REGULAMIN KONKURSU pod nazwą: „The

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU pod nazwą: „The
REGULAMIN KONKURSU
pod nazwą:
„The Walking Dead”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej „Konkursem”, jest Wydawnictwo SQN
Romański, Kuśnierz, Rędziak s.j. adres: ul. Tyniecka 35, 30-323 Kraków, NIP 677-23-70289, zwana dalej „Organizatorem”.
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem,
zwanym dalej: „Regulaminem”.
1.3. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, nie będąca
pracownikiem Organizatora ani też członkiem rodzin Organizatora Konkursu.
2. ZASADY KONKURSU
2.1. Konkurs ogłoszono na dedykowanej stronie internetowej Wydawnictwa SQN
www.wsqn.pl/thewalkingdead, a przeprowadzony zostanie za pośrednictwem
formularza znajdującego się na ww. stronie internetowej;
2.2. Konkurs trwa od 19.02.2014 do 31.03.2014 i składa się z następujących etapów:
2.2.1 19.02.2014 - Ogłoszenie Konkursu na dedykowanej stronie internetowej
Wydawnictwa SQN www.wsqn.pl/thewalkingdead oraz rozpoczęcie przyjmowania
prac konkursowych;
2.2.2 19.02.2014 – 19.03.2014 – przyjmowanie odpowiedzi konkursowych;
2.2.3 20.03.2014 – 28.03.2014 – ocena prac konkursowych
2.2.3 31.03.2014 - ogłoszenie wyników Konkursu.
2.3. Konkurs polega na przesłaniu propozycji ostatniego SMS-a, jakie uczestnik
wysłałby w obliczu inwazji zombie. Odpowiedzi należy wysyłać za pośrednictwem
formularza na stronie www.wsqn.pl/thewalkingdead.
2.4. Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną odpowiedź na pytanie konkursowe
z danego adresu mailowego.
2.5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania na własny użytek
pracy dowolnego Uczestnika Konkursu.
2.6. Uczestnik Konkursu gwarantuje, że wysłana przez niego praca nie jest objęta
ochroną praw autorskich innej osoby lub innego chronionego prawem dzieła.
2.7. Laureatami Konkursu będzie 15 osób. Za wyłonienie laureatów odpowiada Jury.
2.8 Jury
Ze wszystkich nadesłanych odpowiedzi komisja konkursowa w składzie:
- Jakub Kuza
- Oskar Grzelak
- Paweł Szczepanik
wybierze 15 najlepszych.
2.9. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia do Konkursu
bądź wykluczenia z Konkursu na każdym jego etapie prac, które będą sprzeczne z
prawem lub zasadami współżycia społecznego, niniejszym Regulaminem lub
narusza słuszne prawa osób trzecich.
2.10. Przystąpienie do Konkursu upoważnia Organizatora do umieszczenia prac na
stronach Organizatora oraz na fanpage’u na stronie www.facebook.pl bez podawania
danych osobowych uczestników Konkursu.
2.11. Uczestnicy podający nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie nie
otrzymają nagrody.
3. PRZYZNANIE NAGRÓD
3.1. Laureaci Konkursu, którzy wyłonieni zostaną przez Jury otrzymają następujące
pakiety nagród:
- figurka Michonne + koszulka The Walking Dead + Narodziny Gubernatora (wyd. II)
+ kod rabatowy do wykorzystania w platformie woblink.com
- figurka Glenn + koszulka The Walking Dead + Narodziny Gubernatora (wyd. II) +
kod rabatowy do wykorzystania w platformie woblink.com
- figurka Zombie + koszulka The Walking Dead + Narodziny Gubernatora (wyd. II) +
kod rabatowy do wykorzystania w platformie woblink.com
3.2. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej na stronie
www.wsqn.pl/thewalkingdead oraz drogą mailową.
3.3. Po potwierdzeniu chęci przyjęcia nagrody, nagroda zostanie przesłana pocztą
do zwycięzcy na adres korespondencyjny podany podczas potwierdzenia. Wysyłka
nagród obejmuje wyłącznie teren Rzeczpospolitej Polskiej.
3.4. W przypadku niedostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 14
dni od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa.
3.5. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
3.6. Prawo do nagrody nie może być scedowane na inną osobę.
3.7. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
W przypadkach określonych w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14 poz. 176 z późn.
zm.) Organizator przed wydaniem nagrody, pobierze zgodnie z ustawą o podatku
dochodowym od osób fizycznych 10% zryczałtowany podatek od wartości wydanych
nagród.
3.8. Uczestnikowi konkursu przysługuje tylko jedna nagroda.
3.9. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania nagród,
które nie zostały im przyznane, są wyłączone.
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa,
do której zadań należeć będzie nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu. Od decyzji
Komisji nie przysługuje odwołanie.
4.2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
4.3. Reklamacje dotyczące przebiegu i organizacji Konkursu mogą być składane
przez uczestników Konkursu w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia finalistów –
zdobywców nagród głównych. Reklamacje rozpatrują Organizatorzy w terminie 14
dni od dnia otrzymania reklamacji. O rozpatrzeniu reklamacji uczestnik ją składający
zostaje zawiadomiony na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu.
Warunkiem dochodzenia roszczeń na drodze sądowej jest wyczerpanie drogi
reklamacji.
4.4. Wszelkie roszczenia rozpoznaje sąd powszechny właściwy według
obowiązujących przepisów.
4.5. Wszelkie doręczenia dla Organizatorów powinny być dokonywane pod adres: ul.
Tyniecka 35/2, 30-323 Kraków.
4.6. Laureaci Konkursu akceptują nieodpłatne i bezterminowe przeniesienie na rzecz
Organizatora Konkursu majątkowych i zależnych praw autorskich do nadesłanych
prac, które zwyciężą w konkursie – w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 z
późniejszymi zmianami) – na wszystkich polach eksploatacji, tj.
a. utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów
sieci komputerowych, Internetu,
b. wystawianie lub publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów
i konferencji,
c. wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju
mediach audiowizualnych i komputerowych.
4.7. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu
jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie
akceptacji niniejszego Regulaminu.
4.8. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez
Organizatora w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i jego prawidłowego
przeprowadzenia.
4.9. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich
danych osobowych w celu realizowania zadań marketingowych i sprzedażowych
przez Organizatora. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z przepisami Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. 133 poz. 883).
4.10. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
- zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był
w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku
zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
- nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez
Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,
- świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
4.11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego
Regulaminu, o czym zainteresowani zostaną powiadomieni poprzez umieszczenie
informacji na stronach Organizatora.
4.12. W sytuacjach nieobjętych niniejszym Regulaminem Konkursu wszelkie sprawy
rozstrzyga Organizator Konkursu.