIP
16
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
* Podział PIP (obraz w obrazie) dostępny jest wyłącznie w 4 kanałowej wersji
rejestratora PDR.
a. Aby wejść do MENU GŁÓWNEGO należy podczas wyświetlania w trybie
rzeczywistym nacisnąć przycisk “MENU”
b. Gdy napis “USTAWIENIA WYŚWIETLANIA” podświetlony jest na zielono
(kursor wyboru funkcji znajduje się w wybranej pozycji) nacisnąć przycisk
kursora f. Otwarte zostanie menu USTAWIENIA PIP (obraz w obrazie). Napis
„USTAWIENIA PIP” zostanie podświetlony na żółto. Ponownie nacisnąć
przycisk kursora f. Menu ustawień PIP zostanie otwarte i zacznie migać napis
KAMERA1.
- Ustawienie kamery wyświetlanej pełnoekranowo i wyświetlanej w oknie PIP
Uwaga: Funkcja PIP (obraz w obrazie) dostępna jest wyłącznie w czterokanałowej wersji urządzenia.
:
W
pozycji
WYŚWIETLANIE
(ustawienia
wyświetlania
obrazu
głównego), podczas migania napisu KAMERA1, naciskając przycisk
kursora “f”, wybrać żądany do wyświetlenia w obrazie głównym
numer kamery (1-4). Za pomocą przycisków “bc” zmienić linię
ustawień menu na PODZIAŁ PIP. W tym położeniu naciskając
przycisk kursora “f”, wybrać żądany do wyświetlenia w oknie PIP
numer kamery (1-4). Uwaga: numer kamery wyświetlanej w oknie
głównym nie będzie możliwy do wyświetlenia w oknie PIP.
- Ustawienia wielkości pola głównego PIP: MAŁY ‹Œ DUŻY: W pozycji
kursora ROZMIAR PIP przyciskiem kursora “f” wybrać ustawienie MAŁY
17
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
dla małego rozmiaru pola PIP lub DUŻY. Rozmiar okna PIP zostanie
dostosowany do ustawień.
- Zmiana położenia pola PIP: strzałka wskazuje narożnik ekranu, w którym
wyświetlane będzie pole PIP. Zmiana kierunku strzałki dokonywana jest za
pomocą przycisku kursora “f”.
↘ (DOLNY PRAWY) ‹Œ ↖(GÓRNY LEWY) ‹Œ ↗(GÓRNY PRAWY)‹Œ ↙(DOLNY LEWY)
c.
Nacisnąć przycisk MENU aby opuścić MENU ustawień.
1-2) Przykład zmiany trybów wyświetlania w rejestratorze 8 kanałowym:
podział na 4
4
6
9
8 pól.
Zmiana dokonywana jest przyciskiem 田口
1-3 ) Przykład zmiany trybów wyświetlania w rejestratorze 16 kanałowym:
podział na: 4
4
4
4
6
16 13
9 8 pól.
* Zamiana miejsc wyświetlania kamer w trybie podziału z jednym polem głównym i
mniejszymi polami pomocniczymi: zamiana obrazu wyświetlanego w polu głównym z
obrazem wyświetlanym w dowolnym z okien małoformatowych:
- Nacisnąć przycisk ENTER/CH SEL na pilocie zdalnego sterowania lub w przypadku
urządzeń o mniejszej od 9 ilości kanałów przycisk numeryczny “9 “ na panelu przednim.
- Gdy obwódka pola głównego miga, nacisnąć przycisk numeryczny odpowiadający
18
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
kamerze, z której obraz ma w nim być wyświetlany. Obrazy zostaną zamienione
miejscami i żądany obraz wyświetlany będzie w polu głównym.
2) Ustawienia nazw kamer
I. Nacisnąć przycisk “MENU”. Wyświetlone zostanie “MENU GŁÓWNE”
II. Gdy podświetlone zostanie podmenu “USTAWIENIA WYŚWIETLANIA”
nacisnąć przycisk kursora „f”. Otwarte zostanie MENU USTAWIEŃ
WYŚWIETLANIA.
III. Naciskając przycisk kursora „b” przesunąć linię ustawień w pozycję “WYBÓR
KAMERY”.
IV. Za pomocą klawiatury numerycznej lub przycisku kursora „f” wybrać żądany
numer kamery. Następnie naciskając przycisk kursora „b” przesunąć linię
ustawień w pozycję “ NAZWA KAMERY”. W linii ustawień pojawi się migające
pole kursora.
V. Za pomocą klawiatury numerycznej wpisać nazwę kamery o długości do 8
znaków. Tabelę przedstawiającą odpowiadające cyfrom znaki przedstawiono
poniżej.
19
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
Przycisk nr
Liczba przyciśnięć
1
2
3
-
.
-
2
A
B
C
3
D
E
F
4
G
H
I
1
5
J
K
L
6
M
N
O
7
P
Q
R
8
S
T
U
9
V
W
X
0/10
Y
Z
@
3) Automatyczna sekwencja (szybkość sekwencji przełączania kamer)
a. Podczas wyświetlania obrazu w trybie rzeczywistym nacisnąć przycisk
“MENU”. Po wpisaniu hasła otwarte zostanie “MENU GŁÓWNE”
b. Gdy kursor wyboru linii znajduje się w pozycji “USTAWIENIA
WYŚWIETLANIA” nacisnąć przycisk „f”. Otwarte zostanie menu ustawień
wyświetlania.
c. Gdy kursor wyboru linii znajduje się w pozycji „SEKWENCJA” przyciskiem
„f” wybrać ustawienie „TAK” (domyślnie sekwencja jest wyłączona ustawienie w pozycji „NIE”).
d. Za pomocą przycisku „d” zmienić linię ustawień na „SZYBKOŚĆ
SEKWENCJI” i dokonać zmiany ustawienia czasu wyświetlania kamer przy
wyświetlaniu sekwencyjnym. Możliwy jest wybór czasu w przedziale od 1 do
5 sekundy.
01 SEK (domyślny) ‹Œ 02 SEK ‹Œ 03 SEK ‹Œ 04 SEK ‹Œ 05 SEK
20
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
< Uwaga> W wersji 8 i 16 kanałowej: Tryb sekwencji dotyczy wyświetlania pełnoekranowego i
podziału na 4 pola (tzw. quad).
-
Naciśnięcie przycisku numerycznego przerywa sekwencję i powoduje wyświetlenie
wybranej kamery w trybie pełnoekranowym.
e. Ustawienie pominięcia kamery w wyświetlanej sekwencji (POMIŃ W
SEKW.). Za pomocą przycisku „d” zmienić linię ustawień na „POMIŃ W
SEKW.”. W tym położeniu przyciskiem „f” wybrać ustawienie „TAK”
(domyślnie opcja jest wyłączona - ustawienie w pozycji „NIE”). Ustawienie
dotyczy numeru kamery określonego w linii ustawień „WYBÓR KAMERY” i
realizowane jest indywidualnie dla każdej z podłączonych do rejestratora
kamer.
Gdy opcja „POMIŃ W SEKW.” zostanie ustawiona w pozycję „TAK” wybrana
kamera nie będzie wyświetlana po włączeniu sekwencji.
4) Wybór protokołu sterowania kamerą obrotową
FUNKCJA
USTAWIENIE
ZMIANA USTAWIEŃ
DOMYŚLNE
Wyboru ID KAMERY PTZ dokonujemy przyciskami
ID KAMERY PTZ
01
kursorów ef (zakres wyboru 1~99 ). Ustawienie
dotyczy adresu sterowanego urządzenia.
Wyboru protokołu sterowania kamery PTZ dokonujemy
Protokół PTZ
00
przyciskami kursorów ef. Lista obsługiwanych
protokołów znajduje się na stronie 26.
21
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
* Lista obsługiwanych przez rejestrator protokołów / typów kamer.
W celu obsługi funkcji sterowania kamerą obrotową konieczne jest wprowadzenia
dwucyfrowego symbolu odpowiadającego protokołowi podłączonej do rejestratora kamery.
Ustawienie
Producent
Typ
00
C&B Tech
CNB-PTZ102
01
Merit Lilin Ent.
PIH-7000/7600
02
VCL
03
SAMSUNG
Orbiter Microsphere
SCC641
04
NEC
NC-21D
05
SUNKWANG
SK2107
06
-
-
07
SUNIN
PT-101/ DSC230
08
LPT A100 (LG)
P/T/Z
09
HONEYWELL
GC-655N
10
D-MAX(Dong Yang)
DOH240
11
PELCO
D-PROTOCOL: 2400 bps
12
PELCO
D-PROTOCOL: 4800 bps
13
PELCO
D-PROTOCOL: 9600 bps
14
-
-
15
CANON
VC-C4
16
PELCO
PROTOCOL :2400bps
17
PELCO
PROTOCOL :4800bps
18
PELCO
PROTOCOL :9600bps
19
SECURETEK
PTZ-018WC & PTZ-023WC
20
PELCO
Expended PELCO :4800bps
21
PELCO
Expended PELCO:9600bps
22
Panasonic
WV-CS/W85x, WV-CS86x
23
HONEYWELL
HSDN-251N/P
* Możliwe jest zaimplementowanie innych protokołów zgodnie z potrzebami
kupującego: wymagane jest w tym przypadku dokonanie odrębnych ustaleń i
dostarczenie urządzenia testowego oraz pełnych informacji dotyczących protokołu.
