Przeznaczenie Przeznaczona do owijania pojedynczych bel z

Komentarze

Transkrypt

Przeznaczenie Przeznaczona do owijania pojedynczych bel z
Przeznaczenie
Przeznaczona do owijania pojedynczych bel z pó³suchej
trawy lub roœlin motylkowych (zawartoœæ suchej masy
w granicach 40-50%). Do owijania bel stosuje siê specjaln¹
rozci¹gliw¹ foliê samoprzylepn¹ o szerokoœci 50 cm
lub 75 cm (dotyczy owijarki z uniwersalnym podajnikiem folii),
która zabezpiecza zakiszany materia³ przed dostêpem
powietrza, wilgoci i œwiat³a. Proces zakiszania trwa oko³o
6 tygodni, po czym pasza nadaje siê do skarmiania. Bele
sianokiszonki owiniête foli¹ pozwalaj¹ na du¿e ograniczenie
strat sk³adników pokarmowych w porównaniu z tradycyjnymi
sposobami. Za zastosowaniem tej technologii przemawia
wiêc jakoœæ otrzymywanej paszy.
Charakterystyka
Owijarka Z 559 mocowana jest na 3-punktowym uk³adzie
zawieszania ci¹gnika. Mo¿e owijaæ bele o masie do 1000 kg.
Maszyna napêdzana jest z instalacji ci¹gnika silnikiem
hydraulicznym przez zawór zapewniaj¹cy ³agodny rozruch
i zatrzymanie ramy obrotowej. Czas owiniêcia beli
to 2 minuty przy 2-krotnej minimalnej iloœci owiniêæ.
Owijarka Z 559 jest wyposa¿ona w elektroniczny licznik
owiniêæ beli.
Parametry techniczne owijarki do sianokiszonek
Œrednica owijanych bel
1,0 - 1,6 m
D³ugoœæ owijanych bel
do 1,4 m
Masa beli
do 1000 kg
Napêd owijarki
silnik hydrauliczny
Obroty walców
2,2 obr./min
Obroty silnika ci¹gnika
1600 obr./min
Liczba obr. sto³u na owiniêcie beli
24 obr./18* obr.
Czas owiniêcia
ok. 2 min
*) dotyczy owijarki z uniwersalnym podajnikiem folii
Licznik owiniêæ bel
Licznik jest urz¹dzeniem elektronicznym przeznaczonym do
zliczania owiniêæ beli. Prosta obs³uga licznika przy pomocy
jednego przycisku. Olejo i smaroodporna pow³oka klawiatury.
Automatyczne wy³¹czanie po d³u¿szym czasie bezczynnoœci
(funkcja oszczêdzania baterii).
Magnetyczny czujnik kontaktowy jest w zestawie z ka¿dym
licznikiem o d³ugoœci przewodu 4 m wraz z magnesem.
Licznik umo¿liwia:
- bie¿¹c¹ obserwacjê procesu nawijania (licznik iloœci owiniêæ)
- zaprogramowanie iloœci owiniêæ (w zale¿noœci od rodzaju folii)
Owijarka z uniwersalnym
podajnikiem folii 500/750 mm

Podobne dokumenty

Stacjonarna owijarka bel

Stacjonarna owijarka bel roślin, uformowanych w bele za pomocą pras zwijających. Do owijania bel stosuje się specjalną rozciągliwą folię samoprzylepną o szerokości 500 mm lub 750 mm, która zabezpiecza zakiszany materiał pr...

Bardziej szczegółowo