Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne 2012/2013

Komentarze

Transkrypt

Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne 2012/2013
Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne 2012/2013
KPA + PSA
Ćwiczenia
dr Anna Krawiec
Ćwiczenia 1 – Zajęcia organizacyjne…………………………………………………………………………………...……2
Ćwiczenia 2 – Normy. Poszczególne etapy i tryby postępowania. Pole regulacji KPA……………………………..………2
Ćwiczenia 3 – Postępowanie jurysdykcyjne. Właściwość organów………………………………………………………....5
Ćwiczenia 4 – Podmioty uczestniczące w postępowaniu administracyjnym (strony i podmioty na prawach strony)……....8
Ćwiczenia 5 - Ogólne zasady postępowania administracyjnego……………………….……………………………….….10
Ćwiczenia 6 – Terminy. Doręczenia………………………………………………………………………………………..13
Ćwiczenia 7 – Doręczenia c.d. Czynności techniczne (protokół, adnotacja, metryka). Wszczęcie postępowania……...…16
Ćwiczenia 8 – Postępowanie wyjaśniające i dowodowe…………………………………………………………...………18
Ćwiczenia 9 – Zawieszenie i umorzenie postępowania…………………………………………………………………….21
Ćwiczenia 10 – Tryby rektyfikacji………………………………………………………………………………….………23
Ćwiczenia 11 – Postępowanie odwoławcze……………………………………………………………………………..….25
Ćwiczenia 12 – Wznowienie postępowania administracyjnego…………………………………………………………....27
Ćwiczenia 13 – Tryby weryfikacji wadliwości decyzji…………………………………………………………………….30
Ćwiczenia 14 – Powtórki. Zakres kontroli sądowej. NSA………………………………………………………………….31
Ćwiczenia 15 - Kolokwium….………………………………………………………………………………………...……33
Ćwiczenia 16 - Bezczynność i przewlekłość. Akt nadzoru. Przesłanki dopuszczalności zaskarżenia……………………..37
Ćwiczenia 17………………………………………………………………………………………………………………..38
Ćwiczenia 18…………………………………………………………………………………………………………………
autor notatek
Mateusz Popiel
KPA. Ćwiczenia 1 (10.10.12.)
Zajęcia organizacyjne

Ocena dobra z ćwiczeń – 1 punkt ratujący / 3 punkty do egzaminu (o pół oceny podnosi), ale tylko w sesji letniej i
tylko jednorazowo.
 Egzamin - 40 pytań
o 20 pytań z administracji
 Skargi, wnioski wykroczenia, postępowanie egzekucyjne (3-5 pytań)
o 20 pytań z postępowania sądowo-administracujnego
 Prawo o postępowaniu
 Prawo o ustroju
o 20 pkt. do dst (50%)
o Zdany egzamin + 3 (db z ćwiczeń) + 4 (bdb z ćwiczeń)
o Niezdany egzamin +1 (db z ćwiczeń) +2 (bdb z ćwiczeń)
o Ustny – bdb
o Test wielokrotny wyboru (a, b, c, d)
 Następne zajęcia: KPA – co reguluje Kodeks Postępowania Administracyjnego? Art. 1 KPA (jakie to są
postępowania?)
o Postępowania w sprawie wydawania zaświadczeń.
o Jak wygląda postępowanie?
o Jakie mamy tryby w postępowaniu?
__________________________________________________________________________________________________
KPA. Ćwiczenia 2 (17.10.12)
Normy. Poszczególne etapy i tryby postępowania. Pole regulacji KPA.
Normy



Ustrojowe (strukturalno-organizacyjne) – ustawy: o radze ministrów, o samorządzie gminnym.
o Regulują stosunki wewnętrzne;
o Odpowiadają na pytanie, kto wykonuje administracje publiczną.
Materialne
o Mają charakter generalno-abstrakcyjny;
o Jest ich bardzo dużo;
o Regulują obowiązki, lub uprawnienia podmiotów (organów, jednostki) – za zajęcie pasa drogowego
wymierza się karę.
Procesowe
o Regulują ciąg czynności organów, aby scharakteryzować ciąg organów. Jest norma, ale dopóki organ nie
zachowa się w odpowiedni sposób (decyzja), to taka osoba nie będzie zobowiązania do działania
(zapłacenia).
o Mają charakter służebny.
o Zapewniają jednostce, że postępowanie będzie prowadzone; żeby postępowanie było przeprowadzone
zgodnie z interesem jednostki.

Postępowanie administracyjne – ciąg czynności procesowych, które są podejmowane w celu konkretyzacji/
rozstrzygnięcia konkretnej sprawy administracyjnej.

Postępowanie toczące się po raz I w konkretnej sprawie
o Mamy organ właściwy – wójt. Postępowanie w sprawie wydania zasiłku rodzinnego;
o Etap I (wszczęcie postępowania) – badamy możliwość wszczęcia;
o
o
o



Etap II (postępowanie wyjaśniające) – wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy;
Etap III rozstrzygnięcie – postępowanie powinno zakończyć się decyzją administracyjną.
 Alternatywa – ugoda administracyjna (zatwierdzona postanowieniem) – przy zasiłku rodzinnym
to nie wchodzi w grę.
Decyzja niekorzystna – strona może złożyć odwołanie. Termin na wniesienie odwołania – 14 dni od dnia
doręczenia decyzji. Nie jest to sformalizowany środek prawny – wystarczy wyrazić swe niezadowolenia.
Postępowanie w II instancji
Odwołanie złożone do organu I instancji, który przekazuje je organowi odwoławczemu. Organ I instancji może
sam uwzględnić odwołanie na korzyść strony.
Idea postępowania odwoławczego to ponowne rozpoznanie sprawy i ponowne rozstrzygnięcie. Regułą jest, że
organ dąży do załatwienia sprawy merytorycznie.
Co jeżeli organ niesłusznie nałożył karę? Uchyla decyzję i umarza postępowanie w I instancji.

Organ odwoławczy utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.
o Można złożyć skargę na decyzję do WSA (według siedziby organu).
o Termin: 30 dni (a nie jeden miesiąc).
o Skargę składamy za pośrednictwem organu.
o Kryterium oceny przez WSA: legalność (zgodność z prawem); nie wchodzi w grę celowość.
o Spór co do zgodności z prawem (organ odwoławczy może oceniać celowość i inne kryteria, ale nie sąd).
o Jeżeli racje ma organ, to wyrok o oddaleniu skargi. Co innego odrzucenie skargi ze względu na
bezzasadność – wcześniej.
o Jeżeli racje ma strona, to organ uchyla, albo stwierdzić nieważność; ale nie może uchylić decyzji i
przyznać zasiłku.
o Uchylenie decyzji SKO i wójta – sprawa wraca do wójta. WSA wskazuje ocenę prawną i zalecenia, aby
zwiększyć szansę na wydanie decyzji zgodnej z prawem. Organ odwoławczy związany zaleceniami
WSA.

Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Na gruncie postępowania administracyjnego ma
charakter zwyczajny.

Czy są inne instytucje pozwalające wzruszyć błędną decyzję? Tryby nadzwyczajne:
o Wznowienie postępowania (art. 145 in.)
 Termin – jednego miesiąca.
o Stwierdzenie nieważności (art. 156 i n.)
 Można stwierdzić bezterminowo.
o Oba i na wniosek i z urzędu. Dotyczą wad kwalifikowanych.
o Art. 154 i art. 155 – uchylenie i zmiana decyzji w przypadku nabycia prawa i braku nabycia prawa.
Wadliwe w sposób kwalifikowany.
o Art. 161 (wzruszenie decyzji przez Ministra).
o Art. 162 (wygaśnięcie lub uchylenie decyzji) i 163 (wzruszenie decyzji na podstawie trybów
szczególnych).
o Artykuły dotyczące trybów ostatecznych
Art. 1 kpa. KPA normuje (reguluje)

Postępowanie jurysdykcyjne
o Toczy się przed organem administracji publicznej.
o Organ musi być właściwy (właściwość organu).
o Dotyczy sprawy indywidualnej.























o Rozstrzygana jest w drodze decyzji administracyjnej.
Postępowanie w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość. Czy KPA reguluje rozstrzyganie sporów
między organami administracyjnymi, a sądami? Nie – dział V (skreślony). Sporów niema, bo ustawodawca
przyjął regułę, że nieważne kto załatwi, do sporów nie powinno dochodzić. Art. 22 (spory o właściwość) i 23
(czynności niecierpiące zwłoki) – wskazane organy właściwe do rozstrzygania sporów. Spory kompetencyjne - §2
i kto może wystąpić do sądu. Postępowania uproszczone, niesformalizowane.
W sprawach wydawania zaświadczeń.
Sprawy skarg i wniosków.
Postępowanie uproszczone, sprawy wydawania zaświadczeń
Potwierdza, rodzaj dokumentu urzędowego, potwierdza stan faktyczny, lub prawny. Wydawany osobie
uprawnionej. Zawsze wydawane na żądanie, np. zasiłek rodzinny.
Art. 217 i n. – jak wygląda to postępowanie
Wydawanie na wniosek. Gdy przewiduje to przepis prawa, lub osoba ubiega się ze względu na swój interes
prawny.
Forma – czynność materialno-techniczna.
Odmowa – forma postanowienia.
Zażalenie – do organu wyższego stopnia.
Remedium – kolejny wniosek. Jeżeli organ nie zgodzi się z treścią – art. 219 (odmowa wydania lub
zaświadczenia o treści żądanej). Można złożyć zażalenie na odmowę wydania zaświadczenia o treści żądanej
Art. 218 – organ ma obowiązek potwierdzenia. §2 – może prowadzić w koniecznym zakresie postępowanie
wyjaśniające.
Art. 220 – ogranicza organ w kwestii żądania – nie można żądać na każdą okoliczność (nie może organ żądać
ciągle zaświadczeń, jeżeli sam może coś ustalić)
Skargi i wnioski
Art. 63 Konstytucji – każdy ma prawo zgłaszać skargi i wnioski.
Art. 227 (przedmiot skargi) i art. 241 (przedmiot wniosku).
Różnica między skargą, a wnioskiem.
o Skarga – ktoś się skarży na coś, co miało miejsce w przeszłości. Art. 227 – zaniedbanie, lub nienależyte
wykonywanie zadań.
o Wniosek – nakierowany na przyszłość, myśli ktoś aby ulepszyć działania administracji
Organy właściwe – art. 229 (pomocnicze określenie właściwości organów). Np. skarga na wójta do Rady Gminy.
Skarga na pracownika – 232 §2.
Skarga do organu niewłaściwego – organ musi przekazać właściwemu – albo można przekazać, albo wskazać
organ właściwy.
Właściwość organu, do którego składamy wniosek – zgodnie z tym, co chcemy ulepszyć. Organ niewłaściwy –
art. 243 – zawsze musi przekazać
Termin do rozpatrzenia skargi – maksymalnie termin 1 miesiąca. Art. 237 §2 – posłowie – w terminie 14 dni.
Załatwienie sprawy – forma pisma zawiadamiającego jak podszedł do załatwienia sprawy.
Art. 233, art. 234, art. 235
Art. 233 (skarga w sprawie indywidualnej) – można zakwalifikować, jako podanie o wszczęcie postępowania
jurysdykcyjnego. Zd. 2 – ktoś spaceruje i widzi niezgodną zabudowę – organ dostający daną skargę widzi, że
należałoby wszcząć postępowanie w sprawie samowoli budowlanej.
Art. 234 (skutki czynności procesowej w formie skargi) – toczy się postępowanie – trzeba by zinterpretować jako
skargę na przewlekłość, albo wniosek o wyłączenie pracownika.

Art. 235 (skarga a ostateczna decyzja administracyjna) – ostateczna decyzja administracyjna. Skarga w istocie nie
uruchomi trybu skargi, ale uruchomi postępowanie jurysdykcyjne.

Załatwienie wniosku.
o Odpowiednio – termin 1 miesiąca.
o Wnosi skargę w razie nieuwzględnienia – dział VIII.
 Art. 37 (środki zwalczania bezczynności) - zażalenia na bezczynności – odpowiednio art. 36 (obowiązek organu
po upływie terminu do załatwienia sprawy) i art. 38 (odpowiedzialność pracownika za zwłokę).
 Art. 246 §2 (skarga na sposób załatwienia wniosku) – nie załatwiono w terminie wniosku – skarga.
 Następne zajęcia: postępowanie jurysdykcyjne i właściwość organów.
__________________________________________________________________________________________________
KPA. Ćwiczenia 3 (24.10.12.)
Postępowanie jurysdykcyjne. Właściwość organów.














Postępowanie jurysdykcyjne
Art. 1 pkt. 1, pkt. 2. Postępowanie, które toczy się przed organem administracji publicznej. Organ ma działać w
zakresie swojej właściwości.
Sprawa indywidualna i decyzja administracyjna
Sprawa indywidualna – sprawa imiennie oznaczonej osoby albo jednostki i dotyczy konkretnie jego praw lub
obowiązków, odnosi się do indywidualnie oznaczonej osoby.
Sprawa administracyjna – sprawa drzemie w przepisach prawa materialnego możliwość konkretyzacji
wzajemnych praw i obowiązków stron stosunku administracyjno-prawnego (organ – jednostka poza strukturą,
niepodporządkowana w żaden sposób organowi). Działalność organu służy sprawdzeniu czy stan faktyczny
pokrywa się z opisem sytuacji w normie prawnej. Organ sprawdza, czy to, co jest w hipotezie normy ustaliła
konsekwencje normy prawnej w odniesieniu do konkretnej osoby.
Rozstrzyganie w formie decyzji administracyjnej.
Decyzja jest to jedna z form działania organów administracji. Zaliczamy ją do aktu administracyjnego.
Sama nazwa nie ma znaczenia.
Cechy decyzji (jako aktu administracyjnego)
Indywidualna – skierowana do skonkretyzowanego, pojedynczego podmiotu.
Konkretna – rozstrzygający w konkretnej sprawie.
Jednostronna
o Władcza – tylko organ może określać obowiązki drugiej strony, w razie niewykonania decyzji mamy
środki przepisane przez prawo.
Zewnętrzna – skierowany na zewnątrz administracji – art. 3 § 3 kpa (wyłączenie spod mocy kodeksu) – ma być
skierowana do kogoś, kto jest poza strukturą organu.
Akt administracyjny
Wydawany na podstawie przepisów prawa materialnego (ujęcie materialne).
Ujęcie procesowe aktu administracyjnego – art. 104 (organ załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji), art. 107
(elementy składowe decyzji).
Decyzja akt, który kończy postępowanie. Ale są sytuacje, kiedy organ będzie zmuszony wydać decyzję
niekończący sprawy – decyzja o umorzeniu postępowania.
Art. 107 – składniki decyzji. Liczne elementy, cztery konstytutywne:
o
o
o










Oznaczenie organu i strony (podmioty stosunku administracyjnoprawnego).
Rozstrzygnięcie (konkretyzacja praw i obowiązków).
Podpis (bez podpisu jest projekt decyzji).
Organ administracji publicznej i właściwość organu
Organ administracji publicznej
Ujęcie doktrynalne – grupa osób, albo osoba, która jest wyodrębniona w strukturze przez ustawę w celu realizacji
norm prawa administracyjnego.
Ujęcie w KPA – wyliczenie, art. 5 (co to jest organ administracji, wyliczenie). Ujęcie w KPA jest znacznie
szersze, niż ujęcie doktrynalne.
Właściwość organu
Kompetencja ogólna – zdolność prawna do załatwiania spraw administracyjnych w danym układzie
postępowania.
Kompetencja szczególna, to zdolność prawna organu do konkretnej sprawy.
Żeby ustalić czy organ jest zdolny musimy znać dwie instytucje:
o Właściwości – zdolność prawna organu do rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy określonego rodzaju.
o Właściwość wynikająca z ustawy.
o Właściwość delegacyjna – inny organ mu tą właściwość deleguje. Organ staje się właściwy na skutek
tego, że inny organ właściwy może mu przekazać całą sprawę. Cztery przypadki właściwości
delegacyjnej
 Art. 27 (wyłączenie członka organu kolegialnego)
 Art. 26 – wyłączenie organu
 Art. 52 – tzw. pomoc prawna (nie wzywamy świadka do Krakowa, tylko organ w Gdańsku go
przesłuchuje).
 Art. 136 (uzupełniające postępowanie dowodowe) – postępowanie dodatkowe w postępowaniu
odwoławczym.
 Art. 150 §2 (właściwość organu).
o Spory o właściwość – postępowanie regulowane art. 1. Spór – rozbieżność pomiędzy organami:
 Negatywny – żaden z organów nie uznaje się właściwy.
 Pozytywny – każdy z organów chce załatwić sprawę.
 Spory o właściwość – art. 1, art. 22§1 kpa.
 Dwaj wójtowie – spór o właściwość, który organ właściwy do rozstrzygnięcia sporu? Do organu
wyższego stopnia – do SKO (art. 17)
 Organy w sporze z zakresu zadań własnych, dwa różne SKO, niema wspólnego organu wyższego
stopnia  Sąd administracyjny (NSA), nie wynika z przepisów kpa, ale PSA – art. 15, art. 4.
 Art. 22 §3 – spór o właściwość rozstrzygana przez sąd administracyjny.
 Organy w sporze powinny się powstrzymywać do czasu rozstrzygnięcia sporu.
 Spory kompetencyjne – art. 22 §2.
Właściwość miejscowa – zdolność organu do załatwienia sprawy ze względu na obszar. Art. 21 kpa § 1 –
kryteria podstawowe.
Właściwość rzeczowa – zdolność prawna organu do załatwienia sprawy danej kategorii sprawy. Przepisy ustaw
szczegółowych prawa materialnego wskazują właściwość. Kpa w art. 20 odnosi się do tej właściwości.
Właściwość instancyjna – to czy możemy weryfikować decyzję, czy też nie. Wynika z art. 17 kpa. Mamy także
przepisy szczególne (ustawa o gospodarce).
Wyłączenie od sprawy.
1.
2.
3.
4.
5.
Test wielokrotnego wyboru
Kodeks postępowania administracyjnego reguluje:
a. Postępowanie egzekucyjne w administracji.
b. Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń.
c. Postępowanie w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami administracji publicznej
a sądami powszechnymi.
Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu:
a. W sprawie swojego teścia.
b. W sprawie byłego małżonka.
c. W sprawie swojej bratanicy.
Burmistrz gminy X wydał decyzję z naruszeniem właściwości miejscowej. W takim przypadku:
a. Istnieją podstawy do stwierdzenia nieważności takiej decyzji, jako że została wydana z rażącym
naruszeniem prawa.
b. Wydanie decyzji z naruszeniem właściwości miejscowej nie stanowi samodzielnej podstawy do
stwierdzenia jej nieważności.
c. Żadna z powyższych odpowiedni nie jest prawidłowa.
Właściwość miejscową w sprawie dotyczącej nieruchomości ustala się:
a. Według miejsca jej położenia.
b. Według miejsca zamieszkania strony.
c. Według miejsca w którym nastąpiło zdarzenie powodujące wszczęcie postępowania jeżeli nie można jej
ustalić w oparciu o podstawowe zasady określania właściwości miejscowej.
Jeśli strona wniosła podanie do organu niewłaściwego:
a. Organ ma obowiązek przekazania podania do organu właściwego postanowieniem, na które służy
zażalenie.
b. Jeśli właściwym w sprawie jest sąd, organ przekazuje podanie sądowi w drodze postanowienia, na które
służy zażalenie.
c. Organ w każdym przypadku powinien niezwłocznie zwrócić podanie wznoszącemu.
Prawda, czy fałsz?
1. Instytucja wyłączenia pracownika zawsze prowadzi do utraty zdolności prawnej organu administracji publicznej?
FAŁSZ
2. Instytucja wyłączenia pracownika opiera się wyłącznie na bliskości wobec strony postępowania. FAŁSZ
3. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie, w której
był biegłym. PRAWDA
4. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu w sprawa swoich krewnych do czwartego stopnia.
FAŁSZ


Elementami konstytutywnymi decyzji administracyjnej są:
o Oznaczenia organu i strony.
o Rozstrzygnięcie.
o Podpis organu.
Komentarz do odpowiedzi:
Pytanie 2 – A, B – art. 24 §1 pkt. 2 i pkt. 3. Art. 24 § 2 – powody trwają, mimo, że ustaną (były małżonek). Teść
– powinowaty. Wyłączenie do 2 stopnia w linii bocznej (wyłączony brat, ale już nie bratanica). Art. 24 §3 –
wyłączenie na podstawie wyłączenia bezpośredniego przełożonego. Wyłączenie z mocy prawa nie wymaga
postanowienia, ale w przypadku §3 wymagane jest postanowienie. Jeżeli postanowienie jest odmowne nie ma
zażalenia, można kwestionować to tylko w odwołaniu. Przy zażaleniach musi być wyraźny przepis kpa, że jest
zażalenie.


Pytanie 3 - C. Art. 19 – organ ma obowiązek z urzędu przestrzegać swojej właściwości. W każdym stadium ma
sprawdzać, czy jest właściwy. Stwierdzenie nieważności – art. 156 §1 pkt. 1 – naruszenie właściwości
jakiejkolwiek, podstawa do stwierdzenia nieważności.
Pytanie 4 - A. Art. 145 – wyliczenie przesłanek wznowienia. Nadzwyczajne tryby – umożliwiają weryfikację
decyzji ostatecznych. Art. 145 § 1 pkt. 3 – wydanie decyzji i ktoś podpisał decyzję; a art. 24 – wzięcie udziału
(szersze pojęcie).

Prawda/ fałsz - 1. F. Art. 26 – właściwość delegacyjna. Dwie sytuacje opisane w tym przepisie:
o W Urzędzie Gminy toczy się postępowanie, siostra burmistrza (kierownika organu) stroną postępowania.
o Krewny kierownika organu wyższego stopnia – wyłączamy organ i rozpatruje organ wyższego stopnia
o Właściwość delegacyjna. Prezydent Miasta Krakowa i jego brat, który chce prowadzić działalność
gospodarczą. Wniosek o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Art. 25 § 1 pkt. 1 – organ
powinien się wyłączyć. Prezydent nie może załatwić sprawy brata, ani żaden organ. Właściwy organ
wyższego stopnia. Prezydent wysyła akta do SKO. SKO albo samo załatwi sprawę, ale może delegować –
wyznaczyć inny organ, np. wójta sąsiedniego miasta Skawina.
 Następne zajęcia: o wyłączeniu organu kolegialnego, art. 27.
__________________________________________________________________________________________________
KPA. Ćwiczenia 4 (31.10.12.)
Postępowania jurysdykcyjne



Ogólne – przepisy postępowania zawarte tylko w kpa.
Wyłączone – art. 3 – ordynacja podatkowa – postępowanie uregulowane odrębną ustawą ordynacja podatkowa.
Przepisów kpa nie stosujemy, ale ustawodawca mówi o pewnych wyjątków – art. 3 par. 1 pkt. 2 – z wyjątkiem
przepisów działu 4 (prokurator), 5, 8 (skargi i wnioski). Wyłączone w sprawach karnych skarbowych i polskich
funkcjonariuszy w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych.
Odrębne (szczególne) – kpa, jako lex specialis. Sięgamy do przepisów kpa, kiedy nie mamy tego uregulowane w
sposób odmienny. Postępowanie odrębne szczególne: art. 180 §1 – sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych
(najpoważniejszą odmiennością jest to, że odwołanie przysługuje do sądu powszechnego – sądu pracy, który
może sam decyzję zmienić, więc w tym wypadku jest to też postępowanie jurysdykcyjne).
SKO