22
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
5) Ustawienia jasności, kontrastu i nasycenia barw.
a. Podczas wyświetlania obrazu w trybie rzeczywistym nacisnąć przycisk
“MENU”. Po wpisaniu hasła otwarte zostanie “MENU GŁÓWNE”
b. Gdy kursor wyboru linii znajduje się w pozycji “USTAWIENIA
WYŚWIETLANIA” nacisnąć przycisk „f”. Otwarte zostanie menu ustawień
wyświetlania.
c. Za pomocą przycisku „d” zmienić linię ustawień na „WYBÓR KAMERY” .
Następnie przyciskiem kursora f wybrać żądany numer kamery.
KAM1 (ustawiona domyślnie) ‹Œ KAM2 ‹Œ KAM3 (‹Œ…‹ŒKAM16)
d. Po wybraniu numeru kamery przesunąć za pomocą przycisku kursora „b”
linię ustawień w pozycję ustawień funkcji: “JASNOŚĆ”, „BARWA” lub
„KONTRAST”.
e. Po naciśnięciu przycisku „f” otwarte zostanie menu ustawień.
FUNKCJA
JASNOŚĆ
USTAWIENIE
ZMIANA USTAWIEŃ
DOMYŚLNE
50%
Wywołanie kamery odbywa się przez naciśnięcie
odpowiedniego przycisku numerycznego (1~4 w wersji 4
kanałowej, 1~8 w wersji 8 kanałowej i 1~16 w wersji 16
kanałowej). Poziom jasności regulowany jest za pomocą
przycisków kursorów W X.
23
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
FUNKCJA
KONTRAST
USTAWIENIE
ZMIANA USTAWIEŃ
DOMYŚLNE
50%
Wywołanie kamery odbywa się przez naciśnięcie
odpowiedniego przycisku numerycznego (1~4 w wersji 4
kanałowej, 1~8 w wersji 8 kanałowej i 1~16 w wersji 16
kanałowej). Poziom kontrastu regulowany jest za pomocą
przycisków kursorów W X.
BARWA
50%
Wywołanie kamery odbywa się przez naciśnięcie
odpowiedniego przycisku numerycznego (1~4 w wersji 4
kanałowej, 1~8 w wersji 8 kanałowej i 1~16 w wersji 16
kanałowej). Poziom nasycenia barw regulowany jest za
pomocą przycisków kursorów W X.
Aby zatwierdzić ustawienia i opuścić menu ustawień należy nacisnąć przycisk
MENU.
24
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
6) Tryb maskowania – funkcja kamer ukrytych: włączona/wyłączona
Gdy tryb maskowania zostanie włączony, wybrana kamera nie będzie
wyświetlana w trybie rzeczywistym oraz odtwarzana podczas trwania zapisu. Aby
kamera ponownie była widoczna podczas podglądu w trybie rzeczywistym i w trybie
odtwarzania należy wyłączyć funkcję maskowania. Tryb maskowania ustawiany jest
indywidualnie dla każdej z kamer przyłączonych do rejestratora.
3. Zapis podstawowy.
Uruchomienie trybu zapisu w rejestratorze następuje po wciśnięciu przycisku „REC”
na panelu przednim urządzenia lub pilocie zdalnego sterowania. Wyłączenie zapisu
następuje po wciśnięciu przycisku „STOP”.
<Uwaga> W przypadku, gdy tryb zapisu zostanie uruchomiony bez wcześniejszego dokonania
ustawień parametrów, rejestracja odbywała zgodnie z ustawieniami fabrycznymi (wszystkie kamery w
systemie rejestrowane będą z jednakową częstotliwością odświeżania i z wykorzystaniem najmniejszej
gęstości kompresji).
<Uwaga> Jeśli w trakcie trwania zapisu uruchomiony zostanie tryb odtwarzania, jednokrotne
naciśnięcie przycisku stop spowoduje wyłączenie funkcji odtwarzania, ponowne naciśnięcie wyłączy
trwający zapis.
<Uwaga> Wyłączenie funkcji zapisu wymaga podania hasła administratora.
25
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
1) Aby ustawić parametry zapisu nacisnąć przycisk “MENU”. Otwarte zostanie
“MENU GŁÓWNE” urządzenia.
2) Przyciskiem kursora „b” przesunąć linię ustawień w położenie “USTAW.
ZAPISU” (ustawienia zapisu). Przyciskiem kursora „f” zatwierdzić ustawienie.
3) W linii ustawień “ZAPIS GRUPY” (prawa część ekranu) wyświetlony zostanie
migający napis „GRUPA 1”.
4) Przyciskiem kursora „f” dokonać wyboru żądanej grupy zapisu (1 – 4).
<Uwaga> Grupa zapisu definiuje parametry prędkości zapisu oraz ustawień akcji alarmowych
poszczególnych kamer w systemie, a także określa przyjęty do zapisu algorytm kompresji.
Ustawienia parametrów zapisu grupy dokonywane są w menu „ USTAW. GRUPY ZAPISU”.
5) Przyciskiem kursora „b” przesunąć linię ustawień w położenie „ZAPIS
DŹWIĘKU” (wybór rodzaju wejścia dla sygnału audio). W prawej części
ekranu pojawi się migający napis “LINE”. Przyciskiem kursora „f” możemy
dokonać zmiany ustawienia na „MIC”.
<Uwaga> Ustawienia rodzaju wejścia audio dotyczą obsługi (załączania) gniazd wejściowych
znajdujących się na tylnej ścianie urządzenia. Gniazdo MIC przeznaczone jest do podłączenia
mikrofonu, gniazdo LINE służy natomiast do podłączenia standardowego źródła audio. Wejścia
różnią się impedancją wejściową.
6) Aby wyłączyć tryb ustawień należy wcisnąć przycisk “MENU”.
7) Aby uruchomić funkcję zapisu należy wcisnąć przycisk „REC”. Przerwanie
zapisu nastąpi po wciśnięciu przycisku ”STOP”.
<Uwaga> Po naciśnięciu przycisku REC (zapis) na ekranie monitora pojawia się napis „ZAPIS” i
zapala się wskaźnik sygnalizacyjny REC na panelu przednim. W przypadku, gdy do rejestratora nie
jest podłączone żadne źródło sygnału wideo wskaźnik sygnalizacyjny nie zapali się. Gdy w
urządzeniu ustawiony zostanie czasowy tryb rejestracji wskaźnik świeci się wyłącznie w trakcie
trwającego zapisu.
8) Aby dokonać ustawień grup zapisu należy ponownie wcisnąć przycisk
“MENU”. Wywołane zostanie “MENU GŁÓWNE”.
9) Przyciskiem kursora „b” przesunąć linię ustawień w położenie “USTAW.
GRUPY ZAPISU” (ustawienia grupy zapisu) i zatwierdzić wybór naciskając
przycisk kursora „f”.
10) Otwarte zostanie menu “USTAW. GRUPY ZAPISU” i podświetlona zostanie
pierwsza linia menu – “DEFINIOWANIE GRUPY”. W prawej części ekranu
wyświetlany będzie migający napis „GRUPA 1”. Wyboru numeru grupy (1~4),
której ustawienia będą wykonywane (parametry wyświetlane poniżej)
26
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
dokonujemy za pomocą przycisku kursora „f”.
11) Po określeniu numeru grupy, wciskając przycisk kursora „b” możliwe jest
dokonanie ustawień parametrów jakości obrazu, włączenie zapisu dźwięku i
ustawienie ilości rejestrowanych klatek dla każdej z kamer.
FUNKCJA
USTAWIENIE
ZMIANA USTAWIEŃ
DOMYŚLNE
Możliwe jest zaprogramowanie 4 różnych trybów zapisu
DIFINIOWANIE
GRUPY
GRUPA1
(GRUP).
GRUPA1⇔GRUPA2⇔GRUPA3⇔GRUPA4
Ustawienie jakości rejestrowanego obrazu. Możliwe jest
JAKOŚĆ
OBRAZU
SUPER+
ustawienie 8 trybów (gęstości kompresji).
SUPER+ ‹Œ SUPER ‹ŒHIGH+ ‹Œ HIGH ‹ŒMID+ ‹Œ
MID ‹Œ LOW+ ‹Œ LOW
ZAPIS
DŹWIĘKU
NIE (wyłączony)
10kl./sek. (dla
KAMERA1 ~
KAMERA 4
(lub1~8, 1~16 w
zależności od
ilości kanałów)
Opcja zapisu dźwięku: TAK lub NIE (włączony/wyłączony).
Reguluje ilość klatek rejestrowanych dla każdej z kamer.
wersji 4 kanałowej)
25kl./sek.‹Œ12kl./sek.‹Œ10kl./sek.‹Œ7kl./sek.‹Œ6kl./se
7kl./sek. (dla wersji
k.‹Œ5kl./sek.‹Œ4kl./sek.‹Œ2kl./sek.‹Œ3kl./sek.‹Œ1kl./
8 kanałowej)
4 kl./sek. (dla wersji
16kanałowej)
sek‹Œ30kl./M(min.)‹Œ20kl./min.‹Œ12kl./min.‹Œ
6kl./min.‹Œ4kl./min‹Œ3kl./min.‹Œ2kl./min.‹Œ01kl./min.
‹Œ00kl./sek.
Zapis w trybie rzeczywistym
W przypadku, gdy zapis dokonywany ma być w trybie rzeczywistym (25kl./sek.) dla
zapis powinien zostać ustawiony wyłącznie dla kamer 1 i 2.
