Regulamin konkursu na napisanie wiersza o Babimoście

Komentarze

Transkrypt

Regulamin konkursu na napisanie wiersza o Babimoście
Regulamin konkursu na napisanie wiersza o Babimoście
Towarzystwo Miłośników Ziemi Babimojskiej zaprasza wszystkie chętne osoby
do udziału w konkursie literackim „Wiersz o Babimoście”.
I CEL KONKURSU
Wyłonienie najlepszych utworów poetyckich propagujących walory Babimostu, jego historii i
współczesności.
II UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs adresowany jest do wszystkich pełnoletnich osób prywatnych.
III ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się z regulaminem oraz samodzielne
wykonanie pracy
Każda praca konkursowa powinna zawierać: tytuł utworu, imię i nazwisko autora, nr
kontaktowy, e-mail
Każda listownie przesłana praca powinna być napisana czytelnie lub wydrukowana na
papierze
W momencie zgłoszenia utworu do konkursu autor zrzeka się wszelkich praw autorskich na
rzecz organizatora
Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie
przechodzą na własność organizatora
Organizator nie zwraca nadesłanych prac
Uroczyste wręczenie nagród nastąpi na dorocznym sejmiku TMZB w kwietniu 2016 r.
Nieodebrane nagrody przechodzą na własność organizatora
Uczestnik w momencie zgłoszenia pracy do konkursu udziela organizatorowi nieodwołalnego,
bezpłatnego niewygasającego z chwilą śmierci pełnomocnictwa do wykorzystywania w
dowolnym celu jego pracy.
Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich osób
trzecich w zgłoszonym przez siebie tekście wiersza.
IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE FORMY PRACY
Wiersz nie może propagować treści sprzecznych z obowiązującym porządkiem prawnym,
normami społecznymi oraz narażających wizerunek Babimostu
Treść wiersza musi nawiązywać do tematyki przeszłości lub teraźniejszości miasta Babimost i jego
walorów.
V MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH
Termin składania prac konkursowych mija 29 lutego 2016 roku o godz. 15.00 (o zachowaniu
terminu decyduje data i godzina dostarczenia pracy do siedziby organizatora).
Prace należy przesłać na adres [email protected] z dopiskiem „Wiersz o Babimoście”
lub dostarczyć do siedziby organizatora - Towarzystwo Miłośników Ziemi Babimojskiej
Adres:
Pl. Powstańców Wlkp. 9
66-110 Babimost
z tym samym dopiskiem w tytule maila.
Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o wygranej oraz sposobie wręczenia nagrody
telefonicznie bądź drogą mailową.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 1.04.2016 r.; wyniki zostaną ogłoszone na stronie
internetowej organizatora www.babimojszczyzna.pl
VI NAGRODY
Organizator nagrodzi trzy najlepsze prace.
Miejsce I - pióro wieczne marki Parker.
Miejsce II – długopis marki Parker.
Miejsce III – aktówka na dokumenty.
VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu i
oświadczeniem, że prace zgłoszone do konkursu zostały wykonane osobiście i nie naruszają
praw autorskich osób trzecich.
Treść regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości
skontaktowania się z laureatem konkursu.

Podobne dokumenty