Skład 3-osobowy.
Kolegium, jako organ odwoławczy, ale może być tak, że SKO będzie orzekało dwa razy w tej samej sprawie –
stwierdzenie nieważności decyzji (wójta).
Skład: AB, BC, CD.
Decyzje o odmowie stwierdzenia nieważności. Stronie niezadowolonej przysługuje złożenie wniosku o ponowne
rozpoznanie sprawy. Art. 127 § 3 (prawo do odwołania) – od decyzji strona może złożyć wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy.
Wznowienie – tryb nadzwyczajny i możemy tu kwestionować tylko decyzje ostateczne i te, które ustawodawca
wymienia (art. 145).
O ponowne rozpatrzenie – środek zwyczajny (127 § 3).
Zakwestionowanie decyzji  Wyłączenie – art. 27 § 1a – członek SKO podlega wyłączeniu, jeżeli brał udział w
decyzji objętej wnioskiem.
Art. 24 § 1 pkt. 5 – brał udział w zaskarżonej decyzji.
Ponowne rozpatrywanie przez tego samego członka organu – podstawa wznowienia – art. 145.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Prawda/ fałsz
Interes prawny strony postępowania administracyjnego może wynikać zarówno z norm prawa administracyjnego
jak i norm prawa cywilnego.
a. Prawda – art. 28 kpa (dwie normy – wszczęte z urzędu, czy na żądanie. W większości interes prawny
wynika z norm prawa administracyjnego, ale także z prawa cywilnego – prawo własności.)
Twierdzenie, iż podmiot ubiegający się o wydanie decyzji administracyjnej nie może sam decydować o istnieniu
swego interesu prawnego i statusie strony postępowania stanowi założenie koncepcji subiektywnej legitymacji
procesowej strony.
a. Fałsz - Koncepcja obiektywna. Organ przed właściwym postępowaniem ocenia, czy osoba jest stroną
postępowania czy nie), a subiektywna (wniesienie żądania automatycznie się toczy postępowania i w toku
organ ocenia, czy osoba jest stroną). Art. 61a (forma odmowy wszczęcia postępowania) – ustawodawca
dał do zrozumienia, że idzie w stronę koncepcji obiektywnej.
Stronami w postępowaniu administracyjnym mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych.
a. Fałsz - Stronami mogą być także każda osoba fizyczna. Zdolność do czynności prawnych nie ma
znaczenia (nieletni działa przez rodziców – art. 29, art. 30).
Pominięcie pełnomocnika strony w czynnościach postępowania jest równoznaczne z pominięciem strony i
wywołuje takie same skutki prawne.
a. Prawda – Pełnomocnik, kiedy organ został powiadomiony i ustanowiony – obowiązek organu, aby
wszelkie pisma były doręczane pełnomocnikowi. Art. 40 §2 – skutek ma doręczenie tylko wtedy, kiedy je
doręczono pełnomocnikowi. Liczymy termin doręczenia odwołania od doręczenia pełnomocnikowi.
Jeżeli pominiemy pełnomocnika, to tak, jak gdybyśmy pominęli stronę.
Pełnomocnik strony w postępowaniu administracyjnym nie musi posiadać żadnych kwalifikacji fachowych.
a. Prawda - Kto może być pełnomocnikiem? Każdy. Musi być to osoba fizyczna (nie może być
pełnomocnikiem spółka akcyjna). Jak należy pełnomocnika skutecznie umocować? Pisemnie – kartka
papieru z własnoręcznym podpisem, albo urzędowe poświadczenie, albo ustnie do protokołu.
Profesjonalny pełnomocnik może sam kserem uwierzytelnić (Radca Podatkowy, Radca Prawny, Rzecznik
Patentowy).
Przepisy KPA przewidują instytucję pełnomocnictwa domniemanego.
a. Prawda. Co z instytucją pełnomocnictwem domniemanym? Art. 33 § 4 – będzie ktoś dopuszczony do
działania jako pełnomocnik mimo, iż nie będzie umocowany: sprawa mniejszej wagi, rodzina. Organ nie
powinien dopuszczać pełnomocnictwa jeżeli są wątpliwości co do umocowania (rodzina nie żyje w
zgodzie). Możemy umocować do niektórych czynności, do wszystkich czynności. Są kategorie czynności
wymagające osobistego działania strony – przesłuchanie (art. 32).
Uczestnicy na prawach strony nie występują w postępowaniu zamiast strony, lecz niezależnie obok niej.
a. Prawda. Art. 31 §3. Uczestnicy na prawach strony: organizacja społeczna, prokurator, RPO, RPD.
Konkretna osoba. Jeżeli działa prokurator, organizacja społeczna – oni działają obok strony.
Organizacja społeczna może być uczestnikiem na prawach strony, jeśli wyrazi na to zgodę strona postępowania.
a. Fałsz. To organ postanawia o wszczęciu postępowania. Jeżeli chodzi o udział organizacji społecznej, to
strona nie ma tu nic do powiedzenia. Przesłanki udziału organizacji: cel statutowy organizacji zbieżny z
przedmiotem postępowania, interes społeczny. Art. 31 – żądanie wszczęcia – to postępowanie jest jednak
postępowaniem wszczętym z urzędu, jak każde postępowanie wszczynane na żądanie podmiotu na
prawach strony.
Organizacja społeczna w postępowaniu administracyjnym może być stroną postępowania, jeśli jej interesu
prawnego, lub obowiązku dotyczy postępowanie.
a. Prawda. Organizacja społeczna w różnych rolach: podmiot na prawach strony, art. 29 – organizacje
społeczne mogą być stronami, pod warunkiem, że – art. 28 – dotyczy ich interesu prawnego.
Organizacja społeczna uczestnicząca w postępowaniu administracyjnym może być stroną postępowania, jeśli jej
interesu prawnego, lub obowiązku dotyczy postępowanie.
a. Fałsz. Niektóre czynności może podejmować tylko strona postępowania (zawrzeć ugody, cofnąć wniosku
strony, żądać zawieszenia na żądanie itp.).
11. Organizacja społeczna może żądać dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu wszczętym zarówno z urzędu jak
i na żądanie strony.
a. Prawda. Nie może organizacja społeczna żądać wszczęcia, gdzie jest potrzebny wniosek strony.
12. Na postanowienie o dopuszczeniu organizacji społecznej do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika na
prawach strony służy zażalenie.
a. Fałsz – art. 31 § 2. Odmowne są tylko zażalenia. Postanowienie o wszczęciu postępowania z urzędu. Co
do zasady organ zawiadamia o wszczęciu i nie wydaje postanowienia z art. 31 § 5 – organizacja
społeczna nie uczestniczy na prawach strony – wymagana jest zgoda organu.
13. W pozycji prawnej prokuratora i Rzecznika Praw Obywatelskich jako uczestników na prawach strony w
postępowaniu administracyjnym nie ma żadnych odrębności.
a. Fałsz. Prokurator – regulacja w kpa. O RPO – ustawa o RPO (ochrona praw i wolności obywatelskich).
Ustawodawca mówi, że RPO ma takie same uprawnienia jak prokurator. Prokurator ma tylko prawo
sprzeciwu. Rzecznik może kwestionować, ale nie nazywa się to sprzeciwem (dla prokuratora). Są
odmienności.
14. Prokurator może żądać wszczęcia postępowania administracyjnego w celu usunięcia stanu niezgodnego z
prawem. Żądanie prokuratora jest wiążące dla organu prowadzącego postępowanie.
a. Prawda. Art. 186. Inna pozycja jest, niż przy organizacji społecznej (musi być zgoda). Przy prokuratorze
na jego żądanie organ po prostu wszczyna postępowanie.
15. Legitymacja organizacji społecznej do wniesienia odwołania jest uzależniona od jej udziału w charakterze strony
lub uczestnika na prawach strony w postępowaniu w I instancji.
a. Prawda. Art. 127 – Organizacja społeczna nie może rozpocząć postępowania. Wynika to z tego, że
mamy prawa strony – organizacja społeczna bierze na prawach strony. A odwołanie przysługuje stronie.
Więc jak ktoś jest stroną, to jej przysługuje odwołanie, ale jeżeli nie była uczestnikiem na prawach
strony, to niema odwołania.
16. Sprzeciw jest nadzwyczajnym środkiem prawnym przysługującym prokuratorowi.
a. Prawda. Art. 184 § 1.
17. Sprzeciw od decyzji wydanej przez ministra wnosi Prokurator Generalny.
a. Prawda. 184 §3.
__________________________________________________________________________________________________
KPA. Ćwiczenia 5 (7.11.12.)
Zasady ogólne postępowania instancyjnego





Podmioty na prawach strony
Charakter udziału? Kiedy one uczestniczą w postępowaniach? „Podmiot na prawach strony”, a „strona?
Kto jest stroną postępowania? Czy ustawodawca wskazuje, kto jest stroną postępowania? Osoba, która ma interes
prawny, lub obowiązek.
Podmiot na prawach strony – uczestniczy w cudzej sprawie, w sprawie, w której jest jakaś strona. Chce
uczestniczyć obok strony, niezależnie od niej. Nie jest zależny udział podmiotów na prawach strony od interesu
prawnego, lub obowiązku.
Podmiot na prawach strony: organizacja społeczna, prokurator, RPO, RPD, inne wynikające z przepisów.
Organizacja społeczna, kiedy może brać udział? Kto musi wyrazić zgodę? Nie musi mieć zgody strony, ale musi
mieć zgodę organu. Zgoda w formie postanowienia. Organ dopuszczając organizacje musi zbadać, czy cele
statutowe są zbieżne z celem postępowania. Może domagać się wszczęcia postępowania, które jest wszczynane z
urzędu – składa wniosek. Organ wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania z urzędu, albo o odmowie
wszczęcia. O dopuszczeniu, o odmowie dopuszczenia – postępowanie się toczy. Jeżeli organizacja żąda
wszczęcia, to jest ono wszczęte z urzędu.
Czy organizacja społeczna może składać zażalenia? Może. Art. 31 ogranicza możliwość złożenia
zażalenia do postanowień odmownych.
o Art. 31 § 5 – przedstawienie swojego poglądu, jeżeli organizacja nie uczestniczy. Wymagana zgoda
organu.
Przepisy szczególne mogące modyfikować udział organizacji. Organizacje ekologiczne. Reguła jest taka, że
odwołanie organizacja społeczna może wnieść, jeżeli brała udział w postępowaniu w I instancji.
Prokurator
o Jego celem strzeżenie praworządności i jego udział podyktowany jest tym, aby nie dochodziło do
naruszeń prawa.
o Art. 182 i następne - prokurator może się zwrócić o wszczęcie postępowania.
o Różnica między prokuratorem, a organizacją społeczną? Co robi organ? Organ musi wszcząć
postępowanie, chyba że są szczególne przesłanki – art. 189 (skarga na decyzję – z tych samych przyczyn
nie może wnieść sprzeciwu).
o W każdym stadium ma prawo brać udział prokurator.
o Dwie możliwość interpretacji - czy prokurator może wnieść odwołanie, jeżeli nie brał udziału w
postępowaniu w I instancji? Dwie teorie:
 Może – wykładnia celowościowa.
 Nie można – musiałby być stroną. A nie był – uczestnikiem na prawach strony > nie ma
możliwość wniesienia odwołania
o Sprzeciw – stricte uprawnienie, które przysługuje głównie prokuratorowi. RPO nie ma sprzeciwu. Na
czym polega? Nadzwyczajny charakter, bo służy od decyzji ostatecznych. Co kryje się pod nazwą
sprzeciwu? Sprzeciw nie ma charakteru samodzielnego – żeby wnieść sprzeciw wymagane są przepisy
prawa umożliwiające kwestionowanie decyzji ostatecznych. Jeżeli uważa, że jest rażące naruszenie prawa
– nazywa się to sprzeciwem, który de facto będzie podaniem o wznowienie postępowania. Termin
załatwienia sprzeciwu (ile powinien oczekiwać od daty wniesienia) – 30 dni.
RPO, RPD – ustawy szczególne regulujące udział tych podmiotów w różnych postępowaniach. RPO bierze udział
na zasadach prokuratora, co nie oznacza, że nie może wnieść sprzeciwu – może, ale inaczej się to nazywa.
o



Zasady ogólne postępowania









Art. 6
Co to są zasady ogólne i jaki mają charakter? Jaki one mają charakter prawny? Są to normy prawne obowiązujące
jak inne przepisy (nie są to same postulaty). Ustawodawca traktuje je bardzo poważnie. Wpływają na interpretacje
kolejnych przepisów prawa. Są w hierarchii bardzo wysoko stawiane.
Jakie cele realizują te normy prawne? Postulaty mówiące jak powinno wyglądać postępowanie. Gdy mamy
wątpliwości przy interpretacji przepisów – tak powinniśmy realizować przepisy prawa, aby wyeliminować luki.
Gdy chodzi o decyzje uznaniowe powinien wziąć pod uwagę te zasady ogólne.
Mają charakter gwarancyjny – wynikają z nich uprawnienia dla stron.
Służą ujednolicenia praktyki organu.
Zasada praworządności. Organ działa na zasadach przepisów prawa (art. 6).
Co to znaczy jeżeli chodzi o postępowanie jurysdykcyjne? Jeżeli podejmuje rozstrzygnięcia wobec jednostki –
musi działać ściśle w granicach prawa. Przepis musi mieć charakter zewnętrzny – powszechnie obowiązujący.
Nie mogą być podstawą decyzji przepisy, które mają charakter wewnętrzny.
Musi być wskazana podstawa prawna i aby przepisy były dalej powszechnie obowiązujące. Przepisy prawa
materialnego się bardzo szybko zmieniają. Nie możemy wydać decyzji bez podstawy prawnej (konsekwencja
stwierdzenia nieważności).










Art. 7 – trzy zasady:
Zasada praworządności (powtórzenie) – organy administracji publicznej mają stać na straży praworządności.
Zasada prawdy materialnej/obiektywnej – organ powinien dążyć do ustalenia/celem postępowania
dowodowego jest dążenie do dotarcia do stanu faktycznego – powinien podjąć wszelkie czynności zmierzające do
odkrycia stanu faktycznego. To organ powinien się zastanowić jakie dowody przeprowadzić – zasada oficjalności,
organ jest gospodarzem postępowania. Nie oznacza to, że strona nie ma żadnych możliwości dowodowych –
może składać wnioski dowodowe. Jest to realizowane w każdym stadium postępowania – art. 77 – powtórzenie i
konkretyzacja zasady – w sposób wyczerpujący zebrać materiał dowodowy. Może zmieniać swoje ustalenia –
może uchylić postanowienie dowodowe i wydać w to miejsce inne.
Zasada uwzględnienia interesu publicznego/społecznego i słusznego interesu obywatela – mogą te interesy
być zbieżne i nie wykluczać się. Problem kiedy jest rozbieżność. Organ powinien ważyć te interesy. Interes
społeczny, słuszny interes obywateli – pojęcia nieostre, będą oceniane ad casum przez organ.
Zasada pogłębiania zaufania (art. 8) – „organy prowadzą postępowanie budzący zaufanie do władzy
publicznej”. Już niema „pogłębiania”. Budzenie zaufania wtedy, kiedy organ będzie stosować wszystkie inne
zasady ogólne. Klamra spinająca wszystkie zasady ogólne. Równość wobec prawa, jednolitość wobec poglądów,
wszelkie wątpliwości rozstrzygane na korzyść strony.
Zasada informowania – organ ma obowiązek informować o okolicznościach faktycznych i prawnych, które
mogą mieć wpływ na sprawę. Nieznajomość prawa szkodzi – strona niezorientowana w przepisach prawa
powinna być prawidłowo poinformowana o skutkach. Organ ma obowiązek zawrzeć w decyzji informację o
prawie do złożenia odwołania. Organ w wezwaniu ma obowiązek wskazać, że jeżeli się osoba nie zjawi, to może
być ukarana grzywną. Braki formalne podania (brak podpisu) – organ powinien wezwać nas o uzupełnienie braku
formalnego i wskazać, że jeżeli nie uzupełnimy w ciągu 7 dni – rygor pozostawienia bez rozpatrzenia.
Zasada czynnego udziału (art. 10) – to jest prawo strony. Strona powinna być zawiadamiana przez organ. Organ
wszczynając postępowanie powinien zawiadomić stronę postępowania. To jest obowiązek organu. Strona
dostająca zawiadomienie nie musi się stawić – może realizować swe prawo, ale nie ma obowiązku. Trzy stadia
postępowania:
o Wszczęcie (zawiadomienie – należy zawiadomić wszystkie strony będące w sprawie);
o Stadium postępowania wyjaśniającego (organ ma zapewnić czynny udział stronie);
o Rozstrzygnięcie - należy dać sygnał stronie, musi po zakończeniu postępowania wyjaśniającego wysłać
pismo i dać termin do wypowiedzenia się. Konsekwencja – art. 81 – okoliczność faktyczna może być
uznana za udowodnioną, jeżeli strona miała możliwość do wypowiedzenia się. Zasada czynnego udziału
nie ma charakteru bezwzględnego – § 2 grożąca niepowetowana szkoda materialna, zagrożenie życia. Ale
powinien postąpić zgodnie z art. 10 § 3 – odnotować w aktach sprawy z podaniem przyczyny.
Zasada przekonywania (art. 107) jak wygląda uzasadnienie faktyczne i prawne. Musi przekonać stronę, że
mimo iż decyzja jest negatywna, to strona czytając tą decyzje dojdzie do wniosku, że ta decyzja jest zgodna z
prawem i nie widzi innego rozstrzygnięcia. Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonania takiego obowiązku –
aby przez jakiś czas takiego obowiązku nie było – wstrzymanie wykonania (postępowanie odwoławcze trwa
dłużej, lub krócej). Idea tego przepisu jest taka, aby tak uzasadnić decyzję, aby to trafiło do strony.
Szybkość postępowania (art. 12) – mają wszystkie sprawy być załatwione bez zbędnej zwłoki. § 2 - które sprawy
są niezwłocznie załatwienie - dowody przedłożone przez stronę (wniosek o zasiłek rodzinny). Termin załatwienia
sprawy – miesiąc. Postępowanie I instancji – organ może poratować się tym, że sprawa jest szczególnie
skomplikowana – 2 miesiące. Na gruncie ordynacji podatkowej organ ma 2 miesiące. Art. 35 § 5 – czego się nie
wlicza.
Zasada ugodowego załatwienia sprawy (art. 13). Jest ona zasadą, ale nie ma dużo postępowań, w których te
ugody są załatwiane. Ugoda jest alternatywną formą załatwienia sprawy. Ugoda zawierana pomiędzy stornami, a
organem administracji publicznej – musza być co najmniej dwie strony i muszą one mieć sporne interesy. Jeżeli
organ stwierdzi możliwości zawarcia ugody – rozwinięcie w art. 114 i n. Ugoda zawierana już w trakcie
toczącego się postępowania i organ zauważa, że może być zawarta ugoda i powinien podejmować czynności
skłaniające do zawarcia ugody – strony mogą zawrzeć ugodę, ale nie muszą. Skutki ugody – czy skutki takie
same, jak decyzja? Musi być zatwierdzona w formie postanowienia.
 Zasada pisemności (art. 14) – króluje forma pisemna. Mimo, że ustawodawca z roku na rok coraz bardziej
próbuje wprowadzać formę elektroniczną. Ustawodawca mówi, że są to formy równorzędne. Zasada pisemności
oznacza, że wszystko opiera się na dokumentach – musi to znaleźć utrwalenie albo w formie protokołu, albo w
formie adnotacji. Sprawy mogą być załatwiane ustnie – rzadko, ale i tak utrwalenie w formie protokołu lub
adnotacji (art. 14 §2).
 Zasada dwuinstancyjności postępowania (art. 16 §1) . Wynika z Konstytucji (art. 78) – strona powinna mieć
zagwarantowane dwukrotnie załatwienie sprawy. Celem postępowania odwoławczego – możliwość ponownego
rozstrzygnięcia, wyjątkiem decyzja o charakterze kasacyjnym (uchylenie i ponowne rozpoznanie). Organ
rozpoznaje samą sprawę administracyjną.
 Art. 16§1 – Zasada trwałości decyzji ostatecznej – decyzję, od której nie służy odwołanie są ostateczne i
wyeliminowanie decyzji może nastąpić, ale musi być wyraźny przepis i musimy spełnić przesłanki, które są w
tym przepisie ustalone.
o Decyzja ostateczna – od nowelizacji 11.04.2011 – decyzja, od której nie służy wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy jest ostateczna. Decyzja ministra i SKO, od której służy wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy jest decyzją nieostateczną. Decyzją ostateczną jest decyzją, do której upłynął termin
do wniesienia odwołania (14 dni).
o Art. 54 PSA – możliwość uchylenia decyzji ostatecznej.
o Sąd administracyjny – decyzje mogą być zaskarżane z powodu niezgodności z prawem – kryterium
legalności. Sąd administracyjny orzeka w trybie PPSA, sąd administracyjny rozstrzyga kasacyjnie
(wyeliminowanie niezgodnej z prawem decyzji).
__________________________________________________________________________________________________
KPA. Ćwiczenia 6 (14.11.12.)
Terminy. Doręczenia.
Termin



Pojawia się w dwóch znaczeniach:
o Na określenie terminu rozprawy – konkretny dzień, ściśle oznaczona data (rok, miesiąc dzień, godzina)
o Oznacza także okres, w jakim powinno się dokonać jakieś czynności.
Terminy
Materialne – ukształtowanie praw, lub obowiązków. Gdy upłynie termin materialno prawny te prawa wygasają.
Nie można ich przywrócić, nie podlegają przywróceniu.
Procesowe – okres do dokonania określonej czynności procesowej. Istnieje instytucja przywrócenia terminu
Klasyfikacje terminów



Źródło
o Z ustawy (ustawowy) – wynika wprost z przepisu (wniesienie odwołania). Wiążą organ i wiążą stronę.
o Wyznaczony przez organ – urzędowy.
Sposób określenia terminu
o Termin bezwzględnie oznaczony – np. 7 dni na zażalenie.
o Względnie oznaczony – niezwłocznie.
Do kogo jest skierowany
o Do organu administracji – do dokonania czynności.
o Skierowany do strony.
o Do podmiotu, który uczestniczy w postępowaniu.





















Skutki uchybienia terminu
Terminy zawite/prekluzyjne – upływ oznacza, że dokonana czynność jest bezskuteczna. Np. do wniesienia
odwołania – czynność odwołania jest bezskuteczna
Terminy instrukcyjne – upływ tego terminu nie ma wpływu na skuteczność czynności – np. termin na załatwienie
sprawy.
Termin przedawniający – art. 58 § 2 i 3 kpa – jest terminem procesowy, ale nie można go przywrócić.
Liczenie terminów
Dnia 14.11 doręczono postanowienie, na które służy zażalenie. W pouczeniu jest, że zażalenie przysługuje w
terminie 7 dni od dnia doręczenia. Termin określony w dniach – 57 § 1 – nie bierzemy pod uwagę dnia, w którym
nastąpiło zdarzenie.
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 – ostatni dzień, z upływem 21 kończy się możliwość wniesienia zażalenia. 22 już nie
można (14+7 = 21). Do wniesienia odwołania – 14 (14 + 14 = 28)
Doręczono decyzję 10 grudnia  24.12
11 grudnia  27.12
o Wigilia dniem pracujący.
o Art. 57 § 3.
o 24 dniem pracy.
o 25 – wolny, 26 – wolny od pracy, 27 – dzień powszedni.
Ważny jest koniec terminu – nie liczą się dwa dni w środku upływu terminu.
Koniec terminu przypada na niedzielę – wolny od pracy.
Sobota? Na gruncie ordynacji podatkowej i PPSA – sobota dniem wolnym od pracy, a na gruncie kpa nie było tej
regulacji. Przeważał pogląd literalny – nie jest sobota wolnym dniem od pracy.
Art. 57 § 5 – termin zachowany, jeśli nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (Poczta
Polska).
Przywrócenie terminu
Pan Jan dostał 17.10 decyzję, ale 28.10 bardzo mocno się rozchorował i trafił do szpitala, a wyszedł 13.11. i
przypomniał sobie o decyzji. Termin upłynął 31.10 i wtedy mógł wnieść odwołanie.
Musi pilnować terminu 7-dniowego i w tym okresie może wnieść (wniosek) o przywrócenie terminu i ten termin
jest nieprzywracalny.
Uprawdopodobnić, że bez własnej winy nie mogliśmy dochować terminu – swoją argumentacją wzbudzić
przekonanie organu, że tak było.
Brak winy, czyli że osoba nie mogła przezwyciężyć tej przeszkody. Chodzi o wysiłek, który da się z siebie
wykrzesać. Trzeba wyznaczyć miernik staranności. Zwolnienie lekarskie samo w sobie nie przesądza
przywrócenia terminu.
Składamy wniosek o przywrócenie terminu. W terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny.
Czasem termin od dnia przedstawienia postanowienia o uchybieniu terminowi jeżeli przyczyna uchybienia jest
uzasadniona.
Dokonujemy czynności jednocześnie – razem z wnioskiem o przywrócenie składamy odwołanie (na gruncie
ordynacji podatkowej – brak formalny).
Może składać pismo o przywrócenie osobne pismo o przywrócenie i pismo odwołanie się od decyzji, ale można
te dwa pisma w jednym dokumencie (z dowolną konfiguracją).
Jan czeka na rozstrzygniecie – art. 59 § 1 wskazuje postanowienie, a § 2 „postanawia”.
Który organ? I, czy II instancji? Ten, który prowadzi sprawę. O wniesienie odwołania – organ odwoławczy. Ale
jeżeli Pan Jan spóźni się z wnioskiem, albo nie uprawdopodobni – „postanowienie o odmowie przywrócenia”. Nie
przywraca się terminu, jeżeli się „czeka na poradę prawną”.


























Postanowienie o odmowie przywrócenia. Co z nim można zrobić? Niema zażalenia. § 2 modyfikuje § 1 –
ostatecznie organ właściwy do rozpatrzenia odwołania lub zaskarżenia – niema zażalenia. Ale przysługuje skarga
do WSA, bo jest to postanowienie kończącego sprawę.
Nie podpisanie się pod podaniem powoduje wezwanie przez organ do uzupełnienia czynności. Odmowa terminu
do uzupełnienia – będzie służyło zażalenie (59 § 1). Ale termin o przywrócenie terminu – niema zażalenia (art. 59
§2).
Kategorie postanowień
o Na które służy zażalenie
 Czy kończy postanowienie – zażalenie, stwierdzenie uchybienia terminu – można skargę do sądu
(WSA).
 Czy rozstrzyga co do istoty.
Termin załatwienia sprawy
Charakter sprawy decyduje o terminie. Art. 35 § 1 (terminy załatwienia spraw).
§ 2 – można wydać decyzję w oparciu o wniosek i dokumenty – niezwłocznie.
Jeżeli trzeba prowadzić postępowanie wyjaśniające – miesiąc.
Skomplikowana sprawa, wyjątkowa zawiłość – 2 miesiące.
Organ odwoławczy – 1 miesiąc od otrzymania odwołania.
Środki służące zwalczaniu bezczynności.
Trzy koncepcje
Dewolucje kompetencji – Organ jest w zwłoce, mija mu termin  przejmuje sprawę organ wyższego stopnia (nie
w polskim kpa).
Konstrukcja fikcji decyzji (nie w polskim kpa).
Konstrukcja sygnalizacji (polskie kpa) – organ ma obowiązek zawiadomienia stron, że nie uda mu się załatwić
sprawy w terminie i wyznacza nowy termin. Jeżeli mija miesiąc rok i niema decyzji – można złożyć zażalenie na
niezałatwienie sprawy w terminie (art. 37).
Terminy instrukcyjne – nie tylko dla organów to jest (jak w kpk).
Pojęcie przewlekłości – trzeba odgraniczyć dwie sytuacje. Przewlekłość – formalnie nie przekroczył terminu
załatwienia sprawy, ale pozornie przeciąga czynności i wydanie rozstrzygnięcia.
Często umarza się sprawy na bezczynność, bo organ np. dzień przed rozprawą się sprawą zajmuje.
Zażalenie działa na organy żeby przyspieszyć.
Przewlekłość też można skarżyć.
Dodano ekstra środek – wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.
Jak się skorzysta z powyższego można składać zażalenia na bezczynność.
Jeżeli zasadne zażalenie – organ wyznacza nowy termin i rozstrzyga, czy niezałatwienia sprawy miało miejsce z
rażącym naruszeniem prawa (np. rok, dwa).
Doręczenia
Jest zasada oficjalności doręczeń – strony nie muszą się o to prosić. Jest to czynność pozwalająca organowi na
uzewnętrznienie swych działań.
Forma tradycyjna – pisemna, ale może być zastąpiona formą elektroniczną.
Pisma doręcza się stronie.
Skutek wobec pełnomocnika – nieważny dzień doręczenia stronie.
Jeżeli kilka stron – można jednej jeżeli ją wskażą.
Jeżeli kilku pełnomocników – ten któremu strona wskaże, ale jeżeli nie wskaże adresu, to któremukolwiek.



