Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla MiG Ostrzeszów

Komentarze

Transkrypt

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla MiG Ostrzeszów
MIEJSKO.GMINNY OSRODEK
POMOCY SPOLECZNEJ
W OSTRZESZOWIE
Ocena zasob6w pomocy spolecznei
na rok 2013 dla Miasta i Gminy Ostrzesz6w
Autorzy:
Grzegorz Rycerski
SPIS TRESCI
STRONA
1
tA/prowadzenie
2
Dane o sytuacji demograficznej i spolecznej
3
3
Dane o korzystajecydr z pomocy i wsparcia
4
3
3.',|
GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR
10
4
Inne rodzaje pomocy i6wiadczeri
13
5
6
Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia
Kadra jednostki o€anizacyjnej pomocy spolecznej
26
6.1
Zatrudnienie pomocnicze w jednostca organizacyjnej pomocy spolecznej
27
6.2
Zespoly pracy socjalnej i integracji spolecznej wjednostce pomocy spolecznej
Srodki finansorve na wydatki w pomocy spol€cznej i innycfi obszarach polityki spolecznej w bud2ecie jednostki samozqdu
terytorialnego
28
7
16
28
Aktywno66 pojektowo.konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy spolecznej
\AlSp6lpraca z organizacjami pozazqdowymi - zadania zlecone w obszaze pomocy iwsparcia
33
q
10
lar/skainiki oceny zasob6\il pomocy spolecznej
34
10.1
KADRA PRACOIA/NIKOW SOCJALNYCH
34
10.2
KOSZTY
36
10.3
10.4
osoBY I RooztNy KoRzysTAJAcE z poMocy
POT |)DY PRZYZNANIA POMOCY
10.5
POMOC WFORMIE SWADCZEN
39
10.6
POMOC WFORMIE USLUG
40
42
8
t\
/spARctA
33
37
38
't0.7
POMOC ]NSTYTUCJOMLNA
10.8
ODMOI
10.9
BUDZET POLITYKI SPOLECZNEJ
44
11
!fiioski koricowe
47
t/
POMOCY I
\
/SPARCIA (tylko w zakresie zagadniei zwi4zanych z pomocqspolecznq)
43
1. Wprowadzenie
Mioisko€minny Ogrodek Ponocy w Ostzeszowie
pzedslilia
ocsne zasob6w pmocy spolecznei za rok 2013
!
2. Dane o sytuacjidemograficznej i spolecznej
Sekqa_Opisora
DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ
SPOLECZNEJ
(stan na 31.Xll)
Lata pop.zednle
PROGNOZA'
U'YSZCZEGOLNIENIE
Rok oceny
Rok
20tl
Rok m12
Ro* po ocanis
Du'a latr po ocenlo
MIESZKAI{ICY (w osobach)
I
Ogdlem
23 940
23925
23625
23 60C
23 580
KOBIETY
Og6lem
2
'12337
12320
12 192
1220r,
12 1At
Wek 0-17
J
2327
2311
2231
224C
223(.
Wek 1869
4
7 360
7
7 36(
7 351
5
2 650
2 687
rl/lek 60 lat
iwigcej
322
60(
2
60(
43i
'1140(
fi
395
2 591
2
MEzcZYzNl
)g6lem
tl
603
11 605
2
51!
2 50t
243/.
243f,
243'J
I
7
975
795rj
7
927
7 90C
7 895
I
1 109
't
14',1
1
072
1 07C
't 07c
1
241
1
243
1
6
Atek G17
Mek 1831
Uvlek
65 lat i wiecej
11
RYNEK PRACY
245
249
Bezrobotni o96lem
10
1154
Bezrobolni dlugotrwale ogblem
tl
499
541
594
541
541
Bezrobotni og6lem z prawem do zasilku
12
21
207
205
207
207
1
INFRASTRUKIUM SPOIECZNA
Liczba mieszkai komunalnych w zasobie
gminy
komunahe z zssob6rv gminy
-izba mieszkan sodalnycfi (lokali)
14
t5
381
378
4?2
426
42t
10!
122
107
Itr
Itr
21
2(
2(
L.ta poprzednl.
PROGNOZA'
rA'YSZCZEGOLNIENIE
Rok oceny
Rok 2011
-iczba oczekui4cyci na mieszkanie
rocialne
-izba wyrokow eksmisyjnych bez
rsk€zania lokalu socjalnsgo
16
46
^a
qwa latr po
Rok po ocenie
Rok 2012
o6nle
5(
5(
2
2
50
50
5C
25
zc
25
5C
17
Liczba 2tobk6w (zlobki, kluby dzisieco,
oddzialy tlobkorve w pzedszkolach)
t8
Liczba opiskunow dziennych do dzieci
19
Liczbe mki$ w Aobkecfi ('|obki,
kluby dzisciece, oddzialy robkowe w
20
1
za
2a
pzedszkolach)
Liczba dzieci, kt6rym nie przyznano miajsc
w 2lobku (zlob€k, klub dzieciecy, oddzialy
,obkowg w pzedszkolacrh)
Powody nis przyznania miejsca w ilobku
Liczba pzodszkoli (pzedszkoh wraz z
oddzialami przedszkolnymi pzy szkolech)
22
5
't3
'14
15
17
Liczba miejsc w przedszkolacfl
(pzodszkola wraz z oddzialami
pzedszkolnymi przy szkolach)
23
AM
65(
650
650
7m
Liczba dzieci, kt6rym nie przlrznflo mieisc
w Fzedszkolu W. ,ozonych w|tosk6r
24
70
156
192
Powody nl6 pzyzrania mlej3ca w ptzodrzkolu
Liczba Gwietlic i klu6w dla dzieci i
mlodzis2y
Z tsgo: (wleEze
Przyszkoln€
26
Pozaszkoln€
27
-iczba lwietlic i klubOw dla senior6w
28
jczba hospiq6w
29
-kzba o6rodk6rv dla qdzoziemcofl,
30
ibisgajqcych sie o statw uciodtcy
4
3
25
"Pzyskolne' i "Pozaszkolne"l
4
I
1
x
*
x
x
x
x
\MelkoSC prognozy nie dotyczy wartosci przyrostu lub spadku. W pzypadku braku mozliwoSci oszacowania wielkoSci liczbowych dla
prognozy naleZy upisaC liczby odpowiadajqce danym z kolumny "Rok oceny"
3. Dane o korzystajecych z pomocy i wsparcia
Sekcja_Opisoi'a
DANE O KORZYSTAJACYCH Z POMOCY i WSPARCIA
(w calym okresie sprawozdawcrym)
Lata poprzodnle
VVYSZCZEGOLNIENIE
Prognoa rok
Rok oceny
Rok 2011
po oconlo
Rok 2012
osoBY l RoDzNy KToRyit uDzELoNo poMocy I wspARctA
-iczba os6b
|
1 677
55€
1 562
1 562
Wtym: osoby dlugotMale kozystajqce
94€
930
934
945
Liczba rodzin
894
89(
852
862
2302
220€
2 158
2200
194
1 '163
1 163
4
Liczba osob w ro(tsinach
OSOBY I RODZNY, KTORYM PRZ'ZNANO SWADCZENIE
I
Liczba os6b
I
201
Wtym: osoby dtugotrwale kozyst44ce
o
636
632
61t
61t
Lbzba mdzin
7
747
774
74L
74L
-iczba os6b w rodzinactl
I
934
| 93t
|
991
osoBy I RoDzNI KToRril PRZTZMNO
1
|
93(
SVIIADCZEN|E P|EN!E2NE
-iczba os6b og6lem
9
81
4g
56(
56(
-ieba rodzin
t0
471
48(
5't!
51:
-ieba os6bw rodzinacfl
11
285
13?f.
379
1 379
1
1
OSOBY I RODZNY KTORYM PRZYZNANO SWADCZENIE NIEPIENIEzNE
Liczba os6b ogolem
Lieba rcdzin
13
Liczba osdbw rodzinach
't4
/JC
76€
747
747
489
520
537
537
1 43(
1 416
1
|
433
433
OSOBY I RODZINY Z KTORYMI PRZEPROWAOZONO WYWIAD SRODOWSKOV\TY
x
Liczba os6b ogolem
It
-iczba rodzin
t6
74t
703
741
83(
-iczba os6b w rodzinadl
17
2Ul
1 848
1 821
'| 906
X
X
POWODY UDaELENIA POMOCY I WSPARCIiA
UBOSIWO
X
L.ta poprzednie
YI'YSZCZEGOLNIENIE
Rok
Lirba ro(Lin
16
Liczba os6bw mdzinach
to
Prognoza rok
po ocenie
Rok oceny
mfl
Rok 2012
I
3d
?<o
13(
1 015
|
439
43(
305
| 30t
BEZROBOCIE
-iebs rodzin
20
31t
309
315
31!
-i:zba os6bw odzinach
21
987
884
89(
89(
NIEPELNOSPRAWNOSC
-iczb€ ro&in
22
317
33S
28S
24
Liczba os6b w rodzinactl
23
661
697
715
715
DTUGOTRWATA
LUB CIEzKA CHOROBA
Liczba rodzin
24
u7
472
393
393
Liczbs os6b w ro(hinactl
25
775
1(M(
946
946
BURADNOSC (PROBLEMYI
Liczba rodzin
26
138
t8t
157
157
Liczba os6b w [email protected]
27
533
60(
543
543
ALKOHOLlzil
E
Liczba rodzin
28
A?
55
52
Liczba os6b w odzin€cfl
29
147
129
'l'14
11t
62
Ou
*
3(
NARXOMANIA
Liczba rodzin
30
1
Liczba os6b w rodzinach
1
POTRZEEA OCHRONY MACIERdI{ISTU'A
Liczba rodzin
32
9C
W TYM: WELODZETNOSC
-iczba ro(trin
33
30
BEZDOMNOSC
24
Latr poprzsdnie
[email protected]
Liczba rodzin
Prognoza tok
po ocenis
Rok oceny
Rok
20ll
34
Liczh os6b w rodzinach
Rok 2012
1t
t6
1(
16
12
12
OPUSZCZENIE ZAKIADU KARNEGO
Liczba rodzin
38
'It
Liczba os6b w rodzinach
11
11
1(
'14
14
I
ZDARZENIA LOSOWE
Liczba rodzin
38
5
''l
Liczba os6b w odzinach
39
o
4
KLESKT zYWtOtOWE t EKOLOGTCZNE
Liczba o30b
40
0
stERocTwo
-iczba ro(Lin
11
-iczba os6bw [email protected]
42
0
PRZEMOC W RODZNIE . OFI,ARY PRZEMOCY
?<
1!
