IK listopad.indd - Gmina Kleszczów

Komentarze

Transkrypt

IK listopad.indd - Gmina Kleszczów
nr21-22/257-258•1-30XI2008•RokXVII•bezpłatnybiuletynsamorządowy•ISSN1505-1692
Święto Niepodległości
Przygotowane dla nowych inwestorów grunty o powierzchni 28,5
hektara, położone w Strefie Przemysłowej w Kleszczowie, zostały
nagrodzone medalem w ogólnopolskim konkursie „Grunt na medal”.
Strefa na medal
roczyste podsumowanie konkursu
U i ogłoszenie wyników odbyło się
7 listopada w Warszawie. W trakcie konG
łówne obchody 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
odbyły się w Kleszczowie we wtorek, 11 listopada. Uczestnicy uroczystości zgromadzili się o godzinie 16.00 pod Pomnikiem
Niepodległości, w parku przy ulicy Głównej.
Ten skromny, kamienny pomnik powstał w
1928 roku z inicjatywy nauczyciela szkoły w
Kleszczowie, Cyryla Marcinkowskiego.
Oprawa rocznicowej uroczystości była
wyjątkowa. Przybyły na nią poczty sztandarowe: Urzędu Gminy, szkół samorządowych
oraz jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
Wartę przy pomniku pełnili harcerze z kleszczowskiego gimnazjum, grała Młodzieżowa
Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów.
Ceremonię złożenia kwiatów pod pomnikiem poprzedziły dwa wystąpienia. Nauczyciel historii Michał Rejniak przedstawił
krótki szkic o historii ziemi kleszczowskiej
w czasie zaborów. Wójt gminy Kazimiera
Tarkowska w swoim przemówieniu zwróciła
uwagę na trudy, związane z budową polskiej
państwowości po 123 latach niewoli.
- Trzeba pamiętać, że wolnej Polski
doczekały wyłącznie pokolenia zrodzone
w niewoli. Nasi przodkowie żyjący w 1918
roku nie znali smaku wolności – mówiła.
- Wcześniej mieli nad sobą administrację
pruską, austriacką, albo rosyjską. Posługiwali się obcym pieniądzem, w szkołach
uczyli się znienawidzonych języków zaborców. W 1918 roku wolność była więc dla
Polaków wielką niewiadomą. Tylko ludzie
z ogromną wyobraźnią i z taką charyzmą,
jaką wyróżniał się Józef Piłsudski - mogli
zacząć na porozbiorowym gruzowisku budowę instytucji nowego, wolnego państwa.
O tym jak wielkie to zadanie i jak wielkie
wyzwanie Polacy przekonywali się stopniowo w kolejnych latach.
Wójt K. Tarkowska przypomniała też
historię powstania kleszczowskiego pomnika, wzniesionego przy udziale mieszkańców Kleszczowa i uczniów miejscowej
szkoły na 10-lecie odzyskania niepodległości.
å ciąg dalszy na str. 12
Bilans na plus
Rozmowa z Kazimierą Tarkowską, wójt gminy Kleszczów
- W listopadzie mija połowa obecnej kadencji. Jakie są najważniejsze osiągnięcia samorządu gminy Kleszczów w tym okresie?
- Zacznę od sprawy, którą może się pochwalić niewiele polskich samorządów. Chodzi o
uchwalenie w dziewięciu naszych sołectwach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. To sprawa bardzo ważna, bo pozwala nam realizować kolejne zadania zapisane w strategii
rozwoju gminy Kleszczów. Ma także wielkie znaczenie dla naszych mieszkańców oraz firm, którym
uchwalenie planów znacznie skróciło drogę i czas potrzebny do załatwienia spraw, dotyczących
budowy i rozbudowy domów mieszkalnych i budynków produkcyjnych. Uważam, że uchwalenie
planów, przeprowadzone w większości w 2007 roku, dało gminie nowe możliwości rozwojowe.
å ciąg dalszy na str. 3
ferencji, która poprzedziła uroczystość
wręczenia nagród podsumowano efekty dwóch poprzednich edycji konkursu
„Grunt na medal”, organizowanego przez
Polską Agencję Informacji i Inwestycji
Zagranicznych (PAIiIZ) we współpracy z urzędami marszałkowskimi. Celem
konkursu jest wybranie
16 najlepszych lokalizacji
dla nowych inwestycji w
Polsce - po jednej w każdym województwie.
Zgłoszone przez samorządy lokalizacje
(w tym roku było ich 332)
wizytował audytor reprezentujący PAIiIZ oraz
przedstawiciele urzędów marszałkowskich. Te najlepsze wybrano właśnie po
przeprowadzeniu audytu. Medale oraz
certyfikaty przyznane samorządom mają
pomóc laureatom konkursu w promowaniu terenów inwestycyjnych. PAIiIZ deklaruje, iż wyróżnione w konkursie działki będą rekomendowane w pierwszej
kolejności inwestorom zagranicznym.
W trakcie konferencji, która poprzedziła uroczystość wręczenia nagród
przedstawiciele PAIiIZ podsumowali
efekty dwóch poprzednich edycji konkursu „Grunt na medal”. Okazuje się, że inwestorzy rozpoczęli już inwestycje na 75
proc. gruntów nagrodzonych w 2005 roku
oraz na połowie działek, nagrodzonych
w 2006 roku. Robert Kwiatkowski – wiceprezes PAIiIZ, bazując na doświadczeniach z dotychczasowej współpracy z inwestorami zagranicznymi, opisał walory,
jakimi powinny cechować się tereny najchętniej wybierane przez inwestorów.
å ciąg dalszy na str. 2
2
Informator
KLESZCZOWSKI
Foto: PAIiIZ
NR 21-22/257-258
Strefa na medal
Jak to robią górale?
- Powinny być to grunty o uregulowanym
stanie prawnym, posiadające aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
wyposażone w pełną infrastrukturę techniczną oraz drogową, wyróżniające się dobrą dostępnością komunikacyjną – mówił przedstawiciel PAIiIZ.
O promocyjnych walorach konkursu
„Grunt na medal” opowiedział uczestnikom
konferencji zastępca burmistrza opolskiej gminy Gogolin, która należy do grona laureatów
zeszłorocznej edycji konkursu.
Medal, którym nagrodzono inwestycyjne
grunty w Kleszczowskiej Strefie Przemysłowej nr 2 wręczył wójt Kazimierze Tarkowskiej
wicemarszałek województwa łódzkiego Artur
Bagieński, a certyfikat - prezes (PAIiIZ) Paweł
Wojciechowski.
(s)
J jęła działania związane z pozyskiwaniem energii ze źródeł geotermalnych.
Uzbrojenie dla Bogumiłowa
przyszłym roku zakończy się kom-
W pleksowe uzbrajanie Kleszczowskiej
Strefy Przemysłowej nr 4 (Bogumiłów). Są
to tereny inwestycyjne przeznaczone przede
wszystkim dla firm zajmujących się przetwarzaniem odpadów z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii recyklingu.
Do tej pory do strefy został doprowadzony gazociąg i linia energetyczna 110
kV. Gmina sfinansowała także budowę
stacji transformatorowych i ujęcia wody
o wydajności 100 m sześć. na godzinę. Do
końca roku 2008 powstanie nitka głównego wodociągu, licząca prawie 2,4 km długości.
Najpoważniejsze inwestycje związane z przygotowaniem terenów dla nowych
inwestorów zostały zaplanowane na 2009
rok. Trwają procedury przetargowe, związane z wyłanianiem wykonawców, którzy w
Kleszczowskiej Strefie Przemysłowej nr 4
zbudują: stację uzdatniania wody, oczyszczalnię ścieków, sieci kanalizacyjne i wodociągowe oraz drogi.
Stacja uzdatniania wody wyposażona
będzie m.in. w filtry służące do odżelaziania wody i instalację służącą do jej napowietrzania. Powstaną tu dwa naziemne zbiorniki o łącznej pojemności 1000 m sześć, które
pozwolą zgromadzić zapas wody.
Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia
ścieków, obsługująca firmy na terenie strefy w Bogumiłowie ma mieć wydajność 100
m sześć. na godzinę. Zaplanowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej będą liczyć
7,7 km długości, a kanalizacji deszczowej
– 8,2 km długości. Długość sieci wodociągowej wyniesie ponad 8 km, a długość dróg
i ciągów pieszo-jezdnych – ponad 8,6 km.
(s)
KOMUNIKAT
Gminna Komisja Wyborcza w Kleszczowie na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2008 roku ukonstytuowała się w sposób następujący:
1. Krzysztof Zasuwa– przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
2. Justyna Stępień - z-ca przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej
3. Renata Borowska - członek Gminnej Komisji Wyborczej
4. Ilona Dworzyńska - członek Gminnej Komisji Wyborczej
5. Joanna Guc - członek Gminnej Komisji Wyborczej
6. Agnieszka Muskała - członek Gminnej Komisji Wyborczej
7. Krystyna Tatara - członek Gminnej Komisji Wyborczej
Siedziba Komisji mieści się w budynku Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, pokój nr 1,
tel. (044) 731-31-10.