Jeżeli za granicą? Organ musi ją najpierw znaleźć. Pierwsze pismo idzie za granice?
Zmiana adresu (art. 41) – jeżeli ktoś jest stroną, to ma obowiązek informowania o zmianie. Zgodnie z zasadą
informowania – organ powinien pouczyć stronę. Strona ma obowiązek informować o zmianie miejsca
zamieszkania, a jeżeli organ nie poinformował – sąd może mu wytknąć zaniedbanie.
Jeżeli organ wie, gdzie strona mieszka w nowym miejscu, to organ powinien wiadomość uwzględnić i wysłać na
nowy adres.
Podmioty doręczające
 Kto doręcza? Poczta, upoważnione osoby, lub organy.
 Generalnie jest poczta polska. Są różne poglądy, ale dominuje pogląd, że kolejność nie jest wiążąca – organ może
sobie wybrać doręczyciela – organy coraz częściej korzystają ze swoich pracowników. W Krakowie Urząd Miasta
doręcza decyzje podatkowe poprzez pracowników wieczorami.
 Inni operatorzy niepubliczni? NSA przyjął, że niema możliwość że jest naruszenie przepisów o doręczeniach,
jeżeli organ korzysta z kuriera i można skutek doręczenia przyjąć. Organ zawiera umowę ze spółką kurierska i ten
kurier nie musi mieć dodatkowego upoważnienia. Ale jest też odmienny wyrok WSA w Warszawie.
__________________________________________________________________________________________________
KPA. Ćwiczenia 7 (21.11.12.)
Doręczenia




Może nastąpić w tradycyjnej formie – pisemnej (przekazanie pisma). Może nastąpić w formie elektronicznej.
Tradycyjne (forma pisemna)
Właściwie (art. 42) trafia do rąk adresata
Doręczenia uzupełniające
o Zastępcze (art. 43)
o Subsydiarne (art. 44)

Doręczenie może nastąpić w kilku miejscach (art. 42 do rąk właściwych)
o W miejscu zamieszkania – rzeczywiste miejsce pobytu.
o Miejsce pracy – musi trafić do rąk właściwej osoby
o W lokalu – jeżeli ktoś przyjdzie – decyzja została wydana, ale jeszcze niewysłana.
o §3 – dodatkowe kryteria:
 Nie można doręczyć w sposób w §1 i 2, albo potrzeba
Art. 43 (doręczenie zastępcze) – można doręczyć dorosłemu domownikowi, dozorcy, sąsiadowi. Osoby te
podpisują, że odebrały. Musi być dorosły – 18 lat. Jeżeli osoba małoletnia – wskazania, aby nie wykorzystywać
tego przeciwko stronie.
o Sąsiad i dozorca – zawiadamia się o tym adresata, w skrzynce pocztowej, lub w drzwiach mieszkania.
Art. 44 (doręczenia subsydiarne). Sytuacja, kiedy nie można było doręczyć w sposób określony w art. 42 – 43.
Osoba, która doręcza pozostawia awizo. Jeżeli adresat nie odebrał przesyłki przed upływem 14 dni – pismo uważa
się za doręczone z upływem ostatniego dnia (art. 44 § 4).
Doręczenie osobom fizycznym – art. 43, art. 44.
Art. 45 – osoby prawne, organizacje – doręczenia do rąk osób uprawnionych do odbioru pism. Doręczyciel nie
musi się dodatkowo dopytywać o upoważnienie – organ może sobie domniemać upoważnienie. Przepis art. 44
stosuje się odpowiednio (dwukrotne awizo).
Art. 47 (odmowa przyjęcia pisma) – doręczenie konkludentne – mimo, że adresat nie przyjął, to przyjmuje się, że
zostało przyjęte w dniu odmowy przyjęcia.
Może być tak, że ktoś przyjmie, ale nie będzie się chciał podpisać – art. 46 § 2 – sam stwierdza termin doręczenia,
osoba i przyczynę braku podpisu (doręczenie zastępcze).












Forma elektroniczna – organ musi w ciągu 7 dni dostać potwierdzenie doręczenia.
Zawiadomienie stron przez obwieszczenie – rozplakatowanie (art. 49) – przepisy szczególne mogą taką formę
przewidywać. Uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Czynności techniczne
Wezwania – art. 50 i n. Sankcje w postaci środków przymusu. Po to, aby organ mógł podejmować działania
niezbędne. Wyjaśnienia – bez rygoru odpowiedzialności karnej. Zeznania – rygor odpowiedzialności karnej. Musi
być pouczenie, wskazanie skutków prawnych. Wezwanie skuteczne jeśli nie budzi wątpliwości, że dotarło w
odpowiednim terminie.
Zasada nieuciążliwości wezwania (art. 50 § 3) – organ może przesłuchać osobę w miejscu pobytu. Jeżeli organ
chce wezwać spoza miasta/gminy, to musi się powołać na art. 53 i jeżeli tego nie wykaże (art. 52) i jeżeli ktoś jest
spoza terytorium (z art. 51), to organ musi się zwrócić o pomoc prawną i wskaże zakres postępowania. Protokół
wtedy stanowi materiał dowodowy.
Metryka – obowiązkowa część akt sprawy, ma być bieżąco aktualizowana. Mają być wskazane wszystkie
okoliczności mające znaczenie dla sprawy.
Protokół, a adnotacje:
o Protokół – istotne czynności dla rozstrzygnięcia sprawy. Art. 67 – czynności mające istotne znaczenie
dla sprawy. Czynności mające charakter prawotwórczy. Np. rozprawa, przesłuchanie świadka, biegłego.
Musi spełniać pewne wymogi formalne, materialne.
 Art. 10 § 3 – odstąpienie od zasady czynnego udziału.
 Art. 14 § 2 – treści i istotne motywy utrwalone w aktach w formie protokołu.
o Adnotacja – nie wymaga podpisu strony, nie ma dużego znaczenia jak czynność protokołowana. Art. 72
– czynności mające znaczenie. Niemające znaczenia dla praw, lub obowiązków. Np.: wyłączenie
pracownika z mocy prawa. Protokół podpisują wszystkie osoby biorące udział.
 Mało sformalizowana notatka urzędowa – podpisane przez pracownika.
 Art. 47 § 1 (odmowa przyjęcia pisma)
 Nie może być podstawą wydania decyzji okoliczność stwierdzona w adnotacji.
Wszczęcie postępowania






Z urzędu;
Na wniosek;
Czy każde może być wszczęte i tak i tak? Szukamy rozwiązania w przepisach prawa materialnego. Jeżeli nie
znajdziemy – to:
o Nałożenie obowiązków, lub ograniczenie uprawnień (z urzędu),
o … a korzyści, ograniczenie obowiązków (wniosek strony)
Jest przepis mówiący, że na wniosek, a organ może z urzędu, tylko musi się powołać na przesłankę „szczególnie
ważny interes strony” (podwójnie kwalifikowany interes strony). Musi uzyskać zgodę strony, jeżeli nie uzyska
zgody – umorzenie w formie decyzji.
Art. 104, 105 – co do istoty w całości, lub w części, lub w inny sposób kończy sprawę w danej sprawie
(umorzenie).
Co jest datą wszczęcia postępowania?
o Na żądanie strony – moment wpływu żądania (dzień faktycznego wpływu)
 Droga elektroniczna – dzień wprowadzania do systemu teleinformatycznego organu
administracji.
o Wszczęte z urzędu – należy przyjąć, że będzie to pierwsza czynność wobec strony – najczęściej będzie
to zawiadomienie.
o Ustawodawca nie przewiduje formy dla wszczęcia z urzędu, odrębnego aktu. Dwa wyjątki:


Dopuszczenie organizacji społecznej, wszczęcie z urzędu (art. 31)
Wznowienie postępowania (art. 149)

Odmowa wszczęcia – art. 61a – możliwości wydawania odmowy wszczęcia – osoba niebędąca stroną. Koncepcje
subiektywnej i obiektywnej legitymacji. Art. 61a – obiektywna legitymacja. Odmowa wszczęcia jest możliwa, ale
w oczywistych przypadkach. Przesłanki odmowy wszczęcia
o Ktoś nie jest stroną
o Nie może być z innych uzasadnionych przyczyn nie może być wszczęte. Np. powaga rzeczy osądzonej,
wniosek o rozbiórkę zburzonego budynku – postanowienie o odmowie wszczęcia, na które służy
zażalenie.

Jak organ postępuje z podaniami? Bada, czy może się zająć sprawą, czy jest to sprawa administracyjna.
o Jeżeli nie ma charakteru administracyjnego, a cywilny – zwróci stronie wnoszącej w formie
postanowienia (art. 66 § 3) na które służy zażalenie.
o Zwrot podania (postanowienie, na które służy zażalenie) – ktoś składa podanie, a organ nie jest w stanie
wskazać żadnego organu.
o Organowi wydaje się, że nie jest właściwy, ale sąd powszechny wydał, że nie jest właściwy – art. 66 § 4.
o Przekazanie zwykłym pismem – zawiadomienie – przekazanie do organu podanie. Przekazanie jest bez
formy postanowienia.
o Może mieć znaczenie termin wniesienie – odwołanie do niewłaściwego art. 65 § 2 – podanie wniesione
do niewłaściwego z zachowaniem terminu uważa się za zachowanie terminu.
o Organ może otrzymać podanie, ale kilka organów właściwych w tym otrzymujący – organ zawiadamia
wskazując właściwe, ale termin będzie już zachowany .
o Jeżeli organ otrzyma podanie zawierające braki formalne, ale uzna się za niewłaściwy – nie wzywa do
uzupełnienia braków formalnych, tylko przekazuje do organu właściwego.
o Czy należy do właściwości organu.

Forma podania:
o Ustnie, pisemnie, fax, komunikacja elektroniczna.
o Elementy: Adres, oznaczenie osoby, żądanie, podpis.
o Jeżeli organ dostanie podanie, ale bez adresu – Może sam ustalić, albo może pozostawić to podanie (art.
64 § 1)
o Art. 64 § 2 – brak podpisu – wezwać w terminie 7 dni i uzupełnić, pouczenie. Brak uzupełnienia
spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. Co jeżeli uzupełniliśmy, a organ pozostawia bez
rozpoznania? W jakiej formie to robi? Przyjęto formę zwykłego pisma – czynność techniczna (nie ma
formy decyzji, ani postanowienia). Organ pozostawił bez rozpoznania, przyszło późno i organ pozostawia
bez rozpoznania – nie jest to przeszkoda, tylko trzeba nadać sprawie bieg. Jak się strona może bronić w
razie braku nadania biegu – skarga na bezczynność (zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie).
__________________________________________________________________________________________________
KPA. Ćwiczenia 8 (28.11.12.)
Postępowanie wyjaśniające, dowodowe

Ustalenie stanu faktycznego sprawy.
Kazus 1
Pani Aldona Nowak będącą stroną w postępowaniu administracyjnym została prawidłowo wezwana przez organ
administracji publicznej w celu złożenia zeznań. W wyznaczonym przez organ administracji publicznej dniu nie stawiła się
jednak w siedzibie organu, w związku z powyższym organ wydał postanowienie, w którym nałożył na Panią Aldonę Nowak
grzywnę w wysokości 200 zł. Wyżej wymienione postanowienie zostało Pani Aldonie Nowak doręczone do rąk własnych w
dniu 8 sierpnia 2012 r. Pani Nowak w dniu 16 sierpnia 2012 r. za pośrednictwem poczty złożyła zażalenie na
postanowienie o ukaraniu grzywną. Organ wyższego stopnia wydał postanowienie stwierdzające uchybienie terminu do
wniesienia zażalenia. Oceń działanie organu I i II instancji.






Art. 58 §2 – 7 dni.
Art. 57 §4 – ustawowo wolny od pracy.
Art. 50 pozwala na wzywanie osób do złożenia wyjaśnień, lub zeznań pod warunkiem, że to jest niezbędne dla
rozstrzygnięcia sprawy.
Art. 86 – środek dowodowy. Środek przymusu – także grzywna, a także grzywna w postępowaniu egzekucyjnym
w administracji – nie stosuje się ich do stron.
Ukaranie grzywną – postanowienie na które służy zażalenie. Można także w ciągu 7 dni usprawiedliwić
nieobecność. Zażalenie idzie do organu wyższego stopnia. Organ rozpoznający wniosek o usprawiedliwienie –
ten sam organ, który nałożył karę. Żeby można było nałożyć karę grzywny – art. 88 – mimo prawidłowego
wezwania, musi być doręczone w odpowiedni sposób.
Termin – zachowanie terminu – dzień nadania na placówce operatora publicznego liczy się za zachowanie
terminu. 15 sierpnia ustawowo wolny od pracy i bierzemy następny dzień powszedni.
Kazus 2
Pan Józef wniósł do Wójta Gminy X podanie dotyczące kilku spraw podlegających załatwieniu przez różne organy. Wójt
Gminy X uczynił przedmiotem rozpoznania dwie sprawy należące do jego właściwości oraz wydał postanowienia o
zwrocie pozostałych podań do organów właściwych. Oceń działanie wójta gminy.




Art. 65 §1
Sytuacje, kiedy organ dostaje podanie i musi się ustosunkować do tego, czy może się zająć. Jeżeli właściwy sąd
powszechny – zwraca w formie postanowienia, na które służy zażalenie. Jak jest organ właściwy inny, to
przekazuje (niema formy postanowienia, bez formy postanowienia).
Dobrze zrobił wójt, że zajął się swoimi sprawami.
Art. 66 §1 i §2 – powinien resztę podań zawiadamia pisemnie, że w tych innych sprawach powinien wnieść do
innych organów. Jeżeli podania złoży w ciągu 16 dni, to uważa się je za zachowane.
Kazus 3
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w G. prowadził postępowanie dotyczące legalności wybudowania przez Jana
P. gołębnika zamontowanego na czterech drewnianych słupkach o wysokości 1, 20 m, trwale związanych z gruntem.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w G. ustalił jego usytuowanie bez pozwolenia na budowę na podstawie
wyjaśnień stron złożonych w trakcie oględzin w dniu 28.06.2010 r., a datę jego wzniesienia na podstawie zeznania
świadka wskazującego, że nastąpiło to po 31.12.1994 r. tj. w czasie obowiązywania prawa budowlanego z 1994 r.
Odwołanie od powyższej decyzji złożył Jan P. kwestionując jako błędne ustalenia daty wzniesienia gołębnika, co jego
zdaniem miało miejsce w czasie obowiązywania prawa budowlanego z 1974 r. Jan P. zarzucił organowi I instancji
przesłuchanie świadka z naruszeniem przepisów kpa, bo bez wezwania strony. Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Budowlanego w B. utrzymał w mocy decyzję, wskazując w uzasadnieniu decyzji, że Jan P. miał możliwość zapoznania się
z protokołem z przesłuchania świadka w toku postępowania. Oceń działanie organów.


Art. 94 §1 i§2
Art. 79 – strona powinna być zawiadomiona o terminie i miejscu przynajmniej na 7 dni przed terminem. Strona
ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu i może zadawać pytania świadkom. Organ gwarantuje stronie
uczestnictwa czynnego na etapie, kiedy jest przesłuchiwany świadek. Organ naruszył art. 79 kpa, a także art. 10
kpa.

Trzeba rozróżnić wyjaśnienia od zeznań (zeznania mają formę przesłuchania i rygor odpowiedzialności prawnej).
Wezwanie - obligatoryjny udział. Zawiadomienie – poinformowanie strony o czynnościach, które organ będzie
podejmował. Jeżeli się nie stawi – nie można jej robić zarzutu.
Prawda/fałsz
1. O przywróceniu terminu do wniesienia odwołania postanawia organ, który wydał zaskarżoną odwołaniem
decyzję.
a. Fałsz. Jeżeli organ odwoławczy wyda decyzję, to mamy możliwość skargi do WSA.
2. Organ administracji publicznej może ze względu na szczególnie ważny interes strony wszcząć z urzędu
postępowanie także w sprawie, w której przepis prawa wymaga wniosku strony. Organ ma obowiązek uzyskać na
to zgodę strony w toku postępowania a w razie nieuzyskania zgody wydać postanowienie o umorzeniu
postępowania w sprawie.
a. Fałsz. Decyzja na umorzenie – inny przykład decyzji kończącej postępowanie w danej instancji.
3. Dowód z oględzin jest dowodem bezpośrednim.
a. Prawda. Organ sam się może przekonać o pewnych faktach za pomocą swoich zmysłów, niema ogniwa
pośredniego.
4. Siostra strony nie może być świadkiem.
a. Fałsz. Może - art. 82 kpa.
5. Siostrzenicy strony przysługuje prawo odmowy złożenia zeznań w postępowaniu administracyjnym.
a. Fałsz. Art. 83 – odmowa. Siostrzenica? Na sam fakt bycia siostrzenicą nie może się powołać do odmowy.
Może ewentualnie uchylić się od odpowiedzi na poszczególne pytanie.
6. Przesłuchanie strony jest środkiem o charakterze uzupełniającym.
a. Prawda. Po wyczerpaniu wszystkich środków dowodowych, lub w wypadku ich braku.
7. Organ administracji publicznej może w każdym stadium postępowania zmienić, uzupełnić lub uchylić swoje
postanowienie dotyczące przeprowadzenia dowodu.
a. Prawda. Art. 77 §2 – to pozwala organowi na elastyczność w postępowaniu wyjaśniającym. Ciąży na
organie zebranie materiału dowodowego w sposób wyczerpujący.
8. Fakty powszechnie znanie nie wymagają dowodu, należy je jednak zakomunikować stronie.
a. Fałsz – art. 77 §4 – fakty powszechnie znane, oraz fakty znane organowi z urzędu. Znane organowi z
urzędu – zna z tego względu, ze zapoznał się w innym postępowaniu, albo z pewnych rejestrów i nie musi
przeprowadzać dowodów na te informacje. Fakty powszechnie znane nie trzeb zakomunikować stronie.
Komunikowanie faktów organowi znanych z urzędu.
9. Czynności, które mają istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy wymagają utrwalenia w aktach w formie
adnotacji podpisanej przez pracownika, który dokonał tych czynności.
a. Fałsz. Czynności, które mają istotne znaczenie, to protokół.
10. Kodeks przyjmuje domniemanie zgodności z prawdą tego, co zostało stwierdzone w dokumencie urzędowym.
a. Prawda. Dokumenty urzędowe – art. 76 – stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo
stwierdzone. Strona może przeprowadzić przeciwdowód. Dokumenty prywatne nie korzystają z takiego
domniemania – ten kto złożył takie doświadczenie złożył je. Art. 80 - swobodna ocena dowodów – ocenia
organ całość materiału dowodowego i organ jest ograniczony logiką i chodzi o to, aby ona nie była
całkiem dowolna.
11. Świadkami nie mogą być osoby obowiązane do zachowania tajemnicy informacji niejawnych na okoliczności
objęte tajemnicą, chyba że zostały w trybie określonym obowiązującymi przepisami zwolnione od obowiązku
zachowania tej tajemnicy.


Art. 81 – okoliczność faktyczna może być uznana za udowodnioną, jeżeli strona miała okazje się zapoznać.
Strona ma mieć możliwość wypowiedzenia się.
Opinia biegłego polega na tym, że ktoś posiadający specjalną wiedze. Opinia dotyczy stanu faktycznego. Organ
musi taką opinię ocenić, organ może ją zakwestionować. Biegły powinien być obiektywny – przepisy o
wyłączeniu pracownika. Odróżnienie ekspertyzy, opinie prawne przedstawiane przez strony. Strony często
przedstawiają swoje opinię. Taka opinia nie jest opinią biegłych w rozumieniu art. 74 tylko jest opinią prywatną.
Forma postępowania wyjaśniającego
 Rozprawa. Przesłanki takiej formy.
 Postępowanie gabinetowe, kameralne. Bez konieczności wyznaczania rozprawy. Przeważa w praktyce forma
gabinetowa. Przesłanki jeżeli zachodzą, to organ musi przeprowadzić rozprawę.
 Przesłanki rozprawy warto umieć (EGZ). Gdy się zdecyduje rozprawę, to powinien przeprowadzić czynności
przygotowawcze: wezwanie strony, oznaczenie termin i miejsce. Wezwanie przynajmniej na 7 dni przed
rozprawą. Jeżeli organ wyznaczył rozprawę, a nie ma osób wezwanych – może przeprowadzić rozprawę pod
warunkiem, że nieobecność nie była wynikiem niepowiadomienia.
 Art. 55 – czynny udział strony w rozprawie.
__________________________________________________________________________________________________
KPA. Ćwiczenia 9 (5.12.12.)
Zawieszenie i umorzenie postępowania



Art. 97 – obligatoryjne przesłanki
Art. 98 – zawieszenie fakultatywne – na wniosek strony, jeżeli zachodzą pewne przesłanki – organ może
zawiesić.
Przesłanki zawieszenia(art. 97):
o Osoba zmarła. Postępowanie ściśle związane z osobą zmarłego – organ nie zawiesi postępowania, tylko
umorzy decyzją administracyjną. Inne sytuacje – ma obowiązek zawiesić postępowanie, jeżeli nie są
jeszcze ustaleni spadkobiercy. Nie zachodzą sytuacje z art. 30 § 5 i czeka aż do momentu pojawienia się
spadkobierców i postępowanie będzie się toczyło z ich udziałem.
o Śmierć przedstawiciela ustawowego. Organ zawiesza postępowanie i czeka na nowego przedstawiciela.
Przedstawiciel ustawowy – z mocy prawa jest powołany do działania w imieniu strony, ale nie obejmuje
to pełnomocnika – takiego przedstawiciela, którego ja sobie wybieram.
o Utrata zdolności do czynności prawnych przez stronę.
o Kwestia wstępna/ zagadnienie wstępne. Toczy się postępowanie administracyjne organ zmierza do
załatwienia decyzji, a nagle pojawia się kwestia konieczna do załatwienia przed wydaniem
rozstrzygnięcia. Np. kto jest właścicielem terenu, na którym ma być przeprowadzona wycinka drzewa –
to wstrzymuje i organ powinien poczekać.
 Inny organ, lub sąd.
 Co kiedy inny organ załatwia sprawę i ten sam organ ma konieczność załatwienia tego
zagadnienia wstępnego – właściwość jest ta sama. W orzecznictwie dwa poglądy:
 Literalnie nie ma podstaw do zawieszenia.
 W takiej sytuacji patrzymy bardziej funkcjonalnie.
 Zagadnienie wstępne ma się wyłonić w toku postępowania. Nie mylić art. 97 § 1 pkt. 4 z art. 106
(instytucja współdziałania - przepis prawa materialnego wskazuje, że organ ma obowiązek
zwrócić się do zajęcia stanowiska do innego organu).
 Prowizorium administracyjne. Pkt. 4 – charakter względny – może nie zawieszać czasem
postępowania, ale sam rozstrzygnąć. Art. 100 § 2 – organ nie czeka, a rozstrzyga zagadnienie
wstępne we własnym zakresie. Art. 100 § 1 i § 3 – organ, który już zawiesił, ale strona nie
wystąpiła o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego – może rozstrzygnąć zagadnienie wstępne we
własnym zakresie.
 Art. 145 pkt. 7 – zagadnienie wstępne rozstrzygnięte przez organ odmiennie do wydanej decyzji –
podstawa do wznowienia postępowania.









Art. 98 – zawieszenie fakultatywne
o Wniosek strony. Ale jaka to musi być strona? Ta, której żądanie postępowanie zostało wszczęte. Musi
być postępowanie uruchomione na żądanie strony.
o Czas trwania – powinien organ poczynić niezbędne kroki do usunięcia przeszkód.
o Jeżeli są przesłanki podmiotowe – ma obowiązek podjąć działania, aby usunąć przeszkodę.
o Art. 101 – ustawodawca zmienił § 1 i 3 i namieszał dużo. Przyjmowano, że jest możliwe zawieszenie
wszystkich 4 postanowień, a teraz można się pogubić, bo nie wiadomo jaka jest intencja ustawodawcy –
chce rozszerzyć możliwość zaskarżenia. Problem jak to rozumieć? Na postanowienie o odmowie
przysługuje zażalenie. A na podjęcie? Już raczej nie. Nie ma tego typu pytań na egzaminie.
o Zawieszenie pojawia się, kiedy są przeszkody, które można usunąć. Jeżeli przeszkód nie da się usunąć –
umarza się.
Art. 105 – umorzenie postępowania. W całości, lub w części. Kiedy tak się dzieje? Wszczął postępowanie i
chciał wydać postanowienie w sprawie cywilnej. Bezprzedmiotowe postępowanie, kiedy postępowanie w sprawie
rozbiórki budynku, a budynek nie istnieje.
Art. 105 § 2 – podobna treść jak art. 98 § 2 – kiedy organ może umorzyć postępowanie? Jeżeli wystąpi o to
strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte. Gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym
(zawieszenie – kiedy zagraża interesowi społecznemu). Postanowienie o odmowie – nie jest zaskarżalne
zażaleniem (przysługuje zażalenie jeżeli przepis wyraźnie tak stanowi).
Art. 106 – tzw. współdziałanie organów. Regulacja postępowania przed organami, które będą współdziałać. Ale
żeby go zastosować musimy mieć organ, który prowadzi postępowanie i ma on przed wydaniem decyzji ma
obowiązek zwrócić się do innego organu o zajęcie stanowiska. Forma stanowiska może być opinią, zgodą. Organ
zwraca się do drugiego organu, ale zawiadamia o tym stronę. Organ drugi ma zająć stanowisko. Termin do zajęcia
stanowiska – nie później, niż w terminie 2 tygodni – w formie postanowienia, na które służy zażalenie. Organ ma
poczekać, aż to postanowienie będzie miało charakter ostateczny.
o Przesłanka do wznowienia art. 145 § 1 pkt. 6 – decyzja wydana bez uzyskania wymaganego stanowiska
innego organu. Można wznowić postępowania w celu zapewnienia stanowiska stronie.
Decyzja administracyjna
Są elementy konstytutywne, które musza być: oznaczenie organu, strony, rozstrzygnięcie, podpis.
Elementy prawidłowej decyzji (art. 107)
Oznaczenie organu – musi być wskazane w decyzji, kto wydaje decyzję. Organem nie będzie oznaczenie Urzędu
Miasta Krakowa, bo organem jest Prezydent, a nie organ pomocniczy.
Data wydania – jest istotna, powinna być zawarta. Dlaczego data ma takie znaczenie? Co ona pozwoli później
ustalić? Pozwoli ustalić stan prawny i faktyczny jaki organ brał pod uwagę.
o Przesłanka wznowienia, która ma znaczenie w kontekście wydania decyzji – 41 § 1 pkt. 5 – nowe
dowody, lub okoliczności faktyczne nieznane organowi w dniu wydania decyzji.
o Art.156 – przesłanka – była niewykonalna w dniu wydania.
Oznaczenie strony, lub stron – wskazanie adresata, do którego kierujemy decyzję – czyje prawa, lub obowiązki
są konkretyzowane. Np. w oznaczeniu decyzji wskazano prezesa, a nie spółkę – prezes działa w imieniu spółki,
ale w decyzji musi być, że nakładamy obowiązki na spółkę, a nie na prezesa. Może być nawet stwierdzenie
nieważności decyzji. Oczywistą omyłkę można sprostować.
Powołanie podstawy prawnej (art. 107). Trzeba wskazać wszystkie przepisy prawa, które organ stosował w
celu rozstrzygnięcia sprawy. Podstawa prawna powinna być powołana. A jeżeli organ nie powołał żadnej
podstawy prawnej?
o Ale art. 156 – brak powołania podstawy prawnej, która istnieje. A inne sytuacje, kiedy nie ma podstawy
prawnej. Art. 107 – rozstrzygnięcie. Rozstrzygnięcie to jest odpowiedź organu na podanie – albo organ
coś przyznaje, albo odmawia, albo zezwala. Przy wszczętym postępowaniu z urzędu organ określa
obowiązki wynikające z przepisów prawa materialnego. Jeżeli nie ma przesłanek nałożenia kary – organ





wszczyna z urzędu nałożenia obowiązków, a w toku dojdzie do tego, że niema podstaw – umarza
postępowanie.
Uzasadnienie faktyczne i prawne. To jest jedno uzasadnienie decyzji – one się mają przeplatać i tworzyć całość.
107 § 3 – fakty uznane za udowodnione, dowodów na których się oparł i uzasadnienie z przytoczeniem przepisów
prawa. Organ powołuje przepis, wyjaśnia treść przepisu i uważa, że się go stosuje do ustalonego stanu
faktycznego. Uzasadnienie faktyczne co do zasady obligatoryjne, ale są sytuacje, gdzie ustawodawca pozwala
odstąpić od decyzji – kiedy uwzględnia w całości żądania stron i nie mamy spornych interesów, decyzji wydanej
na skutek odwołania. Decyzja organu odwoławczego w całości uznającego odwołanie – nie można odstąpić od
uzasadnienia. Może odstąpić – kiedy wynikałoby bezpieczeństwo państwa i porządku publicznego
Pouczenie. Co można zrobić z tą decyzja i jak można ją skarżyć. Tryby rektyfikacji – usuwają wady nieistotne
decyzji (np. błędy rachunkowe, oczywiste omyłki).
Podpis z podaniem imienia i nazwiska i tytułu służbowego. Podpis własnoręczny i pieczątka. Własnoręczny –
nie może to być faksymilia. Decyzja niepodpisana jest projektem decyzji. Nie powinna być decyzją, skoro niema
podpisu.
Przepisy szczególne mogą wymieniać inne składniki decyzji: termin, warunek, zlecenie (nałożenie pewnych
czynności do wykonania przez stronę).
Dodatkowym elementem może być kwestia nadania rygoru natychmiastowej wykonalności (art. 130) – przed
upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie podlega wykonaniu. Z chwilą wniesienia odwołania (130
§ 2) – wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Art. 108 – może być nadany rygor
natychmiastowej wykonalności – decyzja, która co do zasady nie powinna być wykonywana aż do uzyskania
prawomocności – może być wyjątkowo wykonana (np. decyzje w prawie o ruchu drogowym). Art. 108 § 2 –
postanowienie, na które służy zażalenie.