52
52
Liczba os6b
43
Liczbs rodzin
44
x
X
x
X
Liczbe os6b w rcdzinsch
45
x
x
X
x
PRZEMOC W RODZNIE. SPRAWCY PRZEMOCY
-iczba os6b
46
1e
21
1C
21
OCHRONA OFIAR HANDLU LUO2iII
Liczbe os6b
47
PROCES USAMODZELNIENIA
Liczba os6b
4A
x
X
USTUGI POMOCY SPOTECZNEJ
USTUGI OPIEKUNCZE OGOTEM
x
x
Lrta poprzednle
YT,YSZCZEGOLNIENIE
Liczba os6b
Rok m12
49
Liczba Swiadczei
Kwota Swiadczen w dotych
Prognoza rok
po ocenio
Rok oceny
Rok 2011
51
oo
58
58
36 16(
38 581
44024
44024
338 @6
356 87t
400 619
400 61S
0
0
W TYM: SPECJALISTYCZNE
Liczba os6b
52
Liczba s\fliadczeii
53
Kwota Swiadczei w zlolych
54
0
SPECJAUSWCZNE USTUGI DI.A OSOB Z ZABURZEN1AMI PSYCHICZNYMI
Liczba os6b
-iczba Swisdczsi
(rcta gilviadeef
56
1(
16
11
11
1315'l
12 19(
1276t
127ff
146 28(
159 60(
159 60C
157 812
w zlotych
PORADNICTWO SPECJAUSWCZNE
Liczba rodzin
Liczba osob w [email protected]
59
175
235
271
271
516
62t
665
665
89C
852
852
21ffi
2 15t
PRACA SOCJALNA
Liczba rodzin
60
89
Liczba os6b w rodzinach
61
23(,,
220a
INTERWENCJA KRYA'SOWA
Liczba roctsin
62
17
16
31
al
Lieba os6b w rodzinech
OJ
d
57
9f
9t
52
57
57
52
.T
57
KONTRAKT SOCJALNY
Liczba zawartych kontlakt6w socjalnych
6,1
Liczba os6b og6l€m objetych kontraktem
65
?q
Lata poprzednle
VI'YSZCZEGOLNIENIE
Roft
Artym: liczba os6b objetycih kontraktem w
&.6ie Integraqi Spoleczn€i
66
mll
Rok oceny
Rok 2012
Prognoz! rok
PO OCenle
3.I. GMINA.ZADANIA OPS ORAZ MOPS, iIOPR
Sekqa_Opiso\r,a
GMII.|A -ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR
(wcalym okresie sprawozdawcrym)
L.ta popuednle
V\IYSZCZEGOLNIENIE
Prognoza rok
po ocenle
Rok oc€ny
Rok 2011
Rok 2012
SwtADczENrA prENrE2NE z poMocy spot.EczNEJ
ZASITEK STALY
Liczba os6b
1
Liczba Swiadeef
Kwota Swiedczsn w zbtych
3
'179
5€
52
cc
cu5
492
560
227
1784ffi
227 602
W tym: (wl.rsze
5'
27ffi
4€l
Zasilek 3taly dla os6b 3amotnio go3podaruJtrcych
Liczba os6b
4
Liczba Swiadczei
Kwota Swiadczal w zlolyctl
6
t6t
45
40
426
414
43(
431
13(
159 98:
193 39t
193 39€
4C
4(
W tym: (wlsrsze 7-91
zasllek staly dla osoby w rodzlnle
1l
-iczba o96b
1
15
-iczba Swiadczei
I
79
TT
13(
l3c
Kwota S.tviedczen w zbtych
9
18 @7
t8 50:
u2M
u2u
ZASITEK OKRESOV1IY
Liczba os6b
10
143
14?
177
177
Liczba Swiadczen
11
627
508
529
5n
Kwota Swiade6^ w zlot)rch
12
193 09(
185 700
447
lW447
lw
W tym: (wiergze 13-241
Za3ilek okroiowy z tylr|lu bezrobocla
-iczba os6b
1a
10t
'l04
'|
36
136
Liczba Swiadczsn
l4
43t
39€
42(
42(
l0
Lata poprzadnlo
U'YSZCZEGOLNIENIE
<wota Swi{xlczei w
zlotydl
Prognoza rok
po cenle
Rok oceny
Rok 2011
t5
Za3llek
Rok 2012
12760(
142 680
151 05C
151 055
10
10
okB3ilyz tytulu dtugotilaleJ choroby
Liczba os6b
16
17
7
Liczba Swiadczo6
17
5€
x
Kwota Swiadczen w rotych
18
1924C
I
78(
24
74W
7
490
Za3ilek okresowy z tytulu niepelnosprownoscl
Liczba os6b
19
1C
1€
lo
16
Lieba Swiadczen
20
7e
47
43
43
Kwola Swiadczei w zlotych
21
11C
1622C
17 202
17 2V2
24
Zasllek olrosowy z t!^ulu motllwoScl uttzymanla lub nabycia uprawniei do 6wiadczef z innych 3y!tom6w zabezpieczenia spoleciilego
Liczb€ os6b
22
Liczba gwiadczei
23
Kwoia Swiadczed w zlotych
24
0
0
0
0
0
0
0
0
Za3ilek olaesowy kontynuorvany niezaletnls od dochodu na podstlwle art 38 ust 4a | 4b
Uczb€ os6b
25
Liczba Swiadczen
Kwoia Swiadczeii w dotycfl
27
0
0
0
0
0
0
w
544
ZASITEK CELOWY OGOLEU
Liczba os6b
28
Kwota hviadczen w zlttyctl
55r
554
580 23C
629 514
585
t4l
585 141
W tym: ZASILEK CELOVI|Y PRZYZNANY W RAMACH PROGRAMU VVTELOLETNIEGO 'POMOC PANSTWA W ZAKRESIE DOZYVI IANIA'
Liczba osdb
30
'167
24
1N
140
Liczba Swiedczen
31
40€
461
[email protected]
306
ll
L.t! popr.ednio
VI'YSZCZEGOLNIENIE
Kwote Swiadczed w zlotych
Prognoza rok
po Genlo
Rok ocony
Rok 2011
Rok 2012
107 845
32
122 123
ZASltKl CELOWE PRZrZNANE NIEZALEZNIE OD DOCHODU na podstawle art 39a
Liczba os6b
33
Kwola Swkrdczefi w zlotych
u
0
94 785
uit |
0
94 781
2
|
0
0
suflADczENiA NIEPIENIEZNE Z PCII|OCY SPOTECZNEJ
POSREKOGOTEM
Liczba os6b
35
-iczba Swiadczen
38
75797
249
Kwota Swiadczed w zlotych
60(
60(
87
77 87t
2?7 95e
314 93!
314 93(
z16!
69 377
551
77
W TYil: DLA DZIECI
-iczba os6b
38
484
46t
46!
-iczba Swiadczei
39
60 58(
64o'lt
62 111
62 111
(wota Swiadczen w zbtych
40
228 973
220324
265 187
265 147
Wtym: (zwieEzy 35-371
POSIT.EK
-
awladczrnl. przyrnilo w Em.ch progrunu wlslobtnlego 'Ponoc Pillttw! w zakr6le
domanl.'
Liczba os6b
41
R<a
53r
ow
606
Liczba Swiadczen
42
75797
69 377
77 874
77 874
Kwota Swiedczan w zbtych
43
249 550
227 951
314 93S
W
TYil: DLA DZECI
(z wierszy
3t4
93€
4l-4ill
Liczba os6b
44
483
4U
469
Liczba 5\,viadczen
45
60 580
6/.o12
62 111
Kwota gwiadczei w zlotych
il6
224973
220323
265 187
459
62
1'11
265 187
SCHRONIENIE
Liczba os6b
47
1C
a
t2
Lata poprzednle
VIIYSZCZEGOLNIENTE
po
Rok 2012
Liczb€ Swiadczan
4E
|
09(
(u/ota
49
r3
78C
Sridczenwzbt)dl
Paognoza rok
Rok oceny
Rok 201'l
I
67€
218/7
cenl9
1 096
| 09(
83!
16 83(
0
16
UBRANIE
Liczba osob
50
0
Liczb€ gwiadczeil
51
0
Kwota $viadczei w zlotych
52
0
0
SPRAWENIE POGRZEBU
Liczba os6b
53
Lieba Swiadczei
8l
1
(veotra
55
{os
S{viadczei w dot},ci
OOPTATNOSC GMINY ZA POBYT W OOiIU POMOCY SPOTECZNEJ
iczba os6b
56
-ieba Swiadczei
Kwola Swiadczerl w zlotycfl
17
2i
za
za
195
x
258
28
379 178
58
&7
321
539 507
539 507
INDYWIDUALNE PROGRAiIY FOIIOCY
INDYIIIIDUALNY PROGRAT VVYCHOT)ZENIA Z BEZDOilINOSCI
Liczbs os6b
59
INDYUTIDUALNY PROGRAM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO (Cantrum Intogracjl Spolecznej)
Liczba os6b
60
WSPIERANIE RODZNY
PLAN PRACY Z RODZNA
-iczba [email protected]
6't
t0
2C
4.Inne rodzaje pomocy i 6wiadczef
Sekcia_Opiso\,a
INNE RODZAJE POMOCY I SW|ADCZEN
l3
Lata poprzednle
WYSZCZEGOLNIENIE
Prognoza rok
po ocenle
Rol oceny
Rok 2011
Rok 2012
ZASILKI RODZINNE I DODATI( DO ZASITKOW ROOZNNYCH
Lizbe rccbin
(wota Swiadczefi w zlotych
2
94r
869
7d
76t
3201 42t
3 054 339
2 858 81(
2 858 81!
96
96
SWI.ADczENIA oPIEKUNczE
SUNADCZENIE PIELEGNACYJNE
Liczba os6b
Liczba rodzin
4
't04
74
104
6
96
x
x
Liczba os6b w rodzimctl
Kwota Swiadczei w dotych
74
x
AIE
453 354
dOE
X
&t0 984
640 9&
ZASITEK PIELEGNACYJNY
W tym: (od poz 7 do poz 201
ZASIIEK PIELEGNACYJNY DIA NIEPETNOSPRAWNEGO
Lieba osob
Liczba rodzin
8
Liczbs os6b w rodzinacfl
o
(wola Swiadczen w zbtydr
10
D2!ECI(A
197
197
18{
18{
181
185
'l7t
17t
x
x
X
332775
o272
X
327 87F
327 879
ZASIIEK PIELEGNAGYJNY DLA OSOBY NIEPETNOSPRAWNEJ WWEKU
POWYzE.' 16 ROKU 2YC|A O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEINOSPRAWNOSCT
Liczba osob
11
260
247
28€
281
Liczba rcdzin
12
241
27t
28{
285
Kwota Swiadczei w
zlotych
x
X
Liczbe os6b w rodzinsch
11
442 170
x
X
500 61€
485 469
,185
469
zAskEK PIELEGNACYJNY Dr-A OSOBY NIEPETNOSPRAVU{EJ WWEKU POWYzEJ 16 ROKU ZYCIA O
UMIARKOWANYM STIOPNIU IIEPCUIOSPRAWNOSCI, KTORA POVI'STAIA PRZED UKOiICZENIEM 21 ROKU ZYCIA
Liczba os6b
15
207
22
235
235
-iczba [email protected]
t6
19t
210
224
2./
t4
Lrta poprzodnlo
WYSZCZEGOLNIENIE
Liczba os6b w rodzinacfl
17
Kwota Swiadczei w zlotyctl
18
Rok Anl1
Rok 2012
x
X
Rok ocsny
Prognoza rck
po ocenis
x
x
386 47t
363 681
4't2
412947
7
ZASILEK PIELEGNACYJNY DI.A OSOBY KTORE UKONCZYIA 75 LAT
Lbzba os6b
lo
Kwoia Swiadczed w rot!rctl
20
b
7
10251
11
62t
945
9 945
a
8i
82 00(
82 00(
16S
16!
