stany nieprawidłowej pracy kotła

Komentarze

Transkrypt

stany nieprawidłowej pracy kotła
STANY NIEPRAWIDŁOWEJ PRACY KOTŁA
PROBLEM
PRZYCZYNA/OBJAW
zanieczyszczenie kanałów
spalinowych
SPOSOBY USUNIĘCIA
przeczyścić kanały spalinowe
poprzez drzwiczki wyczystne
sprawdzić stan wentylacji
nawiewnej w kotłowni, poprawić
jej droŜność
spalać paliwo o odpowiedniej
spalanie nieodpowiedniego paliwa
jakości
brak dopływu świeŜego powietrza
do kotłowni
Niska
wydajność
cieplna
urządzenia
błędnie dobrana moc kotła do
powierzchni ogrzewanej
nieprawidłowo zaprojektowana i
wykonana instalacja c.o.
nieprawidłowa praca sterownika,
wentylatora lub podajnika
niedostateczny ciąg kominowy
zanieczyszczenie kanałów
spalinowych
Dymienie
zatkane otwory doprowadzające
powietrze do retorty
zuŜycie szczeliwa
uszczelniającego drzwiczki i
otwory wyczystkowe
niewłaściwe połączenie kotła z
kominem
bardzo niskie ciśnienie
atmosferyczne
Nagły wzrost zamknięcie zaworów na instalacji
temperatury
i ciśnienia w zamarznięcie naczynia
kotle
wzbiorczego
wyregulować nastawy sterownika
stosownie do warunków
pogodowych oraz rodzaju paliwa,
w szczególności ustawić
właściwy czas pracy podajnika
oraz przerwy w podawaniu
jeŜeli sterownik nie funkcjonuje
prawidłowo zajrzeć do instrukcji
obsługi sterownika
sprawdzić droŜność komina oraz
jego parametry (patrz tabela
zgodności wysokości i przekroju
komina względem mocy kotła),
sprawdzić czy komin nie kończy
się poniŜej najwyŜszej kalenicy
dachu
przeczyścić kocioł przez drzwiczki
wyczystce
oczyścić retortę, udroŜnić otwory
doprowadzające powietrze
wymienić szczeliwo
uszczelniające drzwiczki i otwory
wyczystkowe (jest to materiał
eksploatacyjny podlegający
regularnej wymianie)
sprawdzić dokładność połączenia
kotła z kominem
otworzyć zawory
ocieplić naczynie wzbiorcze
tzw. „pocenie, roszenie kotła”, jest
Wydostawa to naturalne zjawisko powstałe
nie się wody
jako wynik róŜnicy temperatur w
z kotła
kotle
czerwony, dymiący ogień
wskazuje na to ze dopływ
powietrza jest zbyt mały
jasny, biały ogień wskazuje na to,
Ŝe dopływ powietrza jest zbyt duŜy
bardzo płytki ogień w retorcie
wskazuje na to, Ŝe procentowe
nastawienie ilości węgla jest za
Nieprawidłowy
niskie w stosunku do ustawionego
obraz ognia w
nadmuchu powietrza
palenisku
zrzucanie niedopalonych,
rozŜarzonych cząstek węgla
przy rozruchu kotła i po
kaŜdorazowym jego postoju
naleŜy „wygrzać kocioł” tzn.
rozpalić go do temp. 70 °C
zwiększyć dopływ powietrza
zmniejszyć dopływ powietrza
zwiększyć ilość węgla lub
zmniejszyć dopływ powietrza
przez zmniejszenie nadmuchu
zmniejszyć nastawę zasilania
węglem o 5-10% lub zwiększyć
nadmuch . naleŜy poczekać około
20-30 minut zanim skutek zmiany
nastaw parametrów pracy
podajnika odzwierciedli się trwale
w stanie palącego się węgla

Podobne dokumenty