Komisja ustaliła harmonogram dyżurów przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych w wyborach
uzupełniających do Rady Gminy Kleszczów w okręgach wyborczych Nr 5 i Nr 7. Dyżury odbywały
się w dniach:
• 18 listopada
• 19 listopada
godz. 1300 - 1700
godz. 1300 - 1500
• 20 listopada
• 21 listopada
godz. 1300 - 1530
godz. 1300 - 2400
Listy kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kleszczów dokonywane były na
piśmie w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kleszczowie do godz. 2400 w dniu 21 listopada.
ak wiadomo gmina Kleszczów pod-
Zanim zostanie rozpoczęte wiercenie pilotażowego otworu przedstawiciele lokalnego samorządu, a także Zakładu Komunalnego „Kleszczów” (w imieniu gminy będzie
inwestorem odwiertu), odwiedzają miejsca,
w których energia z głębi ziemi jest już wykorzystywana. Wspominaliśmy o zorganizowanej latem tego roku wizycie w Uniejowie.
Kolejne miejsca, które w drugiej połowie września odwiedziła wójt Kazimiera
Tarkowska wraz z radnymi, przedstawicielami Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów
i pracownikami Urzędu Gminy to obiekty
Geotermii Podhalańskiej w Bańskiej Niżnej oraz Zakopanem, a także Laboratorium
Geotermalne w Bańskiej Niżnej, w którym
prace badawcze nad wykorzystaniem energii ze źródeł termalnych prowadzą naukowcy z Zakładu Energii Odnawialnej Instytutu
Gorąca woda płynie potężnymi rurami
Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.
Bańska Niżna w gminie Szaflary korzysta z energii gorących wód podziemnych od
lat 90. Gorące źródła znalezione tu zostały
podczas wierceń, robionych w ramach poszukiwań złóż ropy naftowej. Z ogrzewania
geotermalnego korzystają nie tylko mieszå ciąg dalszy na str. 4
WÓJT GMINY KLESZCZÓW
informuje,
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy w Kleszczowie ul. Główna 47
zamieszczony został wykaz nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Gminie Kleszczów w obrębach
geodezyjnych:
• Kleszczów - działka nr 808;
• B o g u m i ł ó w - c z ę ś ć z d z i a ł k i
nr 344/1;
• Żłobnica - działka nr 275/2.
1 XI - 30 XI `2008
å ciąg dalszy ze str. 1
- A jak Pani Wójt ocenia inwestycyjne
efekty tych dwóch lat?
- To były dobre dwa lata dla naszej gminy.
W sumie wartość zrealizowanych inwestycji wyniosła 125,6 mln zł i o tyle też zwiększyła się
wartość majątku trwałego naszej gminy. Trudno
byłoby wymieniać wszystkie zadania, które realizowaliśmy. Ale o kilku najważniejszych trzeba powiedzieć. Zacznijmy od dróg. W ciągu minionych dwóch lat został zbudowany najdłuższy
odcinek obwodnicy – ze Żłobnicy do Kamienia.
Do najważniejszych dróg zmodernizowanych w
tym czasie należą drogi powiatowe na odcinku
od Łękińska do Wolicy (ulica Długa) i z Kleszczowa do Łuszczanowic (ulica Ogrodowa). To
nie tylko poprawiło bezpieczeństwo ruchu i estetykę gminy, ale poprawiło stan uzbrojenia potencjalnych terenów pod budownictwo jednorodzinne, tak jak np. przy ulicy Długiej, gdzie
rozbudowaliśmy sieć kanalizacji oraz sieć telekomunikacyjną. W zakresie inwestycji związanych z bezpieczeństwem drogowym mieści się
także budowa pierwszej w gminie sygnalizacji
świetlnej w Łuszczanowicach.
Do istotnych inwestycji trzeba zaliczyć rozpoczęcie budowy kolejnych wielorodzinnych
domów mieszkalnych. Trzy nowe budynki powstają przy ulicy Sportowej. Ponieważ gmina
nie powinna mieć wyłączności na budownictwo
wielorodzinne stworzyliśmy warunki do uruchomienia budownictwa spółdzielczego. Spółdzielcze budynki będą sąsiadować z budynkami komunalnymi.
- Pierwszy z nowych domów ma być gotowy już w maju przyszłego roku, a dwa pozostałe – w połowie sierpnia. I ma to związek
z największą inwestycją rozpoczętą w tej kadencji, jaką jest budowa kompleksu dydaktyczno-sportowego…
- Uruchomienie kompleksu wiąże się
z zatrudnieniem nowych pracowników, wśród
nich przede wszystkim nauczycieli w tworzonej
w naszej gminie szkole ponadgimnazjalnej. Dla
nich przygotowaliśmy część nowych mieszkań.
Skoro już jesteśmy przy budowie kompleksu to
chcę powiedzieć, że rozpoczęcie tej inwestycji
jest nie tylko naszym największym sukcesem tej
kadencji, ale jest największą z dotychczas realizowanych przez naszą gminę inwestycji. I ma
szansę stać się prawdziwą wizytówką naszej
gminy na cały region łódzki.
- Wspomnijmy o innych inwestycjach,
które służą wszystkim mieszkańcom.
- Zostały przebudowane i zmodernizowane
duże odcinki sieci telekomunikacyjnej w Łuszczanowicach i Łękińsku. Ta poprawiło jakość
łączności i pozwoli na przyłączanie do sieci kolejnych mieszkańców. Rozbudowaliśmy stację
paliw w Kleszczowie, dzięki czemu powstały
dwa bardzo potrzebne obiekty, których wcześniej u nas nie było: stanowisko tankowania dla
TIR-ów oraz myjnia samochodowa. W Łękińsku
został oddany do użytku nowy, duży plac zabaw
wraz z kompleksem boisk. Nowe boiska powstały w Łuszczanowicach. W tej samej wsi kończy-
Informator
KLESZCZOWSKI
Bilans na plus
my także rozbudowę i modernizację domu kultury. Nowe boisko sportowe powstało w Żłobnicy.
Odnowione zostały boiska przy szkole w Łękińsku oraz przy domu kultury w Żłobnicy. Zmiany
na lepsze nastąpiły także w obsłudze administracyjnej mieszkańców. Wspomnę tylko o tym,
że została uruchomiona elektroniczna skrzynka podawcza, która pozwala obsługiwać dokumenty składane przez naszych klientów w formie elektronicznej.
- Wprowadzane były zmiany w funkcjonowaniu opieki zdrowotnej, z której korzystają przecież wszyscy mieszkańcy gminy
Kleszczów. Które z nich uważa Pani za najważniejsze?
- Rozpoczął działalność nowy gabinet stomatologiczny, czwarty gabinet w naszej gminie. Działa on w Szkole Podstawowej w Kleszczowie i znacznie poprawił dostępność opieki
stomatologicznej dla dzieci z gminnych przedszkoli i szkół. Najważniejszą innowacją w zakresie opieki zdrowotnej jest na pewno rozszerzenie szczepień profilaktycznych o cztery nowe
rodzaje. Jak wiadomo do 2007 roku mieszkańcom zapewnialiśmy tylko szczepienia przeciwko grypie. Od 2007 roku nasi mieszkańcy mogą
korzystać całkowicie bezpłatnie ze szczepień
przeciwko meningokokom. Jako jedna z pierwszych gmin w Polsce wprowadziliśmy szczepienia dla dziewcząt, zapobiegające zachorowaniom na raka szyjki macicy. Poza tym małe
dzieci otrzymują szczepionki przeciwko pneumokokom, natomiast w tym roku dodatkowo
wprowadzone zostały szczepienia zintegrowane dla niemowląt.
- Nowi mieszkańcy i inwestorzy zanim
podejmą decyzję o wyborze miejsca zamieszkania czy miejsca inwestycji zwracają
uwagę m.in. na poziom bezpieczeństwa publicznego w danej miejscowości…
- Samorząd gminy Kleszczów podjął w tej
kadencji działania, których efektem ma być poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego nie
tylko w Kleszczowie, ale także w pozostałych
sołectwach. Jednym z ważnych i doprowadzonych do pomyślnego finału zabiegów było „kupienie” dwóch dodatkowych etatów policyjnych,
dzięki czemu doprowadziliśmy do zwiększenia
obsady w Posterunku Policji w Kleszczowie, a
sfinansowany przez gminę zakup nowego samochodu znacznie poprawił mobilność funkcjonariuszy policji. Ważne dla poprawy stanu
bezpieczeństwa przeciwpożarowego w naszej
gminie było zakupienie nowych ciężkich samochodów pożarniczych, z których dwa wyposażone są w sprzęt ratownictwa drogowego.
- Kompleks dydaktyczno sportowy
„SOLPARK Kleszczów” stanie się przyszłą
wizytówką gminy. Jednak Kleszczów staje
się coraz lepiej rozpoznawalny w Polsce już
teraz. Co ma na to największy wpływ?
- Bardzo ważną rolę promocyjną spełniają
ogólnopolskie konkursy i rankingi oraz zajmowane w nich przez naszą gminę wysokie miej-
3
sca. Nieprzerwanie od sześciu lat Kleszczów
zdobywa główne nagrody w konkursie „Gmina Fair Play” oraz w rankingu inwestycyjnym
polskich samorządów. Najważniejsze dla gminy sukcesy minionych dwóch lat to także zdobycie nagrody w konkursie „Teraz Polska” oraz
zwycięstwo w konkursie „Grunt na medal”. Obydwa te wydarzenia miały miejsce w 2008 roku.
Widoczne efekty przynosi też udział gminy w
różnego rodzaju imprezach i wystawach promocyjnych. Byliśmy obecni m.in. na otwartych
imprezach regionalnych, takich jak Jarmark Wojewódzki, a także na specjalistycznych imprezach targowych.
Nowe budynki komunalne przy ul. Sportowej
- Były też nagrody w takich konkursach
jak „Wójt Roku 2006” czy tytuł „Najbardziej
podziwianego samorządowca” w kategorii wójtów.
