Nowa waga Secura®. Pewność i bezpieczeństwo ważenia.

Komentarze

Transkrypt

Nowa waga Secura®. Pewność i bezpieczeństwo ważenia.
Nowa waga Secura®.
Pewność i bezpieczeństwo ważenia.
Mniejsze ryzyko za sprawą zintegrowanych,
inteligentnych systemów
ochrony
Waga Secura zapewnia bezpieczeństwo oraz daje pew­
ność, że wszystko zostało zrobione jak należy. Poza dużą
dokładnością ważenia oraz łatwą obsługą, Secura dyspo­
nuje wbudowanymi systemami ochrony procesu ważenia,
które dają pewność uzyskanych wyników zgodnych
z wymogami prawnymi – pewne i bezpieczne ważenie.
Wyświetlane w czasie rzeczywistym wskazówki dotyczące
wypoziomowania, kalibracji wewnętrznej oraz w 100%
rozpoznawalnym identyfikatorze próbki, czynią pracę
w laboratorium bardziej wydajną.
Nowa koncepcja obsługi wagi Secura w wyraźny sposób
ułatwi codzienne czynności związane z procesem ważenia,
funkcja APC (zgodność z zaawansowanymi wymogami
farmaceutycznymi) pozwoli zredukować zadania związane
z dokumentacją procesu ważenia.
Funkcja Sartorius LevelControl
zapewnia stałe poprawne wypoziomowanie
Unikaj błędów związanych
z brakiem wypoziomowania,
dzięki zastosowaniu w każdej
wadze Secura® czujnika optycz­
nego, monitorującego wypozio­
mowanie w czasie rzeczywi­
stym. Jeżeli czujnik wykryje
jakiekolwiek odchylenia od tole­
rancji, natychmiast poinformuje
o występującym ryzyku, dzięki
czemu możesz sprawdzić
wytyczne, które pomogą wypo­
ziomować wagę. ­
Wyprowadzenie danych z waże­
nia przez port interfejsu zosta­
nie chwilowo przerwane, do
czasu ponownego poprawnego
wypoziomowania wagi.
Dzięki temu masz pewność, że
transmitowane są wyłącznie
poprawne dane. Podczas pozio­
mowania nie musisz zmieniać
swojej pozycji. Co ważniejsze,
podczas pracy z substancjami
toksycznymi pod dygestorium
podczas poziomowania wagi
nie musisz się nad nią pochylać.
W efekcie dzięki stosowaniu
wag Secura® wyklucza się ryzyko
zagrożenia dla zdrowia.
iso
CAL
iso
CAL
iso
CAL
Punkt
odniesienia
Odchylenie odczytu spowodowane
przez wahania czynników zewnętrznych,
tj. np. temperatura
Brak ryzyka związanego z wahaniem temperatury
Wahania temperatury mają
wpływ na dokładność uzyski­
wanych wyników ważenia.
Dlatego waga Secura® jest
wyposażona w automatyczną
adiustację wewnętrzną isoCAL,
zapewniającą uzyskiwanie
dokładnych wyników przez
cały czas.
USP
Wagę Secura® można skon­
figurować w taki sposób, aby
­przypominała o konieczności
­uruchomienia tej procedury lub
też, aby funkcja isoCAL sama się
tym zajmowała natychmiast po
osiągnięciu progu aktywacji.
Funkcja Cal Audit Trail zapisuje
każdą przeprowadzoną procedu­
rę isoCAL, umożliwiając jej
weryfikację dla celów zapewnie­
nia jakości.
Bezstresowe ważenia zgodne z USP
Zgodność z nowymi wymogami
USP (Rozdział 41, obowiązujący
od 1 grudnia 2013 roku) duża
powtarzalność procesu ważenia,
to nie problem dla wagi Secura®.
Funkcja SQmin automatycznie
wykrywa i wyświetla komunikat
na wyświetlaczu o przekrocze­
niu dopuszczalnego zakresu
ważenia. Dlatego waga Secura®
czasowo zablokuje transfer
danych do drukarki lub urzą­
dzenia podłączonego do jej
interfejsu.
Daje to pewność użytkownikowi,
iż niewłaściwe dane nie są dalej
przez przypadek przetwarzane.
Nasz wykwalifikowany personel
serwisowy wyznaczy zakres