169 00(
169 00(
9
JEDNORAZOVI'Y DODATEK Z TYTUTU URODZENIA SIE DZECKA
(ujmowany w porycjl "zasild rodzlnno I dodatkl do zasllk6w rodzlnnych-l
Liczba gwiadczei (Srednio.niesieczna
liczba Swiadczeril
21
109
91
Kwota Svkrdczeri w dotych
22
109 000
91 00c
ZTYTUIU URODZENIA SIE DAECKA
Liebs $wiadczei (sr€dniomiesieczna
liczba Sviadczen)
(wola Swiadczei w zlovcfl
244
23
234
24/00f.
24
234 00(
SWADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
-iczba os6b
25
-iczba rodzin
17(
174
173
108
r0(
'108
108
x
x
Liczba osob w rcdzinech
Kwota Swiadczei w zlotych
't72
2A
680 498
X
X
651 3zl€
708 509
708 509
DODATKI MIESZKANIOWE
Liczba os6b
29
59i
Liczba Swiadczei
30
3 491
Kwota Swiddczen w zlotych
ta
[email protected](
620
566
3 405
38m
742031
820 000
84
82
82
34 535
34 611
u611
3
370
77U
OPTTCENIE SKI4DKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
Liczba os6b
Kwola Swiadczsn w zbtych
32
27 78r
OPI4CENIE SKIAOK UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO
l5
LatN popuednle
U'YSZCZEGOLNIENIE
Prognoza rok
PO Ocenls
Rok oceny
Rok
20tl
u
liczba o36b
Liczba Swiadeen
Kwota Swiedczsi w zlotych
36
Rok 2012
5(
65
71
71
522
79(
1 183
1 183
6S 124
111 311
177 227
177 227
0
0
SWADCZENIE INTEGRACYJNE (CENTRUM INTEGRAGJI sP(xEczNEJI
Liczba osob
37
Liczba Sviadczei
38
0
0
0
39
0
0
0
Kwotia S,wiadczei w
zlotych
Swr,ADczENrA pTENtEZNE z pRAc spotEczt'flE u?yrEczNycH
Liczba os6b ogolem
40
0
Liczbs s/iadczen
41
0
Kwota Srviadczei w aotycfl
42
STYPENDIA SOCJALNE DLA UGZNTOW I ZASIIKI SZKOLNE
Liczbe os6b
13
jczba gwisdczefi
4
(wota Swiadczei w zlotych
45
5. Zasoby
508
50!
674
9Z
95r
1 15(
2W927
163 211
14423t
150 00(
instytucjonalne pomocy i wsparcia
Sekcja_Opisdfla
ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA
Potrraby
Lata poprzodnis
Rok oceny
YIIYSZCZEGOLNTENIE
Rok 2011
Rok po omnle
Rok 2012
Dwa lata po oc€nls
BOIIIY POI'OCY SPOLECZNEJ
0
0
-iebs Dlacowsk
Z tego: wedlug organu ptowEdzqcego (wlersze 2 | 3l
Lieba placdrek prowadzonycfi pzez JST
2
0
0
t6
L.tr poprrodnle
Potrzeby
UrySZCZEGOLNIENIE
Rok oceny
Rok 2011
Rok po octnle
Rok 2012
0
3
Liczba misjsc w plec6\,vkach og6t€m
Liczba
c6b
Liczbs os6b oczekuiqclch (vyg staru na 31
grudnia danego roku)
Lieba decyzji odmoivnycfi (wg stanu ns
grudnia (bnego rol(u)
0
4
korrystajqgycfr
0
5
0
0
0
3l
lcdra placdrck - liczbe os6b
zalrudionych ogdbm (u4g staru m 31
[tw! ]atr po ocrnlo
0
0
I
0
9
0
grudnia danego roku)
Roczny koszt prowadzenia i utzymania
placOmk (w doh/ch)
W tym (od poz 10 do
Sodki finansore jednostki s€mozqdu
poz
111
10
0
)obqe z budzetu pafslwa
tl
0
Srednioroczny kosA ololem utrzymania
l€glo mieisca w phcdilcs
12
0
lerytorialn€gp
OSRODKI WSPARCIA. OGOLEM
-ieba placovsk
t3
2
2
Z tego: nedlug organu prowadztrc€go (wleEzo
Liczbs phcttrek prowadzonych pzez JST
t.l
I 15)
2
14
2
t5
0
Liczbs miejsc w placdr(ach og6lem
t6
11C
11C
11C
110
'il(
Liczba os6b korzystdqgydr
17
25
215
216
215
?11
Liczba osob oczekuiqcydr (wg stanu ns 31
grudnb danego roku)
18
0
t9
0
za
25
251
72!
1 102 865
1 102 865
Iudnia danego roku)
Gdra Dlac6\r€k - lkzba os6b
atrudnionych og6l€m (wg stanu nE 31
Iudnia danego roku)
20
Roczny koszt prowadzenia i ulrzymania
placowek (w aob/dr)
21
1 039
34r
0
t
126 166
1 201
t7
Lata poplzodnle
Potrzeby
WYSZCZEGOLNIENIE
Rok ocany
Rok 2011
Rok po ocenle
Rok 2012
Dwa lata po ocenie
W tym (od poz 22 do poe 231
Srcdki finansowe jodnostki s€mozqdu
teryloaialnego
22
Dotacje z budZetu padstwa
Sredrioroczny kosa ogbl€m utrzymania
1.€go miejsca w plac6\il6
550 62€
607 56(
671
78
643 985
&13 985
/|88 716
518 60(
529 939
458 880
458 880
10 238
10 925
10 02€
10 026
1
1
1
1
1
1
I
24
449
wwM:
SRODOV\'ISKOWE DOMY SAMOPOMOCY
Liczba plac6wek
25
1
Z tego:
rcdlug organu prowadzqcego (wlersze
26 | 271
Liczba placowek prowadzonych pzez JST
26
Liczba placoflek prowadzonych pzez NGC
27
-iczba miejsc w plac6wkacfr ogolem
2a
4(
4(
4
4C
40
-aczba osob korzystaiqgyctl
29
40
4l
4
4
4
Liczbg o36b oczekuiqcych (wg stanu ns 31
gndnia d€nego roku)
30
0
Kadra Dlacow€k - liczba osob
zatrudnionych ogofem (w9 stanu na 31
grudnia danego roku)
3l
12
12
529 939
458 880
458 88(
458 88(
Roczny koszt prowEdzenia i utrrymania
phc6w€k (w zlotych)
32
,|
1
488 716
518 60(
W tym {od poz 33 do poz. 34}
Smdki finansoweiednostki samoz4du
lerytorialr€9o
0
Dotacie z budzetu paistwa
3,1
Srsdnioroczny koszt ogblem utrzymania
1-€go miejsca w plac6\,vco
35
488 71(
518 600
529 93S
458 88(
1221t
12 965
1?241
11 472
11
47t
OZIENNE DOMY POMOCY
Liczba pl€cdwek
36
1
1
1
Z togo: wedlug o.ganu prowadzlcogo (wlersze 37 | 381
Liczba placdl,sk pmwadzonych pzsz JST
37
Uczba phc6{€k prowadzonych pzez NGO
38
1
1
0
0
l8
Lat! popuadnls
Potrzoby
U'YSZCZEGOLNIENIE
Rok oceny
Rok
mi1
Rok 2012
Liczba miejsc w placdflkadt og6lem
Liczbe os6b korrystajqgycfl
40
Liczbe os6b oczekujqcych (wg staru na
grudnia danego roku)
3l
7(
7A
70
70
7C
r8{
17!
176
'175
175
1.
1!
0
41
lGdra ol€c6rck - liczba os6b
zatru*rionych ogolem (wg slanu na 31
grudnh dansgo roku)
42
Roczny koszt prowEdzenia i utzymania
placftvek (w zlob/€tr)
43
550 625
Wtym (od poz
Srcdki fi nansorve jedno€tki samozqdu
terytodslnsgo
14
lotacje z budzetu paAstwa
45
Srednioroczny kosa ogolem utzymania
'l€go misisca w plac&vco
4{l
550 625
47
607 566
'l4do
Lkxba miejsc w plac6wk€ch ogolem
7&
643 981
643 98{
671
7*
643 984
643 98€
poz rlsl
607 56€
7
86(
I
68(
9 597
9 20C
9 20C
SCHRONISKA I DOIIIY DLA OSOB BUDOMNYCH
0
0
Z togo: yusdlug organu prowadzqcego (wlerszs
Uczbe phcowek prowadzonych pzez JST
671
0
NOCLEGOWNIE,
Uczba placdrek
Dw! lata po oenla
Rok po ocenlo
'O
I 491
.B
49
0
50
0
-aczba osob korzystajqcych
Liczba os6b skierowarrych w wyniku
eksmisji
52
0
0
3l
53
0
0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania
placdrek (w zlotych)
54
0
0
0
0
lGdE placoflek - liczba os6b
zatrudnbnych og6l€m (urg stanu na
grudnia dan€90 roku)
W tym (od poz, 55 do poz. 56)
Srod( tinansowg iednostki ssmozqdu
lErytorialr€9o
Dot*j3 z bndZetu pafstwa
0
56
0
0
l9
Lata popraednie
Potrzoby
VVYSZCZEGOLNIENIE
Rok
Rok
Sr€dniooczny kosa og6lsm utzymania
1€go miejsca w plac6wce
20ll
ceny
Rok po oconlg
Rok 2012
Dw6 lata po ocanie
57
KLUEY SAMOPOIIOCY
-iczba plscow€k
58
Z tego: w3dlug organu prowadzqcego (wierrzo 59 | 60)
Liczbs plac6$/€k prowadzonych pzez JST
59
Liczba placowsk prowadzonycfi pzez NGO
60
Liebg mieisc w placorksdr og6lem
61
0
0
Liczba o66b kotzystdqgycfl
a2
0
0
Liczba os6b oczokuiqcych (w9 stanu na 31
grudnia danago roku)
OJ
0
0
Kadre plac6wek - liczba os6b
zatrudnionych o96lem (wg stanu ns 31
grudnia &nego roku)
64
0
Roczny kosa prowadzenia i utrzymania
placowek (w zlotych)
65
0
0
0
0
0
0
0
W tym (od poa 68 do poz. 67!