- Te nagrody przełożyły się na zwiększone
zainteresowanie naszą gminą mediów, a przez
to również inwestorów. Przykładowo po konkursie „Wójt Roku 2006” w 2007 roku podpisaliśmy
7 porozumień z nowymi inwestorami. Jedna firma z tego grona już rozpoczęła działalność,
dwie kończą budowę zakładów, a kolejna zaczęła inwestycję. Zwiększyło się zainteresowanie naszymi inicjatywami i rozwiązaniami, na
których mogą się wzorować inne samorządy.
Ważne jest to, że publikacje, które pojawiają się
w mediach przy okazji nagród dla gminy , albo
takich indywidualnych sukcesów, niewiele kosztują. Wykupienie czasu reklamowego na antenie telewizji czy radia, lub powierzchni w gazetach kosztuje zwykle dość dużo pieniędzy.
- W każdym bilansie są pozycje już zrealizowane i takie, których – z różnych przyczyn – nie udało się załatwić. Czy może Pani
dokonać też takiego podsumowania?
- Wspomnę o trzech sprawach. Nie udało się rozpocząć zaplanowanej budowy IV etapu obwodnicy gminnej. Problemem jest brak
pozwolenia na budowę spowodowany odwołaniami właścicieli gruntów. Nie zaczęliśmy też
modernizacji Domu Kultury w Kleszczowie z powodu problemów z projektantami. Już na początku 2009 roku będziemy mieć pozwolenie na
te inwestycję. Nie udało się również w widoczny
sposób poprawić funkcjonowania na terenie całej gminy Internetu.
- Dziękuję.
Rozmawiał: Jerzy Strachocki
4
Informator
KLESZCZOWSKI
NR 21-22/257-258
Jak to robią górale?
å ciąg dalszy ze str. 2
kańcy, ale także szkoła, remiza strażacka i kościół. Dzięki rozbudowie sieci grzewczej PEC Geotermia Podhalańska zaczęło zarabiać
także na ogrzewaniu Zakopanego. Gorąca woda ze źródeł w Bańskiej Niżnej wspomaga miejską kotłownię.
Oprócz obiektów służących do ciepłowniczego wykorzystania
energii geotermalnej przedstawiciele gminy Kleszczów obejrzeli
dwa ośrodki rekreacyjne. Działający od wiosny tego roku niewielki
kompleks basenowy „Termy Podhalańskie” w Szaflarach położony
jest ok. 300 metrów od „zakopianki”. Udostępniono tu cztery baseny
wypełnione wodą o temperaturze od 28 do 37 st. C. oraz brodzik dla
dzieci. Baseny wyposażone są w wiele urządzeń do hydromasażu.
Drugi z oglądanych obiektów jest w końcowej fazie budowy. To
ośrodek w Bukowinie Tatrzańskiej – „Bukowiańskie Termy”. Powstaje tu 12 basenów, z których 6 będzie mieścić się pod dachem.
Wiele osób zamiast wyjeżdżać z Zakopanego do oddalonych o wiele kilometrów kąpielisk termalnych po słowackiej stronie wybierze
pewnie wizytę w Bukowinie Tatrzańskiej.
- Obiekty, które obejrzeliśmy pod Tatrami są nieporównanie
większe od tych w Uniejowie – mówi Paweł Bujacz, przewodniczący
Sesja nr 25
odczas październikowego posiedzenia Rady Gminy uzu-
P pełnione zostały składy komisji problemowych. Nowym
członkiem Komisji Rewizyjnej został Jacek Pacholik. Zgodnie ze
statutem gminy Kleszczów komisja ta ma liczyć 6 radnych. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został jej dotychczasowy wiceprzewodniczący – Jacenty Kociniak. Uzupełniony został także
skład Komisji Budżetu, Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Do jej składu radni powołali Pawła Bujacza, który – przypomnijmy – od 30 września jest nowym przewodniczącym Rady
Gminy Kleszczów.
13 grudnia zakończy się kadencja dotychczasowej Powiatowej
Rady Zatrudnienia w Bełchatowie. W tym gremium swoich przedstawicieli mają m.in. samorządy z terenu naszego powiatu. Do tej
pory przedstawicielem gminy Kleszczów w PRZ była Barbara Pietrzyk – pracownik Urzędu Gminy w Kleszczowie. Radni postanowili przedłużyć jej mandat w pracach rady i ponownie zgłosili
B. Pietrzyk jako kandydatkę do pracy w PRZ.
Na wniosek Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów radni wyrazili zgodę na sprzedaż dodatkowej działki w Strefie Przemysłowej w Żłobnicy spółce Arix Polska. Działka o powierzchni 4,3 ara
przylega do gruntów, które spółka kupiła już w żłobnickiej strefie z myślą o rozwoju swojej inwestycji. Cena zakupu dodatkowej działki wyniesie 6,23 zł/ m kw. Ponadto Rada Gminy wyraziła
zgodę na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych
w obrębie Kleszczów, Bogumiłów i Żłobnica trzem mieszkańcom
gminy, którzy złożyli wnioski w tej sprawie.
Rada przyjęła uchwałę intencyjną w sprawie przejęcia przez
gminę Kleszczów zadania publicznego z zakresu oświaty, należącego do właściwości Powiatu Bełchatowskiego. Ma to związek z planami utworzenia w 2009 roku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, w którego ramach funkcjonować będzie Liceum
Ogólnokształcące oraz Technikum Nowoczesnych Technologii.
Te zadania gmina będzie mogła przejąć od powiatu po zawarciu
szczegółowego porozumienia.
Rada uchwaliła ponadto, ze ekwiwalent wypłacany członkom
OSP za udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych wyniesie 10 zł za każdą godzinę akcji lub szkolenia. Obowiązek ustalenia takiego ekwiwalentu nałożyła na Radę Gminy
zmieniona ustawa o ochronie ppoż, która obowiązuje od 25 września br.
(s)
Budowa kąpieliska termalnego w Bukowinie Tatrzańskiej
Rady Gminy. – Rozmawiając z przedstawicielami Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej w Bańskiej Niżnej dowiadywaliśmy się o tym,
jak działa ciepłownia zasilana wodami geotermalnymi oraz jakie
były kolejne etapy tej wielkiej inwestycji. Obejrzeliśmy także do jakich innych celów gospodarczych może być stosowane ciepło ze źródeł termalnych.
(s)
GOPS pomaga w nowy sposób
D
ziewięć bezrobotnych osób, które korzystają obecnie z zasiłków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie, rozpoczęło cykl szkoleń zawodowo-psychologicznych.
Dzięki nim zostaną przygotowane do podjęcia pracy zawodowej.
Projekt nosi nazwę „Kleszczowski Klub Integracji jako sposób
na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
i realizowany jest z pomocą środków Europejskiego Funduszu
Społecznego – Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”, za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.
W programie szkoleń znalazł się m.in. kurs z podstaw obsługi komputera, zajęcia z obsługi kas fiskalnych, kurs tzw. minimum sanitarnego, a także szkolenie z podstaw BHP. W połowie
listopada uczestnicy szkoleń zaczęli zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym.
- Ta część zajęć ma polegać na indywidualnych spotkaniach ze specjalistami - mówi Maria Bujacz, kierownik GOPS
w Kleszczowie. – Chodzi o budowanie poczucia wartości uczestników szkolenia i wspólne określenie ich predyspozycji zawodowych. To powinno pomóc zachęcić osoby długotrwale bezrobotne do aktywnego poszukiwania pracy.
W ciągu czterech miesięcy, przeznaczonych na realizację
projektu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, uczestnicy
szkoleń otrzymują po 239 zł miesięcznego wsparcia. To rodzaj
dodatku szkoleniowego, który przysługuje niezależnie od zasiłków celowych (np. na zakup opału czy odzieży) wypłacanych
przez GOPS. Uczestnicy szkoleń są świadomi, że jeśli zrezygnują z udziału w zajęciach, albo będą na nie przychodzić niesystematycznie utracą przyznany dodatek szkoleniowy.
„Kleszczowski Klub Integracji” to zupełnie nowe doświadczenie w działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie. „Dajemy wędkę zamiast ryby” – to najbardziej obrazowe podsumowanie idei, która doprowadziła do
realizacji tego projektu. Dofinansowanie uzyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniesie 73 595,62 zł, natomiast
środki własne, wykorzystane w realizacji projektu przez GOPS
to 8634,13 zł.
(s)
1 XI - 30 XI `2008
Informator
KLESZCZOWSKI
Odnowiony certyfikat ISO
Z
ETOM – CERT Sp. z o.o. - firma zajmująca się certyfikacją firm oraz instytucji poinformowała wójt Kazimierę
Tarkowską o odnowieniu certyfikatu na system zarządzania jakością w Urzędzie Gminy w Kleszczowie. Decyzję tę poprzedził
dwudniowy audyt zewnętrzny, przeprowadzony w połowie października we wszystkich referatach. Audytorzy zewnętrzni firmy ZETOM – CERT Robert Sikorski i Jerzy
Surmacz sprawdzali sposób stosowania pro-
cedur wymaganych przez system zarządzania jakością w codziennej pracy Urzędu Gminy. Na podstawie ich pozytywnej
opinii Komisja Techniczna ZETOM-CERT
Sp. z o.o. podjęła decyzję o odnowieniu certyfikatu ISO 9001:2001 na kolejne trzy lata.
Normy związane z tymże certyfikatem
mają być stosowane – tak jak dotychczas
– w zakresie realizacji zadań publicznych,
świadczenia usług administracyjnych oraz
projektowania inwestycji gminnych.