27
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
<Uwaga>
W przypadku gdy dla kamer 1 i 2 (lub jednej z nich) ustawiony zostanie rzeczywisty tryb
zapisu, zapis obrazów z pozostałych kamer nie zostanie uaktywniony. Obraz ze wszystkich kamer
będzie jednak wyświetlany na monitorze i transmitowany przez sieć.
Kanał
Prędkość zapisu (klatki na sekundę)
<Uwaga> Ustawienia prędkości zapisu.
K1
25
12
10
7
6
0 do 4
K2
25
12
10
7
6
0 do 4
K3
X
12
10
7
6
0 do 4
K4
X
12
10
7
6
0 do 4
25kl./sek.
K5
X
X
10
7
6
0 do 4
pozostałych
K6
X
X
10
7
6
0 do 4
K7
X
X
X
7
6
0 do 4
K8
X
X
X
7
6
0 do 4
K9
X
X
X
X
6
0 do 4
K 10
X
X
X
X
6
0 do 4
K 11
X
X
X
X
6
0 do 4
K 12
X
X
X
X
6
0 do 4
① 25kl./sek. : Wyłącznie dla kanałów 1 i 2.
Ustawienie zapisu w trybie rzeczywistym
spowoduje,
kamer
w
że
zapis
systemie
dla
zastanie
automatycznie wyłączony.
② Ustawienie prędkości 12kl./sek. możliwe jest
dla kanałów 1~4.
③ Ustawienie prędkości 10kl./sek. możliwe jest
dla kanałów 1~6.
K 13
X
X
X
X
6
0 do 4
K 14
X
X
X
X
X
0 do 4
<Uwaga> Suma rejestrowanych w systemie
K 15
X
X
X
X
X
0 do 4
w ciągu sekundy klatek obrazu nie może
K 16
X
X
X
X
X
0 do 4
przekroczyć 50 (wartość maksymalna).
28
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
<Uwaga> Szacunkowy czas zapisu jest zależny od ustawionej jakości obrazu, ilości klatek
rejestrowanych w ciągu sekundy oraz poziomie zmian zawartości rejestrowanego obrazu.
Wartość ta aktualizowana jest co 20 sekund w zależności od zmian wielkości zapisywanych
klatek obrazu.
W przypadku ustawienia funkcji “POWTARZANIE ZAPISU” w pozycję „NIE” czas zapisu szacowany jest
do końca wolnej przestrzeni na dysku.
W przypadku ustawienia funkcji “POWTARZANIE ZAPISU” w pozycję „TAK” czas zapisu szacowany jest
do momentu, w którym dane zarejestrowane zaczną być nadpisywane
przez nowo rejestrowany materiał.
29
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
5. Zapis alarmowy
1) Aby ustawić parametry zapisu alarmowego nacisnąć przycisk “MENU”. Otwarte
zostanie “MENU GŁÓWNE” urządzenia.
2) Przyciskiem kursora „b” przesunąć linię ustawień w położenie “USTAW. ZAPISU
ALARMOWEGO” (ustawienia zapisu alarmowego). Przyciskiem kursora „f”
zatwierdzić ustawienie.
3) Otwarte zostanie menu ustawień zapisu alarmowego.
4) Ustawień funkcji w menu dokonujemy za pomocą przycisków kursorów zgodnie z
poniższymi wskazówkami:
FUNKCJA
USTAWIENIE
ZMIANA USTAWIEŃ
DOMYŚLNE
Ustawia długość czasu zapisu po aktywacji akcji alarmowej:
20SEK ‹Œ 40SEK ‹Œ 60SEK‹Œ 80SEK ‹Œ 100SEK
‹Œ120SEK ‹Œ 180SEK ‹Œ 240SEK ‹Œ 0SEK
<Uwaga> W przypadku gdy wartość czasu trwania akcji
alarmowej zostanie ustawiona
CZAS TRWANIA
ALARMU
60SEK
w pozycji “0 SEK”:
1. Przy zapisie podstawowym – rejestracja będzie trwała do
czasu przerwania jej przez użytkownika.
2. Przy zapisie programowanym czasowo (ang. Schedule
Recording)
–
zapis
trwa
do
końca
zaprogramowanego
przedziału czasowego.
ZAPIS
TAK
TAK: W przypadku wystąpienia alarmu włączona zostaje funkcja
30
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
PRZEDALARMOWY
zapisu
i
zapisanych
zostaje
dodatkowo
140
obrazów
poprzedzających zdarzenie alarmowe.
NIE: Zapis zostaje uruchomiony bezpośrednio po wystąpieniu
alarmu (bez dopisania zdarzeń poprzedzających alarm).
TAK: Pojawienie się alarmu uruchamia sygnalizację dźwiękową.
Sygnalizacja zostaje przerwana po zaniku sygnału
alarmowego.
ALARM
DŹWIĘKOWY
NIE
NIE: Sygnalizacja dźwiękiem jest wyłączona.
<Uwaga> Aby przerwać działanie sygnalizacji dźwiękowej
nacisnąć przycisk CANCEL.
WYJŚCIE
ALARMOWE
LOW
LOW (STAN NISKI) (0~0.8V) ‹Œ HIGH (STAN WYSOKI)
(4~5V)
OFF: Funkcja zapisu alarmowego jest wyłączona.
WEJŚCIE
OFF
ALARMOWE
(WYŁĄCZONE)
N.C. (Normalnie Zamknięte): Alarm wywoływany jest przez
otwarcie kolektora.
N.O. (Normalnie Otwarte): Alarm wywoływany jest przez
zamknięcie (zwarcie) kolektora.
Aby zatwierdzić ustawienia i zamknąć menu ustawień nacisnąć przycisk MENU lub
SHUTTLE HOLD.
5) Przyciskiem kursora „b” przesunąć linię ustawień w położenie “USTAWIENIA
GRUPY ZAPISU”. Zatwierdzić wybór przyciskiem „f”.
6) Przyciskiem kursora „b” przesunąć linię ustawień w położenie numeru kamery, dla
której mają zostać dokonane ustawienia zapisu alarmowego.
7) Uaktywnienie wejścia alarmowego odpowiadającego wybranemu numerowi
kamery następuje po dwukrotnym naciśnięciu odpowiadającego jej przycisku.
31
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
Gdy funkcja jest aktywna w linii wyboru kamery pojawia się litera A (alarm).
Przyciskiem numerycznym wyboru kamery uruchamiana jest również funkcja
detekcji aktywności w obrazie. Detekcja uruchamiana jest po pierwszym
wciśnięciu przycisku, a jej uruchomienie symbolizowane jest pojawieniem się w
linii ustawień kamery literki M (ang. MOTION – ruch).
Ustawienia funkcji odbywają się według poniższego klucza:
<Uwaga> Pierwsze naciśnięcie przycisku: M – zapis wywoływany detekcją.
Drugie naciśnięcie przycisku: A – zapis wywoływany sygnałem alarmowym.
Trzecie naciśnięcie przycisku: M A – zapis wywoływany detekcją i alarmem.
Czwarte naciśnięcie przycisku: - - (brak akcji)
8) Aby zatwierdzić ustawienia i zamknąć menu ustawień nacisnąć przycisk MENU lub
SHUTTLE HOLD.
9) Nacisnąć przycisk REC (zapis). Zapis alarmowy zostanie uruchomiony po
pojawieniu się sygnału alarmowego na wejściu alarmowym kamer, dla których
została uaktywniona funkcja zapisu alarmowego.
<Uwaga> Wskaźnik zapisu na panelu przednim miga, jeśli po wciśnięciu przycisku REC
na żadnym z uaktywnionych kanałów nie jest wzbudzony stan alarmowy.
10) Aby zatrzymać zapis należy nacisnąć przycisk “ STOP”.
Wskazuje trwający zapis alarmowy
A: Alarmowy tryb zapisu
32
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
6. Zapis wywoływany detekcją aktywności w obrazie.
1)
2)
3)
4)
Aby ustawić parametry detekcji aktywności nacisnąć przycisk “MENU”. Otwarte
zostanie “MENU GŁÓWNE” urządzenia.
Przyciskiem kursora „b” przesunąć linię ustawień w położenie “USTAW.
ZAPISU ALARMOWEGO”.
Gdy linia ustawień “USTAW. ZAPISU ALARMOWEGO” zostanie podświetlona
zatwierdzić ustawienie przyciskiem kursora „f”.
Ustawienia:
FUNKCJA
CZAS TRWANIA
ALARMU
USTAWIENIE
ZMIANA USTAWIEŃ
DOMYŚLNE
Określa
60SEK
czas
trwania
zapisu
wywołanego
wykryciem
aktywności w obrazie:
20SEK ‹Œ 40SEK ‹Œ 60SEK ‹Œ 80SEK ‹Œ 100SEK
‹Œ 120SEK ‹Œ 180SEK ‹Œ 240SEK ‹Œ 0SEK
TAK: W przypadku wykrycia aktywności włączona zostaje
funkcja zapisu i zapisanych zostaje dodatkowo 140 obrazów
ZAPIS
PRZEDALARMOWY
TAK
poprzedzających zdarzenie alarmowe.
NIE: Zapis zostaje uruchomiony bezpośrednio po wystąpieniu
aktywności w obrazie (bez dopisania zdarzeń poprzedzających
wykrytą aktywność).
USTAWIENIA
WSZYSTKIE
Określenie
DETEKCJI
POLA
aktywność
miejsca
kadru,
dokonywane
33
w
jest
którym
wykrywana
poprzez
będzie
uaktywnienie
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
poszczególnych pól (16 pól dla każdej z kamer) wyświetlanych w
kadrze obrazu. Uaktywnienie pól realizowane jest przy pomocy
odpowiadających ich numerom przycisków numerycznych.