Skutki (art. 110) – zasada związania własną decyzją – organ, który wydał decyzję jest nią związany od chwili
doręczenia. W wyniku odwołania może uwzględnić odwołanie i zmienić swoją decyzję. Wyjątek od zasady
związania swoją decyzją.
 Zadanie domowe – art. 111, 112, 113 i tryby rektyfikacyjne i ugoda, postanowienia.
__________________________________________________________________________________________________
KPA. Ćwiczenia 10 (12.12.12.)
Tryby rektyfikacji






Jakie istnieją? Do czego służą? Co nimi można osiągnąć? Służą uzupełnieniu decyzji, sprostowaniu pomyłek.
Obejmują:
o Uzupełnienie decyzji,
o Sprostowanie,
o Wyjaśnienie,
Zmierzają do usunięcia wad nieistotnych, takich, których wystąpienie nie powoduje wyeliminowania decyzji z
tego powodu. Te tryby się nie wykluczają wzajemnie: jedną decyzje można uzupełniać i prostować – mają inny
cel, do czego innego służą.
Jak wygląda rektyfikacja decyzji? Postanowienia również mogą być rektyfikowane.
Uzupełnienie (art. 111)
Może żądać uzupełnienia co do rozstrzygnięcia i co do pouczenia. Wyczerpujące wyliczenie elementów –
pouczenie, rozstrzygniecie.
Co do rozstrzygnięcia – kiedy decyzja jest niekompletna – nie odnosi się do wszystkich żądań podniesionych
przez strony.
Brak pouczenia – zapomniał sobie o tym napisać – możemy wtedy złożyć wniosek o uzupełnienie.





















Wystąpienie co do uzupełniania. Uzupełnienie – forma postanowienia. Sprostowanie – postanowienie.
Art. 112 – błędne pouczenie nie może szkodzić stronie.
Nie chodzi o oczywiste omyłki, ale sprostowanie pouczenia jeżeli jest błędna wykładnia.
Sprostowanie (art. 113)
Można prostować w każdym czasie (nie ma terminu ograniczającego).
Wniosek o sprostowanie > postanowienie o sprostowaniu. Pierwotne brzmienie decyzji + postanowienie (w
obrocie prawnym oba dokumenty).
Wyjaśnienie decyzji – na wniosek organu egzekucyjnego albo strony. Wyjaśnia wątpliwości co do treści decyzji.
Postanowienia (art. 123)
Wydaje w toku organ i dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania. Co do zasady nie
rozstrzygają sprawy co do istoty.
Elementy postanowienia prawie takie same jak decyzja. Ale uzasadnienie - każda decyzja powinna mieć
uzasadnienie. Chyba że:
o Wydana na skutek odwołania,
o Uwzględnia sprzeczne interesy stron.
Organ, który musi wydać postanowienie powinien ustalić, czy:
o Na postanowienie przysługuje zażalenie.
o Jeśli nie, to czy może przysługuje skarga?
Art. 126 – stosuje się przepisy odpowiednio do postanowień odnoszących się do decyzji. Art. 126 in fine – tryby
nadzwyczajne – stosuje się również do postanowień.
Postanowienia (art. 126):
o O niedopuszczalności odwołania - można złożyć wniosek o stwierdzenie nieważności (134)
o O odmowie podjęcia zawieszonego postępowania – przysługuje zażalenie
o O wszczęciu postępowania z urzędu na skutek działania organizacji społecznej – nie służy zażalenie, ani
art. 134.
o Czy można do tych trzech powyższych stwierdzić nieważność? Odpowiedź jak wyżej.
Ugoda
Art. 113 – zasada ugodowego załatwienia sprawy
Ugoda pomiędzy stronami przed organem.
Organ powinien proponować – strona ma uprawnienie skorzystać, ale nie ma obowiązku. Rozwinięcie 114 i n.
Ugoda – alternatywny sposób załatwienia sprawy
Przesłanki dopuszczalności ugody
o Postępowanie musi być wszczęte.
o Postępowanie sprawy przed organem administracji.
o Sporny charakter.
o Nie sprzeciwia się temu przepis prawa.
o Może się przyczynić do przyspieszenia postępowania.
Użytkowanie wieczyste > wypowiedzenie > odwołanie w ciągu 30 dni do SKO > wezwanie do ugody.
Czy może być zawarta ugoda po wydaniu decyzji w I instancji? Może być – do wydania decyzji przez organ II
instancji.
Art. 117 – forma pisemna ugody.
Elementy:
o Podpis stron oraz pracownik, który sporządza.
o Ustawodawca wymaga sporządzenia protokołu dla faktu zawarcia ugody.
Musi być zatwierdzona ugoda, można odmówić.

Wykonalność (art. 120) – z dniem, kiedy postanowienie o jej wykonaniu stało się ostateczne.
Odwołanie (charakterystyka)
Przysługuje od decyzji wydanej przez organ I instancji. Wyłączenie możliwe przez wyraźny przepis ustawy.
Od decyzji nie-ostatecznej służy odwołanie – środek zwyczajny.
Renowacyjny – ponowne merytoryczne rozpatrzenie sprawy.
Względnie dewolutywny charakter – rozpatruje je organ wyższego stopnia, chyba że przepisy szczególne
przewidują inny organ. Odwołanie ma charakter względnie dewolutywny: co do zasady mamy organ wyższego
stopnia, ale wnosimy za pośrednictwem organu, który wydał (art. 132) – i ten organ ma możliwość autokorekty
wydanej przez siebie decyzji.
 Art. 132 § 3 – odwołanie
 Suspensywność – bezwzględna suspensywność, ale są wyjątki od tej zasady.
o Zasada niewykonalności decyzji przed upływem terminu do wniesienia odwołania
o § 2 – bezwzględne suspensywności odwołania – wstrzymanie z mocy prawa wykonania decyzji
o § 3 – wyjątki od tego.
 Postanowienie natychmiastowej wykonalności – zagrożenie dla życia, lub zdrowia ludzkiego.
 Przed upływem terminu do wniesienia odwołania jest wykonywalna, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich
stron.
 Forma
o Jako podanie. Nie wymaga szczególnej formy. Wystarczy, że strona nie jest zadowolona z wydanej
decyzji.
o Wniesienie do niewłaściwego organu – termin jest zachowany
o Art. 131 – obowiązek organu I instancji zawiadomienia pozostałych stron.
o Art. 133 – nie ma obowiązku ustosunkować się do zarzutów podniesionych w odwołaniu.
o Organ I instancji nie ma uprawnień do badania formalnego odwołania (czy jest dopuszczalne, czy też nie)
 Wniosek o ponowne załatwienie sprawy – charakter niedewolutywny.
 Charakter zwyczajny – art. 16.
 Następne zajęcia: postępowanie odwoławcze, zażaleniowe.
__________________________________________________________________________________________________




KPA. Ćwiczenia 11 (19.12.12.)
Postępowanie odwoławcze
1. Od każdej decyzji wydanej w pierwszej instancji służy odwołanie.
a. Fałsz. Może decyzja w ogóle nie podlegać zaskarżeniu. Minister i SKO – wniosek o ponowne załatwienie
sprawy. Co do zasady od każdej, ale nie bezwzględnie.
2. Odwołanie jest środkiem prawnym zwyczajnym, suspensywnym i względnie dewolutywnym.
a. Prawda. Zwyczajny – od nie-ostatecznych. Suspensywny – wstrzymuje wykonanie. Względnie
dewolutywny – jest możliwość autokontroli (art. 132) – organ może uwzględnić odwołanie w całości,
względny charakter – nie zawsze w 100% mamy rozstrzyganie przez II instancje. Uprawnienia
autokontrole, przesłanki:
i. Formalna – aby odwołanie wniosły wszystkie strony postępowania, albo przy zgodzie
pozostałych.
ii. Materialna – uwzględnienie przez organ w całości.
3. Odwołanie jest środkiem prawnym zewnętrznym.
a. Fałsz. Do organu, który działa w ramach struktury organów administracyjnych.
4. Organ pierwszej instancji może skorzystać z uprawnień autokontrolnych tylko wówczas, gdy odwołanie wniosły
wszystkie strony.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
a. Fałsz. To nie jest jedyna sytuacja, to nie jest taki wymóg bezwzględny – można nawet decyzję
autokontrola wydać jeśli jest jedno odwołanie, a pozostałe strony wyrażą zgodę. Termin na autokontrolę –
7 dni od wniesienia odwołania.
Jeżeli w sprawie występuje Prokurator jako podmiot na prawach strony, skorzystanie przez organ pierwszej
instancji z uprawnień autokontrolnych jest uwarunkowane wniesieniem odwołania lub zgodą tegoż Prokuratora.
a. Fałsz. Wymóg wniesienia odwołania dotyczy stron, których dotyczy postępowanie w sensie materialnym.
Celem wymogu formalnego jest ochrona wymogów materialno-prawnych. Odwołanie składa strona.
Organ może bez takiej zgody wydać decyzję autokontrolą.
Uprawnienia autokontrole stanowią wyjątek od zasady trwałości decyzji administracyjnej.
a. Fałsz. Zasada trwałości decyzji administracyjnych – organ związany decyzją którą wydał. Dotyczy
decyzji ostatecznych. Decyzja I instancji. Wyjątek – art. 110 (zasada związania własną decyzją).
Decyzja autokontrola organu pierwszej instancji nie wymaga uzasadnienia, gdyż w założeniu uwzględnia żądania
stron w całości.
a. Fałsz. Na skutek odwołania – więc zgodnie z art. 107 – nie może odstąpić.
Termin do załatwienia sprawy w postępowaniu odwoławczym liczy się od dnia wniesienia odwołania i wynosi
jeden miesiąc.
a. Fałsz. Termin liczy się od dnia otrzymania przez organ odwoławczy.
W razie wniesienia odwołania z uchybieniem terminu organ odwoławczy postanawia o jego odrzuceniu.
a. Fałsz. Bo nie ma postanowień o odrzuceniu. W razie ustalenia przez organ odwoławczy – w tym zakresie
wydaje organ odwoławczy.
b. Art. 134 – niedopuszczalność odwołania, stwierdzenie uchybienia terminu.
c. Organ zaczyna badać najpierw dopuszczalność: czy mamy przedmiot, który podlega zaskarżeniu w
drodze odwołania.
d. Można stwierdzić uchybienie terminu, kiedy on już upłynął.
O przywróceniu terminu do wniesienia odwołania orzeka organ pierwszej instancji.
a. Fałsz. II instancja orzeka. Organ właściwy – I instancji.
Organ odwoławczy po raz drugi rozpatruje sprawę administracyjną w jej całokształcie.
a. Prawda.
Jeżeli w sprawie występują dwie strony o sprzecznych interesach i obie wniosły odwołanie od decyzji organu
pierwszej instancji, to zakaz reformationis in peius nie obowiązuje.
a. Prawda.
Jeżeli w toku postępowania odwoławczego okaże się, że zaskarżona decyzja została wydana bez podstawy
prawnej, organ odwoławczy powinien stwierdzić jej nieważność.
a. Fałsz. Art.138: Utrzymanie w mocy, uchyla decyzję w całości w części i w tym zakresie orzeka; uchyla i
umarza w I instancji; umarza postępowanie w I instancji; §2, §3 – organ uchyla i zobowiązuje do wydania
decyzji o określonej treści. Decyzja bez podstawy prawnej: uchyla i umarza.
W razie skutecznego cofnięcia odwołania organ odwoławczy uchyli zaskarżoną decyzję w całości i umorzy
postępowanie.
a. Fałsz. Wydaje decyzję o umorzeniu.
Organ odwoławczy orzeka na podstawie stanu faktycznego i prawnego, jaki istniał w momencie wydania decyzji
przez organ pierwszej instancji.
a. Fałsz. Na moment wydania decyzji przez siebie. Musi uwzględnić zmiany prawne i zmiany stanu
faktycznego.
Zakaz reformationis in peius nie obowiązuje organu pierwszej instancji, któremu sprawa została przekazana przez
organ odwoławczy do ponownego rozpoznania na podstawie art. 138 § 2 kpa.
a. Prawda.
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy jest niedewolutywnym, nadzwyczajnym środkiem prawnym
a. Fałsz. Charakter zwyczajny – art. 16 – decyzja nie-ostateczna dopóki przysługuje od niej odwołanie.
18. Organ odwoławczy może zlecić przeprowadzenie uzupełniającego postępowania dowodowego organowi, który
wydał zaskarżoną decyzję.
a. Prawda.
19. Organ odwoławczy może odstąpić od uzasadnienia decyzji, jeżeli uwzględnił odwołanie strony w całości.
a. Fałsz.
20. Zażalenie jest środkiem prawnym nadzwyczajnym, wewnętrznym.
a. Fałsz. Środek zwyczajny. Zażalenie przysługuje na decyzje co do których ustawodawca przewiduje taki
środek.
21. W postępowaniu zażaleniowym organ pierwszej instancji ma uprawnienia autokontrole.
a. Prawda.
22. Na postanowienie o niedopuszczalności odwołania przysługuje zażalenie.
a. Fałsz.
__________________________________________________________________________________________________
KPA. Ćwiczenia 12 (9.01.13.)
Wznowienie postępowania administracyjnego

Kolokwium – 6 marca z całego KPA. Egzekucyjnego nie będzie, tylko kpa. 20 pytań wielokrotnego wyboru. Db
– ponad 20 pkt. z obu. Nie ma poprawy. Nowa książka koło marca. Jeżeli chodzi o kolokwium to bazujemy na
tym, co robiliśmy na ćwiczeniach. Głównie to, co wynika wprost z przepisów. Następne zajęcia: zamykamy temat
postępowania. Art. 154 – 163 kpa. Testy z trybów nadzwyczajnych.

Na czym polega instytucja wznowienia postępowania? Kiedy organ może taki tryb uruchomić i czemu taki tryb
służy? Do czego on jest przewidziany i z czego to wynika? Dlaczego organ wznawia postępowanie? Co się
takiego stało? Zachodzą w przepisach wymienione uchybienia. Postępowanie, które zakończyło się decyzją
ostateczną nie było prawidłowe, są wady proceduralne, które mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie. Postępowanie
obarczone wadami kwalifikowanymi. Instytucja wznowienia stanowi wyłom od trwałości decyzji ostatecznej,
która gwarantuje jednostce, że organ nie będzie zmieniał decyzji administracyjnych inaczej, niż w ściśle
uzasadnionych wypadkach.
Ustawodawca wymienia wady na tyle istotne. Art. 145, art. 145a i b – wymieniają przesłanki. Przesłanki
o Organ ustalił istotne dla sprawy okoliczności faktyczne na podstawie dowodów, które okazały się
fałszywe.
o Decyzja została wydana w wyniku przestępstwa – łapówka, komuś grożono.
 Obie przesłanki czytać łącznie z § 2 i § 3 – czekamy na orzeczenie sądu, aby to powyższe
stwierdzić. Ale jeśli organ wie, że takie popełnienie przestępstwa jest oczywiste, a ponadto są te
przesłanki spełnione, to może sobie pozwolić na takie rozstrzygnięcia bez oczekiwania na
orzeczenia sądu.
 Obie te przesłanki ustawodawca wyróżnia w stosunku do pozostałych – najważniejsze z tych
wszystkich, bo można decyzję uchylić obarczoną takimi wadami w ciągu 5, albo 10 lat od
doręczenia decyzji (art. 146). Stwierdzenie nieważności (rażące naruszenie) – brak ograniczenia
czasowego. Przy wznowieniu – aby wyeliminować decyzję obarczoną wadami.
o Pkt. 3 wyłączenie pracownika i organu – decyzję wydał mąż strony, a nie powinien. Takie postępowanie
może być wznowione i gwarantujemy stronie prowadzenie postępowania bez naruszenia.
o Pkt. 4 – strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu. Najczęstsze. To oznacza, że może być
tak, że organ prowadził postępowanie, gdzie są liczne strony postępowania, inwestycja i właściciele
innych nieruchomości są zainteresowani konkretnym rozstrzygnięciem.
o Pkt. 5 – wyjdą na jaw nowe okoliczności faktyczne, lub nowe dowody nieznane organowi, który wydał
decyzję. Np. strona zorientował się że jakiś dokument, którego nie przedstawiła może mieć znaczenie.
Mają to być okoliczności istotne. Dokument musi istnieć na dzień wydania decyzji i ten dokument z


ważnych powodów nie był znany organowi. Jeżeli organ ma już ten dokument, ale go nie uwzględnił, to
ta przesłanka nie jest spełniona.
o Pkt. 6 zajęcie stanowiska przez inny organ, współdziałanie organu. Organ ma obowiązek przed wydaniem
decyzji administracyjnej do zwrócenia się do innego organu o zajęcie stanowiska.
o Pkt. 7 – zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte inaczej przy wydaniu decyzji. Organ powinien w
przypadku zagadnienia wstępnego zawiesić i poczekać na sąd. Ale jeżeli trzeba szybko działać –
zagrożenie życia – organ wskazuje w uzasadnieniu decyzji jak sobie rozstrzyga zagadnienie wstępne.
o Pkt. 8 – inne decyzja, lub orzeczenie sądu, które zostało uchylone, lub zmienione. Co jeżeli decyzja, w
oparciu, o która wydane inna decyzje została wyeliminowana w trybie nieważności? Co jeżeli
stwierdzenie nieważności decyzji? Czy możemy podciągnąć pkt. 8? Interpretacja, że w tym przypadku
patrząc na wykładnie systemową – wcześniej przepisy kpa przewidywały uchylenie. Przyjmuje się, że to
też powinno być traktowane jako przesłanka wznowienia. Ale ostatnio nowa uchwała NSA, gdzie
przyjęto, że w takiej sytuacji ,gdy decyzja i została wydana, i stwierdzono jej nieważność, to może to być
podstawa do stwierdzenia nieważności. Podstawa do stwierdzenia nieważności, gdy decyzja druga została
wydana w oparciu o pierwszą i brak innych przesłanek. Przy stwierdzeniu nieważności niema tego
terminu – można stwierdzić nieważność w każdym czasie. Ale gdyby to była przesłanka wznowienia, to
nie mamy możliwości wznowienia po upływie 10 lat.
Niezgodność z konstytucją – art. 145a. TK uznał o niezgodności aktu normatywnego z konstytucją … - można
wznowić na tej podstawie postępowanie. Czy organ, który wie, że wydał setki orzeczeń na podstawie
niekonstytucyjnego przepisu może je wszystkie wznowić z urzędu? Czy w każdym wypadku może wznowić z
urzędu? Są trzy przesłanki wznowienia i organ z urzędu nie może. Termin ten jest krótki – wynosi miesiąc od
dnia wejścia w życie orzeczenia TK. Jest to termin procesowy, więc go można przywracać.
Kazus 1
Wznowienie postępowania w praktyce. Pan Adam dostał decyzje od wójta 6 listopada 2012 i ona została mu wręczona,
nie wzniósł odwołania, stała się ostateczna, ale właśnie 7 stycznia dowiedział się o dokumencie, który nie był znany ani
organowi, ani panu Adamowi i z tego powodu chciałby wnieść podanie o wznowienie. Dowód istniał w dniu wydania
decyzji, który ma istotne znaczenie dla sprawy. Art. 145 § 1 pkt. 5. 10 stycznia składa pismo o wznowienie postępowania.
Powołał się na przesłankę, złożył 9 stycznia, ale się zastanawia, czy do wójta, czy też nie? Art. 148 (do którego organu
składamy) – podanie o wznowienie wnosi się do organu, który wydał decyzję w I instancji. Ale jeżeli było w sprawę
zaangażowane SKO, to nadal składamy do wójta. Art. 150 (który organ jest właściwy) – właściwym do rozpoznania
sprawy o wznowienie jest organ, który wydał decyzję w ostatniej instancji. Skargę trzeba złożyć w ciągu 30 dni od
doręczenia decyzji.
 Ale jeżeli ktoś wcześniej złożył odwołanie o wznowienie, a potem skargę – postępowanie sądowe ulega
zawieszeniu. Ale jeżeli na odwrót – najpierw skargę, a potem o wznowienie – organy odmawiają wszczęcia.
 Adam składa o wznowienie, w terminie, jest stroną, 1 miesiąc od dowiedzenia się o okoliczności. Jak nie ma
strony – od miesiąca od zaistnienia. Od orzeczenia TK – miesiąc od wejścia w życie orzeczenia.
 Co robi wójt z kazusu? Co powinien organ wydać? Postanowienie o wznowienie, nie służy zażalenie, a gdyby
było coś nie tak – postanowienie o odmowie wznowienia. Służy zażalenie. Postanowienie o odmowie wznowienia
– kiedy organ może wydać? Dotyczy wznowienie czegoś, co nie jest decyzją, nie mamy decyzji ostatecznej
(organ odwoławczy jej jeszcze nie wydał).

Postanowienie w sprawie wznowienia - badamy formalnie.
o Postanowienie o wznowieniu. Art. 149 § 2. To postanowienie jest dopiero podstawą oceny, czy
przesłanka na którą ktoś się powołuje zaistniała. Organ na etapie: wznowić, czy nie wznowić nie może
ocenić, czy ta przesłanka rzeczywiście miała miejsce. Organ musi wznowić i tam dojdzie do tego że ta
przesłanka nie miała miejsca – art. 151 – decyzja o odmowie. Na etapie formalnym nie może odmówić z
tego powodu, że przesłanka faktycznie nie zaistniała. Dopiero w drugiej fazie może sobie pozwolić na tą
ocenę i dopiero po stwierdzeniu oceni.

o Postanowienie o odmowie wznowienia.
Jeżeli SKO było organem II instancji, to on będzie wydawał decyzję o wznowieniu. Jeżeli wójt jedynym
organem, to wójt robi wszystko.
Kazus 2
Pan Adam dostał decyzję w 2002 roku.
 Organ wyda postanowienie o wznowieniu, ale nie będzie mógł uchylić, bo minęło ponad 5 lat. Jaką decyzję wyda
organ? Nie o odmowie, bo o odmowie (151) wydaje kiedy stwierdzi brak podstaw do jej uchylenia (nie będzie
przesłanki wznowienia). Par. 2 – gdy nie można na skutek okoliczności w art. 146 organ ograniczy się do
stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa i wytłumaczenia nie uwzględnienia tych okoliczności wtedy.
Stwierdza się, że coś było nie tak, ale ta decyzja nadal obowiązuje. Ale nie można uchylić decyzji.
 Na etapie I nie można wydać postanowienia o uchyleniu na tej podstawie, że przesłanka nie miała miejsca, tylko
kiedy: ktoś nie jest stroną, nie ma terminu 1 miesiąca.
 W drugiej fazie (149 § 2) – czy jest przesłanka i czy jej uwzględnienie ma dla rozstrzygnięcia jakieś znaczenie.
Czasem nazywa się to „przesłanki negatywne wznowienia”, „Niemożliwość uchylenia”.
Właściwość organu
Kazus 3
 Pani Maria ma decyzję od wójta. Wójt świadomie popełnił przestępstwo i wydał decyzję. Decyzja, w której
uznano, że została wydana w wyniku przestępstwa. Czy będzie mógł wójt orzec o wznowieniu? O wznowieniu
orzeka organ wyższego stopnia. Czy SKO, jako organ wyższy zajmuje się całą sprawą? On tylko rozstrzyga, czy
wznowić, czy nie wznowić? Przy wznowieniu w formie postanowienia SKO wyznacza inny organ, który będzie
w tej fazie orzekał. Uregulowana właściwość „delegacyjna” – wyznaczamy inny organ, bo przepis nam na to
pozwala.
 Gdyby zamiast wójta mieć ministra i minister się przyczynił do podstawy wznowienia? Czy stosujemy § 2? Nie –
§ 3 – nie stosujemy do wypadku, gdy decyzję ostatniej instancji wydało SKO, albo minister.