(s)
“ARREKS” ma piętnaście lat
W chwili rozpoczęcia działalności Agen-
październiku minęło piętnaście lat od
cji Rozwoju Regionalnego „Arreks” SA w
Kleszczowie. Ta rocznica była okazją do okolicznościowego spotkania władz spółki i jej
pracowników z przedstawicielami samorządu gminy Kleszczów. Gmina jest obecnie
głównym akcjonariuszem ARR „Arreks” SA,
a mieszkańcy gminy –głównymi odbiorcami
świadczonych przez nią usług.
Prezes zarządu spółki, Romana Gąsowska
podczas swojego wystąpienia na jubileuszowym spotkaniu powiedziałam m.in.:
- Ciągle się rozwijamy i podejmujemy
nowe, nie zawsze łatwe wyzwania. Po 15 latach działalności obsługujemy przeszło 1100
abonentów telefonicznych, prawie 800 abonentów internetowych, dzięki naszym pożyczkom oraz dogodnym warunkom oferowanym
w Inkubatorze Przedsiębiorczości rozpoczęło
lub rozwinęło swoją działalność gospodarczą
kilkadziesiąt firm, w większości z terenu gminy Kleszczów. Skutecznie też aplikujemy o dostępne środki unijne realizując z powodzeniem
projekty szkoleniowe dla mieszkańców gminy.
Pomagamy także podwyższać kwalifikacje zawodowe prowadząc niezbędne kursy z zakresu
prawa pracy, obsługi kas fiskalnych czy norm
HCCP. W naszych działaniach współpracujemy z najlepszymi: Telekomunikacją Polską
S.A., PKN ORLEN S.A. oraz innymi liczącymi
się organizacjami i instytucjami.
Najlepsze życzenia dla zarządu i pracowników na kolejne lata funkcjonowania spółki
złożyli na ręce R. Gąsowskiej wójt Kazimiera
Tarkowska oraz przewodniczący Rady Gminy, Paweł Bujacz. Wójt wręczyła ozdobny ta-
lerz z wygrawerowanymi życzeniami wielu
sukcesów w dalszej działalności „Arreksu”.
WAŻNE DATY W HISTORII SPÓŁKI
lmaj 1993 – złożenie wniosku o wpis do rejestru
handlowego w Piotrkowie Trybunalskim,
lsierpień 1993 – zatwierdzenie statutu ARR ARREKS S.A.,
lpaździernik 1993 – rozpoczęcie działalności
Spółki z siedzibą w Bełchatowie,
lkwiecień 1994 – powstanie Ośrodka Doskonalenia zawodowego ADEPT w ramach ARR ARREKS S.A.,
lczerwiec1994 – ustanowienie funduszu pożyczkowego i rozpoczęcie działalności pożyczkowej dla przedsiębiorstw,
lrok 1994 – koncesja na usługi telekomunikacyjne (rozpoczęcie działalności jako operator
telekomunikacyjny),
lrok 1998 – rozpoczęcie świadczenia usługi dostępu do Internetu po łączach telefonicznych,
lwrzesień 2000 - przeniesienie siedziby spółki
do Kleszczowa,
lrok 2001 – wprowadzenie stałego łącza internetowego SCI,
lgrudzień 2003 – utworzenie Kleszczowskiego
Inkubatora Przedsiębiorczości,
lwrzesień 2005 – wprowadzenie szerokopasmowego dostępu do Internetu DSL,
lgrudzień 2006 – sieć radiodostępowa, wyjście
z usługami telekomunikacyjnymi poza gminę
Kleszczów,
lluty 2008 – koncesja na obrót paliwami ciekłymi,
lmarzec 2008 – rozpoczęcie działalności stacji
paliw w Kleszczowie pod marką „BLISKA” PKN
ORLEN S.A.
(s)
AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO „ARREKS” S.A.
zaprasza
na bezpłatne porady prawnika i doradcy zawodowego w każdą środę,
do 4 lutego 2009 roku, w godz. 1615 do 1715 w siedzibie firmy w Kleszczowie przy ul. Głównej 122, w ramach realizowanego przez Agencję projektu pt. „Mobilni zawodowo - równanie szans mieszkańcom terenów wiejskich” z Działania 6.3 współfinansowanego przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”.
Z porad mogą korzystać mieszkańcy terenów wiejskich powiatu bełchatowskiego, pajęczańskiego i radomszczańskiego.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
5
Komunikaty
Autobusy szkolne
Zgodnie z wnioskiem podjętym na listopadowym
posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
autobusy dowożące dzieci do szkół i przedszkoli
na terenie gminy Kleszczów będą zatrzymywać
się tylko na przystankach autobusowych.
Stomatolodzy
• W gabinecie stomatologicznym w Gminnym
Ośrodku Zdrowia zapisy pacjentów na grudzień
prowadzone będą 26 listopada (środa) od godz.
9.00.
• W gabinecie stomatologicznym w Łękińsku
zapisy pacjentów na grudzień prowadzone
będą 28 listopada (piątek) od godz. 14.00.
• W gabinecie stomatologicznym w Łuszczanowicach zapisy pacjentów prowadzone są na
bieżąco.
• przypominamy, że gabinet stomatologiczny
w SP Kleszczów zajmuje się głównie profilaktyką
i leczeniem dzieci ze szkół samorządowych
w gminie Kleszczów.
Lekarze specjaliści
Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi przyjmować będą
pacjentów w czwartki: 4 i 11 grudnia. Zmiana ta jest
spowodowana okresem świątecznym.
***
Lekarz ginekolog z powodu wyjazdu
szkoleniowego nie będzie przyjmował pacjentek
w dniu 27 listopada. Ten dzień odpracował 20
listopada.
Dyżur OION
Najbliższy termin dyżuru przedstawiciela
bełchatowskiego Ośrodka Informacji dla Osób
Niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Kleszczowie to 4 grudnia (czwartek) – godz. 8.30 – 13.15.
AGENCJA ROZWOJU
REGIONALNEGO „ARREKS” S.A.
w Kleszczowie informuje, iż od listopada ulegają
zmianie godziny pracy biura i tak:
TELEFONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA jest
czynne od poniedziałku do piątku od 7.15 do 20.00.
W pozostałych dniach zgłoszenia awarii są przyjmowane przez pocztę głosową pod numerem 924 (z telefonów stacjonarnych) lub 044 731-37-13 (z telefonów komórkowych);
BIURO OBSŁUGI ABONENTÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH ARR „ARREKS” S.A. jest czynne:
l PONIEDZIAŁEK - 7.15-15.15
l WTOREK - 7.15-17.00
l ŚRODA - 7.15-15.15
l CZWARTEK - 7.15-15.15
l PIĄTEK - 7.15-15.15
ZAPRASZAMY!
6 I n f o r m a t o r K L E S Z C Z O W S K I EKO-REGION apeluje
ziesięć lat temu gmina Kleszczów jako jeden z pionier-
D skich samorządów rozpoczęła w gospodarstwach na swo-
im terenie segregację odpadów. Już przed rozpoczęciem tej akcji mieszkańcy byli informowani, jakie rodzaje odpadów należy
wrzucać do poszczególnych pojemników. Ta ekologiczna edukacja
prowadzona była za pomocą ulotek oraz publikacji zamieszczanych
w „Informatorze Kleszczowskim”.
Od 1998 roku na terenie gminy
przybyło wielu nowych mieszkańców. Być może nie wszyscy znają prawidłowe zasady segregacji
odpadów. Za pośrednictwem „Informatora” spółka EKO-REGION
przypomina jakie rodzaje odpadów
powinny trafiać do poszczególnych
pojemników i jakie błędy są najczęściej popełniane przez mieszkańców. Wydaje się, że takie przypomnienie przyda się wszystkim.
Szanowni mieszkańcy
Gminy Kleszczów
EKO-REGION sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie przeprowadza
zbiórkę tworzyw sztucznych, szkła
i makulatury z pojemników przydomowych z Państwa gospodarstw
oraz z pojemników ogólnodostępnych na terenie całej Gminy Kleszczów. Ze względu na duży wzrost
zanieczyszczeń surowców, szczególnie w pojemnikach przydomowych, Spółka EKO-REGION zwraca się do Was z apelem o właściwą
segregację odpadów, a w szczególności o:
MECHANIKA POJAZDO
WA
DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
l
l
l
l
l
blacharstwo i lakiernictwo
geometria kół
ustawianie świateł
obsługa klimatyzacji
części zamienne.
Andrzej Siwczyk
97-410 Kleszczów, Wolica 174
Kom. 697 784 825, kom. 513 196 815
tel. (044) 731 42 83 [email protected]
NR21-22/257-258
• umieszczanie w pojemnikach do segregacji tylko tych odpadów
do zbiórki których pojemniki są przeznaczone tj.
• do zielonych pojemników na szkło – czyste opakowania szklane bez zawartości (słoiki, butelki, opakowania ze szkła przeźroczystego);
• do żółtych pojemników na tworzywa sztuczne typu PET i metal
– czyste opakowania z tworzyw sztucznych i metalu bez zawartości (butelki typu PET, butelki po chemii gospodarczej, czyste
baniaki, wiadra, miski plastikowe, czystą folię opakowaniową,
czyste puszki stalowe i aluminiowe, stal, aluminium);
• do niebieskich pojemników na makulaturę – czyste, suche opakowania z papieru i tektury, prasę kolorową, gazety.