<Uwaga> Uaktywnienie pól o numerach wyższych od 10 realizowane
jest poprzez wciśnięcie kombinacji przycisków +10 i przycisku
numerycznego. Przykład: ustawienie detekcji pola numer 16. Kolejno
wcisnąć
przyciski +10 i 6. Przyciski mogą być użyte kolejno (jeden po
drugim) lub jednocześnie (wciśnięcie i przytrzymanie przycisku +10 i
jednoczesne wciśnięcie przycisku numerycznego 6).
Poziom 1: odpowiada czułości niskiej ~ Poziom 15: odpowiada
CZUŁOŚĆ
DETEKCJI
czułości wysokiej.
POZIOM 8
<Uwaga> Czułość detekcji zależna jest również od ilości pól
detekcji ustawionych w kadrze obrazu.
5) Nacisnąć przycisk kursora „b” i ustawić linię ustawień w pozycji „USTAW.
DETEKCJI”.
6) Zatwierdzenie ustawienia przyciskiem “f” uruchomi tryb ustawień i wyświetlona
zostanie siatka detekcji.
7) Za pomocą przycisków numerycznych wybrać pola, których aktywność ma zostać
wyłączona (fabrycznie pola ustawione są jako aktywne).
* Poziom czułości detekcji
Ustawienie poziomu czułości dokonywane jest
za pomocą przycisków kursorów.
* Siatka pól aktywności
Ustawienie aktywności pól dokonywane jest za pomocą przycisków numerycznych.
34
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
<Uwaga1>: W wersji 4 i 8 kanałowej rejestratora do dokonania ustawień aktywności pól
10~16 konieczne jest użycie pilota zdalnego sterowania.
<Uwaga2>:
Pomimo faktu, iż w każdym z pól aktywność zmian w obrazie analizowana jest
osobno, sygnalizowane jest to jednoczesnym świeceniem się wszystkich symboli “MO”
(ang. Motion – ruch).
8) Nacisnąć przycisk MENU i wybrać linię ustawień „USTAW. GRUPY ZAPISU”.
9) Przyciskami numerycznymi odpowiadającymi numerom kamer uaktywnić funkcję
detekcji. W linii ustawień parametrów zapisu kamery, za opisem ilości
zapisywanych klatek obrazu pojawi się litera M.
<Uwaga> Pierwsze naciśnięcie przycisku: M – zapis wywoływany detekcją.
Drugie naciśnięcie przycisku: A – zapis wywoływany sygnałem alarmowym.
Trzecie naciśnięcie przycisku: M A – zapis wywoływany detekcją i alarmem.
Czwarte naciśnięcie przycisku: - - (brak akcji)
10) Aby zatwierdzić ustawienia i opuścić MENU nacisnąć przycisk MENU.
11) Nacisnąć przycisk „REC” (zapis). Zapis wywoływany detekcją aktywności w
obrazie będzie uruchamiany każdorazowo po jej wystąpieniu.
<Uwaga> Wskaźnik sygnalizujący zapis (REC) miga, gdy funkcja zapisu wyzwalanego detekcją jest
aktywna i nie następują zmiany w obrazie. Po wykryciu aktywności wskaźnik sygnalizuje zapis.
12) Aby zatrzymać funkcję zapisu nacisnąć przycisk “STOP”.
<Uwaga> Detekcja aktywności może nie działać prawidłowo w przypadku zbyt niskiego
poziomu sygnału wizyjnego lub jego zakłócenia lub zniekształcenia.
<Uwaga> Zalecane jest ustawienie co najmniej 3 aktywnych pól detekcji w kadrze kamery.
Umożliwi to bardziej dokładne działanie funkcji.
<Uwaga> Zapis aktywowany detekcją jest uruchamiany osobno dla każdego z kanałów.
Odbywa się on z parametrami zapisu określonymi w ustawieniach grupy zapisu.
35
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
7. Zapis programowany czasowo.
<Uwaga> Przed dokonaniem ustawień zapisu czasowego konieczne jest wcześniejsze
ustawienie parametrów GRUP ZAPISU (ustawienia grup 1~4) (patrz ustawienia ZAPISU
PODSTAWOWEGO).
1) W celu otwarcia „MENU GŁÓWNEGO” nacisnąć przycisk „MENU”.
2) Przyciskiem kursora „b” przesunąć linię ustawień w położenie „PROGRAM
ZAPISU”.
3) Zatwierdzić ustawienie przyciskiem kursora „f”.
4) Ustawienie daty, czasu I wybór grupy zapisu dokonywany jest za pomocą
klawiatury numerycznej.
5) Przesunięcie kursora w poziomie realizowane jest przyciskami kursorów „W X”.
6) Przesunięcie kursora w pionie realizowane jest przyciskami kursorów „S T”.
7) Ustawienia:
36
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
USTAWIENIE
FUNKCJA
ZMIANA USTAWIEŃ
DOMYŚLNE
D/W - DZIEŃ
TYGODNIA (ang.
day of week)
-
POCZĄTEK
-
KONIEC
Niedziela: 1, Poniedziałek: 2, Wtorek: 3, Środa: 4, Czwartek: 5,
Piątek: 6, Sobota:7. WSZ (wszystkie): 8 (codziennie)
-
Czas rozpoczęcia zapisu.
Czas zakończenia zapisu. Zaprogramowany czas zakończenia zapisu
musi być późniejszy od wprowadzonego czasu rozpoczęcia.
Ustawienie NO: Zapis nieaktywny.
GRUPA1 ~ GRUPA4: wybór jednej z grup ustawień.
<Uwaga>
TRYB
-
Wybór
numeru
grupy
dokonywany
jest
za
pomocą
odpowiadającego numerowi przycisku numerycznego.
Usuwanie: Aby usunąć wprowadzony w linii wpis, ustawić w kolumnie
„MODE” wartość ‘------‘ i zamknąć menu „PROGRAM ZAPISU”. Aby
wyzerować ustawienie kolumny „TRYB” nacisnąć przycisk numeryczny 6.
<Uwaga> Czas zapisu wprowadzany jest w trybie 24 godzinnym (00:00 - 23:59). Jeśli programowany
czas zapisu przekracza 24 godziny konieczne jest dokonanie ustawień zapisu dla 2 dni.
D/W
POCZĄTEK
KONIEC
TRYB
WSZ
18:01
23:59
GRUPA3
WSZ
00:00
08:59
GRUPA1
<Uwaga> Zapis nie zostanie zainicjowany gdy wprowadzony czas zakończenia zapisu jest
wcześniejszy niż czas rozpoczęcia zapisu.
Przykład:
WSZ
18:01
08:59
GRUPA1
Aby zatwierdzić ustawienia i opuścić MENU ustawień nacisnąć przycisk MENU.
8) Aby uaktywnić programowany czasowo tryb zapisu należy nacisnąć przycisk
„SCHEDULE”. Uruchomienie trybu sygnalizowane jest zapaleniem się wskaźnika
SCHEDULE.
<Uwaga> Wskaźnik SCHEDULE nie świeci się gdy ustawienia nie zostaną dokonane lub zostaną
dokonane nieprawidłowo.
<Uwaga> Wskaźnik SCHEDULE miga w trybie oczekiwania na uruchomienie zapisu w trybie
programowanym.
<Uwaga> W przypadku braku zapisu wskaźnik REC miga.
37
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
9)
Gdy wprowadzony program pokryje się z ustawieniem czasu bieżącego
wskaźnik zapisu REC zapali się i urządzenie rozpocznie zapis.
10) Gdy wprowadzony czas zapisu dobiegnie końca wskaźnik REC zgaśnie zapis
zostanie wyłączony.
11) W przypadku, gdy podczas trwającego zapisu w trybie programowanym chcemy
uruchomić zapis podstawowy, konieczne jest naciśnięcie przycisku SCHDULE.
Wskaźnik SCHEDULE zgaśnie i programowany czasowo tryb zapisu zostanie
wyłączony.
8. ODTWARZANIE
1) Podstawowy tryb odtwarzania.
a) W trybie podglądu bieżącego lub zapisu nacisnąć przycisk odtwarzania (PLAY).
Gdy odtwarzanie zostanie uruchomione po raz pierwszy po włączeniu zasilania
urządzenia po naciśnięciu przycisku odtworzony zostanie najstarszy zapisany
na dysku plik danych wizyjnych.
Jeśli odtwarzanie zostanie uruchomione po raz kolejny akcja uruchamiana jest
w miejscu, gdzie odtwarzanie zostało przerwane podczas ostatniej sesji.
b) Aby wywołać obraz odtwarzany z wybranej kamery po uruchomieniu trybu
odtwarzania nacisnąć przycisk numeryczny odpowiadający numerowi kamery.
Aby przełączyć tryb podziału ekranu należy podczas odtwarzania nacisnąć przycisk
podziału (田).
Aby w trybie odtwarzania obrazu z kamer w trybie podziału z jednym polem głównym i
mniejszymi polami pomocniczymi Nacisnąć przycisk ENTER/CH SEL na pilocie zdalnego
sterowania lub w przypadku urządzeń o mniejszej od 9 ilości kanałów przycisk
numeryczny “9 “ na panelu przednim.
- Gdy obwódka pola głównego miga, nacisnąć przycisk numeryczny odpowiadający
kamerze, z której obraz ma w nim być wyświetlany. Obrazy zostaną zamienione
miejscami i żądany obraz odtwarzany będzie w polu głównym.