Art. 152 (dopuszczalność utrzymania wykonania decyzji)
Organ wstrzyma wykonanie decyzji, jeśli okoliczności sprawy wskazują na wysokie prawdopodobieństwo
wznowienia.
 Decyzja organu (§ 2)
o Decyzja o odmowie uchylenia dotychczasowej decyzji nie ma żadnej przesłanki wznowienia.
o Decyzja o uchyleniu decyzji dotychczasowej i rozstrzygnięciu sprawy co do istoty. Sugeruje
ustawodawca, że się wydaje dwie decyzje, ale to jedną się wydaje. Dość, że była przesłanka wznowienia,
to ona miała wpływ na rozstrzygnięcie. Przepisy prawa materialnego na dzień wydania obecnej decyzji –
mogą się przepisy zmienić.
o Stwierdzenie wydania zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa.
 Pamiętać o 5 / 10 latach, o właściwościach organu.
__________________________________________________________________________________________________
KPA Ćwiczenia 13 (16.01.13.)
Tryby weryfikacji wadliwości decyzji
Kazus 1
W dniu 2 marca 2012 r. Ewa Nowak wniosła do Wójta Gminy P. podanie o wznowienie postępowania zakończonego
decyzją Wójta Gminy P. z dnia 3 października 2005 r., doręczoną w dniu 5 października 2005 r. Jako podstawę
wznowienia Ewa Nowak wskazała orzeczenie TK, które weszło w życie 21 lutego 2012 r. Wójt Gminy P. wydał
postanowienie o wznowieniu postępowania, a następnie decyzją z dnia 3 kwietnia 2012 r. umorzył postępowanie
wskazując, że niewłaściwym było wznowienie postępowania ze względu na upływ 5 lat od dnia doręczenia decyzji z dnia 3
października 2005 r.
a. Czy organ prawidłowo wydał postanowienie o wznowieniu postępowania?
b. Czy organ prawidłowo wydał decyzję o umorzeniu postępowania?
c. Czy decyzje wydane w wyniku wznowienia postępowania podlegają zaskarżeniu?
Kazus 2
W dniu 3 stycznia 202 r. Jan Kowalski wniósł wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy Z. z dnia 5 maja
2001 r., doręczonej w dniu 10 maja 2001 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L. (organ właściwy do stwierdzenia
nieważności) stwierdziło, że istotnie decyzja jest obarczona wadą nieważności tj. została wydana z rażącym naruszeniem
prawa, ale ze względu na upływ czasu od dnia doręczenia decyzji, wydało jedynie decyzję, w której stwierdziło wydanie
zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa.
a. Oceń działanie organu. Jeżeli decyzja SKO nie jest prawidłowa, to jakie rozstrzygniecie powinno zapaść?
b. Czy od decyzji SKO przysługuje odwołanie?
Kazus 3
Decyzją z dnia 13marca 2006 r. Wojewoda utrzymał w mocy decyzję Starosty z dnia 9 grudnia 2005 r. umarzającą
postępowanie w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości położonej w K., oznaczona, jako działka nr A o pow. 1269
m2. Dnia 2 maja 2008 r. B. B. i E. Ż. złożyli wniosek o wznowienie opisanego wyżej postępowania administracyjnego,
powołując się na wyrok TK z dnia 3 kwietnia 2008 r. sygn. akt K 6/05, którym TK orzekł m.in. iż art. 229a ustawy o
gospodarce nieruchomościami jest niezgodny z art. 21 ust. 2 w związku z art. 64 ust. 2 oraz z art. 7 Konstytucji.
Postanowieniem z dnia 14 lipca 2008 r. Wojewoda wznowił na podstawie art. 145a § 1 i w kpa postępowanie w sprawie
zakończonej decyzją ostateczną z dnia 13 marca 2006 r. Następnie decyzją z dnia 21 lipca 2008 r. Wojewoda powołując
się na art. 145a, art. 150 § 1 i art. 151 § 1 pkt. 2 kpa uchylił decyzję własną z dnia 3 marca 2006 r. oraz utrzymaną nią w
mocy decyzję Starosty z dnia 19 grudnia 2005 r. i sprawę przekazał do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej
instancji. W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia stwierdził, iż z uwagi na fakt, że organy wydały swoje rozstrzygnięcia w
oparciu o art. 229a ustawy o gospodarce nieruchomościami, którego niekonstytucyjność stwierdził TK, należało uchylić
decyzję organów obu instancji i sprawę o zwrot nieruchomości przekazać do ponownego rozpatrzenia Staroście
Kraśnickiemu.
Prawda czy fałsz?
1. System nadzwyczajnych trybów weryfikacji istotnych wadliwości decyzji oparty jest na zasadzie
konkurencyjności. Fałsz.
2. Na postanowienie o wznowieniu postępowania zażalenie nie przysługuje. Prawda.
3. Podanie o wznowienie postępowania wnosi się w każdym przypadku do organu, który wydał w sprawie decyzję
w pierwszej instancji. Prawda.
4. Dopuszczalne jest stwierdzenie nieważności postanowienia o niedopuszczalności odwołania. Prawda.
5. Negatywną przesłanką stwierdzenia nieważności decyzji jest upływ 10 lat od daty doręczenia decyzji wydanej z
rażącym naruszeniem prawa. Fałsz.
6. O stwierdzeniu nieważności decyzji rozstrzyga co do zasady organ wyższego stopnia w stosunku do organu, który
wydał w sprawie decyzję podlegającą stwierdzeniu nieważności. Prawda.
7. Wzruszenie decyzji nietworzącej praw nabytych w trybie art. 154 kpa może nastąpić wyłącznie w przypadku
decyzji ostatecznej. Prawda.
8. Przykładem decyzji tworzącej nabyte prawa jest decyzja nakładająca obowiązek w mniejszym wymiarze niż
maksymalnym. Prawda.
9. Wzruszenie decyzji nietworzącej praw nabytych w trybie art. 154 kpa może nastąpić w każdym czasie. Prawda.
10. Jeżeli decyzja została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia określonych czynności, a strona nie dopełniła tych
czynności w określonym terminie organ administracji publicznej, który wydał tę decyzję w I instancji, uchyli ją.
Prawda.
11. Organ stwierdza wygaśnięcie decyzji decyzją, od której służy odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy. Prawda.
__________________________________________________________________________________________________
KPA. Ćwiczenia (27.02.13.)
Powtórki. Zakres kontroli sądowej.









Z podręcznika nic – z samego kodeksu. Kolokwium 20 pytań abc, abcd wielokrotnego wyboru. Zakres: KPA (nie
będzie pytań z egzekucji). Czas w okolicy 30 minut.
Co jest przedmiotem postępowania administracyjnego? Jaki jest jego cel? Postępowanie administracyjne i jego
cel. Co było celem organu? Sprawa administracyjna przedmiotem postępowania administracyjnego. Sprawa jest
to przewidziana w przepisach prawa materialnego wzajemnych uprawnień i obowiązków. Z jednej strony organ, a
z drugiej podmiot poza strukturą organu. Ta możliwość konkretyzacji w określonym stanie faktycznym
określonym hipotezą norm. W tej decyzji ustalenie, czy dana norma administracyjna ma zastosowanie w
konkretnym przypadku. Jeżeli chodzi o postępowanie administracyjne – postępowanie istotą.
Postępowanie przed WSA – sąd bierze pod uwagę co było przedmiotem sprawy. Sąd kontroluje proces
konkretyzacji, on nie konkretyzuje praw i obowiązków. W postępowaniu sądowo-administracyjnym kontroluje
się, jak ta konkretyzacja przebiegała. WSA orzeka w sposób kasatoryjny – on tylko eliminuje. Chodzi o cele
zaskarżenia – skarga umożliwia realizacje celów zaskarżenia:
o Cel bezpośredni zaskarżenia – eliminacja wadliwej decyzji. WSA może taki cel zrealizować. Może sąd
wyeliminować decyzję, jeżeli ona była niezgodna z prawem.
o Cel pośredni – wydanie decyzji zgodnie z prawem, jest ona realizowana przed organami
administracyjnymi. WSA jak uchyla decyzje realizuje cel bezpośredni, a pośredni cel realizowany w
ramach ponownego postępowania przed organem.
Organ powinien mieć większą szansę na wydanie decyzji zgodnej z prawem, bo WSA wskaże kierunek
interpretacji i to powinno ułatwić prowadzenie postępowania. Organ związany wskazówkami i oceną prawną. Sąd
administracyjny orzekający kolejny raz – sprawa wraca do organu. Kolejny skład powinien mieć na uwadze to, co
w wyroku było wskazane. Bezpośredni cel zaskarżenia jest realizowany. A cel pośredni przed organami
administracji.
Można mówić o sporze co do zgodności z prawem – organ wnosi o sprawdzenie zgodności z prawem. Jeżeli
organ otrzyma skargę na własną decyzję i zreflektuje się, że był w błędzie, to organ może naprawić swój błąd.
Skargę do sądu administracyjnego wnosimy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Autokontrola/
autorewizja. Jak to wygląda w postępowaniu odwoławczym? Ma 7 dni na uwzględnienie i wydaje tą zmienioną
decyzją.
Na gruncie PSA – można uwzględnić skargę w całości, ale nie ma przepisu zwalniającego organ z przekazywania
skargi. Właściwie – nawet jeżeliby uwzględnił, to powinien przekazać do sądu.
Czy organ może uwzględnić po przekazaniu akt sprawy? Nie – art. 54 – reguluje ten art. instytucje autokontroli.
Termin do dnia rozpoczęcia rozprawy. Dzień przed rozprawą organ może doręczyć uwzględniającą skargę
decyzje.
Wojewódzki Sąd Administracyjny wydaje wyrok. Jaka jest sentencja wyroku, jeżeli zgodna z prawem decyzja?
„Oddala skargę” – postanowienie, nie kontroluje.
Jeżeli decyzja wadliwa – uchylenie i stwierdzenie nieważności. Charakter tej kontroli – kontrola ma charakter
(egz.):
o Ograniczony (jest enumeratywnie wymieniony zakres aktów) nie wszystko możemy zaskarżyć. Decyzje,
ale nie wszystkie. Przesłanki dopuszczalności zaskarżenia. Wymóg wyczerpania środków zaskarżenia –
najpierw odwołanie do organu odwoławczego.
o Bezpośredni
o
o






Samoistny. Wyłącznym celem sądów administracyjnych jest sprawowanie tej kontroli. Po to one są, aby
ta kontrola miała miejsce. Bezpośredni, bo sądy bezpośrednio orzekają, czy ten akt jest zgodny z prawem
czy nie… przedmiotem kontroli akt administracyjny
i w sformalizowanym postępowaniu.
Formy, charakter tej kontroli
o Represyjna
o Charakter prewencyjny. Ma oddziaływać na przyszłość. Ale nawet przed kontrolą organ mając
świadomość, że jest kontrolowany, to powinno mobilizować organ do większej staranności.
o Art. 155 PSA – postępowania sygnalizacyjne – sąd się zirytuje – te wszystkie naruszenia oceniane w
konkretnym wyroku. Organ nie przestrzega ważnych zasad ogólnych.
Kontrola wykonywana przez sąd administracyjny. W polskim prawie model tej kontroli ma charakter jaki? Czy
wyłącznie sądy administracyjne? Nie, sądy powszechne również kontrolują – postępowanie przed Prezesem
UOKiK. Odwołanie do organu wyższego stopnia. Sąd powszechny orzeka w tych sprawach – odwołanie nie
przysługuje do organu tylko do sądu powszechnego. Odwołanie inne, bo sąd ten może działać merytorycznie.
Jeżeli odwołanie jest zasadne sąd powszechny może zmienić treść takiej decyzji, rozstrzygnięcia. Sprawy
podatkowe – klasyczne postępowanie – do organu wyższego stopnia (do wójta burmistrza – SKO, a potem skarga
do sądu wojewódzkiego).
Kontrola sądów:
o Bezpośrednia – odwołanie skargę, który kwestionuje jakąś formę działania w formie decyzji.
o Kontrola pośrednia – prawo wodne – organ ustala odszkodowanie, a jeżeli nam się nie podoba to sprawa
przechodzi do sądu powszechnego i SP zajmuje się tym samym czym organ wydający decyzję. Tzw.
niedopuszczalność drogi sądowej.
Podwyższenie najmu mieszkań gminnych > aktualizacja > sprzeciw > sąd zajmuje sie kwestią wysokości opłaty i
nie patrzy na decyzję organu (kolegium). Przy rozgraniczeniowych postępowaniach też ma to charakter pośredni
– jeżeli ugoda nie będzie zawarta sąd powszechny rozgranicza nieruchomości. Można złożyć wniosek o
unieważnienie aktów stanu cywilnego.
Jeżeli chodzi o nasze sądy administracyjne, to mamy wojewódzki Sąd Administracyjny, a wyżej NSA. Art. 3
ustawy o ustroju sądów administracyjnych. W I instancji wojewódzkie sądy administracyjne, a NSA sprawuje
nadzór. Reguła: WSA w I instancji. Wszystkie skargi rozpoznaje zawsze WSA. A NSA środki odwoławcze od
WSA. Skarga kasacyjna przysługuje na wyroki, ale na niektóre postanowienia także. Ale są i postanowienia, na
które służy zażalenie, ale i takie postanowienia, na które nic już nie służy. Główna rola NSA – rozpoznawanie
środków odwoławczych. Art. 168, rozważania nad reformą postępowania administracyjnego.
Strona ma zagwarantowane dwuinstancyjne postępowanie administracyjne.
Naczelny Sąd Administracyjny



Rozpoznaje środki odwoławcze.
Wydaje uchwały. Art. 15 PPSA – dwa rodzaje uchwał:
o Abstrakcyjne. Uchwały podejmowane w celu wyjaśnienia przepisów prawnych, które wywołały
rozbieżności
o Konkretne. Rozstrzygająca powstałe wątpliwości. Art. 187 par. 2 – uchwała siedmiu sędziów w danej
sprawie wiążąca – nie ma możliwości podjęcia decyzji z naruszeniem tej uchwały.
o Art. 15 – podejmowana jeżeli stosowanie wywołało rozbieżności w stosowaniu wśród sądów
administracyjnych.
o Uchwały – art. 264 i n.
o Abstrakcyjne uchwały. Kto może uruchomić? Prezes NSA, RPO, Prokurator Generalny.
Rozpoznaje, rozstrzyga spory kompetencyjne (organ administracji rządowej i samorządowej). Spory o
właściwość rozpoznaje wtedy, kiedy nie ma innego organu nadrzędnego.

Prawo o ustroju sądów administracyjnych – 1 / 2 pytania na egz. Kto powołuje sędziów, prezesa NSA, WSA.
Sędziów prezydent na wniosek KRS. Kto może być sędzią WSA? Wiek, nieskazitelny charakter, zdrowy aby
wypełniać obowiązki, ukończyć 35 lat życia, wysoki poziom wiedzy. Sędzią sądu wojewódzkiego może zostać
nawet osoba, która nie skończyła aplikacji, ale np. pracowała przez 10 lat w SKO. Także radca prawny może
zmienić fach, także sędziowie sądów powszechnych. Dr hab. Lub profesor nauk prawnych. Sędzia wojewódzki to
wysoka ranga, więc tak jak sędzia SA. Sędzia NSA – 40 lat, doświadczenie.
 Często pytania o art. 15 – prezes NSA ma składać informacje – prezydenta RP i KRS o działalności sądów
administracyjnych, a problemy z działaniem administracji do Prezesa RM.
 Jakie są organy:
o Prezes. Prezes sadu wojewódzkiego powoływany przez Prezesa NSA i na najwyżej dwie kolejne kadencje
na okres 5 lat
o Zgromadzenie Ogólne – wszyscy sędziowie. Rozpatrują informacje Prezesa o działalności, swoje opinie
wyrażają, ustalają skład liczbowy sądu. Kolegium powołuje prezesa, ustala podział czynności w sądzie,
wyraża opinie o kandydatach.
o Kolegium sądu
 Sąd wojewódzki dzieli się na wydziały, a NSA na izby. W Krakowie 3 wydziały i one maja podzielone sprawy do
rozpoznania. Izby w NSA: ogólno-administracyjna, finansowa i gospodarcza.
 Dyscyplinarka – naczelny sąd. W I w składzie 3, a w II w składzie 7 sędziów.
__________________________________________________________________________________________________
KPA. Ćwiczenia 15 (13.03.13.)
Kolokwium


Testy. Pytania 1-5 powtórka, 6 – przedmiot skargi do sądu.
NEXT: co można skarżyć. Ustawy samorządowe i ustawa o administracji rządowej w województwie.

Które zdanie jest prawdziwe?
o Decyzja, od której służy zażalenie, to decyzja nieostateczna.
o Wniosek … – zwyczajny.
o Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy jest niedowelutywny. Tak.
Które zdanie jest prawdziwe?
o Na sprostowanie oczywistej omyłki służy zażalenie? Tak (art. 113 kpa).
o Tryb art. 156 kpa – stwierdzenie nieważności. Art. 126 kpa przewiduje, że można stwierdzać nieważność
postanowień, na które służy zażalenie.
o Postanowienie w sprawie zwrotu podania musi zawierać uzasadnienie? Tak. Przysługuje zażalenie. Na
postanowienie, na które służy zażalenie – takie postanowienie musi zawierać uzasadnienie.
Które zdanie jest fałszywe?
o Prośbę o przywrócenie terminu wnosi się w terminie 7 dni. Tak.
o Prośba o przywrócenie niedopuszczalna … Tak.
o Od postanowienia o wniesienie zażalenie przysługuje odwołanie. Nie, fałsz.
o Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dokonać czynności. Tak.
Rygor natychmiastowej wykonalności można nadać:
o Decyzji SKO wydanej w II instancji. Nie można, bo to decyzja ostateczna.
o Postanowieniu, na które służy zażalenie? Tak, można.
o Gdy jest to niezbędne ze względu na wyjątkowy interes strony. Tak.
o Decyzji nieostatecznej. Tak.
Wskaż prawidłową odpowiedź:




Gdy odwołanie zostanie wniesione po upływie terminu organ stwierdza to uchybieniem do wniesienia
odwołania. Nie – nie organ I instancji, ale organ odwoławczy. Niedopuszczalne wydawanie tego przez I
instancję.
o Odwołanie od decyzji może złożyć organizacja społeczna dopuszczona do postępowania. Tak.
o Postępowanie odwoławcze może się zakończyć wydaniem decyzji autokontrolnej. Tak.
o Organ odwoławczy we wstępnej fazie postępowania odwoławczego kontroluje … Tak.
Organizacja społeczna biorąca udział na prawach strony:
o Nie może wziąć udziału w postępowaniu wszczętym na wniosek strony. Nie może, odmawia się takiej
kwestii organizacji społecznej. Zdanie prawdziwe. Organizacja może korzystać z uprawnień o
charakterze ściśle procesowym.
o Może żądać umorzenia postępowania z urzędu. Tak.
o Może zawrzeć ugodę. Nie.
o Nie może żądać sprostowania. Może.
Kwestia wstępna:
o Jest zagadnieniem materialno prawnym. Tak.
o Ma samoistny charakter. Tak. Samoistny, bo jest odrębną sprawą i niezależnie od postępowania
egzystuje.
o Jej wystąpienie nie zawsze prowadzi do zawieszenia postępowania. Tak, prawda.
o Może być samodzielnie rozstrzygnięta przez organ prowadzący postępowanie. Tak.
Organ rozpatrując odwołanie może wydać decyzję:
o O utrzymaniu w mocy. Tak.
o O uchyleniu w całości lub w części. Tak.
o Stwierdzenie nieważności. Nie.
o Może wydać decyzję „oddala odwołanie”. Nie.
Bezprzedmiotowość sprawy:
o Wynika z elementów sprawy administracyjnej. Tak.
o Może mieć charakter następczy. Tak.
o Wynika z przyczyn o charakterze wyłącznie przedmiotowym. Nie (i z przyczyn o charakterze
podmiotowym i przedmiotowym).
o Może wynikać z bezzasadności żądania stron.
Organ wyższego stopnia właściwy do załatwienia sprawy:
o Może wyznaczyć inny właściwy organ. Tak, może. Prezydent miasta nie może bratu załatwić sprawy, ale
do sprawa trafia do SKO (właściwość delegacyjna).
o Wydanie decyzji przez organ mający się wyłączyć – podstawa do wznowienia.
o O wyłączeniu pracownika orzeka przełożony. Tak.
Zawieszenie postępowania:
o Obligatoryjne w wypadku śmierci strony. Tak.
o Jeżeli dotyczy ściśle osoby zmarłej. Tak.
o W wypadku śmierci pełnomocnika. Nie.
Postanowieniem kończącym postępowanie w sprawie jest:
o Zatwierdzenie ugody. Tak.
o Niedopuszczeniu organizacji społecznej. Nie.
o Ugoda. Tak.
Które zdanie jest prawdziwe?
o Kwestia prejudycjalna – odrębna instytucja od współdziałania. Fałsz. Art. 97 § 1 pkt. 4.
o Postępowanie administracyjne podlega zawieszeniu na czas konieczny przez organ współdziałający. Nie.
Nie ma z tego powodu zawieszenia.
o Wydanie decyzji bez uzyskania stanowiska innego organu jest podstawą do wznowienia. Tak.
o















Zwyczajny środek zaskarżenia:
o Odwołanie. Tak.
o Sprzeciw prokuratora. Nie.
Odmowa wydania zaświadczenia
o Postanowienie.
Stronami w postępowaniu mogą być
o Wyłącznie osoby fizyczne. Nie.
o Osoby prawne. Tak.
o Organizacja społeczna. Tak.
Zażalenie:
o Nie wstrzymuje wykonania decyzji. Tak.
o Może być wniesione nie tylko przez stronę.
o Może być wniesione w terminie 7-dniowym.
o Służy na wszystkie postanowienia w kpa.
W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się:
o Decyzja bez stanowiska innego organu. Tak.
o Strona nie brała udziału. Nie.
Prawdą jest:
o Sprzeciw jest środkiem wewnętrznym wewnętrzny – organ rozpatrujący to organ administracji.
o Sprzeciw od decyzji ministra prokurator generalny. Tak.
o W przypadku wniesienia sprzeciwu właściwy organ administracji publicznej wszczyna z urzędu
zawiadamiając strony. Tak.
o Organ sprawdza czy konieczne wstrzymanie.
Ordynacja podatkowa to przykład:
o Administracyjne postępowanie jurysdykcyjne. Tak.
o Postępowania szczególnego. Nie.
o Administracyjnego postępowania wyłączonego. Tak.
o Administracyjnego postępowania ogólnego. Nie.
Zadanie domowe
1. Kontrolę administracji publicznej w Polsce wykonują:
a. Wyłącznie sądy administracyjne
b. Sądy administracyjne, a także sądy powszechne, w ściśle określonych w ustawie sprawach
c. Wyłącznie wojewódzkie sądy administracyjne
2. Kontrola przestrzegania prawa sprawowana przez sądy administracyjne ma charakter:
a. Ograniczony
b. Samoistny
c. Pośredni
i. Ma charakter bezpośredni.
3. Bezpośrednia kontrola administracji wykonywana przez sąd powszechny ma miejsce:
a. Wtedy, gdy sąd ten z mocy wyraźnego przepisu ustawy w sposób wiążący orzeka o prawach i
obowiązkach o charakterze cywilnym w odniesieniu do których wcześniej została wydana decyzja
administracyjna
i. To jest pośrednia.
b. W przypadku wniesienia odwołania od decyzji ZUS-u do sądu okręgowego – sądu pracy i
ubezpieczeń społecznych
c. W przypadku gdy strona dochodzi przed sądem odszkodowania za szkodę będącą następstwem wydania
pozwolenia wodno prawnego
i. Przykład kontroli pośredniej.
4. W postępowaniu sądowo administracyjnym pośredni cel zaskarżenia:
a. Nie może być osiągnięty w drodze wyroku sądowego, ponieważ realizuje go dopiero organ
administracji w ponownym postępowaniu w sprawie
b. Zawiera się w dążeniu skarżącego do wyeliminowania z obrotu prawnego zaskarżonej decyzji
i. Cel bezpośredni zaskarżenia.
c. Zostaje osiągnięty tylko w przypadku oddalenia skargi przez sąd wobec stwierdzenia, że zaskarżona
decyzja jest zgodna z prawem
5. NSA jest właściwy w sprawach:
a. Ze skarg na decyzje ministrów
i. Skarżymy do WSA
b. Ze skarg na przewlekłość w postępowaniu sądowo administracyjnym
c. Wywołanych wniesieniem zażalenia w postępowaniu sądowadministracyjnym
d. Z wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między organami administracji samorządowej
a organami administracji rządowej
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> PPSA <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
6. Przedmiotem skargi do sądu administracyjnego może być:
a. Polecenie służbowe. Nie bo art. 5 ustawy – nie jest właściwy sąd w sprawach wynikających z podległości
służbowej.
i. Art. 3 par. 2 pkt. 2.
b. Postanowienie o odmowie zatwierdzenia ugody zawartej w postępowaniu administracyjnym
i. Ugoda musi być zatwierdzona, organ czyni to w formie postanowienia, na które służy zażalenie.
c. Postanowienie o dopuszczeniu organizacji społecznej do postępowania administracyjnego
i. Brak zażalenia, nie kończy postępowania w sprawie i nie kończy sprawy ze swej istoty. Art. 31 –
organizacja może żądać dopuszczenia, ale tylko na odmowę przysługuje zażalenia.
d. Postanowienie o niedopuszczalności odwołania
i. Kończy postępowanie. Art. 134 - stwierdzające uchybienie terminu i odmowa przywrócenia
terminu do wniesienia odwołania.
e. Postanowienie o wznowieniu postępowania administracyjnego
i. Przysługuje zażalenie na odmowę przyjęcia. Prof. zalicza to do rozstrzygających co do istoty (o
wznowieniu), ale są i inne koncepcje.
f. Postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego
i. Zależy czy jest zażalenie, a tu jest.
g. Decyzja administracyjne wydana na podstawie norm uznaniowych
i. Klauzula generalna – każda decyzja podlega zaskarżeniu. Również decyzje uznaniowe podlegają
kontroli przez sąd administracyjny, a więc mogą być zaskarżane. Decyzje kasacyjne? Można, są
zaskarżalne przez strony.
h. Zaświadczenie
i. H, i, j, k - art. 2 § 2 pkt. 4.
i. Czynność zameldowania
j. Akt rejestracji bezrobotnego
k. Odmowa przyjęcia do zakładu administracyjnego
l. Niewykonanie wyroku sądu administracyjnego uwzględniającego skargę na bezczynność
i. Art. 3 § 2 pkt. 8. Sentencja wyroku skargi na bezczynność „zobowiązanie do wydania decyzji w
określonym terminie”. Skarga na niewykonanie wyroku po uwzględnieniu skargi na bezczynność
– art. 154.
m. Uchwała rady gminy w sprawie stawek podatkowych
n. Statut gminy
o.
p.
q.
r.
s.
Orzeczenie wojewody o stwierdzeniu nieważności uchwały organu gminy
Zawieszenie prezydenta i ustanowienie zarządu komisarycznego
Bezczynność organu administracji publicznej (niewydanie decyzji w ustawowym terminie)
Pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach
Odmowa udzielenia informacji przez przedsiębiorcę prasie
i. Prawo prasowe + art. 3 § 3. Rozdział w podręczniku
__________________________________________________________________________________________________
KPA. Ćwiczenia 16 (20.03.13.)
Bezczynność i przewlekłość. Akt nadzoru. Przesłanki dopuszczalności zaskarżenia.