• nieumieszczanie w pojemnikach odpadów:
• niebezpiecznych - pojemników zabrudzonych olejami i farbami,
żarówek, świetlówek, baterii, akumulatorów;
• komunalnych – wszelkich odpadów organicznych oraz opakowań zabrudzonych lub zawierających substancje organiczne,
popiołu, porcelany;
• budowlanych – szkła okiennego, zabrudzonej folii budowlanej,
styropianu, wapna, betonu, papy, gumy;
• poeksploatacyjnych z samochodów – elementów gumowych,
plastikowych, metalowych i szklanych;
• sprzętu RTV i AGD oraz jego elementów.
Dołączone zdjęcia, wykonane na terenie Gminy Kleszczów
w dniu 20.09.2008 r. przedstawiają obraz niewłaściwej segregacji.
Żywimy nadzieję, że w przyszłości nie spotkamy się już z takim sposobem wykorzystywania pojemników do selektywnej zbiórki.
EKO-REGION sp. z o.o. z/s w Bełchatowie
INFORMACJA
Przypominamy mieszkańcom gminy Kleszczów, że
odpady segregowane odbierane są nieodpłatnie.
Sprawy dotyczące:
l zawierania umów na odbiór odpadów,
l zamiany pojemników na odpady,
l wymiany pojemników
prowadzi w imieniu spółki EKO-REGION
Pani Dorota Fryś, zamieszkała w Kleszczowie
przy ul. Źródlanej15.
Tel. kontaktowy: 0661 179 876.
1XI-30XI`2008
InformatorKLESZCZOWSKI
Szkolne wieści
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
30 października odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów
pierwszych klas. Po zaprezentowaniu programu artystycznego,
przygotowanego pod kierunkiem wychowawczyń - Elżbiety Roczek i Stanisławy Więcławskiej, uczniowie klasy I a i I b złożyli przysięgę na szkolny sztandar. Potem dyrektor szkoły Ewa Stawiak-Kołba dokonała pasowania pierwszoklasistów na ucznia.
W klasach czekał
już słodki poczęstunek, przygotowany
przez rodziców najmłodszych uczniów.
***
Uczniowie klas
IV - VI wzięli udział
w wieczornicy, zorganizowanej z okazji przypadającego
na 31 października
popularnego w krajach anglojęzycznych święta Halloween. Impreza miała
nie tylko pokazać
uczniom tradycje
związane z tym świętem, ale umożliwić im rozwijanie umiejętności językowych. Prezentacje w języku angielskim przygotowały zespoły, w których skład wchodziły wiedźmy, potwory, duchy i inne upiory. Jedno z zadań polegało na odszukaniu ukrytych
na terenie szkoły dyń. Szukanie miały ułatwić instrukcje w języku angielskim. Impreza została zorganizowana przez nauczycielki języka angielskiego – A. Kuśmierek i P. Ochocką.
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
Już po raz trzeci szkoła zajęła I miejsce w powiatowym konkursie „Moja gmina, miejscowość jest czysta”, organizowanym
w ramach akcji „Sprzątanie Świata 2008”. W konkursie premiowane są szkoły, które wykażą się największą ilością zebranych
śmieci. Uczniowie z Łękińska zebrali 80 worków śmieci. Organizatorem konkursu było:
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej i Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Nagrodą był
dyplom oraz zestaw książek o tematyce przyrodniczej.
***
Uczniowie zdobyli nagrody w dwóch konkursach plastycznych
zorganizowanych przez
Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomsku. W V edycji konkursu plastycznego „Pocztówka z wakacji” zwyciężyła Aldona Knysiak z klasy IV. Nagrodę za trzecie miejsce otrzymała też Wiktoria Bębnowska z klasy
II, a wyróżnienie - Mateusz Knysiak (kl. II).
W I edycji konkursu plastycznego „Mój pierwszy przewodnik po Europie” nagrodę specjalną za album przedstawiający kraå ciąg dalszy na str. 8
7
„Złote Gody” sześciu par
w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Klesz28 października
czowie odbyła się uroczystość jubileuszu 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego. Świętowało ją wspólnie sześć małżeństw, mieszkających obecnie na terenie gminy Kleszczów:
l Marianna i Wiesław Alamowie z Wolicy,
l Janina i Józef Frukaczowie z Łuszczanowic,
l Otolia i Marian Kochowie z Antoniówki,
l Kazimiera i Ryszard Kowalscy z Antoniówki,
l Leokadia i Józef Michałkowie z Łuszczanowic,
l Janina i Henryk Siedlarkowie z Kleszczowa.
Podczas tej sympatycznej uroczystości wójt Kazimiera Tarkowska w towarzystwie kierownik USC Krystyny Norman
wręczyła małżonkom medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, przyznane przez Prezydenta RP, a także listy gratulacyjne, kwiaty i okolicznościowe upominki.
„Niech ten szczególny dla Was dzień będzie okazją nie tylko do wspomnień, ale także do pogodnego spojrzenia w przyszłość” – to fragment listu gratulacyjnego, opatrzonego dodatkowo krzepiącym mottem, zaczerpniętym z poezji Jana
Kochanowskiego: „Nic wiecznego na świecie/ radość się z troską plecie…/ Lecz na szczęście wszelakie,/ serce ma być jednakie”.
Spotkanie było okazją do wielu wspomnień. Płynęły one
szczególnie wartko przy słodkim poczęstunku i lampce wypełnionej smacznym szampanem, którym wznoszono toast za
zdrowie i pomyślność „złotych” jubilatów w następnych latach.
(s)
HOTEL
l
RESTAURACJA
w Kleszczowie
zapraszają
na ANDRZEJKI
Sobota, 29 listopada, godz. 20.00.
l Szampan,
l 5 posiłków gorących,
l Zimna płyta
l 0,5 l wódki na parę i 1 l soku
l Kawa i herbata – bez ograniczeń
Zabawę prowadzi profesjonalny DJ.
Cena – 105 zł od osoby. Przy zgłoszeniu większej
grupy (co najmniej 5 par) – cena 160 zł od pary.
Rezerwacje: (044) 731 31 37
8
Informator
KLESZCZOWSKI
Szkolne wieści
å ciąg dalszy ze str. 7
je europejskie otrzymała uczennica kl. IV
- Natalia Buresz. Pierwsze miejsce zajęła
Aldona Knysiak (kl. IV), a miejsce III - Michał Skalski. Wszyscy nagrodzeni otrzymali atrakcyjne nagrody książkowe.
***
13 października to Europejski Dzień
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Z tej
okazji szkoła uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji „Wypadki na drogach - porozmawiajmy”, której patronuje m.in. MEN.
Jak mówi szkolny koordynator akcji - Małgorzata Jegier, w poszczególnych klasach
zostały przeprowadzone zajęcia na temat
wypadków drogowych. Uczniowie obejrzeli także prezentacje multimedialne, dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. W
sali gimnastycznej przygotowane zostało
Miasteczko Ruchu Drogowego z różnymi
przeszkodami, sygnalizacją świetlną i znakami drogowymi. Uczniowie starszych klas
mieli okazję, by przypomnieć sobie zasady
poruszania się na rowerach po drogach publicznych.
W przedszkolach
Przedszkole
w Kleszczowie
28 października odbyło się pasowanie
na przedszkolaka. Dla dzieci, które swoją przedszkolną przygodę rozpoczęły we
wrześniu tego roku, uroczystość była wiel-
kim przeżyciem. Maluszki zaprezentowały widzom przygotowany przez siebie
program artystyczny. Pasowania na przedszkolaka dokonała dyrektor przedszkola –
Ewa Jędrzejczyk, dotykając ramienia każdego dziecka wielkim lizakiem. Pamiątką
tego historycznego wydarzenia były dyplomy oraz maskotki, które otrzymał każdy maluszek.
Dodatkowym zadaniem dla uczniów
było opracowania plakatu z hasłem promującym bezpieczeństwo. W szkole przygotowana została wystawa tych plakatów.
Gimnazjum w Kleszczowie
7 listopada uczniowie pierwszych klas
złożyli uroczyste ślubowanie, stając się
tym samym pełnoprawnymi członkami
gimnazjalnej społeczności. Wypowiadając
tekst ślubowania zobowiązali się do tego,
że będą m.in. strzec honoru ucznia, uczyć
się pilnie, przestrzegać zasad życia koleżeńskiego. Najmłodszym uczniom pozostaje więc życzyć powodzenia i wielu sukcesów szkolnych.
***
W dzień Wszystkich Świętych harcerze i zuchy z Kleszczowa pełnili wartę przy
pomniku wielkiego Polaka – Jana Pawła II.
Podczas apelu, który odbył się 1 listopada
o godzinie 1800 zgromadzona brać harcerska odśpiewała hymn Związku Harcerstwa
Polskiego. Uroczystości przewodniczyła
dh Karolina Drzewiecka.
NR 21-22/257-258
Ważna lekcja
historii
T
egoroczne Święto Niepodległości było uroczyście obchodzone we
wszystkich szkołach naszej gminy. Uroczyste akademie odbyły się w tym samym
dniu – 7 listopada. W Szkole Podstawowej
w Kleszczowie uczniowie szóstych klas
(na zdjęciu) zaprezentowali program przygotowany pod kierunkiem nauczycielek: B.
Zatorskiej i D. Kuc. Przypomniano w nim
najważniejsze wydarzenia historyczne oraz
postaci, dzięki którym po 123 latach zaborów możliwe było odzyskanie przez Polskę
upragnionej wolności. Występ urozmaiciła
prezentacja multimedialna oraz pieśni wykonane przez szkolny chórek.
Opracowano z wykorzystaniem informacji i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe.
