Pobierz - ASSECURO

Komentarze

Transkrypt

Pobierz - ASSECURO
ll()t /nlrrll 11 .qif
Ass:cuRo'
Deklaracja
zgodno6ci
WE
ASSECURO
Al. Krakowska184a
Sp.z o. o. LazylWarszawy
o6wiadcza,2eurz1dzenie
opisaneponizej:
05-552W6lkaKosowska
Z GTETKAPROWADNICAASTOP
URZADZENTA
SAMOZACISKOWE
Typ (odmiany):
AC4O2|02
jest zgodny
2005r.
z postanowieniami
Rozporzqdzenia
MGz dnia2lgrudnia
w sprawie zasadniczych
wymagari dla Srodkdwochrony indywidualnej
i Dyrektywy Rady 89/686/EWGoraz w okre5lonychprzypadkachz normE
normqzharmonizowanq
nr:
krajowqtransponujEcE
EN353-2:2002
jest identyczny
ze 6rodkiemochronyindywidualnej
bgdqcymprzedmiotem
cerffikatuocenytypuWEnr:
Sprzql do podooszerira
nocowarna laounKof
SDrzql zabezp|eczatacy
przed !Padkrem
z wysokosc!
lnstaracl9 r senvrs
Szkolenra w zakrcs,e:
. tiezpreczneJ pracy
na wysokosc
- podnos26nra
1.1(l!rk0w
Pom arcw P0la
E ektromagnelycznego
wydanympzez:
0082/s6s/
160| 02I 02I 0022
BdPaul
de Fontaine,17,
CETE
APAVE
SUDEUROPE
Centred'Essais
- France,
no 0082
Langevin
38600FONTAINE
podlegaprocedurze
MG z dnia 2lgrudnia
okre6lonejw $41 Rozpozqdzenia
wymagaridla Srodk6wochronyindywidualnej
2005r.w sprawiezasadniczych
i art. 11 pkt. B Dyrektywy Rady B9/686/EWGpod nadzoremjednostki
notyfikowanej:
CIOP-PIB Nr 1437
ul. Czerniakowska16, 00-701 warszawa
Data:20,08.2007
Lazy
Miejscowo6i:
: Michal Tokarzewski
ds. Marketingui Spzedazy
. ASSECURO
Al. KrakowskalS4 a . 05-552WolkaKosowska. Pola'rd.
Sp. z o.o. . Lazykiwarszawy,
. h. t t p :riw w wa s s e c u rcoo m . p l.
. t e l l + 4 8 2 2 )7 5 77 5 1 2 . t a x 7 5 7 7 77 3 . t e l k o m 0 6 0 53 1 40 1 0 . e - m a i li:n t o @ a s s e c u r o . cpol m
.'!l|,.:]i]]|:l::.l:|i]lr.j.:l]t.4R5]''].i|ji':;|,Ji.|iic,'|,l|]:'1.:!]^!r