Srodki finansowe jednoslki ssmozqdu
terytorialnego
66
Dotecje z budzotu paAstwa
67
0
Sr€fiioroczny kosa o96lem utrzymania
1€go mieisca w plec6wca
68
0
0
ROOZNNE DO'{Y POMOCY
Liczba plac6vek
69
0
Z tsgo: wsdlug organu prowadzqoego (wlo]3ze 70 |
Liczba phcavek prcwadzonych pzez JST
7ll
70
71
-iczba mi€rsc w placotnk8cfr og6lem
72
-iczba os6b kozystajqcych
73
(sdn plactwek
- liczba os6b
€trudnionych ogdlem (wg stanu na 31
74
0
lrudnia danego roku)
20
Lrta poprzednlg
PoFzeby
VI'YSZCZEGOLNIENIE
Rok ocany
Rok
Rocury kosa pro\[email protected] i utrzymania
plac6wek (w zlotycfi)
20ll
Rok po oc€nie
Rok 2012
75
Dvva
lata po octnle
U
W tym (od poz. 76 do poa
7)
Srcdki tinansqilg jednostki samozqdu
lerytoriEln€9o
76
Dotade z bud2etu paistwa
77
0
SFdniooczny kosa ogblem utzymania
I -ego mieisca w placo\flcs
7A
0
0
0
0
TIESZKANIA CHRONIONE OGOTEM
Liczba plac6^,sk
79
0
Z tego: w3dlug organu prowadzlcego (wlerszc 80 i 61)
Ueba placoflek prowadzonych pzez JST
80
0
Liczba plac{w€k prowadzonych pzoz NGO
81
0
Liczba mbjsc w plac6lvkscfi ogolem
82
U
Liczba os6b korzyslajqcych
83
0
Lieba os6b oczekuiqcycfi (wg stanu na 31
grudnia danego roku)
u
0
85
0
86
0
lcdra Dlac6ilek - liczba os6b
zatufiionydr o96lom (wg itaru na
31
grudnia danego roku)
Roczny koszt prowadzenia i utzymania
phctw€k
(w
rotych)
W tym (od poz. 87 do poz. 88)
Sodki finansowe Fdnostki samozqdu
terytorialmgo
87
0
Dotacje z budtetu paistwa
88
0
SrEdrioroczny koszt og6l€m utrzymania
1€go mieisca w plac6wce
0
OSRODKI INIERWENCJI KRYEYSOWEJ OGOTEII
Liczba ohcd'lvek
90
0
Z tego: w€dlug otganu prowadzqcego (wiersze
iczba placilrek prowadzonyci pzez JST
91
9t i 92,
0
2l
Lrt
poptzednlo
Potrzqby
VI'YSZCZEGOLNIENIE
Rok oc6ny
Rok
20ll
Rok po ocrnle
Rok 2012
Liczba placou€k plwadzonych pzez NGO
Ei2
0
Liczba miejsc w plac6nkach og6lem
93
0
Lieba o€6b korzFtaiqgyctl
94
Dm
lrt
po ocrnle
lcdra plac6rilek - lieba os6b
zatrudnionycft ogolem (wg stsnu na 31
grudnia danego roku)
kosa prowadzonie i ulrzymenia
)l6c6rek (w zlotych)
Roczny
0
W tym (od poa 97 do poz.98)
;]odki finansore iedno€tki s€morzqdu
srytorialnsgo
97
)otaqe z bud2etu paistwa
9E
0
Sr€dniooczny kosd ogblem utzymania
1-€go miojsca w placowce
oo
0
0
JEDNOSTKI SPECJAUSTYCZNEGO PORAONICTWA
Liczba placowek
't00
0
0
Z tsgo: wedlug organu prowadzqcego (wle]tze 101 | 1021
Uczba phcdflek prowadzonydr pzez JST
101
0
102
Liczba miejsc w pl€cfirk8ch og6lsm
1m
Gdre placo\rek - lizba os6b
:atrudnionych ogdlem (w9 stenu n6 31
ilrdnia danego roku)
Roczny
104
kosa prowadzenia i utrzymania
tacirek
(w zlotych)
W tym (od
Srodki fi nansofle iednostki samozqdu
terytorialmgo
poz
106 do
poz
1071
106
Dotacje z bud2etu paistwa
'l07
0
0
0
Srsdnioroczny kosa ogolem utzymania
1-ego misjsca w plac{wc€
108
0
0
0
PLACOWKI WSPARCIA DZENNEGO
Liczba Dlacdwek
109
0
0
0
22
Irtr
poprzcdnle
Potrzeby
UffSZCZEGOLNIENIE
Rok oceny
Rok
20ll
Z tego: wedlug organu
Liczba plac6\rsk pro\nadzonych pzsz JST
proyadz$ego (w|3fszo
111
0
112
Liczba os6b kotzystajqgych
113
0
lGdra Dlac6\'vek - lizba os6b
zEtrudnionych og6lsm (wg stanu na 31
grudnia &nego.oku)
114
0
Roczny koszl pmwadzenia i utrrymania
terytofielmgo
)ot*je
z [email protected] pa6stwa
n
0
115
Wtym (od poz.
Srodd finansolve ie(t|ostki samorzqcu
11ll
0
Liczba miejsc w phcorkacfr o96lem
placdr/vek (w zlotych)
110 |
110
0
Dmlet pooctnle
Rok po ocenie
Rok 2012
116
do poz. 117)
fi5
117
Sradniooczny kosa ogolem utzymania
1€go miejsc€ w plac6ilce
r18
PLACOWKI OPIEKUNCZO.WYCHOWAWCZE
r19
-iczba Dlac6flek
0
OCOtEil
X
x
X
Z tsgo: wsdlug orgenu pKtwadztrcego (wler3ze 120 | 12't)
120
0
x
x
x
121
0
X
x
X
Lieba miejsc w phc6ilkadr og6tem
122
0
X
X
x
Lieba os6b kozystaiqcych
'123
0
x
X
X
lGdra plac6w€k - lizba o36b
zstrudlionych og6lem (W stanu na 31
124
0
x
X
x
x
x
x
x
X
x
x
x
X
Lkzba plsc6rck prowadzonych pzez JST
grudnia danago roku)
Roeny koszl prowadzenia
plac6wek (w zlotyci)
i utrzymania
125
W tym (od poz 123 do poz. 127t
Srodki finansowe jednostki samozqdu
lerytorialn€go
126
)otacj€ z budtalu panstwa
127
0
23
Latr poprzedniq
Potrzoby
V\IYSZCZEGOLNIENIE
Rok oceny
Rok
Srgdilomczny kosa og6lem utrzymania
1€go miejsca w plscdtvce
2oll
128
wtym: Pl.AcowKt
Lkzba ohcdilek
129
x
Itra htr
Rok po ocrnle
Rok 2012
po
x
X
x
X
X
x
oenlo
TYPU RoDZNNEGO
x
Z tego: wadlug organu prowadzqcogo (wier3zs 130 | 131)
130
x
x
x
X
x
131
x
x
x
x
x
-izba miojsc w plac6wkedr og6lem
'132
x
x
x
x
x
jczba os6b korzystajqgych
133
x
x
X
x
x
GdrE Dlacdrck - liczba osob
latufiionych o96lem (w9 stanu na 31
I.udnia danego roku)
1U
x
X
x
x
X
x
X
x
X
x
Liczba placOu€k prowadzonych pzez JST
Roczny koszt prowadzenia i utzymania
placovek (w zlotycfr)
W tym (od
poz
136 do
poz
1371
Srodki linansofle iednostki samoz4du
terytofialnego
'130
x
x
x
x
X
Dotacje z budzetu paistwa
137
x
x
x
X
x
x
X
x
X
x
Srednioroczny kosa og6l€m utr.ymania
1-€go miajsc€ w plac6wc€
CENTRUM INTEGRACJI SPOTECZNEJ
-iczba placdrwek
139
Z tego: wedfug organu prowadzicego (wierlzo 140 | 1411
Liczba placolvek prowadzonych pzez JST
't40
141
0
0
Liczba uczeslnikd/ zajQd
142
0
0
Kadr€ plac6wek - liczba os6b
zatrudnionych ogolem (w9 stanu na 31
grudnia danago roku)
143
0
0
Roczny kosa prowadzonia i uizymania
placdrek (w zlotycfr)
144
0
0
W tym (od poz. t45 do poz. 1461
24
Lata poprzednie
Potrzsby
U'YSZCZEGOLNIENIE
Rok occny
Rok
Srodd linansowe lo(tlostki semozqOu
20ll
Rok po
Rok 2012
@dg
O!,va
1,{5
0
0
Dotacia z brd2elu paistwa
1,16
0
0
Srgdnioroczny kosa uczestnictwa 1 osoby
w zajeciactl
147
0
0
terylorhlnego
lrtr
po octnlo
KLUB INTEGRACJI SPOTECZNEJ
Liczba placow€k
1tt8
0
0
Z tago: wedtug organu prowadzqcego (wlersze 149
0
|
150)
Liczba phciwek prowadzonych pzez JST
149
Liczba phc6wek prowadzonych pz€z NGC
t5{,
0
3l
152
0
prowadzenia i utrzymania
)lacow€k (w zlotycfi)
t53
0
0
Liczb€ westnikow zajgc
Gdra Dlac6wsk - liebe os6b
zalrudnionych ogdlem (wg stanu na
,rudnia dan8go rolru)
loeny kosa
W tym (od
jro(ki finansorc ie&ostki ssmozqdu
erytorialn€go
)otage z budzelu panstwa
Sredniooczny kosa uczestnictwa
1
osoby
w zaieciactl
poz 15{ do poz. 155,
0
54
0
155
0
0
156
0
0
'|
WARSZTAT TERAPII ZAJECIOWEJ
0
0
Liczba Dlaco\ilek
Z tego: wedtug organu prowadzqcago (wler3ze 158 | 1591
Liczba placdflek prowadzonych pzez JsT
158
Liczba plac6w€k prowadzonyct pzez NGO
159
Liczba westnik6w zajgc
t60
Kadra plac6\,vek - liczba os6b
zatrudnionych ogdtem (wg stanu na 31
gn dnia darcgo roku)
't6l
Roczny koszt prowadzenia i utzymania
placOflek (w zl'ttyctr)
162
0
0
0
0
25
L.ta poprzsdnlo
Potrzoby
VI'[email protected]
Rok oceny
Rok
20ll
Rok 2012
W tym (od
poz
163 do poz.
l84l
Srodki finansofl e jedrpstki samozqdu
terylorialnego
163
0
Dotacjo z budletu paistwa
164
0
[email protected] kosa ucz€shictwa
1
osoby
w zajeciactl
Dm ||ta po ocrnie
Rok po ocenle
165
0
ZAKTID AKTYWNOSCI ZAWODOWEJ
'166
-iczba olacdwek
Z tego: wedlug organu pnowadzqcego (wlersze 107 i 1681
Liczba placowek prowadzonych pzez JST
167
0
't68
0
r09
Liczba uczestnikow zajec
0
0
0
Kdre plac6wek - liczb€ osOb
zatrudnbnydr ogolem (wg stranu na
3l
0
170
0
grudnia d€nego roku)
Roczny koszt prowadzmia i utzymania
plsc6vyek (w
aoqrch)
0
171
W tym (od
poz
172 do poz. 173)
Srcdki fimnswe jednoslki sqnozqdu
terytorialrEgo
172
Dolacje z bud2etu pafutwa
173
0
lt4
0
Sr€dniooczny kosa uczestnictwa I osoby
w zajQciadr
INNE INSWTUCJE POMOCY I WSPARCIA
Lata popdednis
Rodzaj
ln3$ucjl
Potzeby
Rok oceny
Vwszczog6lnienls
Rok 201l
Rok 2012
Rok po ocanle
Dvr! hta
po ooonle
6. Kadra jednostki organizacyjnei pomocy spolecznei
Sekqa_Opisom
KADRA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOLECZNEJ
(w osobach, stan na 3l grudnia)
26
Llta poprzednle
Potrzsby
UIYSZCZEGOLNIENTE
Rok ocqny
Rok 2011
Rok po ocenle
Rok 2012
Dwa lata po oconie
OGOTEM PRACOTA'NICY JEDNOSTKI
Liczba og6lem praclwnikoiliednostki
pomocy spolecznei
21
26
27
27
2
2
2
2
2
2
2
2
KADRA KIEROWNICZA
)96lg n l€dra kirrownicza (dyr€ktor
€dmstki i,sgo zastepcy)
2
W tym: (od poz 3 do poz.