38
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
c) Gdy podczas odtwarzania wyemitowany zostanie ostatni zapis znajdujący się na
dysku twardym, odtwarzanie rozpocznie się na nowo począwszy od
najstarszego zapisu na dysku.
d) Aby przerwać odtwarzanie nacisnąć przycisk STOP. W przypadku gdy
jednocześnie uruchomione są tryby zapisu i odtwarzania jednokrotne
naciśnięcie przycisku STOP zatrzymuje odtwarzanie. Ponowne naciśnięcie
przycisku spowoduje zatrzymanie funkcji zapisu (wymaga podania hasła).
2) Odtwarzanie wstecz
a) Aby uruchomić funkcję odtwarzania wstecz należy w trakcie odtwarzania ponownie
nacisnąć przycisk PLAY.
b) Ponowna zmiana kierunku nastąpi po kolejnym wciśnięciu przycisku PLAY.
39
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
3) Odtwarzanie klatka po klatce
a) Podczas odtwarzania nacisnąć przycisk odtwarzania poklatkowego do przodu ( )
lub przycisk odtwarzania poklatkowego wstecz ( ). Zostanie uruchomiony tryb
pauzy. Urządzenie przejdzie w tryb wyświetlania obrazu zatrzymanego.
b) Sterowanie przyciskami:
Naciskając przyciski odtwarzania poklatkowego ( ) lub ( ) obraz odtwarzany jest
klatka po klatce. Przyciśnięcie jednego z przycisków uruchamia odtwarzanie
sekwencji obrazów do momentu zwolnienia przycisku.
c) Sterowanie za pomocą pilota zdalnego sterowania:
Podczas odtwarzania nacisnąć przycisk odtwarzania poklatkowego do przodu ( )
lub przycisk odtwarzania poklatkowego wstecz (
Odtwarzanie klatka po klatce do przodu
).
Odtwarzanie klatka po klatce wstecz
4) Ustawienie prędkości odtwarzania
a) Przyciski na panelu przednim
Prędkość odtwarzania uzależniona
przyśpieszonego odtwarzania w przód (
jest
od
ilości
) lub wstecz (
naciśnięć
przycisku
).
①Przyśpieszone odtwarzanie wstecz (2X)
②Przyśpieszone odtwarzanie wstecz (4X)
③Przyśpieszone odtwarzanie wstecz (8X)
④Przyśpieszone odtwarzanie wstecz (16X)
⑤Odtwarzanie z prędkością podstawową lub klatka po klatce
⑥Przyśpieszone odtwarzanie do przodu (2X)
40
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
⑦Przyśpieszone odtwarzanie do przodu (4X)
⑧Przyśpieszone odtwarzanie do przodu (8X)
⑨Przyśpieszone odtwarzanie do przodu (16X)
b) Pilot zdalnego sterowania
Prędkość odtwarzania uzależniona
przyśpieszonego odtwarzania w przód (
jest
od
ilości
) lub wstecz (
naciśnięć
przycisku
).
: ▷ €▷▷€▷▷▷€▷▷▷▷€▷▷▷▷▷
1X
2X
4X
8X
16X
: ◁ €◁◁€◁◁◁€◁◁◁◁€◁◁◁◁◁
c) Aby z trybu przyśpieszonego odtwarzania powrócić do prędkości podstawowej
należy nacisnąć przycisk „PLAY”.
5) Odtwarzanie dźwięku
a) Parametry odtwarzania obrazu uzależnione są od ustawień prędkości zapisu.
Zapis dźwięku realizowany jest natomiast niezależnie od zapisu obrazu. Dźwięk
rejestrowany jest zawsze w trybie rzeczywistym. Mimo to niektóre ustawienia
prędkości zapisu mogą wywoływać problemy z odtwarzaniem dźwięku.
b) W celu odtworzenia ścieżki dźwiękowej towarzyszącej zapisowi obrazu należy
podczas odtwarzania obrazu nacisnąć przycisk AUDIO-PB.
<Uwaga> Możliwość poprawnego odtwarzania dźwięku może być ograniczona w przypadku zapisu
i odtwarzania w trybie rzeczywistym. Odtwarzanie dźwięku możliwe jest wyłącznie podczas
odtwarzania obrazu w trybie pełnoekranowym.
9. WYSZUKIWANIE DATY I CZASU
<Uwaga> W przypadku, gdy do urządzenia podłączony jest zewnętrzny dysk USB, przed
rozpoczęciem wyszukiwania dokonać wyboru dysku odtwarzania. Wyboru dokonuje się w
USTAWIENIACH SYSTEMOWYCH menu (
NOŚNIK USB
DYSK ODTWARZANIA
WEWNĘTRZNY lub ZEWNETRZNY)
41
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
1) Aby otworzyć menu wyszukiwania nacisnąć przycisk TIME SEARCH.
① 24 godzinny przedział czasowy wybranego dnia
② Dzień tygodnia i data odpowiadająca istniejącym na dysku zapisom.
③ Barwny pasek odzwierciedlający zapisane w danym przedziale czasowym
dane.
④ Bezbarwny pasek odzwierciedlający brak danych z tego przedziału
czasowego.
⑤ Wybór czasu, z którego mają być wyświetlane dane dokonywany jest
poprzez przemieszczenie za pomocą przycisków kursorów „W X”
wskaźnika wyboru czasu w żądane miejsce skali.
⑥ Wybór daty (dzień i miesiąc) z której zostanie wskazany przedział
czasowy do odtwarzania dokonywany jest poprzez przemieszczenie
wskaźnika na odpowiadającą żądanej dacie linię. Przesunięcie wskaźnika
realizowane jest za pomocą przycisków kursorów “S T”.
1) W czasie rejestracji długookresowej na każdej stronie menu „WYSZUKIWANIE
CZASU” pokazuje przedział 10 dni. Zmiana strony na poprzednią lub następną
realizowana jest za pomocą przycisków kursorów S T.
2) Po wybraniu żądanego przedziału czasowego należy ponownie nacisnąć
przycisk „TIME SEARCH” (T-SEARCH).
<Uwaga> Wyszukiwanie nie zostanie uruchomione jeśli kursor zostanie ustawiony w
miejscu skali nie oznaczonym żółtym paskiem (brak danych wizyjnych).
3) Otwarte zostanie kolejne podmenu wyświetlające przedział godzinowy zapisu
(0~60min.) oraz lista numerów kamer, z których dane mogą być odtwarzane.
42
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
W wersji 16 kamerowej rejestratora zmiana strony ustawień na zawierającą
dane z kamer 8~16 realizowana jest za pomocą przycisku kursora T.
4) Za pomocą przycisków kursorów S T W X wybrać żądany przedział minutowy
ustawiając wskaźnik w wybranym miejscu skali dowolnej z kamer. Następnie
wcisnąć przycisk „PLAY” lub „TIME SEARCH” aby rozpocząć odtwarzanie od
wybranego miejsca.
10. WYSZUKIWANIE ZDARZEŃ ALARMOWYCH
Funkcja wyszukiwania zdarzeń umożliwia wyszukanie zapisów towarzyszących
alarmom generowanym przez wejścia alarmowe urządzenia lub alarmom
wywoływanym przez wykrywanie aktywności w obrazie.
1) W celu wyświetlenia listy zdarzeń alarmowych nacisnąć przycisk „ALARM
SEARCH (A-SEARCH)”. (Oznaczenie „AL” oznacza zapis wywołany stanem
alarmowym wejścia a „MO” stanem alarmowym wywołanym przez wykrytą
aktywność w obrazie).
43
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
2) Przyciskami kursorów ST ustawić kursor w położeniu wybranego zdarzenia.
3) Każda strona menu wyszukiwania alarmów zawiera listę 10 zdarzeń. Zmiana
strony ustawień na zasadzie poprzednia/następna realizowana jest za pomocą
przycisków kursorów ◀▶.
4) Aby wybrać przedział godzinowy i numer kanału, z którego wyszukiwane jest
zdarzenie alarmowe nacisnąć przycisk „ALARM SEARCH” (A-SEARCH).
5) Otwarte zostanie kolejne podmenu wyświetlające przedział godzinowy zapisu
(0~60min.) oraz lista numerów kamer, z których dane mogą być odtwarzane.
5) Aby odtworzyć wybrane zdarzenia nacisnąć przycisk „PLAY” lub „ALARM
SEARCH” (A-SEARCH).
11. USTAWIENIA SYSTEMOWE
1) Przyciskiem MENU otworzyć „MENU GŁÓWNE” urządzenia. Przyciskami
kursorów ST wybrać linię ustawień „USTAW. SYSTEMOWE”.
2) Gdy podświetlone zostanie podmenu „USTAWIENIA SYSTEMOWE”
przyciskiem kursora X zatwierdzić ustawienie. Otwarte zostanie podmenu
USTAWIEŃ SYSTEMOWYCH.
44
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
FUNKCJA
USTAWIENIE
ZMIANA USATWIEŃ
DOMYŚLNE
– Zmiana hasła
HSŁO
UŻYTKOWNIKA
000000
a) Po otwarciu menu USTAWIENIA SYSTEMOWE w linii
ustawień ADMIN. HASŁO lub UŻYTK. HASŁO nacisnąć przycisk
kursora X. Otwarte zostanie menu zmiany hasła. Wprowadzanie
lub
hasła odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej.
HASŁO
ADMINISTRATORA
b) Przyciskami numerycznymi 0~9 wprowadzić nowe hasło.
c) W celu potwierdzenia hasła wprowadzić je ponownie. Hasło
zostanie zmienione.