Bezczynność. Przewidziana skarga na bezczynność, a także skarga na przewlekłe prowadzenie postępowania. Ta
przewlekłość obecnie jest, ale ustawodawca nie do końca ją wyjaśnił. Mieszane są kwestie przewlekłości z innych
postępowań. Jeżeli organ kilkakrotnie przedkłada termin załatwienia sprawy w sposób nieuzasadniony mimo, iż
ma wszystkie materiały zebrane. Albo jeżeli podejmuje pozorne czynności – mnoży czynności dowodowe.
Terminy do załatwienia sprawy dla organów są krótkie.
Co podlega zaskarżeniu jeżeli chodzi o jednostki samorządu terytorialnego? Art. 3 § 2 pkt. 5 i 6. PPSA, ale można
to pominąć, bo są przepisu ustaw szczególnych – stosujemy przepisy ustaw szczególnych. Skargi na akty
organów jednostek samorządu terytorialnego. Trzy grupy skarg:
1. I kategoria skarg. Skargi składane przez organy nadzoru. Organy nadzoru jeżeli chodzi o działalność gmin to
wojewoda i RIO. Art. 93 + 99 uosg, art. 91 uosp, art. 82 uosw. Mamy organy nadzoru. W ramach nadzoru organy
mogą wydawać rozstrzygnięcia nadzorcze. Organ nadzoru może stwierdzić nieważność. Może to zrobić w ciągu
30 dni – 30 dni od dnia przedstawienia uchwały. Po 30 dniach to musi wystąpić ze skargą do sądu
administracyjnego. Ustawodawca nie nakłada na organy nadzoru obowiązku określenia naruszenia prawa i
określenia jego zakresu – organ nadzoru może zaskarżyć każdą uchwałę.
2. II kategoria skarg. Art. 101 uosg, art. 87 uosp, art. 90 uosw. Tylko z zakresu administracji publicznej. Art. 90 –
jaka jest różnica? Każdy czyj interes prawny został naruszony aktem prawa publicznego – ograniczenie do aktu
prawa miejscowego. Z zakresu administracji publicznej i z zakresu aktów prawa miejscowego. Musi być
wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.
3. III kategoria. 101a uosg – niewydanie aktu.



Jeżeli chodzi o administrację rządową, to też jest skarga. Art. 63. Art. 64 – można też złożyć skargę do sądu
administracyjnego.
Akty nadzoru
W ramach aktu nadzoru szczególne znaczenie ma rozstrzygnięcie nadzorcze. Art. 98 – rozstrzygnięcia organu
nadzorczego dotyczące gminy, a także stanowisko zajęte w trybie art. 81 podlegają zaskarżeniu do sądu
administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia.
Akty nadzoru:
o Rozstrzygnięcia.
 Organ nadzoru stwierdza nieważność uchwały (orzeczenie o stwierdzeniu nieważności uchwały)
- można zaskarżyć do sądu.
 Wydanie decyzji z naruszeniem prawa.
 Zawieszenie przez Prezesa RM i zarząd komisaryczny – art. 97.
o Inne akty nadzoru są nieliczne i mają charakter prewencyjny – np. wezwanie wojewody, aby przestać
naruszać prawo (art. 96 ust. 2 uosg). Art. 89 – stanowisko, które też można skarżyć. (Egz. – nauczyć się
powyższego, szczegółowo jest to opisane w podręczniku).