'll
Wksztalcanie wyzsze
Specjalizacia z organizacii pomocy
spolsczn€j
4
2
2
PRACOWNICY SOCJALNI
09ol€m
5
't3
Wtym: pracorrnicy sociahi og6lem
zatrudniEni z EFS
o
1
ta
13
13
0
1
W tym: (od poz 7 do poz 11)
Aykstalcenie wytsze
Vwksztslcenie Srednie
Specjalizaqa
l.gp
slopnia w zawodzie
9
a
4
9
Sp€qafizaqa 2€gp stopnia w za\ilodzi€
10
Specjalizaqa z org€nizacji pomocy
spolocznej
11
4
4
'l
4
1
1
1
POZOSTALI PRACOWNICY:
l2
Og6lem
12
W tym: (od poz. 13 do
12
12
12
poz l5)
\ ryksaabenie wyzsze
13
5
5
gr€dnie
14
5
5
2
2
\ tksaabenie
lnn€
6.1. Zatrudnlenie pomocnicze w
15
12
2
R
jednostce organizacyjnej pomocy spobcznej
Sekcja_Opisore
ZATRUDNIENIE POMOCNICZE W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOLECZNEJ
27
(w osobach, w ciqgu danego roku)
W osobach
Lata poFzednis
Potueby
VIIYSZCZEGOLNIENIE
Rok oceny
Rok 2011
Vl,blontariusze
Zalrudnienie subsydioranE (sta2e, roboty
publiczne, prEce krter*€ncJrF i inne)
Rok po ocrnle
Rok 2012
,|
0
2
0
c
Sta2e
Ih,va
lata po
cnlo
0
2
6.2. Zespoly pracy socjalnej i integracJi spolecznej wjednostce pomocy spolecznei
Sekcia_Opisorc
ZESPOLY PRACY SOCJALNEJ I INTEGRACJI SPOLECZNEJ W JEDNOSTCE POMOCY SPOLECZNEJ
(w osobach, w ciqgu danego roku)
W osobach
Lata poprzodnle
Potrzeby
Rok ocany
UTYTZCZEGOLNIENIE
Rok
-iczbE os6b o96lem w
zespols
20ll
Rok po oc€nie
Rok 2012
Itwa lata po ocsnlg
0
1
W tym: (od poz 2 do poz 3l
tracownicy socjalni
0
2
;pecialiscizgodlie z {1.110 ust.3 ustawy o
0
)omocy spolgcznej
7. Srodki finansowe na wydatki w pomocy spolecznej i innych obszarach politykispolecznej
w
bud2ecie jednostki samorzqdu terytorialnego
Rozdzial 85206{viersz 'l 7.rok ocony.Vtbrtoso
2013 roku.
ziliera
takze Srodki pozyskane w ramach Resortowego programu dofinansowania standardow placowek wsparcie dzienn€go w
SnooxI FINANSowE NA wYDATKI W PoMocY SPoLEczNEJ I INNYcH OBSZARACH POLITYKI SPOLECZNEJ W
BUDZECIE JEDNOSTKI SAMOPT{DU TERYTORIALNEGO
(zadania wfasne izadania zlecone)
W zlotych
L.ta poprzednlo
Potrzsby
Rok oceny
WYSZCZEGOLNIENIE
Rok
20lt
Rok po ocenls
Rok 2012
Dwa
lda po oconls
OGOt.EM
ocoLEM ( dziary)
12 304 355
Ul
77t
t2 966 289
11 939 756
fi
939 75(
1 799
696
12 141 781
11
367 15t
11
367 t5(
12
Wtym:
|iV
bud2trio OPS/PCPR
11 179 40(
1
851 . OCHRONA ZDROWA
28
Lat! poprzednle
Potrzeby
VI'YSZCZEGOLNIENIE
Rok
Rok
t5153 - Pzociu/dzielanie narkomanii irodki gminy / Srodki powiatu (wlasne i
loJvnQlznE)
20ll
ceny
Rok po ocenie
Rok 2012
1
781
971
81(
5 000
Dwa lata po ocenig
5 00c
Wtym:
Wbud2ecis OPS|/PCPR
1
85154 - Pzeciwdzialanie alkoholizmowl
- Srodki gmirry / Srodki pdviatu (wlasm i
zewnQlzne)
5
o
0
514237
453 841
518 643
475 o0(
475 00(
Wtym:
Wbudzede OPS/PCPR
6
0
852 - POMOC SPOTECZNA
85201 - Plsc6tflki
opiekunczG.wychoilawcze - Srodki gminy /
Srodki powi€tu (wlasne i ze\{netzne)
0
7
6
62t
45 00(
45 00(
6
62t
45 00(
/|5m0
Wtym:
/Vbrrdzecie OPS/PCPR
8
t5202 - Domy pomocy spoleczmi ltodki gminy / gtodki powiatu (wlasne
rewngtrzne)
o
379 178
&7
321
538 337
600 00c
600
ofi
Wtym:
Wbrrd2€cie OPS/PCPR
85203 - OSrodki \ /spaKia - Srodki gminy
grodki poMatu (wlasne ize\ rnetrae)
/
10
379 178
$7
321
538 337
600 00c
@0 00(
tl
488 716
518 00(
529 939
458 880
458 88(
W tym:
Wbud2ecio OPS/PCPR
85204 - Rodziny zastepcze - Srodki gminy
6rcdki pofliatu (wlasne i zMetrzno)
/
12
4E8 716
518 60(
529 939
458 88C
458 88(
13
0
2231
6 566
29 0m
29 00(
14
2231
6 566
29 000
29 00(
15
z 50c
11 000
30 00(
30 00(
t6
7 50C
t1 000
30 00(
30 00(
17
14 38S
218 31:
74 00(
74 00(
14 38(
2( O71
74 000
7400o
Wtym:
W bud2€cie OPS|/PCPR
15205 -
Pzeciwdzialanie przemoqy w
ldzinie - Srodkigminy / Srldki po\Matu
,wlasne i zownQtznE)
Wtym:
i/budbcio
OPS/PCPR
85206 - Wspiffiie.odziny (m.in.
asystenci rodziny i [email protected] wspierajqce)
. Srodki gmirry / Srodki porviatu (wlasne i
zewngtzne)
Wtym:
Wbudzecie OPS/PCPR
t8
29
Lata pop.zednlo
Pottzeby
VIIYSZCZEGOLNIENIE
Rok ocany
Rok
20ll
Rok 2012
Rok po ocanie
Dm lata po ocanio
85212 - Swiadczenia lottzinne,
gwisdczenie z tundwzu alimentacyjnego
oraz skladki na ub€zpieeeni€ emsrytalne
i r€nto^€ z ub€zpieczenia spol€cznggto
- Srodki gminy / 6rcdki poMatu (w{ssne i
6228994
6 049 751
19
6 095 625
5 850 75e
5787
5 850 75€
zewlntzne)
Wtym:
/Vbr.dlecie OPS/PCPR
20
598/67t
6 185 880
6 045 58t
23 91t
31 567
30 001
35 424
35 424
28 663
29 516
34424
42t
686 375
679 859
5/.222,.
il222(
78
5797
7fi
85213 - Sldadki na ub€zpi€czeniE
zdrosotra oplacfle za osoby pobieEiqca
niekl6rg Swiadczenia rodzinno oraz za
osoby uczestniczqc€ w zajecish conlrum
integracii spolecznei - srodki gminy / Srodki
powaatu (wlasne i zewnetms)
21
Wtym:
W budzecie OPS/PCPR
22
85214 - Zasilki i pomoc w natlr:zo oraz
skladki na ub€zpieczenia emerytalne i
rentowe - grodki gminy / Srodki powiatu
(rdasne i zewnetzn€)
23
23 913
676 391
Wtym:
W budiecie OPS/PCPR
21
676 391
686 025
679 85S
il16X
5,.16?5
85215 - Dodetki miEszkaniowo Srodki gminy / Srodki powiatu (wlasno i
zewnetrzne)
25
752 42i
73673
742031
792W.
792 000
Wtym:
/Vbrdz€cie OPS/PCPR
85216 - Zasilki stal€ - Srodd gminy
poYviatu (wlasa i zewnetrzne)
/ Srodki
26
752423
73673
742031
792 00c
792 00C
27
179 868
2143o't
23r)745
207 678
207 67t
78 488
225 857
199 678
199 67{
Wtym:
W budlocie OPS/PCPR
85218 - Powiatws Centrum Pomocy
Rodzinie - Srcdki gminy / srcdki powiatu
(Yvlasn€ i
'179
28
227
x
't
X
x
x
x
x
X
x
zelflnetrzle)
Wtym:
x
Arbudzecis OPS/PCPR
- Osrodek Pomocy Spolecznej irodki gminy / Srodki poiliatu (wlasne i
'5219
zewnQtzna)
3l
X
123/78t
I 263
031
1N43t
I
257 801
1257
Wl
Wtym:
Wbudtecie OPS/PCPR
32
123/78t
1
263 031
1 29f5
432
1 257
805
1 257 804
85220 - Sp€cjalistyczng poEdnictwo,
krfzysowej - Srodki gminy / Srodki poMatu
(w{asne
0
33
izMetzne)
Wtym:
30
Lrt!
poprzodnle
Pouzeby
utYszczEcoll,ilENtE
Rok ocony
Rok 2011
/Vbud2ecie OPS/PCPR
Rok po oc€nio
Rok 2012
Dwa lata po oconls
34
35228 - Uslugi
opiskuiczo i sp€cjalistyczne
,stugi opiekulcB - Srcdki gminy / Srodki
)owiatu (wlasne i zownetrzne)
35
495 90r
503 154
560 219
588 000
588 00C
503 154
560 219
588 00C
sEE 00(
0
0
0
0
Wtym:
Wbud2ecie OPS/PCPR
36
495 908
85231- Pomoc dla cudzoziemcaM Srodki gminy / grodki podatu (wlasns i
37
0
zewnQlzno)
Wtym:
Wbud2Eci€ OPS/PCPR
38
Wtym: Wdatki na pomoc dla
crdzoziemc$f, w calu intogracji ze
SrodoYviskiem ([email protected], kt6rzy
Lsysl€li siatus ucfFdicy lub octuone
uup€lniajqcq) - grodki gniny / Srodki
powiatu (wlasne i zeMEtrzne)
39
0
Wtym:
Wbudzecis OPS/PCPR
&
0
0
0
85?32 - Cenfa Int€graqi Spolecanei -.