<Uwaga>
1) Hasło użytkownika: Patrz funkcja blokowania klawiatury str. 48
2)
Hasło
administratora
blokuje
dostęp
do:
MENU
ustawień,
wyłączenia
zapisu,
włączenia/wyłączenia programowanego czasowo trybu pracy, włączenia/wyłączenia blokady
klawiatury.
* Aby zrezygnować z dokonywania ustawień nacisnąć przycisk „CLEAR”.
45
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
FUNKCJA
ZMIANA USATWIEŃ
– Formatowanie wewnętrznych dysków twardych
FORMATOWANIE
HDD
a) W menu „USTAWIENIA SYSTEMOWE” wybrać podmenu „FORMATOWANIE
DYSKU”
i
nacisnąć
przycisk
kursora
X.
Pojawi
się
ostrzeżenie
„KONTYNUOWAĆ ?”
b) Naciśnięcie przycisku „MENU” (TAK) uruchomi proces formatowania.
Naciśnięcie przycisku „CLEAR” (NIE) anuluje akcję.
**Ważne: Gdy funkcja formatowania ma zostać uruchomiona podczas trwającego zapisu lub
odtwarzania, konieczne jest wykonanie następujących czynności:
1. Zatrzymać pracę i wyłączyć rejestrator.
2. Uruchomić ponownie rejestrator.
3. Uruchomić funkcję formatowania w menu „USTAWIENIA SYSETMOWE”.
4. Po wykonaniu tych czynności uruchomić ponownie rejestrator.
Formatowanie dysków zostało wykonane.
46
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
3) NOŚNIKI DODATKOWE (ARCHIWIZACJA)
FUNKCJA
ZMIANA USTAWIEŃ
Formatowanie zewnętrznych nośników archiwizacyjnych.
FORMATOWANIE
NOŚNIKAUSB
<*Procedura formatowania jest identyczna jak przy formatowaniu HDD>
a) W menu „USTAWIENIA ARCHIWIZACJI” wybrać podmenu „FORMATOWANIE
USB” i nacisnąć przycisk kursora X. Pojawi się ostrzeżenie „KONTYNUOWAĆ ?”
**Ważne: Gdy funkcja formatowania USB zostanie uruchomiona podczas pracy urządzenia,
konieczne jest wykonanie następujących czynności:
5. Zatrzymać pracę i wyłączyć rejestrator.
6. Uruchomić ponownie rejestrator.
7. Uruchomić funkcję formatowania USB w menu „USTAWIENIA ARCHIWIZACJI”.
8. Po wykonaniu tych czynności uruchomić ponownie rejestrator.
Formatowanie nośnika USB zostało wykonane.
47
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
USTAWIENIE
FUNKCJA
ZMIANA USTAWIEŃ
DOMYŚLNE
- RĘCZNY: Dane po dokonaniu wyboru przedziału czasowego
mogą być kopiowane na nośnik zewnętrzny po naciśnięciu
TRYB
ARCHIWIZACJI
RĘCZNY
przycisku „BACKUP”.
- AUTO: Kopiowanie zapisanych wcześniej danych dokonywane
jest automatycznie podczas dokonywania przez rejestrator
zapisu.
W przypadku podłączenia do urządzenia zewnętrznego dysku USB
DYSK ODTW.
(dysk
WEWNĘTRZNY
odtwarzania)
i uruchomienia funkcji wyszukiwania/odtwarzania należy określić
lokalizację, z której będzie dokonywane odtwarzanie.
WEWNĘTRZNY 
ZEWNĘTRZNY
4) FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO BLOKOWANIA KLAWIATURY
TAK (blokada włączona): Klawiatura jest blokowana automatycznie po
każdorazowym okresie braku aktywności obsługi dłuższym niż 3 minuty.
NIE (blokada wyłączona): ustawienie wyłącza funkcję blokowania.
<Uwaga> Funkcja dostępu do Menu i zatrzymania zapisu są fabrycznie zabezpieczone przed
dostępem. Blokada jest niezależna od ustawień w menu a jej otwarcie wymaga podania hasła
administratora.
5) DŹWIĘK KLAWISZY
TAK: Każdorazowe naciśnięcie dowolnego z przycisków klawiatury jest
sygnalizowane dźwiękiem.
NIE: Ustawienie wyłącza sygnalizację dźwiękową.
6) USTAWIENIA ID (identyfikacji rejestratora).
a.
Umożliwia
dokonanie
ustawienia
identyfikatora
numerycznego rejestratora (ustawienie fabryczne 01) w celu
przyporządkowania numeru rejestratora do obsługującego
go pilota.
b.
Wybór ID na pilocie zdalnego sterowania dokonywany
jest poprzez naciśnięcie przycisku DVR ID i w tym samym
czasie przycisku numerycznego odpowiadającego numerowi
rejestratora.
48
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
12. USTAWIENIA SIECI
1) Podłączenie do sieci LAN
- Podłączyć kabel LAN do portu Ethernet (RJ-45) na panelu tylnym urządzenia.
2) Ustawienia IP / DSL
A. W celu otwarcia MENU GŁÓWNEGO nacisnąć przycisk MENU. Przyciskami
kursorów ST zmienić linię ustawień na USTAWIENIA SIECI.
B. Gdy linia ustawień „USTAWIENIA SIECI” zostanie podświetlona zatwierdzić
ustawienie przyciskając przycisk kursora X. Otwarte zostanie menu
„USTAWIENIA SIECI”.
C. Wybór linii ustawień dokonywany jest za pomocą przycisków kursorów S T.
Zmiana ustawień: ADRESU IP, MASKI PODSIECI i BRAMY DOMYŚLEJ
realizowana jest za pomocą przycisków numerycznych.
49
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
D. Aby zatwierdzić ustawienia i opuścić menu ustawień nacisnąć przycisk MENU.
4) Praca w sieci z wykorzystaniem stałego adresu IP (STATIC IP)
A. Po otwarciu podmenu „USTAW. SIECI” wybrać linię ustawień „CONFIG” i
przyciskiem kursora X zmienić wartość ustawienie na „STATIC/DSL”
B. Przyciskiem kursora T zmienić położenie linii ustawień na „USTAW. IP” i
zatwierdzić wybór przyciskiem kursora X. Otwarte zostanie podmenu
„USTAW. IP” zawierające linie ustawień: ADRES IP, MASKA PODSIECI i
BRAMA DOMYŚLNA.
C. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić żądaną wartość ustawień
zgodnie z wymaganiami sieci do której podłączono urządzenie.
<Uwaga> W celu uzyskania informacji dotyczących ustawień sieci należy skontaktować się z
administratorem sieci.
D. W celu zatwierdzenia dokonanych ustawień należy nacisnąć przycisk MENU.
5) Praca w sieci z wykorzystaniem dynamicznego adresu IP (DYNAMIC IP)
<Uwaga> Działanie funkcji zdalnego dostępu do urządzenia z wykorzystaniem dynamicznie
przydzielanego adresu IP uzależnione jest od rodzaju łącza i protokołów wykorzystywanych
do komunikacji. W celu uzyskania szerszych informacji należy skontaktować się z
dystrybutorem urządzenia.
a) Podłączenie bezpośrednie ADSL:
<Uwaga> Podłączenie rejestratora do sieci ADSL możliwe jest wyłącznie za pomocą portu
RJ-45 (Ethernet). Nie jest możliwe wykorzystanie w tym celu portu USB.
A. Po otwarciu podmenu „USTAW. SIECI” wybrać linię ustawień „CONFIG” i
przyciskiem kursora X zmienić wartość ustawienie na „DYNAMIC: CABLE”
B. W celu zatwierdzenia dokonanych ustawień i zamknięcia MENU nacisnąć
przycisk MENU.
C. Naciskając przycisk INFO na panelu przednim urządzenia lub pilocie zdalnego
sterowania otworzyć menu „INFORMACJE”.
50
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
D.
E.
Sprawdzić ustawienie w linii „NAZWA HOSTA”: przykład: Q002F67
Aby uruchomić zdalne połączenie pomiędzy rejestratorem i komputerem
należy:
•
Uruchomić w komputerze aplikację przeglądarki Internet Explorer
•
W oknie wyboru adresu wpisać: “http://NAZWAHOSTA.dvrhost.com”,
gdzie zamiast wpisu NAZWA HOSTA wprowadzić należy odczytaną z
menu „INFORMACJE” nazwę urządzenia: przykład: Q002F67.
Przykład pełnego wpisu: http://q002F67.dvrhost.com
<Uwaga>
W menu INFORMACJE można również sprawdzić bieżący adres IP urządzenia.
b) Podłączenie ADSL z wykorzystaniem Routera
A. Po otwarciu podmenu „USTAW. SIECI” wybrać linię ustawień „CONFIG” i
przyciskiem kursora X zmienić wartość ustawienie na „STATIC/DSL”
B. Przyciskiem kursora T wybrać linię ustawień „USTAW. IP” i zatwierdzić
ustawienie przyciskiem X. Otwarte zostanie menu „USTAW. IP”.
C. W menu „USTAW. IP” dokonać ustawień zgodnie z instrukcjami zawartymi w
51
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
punkcie 4 „Praca w sieci z wykorzystaniem stałego adresu IP (STATIC IP)”,
patrz strona 54.
D. Ustawienia bramki skonfigurować zgodnie z adresem routera.
E. W ustawieniach routera dokonać przemiarkowania portów 80 i 1104 na DSR (na
przykład VIRTUAL HOST).