operacyjny w miejscu usytu­
owania wagi, wprowadzi zakres
do wagi Secura oraz w odpo­
wiedni sposób zabezpieczy
wagę.
Bezpieczeństwo zapewniane przez
ochronę hasłem
Secura®zapewnia ochronę
hasłem w celu ograniczenia
możliwości regulowania
ustawień wagi wyłącznie do
osób upoważnionych.
Po ustawieniu hasła wszystkie
funkcje, które mogą zmienić
specyfikację działania
metrologicznego, stają się
nieaktywne.
Interaktywny przewodnik użytkownika do
szybkiego generowania wydruków zgodnych
z GLP | GMP
Jeżeli potrzebujesz potwierdze­
nia procesu ważenia, w postaci
wydruków, waga Secura® popro­
wadzi Cię przez kolejne kroki
proces konfiguracji wydruku
zgodnego z GLP | GMP. Nowa­
torski przewodnik użytkownika
ułatwi pracę z próbkami i par­
tiami materiałów, które powinny
być identyfikowalne.
Po podłączeniu nowej, doskona­
łej, drukarki YDP30, waga
­Secura® automatycznie wykrywa
drukarkę, wydruk wyników jest
realizowany na standardowym
papierze lub na etykietach.
2013-02-21
14:46
Sartorius
Mod. SECURA224-1S
SerNo. 0027703716
BAC: 00-50-02
APC: 01-70-02
Comp1 + 1.7082 g
Comp2 + 1.5017 g
Comp3 + 0.0510 g
T-Comp+ 3.2608 g
2013-02-21
Name:
14:47
Najlepsze wyniki –
Ułatwienie opracowywania dokumentacji jakości
Funkcja Cal Audit Trial zastoso­
wana w wadze Secura® zapew­
nia udokumentowanie jakości
podczas każdego ważenia.
Każda procedura kalibracji,
adiustacji, proces poziomowa­
nia oraz wszelkie niezgodności
są rejestrowane przez wagę
Secura®, można je przejrzeć na
ekranie dotykowym wagi oraz,
jeżeli to konieczne, mogą być
przesłane do innej wagi lub
przez interfejs do komputera lub
drukarki Sartorius.
Możliwość czyszczenia
zapewniająca najlepsze wyniki
Czystość to jeden z głównych
warunków obowiązujących
w laboratorium, zapobiegający
zanieczyszczeniom i zapewniają­
cy bezpieczeństwo miejsca pracy.
Dlatego też Sartorius traktował
priorytetowo zaprojektowanie
wagi Secura® w sposób umożli­
wiający łatwe i dokładne czysz­
czenie.
Dzięki gładkim, odpornym na
chemikalia powierzchniom
z niewielką ilością krawędzi
waga Secura jest łatwa w utrzy­
maniu czystości i zapewnia
­bezpieczeństwo higieniczne.
Odporna na chemikalia obudo­
wa wagi Secura czyni czyszcze­
nie niezmiernie łatwym.
Zgodność z wymaganiami prawnymi
dzięki profesjonalnemu wsparciu
Czy używasz wagi Secura® lub
innych urządzeń w obszarze
podlegającym regulacjom i
musisz zapewnić zgodność z
różnorodnymi wymaganiami,
rozporządzeniami i dyrektywa­
mi? Odpręż się. Dział Produktów
Laboratoryjnych i Serwisu firmy
Sartorius, zapewni profesjonalne
usługi dopasowane do Twoich
potrzeb zgodne z rygorystycz­
nymi wymogami np. przemysłu
farmaceutycznego dotyczącego
nie tylko produktów z działu
techniki wagowej.
Kwalifikacja – Dokumentacja kwalifikacji
instalacyjnej | eksploatacyjnej
Czy potrzebujesz dokumentów
kwalifikacyjnych potwierdzają­
cych możliwość stosowania
wagi Secura® w obszarze
­podlegającym regulacjom? Dział
Produktów Laboratoryjnych i
Serwisu firmy Sartorius pomoże
Ci, zapewniając współpracę
­przeszkolonych specjalistów
w miejscu użytkowania urzą­
dzenia. Opracujemy potrzebne
dokumenty zgodnie z planami
badań opartych o ustalone
­ryzyko oraz protokoły z badań
stosowane podczas kwalifikacji
instalacyjnej i eksploatacyjnej.
