„W poszukiwaniu diamentów” – działania PPPP w Skierniewicach mające na

Komentarze

Transkrypt

„W poszukiwaniu diamentów” – działania PPPP w Skierniewicach mające na
„W poszukiwaniu diamentów” –
działania PPPP w Skierniewicach mające na
celu wyszukiwanie , diagnozowanie i
rozwijanie zdolności u dzieci.
Opracowanie: mgr Anna Jaskólska
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skierniewicach
Podstawa prawna działań


Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w
sprawie szczegółowych zasad działania publicznych
poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni
specjalistycznych
Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w
sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach
„Dziecko rodzi się wszechstronnie
uzdolnione, z pełną możliwością
rozwoju we wszystkich kierunkach,
potencjalną wybitną inteligencją
i zadatkami na rozwijanie wielkiej
twórczości oraz dużym talentem
społecznym. Trzeba stworzyć mu
możliwości ich maksymalnego
rozwoju.”
David Lewis
Badania na terenie Poradni
Określenie poziomu rozwoju poznawczego
 Analiza wytworów
 Analiza opinii nauczycieli, instruktorów,
mentorów
 Analiza opinii rodziców

„RUSZ GŁOWĄ”
BADANIA PILOTAŻOWE
POTENCJAŁU TWÓRCZEGO
DZIECI KL. IV - VI
Badania miały na celu określenie:
oryginalności myślenia,
 płynności i giętkości w myśleniu,
 niekonwencjonalnego sposobu pracy
z zadaniami,
oraz
opracowanie indywidualnie dobranych zestawów
ćwiczeń rozwijających predyspozycje twórcze

Zastosowane narzędzia i techniki
badawcze:
Rysunkowy Test Twórczego Myślenia K.K. Urbana
i H.G. Jellena
 Ankieta dla rodziców D. Lewisa „Moje dziecko …”
 Arkusz sprawdzający giętkość myślenia.
 Zmodyfikowana wersja „Testu Kółek” E. P. Torrance'a
 Lista kontrolna dla nauczyciela – opracowanie własne

Przebieg projektu









Uzgodnienia z dyrektorem szkoły.
Rozmowy z wychowawcami kl. IV – VI – przedstawienie założeń i
celów projektu oraz przebiegu badań.
Przekazanie zestawu dokumentów dla rodziców (pismo
przewodnie, zgoda na uczestnictwo w badaniach, wywiad
środowiskowy, ankieta).
Wypełnienie arkusza „Lista kontrolna dla nauczyciela”.
Przeprowadzenie badań potencjału twórczego w trzech grupach
(kl. IV,V,VI).
Rozmowy z wychowawcami klas – omówienie przebiegu badań.
Opracowanie wyników badań.
Przygotowanie indywidualnych zestawów ćwiczeń rozwijających
predyspozycje twórcze.
Spotkanie podsumowujące projekt z wychowawcami i rodzicami
uczniów uczestniczących w badaniach.
Karta dla rodzica
Zestaw ćwiczeń
Podsumowanie badań
Wszystkie badania miały charakter indywidualny, aby
uniknąć naśladownictwa ze strony rówieśników.
Oprócz funkcji diagnostycznej spełniały również funkcję
terapeutyczną i relaksującą. Uczniowie z wielkim
zapałem pokonywali kolejne zadania.
Zajęcia z uczniami na terenie szkół
„AKADEMIA BYSTRZAKA” zajęcia warsztatowe rozwijające myślenie
twórcze i kreatywność
Cele zajęć:
Cel nadrzędny: stymulacja zachowań twórczych, rozwijanie
zachowań kooperacyjnych






Cele szczegółowe:
stymulacja wyobraźni,
wykształcenie umiejętności nietypowego wykorzystania
przedmiotów, dostrzegania, niecodziennych możliwości w
codziennych zjawiskach,
rozbudzanie twórczej postawy wobec języka i jego możliwości,
rozwijanie umiejętności wykorzystywania pozawerbalnych kanałów
komunikacyjnych,
praca nad koordynacją wzrokowo-ruchową,
rozwijanie umiejętności improwizacji, wchodzenia w różne role,
rozwijanie otwartości i akceptacji dla rozwiązań stosowanych przez
innych,
„AKADEMIA
BYSTRZAKA”
Zajęcia na terenie Poradni






Przekraczanie schematów myślowych prowokowanie do
korzystania z umiejętności kreatywnego myślenia w sytuacjach
zabawowych
Burzenie stereotypów myślowych, kształtowanie umiejętności
giętkości i płynności myślenia
„Łamanie głowy” ćwiczenie giętkości myślenia
Ciągi skojarzeń usprawnianie procesów myślowych,
Transformacje rozwijanie wyobraźni i twórczości
Burza mózgów ćwiczenie umiejętności wysuwania pomysłów i
weryfikowania ich
CIEKAWE POMOCE WYKORZYSTYWANE
W PRACY Z DZIEĆMI
CIEKAWE POMOCE WYKORZYSTYWANE
W PRACY Z DZIEĆMI
CIEKAWE POMOCE WYKORZYSTYWANE
W PRACY Z DZIEĆMI
CIEKAWE POMOCE WYKORZYSTYWANE
W PRACY Z DZIEĆMI
Inne działania Poradni
MONIKA
Inne działania Poradni
 Wystawa
fotograficzna na terenie Poradni
 Kontakt z dyrektorem Bolimowskiego
Parku Krajobrazowego
 Spotkanie z zawodowym fotografem
WYSTAWA – KATEGORIA PEJZAŻE
WYSTAWA – KATEGORIA ROŚLINY
WYSTAWA – KATEGORIA ZWIEZRĘTA
Kreatywny student
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Podobne dokumenty