F. W serwisie www.dyndns.org skonfigurować nowego użytkownika i nadać mu
nazwę: nazwaużytkownika.dyndns.org – przykład: dsr.dyndns.org.
E. Dokonać konfiguracji usługi DYN DNS na routerze (wpisać hasło użytkownika
i nazwę hosta).
F. Aby uzyskać połączenie z rejestratorem w przeglądarce Internet Explorer 6.0
wpisać nazwę urządzenia (przykład: http://dsr.dyndns.org).
Uwaga: opcjonalnie zamiast portu 80 ustawiony może zostać inny port
komunikacyjny
4) Wysyłanie wiadomości alarmowych E-Mail.
W celu uruchomienia funkcji wysyłania wiadomości elektronicznych w linii
ustawień „E-MAIL” w podmenu „USTAWIENIA SIECI” wprowadzić należy
adres konta poczty elektronicznej, na które w przypadku stanów alarmowych
urządzenia wiadomości te mają być wysyłane. Adres konta wprowadzany jest
za pomocą przycisków numerycznych według następującego klucza:
Przycisk nr
Liczba przyciśnięć
1
2
3
1
-
.
-
2
A
B
C
3
D
E
F
4
G
H
I
5
J
K
L
6
M
N
O
7
P
Q
R
8
S
T
U
9
V
W
X
0/10
Y
Z
@
52
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
13. INFORMACJE SYSTEMOWE I LISTA LOGOWANIA
1) Informacje systemowe
Lista informacji systemowych zawiera informacje o wersji oprogramowania
zainstalowanego w urządzeniu, wielkości dysków twardych oraz rodzaju urządzeń
współpracujących. Zawiera także dane umożliwiające identyfikację urządzenia. W
celu wywołania listy „INFORMACJE SYSTEMOWE” nacisnąć przycisk INFO na
panelu przednim urządzenia lub pilocie zdalnego sterowania. Aby zamknąć okno
informacyjne nacisnąć przycisk „MENU”.
2) Lista logowania
Lista logowania jest kalendarzem zdarzeń zawierającym informacje dotyczące
pracy urządzenia, uruchamianych funkcji, zaników zasilania, podłączenia zdalnych
użytkowników itp.
a) W celu wyświetlenia listy logowania nacisnąć dwukrotnie przycisk
„INFO” na panelu przednim urządzenia lub pilocie (albo jednokrotnie
przycisk „LOG” na pilocie.
b) Lista może zawierać do 99 stron danych. Każda strona zawiera do 10
rejestrów.
Zmiany stron następna/poprzednia dokonuje się przyciskami kursorów
S, T.
c) Aby zamknąć listę logowania nacisnąć przycisk „MENU”.
53
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
14.
POWIĘKSZANIE KADRU
Powiększenie kadru możliwe jest wyłącznie podczas odtwarzania obrazu
zarejestrowanego.
1) W celu powiększenia wybranego fragmentu kadru nacisnąć przycisk „ZOOM” na
panelu przednim urządzenia lub pilocie zdalnego sterowania. Wyświetlona
zostanie ramka wyboru fragment kadru, który ma być powiększany.
2) Za pomocą przycisków kursorów S, T, W, X zmienić położenie ramki ustawiając
ją w żądanym miejscu kadru.
3) Nacisnąć przycisk „ZOOM” w celu powiększenia wybranego fragmentu.
4) W trakcie powiększenia możliwa jest zmiana położenia powiększonego miejsca.
Zmiany dokonuje się za pomocą przycisków kursorów S, T, W, X.
5) Aby wyłączyć tryb powiększenia nacisnąć przycisk „CLEAR”.
<Uwaga> Przycisk ZOOM nie jest aktywny w trakcie wyświetlania menu ekranowego i
w trybie podziału ekranu.
54
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
15. STEROWANIE RUCHEM KAMER OBROTOWYCH
** Przed podłączeniem i uruchomieniem kamer obrotowych sprawdzić poniższe ustawienia.
1. Wybór protokołu sterowania (RS 232/485), ustawienia terminowania i adresu kamery
2. Dokonać ustawień obsługi kamery: patrz strony 21 i 22.
FUNKCJA
ZMIANA USTAWIEŃ
Strona
Po podłączeniu i dokonaniu ustawień kamer obrotowych nacisnąć przycisk P/T/Z
ustawień
/Focus na panelu przednim urządzenia lub pilocie zdalnego sterowania. Na ekranie
obrotu
monitora pojawi się menu sterowania ruchem kamer pokazane poniżej.
poziomego/
pionowego
(Pan/ Tilt)
a. Sterowanie obrotem poziomym: Naciskając przyciski kursorów W , X na panelu
przednim rejestratora lub przyciski kursorów W , X ↖,↗,↙,↘ na pilocie zdalnego
sterowania dokonać zmiany położenia kamery.
b. Sterowanie obrotem pionowym:
Naciskając przyciski kursorów ▲, ▼ na panelu
przednim rejestratora lub przyciski kursorów ▲, ▼ ↖,↗,↙,↘ na pilocie zdalnego
sterowania dokonać zmiany położenia kamery.
Przyciski: ▲, ▼, ◄, ► sterują obrotem kamery.
Strona
ustawień
ostrości
Przyciski:
(Focus)
a. ◄|, |► : sterowanie ostrością blisko/daleko (ang. near/far)
b. T-search: włącza funkcję automatycznego ustawiania ostrości (ang. auto focus)
c. CANCEL: wyłącza funkcję automatycznego ustawiania ostrości (ang. auto focus)
Strona
Przyciski: ▲, ▼, ◄, ► sterują obrotem kamery.
ustawień
powiększenia
kadru (Zoom)
Przyciski:
◄|, |► : zmiana powiększenia kadru powiększenie/zmniejszenie (ang. zoom in/out)
Strona
Przyciski: ▲, ▼, ◄, ► sterują obrotem kamery.
sterowania
poziomem
otwarcia
Przyciski:
przysłony
a. ◄|, |► : zmiana poziomu otwarcia przysłony zamknięcie/otwarcie (ang. iris
(IRIS)
close/open).
b. T-search: włączenie automatycznego sterowania przysłoną
c. CANCEL: wyłączenie automatycznego sterowania przysłoną
55
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
Tabela ustawień c.d.
FUNKCJA
ZMIANA USTAWIEŃ
Przyciski: ▲, ▼, ◄, ► sterują obrotem kamery.
Sterowanie
automatycznymi
funkcjami ruchu
(Auto P/T/Z)
a. Umieścić kursor w żądanym położeniu: Auto Pan/Tilt/PanTilt lub Tour i używając
przycisku PTZ lub Cancel włączyć/wyłączyć funkcję.
b. Ustawienia programowanych położeń kamery (tzw. Presets):
ⓐ Używając przycisków kursorów skierować kamerę w żądane miejsce.
ⓑ Umieścić kursor w położeniu Preset.
ⓒ Nacisnąć przycisk PTZ -> pojawi się migający numer pozycji.
ⓓ Przyciskami kursorów ▲, ▼, ◄, ► wybrać numer dla położenia.
ⓔ Nacisnąć przycisk PTZ.
C. Wywoływanie zaprogramowanych położeń kamery (tzw. Presets):
ⓐ Umieścić kursor ustawień w położeniu GOTO.
ⓑ Nacisnąć przycisk PTZ -> pojawi się migający numer pozycji.
ⓒ Przyciskami kursorów ▲, ▼, ◄, ► wybrać numer położenia.
ⓓ
Nacisnąć przycisk PTZ.
D. Zalecane jest zachowanie kolejności numerów położeń w celu zachowania
prawidłowego funkcjonowania funkcji TOUR.
ETC
Ustawienia ograniczeń w położeniu kamery: przyciski SET▲, SET▼, SET◄, SET►.
56
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
16. OBSŁUGA URZADZEŃ ARCHIWIZUJĄCYCH
A. Automatyczne wykrywanie urządzeń zewnętrznych.
1) Zatrzymać pracę rejestratora. Gdy urządzenie znajduje się w trybie „STOP”
podłączyć urządzenie archiwizacyjne do portu USB.
2) Rejestrator w ciągu 15 sekund od podłączenia automatycznie wykryje
współpracujące urządzenie. Będzie to sygnalizowane pojawieniem się na
ekranie monitora ikony obsługi urządzenia archiwizującego.
B. Archiwizacja danych w trybach AUTO i RĘCZNY
1) W przypadku, gdy „TRYB ARCHIWIZACJI” w menu „USTAWIEŃ
ARCHIWIZACJI” ustawiony jest jako AUTO:
Naciśnięcie przycisku BACKUP na panelu przednim urządzenia lub pilocie
zdalnego sterowania sygnalizowane będzie pojawieniem się przy ikonie
sygnalizującej archiwizację symbolu (X) skierowanego w prawo. Rejestrator
rozpocznie archiwizację na nośniku zewnętrznym począwszy od najstarszego
zdarzenia zarejestrowanego na dysku.
2) Aby przerwać archiwizację nacisnąć ponownie przycisk BACKUP. Wskaźnik
(X) miga podczas kończenia sesji zapisu, po jej zakończeniu wskaźnik zgaśnie.
W przypadku ponownego uruchomienia archiwizacji rozpoczęta ona zostanie w
miejscu zakończenia poprzedniej sesji.
3) W przypadku, gdy „TRYB ARCHIWIZACJI” w menu „USTAWIEŃ
ARCHIWIZACJI” ustawiony jest jako RĘCZNY:
Naciśnięcie przycisku BACKUP na panelu przednim urządzenia lub pilocie
zdalnego sterowania spowoduje otwarcie okna dialogowego „USTAWIENIA
CZASU ARCHIWIZACJI” (pokazanego poniżej).