Specyfikacja techniczna Secura®
g
mg
mg
mg
g
224
220
0,1
0,1
0,2
0,12
124
120
0,1
0,1
0,2
0,12
613
610
1
1
2
1,5
513
510
1
1
2
1,5
313
310
1
1
2
1,5
213
210
1
1
2
1,5
6102
6 100
10
10
20
12
5102
5 100
10
10
20
12
3102
3 100
10
10
20
12
2102
2 100
10
10
20
12
1102
1 100
10
10
20
12
612
610
10
10
20
12
+10°C | +30°C
dla wag legalizowanych z włączoną funkcją isoCal
s
mm
mm
kg
(funty)
Wymiary, G + S + W mm (cale)
Interfejs
Funkcje APC (Zaawansowana
zgodność z wymaganiami
farmaceutycznymi)
Poziomowanie
Wyświetlacz
Wbudowane programy
Wyposażenie dodatkowe
www.sartorius.com
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
d 90 d 90 d 120 d 120 d 120 d 120 d 180 d 180 d 180 d 180 d 180 d 180
209 209 209 209 209 209 –
–
–
–
–
–
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
(11,2) (11,2) (11,2) (11,2) (11,2) (11,2) (11,5) (11,5) (11,5) (11,5) (11,5) (11,5)
360 + 216 + 320 (14,1 + 8,5 + 12,6)
360 + 216 + 95 (14,1 + 8,5 + 3,75)
port mini USB
– Automatyczne rozpoznawanie drukarek Sartorius model YDP30 lub YDP 40
– Bezpośredni transfer danych do programów Microsoft®
– Programowalny okres czasu dla wyprowadzania danych
– Wybór protokołu transferu danych SBI, xBPI, w formie tabeli lub tekstu
– Monitorowanie dopuszczalnego zakresu operacyjnego zgodnego z USP rozdział 41
(po 01-12-2013) – SQmin
– Zabezpieczenie ustawień hasłem
– W pełni automatyczna, kontrolowana czasowo i temperaturowo wewnętrzna funkcja
­adiustaji – isoCAL
– Tymczasowa blokada transferu danych do drukarki lub komputera w przypadku
­stwierdzenia niepewnych wyników pomiaru, na przykład w razie przekroczenia
­dopuszczalnego zakresu operacyjnego zgodnie z USP, niewypoziomowania wagi
bądź konieczności przeprowadzeniu adiustacji isoCAL
– Przechowywanie wszystkich danych z procedur kalibracji, adiustacji i wypoziomowania –
funkcja Cal Audit Trail
Inteligentny optoelektroniczny czujnik poziomowania z funkcją alarmu i interaktywnym
przewodnikiem użytkownika zapewniający niezawodne i bezpieczne poziomowanie
Dotykowy ekran z graficznym interfejsem użytkownika firmy Sartorius
Specjalne programy laboratoryjne, na przykład Mieszanie, Składniki, Statystyka
i Przeliczenia; plus standardowe programy laboratoryjne, takie, jak Ważenie, Gęstość,
Udział procentowy, Ważenie kontrolne, Zatrzymanie wartości szczytowej,
Liczenie i Warunki niestabilne
Patrz wykaz wyposażenia dodatkowego Secura®
Niemcy
Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Weender Landstrasse 94–108
37075 Goettingen
Tel. +49.551.308.0
Faks +49.551.308.3289
Dane techniczne mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Wydrukowano w UE na papierze bielonym bez chloru. | W
Nr publikacji: WL-1012ai140102 · Nr zamówienia: 98649-014-26 · Wer. 01 | 2014
Model
Obciążenia max. wagi
Działka elementarna
Powtarzalność
Liniowość
Minimalna masa próbki zgodnie
z wymaganiami USP, typowo
Limity temperatury dla modeli
zweryfikowanych
z aktywną funkcją isoCAL
Typowy czas stabilizacji
Wielkość szalki
Wysokość komory wagowej
Masa netto, przybliżona

Podobne dokumenty

Instrukcja użytkowania dla serii modeli Secura®, Quintix

Instrukcja użytkowania dla serii modeli Secura®, Quintix Instrukcja użytkowania dla serii modeli Secura®, Quintix® i Practum® Szybki start

Bardziej szczegółowo