Przesłanki dopuszczalności zaskarżenia
Najpierw, żeby postępowanie się toczyło stwierdzić trzeba dwa fakty:
o Fakt istnienia aktu zaskarżenia
o Przedmiot zaskrzenia. Sąd powinien ustalić, że ma skargę i wskazuje akt, który istnieje.
Przesłanki dopuszczalności – ustawodawca wskazuje prawidłowe zaskarżenie. Warunki przewidziane przez
prawo prawidłowego zaskarżenia.
Przesłanki zaskarżenia sensu largo i sensu stricte
 Sensu largo – przesłanki, które dotyczą skargi jako pisma procesowego, które mamy spełnić, aby skutecznie
uruchomić postępowanie sądowoadminsitracyjne. Te mogą być naprawione, jeżeli nie spełniają tych przesłanek.
o Co trzeba zrobić, aby pismo było skuteczne? Wymogi formalne takie, które stawiamy każdemu + te,
które są zarezerwowane tylko dla skargi (Art. 57) i art. 46 i n. Braki formalne – sąd wezwie nas do
uzupełnienia braków.
o Powinniśmy mieć zdolność sądową i procesową (art. 25 i n.).
o Trzeba zachować termin do wniesienia skargi (art. 53). Jak nie zachowamy terminu, to mamy szansę się
usprawiedliwić i przywrócić termin.
o Uiszczenie wpisu. Postępowanie przed sądem administracyjnym jest kosztowne – art. 230. Nie zawsze
występuje. Wpisy stałe i stosunkowe.
 Sensu stricte – jeżeli nie są spełnione, to nie ma możliwości ich konwalidacji.
o Zakres przedmiotowy – czy coś co zaskarżyliśmy, jest w jego właściwości (art. 3 i inne)
o Legitymacja (art. 50). Kwestia odrzucenia w konkretnych przypadkach.
o Wyczerpanie środka zaskarżenia (art. 55). To znaczy, że trzeba wnieść odwołanie, zażalenie, wniosek o
ponowne rozpatrzenie sprawy.
 Sensu largo nie mogą być sensu stricte.
__________________________________________________________________________________________________
KPA. Ćwiczenia 17 (27.03.13.)
1. Do przesłanek dopuszczalności zaskarżenia sensu largo zalicza się:
a. Zachowanie terminu do wniesienia skargi
b. Wniesienie skargi przez podmiot, któremu służy legitymacja do jej wniesienia
c. Wniesienie skargi przez podmiot mający zdolność sądową
2. Uprawnionym do wniesienia skargi:
a. Każdy, kto ma w tym interes prawny
b. Organ administracji, który orzekał w sprawie w I instancji i którego decyzja została zmieniona
c. Organizacja społeczna po uzyskaniu zgody wszystkich stron postępowania administracyjnego, w którym
wydano zaskarżona decyzję
d. Prokurator bez względu na to czy uczestniczył w postępowaniu administracyjnym
i. A (art. 50 psa), D (prawda, może wnieść).
ii. Organ I instancji i jedyne co mu pozostaje, to zwrócić się do prokuratora – prokurator mógłby
wystąpić ze skargą do sądu administracyjnego.
iii. C - nie, bo art. 50 – organizacja społeczna może wnieść skargę, ale w zakresie jej statutowej
działalności i jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Organizacja społeczna, jako
uczestnik postępowania i skarżący (art. 50). Art. 33 organizacja może być uczestnikiem na
prawach strony i tam nie ma przesłanki, że brała udział w postępowaniu.
3. Skarga do sądu administracyjnego powinna zawierać:
a. Oznaczenie, że wnoszone pismo jest skargą
b. Określenie naruszenia prawa bądź interesu prawnego
c. Oznaczenie sądu, do którego jest skierowana
d. Uzasadnienie zarzutów skargi
i. A, B, C.
ii. Art. 46 PSA + art. 57 (warunki formalne skargi).
iii. D – nieprawdziwe – uzasadnienie zarzutów skargi nie jest konieczne. Sama skarga w sobie nie
jest zbyt skomplikowanym pismem procesowym. Sąd powinien sam z urzędu wszystkie
naruszenia znaleźć.
4. Adam Kowalski w ustawowym terminie wniósł skargę od decyzji SKO utrzymującej w mocy decyzję organu I
instancji, niestety zapomniał podpisać się pod skargą. Adam Kowalski został wezwany przez przewodniczącego
do uzupełnienia podpisu w ciągu 7 dni pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania. Po upływie terminu wydano
zarządzenie o pozostawieniu skargi bez rozpoznania.
a. Czy sąd postanowił prawidłowo? Jeśli nie, to jak powinien postąpić sąd?
b. Czy zarządzenie o pozostawieniu skargi bez rozpoznania podlega zaskarżeniu?
i. Art. 49 psa. Art. 58 § 1 pkt. 3. Chyba, że ustawa stanowi inaczej. Rygor odrzucenia skargi – sąd
odrzuca skargę, jeżeli w terminie wyznaczonym nie uzupełniliśmy braków formalnych.
ii. A. Tak.
iii. B. Zażalenie z art. 49 § 2 PSA.
5. W dniu 31 grudnia 2012 r. Maria Nowak otrzymała decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego o
utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy P. Niezadowolona z rozstrzygnięcia sporządziła skargę do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i złożyła ją za pośrednictwem Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Krakowie na dzienniku podawczym w dniu 31 stycznia 2013 r. Wojewódzki Sąd
Administracyjny odrzucił skargę, wskazując, że skarga została wniesiona po terminie.
a. Czy skarga została wniesiona w terminie?
b. W jakiej formie następuje odrzucenie skargi?
c. Czy można wzruszyć rozstrzygniecie sądu w przedmiocie odrzucenia skargi, jeśli tak to jak?
i. Za pośrednictwem, a nie bezpośrednio do sądu. Dzień się spóźniła. Nie mylić „30 dni” z
terminem miesięcznym. Odrzucenie skargi w formie postanowienia. Co jeżeli sąd odrzucił,
uznając że jest po terminie, a tak nie było? Art. 173 – skarga kasacyjna, jako na postanowienie
kończące postępowania w sprawie.
ii. A. Nie – 31 dzień.
iii. Postanowieniem – art. 58 § 3.
iv. Zażalenie na postanowienie?
6. Decyzją z dnia 31 października 2012 r. Prezydent Miasta Ł. odmówił wymeldowania Jana W. z pobytu stałego w
lokalu przy ul. D. w Ł. Postępowanie administracyjne w wyżej wymienionej sprawie zostało wszczęte na wniosek
Prokuratora Rejonowego w Ł., któremu doręczono decyzję z dnia 31 października 2012 r. w dniu 9 listopada
2012 r. Skargę na powyższe rozstrzygniecie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w B. z pominięciem
administracyjnego trybu odwoławczego złożył Prokurator Rejonowy w Ł. w dniu 18 grudnia 2012 r.
a. Czy Prokurator mógł wnieść skargę bez uprzedniego wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta
Ł.
b. Jak powinien postąpić Sąd w takiej sytuacji?
i. Prokurator, RPO jest w uprzywilejowanej pozycji, bo może nie wyczerpywać środków
zaskarżenia. Ale czy przepis ma się odnosić do prokuratora, który był prokuratorem na prawach
strony? Idea przepisu taka, że w sytuacjach, kiedy prokurator nie bierze udziału miał realną
szansę zareagowania na naruszenie prawa. Uchwała NSA w składzie 7 sędziów z dnia 10.04.2006
r. (I OPS 6/05), która poszła w tym kierunku, że uprzywilejowany jest ten prokurator, który nie
brał udziału, a jeżeli brał, to traktujemy go na równi ze stroną. Sądy odrzucą skargę jako
spóźnioną.
ii. A. Wyczerpanie środków zaskarżenia art. 52 psa, ale jw.
7. Pan Jan Kowalski wniósł skargę po upływie terminu do jej wniesienia wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu
do wniesienia skargi. Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał postanowienie o odmowie przywrócenia terminu,
wskazując, że wniosek został złożony po upływie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu.
a. Oceń działanie WSA.
b. W jakiej formie następuje odmowa przywrócenia terminu?
c. Czy można wzruszyć rozstrzygniecie Sądu w przedmiocie przywrócenia terminu?
i. Postanowienie o odrzuceniu. Art. 86 § 3 – przywrócenie. A ktoś składa w ciągu 7 dni, ale sąd
uważa, że to nie była przyczyna uzasadniająca brak winy i strona miała jakieś tam niedbalstwo.
Jeżeli termin upłynął ponad rok temu, to tylko w wyjątkowych przypadkach.
ii. A. Ok.
iii. B. Postanowienie.
iv. C. Tak, zażalenie z art. 86 § 3. Przewiduje, że jest zażalenie zarówno na przywrócenie, jak i na
odmowę.
8. Właściwy organ administracji na wniosek M. Sp. z o.o. w Krakowie wydał decyzję o pozwoleniu na budowę
pawilonu handlowego, która w postępowaniu odwoławczym została utrzymana w mocy. Andrzej Kowalski i
Marek Nowak, właściciele działek sąsiednich pozostających w obszarze oddziaływania obiektu, którzy brali
udział w postępowaniu administracyjnym, niezadowoleni z takiego obrotu sprawy wnieśli skargi do sądu na tę
decyzję. Andrzej Kowalski wniósł skargę prawidłowo, natomiast Marek Nowak uchybił terminowi i jego skarga
została odrzucona prawomocnym postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym.
a. Jaki status w postępowaniu sądowo administracyjnym ma Spółka, Andrzej i Marek Nowak?
b. Kto może wystąpić z wnioskiem o wstrzymanie wykonania decyzji? Czy Sąd może wstrzymać
wykonanie decyzji z urzędu?
c. Czy rozstrzygniecie Sądu w sprawie wstrzymania decyzji podlega zaskarżeniu?
i. Inwestor – wnioskodawca. Uczestnicy – strony postępowania. Kowalski - strona. Spółka, Nowak
– uczestnicy na prawach strony (art. 32 § 1) – obligatoryjni uczestnicy postępowania.
ii. B. Strony, na której wniosek wszczęto. Sąd może tylko na wniosek, a organ z urzędu i na
wniosek. Z wnioskiem tylko skarżący.
iii. C. Na podstawie art. 194 pkt. 2 tak.
9. Jan Kowalski w dniu 1 lutego 2013 r. otrzymał niezgodną z jego oczekiwaniami decyzję SKO w Krakowie o
utrzymaniu w mocy decyzji Prezydenta Miasta Krakowa. Od razu przystąpił do redagowania skargi do WSA,
jednak z uwagi na gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia nie zdążył jej dokończyć i złożyć; został odwieziony do
szpitala, w którym przebywał w stanie ciężkim do dnia 16 marca 2013 r. W tym dniu wrócił do domu i czuł się
już dobrze. W tej sytuacji Jan Kowalski, chcąc skutecznie zaskarżyć decyzję SKO, powinien:
a. Złożyć jednocześnie wniosek o przywrócenie terminu i skargę bezpośrednio do WSA w Krakowie.
b. Złożyć jednocześnie wniosek o przywrócenie terminu i skargę, przy czym wniosek bezpośrednio do
Sądu, a skargę – za pośrednictwem SKO w Krakowie.
c. Złożyć jednocześnie wniosek o przywrócenie terminu i skargę za pośrednictwem SKO w Krakowie.
d. Przestrzegać terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu, który w tym wypadku upłynie w dniu
23 marca 2013 r.
i. C. Prawda – za pośrednictwem organu który wydał decyzję. Art. 87 § 3 psa.
ii. D. 23 marca sobota, czy termin mu upłynie, czy może w poniedziałek? Może w poniedziałek.
Ostatni dzień przypada w sobotę. W psa ustawodawca wyraźnie napisał, że sobotę traktujemy jak
niedzielę. W KPA – w doktrynie przyjmowano literalnie. Uchwała NSA wyraźnie stwierdza, że
sobota tak samo traktowana jak niedziela ma być traktowana.
10. Wydana na skutek odwołania Jana Kowalskiego decyzja SKO w Krakowie z dnia 1 marca 2013 r. została
doręczona stronom, tj. Janowi Kowalskiemu i Marcinowi Nowakowi w dniu 6 marca 2013 r. Jan Kowalski złożył
w dniu 11 marca 2013 r. wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji z powodu rażącego naruszenia prawa i
zostało w tej sprawie wszczęte postępowanie administracyjne. Natomiast Marcin Nowak w dniu 20 marca 2013 r.
wniósł skargę na decyzję SKO z dnia 1 marca 2013 r. do WSA z zachowaniem właściwego trybu i z
zachowaniem wszystkich wymogów formalnych. W tej sytuacji:
a. Postępowanie z wniosku Jana Kowalskiego o stwierdzenie nieważności decyzji zostanie odrzucone.
b. Skarga Marcina Nowaka zostanie odrzucona przez Sąd
c. Postępowanie sądowo administracyjne zainicjowane skargą Marcina Nowaka zostanie zawieszone.
d. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji przed organem administracji i postępowanie
sądowo administracyjne będą się toczyć niezależnie od siebie.
i. C. – Art. 56.
__________________________________________________________________________________________________
KPA. Ćwiczenia 18 (3.04.13.)
1. Uchwały zawierające rozstrzygnięcie zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości w konkretnej sprawie
sądowo administracyjnej podejmuje:
a. Wojewódzki Sąd administracyjny w składzie 7 sędziów, jeżeli zagadnienie wyniknęło w postępowaniu
pierwszo instancyjnym
b. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów, całej Izby lub w pełnym składzie, przy czym sad w
każdym z tych składów może przejąć sprawę do rozpoznania
c. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 5 sędziów, przy czym Sąd w tym składzie może przejąć
sprawę do rozpoznania
d. Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
i. Dwa rodzaje uchwał konkretne (na życzenie sędziów i w konkretnej sprawie) i abstrakcyjne (na
wniosek uprawnionych podmiotów). Art. 264, art. 15 – NSA jest właściwy. Art. 264 – 7 sędziów,
a § 2 – uchwały abstrakcyjne, a uchwały konkretne (pkt. 3) – na postanowienia składu
orzekającego. Art. 187 – jeżeli przy rozpoznawaniu skargi kasacyjnej wyłoni się zagadnienie
prawne budzące wątpliwości NSA może przejąć sprawę do rozpoznania. Może być taka sytuacja,
że przejmie skład 7 osobowy.
ii. D – tylko skład 7 może przejąć do rozpoznania.
iii. Art. 181 – NSA rozpoznaje skargę kasacyjna na rozprawie w składzie 3 sędziów. Może
rozpoznawać skład 7 osobowy. A czy może być jednoosobowy?
iv. Postępowanie przed WSA. Sąd orzeka co do zasady w składzie 3 sędziów. Jeżeli mamy
posiedzenie niejawne zgodnie z § 2 – orzeka w składzie jednego sędziego. Postępowanie
uproszczone w postępowaniu sądowo administracyjnym – art. 119. Na czym polega tryb
uproszczony – posiedzenie niejawne w składzie jednego sędziego i przesłanki (art. 119): wada
nieważności, wydane z naruszeniem przepisów prawa. Wyrok zapada na posiedzeniu niejawnym
w składzie jednego sędziego. Reguła jeżeli chodzi o posiedzenia niejawne jest taka, że w składzie
jednego sędziego. Odstępstwo w PSA na posiedzeniu niejawnym w składzie 3 sędziów – w
sprawie wyłączenie sędziego.
2. W sprawie ze skargi Jana Kowalskiego na decyzję SKO w Krakowie sędzia Andrzej Sprawiedliwy został
wyznaczony do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego. Na podstawie ustaleń poczynionych w tym
postępowaniu SKO zmieniło zaskarżony akt, jednak nowe rozstrzygniecie nie przypadło Janowi Kowalskiemu do
gustu i wniósł on na nie skargę do sądu. W tym wypadku:
a. Sędzia Andrzej Sprawiedliwy powinien być sędzią sprawozdawcą.
b. Sędzia Andrzej Sprawiedliwy jest wyłączony od orzekania w sprawie z mocy ustawy.
c. Sędzia Andrzej Sprawiedliwy nie jest wyłączony od orzekania w sprawie z mocy ustawy, ale może zostać
wyłączony na wniosek strony.
d. Prowadzenie postępowania mediacyjnego przez sędziego Andrzeja Sprawiedliwego nie ma żadnego
związku z ewentualnym orzekaniem przez niego w sprawie ze skargi na akt wydany na podstawie ustaleń
poczynionych w tymże postępowaniu mediacyjnym.
3.
4.
5.
6.
7.
i. Art. 115 i n. – postępowanie mediacyjne. Prowadzone najczęściej przez referendarza sądowego.
Akt może być zaskarżony w ciągu 30 dni do WSA. Jest podstawa do wyłączenia analogicznie do
tego, co jest w kpc. Jeżeli już sędzia był w postępowaniu mediacyjnym i miał wpływ, to należy
przyjąć, że jest tutaj wyłączenie z mocy prawa – art. 18 § 1 pkt. 6 (a nie pkt. 5!). Odpowiedź B.
Na rozprawie w sprawie ze skargi Jana Kowalskiego na decyzję SKO w Krakowie funkcję protokolanta pełnił
jego brat Marek Kowalski, zatrudniony w sądzie od dwóch lat; był on także obecny prze naradzie sędziów
poprzedzającej wydanie wyroku. W tym wypadku:
a. Zachodzi nieważność postępowania
b. Doszło do naruszenia przepisów prawa procesowego
c. Pełnienie funkcji protokolanta przez Marka Kowalskiego na rozprawie nie naruszało prawa, ale jego
obecność przy naradzie sędziów była niedopuszczalna.
d. W ogóle nie doszło do naruszenia prawa.
i. Art. 24. Protokolant powinien być wyłączony. Czy to jest nieważność postępowania? Art. 183 –
skład sądu sprzeczny.
W świetle przepisów p.s.a. właściwość miejscowa wojewódzkich sądów administracyjnych:
a. Ma charakter właściwości wyłącznej
b. Jest określona w oparciu o kryterium miejsca zamieszkania skarżącego
c. Wynika z przepisów prawa, ale wyjątkowo może dojść do rozpoznania sprawy przez wojewódzki
sąd administracyjny, który nie byłby właściwy wedle reguł ogólnych, na skutek przekazania mu tej
sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny
d. Prezydent RP może wyjątkowo, jeżeli wymagają tego względy celowości, przekazać określonemu
wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu rozpoznanie danej sprawy należącej do właściwego innego
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
i. Art. 14a.
ii. A – organ nie ma określonej możliwości manewru i wyboru. C – może być taka sytuacja. Nie
„Danej sprawy”, a spraw określonego rodzaju – Prezydent RP może przekazać, więc D nie.
Sąd, który stwierdzi swoją niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi:
a. W drodze postanowienia, na które w każdym wypadku przysługuje zażalenie
b. W drodze postanowienia, przy czym wojewódzki sąd administracyjny, któremu sprawę
przekazano, jest tym postanowieniem związany
c. W drodze postanowienia, jednak NSA, któremu sprawę przekazano, może na powrót przekazać ją
wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu
d. W drodze zarządzenia przewodniczącego składu orzekającego.
i. A fałszywe, bo postanowienia o przekazaniu wydane przez WSA i NSA. Zażalenie o przekazaniu
WSA. Art. 59.
Właściwy organ administracji na wniosek Megainvestment Sp. z o.o. w Krakowie wydał decyzję o pozwoleniu na
budowę pawilonu handlowego, która w postępowaniu odwoławczym została utrzymana w mocy. Andrzej
Kowalski i Marek Nowak, właściciele działek sąsiednich pozostający w obszarze oddziaływania obiektu, nie są
zadowoleni z takiego obrotu sprawy i wnieśli skargo do sądu na tę decyzję. Andrzej Kowalski wniósł skargę
prawidłowo, natomiast Marek Nowak uchybił terminowi i jego skarga został odrzucona prawomocnym
postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym. W tym wypadku
a. Stronami postępowania będą Megainvestment Sp. z o.o. i Andrzej Kowalski
b. Marek Nowak może być dopuszczony do udziału w sprawie na mocy postanowienia Sądu
c. Marek Nowak i Megainvestment Sp. z o.o. będą uczestnikami postępowania, a Andrzej Kowalski
będzie jego stroną
d. Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.
i. Odpowiedź C. Są obligatoryjnymi zgodnie z art. 33. Zakładamy, że byli właścicielami działek
sąsiednich.
W razie wygaśnięcia pełnomocnictwa z powodu śmierci strony pełnomocnik procesowy:
a.
b.
c.
d.
Nie może już podejmować żadnych czynności procesowych
Działa jeszcze przez dwa tygodnie od chwili śmierci strony
Działa do czasu zawieszenia postępowania
Działa do czasu wstąpienia spadkobierców w miejsce zmarłej osoby.
i. Art. 43
8. Zdolności procesowej w postępowaniu sądowo administracyjnym nie ma:
a. Osoba prawna w razie braku organu mogącego za tę osobę działać
b. Osoba fizyczna co do której przesłanki do całkowitego ubezwłasnowolnienia
c. Osoba małoletnia, która nie ukończył 13 roku życia
d. Osoba małoletnia w każdym wypadku
9. Uchwała pełnego składu NSA:
a. Jest podejmowana w głosowaniu tajnym
b. Jest podejmowana w głosowaniu jawnym, przy czym do jej podjęcia wymagana jest obecność co
najmniej połowy sędziów tego Sądu.
c. Jest podejmowana zwykłą większością głosów
d. Może być podjęta tylko jednomyślnie
i. Uchwały w głosowaniu jawnym. Art. 266.
10. W postępowaniu sądowo administracyjnym:
a. Obowiązuje zasada jedności rozprawy
b. Sprawa sądowo administracyjne może być rozpoznawana na kilku rozprawach, przy czym każdą z
nich może prowadzić inny skład orzekający
c. Jeżeli po odroczeniu rozprawy skład sądu ulegnie zmianie, zachodzi konieczność ponowienia wszystkich
czynności procesowych
d. Wydanie wyroku przez sędziego, który nie uczestniczył w ostatniej rozprawie powoduje nieważność
postępowania
i. Zasada jedności rozprawy – musi być skład identyczny, a w kpa – obowiązek bycia na ostatniej
rozprawie art. 136 – rozprawa poprzedzająca bezpośrednie wydanie wyroku.
__________________________________________________________________________________________________
KPA. Ćwiczenia 19, 20 (10, 17.04.13.)
1. Wszczęcie postępowania sądowo administracyjnego następuje:
a. Z chwilą złożenia skargi do organu, którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem tej skargi
b. Z chwilą przekazania sądowi akt sprawy wraz z odpowiedzią na skargę
c. Z chwilą złożenia do sądu przewidzianego ustawą wniosku o wszczęcie postępowania
d. Z chwilą uzupełnienia braków formalnych skargi
i. Tryb wnoszenia skargi. Jak wnosimy skargę? Za pośrednictwem organu (art. 54). Obowiązek 30
dni przekazania akt sprawy. Jeżeli organ tego nie zrobi może być nawet wymierzenie grzywny –
art. 55. Sąd na wniosek skarżącego może orzec o grzywnie. Jeżeli organ nie przekazał skargi, to
sąd może przekazać skargę bez akt sprawy. Par. 3 – jeżeli sąd zauważy, ze organ nagminnie nie
przestrzega – może skończyć sie tym, że skład orzekający i prezes przekazuje na postępowanie
skargowe uregulowane w kpa. Może być wszczęcie nie tylko na skutek skargi – na wniosek,
kwestia rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego, właściwość NSA. Odpowiedź: A, C.
2. W razie wniesienia skargi na decyzję:
a. Co do zasady nie następuje wstrzymanie wykonania tej decyzji z mocy prawa
b. Może nastąpić wstrzymanie wykonania tej decyzji w drodze postanowienia sądu wydanego na wniosek
strony lub uczestnika postępowania
c. Może nastąpić wstrzymanie wykonania tej decyzji w drodze postanowienia sądu, a rozpatrując wniosek w
tym przedmiocie sąd bierze pod uwagę m. in. prawdopodobieństwo uwzględnienia skargi
3.
4.
5.
6.
d. Organ, który tę decyzję wydał, może wstrzymać jej wykonanie, jeżeli zachodzą przesłanki do nadania jej
rygoru natychmiastowej wykonalności
i. Wstrzymanie wykonania decyzji. Odwołanie skutek suspensywny. Wniesienie odwołania
gwarantuje nam, że nikt nie będzie egzekwował wykonania takiej decyzji. Przepisy psa – niema
automatycznego skutku suspensywnego. B – wniosek skarżącego (art. 61), to wyklucza innych
członków postępowania, tutaj nie ma mowy o stronie, tylko o skarżącym. C i D – sąd, ale
również organ. Art. 61 § 2 pkt. 2 dotyczy kwestii wstrzymania wykonania przez organ, a pkt. 3
wykonania przez sąd. Organ może wstrzymać wykonanie i z urzędu, i na wniosek. Ustawodawca
nie mówi jakie są przesłanki pozytywne wstrzymania decyzji. Kiedy nie można wstrzymać –
kiedy nie ma rygoru natychmiastowej wykonalności. Jeżeli chodzi o sąd – ogranicza
ustawodawca sąd w stosunku od organu – sad może wstrzymać wykonanie na wniosek (61 par. 3)
i wskazał sądowi w jakich okolicznościach może to zrobić. Wskazane jest, żeby ocenił sąd, czy
zachodzi niebezpieczeństwo znacznej szkody, lub trudnych do odwrócenia skutków. Sąd wydaje
postanowienie. Czy podlegają wstrzymaniu postanowienia w kwestii wstrzymania? Jeżeli sąd
odmówi wstrzymania można złożyć zażalenie. Postanowienia mogą zapaść na posiedzeniu
niejawnym. D – nie. C? Tak pytanie sformułowane, że jak się popatrzy na przepis to nie, ale to
jest test na ćwiczeniach, więc można polemizować – taki sąd również powinien brać pod uwagę.
Odpowiedź: A.
Wstrzymanie wykonania może dotyczyć:
a. Decyzji odmownej
b. Decyzji deklaratywnej
c. Każdej decyzji konstytutywnej
d. Decyzji nakazującej rozbiórkę budynku
i. Można wśród deklaratoryjnych znaleźć takie które wymagają wykonania i wśród
konstytutywnych, które nie wymagają. Odpowiedzi B i D.
Wstrzymanie wykonania decyzji, które nastąpiło na mocy postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego,
upada z chwilą wydania przez ten sąd:
a. Postanowienia o odrzuceniu skargi
b. Postanowienia o umorzeniu postępowania
c. Wyroku oddalającego skargę
d. Wyroku uwzględniającego skargę
i. Taka sytuacja, że jest sprawa już w sądzie administracyjnym. Sąd przed wydaniem orzeczenia
wstrzymał wykonanie decyzji i teraz kiedy ono upada, traci swój byt? Art. 61 § 6 – upada w razie
wydania przez sąd orzeczenia kończącego postępowanie w I instancji. A – tak. Ustawodawca
mówi o orzeczeniu, wystarczy szeroko rozumiane orzeczenie. B – też. C – też. D – też.
Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu może być złożony:
a. Do chwili wydania wyroku przez wojewódzki sąd administracyjny
b. Do chwili zamknięcia rozprawy
c. Nie tylko w postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym, ale także po wydaniu
wyroku przez ten sąd (np. w skardze kasacyjnej)
d. Przez Prokuratora, który zgłosił swój udział w postępowaniu przed sądem
i. Wniosek o wstrzymanie. Czy jest termin ograniczający? Odpowiedź C. Niema ograniczenia.
Jeżeli ktoś z nas nie wiedział, że trzeba składać wniosek i orzeczenia zapadło, to w skardze
kasacyjnej można złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania.
ii. Jest sąd WSA. Wstrzymał wykonanie. Jest wyrok. Wyrok uwzględniający. Uchyla tą decyzję.
Upada wstrzymanie. Wyrok jest nieprawomocny. Decyzja nie będzie wykonywana. Który art.?
Art. 152.
W sprawie ze skargi na decyzję administracyjną rozstrzygniecie autokontrole organu administracji może polegać
na:
a. Uchyleniu zaskarżonej decyzji i umorzeniu postępowania odwoławczego
b. Uchyleniu zaskarżonej decyzji oraz decyzji organu pierwszej instancji i przekazaniu sprawy organowi
pierwszej instancji do ponownego rozpoznania
c. Uchyleniu zaskarżonej decyzji oraz decyzji organu pierwszej instancji i umorzeniu postępowania w
pierwszej instancji
d. Stwierdzeniu nieważności zaskarżonej decyzji
i. Odpowiedź A, C. Instytucja autokontroli. Jest sytuacja, że jest wójt, wydaje decyzję o odmowie
wydania zasiłku rodzinnego, od tej decyzji odwołano się, SKO utrzymuje w mocy, jest skarga.
SKO analizując treść skargi dochodzi do wniosku, że rację ma skarżący. Art. 54 § 3 pozwala
temu organowi na naprawę błędu. Jeżeli wyda taką decyzję, to sąd wojewódzki nie będzie musiał
kontrolować pod katem zgodności z prawem tych decyzji. Jak powinno wyglądać takie
rozstrzygniecie autokontrolne? Powinien uchylić swoją decyzję, wójta i orzeka co do istoty –
przyzna zasiłek rodzinny. Taka strona jedyną stroną w postępowaniu, więc nie ma dużo szans,
żeby ktoś to zaskarżył. Decyzja wójta nakładająca karę za zajecie pasa drogowego, to w takiej
sytuacji, jeżeli kara jest nałożona, a SKO utrzymało ją w mocy, to powinien uchylić obie decyzję
i umorzyć postępowanie w sprawie. W tym przypadku jeżeli jest kara za zajęcie pasa drogowego,
to uchylamy decyzję SKO i wójta.
ii. Trzeci przypadek. Jest wójt, odwołanie, SKO wydaje decyzję w której zmienia decyzję wójta.
Jest jakiś, który się cieszył z decyzji, a odwołanie wniósł B. SKO rozpoznało tą decyzję i jeżeliby
B nie miało interesu prawnego, to SKO powinno umorzyć postępowanie w tej kwestii. W takiej
sytuacji uchylamy decyzję SKO i umarzamy postępowanie odwoławcze. A jeżeli ktoś skutecznie
cofnie skargę, a organ tego nie zauważy – uchyla się i umarza postępowanie.
iii. Inna sytuacja. Jest decyzja wójta, odwołanie, SKO utrzymuje w mocy, pisze ktoś skargę, zarzuca
naruszeń mnóstwo przepisów procesowych i SKO chciałoby (wiedząc, że przegra sprawę)
pouchylać swoje decyzję i sprawa wróci do wójta. Powróci sprawa do punktu wyjścia. Czy jest to
możliwe? NIE. Bo idea autokontroli jest taka, że organ ma ponownie rozpoznać swoją sprawę –
wydać decyzję, która zakończy to postępowanie definitywnie. Autokontrola żeby przyśpieszyć to
wszystko powinna w całości uwzględniać wszystkie kwestie, aby wyeliminować decyzję, ale
także o umorzeniu postępowania. Drugi z poglądów dopuszcza kasatoryjne postępowanie. Ktoś
wnosi skargę i chciałby, aby sąd poddał ją kontroli.
7. Od decyzji autokontrolnej wydanej w postępowaniu sądowo administracyjnym przysługuje:
a. W każdym wypadku skarga do sądu administracyjnego
b. W każdym wypadku odwołanie (lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy)
c. Skarga do sądu administracyjnego, chyba że przedmiotem skargi – wniesionej przez prokuratora lub
Rzecznika Praw Obywatelskich bez wyczerpania środków zaskarżenia – była decyzja organu pierwszej
instancji
d. Nie przysługuje żaden środek prawny, gdyż decyzja autokontrola musi uwzględniać skargę w całości.
i. Odpowiedź A. Co można składać? Jest tutaj skarga do sądu administracyjnego. Czy odwołanie,
czy SKO? Wójt może skorzystać z autokontroli, uchyla swoją decyzję i ocenia inaczej.
Niezależnie od tego, kto wydaje, w każdym wypadku służy skarga do sądu administracyjnego, bo
decyzja autokontrola jest wydawana w ramach postępowania sądowo administracyjnego.
ii. Na decyzję autokontrolną przysługuje skarga. Organ ma obowiązek przekazać akta sprawy. Sąd
nie wydaje wyroku, bo decyzja została wyeliminowana. Postępowanie w sprawie legalności
decyzji jest bezprzedmiotowe. Sąd powinien wydać postanowienie o umorzeniu. Skarga na tą
decyzję jest bezprzedmiotowa. Może być tak, że ktoś złożył skargę na decyzję autokontrolą. Nie
ma powagi rzeczy osądzonej. Granice sprawy administracyjnej wyznaczają zakres skargi. Jeżeli
autokontrola niezgodna z prawem – wszystkie uchyli sąd w wyniku wniesienia skargi.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
iii. Jeżeli jest skarga do WSA składana za pośrednictwem organu – organ może do tego dnia
uwzględnić skargę uchylając decyzję organu I instancji i przyznać uprawnienie. Może umorzyć
postępowanie w sprawie nakładania obowiązku.
iv. Prokurator i RPO – skarga bez wyczerpania środków zaskarżenia. Zawsze w każdym przypadku
będzie przysługiwała skarga do sądu administracyjnego.
Na posiedzenia niejawne mają wstęp:
a. Prokurator
b. Osoby wezwane
c. Strony
d. Osoba zaufania po dwie dla każdej strony
i. B. Wyłącznie osoby wezwane.
Protokół sporządza się:
a. Tylko z przebiegu rozprawy
b. Tylko z przebiegu każdego posiedzenia jawnego
c. Z przebiegu posiedzenia niejawnego, na którym sąd odrzucił skargę
d. W szczególności z posiedzenia wyznaczonego w celu ogłoszenia wyroku i podpisują ten protokół
wszyscy członkowie składu orzekającego
i. Odpowiedź B. Dlaczego nie C? Art. 100 § 2 Kwestia interpretacji. Przepisy nie wskazują
jednoznacznej odpowiedzi. Nad C można się zastanowić, ale wg dr Krawiec nie jest to
prawidłowa odpowiedź.
Wniosek o sprostowanie protokołu rozprawy:
a. Może być złożony w każdym czasie
b. W każdym wypadku może być złożony w terminie 30 dni od daty tej rozprawy
c. W każdym wypadku może być złożony na następnym posiedzeniu
d. Podlega rozpoznaniu przez przewodniczącego, a sprostowanie lub odmowa sprostowania protokołu
następuje w formie zarządzenia, od którego strony mogą odwołać się do sądu.
i. Odpowiedź D. B, C nie bo – w zależności od tego, kiedy będzie następne posiedzenie. Jeżeli
później niż 30 dni.
Sąd administracyjny może przeprowadzić uzupełniający dowód:
a. Z opinii biegłego
b. Z dokumentu urzędowego
c. Tylko na rozprawie
d. Z urzędu lub na wniosek strony albo uczestnika postępowania
i. B, D. 106 § 3
Sąd administracyjny orzeka w zasadzie na podstawie materiału faktycznego i dowodowego zgromadzonego w
postępowaniu przed organami administracji, jednak powinien nadto uwzględnić:
a. Fakty powszechnie znane i fakty znane sądowi z urzędu – bez konieczności przeprowadzania co do nich
postępowania dowodowego
b. Wyniki uzupełniającego postępowania dowodowego
c. Fakty, które są bezsporne między stronami
d. Ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego do popełnienia
przestępstwa związanego z rozpatrywaną sprawą
i. B, D
ii. Postępowanie dowodowe – o ile było. Ustalenia wydane w postępowaniu karnym. Dlaczego nie
A? Nie ma takiej regulacji. C – nie, bo robimy postępowanie dowodowe co do konkretnych
dokumentów.
Postępowanie mediacyjne może być przeprowadzone:
a. Na wniosek strony lub uczestnika postępowania złożony przed wyznaczeniem rozprawy
b. Przez sędziego lub referendarza sądowego wyznaczonego przez przewodniczącego wydziału
14.
15.
16.
17.
18.
c. Z urzędu, przy czym sąd może także na rozprawie postanowić o przeprowadzeniu tego postępowania i w
tym celu zarządzić przerwę w rozprawie
d. Ponownie, jeżeli pierwsze posiedzenie mediacyjne okazało się bezskuteczne
i. B,
ii. Co do postępowania mediacyjnego to nie ma sensu przedłużać
W trybie uproszczonym nie znajdują zastosowania niektóre zasady postępowania sądowo administracyjnego, a
mianowicie:
a. Zasada jawności
b. Zasada, że sąd rozstrzyga sprawę wyrokiem
c. Zasada, że sąd rozpoznaje sprawy na rozprawie
d. Zasada, że sąd orzeka w składzie trzech sędziów
i. A, C, D.
ii. A – zasada jawności. D – jeden sędzia.
Zawieszenie postępowania sądowo administracyjnego:
a. Następuje zawsze w drodze postanowienia sądu, przy czym postanowienie może być wydane z urzędu
lub na zgodny wniosek stron lub ze względu na niemożność nadania sprawie biegu w związku z
bezczynnością stron
b. Powoduje wstrzymanie biegu wszystkich terminów, chyba że nastąpiło na zgodny wniosek stron lub ze
względu na niemożność nadania biegu w związku z bezczynnością stron
c. W każdym wypadku powoduje wstrzymanie biegu terminów sądowych, które biegną dalej dopiero od
dnia podjęcia postępowania
d. Może nastąpić w drodze postanowienia wydanego na rozprawie
i. B, D
ii. C - art. 127. Jedno od dnia podjęcia, a we wszystkich od początku, od dnia podjęcia postępowania
Sąd umarza postępowanie
a. Postanowieniem, na które służy zażalenie
b. W sprawie ze skargi na bezczynność organu polegającą na niewydaniu decyzji w terminie, jeżeli przed
wydaniem wyroku organ decyzję tę wydał
c. W razie wydania przez właściwy organ w postępowaniu administracyjnym ostatecznej decyzji
stwierdzającej nieważność decyzji będącej przedmiotem skargi
d. W razie uchylenia zaskarżonej decyzji w związku ze skorzystaniem przez organ administracji z
uprawnień autokontrolnych
i. B (kwestia poglądów); C, D
ii. Profesor przyjmował, żeby oddalać takie skargi, ale jeżeli chodzi o sytuację w sądach – poszło w
kierunku umorzenia w takiej sytuacji. Odpowiedź B – kwestia ocenna. A (odpada) – skarga
kasacyjna, a ustawodawca nie przewiduje zażalenia. Skargą kasacyjną zaskarżalne jest także. D –
organ który wydaje decyzję w wyniku autokontroli – od tej decyzji przysługuje skarga do sądu
administracyjnego. W takiej sytuacji sąd umorzy postępowanie, bo decyzja w I instancji zostanie
umorzona decyzją autokontrolną.
Granice rozpoznania wojewódzkiego sądu administracyjnego są wyznaczone przez:
a. Ogół okoliczności faktycznych i prawnych istniejących w chwili wydania wyroku
b. Zarzuty i wnioski sformułowane w skardze
c. Granice sprawy administracyjnej
d. Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
i. C
e. Stan faktyczny i prawny na dzień wydania decyzji.
Zakaz reformationis in peius w postępowaniu sądowo administracyjnym
a. Nie działa w sytuacji, gdy sąd stwierdzi, że zaskarżona decyzja została wydana w wyniku przestępstwa
b. W zakresie, w jakim został wprowadzony, wyłącza zasadę niezwiązania sądu granicami skargi
19.
20.
21.
22.
23.
c. Może powodować konieczność oddalenia skargi mimo, że zaskarżony akt jest niezgodny z prawem
d. Ogranicza zakres rozpoznania sądu
i. B, C
ii. C dobra – bo co to znaczy zakaz orzekania na niekorzyść – nie możemy pogorszyć sytuacji
skarżącemu. Sąd oddali taką skargę. D ogranicza zakres orzekania.
Uzasadnienie wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego sporządza się z urzędu:
a. W każdym wypadku
b. Tylko w wypadku, gdy wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym
c. Tylko w wypadku uwzględnienia skargi
d. W wypadku oddalenia skargi
i. C
Sąd uzasadnia:
a. Postanowienie o zawieszeniu postępowania ogłoszone na rozprawie
b. Postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji wydane na posiedzeniu niejawnym
c. Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania
d. Postanowienie o odrzuceniu skargi bez względu na to, czy zostało wydane na posiedzeniu niejawnym czy
na rozprawie
i. A, B, D
Sąd administracyjny uchyli zaskarżoną decyzję, jeżeli stwierdzi, że:
a. Decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości
b. Decyzja ta została wydana w oparciu o orzeczenie sądu cywilnego, które zostało następnie zmienione
c. Jeżeli w postępowaniu administracyjnym organ nie umożliwił stronie wypowiedzenia się co do zebranego
materiału dowodowego
d. Jeżeli organ administracji nie przeprowadził rozprawy mimo że przepis szczególny stanowił o obowiązku
jej przeprowadzenia
i. B, C,
ii. A - art. 145. Naruszenie przepisów niewłaściwości. D – zgodnie z dominującym poglądem jeżeli
przepis przewiduje obowiązek przeprowadzenia rozprawy jest to kwalifikowanie jako rażące
naruszenie prawa, a to jest nieważność.
Wniosek o uzupełnienie wyroku:
a. Strona może złożyć w ciągu czternastu dni od dnia doręczenia jej wyroku uwzględniającego skargę wraz
z uzasadnieniem
b. Przez określenie, czy i w jakim zakresie zaskarżony akt lub czynność nie mogą być wykonywane – może
być oddalony postanowieniem, od którego nie przysługuje środek odwoławczy
c. Będzie dopuszczalny gdy sąd zawarł w wyroku rozstrzygnięcie dotyczące kosztów postępowania, ale w
rozmiarze mniejszym niż żądała strona
d. Jest rozpoznawany na rozprawie, chyba że dotyczy rozstrzygnięcia co do kosztów
i. A, B,
ii. Art. 157. Strona może w ciągu 14 dnia zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku. Wyrok
uwzględniający skargę – sąd robi to z urzędu w ciągu 14 dni.
iii. Art. 152 – dodatkowe orzeczenie. Czy oddalamy postanowieniem, od którego nie przysługuje
nic? § 3 mówi o formie wyroku, a tutaj mamy oddalenie. Nie uzupełniamy tego wyroku. B
prawdziwe.
iv. C – możliwość zażalenia, a nie uzupełnienia.
v. D – tak, bo jak wyrok na rozprawie, to może być też na posiedzeniu niejawnym.
W ramach urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy A. B. zwrócił się do WSA o zwolnienie
od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. Uzasadniając wniosek, podkreślił, że znajduje się w bardzo
trudnej sytuacji finansowej, w której nie może pokryć kosztów utrzymania jego i jego najbliższych.
Postanowieniem z dnia 19 października 2012 r. referendarz sądowy WSA w Gliwicach odmówił skarżącemu
przyznania prawa pomocy
a. Jaki środek zaskarżenia przysługuje A. B.?
b. W jakim terminie należy wnieść ww. środek i jakie skutki wywołuje jego wniesienie?
i. Art. 262. 252 § 3. Jak mamy postanowienie referendarza to przysługuje sprzeciw, od zarządzeń
258 § 2 pkt. 6-8 można wnieść sprzeciw. Jeżeli referendarz, to jest sprzeciw. Wymaga
uzasadnienia i na postanowienie przysługuje zażalenie. Jest postanowienie w kwestii odmowy
wydania postanowienia w sprawie referendarza.
24. Wyrokiem z dnia 13 maja 2009 r. WSA w S. oddalił skargę Marka W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w
przedmiocie podatku akcyzowego. W skardze kasacyjnej Marek W. domagał się uchylenia zaskarżonego
orzeczenia w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania WSA w S. Wyrokowi zarzucił naruszenie
m. in. art. 106 § 3 p.s.a. w zw. z art. 229 kpc przez jego niezastosowanie. W uzasadnieniu skargi kasacyjnej
wskazano, że pełnomocnik skarżącego na rozprawie przed WSA w dniu 22 kwietnia 2009 r. w trybie przepisu art.
106 § 3 psa złożył do akt szereg zdjęć, które miały świadczyć o rozległości uszkodzeń i złym stanie technicznym,
w jakim znajdował się pojazd. Sąd zupełnie jednak pominął okoliczność złożenia do akt wskazanych zdjęć.
a. Czy Sąd naruszył art. 106 § 3 psa?
b. Jakie rozstrzygniecie powinien wydać NSA?
c. W jakim składzie NSA rozpoznaje skargę?
i. 106 § 3 – sąd może z urzędu lub na wniosek stron jeżeli to się przyczyni do wyjaśnienia istotnych
wątpliwości. Sytuacja dotyczy kwestii, że ktoś chce, aby przedłożono zdjęcia. Sąd nie naruszył.
ii. Jakie rozstrzygniecie – oddalenie skargi kasacyjnej
iii. W jakim składzie – 3 osobowy










Istotą postępowania sądowoadministracyjnego jest sformułowanie zwrotu stosunkowego – sąd orzeka czy dana
decyzja jest zgodna, czy niezgodna z prawem Sąd musi sięgnąć do normy odniesienia (jak ma oceniać taką
decyzję administracyjna) i ona kryje się w art. 1 ustawy o ustroju sądów administracyjnych. Art. 1 § 2 – kontrola
sprawowana pod względem zgodności z prawem. Normy, które sąd stosuje aby ocenić jak ma brać pod uwagę
zgodność z prawem.
Art. 145 – decyzja nie jest zgodna z prawem – uchyla decyzję, jeżeli stwierdzi naruszenie prawa materialnego,
jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Przepisy KPA – art. 156 – normy dopełnienia, normy,
ogół norm prawa materialnego.
Norma odniesienia – stałą i niezmienna dla każdej skargi jeżeli chodzi o decyzję.
Norma dopełnienia – w każdej sprawie są inne normy.
Kwestia rozpoznania przez sąd administracyjny. Możemy skarżyć decyzję w części lub w całości, możemy
zawrzeć wniosek czego się domagamy. Czy one wiążą sąd jeżeli chodzi o zakres zaskarżenia, czego się domaga?
WSA nie jest związany granicami skargi (art. 134 § 1) – nie będąc związany zarzutami skargi. Sąd obiektywnie w
granicach sprawy administracyjnej będzie oceniał te kwestie. Sąd może orz
Wszerz – sąd może orzekać wszerz – jeżeli zaskarżam w części decyzje nie ma problemu, że sąd obejmie całą
decyzję.
W głąb – sąd będzie mógł wyeliminować wszystkie rozstrzygnięcia w tej sprawie.
Zakaz orzekania na niekorzyść – może wydać na niekorzyść jeżeli stwierdzi naruszenie prawa powodujące
nieważność.
Art. 135 – przewidziane ustawą środki mające na celu uniknięcie naruszenia prawa. Sąd administracyjny może
wyeliminować decyzję autokontrolą i odnieść się do decyzji wydawanych w tej samej sprawie.
Wyrokowanie. Możliwości wyroku.
Art. 145 psa. Jeżeli chodzi o skargę na decyzję. Jeżeli chodzi o wyrok, to albo będzie on wyrokiem
uwzględniającym skargę, albo oddalającym. Pytanie jakie orzeczenie może wydać sąd administracyjny w
zależności od tego co skarżymy.



Zawsze w każdym wypadku jednym z możliwych wyroków jest oddalenie skargi.
Jeżeli chodzi o uwzględnienie skargi – uwzględnia skargę. W zależności od tego co skarżymy mamy różne
możliwości
o 145 – dotyczy decyzji. Albo uchylenie decyzji. Wyrok uchylający decyzje. Może być uchylenie w
całości, albo w części. Tak samo postanowienie.
o Druga możliwość – stwierdzenie nieważności. Stwierdzenie wydania decyzji lub postanowienia z
naruszeniem prawa. Sąd administracyjny powinien dokonać kontroli w kwestii wad nieważności, albo czy
są inne naruszenia dające podstawę do uchylenia decyzji. Musi być naruszenie prawa materialnego
mającego wpływ na wynik sprawy. Może być naruszenie prawa dającego postawę do wznowienia
postępowania administracyjnego. Inne naruszenie jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy.
o Art. 146 – skarga na akt lub czynność z zakresu administracji publicznej. W takiej sytuacji jaki będzie
wyrok? Albo będzie uchylał akt, albo stwierdzał bezskuteczność czynności. Akt czy czynność? Granica
jest cienka i czasem trudno to powiedzieć. Uchyla akt albo stwierdza bezskuteczność czynności
o Art. 147. Mamy skargę na uchwałę (np. rady gminy). Chodzi o ustawy samorządowe. Czy może być
wyrok, że sąd uchyla uchwałę? Stwierdza nieważność tej uchwały w całości lub części, Mozę stwierdzić,
że została wydana z naruszeniem prawa. Ustawodawca może także orzec o niezgodności z prawem. Tutaj
jest niepełny zakres.
o Art. 148 – skarga na akty nadzoru (np. rozstrzygniecie nadzorcze). Jeżeli uwzględni skargę może orzec z
urzędu albo na wniosek o wymierzeniu grzywny.
o Art. 150 – uchyla lub stwierdza nieważność.
Wyrok uwzględniający skargę przy skardze na decyzję. Jest decyzja o odmowie przyznania zasiłku rodzinnego,
odwołanie, utrzymanie w mocy, wojewódzki sąd. Sąd skargę uwzględnia, uchyla skargę organu I i II instancji i
sprawa po wyroku wróci do I instancji. Zgodnie z art. 150 podaje ocenę prawną i poradę/wskazówki co do
dalszego postępowania.