Tego samego dnia odbył się w przedszkolu doroczny „Bal Jesieni”. Wypełniły
go konkursy i taneczne korowody. Wspólną zabawę zakończył słodki poczęstunek.
Przedszkole
w Łuszczanowicach
24 października gościem przedszkolaków był listonosz. Podczas spotkania opowiedział dzieciom o roli i zadaniach poczty,
a także o pozytywnych i negatywnych stronach swojej pracy. Dzieci poznały drogę,
jaką listy pokonują od nadawcy do adresata. Mogły również z bliska obejrzeć mundur
listonosza. Wielu przedszkolaków skorzystało z możliwości przymierzenia czapki listonosza.
Grupa pięciolatków w podzięce
za wizytę zaśpiewała piosenkę „Listonosz”, a sześciolatki wręczyły piękny bukiet kwiatów.
Rocznicowe uroczystości w szkole
w Łękińsku były swoistym „Tygodniem
patriotycznym”. W dniach 3 – 7 listopada
odbyły się tu: koncert „Piękno polskiej tradycji – tańce narodowe”; spotkanie z żołnierzem Wojska Polskiego, ppor Piotrem
Kaletą, który właśnie powrócił z misji wojskowej w Kosowie; wystawa „Historia godła państwowego” oraz ekspozycja, której
głównymi postaciami byli Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski i Ignacy Mościcki. Inscenizacja, zaprezentowana 7 listopada podczas akademii
przez uczniów kl. III – VI nosiła tytuł „Jak
Polska wybijała się do Niepodległości”.
Uczniowie obejrzeli także film edukacyjny „Symbole państwowe Rzeczypospolitej Polskiej”. W przygotowaniu szkolnych
obchodów Święta Niepodległości uczestniczyli nauczyciele: E. Roczek, M. Jegier,
M. Rejniak i S. Szafrański.
Podczas akademii w gimnazjum
uczniowie recytowali poezję patriotyczną, przypominając najważniejsze fakty
z dziejów naszej ojczyzny. Nie brakowało również pięknych piosenek śpiewanych
przez gimnazjalistki. Scenariusz uroczystości był tak skonstruowany, że bez wątpienia była to przyjemna w odbiorze lekcja historii. Ukoronowaniem obchodów
był przemarsz społeczności szkolnej pod
pomnik, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Wartę przy pomniku pełnili harcerze
– uczniowie gimnazjum. W przygotowanie szkolnej uroczystości zaangażowali się
nauczyciele: I. Bujacz, I. Marcinkowska,
J. Mądrzyk, S. Szafrański.
(s)
1XI-30XI`2008
InformatorKLESZCZOWSKI
9
Mikołaj Szachniewicz nagrodzony przez Fundację
P zaliczanej zgodnie z „Regulaminem przyznawania nagród przez
twa łódzkiego. Jego wzorowe zachowanie
było widoczne przez zgłaszanie własnych
pomysłów usprawniających i poprawiających atrakcyjność organizacji życia klasy i
szkoły.
Wychowawczyni klasy nie kryła podziwu dla należytej postawy uczniowskiej, jaką
Mikołaj prezentował, a to głównie przez bezinteresowne pomaganie kolegom w nauce,
jak i podejmowanie dodatkowych zadań i
wypełnianie ich z dużym zaangażowaniem.
Mikołaj wyróżniał się wysoką kulturą osobistą poprzez okazywanie szacunku
wszystkim pracownikom szkoły i poważne traktowanie poleceń. Potrafił zapobiegać sytuacjom konfliktowym z rówieśnikami i nauczycielami,
często poprzez przejęcie roli negocjatora na rzecz rozwiązywania konfliktów. Swoją postawą wpływał na kulturę osobistą koleżanek i kolegów,
przeciwstawiając się np. przejawom wulgarności słownej.
Warto wspomnieć też o osiągnięciach sportowych Mikołaja. Najważniejsze to II m. w biegu na 100 m w mistrzostwach powiatu (Szczerców, 12.05.2008 r.), III m. w biegu na 100 m w lekkoatletycznych mistrzostwach rejonu (Szczerców, 16.05.2008 r.), II m. w sztafecie 4x100 m
w II rzucie Ligi LZS Województwa Łódzkiego (Kleszczów, 3.06.2008 r.).
Obecnie M. Szachniewicz kontynuuje z powodzeniem naukę w Łodzi, w Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Łódzkiej.
Zarząd Fundacji serdecznie gratuluje osiągnięć Mikołajowi, jego rodzicom i wychowawcom. A wszystkich uczniów zachęcamy, by wzorując
się na Mikołaju, uzyskiwali jeszcze lepsze wyniki na różnych szczeblach
współzawodnictwa.
Zarząd Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów
Kleszczowianka
wśród laureatów
SKOK W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW
ierwsza nagroda za wygranie Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowia,
Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów” do wiedzy biologicznej przypadła uczniowi kleszczowskiego gimnazjum - Mikołajowi Szachniewiczowi. Dziś chcemy przybliżyć sylwetkę absolwenta Gimnazjum im. Wł. St.
Reymonta, który jako jedyny uczeń szkoły gimnazjalnej uzyskał nagrodę
Fundacji za rok szkolny 2007/2008.
Dyrektor gimnazjum - Renata Skalska w swojej opinii dotyczącej Mikołaja Szachniewicza informowała, że już w roku szkolnym 2006/2007
zdobył on I miejsce w Szkolnym Konkursie Profilaktycznym „Daj sobie
szansę na życie bez nałogów” i zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego „I Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowia”. W roku szkolnym 2007/2008
Mikołaj zdobył tytuł laureata „II Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowia” zajmując 13 miejsce. Do konkursu został przygotowywany przez nauczycielkę Gabrielę Gąsowską. Konkurs organizowany był pod patronatem ministra
edukacji narodowej, ministra zdrowia i Fundacji „Promocja Zdrowia”.
Wychowawczyni Mikołaja - Ilona Ziemba przybliżyła nam sylwetkę swojego ucznia. Chłopiec przez wszystkie lata gimnazjum uzyskiwał
średnią ocen 5,00 i powyżej. W roku szkolnym 2005/2006 uzyskał średnią 5,00, w roku 2006/2007 – 5,31, a ostatniej klasie gimnazjum - średnią 5,63.
M. Szachniewicz przez wszystkie lata gimnazjalne dał się poznać jako
uczeń wszechstronnie uzdolniony. Na uwagę zasługuje również zakwalifikowanie się do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Historycznego oraz zajęcie I miejsca w Szkolnym Konkursie Języka Niemieckiego. Aktywnie uczestniczył w życiu szkoły i godnie ją reprezentował.
Brał udział w konkursach szkolnych zajmując wysokie miejsca (od 1 do
10). Systematycznie rozwijał swoje zainteresowania uczestnicząc w kołach zainteresowań. Corocznie angażował się w akcje charytatywne „Rodzina Rodzinie”, zbierając dary dla najbiedniejszych rodzin z wojewódz-
30
października odbyło się rozstrzygnięcie konkursu organizowanego przez bełchatowskie starostwo ”Na najładniejszą posesję w powiecie bełchatowskim”. Konkurs odbywał się po raz pierwszy. O nagrody i wyróżnienia rywalizowało 17 uczestników – wszyscy
w kategorii „posesja”. W kategorii „działka rekreacyjna” nie było zgłoszeń.
Komisja konkursowa po obejrzeniu wszystkich posesji postanowiła przyznać pierwszą nagrodę dla Anny i Leopolda Stempniów ze
Stanisławowa II w gminie Szczerców. Druga nagroda przypadła Ewie
Żuber z Wólki Łękawskiej, a trzecia - Iwonie Trojanowskiej z ulicy
Kalinowej w Kleszczowie.
(s)
Ważne dla wszystkich kierowców
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów, Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Językowego „LABORA” z Bełchatowa oraz Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie w ramach ogólnopolskiej akcji „KRZYŚ – TRZEŹWY I ŻYCZLIWY KIEROWCA”
organizują w dniu 27 listopada 2008 roku o godz. 17.00 w
Domu Kultury w Kleszczowie dla mieszkańców naszej gminy
prelekcję „Trzeźwy kierowca”.
W ramach tej akcji:
• obejrzysz film o skutkach spożywania alkoholu przez kierowców,
• prezentację okularów fatalnego widzenia, które symulują stan
po spożyciu od 1,5 do 2 ‰ alkoholu,
• otrzymasz upominki związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego.
Przyjdź, przyłącz się do naszej akcji i zostań „Krzysiem”!
ORGANIZATORZY
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KLESZCZÓW
(nie musisz być pracownikiem Elektrowni,
by korzystać z naszych usług)
• Potrzebujesz gotówki? – przyjdź do nas! Posiadamy w ofercie
atrakcyjne pożyczki na dowolny cel już od 6,5%
• Pragniesz oszczędzać? - Niezwłocznie udaj się do
naszego punktu! Dysponujemy ofertą lokat najlepszą z możliwych
- nawet do 10,5%.
Gwarantujemy 100% zwrot oszczędności do kwoty 50.000 EURO.
• Ponosisz wysokie koszty opłat za wpłaty
gotówkowe? - U nas jest solidnie, terminowo i tanio.
SKOK w Elektrowni Bełchatów
PUNKT KASOWY w KLESZCZOWIE
ul. Główna 122, Tel. (044) 731–36-47
Firma AUTO – HANDEL Grzegorz
Krokowicz prowadzi:
• Sprzedaż pojazdów sprowadzanych
z Holandii,
• Sprzedaż części nowych i używanych,
• Obsługę uroczystości weselnych
pojazdami zabytkowymi.
Tel. (044) 682 04 53,Tel. kom. 0603 097 396
www.krokowicz.com.pl
10 I n f o r m a t o r
KLESZCZOWSKI
Sport
Zagrali w Raciborzu
Od
23 do 26 października w Raciborzu odbywał się finałowy turniej LZS w piłce
nożnej. O zwycięstwo zmierzyło się osiem drużyn: MPKS Nord 98 Wysokie (woj. lubelskie),
MKS „Łucznik” Strzelce Krajeńskie (woj. lubuskie), LKS „Omega” Kleszczów (woj. łódzkie), LKS „Czarni” Otmuchów (woj opolskie),
LKS Skołyszyn (woj. podkarpackie), LKS Zatory (woj. mazowieckie), LKS „Orkan” Chorzenin
(woj. wielkopolskie), LZS Chełchy (woj. warmińsko-mazurskie).
LKS „Omega” w drodze do ogólnopolskiego finału pokonał w eliminacjach drużynę „Przyszłość” z Rogowa (woj. śląskie) 1:1 (rzuty karne 4:3).
Zwycięzcą turnieju w Raciborzu została drużyna MKS „Łucznik”, a LKS „Omega” zajął
V miejsce. Najlepszym strzelcem turnieju został
zawodnik LKS „Omega” Kleszczów – Przemysław Kornacki.
Sport
NR 21-22/257-258
Sport
Sukces A. Książka
dam Książek wygrał Mistrzo-
wał do mistrzostw Polski. Na Mistrzostwach Polski Młodzików, zwanych
„Małym Memoriałem Janusza Kusocińskiego” zajął na dystansie 600 metrów 11 miejsce w Polsce, startując w
gronie 26 najlepszych młodzików. Wynik - 1:28,25.
mistrzostwach powiatu w indywidualnych biegach przełajowych, rozegranych na Patykach koło Zelowa uczestniczyli także sportowcy z naszego gimnazjum.
W klasyfikacji drużynowej zajęli I miejsce i awansowali na mistrzostwa województwa. Nasi biegacze indywidualnie zajęli następujące lokaty: I m. – Marcin Osiewicz;
IV m. - Bartłomiej Michałek; V m. - Adam
Książek.
Halowe igrzyska LZS w Kleszczowie
W niedzielę 23 listopada sala sportowa kleszczowskiego gimnazjum będzie
miejscem sportowej rywalizacji drużyn, które wystartują w Wojewódzkich Halowych Igrzyskach LZS. Wśród nich będzie także reprezentacja LKS „Omega” Kleszczów.
Zaplanowano rozegranie następujących konkurencji: rzut lotką, szachy, warcaby, tenis stołowy, podnoszenie odważnika 17,5 kg, slalom sprawnościowy, przeciąganie liny. Na szkolnym boisku rozegrane zostaną konkurencje biegowe.
Relację z tej imprezy, która rozpoczyna się o godz. 10.00, przekażemy w następnym wydaniu IK.
WÓJT GMINY KLESZCZÓW
ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
9
Konkurs został przeprowadzony na podstawie
art.13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).
W wyniku przeprowadzonego konkursu
ofert z zakresu upowszechniania kultury
Sport
Turniej w piłce nożnej
boiskach w Łuszczanowicach i Wolicy odbył się 26 października gminny turniej Ogniw LZS w piłce nożnej.
Udział wzięły: Ogniwo Wolica, Ogniwo Kleszczów, Ogniwo Żłobnica i Oldboy Kleszczów.
Wyniki:
Oldboy Kleszczów – Ogniwo Kleszczów 5:1
Ogniwo Żłobnica – Ogniwo Wolica 0:1
Mecz o III miejsce pomiędzy Ogniwem Żłobnica i Ogniwem
Kleszczów zakończył się wynikiem 1:2. W finale Oldboye Kleszczów wysoko pokonali Ogniwo Wolicę 5:0.
Organizatorem Turnieju był Ludowy Klub Sportowy „Omega” w Kleszczowie, który ufundował również dla wszystkich drużyn nagrody rzeczowe.
Na
Sport
Mistrzostwa LZS w warcabach
26
Mistrzowie powiatu
A stwa Makroregionu Centralnego W
Młodzików w biegu na 600 m i awanso-
Jolanta Muszyńska
mistrzynią
listopada w Lututowie odbyły się indywidualne mistrzostwa Zrzeszenia LZS województwa łódzkiego w warcabach 100-polowych.
Wszyscy nasi reprezentanci przywieźli z tych mistrzostw medale i nagrody. Wśród kobiet najlepiej grała Jolanta Muszyńska, która zdobyła złoty
medal. Tuż za nią uplasowała się Jadwiga Cieślak. Wśród mężczyzn II miejsce wywalczył Łukasz Cieślak, zaś trzecie - Mariusz Grzegorczyk.
Sport
października w Wadlewie rywalizowali warcabiści z powiatu bełchatowskiego. Nasze zawodniczki w składzie:
Jolanta Muszyńska, Jadwiga Cieślak, Martyna Szymanek i Kamila Szymanek zdobyły srebrny medal. W klasyfikacji indywidualnej
Jadwiga Cieślak zdobyła II miejsce, a Jolanta Muszyńska - III.
W klasyfikacji drużynowej mężczyzn warcabiści z Kleszczowa
zdobyli IV miejsce. W drużynie tej wystąpili: Łukasz Cieślak, Szymon Madejczyk, Mariusz Grzegorczyk i Edward Urbanik.
fizycznej i sportu została wybrana oferta
Stowarzyszenia Zawodowy Klub Kolarski
DOMIN SPORT do realizacji zadania:
Szkolenie i prowadzenie grupy kolarskiej
Wysokość dotacji - 24.300,00 zł.
Sport
I rzut ligi lekkoatletycznej
gminnym w Kleszczowie odbył się I rzut ligi woNa stadionie
jewódzkiej Zrzeszenia LZS województwa łódzkiego szkół
podstawowych i gimnazjalnych. Wystartowało 436 uczniów z 23
szkół podstawowych i gimnazjów, wśród nich – uczniowie szkół
samorządowych gminy Kleszczów, zrzeszeni w LKS „Omega”.
Podajemy najlepsze wyniki naszych uczniów (do 6. miejsca):
- Kategoria: szkoły podstawowe
Joanna Wojewoda (SP Kleszczów) - II m. w biegu na 200 m,
Dominik Kuśmierek (SP Kleszczów) - III m. w biegu na 200 m,
Klaudia Jagusiak (SP Kleszczów) - II m. w biegu na 600 m,
Piotr Piętakiewicz (SP Kleszczów) - IV m. w skoku w dal.
Piotr Stawiak(SP Kleszczów) - V m. w skoku w dal,
Marta Świderska (SP Kleszczów) - I m. w skoku w dal,
Anna Zientarska (SP Kleszczów) - VI m. w rzucie piłką,
Patryk Pacholik (SP Łękińsko) - IV m. w rzucie piłką
- Kategoria: gimnazja
Paulina Niedbała - VI m. w biegu na 100 m,
Adrian Kułak - V m. w biegu na 100 m,
Adam Książek - I m. w biegu na 300 m,
Katarzyna Chojnowska - II m. w skoku w dal,
Marcin Osiewicz - I m. w skoku wzwyż,
Kamila Paryga - II m. w skoku wzwyż,
Drużyna Gimnazjum w Kleszczowie - I m. w sztafecie 4x100 m
chłopców.
1XI-30XI`2008
InformatorKLESZCZOWSKI
Sport
Sport dla wytrwałych
K wyspie Okinawa, w czasach, kiedy
arate to styl walki wypracowany na
nie należała ona do Japonii ale stanowiła samodzielne państwo - Królestwo Ryukyu.
Za twórcę karate uważa się Sokona Bushi
Matsumurę. Pełnił on funkcję szefa ochrony Królestwa Ryukyu i znał trzy style walki: Te - styl pochodzący z Okinawy, Jigenryu - japońską sztukę walki klanu Satsuma
oraz ch’nan fa - styl chiński z okolic klasztoru Shaolin. Na bazie tych trzech styli stworzył karate. Okinawa Shorin-Ryu Karate
to najstarszy, pierwszy styl karate.
Uczeń Matsumury - Anko Itosu zmodernizował karate i nadał mu dzisiejszą formę.
W kwietniu 1901 roku rozpoczął on proces
wprowadzania karate do szkół na Okinawie.
Proces zatwierdzenia karate jako elementu
kultury fizycznej w szkołach zakończył się w
1905 roku i ta data podawana jest oficjalnie
jako data wprowadzenia karate do szkół.
Rozpowszechnianie się karate poza
Okinawę rozpoczęło się w latach 1880 1910, kiedy to Okinawańczycy rozpoczęli
emigrację na Hawaje.
***
Sekcja karate Shorin-Ryu działa obecnie w LKS „Omega” Kleszczów. W porównaniu z poprzednim rokiem sekcja powiększyła swoje szeregi. Zajęcia prowadzi
Zbigniew Berłowski.
- Młodzież chętnie bierze udział w treningach – mówi trener karateków.- Trudy
treningu pozwalają im na kształtowanie
charakteru oraz na poprawę sprawności
fizycznej.
Treningi sekcji odbywają się w poniedziałki i środy w Szkole Podstawowej w Łękińsku, godz. 16.00-17.00. (s)
użą niespodzianką sprawili piłkarze
D trzecioligowej drużyny LKS „Ome-
ga” Kleszczów, pokonując w ostatnim meczu jesiennej rundy w Wartę Sieradz 1:0.
Bramkę zdobył Krzysztof Kowalski. Po
tym meczu sieradzanie stracili pierwsze
miejsce w tabeli.
Podajemy wyniki wcześniejszych meczów „Omegi”:
l 6 września – Mazur Karczew – Omega 3:0
l 13 września – Omega– MKS Kutno 2:4
(bramki: Marcin Zimoch, Rafał Jasnos)
l 20 września – Broń Radom – Omega
1:4 (bramki: Krzysztof Kowalski - 3,
Rafał Kieruzel)
PODRĘCZNY
INFORMATOR
TELEFONICZNY
POLICJA
STRAŻ POŻARNA
POGOTOWIE RATUNKOWE
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)
Informacja telefoniczna TP SA
Informacja PKS Bełchatów
Awarie telefonów „Arreks”
ARiMR - Biuro Powiatowe
ARR „ARREKS”
Apteka w Kleszczowie
(24 h)
Bank Spółdzielczy
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie
Eko-Region Sp. z o.o.
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
Jak grają piłkarze?
l 28 września - Omega– WOY Bukowiec 0:0
l 5 października - Legionovia Legionowo - Omega 2:0
l 11 października - Omega– GLKS
Nadarzyn 2:2 (bramki: Paweł Kowalski – 2)
l 18 października - Omega– Narew
Ostrołęka 0:0
l 31 października – Omega – Świt
Nowy Dwór Mazowiecki 0:0
l 8 listopada – Stal Niewiadów – Omega 2:2 (bramki: Marcin Zimoch – 2).
Po jesiennej rundzie drużyna „Omegi” zajmuje 10 miejsce w tabeli z dorobkiem 18 pkt.
Informacje z LKS „Omega” Kleszczów – Stanisław Różycki
Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47.
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 0 44 731 31 22), e-mail: [email protected]
Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TOP DRUK - Zelkowski Ryszard,
18-402 Łomża, ul. Wojska Polskiego 122 (tel. 086 473 02 12)
Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm - 0,12 zł/netto
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto
Gimnazjum w Kleszczowie
Gminne Centrum Informacji
Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GOPS - Świadczenia rodzinne
Hotel „Imperial”
Kino „Kultura” w Bełchatowie
Komenda Powiatowa Policji
KRUS - Placówka Terenowa
Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
Nadleśnictwo Bełchatów
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Państwowa Straż Pożarna
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
PGE KWB Bełchatów SA
Posterunek Policji w Kleszczowie
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Powiatowy Urząd Pracy
Rejonowy Urząd Poczty
Stacja paliw BLISKA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
Szpital Wojewódzki (centrala)
Urząd Gminy w Kleszczowie
2
Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
11
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
Zakład Komunalny „Kleszczów”
997
998
999
991
983
118 913
633-33-10
924
635-02-81
731-37-31
731-30-65
633-35-23
731-31-50
633-03-42
633-08-15
731-31-33
731-31-32
731-33-45
731-36-46
731-35-63
731-32-30
731-31-27
731-36-32
731-31-37
635-00-48
635-52-00
633-32-59
632-28-71
633-11-33
635-00-24
731-30-80
632-83-12
632-66-31
632-51-32
737-30-00
737-40-00
731-31-16
731-31-17
635-86-24
632-17-43
632-94-04
731-31-83
731-37-27
635-86-00
635-86-01
731-33-46
731-42-25
632-67-89
Centrala
731-31-10
Sekretariat
731-31-20
632-49-02
632-47-76
731-32-22
12 I n f o r m a t o r K L E S Z C Z O W S K I Święto Niepodległości
å ciąg dalszy ze str. 1
- Chcę, by wszyscy tu zebrani mieli tę świadomość, że w całej Polsce niewiele jest takich miejscowości, w których
stoją jeszcze przedwojenne pomniki upamiętniające rocznicę odzyskania niepodległości. Ten kleszczowski pomnik, choć
prosty i skromny powstał z odruchu serca
wiejskiego nauczyciela, który do swojej inicjatywy potrafił przekonać uczniów i lokalną społeczność.
O godz. 16.30 w kościele parafii p.w.
NMP Anielskiej została odprawiona Msza
św. w intencji Ojczyzny. Kazanie wygłoszone przez księdza kanonika Leona Kołka było przypomnieniem historycznych
okoliczności, które towarzyszyły procesowi tworzenia II Rzeczypospolitej. Było też
wielkim apelem o szacunek dla wolności,
której nasi przodkowie zostali pozbawieni
na ponad 120 lat.
Po zakończeniu nabożeństwa wnętrze
kościoła rozbrzmiało muzyką w wykonaniu członków Reprezentacyjnej Orkiestry
Wojska Polskiego. W programie godzinnego koncertu, w którym wystąpiło dziewięciu muzyków i dwoje solistów – Sylwia
Krzywda i Piotr Pabich, nie mogło za-
braknąć „Pierwszej Brygady”, a także najbardziej popularnych pieśni wojskowych
takich jak „Przybyli ułani”, „Wojenko, wojenko”, „Ułani, ułani, malowane dzieci”.
Mieszkańcy gminy zgromadzeni w kościele chętnie podchwytywali znajome melodie i wspólnie z muzykami wykonywali
także „Serce w plecaku”, „Nie żałujcie serca dziewczyny”, „Rozkwitały pąki białych
róż” oraz „Jak to na wojence ładnie”.
Program rocznicowych obchodów w
gminie Kleszczów uzupełniły imprezy towarzyszące: szkolne akademie, wystawa
„Historia godła państwowego” w Domu
Kultury w Kleszczowie i konkursy, o których piszemy obok.
(s)
NR21-22/257-258
Rocznicowe konkursy
Do Gminnego Konkursu Wiedzy Historycznej „Droga do wolności” zgłosiło się 25 uczniów.
Test wiedzy składał się z 30 pytań poświęconych
historii Polski w latach 1795 – 1918. W kategorii
gimnazjalnej najlepsze wyniki uzyskały uczennice
gimnazjum w Kleszczowie: I m. - Paulina Niedbała (kl. III c); II m. - Monika Krasoń (kl. II b); III m. Marta Dudzińska (kl. III b).
W kategorii szkół podstawowych najlepsze
wyniki osiągnęły: I m. - Monika Woch (kl. VI SP
w Łękińsku); II m. - Sylwia Bartosiewicz (kl. VI a
SP w Kleszczowie); III m. - Klaudia Dziuboń
(kl. VI b SP w Kleszczowie).
Autorem i pomysłodawcą pytań konkursowych
był Michał Rejniak, a konkursowej komisji przewodniczyła Renata Skalska, dyrektor gimnazjum,
a zarazem nauczyciel historii. Wszyscy nagrodzeni otrzymali piękne pozycje książkowe poświęcone
historii Polski i dyplomy. Każdy uczestnik konkursu
otrzymał pamiątkowy dyplom i flagę państwową.
Uczniowie klas I – III rywalizowali w konkursie plastycznym „Najciekawsza technika wykonania flagi lub godła państwowego”. Do organizatorów wpłynęło ponad 70 prac. Jury, któremu
przewodniczyła Bogusława Gajzler – kierownik
GOKSiR miało trudny orzech do zgryzienia. Nagrody książkowe o tematyce historycznej otrzymali: Hubert Gawłowski (SP Kleszczów), Emilia Jegier
(SP Łękińsko), Paweł Pajęcki (SP Łękińsko), Nikodem Podsiadły (SP Kleszczów), Dawid Rogoziński (SP Łękińsko), Patrycja Szczepanik (SP Kleszczów), Natalia Szczepocka (SP Łękińsko) i Oliwia
Trędkiewicz (SP Kleszczów).
Galerię prac nagrodzonych i wyróżnionych
można obejrzeć w holu GOKSiR w Kleszczowie.
(s)
AGENCJA
UBEZPIECZENIOWA
PZU
Zaprasza do zawierania ubezpieczeń
ZAPRASZAMY
PROMOCJE:
w ubezpieczeniach komunikacyjnych AC zniżka za zniżkę
l 60% zniżka w OC – zniżka 60% w AC
l 50% zniżka w OC – zniżka 50% w AC
l 40% zniżka w OC – zniżka 40% w AC
l 30% zniżka w OC – zniżka 30% w AC
l w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC zniżka importowa – 20%
l w ubezpieczeniach budynków, budowli i mienia zniżka – 20%
Ubezpieczenia rolne - 50% dotowane z budżetu państwa
Zawieranie umów z Otwartym Funduszem Emerytalnym PZU „Złota Jesień”
l
Kleszczów, ul. Główna 108 tel. 0 604 05 29 23
Agencja czynna:
• Wtorek – godz. 10.00-18.00
• Środa – godz. 10.00-16.00
• Czwartek – godz. 10.00-18.00
PZU SA

Podobne dokumenty

Poznajmy „Regulamin altany ekologicznej”

Poznajmy „Regulamin altany ekologicznej” nazywana także altaną ekologiczną, to jedyne takie miejsce na terenie gminy Kleszczów. Została utworzona dzięki wspólnej å ciąg dalszy na str. 9

Bardziej szczegółowo

Kleszczów gościł uczestników kongresu Radość i łzy

Kleszczów gościł uczestników kongresu Radość i łzy O tym jak duże będzie to przedsięwzięcie świadczy długość poszczególnych sieci. Ich odcinki wzdłuż drogi gminnej Antoniówka - Łuszczanowice Kolonia liczą ponad 1100 metrów długości, a długość sieci...

Bardziej szczegółowo