Srcdki gminy / Srodki pcviatu (wlasne i
41
0
0
0
0
0
0
0
rewngtrzne)
Wtym:
Whrdtecie OPS/PCPR
42
85278 - Uswanie skutkoYv klesk
zywiolowych - Srodki gminy / srodki powiatu
(wfasne i z6wn?tzn€)
43
0
Wtym:
Wbudzeci€ OPSTPCPR
44
85295 - Pozos{ala dzialalnosd - grodki
grniny / srcdki po{viatu (wlasne i
zewnQtt:rrc)
45
0
0
I 3l't
413
I G18356
1257 010
903 985
903 985
1 247 01C
893 981
893 98{
Wtym:
W bud2ecis OPS|/PCPR
I
937 598
1
088 606
853 . POZOSTAIE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOTECZNEJ
85305 - Zobki - Srodki gminy / Srodki
powiEtu (wlasno i zswnetrzne)
47
Wtym:
WbUd2dE OPS/PCPR
48
85306 - Kluby dzieci?ce - grodki gminy /
srcdki pqviatu (wlasne i zewngtrzne)
49
3l
Lata poprzodnlg
Potrzoby
VI'YSZCZEGOLNIENTE
Rok
Rok oceny
mll
Rok 2012
Rok po ocenlo
Dwa
lrtr
po ocrnis
Wtym:
WtudZecie OPSTPCPR
50
85307 - Dziemi opietuno\rie - Srodki gmirry
/ Srodh poMatu (rdesn€ i zglflngtzne)
51
Wtym:
i/bud2ocie OPS/PCPR
52
15311 - Rehabilitacia zawodowa i
rpobczna os6b niepelnosprawnych kodki gminy / grodki poMatu (wtasne i
53
rgwnetzne)
Wtym:
Wbud2ecie OPS/PCPR
54
85321 - Zespoly orzekania o
nispelnosprawnosci - srodki gminy / grcdki
powistu (wlasno i zewnetzno)
Wtym:
Wbd2ecie OPS/PCPR
56
85324 - Pafstmwy Fundisz Rehabilitacji
Os6b Niepelnospramych - Srodki gminy /
Srodki powiatu (wtasne i zilnelrz'le)
Wtym:
Wbrxlzecie OPS/PCPR
58
85395 - Pozostata dzidalmgc w zakasie
polityk spol€cznei - srodki gniny / Srodki
powiatu (wtasne i zewnetzne)
59
26 584
37 297
41 595
0
36 389
41 595
0
Wtym:
W budiecie OPS/PCPR
60
26 584
E54 . Edukacyjna opieka wychowawcza
85415 - Pomoc materialna dla uczniow
- Sodki gminy / Srodki pwiatu (wlasne
zewnQttzns)
i
6l
22980[,
216872
202335
45 @(
45 000
82 685
144231
35 00(
[email protected](
Wtym:
/Vbridzacb OPS/PCPR
62
Inm - srodkl
EFS na projekty rcallzowane przez OPS/PCPR
-iczba projekt6w EFS
63
1
1
1
0
w tym: projekty systemowe
64
1
1
1
0
Lqczna l(wota Srod(6ry EFS
65
150 640
206 897
235 706
0
32
t
ta poprzcdnle
Potzeby
U'YSZCiZEGOLNIENIE
Rok oceny
Rok 2011
/V
tym: projekty systemotlre
'150
66
8. Aktywno56 projektowo-konkursowa
Rok po ocsnle
Rok 2012
64(
206 897
Dm latr po ocinls
0
235 706
0
jednostki organizacyjnej pomocy spolecznej
Sekcja_OpisqE
AKTYWNOSC PROJEKTOWO-KONKURSOWA
(w calym okresie sprawozdawczym)
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOLECZNEJ
Lata pop.zodnle
Prognoza
rok po ocrnie
Rok oceny
VI'YSZCZEGOLNIENlE
Rok 2011
Rok 2012
PROJEKW WSPOTFINANSOWANE
Og6l6m liczba os6b obj?tydr projekiami
I
z EFS
20
31
$
31
3(
Wtym:
Projekt systemo,vy "lnwestuje w siebie"
UDZIAL W KONKURSACH OGTTSZANYCH PRZEZ IIPIPS
f,g6lsm liczba os6b objetych projektami
1t
2(
1(
2C
Wtym
lasortorry program wspierflb rodziny i
rystomu pisczy zastqpczei na rck 2013
'Asystent rodziny i koordynator rodzinnej
)i6czy zastepczei"
4
UDaAt W PROGRAMACH
OSLONOy\'YCH {nie wymienionych
)g6l6m liczba os6b objqtych projektami
wyt.Jf
534
OE
53t
606
Wtym:
Rzqd'rwy program"Pomoc pafutws w
zakr€sie doznviania na hta 200&2013'
6
553
606
'Uwaga: W tej pozycji mozna wymienid realizacjq projekt6w programu wieloletniego "Pomoc pafistwa w zakresie do2) ,viania" konieczne jest jednak wyra2ne zaznaczenie,2e projekt realizowany jest w tym programie
9. Wsp6lpraca z organizacjami pozar:zqdowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia
Sekcia_Opiso^'a
WSPOTPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI . ZADANIA ZLECONE W OBSZARZE POMOCY I WSPARCIA
(w calym okresie sprawozdawcrym)
Lata poprzednie
Rok ocsny
WYSZCZEGOLNIENIE
Rok 2011
Rok 2012
Prognoza
aok po ocenis
ZLECENIA W TRYBTE DZAIALNoSGI POZYilU PUBLICZNEGO
-iczbs org€nizacji pozarzqdowych, kt6rym
rbcono zadania
JJ
Lata popJzednle
VVYSZCZEGOLNIENIE
Prognoza
rok po ocenie
Rok oceny
Rok 2011
Rok 2012
Lieb€ zloced / um6{v
2
0
0
VbrtoSC pzekazanych dotacii dla
ofg€nizacji pozazqdovych w dotycfl
3
0
0
1
1
1
396 139
1596m
161 r0(
1
I
ZLECENIA W TRYBIE ZAMOWEiI PUBLICZNYGH
Lieba organizacji pozazqdowych, kt6rym
zlecono zad€nie
4
h.bSC pzekazanycfi (hacii dla
ofganizacii pozarzqdorycfi w dotycfl
5
l
338 09€
VVYBRANE USIUGI POMOCY SPOT.ECZNEJ
Uslugl
opiekuiee
Liczba organizacji pozarzqdowych, ktorym
zlecono zadania
VkrloSC pzekazanych dohqi db
sgEnizaqi poaz4ilych w totyctl
1
7
356 875
338 09€
SpecJall3tyczne uslugl oplekuf cz6
zlecono zE(bnis
pzekazanych dotacji dla
organizacji pozarz4dowych w zlotyctl
\i\ArtoSC
E
0
9
0
161
159 60(
lfi
Pwadzenie plac6wki pomoca lpobcznej
Liczba organizacji pozazqdo'vych, ktorym
[email protected] zedanie
\i\tsrto36
pzekazanycft
dacii
organiz€cji pozarzqdowych w
dls
rolydl
0
'10
'tl
10. Wska2niki oceny zasob6w pomocy spolecznej
10.1. KADRA PRAcOWNIKOW SOCJALNYCH
Wskainik uryksztalcenla pracownik6w socjalnych
rok
iczba pracowniko\, socjalnych
)osiadaiqcydr wy2sze wyksaabsnie
2009
I
20tl
2010
o
7
9
10
'l'l
13
60
64
09
107
108
2014 potrreby
20t3
2012
2O1t pottzsby
8
1:
{a
13
6S
o!
Cri
100
lArtoSC wska2nika
t1 lu/2x100go
67
'..tol
)ynamika
oh't
4
x
10(
97
l
34
Wskainik profesjonallzacji kadry
rot
osOb pelniqcydr funkqe kiorownicze
i praco\ilnikofl socialnycfi posisdarqcych
specralizecjQ z organizacji z pomocy
2009
m11
2010
2012
2014 potnoby
2013
2015 potrzeby
lizbe
1
2
2
2
iczba wsrystkicfi zatrudnionych os6b
3
21
2!
27
\nbrtos6 wskainika
w1+w2lu/Ox 100%
(%)
I
19
1€
15
84
94
J
J
spolqczn€j
Liczbe pozost4dr os6b zatrudnionyctr
posiedqqcycfi sp€cielizaqe z orgEnizaqi
pomocy
spolMei'
)ynamika
5
l%)
*
nie ujgci wwierszu
2
2
x
27
'l2i
2C
27
t9
te
100
100
27
r0(
1
Wskalnik specJallzacJl pracownik6w socjalnych
rok
I
2(xr9
2010
2012
2011
2014 potrzeby
2013
2015 potrzsby
iczba precotrnik6\r socjglnych
)osl#ajqcydl sp€cializaq? | st. w
I
1
2
10
11
13
3
t0
o
I
90
89
1
1
:awodzis
l€fiogcwskdniks
x1 lvax100%
1i
1t
{?
d
%)
)ynamika
4
%)
X
'10(
1m
10(
't00
Wskainik specJallzacJ| pracownik6w socjalnych ll
2009
rok
m11
2010
2014 potrzsby
2013
2012
2015 potrzeby
iczba pr€coflnikctrv socjalnych
)osiadajqcydr specializeqq ll st. w
tswodzio
0
2
1C
fl
t3
13
12
13
l€rtogc wskatnika
0
vl /w2x'100%
%)
Dynsmika
4
x
P'6)
Wskainik wolontariatu
35
rok
2009
2010
I
lkzba wolontiariuszy
3t
3t
0
32
0
3
201'l potrzeby
2013
0
liczba u.srystkidr pracownik6w
Vhdose wska*nika
w1 lwzx1co%
2012
2011
e016 potrzeby
0
x
2a
0
0
f,6)
Dynarnika
(%)
4
x
0
Wskainik dostgpno5ci kadry pracy socjalnej
rok
liczba pracownik6u socialnych
2010
2009
12
2394
2392!
2362!
0,9,
1,0!
1,09
r,0i
10t
118
't00
23 56(
238fl7
0,8{
Vthrtosd wskaZnika
X
2013
2012
a.
't1
w1 lvax200o
1
20't1
1(
1
liczba mieszkancolv
Dynemika
(%)
I
2014 potrzeby
2015 potzeby
/ prognoza
/ prognoa
236m
23 58(
.1(
't,10
10t
10c
1
Wskainik dostqpno6ci kadry pracy socjalnej ll
2009
rok
iczba pracownik6w socialnyctl
1
iczba rodzin (w tym os6b samolniE
,ospodarujqcych) objqtycfi pracq soc,ialnq
i\ArtoSC
t1
f,,skarnika
3
lvr2xfi
)ynamika
1
,%)
2014potrzew
2013
2012
zo11
2010
, prognoza
tt
t0
11
t3
13
922
912
894
890
952
6C2
0,54
0,60
0.73
o.7a
0,70
0.76
111
12.
1C(
x
109
10.2. KOSZTY
Wskainik rrvydatk6w na utrzymanle Jednostki
rok
Cdkorflity roczny kosa pro\ radz€nia i
utrzymania jednostki w zl
2010
2009
1 036
89r
1 122414
2011
2012
2013
11 179210(
11 799 69€
l2
14',1
781
2014 prognoza
2015 prognoza
11 367 15€
11 367 15t
36
;ok
2009
Wdatkina realizaqe zadal pomocy
2011
2012
2013
2015 prcgnoza
804
12121 7U
12 304 355
125/-177e
12 966 28S
11 909 75(
tl *i9 756
10
9
91
94
94
vi
95
90
'I 011
t0:
10c
101
100
i
integracii spol€cznoi o96lem w A bez
wzgledu na ?6d[t finansolrania OGOLEM
z trabliry
2014 prcgnoz.
2010
2
10 868
I
lbrtosd wskaznika
t'l lv2x100oh
.%)
)ynemika
4
%)
X
10.3. OSOBY I RODZTNY KORZYSTAJACE Z POMOCY tWSPARCTA
Wskainik deprywacji lokalneJ
rok
2009
2010
iczba os6b w rodzinacfi, kt6rym przyznano
iwiadczenie
icaba
20/.1
mieszkaric{w
nArtoSC
skainika
1
934
1
936
I
93t
238a7
2594C
23525
23625
23 60(
86,61
89,30
83,3i
80,84
81,95
82,0r
103
9a
97
101
10(
liczba os6b w
ks2de 1000 mioszkaic6w
v1
1 995
23 56(
odzinsh, K6rym przyznano Swiadczenie
u
2 133
201'l prognoza
20't3
2012
201'.1
/w2xlmo
Dynamika
I
(%)
x
Wskatnik dlugotrwale korzystaj4cych z pomocy
iczba os6b dlugptlwale korzyslajqgych
twiadczerl
iczba osob, kt6rym
2010
2009
aok
pzfaam
E
drviadczenie
2
631
648
119,
124
1
2014 prognoza
2013
2012
2011
612
612
163
1 163
6t
53
53
100
100
10(
63€
632
201
't 194
I
tl6rtogC wskatnika proc€ntowy udzial osob
5q9eu
wqre
^q.til.J*rv,
||
5t
og6hej liczbis Swiadczsnio.
bircdN
t1
lv2x10tr)o^
Dynamika
(%)
1
x
100
10(
Wskainik pomocy pienielnej
lok
pienie2ne
liczb€ os6b, kt6rym pzyznano swiadczenie
OGOLEM
2009
47e
490
1 192
1 224
2013
2012
2011
2010
1
491
494
56(
201
1 194
1 163
37
rok
2009
2010
2012
2011
2013
\ltsrto66 wska2nika
w1 lvr2x100%
4(
4C
4C
41
48
100
100
103
117
(%)
Dynamika
(%)
x
4
Wskainik pomocy niepieniqinej
rok
2009
2010
712
1
niepieniqine
I
2
OGOLEM
I
192
2012
2011
748
73{
224
't 201
61
'l02
201 3
747
'|
194
1 16:
61
64
64
100
10t
10(
\ €rtos6 wskaZnika
wl /uZx lm%
60
3
(%)
Dynamika
X
4
f,6)
10.4. POWODY PRZYZNANIA POMOCY
Struktura rodzin, kt6rym pnzyznano pomoc wedlug powod6w prryznania pomocy
rok
2009
2010
Ub6stwo
(%)
54
Bezrobocie
(%)
u
Ni6palnospEwm6d
(%)
dugptrwala lub cie14€ choroba
(%)
4
bezadnoS6
(%)
{koholim
20't2
2011
47
4!
.f6
59
5!
4t
40
42
42
5t
J'
4t
44
47
45
4
61
26
201/t prognoze
2013
1
?a
6i
53
21
21
6
,%)
\larkomania
7
I
8
1t
,%)
rct'zeba octrony macierzynstua
%)
12
1(
Wskainik pomocy z powodu bezdomnoSci
38
rok
m09
iczba osob objQta indyrfidualnym
)rogramem [email protected] z bezdomnosci
2010
,|
iczba rodzin, ktorym udzielom pomocy z
)owodu bezdomnosci
2
1(
12
iczbe rodzin, K6rym przyznano
lwiadczenie
t
7!
766
t/Varto66
2012
2011
2014 prognozr
2013
0
0
't6
16
12
n4
74f,
76
10c
10c
74
wskalnika
$2lunx1O0%
4
2
1
(%)
Dynamika
5
(%)
x
200
1(x
100
10.5. POMOC W FORMTE $WhOCZeH
Wskaf nik zasilku stalego
rok
Srednie urysokosc zEsilku sl6r6go dla
2009
2010
2012
2011
2014 prognoza
2013
os6b
samolnio gospodaruiqcycfl
379
367
2
10
t(
3
151
18't
37t
38(
45(
450
wA
czQsto0iwosc
w miesiqgach
Sr€dnia wysokosC zasilku
1(
11
sld€go dla osoby
w,odzinie
26i
263
wA
:zqstotliwoSC
rv miesiqga€tl
7
a
Wskalnik zasllku okresowego
2q!9
rok
lrcdnia wysokosC zasilku okEso\rego
t
tA
zeslotlirc66
r
321
33{
2
miesiqcecrh
Srsdnia wysokose zasilku
poYvodu bezloboch
m12
2011
2010
2014 prognoza
2013
308
36(
4
4
291
36(
36(
36(
36(
36(
312
31t
40c
40(
ok'esolrego z
3
3?z
34!
wA
czestotliwo36
w miesiqgecfl
Srednia wysokosC zasilku okreso,vego
powodu dlugotrwalei cfi oroby
z
c
4
4
4
32t
387
u4
eaa
?
4
wd
czqslolliwosC
w miesiqgach
Srednia wysokoSC
6
z$ilku okrggoflego z
powodu niepelnospra\'vnosci
7
33(
277
317
34S
wzl
39
rck
2(n0
zqstotliwosc
tr
2010
2012
2011
I
8
miesiqcach
2013
2014
J
3
0
pognoz.
irednia wysokosC zasilku okr€sowego z
lo Swhclczai z innycfi system6w
lab€zpieeonia spolsczn€go
9
0
0
10
0
0
vzl
zgslotliwoge
r missi+actl
Wskatnik zasilku celowego
rck
Srcdnia
wy$koge asilku cslo\fl€go
2009
m
2010
I
osobe w roku
048
10*
1 006
2014 prcgnoza
20t3
2012
2011
I
1 138
O7e
'| 076
WA
10.6. POMOCW FORMIE USLUG
Wskainik korrystaj4cych z uslug opiekuricrych ispecjalistycznych uslug opiekufcrych realizowanych w ramach zadaf
wlasnych
rok
2009
liczba o$6b obj?ta pomocqw tomie uslug
opbku6czych w wieku 61-70 lat
Liczba mieszkaic6w w wisku 61 -70 lat
2
2012
2011
2010
14
tc
19m
2031
2014 prognoza
2013
A
223,.
2 41i
2
60t
[email protected]
V\ArtoSd wsk€znika
w1/w2x100%
o
1
(%)
Dynamika
(%)
4
rok
x
0
2010
2009
liczbe os6b obieta pomoc4w formie uslug
opiskuiczyc'h w wieku 71€0 lat
Liczba mieszkaic6\r w wieku 71€0 lat
1
203
1
212
201'l Fognoza
1(
3C
'A
2013
2012
2011
t
t97
1
20i
1
1;
17
29t
1292
\ Ertosd wskarnika
w1
lv{2x1ffio
1
(%)
Dynamika
(%)
1
x
t0(
15(
67
5(
10(
40
ro*
2009
licabe os6b obj?ta pomoc4w formie uslug
opiekunczycn w wieku Ei lat i wiecej
Liczba
mi€skaicdr
w wisku 81
20tl
2010
ht i wie€i
2012
26
2(
$
493
53(
55!
10(
10(
2013
2014
prognoa
u
VbrloSCskainika
w1 lv{2x10o%
(%)
oynamika
(%)
4
X
dt
12(
100
Wskainik kontraktu socjalnego
rok
2009
2010
liczba os6b obretych kontraktem socialnym
liczba os6'b, kt6rym przfznano Swiadeenie
I
2
2012
2011
35
34
192
124
f€do66 wskainika
201.1
prognoza
aa
57
1
1 194
201
?
vl lurzxlco%
2013
1 163
1
16:
4
%)
)ynamika
4
%)
x
t1a
100
100
125
10(
Wskainik interwencji kryrysowej
rok
liczba rodzin objQta pomocq w fomie
interwencii kyryswej
2010
2009
I
liczba rcdzin, kt6rym udzielono pomocy
VbrtoSC wskainika
w1 /w2 x 100%
(%)
16
17
17
1€
31
31
s12
894
894
89(
852
82
2
4
4
100
2U
2
Dynamikg
4
2014 prognoza
2013
2012
2011
100
10(
X
10(
f/6)
Wskainik reintegracji spoleczno-zawodowej
liczba osdb z indwidualnym programem
atrudnienia scjalnego i osOb z
kontraktami socjalnym w KIS
liczba rodzin ktorym udzialono pomocy z
povodu b€zrobocia
2014 prognoza
2013
2012
2011
2010
2009
rok
,|
24
267
314
309
315
31t
41
rok
2009
m11
2010
2012
2013
2014
prlgnoz!
/Vartosd wske2nika
tt1 lv/[email protected]/o
,%)
lynanika
4
.%)
1
x
0.7. POMOC INSTYTUCJONALNA
Wskalnik zaspokojenia potrzeb miejsc w domach pomocy spolecznej
rok
2009
2010
2012
2011
2014 prognoza
2013
liczba os6b
unieszczonyctl
ftmu pomocy
spol€cznei o
zasiegu gminnym
w
0
1
liczba osob
oczekujqgych na
umieszczenis w
domu pomocy
spoleczn€i o
zasiegu gminnym
r'brtoid wsk8iniks
tlxlmY(w1+w2)
Dynamika
(%)
0
0
0
3
4
0
X
Wskainik zaspokojenla potrzeb miejsc w Srodowiskolvych domach samopomocy
rck
liczba os6b umioszczonych w
Srodowiskow)rch domach samopomocy
lieba os6'b oczekuiqglch na umieszczenie
w donu por'nocl spolgczn€j o zasiegu
pon€dgminnym
4(
4(
4t
40
100
10(
t0c
10c
10c
100
10(
100
100
10(
4
0
2
\ilAio6c wskaznike
10(
(wlxl00I(w1+w2)
Dynamika
(%)
4
2014 prognozr
2013
2012
2011
2010
2009
x
Wskalnik zaspokojenla potrzeb miejsc w mleszkaniach chronionych
rok
2009
ieba os6b umieszczonych w mieszkaniu
*lronionym
iczba os6b ocz€kujqgycfi na umisszczenie
v mieszkaniu cfironionym
wskainika
wlx100y(w1+w2)
/VartoSC
2
2014 prognoza
2013
2012
2011
2010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
rcl
2010
2009
DynEmika
(%)
4
2011
2012
2ot3
2014 prognoza
2011
2012
2013
2014 prognoE
x
Wskalnik wykorrystania mieisc noclegowych dla os6b bezdomnych
rok
2009
liczba os6b korryslaiqq/cfi z po.nocy z
poYvodu
bezdommsci
2010
1C
1
liczbE misjsc pobytu w noclogowniach,
schroniskach, domach dla b€zdomnych
IiIrrtoSC wskaznika liczba osob
prrypadaiqc, ns I mieisco noclegore
w1 I v{2
3
Dynamika
(%)
4
o
0
0
0
0
x
0
0
10.8. ODMOWY POMOCY I WSPARCIA (tylko w zakresie zagadnierl ari4zanych z pomoc4 spolecznq)
Wskainik odm6w
iczba decy4i odmoivnych
i(z:badef/i4i pl4najqcych zasilek
2010
2009
rok
1!
1
/
Jsluge
3 166
2
\r€rtosC wskaznika
w1/(w1+w2) x 100%
(%)
3
0
Dynamika
(%)
1
04t
2
1
x
2014 prcgnoza
2013
2012
2011
aa
aa
'It
15
95t
3 011
2914
[email protected]
1
1
1
10(
10(
1(X
Wskainik odm6w z powodu nie spetnienia kryterlum dochodowego
kzba &cyzji odmownycfi z poyvodu ni3
rpelni€nia ktytorirm docfiodofl 690
iczbe d€qrzii odmofl nych
2
/lArtoge wskainika
v1 lv/2xl0O%
ohl
t
)ynamika
%)
4
5(
x
2014 prognoz.
2013
2012
2011
2010
2009
rok
It
13
't5
14
15
19
17
33
18
68
88
42
83
10(
48
198
12(
121
Wskainik odm6w z powodu braku Srodk6w
43
rok
2q,0
2010
liczba docyzii odmownych z poivodu braku
5rodk6\f,
2012
2011
2014 prognoza
2013
0
t9
liczbe decyzji odmo^rnych
1i
t€
18
V\hrloSC wska2nika
wl/s4x100%
(%)
Dynamika
(%)
x
4
0
0
10.9. BUD2ET POLIWKI SPOLECZNEJ
Struktura nrydatk6w na zadania realizowane w ramach polityki spolecznej
2009
VtrFzczog6lnlenie
Kwota
10 868
804
)96lem wydelki
15153 -
100
0
Pzeciwdzialanie narkomanii
t5154 - Pzsciwdzialanie ekoholizmo|i
Kwt!
472
597
4
1520'l - PlacOM/&i
85203 - Osrodki Wbparcia
788
244
pzemay w
aodzinie
05206 - l^Jbpierani€ rcdziny
(m.in. esystenci rodziny i rodziny
w3pierajqca)
85212 - Swiadczenie rodzinne,
gwiadczenie z irduszu alimentaclin€go
10(
12304
355
1 781
461
453
226
u1
946
313
067
59S
57:
7U
36(
.a'
Kwota
0
810
971
4
514
237
518
643
Jtt
17t
0
0
0
5472
988
6 085
843
67
4
0
5(
6 049
751
12
o
10(
4
11
939
/s
l(wota
'tl 939
10(
756
5 000
5 00c
474
474
00(
00(
oz!
45 00(
538
600
000
JJ'
%'
0
V.'
t0(
45 00(
60(
00(
45t
4
458
880
2231
6 566
0
29 000
29 o0(
0
50(
11 00c
0
30 0m
30 00(
0
14 38f
218
ate
2
7400rc
74 00c
1
6 09!
47
5 85C
7
49
Kwotr
azJ
939
51€
u
7',1(
0
0
50
0
s21
/At
100
0
0
5
96t
28!
12541
776
2015 Porzeby
2014 Potrzeby
Kwota
100
0
85204 - Rodziny zast?pcz€
85205 - Pzeciwdzialanie
Kwota
3 651
0
)piskuriczo{ycfi orvEvtczs
t5202 - Domy pomocy spoleczrej
12121
%'
2013
2012
2011
2010
.a'
622t
4
4
/*
49
30 001
35424
0
686
67(
a1R
85(
54t
22t
c
736
742
031
99
5(
624
88(
5 850
758
4
4!
rsnto\ re z ubezpi€czenia spolecznego
&5213 - Sldadki na ub€zpieczeni€
niekt6re $Madczenia z pomocy spol€cznei,
niekt6re gwiadczenia rodzinne oraz za
osoby rrzestniczqcs w zajqciacfi centrum
intogrEcii spolsznei
t5214 - Zasilki i pomoc w natuze oraz
;kledki na ubezpieczenia emsrylalne i
€nlo\ re
15215 - Dodatki mieszkaniowe
18 33(
19 858
2391:
ag
694
635
676
94!
60:
707
752
423
81t
76
o
391
6
31 567
7U
792
000
35 424
*t
2X
792
[email protected]
M
2009
2010
2012
2011
2013
2014 Potrzeby
Al15 Pofzsby
Kwota
Kurota
Vvy3zczog6lnlenie
%'
Kwota
85216 -
Kwata
35219 - Osrcdek
Pomoct Spolwnej
86:
179
86€
114
1z34
81t
788
174
asilki stds
1
03(
89
1(
Kwota
Kwota
%"
1
I
1(
Kwota
%'
2't4
308
2
263
t0
1296
0
0
4
560
219
4
0
0
001
85220 - Sp€cjalistyczne poradnictwo,
mieszkenia chronione i osrocki interwgncji
0
23C
785
432
207
678
1(
1
25i
80t
207
678
2
11
ch'
1 257
11
805
lay4fsorei
85228 - Uslugi opiekuiczo i sp€cjalistyczne
uslugi opi€kuic4
48i
512
50€
4
60i
85231 - Pomoc dla edzoziemcow
0
0
85232 - Csnra htsgraqi Spolecznej
0
0
85278 - UsrNanis skutk6w klgsk
zywiolowych
0
0
848
850
A
49€
908
503
4
1g
0
588
000
58{
00(
5
0
0
0
0
903
903
985
985
85295 - Pozostala dzialalnose
Wtym:
-
klub integracji spolocznej,
warsztat tarapii zaiQcktflej,
- praco spolecznis uZyleczne,
. progrem "Pomoc paistwa w zakresie
doZ!ilianis" - wldad wlasny gminy
-
12W
870
0
85305 - Aobki
't(
1 311
't1
1 098
1 257
356
010
413
I
0
0
0
0
0
0
- ltuby dziecigce
10
'5306
0
15307 - Dzienni opiekunowie
85311 - Rehabilitaqa zawodorva i
spoleczna osob niepelmsprawnych
85321 - Zespoly ozekania o
niepelnosprawm6ci
85324 - Paistwowy Fundusz Rehabilitacii
OsOb N iepglnosprawnych
0
85395 - Pozostala dzialalnosd w zak'osie
polityki spolecznej
21 138
2484
204
2&
081
427
8&ll5
- Pomoc materialna dla uczni6w
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
2
26fi4
37 297
229
2't6
972
800
0
0
41 595
202
335
45 000
45 000
* procentowy udzial w wydatkach og6lem
Struktun nrydatk6w na zadania realizowane w ramach polityki spolecznei
Kwota
)golem wydatki
9 951
744
4,fi
m10
2009
tryYszczog6lnlenio
oa'
10(
Kwota
t0 978
103
.h'
100
Kwota
11 174
40(
-
w budiecie OPS/PCPR ' gmina
m12
.h'
't00
Kwota
11 799
69€
?014Potzeby
2013
ch,
10(
Kwota
'1214'l
791
%'
r0(
Kwota
11 367
156
oa'
10c
2015Potzabl
Kwota
tl
367
156
ch'
10(
45
2009
2010
2012
2011
2014 PoFz.by
2013
2015 Potrzeby
Vw3zczagdlnlmlo
%'
Ks,ota
Y.'
Kwota
%'
Kwota
%'
Kwota
Kwota
ekoholinowi
opiekunczo{y$oila\ rcze
852q2 - Domy pomocy spolecznej
0
0
24
2
9116
0
0
6 628
0
45 00(
45 om
0
4
538
337
4
60c
00c
60c
ooc
5
399
85203 - Osrodki !Jsparcia
7U
4
4
52r
93!
4
458
880
458
o
313
067
379
178
575
/at
360
71e
67
321
518
600
4
0
880
29m(
85204 - Rodziny zast?pcz€
0
2231
6 566
29 00(
t5205 - Przeciwdzi€lani€ przemocy w
DdziniB
0
7 50C
11 00c
[email protected](
0
30m(
o
35 973
7400r,
,l
74 00(
52
6 046
588
tr
5787
0
3/424
u4z4
541
54r
626
t5206 - V\&pi€ranie rodiny
:m.in. asystsnci rodziny i todziny
ilsPierajqca)
85212 - Swiadczonia rodzinne,
Sriadczeni€ z funduszu alimontacyinsgo
oraz sldgdki na ubezpieczenia emerylalne i
rsnto{re z ubezpieczonh spolgczn€go
t4 38€
0
5 444
90€
55
6 023
067
55
19 543
0
59&
*
6 185
88C
%'
0
0
85201 - Plac6\ /ki
Kwot
0
85153 - Pzeciwdzi€{ani€ nefkomanii
85154 - Pzeciwdzialani€
%'
Kwota
?6'
758
5l
5787
EI
758
85213 - Sldadki na ubezpi€czenao
zdrowotne odacane za Goby pobisaiqco
ni€kt6re Swiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestnicz4ce w zajeciach centfun
intsgraqi spotecznsj
85214 - Zasilki i pomoc
w natuize oraz
skladkina Lbezpieczenia emsMahe i
|.ento^€
,5215 - Dodatki mieszk8naowe
l8
336
832
943
I
707
726
604
81t
6
1 03r
89r
1(
11n
814
28 663
29 516
676
68t
67!
391
o2a
85S
6ffi
7
7
734
742
031
0q)
2
178
488
22r
19{
85i
67t
752
423
1aa
170
862
15216 - Zasilki stial€
t5219 - Osrcdak Pomocy Spolecznsi
694
635
23 913
27
t0
l2u
788
0
126.3
03't
85220 - Specialistyczne poraclnictro,
mieszkania chronione i osrodki inte]wsrrcii
lsyzygowei
447
602
512
uslugi opiekuicze
85231 - Pomoc dla cudzoziemcot
509
85295 - Pozostala dzialalnosc
Wtym:
- klub integracji sPolecznej,
- waBAal terapii zai?cioilei,
495
908
4
I
29€
432
'11
0
503
4
560
215
t
0
0
0
154
792
[email protected]
792
0
0
0
1 257
805
19{
2
11
67t
1
257
805
58€
588
0m
0m
11
0
0
0
85232 - Cenba Integraqi Spoleczn€i
85278 - Usuivanie skutktu klesk
zywiolowych
4
11
0
0
0
0
836
<^n
I
834
583
0
0
937
9YO
I
08€
60€
|
247
010
893
985
8S
98r
46
2009
2010
m12
2011
2013
2014Potzaby
2015 Pofzoby
Kwota
Ku'ot!
Y\ryszctegolnlonl.
Kwota
Kwota
9a'
Kvrta
%'
Kwotr
Kwota
%'
- prace spolgcznig u2y{oczng,
- prograrn "Pomoc paAstwa w zakresig
dozywiania' - u,ldad vdasny gminy
85305 - Zobki
0
0
0
85306 - ltuby @ieciee
0
0
o
0
0
0
0
0
85307 - Dzienni opiekunoMo
0
0
85311 - Rehabilitacja zawodowa i
spoleczna os6b niepolmsprawnycfl
0
0
85321 - Z$poly ozekanie o
ni€pelnosprawmSci
15324 -
Penstwy Furdrsz Rohabilitaqi
\,v
zakssie
rclitykispotemej
15415 - Pomoc malerialna dla
'
0
0
0
0
0
)s6b Niep€lnospraivnycfl
]5395 - Pozostala dzidalnosd
0
21 13t
28844
0
0
ucznifiv
265E
36 389
82 685
0
0
41 595
144
231
35 00(
0
35 00(
procentowy udzial w wydatkach ogolem
1{. Wnioski koricowe
Oceata
zssob6/ pomocy spoleczn€j za
2Ol 3 rok
zawitra zmodyfikowane dane w oparciu o zaktualizo.Yare narzedzie oraz rpwe instrukcie dot. zswarlo6ci dokumentu.
47

Podobne dokumenty