Uzasadnienia wyroków. Jak to wygląda jeżeli chodzi o wyroki? Uwzględnia skargę z urzędu, a w drugim
przypadku nie z urzędu. Wniosek konieczny w przypadku oddalenia skargi. Z urzędu sąd uzasadnia, kiedy
uwzględnia skargę.
__________________________________________________________________________________________________
KPA. Ćwiczenia (24.04.13.)
1. Uzupełnij luki.
Rozstrzygniecie sprawy w wyroku polega na sformułowaniu przez sąd …, czyli wypowiedzi kwalifikującej określone
zachowanie organu administracji publicznej lub bezczynność jako zgodne lub niezgodne z określoną normą prawną. Na
potrzeby formułowania zwrotu stosunkowego zasadnicze znaczenia ma norma odniesienia, ze względu na którą
dokonuje się kwalifikacji zachowania. Norma odniesienia zawarta została w art. 1 par. 2 u.s.a., określającym kryterium
dokonanej oceny („pod względem zgodności z prawem”) oraz w art. 145 psa określającym postacie niezgodności decyzji
administracyjnej z prawem i uzasadniających sformułowanie przez sąd administracyjny zwrotu stosunkowego
stwierdzającego niezgodność decyzji z prawem. Norma odniesienia, wyznaczająca przesłanki i formy oraz charakter
sprawowanej przez ten sąd kontroli decyzji administracyjnych jest niezmienna i stanowi stały punkt odniesienia tej
kontroli.
Dla sformułowania zwrotów stosunków przez sąd administracyjny konieczne staje się każdorazowo sięgnięcie do
normy dopełnienia (/prawa materialnego). Będą to przepisy prawa administracyjnego materialnego, oraz zespół
przepisów postępowania administracyjnego. Będziemy mieć do czynienia z rozległością regulacji prawnych
stanowiących źródło określenia treści normy dopełnienia. W rezultacie zespół przepisów określających treść normy może
być różny w każdej sprawie administracyjnej.
Orzeczenie staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy.
Skutek pozytywny prawomocności orzeczenia oznacza związanie stanem prawnym utworzonym prawomocnym
orzeczeniem, tj. oceną legalności (zgodności) aktu lub czynności organu administracji publicznej.
Skutek negatywny prawomocności orzeczenia powoduje niemożność modyfikacji orzeczenia w postępowaniu
sądowo administracyjnym. Skutek ten skierowany jest przede wszystkim do strony, wyłączając możliwość…. W
konsekwencji skutek ten jest skierowany również do sądu, wyłączając możliwość uwzględnienia wniosków. Stanowi on
powagę rzeczy osądzonej wyroków sądu administracyjnego, uregulowanej w art. 171. Żadne prawomocne postanowienie
sądu nie ma powagi rzeczy osądzonej.
2. Prawda czy fałsz?
a. Kontrola działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem dokonywana jest przez
sąd w pełnym zakresie. Wobec tego, skoro sąd nie jest związany granicami zaskarżenia, to żadna część
zaskarżonej decyzji (aktu) nie korzysta z domniemania prawidłowości. Prawda, art. 134.
b. Zakresem rozpoznania sądu administracyjnego objęte są wszystkie rozstrzygnięcia wydane w danej
sprawie administracyjnej. Prawda.
c. W przypadku ustalenia przez sąd, że decyzja została wydana bez podstawy prawnej sąd uchyla taką
decyzję. Fałsz, art. 145 § 1 pkt. 2 – nieważność.
d. Sąd uwzględniając skargę pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydawaną indywidualnej
sprawie podatkowej, stwierdza jej bezskuteczność. Fałsz, uchyla ją.
e. Po rozpoznaniu skargi na uchwałę rady gminy, sąd może wyrokiem orzec o niezgodności aktu z prawem.
Prawda, wynika z ustawy samorządowej (lex specialis w stosunku do psa).
f. Sąd uwzględniając skargę jednostki samorządu terytorialnego na akt nadzoru uchyla ten akt. Prawda.
g. W razie oddalenia skargi, sąd sporządza uzasadnienie wyroku z urzędu. Fałsz, oddalenie skargi –
wniosek.
h. Postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego o umorzeniu postępowania w sprawie podlega
zaskarżeniu do NSA w drodze zażalenia. Fałsz, skarga kasacyjna, bo kończy.
i. Prawomocność orzeczenia stwierdza się wyłącznie na wniosek strony. Fałsz, art. 169.
__________________________________________________________________________________________________
KPA. Ćwiczenia 21 (8.05.13.)
Środki odwoławcze

I.
II.
(powtórka ze skargi kasacyjnej i skarga o wznowienie postępowania)
20 kpa, 20 pytań psa – 3 warianty
Wskaż postanowienia zaskarżalne zażaleniem:
a. Postanowienie o stwierdzeniu swej niewłaściwości przez NSA i przekazaniu sprawy któremuś z WSA
i. Nie, bo wydawane przez NSA
b. Postanowienie WSA o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji
c. Postanowienie WSA o podjęciu postępowania
d. Postanowienie WSA o odrzuceniu skargi
i. Nie, bo skarga kasacyjna, art. 183.
Wskaż typy orzeczeń, które może wydać NSA po rozpoznaniu skargi kasacyjnej od wyroku wojewódzkiego sądu
administracyjnego:
a. Wyrok o uchyleniu wyroku WSA i umorzeniu postępowania w sprawie
i. Postanowienie – art. 189 psa – forma postanowienia
b. Wyrok o uchyleniu wyroku WSA i oddaleniu skargi
i. Art. 188 – orzeczenie reformatoryjne
c. Wyrok o uchyleniu wyroku WSA i przekazaniu sprawy temu sądowi do ponownego rozpoznania
i. WSA – orzeczenie reformatoryjne. NSA uchyla i zamienia się w WSA i rozpoznaje skargę, którą
składamy do WSA. Oddalenie skargi jedną z form (188)
ii. C – 185
III.
Prawda / fałsz
1. Zwyczajnymi środkami odwoławczymi w postępowaniu sądowo administracyjnym są skarga kasacyjna, zażalenie
i skarga o wznowienie postępowania. Fałsz.
2. Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowo administracyjnym jest środkiem odwoławczym uruchamiającym
postępowanie o charakterze apelacyjnym. Fałsz.
a. Ustawodawca wzorował się na kasacji w postępowaniu cywilnym.
3. Co do zasady, NSA jest związany granicami skargi kasacyjnej co do przedmiotu zaskarżenia i podstaw skargi
kasacyjnej.
a. Prawda. Co do zasady, ale jest nieważność, którą bierze z urzędu.
4. NSA jest związany zgłoszonym w skardze kasacyjnej wnioskiem, co do sposobu rozstrzygnięcia skargi. Fałsz.
a. Nie jest związany – NSA może spokojnie wydać inne orzeczenie.
5. Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowo administracyjnym ma charakter suspensywny. Prawda.
a. Skarga kasacyjna ma charakter suspensywny.
b. Skarga kasacyjna przysługuje od każdego wyroku WSA, nie ma żadnego ograniczenia co do WSA.
c. Na postanowienie o oddaleniu skargi kasacyjnej służy zażalenie.
d. Przymusem adwokacko-radcowskim objęte sporządzenie skargi, ale przy zażaleniu również – o
odrzuceniu skargi kasacyjnej.
e. Czy błędna wykładnia może polegać na uchyleniu przepisu?
f. Termin do złożenia skargi od doręczenia.
g. Po rozpoznaniu skargi kasacyjnej NSA orzeka wyrokiem, lub postanowieniem.
h. Rozpoznanie skargi kasacyjnej w całej izby – nie, najwyżej 7 sędziów rozpoznaje skargę kasacyjną.
i. Jeżeli dojdzie do uchylenia wyroku i przekazania do WSA – musi być inny skład.
j. Zażalenie. Art. 194 – kiedy zażalenie przysługuje – postanowienia WSA, mogą być gdzie indziej – art.
86, wnosimy w ciągu 7 dni za pośrednictwem sądu wojewódzkiego. Skarga kasacyjna, a zażalenie –
przewidziana instytucja autokontroli orzeczenia. Zażalenie na własne postanowienie – może je
wyeliminować jeżeli jest błędne. Jeżeli zażalenie zarzuca nieważność lub jest oczywiście uzasadniona.
k. Zażalenie na posiedzeniu niejawnym.
6. Unieważnienie prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego może nastąpić wtedy, gdy orzeczenie to
zostało wydane w sprawie, która ze względu na osobę, lub przedmiot nie podlegała orzecznictwu sądu
administracyjnego w chwili orzekania. Prawda.
7. Na skutek wniosku o unieważnienie prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego NSA może unieważnić w
całości lub w części będące przedmiotem zaskarżenia prawomocne orzeczenie i odrzucić skargę w całości lub w
części. Prawda.
8. Uchwała pełnego składu NSA jest podejmowana zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. Fałsz.
9. Uchwała podjęta przez NSA jest wiążąca w sprawie, w której doszło do jej podjęcia na podstawie pytania
prawnego składu orzekającego, ale ten skład orzekający może zainicjować postępowanie prowadzące do
odstąpienia od stanowiska przyjętego w uchwale. Fałsz.
10. Uchwały NSA formalnie nie wiążą jeśli mają charakter abstrakcyjny. Prawda
11. NSA podejmuje uchwały w sytuacji, gdy wystąpi o to organ administracji, który ma wątpliwości co do sposobu
wykładni przepisów mających zastosowanie w sprawie rozpoznawanej przez ten organ. Fałsz.
IV.
Wznowienie postępowania sądowo administracyjnego (nadzwyczajny środek, niesuspensywny; art. 285)
1. Ogólne warunki dopuszczalności wznowienia postępowania są następujące:
a. Musi istnieć orzeczenie
b. Orzeczenie musi być prawomocne
c. Kończące postępowanie w sprawie.
2. Podstawy skargi o wznowienie postępowania można podzielić na trzy grupy (egz.):
a. Przyczyny nieważności (Art. 271) [bezwzględne, wyrok zawsze uchylony]
b. Właściwe przyczyny restytucyjne (art. 273) [wyrok uchylony, gdy stwierdzimy związek przyczynowy]
c. Wznowienie z uwagi na orzeczenie TK (art. 272)
3. Do wznowienia postępowania z przyczyn nieważności właściwy jest sąd, który wydał zaskarżone orzeczenie, a
jeżeli zaskarżono orzeczenia sądów obu instancji, właściwy jest NSA. Do wznowienia postępowania na innej
podstawie właściwy jest sąd, który ostatnio orzekał w sprawie. Skargę o wznowienie postępowania wnosi się w
terminie 3 miesięcy. Termin ten liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia, a
gdy podstawą jest pozbawienie możności działania lub brak należytej reprezentacji – od dnia, w którym o
orzeczeniu dowiedziała się strona, jej organ lub jej przedstawiciel ustawowy. W sytuacji określonej w art. 272 §
1 skargę o wznowienie postępowania wnosi się w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie orzeczenia
Trybunału Konstytucyjnego. Po upływie lat 5 (termin materialno prawny, nie można wznowić) od
uprawomocnienia się orzeczenia nie można żądać wznowienia, z wyjątkiem przypadku, gdy strona była
pozbawiona możliwości działania lub nienależycie umocowana.
4. W postępowaniu wywołanym wniesieniem skargi o wznowienie postępowania można wyróżnić trzy etapy:
a. Badanie wymagań formalnych skargi o wznowienie postępowania i dopuszczalności wznowienia na
posiedzeniu niejawnym;
b. Badanie dopuszczalności wznowienia na rozprawie;
c. Rozpoznanie sprawy na nowo w granicach, jakie zakreślają podstawy wznowienia, które obejmuje
badanie prawdziwości podstaw oraz właściwe rozpoznanie sprawy.
5. Sąd ma jednak możliwość po rozważeniu stanu sprawy połączenia etapów.
6. Po rozpoznaniu sprawy sąd może:
a. Oddalić skargę o wznowienie postępowania;
b. Uwzględnić skargę o wznowienie postępowania i zmienić zaskarżone orzeczenie;
c. Uwzględnić skargę o wznowienie postępowania i uchylić zaskarżone orzeczenie i skargę odrzucić lub
umorzyć postępowanie.
7. W przypadku, gdy podstawą skargi o wznowienie postępowania było istnienie dwóch prawomocnych orzeczeń
dotyczących tej samej sprawy, sąd może:
a. Uchylić jedno utrzymując w mocy zaskarżony wyrok
b. Uchylić zaskarżone orzeczenie i orzec co do istoty sprawy lub przekazać sprawę.
__________________________________________________________________________________________________
KPA. Ćwiczenia 22 (22.05.13.)
Powtórka z p.s.a.




Przedtermin - pytania z teorii: o normy prawne, o interes prawny wg Bernatzika. Nie było pytań z postępowania
egzekucyjnego. Egzekucja pobieżnie. Zdarza się jedno, max 2 pytania. Pierwsze 100 stron – na wykładzie i
adminie z teorii, a jest to ważne. Koszty – tylko to co w podręczniku. Postępowanie cywilne – podobieństwa, a
różnice z postępowaniem cywilnym, a administracyjnym. Czym się charakteryzują normy prawa materialnego.
23/40 na db
Model mieszany jeżeli chodzi o kontrolę sądową – sądy powszechne i administracyjne. Sąd powszechne –
ubezpieczenia społeczne. Decyzje w ubezpieczeniach i odwołanie do sądu powszechnego. Przykład kontroli
dokonywanej przez sądy powszechne o charakterze bezpośrednim – sąd powszechny odnosi się wprost do
działania administracji. Sądy powszechne mogą zmienić. Sądy administracyjne orzekają w sposób kasatoryjny.
Skarżący może zrealizować tylko cel bezpośredni zaskarżenia, który polega na eliminowaniu decyzji z obrotu
prawnego. Nie zrealizuje pośredniego – wydania decyzji zgodnego z żądaniem.
Co mogę skarżyć do sądu administracyjnego? Art. 3, są ustawy samorządowe.

















Uchwała Rady Gminy – ktoś czyj interes prawny został naruszony. Wojewoda może skarżyć. On generalnie sam
stwierdza nieważność. Czy jest ograniczenie co do zakresu? Nie, może zaskarżyć każdą uchwałę.
Zaświadczenia? Zaświadczenie nie, ale odmowa.
Akty, lub czynności z art. 3 pkt. 4. Dokonano wpisu do rejestru gruntu, nie było podstaw, żeby to robić w formie
decyzji, więc jest to czynność. Osoba zainteresowana może złożyć skargę, że dokonano takiego wpisu. Co musi
zrobić, aby skutecznie zaskarżyć? Wezwać do usunięcia naruszenia prawa w terminie 14 dni i 30 dni na
wniesienie skargi od dnia odpowiedzi, albo 60 od dnia wezwania.
Jeżeli chodzi o decyzje – musimy wcześniej złożyć odwołanie.
Postanowienie o niedopuszczalności odwołania? Czy można zaskarżyć? Kończy w postępowania w sprawie.
Co skarżymy:
o Zaskarżalne zażaleniem
o Kończące postępowanie w sprawie. Odmowa przywrócenia terminu, uchybienie terminu.
o Rozstrzyganie sprawy co do istoty
KPA. Czy można stwierdzić nieważność postanowienia o niedopuszczalności odwołania jako organ? W trybie
nieważności? Od czego zależy możliwość stwierdzenia nieważności postanowień? Art. 126 – jeżeli chodzi o tryb
wznowienia, stwierdzenia nieważności – także do tych postanowień. Art. 134 postanowienie o
niedopuszczalności odwołania i wniesienia zażalenia.
Czy ma znaczenie czy decyzja wydana w postępowaniu podatkowym, wyłączonym? Izba Finansowa w NSA na
gruncie ordynacji podatkowej również skarżymy do NSA.
Uznaniowe decyzje podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Co tutaj jest najważniejszego?
Kontrolujemy czy to uznanie nie jest dowolne i patrzymy, czy organ podjął wszystkie działania, żeby ustalić stan
faktyczny.
Jak składamy skargę? Decyzja wójta – odwołanie do SKO i decyzja SKO. Decyzje SKO doręczono dzisiaj. Co
zrobić, aby zaskarżyć decyzję SKO? Termin na wniesienie skargi wynosi 30 dni od dnia doręczenia. Można
złożyć wniosek o przywrócenie. Wniosek składamy do sądu administracyjnego do organu, który wydał decyzję,
za pośrednictwem organu.
Organ ma akta sprawy. Co organ powinien wiedzieć, jakie przepisy powinien stosować? Może skorzystać z
instytucji autokontroli – może sam stwierdzić, że decyzja jest zasadna. Termin do skorzystania z autokontroli
połączony z terminem rozprawy – do rozpoczęcia rozprawy, czyli nawet po przekazaniu akt może dokonać
autokontroli. Ma to być decyzja zgodna z intencją skarżącego. Przepis na gruncie psa podobny do tego kpa. Na
gruncie odwołania – można uwzględnić w całości, ale inne strony muszą wyrazić zgodę na taką zmianę w kpa. A
w psa niema – można niezależnie od stanowiska innych stron uwzględnić taką skargę.
Jeżeli organ się zdecyduje na autokontrolę. Można dalej zaskarżyć do sądu.
Czy organ uwzględniający skargę prokuratora, to czy można składać skargę do sądu, czy trzeba wnieść odwołanie
od decyzji autokontrolnej  skarga. Niezależnie od tego jaki organ, zawsze służy skarga na decyzję
autokontrolną.
Inaczej niż na gruncie kpa organ na gruncie psa nawet jak uwzględni skargę, to musi przekazać akta sądowi.
Termin 30 dni. Czy mogą go spotkać negatywne konsekwencje? Grzywna. Art. 55. Czy coś musi organ jeszcze
zrobić przekazując akta sprawy? Odpowiedź na skargę – odnieść się do zarzutów w skardze. Jeżeli wszystko jest
w porządku, to sąd administracyjny to bada.
Jeżeli skarga wniesiona jest po terminie, to sąd odrzuca skargę. Sąd po terminie odrzuca skargę postanowieniem,
może to być na posiedzeniu niejawnym. Jeżeli skarga w terminie, a sąd stwierdził, że po terminie, to możemy to
zaskarżyć zażaleniem, albo skargą kasacyjną. Zażalenie – musimy znaleźć konkretny przepis, że zażalenie
przysługuje. Czy jest taki przepis? Nie mamy. Czy służy skarga kasacyjna? Służy, bo skarga kasacyjna
przysługuje od postanowień WSA jeżeli mają charakter kończący postępowanie w sprawie, a nie ma wyraźnego
przepisu kończącego.
Postanowienie o umorzeniu postępowania – służy nam skarga kasacyjna. Bo nie ma zażalenia, a kończy.
Kiedy sąd powinien umorzyć:
Śmierć strony,
Cofnięcie skuteczne skargi. Ale sąd musi to zaakceptować, bada aby cofnięcie nie powodowało obejścia
prawa, czy nieważności.
Autokontrola, wnieśliśmy skargę, organ uwzględnił, przekazuje akta do sądu. Czy jest podstawa do skargi? Tak,
bo się stało bezprzedmiotowe.
Organ stwierdza nieważność decyzji, sąd w takie sytuacji powinien postępowanie zawiesić. Jeżeli zobaczy, że
organ stwierdza nieważność – to umarza postępowanie.
Braki formalne skargi. Sąd wzywa do uzupełnienia pod rygorem odrzucenia. Art. 58 – sąd odrzuca skargę, gdy
nie uzupełniono w terminie braków formalnych skargi.
Kwestia wstrzymania. Czy jest skutek suspensywny? Wniesienie skargi nie ma charakter suspensywnego. Kto
może? Organ z urzędu i na wniosek, a sąd tylko na wniosek. Postanowienie w sprawie wstrzymania aktu podlega
zaskarżeniu? Można złożyć zażalenie? Na odmowę art. 194 par. 1 i pkt. 2 – na wstrzymanie i na odmowę
wstrzymania zażalenie.
Wstrzymanie wykonania kiedy traci moc? Orzeczenie kończące sprawę w I instancji.
o
o








Postępowanie uproszczone i mediacyjne
Postępowanie mediacyjne. Prowadzi je sędzia, lub referendarz sądowy. Po co ono jest i kiedy może być
uruchomione? W Praktyce postępowanie mediacyjne nie istnieje. Kto może wystąpić z wnioskiem o
uruchomienie postępowania mediacyjnego? Czy może uczestnik obligatoryjny (brał udział w postępowaniu
administracyjnym, ale nie zaskarżył)? Nie, wniosek skarżącego, lub organu. Może być z urzędu przez sąd. Jeżeli
byłoby skuteczne, to dalej organ powinien albo uchylić albo zmienić decyzje.
Czy rozstrzygniecie podlega zaskarżeniu? Tak, można wnieść, co więcej skargę rozpoznaje sąd łącznie z I skargą.
Postępowanie uproszczone. Na czym polega? Wada wznowienia, albo wada nieważności. Jeżeli jest
przypuszczenie, to nie można tylko stwierdza się wadę. Można samemu zgłosić wniosek, a żadna strona w
terminie 14 dni się nie sprzeciwi. A także wtedy, kiedy organ nie przekazuje akt sprawy i sąd decyduje się na
orzekanie bez akt sprawy.
Orzeczenia sądowe










WSA. Skład 3 osobowy.
Sposób orzekania przez sąd administracyjny. Czy jest związany granicami skargi, zarzutami podniesionymi w
skardze? Nie jest związany. Co wyznacza granice? Sprawa administracyjna. Oznacza to, że ważne że
zaskarżyliśmy decyzje, a sąd powinien zbadać.
Kontrola wgłąb, wszerz. Wgłąb czyli tak daleko, jak sięga sprawa – do I decyzji, art. 135 można wszystkie środki.
Wszerz – jeżeli cześć decyzji, to sąd może rozszerzyć.
Decyzja wydana przez organ z naruszeniem właściwości. Sąd stwierdza nieważność, a nie uchyla.
Sąd oddala, uwzględnia uchylając, albo stwierdza decyzje z naruszeniem prawa.
Jeżeli sąd oddala skargę, to co dalej mamy zrobić? Co dalej się dzieje? Składamy wniosek o uzasadnienie, bo bez
uzasadnienia nie mogę złożyć skargi kasacyjnej. Przy uwzględnieniu z urzędu uzasadnia. Przy oddaleniu musi
być wniosek, a przy uwzględnieniu sąd sam doręcza.
Jak uzasadniamy postanowienia? Art. 163. Postanowienia sąd uzasadnia gdy podlegają zaskarżeniu. 163 par. 2 –
na posiedzeniu niejawnym sąd doręcza z urzędu stronom.
Norma dopełnienia, norma odniesienia.
Istotą postępowania sądowo-administracyjnego sformułowanie zwrotu stosunkowego. Sięgamy najpierw do
normy odniesienia, która nam wskaże jakie są kryteria oceny.
Art. 145 wskazuje jakie są wady i art. 1 usa – zgodność z prawem (norma odniesienia)
Norma dopełnienia – w każdej sprawie inna.

Skarga kasacyjna. Składamy za pośrednictwem WSA. Co może zrobić WSA? Czy jest autokontrola? Jest taki
przepis? Tak jak w kpc i kpk, że jeżeli zażalenie zarzuca nieważność, lub jest oczywiście uzasadnione –
autokontrola przy zażaleniach, a przy skardze kasacyjnej póki co niema.
 WSA dostaje skargę po terminie. Czy może sam wyeliminować? Może odrzucić skargę kasacyjną. Robi to w
formie postanowienia, na które służy zażalenie. Szczególne zażalenie, bo na postanowienie o odrzuceniu skargi
kasacyjnej, a inne zażalenia – żeby złożyć takie zażalenie musimy skorzystać z fachowca – przymus adwokackoradcowski.
 Skarga kasacyjna. Co jeżeli była po terminie, a WSA przekazał? NSA może odrzucić. Czy służy na to zażalenie?
Nic nie służy, bo możemy skarżyć postanowienie WSA w tej kwestii. Jeżeli WSA nie wezwał braków, a mógł
wezwać.
 Art. 186 – zadość wymaganiom dla pisma w postępowaniu sądowym. Oznaczenie orzeczenia, przytoczenie
podstaw, wniosek o uchylenie lub zmianę – te elementy muszą być skardze i one nie podlegają uzupełnieniu. Inne
podlegają uzupełnieniu, ale te trzy nie.
 Orzekanie przez NSA. Jest związany granicami skargi, ale z urzędu bierze pod uwagę nieważność. NSA może
wziąć z urzędu tylko nieważność.
 Jeżeli skarga do WSA została wniesiona po terminie i sąd wojewódzki powinien odrzucić. Jak NSA powinien
postąpić? Jakie orzeczenie powinien wydać? Najpierw musi uchylić wyrok WSA i skargę odrzucić. Robi to w
formie wyroku, czy postanowienia? Art. 189 – forma postanowienia.
 Czy może NSA reformatoryjnie orzekać? Może. Ale muszą być spełnione przesłanki z art. 188 - naruszenie prawa
materialnego. Skarga na decyzje, uchyla wyrok WSA i oddala, albo uwzględnia skargę poprzez uchylenie decyzji,
lub stwierdzenie jej nieważności.
 Jeżeli SNA uchyla wyrok WSA i przekazuje sprawę to skład musi być inny. WSA związany oceną NSA w
wyroku.
 Art. 190 – sąd któremu sprawa przekazana związany wykładnią prawa NSA.
__________________________________________________________________________________________________

Podobne dokumenty