57
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
4) Ustawić żądany czas rozpoczęcia i zakończenia sesji. Czas ten powinien
pokrywać się z istniejącymi na dyskach wewnętrznych zapisanymi danymi.
5) Po dokonaniu ustawień nacisnąć ponownie przycisk BACKUP. Trwający
proces archiwizacji sygnalizowany będzie pojawieniem się przy ikonie
sygnalizującej archiwizację symbolu (X).
C. Podłączenie napędów CD-RW/DVD(-).
1) W ustawieniach MENU GŁÓWNEGO w podmenu „USTAWIENIA
ARCHIWIZACJI” dokonać ustawienia w linii „TRYB ARCHIWIZACJI”
wybierając opcję „RĘCZNY”.
2)
Opuścić menu ustawień.
3) Nacisnąć przycisk „BACKUP”. W menu „USTAWIENIA CZASU
ARCHIWIZACJI” dokonać wyboru żądanego przedziału czasowego.
58
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
4) Czas zakończenia nie może być wartością identyczną lub wcześniejszą od
czasu rozpoczęcia sesji.
5) Po dokonaniu ustawień przedziału czasowego nacisnąć ponownie przycisk
„BACKUP”. Rejestrator dokona pomiaru wielkości nośnika CD/DVD i
rozpocznie kopiowanie. Proces kopiowania sygnalizowany będzie poprzez
wyświetlanie symbolu (X). Zniknie on po zakończeniu zapisu i zakończeniu
sesji.
<Uwaga>: Dane są zapisywane w unikalnym formacie (pliki image).
D. Odtwarzanie płyt CD zawierających dane skopiowane z rejestratora.
Dane zapisywane na płytach formatu CD lub DVD odtwarzane są przy użyciu
komputera klasy PC wyposażonego w odpowiedni napęd. Ze względu na fakt, że
obrazy rejestrowane przez urządzenie przetwarzane są podczas zapisu na formę
cyfrową za pomocą unikalnego algorytmu kompresji, odtworzenie takich danych
wymaga użycia programu odtwarzającego dostarczonego przez producenta
urządzenia.
Oprogramowanie CD Playback Software jest automatycznie zapisywane na płycie, na
której archiwizowane są dane wizyjne. Uruchomienie aplikacji odbywa się
automatycznie po włożeniu do napędu komputera i nie wymaga żadnej dodatkowej
instalacji.
1) Aby wybrać lokalizację, w której znajdują się zapisane wcześniej dane nacisnąć
przycisk „OPEN” w oknie dialogowym uruchomionej aplikacji.
59
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
2) W otwartym oknie wyboru „OPEN” wskazać nośnik, z którego mają być
odtwarzane dane a następnie zaznaczyć plik, który chcemy odtworzyć. Nazwy
plików zawierają informację dotyczącą daty i czasu ich rejestracji. Naciśnięcie
przycisku „OPEN” spowoduje otwarcie pliku. Sterowanie funkcjami odtwarzania
odbywa się za pomocą przycisków znajdujących się poniżej okna wyświetlania
obrazu.
E. Przeszukiwanie zapisów archiwalnych (wyszukiwanie czasu, alarmu,
odtwarzanie)
Przeszukiwanie nośnika zewnętrznego możliwe jest wyłącznie w przypadku,
gdy jako nośnik archiwizacyjny zastosowany został dysk twardy USB.
60
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
1) Nacisnąć przycisk MENU i wejść do podmenu „USTAWIENIA SYSTEMOWE”.
2) Ustawić kursor w położeniu „USTAWIENIA ARCHIWIZACJI” i wejść do
podmenu.
3) W linii ustawień „DYSK ODTWARZANIA” wybrać opcję „ZEWNĘTRZNY”.
4) Zamknąć MENU naciskając przycisk MENU.
5) Po takim ustawieniu funkcja przeszukiwania zewnętrznego dysku USB może
być obsługiwana w sposób identyczny jak dysk wewnętrzny.
<Uwaga>:
Urządzenia USB niektórych producentów mogą nie być obsługiwane
przez rejestrator. W celu uzyskania szerszych informacji dotyczących
obsługiwanych typów urządzeń zewnętrznych należy skontaktować się z
dystrybutorem rejestratora.
61
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
Podłączenie zewnętrznego modemu.
Zastosowanie zewnętrznego modemu umożliwia zdalne połączenie z urządzeniem za
pomocą linii telefonicznych. Modem może być podłączony do urządzenia wyłącznie za
pomocą portu RS-232C. Podłączenia modemu dokonuje się po wyłączeniu rejestratora.
Po włączeniu urządzenia modem zastanie automatycznie wykryty i będzie gotowy do
użycia.
<Uwaga>:
W celu uzyskania informacji dotyczących obsługiwanych typów urządzeń
modemowych należy skontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem rejestratora.
Maksymalna prędkość transmisji, jaką można uzyskać przy łączeniu się z urządzeniem
za pomocą modemu to 56kbps. Więcej informacji dotyczących prędkości połączeń
można uzyskać z dokumentacji dołączonej do modemu.
Po uzyskaniu połączenia modemowego między komputerem a rejestratorem
obsługa zdalna odbywa się za pomocą przeglądarki Internet Explorer (wersja 6.0
lub wyższa).
62
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
Dane techniczne i wyposażenie
1. DANE TECHNICZNE
Ilość i rodzaj wejść
4 (BNC)
8 (BNC)
Wyjścia monitorowe
Wejścia przelotowe
Tryb podziału ekranu (dla
16 (BNC)
1 (BNC) lub 1 (S-Video)
4
8
Brak
1,4, PIP
1,4, 6,8,9
1, 4, 6, 8, 9, 13, 16
wyświetlania i odtwarzania)
Rodzaj kompresji
WAVELET
Rozdzielczość wyświetlania
PAL 720 x 576
Rozdzielczość zapisu i
720 x 288
odtwarzania
Wejścia/wyjścia alarmowe
4/1
8/1
System operacyjny
Sterowanie
Prędkość wyświetlania
Klawiatura na panelu przednim, pilot IR, oprogramowanie Remote
Klient lub APER CMS
100 klatek/sek.
200 klatek/sek.
Maksymalna prędkość zapisu
Prędkość zapisu na kanał
(domyślna/maksymalna)
Zapis dźwięku
Współpraca z urządzeniami
archiwizującymi
12,5/25 klatek/sek.
6,25/25 klatek/sek.
3,75/25 klatek/sek.
1 kanał (wejście LINE lub mikrofonowe)
Wbudowany napęd CD-RW lub zewnętrzny DVD-RW(-), HDD
USB 2.0, RS-232, Ethernet (RJ-45)
Obsługa dysków twardych
2 x 400GB
Praca sieciowa
zdalnej
400 klatek/sek.
50 klatek/sek.
Porty komunikacyjne
Oprogramowanie do obsługi
16/1
EMBEDDED LINUX
LAN, WAN, Internet, PSTN
Przeglądarka dla Internet Explorer 6.0
Pilot zdalnego sterowania
Tak
63
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY
Funkcje
Ustawienia parametrów obrazu
JasnoĞü / kontrast / nasycenie dla kaĪdego z kanaáów
RĊczny, programowany czasowo, alarmowy, wywoáywany
Tryby zapisu
aktywnoĞcią w obrazie
Parametry zapisu
8 poziomów kompresji / regulacja prĊdkoĞci zapisu kaĪdej z kamer
Ustawienia zapisu
Pre-Alarm: 140 klatek
Detekcja aktywnoĞci (kaĪdy kanaá)
/ Post-Alarm: 20 sek. ~ 240 sek.
9 pól w kadrze / 15 poziomów czuáoĞci
Kryterium daty i czasu/ numeru kamery, kryterium zdarzenia
Tryby wyszukiwania
alarmowego / aktywnoĞci w obrazie
Do przodu i wstecz: Pauza, odtwarzanie poklatkowe, prĊdkoĞü
Tryby odtwarzania
rzeczywista, prĊdkoĞü 2X, 4X, 8X i 16X
Dziaáanie wielopáaszczyznowe
Jednoczesny podgląd bieĪący, zapis, odtwarzanie, transmisja
/ Full Triplex
zdalna
Funkcja Watchdog
Automatyczny restart z dotychczasowymi ustawieniami
Blokada hasáem /funkcja Auto Lock /Formatowanie Dysku
Funkcje systemowe
/Testowanie Dysku
2. WyposaĪenie
ZAWARTOĝû OPAKOWANIA
ILOĝû
REJESTRATOR CYFROWY
1 urządzenie
KABEL WYJĝû PRZELOTOWYCH (wersja 16 kanaáów)
1
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
1
KABEL ZASILAJĄCY
1
PODRĉCZNIK UĩYTKOWNIKA
1
SPS Trading Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 630
03-994 Warszawa
tel. +48 22 518 31 20
fax +48 22 518 31 70
e-mail: [email protected]
Biuro Handlowe Poznań
ul. Winogrady 10
61-663 Poznań
tel. +48 61 852 19 02
fax +48 61 825 09 03
e-mail: [email protected]
Biuro Handlowe Wrocław
ul. Inowrocławska 39 C
53-649 Wrocław
tel. +48 71 348 44 64
fax +48 71 348 36 35
e-mail: [email protected]
Biuro Handlowe Łódź
ul. Inflancka 6
91-857 Łódź
tel. +48 42 617 00 32
fax +48 42 659 85 23
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty