Losy zawodowe absolwentów AGH rocznik 2012 po trzech latach od

Komentarze

Transkrypt

Losy zawodowe absolwentów AGH rocznik 2012 po trzech latach od
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
Pion Spraw Studenckich
Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej
Losy zawodowe absolwentów AGH rocznik 2012
po trzech latach od ukończenia studiów/ 2015
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. St. Staszica w Krakowie
Studia stacjonarne II stopnia
Raport
Kraków, październik 2015
Spis treści
1.
Wprowadzenie ................................................................................................................................ 4
2.
Cel badania ...................................................................................................................................... 4
3.
Metodyka badania i struktura próby............................................................................................... 4
3.1.
Badana grupa........................................................................................................................... 4
3.2.
Czas przeprowadzenia badania ............................................................................................... 4
3.3.
Narzędzie badawcze ................................................................................................................ 4
3.4.
Sposób pozyskiwania danych .................................................................................................. 4
3.5.
Analiza danych ......................................................................................................................... 5
3.6.
Responsywność badania, struktura próby .............................................................................. 5
4.
Streszczenie wyników ...................................................................................................................... 8
5.
Status zawodowy............................................................................................................................. 9
6.
Absolwenci pracujący .................................................................................................................... 13
6.1.
Status prawny zatrudnienia................................................................................................... 13
6.2.
Zgodność pracy z wykształceniem ......................................................................................... 14
6.3.
Nazwy, stanowiska i profil branżowy firm zatrudniających absolwentów............................ 17
6.4.
Lokalizacja zatrudnienia ........................................................................................................ 20
6.5.
Wysokość zarobków .............................................................................................................. 26
6.6.
Przebieg kariery zawodowej od momentu ukończenia studiów........................................... 28
6.6.1.
Zmiana pracy ................................................................................................................. 28
6.6.2.
Awans i rozwój zawodowy ............................................................................................ 32
6.6.3.
Trudności w pracy zawodowej wynikające z niedostatecznej wiedzy, umiejętności i
kompetencji społecznych .............................................................................................................. 33
6.7.
Kontynuacja nauki i formy dokształcania .............................................................................. 34
6.7.1.
Edukacja w latach 2012-2015. Studia doktoranckie, podyplomowe, dodatkowy
kierunek… ...................................................................................................................................... 34
6.7.2.
Kursy, szkolenia, samokształcenie ................................................................................. 36
7.
Absolwenci prowadzący działalność gospodarczą. ....................................................................... 39
8.
Absolwenci pracujący bez formalnego zatrudnienia..................................................................... 45
9.
Absolwenci niepracujący i kontynuujący edukację ....................................................................... 45
10. Absolwenci niepracujący i poszukujący pracy ............................................................................... 47
11. Absolwenci niepracujący i nieposzukujący pracy .......................................................................... 49
12. Ocena decyzji wyboru uczelni i kierunku studiów......................................................................... 49
Załącznik 1. Wykaz firm zatrudniających absolwentów AGH 2012/2015 według wydziałów .............. 55
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
2
Załącznik 2. Wykaz odpowiedzi respondentów dotyczących trudności w pracy zawodowej wynikających
z niedostatecznej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych..................................................... 81
Załącznik 3. Wykaz uczelni/instytutów oraz kierunków studiów/dyscyplin na studiach doktoranckich,
podyplomowych oraz dodatkowych kierunkach studiów podjętych przez zatrudnionych absolwentów
w latach 2012-2015. ............................................................................................................................ 101
Załącznik 4. Wykaz uczelni/instytutów oraz kierunków studiów/dyscyplin na studiach doktoranckich,
podyplomowych oraz dodatkowych kierunkach studiów kontynuowanych przez zatrudnionych
absolwentów w roku 2015. ................................................................................................................. 103
Załącznik 5. Wykaz kursów i szkoleń podjętych przez zatrudnionych absolwentów po ukończeniu AGH
w 2012 roku. ........................................................................................................................................ 107
Załącznik 6. Wykaz odpowiedzi respondentów uzasadniających decyzję o wyborze AGH – odpowiedź
„Tak”. ................................................................................................................................................... 119
Załącznik 7. Wykaz odpowiedzi respondentów uzasadniających decyzję o wyborze uczelni –
odpowiedzi „Nie wybrałbym AGH”, „Trudno powiedzieć”. ................................................................ 138
Załącznik 8. Wykaz odpowiedzi respondentów (pisownia oryginalna) na pytanie „Czy z perspektywy
czasu zmienił/zmieniłaby Pan/Pani coś w procesie kształcenia na AGH?” ......................................... 147
Spis tabel ............................................................................................................................................. 179
Spis diagramów ................................................................................................................................... 181
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
3
1. Wprowadzenie
Badanie losów zawodowych absolwentów studiów stacjonarnych magisterskich Akademii GórniczoHutniczej po trzech latach od ukończenia studiów jest II etapem monitoringu zawodowego
absolwentów będącego następstwem I etapu badań prowadzonych do pół roku od ukończenia AGH.
Badanie przeprowadzono po raz piąty i objęto nim absolwentów rocznika 2012 reprezentujących 16
wydziałów.
2. Cel badania
Głównym celem badania była analiza przebiegu, rozwoju i awansu zawodowego absolwentów AGH
rocznik 2012 po trzech latach od ukończenia AGH w odniesieniu do:
 stanu zatrudnienia absolwentów,
 formy prawnej zatrudnienia,
 statusu zawodowego (branża i nazwa firmy zajmowane stanowiska),
 zgodności pracy z wykształceniem,
 lokalizacji miejsc pracy,
 zmiany miejsca pracy i stanowiska,
 rozwoju i awansu zawodowego,
 uzyskiwanych zarobków,
 wzrostu zarobków w trzyletniej karierze zawodowej,
 oceny wyboru ukończonej uczelni (AGH) i kierunku studiów,
 oceny dostosowania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w pracy zgodnej
z uzyskanym wykształceniem,
 kształcenia ustawicznego po ukończeniu studiów magisterskich.
3. Metodyka badania i struktura próby
3.1. Badana grupa
Absolwenci AGH studiów stacjonarnych II stopnia, rocznik 2012 reprezentujący
16 wydziałów.
3.2. Czas przeprowadzenia badania
Wrzesień-październik 2015 (po trzech latach od ukończenia studiów).
3.3. Narzędzie badawcze
Anonimowy kwestionariusz ankiety (załącznik 8.) Kwestionariusz zawiera grupę pytań identycznych jak
w ankiecie wypełnianej w I etapie badania (do pół roku od ukończenia uczelni) oraz pytania dodatkowe
dostosowane do celów II etapu badania (po trzech latach od ukończenia studiów).
3.4. Sposób pozyskiwania danych
Dane zebrano metodą CAWI (z ang. Computer Assisted Web Interview), czyli wspomaganego
komputerowo wywiadu przy pomocy formularza internetowego. Respondenci otrzymali e-mail
z linkiem do ankiety na podstawie danych kontaktowych uzyskanych podczas I etapu badań w roku
2012.
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
4
Na udział w badaniu absolwenci wyrazili zgodę podpisując deklarację uczestnictwa
w „Badaniu losów zawodowych absolwentów AGH” zgodną z Ustawą o ochronie danych
osobowych tekst jednolity Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm. wraz ze zmianą z dnia 07.03.2012r
Dz. U. 2010.229.1497, art. 1.
3.5. Analiza danych
Analiza statystyczna (liczbowa i procentowa).
Przy kodowaniu danych, obliczaniu i zestawianiu wyników korzystano z programu IBM SPSS Statistics.
3.6. Responsywność badania, struktura próby
Analizowana w I etapie badania grupa absolwentów wyniosła 2586, co stanowiło 79,2% wszystkich
absolwentów studiów stacjonarnych z roku 2012 (3267 osób). Adresy mailowe umożliwiające
przeprowadzenie II etapu badania uzyskano od 2606 absolwentów, spośród których na ankietę
rozesłaną po trzech latach odpowiedziało 1086, co stanowiło:
 33,2% absolwentów z rocznika 2012,
 41,7% absolwentów (responsywność badania), do których wysłano kwestionariusz ankiety po
trzech latach od ukończenia studiów.
Tabela 3.1. Liczba respondentów w I i II etapie badań. Rozkład liczbowy i procentowy.
Kategoria
Czas
przeprowadzenia
badania
Liczba
przebadanych
absolwentów
Absolwenci 2012
- I etap badania
2012/2013
(do pół roku od
ukończenia
studiów)
2586
Absolwenci 2012
- II etap badania
wrzesień /
październik 2015
(po trzech latach
od ukończenia
studiów)
1086
% N=2831
(liczba
absolwentów
AGH 2012)
79,2%
33,2%
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
Responsywność
badania
N=2703 (liczba
deklarujących udział
w badaniu)
95,7%
N=2606 (liczba
deklarujących udział
w badaniu)
41,7%
5
Tabela 3.2. Liczba respondentów według wydziałów. Absolwenci 2012/2015. Rozkład liczbowy i procentowy.
Liczba
absolwentów
2012
Liczba
respondentów
w I etapie badań
(2012)
Liczba
respondentów
w II etapie badań
(2015)
WEAIiIB
484
334
155
32,0%
WEiP
145
111
52
35,9%
WFiIS
97
90
40
41,2%
WGGiIŚ
211
194
76
36,0%
WGGiOŚ
305
279
119
39,0%
WGiG
300
236
85
28,3%
WH
67
48
25
37,3%
WIEiT
337
214
103
30,6%
WIMiC
147
134
53
36,1%
WIMiIP
256
191
133
52,0%
WIMiR
390
306
79
20,3%
WMN
93
85
28
30,1%
WMS
67
67
30
44,8%
WO
55
52
14
25,5%
WWNiG
80
68
29
36,3%
WZ
233
177
65
27,9%
Razem
3267
2586
1086
33,2%
Wydział
% (w odniesieniu do
liczby absolwentów
danego wydziału)
Diagram 3.1. Struktura próby według wydziałów. Absolwenci 2012/2015. Rozkład procentowy, N=1086.
WO
1,3%
WMS
2,8%
WWNiG WZ
6,0%
2,7%
WEAIiIB
14,3%
WMN
2,6%
WEiP
4,8%
WIMiR
7,3%
WFiIS
3,7%
WGGiIŚ
7,0%
WIMiIP
12,2%
WGGiOŚ
11,0%
WIMiC
4,9%
WIEiT
9,5%
WH
2,3%
WGiG
7,8%
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
6
Tabela 3.3. Struktura próby ze względu na płeć. Absolwenci 2012/2015. Rozkład liczbowy i procentowy,
N=1086.
Płeć
Liczba wskazań
%N=1086
Kobiety
354
32,9%
Mężczyźni
732
68,1%
Razem
1086
100,0%
Diagram 3.2. Struktura próby ze względu na płeć. Absolwenci 2012/2015. Rozkład procentowy, N=1086.
32,6%
Kobiety
Mężczyźni
67,4%
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
7
4. Streszczenie wyników
Badanie losów zawodowych absolwentów AGH po trzech latach od ukończenia Uczelni
przeprowadzono po raz piąty. Przedstawione w niniejszym raporcie wyniki uzyskano w oparciu
o badanie zrealizowane wśród absolwentów studiów stacjonarnych II stopnia AGH z rocznika 2012.
Kwestionariusz ankiety wypełniło 1086 respondentów, co stanowiło wszystkich 33,2% absolwentów
AGH 2012. Responsywność badania wyniosła 41,7%. (Metodyka i Struktura próby przedstawione są w
Rozdziale 3.).
86,2% respondentów było zatrudnionych, w tym 7,5% jednocześnie kontynuowało edukację, a 3,3%
jednocześnie prowadziło działalność gospodarczą.
5,5% podjęło działalność gospodarczą. 0,9% respondentów pracowało bez formalnego zatrudnienia.
Edukację kontynuowało i nie poszukiwało pracy 3,9% respondentów. W momencie realizowania
badania 3,2% absolwentów poszukiwało pracy, w tym 1,8% było w trakcie zmiany pracy. Wskaźniki
zatrudnienia podane są w Rozdziale 5.
W grupie pracujących absolwentów 86,5% było zatrudnionych na umowę o pracę, a 2,9% na umowy
cywilno-prawne. Wśród zatrudnionych absolwentów 84,0% wykonywało pracę całkowicie lub
częściowo zgodną z wyksztalceniem.
Główne branże zatrudniające absolwentów to: IT oraz motoryzacja. Lokalizacja zatrudnienia
absolwentów była zdominowana na terenie województwa małopolskiego (62,0%), z czego 41,3% w
Krakowie. Pracę za granicą podjęło 9,2%. Dane na temat zatrudnienia absolwentów znajdują się w
Rozdziale 6., zaś wykaz firm i zajmowanych stanowisk w Załączniku 1.
W trakcie trzech lat od ukończenia AGH ponad połowa (53,6%) z zatrudnionych absolwentów zmieniła
pracę, z czego 15,1% trzykrotnie lub więcej. Wśród przyczyn zmiany pracy najczęściej wskazywana była
„wysokość zarobków” (66,3%), a następnie „brak możliwości rozwoju zawodowego” (48,4%).
82,1% absolwentów zadeklarowało wzrost zarobków w odniesieniu do pierwszej pracy, a 74,1%
wzmocnienie pozycji zawodowej. Funkcje kierownicze pełniło 18,4% absolwentów. Szczegółowe dane
na temat przebiegu kariery zawodowej absolwentów znajdują się w Rozdziale 6.6.
Spośród 96 absolwentów prowadzących działalność gospodarczą 56,3% podjęła działalność na terenie
województwa małopolskiego, z czego 31,3% w Krakowie. Klasyfikacja działalności, lokalizacja oraz
wysokość dochodów znajdują się w Rozdziale 7.
W grupie absolwentów niezatrudnionych i kontynuujących edukację, 35 osób podjęło studia
doktoranckie, 6 osób studia na dodatkowym kierunku oraz 3 osoby studia podyplomowe (studia
doktoranckie na AGH podjęło 31 osób). Wykaz uczelni/instytutów oraz dyscyplin i kierunków studiów
znajduje się w Załącznikach 4., 5., 6.
83,4% respondentów ponownie wybrałoby studia na AGH, a 47,6% ten sam kierunek studiów.
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
8
5. Status zawodowy
Tabela 5.1. Status zawodowy. Absolwenci 2012/2015. Rozkład liczbowy i procentowy.
Liczba
wskazań
%N=1086
936
86,2%
Prowadzący działalność gospodarczą
60
5,5%
Pracujący bez formalnego zatrudnienia
10
0,9%
Kontynuujący edukację
42
3,9%
35
3,2%
3
0,3%
1086
100,0%
Wybór odpowiedzi
Zatrudnieni
819
75,4%
Zatrudnieni i kontynuujący edukację
81
7,5%
Zatrudnieni i prowadzący działalność gospodarczą
36
3,3%
15
Poszukujący pracy – w trakcie zmiany pracy
Poszukujący pracy – pozostający bez formalnego
zatrudnienia od ukończenia AGH
20
1,4%
1,8%
Niepracujący, nieposzukujący pracy
Razem
Diagram 5.1. Status zawodowy. Absolwenci 2012/2015. Rozkład procentowy, N=1086.
3,9%
3,2% 0,3%
Jest zatrudniony/a
0,9%
5,5%
Prowadzi działalność
gospodarczą
Pracuje bez formalnego
zatrudnienia
Kontynuuje edukację, nie
poszukuje pracy
Poszukuje pracy (w tym w
trakcie zmiany)
86,2%
Nie pracuje, nie poszukuje
pracy
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
9
Diagram 5.2. Status zawodowy – porównanie 2012 i 2015. Rozkład procentowy, N2012=2586, N2015=1086.
2015
2012
0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0%90,0%
100,0%
86,2%
Jest zatrudniony/a
72,9%
5,5%
4,0%
Prowadzi działalność gospodarczą
Pracuje bez formalnego zatrudnienia*
0,9%
3,9%
7,6%
Kontynuuje edukację, nie poszukuje pracy
3,2%
Poszukuje pracy (w tym w trakcie zmiany)
Nie pracuje, nie poszukuje pracy
13,3%
0,3%
2,2%
*Kategoria dodana do kwestionariusza w roku 2015.
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
10
Tabela 5.2. Status zawodowy wg wydziałów. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład liczbowy i procentowy.
Pracujący
Wydział
Własna
Zatrudniony/a działalność
gospodarcza
Niepracujący
Bez
formalnego
zatrudnienia
Kontynuuje
Poszukuje
Nie pracuje,
edukację, nie pracy, w tym
nie poszukuje
poszukuje
w trakcie
pracy
pracy
zmiany pracy
WEAIiIB
87,7%
7,7%
0,6%
1,3%
1,9%
0,6%
WEiP
86,5%
3,8%
1,9%
1,9%
5,8%
0,0%
WFiIS
80,0%
0,0%
2,5%
17,5%
0,0%
0,0%
WGGiIŚ
81,6%
7,9%
2,6%
2,6%
5,3%
0,0%
WGGiOŚ
82,4%
1,7%
0,8%
5,9%
9,2%
0,0%
WGiG
87,1%
4,7%
1,2%
2,4%
4,7%
0,0%
WH
96,0%
4,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
WIEiT
85,4%
12,6%
1,0%
1,0%
0,0%
0,0%
WIMiC
84,9%
0,0%
0,0%
9,4%
5,7%
0,0%
WIMiIP
92,5%
4,5%
0,0%
3,0%
0,0%
0,0%
WIMiR
81,0%
7,6%
0,0%
5,1%
3,8%
2,5%
WMN
96,4%
3,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
WMS
76,7%
3,3%
0,0%
20,0%
0,0%
0,0%
WO
71,4%
14,3%
7,1%
7,1%
0,0%
0,0%
WWNiG
93,1%
0,0%
3,4%
0,0%
3,4%
0,0%
WZ
89,2%
6,2%
0,0%
0,0%
4,6%
0,0%
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
11
Diagram 5.3. Status zawodowy według wydziałów. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład procentowy.
30%
40%
50%
WH
96,0%
80%
90%
100%
WWNiG
93,1%
3,4%
96,4%
70%
WIMiR
92,5%
4,5%
WMS
60%
3,6%
20%
4,0%
10%
3,4%
3,0%
WZ
89,2%
WEAIiIB
87,7%
WGiG
87,1%
4,7%
WEiP
86,5%
3,8%
WIEiT
85,4%
WIMiC
84,9%
0,6%
1,9%
6,2%4,6%
1,2%
2,4%
7,7%1,3%
1,9%
1,9%
4,7%
5,8%
12,6%
1,0%
0%
WGGiOŚ
82,4%
1,7%
0,8%
9,4% 5,7%
WGGiIŚ
81,6%
7,9%
WIMiIP
81,0%
7,6% 5,1%3,8%
WFiIS
80,0%
2,6%
2,6%
2,5%
2,5%
5,3%
76,7%
71,4%
17,5%
20,0%
14,3%
7,1%
WO
3,3%
WMN
5,9% 9,2%
7,1%
Jest zatrudniony/a
Prowadzi działalność gospodarczą
Pracuje bez formalnego zatrudnienia
Kontynuuje edukację, nie poszukuje pracy
Poszukuje pracy (w tym w trakcie zmiany)
Nie pracuje, nie poszukuje pracy
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
12
6. Absolwenci pracujący
6.1. Status prawny zatrudnienia
Tabela 6.1. Status prawny zatrudnienia. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład liczbowy i procentowy.
Liczba wskazań
%N=996*
Umowa o pracę
862
86,5%
Umowa cywilno-prawna
29
2,9%
Samozatrudnienie
60
6,0%
Brak danych
45
4,5%
Razem
996
100,0%
Wybór odpowiedzi
*Absolwenci zatrudnieni i prowadzący działalność gospodarczą.
Diagram 6.1. Status prawny zatrudnienia. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład procentowy, N=996.
6,0%
2,9%
4,5%
Umowa o pracę
Umowa cywilno-prawna
Samozatrudnienie
Brak danych
86,5%
Diagram 6.2. Rodzaj umowy o pracę. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład procentowy, N=862.
1,0%
1,4%
30,4%
Umowa na czas nieokreślony
Umowa na czas określony
Umowa na zastępstwo
Brak danych
67,2%
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
13
Diagram 6.3. Powody podjęcia pracy na umowę cywilno-prawną. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład
procentowy, N=29.
34,5%
Z braku możliwości zawarcia
umowy o pracę
Z własnego wyboru
65,5%
6.2. Zgodność pracy z wykształceniem
Analizowana w dalszej części rozdziału grupa respondentów wynosiła 936 i obejmowała absolwentów
zatrudnionych.
Tabela 6.2. Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2012/2015. Rozkład liczbowy i procentowy.
Zgodność pracy z wykształceniem
Praca zgodna z wykształceniem
Liczba
wskazań
417
%N=936
44,6%
Praca częściowo zgodna z wykształceniem
369
39,4%
Praca niezgodna z wykształceniem
139
14,9%
praca niezgodna z wykształceniem ale zgodna z zainteresowaniami
respondenta
25
2,7%
praca niezgodna z wykształceniem z braku innych możliwości
95
10,1%
nie podano powodu
19
2,0%
Brak danych
11
1,2%
Razem
936
100,0%
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
14
Diagram 6.4. Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2012/2015. Rozkład procentowy, N=936.
1,2%
14,9%
Praca zgodna z
wykształceniem
44,6%
Praca częściowo zgodna z
wykształceniem
Praca niezgodna z
wykształceniem
Brak danych
39,4%
Diagram 6.5. Zgodność pracy z wykształceniem – porównanie 2012 i 2015. Rozkład procentowy, N2012=1753,
N2015=936.
2015
0,0%
2012
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
44,6%
Praca zgodna z wykształceniem
48,0%
39,4%
Praca częściowo zgodna z wykształceniem
32,2%
14,9%
Praca niezgodna z wykształceniem
11,1%
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
15
50,0%
WIMiR
18,5%
59,7%
19,4%
35,6%
WWNiG
42,2%
63,0%
20,0%
11,1%
21,7%
25,9%
52,2%
WGGiOŚ
38,8%
WIMiC
40,0%
21,7%
30,6%
28,6%
24,4%
16,7%
31,1%
45,8%
30,0%
10,0%
21,0%
20,0%
37,5%
20,0%
30,0%
40,0%
4,4%
WEiP
0,0%
17,2%
70,4%
WGGiIŚ
WO
13,5%
50,0%
11,1%
WH
10,3%
36,5%
32,8%
WMN
5,7%
60,3%
50,0%
WIMiIP
6,3%
39,0%
29,3%
WGiG
WMS
43,8%
52,8%
WZ
5,1%
2,4%
WFiIS
42,6%
2,2%
51,5%
1,1%
4,3%
WEAIiIB
40,9%
0,7%
56,8%
2,0%
WIEiT
1,1%
Diagram 6.6. Zgodność pracy z wykształceniem wg wydziałów. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład
procentowy.
50,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0% 100,0%
Praca zgodna z wykształceniem
Praca częściowo zgodna z wykształceniem
Praca niezgodna z wykształceniem
Brak danych
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
16
6.3. Nazwy, stanowiska i profil branżowy firm zatrudniających absolwentów
Tabela 6.3. Profil branżowy firm zatrudniających absolwentów AGH 2012/2015.
Branża
IT
motoryzacja
budownictwo
IT/telekomunikacja
górnictwo
szkolnictwo wyższe
energetyka
produkcja
nauka
geodezja
Liczba
wskazań
178
72
34
29
23
21
20
19
15
14
finanse
13
nafta i gaz
12
administracja
handel
przemysł
automatyka przemysłowa
geologia
bankowość
branża lotnicza
hutnictwo
logistyka
medycyna
11
11
10
9
9
8
8
8
8
8
księgowość
7
ochrona środowiska
przemysł chemiczny
przemysł naftowy
telekomunikacja
wiertnictwo
elektroenergetyka
7
7
7
7
7
6
elektronika
6
instalacje sanitarne
6
inżynieria, transport
6
automatyka
5
BPO/finanse
elektryczna
inżynieria medyczna
5
5
5
Branża
energetyka/gazownictwo
energetyka/kolejnictwo
farmakoekonomia
FMCG
fotogrametria
fundusze europejskie
gastronomia
gazy techniczne
genetyka
geodezja, budownictwo
geodezja/inżynieria/zarzadzanie
projektami/wizualizacja
geofizyka/produkcja sprzętu do
morskiej geofizyki; survey
geoinżynieria
geologia i ochrona środowiska
geotechnika/geologia
GIS
gospodarka odpadami
gospodarka wodna
górnictwo i hutnictwo
górnictwo/ochrona środowiska
handel energią
handel i usługi
handel, usługi, transport,
budownictwo
HR
hydrobiologia
hydrogeologia
inspekcja urządzeń technicznych
instalacje przeciwpożarowe
instalacje przemysłowe
instytut naukowy - technologie
przemysłowe
inżynieria
inżynieria lądowa, konsulting,
projektowanie
inżynieria, konsulting, ochrona
środowiska
IT/bankowość
IT/chemia
IT/gry wideo
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
Liczba
wskazań
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17
kolejnictwo
usługi
5
5
1
1
4
4
4
4
IT/media
kadry, finanse
kinematografia, grafika komputerowa,
efekty specjalne, cinematiki do gier,
filmy animowane
konstrukcje stalowe
kosmetyki
kotły grzewcze
kultura
budownictwo/materiały budowlane
4
edukacja
geodezja i kartografia
geofizyka, geologia
konsulting
mechanika, lotnictwo, energetyka,
odlewnictwo
odzieżowa
outsourcing
produkcja maszyn
przemysł lotniczy
bramy, ogrodzenia, stolarka stalowa
i aluminiowa
ceramika ogniotrwała
e-commerce
energetyka, gazownictwo,
metrologia
farmacja
materiały budowlane
nie podano
odnawialne źródła energii
projektowanie
projektowanie i budowa maszyn
przemysł spożywczy
przetwórstwo tworzyw sztucznych
reklama/marketing/ PR
sport
sprzęt medyczny
wentylacja i klimatyzacja
biurowa
BPO/HR
ceramika
doradztwo
energetyka odnawialna
finanse i bankowość
4
lokalizacja, tłumaczenia, marketing
1
4
4
4
4
maszynowa
maszyny CNC
maszyny do obróbki drewna
maszyny i chemia budowlana
1
1
1
1
3
materiały ścierne
1
3
3
mechanika
media
1
1
3
media, obsługa klienta
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
medycyna - pracownie diagnostyczne
medycyna - radiologia
metalurgia
metrologia
metrologia w gazownictwie
mleczarstwo
moda
motoryzacja + medycyna
nanotechnologie
narzędziowa
NGO - III sektor
nieruchomości
nowe technologie
obrabiarki CNC
obróbka metali
obuwnicza
odlewnictwo
odlewnictwo ciśnieniowe
odnawialne źródła energii, ochrona
środowiska
oleje i smary
opieka
oświata
oświetlenie
pneumatyka
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
finanse, księgowość
2
gazownictwo
geofizyka
górnictwo naftowe
hotelarstwo
inżynieria środowiska
2
2
2
2
2
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18
IT/Game Development
IT/medycyna
kadry
maszyny górnicze
materiały ogniotrwałe
paliwa
produkcja materiałów budowlanych
produkcja mebli
przemysł lekki
przemysł meblowy
rachunkowość
spawalnictwo
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
produkcja kompozytów
produkcja manometrów
produkcja metalowa
produkcja okien
produkcja opon
produkcja papieru
produkcja przesłon okiennych
produkcja silników elektrycznych
produkcja sprzętów AGD
produkcja stolarki aluminiowej
produkcja tytoniu i papierosów
produkcja urządzeń elektrycznych
produkcja wentylatorów
przemsłowych
produkcja, szkolenia
projektowanie instalacji elektrycznych
projektowanie linii produkcyjnych i
elementów wspierających produkcję
przemysł cementowy
przemysł ciężki
przemysł energetyczny
przemysł mechaniczny, projektowanie
maszyn i urządzeń
przemysł metalowy
przemysł zbrojeniowy
przemysł/elektronika/informatyka/rad
iołączność
radioterapia
spożywcza
sprzedaż
sprzedaż narzędzi i elektronarzędzi
turystyka
2
administracja państwowa
AGD-RTV
1
1
AKP
1
analityka giełdowa
analiza danych
aparatura medyczna
audyt finansowy i doradztwo
optymalizacyjne
automatyka budynków
bankowość, finanse
1
1
1
BPO
1
branża naftowa
branża paliwowa
budowa maszyn
budowa suwnic
budowa, remont i naprawa taboru
kolejowego
budownictwo - produkcja betonu
budownictwo - ślusarka aluminiowa,
elewacje wentylowane
budownictwo drogowe i mostowe
budownictwo energetyczne
budownictwo i ochrona środowiska
budownictwo, infrastruktura, drogi
kolejowe
budownictwo, konstrukcje stalowe,
obrobka precyzyjna
budownictwo, ochrona środowiska
budownictwo/kolej
budownictwo/projektowanie
1
sprzedaż online
1
1
sprzedaż, edukacja, Internet
1
1
SSC/BPO
1
1
1
1
stomatologia
systemy wbudowane
systemy wbudowane, elektronika
1
1
1
1
szkolenia
1
1
1
1
1
1
1
1
technologie pomiarowe dla GIS i
geodezji
teletechnika
transport
transport międzynarodowy i spedycja
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19
certyfikacje, inspekcje, kontrola
jakości.
chłodnictwo
cyfrowe przetwarzanie
dokumentów / Druk
Drogowa
drogownictwo
1
transport, logistyka
1
1
ubezpieczenia
1
1
usługi inżynierskie, projektowanie CAD
1
1
1
1
1
edukacja i organizacja wydarzeń
1
elektronika użytkowa
elektronika, systemu kontroli
dostępu i rejestracji czasu pracy
elektrotechnika
energetyka odnawialna, przemysł
ciężki
energetyka wiatrowa
energetyka/budownictwo
1
usługi środowiskowe
usługi wiertniczo-serwisowe
usługi z zakresu geologii,
hydrogeologii, górnictwa i ochrony
środowiska
uzdatnianie wody dla przemysłu
1
wodociągi
1
1
wojsko
1
1
zdobienia
1
1
1
zgodnie z kierunkiem studiów
1
1
1
Szczegółowy wykaz firm i stanowisk oraz profili branżowych firm zatrudniających absolwentów AGH
2012 w roku 2015 znajduje się w Załączniku 1. (s. 54).
6.4. Lokalizacja zatrudnienia
Tabela 6.4. Lokalizacja zatrudnienia – Polska. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład liczbowy i procentowy.
Województwo
Liczba absolwentów
%N=850
527
62,0%
351
41,3%
śląskie
92
10,8%
podkarpackie
69
8,1%
mazowieckie
56
6,6%
świętokrzyskie
19
2,2%
dolnośląskie
16
1,9%
lubelskie
14
1,6%
łódzkie
14
1,6%
wielkopolskie
10
1,2%
lubuskie
10
1,2%
pomorskie
8
0,9%
kujawsko-pomorskie
5
0,6%
zachodniopomorskie
3
0,4%
opolskie
2
0,2%
małopolskie
w tym Kraków
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
20
brak danych
Razem
5
0,6%
850
100,0%
Diagram 6.7. Lokalizacja zatrudnienia. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład procentowy, N=936.
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
małopolskie
70,0%
62,0%
w tym Kraków
41,3%
śląskie
10,8%
zagranica
9,2%
mazowieckie
6,6%
świętokrzyskie
2,2%
dolnośląskie
1,9%
lubelskie
1,6%
łódzkie
1,6%
wielkopolskie
1,2%
lubuskie
1,2%
pomorskie
0,9%
kujawsko-pomorskie
0,6%
zachodniopomorskie
0,4%
opolskie
0,2%
4,3% (praca za granicą) to wynik I etapu badań przeprowadzonego przed upływem pół roku od
ukończenia AGH.
Tabela 6.5. Lokalizacja zatrudnienia – zagranica. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład liczbowy i procentowy.
Liczba
absolwentów
%N=86
Liczba
absolwentów
%N=86
Wielka Brytania
22
25,6%
Katar
1
1,2%
Niemcy
16
18,6%
Irlandia
1
1,2%
Szwajcaria
7
8,1%
Finlandia
1
1,2%
Norwegia
6
7,0%
Dania
1
1,2%
Holandia
6
7,0%
Czechy
1
1,2%
Szwecja
4
4,7%
Chińska Republika
Ludowa
1
1,2%
Kanada
3
3,5%
Belgia
1
1,2%
Austria
3
3,5%
Angola
1
1,2%
USA
2
2,3%
Brak danych
7
8,1%
Włochy
1
1,2%
Razem
86
100,0%
Kraj
Kraj
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
21
Kongo
1
1,2%
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
22
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
1
1,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
4
2,9%
4
8,9%
2
6,3%
7
11,3%
4
4,1%
4
5,4%
1
4,2%
1
1,1%
6
13,3%
12
9,8%
9
14,1%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
1
0,7%
0
0,0%
0
0,0%
1
1,6%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
3
6,7%
0
0,0%
0
0,0%
8
5,9%
7
15,6%
2
6,3%
4
6,5%
12
12,2%
12
16,2%
0
0,0%
2
2,3%
4
8,9%
17
13,8%
8
12,5%
2
1,5%
0
0,0%
0
0,0%
1
1,6%
1
1,0%
4
5,4%
0
0,0%
0
0,0%
5
11,1%
2
1,6%
2
3,1%
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
Razem
podlaskie
13
9,6%
5
11,1%
1
3,1%
2
3,2%
5
5,1%
4
5,4%
2
8,3%
5
5,7%
3
6,7%
7
5,7%
2
3,1%
brak danych
podkarpackie
89
65,4%
22
48,9%
21
65,6%
35
56,5%
48
49,0%
31
41,9%
18
75,0%
67
76,1%
12
26,7%
69
56,1%
36
56,3%
zagranica
opolskie
0
0,0%
1
2,2%
0
0,0%
2
3,2%
4
4,1%
2
2,7%
0
0,0%
0
0,0%
3
6,7%
1
,8%
1
1,6%
zachodniopomo
rskie
mazowieckie
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
2
3,2%
2
2,0%
1
1,4%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
1
,8%
0
0,0%
wielkopolskie
małopolskie
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
2
3,2%
1
1,0%
4
5,4%
0
0,0%
1
1,1%
1
2,2%
2
1,6%
1
1,6%
warmińskomazurskie
łódzkie
0
0,0%
2
4,4%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
1
2,2%
0
0,0%
1
1,6%
lubuskie
1
0,7%
0
0,0%
0
0,0%
2
3,2%
0
0,0%
4
5,4%
0
0,0%
1
1,1%
3
6,7%
1
0,8%
0
0,0%
lubelskie
L. wsk.
%N
L. wsk.
WEiP
%N
L. wsk.
WFiIS
%N
L. wsk.
WGGiIŚ
%N
L. wsk.
WGGiOŚ
%N
L. wsk.
WGiG
%N
L. wsk.
WH
%N
L. wsk.
WIEiT
%N
L. wsk.
WIMiC
%N
L. wsk.
WIMiR
%N
L. wsk.
WIMiIP
%N
WEAIiIB
kujawskopomorskie
dolnośląskie
Tabela 6.6. Lokalizacja zatrudnienia według wydziałów. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład liczbowy i procentowy.
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
3
3,1%
1
1,4%
0
0,0%
0
0,0%
2
4,4%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
1
2,2%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
1
1,4%
0
0,0%
1
1,1%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
18
13,2%
3
6,7%
6
18,8%
4
6,5%
16
16,3%
6
8,1%
2
8,3%
8
9,1%
2
4,4%
11
8,9%
4
6,3%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
1
1,0%
0
0,0%
1
4,2%
2
2,3%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
136
100,0%
45
100,0%
32
100,0%
62
100,0%
98
100,0%
74
100,0%
24
100,0%
88
100,0%
45
100,0%
123
100,0%
64
100,0%
23
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
1
1,7%
3
11,1%
2
8,7%
2
20,0%
4
14,8%
4
6,9%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
2
7,4%
1
1,7%
4
14,8%
5
21,7%
1
10,0%
1
3,7%
5
8,6%
0
0,0%
0
0,0%
1
10,0%
0
0,0%
1
1,7%
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
Razem
podkarpackie
1
3,7%
1
4,3%
0
0,0%
3
11,1%
2
3,4%
brak danych
opolskie
19
70,4%
10
43,5%
6
60,0%
5
18,5%
39
67,2%
zagranica
mazowieckie
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
zachodniopomo
rskie
małopolskie
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
4
14,8%
0
0,0%
wielkopolskie
łódzkie
0
0,0%
1
4,3%
0
0,0%
0
0,0%
1
1,7%
warmińskomazurskie
lubuskie
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
1
3,7%
0
0,0%
lubelskie
0
0,0%
2
8,7%
0
0,0%
2
7,4%
0
0,0%
kujawskopomorskie
dolnośląskie
L. wsk.
%N
L. wsk.
WMN
%N
L. wsk.
WO
%N
L. wsk.
WWNiG
%N
L. wsk.
WZ
%N
WMS
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
3
11,1%
1
1,7%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
1
4,3%
0
0,0%
2
7,4%
3
5,2%
0
0,0%
1
4,3%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
27
100,0%
23
100,0%
10
100,0%
27
100,0%
58
100,0%
24
Diagram 6.8. Przyczyny podjęcia pracy za granicą. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład procentowy, N=86.
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
Chęć pracy w międzynarodowym zespole
80,0%
100,0%
69,8%
Perspektywy rozwoju zawodowego
67,4%
Wysokość zarobków
66,3%
Powody osobiste/rodzinne
22,1%
Inne
22,1%
W kategorii „Inne” (wypowiedzi respondentów):
 „brak możliwości zatrudnienia w Polsce”,
 „Brak pracy w Polsce”,
 „Brak pracy w zawodzie na terenie kraju”,
 „Brak zatrudnienia w zawodzie w Polsce”,
 „chęć nauki języka obcego”,
 „Chęć sprawdzenia jak żyje się za granicą”,
 „Ciekawość świata i innych kultur”,
 „Lokalizacja”,
 „Możliwość podjęcia pracy zgodnej z wykształceniem co w Polsce jest prawie niemożliwe”,
 „Możliwość pracy w zawodzie”,
 „Nauka języka”,
 „Nie mogłam znaleźć pracy w Polsce”,
 „nowoczesne metody inżynierii oprogramowania”,
 „polskie budownictwo jest przesiąknięte oszustami, za granica czuje się bezpieczniej”,
 „Poziom pracy naukowej”,
 „Sytuacja w kraju zatrudnia w porównaniu do ewentualnej sytuacji w Polsce”,
 „Trudności w znalezieniu pracy w Polsce”,
 „Tu docenili moją wiedzę i umiejętności oraz zaangażowanie i chęć do pracy. Dostałam jasno
określoną ścieżkę kariery i awansu. A nie tak jak w Polsce gdzie patrzono na mnie
z perspektywy młodej kobiety, która na pewno tylko szuka pracy żeby zajść w ciążę. Nie
wspominając że branża ta w Polsce cechuje się dużym nepotyzmem. Nie wspominając
o umowach śmieciowych i głodowych stawkach. Sama pracowałam przez pierwsze 8 miesięcy
za 1000zl tzw. staż i umowa o dzieło.”
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
25
6.5. Wysokość zarobków
Tabela 6.7. Wysokość zarobków. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład liczbowy i procentowy.
Przedział zarobków brutto
Liczba wskazań
N=936
poniżej 1500 zł
7
0,7%
1501 - 2000 zł
55
5,9%
2001 - 2500 zł
56
6,0%
2501 - 3000 zł
82
8,8%
3001 - 3500 zł
75
8,0%
3501 - 4000 zł
70
7,5%
4001 - 4500 zł
72
7,7%
4501 - 5000 zł
68
7,3%
5001 - 5500 zł
58
6,2%
5501 - 6000 zł
51
5,4%
powyżej 6000 zł
254
27,1%
brak danych
88
9,4%
Razem
936
100,0%
Diagram 6.9. Wysokość zarobków. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład procentowy, N=936.
30,0%
27,1%
25,0%
20,0%
15,0%
8,8%
10,0%
5,9%
6,0%
8,0%
7,5%
7,7%
9,4%
7,3%
6,2%
5,4%
5,0%
0,7%
0,0%
86,3% absolwentów (808 osób) zadeklarowało wzrost zarobków w odniesieniu do pierwszej pracy.
Średni wzrost zarobków to 2872,00 zł miesięcznie (wzrost maksymalny: 30 000,00 zł) miesięcznie.
4,3% absolwentów (40 osób) zadeklarowało spadek zarobków.
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
26
Tabela 6.8. Wysokość zarobków według wydziałów. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład liczbowy i
procentowy.
Wydział
WEAIiIB
WEiP
WFiIS
WGGiIŚ
WGGiOŚ
WGiG
WH
WIEiT
WIMiC
WIMiR
WIMiIP
WMS
WMN
WO
WWNiG
WZ
poniżej
1500 zł
0
0,0%
0
0,0%
1
3,1%
0
0,0%
2
2,0%
1
1,4%
0
0,0%
0
0,0%
1
2,2%
0
0,0%
0
0,0%
1
3,7%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
1
1,7%
1501 2500 zł
6
4,4%
2
4,4%
2
6,3%
23
37,1%
26
26,5%
13
17,6%
2
8,3%
1
1,1%
7
15,6%
3
2,4%
7
10,9%
3
11,1%
3
13,0%
2
20,0%
5
18,5%
6
10,3%
2501 3500 zł
14
10,3%
14
31,1%
2
6,3%
20
32,3%
23
23,5%
16
21,6%
5
20,8%
3
3,4%
11
24,4%
8
6,5%
10
15,6%
4
14,8%
4
17,4%
1
10,0%
8
29,6%
14
24,1%
3501 4500 zł
9
6,6%
15
33,3%
4
12,5%
6
9,7%
16
16,3%
12
16,2%
7
29,2%
5
5,7%
5
11,1%
21
17,1%
9
14,1%
5
18,5%
5
21,7%
4
40,0%
6
22,2%
13
22,4%
powyżej
4500 zł
89
65,4%
12
26,7%
20
62,5%
8
12,9%
24
24,5%
30
40,5%
8
33,3%
71
80,7%
15
33,3%
76
61,8%
32
50,0%
12
44,4%
7
30,4%
3
30,0%
6
22,2%
18
31,0%
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
brak
danych
18
13,2%
2
4,4%
3
9,4%
5
8,1%
7
7,1%
2
2,7%
2
8,3%
8
9,1%
6
13,3%
15
12,2%
6
9,4%
2
7,4%
4
17,4%
0
0,0%
2
7,4%
6
10,3%
Razem
136
100%
45
100%
32
100%
62
100%
98
100%
74
100%
24
100%
88
100%
45
100%
123
100%
64
100%
27
100%
23
100%
10
100%
27
100%
58
100%
27
Diagram 6.10. Wysokość zarobków według wydziałów. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład procentowy.
WIEiT
10,0%
1501 - 2500 zł
2501 - 3500 zł
3501 - 4500 zł
powyżej 4500 zł
brak danych
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
3,4%
0,0%
poniżej 1500 zł
5,7%
WIMiIP
6,5%
10,9%
WGiG
17,6%
8,3%
10,3%
WMN
13,0%
WO
WWNiG
50,0%
9,4%
44,4%
21,6%
16,2%
24,4%
26,5%
18,5%
17,4%
30,0%
33,3%
23,5%
10,3%
30,4%
40,0%
29,6%
37,1%
13,3%
31,0%
21,7%
31,1%
8,3%
33,3%
22,4%
10,0%
2,7%
33,3%
11,1%
17,4%
7,4%
40,5%
29,2%
24,1%
WGGiIŚ
12,2%
18,5%
20,8%
WEiP 4,4%
WGGiOŚ
14,1%
14,8%
20,0%
9,4%
61,8%
15,6%
WZ
13,2%
62,5%
15,6%
11,1%
WIMiC
90,0% 100,0%
65,4%
17,1%
WMS
WH
80,0%
9,1%
6,3% 6,3% 12,5%
2,4%
WIMiR
70,0%
80,7%
WEAIiIB 4,4% 10,3% 6,6%
WFiIS
60,0%
26,7%
16,3%
24,5%
7,1%
22,2%
7,4%
22,2%
32,3%
4,4%
9,7%
12,9%
8,1%
6.6. Przebieg kariery zawodowej od momentu ukończenia studiów
6.6.1. Zmiana pracy
Tabela 6.9. Zmiana pracy od momentu ukończenia studiów w 2012 roku. Absolwenci 2012/2015. Rozkład
liczbowy i procentowy.
Wybór odpowiedzi
Liczba wskazań
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
N=936
28
Tak
502
53,6%
Nie
410
43,8%
Brak danych
24
2,6%
Razem
936
100,0%
Diagram 6.11. Częstotliwość zmiany pracy. Absolwenci 2012/2015. Rozkład procentowy, N=502.
3,8% 1,6%
11,4%
Jednokrotnie
Dwukrotnie
Trzykrotnie
54,4%
Czterokrotnie i więcej
Brak danych
28,9%
Tabela 6.10. Przyczyny zmiany pracy. Absolwenci 2012/2015. Rozkład liczbowy i procentowy, N=502.
Wybór odpowiedzi
Liczba wskazań
%N=502
Wysokość zarobków
333
66,3%
Brak możliwości rozwoju
243
48,4%
Niemożność realizacji zainteresowań zawodowych
154
30,7%
Brak stabilności zatrudnienia
142
28,3%
Awans zawodowy w kolejnej firmie
107
21,3%
Kultura firmy/atmosfera pracy
95
18,9%
Praca niezgodna z kwalifikacjami
85
16,9%
Lokalizacja firmy
74
14,7%
Powody rodzinne/osobiste
53
10,6%
Niekorzystne relacje między pracownikami
52
10,4%
Inne
45
9,0%
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
29
Diagram 6.12. Przyczyny zmiany pracy. Absolwenci 2012/2015. Rozkład procentowy, N=502.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Wysokość zarobków
66,3%
Brak możliwości rozwoju
48,4%
Niemożność realizacji zainteresowań…
30,7%
Brak stabilności zatrudnienia
28,3%
Awans zawodowy w kolejnej firmie
21,3%
Kultura firmy/atmosfera pracy
18,9%
Praca niezgodna z kwalifikacjami
Lokalizacja firmy
16,9%
14,7%
Powody rodzinne/osobiste
10,6%
Niekorzystne relacje między pracownikami
10,4%
Inne
70%
9,0%
W kategorii „Inne” (wypowiedzi absolwentów):
 „Bardzo częste zagraniczne wyjazdy służbowe, których czas trwania wydłużał się czasami
wielokrotnie”,
 „brak wypłaty”,
 „branża”,
 „chęć rozwoju w innej firmie”,
 „Chęć rozwoju zawodowego i personalnego”,
 „druga praca”,
 „Koniec projektu badawczego”,
 „Koniec stażu”,
 „koniec umowy”,
 „koniec umowy”,
 „lepsza branża”,
 „Lepsze warunki pracy, ciekawsza praca.”,
 „Możliwość pracy w międzynarodowym zespole, ambitniejsze zadania i bardziej precyzyjne
wyroby, kultura pracy”,
 „Możliwość rozwoju zawodowego”,
 „Nadużycia ze strony firmy CYBID: malwersacje finansowe, monitoring pracowników (kamery
w biurze), praca na czarno etc.”,
 „niebezpieczeństwo wynikające z pracy pod ziemią”,
 „nieprzedłużenie umowy”,
 „Niestabilność dochodów”,
 „Niestabilny rynek/załamanie rynku”,
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
30


























„Nuda”,
„Po stażu w KGHM nie było możliwości zatrudnienia”,
„poprzednie prace były stażami”,
„poprzednie stanowisko wymagało bardzo częstych delegacji, których po kilku katach miałam
dość”,
„praca bez możliwości formalnego zatrudnienia”,
„praca na pół etatu”,
„praca wyłącznie w weekendy po min. 12h”,
„Przekształcenia w firmie, w której pracowałem”,
„rozwiązanie umowy”,
„Rozwój”,
„rozwój osobisty”,
„System 4-zmianowy”,
„trudności ze znalezieniem pracy, był to staż w innym województwie, firma zbankrutowała”,
„ukończenie umowy o staż”,
„umowa - staż”,
„Umowa na zastępstwo”,
„upadłość firmy, dla której pracowałam”,
„Większy prestiż, praca bardziej satysfakcjonująca, bardziej zgodna z kierunkiem studiów i
zainteresowaniami, lepsza kadra pracownicza, inżynierskie stanowisko pracy (problematyka
techniczna)”,
„wygaśnięcie umowy na czas określony”,
„wyjazd na wolontariat”,
„Wynagrodzenie”,
„Wypalenie zawodowe”,
„Zainteresowania naukowe”,
„zakończenie płatnego stażu”,
„Zakończenie umowy”,
„pracodawca nie spełnia podstawowych wymagań rzetelnego pracodawcy. ogłoszenie
dotyczyło pracy stałej a mi zaproponowano umowę o dzieło i wynagrodzenie zależne od
wyników pracy. Okazało się, że pracę wyceniono na 500 zł i musiałam przychodzić z własnym
komputerem, bardzo nie polecam firmy - ośrodek badań i analiz pp. W czasie mojej pracy - 3
miesiące- zrezygnowało z niej 5 pracowników. Prawdziwy wyzysk !”.
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
31
Tabela 6.11. Migracje zawodowe. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład liczbowy i procentowe.
Wybór odpowiedzi
Liczba wskazań
%N=502
Zmiana w obrębie tej samej lokalizacji
246
49,0%
Zmiana miasta
138
27,5%
Zmiana województwa
132
26,3%
Zmiana kraju
83
16,5%
Diagram 6.13. Migracje zawodowe. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład procentowy, N=502.
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
49,0%
40,0%
27,5%
30,0%
26,3%
16,5%
20,0%
10,0%
0,0%
Zmiana w obrębie tej
samej lokalizacji
Zmiana miasta
Zmiana
województwa
Zmiana kraju
6.6.2. Awans i rozwój zawodowy
Tabela 6.12. Awans i rozwój zawodowy. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład liczbowy i procentowy, N=936.
Wybór odpowiedzi
Tak
Kategoria
Nie
Nie ma zdania
Liczba
wskazań
%N=936
Liczba
wskazań
%N=936
Zwiększenie odpowiedzialności
726
77,6%
78
8,3%
100
10,7%
Wzmocnienie pozycji zawodowej
694
74,1%
90
9,6%
107
11,4%
Zmiana stanowiska
612
65,4%
291
31,1%
-
-
Awans zawodowy
497
53,1%
389
41,6%
-
-
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
Liczba
%N=936
wskazań
32
Diagram 6.14. Awans i rozwój zawodowy. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład procentowy, N=936.
Tak
Nie
Nie ma zdania
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%
77,6%
Zwiększenie odpowiedzialności
8,3%
10,7%
74,1%
Wzmocnienie pozycji zawodowej
9,6%
11,4%
65,4%
Zmiana stanowiska
31,1%
53,1%
Awans zawodowy
41,6%
Ponadto:
 172 absolwentów (18,4%) zajmowało stanowiska kierownicze,
 213 absolwentów (22,8%) miało podległych pracowników.
6.6.3. Trudności w pracy zawodowej wynikające z niedostatecznej wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych
Tabela 6.13. Trudności w pracy zawodowej wynikające z niedostatecznej wiedzy, umiejętności lub kompetencji
społecznych. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład liczbowy i procentowy.
Wybór odpowiedzi
Liczba wskazań
%N=936
Brak trudności
387
41,3%
Trudności w pracy zawodowej
349
37,3%
Nie ma zdania
193
20,6%
7
0,7%
936
100,0%
Brak danych
Razem
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
33
Diagram 6.15. Trudności w pracy zawodowej wynikające z niedostatecznej wiedzy, umiejętności lub
kompetencji społecznych. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład procentowy, N=349.
100%
90%
80%
73,4%
70%
60%
47,9%
50%
40%
30%
20%
15,2%
10%
0%
Niedostateczna wiedza
uzyskana na studiach
Niedostateczne umiejętności Niedostateczne kompetencje
zawodowe
społeczne
Szczegółowy wykaz odpowiedzi (pytanie otwarte) w poszczególnych kategoriach i według
Wydziałów znajduje się w Załączniku 2. (s. 80).
6.7. Kontynuacja nauki i formy dokształcania
6.7.1. Edukacja w latach 2012-2015. Studia doktoranckie, podyplomowe, dodatkowy kierunek
Tabela 6.14. Edukacja w latach 2012-2015. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład liczbowy i procentowy.
Edukacja zakończona
Edukacja w toku
(2012-2015)
(październik 2015)
Wybór odpowiedzi
Liczba wskazań
%N=936
Liczba wskazań
%N=936
Tak
165
17,6%
85
9,1%
Nie
771
82,4%
851
90,9%
Razem
936
100,0%
317
100,0%
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
34
Diagram 6.16. Kontynuacja nauki po ukończeniu studiów. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład procentowy,
N=936.
Tak
Nie
100,0%
90,92%
90,0%
82,37%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
17,63%
20,0%
9,08%
10,0%
0,0%
Edukacja zakończona
Edukacja w toku
Tabela 6.15. Kontynuacja nauki po ukończeniu studiów – rodzaj studiów. Absolwenci AGH 2012/2015.
Rozkład procentowy, N=141.
Edukacja zakończona
Edukacja w toku
Rodzaj studiów
Liczba wskazań
%N=165
Liczba wskazań
%N=85
Studia podyplomowe
96
58,2%
24
28,2%
Studia doktoranckie
7
4,2%
40
47,1%
Dodatkowy kierunek studiów
69
41,8%
21
24,7%
Wśród w/w respondentów:
W latach 2012 – 2015 (edukacja zakończona):
 10 osób kontynuowało jednocześnie studia podyplomowe i studia na dodatkowym kierunku.
W roku 2015 (edukacja w toku):
 3 osoby kontynuowały jednocześnie studia doktoranckie i studia podyplomowe,
 2 osoby kontynuowały jednocześnie studia podyplomowe i studia na dodatkowym kierunku,
 2 osoby kontynuowały jednocześnie studia doktoranckie i studia na dodatkowym kierunku.
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
35
Diagram 6.17. Kontynuacja nauki po ukończeniu studiów – rodzaj studiów. Absolwenci AGH 2012/2015.
Rozkład procentowy, N=141.
Edukacja zakończona, N=165
Edukacja w toku, N=85
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
58,2%
47,1%
41,8%
40,0%
28,2%
30,0%
24,7%
20,0%
10,0%
4,2%
0,0%
Studia podyplomowe
Dodatkowy kierunek studiów
Studia doktoranckie
Szczegółowy wykaz uczelni/instytutów oraz nazw kierunków znajduje się w Załączniku 3. (s. 99 –
edukacja ukończona) oraz w Załączniku 4. (s. 101 – edukacja w toku).
6.7.2. Kursy, szkolenia, samokształcenie
Tabela 6.16. Podnoszenie kwalifikacji – kursy, szkolenia, samokształcenie. Absolwenci AGH 2012/2015.
Rozkład liczbowy i procentowy, N=936.
Podnoszenie kwalifikacji – kursy, szkolenia,
samokształcenie
Liczba wskazań
%N=936
Tak
670
71,6%
Nie
227
24,3%
Brak danych
39
4,2%
Razem
936
100,0%
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
36
Diagram 6.18. Podnoszenie kwalifikacji – kursy, szkolenia, samokształcenie. Absolwenci AGH 2012/2015.
Rozkład procentowy, N=936.
24,3%
Tak
Nie
71,6%
Tabela 6.17. Podnoszenie kwalifikacji – formy dokształcania. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład liczbowy i
procentowy, N=670.
Wybór odpowiedzi
Liczba wskazań
%N=670
Kursy, szkolenia
496
74,0%
Samokształcenie
449
67,0%
Diagram 6.19. Podnoszenie kwalifikacji – formy dokształcania. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład
procentowy, N=670.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Kursy,szkolenia
Samokształcenie
80%
90%
100%
74,0%
67,0%
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
37
Diagram 6.20. Podnoszenie kwalifikacji – rodzaje szkoleń. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład procentowy,
N=496.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
specjalistyczne/branżowe
74,6%
językowe
41,7%
w celu zdobycia uprawnień zawodowych
28,8%
związane z umiejętnościami "miękkimi"
inne
25,2%
7,5%
Szczegółowy wykaz znajduje się w Załączniku 5. (s. 105).
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
38
7. Absolwenci prowadzący działalność gospodarczą.
Analizowana w niniejszym rozdziale grupa liczyła 96 respondentów (19 kobiet i 77 mężczyzn)
i obejmowała absolwentów prowadzących działalność gospodarczą:
 60 osób wyłącznie prowadzących działalność gospodarczą,
 36 osób zatrudnionych i jednocześnie prowadzących działalność gospodarczą.
Tabela 7.1. Działalność gospodarcza według wydziałów. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład liczbowy
i procentowy.
Liczba respondentów
prowadzących
%N (liczba respondentów
działalność gospodarczą,
danego wydziału)
w tym jednocześnie zatrudnionych
3
21,4%
10
15,4%
15
14,6%
6
11,5%
9
11,4%
8
10,5%
15
9,7%
11
8,3%
2
7,1%
2
6,9%
2
6,7%
5
5,9%
5
4,2%
1
4,0%
1
2,5%
1
1,9%
Wydział
WO
WZ
WIEiT
WEiP
WIMiIP
WGGiIŚ
WEAIiIB
WIMiR
WMS
WWNiG
WMN
WGiG
WGGiOŚ
WH
WFiIS
WIMiC
Razem AGH
96
8,8%
Tabela 7.2. Klasyfikacja działalności gospodarczej. Absolwenci 2012/2015. Rozkład liczbowy.
Wydział
Kierunek
Przedmiot działalności
WEAIiIB
Automatyka i Robotyka
usługi IT - SAP
WEAIiIB
Automatyka i Robotyka
programowanie
WEAIiIB
Automatyka i Robotyka
usługi w zakresie automatyki i informatyki
WEAIiIB
Automatyka i Robotyka
produkcja urządzeń elektronicznych/Fotowoltaika
WEAIiIB
Elektrotechnika
sprzedaż urządzeń AV
WEAIiIB
Elektrotechnika
działalność związana z oprogramowaniem
WEAIiIB
Elektrotechnika
informatyka
WEAIiIB
Elektrotechnika
działalność usługowa
WEAIiIB
Elektrotechnika
aplikacje mobilne i webowe
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
39
WEAIiIB
Elektrotechnika
branża elektryczna
WEAIiIB
Informatyka Stosowana
usługi IT
WEAIiIB
Informatyka Stosowana
doradztwo w dziedzinie rozwoju oprogramowania
WEAIiIB
Informatyka Stosowana
gry wideo
WEAIiIB
Informatyka Stosowana
edukacja
WEAIiIB
Informatyka Stosowana
rozwój oprogramowania
WEiP
Energetyka
elektroenergetyka
WEiP
Energetyka
informatyka
WEiP
Energetyka
elektroenergetyka
WEiP
Energetyka
nie podano
WEiP
Technologia Chemiczna
doradztwo i zarządzanie nieruchomościami
WEiP
Technologia Chemiczna
nie udzielę informacji
WFiIS
Informatyka Stosowana
Android, serwery aplikacyjne
WGGiIŚ
Geodezja i Kartografia
usługi geodezyjno-kartograficzne
WGGiIŚ
Geodezja i Kartografia
geodezja i kartografia
WGGiIŚ
Geodezja i Kartografia
usługi inżynieryjne i doradztwo z nimi związane
WGGiIŚ
Geodezja i Kartografia
geodezja
WGGiIŚ
Geodezja i Kartografia
programowanie
WGGiIŚ
Geodezja i Kartografia
nie podano
WGGiIŚ
Inżynieria Środowiska
biuro projektowe
WGGiIŚ
Inżynieria Środowiska
budownictwo
WGGiOŚ
Górnictwo i Geologia
wiertnictwo (podwykonawstwo)
WGGiOŚ
Górnictwo i Geologia
usługi serwisowe w branży wiertniczej
WGGiOŚ
Informatyka Stosowana
uslugi programistyczne
WGGiOŚ
Ochrona Środowiska
usługi kosmetyczne
WGGiOŚ
Ochrona Środowiska
nie podano
WGiG
Górnictwo i Geologia
usługi budowlane, handel międzynarodowy
WGiG
Górnictwo i Geologia
sztuka
WGiG
projektowanie maszyn
WIEiT
Inżynieria Środowiska
Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
Socjologia
Elektronika i
Telekomunikacja
Elektronika i
Telekomunikacja
Informatyka
WIEiT
Informatyka
programowanie
WIEiT
Informatyka
programowanie
WGiG
WGiG
WH
WIEiT
WIEiT
projektowanie graficzne / projektowanie stron www
agencja reklamowa
działania public relations
tworzenie sprzętu i oprogramowania dla robotyki
automatyka
programowanie
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
40
WIEiT
Informatyka
informatyka
WIEiT
Informatyka
usługi
WIEiT
Informatyka
produkcja i rozwój oprogramowania
WIEiT
Informatyka
działalność związana z oprogramowaniem
WIEiT
Informatyka
programowanie
WIEiT
Informatyka
nie podano
WIEiT
Informatyka
usługi IT
WIEiT
Informatyka
wytwarzanie oprogramowania
WIEiT
Informatyka
wytwarzanie i integracja systemów informatycznych
WIEiT
Informatyka
nie podano
WIMiC
Technologia Chemiczna
branża transportowa
WIMiIP
Informatyka Stosowana
informatyka
WIMiIP
Informatyka Stosowana
produkcja i rozwój oprogramowania
WIMiIP
Informatyka Stosowana
rolnicza-produkcyjno-usługowa
WIMiIP
Informatyka Stosowana
tworzenie aplikacji hybrydowych na urządzenia mobilne
WIMiIP
Informatyka Stosowana
programowanie
WIMiIP
Informatyka Stosowana
tworzenie oprogramowania
WIMiIP
Informatyka Stosowana
programowanie - sprzedaż usług
WIMiIP
Informatyka Stosowana
programowanie
WIMiIP
Inżynieria Materiałowa
urządzenia przemysłowe
WIMiR
Automatyka i Robotyka
nie podano
WIMiR
Automatyka i Robotyka
WIMiR
Automatyka i Robotyka
WIMiR
Automatyka i Robotyka
programowanie robotów przemysłowych
naprawa, serwis. sprzedaż maszyn piekarniczych,
cukierniczych
działalność związana z oprogramowaniem
WIMiR
Automatyka i Robotyka
obróbka skrawaniem, automatyka przemysłowa
WIMiR
Automatyka i Robotyka
Mechanika i Budowa
Maszyn
Mechanika i Budowa
Maszyn
Mechanika i Budowa
Maszyn
Mechatronika
projektowanie maszyn
handel internetowy
WMS
Mechatronika
Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
Matematyka
WMS
Matematyka
korepetycje z matematyki
WO
Metalurgia
marketing w wyszukiwarkach
WIMiR
WIMiR
WIMiR
WIMiR
WIMiR
WMN
WMN
szkółkarstwo
projektowanie, analizy, produkcja
instalacje i sieci elektroenergetyczne i teletechniczne
sprzedaż zdrowej żywności z dostawą do domu
doradztwo w zakresie zarządzania
nie podano
sprzedaż detaliczna prowadzona przez Internet
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
41
WO
Metalurgia
internet
WO
Metalurgia
nie podano
WWNiG
Górnictwo i Geologia
budownictwo
WWNiG
Górnictwo i Geologia
nie podano
WZ
Zarządzanie
doradztwo biznesowe
WZ
Zarządzanie
biuro rachunkowe
WZ
Zarządzanie
prowadzenie ksiąg rachunkowych
WZ
Zarządzanie
usługi
WZ
Zarządzanie
usługi IT
WZ
Zarządzanie
Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
usługi
WZ
WZ
WZ
WZ
handel
handel wyrobami stalowymi
branża budowlana/wykończenia wnętrz/obsługa
inwestycji
nie podano
Tabela 7.3. Lokalizacja działalności gospodarczej. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład liczbowy.
Liczba
absolwentów
%N=96
54
56,3%
30
31,3%
śląskie
17
17,7%
podkarpackie
9
9,4%
zagranica
3
3,1%
lubelskie
2
2,1%
lubelskie
2
2,1%
mazowieckie
1
1,0%
świętokrzyskie
1
1,0%
brak danych
7
7,3%
Razem
96
100,0%
Region działalności
małopolskie
w tym Kraków
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
42
Tabela 7.4. Wysokość dochodów z działalności gospodarczej. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład
procentowy, N=96.
45,0%
38,5%
40,0%
35,0%
30,0%
26,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
5,2% 4,2% 4,2%
1,0%
3,1% 4,2%
6,3%
3,1%
1,0%
3,1%
0,0%
60 absolwentów (62,5%) zadeklarowało wzrost dochodów od momentu założenia działalności
gospodarczej średnio o 5374,00 zł miesięcznie (mediana: 2000,00 zł; wzrost maksymalny: 30 000,00
zł miesięcznie).
Tabela 7.5. Wykorzystanie w działalności gospodarczej wiedzy i kwalifikacji nabytych podczas studiów.
Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład liczbowy i procentowy.
Liczba wskazań
%N=96
Tak
34
35,4%
Częściowo
42
43,8%
Nie
13
13,5%
Brak danych
7
7,3%
Razem
96
100,0%
Wybór odpowiedzi
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
43
Diagram 7.1. Wykorzystanie w działalności gospodarczej wiedzy i kwalifikacji nabytych podczas studiów.
Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład procentowy, N=105.
7,3%
13,5%
35,4%
Tak
Częściowo
Nie
Brak danych
43,8%
W grupie 96 prowadzących działalność gospodarczą, którzy kontynuowali edukację w latach 20122015:
 7 osób ukończyło studia podyplomowe,
 6 osób ukończyło studia na dodatkowym kierunku,
 1 osoba ukończyła jednocześnie studia podyplomowe i studia na dodatkowym kierunku.
W grupie 96 zatrudnionych, którzy kontynuowali edukację w roku 2015:
 3 osoby kontynuowały studia podyplomowe,
 3 osoby kontynuowały studia na dodatkowym kierunku,
 1 osoba nie podała szczegółowych informacji.
Podnoszenie kwalifikacji :
 samokształcenie – 56 osób,
 kursy/ szkolenia – 46 osób.
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
44
8. Absolwenci pracujący bez formalnego zatrudnienia
Analizowana grupa absolwentów wynosiła 10 osób (4 kobiety i 6 mężczyzn) i obejmowała absolwentów
pracujących bez umowy. Spośród tej grupy:
 2 osoby wykonywały pracę zgodną z wykształceniem i kwalifikacjami, 3 osoby pracę częściowo
zgodną, a 5 osób niezgodną z wykształceniem,
 7 osób podjęło pracę na terenie województwa małopolskiego, pozostałe osoby
w województwach: śląskim i podkarpackim oraz za granicą,
 7 osób było wcześniej formalnie zatrudnionych (umowa o pracę lub umowa zlecenie),
 1 osoba pracowała bez formalnego zatrudnienia poniżej 3 miesięcy, 1 osoba poniżej
6 miesięcy, a 8 osób dłużej niż 6 miesięcy.
9. Absolwenci niepracujący i kontynuujący edukację
Analizowana w niniejszym rozdziale grupa absolwentów wynosiła 42 osoby (20 kobiet i 22 mężczyzn)
i obejmowała absolwentów niepracujących i kontynuujących edukację.
Tabela 9.1. Absolwenci kontynuujący edukację – rodzaj studiów. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład
liczbowy i procentowy.
Wybór odpowiedzi
Liczba wskazań
%N=42
Studia doktoranckie
35
83,3%
Studia na dodatkowym kierunku
6
14,3%
Studia podyplomowe
3
7,1%
Brak danych
1
2,4%
Jedna osoba studiowała jednocześnie na studiach doktoranckich i podyplomowych, jedna na
doktoranckich i dodatkowym kierunku studiów.
Tabela 9.2.Absolwenci kontynuujący edukację – wykaz uczelni/instytutów i kierunków studiów. Absolwenci
AGH 2012/2015. Rozkład liczbowy.
Ukończony
Studia III stopnia
Ukończony w 2012 kierunek
w 2012 roku
studiów
Uczelnia/Instytut
Dyscyplina/Kierunek
Wydział AGH
WEAIiIB
Inżynieria Biomedyczna
AGH
Chemia
WEAIiIB
Inżynieria Biomedyczna
AGH
Inżynieria Materiałowa
WFiIS
Fizyka Medyczna
AGH
Fizyka
WFiIS
Fizyka Medyczna
AGH
Fizyka
WFiIS
Fizyka Medyczna
IFJ PAN
Fizyka medyczna
WFiIS
Fizyka Techniczna
AGH
Fizyka
WFiIS
Fizyka Techniczna
Uniwersytet Śląski
Fizyka
WFiIS
Informatyka Stosowana
AGH
Fizyka
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
45
WGGiIŚ
Geodezja i Kartografia
AGH
Geodezja i Kartografia
WGGiIŚ
Geodezja i Kartografia
AGH
Ochrona Terenów Górniczych
WGGiOŚ
Górnictwo i Geologia
AGH
Geologia
WGGiOŚ
Górnictwo i Geologia
AGH
Geologia
WGGiOŚ
Górnictwo i Geologia
AGH
Geologia
WGGiOŚ
Górnictwo i Geologia
AGH
Geologia
WGGiOŚ
Informatyka Stosowana
AGH
Geofizyka
WGGiOŚ
Ochrona Środowiska
AGH
Nie podano nazwy
WGiG
Górnictwo i Geologia
AGH
Górnictwo i Geologia
Inżynierska
WIEiT
Elektronika i Telekomunikacja AGH
Elektronika
WIMiC
Inżynieria Materiałowa
AGH
Inżynieria Materiałowa
WIMiC
Inżynieria Materiałowa
AGH
Inżynieria Materiałowa
WIMiC
Technologia Chemiczna
AGH
Chemia
WIMiC
Technologia Chemiczna
AGH
Geologia
WIMiC
Technologia Chemiczna
AGH
Inżynieria Materiałowa
WIMiIP
Informatyka Stosowana
AGH
Metalurgia
WIMiIP
Inżynieria Materiałowa
AGH
Inżynieria Materiałowa
WIMiIP
Inżynieria Materiałowa
AGH
Inżynieria Materiałowa
WIMiIP
Metalurgia
University of
Birmingham
Metallurgy & Materials
WIMiR
Automatyka i Robotyka
AGH
Automatyka
WIMiR
Mechatronika
The Hong Kong
Polytechnic University
Inżynieria Mechaniczna/
Monitorowanie stanu struktur
WMN
Metalurgia
AGH
Energetyka
WMN
Metalurgia
AGH
Energetyka
AGH
Metalurgia
WMN
WMN
WMN
WO
Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
Metalurgia
AGH
AGH
AGH
Metalurgia - Przeróbka
Plastyczna
Metalurgia - Przeróbka
Plastyczna
Metalurgia
Ukończony
Studia podyplomowe
Ukończony w 2012 kierunek
w 2012 roku
studiów
Uczelnia
Kierunek studiów
Wydział AGH
WIMiC
Technologia Chemiczna
AGH
Menager Jakości
Politechnika
WEiP
Technologia Chemiczna
BHP
Rzeszowska
WGGiOŚ
Górnictwo i Geologia
UEK w Krakowie
Innowacyjne Przywództwo
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
46
Ukończony
Inny kierunek studiów
Ukończony w 2012 kierunek
w 2012 roku
studiów
Uczelnia
Kierunek studiów
Wydział AGH
Metalurgia
Szkoła policealna
Informatyka
WMN
WMN
Metalurgia
Politechnika Krakowska Elektrotechnika
WGiG
Budownictwo
Nie podano
WIMiR
Automatyka i Robotyka
WIMiR
Mechanika i Budowa Maszyn
Nie podano
Uniwersytet
Warmińsko Mazurski w Lekarski
Olsztynie
Jessenius Faculty of
Medycyna
Medicine
10. Absolwenci niepracujący i poszukujący pracy
W momencie przeprowadzenia badania pracy poszukiwało 35 absolwentów (15 kobiet i 20 mężczyzn).
Spośród tej grupy:
 20 osób było wcześniej formalnie zatrudnionych (umowa o pracę lub umowa zlecenie),
 15 osób nie podjęło formalnego zatrudnienia po ukończeniu studiów,
 18 osób (15 w kraju, 7 za granicą) podejmowało prace dorywcze bez umowy.
Tabela 10.1. Przyczyny pozostawania bez pracy. Absolwenci 2012/2015. Rozkład liczbowy i procentowy.
Liczba
wskazań
%N=35
Mała liczba ofert pracy zgodnych z posiadanym wykształceniem
23
65,7%
Mała liczba ofert pracy w preferowanej lokalizacji
14
40,0%
Niewystarczająca znajomość języków obcych
8
22,9%
Niewystarczająca wiedza specjalistyczna
7
20,0%
Nie znam powodów
4
11,4%
Niewystarczająca wiedza w zakresie technologii komputerowych
4
11,4%
Niewystarczające umiejętności interpersonalne
4
11,4%
Inne
9
25,7%
Wybór odpowiedzi
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
47
Diagram 10.1. Przyczyny pozostawania bez pracy. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład procentowy, N=35.
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%
Mała liczba ofert pracy zgodnych z
posiadanym wykształceniem
Mała liczba ofert pracy w preferowanej
lokalizacji
65,7%
40,0%
Niewystarczająca znajomość języków obcych
Niewystarczająca wiedza specjalistyczna
Nie znam powodów
Niewystarczająca wiedza w zakresie
technologii komputerowych
Niewystarczające umiejętności
interpersonalne
Inne
22,9%
20,0%
11,4%
11,4%
11,4%
25,7%
W kategorii „Inne” (wypowiedzi respondentów):
 „kryzys na rynku naftowym”,
 „likwidacja mojego stanowiska”,
 „redukcja kadry pracowniczej”,
 „upadłość firmy”.
Tabela 10.2. Przyczyny przerwania lub rezygnacji z pracy. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład liczbowy
i procentowy.
Liczba
wskazań
%N=20
Niepodpisanie kolejnej umowy przez pracodawcę
7
35,0%
Praca niezgodna z kwalifikacjami
6
30,0%
Brak stabilności zatrudnienia
5
25,0%
Niemożność realizacji zainteresowań zawodowych
5
25,0%
Kultura/atmosfera firmy
5
25,0%
Brak możliwości rozwoju zawodowego
4
20,0%
Wysokość zarobków
2
10,0%
Powody rodzinne (osobiste)
1
5,0%
Inne
4
20,0%
Lokalizacja firmy
0
0,0%
Wybór odpowiedzi
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
48
Diagram 10.2. Przyczyny przerwania lub rezygnacji z pracy. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład procentowy,
N=20.
0%
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Niepodpisanie kolejnej umowy przez pracod.
35,0%
Praca niezgodna z kwalifikacjami
30,0%
Brak stabilności zatrudnienia
25,0%
Niemożność realizacji zainteres. zawod.
25,0%
Kultura/atmosfera firmy
25,0%
Brak możliwości rozwoju zawodowego
20,0%
Wysokość zarobków
Powody rodzinne (osobiste)
10,0%
5,0%
Inne
20,0%
11. Absolwenci niepracujący i nieposzukujący pracy
Grupa liczyła 3 osoby (1 kobieta, 2 mężczyzn), które były wcześniej zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub umowę o pracę.
12. Ocena decyzji wyboru uczelni i kierunku studiów
Tabela 12.1. Ocena decyzji wyboru uczelni i kierunku studiów. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład liczbowy
i procentowy, N=1086.
Wybór odpowiedzi
Ponowne podjęcie studiów
na AGH
Ponowne podjęcie tego samego
kierunku studiów
Liczba wskazań
N=1086
Liczba wskazań
N=1086
Tak
906
83,4%
517
47,6%
Nie
117
10,8%
240
22,1%
Nie wiem
63
5,8%
329
30,3%
Brak danych
0
0,0%
0
0,0%
1086
100,0%
1086
100,0%
Razem
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
49
Diagram 12.1. Ocena decyzji wyboru uczelni i kierunku studiów. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład
procentowy, N=1086.
Ponowne podjęcia studiów na AGH
Ponowne podjęcie tego samego kierunku studiów
100%
90%
83,4%
80%
70%
60%
50%
47,6%
40%
30,3%
30%
22,1%
20%
10,8%
5,8%
10%
0%
Tak
Nie wiem
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
Nie
50
Tabela 12.2. Ocena decyzji wyboru uczelni i kierunku studiów według wydziałów. Absolwenci AGH 2012/2015.
Rozkład procentowy.
Ponowne podjęcie studiów:
Wydział
WEAIiIB
WEiP
WFiIS
WGGiIŚ
WGGiOŚ
WGiG
WH
WIEiT
WIMiC
WIMiR
WIMiIP
WMS
WMN
WO
WWNiG
WZ
w AGH
tego samego kierunku studiów
Tak
Nie
Nie wiem
Razem
Tak
Nie
Nie wiem
Razem
118
86,8%
37
82,2%
29
90,6%
53
85,5%
70
71,4%
64
86,5%
19
79,2%
80
90,9%
41
91,1%
107
87,0%
56
87,5%
23
85,2%
18
78,3%
8
80,0%
18
66,7%
48
82,8%
6
4,4%
4
8,9%
1
3,1%
3
4,8%
13
13,3%
4
5,4%
3
12,5%
1
1,1%
2
4,4%
4
3,3%
1
1,6%
1
3,7%
0
0,0%
0
0,0%
2
7,4%
4
6,9%
12
8,8%
4
8,9%
2
6,3%
6
9,7%
15
15,3%
6
8,1%
2
8,3%
7
8,0%
2
4,4%
12
9,8%
7
10,9%
3
11,1%
5
21,7%
2
20,0%
7
25,9%
6
10,3%
136
100,0%
45
100,0%
32
100,0%
62
100,0%
98
100,0%
74
100,0%
24
100,0%
88
100,0%
45
100,0%
123
100,0%
64
100,0%
27
100,0%
23
100,0%
10
100,0%
27
100,0%
58
100,0%
78
57,8%
17
37,8%
16
50,0%
17
27,4%
34
34,7%
28
37,8%
12
50,0%
54
61,4%
17
37,8%
80
65,0%
30
46,9%
15
55,6%
10
43,5%
3
30,0%
13
48,1%
25
43,1%
34
25,2%
15
33,3%
9
28,1%
36
58,1%
40
40,8%
20
27,0%
7
29,2%
16
18,2%
14
31,1%
16
13,0%
21
32,8%
8
29,6%
7
30,4%
4
40,0%
10
37,0%
19
32,8%
23
17,0%
13
28,9%
7
21,9%
9
14,5%
24
24,5%
26
35,1%
5
20,8%
18
20,5%
14
31,1%
27
22,0%
13
20,3%
4
14,8%
6
26,1%
3
30,0%
4
14,8%
14
24,1%
135
100,0%
45
100,0%
32
100,0%
62
100,0%
98
100,0%
74
100,0%
24
100,0%
88
100,0%
45
100,0%
123
100,0%
64
100,0%
27
100,0%
23
100,0%
10
100,0%
27
100,0%
58
100,0%
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
51
Diagram 12.2. Ocena decyzji wyboru uczelni według wydziałów. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład
procentowy.
Podjęliby ponownie studia w AGH
Nie wiedzą czy podjęliby ponownie studia w AGH
Nie podjęliby ponownie studiów w AGH
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
WIMiC
91,1%
WIEiT
90,9%
WFiIS
90,6%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0% 100,0%
4,4%4,4%
8,0%1,1%
6,3%3,1%
WIMiIP
87,5%
10,9%1,6%
WIMiR
87,0%
9,8% 3,3%
WEAIiIB
86,8%
8,8% 4,4%
WGiG
86,5%
8,1% 5,4%
WGGiIŚ
85,5%
9,7% 4,8%
WMS
85,2%
11,1% 3,7%
WZ
82,8%
10,3% 6,9%
WEiP
82,2%
8,9%
WO
80,0%
WH
79,2%
WMN
78,3%
WGGiOŚ
WWNiG
71,4%
66,7%
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
8,9%
20,0%
8,3%
12,5%
21,7%
15,3%
25,9%
13,3%
7,4%
52
Diagram 12.3. Ocena decyzji wyboru i ukończonego kierunku studiów według wydziałów. Absolwenci AGH
2012/2015. Rozkład procentowy.
Podjęliby ponownie ten sam kierunek studiów
Nie wiedzą czy podjęliby ponownie ten sam kierunek studiów
Nie podjęliby ponownie tego samego kierunku studiów
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
WIMiR
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
65,0%
WIEiT
13,0%
20,5%
57,8%
WMS
90,0% 100,0%
22,0%
61,4%
WEAIiIB
80,0%
18,2%
17,0%
55,6%
14,8%
25,2%
29,6%
WH
50,0%
20,8%
29,2%
WFiIS
50,0%
21,9%
28,1%
WWNiG
48,1%
WIMiIP
46,9%
WMN
43,5%
WZ
43,1%
WGiG
37,8%
WIMiC
37,8%
WEiP
37,8%
WGGiOŚ
WO
WGGiIŚ
14,8%
20,3%
32,8%
26,1%
30,4%
24,1%
32,8%
35,1%
27,0%
31,1%
28,9%
34,7%
33,3%
24,5%
30,0%
27,4%
37,0%
30,0%
14,5%
40,0%
58,1%
Szczegółowe wykazy odpowiedzi uzasadniających decyzję o wyborze studiów w AGH znajdują się
w Załączniku 6. na str. 117 (odpowiedź „Tak”) oraz w Załączniku 7. na str. 136 (odpowiedzi „Nie”,
„Nie wiem”).
Realizacja badania, analiza wyników:
Grażyna Śliwińska, Piotr Janus
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
53
14. Wykaz załączników
Tytuł
1. Wykaz firm zatrudniających absolwentów AGH 2012/2015 wg wydziałów
2. Wykaz odpowiedzi dotyczących trudności w pracy zawodowej wynikających
z niedostatecznej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wg wydziałów i
kierunków
3. Wykaz uczelni/instytutów oraz dyscyplin i kierunków studiów podjętych przez
zatrudnionych absolwentów w latach 2012-2015
4. Wykaz uczelni/instytutów oraz dyscyplin i kierunków studiów kontynuowanych
przez zatrudnionych absolwentów w roku 2015
5. Wykaz kursów i szkoleń podjętych przez zatrudnionych absolwentów po ukończeniu
AGH w 2012 r.
6. Wykaz odpowiedzi uzasadniających decyzję o wyborze AGH wg wydziałów i
kierunków – odpowiedź „Tak”
7. Wykaz odpowiedzi uzasadniających decyzję o wyborze AGH wg wydziałów i
kierunków – odpowiedzi „Nie” oraz „Trudno powiedzieć”
8. Wykaz odpowiedzi na pytanie „Czy z perspektywy czasu zmienił/zmieniłaby
Pan/Pani coś w procesie kształcenia na AGH?”/ wg wydziałów i kierunków
Strona
54
80
99
101
105
117
136
145
9. Spis tabel
177
10. Spis diagramów
179
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
54
Załącznik 1. Wykaz firm zatrudniających absolwentów AGH 2012/2015 według
wydziałów
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ
Nazwa firmy
Branża
PHILIPS POLSKA
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
ELEKTROBUDOWA SA
Manstel Bednarczyk, Słowik,
Wiącek
Nie podano nazwy
Bury GmbH & Co
aparatura medyczna
automatyka
automatyka przemysłowa
bankowość
e-commerce
e-commerce
edukacja i organizacja wydarzeń
elektroenergetyka
Samsung R&D Institute Poland
elektronika użytkowa
Nie podano nazwy
Elektrokontel
Skanska S.A.
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
elektrotechnika
elektryczna
elektryczna
elektryczna
elektryczna
EDF Polska
energetyka
Energoprojekt Kraków SA
Energoprojekt Kraków SA
energetyka
energetyka
energetyka odnawialna, przemysł
ciężki
DR Ząber Spółka z o.o.
elektroenergetyka
elektroenergetyka
elektronika
Stanowisko
specjalista aplikacyjny
programista robotów
elektromonter
konsultant IT
software developer
software engineer
dyrektor marketingu
inżynier sprzedaży
asystent kierownika, asystent
projektanta
inżynier ds. transformatorów
sofware developer
inżynier ds. produkcji
oprogramowania
asystent projektanta
asystent projektanta
inżynier budowy
kierownik
inspektor nadzoru ds.
elektrycznych
projektant
asystent projektanta
projektant automatyk
State Street
finanse
Nie podano nazwy
Fundacja Rozwoju
Kardiochirurgii
GE Medical
inomed Medizintechnik GmbH
Nie podano nazwy
ABB
ARC Consulting Group
AVSystem
Capita
CodeWise
Comarch S.A.
Comarch S.A.
finanse i bankowość
kierownik zespołu ds. funduszy
inwestycyjnych
senior software developer
inżynieria medyczna
R&D engineer
inżynieria medyczna
inżynieria medyczna
inżynieria medyczna
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
inżynier serwisu
pomoc naukowa
researcher
software engineer
consultant
product manager
inżynier ds. oprogramowania
senior Java developer
programista
konsultant ds.wdrożeń
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
55
Compdata
EPAM Systems Switzerland
GmbH
ETH Zurich
eZ Systems
GOTOMA
Infusion
Kainos Software
Lumesse
Merit Soft
Oracle Polska
Sabre Polska
Sabre Polska
Sabre Polska
Sabre Polska
Sabre Polska
Sabre Polska
Smartrecruiters Inc. Oddział w
Polsce
Softhis
Software Mind
Solidbrain
Stonesoft Poland
Uber
Ubiquiti
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
IT
programista
IT
senior Java engineer
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
Nie podano nazwy
IT
Nie podano nazwy
IT
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
IT
IT
Nie podano nazwy
IT
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
IT
IT
IT
IT
IT
teaching assistant / PhD student
senior technical writer
programista
interactive developer
senior software engineer
QC specialist
software developer
senior application engineer
software tester
principal software developer
starszy programista/analityk C#
młodszy programista
starszy programista /analityk
programista
starszy inżynier ds. jakości
oprogramowania
programista webowy Java + JS
software engineer
programista Java
inżynier do spraw oprogramowania
software engineer
starszy programista
programista Ruby on Rails
software engineer
programista
Scrum Master
senior software engineer
developer
programista
regular developer
specjalista ds. analiz biznesowych i
systemowych
inżynier do spraw jakości
oprogramowania
specjalista ds. wdrożeń
software developer
programista, tester
oprogramowania
starszy programista
programista
team leader
starszy programista
specjalista ds. oprogramowania
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
56
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Miquido
Ubisoft Canada Inc.
Schibsted Tech Polska
Ericpol
Ericpol
Ericpol
Motorola Solutions
Motorola Solutions
Motorola Solutions
Nokia Solutions and Networks
Nokia Solutions and Networks
Samsung Electronics sp. z o.o
Nie podano nazwy
Platige Image
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT/Game Development
IT/gry wideo
IT/media
IT/telekomunikacja
IT/telekomunikacja
IT/telekomunikacja
IT/telekomunikacja
IT/telekomunikacja
IT/telekomunikacja
IT/telekomunikacja
IT/telekomunikacja
IT/telekomunikacja
IT/telekomunikacja
kinematografia, grafika
komputerowa, efekty specjalne,
cinematiki do gier, filmy
animowane
Knorr-Bremse
kolejnictwo
EY
EY
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Laerdal Medical AS
Medycyna Praktyczna
Szpital Miejski Specjalistyczny
im. Gabriela Narutowicza
Nie podano nazwy
konsulting
konsulting
konsulting
media
medycyna
medycyna
Nie podano nazwy
medycyna
voxel s.a.
medycyna - pracownie
diagnostyczne
medycyna
medycyna
Polska Spółka Gazownictwa Sp.
metrologia w gazownictwie
z o.o.
Bosch Automotive Steering
motoryzacja
Delphi Poland S.A.
motoryzacja
Delphi Poland S.A.
Delphi Poland S.A.
Delphi Poland S.A.
motoryzacja
motoryzacja
motoryzacja
software engineer
software engineer
software developer
software developer
programista
programista
junior software engineer
lead game/level designer
programista online
team leader
informatyk
młodszy informatyk
młodszy informatyk
project leader
starszy inżynier oprogramowania
starszy inżynier oprogramowania
R&D engineer
software engineer
programista Java
informatyk
programista (technical director)
inżynier elektronik - inżynier
projektu
manager
starszy analityk
analityk
senior software engineer
procurement engineer
product manager
po kierownik Działu Aparatury
Medycznej
product developer
regionalny przedstawiciel
handlowy
administracyjne
specjalista ds. pomiarów
software engineer
inżynier ds. testów
oprogramowania
software engineer
software engineer
validation engineer
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
57
Delphi Poland S.A.
motoryzacja
FEV Polska Sp. z o.o.
motoryzacja
ZF TRW
motoryzacja
Nie podano nazwy
motoryzacja
Nie podano nazwy
PGNiG S.A.
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Can-Pack Ltd. UK
Koelner Łańcucka Fabryka Śrub
Wuwer sp. z o. o.
Nie podano nazwy
motoryzacja
nafta i gaz
obróbka metali
oświetlenie
produkcja
produkcja
produkcja maszyn
produkcja urządzeń elektrycznych
Aumatic
projektowanie i budowa maszyn
T.C. Dębica
przemysł chemiczny
Siemens Healthcare
sprzęt medyczny
Siemens Healthcare
Nie podano nazwy
AGH
AGH
AGH
AGH
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
sprzęt medyczny
sprzęt medyczny
szkolnictwo wyższe
szkolnictwo wyższe
szkolnictwo wyższe
szkolnictwo wyższe
szkolnictwo wyższe
telekomunikacja
inżynier programista systemów
wbudowanych
inżynier automatyk
inżynier procesu nowych
uruchomień AME
programista robotów
przemysłowych
advanced software engineer
programista
programista
projektant oświetlenia
elektryk utrzymania ruchu
automatyk - elektronik
automatyk, programista PLC
mistrz produkcji elektrycznej
zastępca kierownika Działu
Programowania Systemów
Przemysłowych
elektryk utrzymania ruchu
specjalista ds. aplikacji i produktu
CT
inżynier serwisu
inżynier serwisu
asystent naukowo-dydaktyczny
asystent
asystent
asystent naukowo-dydaktyczny
technolog
informatyk
WYDZIAŁ ENERGETYKI I PALIW
Nazwa firmy
Branża
Stanowisko
Urząd Regulacji Energetyki
administracja
Apator Powogaz S.A.
Nie podano nazwy
Budtor
Nie podano nazwy
Instytut Ceramiki i Materiałów
Budowlanych
TMCE
Nie podano nazwy
TM Technologie
EDF Polska
Elettrostandard Polska
AKP
branża lotnicza
budowa suwnic
budownictwo
starszy inspektor ds. regulacji
działalności przedsiębiorstw
energetycznych
serwisant AKP
inżynier ds. termodynamiki
specjalista ds. elektrycznych
inżynier ds. technicznych
ceramika
technolog
elektroenergetyka
elektroenergetyka
elektryczna
energetyka
energetyka
PEC Płońsk Sp. z o.o.
energetyka
kierownik projektu
asystent projektanta
projektant oświetlenia
specjalista
inżynier produkcji
brygadzista zmianowy/operator
kotła i turbiny
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
58
Opeus Energia Sp. z o.o.
energetyka odnawialna
Ziko Apteki
Hotel Arłamów SA
ArcelorMittal Poland
ArcelorMittal Poland
Sabre Polska
Seed Labs Sp. z o.o.
STIGO Sp. z o.o.
AspenTech LTD.
farmacja
hotelarstwo
hutnictwo
hutnictwo
IT
IT
IT
IT/chemia
Nie podano nazwy
mleczarstwo
TRW Steering System Poland
Valeo Autosystemy
Hermes Sp.z o.o.
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu
Nie podano nazwy
Orlenoil
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
ADS
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
ANWIL S.A
Grupa Azoty S.A.
Grupa Azoty S.A.
Petrogeo
motoryzacja
motoryzacja
narzędziowa
koordynator ds. przygotowania
projektów
asystent ds. zakupów
inżynier utrzymania ruchu
specjalista
specjalista
inżynier
programista
inżynier sprzedaży
technical support consultant
inżynier ds. energetycznych i
ochrony środowiska
specjalista ds. jakości zewnętrznej
inżynier
asystentka zarządu
odnawialne źródła energii
doradca energetyczny
SC Johnson
Nowy Styl sp. z o.o.
FMC Technologies
Rosiński Packaging
AGH
AGH
Perfect Water Systems Sp. z o.
o.
odnawialne źródła energii
oleje i smary
opieka
paliwa
produkcja mebli
projektowanie
przemysł
przemysł
przemysł chemiczny
przemysł chemiczny
przemysł chemiczny
przemysł chemiczny
specjalista ds. fotowoltaiki
specjalista ds. rozwoju produktów
opiekun
młodszy specjalista
project engineer
asystent projektanta
pracownik umysłowy
inżynier projektu
inżynier procesu
samodzielny technolog
samodzielny technolog
chemik
chemical process development
przemysł chemiczny
engineer
przemysł meblowy
technolog
przemysł naftowy
project engineer
programista operator
przetwórstwo tworzyw sztucznych
elektrodrążarek
szkolnictwo wyższe
asystent
szkolnictwo wyższe
asystent naukowy
uzdatnianie wody dla przemysłu
laborant
WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
Nazwa firmy
Branża
Nie podano nazwy
EC Engineering
Fidessa
Hypersoft
Insoft Sp. z o.o.
analiza danych
inżynieria, transport
IT
IT
IT
Intel
IT
Stanowisko
analityk
starszy inżynier ds. obliczeń
software developer
programista
programista
inżynier ds. rozwoju
oprogramowania
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
59
Proferis
IT
Robobat
Sabre Polska
Sabre Polska
SoInteractive
WASKO S.A.
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Comarch Healthcare
Alfavox
Ericpol
Ericpol
Nokia Solutions and Networks
Mazowiecki Szpital
Specjalistyczny Sp. z o.o.
Radom
IFJ PAN w Krakowie
IFJ PAN w Krakowie
IFJ PAN w Krakowie
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Heidelberger Ionenstrahl
Therapizentrum, Heidelberg
Ocado
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT/bankowość
IT/medycyna
IT/telekomunikacja
IT/telekomunikacja
IT/telekomunikacja
IT/telekomunikacja
ELMAT
telekomunikacja
Nie podano nazwy
telekomunikacja
konsultant ds. wdrożeń,
programista baz danych
starszy programista
inżynier ds. oprogramowania
principal software QA engineering
junior scala developer
projektant
software engineer
software developer
administrator IT
programista
lead architekt
programista c++
programista
senior software developer
software engineer
medycyna - radiologia
młodszy asystent - inspektor
ochrony radiologicznej
nauka
nauka
nauka
nauka
nauka
nowe technologie
fizyk
inżynier
fizyk
fizyk
fizyk
project leader
radioterapia
fizyk medyczny
sprzedaż online
software engineer
starszy specjalista ds technik
światłowodowych
software engineer
WYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Nazwa firmy
Branża
Urząd Miasta Katowice
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
administracja
administracja
analityka giełdowa
mBank SA
bankowość
UBS Kraków
UBS Kraków
Nie podano nazwy
BPO/finanse
BPO/finanse
branża lotnicza
DOM-KOMPLEKSOWO
budownictwo
KPB Cracovia
MP Mosty
POLTEC INVESTIMENTOS
Nie podano nazwy
budownictwo
budownictwo
budownictwo
budownictwo
Stanowisko
podinspektor
podinspektor
analityk
stażysta/praktykant bankowość
korporacyjna
analityk danych/analityk biznesowy
analityk danych
analityk informacji nawigacyjnej
konstruktor, specjalista ds.
sprzedaży, obsługa inwestycji
budowlanych
inżynier budowy
asystent geodety
starszy geodeta
inżynier budowy
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
60
PRT Torrems
ZS2 w Puławach
Shell Polska
MGGP AERO
Nie podano nazwy
Bi-Geo
Kraksurv
Mapoprojekt
OPGK Kraków
PMG Silesia Sp. z o.o.
Starostwo Powiatowe w
Krakowie
TOMAR S.C.
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
budownictwo/kolej
edukacja
finanse
fotogrametria
fundusze europejskie
geodezja
geodezja
geodezja
geodezja
geodezja
geodeta
nauczyciel
planning data entry support
kierownik pracowni fotogrametrii
asystent zarządu
geodeta
geodeta
geodeta
asystent geodety
geodeta
geodezja
geodeta
geodezja
geodezja
geodezja
Nie podano nazwy
geodezja
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Geokart
Geokart-international
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
geodezja
geodezja
geodezja
geodezja
geodezja i kartografia
geodezja i kartografia
geodezja i kartografia
geodezja, budownictwo
geodezja/inżynieria/zarzadzanie
projektami/wizualizacja
GIS
gospodarka odpadami
geodeta
geodeta
geodeta
specjalista ds. geoinformacji geodeta
fotogrametra
geodeta
geodeta
asystent geodety
geodeta
młodszy geodeta
geodeta
geodeta
dimensional control
surveyor/draughtsman
GIS-owiec
project manager
gospodarka wodna
nadzorca cieku wód śródlądowych
górnictwo
górnictwo
górnictwo naftowe
handel
specjalista mierniczy górniczy
inspektor ds. miernictwa
operator-geofizyk
sprzedawca
instalacje sanitarne
starszy referent
inżynier budowy
projektant
DHI Polska Sp. z o. o.
instalacje sanitarne
instalacje sanitarne
inżynieria lądowa, konsulting,
projektowanie
inżynieria środowiska
Comarch S.A.
IT
Sabre Polska
IT
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
FCC Envoroment CEE
Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej
KGHM Polska Miedź S.A.
Kompania Węglowa S.A.
Geofizyka Kraków S.A
Carry
Zakład Wodociągów i
Kanalizacji "WOD-KAN" Sp. z
o.o.
ZUIS Potyrała
Nie podano nazwy
SWECO
geodeta
inżynier projektu
młodszy kontroler jakości
oprogramowania
junior developer
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
61
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
CERN - Europejska Organizacja
Badań Jądrowych
Nie podano nazwy
Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie
IT
IT
IT
logistyka
technical test team leader
handlowiec
analityk
overseas transport administrator
nauka
survey and alignment engineer
nauka
specjalista ds. pomiarów
ochrona środowiska
starszy inspektor
Wessling Polska
ochrona środowiska
Nie podano nazwy
supersnow
ochrona środowiska
produkcja
technologie pomiarowe dla GIS i
geodezji
usługi
Nie podano nazwy
Integer.pl S.A.
młodszy specjalista laboratorium
analiz fizykochemicznych
nie podano
konstruktor
specjalista GNSS/inżynier
sprzedaży
specjalista ds. zakupów
WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
Nazwa firmy
Branża
Starostwo Powiatowe
Nie podano nazwy
Action
Rockwell Automation
Nie podano nazwy
administracja
administracja
AGD-RTV
automatyka przemysłowa
biurowa
Nie podano nazwy
biurowa
UBS Kraków
DNO ASA
AQUEDUCT
GLOBECO
KPGMB
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
MOTA ENGIL
BPO/finanse
branża naftowa
budownictwo
budownictwo
budownictwo
budownictwo
budownictwo
budownictwo
budownictwo drogowe i mostowe
budownictwo i ochrona
środowiska
budownictwo, ochrona
środowiska
URS Polska Sp. z o.o.
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
doradztwo
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
ENEA Operator Sp. z o.o.
Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy
doradztwo
drogownictwo
e-commerce
elektroenergetyka
energetyka, gazownictwo,
metrologia
Stanowisko
pomoc administracyjna
podinspektor
asystentka
asystent w dziale zakupów
koordynator projektu
pracownik administracyjno biurowy
geolog / geomodeler
asystent projektanta
specjalista ds. realizacji inwestycji
logistyk
sprzedawca
inżynier budowy
pracownik ogólnobudowlany
kosztorysant
młodszy konsultant ds. ochrony
środowiska
asystent projektanta
specjalista ds. inżynierii środowiska
i OZE
inżynier projektu
pomoc administracyjna
specjalista ds. zarządzania danymi
młodszy specjalista ds. rozwoju
asystent
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
62
Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy
State Steet
Heineken
Nie podano nazwy
CGG UK
Nie podano nazwy
Geopartner
Geopartner
Geopartner
Nie podano nazwy
GEO Marine Survey System
Państwowy Instytut
Geologiczny - PIB
PetroGeo Sp. z o.o.
PIG-PIB
Przedsiębiorstwo Usług
Geologicznych "Geobud"
Bronisław Pietruszka
Uppsala University
Usługi Geologiczne "Geologika"
s.c.
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
energetyka, gazownictwo,
metrologia
finanse
finanse, księgowość
geodezja i kartografia
geofizyka
geofizyka
geofizyka, geologia
geofizyka, geologia
geofizyka, geologia
geofizyka, geologia
geofizyka/produkcja sprzętu do
morskiej geofizyki; survey
specjalista inżynieryjno techniczny
senior associate
księgowa
główny specjalista ds. informatyki
project geophysicist
geofizyk
geolog
geofizyk
robotnik
asystent naukowy
geologia
starszy specjalista
geologia
geologia
geolog terenowy
specjalista
geologia
geolog
geologia
doktorant, pomocnik wykładowcy
geologia
geolog
geologia
geologia
geolog
geolog
specjalista ds. ochrony środowiska,
projektowania i geologii
geolog
sztygar zmianowy Stacji Geofizyki
Górniczej
specjalista pod ziemią
geofizyk
specjalista ds. ochrony środowiska
konsultant
sprzedawca
asystent
referent ds. gospodarki wodnej
webdeveloper
programista
programista
tester oprogramowania
programista
software engineer
software tester
specjalista ds. sprzedaży
oprogramowania
obsługa klienta
konsultant
informatyk
visual merchandiser
Nie podano nazwy
geologia i ochrona środowiska
Kompania Węglowa S.A.
górnictwo
Kompania Węglowa S.A.
górnictwo
LWB
Geofizyka Kraków S.A
JSW S.A.
Douglas
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
PWiKOCz S.A.
BTD newmedia
Softhis
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
górnictwo
górnictwo naftowe
górnictwo/ochrona środowiska
handel
handel
hydrobiologia
hydrogeologia
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
Nie podano nazwy
IT
Comarch Healthcare
Estee Lauder
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
IT/medycyna
kosmetyki
księgowość
moda
geophysical engineer
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
63
Baker Hughes Incorporated
INIG-PIB
Nie podano nazwy
Centre for Earth Evolution and
Dynamics, University of Oslo
Montan University Leoben
Państwowa Agencja Atomistyki
Stockholm University
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
ATMOTERM S.A.
Geotakt
nafta i gaz
nafta i gaz
nafta i gaz
cementing field engineer
specjalista inżynieryjno-techniczny
geofizyk operator
nauka
PhD researcher
nauka
nauka
nauka
nauka
obuwnicza
ochrona środowiska
ochrona środowiska
SEKA S.A.
ochrona środowiska
doktorant
specjalista
PhD student
doktorant, laborant
praca fizyczna
konsultant ds. ochrony środowiska
asystent ds. projektów
młodszy specjalista ds. ochrony
środowiska
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska w Krakowie
ochrona środowiska
inspektor ds. analiz technicznych
ASPOL-FV Sp. z o.o.
odnawialne źródła energii
technolog Odnawialnych Źródeł
Energii
Capgemini Polska
PPHU E. i J Pater Sp. z o.o.
Nie podano nazwy
odnawialne źródła energii,
ochrona środowiska
outsourcing
produkcja
produkcja
Nie podano nazwy
produkcja
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
FHU HUSE
Nie podano nazwy
AGH
produkcja
produkcja okien
przemysł naftowy
przemysł spożywczy
reklama/marketing/ PR
sport
sprzedaż, edukacja, Internet
szkolnictwo wyższe
Institut für Geophysik
szkolnictwo wyższe
Politechnika Częstochowska
URS Polska Sp. z o.o. (obecnie
AECOM Polska Sp. z o.o.)
Nie podano nazwy
szkolnictwo wyższe
Earth Energy
PUP "SIGMA BP" Sp. z o.o.
Drill-Lab
Exalo Drilling S.A
usługi środowiskowe
specjalista ds. ochrony środowiska
dispute agent with Norwegian
dyrektor zakładu
kadrowa
specjalista ds. zarządzania i
marketingu
pracownik produkcji
fabricator/salesman
geofizyk
pracownik
graphic designer
pracownik administracyjny
Kierownik sklepu internetowego
starszy referent techniczny
wissenschaftliche Hilfskraft
(research assistant)
asystent naukowy
młodszy konsultant ds. ochrony
środowiska
mudlogger/data engineer
usługi wiertniczo-serwisowe
usługi z zakresu geologii,
hydrogeologii, górnictwa i ochrony geolog
środowiska
wiertnictwo
geolog/mudlogger/data engineer
wiertnictwo
asystent kierownika wiertni
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
Nazwa firmy
Nie podano nazwy
Aldesa Construcciones Polska
sp. z o.o.
Branża
Stanowisko
administracja państwowa
specjalista
budownictwo
inżynier budowy
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
64
Belderbos Landscapes
Besta
Budimex SA
Erbud
GROT
Heliodon
Midmac
SAWE Wojciech Sikora
STRABAG Sp. z o.o.
Stump-Hydrobudowa
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
SBM
Biuro Projektowe ARPOT K.
Grosiak, K. Potocki Sp.j.
University of Luxembourg
Centrum Elektroniki
Stosowanej CES Sp. z o.o.
EDF Polska
GDF Suez Energia Polska S.A
TENSEC
Nie podano nazwy
Kompania Węglowa S.A.
Kompania Węglowa, KWK
Ziemowit
KPRGiBSz
Lubelski Węgiel "Bogdanka"
S.A.
Orica Poland
PeBeKa Lubin S.A.
Prs
Tauron Wydobycie S.A - ZG
Janina
budownictwo
budownictwo
budownictwo
budownictwo
budownictwo
budownictwo
budownictwo
budownictwo
budownictwo
budownictwo
budownictwo
budownictwo
budownictwo, infrastruktura,
drogi kolejowe
kosztorysant/quantity surveyor
inżynier budowy
specjalista inżynier
majster budowy
technolog
asystent kosztorysanta
HVAC Engineer
główny konstruktor
inżynier budowy/kalkulant
kierownik budowy
kierownik robót bud.
konstruktor
budownictwo/projektowanie
asystent projektanta
edukacja
PhD student
energetyka
koordynator/ inżynier projektu
energetyka
energetyka
energetyka wiatrowa
geologia
górnictwo
referent ds. zobowiązań
specjalista ds.zarządzania danymi
inżynier budowy
geolog/ geotechnik
sztygar zmianowy
górnictwo
nadgórnik
górnictwo
sztygar zmianowy
górnictwo
inspektor
górnictwo
górnictwo
górnictwo
inżynier strzałowy
sztygar zmianowy górniczy
sztygar
górnictwo
sztygar zmianowy
Weglokoks Kraj KWK PIEKARY
górnictwo
ZGRI
górnictwo
Nie podano nazwy
górnictwo
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Excellent
górnictwo
górnictwo
górnictwo
górnictwo
górnictwo i hutnictwo
handel
Tele-fonika Kable S.A.
handel
inżynier budowy
sztygar zmianowy oddziału robót
przygotowawczych
osoba dozoru
starszy referent d/s dokumentacji
górnicze
referent
sztygar
kierownik oddziału
inspektor
specjalista
koordynator
specjalista ds. obsługi klienta
eksport
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
65
PGE Obrót S.A.
Savi Technologie
P.P.H.U. "DĄBROWSKI"
PP Projekt
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Altconnect Michał Wojewoda
IBM
TRADE-PORT
Nie podano nazwy
Capital Business Link
handel energią
instalacje przeciwpożarowe
instalacje sanitarne
instalacje sanitarne
instalacje sanitarne
inżynieria środowiska
IT
IT
kolejnictwo
konstrukcje stalowe
księgowość
Nie podano nazwy
logistyka
Nie podano nazwy
EKOPOL Sp. J.
JOYGLOBAL
KOPEX GROUP
Nie podano nazwy
ITI Neovision
Delphi Poland S.A.
logistyka
maszyny do obróbki drewna
maszyny górnicze
maszyny górnicze
materiały ogniotrwałe
media, obsługa klienta
motoryzacja
Valeo Autosystemy
motoryzacja
AGH
Dafo Plastics
GE Power Controls
Valvex S.A.
Nie podano nazwy
Plastwag
Nie podano nazwy
Konsorcjum Stali
nauka
produkcja
produkcja
produkcja
produkcja
produkcja kompozytów
przemysł
przemysł ciężki
Nie podano nazwy
przemysł lekki
Nie podano nazwy
Politechnika Krakowska
Janusz Lewandowski Usługi
Transportowe "Lewtrans"
Frapol
Frapol
przemysł metalowy
szkolnictwo wyższe
transport międzynarodowy i
spedycja
wentylacja i klimatyzacja
wentylacja i klimatyzacja
referent ds. wsparcia sprzedaży
projektant instalacji gaśniczych
kierownik robót
projektant
asystent projektanta
kierownik kontraktu
analityk, UX designer
accountant
referent ds. zaopatrzenia i logistyki
kierownik projektu
księgowy
młodszy specjalista ds. wdrożenia
systemów
przedstawiciel handlowy
inżynier produkcji
technik serwisu
specjalista konstruktor
laborant - kontroler jakości
konsultant ds obsługi klienta
specjalista ds. zakupów
inżynier jakości w zespole
projektowym
asystent naukowo-dydaktyczny
planista produkcji
asystentka dyrektora produkcji
inżynier konstruktor
pracownik produkcji
kierownik produkcji
konstruktor
planista produkcji
kierownik ds. optymalizacji
produkcji
technolog-programista
asystent naukowo-dydaktyczny
spedytor międzynarodowy
inżynier środowiska
asystent
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
Nazwa firmy
Branża
Urząd Miasta Krakowa
administracja
Brown Brothers Harriman
bankowość
Nie podano nazwy
bankowość
Stanowisko
podinspektor
starszy specjalista ds operacji
finansowych
specjalista ds. bezpieczeństwa IT
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
66
Serco European Services
BPO/HR
HR specialist
Shell Polska
Energosieci Podkarpacie Sp. z
o.o.
Nie podano nazwy
BPO/HR
Nie podano nazwy
HR
ARC Consulting Group
IT
HR advisor
referent ds. księgowości i obsługi
sekretariatu
specjalista ds. dystrybucji
lider ds. marketingu
rekrutacyjnego
asystentka
Comarch S.A.
IT
copywriter
Nie podano nazwy
IT
IT customer support specialist
Nie podano nazwy
IT
specjalista ds. rekrutacji
International Coupons
office manager
LUX MED
kadry, finanse
lokalizacja, tłumaczenia,
marketing
medycyna
IFJ PAN w Krakowie
nauka
starszy referent
Nie podano nazwy
NGO - III sektor
PR manager
Sparc Media
reklama/marketing/ PR
communication manager
DFL
sport
redaktor naczelny
Nie podano nazwy
SSC/BPO
AGH
szkolnictwo wyższe
Politechnika Krakowska
szkolnictwo wyższe
stanowisko w dziale HR
samodzielny referent
administracyjny
samodzielny referent
Nie podano nazwy
usługi
doradca klienta
Lion Bridge Polska
energetyka
finanse
młodszy kierownik projektów
specjalista ds. marketingu
WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTRONIKI I TELKOMUNIKACJI
Nazwa firmy
ZDANIA Sp. z o.o.
Nie podano nazwy
Bolarus S.A.
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Unicard S.A.
Korporacyjne Centrum
Badwcze ABB sp. z o. o.
Roche
Start up
Akamai Technologies
AVSystem
AVSystem
Betgenius
Brandwatch
CodeWise
Branża
Stanowisko
automatyka budynków
automatyka przemysłowa
chłodnictwo
cyfrowe przetwarzanie
dokumentów / Druk
elektronika
elektronika
elektronika, systemu kontroli
dostępu i rejestracji czasu pracy
programista
inżynier automatyk-elektronik
konstruktor
energetyka
pracownik naukowo-badawczy
farmacja
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
specialist software development
iOS developer
technical support engineer
R&D director
team leader
programista
backend engineer
Java developer
starszy inżynier sieci
inżynier elektronik
inżynier konstruktor elektronik
programista systemów
wbudowanych
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
67
CodeWise
Comarch S.A
Comarch S.A.
Comarch S.A.
Comarch S.A.
Comarch S.A.
Comarch S.A.
Google Inc.
HotelTonight
Lumesse
Lunar Logic
Luxoft
Luxoft
Luxoft
Mobica Ltd.
NetResearch
Nokia
Ocado Technology
Ocado Technology
Sabre Polska
Sabre Polska
Smart4Aviation
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
UJ
IT
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Cisco Systems
Ericpol
Ericpol
Motorola Solutions
Motorola Solutions
Motorola Solutions
Nokia Solutions and Networks
Samsung Electronics sp. z o.o
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT/Game Development
IT/telekomunikacja
IT/telekomunikacja
IT/telekomunikacja
IT/telekomunikacja
IT/telekomunikacja
IT/telekomunikacja
IT/telekomunikacja
IT/telekomunikacja
programista
młodszy inżynier systemowy
projektant
OSS consultant
kierownik projektu
projektant, programista
inżynier systemowy
software engineer
platform engineer
QA automation specialist
software developer
starszy programista
programista
principal software developer
senior software engineer
programista
architect/software specialist
software engineer
programista
programista
contributor
Java web developer
samodzielny referent do spraw
informatycznych
team leader
konsultant IT
inżynier
senior software engineer
programista
programista
software engineer
senior software developer
inżynier oprogramowania
senior software engineer
kierownik zespołu
administrator IT
senior Java developer/lead
software engineer
software engineer
programista
kierownik zespołu
senior software engineer
senior customer support engineer
informatyk
informatyk
senior software engineer
starszy inżynier
starszy inżynier oprogramownia
test engineer
inżynier oprogramowania
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
68
Nie podano nazwy
IT/telekomunikacja
telecom engineer
administrator systemów
logistyka
informatycznych
motoryzacja
specjalista ds. testów systemów
inżynier ds. testów systemów z
motoryzacja
oprogramowaniem
motoryzacja
inżynier oprogramowania
motoryzacja
inżynier MCAD
nafta i gaz
instrumentation inspector
nauka
programista
przemysł
inżynier serwisu
przemysł spożywczy
manager
przemysł/elektronika/informatyka programista systemów
/radiołączność
wbudowanych
systemy wbudowane
inżynier oprogramowania
szkolnictwo wyższe
researcher, programista
szkolnictwo wyższe
asystent naukowo-dydaktyczny
szkolnictwo wyższe
asystent
szkolnictwo wyższe
asystent naukowo-dydaktyczny
szkolnictwo wyższe
nie podano
telekomunikacja
projektant sieci
telekomunikacja
senior software engineer
teletechnika
kierownik Działu Technicznego
transport
informatyk
usługi
programista
Nie podano nazwy
Delphi Poland S.A.
Delphi Poland SA
ZF TRW
Nie podano nazwy
Saipem
CERN
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Radionika Sp. z o.o.
Semihalf sp. zoo
AGH
AGH
AGH
AGH
AGH
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
MPK Nowy Sącz
Capita Employee Benefits
WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI
Nazwa firmy
Nazwa firmy
Nie podano nazwy
administracja
Lafarge
budownictwo
Zakład Betoniarski Handl-Bet
budownictwo
Nie podano nazwy
budownictwo
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Cemex Polska
budownictwo
budownictwo
budownictwo - produkcja betonu
budownictwo/materiały
budowlane
budownictwo/materiały
budowlane
budownictwo/materiały
budowlane
budownictwo/materiały
budowlane
ceramika
Dyckerhoff Polska
Dyckerhoff Polska
Dyckerhoff Polska
Dyckerhoff Polska
Cerrad
Instytut Ceramiki i Materiałów
Budowlanych, Oddział
Materiałów Ogniotrwałych
ceramika ogniotrwała
Nazwa firmy
podinspektor
kierownik laboratorium, technolog
betonu
technolog
specjalista ds. laboratorium i
technologii
pracownik biurowy
kierownik produkcji
technolog betonu
kierownik laboratorium/technolog
specjalista ds. analiz fizykochemicznych
technolog produkcji
kierownik laboratorium
kierownik laboratorium
technolog
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
69
Instytut Ceramiki i Materiałów
Budowlanych, Oddział
Materiałów Ogniotrwałych
PIT-RADWAR
Delikatesy MM
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
ceramika ogniotrwała
technolog
elektronika
handel
handel
hutnictwo
Comarch S.A.
IT
KW PSP
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
kadry
księgowość
materiały budowlane
Nie podano nazwy
materiały budowlane
Nie podano nazwy
Zakłady Magnezytowe
Ropczyce S.A.
Saint-Gobain Abrasives
Delphi Poland S.A.
HOLANDIA
Saint-Gobain Sekurit Polska
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Danish Technical University
Nie podano nazwy
materiały budowlane
starszy projektant
sprzedawca
specjalista
pracownik naukowy
młodszy inżynier kontroli jakości
oprogramowania
kadrowa
księgowa
zastepca kierownika laboratorium
kierownik Zakładowej Kontroli
Produkcji
technolog, kontroler jakości
materiały ogniotrwałe
technolog
materiały ścierne
motoryzacja
motoryzacja
motoryzacja
motoryzacja
motoryzacja
nanotechnologie
odzieżowa
Capgemini Polska
outsourcing
Nie podano nazwy
WIKA POLSKA
produkcja
produkcja manometrów
produkcja materiałów
budowlanych
produkcja materiałów
budowlanych
produkcja opon
przemysł
przemysł cementowy
przemysł lotniczy
przemysł meblowy
telekomunikacja
technolog R&D
inżynier ds. jakości produktu
pracownik produkcji
lider projektu
asystentka serwisu
młodszy specjalista ds. jakości
PhD student
magazynier
analityk ds. finansów i
rachunkowości
specjalista ds. technicznych
inżynier jakości
Libet S.A
Nie podano nazwy
Michelin Polska
Nie podano nazwy
Lafarge Cement S.A
Nie podano nazwy
Kronospan
INOVA
Jednostka Wojskowa 3711
Nowa Dęba
wojsko
technolog
kierownik laboratorium
account manager
planista produkcji
laborant
inżynier laboratorium
junior manager
elektromonter
specjalista
WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
Nazwa firmy
Urząd Miasta i Gminy w
Wieliczce
Nie podano nazwy
Branża
Stanowisko
administracja
podinspektor
administracja
referent
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
70
Mitsubishi Electric Europe B.V.
automatyka przemysłowa
Philogic Sp. z o.o.
Nie podano nazwy
Goodrich Aerospace Poland
(UTC Aerospace Systems)
RBC Bearings Polska
Zakłady Naprawcze Taboru
Kolejowego w Mińsku
Mazowieckim S.A.
Nie podano nazwy
Energoprojekt Kraków SA
F.H.U. PONICZ
automatyka przemysłowa
bankowość
specjalista ds. zakupów/ SAP key
user
monter/elektryk
software engineer
branża lotnicza
inżynier procesu
branża lotnicza
inżynier produkcji
Nie podano nazwy
energetyka
Fanina Fabryka Aparatury
Elektromechanicznej
energetyka/kolejnictwo
kontroler jakości wyrobów
Nie podano nazwy
gazy techniczne
specjalista ds. rozwoju aplikacji
przemyslowycg
Instytut Zootechniki
Państwowy Instytut Badawczy
genetyka
programista .net
KS Bochnia sp. z o.o.
górnictwo
Tesco Polska
ArcelorMittal Poland
ArcelorMittal Poland
ArcelorMittal Poland
EC Engineering
Comarch S.A.
DreamLab Grupa Onet
FarmaProm
InPost
Nexitsoft
Sabre Polska
handel
hutnictwo
hutnictwo
hutnictwo
inżynieria, transport
IT
IT
IT
IT
IT
IT
Sabre Polska
IT
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
IT
IT
Nie podano nazwy
IT
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
IT
IT
IT
Nie podano nazwy
IT
Nie podano nazwy
Ericpol
IT
IT/telekomunikacja
budowa, remont i naprawa taboru
zastępca Głównego Spawalnika
kolejowego
budownictwo energetyczne
energetyka
energetyka
inżynier spawalnik
asystent projektanta
pracownik biurowy
specjalista ds. inżynierii
materiałowej
sztygar zmianowy oddziału
górniczego
specjalista ds. zamówień promocji
programista
specjalista
specjalista
konstruktor
administrator systemowy
starszy programista
specjalista
programista
programista
contributor software developer
contributor quality assurance
engineer
programista
inżynier
inżynier kontroli jakości
oprogramowania
informatyk
software developer
informatyk
specjalista ds. bezpieczeństwa
fizycznego
administrator systemów
informatyk
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
71
Ericpol
Motorola Solutions
Motorola Solutions
Pojazdy Szynowe PESA
Bydgoszcz S.A
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Thoni Alutec
BWI Group
FCA Purchasing
Federal - Mogul Gorzyce Sp. z
o.o.
Valeo
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Silum Sp. z o.o.
Nie podano nazwy
IT/telekomunikacja
IT/telekomunikacja
IT/telekomunikacja
programista
software engineer
senior software engineer
kolejnictwo
technolog spawalnik
kolejnictwo
logistyka
mechanika, lotnictwo, energetyka,
odlewnictwo
motoryzacja
motoryzacja
inżynier spawalnik
warehouse operative
motoryzacja
motoryzacja
motoryzacja
motoryzacja
odlewnictwo
odlewnictwo ciśnieniowe
projektowanie
Nie podano nazwy
przemysł
Nie podano nazwy
Leiber Poland
przemysł
przemysł lekki
PZL Mielec
przemysł lotniczy
Alstom
Caterpillar Poland Sp. z o.o.
Freshpak Chilled Foods
Lowcost Travel Group
Lowcost Travel Group
Poczta Polska
spawalnictwo
spawalnictwo
spożywcza
turystyka
turystyka
usługi
usługi inżynierskie, projektowanie
CAD
Nie podano nazwy
konstruktor
inżynier materiałoznawca
inspektor ds. jakości dostawców
kontroler jakości laboratorium
pomiarowego
inżynier procesu
pracownik szeregowy
inżynier konstruktor
dyrektor
kierownik odlewni
CAD specialist
zastępca kierownika Laboratorium;
Kierownik Jakości
mechanik precyzyjny
kierownik projektu
analityk biznesowy/koordynator
systemu optymalizacji i
doskonalenia produkcji
spawacz
technik jakości
operator
programista
IT 1st line support
listonosz
konstuktor CAD
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI
Nazwa firmy
Branża
Stanowisko
AIS Ltd
automatyka
inżynier projektu
Elettric80 Sp. z o. o.
automatyka
programista
Nie podano nazwy
automatyka
programista PLC
Nie podano nazwy
automatyka
elektronik
Elsta Sp. z o.o.
automatyka przemysłowa
automatyk, programista PLC
Rockwell Automation
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
automatyka przemysłowa
automatyka przemysłowa
automatyka przemysłowa
inżynier mechanik
automatyk, programista PLC HMI
inżynier wsparcia technicznego
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
72
EDC
bramy, ogrodzenia, stolarka
stalowa i aluminiowa
bramy, ogrodzenia, stolarka
stalowa i aluminiowa
bramy, ogrodzenia, stolarka
stalowa i aluminiowa
branża lotnicza
Instytut Lotnictwa
branża lotnicza
Pratt&Whtney Rzeszów
branża lotnicza
Swinton Technology
branża paliwowa
design engineer
konstruktor oprzyrządowania i
urządzeń specjalnych
inżynier serwisu
Nie podano nazwy
budowa maszyn
konstruktor
Nie podano nazwy
budownictwo
budownictwo - ślusarka
aluminiowa, elewacje
wentylowane
budownictwo, konstrukcje
stalowe, obrobka precyzyjna
certyfikacje, inspekcje, kontrola
jakości.
specjalista ds. planowania
Drogowa
konstruktor maszyn
elektronika
energetyka
hardware engineer
scientist
specjalista ds. serwisu urządzeń
energoelektronicznych
konstruktor
Wiśniowski
Wiśniowski
Nie podano nazwy
DOHAL Marcin Trzciński
Inżynieria Rzeszów S. A.
TUV SUD Polska
WIMED Oznakowanie Dróg Sp.
z o.o.
Fideltronik Poland
ABB
Centrum Elektroniki
Stosowanej CES SP. z o.o.
dtw sp z o.o.
energetyka
energetyka
dtw sp. z o.o.
energetyka
EDF Polska
energetyka
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
energetyka
energetyka/budownictwo
LW Bogdanka S.A.
górnictwo
Wincor Nixdorf
handel
Nie podano nazwy
handel
Arcelormittal Poland
hutnictwo
Urząd Dozoru Technicznego
inspekcja urządzeń technicznych
Nie podano nazwy
instalacje przemysłowe
konstruktor
konstruktor
konstruktor
inżynier
konstruktor ślusarki aluminiowej
technolog
specjalista ds. oceny zgodności
konstruktor
inspektor nadzoru ds.
mechanicznych
konstruktor
technolog
ślusarz maszyn i urządzeń
górniczych pod ziemią
software developer
koordynator centrum obróbki
tworzyw sztucznych
specjalista inżynier
inspektor
site manager / commissioning
engineer
Nie podano nazwy
instytut naukowy - technologie
przemysłowe
inżynieria
EC Engineering
EC Engineering
inżynieria, transport
inżynieria, transport
konstruktor
inżynier elektryk
EC Engineering
inżynieria, transport
inżynier obliczeniowiec
ITIA-CNR
doktorant
konstruktor/technolog
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
73
EC Engineering
inżynieria, transport
starszy inżynier CAE
STIGO Sp. z o.o.
IT
konsultant techniczny
Nie podano nazwy
IT
Java developer
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
IT
IT
software developer
.Net software developer
Nie podano nazwy
IT
software developer
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
IT
IT
programista
inżynier
Ericpol
IT/telekomunikacja
programista
Motorola Solutions
Hef Stal
IT/telekomunikacja
kotły grzewcze
Nie podano nazwy
logistyka
Yamazaki Mazak
maszyny CNC
software engineer
technolog
koordynator projektów
technicznych
inżynier technolog
Spinex Stępniak
Nie podano nazwy
maszyny i chemia budowlana
mechanika
Endox Polska Sp. z o.o.
medycyna
Nie podano nazwy
GRAW sp z o.o.
metalurgia
metrologia
doradca ds. technicznych
projektant-technolog
kierownik produkcji sprzętu
medycznego
technolog - konstruktor
konstruktor
Automationstechnik
BWI Group
BWI Group
motoryzacja
motoryzacja
motoryzacja
automatyk - programista
inżynier analityk
inżynier procesu produkcyjnego
BWI Group
motoryzacja
inżynier ds. produktu
BWI TCK
motoryzacja
Daimler AG
motoryzacja
Delphi Poland S.A.
motoryzacja
inżynier ds. procesu
wsparcie techniczne rynków
zagranicznych
ECAD engineer
Maflow
motoryzacja
Pilkington Automotive Poland
Sp. z o.o.
motoryzacja
Procars
RW Swiss Automation
TE Connectivity (Wema
Solutions)
TRW Automotive
motoryzacja
motoryzacja
inżynier
specjalista ds. analizy i
przygotowania dokumentacji
technicznej
inżynier mechanik
inżynier robotyki
motoryzacja
mechanical design engineer
motoryzacja
Valeo
motoryzacja
Valeo
motoryzacja
Valeo Autosystemy
motoryzacja
Valeo Autosystemy
motoryzacja
inżynier systemu / programista
konstruktor systemów wycierania
szyb
inżynier ds. testów i walidacji
regionalny lider segmentu
zakupów nieprodukcyjnych
inżynier ds. badań i rozwoju
Nie podano nazwy
motoryzacja
inżynier
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
74
Nie podano nazwy
motoryzacja
inżynier ds. testów
Nie podano nazwy
motoryzacja
mechanical CAD engineer
Nie podano nazwy
motoryzacja
projektant
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
motoryzacja
motoryzacja
design engineer
inżynier
Nie podano nazwy
motoryzacja
inżynier ds. produktu
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
motoryzacja
motoryzacja
programista
konstruktor mechanik
Nie podano nazwy
motoryzacja
kierownik
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
motoryzacja
motoryzacja
inżynier mechanik-konstuktor
inżynier
Nie podano nazwy
motoryzacja
inżynier procesu
Delphi Poland S.A. oraz IFJ PAN motoryzacja + medycyna
Air Liquide Global E&C
nafta i gaz
Solutions Canada LP
Aker Solutions
nafta i gaz
inżynier
Nie podano nazwy
nieruchomości
referent
Dematec
obrabiarki CNC
CPP PREMA SA
pneumatyka
Iwamet
Śchneider Electric Polska Sp. z
o.o.
Nie podano nazwy
ENKI
produkcja
inżynier serwisu
technolog - programista maszyn
cnc
technolog
produkcja
inżynier ds. metod produkcji
produkcja
produkcja maszyn
Wuwer sp. z o. o.
produkcja maszyn
Nie podano nazwy
Philip Morris Polska
Tekpro
produkcja metalowa
produkcja tytoniu i papierosów
produkcja wentylatorów
przemsłowych
projektowanie
inżynier
inżynier projektu
automatyk - programista
sterowników PLC
technolog
mechanik operator
Aumatic
projektowanie i budowa maszyn
inżynier konstruktor
Nie podano nazwy
projektowanie i budowa maszyn
projektowanie instalacji
elektrycznych
projektowanie linii produkcyjnych
i elementów wspierających
produkcję
mechanik konstruktor
Owent
Electric-Control
KMHP GmbH
Nie podano nazwy
przemysł
Nie podano nazwy
przemysł
GA ZAP
Schneider Electric
przemysł chemiczny
przemysł energetyczny
field engineer - instrumentation
product engineer
technolog
młodszy konstruktor
asystent projektanta
planista / koordynator projektów
inżynier ds. przygotowania
produkcji
specjalista ds. przygotowania
produkcji
specjalista automatyk
inżynier utrzymania ruchu
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
75
Airbus Germany
przemysł lotniczy
FMC Technologies
przemysł mechaniczny,
projektowanie maszyn i urządzeń
przemysł naftowy
FMC Technologies
przemysł naftowy
Nie podano nazwy
inżynier ds. symulacji
dynamicznych
inżynier konstruktor
design engineer
HSW S.A
WIS Sp Z o o
inżynier
lead design engineer/inżynier
przemysł naftowy
konstruktor
przemysł zbrojeniowy
samodzielny konstruktor
przetwórstwo tworzyw sztucznych technolog
Nie podano nazwy
przetwórstwo tworzyw sztucznych konstruktor
Fristam
Espotel
sprzedaż
systemy wbudowane, elektronika
inżynier sprzedaży
inżynier ds. oprogramowania
AGH
szkolnictwo wyższe
asystent
Nie podano nazwy
wentylacja i klimatyzacja
inżynier automatyk
General Electric Oil&Gas
WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH
Nazwa firmy
Branża
Stanowisko
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
budownictwo
ceramika ogniotrwała
Nie podano nazwy
elektronika
State Street
KBS Kraków
iForce ltd
finanse
finanse i bankowość
logistyka
mechanika, lotnictwo, energetyka,
kontroler jakości
odlewnictwo
motoryzacja
inżynier produktu
motoryzacja
inżynier
inżynier jakości nowych
motoryzacja
uruchomień
motoryzacja
inżynier do spraw wytrzymałości
motoryzacja
kierownik projektu
motoryzacja
referent ds. jakości
outsourcing
programista
Thoni Alutec
Leoni kabel Polska
Magna Corporation
Magneti Marelli
Tenneco
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Capgemini Polska
Agencja Pracy Tymczasowej
Payroll
CAN-PACK S. A.
Grupa Kęty S.A.
Sopem
Nie podano nazwy
Zakład Produkcyjno Szkoleniowy
pracownik biurowy
specjalista ds. serwisu
specjalista ds. technicznohandlowych
starszy księgowy
inspektor
kontroler jakości
produkcja
kontroler jakości
produkcja
produkcja
produkcja silników elektrycznych
produkcja sprzętów AGD
asystent ds. rozwoju i wdrożeń
samodzielny technolog
specjalista jakości produkcji
specjalista ds. testów i pomiarów
kierownik zakładu/kierownik
Warsztatów Szkolnych
specjalista ds. inżynierii
materiałowej
account executive
produkcja, szkolenia
PZL Świdnik
przemysł lotniczy
Nie podano nazwy
reklama/marketing/ PR
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
76
WYDZIAŁ MATEMATYKI STOSOWANEJ
Nazwa firmy
Urząd Gminy
Branża
Stanowisko
DNB Bank Polska S.A.
mBank SA
administracja
audyt finansowy i doradztwo
optymalizacyjne
bankowość
bankowość
State Street Bank
bankowość, finanse
Nie podano nazwy
farmaekonomia
SCE PMI
finanse
State Street
State Street
State Street
Nie podano nazwy
FHU HORTUS Krzysztof Wąsik
Comarch S.A.
Sabre Polska
Smart4Aviation
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
EY
Uniwheels Production Poland
Publiczna Szkoła Podstawowa
Tele-fonika Kable S.A.
Nie podano nazwy
finanse
finanse
finanse
finanse
handel i usługi
IT
IT
IT
IT
IT
IT
konsulting
motoryzacja
oświata
produkcja
rachunkowość
Nie podano nazwy
rachunkowość
AGH
Nie podano nazwy
Aegon Towarzystwo
Ubezpieczeń na Życie
szkolnictwo wyższe
telekomunikacja
relationship manager
specjalista
manager w zespole ds. księgowości
funduszy inwestycyjnych
analityk danych
data integration specialist for
prices and customers
middle office administrator
starszy księgowy ds. funduszy
księgowy ds funduszy
starszy analityk danych
pracownik biurowy
wdrożeniowiec
QA
business analyst/product analyst
programista
programista
programista
starszy analityk
pracownik ds. należności
nauczyciel
specjalista ds. kontrolingu
asystent biura
analityk ds. fakturowania i
raportowania
asystent naukowo-dydaktyczny
młodszy konsultant
ubezpieczenia
specjalista ds. obsługi zleceń
Deloitte
młodszy referent
starszy specjalista
WYDZIAŁ ODLEWNICTWA
Nazwa firmy
IBM BTO BCS
Nie podano nazwy
Forbuild S.A.
Praim
Thoni Alutec
Thoni Alutec
Branża
BPO
branża lotnicza
budownictwo
IT
mechanika, lotnictwo, energetyka,
odlewnictwo
mechanika, lotnictwo, energetyka,
odlewnictwo
Stanowisko
IT HD support
inżynier procesu
konstruktor
manager regionalny
lider projektu
inżynier produktu
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
77
Saint-Gobain Sekurit Polska
TRI Poland
OTCF S.A.
Nie podano nazwy
motoryzacja
motoryzacja
odzieżowa
szkolenia
specjalista
stażysta w dziale projektowym
specjalista ds. logistyki importu
manager biura
WYDZIAŁ WIERTNICTWA, NAFTY I GAZU
Nazwa firmy
H-gaz
Nie podano nazwy
Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy
Gaz- System
Operator Gazociągów
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
PRGW
Green Gas DPB a.s.
Branża
Stanowisko
budownictwo
energetyka odnawialna
energetyka, gazownictwo,
metrologia
energetyka/gazownictwo
asystent projektanta
asystent budowy
specjalista inżynieryjno techniczny
pracownik
gazownictwo
młodszy specjalista
gazownictwo
geoinżynieria
geotechnika/geologia
górnictwo
inżynieria, konsulting, ochrona
Nie podano nazwy
środowiska
IFORCE
logistyka
PGNiG S.A.
nafta i gaz
PGNiG S.A.
nafta i gaz
PGNiG S.A.
nafta i gaz
Poszukiwania Naftowe Diament nafta i gaz
Nie podano nazwy
nafta i gaz
Euroservice ZPT w Surochowie paliwa
Nie podano nazwy
przemysł
Nie podano nazwy
przemysł naftowy
DPS
wiertnictwo
Exalo Drilling S.A.
wiertnictwo
Exalo Drilling S.A.
wiertnictwo
Exalo Drilling S.A.
wiertnictwo
G-Drilling
wiertnictwo
Nie podano nazwy
wodociągi
Nie podano nazwy
zdobienia
Nie podano nazwy
zgodnie z kierunkiem studiów
koordynator
zastępca kierownika
geolog
inżynier projektu
pracownik fizyczny
mistrz zmiany
specjalista
inżynier
kierownik zmianowy
specjalista
chemik-laborant
sztygar
inżynier
asystent kierownika
inżynier
asystent kierownika wiertni
asystent kierownika wiertni
kierownik wiertni
inkasent systemów radiowych
kontroler jakości
pracownik fizyczny
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
Nazwa firmy
Branża
Urząd Skarbowy
administracja
Alior Bank S.A.
bankowość
UBS Kraków
BPO/finanse
Stanowisko
referent
specjalista ds. tytułów
egzekucyjnych
analityk danych
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
78
specjalista ds. księgowości i
raportowania finansowego
opiekun
nauczyciel przedmiotów
zawodowych
planista produkcji
analityk finansowy
asystent w Dziale Audytu
specjalista ds. księgowych
senior administrator
junior brand manager
kierownik
specjalista ds. importu
UBS Kraków
BPO/finanse
Nie podano nazwy
edukacja
Nie podano nazwy
edukacja
Teva Operations
International Airlines Group
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Heineken
Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
Lodziarnie Firmowe
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
ArcelorMittal Poland
GE Healthcare
ABB
ARC Consulting Group
Comarch S.A.
farmacja
finanse
finanse
finanse
finanse, księgowość
FMCG
gastronomia
handel
handel, usługi, transport,
budownictwo
hotelarstwo
hutnictwo
inżynieria medyczna
IT
IT
IT
Comarch S.A.
IT
Comarch S.A.
STIGO sp.z o.o.
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Przedsiębiorstwo Napraw
Infrastruktury
Biuro rachunkowe
Biuro rachunkowe
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Apollo Film Sp. z o.o.
Dematec Polska
Novartis
KS Engineering
teamtechnik Production
Technology Sp. z o.o.
teamtechnik Production
Technology Sp. z o.o.
Nie podano nazwy
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
kadry
specjalista ds. analiz
specjalista
OBIEE developer
junior QA
senior consultant
projektant oprogramowania
specjalista ds. systemów
motywacyjnych
konsultant ds.wdrożeń
konsultant techniczny
data scientist
konsultant
konsultant
asystent
system developer
referent ds. płac
kolejnictwo
specjalista ds. kadr
księgowość
księgowość
księgowość
księgowość
kultura
maszynowa
medycyna
motoryzacja
księgowa
księgowy
samodzielna księgowa
general ledger accountant
kierownik zmiany
logistyk
reprezentant medyczny
konstruktor CAD
specjalista ds. zapewnienia jakości i
oceny zgodności maszyn
Fhu Eterna
motoryzacja
księgowa
motoryzacja
specjalista ds. organizacji produkcji
motoryzacja
inżynier jakości
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
79
PPHU ANEX
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
BRW SA
SAPPI
Nie podano nazwy
Aluprof S.A.
FMC Technologies
Proengineering
Nie podano nazwy
TOYA-STANMAR sp.z o.o.
Nie podano nazwy
AGH
Samat Polska
Integer.pl S.A.
odzieżowa
odzieżowa
outsourcing
produkcja maszyn
produkcja mebli
produkcja papieru
produkcja przesłon okiennych
produkcja stolarki aluminiowej
przemysł naftowy
przemysł spożywczy
sport
kierownik Działu Sprzedaży
główny kasjer
analityk
młodszy księgowy
programista aplikacji
systems specialist
informatyk
konsultant techniczny
konstruktor
menedżer ds. sprzedaży
manager
specjalista ds. sprzedaży
sprzedaż narzędzi i elektronarzędzi
internetowej
stomatologia
asystent zarządzania jakością
szkolnictwo wyższe
asystent
transport, logistyka
specjalista ds. transportu
usługi
purchasing project manager
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
80
Załącznik 2. Wykaz odpowiedzi respondentów dotyczących trudności w pracy
zawodowej wynikających z niedostatecznej wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych.
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Niedostateczna wiedza
uzyskana na studiach
współczesne metody
programowania w zespole
wiedza programistyczna
-
Trochę brak wiedzy o dobrych
praktykach programistycznych
np. wzorce projektowe,
inżynieria oprogramowania
Przydałoby się więcej zajęć z
programowania, działania
kompilatorów.
programowanie, obsługa
automatyki
-
-
planowanie, estymowanie pracy,
podział zadań
-
-
-
-
-
-
-
-
wzorce projektowe
Programowanie w językach
obiektowych
Programowanie na nowych
platformach
Praktyczne zastosowanie
zdobytej wiedzy z zakresu
matematyki i elektroniki.
nowoczesne technologie,
techniki łączenia materiałów,
nowoczesne sieci i metody
przesyłu danych
java, git, linux
Niedostateczne umiejętności
zawodowe
Niedostateczne kompetencje
społeczne
-
sieci komputerowe, architektura
oprogramowania, wzorce
projektowe, znajomość protokołów
-
-
Inżynieria Oprogramowania
Programowanie
tłumaczenie się przed
szefostwem z
wykonanych/niewykonanych
zadań
-
Dot. teleinformatyki
-
-
Bezpieczeństwo maszyn,
dyrektywa maszynowa
-
-
-
-
-
-
Zarządzanie, prowadzenie
prezentacji i projektów,
zdobywanie zawodowych
kontaktów.
praca w grupie
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
81
-
-
-
pewne braki w zakresie narzędzi
programistycznych/programowania
Należy większą uwagę
poświęcić egzekwowaniu
pracy zespołowej
-
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
ELEKTROTECHNIKA
Niedostateczna wiedza
Niedostateczne umiejętności
uzyskana na studiach
zawodowe
zbyt mało zajęć związanych z
projektowaniem linii
elektroenergetycznych a za
dużo poświęconych maszynom
za mało wiedzy na temat
programowania
programowanie
-
Niedostateczne kompetencje
społeczne
-
Niezbyt dokładnie poznanie
niektórych języków
programowania
język obcy
-
-
-
-
elektronika analogowa,
cyfrowa, programowanie
Brak jakichkolwiek zajęć
dotyczących kolejowej sieci
trakcyjnej
-
brak wiedzy praktycznej
niedostateczne nauczanie
języka niemieckiego
-
-
-
Doświadczenie praktyczne,
znajomość przepisów prawa/norm,
znajomość firm z branży
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
INFORMATYKA STOSOWANA
Niedostateczna wiedza
uzyskana na studiach
wzorce projektowe,
zaawansowane techniki
programowania w dowolnym
języku programowania
wzorce projektowe,
programowanie
UNIX, pisanie czystego kodu,
konkretne technologie ( np.
Spring, EJB etc. )
Teoretyczne aspekty
informatyki (sieci, algorytmika,
optymalizacja, itp.)
Programowanie webowe,
testowanie oprogramowania.
Niedostateczne umiejętności
zawodowe
systemy kontroli wersji, obsługa
narzędzi programistycznych tj. IDE
Niedostateczne kompetencje
społeczne
-
-
Języki
-
-
-
-
-
-
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
82
Dodatkowe języki obce:
niemiecki, francuski
platforma .NET,
programowanie obiektowe,
wzorce projektowe
Nowoczesne metody
programowania
Narzędzia pracy grupowej
(wersjonowanie), pisanie
wysokiej jakości kodu, więcej
aspektów praktycznych
mało wiedzy praktycznej pracy
w zespole z wykorzystaniem
odpowiednich narzędzi.
kompilatory, bazy danych
dobre praktyki programistyczne
-
-
-
-
-
-
-
za słaby poziom angielskiego
coaching, emotional
intelligence
-
inne paradygmaty
programowania niż obiektowy,
głównie funkcyjny oraz
zagadnienia związane ze
skalowalnością aplikacji
Algorytmy, struktury danych,
refaktoring, wzorce
projektowe
-
-
zarządzanie czasem
-
Argumentacja własnych racji,
umiejętność negocjacji
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
Niedostateczna wiedza
uzyskana na studiach
statystyka, matematyka
Niedostateczne umiejętności
zawodowe
Excel, brak jakichkolwiek zajęć z
VBA
tworzenie specyfikacji
funkcjonalnej systemu,
przeprowadzanie analizy
systemowej
programowanie, metody i
sposoby wytwarzania
oprogramowania, cykl życia
oprogramowania, urządzenia
medyczne, komunikacja
pomiędzy systemami,
protokoły przesyłu informacji
w sieci, komunikacja pomiędzy
biomedycznymi urządzeniami
pomiarowymi a komputerem
nie pracuję bezpośrednio w
nie pracuje bezpośrednio w swoim
swoim wyuczonym zawodzie
wyuczonym zawodzie
Elektronika, elektrotechnika
-
Niedostateczne kompetencje
społeczne
-
-
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
83
Brak znajomości norm I
standardów (ISO, ASTM),
umiejętność korzystania z nich,
brak znajomości 'regulatory
requirements' (FDA, Notified
Bodies w UE), brak wiedzy
praktycznej (mechatronika,
używanie urządzeń
pomiarowych)
brak wiedzy nt. industrializacji procesów i produktów,
regulacji rynku medycznego,
normy ISO dla przemysłu
medycznego, zbyt małe
umiejętności inżynierskie (rys.
tech., budowa maszyn etc.)
-
-
WYDZIAŁ ENERGETYKI I PALIW
ENERGETYKA
Niedostateczna wiedza
uzyskana na studiach
Praktyczna (rozbudowana)
wiedza z programowania
sterowników PLC
(najpopularniejszy obecnie jest
SIEMENS) - na studiach
mieliśmy wykłady i ćwiczenia z
przedmiotu ale jest to
zdecydowania za mało jak na
kierunek ENERGETYKA.
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo,
Wentylacja i klimatyzacja
niski poziom języka
angielskiego
Maszyny przepływowe, fizyka
Niedostateczne umiejętności
zawodowe
-
Niedostateczne kompetencje
społeczne
-
-
-
-
-
Instalacje OZE w praktyce
Brak umiejętności obsługi
specjalistycznych programów
komputerowych
Montaż instalacji OZE
automatyka
-
-
-
-
-
zdobycie wiedzy Budownictwa
Ogólnego
współpraca z starszymi
osobami
-
-
WYDZIAŁ ENERGETYKI I PALIW
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Niedostateczna wiedza
uzyskana na studiach
Niedostateczne umiejętności
zawodowe
Niedostateczne kompetencje
społeczne
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
84
termodynamika chemiczna /
termodynamika techniczna /
projektowanie procesów
chemicznych przy
wykorzystaniu współczesnych
programów (i.a. Aspen, PRO,
Chemicad, Matlab, Simulink,
AutoCAD), elementy mechaniki
(z projektowaniem) z
nastawieniem na przemysł
chemiczny
Technologia podstawowych
syntez chemicznych(
Petrochemia)
Programy specjalistyczne,
wymiana ciepła i masy,
-
-
-
-
Brak obycia w pracy z
oprogramowaniem
specjalistycznym
Praktyka inżynierska w skali
Rozwiązywanie problemów
przemysłowej
praktycznych
Nie pracuję w wyuczonym
Nie pracuję w wyuczonym
zawodzie
zawodzie
mechanika, automatyka,
chemia, przebieg reakcji
Brak umiejętności pracy na
chemicznych, opracowywanie aparaturze chemicznej bardziej
metod badawczych, znajomość skomplikowanej niż biureta i
GMP, nie znajomość przepisów
pipeta.... i to o ile jeszcze nie są
prawnych dotyczących
automatyczna...więc wszelkie
środków chemicznych i długo
chromatografy spektroskopy itp.
by jeszcze można było
wymieniać
-
Praca w zespołach ludzkich
-
WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
FIZYKA MEDYCZNA
Niedostateczna wiedza
uzyskana na studiach
Zbyt mało nauczania o
radioterapii
na studiach wiedza była bardzo
teoretyczna, skupiona na
zagadnieniach oddalonych od
współczesnych problemów
technicznych
mniejsza wiedza z fizyki,
matematyki i informatyki, niż
na kierunku fizyka
dozymetria, obrazowanie
medyczne
Niedostateczne umiejętności
zawodowe
-
Niedostateczne kompetencje
społeczne
-
-
negocjacje, praca w zespole,
zarządzanie projektem,
autoprezentacja
brak umiejętności zawodowych
poszukiwanych na rynku pracy
(poza uczelnią, instytutem,
szpitalem)
programowanie, symulacje MC
-
-
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
85
WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
INFORMATYKA STOSOWANA
Niedostateczna wiedza
uzyskana na studiach
zaawansowane technologie
informatyczne (Web, Data
warehouse)
Niedostatecznie duża wiedza
na temat nowych technologii.
Niedostateczne umiejętności
zawodowe
Metodyki wytwarzania
oprogamowania (Scrum,Agile)
Niedostateczne kompetencje
społeczne
-
-
Brak przygotowania do
kontaktu z klientem.
WYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Niedostateczna wiedza
uzyskana na studiach
zdecydowanie za mało
informacji o nowoczesnych
technologiach pomiarowych
za mało praktyki
Niedostateczne umiejętności
zawodowe
-
-
-
braki podstaw zarządzania
zespołem
-
rozbieżność ze specjalizacją
ukończoną a przedmiotami,
które uczę
Programowanie, język angielski Zbyt mało pomiarów terenowych
gip (liczenie trasy drogi,
czytanie projektów drogowych
itp.)
brak znajomości
specjalistycznych programów
geodezyjnych
Brak przygotowania
praktycznego np. z zakresu
pomiaru studni kanalizacyjnych
-
Niedostateczne kompetencje
społeczne
-
-
-
brak doświadczenia w pracach
terenowych
-
-
-
-
-
przygotowywanie dokumentacji dla
ośrodków geodezyjnych
Obsługa instrumentów
geodezyjnych, obsługa programów
geodezyjnych
Obsługa nowoczesnych sprzętów
pomiarowych oraz programów
komputerowych
praktyczne wykorzystanie prawa
geodezyjnego
w zakresie oprogramowania
geodezyjnego
programy geodezyjne
-
Praktyka!
-
-
-
-
-
-
-
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
86
WYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Niedostateczna wiedza
Niedostateczne umiejętności
uzyskana na studiach
zawodowe
słabo zorganizowane zajęcia
praktyczne - za duża ilość osób
w grupie laboratoryjnej i
projektowej
Programowanie komputerowe -
Niedostateczne kompetencje
społeczne
-
Branża sanitarna, zaopatrzenie
w wodę, odprowadzanie
ścieków, odwodnienie,
projektowanie instalacji wod.kan.
-
projektowanie instalacji wod-kan,
montaż instalacji wod-kan,
wizytacja w terenie, znajomość
działania oczyszczalni ścieków.
Jedna wizyta na oczyszczalni na
studiach to za mało.
-
WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
GÓRNICTWO I GEOLOGIA
Niedostateczna wiedza
uzyskana na studiach
zbyt mało zajęć praktycznych
(terenowe pomiary
geofizyczne, przetwarzanie i
analiza otrzymanych danych,
podobnie z badaniami
geologicznymi terenowymi i
laboratoryjnymi.
za dużo teorii za mało praktyki,
brak przedmiotów w języku
angielskim
Wiedza praktyczna wykorzystanie wiedzy
teoretycznej oraz przepisów
prawa w codziennym użyciu
min. do modelowania
numerycznego, w projektach.
Brak jakiejkolwiek wiedzy na
temat języków programowania
(Python i inne)
sejsmika
Niedostateczne umiejętności
zawodowe
praktyczne wykorzystanie wiedzy
np. brak umiejętności obsługi
programów specjalistycznych. zbyt
duży nacisk na wiedzę teoretyczną
(która szybko "umyka" jeżeli nie
stosujemy jej w praktyce
Niedostateczne kompetencje
społeczne
-
brak praktycznych ćwiczeń na
specjalistycznych programach
-
Umiejętności negocjacyjne.
Podstawy psychologii biznesu,
kontakt z klientem.
Zbyt mało praktyk
-
program sprzed 50lat
nieaktualny w dzisiejszych
czasach
petrologia
zero praktyk w przemyśle przez
5lat
-
-
-
Petrografia, Geologia
Umiejętności zawodowych
Inżynierska, Prawo geologiczne nabyłam dopiero w czasie pracy -
Kontakt z klientem
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
87
i górnicze, Prawo Ochrony
Środowiska itp.
matematyka, statystyka
miałam na początku duże problemy
z aspektami prawnymi,
wykonywaniem podstawowych
dokumentacji, projektów robót
geologicznych itp. - nie zostałam
nauczona jaka maja strukturę czy
jak powinny być sporządzane.
-
Język angielski- techniczny/
specjalistyczny
Gruntoznawstwo
-
-
-
-
Górnictwo, wiertnictwo,
geologia górnicza
geotechnika (za mało zajęć
praktycznych)
Geologia strukturalna,
sedymentologia
geologia Karpat, geologia
strukturalna
Geologia
-
-
-
-
-
-
-
-
słabo dostosowany program do
rynku pracy
-
mało prezentacji na zajęciach
fizyka kwantowa, fizyka ciała
stałego, krystalografia,
zaawansowana petrologia,
termodynamika
ekonomia
przeprowadzanie badan, analizy
chemiczne
-
zarządzanie kadrą
-
Dużo teorii, a za mało
poruszanych tematów
praktycznych: "jak na prawdę
wyglądają zadania geologa w
terenie, w biurze, na kopalni" (i
nie chodzi mi tu o kolejne
przeczytanie PGG, ale o to jakie
dokumenty się przygotowuje,
wypełnia, jakich narzędzi
używamy). Zdecydowanie za
dużo przedmiotów i
przekazywanych informacji o
kopalniach podziemnych w
stosunku do kopalń
odkrywkowych. Mam
wrażenie, że wykładowcy z
WGGiOŚ wiedzą tylko o
istnieniu odkrywki w
Bełchatowie, a może
pasowałoby zwrócić uwagę na
mniejsze żwirownie,
piaskownie - tu zatrudnia się
Wykonywanie projektów i
opracowań związanych z
dokumentowaniem złóż,
opracowywanie pzz czy planów
ruchu dla zakładów górniczych
-
Geofizyka Morza
-
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
88
do obsługi geologicznej
geologów!
Chemia (ukończyłem studia z
geologii, obecnie pracuje na
wydziale chemicznym)
-
-
-
za dużo teorii za mało praktyki
-
WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
INFORMATYKA STOSOWANA
Niedostateczna wiedza
uzyskana na studiach
GIS, bazy danych
Niedostateczne umiejętności
zawodowe
-
Niedostateczne kompetencje
społeczne
-
brak języka c#
-
-
WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Niedostateczna wiedza
uzyskana na studiach
techniczne, inżynieryjne
Niedostateczne umiejętności
zawodowe
księgowość, prawo pracy
Niedostateczne kompetencje
społeczne
-
-
zbyt mała wiedza praktyczna
-
-
-
Trudności w rozmowie na
tematy zawodowe, za mało
luźnych rozmów z
prowadzącymi na tematy
zawodowe, za mało dyskusji,
na zajęciach rzadko można o
czymś porozmawiać zapytać
na luzie, tylko pisać i zrobić co
zapisane
WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
OCHRONA ŚRODOWISKA
Niedostateczna wiedza
uzyskana na studiach
znajomość języków obcych,
gospodarka odpadami,
ochrona powietrza,
technologie ochrony
środowiska
Prawo Ochrony Środowiska,
BHP
Praktyczna wiedza dot.
poruszania się po
biurokratycznych ścieżkach
procedur
Niedostateczne umiejętności
zawodowe
obsługa takich programów jak
AutoCad, ArgGis
Niedostateczne kompetencje
społeczne
rozpoznawanie i
rozwiązywanie problemów
brak kursu ISO, korzystania z
programów dot. obliczania emisji,
hałasu
Praktyczne wykorzystanie nabytej
wiedzy, wykorzystywanie
nowoczesnych i innowacyjnych
narzędzi w codziennej pracy
-
-
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
89
-
Projektowanie sieci
-
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
BUDOWNICTWO
Niedostateczna wiedza
uzyskana na studiach
znajomość prawa
budowlanego i procesu
budowlanego
zbyt ogólnikowa wiedza z
zakresu zagadnień z zakresu
prowadzenia i zarządzania
przedsiębiorstw budowlanych
roboty wykończeniowe,
znajomość rynku
prawo, psychologia,
zarządzanie zasobami ludzkimi,
kierowanie robotami
prawo budowlane,
rozporządzenia w sprawie
warunków technicznych
Prawo budowlane a pozostałe
ustawy, uchwały
konstrukcje drewniane
Niedostateczne umiejętności
zawodowe
-
Niedostateczne kompetencje
społeczne
kierowanie zespołem ludzi
-
-
-
dyplomacja, negocjacje
kosztorysowanie
-
-
-
-
-
-
-
konstrukcje budowlane, prawo budowlane
Języki
-
-
Budownictwo ogólne
-
-
-
Obsługa programu Autodesk:
Robot i Revit
-
-
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
GÓRNICTWO I GEOLOGIA
Niedostateczna wiedza
uzyskana na studiach
Brak praktycznego podejścia
do zagadnień. Brak
prawidłowej interpretacji
przepisów obowiązujących w
branży
Niedostateczne umiejętności
zawodowe
bardzo mała ilość poznanych
środowisk CAD/CAM
Niedostateczne kompetencje
społeczne
Psychologia, zarządzanie
zasobami ludzkimi
-
Język angielski
-
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Niedostateczna wiedza
uzyskana na studiach
Niedostateczne umiejętności
zawodowe
Niedostateczne kompetencje
społeczne
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
90
związane z branżą metalowoodlewniczą
zbyt mało zajęć praktycznych,
kadra nie posiada wiedzy
praktycznej , wyłącznie
teoretyczną
Brak praktycznych zajęć, zbyt
dużo nieprzydatnej teorii, brak
zajęć z nauki projektowania
instalacji
-
Nieznajomość prawa budowlanego,
przepisów podatkowych, podstaw
zawierania umów oraz
odpowiedzialności prawnej
związanej z wykonywanym
zawodem. Brak umiejętności
obsługi programów do
projektowania typu AutoCAD, taką
umiejętność trzeba zdobyć
samemu poza zajęciami.
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
SOCJOLOGIA
Niedostateczna wiedza
uzyskana na studiach
współczesne zjawiska
społeczne
statystyka, badania ilościowe
Niedostateczne umiejętności
zawodowe
techniki komunikacji społecznej
Niedostateczne kompetencje
społeczne
-
język angielski
projektowanie, przeprowadzanie a przede wszystkim analiza badań
społecznych od początku do końca;
Excel
-
język angielski
-
-
analityka finansowa
Excel, VBA
-
WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
Niedostateczna wiedza
Niedostateczne umiejętności
uzyskana na studiach
zawodowe
Zbyt mało programowania, jak również brak dostatecznej
wiedzy elektronicznej i
mikroprocesorowej
zagadnienia EMC,
projektowanie urządzeń
elektronicznych, projektowanie
PCB, tworzenie
oprogramowania
wbudowanego
Niedostateczne kompetencje
społeczne
-
-
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
91
wiedza książkowa nie pokrywa
się z praktyczną
słaby poziom nauczania
programowania C/C++
sieci komputerowe, systemy i
usługi
przetwarzanie danych w
formacie IQ
programowanie
-
-
-
-
sieci komputerowe, systemy i
usługi
praktyka z urządzeniami wysokiej
częstotliwości
-
-
Nowoczesne Technologie
standardy ITIL
-
-
mało zbieżny kierunek studiów mało zbieżny kierunek studiów
-
Języki programowania, metody wytwarzania oprogramowania
algorytmika, programowanie
obiektowe
Język obcy
-
-
Programowanie/Algorytmy
-
-
brak praktycznej wiedzy ze studiów -
-
Programowanie
-
-
WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
INFORMATYKA
Niedostateczna wiedza
uzyskana na studiach
Zarządzanie projektami,
zasobami
W informatyce trendy i
zagadnienia zmieniają się
bardzo szybko - o ile studia
przygotowały mnie na
"wysokim" poziomie, to na
"niskim" (np. programowanie
w konkretnych frameworkach)
już nie. Natomiast nie jest to
problem, gdyż wiedza
wysokopoziomowa jest
najważniejsza - reszty można
się douczyć samemu np. z
tutoriali, Internetu.
testowanie, jakość
oprogramowania, agile
Java EE, Hibernate, Spring,
jBoss, NoSQL, JavaScript, REST,
Microservices, Projektowanie
systemów informatycznych:
wybór komponentów i ich
konfiguracja w kompletny
system informatyczny.
Niedostateczna wiedza uzyskana
na studiach
Niedostateczna wiedza
uzyskana na studiach
-
-
-
-
-
-
Test Driven Development, Język
Angielski
Umiejętność prowadzenia
sporów, umiejętność
słuchania
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
92
WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI
CERAMIKA
Niedostateczna wiedza
uzyskana na studiach
Rysunek techniczny, obsługa
podstawowych urządzeń
mierniczych suwmiarka,
mikrometr
Niedostateczne umiejętności
zawodowe
-
Niedostateczne kompetencje
społeczne
-
WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Niedostateczna wiedza
uzyskana na studiach
surowce ceramiczne
Praktyczna wiedza w zakresie
szeregu zagadnień. Ciągła
konieczność uzupełniania
wiedzy.
Niewystarczająca znajomość
języka angielskiego
Mechanika, rysunek
techniczny, modelowanie 3D
(Catia)
Ekonomia, finanse, controlling,
zarządzanie projektem
AGH nie przygotowuje w
żadnym stopniu do pracy
zarówno w przemyśle jak
akademii, ani teoretycznie ani
praktycznie
Niedostateczne umiejętności
zawodowe
excel - pareto, tablele przestawne,
SQL
Zakresy związane z praktycznym
wykorzystaniem wymagań
prawnych.
Niedostateczne kompetencje
społeczne
podobno egoizm
-
-
-
-
-
-
-
-
Umiejętności kierowania
pracownikami.
WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Niedostateczna wiedza
uzyskana na studiach
Zbyt dużo teorii za mało
praktyki
Niedostateczne kompetencje
społeczne
-
zagadnienia technologiczne
Niedostateczne umiejętności
zawodowe
Brak zagadnień praktycznych z
zakresu interpretacji wyników
badań w odniesieniu do procesu
-
technologia produkcji
zarządzanie zespołem ludzkim
-
język angielski
-
-
Informatyka zarządzanie
bazami, zarządzanie
projektami
-
praktyczne zastosowanie wiedzy za mało informacji za dużo
książkowych przykładów
-
-
-
mało praktycznej wiedzy,
-
-
Język obcy
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
93
-
za mało praktyki
-
-
Obróbka materiału; wykorzystanie
narzędzi pomiarowych
-
WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
Niedostateczna wiedza
uzyskana na studiach
Krystalografia
Niedostateczne umiejętności
zawodowe
Praktyczną znajomość zagadnień
Niedostateczne kompetencje
społeczne
Zarządzanie zespołem
język angielski
administracja sieciami
komputerowymi
-
-
Bazy danych (SQL), obsługa
systemu operacyjnego Linux
-
WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
INFORMATYKA STOSOWANA
Niedostateczna wiedza
uzyskana na studiach
zagadnienia Inżynierii
Oprogramowania
Niedostateczne umiejętności
zawodowe
Brak umiejętności tworzenia
projektów informatycznych z
uwzględnieniem zapewnienia
jakości procesu.
-
Niedostateczne kompetencje
społeczne
-
sterowniki
Projektowanie kompleksowych
rozwiązań
Programowanie, brak zasad
programowania,
programowanie nowych
technologii
programowanie, praca
grupowa w projektach
język angielski
-
Walka z naleciałościami
komunistycznymi i
kolesiostwem
-
planowanie, zarzadzanie
Negocjacje
-
-
-
-
Bazy danych, User Experience
Język angielski
Negocjacje
wzorce projektowe
-
WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Niedostateczna wiedza
uzyskana na studiach
studia zapewniają podstawową
wiedzę, w pracy przysposabia
się wiedzę b. szczegółową
Projektowanie konstrukcji
stalowych
Obróbka cieplna, wiedza o
metalach nieżelaznych
języki obce
Niedostateczne umiejętności
zawodowe
-
Niedostateczne kompetencje
społeczne
-
Spawanie
-
-
-
-
-
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
94
do obecnego stanowiska
uczelnia mnie nic nie nauczyła.
wszystkiego nauczyłem się
sam.
-
do obecnego stanowiska uczelnia
mnie nic nie nauczyła. wszystkiego
nauczyłem się sam.
-
Mało praktycznej wiedzy
-
WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
METALURGIA
Niedostateczna wiedza
uzyskana na studiach
Zbyt mało zagadnień z zakresu
obróbki ubytkowej. Na
studiach był zaledwie jeden
semestr zajęć dotyczących
toczenia i frezowania.
Niedostateczne umiejętności
zawodowe
Praktycznie brak przygotowania
pod kątem zawodowym, w tym
znikoma ilość zajęć
laboratoryjnych, brak zajęć z
udziałem przyrządów
pomiarowych, maszyn i urządzeń
przemysłowych
Niedostateczne kompetencje
społeczne
Brak ukierunkowania na
studiach na kompetencje
miękkie.
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Niedostateczna wiedza
uzyskana na studiach
zero wiedzy o bezpieczeństwie
maszyn i wymaganiach
dyrektyw odnośnie maszyn
za mało praktyki na studiach,
same formułki były
wytrzymałość materiałów,
oprogramowanie MES i CAD
programowanie, języki
wysokiego poziomu (java)
programowanie sterowników
PLC, sieci przemysłowe
Programowanie sterowników
PLC
programowanie robotów
Niedostateczne umiejętności
zawodowe
Większość pracy na symulatorach
nie ma możliwości poznania
problemów na żywo
-
Niedostateczne kompetencje
społeczne
-
-
-
-
-
-
-
-
-
praktyczne zajęcia z robotami
-
Programowanie CNC
Kurs SEP
-
Programowanie - wszystkie
języki
mechanika płynów,
automatyka, termodynamika
Lean manufacturing,
rozwiązywanie problemów,
ergonomia
Energetyka, znajomość rynku
części
Elektronika, elektryka
Programowanie, umiejętności
czytania dokumentacji elektrycznej.
brak znajomości języka
brak komunikacji
interpersonalnej
-
Programowanie TCL, obsługa
Excela
Wiedza praktyczna
-
-
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
95
Elektronika przemysłowa
-
Elektronika
-
automatyka, elektryka
programowanie, projektowanie,
angielski
-
-
wynikające z przebranżowienia.
-
Składanie szaf sterowniczych,
podłączanie czujników cyfrowych i
analogowych, parametryzowanie
falowników, podłączanie
elektryczne sterowników PLC
-
analizy MES, mechanika
płynów
-
Rozmowa z klientem o
problemach technicznych
-
-
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Niedostateczna wiedza
Niedostateczne umiejętności
uzyskana na studiach
zawodowe
zbyt mało wiedzy praktycznej z przemysłu
Zakres budownictwa
Zakres budownictwa
Niedostateczne kompetencje
społeczne
-
Za mało zajęć praktycznych
Za mało zajęć praktycznych
Za mało zajęć praktycznych
wiedza z zakresu
bezpieczeństwa maszyn
(dyrektywa 42/2006/WE)
spawalnictwo
-
-
-
-
procesy produkcji,
wytwarzanie produktów,
Pomiary, komputerowe
wspomaganie prac
inżynierskich, zmęczenie
materiału
PKM, Silniki spalinowe,
oprogramowania inżynierskie, CAD, NX itp
-
-
-
-
Obsługa programów CAD CAM, materiałoznawstwo
Obróbka plastyczna stali.
-
-
język obcy
-
-
-
praktyczne podejście do inżynierii
mechanicznej (mała ilość
sensownych laboratoriów)
przygotowania ze studiów
najczęściej maja wymiar
przestarzałego podejścia
teoretycznego. WIECEJ
PRAKTYKI!!!!!!!!!!!
bardzo mała ilość poznanych
środowisk CAD/CAM
-
więcej praktyk w firmach,
więcej prac związanych stricte
z przemysłem!
zerowy poziom j. angielskiego
technicznego na studiach
(poziom j. angielskiego
miałem większy w liceum niż
na studiach...)
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
96
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI
MECHATRONIKA
Niedostateczna wiedza
uzyskana na studiach
Niedostateczne umiejętności
zawodowe
Niedostateczne kompetencje
społeczne
Zdecydowanie zbyt mała
wiedza z zakresu
programowania obiektowego.
Zaawansowane
programowanie
mikrokontrolerów
technologia, GD&T,
mechanika, język obcy
programowanie obiektowe
-
-
-
-
-
-
materiałoznawstwo (konkretne
materiały używane w
przemyśle i ich zastosowanie w tym tworzywa sztuczne);
koszty materiałów i produkcji
detali; dobór czujników i
napędów
materiałoznawstwo
rysunek techniczny - ten uczony na studiach ma niewiele wspólnego z
techniczną praktyką;
projektowanie CAD
materiałoznawstwo
Elementy elektroniki i
elektrotechniki,
programowanie, proces
projektowania i zarządzania
-
-
zarzadzanie procesem (scrum,agile) -
Łączenie wiedzy z różnych
przedmiotów
-
-
-
-
-
Studia nie uczą pracy tylko
przekazują wiedzę czasem zbędną,
Przydałoby się więcej projektów
zarządzanych, aby zrobić je
zawodowo zamiast "po
studencku".
Projektowanie w programach
CAD'owskich.
na studiach dominuje teoria, której znajomość nie wystarcza do
podjęcia pracy jako efektywny
pracownik "od zaraz"
WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Niedostateczna wiedza
uzyskana na studiach
mechanika, spawanie,
Niedostateczne umiejętności
zawodowe
oprogramowanie do analiz MES
Niedostateczne kompetencje
społeczne
-
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
97
brak wiedzy z zakresu
praktycznego zastosowania
teorii wykładanej na uczelni.
brak szkoleń z podstawowych
programów stosowanych przez
inżynierów
-
WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Niedostateczna wiedza
uzyskana na studiach
Umiejętności czytania rysunku
technicznego - za mały nacisk
na tą dziedzinę w programie
nauczania
Metrologia, statystyka
materiały przemysłowe i
zastosowanie, statystyka,
jakość
-
Niedostateczne umiejętności
zawodowe
-
Niedostateczne kompetencje
społeczne
-
-
komunikacja w zespole
studia nie związane z obecną pracą WYDZIAŁ MATEMATYKI STOSOWANEJ
MATEMATYKA
Niedostateczna wiedza
uzyskana na studiach
Programowanie + pokrewne
zagadnienia
Praktyczna wiedza giełdowa
Niedostateczne umiejętności
zawodowe
-
Niedostateczne kompetencje
społeczne
-
-
-
Bazy danych, Programowanie
-
-
-
programistyczne
-
-
wiedza przekazana na studiach była zbyt abstrakcyjna, nie ma w
większości odniesienia na rynku
pracy
WYDZIAŁ WIERTNICTWA, NAFTY I GAZU
GÓRNICTWO O GEOLOGIA
Niedostateczna wiedza
uzyskana na studiach
wiertnictwo
Niedostateczne umiejętności
zawodowe
-
Niedostateczne kompetencje
społeczne
-
BHP, języki obce
-
-
-
-
Znajomość i obsługa urządzeń
Brak umiejętności zarządzania
elektronicznych wykorzystywanych ludźmi
w technologii wiertniczej
Zbyt mało praktyk
-
-
Wiedza praktyczna
-
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
98
Warunki projektowania
Sprawy urzędowe
-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
ZARZĄDZANIE
Niedostateczna wiedza
uzyskana na studiach
Rachunkowość, Finanse
Rachunkowość, brak
znajomości ze strony
praktycznej
Prawo cywilne
-
Niedostateczne umiejętności
zawodowe
Praktyczne zastosowanie zdobytej
wiedzy
-
Niedostateczne kompetencje
społeczne
-
-
-
Mało zajęć językowych
-
-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Niedostateczna wiedza
uzyskana na studiach
zbyt mało ćwiczeń
praktycznych w stosunku do
dużej ilości teorii
programowanie, języki obce
Niedostateczne umiejętności
zawodowe
negocjacje, ćwiczenie business
case-ów
Niedostateczne kompetencje
społeczne
prezentacja publiczna, wiara
we własne możliwości
-
-
Produkcja tworzyw sztucznych
obsługa programów CAD
-
Problem z zastosowaniem
wiedzy teoretycznej, a
dokładniej metod
produkcyjnych, jakościowych
do rzeczywistych przypadków.
Za mało praktyki w tym
zakresie.
Metrologia, SPC
-
-
-
-
Mało praktyki!
-
-
język angielski - obecnie to
PODSTAWA w pracy, a na AGH
traktowany jest po macoszemu
- doszkalałem się na własną
rękę (słownictwo techniczne,
umiejętność sporządzania
różnego rodzaju dokumentacji
po angielsku)
bazy danych
na studiach powinno być
zdecydowanie więcej przedmiotów
czysto praktycznych - obecnie
pracodawca sam musi wiele
potencjalnego pracownika nauczyć
-
Zarzadzanie logistyką magazynowa i przepływem
praktyczne
-
-
-
-
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
99
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
100
Załącznik 3. Wykaz uczelni/instytutów oraz kierunków studiów/dyscyplin na
studiach doktoranckich, podyplomowych oraz dodatkowych kierunkach
studiów podjętych przez zatrudnionych absolwentów w latach 2012-2015.
Tabela 13.1. Wykaz uczelni/instytutów oraz kierunków studiów/dyscyplin na studiach III stopnia – absolwenci
zatrudnieni.
Ukończony w
2012 roku
Wydział AGH
WGGiOŚ
WGGiOŚ
Inżynieria Środowiska
Górnictwo i Geologia
WIMiC
Technologia Chemiczna
WIMiC
Inżynieria Materiałowa
Elektronika i
Telekomunikacja
WIEiT
Studia III stopnia
Ukończony w 2012
kierunek studiów
WEiP
Technologia Chemiczna
WIMiR
Mechanika i Budowa
Maszyn
Uczelnia/Instytut
Dyscyplina
University Leoben
Polska Akademia Nauk
Akademia GórniczoHutnicza
DTU
Akademia GórniczoHutnicza
Akademia GórniczoHutnicza
Akademia GórniczoHutnicza
Petroleum Geology
Geofizyka, Geologia
Technologia Chemiczna
Nanotechnology
Telekomunikacja
Technologia Szkła
Budowa i eksploatacja
maszyn
Tabela 13.2. Wykaz uczelni oraz kierunków studiów na studiach podyplomowych – absolwenci zatrudnieni.
Ukończony w
2012 roku
Wydział AGH
Ukończony w 2012
kierunek studiów
Studia podyplomowe
Uczelnia/Instytut
Dyscyplina
WEAIiIB
Inżynieria Biomedyczna
Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie
Psychologia w Biznesie
WEiP
Technologia Chemiczna
University of Surrey,
United Kingdom
Chemical Engineering;
Leadership Skills and
Problem Solving
WGiG
Górnictwo i Geologia
WGGiIŚ
Geodezja i Kartografia
WGGiOŚ
Ochrona Środowiska
WGGiOŚ
Inżynieria Środowiska
Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie
Akademia GórniczoHutnicza
Akademia GórniczoHutnicza
Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu
MBA
Górnictwo Podziemne
Eksploatacja ujęć wód
podziemnych
Zarządzanie Projektami
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
101
Tabela 13.3. Wykaz uczelni oraz kierunków studiów na dodatkowym kierunku studiów – absolwenci
zatrudnieni.
Ukończony w
2012 roku
Wydział AGH
Uczelnia/Instytut
WEiP
Technologia Chemiczna
WGGiIŚ
Geodezja i Kartografia
WGiG
Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
WGiG
Górnictwo i Geologia
WGiG
WIEiT
Inny kierunek
Ukończony w 2012
kierunek studiów
Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
Elektronika i
Telekomunikacja
Organisation for the
Prohibition of Chemical
Weapons
Akademia GórniczoHutnicza
Akademia GórniczoHutnicza
Akademia GórniczoHutnicza
Akademia GórniczoHutnicza
Akademia GórniczoHutnicza
Dyscyplina
Associate Programme 2015
Zarządzanie Finansami
Górnictwo
ZIP na wydz. GiG
Górnictwo i Geologia
Elektrotechnika
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
102
Załącznik 4. Wykaz uczelni/instytutów oraz kierunków studiów/dyscyplin na
studiach doktoranckich, podyplomowych oraz dodatkowych kierunkach
studiów kontynuowanych przez zatrudnionych absolwentów w roku 2015.
Tabela 14.1. Wykaz uczelni/instytutów oraz kierunków studiów/dyscyplin na studiach III stopnia –
absolwenci zatrudnieni.
Ukończony w
2012 roku
Wydział AGH
Ukończony w 2012
kierunek studiów
Studia III stopnia
Uczelnia/Instytut
WEAIiIB
Informatyka Stosowana
ETH Zurich
WEAIiIB
Informatyka Stosowana
Akademia Górniczo-Hutnicza
WEAIiIB
Elektrotechnika
Akademia Górniczo-Hutnicza
WEAIiIB
Inżynieria Biomedyczna
Akademia Górniczo-Hutnicza
WEAIiIB
Inżynieria Biomedyczna
Akademia Górniczo-Hutnicza
WEAIiIB
WEAIiIB
WEAIiIB
WEiP
WEiP
WEiP
WFiIS
WFiIS
WFiIS
WGGiIŚ
WGGiOŚ
Informatyka Stosowana
Inżynieria Biomedyczna
Inżynieria Biomedyczna
Technologia Chemiczna
Technologia Chemiczna
Energetyka
Fizyka Techniczna
Fizyka Medyczna
Informatyka Stosowana
Inżynieria Środowiska
Górnictwo i Geologia
Akademia Górniczo-Hutnicza
Akademia Górniczo-Hutnicza
AGH/WIMiC
Akademia Górniczo-Hutnicza
Akademia Górniczo-Hutnicza
Akademia Górniczo-Hutnicza
MPIP
IFJ PAN
Akademia Górniczo-Hutnicza
Akademia Górniczo-Hutnicza
Uppsala University
WGGiOŚ
Górnictwo i Geologia
University of Oslo, Norway;
University of Bristol, UK
WGGiOŚ
WGGiOŚ
WGGiOŚ
WGGiOŚ
WGGiOŚ
Inżynieria Środowiska
Górnictwo i Geologia
Górnictwo i Geologia
Górnictwo i Geologia
Górnictwo i Geologia
WGGiOŚ
Ochrona Środowiska
WGiG
Budownictwo
Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
Budownictwo
WGiG
WGiG
WGiG
University Leoben
Stockholm University
Polska Akademia Nauk
Polska Akademia Nauk
Politechnika Czestochowska
Międzynarodowe Studium
Doktoranckie Nauk
Przyrodniczych PAN w Krakowie
University of Luxembourg
Politechnika Częstochowska
Akademia Górniczo-Hutnicza
AGH WGiG
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
Dyscyplina
Informatyka
Inżynieria Biomedyczna i
Biocybernetyka
Elektrotechnika
Biocybernetyka i inżynieria
biomedyczna
Biocybernetyka i inżynieria
biomedyczna
Informatyka
Inżynieria Biomedyczna
Inżynieria Materiałowa
Technologia Szkła
Technologia Chemiczna
WEiP / Energetyka
Fizykochemia
Fizyka
Fizyka
Inżynieria Środowiska
Geologia
Mineral physics,
experimental and
computational petrology
Petroleum Geology
Material Chemistry
Geofizyka, Geologia
Mineralogia
Inżynieria Środowiska
Soil Mechanics
Elektrotechnika
Górnictwo i Geologia
Inżynierska
Budownictwo
103
WH
WH
WIEiT
WIEiT
WIEiT
WIEiT
WIMiC
WIMiC
WIMiC
WIMiR
WIMiR
WMS
WMS
Socjologia
Socjologia
Elektronika i
Telekomunikacja
Elektronika i
Telekomunikacja
Informatyka
Elektronika i
Telekomunikacja
Inżynieria Materiałowa
Technologia Chemiczna
Ceramika
Mechatronika
Mechanika i Budowa
Maszyn
Matematyka
Matematyka
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Jagielloński
Kulturoznawstwo
Socjologia
Akademia Górniczo-Hutnicza
Telekomunikacja
Akademia Górniczo-Hutnicza
Telekomunikacja
Akademia Górniczo-Hutnicza
Informatyka
Akademia Górniczo-Hutnicza
Telekomunikacja
DTU
Akademia Górniczo-Hutnicza
Akademia Górniczo-Hutnicza
Politecnico di Milano
Nanotechnology
Technologia Chemiczna
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Mechaniczna
Budowa i eksploatacja
maszyn
Matematyka
Matematyka
Akademia Górniczo-Hutnicza
Uniwersytet Jagielloński
Akademia Górniczo-Hutnicza
Tabela 14.2. Wykaz uczelni oraz kierunków studiów na studiach podyplomowych – absolwenci zatrudnieni.
Ukończony w
2012 roku
Wydział AGH
Ukończony w 2012
kierunek studiów
Studia podyplomowe
Uczelnia/Instytut
Wyższa Szkoła Europejska w
Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny w
Krakowie
Szkoła Główna Handlowa w
Warszawie
WEAIiIB
Inżynieria Biomedyczna
WEAIiIB
Inżynieria Biomedyczna
WEAIiIB
Automatyka i Robotyka
WEiP
Technologia Chemiczna
University of Surrey, United
Kingdom
WEiP
Energetyka
Politechnika Warszawska
WFiIS
Fizyka Medyczna
WGGiIŚ
Geodezja i Kartografia
WGGiOŚ
Inżynieria Środowiska
WGGiOŚ
WGGiOŚ
Informatyka Stosowana
Ochrona Środowiska
Ruprecht-Karls-Universität
Heidelberg
Akademia Górniczo-Hutnicza
Uniwersytet Ekonomiczny w
Poznaniu
Politechnika Śląska
Pascal
WGGiOŚ
Ochrona Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza
WGiG
Górnictwo i Geologia
Szkoła Główna Handlowa w
Warszawie
WGiG
WGiG
Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
Inżynieria Środowiska
Politechnika Krakowska
Akademia Górniczo-Hutnicza
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
Dyscyplina
Zarządzanie Projektami
Psychologia w Biznesie
SPISZ
Chemical Engineering;
Leadership Skills and
Problem Solving
Przetwórstwo Tworzyw
Sztucznych
Advanced Physical Methods
in Radiation Therapy
Górnictwo Podziemne
Zarządzanie Projektami
Automatyzacja i Robotyzacja
BHP
Eksploatacja ujęć wód
podziemnych
MBA
Technologie Informacyjne w
Procesach Produkcyjnych
Audyting energetyczny
104
WIEiT
Elektronika i
Telekomunikacja
WIMiC
Inżynieria Materiałowa
WIMiC
Technologia Chemiczna
WIMiIP
Metalurgia
WIMiR
Mechanika i Budowa
Maszyn
Politechnika Rzeszowska
WMS
Matematyka
WSPiA w Przemyślu
WMS
Matematyka
WMS
Matematyka
Uniwersytet Ekonomiczny w
Krakowie
Akademia Górniczo-Hutnicza
WO
Metalurgia
WSZiB
WWNiG
Inżynieria Naftowa i
Gazownicza
Akademia Górniczo-Hutnicza
Politechnika Krakowska
Uczelnia Zawodowa Zagłębia
Miedziowego
Politechnika Rzeszowska
Wyższa Szkoła Europejska w
Krakowie
Technologie Informacyjne w
Procesach Produkcyjnych
Zarządzanie Procesami
Produkcji
Silniki Lotnicze
Podyplomowe Studia
Menadżerskie
Konstrukcja Form
Wtryskowych
Finanse, rachunkowość i
system podatkowy
Finanse i rachunkowość
Szacowanie Nieruchomości
Zarządzanie w Służbie
Zdrowia
Tabela 14.3. Wykaz uczelni oraz kierunków studiów na dodatkowym kierunku studiów – absolwenci
zatrudnieni.
Ukończony w
2012 roku
Wydział AGH
Ukończony w 2012
kierunek studiów
Inny kierunek
Uczelnia/Instytut
WIEiT
Elektronika i
Telekomunikacja
zagranica
WO
Metalurgia
UP Kraków
WIMiC
WEAIiIB
Technologia Chemiczna
Informatyka Stosowana
WGGiOŚ
Ochrona Środowiska
Uniwersytet Zielonogórski
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Ekonomiczny w
Krakowie
WIMiIP
Inżynieria Materiałowa
Politechnika Rzeszowska
WIMiC
Technologia Chemiczna
Politechnika Rzeszowska
WEiP
Energetyka
Elektronika i
Telekomunikacja
Energetyka
Geodezja i Kartografia
Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
Metalurgia
Górnictwo i Geologia
Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
Politechnika Łódzka
Dyscyplina
Ekonomia
Edukacja technicznoinformatyczna
Elektrotechnika
Astronomia
Finanse
Akademia Górniczo-Hutnicza
Akademia Górniczo-Hutnicza
Zarządzanie i inżynieria
produkcji
Mechanika i Budowa
Maszyn
Elektrotechnika
Mechanika i Budowa
Maszyn
Elektrotechnika
Zarządzanie Finansami
Akademia Górniczo-Hutnicza
Górnictwo
Akademia Górniczo-Hutnicza
Akademia Górniczo-Hutnicza
Górnictwo i Geologia
ZIP na wydz. GiG
Akademia Górniczo-Hutnicza
Górnictwo i Geologia
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
105
WIEiT
WEiP
WGGiIŚ
WGiG
WIMiIP
WGiG
WGiG
Politechnika Krakowska
WIEiT
Elektronika i
Telekomunikacja
Akademia Górniczo-Hutnicza
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
Elektrotechnika
106
Załącznik 5. Wykaz kursów i szkoleń podjętych przez zatrudnionych
absolwentów po ukończeniu AGH w 2012 roku.
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
W celu zdobycia uprawnień
zawodowych
Specjalistyczne/branżowe
spawanie laserowe;
reverse-engineering, clean code;
podstawowe zagadnienia zw. z
telekomunikacją;
Doskonalenie umiejętności
programowania;
Tworzenie aplikacji internetowych z
użyciem platformy Java EE (BNS
Media), Wprowadzenie do platformy
Java i programowanie w języku Java
(BNS Media), Wstęp do systemu
Linux (NobleProg);
TDD in C++, advanced C
programming, LabVIEW training,
Lauterbach debugging training, ARM
microcontrollers;
ISTQB;
Kursy internetowe;
Internetowe np. coursera.org;
Certyfikacja ISTQB,;
programistyczne;
PMP, Prince2, Lean, Six Sigma;
asn, agile, ttsn;
Narzędzia do testów
automatycznych;
Związane z
umiejętnościami
„miękkimi”
teambuilding;
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
ELEKTROTECHNIKA
Specjalistyczne/branżowe
Programowanie urządzeń AllenBradley, Siemens;
Seminaria i kursy dot. maszyn
elektrycznych;
Uprawnienia budowlane;
ISQTB certyfikat;
studia podyplomowe;
programowanie;
W celu zdobycia uprawnień
zawodowych
Związane z
umiejętnościami
„miękkimi”
uprawnienia SEP;
Uprawnienia SEP "D" i "E";
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
INFORMATYKA STOSOWANA
Specjalistyczne/branżowe
W celu zdobycia uprawnień
zawodowych
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
Związane z
umiejętnościami
„miękkimi”
107
zaawansowany JavaScript, PLSQL,
testowanie, clean code;
bazy danych;
kursy online (kryptografia,
algorytmika, bezpieczeństwo),
konferencje IT (inżynieria systemów,
big data);
prowadzenie projektu/zespołu;
programowanie, UX, copyrighting,
Social Media Management;
Certyfikaty Microsoft oraz Scrum
Master;
uzyskanie certyfikatu związanego z
branżą;
sztuka dyskusji,
psychologia społeczna;
asertywność, negocjacje;
szkolenia z zarządzania
pracownikami;
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
Specjalistyczne/branżowe
W celu zdobycia uprawnień
zawodowych
Związane z
umiejętnościami
„miękkimi”
studia podyplomowe w zakresie
uprawnienia SEP;
zarządzania projektami;
eksploatacja i dozór urządzeń
Biokompatybilność produktów
ciśnieniowych;
medycznych, wymagania UE I FDA na
temat dopuszczenia produktów na
rynek;
szkolenia w zakresie norm i regulacji
rynku medycznego (reg. EU i FDA);
Excel, zagadnienia statystyczne,
badania kliniczne;
WYDZIAŁ ENERGETYKI I PALIW
ENERGETYKA
Związane z
Specjalistyczne/branżowe
umiejętnościami
„miękkimi”
Oświetlenie;
uprawnienia SEP;
Kursy biznesu i
Zarządzanie łańcuchem dostaw,
uprawnienia SEP;
przedsiębiorczości;
Doradztwo energetyczne;
SEP, UDT na suwnice;
Prince 2;
Audytor Efektywności Energetycznej; SEP, uprawnienia do eksploatacji szkolenia z zakresu
SEP gr2 eksploatacja i dozór
i remontów urządzeń cieplnych; kontakt z
urządzeń energetycznych;
uprawnienia SEP;
klientem/archiwizacja
szkolenia w zakresie sprężonego
Szkolenia z obsługi maszyn i
danych;
powietrza, wentylacji i klimatyzacji, urządzeń;
instalacji dopalania spalin;
uprawnienia energetyczne;
Uprawnienia elektryczne i
energetyczne;
Uprawnienia SEP-owskie G1, G2;
kurs programów SAP, CAD;
W celu zdobycia uprawnień
zawodowych
WYDZIAŁ ENERGETYKI I PALIW
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
108
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Związane z
umiejętnościami
„miękkimi”
REACH, Certyfikaty zgodności CE; Leadership skills and
OPCW Associate Programme
problem solving.;
2015;
W celu zdobycia uprawnień
zawodowych
Specjalistyczne/branżowe
ekonomia, gospodarka paliwami,
kataliza;
Miernictwo;
certyfikaty korporacyjne;
Oprogramowanie specjalistyczne
firmy AspenTech;
Petrochemia, technologia
prod.surowców logistyka, sprzedaż
prod.petrochemicznych;
Szkolenie w zakresie ustawy o
odnawialnych źródłach energii;
studia podyplomowe;
Chemical Engineering; Uprawnienia
energetyczne dla aparatowego w
przemyśle chemicznym;
WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
FIZYKA MEDYCZNA
Specjalistyczne/branżowe
W celu zdobycia uprawnień
zawodowych
studia podyplomowe dokształcające;
radioterapia;
Dotyczące Radiologii, Ochrony
Radiologicznej, Aparatów
rentgenowskich, Technik
obrazowania;
Strahlenschutzkurs;
Szkolenie na Inspektora Ochrony
Radiologicznej;
Operator akceleratora
medycznego, Eksploatacja
urządzeń do 1kV;
Związane z
umiejętnościami
„miękkimi”
WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
INFORMATYKA STOSOWANA
Specjalistyczne/branżowe
W celu zdobycia uprawnień
zawodowych
Związane z
umiejętnościami
„miękkimi”
C++;
studia magisterskie zagranicą;
Oracle Certified Professional,
Android Certified Application
Developer, Prince2 Foundation;
Języki C#, R, JavaScript, Python;
WYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Specjalistyczne/branżowe
W celu zdobycia uprawnień
zawodowych
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
Związane z
umiejętnościami
„miękkimi”
109
Szereg szkoleń z wykonawstwa
geodezyjnego;
Lidar;
szkolenia z obsługi programów
geodezyjnych;
szereg kursów z oprogramowania
CAD;
szkolenia w mBanku;
kurs grafiki komputerowej;
AutoCAD;
Szkolenia z zakresu 1,2;
kurs pedagogiczny;
uprawnienia dozoru w urzędzie
górniczym;
WYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Specjalistyczne/branżowe
W celu zdobycia uprawnień
zawodowych
Związane z
umiejętnościami
„miękkimi”
wybrane technologie;
branża wod-kan;
audytor wewnętrzny zintegrowanych uprawnienia budowlane;
systemów zarządzania;
branża wod-kan;
WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
GÓRNICTWO I GEOLOGIA
Związane z
umiejętnościami
„miękkimi”
kurs odnośnie łupków w Colorado (w dozór geologiczny;
scientific writing;
następnym miesiącu);
Uprawnienia geologiczne;
szkolenia z "kultury
kursy uprawniające do pracy na
Uprawnienia geologiczne XI i XII; bezpieczeństwa",;
morzu;
Presentation Skills;
wiele;
samokształcenie;
seismologia, shale gas, data
management, software (Petrel i in.);
szkolenia krajowe i międzynarodowe
w zakresie energetyki jądrowej,
gospodarki odpadami
promieniotwórczymi, lokalizacji
obiektów jądrowych;
modelowanie geologiczne;
Wykłady i warsztaty z zakresu
szeroko pojętej chemii i ochrony
środowiska;
Szkolenia w zakresie
wykorzystywanego
oprogramowania.;
Niższy dozór górniczy;
petrologia, modelowania
termodynamiczne, różnego rodzaju
specjalistyczne programy
komputerowe;
Specjalistyczne/branżowe
W celu zdobycia uprawnień
zawodowych
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
110
Związane z wykonywaniem
obowiązków zawodowych;
program Petrel, Landmark;
WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
INFORMATYKA STOSOWANA
Specjalistyczne/branżowe
W celu zdobycia uprawnień
zawodowych
Związane z
umiejętnościami
„miękkimi”
Wiele kursów o tematyce
bazodanowej i pokrewnej;
ISTQB FL;
testowanie oprogramowania;
sieci komputerowe, programowanie;
WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Specjalistyczne/branżowe
W celu zdobycia uprawnień
zawodowych
zarządzanie funduszami UE;
Związane z
umiejętnościami
„miękkimi”
zarządzanie ludźmi;
WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
OCHRONA ŚRODOWISKA
Specjalistyczne/branżowe
W celu zdobycia uprawnień
zawodowych
kursy programów graficznych;
kurs audytora wewnętrznego ISO;
Kursy tworzenia projektów unijnych,
FIO, ASOS;
Związane z
umiejętnościami
„miękkimi”
szkolenia z zakresu pracy z
ludźmi, samooceny,
perswazji;
kurs obsługi klienta;
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
BUDOWNICTWO
Specjalistyczne/branżowe
Obsługa płyty dynamicznej,
zgrzewarki, kosztorysowanie;
Kurs księgowości;
Biogazownia - krok po kroku
(Krieg&Fischer);
negocjacje, zarządzanie czasem;
W celu zdobycia uprawnień
zawodowych
Związane z
umiejętnościami
„miękkimi”
posiadam uprawnienia bez
ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej (do
kierowania robotami);
uprawnienia budowlane;
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
GÓRNICTWO I GEOLOGIA
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
111
W celu zdobycia uprawnień
zawodowych
Specjalistyczne/branżowe
kwalifikacji osoby dozoru
niższego szczebla;
szkolenia zw. z umiejętnością
projektowania aplikacji mobilnych;
Związane z
umiejętnościami
„miękkimi”
szkolenia zw. z rozwojem
umiejętności
sprzedażowych;
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
W celu zdobycia uprawnień
zawodowych
Specjalistyczne/branżowe
Związane z
umiejętnościami
„miękkimi”
Kurs programowania CNC, obsługi
obrabiarek konwencjonalnych i CNC;
kursy obsługi programów
specjalistycznych, szkolenia różnych
firm branżowych;
bioz , bhp;
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
SOCJOLOGIA
W celu zdobycia uprawnień
zawodowych
Specjalistyczne/branżowe
kursy z narzędzi PR'owych i
umiejętności branżowych;
marketingowe, content, social
media;
księgowe;
Excel zaawansowany, statystyka,
badania ankietowe;
zaawansowany kurs Excela;
grafika komputerowa;
Związane z
umiejętnościami
„miękkimi”
coaching;
WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
Specjalistyczne/branżowe
Cisco CCNA, Emprical LTE Protocols
and Procedures, Altkom
Zaawansowane Programowanie w
Pythonie;
SQL;
administracja;
Poprawa i nauka języków
programowania oraz sieci
telekomunikacyjnych;
szkolenia w pracy, studia
podyplomowe;
Związane z
umiejętnościami
„miękkimi”
uprawnienia SEP;
Szkolenie z zakresu
kurs pedagogiczny;
zakładania i prowadzenia
świadectwo kwalifikacyjne SEP E firmy;
do 1 kV;
Professional Scrum
Master I;
Kursy zwiazane z
metodyką pracy - agile,
scrum, efektywna
komunikacja, informacja
zwrotna.;
ITIL;
W celu zdobycia uprawnień
zawodowych
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
112
ekonomiczne;
CCNP / CCNA voice, security;
programowanie, algorytmika itp.;
Sieci komputerowe, programowanie,
modelowanie statystyczne;
kursy LabView w National
Instruments;
Współpraca z
przemysłem;
WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
INFORMATYKA
Specjalistyczne/branżowe
Specjalistyczne/branżowe
Android, scala, mongodb, java,
spring, hibernate, js, groovy, gradle,
Jenkins, maven, installshield etc;
PMI;
Cisco CCNA, ITIL Foundation;
Kursy internetowe: Coursera;
OCP;
Oracle Certified Professional, Java SE
7 Programmer;
Specjalistyczne/branżowe
Umiejętności
interpersonalne ogólnie;
rekrutacja, prezentacja;
WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI
CERAMIKA
Specjalistyczne/branżowe
Związane z
umiejętnościami
„miękkimi”
W celu zdobycia uprawnień
zawodowych
obsługa urządzeń specjalistycznych;
WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Specjalistyczne/branżowe
W celu zdobycia uprawnień
zawodowych
PPAP, FMEA,;
ISTQB -egzamin, kurs księgowości;
ISO TS 16949; Autocad; Catia v5;
APQP; FMEA;
Związane z
umiejętnościami
„miękkimi”
Zarządzanie sobą w
czasie;
WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Specjalistyczne/branżowe
W celu zdobycia uprawnień
zawodowych
prawo pracy dla menadżerów, bhp, SEP, nadzór;
certyfikaty i szkolenia związane z
Operator samojezdnych maszyn
systemami zarządzania jakością;
górniczych;
szkolenia z branży cementowej, ok. 2
rocznie;
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
Związane z
umiejętnościami
„miękkimi”
zarządzanie zespołem;
zarządzanie sobą, czasem,
kreatywność w biznesie
itp.;
113
studia podyplomowe (jakość);
jakościowe, lean
management, miękkie praca w grupie, zespole
itp.;
WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
Specjalistyczne/branżowe
kurs plus certyfikat ISQTB, kurs
Project Manager;
certyfikat ISTQB;
SEP;
W celu zdobycia uprawnień
zawodowych
BHP;
Związane z
umiejętnościami
„miękkimi”
kurs komunikacji
międzykulturowej;
WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
INFORMATYKA STOSOWANA
Specjalistyczne/branżowe
programowanie;
Certyfikaty i szkolenia Oracle Java;
Wszelkie IT;
protokoły (SIP, Diameter, tcp ip),
wzorce projektowe, gsm, ims;
W celu zdobycia uprawnień
zawodowych
Związane z
umiejętnościami
„miękkimi”
uprawnienia SEP;
WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Specjalistyczne/branżowe
IWE;
kosztorysowanie robót
budowlanych;
ACP/Green belt - Six sigma, LEAN,
Kaizen;
Dyplom Międzynarodowego
Inżyniera Spawalnika IWE;
kursy oprogramowania
inżynierskiego, Nadcap, itp.;
dyplom IWE certyfikat VT2;
W celu zdobycia uprawnień
zawodowych
VT;
Certyfikat badań nieniszczących
VT2 oraz PT2 (badania wizualne
spoin, badania penetracyjne
spoin i odlewów oraz odkuwek);
programowanie robotów;
Związane z
umiejętnościami
„miękkimi”
negocjacje;
Szkolenia etyczne, BHP kilkadziesiąt różnych
pozycji;
WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
METALURGIA
Specjalistyczne/branżowe
W celu zdobycia uprawnień
zawodowych
Związane z
umiejętnościami
„miękkimi”
Szkolenia z obsługi maszyn ze
kurs operatora wózka
sterownikami Mitsubishi, szkolenia z widłowego;
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
114
obróbki skrawaniem (Sandvik);
Spawania MAG;
szkolenia z systemów PLC i NX8.0
(Siemens); Szkolenia z
oprogramowania Esprit ( moduły
toczenia i frezowania);
Suwnice, Pojazdy ruchome, wzwyżki;
szkolenia - nowoczesne przyrządy
pomiarowe;
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
W celu zdobycia uprawnień
zawodowych
Specjalistyczne/branżowe
Bezpieczeństwo maszyn;
oprogramowania;
ISTQB, Java, JBoss;
szkolenie integratorskie z
programowania i uruchamianie
robotów FANUC, systemy
bezpieczeństwa PILZ, dobór
czujników i systemów wizyjnych
BALLUFF, szkolenia produktowe,
ELTRON, PHOENIX CONTACT, FESTO,
SMC, BOSCH REXROT;
SEP, Wyważanie wirników, narzędzia
jakościowe;
obsługa maszyn, programowanie,
obsługa programów
komputerowych;
Kurs oprogramowania CAD;
SEP E i D;
uprawnienia SEP;
uprawnienia SEP, pierwsza
pomoc w zakładach pracy;
obsługa maszyn;
Związane z
umiejętnościami
„miękkimi”
zarządzanie projektami;
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalistyczne/branżowe
GD&T;
Projektowanie 3D;
pfmea, lean, six sigma;
Wymagania specyficzne głównych
firm motoryzacyjnych,;
programy branżowe (Ansys, NX,
Teamcenter etc.);
LEAN;
automatyka;
Projektowanie wentylatorów;
zarządzanie projektami, ISO GPS,
wymagania dot. bezpieczeństwa
maszyn;
W celu zdobycia uprawnień
zawodowych
SEP, oprogramowanie CAD;
kurs z zagadnień CE;
Badania wizualne, szkolenie na
inspektora;
Audyt produktu i procesu wg.
norm VDA 6.3 i 6.5;
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
Związane z
umiejętnościami
„miękkimi”
Komunikacja
interpersonalna;
Prezentacja jako narzędzie
komunikacji, Organizacja
pracy własnej;
Zarządzanie czasem;
Program mentorski na
uczelni Steinbeis;
Wystąpienia publiczne,
Trudny klient, Praca w
zespole;
115
MSSQL;
programy do planowania, tworzenia
harmonogramów;
Szkolenia jakościowe, Szkolenia z
metod wytwarzania;
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI
MECHATRONIKA
W celu zdobycia uprawnień
zawodowych
Specjalistyczne/branżowe
bezpieczeństwo systemów
zautomatyzowanych, języki
programowania;
oprogramowanie wykorzystywane w
pracy;
Autosar, Szkolenia embedded;
Subsea System;
certyfikat - Scrum Master;
m.in. KIC InnoEnergy school of
entrepreneurship oraz różne
warsztaty czy szkolenia;
Kurs programowania PLC;
Labview CLAD;
Obsługa oprogramowania;
kursy "offshore";
uprawnienia SEP;
Uprawnienia obsługi systemów
informatycznych VW;
SEP - każdy programista PLC
musi mieć prawnienia minimum
E do 1kV;
uprawnienia SEP;
Związane z
umiejętnościami
„miękkimi”
organizacja czasu,
zarządzanie projektami;
lider zespolu;
Komunikacja
interpersonalna;
WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Specjalistyczne/branżowe
W celu zdobycia uprawnień
zawodowych
testing, hamownia silnikowa;
Związane z
umiejętnościami
„miękkimi”
kierowanie ludźmi;
WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalistyczne/branżowe
ISO TS itp;
jakość w automotive;
kursy doszkalające (metody i
narzędzia jakościowe);
W celu zdobycia uprawnień
zawodowych
uprawnienia audytora
wewnętrznego;
kurs pedagogiczny, kurs
operatora wózka widłowego,
kurs instruktora wózka
widłowego, kurs spawania MAG;
Związane z
umiejętnościami
„miękkimi”
Komunikacja
interpersonalna;
WYDZIAŁ MATEMATYKI STOSOWANEJ
MATEMATYKA
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
116
Specjalistyczne/branżowe
W celu zdobycia uprawnień
zawodowych
certyfikaty z obszaru IT;
egzaminy aktuarialne;
BPMN;
Kurs pełnej księgowości;
MS Excel;
wybrane zagadnienia prawne;
Związane z
umiejętnościami
„miękkimi”
reakcje z klientami,
prowadzenie spotkań,
komunikacja biznesowa;
savoire vivre w biznesie
międzynarodowym,
negocjacje;
WYDZIAŁ WIERTNICTWA, NAFTY I GAZU
GÓRNICTWO O GEOLOGIA
Specjalistyczne/branżowe
IWCF, kurs przeciwerupcyjny;
kurs zapobiegania i likwidacji erupcji
w otworach wiertniczych;
IWCF, NEBOSH;
kursy w środowisku AutoCAD 3D;
W celu zdobycia uprawnień
zawodowych
Obsługa butli pod ciśnieniem;
dozór górniczy;
kurs operatora wózka
widłowego;
średni dozór górniczy;
dozór;
dozór górniczy;
uprawnienia budowlane;
dozór;
Związane z
umiejętnościami
„miękkimi”
sztuka prezentacji;
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
ZARZĄDZANIE
Specjalistyczne/branżowe
W celu zdobycia uprawnień
zawodowych
Oracle BI 11g Certified
Implementation Specialist;
Testowanie aplikacji, bazy danych,
projektowanie aplikacji;
SQL, XML;
studia podyplomowe;
kadry i rekrutacja;
Coaching, Zagadnienia prawa pracy;
kurs MS Office;
Związane z
umiejętnościami
„miękkimi”
sztuka prezentacji;
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalistyczne/branżowe
prowadzenie projektów;
oprogramowanie symulacyjne dla
proc. dyskretnych;
FMEA, SPC, audytor wewnętrzny;
księgowość, Excel zaawansowany;
W celu zdobycia uprawnień
zawodowych
uprawnienia SEP;
technik bhp;
pomiar oświetlenia, pomiar
hałasu;
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
Związane z
umiejętnościami
„miękkimi”
kurs prezentacji;
profilowanie społeczne,
zarządzanie projektami;
umejętność negocjacji
oraz radzenia sobie ze
117
MS Access, VBA in Excel;
szkolenia dotyczące bezpieczeństwa
maszyn oraz zarządzania w projekcie;
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
stresem zwiazanym z
pracą;
trener wewnętrzny,
audytor wewnętrzny, Six
sigma green belt;
118
Załącznik 6. Wykaz odpowiedzi respondentów uzasadniających decyzję o
wyborze AGH – odpowiedź „Tak”.
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Wysoki poziom kształcenia. Korzystna lokalizacja. Możliwość zakwaterowania w domu studenckim.;
Wybierając studia rozważałem tylko uczelnie techniczne, a wśród nich AGH jest na pewno jedną z
lepszych.;
Większość prowadzących ze zdrowym podejściem do studentów, co buduje dobrą atmosferę.;
Umiejętności i wiedza zdobyta na studiach (szczególnie inżynierskich) pomogły mi w znalezieniu pracy.;
Ukończony wydział i kierunek posiada renomę.;
Studiowałem na wydziale EAIiE, wiele się tam nauczyłem, a sam czas spędzony na uczelni uważam za
dobrą inwestycję na przyszłość.;
Studia na kierunku Automatyka i Robotyka pozwoliły mi rozwijać swoje pasje a zarazem przygotowały
do wkroczenia na rynek pracy;
Nie było problemów ze znalezieniem pracy.;
Nauczyły mnie technicznego/analitycznego myślenia;
Najlepsza uczelnia techniczna w południowej Polsce;
Multidyscyplinarne wykształcenie;
Mam pracę, jestem zadowolona ze swojego wykształcenia jakie dały mi również te studia;
Jeszcze raz nie chciałbym iść na studia, ale AGH było ok;
Jest to kierunek techniczny dający perspektywy zatrudnienia w automatyce przemysłowej, jak i również
w biznesie IT.;
Dobry program, dużo przyswojonej wiedzy;
Dobre zaplecze personalne na uczelni, renoma uczelni;
Ciekawe studia, dobra kadra, szerokie perspektywy.;
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
ELEKTROTECHNIKA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Wiedza oraz renoma jaką gwarantują AGH to wystarczające powody;
W Krakowie nie ma silnej alternatywy dla AGH....;
Ukończenie tej uczelni jest dobrze postrzegane w oczach pracodawców.;
Uczelnia dała mi dużo nie tylko w kwestii wykształcenia, ale przede wszystkim pozwoliła mi na uzyskanie
wielu umiejętności poprzez działanie w organizacjach studenckich, praktyki zagraniczne.;
Studia w AGH umożliwiły mi przede wszystkim: 1. Pozyskanie szeroko cenionej wiedzy specjalistycznej.
2. Poznanie wielu znakomitych osób pracujących w AGH. 3. Podtrzymanie kontaktu z nauczycielami
akademickimi po ukończeniu studiów. Nadal mam świadomość możliwości rozwoju, które AGH oferuje
swoim absolwentom. To bardzo cenne dla kogoś, kto myśli o swoim rozwoju na różnych płaszczyznach.
Jestem dumny, że jestem wychowankiem AGH w Krakowie. To duża nobilitacja. Z drugiej strony to
również zobowiązanie do dbania o dobre imię uczelni w kraju i poza jej granicami.;
Renomowana, rozpoznawalna uczelnia i miła atmosfera podczas zajęć.;
Nie widzę lepszej alternatywy;
Nauczyły "uczenia się" oraz miałem okazję poznać wiele ciekawych zagadnień i spotkać świetnych ludzi.;
Najkrócej - zapewniają solidną pozycję na rynku pracy.;
Fajna uczelnia;
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
119
Dobre wyksztalcenie zaowocowało wyksztalceniem swoistego "naukowego" toku myślenia
pomagającego mi w pracy zawodowej. Wiedza zdobyta na studiach faworyzuje mnie w pracy spośród
osób, które nie ukończyły AGH;
Dobre przygotowanie techniczne.;
Dobra renoma uczelni.;
Dobra i w większości przyjazna i wyrozumiała kadra, renoma uczelni;
Bez problemu znalazłem pracę.;
Bardzo dobra uczelnia, pozwalająca zdobyć niezbędną praktyczną wiedzę oraz umiejętności potrzebne
na rynku pracy.;
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
INFORMATYKA STOSOWANA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Wspaniali ludzie, których poznałem na studiach i klimat tej uczelni są niezastąpione!;
Wg mnie studia dobrze przygotowały mnie do pracy porównując do innych uczelni (wg rozmowy ze
znajomymi);
Ukończyłem kierunek "Informatyka". Studia bardzo dobrze przygotowały mnie do pracy w zawodzie, a
dodatkowo uczelnia ma dobrą renomę.;
To świetna uczelnia dająca duże możliwości. Jest co prawda dużo bezsensownych zajęć i nie do końca
normalni prowadzący, ale jest dużo wspaniałych wykładowców i dobra atmosfera naukowa.;
Tak, warunki nauki / poziom kształcenia / kadra naukowa / lokalizacja / lokalny rynek pracy.;
Studia dały mi podstawy do podjęcia pracy oraz sieć kontaktów - ważną w świecie IT;
Prestiż uczelni. Bardzo miło wspominam ten okres.;
Poszerza horyzonty daje dobre podstawy do pracy w IT;
Ogólnie podjąłbym studia ponownie na AGH, jednak trudno mi to dobrze uzasadnić, gdyż nie wiem jak
wyglądają studia na innych uczelniach. Na moim kierunku było dużo bałaganu, mieliśmy powtarzany ten
sam materiał na kilku przedmiotach, zdarzyło się nawet, że mieliśmy 2 razy identyczny przedmiot i
trzeba było kombinować co zrobić za drugim razem. Nie obyło się zatem bez problemów i potocznie
mówiąc "cyrków", ale ogólnie dało się sporo nauczyć jeśli się chciało.;
Nie ma drugiej uczelni o zbliżonym profilu w okolicy.;
Mimo iż większą część studiów uznałbym za stratę czasu i energii to jednak pewien wachlarz
umiejętności zawdzięczam owym studiom.;
Łatwo po nich znaleźć pracę. Poszerzają horyzonty i pokazują czego warto się samemu nauczyć.;
Jest to dobra uczelnia, która oferuje wiele możliwości, a jednocześnie posiada niepowtarzalny klimat.;
Dyplom uczelni takiej jak AGH otwiera drzwi w wielu firmach.;
Dobry poziom. Można realizować swoje pomysły.;
Dobry poziom nauczania;
Dobry poziom;
Dobry klimat dla studentów i do rozwijania zainteresowań, może inaczej wybrałbym kierunek ale
uczelnia jak najbardziej spełnia swoje zadanie;
Bardzo dobre wykształcenie technologiczne (praktyczne) oraz teoretyczne. Balans między obowiązkami
a czasem na własne zainteresowania. Świetna atmosfera akademicka. Zdolni studenci.;
AGH reprezentuje bardzo dobry poziom nauczania oraz jest rozpoznawana przez pracodawców
zarówno w Polsce jak i zagranicą.;
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
To jedna z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Strach myśleć jak kiepsko jest gdzie indziej.;
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
120
Świetne wspomnienia z czasów studiów, dobra baza do poszukiwania pracy;
Solidne podstawy, wiedza przydała mi się w pracy.;
Podjąłem pracę w zawodzie połączoną z pracą doktorską; obie rzeczy mnie pasjonują;
Dobra uczelnia, dobra jakość kształcenia, dbałość o wykształcenie. Do tego aspekty "towarzyskie"
(miasteczko itd.), lokalizacja uczelni.;
Było ciężko, więc solidnie zmądrzałem. Jednak dyplom AGH już nic nie znaczy.;
WYDZIAŁ ENERGETYKI I PALIW
ENERGETYKA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Uczelnia, na której można zdobyć konkretną wiedzę, i jest rozpoznawalna w Polsce.;
Uczelnia dała mi dużo satysfakcji w życiu prywatnym jak również zawodowym, ubogaciła moją
dotychczasową wiedzę, którą staram się pogłębiać z każdą chwilą. Mam również sporo wspomnień z
życia w akademikach AGH, które czasem miło jest powspominać.;
Rozwijają;
Renoma uczelni w oczach pracodawców. Techniczne kierunki. Możliwość zamieszkania w MS AGH.
Kraków jest przyjaznym miastem dla studentów.;
Przyjazna atmosfera połączona z wymaganiami.;
Prestiż uczelni, ciekawe zajęcia laboratoryjne, doskonała i zwarta infrastruktura, cudowne wspomnienia
z Miasteczka Studenckiego.;
Ponieważ kierunki techniczne pozwalają na lepszą pracę;
Na AGH zdobyłem dość sporą wiedzę, którą mogę wykorzystać w praktyce;
Możliwość zdobycia doświadczenia, poznania wielu ludzi, wspaniale spędzony czas.;
Możliwość wyjazdu na ciekawe stypendia zagraniczne podczas studiów;
Cudownie spędzony czas :) i oczywiście ogrom zdobytej wiedzy :);
Ceniona w Polsce uczelnia.;
AGH ma największą renomę poza Politechniką Warszawską.;
AGH jest jedną z najlepszych uczelni w Polsce, co wynika z przeprowadzanych rankingów, a jej
absolwenci są chętnie zatrudniani.;
WYDZIAŁ ENERGETYKI I PALIW
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Z powodu renomy uczelni.;
Z jednej strony studia to najlepszy okres w życiu, poznałam na nich mojego przyszłego męża, mam kilka
naprawdę dobrych znajomości, przyjaciół, pod względem edukacji: uczyłam się za dużo teorii a za mało
praktycznych rzeczy jak np. kontaktu z profesjonalnym oprogramowaniem. Ze względu na znajomych i
dobry czas: tak podjęłabym studia ponownie choć nie wiem czy na tej samej uczelni, tym samym
wydziale, dziennie czy zaocznie;
Studia na Akademii Górniczo-Hutniczej oraz zdobyta podczas studiów wiedza i umiejętności pozwalają
mi poradzić sobie w każdej sytuacji podczas mojej pracy zawodowej. Umiejętność logicznego łączenia
faktów, radzenia sobie w różnych, mniej czy bardziej, skomplikowanych sytuacjach oraz rzetelność i
odpowiedzialność za wykonywaną pracę to cechy, których nauczyłam się podczas studiów. Nabywanie
nowej wiedzy, szybkie jej przyswajanie oraz przede wszystkim umiejętność utrzymywania dobrych
relacji z innymi ludźmi, nabyte podczas studiów na AGH są bardzo przydatne obecnie, w pracy jak i w
życiu codziennym. Wybierając raz jeszcze, wybrałam również Akademie Górniczo-Hutniczą. To był
dobry, cenny czas.;
Studia na AGH dały mi możliwość dlaczego rozwoju zawodowego.;
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
121
Studia które ukończyłem na AGH właściwie przygotowały mnie w kwestii wiedzy teoretycznej do
zawodu inżyniera.;
Dzięki studiom poszerzyłam swoje horyzonty w naukach ścisłych; nabyłam umiejętność zdobywania
wiedzy, umiejętności komunikacyjne i interpersonalne. A także co najważniejsze, studia na AGH
pomogły mi w znalezieniu pierwszej pracy.;
Dobra kadra wykładowców, miła atmosfera, ciekawie prowadzone zajęcia, w sposób przystępny
przekazywana wiedza przez prowadzących;
WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
FIZYKA MEDYCZNA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Przyzwoita kadra, poziom kształcenia i program studiów (przynajmniej w wymiarze, o którym wydział
decyduje samodzielnie, bez ingerencji ze strony ministerstwa).;
Prestiż oraz jakość kształcenia.;
Dyplom tej uczelni jest wyżej punktowany przy zatrudnieniu, bez względu na zgodność wykształcenia z
proponowanym stanowiskiem;
AGH to marka, która daje prestiż;
AGH oferuje kierunki bardzo rozwijające, po których można łatwo znaleźć pracę w branży IT. Nie
polecam natomiast mojego kierunku fizyka medyczna, gdyż oferuje on pracę tylko na uczelni bądź w
bardzo wąskiej branży fizyka medycznego. Do pracy w tej branży wystarczy jakikolwiek ścisły lub
medyczny kierunek studiów i specjalizacja odbywana równocześnie z wykonywaniem praktyki.;
Dużo zajęć praktycznych, laboratoryjnych, dobry kontakt z Kadrą, możliwość rozwoju swoich
zainteresowań.;
WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
FIZYKA TECHNICZNA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Studia na moim kierunku na AGH dały mi solidne wykształcenie i poszerzyły horyzonty.;
Rzetelne konkretne przygotowanie do pracy. Bardzo fajna atmosfera. Dobra organizacja. Dobra
lokalizacja.;
Renoma, wysoki poziom nauczania, dobrze wyposażone laboratoria. Pracodawcy cenią absolwentów
AGH.;
Pewna praca po ukończeniu studiów. Solidne wykształcenie.;
Mocna pozycja uczelni, jakość kształcenia, prestiż.;
Bardzo wymagająca i bardzo dobra uczelnia;
WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
INFORMATYKA STOSOWANA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Jestem zadowolony z wykształcenia, które otrzymałem;
Dobrze przygotowały mnie do wykonywanego zawodu.;
WYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Wykształcenie zdobyte na AGH spotyka się z dobrą opinią u przyszłych pracodawców.;
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
122
Wydaje mi się, iż studia inżynierskie mają tą przewagę nad humanistycznymi czy biznesowymi, że dzięki
nim pozyskałem wiedzę (jest doświadczenie bezcenne), za którą sam w wolnym czasie bym się nie
zabrał.;
Wiedza wyniesiona ze studiów na 2 kierunku (bo nie na Geodezji) i prestiż uczelni na rynku pracy;
Uważam, że po wielu kierunkach proponowanych przez AGH można znaleźć godną pracę. Uczelnia jest
dobrze zorganizowana i mimo upływu czasu stara się o wykwalifikowana kadrę.;
Ukończenie studiów na AGH pozytywnie wpływa na znalezienie pracy. Pracodawca przychylnie patrzy
na ukończenie uczelni technicznej;
Uczelnia na wysokim poziomie kształcenia, wyrozumiali prowadzący, przyjazna atmosfera, kontakty
pomagające w przyszłym życiu zawodowym, Kraków - znakomite miejsce do studiowania.;
Uczelnia AGH zapewnia solidne wykształcenie techniczne, a w dzisiejszych czasach jest to najlepsza
gwarancja znalezienia dobrej pracy.;
Tak, ale na innym wydziale.;
Renoma, prestiż, mimo słabnącego poziomu kształcenia.;
Prestiż, kompetentna kadra, miła atmosfera;
Podjęłabym studia na AGH, ale zdecydowanie na innym kierunku (np. Informatyka);
Najlepsza uczelnia;
Na uczelni AGH tak, na kierunku Geodezja i Kartografia już nie. Kierunek przereklamowany, przesycony
rynek pracy. Kompletnie nietrafiona decyzja.;
Dobrze wyszkolona kadra profesorska oraz praktyczne i rzeczowe zajęcia.;
Dobre studia;
Dobra, rzetelna edukacja.;
Dobra uczelnia,;
Było miło :) studia techniczne uczą przede wszystkim myślenia a to dość uniwersalna umiejętność, która
się w wielu dziedzinach przydaje;
Bo skrót AGH jest szanowany w każdej firmie.;
Bardzo podobała mi się atmosfera studiowania oraz otwartość rynku pracy na absolwentów AGH;
Bardzo mi się podobał kierunek moich studiów, jednak ciężko jest znaleźć stałą (na umowę o pracę) i
dobrze płatną pracę. Być może zdecydowałabym się na inny kierunek studiów.;
Bardzo dobrze wspominam studia w AGH;
Atmosfera studiów, renoma uczelni, jakość kształcenia;
Absolwent AGH jest lepiej odbierany na rynku pracy niż absolwenci innych uczelni technicznych w
naszym regionie;
Absolwenci AGH mają dobrą opinię na rynku pracy.;
WYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Z perspektywy czasu bardzo fajne studia. Atutem są organizowane przez uczelnię praktyki oraz sporo
zajęć laboratoryjnych.;
Wysoki poziom nauczania.;
Wysoki poziom kształcenia.;
Wspaniała kadra dydaktyczna, możliwość bez utrudnień nauki pracy na nowoczesnych urządzeniach
laboratoryjnych;
Uczelnia nie żałuje środków na bardzo dobre (lepsze z każdym rokiem) warunki dla studentów. Wybitnie
fachowa kadra, która inspirowała mnie przez cały okres studiów i inspiruje nadal.;
Tak, ale inne, bardziej wyspecjalizowane inżyniersko i z większą przyszłością.;
Ponieważ nie zawiodłem się na studiach (wybranym kierunku) i spełniły moje oczekiwania, a teraz są
jeszcze lepsze specjalizacje.;
Niesamowita atmosfera, wydziały zlokalizowane w jednym miejscu niedaleko Rynku.;
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
123
Inny kierunek.;
Dobra atmosfera i klimat uczelni;
Bardzo wykwalifikowana kadra, pełna profesjonalizmu oraz zrozumienia, gdy tego potrzeba.;
AGH to prestiż, renoma i bardzo ciekawe kierunki studiów.;
AGH to fantastyczna sprawa. Tego nie da się opisać, to trzeba przeżyć! ;);
WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
GÓRNICTWO I GEOLOGIA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Zdobycie ogólnej wiedzy i nawiązanie znajomości.;
Zdecydowanie tak, ale na zupełnie innym kierunku.;
Wysoki poziom kształcenia. Renoma uczelni i zdobyta wiedza pozwoliły na szybkie znalezienie dobrej
pracy.;
Wykształcenie jakie daje kierunek jest wymagany dla stanowiska jakie zajmuję. Brak konkurencji w
Polsce, jeżeli chodzi o program i renomę w biznesie.;
Uzyskałam dużą wiedzę na studiach i bardzo miło wspominam czas studiowania na AGH.;
Uczelnia z odpowiednią renomą, szanowana na świecie. Dyplom jej dla mnie to swego rodzaju prestiż.;
Uczelnia dostarczyła mi wielu ciekawych przeżyć i doświadczeń. Dzięki niej podjąłem bardzo ciekawą
pracę po ukończeniu studiów.;
Studia na uczelni technicznej dają dobre podstawy, aby ubiegać się na stanowiska w renomowanych
firmach.;
Studia na AGH rozszerzają perspektywy. Nie chodzi mi tu tyko o wiedzę ale także o umiejętności
kombinowania, czyli rozwiązywanie problemów oraz tzw. lania wody gdy nie zna się odpowiedzi na
pytania a trzeba na szybko coś wymyślić, co bardzo przydaje się na rozmowach kwalifikacyjnych.
Rozwinęły one moją wiedzę oraz zdolności manualne które przydały się podczas mojej rozmowy
kwalifacyjnej do jednej z firm naftowych.;
Studia dają możliwość zdobycia ogólnej wiedzy. Tak naprawdę to od studenta zależy czy będzie
specjalistą czy też nie. AGH daje możliwość rozwijania się i to jest najlepsze :);
Sentyment;
Praktyki podczas studiów pozwoliły mi zdobyć umiejętności przydatne w obecnej pracy;
Pracodawcy preferują pracowników po AGH;
Poznałem wielu fantastycznych ludzi i miałem rewelacyjne życie studenckie!;
Po ukończeniu studiów w specjalności geofizyka poszukiwawcza znalazłam bez problemu pracę w
zawodzie w Polsce.;
Omawiany kierunek daje duże możliwości rozwoju i możliwość pracy zarówno w Polsce jak i w Europie.
Jednak należy na kierunku zwrócić na przygotowanie praktyczne studentów.;
Nie jestem przekonana, że AGH zapewnia najwyższy poziom nauczania. Uważam wręcz, że na
przestrzeni ostatnich lat poziom na AGH znacząco spadł. Mam jednak duży sentyment zarówno do
uczelni jak i do Krakowa, więc myślę, że podjęłabym ponownie studia na AGH.;
Marka AGH jest dobrze rozpoznawalna wśród pracodawców;
Jeżeli zdecydowałabym się na studia w Polsce, AGH byłoby jedną z rozważanych uczelni. AGH ma dobrą
renomę w firmach naftowych a studenci są doceniani w trakcie pracy.;
Inżynierskie podejście do szeroko pojętej nauki jest cenne na rynku pracy.;
Dla mnie to uczelnia zawsze będzie godną polecenia. Bardzo dobra kadra i przychylne dla studentów
środowisko nauki. Szkoda tylko, że z roku na rok coraz mniej praktyk i coraz mniej inicjatyw związanych
z praktycznym nauczaniem.;
Choć zmieniłabym kilka rzeczy w systemie nauczania i możliwości wyboru przedmiotów, uważam że
studia na AGH dają możliwości późniejszego rozwoju/podjęcia pracy na arenie międzynarodowej.;
AGH to bardzo dobra uczelnia, która nie tylko ma swoją renomę ale studenci traktują się jak rodzinę.;
AGH jest renomowaną uczelnią wyższą, która daje realne szanse na znalezienie zatrudnienia.;
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
124
1. AGH to czołowa Uczelnia w skali kraju - innowacyjna, z dobrym poziomem kształcenia i lider
rozwiązań systemowych organizacji Uczelni w kraju, stale dostosowuje ofertę dydaktyczną do dynamiki
rynku pracy i potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego 2. AGH to społeczność, którą tworzą zdolni
ludzie, przedsiębiorczy i wspaniale odnajdujący się w realiach współczesnego świata - dotyczy to
zarówno pracowników, absolwentów, jak i studentów.;
WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
INFORMATYKA STOSOWANA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Wysoki poziom nauczania. Bardzo dobra atmosfera;
Uważam AGH za jedną z najlepszych uczelni technicznych w kraju.;
Świetni specjaliści, bardzo pomocna kadra profesorów;
Przedłużenie dzieciństwa;
Program dydaktyczny odpowiadał mi. Generalnie zmieniłbym swoje podejście i cele jakie chciałbym
osiągnąć w trakcie trwania studiów. Poza tym bardzo miło wspominam swoją obecność na AGH.;
Duże możliwości, koła naukowe trochę hermetyczne ale dostępne, dobra kadra.;
WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Światowa renoma, poziom kształcenia, lokalizacja, poziom wykładowców.;
Studia na AGH to był niesamowity i niezapomniany okres w moim życiu. W tym czasie nawiązałam wiele
wspaniałych znajomości, które trwają do dziś.;
Poziom/Styl/Atmosfera;
Podjęłabym studia, ale na innym kierunku. Na kierunku, którym studiowałam było za dużo teorii, a za
mało praktyki, choć wiem, że powoli się to zmienia, w związku z czym podjęłabym ponownie studia na
AGHu, ale w formie jakiej są obecnie, a nie takiej jakiej były jak zaczynałam studia.;
AGH tak, kierunek i wydział nie.;
WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
OCHRONA ŚRODOWISKA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Ze względu na prestiż, duży wybór kierunków, nowoczesny kampus;
Wysoka jakość kształcenia.;
Uczelnia daje prestiż;
To dobra renomowana uczelnia. Świetna kadra. Niesamowita atmosfera.;
Prestiż uczelni;
Ponieważ ma ugruntowaną pozycję i w opinii pracodawców jest dobra uczelnią.;
Gruntowne wykształcenie, renoma, wysokie wymagania, prestiż.;
AGH jest prestiżową uczelnią, po której przyszłość jest świetlana.;
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
BUDOWNICTWO
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
W obecnych czasach kierunki techniczne dają dużo większą gwarancję znalezienia pracy na wolnym
rynku, a dodatkowo AGH przez wzgląd na poziom kształcenia i swoją historię jest jedną z najlepszych
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
125
uczelni technicznych w Polsce oraz liczącą się w Europie, a dodatkowo trend ten cały czas się umacnia. Z
perspektywy pracy po studiach zmieniłbym kilka rzeczy w programie kształcenia pod kątem przyszłej
pracy, jednak cieszą coraz częstsze inicjatywy uczelni co do poprawy poziomu kształcenia na bazie
wymiany doświadczeń pomiędzy absolwentami a studentami, jak chociażby coroczny Rajd Budowlańca,
za co daję duży plus. A tak zupełnie na luzie nie ma lepszej uczelni do studiowania niż AGH i lepszego
miasta niż Kraków.;
Uczelnia z historią i zorganizowana w jednym miejscu;
Super uczelnia, super wspomnienia, znajomości na lata, renoma uczelni;
Studia techniczne bardzo pomagają w znalezieniu dobrej pracy.;
Rewelacyjna uczelnia;
Pracodawca zaraz po doświadczeniu zwraca uwagę na uczelnię. AGH znają wszyscy.;
Organizacyjnie było dobrze, w większości ciekawe zajęcia, trochę za mało praktyki.;
Kierunek stale się rozwija, wydział dba o jakość kształcenia.;
Kiepski program studiów, źle dobrane przedmioty, niezbyt dobra organizacja wydziału ale dobra kadra
oraz niezapomniana atmosfera.;
Dobry poziom, możliwości rozwoju, dobra kadra, dobre perspektywy po studiach;
Dobra uczelnia z dobrą atmosferą.;
AGH to uczelnia z renomą;
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
GÓRNICTWO I GEOLOGIA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Wysoki poziom kształcenia, uznanie renomy uczelni;
Ukończenie studiów daje wiele możliwości w momencie starania się o pracę;
Prestiż, wysoka ocena uczelni przez pracodawców.;
Niezapomniany czas, mnóstwo ciekawych znajomości, dobre podstawy na początku kariery zawodowej;
AGH jest znaną uczelnią. Pracodawcy oraz kontrahenci z okolicznych województw patrzą przychylnie na
ludzi kończących tą uczelnię.;
AGH - więcej nie trzeba pisać!;
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Znalazłam po nich od razu pracę.;
Zdążyłem zorientować się, że AGH to dobra marka, kojarząca się z profesjonalizmem na terenie całego
kraju. Również wśród pracodawców.;
Świetne miejsce do studiowania, wspaniali ludzie;
Przygotowanie techniczne, obsługa programów typu CAD;
Ponieważ to najlepsza uczelnia dla inżynierów. Trzeba się mocno natrudzić, żeby znaleźć kierunek, po
którym ciężko z pracą. No i najlepsze 5 lat życia :);
Podjęłabym zdecydowanie studia na AGH, bo jest to niewątpliwe jedna z najlepszych uczelni w kraju i
jest to doceniane przez pracodawców.;
Najlepsza uczelnia w Polsce !;
Akademia Górniczo-Hutnicza ma szeroki zakres kierunków do wybrania, dobrą kadrę i wyposażenie
laboratoryjne oraz szerokie możliwości rozwoju poza zajęciami.;
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
126
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Uczelnia ma renomę;
Uczelnia jest przyjazna dla studentów. Uczęszczanie do niej nie wiąże się z ogromnym stresem a daje
duże możliwości rozwoju.;
Studia na tej uczelni usprawniają ogólną wiedzę, dają satysfakcje(przynajmniej mi) pomagają poznać
naprawdę wspaniałych ludzi, usprawniają logiczne i analityczne myślenie;
Spotkałem tam żonę:);
Prestiżowa uczelnia ;
Inżynierów mamy teraz praktycznie wszędzie, jednak tam gdzie nie liczą się plecy biorą pod uwagę
ukończoną uczelnie.;
Fachowość, bogata oferta dydaktyczna, profesjonalizm pracowników, atmosfera studiów;
Dobre przygotowanie z wiedzy teoretycznej.;
Była to dobra decyzja.;
Atmosfera, zróżnicowane zajęcia, renoma uczelni;
AGH uważana jest za jedną z najbardziej renomowanych uczelni w Polsce;
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
SOCJOLOGIA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Ukończenie tego kierunku umożliwiło mi pracę w zawodzie o którym zawsze marzyłam.;
Ukończenie studiów zaowocowało kontaktami, które pozwoliły mi na podjęcie pracy w obecnie
wykonywanym zawodzie.;
To były bardzo ciekawe studia, dały mi wiele przyjemności. Jednak niezbyt wiele praktycznych
umiejętności, które wykorzystuję w pracy. Bardzo je jednak lubiłam.;
TAK, ponieważ rozwinęły moje horyzonty, dały nowe możliwości i spełniły moje oczekiwania jako
studenta.;
Studia były interesujące, profesjonalnie prowadzone, dały mi szeroką wiedzę i bodziec do rozwijania
się.;
Podmiotowe podejście do studenta, szanowanie studentów, zapewnianie możliwości rozwoju i
działania poprzez wspieranie rozmaitych aktywności studenckich takich jak koła naukowe i organizacje
studenckie; renoma uczelni, lokalizacja, infrastruktura.;
Podczas studiów poznałam bardzo inspirujących ludzi (zarówno studentów jak i prowadzących) co w
dużej mierze ukształtowało moją drogę zawodową.;
Na pewno tak, natomiast zaczęłabym równolegle inny kierunek zgodny z moim obecnym zawodem.;
Dobre podejście do studenta, dobra infrastruktura. Sam kierunek stara się być w miarę nowoczesny.;
Bardzo dobre zaplecze dydaktyczne, wielu inspirujących wykładowców, poszerzanie wiedzy w różnych
dziedzinach.;
WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Uczelnia przyjazna studentowi. Dająca pogląd na współczesną technikę.;
To jest najlepsza uczelnia w Polsce. Miasteczko studenckie jest niesamowite; uczelnia sama jest dobra.;
Super atmosfera i część zajęć bardzo przydatna w przyszłej karierze. Część zajęć ma kompletnie
przestarzały program i uczy dawno wycofanych technologii.;
Studia na AGH otwierają wiele możliwości i chociaż nie zawsze wiedza przekazywana jest w przyjazny i
prawidłowy sposób to możliwość obcowania z techniką i uczestnictwa w organizacjach studenckich
dużo pomaga w późniejszej pracy zawodowej;
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
127
Studia dobrze mnie przygotowały do zawodu. Ciągle uwielbiam elektronikę, więc wybrałbym ten sam
kierunek.;
Studia dające dobry start w przyszłość, uczelnia z renomą, której dyplom jest mile widziany w wielu
firmach IT. Solidne podstawy merytoryczne dające dobrą podstawę dla dalszej kariery.;
Sama uczelnia, jej klimat i często pro studenckie podejście i wartościowi pracownicy są dużym plusem.;
Pozwoliły mi one osiągnąć komfortową pozycję na rynku pracy, zdobyć przydatną wiedzę oraz
opanować w bardzo dobrym stopniu proces uczenia się.;
Niezła renoma w kraju, dobra komunikacja.;
Nie jest źle. Kilka przedmiotów było naprawdę nowoczesnych i przydało się w przyszłości.
Bezpieczeństwo sieci, bazy danych, satelity.;
Nauczanie na wysokim poziomie merytorycznym, możliwość wyboru interesujących przedmiotów
obieralnych, życie studenckie na Miasteczku Studenckim, przychylność uczelni dla różnych studenckich
inicjatyw i imprez.;
Na polskim rynku pracy ta uczelnia ma dobrą opinię co ułatwia znalezienie pracy.;
Możliwość rozwijania umiejętności przez proponowane projekty na ostatnich latach.;
Lepsze płace są dla absolwentów kierunków inżynieryjnych.;
Lepsza niż Politechnika Krakowska.;
Kompleks w jednym miejscu. Poziom prowadzących naprawdę wysoki, przyjazny studentom dziekanat
(proszę przekazać pozdrowienia dla pani Beatki z EiT ).;
Kierunek i przekazywana wiedza przeważnie odpowiadały moim zainteresowaniom, oraz pozwoliły
znaleźć pracę w branży zbliżonej.;
Jestem zadowolony z umiejętności zdobytych w trakcie studiów. Pozwoliły mi one znaleźć bez problemu
pracę.;
Jestem zadowolony z kariery zawodowej, a to niewątpliwie nie mogłoby się stać bez wykształcenia
zdobytego na AGH. Poznałem również świetnych ludzi, z którymi utrzymują nadal kontakt.;
Jestem bardzo zadowolony ze studiów na AGH.;
Były na tyle ogólne, że umożliwiają bezproblemowy start w branży IT.;
Brak problemów ze znalezieniem pracy;
Bo można tam spotkać inteligentne osoby i rozwijać się w kołach naukowych.;
AGH daje najlepsze perspektywy przy późniejszym szukaniu pracy.;
1)Stosunkowo dobre przygotowanie merytoryczne do zawodu. 2)Dyplom renomowanej uczelni.;
WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
INFORMATYKA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Znany kierunek i uczelnia;
Wysoki poziom przekazanej wiedzy z zakresu informatyki.;
Wiedza nabyta na studiach znaczenie przekracza to co jest wymagane w pracy.;
Uznana marka uczelni;
Uważam że AGH to świetna uczelnia gdzie można zdobyć sporo wiedzy i spotkać ludzi, którzy tą wiedzą
chcą się dzielić;
To najlepsze studia informatyczne w Krakowie;
Studia pomogły mi w wyrobieniu pewnego własnego stosunku do pracy oraz w zdobyciu umiejętności
wysokiego poziomu - np. logicznego myślenia, projektowania, programowania (nie na poziomie
konkretnych języków, ale ogólnego, schematowego). Z tego powodu uważam, że studia były korzystne
dla mojej kariery i wiedzy.;
Studia na AGH dały mi dobrą podstawę do podjęcia pracy zawodowej.;
Studia dobrze przygotowały mnie do pracy w zawodzie. Dzięki umiejętnościom jakie zdobyłem
wyróżniam się na tle rówieśników w kraju i za granicą.;
Studia dały podstawę do rozwijania umiejętności programowania, poznania zdolnych ludzi.;
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
128
Renoma uczelni, wydziału i kierunku w kraju/wśród pracodawców. Poziom kształcenia. Lokalizacja w
Krakowie.;
Raczej tak, chociaż przyznam, że niektóre przedmioty były prowadzone na bazie dość
przeterminowanych już technologii.;
Przygotowały do zawodu;
Pracuję jako informatyk w MPK. W każdym autobusie jest komputer z peryferiami (kasowniki, gps, radio
krótkiego zasięgu, itp.). Na bazie w naszej firmie jest serwer błędowy, do zbierania danych z autobusów,
jest też serwer do sprzedaży. Są programy, które pomagają utworzyć grafik dla kierowców, programy to
utworzenia rozkładów jazdy, programy dla dyspozytora (aby mógł śledzić i zarządzać całą flotą),
programy do rozliczania paliwa. Na mieście są tablice, które podają czasy odjazdów autobusów. Po
sklepach są terminale do doładowań e-biletów oraz terminale kontrolerskie do sprawdzania e-biletów.
itp. Dzięki wiedzy otrzymanej po studiach można każdemu pomóc w rozwiązywaniu jego problemów.
Jest bardzo dużo sprzętu który jest zawodny i trzeba go naprawiać.;
Odnosząc się do ukończonego kierunku - studia informatyczne na AGH (zwłaszcza początkowe 2-3 lata)
dają szeroki pogląd na całą dziedzinę i są dobrym wstępem do dalszego rozwoju zawodowego i
specjalizacji. Rozwijają umiejętność analitycznego myślenia.;
Odczuwam przewagę wiedzy wynikającej z nauki na AGH w porównaniu do moich współpracowników z
wykształceniem z innych uczelni/kierunków.;
Nawet jeżeli technologie, które poznałem na uczelni nie są używane przeze mnie na codzień, uważam ze
studia dały mi bardzo dobre podstawy w większości dziedzin związanych z informatyką. Mnogość rzeczy
na studiach, mimo że część z nich jest trochę przestarzałych, ułatwiają poznawanie i naukę nowych
rzeczy ponieważ idee są często bardzo podobne.;
Nabyte umiejętności procentują do dziś;
Mimo, że program studiów jest daleki od ideału (za dużo teoretycznych i nieprzydatnych zajęć) dobrze
przygotował mnie do pracy;
Jedyny kierunek studiów w tej części Polski, który, z perspektywy czasu, pomaga jakkolwiek rozwinąć się
w dziedzinie informatyki.;
Informatyka na AGH daje szersze spojrzenie;
Informatyka - ogromny rynek pracy, wysokie zarobki, możliwość pracy w dowolnym wybranym przez
siebie mieście, państwie;
Informatyka;
Bardzo dobrze wspominam ten czas.;
Zarówno na AGH i UJ kierunek informatyka jest uważany za trudny a ludzie, którzy je ukończyli za
inteligentnych i dobrych w swoim zawodzie. Tacy ludzie muszą mniej udowadniać iż są bardziej
szanowani. ;
WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Wiele osób rekrutujących skończyło AGH i przychylnie patrzą na jej absolwentów.;
Zadeklarowana ponowna chęć podjęcia studiów na AGH wynika głównie z faktu, że AGH posiada
szeroką i zróżnicowaną ofertę edukacji w zakresie kierunków technicznych, jest Uczelnią w
umiarkowanie dobrym stopniu skierowaną na studenta jak również konkurencja na rynku krajowym
prezentuje zbliżony poziom. Oczywiście z perspektywy czasu AGH z pewnością powinna postawić na
znaczący wzrost w zakresie powszechnej współpracy z przemysłem na płaszczyźnie edukacji studentów
w formie dedykowanych praktyk, staży, projektów itd. Dodatkowo priorytet powinno stanowić
wzbogacenie oferty w zakresie zakresie urządzeń dostępnych w praktyce dla studentów a nie w dużej
mierze tylko i wyłącznie dla pracowników naukowych. Rozwój w ww. dziedzinach z pewnością globalnie
wpłynie na poprawę jakości nauki studentów w odniesieniu do bieżących wymagań rynku pracy.;
Uczelnia renomowana, daje pewien bazowy zasób wiedzy, z którym można iść dalej w rozwoju.;
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
129
Tytuł inż. broniłam na Politechnice Rzeszowskiej, tytuł mgr na AGH. Porównując te dwie uczelnie AGH
reprezentuje się znacznie lepiej, wyższy poziom nauczania, profesorowie bardzo przyjaźnie nastawieni
do studentów.;
Tak ale na innym kierunku;
Jest to uczelnia z tradycjami, osoby prowadzące zajęcia są specjalistami w swoich dziedzinach i
przedstawiają zawsze aktualne i rzetelne informacje podczas wykładów i ćwiczeń, duża ilość zajęć
laboratoryjnych pozwala dokładnie zrozumieć omawiane zagadnienia;
Były to wspaniałe lata studiów na wysokim poziomie i w miłej atmosferze.;
AGH ma w Krakowie dobrą opinię (poszczególne kierunki niekoniecznie...);
AGH jest uczelnią znaną na całym świecie i cieszącą się dobrą opinią.;
AGH jest tylko jedno. Jednak studia na WIMiCu są bardzo naukowe, dużo wiedzy chemicznej, dużo
wiedzy nowoczesnej, o technologiach, których w Polsce się nie stosuje. Za mało typowo wiedzy
inżynierskiej. Ale wybrałabym znów studia na AGH, może tylko inny kierunek.;
WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Wysoki poziom kształcenia, wyspecjalizowana kadra naukowa, szeroki zakres tematyczny.;
Wysoki poziom kierunkowego kształcenia.;
Wykwalifikowana kadra, dobre zaplecze naukowo-badawcze, świetna atmosfera, dobra lokalizacja Kraków :);
Wydział Ceramiki to świetny wydział. Dobrze kształci i ma wspaniałą atmosferę;
W pracy radzę sobie bez problemów. Postrzegany jestem jako świetny specjalista.;
Uważam, że Uczelnia daje dużo możliwości. Zastanawiałbym się tyko czy wybrałbym ten sam wydział.;
Uważam, że byłam dobrze przygotowana do podjęcia pracy, mam dobrą pracę, nie miałam problemu ze
znalezieniem pracy po studiach, pracuję w zawodzie i podoba mi się to co robię. W dalszym ciągu mam
kontakt z doktorami i profesorami z uczelni, którzy zawsze służą pomocą.;
Tak ale na innym kierunku bardziej związanym z biomedycyną oraz informatyką;
Studia na AGH gwarantują wyniesienie dużej wiedzy, a ranga uczelni pomaga w znalezieniu pracy.;
Studia na AGH dały mi bardzo dużo pewności siebie i widać po pracodawcach, że jest to uczelnia, której
absolwentów się docenia.;
Studia na AGH dają duże możliwości rozwoju a ich absolwenci są pożądani na rynku pracy. Z
perspektywy czasu mogę stwierdzić, że po zdobyciu doświadczenia w pierwszej pracy po studiach, w
kolejnych latach nie miałem problemów ze zmianą pracy na lepszą czyli taką która bardziej odpowiadała
mi pod względem osobistego rozwoju osobistego jak i dawała lepsze wynagrodzenie.;
Studia interesujące, miła atmosfera i dobra opinia o absolwentach Wydziału i Uczelni u Pracodawców;
Renoma uczelni, rzadki kierunek studiów, wąska specjalizacja.;
Renoma uczelni;
Przemawia za tym prestiż uczelni, wysoki poziom nauczania, wykwalifikowana kadra oraz ogólna
atmosfera;
Prestiż uczelni. Wysokie wymagania. Szkoła życia.;
Podjęłabym ale prawdopodobnie na innym kierunku;
Dobry poziom nauczania;
Dobra kadra i zaplecze badawcze, niezwykła atmosfera studiowania na AGH.;
AGH oprócz wiedzy merytorycznej uczy konsekwencji i wytrwałości;
Absolwent AGH jest ceniony na rynku pracodawców.;
WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
130
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Umożliwiła mi edukację na najwyższym poziomie oraz 5 lat na AGH sprawiło że stałem się osobą
bardziej zaradną.;
Studia techniczne dają dużo pozytywnych umiejętności, które później przydają się w dalszym życiu.
Znajomości na studiach procentują w dalszym życiu.;
Rzetelna wiedzą, ciekawe zajęcia;
Prestiżowa uczelnia, ceniona w Polsce i na świecie. Wysoki poziom nauczania;
Ponieważ uważam, że jest to najlepsza uczelnia w Polsce.;
Jestem zadowolona z wiedzy i doświadczenia jakie zdobyłam na studiach. A w poszukiwaniu pracy
informacja o skończonych studiach na AGH daje dużego plusa.;
Jest to rozpoznawalna uczelnia, doceniana na rynku pracy;
Jedyną możliwością odnalezienia się w rynku pracy są umiejętności techniczne.;
Dobry klimat kształcenia, marka uczelni;
WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
INFORMATYKA STOSOWANA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Zdobyta wiedza pomogła mi znaleźć odpowiednią pracę;
W przeciwieństwie do innych uczelni, AGH kładzie dużo większy nacisk na zajęcia praktyczne, w
stosunku do teoretycznych;
Uczelnia AGH ma bardzo dobrą renomę wśród potencjalnych pracodawców. Mimo to mam wrażenie, że
poziom nauczania na konkurencyjnych uczelniach (UJ, PK) stoi na wyższym poziomie. Może to kwestia
wydziału IMiIP, a może to tylko moja subiektywna opinia.;
Praca natychmiast po studiach.;
Konkretne tematy dotyczące programowania z którymi można spotkać się na rynku. Nie tylko teoria jak
to wygląda np. na UJ.;
Informatyka na WIMiIPie była wystarczająco dobra, żebym mogła znaleźć po niej dobrą pracę i na tyle
niewymagająca, że mogłam równocześnie studiować dwa kierunki.;
Dobry melanż w bs Filutek połączony z nauką tylko tych rzeczy, które obecnie wykorzystuję w pracy;
Dobre podstawy do pracy w zawodzie. Choć, gdybym teraz miał decydować i miał taką możliwość
robiłbym jedynie studia I stopnia (mam jednolite I+II).;
Dobra atmosfera, ciekawi ludzie oraz duże możliwości rozwoju;
Bo dzięki studiom na AGH: -mam niezbędną wiedzę do mojej pracy -poszerzyłem swoje zainteresowania
-poznałem żonę i przyjaciół;
WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Wysoki poziom nauczania, nowoczesny sprzęt badawczy, klimat sprzyjający studiowaniu;
Wchodziłaby w grę zmiana kierunku;
Świetna lokalizacja. Rozwojowe kierunki nauczania. Stosunkowo szybko znalazłem pracę po skończeniu
uczelni. ;
Szeroki wybór kierunków i możliwość studiowania na kierunkach odpowiadającym obecnemu i
przyszłemu zapotrzebowaniu rynków pracy. Świetna kadra nauczająca, dużo możliwości staży, praktyk i
wyjazdów związanych z działaniem przemysłu i firm zagranicznych. Miła atmosfera i świetnie
ulokowane miasteczko studenckie. Nowoczesne metody nauczania i zarządzania szeroko
wykorzystywana informatyka. Świetnie działające samorządy i aktywności poza uczelniane.;
Studia na AGH zapewniły mi odpowiednie przygotowanie teoretyczne do pracy w przemyśle.;
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
131
Renomowana uczelnia z tradycjami. Wspomnienia i klimat studiowania na AGH niezapomniany;
Podobały mi się studia na AGH jak i sama uczelnia oraz jej polityka. Do dzisiaj współpracuję z moim
wydziałem.;
Odpowiednie zaplecze naukowe;
Miłe spędzenie czasu, poznać można fajnych ludzi i dużo się nauczyć co w praktyce się przydaje.;
Duży zakres materiału i specjalizacji;
AGH jest rozpoznawalną marką na rynku uczelni technicznych, dyplom z dobrymi ocenami był na pewno
jednym z moich atutów.;
WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
METALURGIA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Zapewniły dobre przygotowanie merytoryczne do aktualnie wykonywanej pracy;
Z powodu uczelni i miasta.;
Renoma, fajna atmosfera, wykwalifikowana kadra, zajęcia praktyczne;
Pracodawcy przychylnie patrzą na dyplom AGH;
Najlepszy czas w moim życiu. Ostatni etap przed prawdziwą dorosłością. Wspaniali znajomi i
niesamowity klimat. Szczególnie dobrze wspominam magisterkę, gdyż prowadzący na ME za prof.
Łędzkiego.;
Lub założyłbym własną firmę.;
Dyplom pomógł w zdobyciu pracy;
Dyplom AGH ma duże znaczenie dla pracodawców.;
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZEJ I ROBOTYKI
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Z perspektywy czasu pojebał bym szkołę już na etapie liceum i wyjechał z tego chorego kraju - ale jak
miał bym jednak zostawać to AGH jest w sumie dobrym wyborem;
Wysoka renoma uczelni; atrakcyjne miasto;
Uczelnia z tradycjami;
Tylko i wyłącznie podjąłbym studia techniczne na AGH że względu na wysoki poziom edukacji.;
Studia o niczym, ale dają bardzo duże perspektywy zawodowe i ładną pozycję w CV.;
Studia na AGH rozszerzyły moje perspektywy postrzegania świata oraz poprawiły logikę myślenia.;
Prestiżowa uczelnia, dobry kierunek po którym można znaleźć pracę w zawodzie.;
Najlepsza uczelnia techniczna i najlepszy wydział mechaniczny w Polsce.;
Miłe doświadczenie;
Merytorycznie. Nowocześnie. Otwartość na studenta.;
Łatwość podjęcia pracy po studiach inżynierskich;
Laboratoria na wysokim poziomie, wszechstronne wykształcenie inżynieryjne które przydaje się w
zdobyciu dobrej posady;
Kierunek Automatyka i Robotyka jest w dzisiejszych czasach jednym z bardziej popularnych na rynku.
Trend, który można zaobserwować wśród potencjalnych pracodawców wskazuje, że pracownik
powinien posiadać szeroką wiedzę z zakresu mechaniki, automatyki, pneumatyki oraz hydrauliki.
Wszystkie te cechy łączy w sobie Automatyka i Robotyka na WIMiR.;
Jest to jedna z lepszych i bardziej prestiżowych uczelni w kraju. Jest znana dobrze pracodawcom i na
krajowym rynku pracy, podnosi ocenę kandydata do pracy. Baza sprzętowa (dla laboratoriów) i
dydaktyczna (w odniesieniu do kraju) jest na wysokim poziomie. Więc jeśli studia w Polsce - to jest to
jeden z lepszych, możliwych wyborów. "Globalnie" rozważyłbym natomiast rozpoczęcie studiów w
innym kraju.;
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
132
Inżynier Automatyk to pożądane wykształcenie (wszechstronne , chociaż oczywiście to tylko sam tytuł,
nie wiedza);
Duża baza sprzętu i możliwość ułożenia zajęć tak by dopasować w międzyczasie etat lub jego część.;
Brak sensownej alternatywy w krakowskim środowisku jeśli chodzi o studia inżynierskie.;
Renoma uczelni. Poziom nauczania. Przyszłościowy kierunek;
Dobre kierunki, prestiż uczelni.;
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZEJ I ROBOTYKI
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Zapewniły bardzo dobrą pracę, konkurencyjność oraz wiedzę.;
Z perspektywy czasu uważam, że studia dały mi wystarczającą bazę aby zostać konstruktorem maszyn.;
Wysoki poziom, prestiż;
Wysoki poziom, dobre przygotowanie na przyszłość.;
Wysoki poziom nauczania, możliwości rozwoju - koła naukowe;
Wysoki poziom kształcenia, renoma wśród pracodawców;
Wysoka renoma. Wysoki poziom kształcenia;
Wysoka renoma oraz poziom kształcenia. Dobre przygotowanie do pracy pod presją czasu.;
Wspaniały czas, pełen wrażeń i niezapomnianych doświadczeń, które rekompensują średnie zarobki.;
Większe szanse na znalezienie zatrudnienia.;
Umożliwiły mi studia za granicą.;
To nie podlega wątpliwości. Może zmieniłbym podejście do niektórych przedmiotów - na jednych
skupiłbym się bardziej, na innych mniej, ale wtedy nie mogłem tego rzetelnie ocenić.;
Studia dobrze przygotowały mnie do wykonywanej pracy. Dyplom AGH ma swoją wartość.;
Studia dobrze przygotowały mnie do wykonywanego zawodu, fajne miasto;
Studia dały mi teoretyczną wiedzę potrzebną w mojej pracy;
Renoma uczelni.;
Przygotowały mnie do samodzielnej pracy;
Prestiż uczelni;
Możliwość rozwoju. Szybka perspektywa zatrudnienia. Jednak kadra jest mocno przestarzała i niektóre
metody nauczania to relikt z czasów lat 70. Zupełnie nie znają realiów przemysłu, najgorsze jest to że
nie wierzę żeby się coś zmieniło :).;
Łatwość w znalezieniu pracy po studiach. Wysoka renoma uczelni.;
Jestem usatysfakcjonowany z poziomu zdobytej wiedzy, renomy uczelni oraz życia studenckiego w
Krakowie;
Doświadczona kadra;
Dobre przygotowanie do przyszłej pracy na wielu polach działalności w przemyśle.;
Bardzo dobry system nauczania, nacisk na przydatne w pracy zawodowej przedmioty, wyniosłem z niej
sporą dawkę wiedzy.;
AGH posiada wykwalifikowaną kadrę;
AGH jest uczelnią o dobrej renomie, studia na AGH są wartościowe.;
AGH jest uczelnią bardzo cenioną przez pracodawców.;
1. Uczelnia w wielu miejscach pracy cieszy się uznaniem. 2. Sporo ofert pracy dla inżynierów po kierunki
MiBM;
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZEJ I ROBOTYKI
MECHATRONIKA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Znana uczelnia z prestiżem na rynku pracy.;
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
133
Wiedza zdobyta w trakcie studiów na AGH doskonale przygotowała mnie do oczekiwań rynku pracy.
Otrzymałem niezbędną wiedzę do szybkiego wdrożenia się w firmie w której rozpocząłem pracę.;
Według mnie jest nadal najlepsza uczelnia techniczna w Krakowie;
Ukończenie znanej uczelni ułatwia późniejsze podjęcie pracy.;
Ukończenie AGHu pozwala łatwiej znaleźć pracę;
Uczelnia ma dużą renomę.;
Uczelnia daje możliwość nauczenia się samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów.;
To było pięć lat twardej szkoły życia;
Studia na tej uczelni umożliwiły mi wyjazd na zagraniczną praktykę studencką, dzięki której nie tylko
poszerzyłem zakres wiedzy inżynierskiej ale również poznałem inne kultury. Fakt ten był atutem
podczas rekrutacji zarówno do obecnej jak i poprzedniej pracy, a międzynarodowe przyjaźnie wówczas
zawarte pozostają żywe do dziś. Komentując odpowiedź na następne pytanie: nie jestem pewien,
możliwe że podjąłbym się studiów na kierunku, którego absolwenci dyktują obecnie warunki na rynku
pracy (szeroko pojęta branża IT - z przyczyn finansowych).;
Nie widzę lepszej możliwości podjęcia studiów w tej części Polski na kierunku technicznym;
Niekoniecznie ten sam kierunek, ale na pewno AGH to było 5 lat niesamowitego studenckiego życia.
Jeżeli chodzi o przygotowanie na rynek pracy, to mogłoby być lepiej, ale jak ktoś chce mieć pracę po tej
uczelni to będzie ją miał.;
Najlepsze 5 lat życia. Studia bardzo ciekawe, na wszystkie zajęcia chodziło się z przyjemnością.;
Myślę że to jedna z lepszych uczelni w Polsce. Być może zdecydowałbym się na wybór innego kierunku,
co byłoby raczej podyktowane własnymi zainteresowaniami, niż jakością kształcenia.;
Doskonałe przygotowanie do zawodu inżyniera jakie zdobyłem.;
Dobra uczelnia ale nie wolno obniżać lotów.;
Cóż, dzięki między innymi dzięki poznanym osobom w czasie moich studiów jestem tu gdzie teraz.;
Bardzo dobry kierunek, bardzo dobra uczelnia;
WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Dobrze się studiowało na AGH (mam porównanie z inną uczelnią);
Dobry poziom, ceniona marka, znani profesorowie, możliwość rozwoju w kierunkach nie tylko
naukowych, stosunkowo blisko moich stron rodzinnych;
WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH
METALURGIA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Studia techniczne na AGH dają perspektywy lepszego zatrudnienia.;
WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Zdobyłem dużą wiedzę techniczną. Zdecydowanie lepsza uczelnia od UE na którym również byłem.
Renoma uczelni.;
Super ludzie, wspaniała atmosfera, odpowiednie zaplecze dydaktyczne.;
Ponieważ miło wspominam czasy studiów i renoma uczelni pozwoliła mi znaleźć pracę w krótkim czasie;
Oprócz wiedzy teoretycznej sporo zajęć praktycznych.;
Niezapomniana atmosfera, cudowni wykładowcy, renoma;
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
134
Kierunek uniwersalny.;
WYDZIAŁ MATEMATYKI STOSOWANEJ
MATEMATYKA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Ze względu na perspektywy zawodowe.;
Wysoki poziom nauczania;
Wykształcenie techniczne było i jest pożądane przeze mnie oraz rynek pracy, a AGH kształci w tym
kierunku.;
Wiele się nauczyłam, poznałam miłych ludzi, pracodawcy uważają że coś potrafię skoro skończyłam
matematykę;
Studia uczą logicznego myślenia i szybkiego przyswajania wiedzy. Aczkolwiek są trochę mało
praktyczne.;
Studia całkiem dobrze przygotowały mnie do bycia konkurencyjną na rynku pracy.;
Renoma, nie wybrałabym jednak tego samego kierunku.;
Renoma uczelni;
Dobre przygotowanie pod rynek pracy;
Bardzo dobra uczelnia techniczna.;
AGH to prestiż i uczelnia rozpoznawana przez wiele osób (również na świecie). Poza tym dobra
atmosfera, fajni ludzie, sensowne przedmioty i kampus blisko centrum:);
AGH jest bardzo poważane wśród pracodawców.;
WYDZIAŁ ODLEWNICTWA
METALURGIA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Znalazłem pracę w zawodzie jeszcze studiując, bardzo prężnie rozwijająca się branża w Polsce;
Tylko techniczne wykształcenie pozwala na znalezienie pracy za satysfakcjonujące wynagrodzenie;
Studia mają niesamowita atmosferę, wykładowcy przyjaźnie podchodzą do studenta i w rzetelny sposób
przekazują wiedze;
Pracodawca patrzy przychylnie na absolwentów AGH.;
Polski i zagraniczny rynek potrzebuje dobrych inżynierów.;
Klimat, kadra, atmosfera, profesjonalizm, elastyczność;
Doskonały start w życie zawodowe;
Bo AGH daje możliwość uzyskania stopnia inżyniera.;
WYDZIAŁ WIERTNICTWA NAFTY I GAZU
GÓRNICTWO I GEOLOGIA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
W zależności od kierunku jaki oferuje AGH, po jego ukończeniu można znaleźć pracę. Uważam, że
szczególnie korzystną ofertę prezentuje wydział WIMiR.;
Uczelnia jest znana i posiada renomę, a co ważniejsze posiada bardzo dobrą kadrę naukową (wszędzie
są wyjątki), która potrafi przelewać wiedzę.;
Studia na AGH uczą życia;
Niezapominania atmosfera podczas studiów i szeroki zakres wiedzy do zdobycia.;
Niestety z wykształceniem naftowo-gazowym o dobrą pracę w Polsce bez znajomości nie ma szans.;
Na tym wydziale już nie, brak miejsca pracy odpowiedniego;
Ludzie reagują z uznaniem jak słyszą nazwę AGH.;
Dobra uczelnia, nowoczesna. Można na niej poznać wiele wspaniałych osób i wybitnych naukowców;
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
135
Bardzo ciekawy kierunek studiów dający szerokie możliwości rozwoju osobistego. Dodatkowo bardzo
miło wspominam większość prowadzących zajęcia.;
Na studiach tych spędziłem najpiękniejszy okres swojego życia :);
Dobre kształtowanie osobowości, poznanie wielu pozytywnych osób;
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
ZARZĄDZANIE
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
uzyskałam praktyczną wiedzę, którą wykorzystuję w pracy;
Uczelnia mimo swoich wad przypadła mi do gustu. Wydział Zarządzania najprawdopodobniej byłby
przeze mnie wybrany ponownie, z tą różnicą, że jako drugi uzupełniający do któregoś z kierunków
czysto technicznych.;
Uczelnia - tak, wydział - nie do końca.;
Państwowa Uczelnia mająca dobrą renomę;
Kierunek studiów pomocny w karierze zawodowej. Niezapomniany czas.;
Jak najbardziej, ale na innym kierunku i wydziale;
Fajni ludzie;
Dużo praktycznych przykładów, prowadzący z doświadczeniem zawodowym poza uczelnią.;
Brak zastrzeżeń;
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Z perspektywy czasu ponownie podjąłbym studia na AGH-u, ponieważ jest to uczelnia z dużą renomą,
gdzie dużo się nauczyłem i którą bardzo dobrze wspominam. Są też negatywy (zdecydowanie brakuje
możliwości zdobycia wiedzy praktycznej - bolączka chyba wszystkich obecnie uczelni technicznych!), ale
ogólny bilans i tak jest pozytywny, plusy przeważają nad minusami.;
Uczelnia mająca uznanie wśród potencjalnych pracodawców.;
Program nauczania nie do końca przystosowany jest do potrzeb rynku. Na specjalizacji którą wybrałam Zarządzanie Jakością - zbyt dużo czasu poświęcono Systemom Zarządzania a zbyt mało statystycznej
kontroli procesu i oceny przyrządów pomiarowych. Myślę, że to zagadnienie wraz z rozwiniętą
metrologią mogłoby być poprowadzone o wiele lepiej zwłaszcza, że Wydział Zarządzania dysponuje
odpowiednią w tym kierunku kadrą nauczającą.;
Możliwość wyjazdu na Erasmusa, wszechstronny kierunek łączący przedmioty inżynierskie, ścisłe z
ekonomicznymi i finansowymi;
Moim zdaniem AGH to najlepsza uczelnia techniczna;
Jestem zadowolona z wyboru kierunku, łatwo znalazłam pracę, a kierunek był zgodny z moimi
zainteresowaniami.;
Duże możliwości rozwoju, nowoczesne laboratoria i sale ćwiczeniowe.;
Dobrze wspominam czas spędzony na studiach, pomoc profesorów, przydatność większości zdobytej
wiedzy. Bycie absolwentem AGH daje powód do wewnętrznej satysfakcji, większej wiary w siebie,
zwiększa moją samoocenę.;
Dobra zabawa :);
Dobra kadra i atmosfera;
Bardzo dobra uczelnia;
AGH to znana i szanowana uczelnia na rynku pracy;
AGH to prestiż;
AGH jest ceniona na rynku pracy, dodatkowo wiedza zdobyta na studiach jest przydatna w życiu
zawodowym .;
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
136
Względnie dobra kadra nauczycielska, prestiż Uczelni;
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
ZARZĄDZANIE I MARKETING
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Uczelnia daje dobre podstawy do dalszego rozwoju zawodowego.;
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
137
Załącznik 7. Wykaz odpowiedzi respondentów uzasadniających decyzję o
wyborze uczelni – odpowiedzi „Nie wybrałbym AGH”, „Trudno powiedzieć”.
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
-Sytuacja na rynku pracy ma niewielkie odzwierciedlenie w przedmiotach nauczania;
-Próbowałbym dostać się na studia na Cambridge.;
-O ile poziom merytoryczny był wysoki, o tyle poziom dydaktyczny pozostawiał wiele do życzenia.;
-Brak nowocześnie wyposażonych laboratoriów dostępnych dla studentów, co powodowało
nieznajomość obecnie używanych systemów automatyki i robotyki. Częste powtórzenia materiału w
ramach podobnych przedmiotów, brak ćwiczeń z praktycznego wykorzystania wiedzy. Nieokreślony
przez AGH profil pracodawcy absolwenta AiR, przez co brak rozeznania u studentów rynku pracy i ich
możliwości na nim. Praktycznie nieistniejąca współpraca pomiędzy AGH, a biznesem w celu
skorelowania ich wymagań a przekazywaną studentom wiedzą.;
-Brak elastyczności - możliwości wyboru przedmiotów względem własnych zainteresowań. Skostniała
kadra pedagogiczna oraz jej struktury w Katedrze Automatyki.;
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
ELEKTROTECHNIKA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
-Byłem pierwszym rocznikiem studiów dwu-stopniowych. Gdyby studia nadal były jednostopniowe
pewnie bym podjął się ponownego studiowania.;
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
INFORMATYKA STOSOWANA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
-Studia pozwoliły mi zagłębić się w tematykę informatyki i programowania, niemniej wielu
prowadzących marnowało mój czas na niedoprecyzowane projekty i swoje humory i pomimo wielu
prób całego roku nie dało się tego ukrócić, przez co po studiach pozostał duży niesmak.;
-Prawdopodobnie nie podjąłbym studiów wcale.;
-Nie do końca było to warte 5 lat na uczelni;
-AGH co prawda przygotowało mnie do znalezienia pracy , ale można to było osiągnąć dużo sprawniej i
bez takiego stresu - związanego głównie z chaosem organizacyjnym, który panował przez 5 lat studiów.;
-1) Wtedy to nie był nawet wydział EAIiB. 2) Obserwacja rynku w praktyce pokazuje, że studia
informatyczne praktycznie nic nie dają. Jedynie opóźniają wejście w zawód, utrudniając potem
znalezienie odpowiedniej posady.;
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
-Z perspektywy czasu wydaje mi się, że lepszą decyzją byłyby studia za granicą. Część przedmiotów była
nieprzemyślana i źle prowadzona.;
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
138
-Na studiach poruszanych jest zbyt wiele tematów przez co robione są one zbyt powierzchownie a
efektem tego jest brak głębszej wiedzy, zrozumienia procesów i ogólny brak przydatnych umiejętności
itp. Ale tak samo jest na większości polskich uczelni.;
-Jeśli podjęłabym studia na Akademii Górniczo-Hutniczej, to tylko ze względu na znajomości i mile
spędzony na studiach czas. Pod kątem pracy studia na kierunku inżynieria biomedyczna okazały się
zupełnie bezwartościowe.;
-Wybrałabym uczelnię zagraniczną o wyższym poziomie kształcenia i wiedzy na temat rynku pracy;
-Pomimo, że moja praca jest zgodna z wykształceniem to wiedza zdobyta na studiach w 95% jest
zupełnie nieprzydatna w realnych warunkach.;
WYDZIAŁ ENERGETYKI I PALIW
ENERGETYKA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
-Wg mnie zbyt mała liczba zajęć praktycznych, natomiast zbyt duża liczba godz. takich przedmiotów jak
psychologia pracy, etyka itp.;
-Nie ukierunkowałem jeszcze dokładnie swojej ścieżki zawodowej;
-Energetyka nie daje możliwości ubiegania się o uprawnienia bez ograniczeń do projektowania instalacji
sanitarnych przez co konieczne było ponowne rozpoczęcie studiów na kierunku Inżynieria Środowiska.;
-Brak zainteresowania ze strony pracodawców;
-W mojej karierze nie wykorzystuję żadnych wiadomości wyniesionych ze studiów. Z tej perspektywy
studia na AGH były zbędną stratą czasu.;
WYDZIAŁ ENERGETYKI I PALIW
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
-Tylko nieliczni wykładowcy z którymi miałam styczność potrafili przekazać swoją wiedzę studentom.
Wielu "przepychało" studentów na kolejny semestr. Ogólnie niski poziom, brak zachęty do uczenia
samodzielnego myślenia i rozwiązywania różnego rodzaju problemów. Brak w programie studiów
przedmiotów przygotowujących do pracy w zawodzie a zbyt duża ilość przedmiotów, które do niczego
się w pracy zawodowej nie przydają.;
-Strata czasu ze względu na małe przygotowanie praktyczne.;
WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
FIZYKA MEDYCZNA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
-Mało okazji do stażu, przydatnych praktyk;
WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
FIZYKA TECHNICZNA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
-Poziom nauczania i wymagania są niskie, dostosowanie programu do rynku pracy nie jest
zadowalające;
WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
INFORMATYKA STOSOWANA
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
139
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
-Z jednej strony tak, gdyż nauczyłem się technicznego myślenia. Z drugiej strony nie, ze względu na to,
że było moim zdaniem zbyt mało stricte programistycznych zajęć;
WYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
-Posiadając wiedzę, którą posiadam w tym momencie na temat AGH i innych uczelni oraz własnych
zainteresowań brałabym pod uwagę również inne miejsce kształcenia (poza AGH).;
-Obecnie pracuję w zawodzie, więc na dzień dzisiejszy raczej poszłabym ponownie na geodezję na AGH,
jednak generalnie z pracą po geodezji jest ciężko, zwłaszcza w przypadku kobiet, a płaca nie jest na
satysfakcjonującym poziomie, więc zastanowiłabym się dwa razy zanim ponownie wybrałabym tak
wymagające studia techniczne.;
-Niskie zarobki;
-Nie wiem;
-Nie mogę znaleźć pracy w swoim regionie;
-Uczelnia stała się fabryka inżynierów, a liczba osób która co roku kończy studia na AGHu sprawia że
zasilają oni grono bezrobotnych lub wyjeżdżają za granicę w poszukiwaniu pracy.;
WYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
-Jedynie gdybym zdecydował się na Informatykę, bo jest to jedyny pewny kierunek, który daje realne
szanse na znalezienie pracy w przyszłości;
WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
GÓRNICTWO I GEOLOGIA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
-Teraz widzę, ze były lepsze drogi.;
-Studia nie gwarantują zatrudnienia, a poziom geologii na AGH spada...;
-Obrałbym inną strategię, najpierw praca później ew. szkoła wyższa i studia w branży w której bym
pracował.;
-Niestety po ukończeniu nauki i otrzymaniu dyplomu inż.. i mgr nie znalazłam pracy w zawodzie stąd też
nie wiem czy czas poświęcony nauce nie był stracony.;
-Nie udało mi się znaleźć zatrudnienia w zawodzie po ukończeniu studiów. Ofert pracy jest bardzo
niewiele, natomiast pracodawcy szukają zwykle osób z kilkuletnim doświadczeniem w zawodzie
Geologa oraz posiadających uprawnienia.;
-Może lepiej byłoby pojechać za granicę;
-Brak perspektyw na zatrudnienie w zawodzie. Rynek przesycony absolwentami. Dyskryminacja ze
względu na płeć podczas rozmów kwalifikacyjnych.;
-Ze względu na kontynuowanie studiów doktoranckich za granicą, po pierwsze: uzmysłowiłam sobie na
jak różnym poziomie jest nauka w Polsce i w krajach lepiej rozwiniętych, po drugie: byłoby dla mnie o
wiele łatwiej jeśli przedmioty byłyby wykładane po angielsku. Uważam również że edukacja była zbyt
ogólna i nigdy nie wchodziła w szczegóły zagadnienia (szczególnie jeśli chodzi o przedmioty główne, jak
fizyka, chemia, matematyka). Miałam zawsze wrażenie że wykładowcy z innych wydziałów (np.
Matematyki czy Fizyki) traktowali studentów z GGiOS jak tzw. 'gorszy i mniej zdolny gatunek'.;
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
140
-W AGH tak, ale nie na kierunku geologii. Powodem jest kryzys w branży geologicznej, poza kilkoma
dużymi firmami dość jednak słabe zarobki, praca tylko w dużych ośrodkach miejskich.;
-Uczelnia idzie na ilość studentów a nie na jakość. z uczelni wychodzą ludzie kompletnie
nieprzygotowani do zawodu;
-Studia przygotowują jedynie do pracy w wąskiej specjalizacji, w której praca jest niepewna bo
uzależniona od sytuacji gospodarczej na świecie;
-Odkryłam powołanie humanistyczne;
-Nie znalazłam pracy w zawodzie.;
-Jest to kierunek zupełnie bezproduktywny. Znalezienie pracy w branży graniczy z cudem, chyba że ktoś
ma znajomości...;
-Brak pracy dla osób bez znajomości.;
-Brak perspektyw pracy w zawodzie;
-1. Brak ofert pracy po wybranym kierunku 2. Mała liczba praktyk podczas studiów;
WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
-Specjalizacja geofizyka - jest wielki problem ze znalezieniem pracy w tej specjalizacji.;
-Uczelnia charakteryzuje się całkowitym bezprawiem. Nie szanuje studentów. Z załatwieniem
czegokolwiek jest problem (zmiana tematu pracy, studiowanie drugiego kierunku itp.);
-Studia były na niskim poziomie, w ogóle nie przygotowywały do pracy, nie rozwijały, były czysto
teoretyczną plątaniną różnych tematów prowadzoną przez słabo przygotowanych prowadzących.;
WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
OCHRONA ŚRODOWISKA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
-Brak perspektyw po ukończeniu uczelni;
-Bo brak jest pracy w tym zawodzie, poza tym nie wiem czemu to jest kierunek zamawiany skoro
większość i tak po studiach pracuje poza branżą;
-Ze względu na nieprzemyślany i niespójny program zajęć oraz brak zajęć praktycznych;
-Nie podjęłabym ponownie studiów na kierunku Ochrona Środowiska. Program studiów w pierwszych
latach(studia I stopnia) jest bardzo zbliżony jak na kierunku Inżyniera Środowiska, natomiast to tylko po
inżynierii można uzyskać uprawienia budowlane. Na studiach II stopnia przedmioty typu "Przyrodnicze
metody oceny stanu środowiska" ograniczają się jedynie do zbierania liści w Lasku Wolskim co jest
wybitną stratą czasu studentów.;
-Miałam możliwość studiowania również na Śląsku i na tych uczelniach było więcej zajęć praktycznych,
których zdecydowanie zabrakło na AGH;
-Kierunek bez przyszłości, nie ma perspektyw zatrudnienia, pomimo odbycia wolontariatu i stażu. AGH
okłamuje studentów, ponieważ jak zaczynałam studia był to kierunek ZAMAWIANY czyli taki na który
jest zapotrzebowanie na rynku co było absolutnym kłamstwem. Pomimo 3 lat starania podjęcia pracy w
zawodzie niestety dalej się nie udało.;
-Brak pracy po skończonym kierunku.;
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
BUDOWNICTWO
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
-Specjalność jaką się zajmuję nie była mocno rozwijana na kierunku;
-Raczej nie wybrałbym jednolitych pięcio letnich studiów a tak jak jest to teraz 3,5 roczne.;
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
141
-Po budownictwie na AGH jest ciężej o pracę, za dużo przedmiotów jest związanych z górnictwem,
geologią itd.;
-Budownictwo ma słabą opinie.;
-Ówcześnie studia są stratą czasu. Dają znikomą pomoc na rynku pracy. Czas z pięcioletniego okresu
studiów można by przeznaczyć na znacznie bardziej pożyteczne formy podnoszenia kwalifikacji.;
-Moja praca zawodowa nie jest związana z tymi studiami.;
-90% wykładów i zajęć to bezużyteczne i nieaktualne bzdety. Same studia z pewnością rozwijają
(rozwiązywanie problemów na zajęciach, załatwianie biurokratycznych przeszkód stawianych przez
dziekanat i przebywanie wśród innych studentów), ale na pewno wybrałbym teraz 'mniej życiowy', a
ciekawszy kierunek.;
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
GÓRNICTWO I GEOLOGIA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
-Do dnia dzisiejszego pomimo podjęcia studiów doktoranckich nie znalazłem oczekiwanej oferty pracy
zawodowej. Niestety z przyczyn finansowych będę zmuszony porzucić studia doktoranckie (III rok) i
wyjechać z tego chorego kraju za granicę, aby przeżyć tam za godne wynagrodzenie.;
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
-Strata czasu;
-Reklamujecie się, że po ukończeniu studiów można wszędzie, bez problemu znaleźć pracę. Jest to
nieprawda :);
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
SOCJOLOGIA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
-Więcej nauczyłam się w praktyce w pracy niż na studiach. Sporo teorii nijak mającej się do pracy
zawodowej niestety.;
-Socjologia poszerzyła moje horyzonty, jednak zdecydowanie lepiej płatną pracę można znaleźć po
ukończeniu filologii języka obcego;
-Wielu pracodawców wyraża zdziwienie, że ktoś ukończył kierunek humanistyczny na typowo
technicznej uczelni;
-Rozczarował mnie przedmiot zajęć oraz kadra;
WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
-Studia na AGH dały mi tylko dyplom, który pozwolił mi znaleźć pracę w zawodzie jako inżynier
elektronik. Większości rzeczy jakie teraz wykonuję podczas pracy musiałem nauczyć się sam. Wiem, że
teraz wydział został zmodyfikowany. Oby to były zmiany na lepsze i studia lepiej przygotowywały do
wymagań jakie stawia rynek pracy - skończenie z przedmiotami, których tematyka zupełnie odbiega od
profilu działalności większości firm z branży. Jak ja studiowałem, to absolwent Elektroniki i
Telekomunikacji mógł nie zaprojektować ani jednej płytki PCB (urządzenia elektronicznego) i ukończyć
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
142
studia! Skandal! Moim pierwszym zadaniem w pracy było przeprojektowanie PCB. Dobrze, że byłem
ambitny i sam się tego nauczyłem.;
-Mało elastyczny plan zajęć. Beznadziejna kadra na elektronice.;
-Duża część kadry zarozumiała. Podczas kariery poznałem absolwentów mniej renomowanych uczelni,
którzy bardzo zachwalali swoje uczelnie.;
-Chyba tylko po to, żeby uzyskać dyplom, większość umiejętności, które wykorzystuje nauczyłem się
dopiero w pracy.;
-Program studiów był chaotyczny i niespójny. Brak było nacisku na kształcenie umiejętności
praktycznych, a nauka programowania w zasadzie nie istniała.;
-Poszukałbym kierunku, który bardziej by mnie satysfakcjonował, a być może mniej korzystnego
finansowo;
WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
INFORMATYKA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
-Uczelnia ma prestiż, ale jakościowo nie olśniewa. Słabe nastawienie na współpracę zagraniczną i wybór
studenta ścieżki edukacji.;
-Studia pomogły mi w znalezieniu pracy - wiele umiejętności i praktyk wykorzystywanych w firmach
nauczyłem się na zajęciach (lub samodzielnie z materiałów wskazanych przez prowadzących). Uważam
jednak, że po pierwszych dwóch latach nie nauczyłem się zbyt wiele - zamiast zagłębiać się bardziej w
materiał, przedmioty na kolejnych latach przypominały przyspieszone kursy konkretnych technologii czasem zorganizowane tak, że dawały rozeznanie w określonej domenie, ale najczęściej: bardzo
chaotyczne.;
-Wydaje mi się, że tak jak większość studentów nie otrzymałem praktycznej wiedzy. Wiele przedmiotów
nie miało większego powiązania z "Informatyką", a spora część dostarczała niepotrzebnej, nieaktualnej
wiedzy lub była prowadzona nie z pasji ale przymusu co odbijało się na poziomie przedmiotu.;
WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
-Za mało zajęć laboratoryjnych, a jeśli już są jakieś laboratoria to są one bardziej teoretyczne niż
praktyczne brak perspektyw zawodowych po tym kierunku (ciężko o pracę w zawodzie, dużo osób
ubiegających się o to samo stanowisko, słabe zarobki);
-Dlatego, że okłamano nas mówiąc iż będą się o nas bić po studiach i walić drzwiami i oknami z ofertami
pracy, a tu nic! wielkie zero, żadnej inicjatywy ze strony dziekana i pracowników wydziału aby chociaż
trochę pomóc swoim studentom. Jak od tamtej pory pracy nie było, tak do teraz nic się nie dzieje w tym
kierunku.;
WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
INFORMATYKA STOSOWANA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
-Wiele z przedmiotów, na które uczęszczałem nie dały mi żadnej wiedzy.;
-Studia w żaden sposób nie przygotowały mnie na zderzenie z realiami pracy w rzeczywistym świecie.;
-AGH jako uczelnia posiada duży prestiż, natomiast jakość kształcenia i organizacja nauki na moim
wydziale była moim zdaniem niska.;
-Kiepski poziom nauczania jeśli chodzi o programowanie.;
WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
143
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
-W 50% zdawanie nie na ilość wiedzy a na szczęście, lecz renoma uczelni robi swoje.;
-Ukończone studia nie pomogły mi w znalezieniu pracy. Nie dostarczyły mi wystarczającej praktycznej
wiedzy. Uczyłem się 90% zbędnych rzeczy. Przydatnych rzeczy nauczyłem się dopiero sam.;
-Przeciętny poziom nauczania. Bardzo niski poziom nauczania języków obcych - dotyczy każdego
wydziału;
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZEJ I ROBOTYKI
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
-Zastanawiałabym się nad studiami zagranicą;
-Uważam, że program nauczania nie był dobrze przygotowany. Było kilka zajęć, które miały dokładnie
ten sam plan, te same laboratoria, po prostu się inaczej nazywały. Nie wiem co miało to na celu. Było
kilka zajęć (jak np. Komputerowe wspomaganie projektowania), na których uczono nas programów,
które były w wersji demo, a na dodatek z początku lat 90. Taki przedmiot nijak nie przygotowuje nam
nawet podstaw do podjęcia pracy w przyszłości. Nie podobał mi się również wybór (a raczej jego brak)
przedmiotów obieralnych, gdyż i tak z góry wszyscy byli przypisani do np. 2óch z 4.Na plus mogę zaliczyć
bardzo dobrą atmosferę oraz dobrze przedstawione podstawy ogólne na początkowych dwóch latach.;
-Podjąłbym inny kierunek, być może na AGH, być może na innej uczelni technicznej.;
-Na rynku pracy jest przesyt magistrów. Z perspektywy czasu uważam że bardziej opłacalnym wyjściem
jest podjęcie pracy w zawodzie np. jako technik i robienie studiów zaocznych. W zawodzie liczy się
bardzo doświadczenie a przez 5 lat studiów dziennych to cenne doświadczenie nie jest zdobywane.;
-Jak dla mnie to za mało praktyczne zajęcia. Brak zainteresowania ze strony prowadzących. Ciekawie
zapowiadające się przedmioty kończyły się na 1 zajęciach, aby porozdawać projekty i spotykamy się
ponownie w SESJI.;
-Stosunkowe mało możliwości rozwoju w mieście Kraków w porównaniu do Warszawy czy Poznania;
-Inne uczelnie oferują lepiej wyposażone laboratoria i lepiej dopasowany program do aktualnej sytuacji
na rynku.;
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZEJ I ROBOTYKI
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
-Student to też człowiek, zdecydowanie ponad połowa dydaktyków zapomina o tym traktując młodych
ludzi jak śmieci.;
-Będąc niedawno na spotkaniu z pracownikami Politechniki Śląskiej miałem okazję zobaczyć dużo więcej
atrakcyjnych tematów prac dyplomowych i magisterskich niż miałem do wyboru na AGH. Nie miałem
możliwości zbudowania ani jednej maszyny (będąc na swoim kierunku) a było to spowodowane między
innymi brakiem zainteresowania ze strony naszych opiekunów. Wzorem powinna być uczelnia MIT z
Bostonu!;
-Nieprzyjemni prowadzący, zniechęcający do nauki, chcą przesiać te 500 osób, zarekrutowane dla
pieniędzy.;
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZEJ I ROBOTYKI
MECHATRONIKA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
144
-Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że ilość studentów przyjmowanych co roku na dany kierunek jest
zbyt duża, co wpływa na pogorszenie jakości kształcenia. Zdaję sobie sprawę że ten trend jest
powszechny na wszystkich uczelniach w Polsce, więc AGH nie jest przypadkiem szczególnym. Jednak nie
mogę się oprzeć wrażeniu, że skutkuje to generowaniem dużej liczby absolwentów nieprzygotowanych
do warunków panujących na rynku.;
-Z perspektywy lat nie podjąłbym w ogóle żadnych studiów;
-Nie jest istotne jaką uczelnię kończę. Równie dobrze mógłbym skończyć Politechnikę Śląską.;
WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
-Do tej pory szczególnych sukcesów z uwagi na rodzaj uczelni jaki ukończyłem nie odniosłem.;
WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH
METALURGIA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
-Spotkałem super ludzi, ale ani nie pracuję w zawodzie, ani tematyka nigdy mnie jakoś specjalnie nie
interesowała;
WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
-Pracuję w całkiem innej branży niż kierunek który wybrałem. Zastanawiałbym się nad innym
Uniwersytetem.;
-Ukończone studia dały mi jedynie mgliste pojęcie o rzeczywistości przemysłowej. Może to być
wynikiem niekompetencji i braku zaangażowania pracowników naukowych traktujących prowadzone
zajęcia jako przykry obowiązek. Inną rzeczą powodującą moją niechęć do skończonego kierunku były
powtarzające się zajęcia - te same tematy realizowane były na kilku przedmiotach na różnych latach przedmioty różniły się jedynie nazwą oraz osobą prowadzącego.;
WYDZIAŁ MATEMATYKI STOSOWANEJ
MATEMATYKA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
-Wiedza, którą uzyskałam na studiach nie do końca przydaje się na rynku pracy, w większości jest
niepotrzebna;
WYDZIAŁ ODLEWNICTWA
METALURGIA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
-Nie pracuję w zawodzie. Ciężko dostać pracę.;
WYDZIAŁ WIERTNICTWA NAFTY I GAZU
GÓRNICTWO I GEOLOGIA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
145
-W dzisiejszych czasach można powiedzieć, że studia są kompletnie niepotrzebne. Liczy się
doświadczenie, fach w ręku lub po prostu znajomości. Obecnie Uczelnia Wyższa jest tylko z nazwy. Tak
naprawdę powinna się nazywać "Fabryka inż. lub mgr". Za dużo jest "studentów", którzy nie powinni
dostać się na studia, a co gorsze je skończyć. Potem zachodzi sytuacja, że pracodawca ma dwie osoby
do wyboru: studenta - starającego się i naprawdę zaangażowanego w studia i "studenta" - mającego
wszystko gdzieś przez 5 lat ale mającego poparcie wujka/ciotki. Niestety ten drugi dostanie pracę. Tu
jest główny problem AGH i innych uczelni - moim zdaniem lepiej iść w jakość, a nie w ilość. Ale to jest
tylko moja opinia nie koniecznie wszyscy muszą się z nią zgadzać.;
-Ukończyłbym studia inżynierskie, natomiast nad kontynuacja bym się mocno zastanowił gdyż
prawdziwą wiedzę zdobyłem pracując w zawodzie a nie na uczelni. Stopień magistra nie jest mi obecnie
do niczego potrzebny, a straciłem dwa lata które mogłem poświęcić na zdobywanie doświadczenia.;
-Nie gwarantuje pracy w zawodzie, dobrych zarobków.;
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
ZARZĄDZANIE
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
-Z jednej strony sama atmosfera uczelnie była super, z drugiej lepszym rozwiązaniem dla mojego
kierunku byłby UE w Krakowie.;
-Miałem możliwość podjęcia studiów na Zarządzaniu na UEK, który kładzie akcenty na inne przedmioty i
umiejętności, które teraz byłyby mi bardziej przydatne.;
-Aktualne zatrudnienie wynika z moich praktyk i staży, które robione były we własnym zakresie, a studia
mnie tylko delikatnie nakierowały.;
-Wybrałabym pójście do pracy i zdobywanie doświadczenia, dzięki temu stałabym się specjalistą w
danej dziedzinie. Wiedza teoretyczna (studia) rozmija się z praktyką.;
-Podjęcie studiów na kierunku Zarządzanie było w moim odczuciu błędem, gdyż jest to zupełnie
niepotrzebny na rynku pracy kierunek. Na AGH nie było przedmiotów które można by było
wykorzystać w pracy w przedsiębiorstwach górniczych itp.;
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
-Wybrałabym - technika wet.;
-Kierunek studiów, który ukończyłam na AGH, nie jest związany z moim obecnym zawodem; oprócz
studiów na AGH ukończyłam również studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
(rozpoczęte rok później) i to z tym wykształceniem jestem związana zawodowo. Wiedza i umiejętności
zdobyte na AGH nie pozwoliłyby mi na zdobycie stanowiska, które zajmuję obecnie - studiując na dwóch
uczelniach jednocześnie doskonale widziałam różnicę poziomów i przepaść pod względem
egzekwowania wiedzy od studentów poprzez kadrę naukowo- dydaktyczną na obu uczelniach.;
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
146
Załącznik 8. Wykaz odpowiedzi respondentów (pisownia oryginalna) na
pytanie „Czy z perspektywy czasu zmienił/zmieniłaby Pan/Pani coś w procesie
kształcenia na AGH?”
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
1. sprawozdania to relikt przeszłości 2. wybór przedmiotów względem własnych zainteresowań 3.
traktowanie studentów z szacunkiem - min. podczas tworzenia planów zajęć! Rozrzucanie zajęć po
całych dniach w tygodniu powoduje niemożliwość podjęcia pracy zarobkowej - często dającej większą
wiedzę i doświadczenie niż 5 lat studiów!
Najbardziej przeszkadzało mi tracenie czasu na zajęcia które się nie odbyły, na konsultacje, które nie
doszły do skutku.
Próba nawiązania współpracy z firmami na zasadzie tworzenia projektów, w których uczestniczą
studenci, a które trafiają do klientów. Tego typu projekty pozwoliłyby studentom odczuć faktyczną
odpowiedzialność za własną pracę.
Szybsza specjalizacja
Uważam, że na studiach było dużo niepotrzebnych przedmiotów, na które traciło się tylko czas.
Dałbym większą możliwość wyboru przedmiotów przez studentów.
Więcej praktyki w specjalistycznych laboratoriach. Bardziej zróżnicowany i bogatszy program.
Nastawienie kształcenia na umiejętności praktyczne i wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.
Współpraca z biznesem np. łączenie studiów z pracą.
Więcej praktyki, sprawdzanie umiejętności technicznych jak algorytmika, programowanie. Możliwe, ze
rozważyłbym zmianę kierunku na informatyka stosowana.
Więcej programowania w językach obiektowych. Mniej skupiania się na programach typu Matlab.
Więcej drugiego języka obcego, np. Niemieckiego. Na wydziale elektrycznym, mimo jego profilu, więcej
projektowania w programach CAD typu Solidworks, Catia, ProEngineer.
Więcej teorii i pracy z nowoczesnymi falownikami i silnikami elektrycznymi
Więcej zajęć z wykorzystaniem oprogramowaniu wykorzystywanego w przemyśle, a nie abstrakcyjnego
(np. oprogramowanie typu Matlab - od skończenia studiów ani razu go nie użyłem w pracy i nie sądzę,
że mi się kiedyś przyda).
Większy nacisk kładziony na umiejętności miękkie, szkolenia z procesu kwalifikacyjnego, wyceny na
rynku pracy.
Większy nacisk na praktykę i współpraca z firmami istniejącymi na lokalnym rynku. Więcej praktyk
zsynchronizowanych z potrzebami firm.
Wywaliłbym bezsensowne nic nie wnoszące przedmioty "zapychacze". W zamian za to byłby czas na
dogłębne zrozumienie najważniejszych przedmiotów. Większe wykorzystanie informacji z literatury
naukowej zagranicznej.
Z mojej perspektywy przydatny byłby przedmiot związany z Inżynieria Oprogramowania.
Zadbałbym o tutora dla każdego chętnego studenta. Byłby on jego mentorem w trakcie trwania
studiów. Sprawdziłbym czy prowadzący zajęcia mają kompetencję w swojej dziedzinie wiedzy i czy
potrafią tą wiedzę przekazać. Prowadzący powinni inspirować studentów a nie ich odstraszać.
Zajęcia związane z przedsiębiorczością, komunikacją, prezentacją.
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
147
Zdecydowanie zwiększyłbym ilość zajęć praktycznych, które faktycznie odzwierciedlają technologie
używane w przemyśle. Tak duża ilość teorii byłaby przydatna, gdyby w Polsce było dużo prywatnych
biur badawczych, w których można dobrze zarobić.
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ
ELEKTROTECHNIKA
Bliższa współpraca z firmami w Małopolsce. Realizowane projekty bliższe rzeczywistym problemom a
nie wymysłowi prowadzących.
Na pewno wybrał kierunek bardziej zorientowany na programowanie.
Nacisk na języki obce, praktyki zagraniczne, możliwość realizowania projektów.
Oczekiwałbym, żeby program studiów w większym stopniu odpowiadał na potrzeby rynku pracy.
Chciałbym, żeby zajęcia praktyczne były prowadzone tak, aby przygotowywać do wykonywania
konkretnego zawodu.
Ograniczyłbym symulacje komputerowe do minimum. Zwiększyłbym ilość godzin laboratoryjnych.
Zmniejszył grupy laboratoryjne. Uczelnia jest nastawiona na ilość a nie jakość. Więcej zajęć
praktycznych.
Postawiłbym na nauczanie rzeczy praktycznych oraz rzeczy, które są w głównym nurcie. Na studiach
uczyliśmy się niekiedy rzeczy bardzo trudnych ocierające się o poważne działania naukowe. Dla
przykładu podam całe semestry poświęcone na Matlaba oraz projektowanie w nim różnych
skomplikowanych rzeczy. Natomiast rzeczy proste takie jak programowanie na mikrokontrolery,
systemy wersjonowania softwaru, elektronika cyfrowa, analogowa itp. były u nas na Elektrotechnice
zaledwie liźnięte. Jako absolwent liceum szczególnie odczuwałem i odczuwam braki programowe z
powyższych zagadnień. Uważam że kształcenie pod pewną niszę zawodową nie ma sensu. Należy się
skupić na wzbudzeniu zainteresowania tematem, naprawdę dobrze nauczyć podstaw a z całej gamy
studentów i tak znajdzie się ktoś kto tą niszę zawodową zapełni.
Rozwinięcie oferty kształcenia na kierunkach automatyka o urządzenia innych firm niż Siemens,
Schneider i Fanuc.
Specjalizacje bardziej szczegółowe, zaprzestanie korzystania przez prowadzących z archaicznych
notatek sprzed lat (niechęć do opracowywania nowych programów itp.), więcej zadań praktycznych
mających odzwierciedlenie w realnym życiu zawodowym.
Więc zajęć przybliżających studentom realia oraz specyfikę rynku pracy/branży
Więcej praktyki, mniej teorii.
Więcej praktyki. Więcej obecnie stosowanych rozwiązań oraz programów.
Większa uwaga poświęcana zagadnieniom i problemom praktycznym, wziętym z rzeczywistych
przypadków technicznych.
Większe przywiązanie do jakości kształcenia.
Większy nacisk na przedmioty zawodowe, nowoczesne technologie, większa współpraca z przemysłem.
Wprowadziłbym więcej przedmiotów pozwalających nabyć wiedzy z dziedziny biznesu, prowadzenia
projektów i własnej firmy.
Zbyt duży nacisk kładziony jest na zagadnienia SN i NN.
Zbyt wiele przedmiotów specjalistycznych "oderwanych" od rzeczywistości powtarzające się
przedmioty na I II stopniu studiów więcej programowania - podstawy innych języków / rozszerzenie
obecnych zajęć.
Zmiana zakresu kształcenia na przedmioty specjalistyczne (ok. 70%). Zmiana kadry naukowej (ok. 70%
osób).
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
148
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ
INFORMATYKA STOSOWANA
1. Mniej bałaganu w procesie kształcenia 2. Mniejsza pobłażliwość w stosunku do studentów (łamanie
regulaminu studiów poprzez zezwolenie studentom na zdawanie tego samego materiału do po 10
razy) 3. Współpraca z firmami stosującymi nowoczesne technologie.
Częściej i więcej wymagać wiedzy od studentów zachęcać do samo dokształcania się w nowych
technologiach
Część przedmiotów była raczej zabawna niż użyteczna. Pozostała cześć była przydatna ;)
Część przedmiotów skupiała się na jednym zagadnieniu zamiast zaprezentować kilka alternatywnych
podejść do rozwiązania problemu. Kierunek "Informatyka w Finansach" byłby świetnym pomysłem.
Zarówno umiejętności programowania jak i znajomość finansów są kompetencjami BARDZO
poszukiwanymi przez pracodawców.
Dokładnie przeanalizować program nauczania i usunąć przedmioty całkowicie niepotrzebne a
uzupełnić o pożądane na rynku pracy
Jakość prowadzonych zajęć. Cześć kadry wykładowczej. Przedmioty niezwiązane z kierunkiem, a
uczone tylko po to, aby ktoś miał etat. Podejście niektórych wykładowców do studentów.
Jestem zwolennikiem tezy, iż kształcenie na kierunku Informatyka Stosowana powinno przygotowywać
do podjęcia pracy w świecie IT. Uważam, że jego zadaniem nie jest przygotowanie do kariery
naukowej, ani poszerzanie horyzontów nie służące zwiększaniu atrakcyjności na rynku pracy. Kroki,
które moim zdaniem powinny być podjęte (skala: ważne/średnie/mało
ważne):[ważne]Wyeliminowanie z IS przedmiotów związanych z automatyką (dawały zbyt mało, żeby
móc swoją przyszłość jakoś wiązać z tą dziedziną, a zajmowały zbyt dużo sił/czasu): Systemy
dynamiczne, Podstawy Sterowania, układy FPGA itp. (poza odpowiednią specjalizacją, ale z tego co się
orientuję nie została ona ani razu otwarta bo zawsze brakowało chętnych).[średnie]Wyeliminowanie z
IS przedmiotów związanych z medycyną (podobnie jak automatyka dawały zbyt mało, żeby móc swoją
przyszłość jakoś wiązać z tą dziedziną, ale były stosunkowo ciekawsze i mniej wyczerpujące): (niestety
nie pamiętam żadnych nazw przedmiotów) (poza odpowiednią specjalizacją).[ważne] Wprowadzenie
większej ilości zajęć polegających na zespołowym realizowaniu kompletnych projektów - tak aby
wymagana była praca zespołowa, z repozytorium kodu, z testami, z narzędziami do continuous
development), wymagających integracji z bazą danych (zastosowanie mapowania obiektowo
relacyjnego) - każdy z tych aspektów był w którymś momencie poruszany w kształcie kształcenia, ale
chyba nigdy nie były one używane jednocześnie, przez to zdawały się bardziej ciekawostką niż czymś
czego faktycznie się używa. [średnie] Przekazanie prowadzenia jak największej liczby przedmiotów do
"praktyków" pracujących nie tylko na uczelni, ale też w komercyjnych firmach (Ci prowadzący w
naszym przypadku byli zdecydowanie bardziej kompetentni od pozostałych). [mało ważne] Przekazanie
prowadzenia jak największej liczby przedmiotów do młodej kadry (Ci prowadzący w naszym przypadku
byli zdecydowanie bardziej zaangażowani od pozostałych). Ideałem byłaby młoda kadra pracująca poza
uczelnią. [średnie] więcej programowani mniej matematyki [nie ważne] więcej programowania mniej
teorii [ważne] każdoroczny feedback od studentów na temat prowadzących i ewentualna zmiana
prowadzących - niektóre przedmioty miały gigantyczny potencjał całkowicie marnowany przez
beznadziejnych prowadzących (np. niesamowicie źle prowadzone Testowanie). Podsumowanie: nacisk
na programowanie i prace w grupach.
Niestety kilka przedmiotów było niepotrzebnych, zbędnych, które wprowadzały tylko niezadowolenie
wśród studentów. Nie wniosły nic co przydałoby się w mojej karierze zawodowej. Miały za dużo
informacji w zbyt krótkim czasie edukacji np. 1 semestr.
Przedmioty programistyczne oparte na nowszych technologiach / językach. Pokazywanie jak daną
wiedzę można zastosować w praktyce.
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
149
Studia magisterskie powinny czegoś uczyć - obecnie są tylko dla zdobycia papierka.
Uczęszczałbym na więcej teoretycznych zajęć w ramach przedmiotu "Informatyka", bądź też być może
nawet wybrałbym ten właśnie kierunek, zamiast Informatyki Stosowanej.
Więcej uwagi przyłożyłabym do nauki języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego. W IT to
podstawa. Więcej WFu, w naszej branży już w czasie studiów dokucza brak sportu. Siedzący tryb życia
źle wpływa na organizm. Nie wiem co zaproponować, ale nie chciałabym wrócić na studia ze względu
na podejście uczących do studentów. Nieuzasadnione patrzenie z góry oraz wykorzystywanie ich jako
taniej siły roboczej do wykonywania projektów, których prowadzący potrzebują do swoich prac
doktorskich/ firm/ innych celów. Za mało mieliśmy projektów w zespołach. 5-ty rok był dla mnie
abstrakcją - jedni prowadzący wyluzowani, inni dawali nam taki wycisk, jakiego nie mieliśmy przez
pierwsze 4 lata. Zupełnie niepotrzebnie zostawili takie wrażenie na sam koniec, kiedy studenci starają
się już opracować na część etatu i mają dosyć zmartwień: nowa praca, pisanie pracy magisterskiej.
Więcej zajęć praktycznych jak case study. Mniej bezwartościowych przedmiotów z punktu widzenia
rynku pracy.
Więcej zajęć praktycznych odzwierciedlających realne warunki pracy w zawodzie związanym z
przedmiotem.
Większa aktualność wykładanego materiału.
Większy nacisk na którąś z dziedzin programowania, czy to aplikacji mobilnych, webowych czy
desktopowych, nauka narzędzi programistycznych takich jak git, eclipse, intellij, mysql, postgres,
więcej projektów, mniej kolokwiów, praca w grupach przy projektach.
Wprowadzić system pozwalający na wybranie przez studentów odpowiednich przedmiotów (tak jak
jest przykładowo na Wydziale Prawa UJ).
Wykładowców na bardziej kompetentnych. Program na bardziej aktualny i dopasowany do potrzeb
rynku.
Wykorzystanie w większym stopniu platform cyfrowych w celu podniesienia poziomu / przystępności
kursów, dostosowanie wykładanego materiału do obecnych realiów technologicznych, nastawienie na
realizacje projektów studenckich w ramach open source,
Z perspektywy czasu uważam, że proces 'zaliczania' kolejnych semestrów był zbyt łatwy. Nie
motywował wystarczająco studentów do pracy.
Znikome zmiany: usunięcie z programu nauczania archaicznych technologii (typu IBM Lotus).
Zwiększyć wymagania wobec studentów, zwiększyć wymagania przekazywania wiedzy oraz
obiektywnie oceniać wykładowców z czasu poświęcanego studentom.
Zwiększyłbym wpływ studentów na kadrę - niepoważni prowadzący potrafią rozbić cały semestr,
zamiast skupiać się na ciekawych projektach trzeba było marnować czas na te niekonstruktywne i
niedoprecyzowane. Zorganizowałbym szkolenia z zakresu ciekawego prowadzenia wykładów niektórzy bardzo kompetentni prowadzący nie potrafili zainteresować swoją tematyką.
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
150
Część przedmiotów pomimo nazwy związanej z kierunkiem studiów miała z inżynierią biomedyczną
niewiele wspólnego. Często były to przedmioty już istniejące w sylabusach innych kierunków i
prowadzący nie podjęli próby analizy potrzeb rynkowych stawianych inżynierom biomedycznym. Te
przedmioty powinny zniknąć z listy przedmiotów na inżynierii biomedycznej i zostać zastąpione innymi,
chociażby analizą ryzyka we wprowadzeniu produktu medycznego na rynek. Alternatywą byłoby
dopasowanie zawartości kursów do realistycznych potrzeb stawianych przez rynek medyczny.
Najwięcej przydatnych umiejętności dostarczyły studia pierwszego stopnia, i w znacznie mniejszym
stopniu drugiego. Okres studiów magisterskich można było znacznie lepiej spożytkować, np.
wybierając wymianę studencka za granicą.
Inżynieria biomedyczna - za dużo przedmiotów w za krótkim czasie, przez co nawet 4x mniej czasu na
przedmiot niż na innych kierunkach, co znacznie utrudnia opanowanie całości zagadnień i często
sprawia, że materiał jest przerabiany "po łebkach".
Należy zwrócić większą uwagę na ukierunkowanie studentów na specjalności związane z najszybciej
rozwijającymi się branżami z zakresu nowych technologii.
Program studiów specjalizacje powinny dużo bardziej skupiać się na wiedzy i umiejętnościach, które
powinien posiadać informatyk.
Przedstawione zagadnienia w ciągu 5 lat studiów mogły być śmiało zrealizowane w ciągu trzech. Wiele
przedmiotów niepotrzebnych. Po pięciu latach znajomość wielu przedmiotów 'po łebkach'. Więcej
praktycznego podejścia do zagadnień. Pokazanie prawdziwego rynku (regulacje, standardy). Praktyki
powinny być organizowane przez wydziały (zwłaszcza w tak wąskiej dziedzinie jak inżynieria
biomedyczna). Z perspektywy czasu wybrałabym studia zagraniczne.
Wcześniej wprowadziłbym specjalizację na inżynierii biomedycznej. Multidyscyplinarność do końca
niemal studiów jest bez sensu. Człowiek wie wszystko i nic zarazem. Coś słyszał ale jak dochodzi do
szczegółów to okazuje się, że nic nie wie.
więcej praktyki i konkretnej specjalistycznej wiedzy, profesorowie powinni pracować w firmach i mieć
wiedzę nie tylko teoretyczną, więcej praktyki zawodowej
Więcej wiedzy specjalistycznej.
Wybór specjalizacji studiów powinien odbywać się na samym ich początku. W moim przypadku 3,5
roku studiów inżynierskich wiązało się ze stratą czasu na przedmioty kompletnie mnie nieinteresujące i
niewykorzystywane przeze mnie w dalszym życiu zawodowym (głównie związane z późniejszą
specjalizacją Biomateriały).
WYDZIAŁ ENERGETYKI I PALIW
ENERGETYKA
Ćwiczenia ze statystyki nie powinny odbywać się później niż na V semestrze. Ponadto zwiększyłbym
liczbę godzin praktycznych zajęć, tak by lepiej przygotować studenta do pracy fizycznej a nie tylko
naukowej.
Język angielski
Przybliżenie tematyki zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej; prawo gospodarcze.
Uważam że większe praktyczne podejście do tematyki a następnie ubogacenie jej poprzez teorię.
Zainteresowanie studentów swoją tematyką w oparciu o doświadczenia niż na samym czytaniu slajdów
z rzutnika
Więcej praktycznych zajęć np. w zakładach produkcyjnych, elektrowniach, elektrociepłowniach.
Więcej umiejętności praktycznych! Ponadto było bardzo dużo przedmiotów, które do niczego się nie
przydały (do tej pory). Życzyłbym sobie położenia większego nacisku na przedmioty najważniejsze.
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
151
Więcej zadań projektowych, finansowych dotyczących projektów technicznych
Więcej zajęć praktycznych "w terenie" - w zakładach, farmach fotowoltaicznych, wiatrowych i innych
OZE.
Więcej zajęć praktycznych, projektowych, pomiarowych. Zajęcia związane z utrzymaniem ruchu na
zakładach. Umiejętne lokalizowanie i naprawianie usterek.
Więcej związku z rzeczywistością rynkową, a mniej nauczania dla nauczania. Fajnie się studiowało, ale
w pracy mi to nie pomogło.
Większy nacisk bym stawiała na przedmioty takie jak Ogrzewnictwo, Ciepłownictwo, Wentylacja i
Klimatyzacja. Więcej zajęć laboratoryjnych ale PRAKTYCZNYCH w zakresie wentylacji, klimatyzacji
doborów pomp, instalacji. Większego skupienia na zagadnieniach ściśle branżowych i praktycznych a
nie odbieganie w tematyce do rzeczy mniej istotnych.
WYDZIAŁ ENERGETYKI I PALIW
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Dodałbym szeroką współpracę pomiędzy uczelnią a przemysłem chemicznym w Polsce w kierunku
zdobywania rzeczywistych umiejętności praktycznych, pożądanych przez pracodawców. Więcej
praktyk, wycieczek przemysłowych. Większy nacisk na kształcenia w kierunku języków obcych, co
najmniej dwa obowiązkowo.
Obowiązkowe kursy CAD.
System kształcenia na wydziale w porównaniu z zachodnimi standardami jest skostniały i
nieprzystosowany do wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom branży (szczególnie dużych korporacji
chemicznych). Literatura w języku polskim, która nie nadąża za innowacyjnym podejściem na świecie nie mówiąc już o jej przodowaniu. Potrzeba większej ilości zajęć prowadzonych w j. angielskim
bazujących na zachodniej literaturze. Większy dostęp firm chemicznych do studentów i vice versa
(skonstruować sensowny program praktyk, w których student nie jest gościem ale wnoszącym jakąś
wartość członkiem zespołu).
Więcej kontaktu ze specjalistycznym oprogramowaniem, więcej zajęć praktycznych: wyjazdów do firm,
praktyk, współpracy z firmami.
Więcej kursów związanych z obecnymi technologiami w przemyśle. Więcej praktyków jako
wykładowcy.
Więcej praktycznych zajęć, współpraca z przemysłem, obowiązkowy angielski techniczny i/lub
biznesowy
Więcej wymagałbym od studentów. Uczelnia poszła na ilość, co obniża poziom kształcenia i wiedzy
absolwentów.
Większy nacisk na samodzielne odnajdywanie materiałów i rozwiązywanie problemów. Usunięcie
przedmiotów które nic nie wnoszą do późniejszej pracy zawodowej. Dziesiątki prezentacji, które robi
się tylko żeby wykładowca widział że coś się robi - stracony czas studenta i wykładowcy. Większa ilość
konsultacji obowiązkowych i projektów, które zalicza się ustnie. Przyzwyczajenie studentów do
późniejszego stresu związanego z przedstawianiem wyników własnej pracy.
Wprowadziłabym więcej zajęć praktycznych, zajęć w terenie. Wprowadziłabym również więcej praktyk
w istniejących zakładach pracy. Uczelnia powinna kierować studentów na obowiązkowe praktyki oraz
umożliwiać/pomagać w organizacji dodatkowych praktyk, chętnym studentom.
Zredukowałabym liczbę studentów co najmniej o połowę.
WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
152
FIZYKA MEDYCZNA
Laboratoria powinny być bardziej dla studenta, by mógł nabyć więcej umiejętności praktycznych.
Usunąłbym kierunki niszowe jak np. fizyka medyczna, ewentualnie zastąpiłbym je tylko specjalizacją.
Polecam natomiast rozbicie studiów informatyki i otwarcie wielu nowych kierunków specjalizujących
ukierunkowanych pod konkretne stanowisko pracy i możliwą ścieżkę rozwoju np. grafik - developer
front-end, developer-backend, dev-ops.
Więcej godzin przedmiotów zawodowych, większy nacisk na programowanie. Więcej praktyk w
ośrodkach radioterapii.
Więcej organizowanych staży i generalnie kontaktu z rynkiem pracy
więcej praktyk, mniejszy nacisk na teoretyczną wiedzę, z którą nie spotkam się nigdy w praktyce,
możliwość wyjazdów w ramach studiów np. na wymiany (WFiIS jest temu bardzo niechętny), większy
wachlarz przedmiotów obieralnych
WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
FIZYKA TECHNICZNA
Poziom nauczania
więcej praktyki, więcej nowoczesnych technologii, mniej skostniałych prowadzących i monotonii
Więcej samodzielnej pracy w laboratoriach, np. zbudowanie stanowiska pomiarowego, opracowanie
metody pomiaru, napisanie programu kontrolno-pomiarowego.
Zwiększenie zajęć związanych z nowymi technologiami. Zmiana procedur prowadzenia zajęć
laboratoryjny i rachunkowych. Zajęcia nastawione na kreatywność studentów. Zamiast przepisywania
raportów z laboratorium, studenci powinni być uczeni samodzielnie szukać rozwiązania.
Wprowadzenie indywidualnych projektów w tok studiów.
WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
INFORMATYKA STOSOWANA
Do dzisiaj uczy się programowania podając studentom kolejne słowa kluczowe i elementarne
zagadnienia do opanowania; a nie sposób organizacji kodu, inżynierię oprogramowania, wzorce, które
tymi słowami właściwie operują.
Nauka programowania jest bardzo słabo prowadzona na uczelni. Studentów uczy się składni języka (i
jego bibliotek) i z tego też egzaminuje, zamiast nauczyć myślenia algorytmicznego. Powinien być
większy nacisk na projekty wykonywane samodzielnie + ich omawianie pod kątem
planowania/wykonywania/zastosowanych wzorców.
Nowsze technologie
Program zajęć mógłby być bardziej ukierunkowany na wybraną, specyficzną tematykę np. osobny
program zajęć dla osób chcących rozwijać się w dziedzinie grafiki komputerowej, osobny pod kątem
programowania, a osobny pod elektronikę itd. W przypadku np. programowania program zajęć mógłby
być bardziej nastawiony na praktykę niż teorię no. poznawanie i wykorzystanie nowoczesnych
frameworków i technologii.
Więcej zajęć programistycznych/ bazodanowych. Mniej zajęć - zapychaczy
(elektronika/fizyka/MMF/obieraki humanistyczne).
Więcej zajęć projektowych we współpracy z biznesem.
Większa dowolność w wyborze przedmiotów oraz silniejszy indywidualny program studiów.
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
153
Większy nacisk na praktyczne zagadnienia napotykane w pracy programisty (kontrola wersji, testy
jednostkowe i integracyjne). Większość rozmów kwalifikacyjnych w dużych firmach wymaga solidnej
wiedzy o algorytmach i strukturach danych, jeden semestr na FiIS to za mało.
WYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
1. Większy nacisk na pracę z nowoczesnym sprzętem geodezyjnym (wydział powinien zainwestować w
nowe odbiorniki GNSS oraz tachimetry). 2. Rezygnacja z praktycznego nauczania archaicznych metod
pomiarowych, których w geodezji nikt już dzisiaj nie używa (wystarczy ich omówienie teoretyczne). 3.
Więcej przedmiotów uczących wykonawstwa geodezyjnego "od A do Z" w polskich realiach - od
pobrania materiałów z ośrodka dokumentacji po oddanie operatu.
Ilość studentów przyjmowaną na dany kierunek. LUDZIE, NIE POTRZEBA TYLU GEODETÓW!
Lepsze dopasowanie wiedzy przekazywanej na studiach do obecnego rynku pracy. Dużo zbędnej
wiedzy - nieadekwatnej do potrzeb rynku. Wprowadziłabym jeszcze więcej ćwiczeń praktycznych tak,
żeby student kończący studia umiał samodzielnie pracować, a nie dopiero zdobywać praktyczną
wiedzę w firmie.
Mniej godzin poświęconych na mało przydatne i rzadko wykorzystywane przedmioty jak grawimetria.
Mniej teorii, więcej praktyki! Zajęcia z czynnymi praktykami a nie z wykładowcami nierzadko
oderwanymi od rzeczywistości. Nauka procesów faktycznie pojawiających się w pracy geodetów.
Ćwiczenia na rzeczywistych danych. Większy nacisk na szkolenie w zakresie rozmaitych programów
geodezyjnych.
Na kierunku, który studiowałem potrzebne jest kształcenie pod kątem uprawnień zawodowych,
otwieranie przed studentem większych możliwości na staże, praktyki. I ostatnie, ale nie najmniej
istotne, zaprzestanie mydlenia oczu poprzez wmawianie, że każdy pracodawca na rynku będzie się bił o
absolwenta AGH, bo jest to kompletna bzdura, przynajmniej jeśli chodzi o absolwenta WGGiIŚ na
kierunku GiK. Pozdrawiam.
Ograniczyłabym ilość miejsc na danym kierunku (ilość absolwentów geodezji zdecydowanie przewyższa
ilość dostępnych stanowisk pracy). Wiele przedmiotów "oderwanych od rzeczywistości" (uzyskana
wiedza nigdy nie była wykorzystana w pracy zawodowej). Wiele osób pracujących w branży
geodezyjnej nie ma wykształcenia w tym kierunku, ponieważ nie jest ono koniecznie do podjęcia pracy
(osobę przyjmowaną do pracy zaraz po studiach bardzo często trzeba "przeszkolić" z tego co ma robić,
ponieważ z reguły nie posiada ona umiejętności praktycznych).
Uczyłbym się programowania, żeby mieć możliwość uniezależnienia się od swojego zawodu
Udział w kołach naukowych i dodatkowych projektach.
WGGiIS - wszystko najlepiej zamknąć ze względu na brak perspektyw zawodowych po ukończeniu, aby
pracować w geodezji wystarczy skończyć technikum a nie studia. Program przestarzały oderwany
całkowicie od realiów w pracy. Słynne liczenia na kartce wyrównań ciągów jak teraz robią to programy.
Zarządzanie - wiedza podawana w sposób ciekawy i odpowiedni. Niestety kierunek ten postrzegany
jest jako mało prestiżowy. Nadrabia za to prestiż i postrzeganie uczelni.
Więcej praktycznego kształcenia nie tylko teoretycznego. W pracy musiałam się nauczyć obsługi
geodezyjnej dróg, na zajęciach nie dowiedziałam się jak liczyć w programach oś trasy, krawędzie.
Nawet nie dowiedziałam się jak czytać projekty. Przydatne też by było generowanie przekrojów
poprzecznych i niwelety drogi.
więcej praktyki
Więcej praktyki, nowoczesnych rozwiązań, pracy z ośrodkiem
Więcej zagadnień informatycznych
Więcej zajęć praktycznych
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
154
Więcej zajęć praktycznych, mniej teorii i archaizmów geodezyjnych, więcej pracy z programami
geodezyjnymi.
Większa ilość praktyki zawodowej, pracy z dokumentami geodezyjnymi.
Większe zintegrowanie programu studiów z realnym zapotrzebowaniem na rynku pracy, nauka
praktycznych umiejętności obsługi programów komputerowych w stopniu zaawansowanym, nauka
programowania,- większe zainteresowanie prowadzących przekazaniem wiedzy.
Większy nacisk na współczesne techniki pomiarowe i aktualne sprzęty geodezyjne i programy
komputerowe. Więcej praktyki mniej starej teorii (nie tak dawno ciągle uczono na teodolitach czy
węgielnicy)
Wprowadzenie projektów takich jak np.: "Mapa do celów projektowych", "Inwentaryzacja przyłączy",
"Odbieraki obiektów", "Tyczenie obiektów" oraz więcej zajęć z użyciem odbiorników GPS, np.
"Wyrównanie sieci GPS pomierzoną metodą statyczną"
Wybrałabym inne studia, ponieważ geodezja nie jest jednak tym co chciałabym robić.
Za duża liczba absolwentów geodezji spowodowała zapchanie rynku pracy. Znalezienie pracy w
zawodzie na umowę o pracę graniczy z cudem. A jak już to za minimalną krajową. Mam wrażenie, że
uczelnia nie analizuje realnych potrzeb rynku pracy.
Zaostrzenie wymagań wobec studentów. Studia na AGH kończy zbyt wiele osób o niewystarczającym
stanie wiedzy i zaangażowania, co w efekcie obniża prestiż uczelni.
Zdecydowanie więcej praktyki pomiarowej oraz więcej praktycznego zastosowania prawa.
Zmniejszyłbym liczbę studentów, którzy podejmuję dany kierunek studiów.
WYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Inżynieria środowiska na AGH jest kierunkiem zbyt "popularnonaukowym" wiedza zdobyta jest zbyt
ogólna nie daje konkretnych kwalifikacji, co uniemożliwia znalezienie pracy bo tematyką ochrony
środowiska mogą zajmować się osoby które nie ukończyły żadnych studiów. Według mnie sposób
kształcenia na kierunku Inżynierii środowiska dobrze przygotowuje jedynie przyszłych doktorantów do
pracy na uczelni, a zupełnie rozmija się z potrzebami rynku pracy.
Kładzenie większego nacisku na zajęcia praktyczne, ścisłe i kierunkowe, zrezygnowanie z części zajęć
teoretycznych zwłaszcza w pierwszych latach studiów. Zwiększenie ilości ćwiczeń.
Więcej projektów związanych z przemysłem i projektami, współpraca z innymi instytucjami, projekty
umożliwiające rozwój umiejętności miękkich.
Więcej zadań praktycznych, mniej uczenia się na pamięć ustaw.
Większa możliwość wykorzystywania zaplecza technicznego AGH (możliwość korzystania ze
specjalistycznych i niezwykle drogich urządzeń laboratoryjnych) przy tworzeniu projektów czy to
inżynierskich czy TYM BARDZIEJ magisterskich - oczywiście dla chcących.
Większe specjalizacje zawodowe. Cały świat dąży do bycia specjalistą w swojej dziedzinie a my dalej jak
w renesansie chcemy być specjalistami od wszystkiego.
Zwiększyłbym ilość przedmiotów technicznych, w tym projektowanie instalacji sanitarnych i inżynierii
wodnej. Zmniejszyłbym ilość przedmiotów nietechnicznych, w tym biologii itp. Za dużo chemii, mniej,
ale bardziej skondensowanej ;P. Więcej ćwiczeń, projektów, laborek, mniej usypiających wykładów.
Więcej praktyk, wyjazdów, dużo więcej wyjazdów. Obowiązkowe praktyki letnie (wakacyjne), dłuższe
niż 2 tyg. np. 4-6 tyg. Więcej praktyki, mniej teorii. WIĘCEJ WYJAZDÓW!
WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
GÓRNICTWO I GEOLOGIA
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
155
Bezpośrednie powiązanie ilości miejsc na studiach z zapotrzebowaniem pracowników na przemyśle /
instytucjach.
Dostosować program studiów do rynku pracy - np. brak zajęć z GISu na kierunku geologii (to
podstawa!!!!!!)
Duży minus za kształcenie dużej ilości studentów, bez zapotrzebowania na rynek pracy, brak
wykorzystania wiedzy w praktyce.
Istnieje zasadna potrzeba zwiększenia ilości zajęć praktycznych, komputerowych oraz praktyk
zawodowych, w trakcie których nabywa się niezbędne kwalifikacje zawodowe przede wszystkim
obsługi specjalistycznych oprogramowań.
Konieczna jest większa ilość zajęć praktycznych, najlepiej w firmach i instytutach, w których następnie
można by podjąć prace. W trakcie moich studiów brakowało stanowisk przy komputerach. Program
nauczania bywał czasem nieaktualny.
Możliwość wyboru przedmiotów w języku angielskim (wiem, ze obecnie jest już to możliwe, do 2012
roku takie możliwości nie mieliśmy) system 3+2: 3 lata studia inżynierskie, 2 lata studia magisterskie (w
moim przypadku było to 3.5 + 1.5) możliwość wyboru przedmiotów w danym bloku indywidualnie
przez studenta więcej przedmiotów specjalistycznych, mniej ogólnych (zwłaszcza nie związanych
bezpośrednio z kierunkiem studiów - np. ekonomia, BHP). Większa ilość praktyk terenowych (co roku,
minimum 2-3 tygodnia).
Położyłbym nacisk na kształcenie i przekazywanie umiejętności (zwłaszcza związanych z
oprogramowaniem komputerowym) zgodne z zapotrzebowaniem firm polskich i zagranicznych, w
moim przypadku w branży naftowej. Zachęcałbym też i wspierał inicjatywy studentów do
podejmowania studiów za granicą w ramach programu Erasmus.
Praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie.
Program studiów, żeby był bardziej aktualny a nie uczono studentów rzeczy sprzed 50 lat już dawno
nieaktualnych i więcej praktyk zawodowych, nawet te które były na mgr to uczelnia słabo ma
zorganizowane praktyki w przemyśle, gdzie taki student trafia do jakiejś geofizyki a tam nie ma osób,
które chcą mu pomoc i w zasadzie siedzi tam codziennie po 6-8 godzin NIE ROBIĄC ZUPEŁNIE NIC,
uczelnia powinna się tym zainteresować ;) pozdrawiam,
Skupiłabym się bardziej na praktykach, ale nie tych terenowych organizowanych przez AGH.
Praktykach w firmach naftowych, geologicznych i kopalniach. Podczas rozmowy kwalifikacyjnych do
firm średnia 5.0 jest mało ważna. Doświadczenie jest ważne. Niektórzy ludzie po studiach w ogóle nie
mają pojęcia jak wygląda praca w branży. Niektórzy nigdy nie pracowali do momentu ukończenia
studiów. Położyłabym większy nacisk na naukę języka angielskiego, zwłaszcza specjalistycznego oraz na
wyjazdy na praktyki zagraniczne.
Studia na wydziale GGiOS są moim zdaniem zbyt "masowe". Zbyt duża ilość studentów przypadających
na prowadzącego nie pozwala na utrzymanie odpowiedniego procesu kształcenia, a także ogranicza
dostępną ilość zajęć praktycznych niezbędnych na rynku pracy. Zdobywane praktyczne umiejętności są
zbyt ogólne lub jest ich zbyt mało względem wymagań stawianych absolwentom przez rynek pracy.
Spowodowane jest to według mnie ograniczoną liczbą odpowiednich warsztatów, praktycznych
ćwiczeń laboratoryjnych, terenowych itp.
Studia ukończyłam ze specjalnością Geofizyka Poszukiwawcza. Niestety zabrakło w toku moich studiów
wielu praktycznych zajęć np. z programowania, Matlaba, Linux 'a itp. Moją propozycją jest utworzenie
zajęć fakultatywnych, gdzie zainteresowani studenci mogliby zdobywać więcej doświadczenia w
modelowaniu geofizycznym jak i geologicznym, obsłudze zaawansowanych arkuszy kalkulacyjnych oraz
tworzeniu skryptów (Python etc.). Pozdrawiam.
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
156
Ukierunkowanie przedmiotów na specjalizacji pod kątem przydatnych umiejętności w branży. Na
specjalizacji było kilka przedmiotów totalnie oderwanych od potrzeb przemysłu - strata czasu studenta
którą można by przekształcić w możliwość samokształcenia na bogatej bazie softwarowej lub
laboratoryjnej.
Wiele przedmiotów było niepotrzebnych, poziom wielu przedmiotów był zbyt niski, bardzo było łatwo
zdać egzaminy i wszelkiego rodzaju zaliczenia wiec nie były bardzo wymagające przy wyborze studiów
magisterskich były wielkie problemy z otwarciem kilku specjalności.
więcej praktyk, staży zagranicznych
Więcej praktyki i specjalizacji
Więcej przedmiotów praktycznych.
Więcej wiedzy praktycznej, np. systemów informatycznych w geologii, znajomości prawa, praktycznych
zajęć dotyczących nadzoru geologicznego itp.
Więcej zajęć praktycznych i dostosowanie kierunku studiów do zawodu. W trakcie kształcenia brakuje
zajęć praktycznych związanych z wykonywanym zawodem.
Więcej zajęć praktycznych, zwiększyłabym z pewnością możliwość uczestniczenia studentów w
projektach typu praktyki zawodowe w konkretnych firmach, staże zawodowe, stworzenie kontaktów
służbowych potencjalnym absolwentom.
Więcej zajęć praktycznych.
Większa możliwość kształcenia indywidualnego, w celu wyeliminowania późniejszych braków wiedzy
lub braków niektórych przedmiotów, co skutkuje później problemami przy robienie uprawnień
zawodowych, branżowych.
Większy nacisk na naukę języka obcego, dostosowanie kształcenia do realiów pracy w
przedsiębiorstwach (opracowywanie kart informacyjnych, dokumentacji i innych dokumentów w
korespondencji z urzędami i instytucjami państwowymi takimi jak OUG, RZGW, Starostwo).
Wprowadziłbym więcej zajęć praktycznych. Wiedza teoretyczna jest ulotna i często po egzaminie po
prostu się ją traci. Jeżeli jest poparta praktyką zostaje w pamięci na stałe. Ponadto praktyczne
umiejętności są cenione przez pracodawców zdecydowanie bardziej niż wiedza teoretyczna. Patrząc na
trudny w obecnych czasach rynek pracy (w przemyśle naftowym, górniczym i geologicznym)
zmniejszyłbym ilość studentów przyjmowanych na pierwszy rok studiów na Wydziale Geologii
Geofizyki i Ochrony Środowiska żeby dać im jakąkolwiek szansę na znalezienie pracy w zawodzie.
Zamiast przedmiotów nie mających wiele wspólnego z kierunkiem kształcenia (np. ekonomia,
przedmiot humanistyczny itp.) powinny być dodane kursy specjalistyczne, bądź jeszcze więcej praktyk,
bądź więcej godzin przedmiotów zawodowych.
Zdecydowane zwiększenie liczby godzin poświęconych na praktyki oraz bardziej praktyczne podejście
do zagadnień.
Zdecydowanie więcej zajęć praktycznych w terenie i laboratorium, lepsza współpraca z firmami
geologicznymi
Zmieniłabym zdecydowanie sposób prowadzenia zajęć. Mniej teorii więcej praktyki. Również w
obecnych czasach bardzo ważna jest znajomość języka angielskiego. W studium językowym AGH, gdzie
odbywały się zajęcia z j. angielskiego poziom był bardzo niski. Brakuje również zajęć prowadzonych w
języku angielskim oraz zajęć z języka angielskiego technicznego słownictwa z danej branży. Również
chciałabym mieć możliwość odbycia stażu/praktyk w firmie z mojej branży. Tylko nie krótkich 2
tygodniowych, gdzie człowiek nic się nie nauczy, tylko wakacyjnych, płatnych, przynajmniej 2-3
miesięcznych.
Zwiększenie ilości godzin praktyk kierunkowych i zawodowych.
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
157
Zwiększyłabym liczbę zajęć praktycznych oraz dostęp do sal komputerowych/laboratorium dla
studentów po godzinach zajęć w celu zdobywania większych umiejętności i praktyki w czasie wolnym.
Zwiększyłabym nacisk na przedmioty ze specjalizacji, zwiększyła ilość godzin na nie przeznaczonych.
Zwiększyłabym ilość praktyk zawodowych - oprócz wydłużenia czasu trwania praktyk terenowych
wprowadziłam obowiązkowe praktyki w firmach. Zwiększyłabym nacisk na naukę języków obcych,
m.in. wprowadziłabym zajęcia z języka zawodowego. Zwiększyłabym dostępność dla studentów
laboratoriów i ilość zajęć praktycznych.
WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
INFORMATYKA STOSOWANA
Mocniejszy nacisk na bazy danych i zagadnienia GIS.
Tworzenie realnych problemów (zadań) i ich rozwiązanie, z większym stopniem
skomplikowania(wielkości/zakresu zadania).
Wiele przedmiotów, jak np. Teoria Pola czy inne tego typu w ogóle nie mają zastosowania w mojej
obecnej pracy, ani nie były w ogóle mi potrzebne poza samymi przedmiotami w trakcie studiów.
Jednakże słyszałem od aktualnego pracownika AGH, że mój były kierunek na wydziale WGGiOŚ
znacznie się poprawił w stosunku do mojego okresu uczęszczania.
Więcej nowoczesnych technologii, usunięcie przedmiotów z przestarzałych systemów/technologii.
Więcej przedmiotów specjalistycznych.
WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Dopasowanie przedmiotów do potrzeb rynku. Więcej praktyk, wykształcenie rozmija się często z
realiami pracy.
Nigdy więcej nie wybrałabym tej uczelni. PORAŻKA PORAŻKA
Przede wszystkim uważam, że specjalizacja Odnawialne Źródła Energii na kierunku Inżynieria
Środowiska (Wydział GGiOŚ) była absolutną porażką AGH, oprócz wiedzy z geotermii wykładowcy
pozostałych gałęzi OZE nie mieli odpowiedniej wiedzy, przygotowania i zmarnowali nasz czas. Studia
nie stwarzały możliwości zdobycia doświadczenia, kontakt z biznesem ani w żaden sposób rozumiana
praktyka w ogóle nie istniały co na uczelni technicznej, która ma kształcić inżynierów a nie teoretyków
jest zupełną porażką.
więcej praktyki
Więcej praktyki a nie teorii
Więcej rozmowy ze studentami jeśli to możliwe, rozmowa na tematy zawodowe na luzie, żeby czuło
się ze to czego się uczymy jest normalne i wykorzystywane na co dzień przez normalnych ludzi. Moje
wrażenie było takie ze większość rzeczy wydawała się abstrakcyjna, ponieważ nie można było pytać na
luzie. Łatwiej było siedzieć cicho i się nie wychylać by uniknąć problemów. Większy nacisk na
zrozumienie tematu, zrozumienie podstaw i swobodne mówienie o nich raczej niż uczenie się np.
budowy 39 ciu odpylaczy powietrza, z czego nie będziesz pamiętać niczego i co gorsza nie będziesz w
stanie powiedzieć swobodnie z czego ogólnie musi się ten odpylacz składać żeby działał.
Zdecydowanie powinno się zwiększyć ilość ćwiczeń i zajęć praktycznych.
WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
OCHRONA ŚRODOWISKA
Bardziej zadbałabym o zdobywanie doświadczenia (praktyki, staże) oraz o doszkalanie języków obcych
(poziom nauczania języków obcych na AGH jest strasznie niski i zajęcia praktycznie nic nie dają).
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
158
Mniej teorii więcej praktyki. Nie nacisk na bezsensowne wkuwanie na pamięć mało istotnych
informacji a stawianie na praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętność szukania informacji i
rozwiązywania problemów.
Na etapie studiów możliwość odbywania staży i szkoleń w firmach z branży o profilu zgodnym ze
studiami (nie tylko dla garstki studentów), możliwość współpracy z firmami i osobami z branży, zmiana
kształcenia z teoretycznego na typowo praktyczne.
Nauka konkretnych umiejętności przydatnych w przyszłej pracy zamiast kucie regułek i "wiedzy" na
pamięć, którą większość zda a za miesiąc i tak zapomni..
Podejście wykładowców do kształcenia
Więcej działalności związanej z programami używanymi w branży, zapewnienie kursu audytora ISO,
kursy BHP, więcej praktyk w firmach związanych z ochroną środowiska
Więcej praktycznych zajęć.
Więcej praktycznych zajęć. Współpraca z dużymi firmami a nie wyjazdy na praktyki w środku wakacji.
Więcej praktyk w prywatnych firmach, urzędach , przedsiębiorstwach, min. 6 m-cy, oprócz
wydziałowych praktyk geologicznych, po geologii wbrew pozorom wiele pracy nie ma. Kontakt
bezpośredni z pracodawcą nastawia na realne potrzeby rynku. Profesorowie nie wychylają głów poza
gabinety i nie wiedzą jakie są aktualne potrzeby.
Więcej zajęć praktycznych. Możliwość stażu w firmach zgodnych z kierunkiem studiów.
Zaczęłabym pracować już podczas studiów, bądź udzielać się w organizacjach pozarządowych lub w
ramach wolontariatów.
Zlikwidować wszystkie kierunki, na które nie ma zapotrzebowania. Pomoc w zapewnieniu studentom i
absolwentom staży, praktyk.
Zwiększenie nacisku na języki oraz specjalistyczne programy do wspomagania prac inżynierskich.
Zwiększony nacisk na praktyczne wykorzystanie wiedzy. Podawanie przykładów sytuacji, które są
prawdopodobne w rzeczywistości. Podawanie jedynie suchych informacji (które z reguły zostają
zapomniane zaraz po egzaminie) nie jest przydatne w pracy zawodowej.
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
BUDOWNICTWO
Bardziej szczegółowe podejście do zagadnień projektowych - prowadzone przez praktykujących
projektantów bądź wykonawców.
Dużo więcej praktyk, mniej przedmiotów zapychających, więcej przedmiotów dotyczących znajomości
rynku, produktów oraz zarządzania zespołem ludzi, oraz wprowadziłbym przedmiot Roboty budowlane
wykończeniowe, ochrona przeciwpożarowa budowli.
Jeśli w ogóle poszłabym na studia to w trybie NIESTACJONARNYM, bo doświadczenie zawodowe
pracodawcy bardziej cenią niż dyplom... poza tym mamy SKŁADKOWE lata pracy w ZUS oraz WYSŁUGĘ
LAT jako składnik wynagrodzenia.
Język angielski przez cały okres studiów
Największym problemem są zastępy starych dziadów, którzy wykładają wszystko, tylko nie to co jest
potrzebne w pracy zawodowej. Mam kolegów, projektantów, konstruktorów, inżynierów budowlanych
i prowadzących własne firmy - niektórzy z nich byli najlepsi na roku - żaden nie użył nic z tego co
tłuczono mu do głowy przez 5 lat). Niestety uczelnia potrzebuje leśnych dziadków profesorów, żeby
moc utrzymać tyle wydziałów, wiec nie mam za bardzo pomysłu jak to zmienić.
Połowa przedmiotów była bezużyteczna z dużą ilością teorii.
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
159
Poszłabym na studia zaoczne od samego początku ponieważ najważniejsze w dzisiejszych czasach to
DOŚWIADCZENIE które prawdopodobnie trzeba było nabierać nocami i weekendami.
Rozszerzenie zakresu przedmiotów związanych z budownictwem ogólnym, zwłaszcza zwiększenie ilości
godzin ćwiczeniowych, wprowadzenie nauki różnych programów komputerowych z zakresu
projektowania konstrukcji.
Tematyka studiów skupiała się zbytnio na górnictwie i tunelowaniu, zamiast poszerzenia zakresu z
innych dziedzin pokrewnych budownictwa.
Więcej praktyki zawodowej. Na praktykach można nauczyć się szczegółowo o wykonywaniu danego
zagadnienia, które jest bardzo istotne o powodzeniu przedsięwzięcia.
Większa liczba godzin praktyki w przedsiębiorstwach np. budowlanych, kosztem przedmiotów
nieprzydatnych (tzw."zapchajdziury") i pomoc Uczelni w uzyskaniu tych praktyk oraz udziału w
Akademiach szkolenia przyszłych pracowników, pod kątem zagwarantowania przyszłego zatrudnienia
Większy nacisk na przedmioty konstrukcyjne oraz umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy.
Zdecydowanie więcej praktyk jak i zajęcia poglądowe uświadamiające studentowi jakiej pracy może się
spodziewać po ukończonym kierunku.
Zdecydowanie więcej wiedzy praktycznej
Zlikwidowałbym całą masę bezsensownych przedmiotów, których nauka była stratą czasu i starał się
zatrudnić praktyków w miejsce teoretyków do prowadzenia przedmiotów.
Zwiększyć wymagania, zwiększyć współpracę z przemysłem w trakcie studiów.
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
GÓRNICTWO I GEOLOGIA
Długość praktyk zawodowych więcej zajęć praktycznych związanych z zawodem
Nie zmieniałbym co pół roku syllabusa, w programie studiów przydałaby się obowiązkowa (odpłatna) 6
miesięczna praktyka zawodowa.
Uczelnia pełni dobrą funkcję w nauce procesów pracy, takich jak sporządzanie sprawozdań,
dokumentacji, projektów itp. Jednak nie robi nic w kwestii realnych umiejętności rynkowych
pracownika. Na AGH nie uczy się sprzedaży, komunikacji interpersonalnej oraz zaradności zawodowej.
Uczelnia powinna zwrócić uwagę na nauczanie umiejętności miękkich, które są równie istotne,
ponieważ są uzupełnieniem zagadnień technicznych.
Uważam, że więcej czasu powinno być poświęcone na zapoznanie z przepisami prawa geologicznego i
górniczego, prawa pracy oraz zarządzania w przedsiębiorstwach.
Więcej wiedzy praktycznej, mniej teorii.
Wykładowców i program studiów.
Zwiększenie ilości zajęć praktycznych - zajęć z osobami z przemysłu. Zwiększenie ilości praktyk.
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Dać możliwość wybrania większej ilości przedmiotów specjalistycznych do wyboru; zwiększyć nacisk na
ilość zajęć praktycznych kosztem teoretycznych, umożliwić większą współpracę studentów z zakładami
produkcyjnymi.
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
160
Mniej zupełnie niepotrzebnych przedmiotów na drugim stopniu studiów, gdy nawet prowadzący nie
wiedzieli po co są nam one potrzebne - zajęcia zajmowały czas, który można było przeznaczyć na
zdobywanie pierwszego doświadczenia zawodowego. Większa kontrola niektórych prowadzących, dla
których zajęcia na uczelni były tylko dodatkiem do kariery, którą robili w państwowych spółkach dzięki
stanowisku na uczelni.
Tak jak w punkcie wskazującym problemy wynikające z niedostatecznej wiedzy i umiejętności
uzyskanych na studiach. Dodatkowo, kilka niepotrzebnych przedmiotów. W 2012 (nie wiem jak jest
teraz) brakowało często praktycznego przygotowania przyszłego pracownika do wykonywanego przez
niego zawodu.
Wprowadzenie zajęć praktycznych, lepsze przygotowanie kadry, kadra z pasja i chęcią przekazania
wiedzy.
Zwiększona ilość praktyk; zwiększona ilość zajęć praktycznych; zwiększona ilość zajęć np. dot.
programów np. AutoCAD, obowiązkowo 4 semestry j. obcego, a nie do momentu zdania egzaminu;
nowoczesne podejście do przedmiotów
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Bardziej poukładany i odpowiedni dobór zajęć, aby zdobywana wiedza przydawała się w kolejnych
etapach edukacji.
Jeździłabym na praktyki zawodowe, które oferowała uczelnia.
Prawdziwe staże, a nie udawane kikuty bez perspektyw.
Przy kierunkach takich jak górnictwo czy hutnictwo dużo więcej praktyki!!!! Później idziemy do pracy i
nie mamy pojęcia o podstawach praktycznych.
Więcej ćwiczeń, mniej teorii! Obowiązkowy AutoCAD i programy typu Solid. Podstawy wiedzy o
maszynach typu tokarki, frezarki.
Więcej języka angielskiego, więcej zajęć informatycznych, więcej prezentacji, wypowiedzi publicznych,
więcej praktyk.
Więcej praktyk
Więcej praktyków w roli wykładowców, więcej praktycznych umiejętności niż wiedzy teoretycznej
(obsługa programów, stosowane w przemyśle narzędzia).
Zmieniłabym kierunek.
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
SOCJOLOGIA
Mniej przedmiotów, za to więcej godzin na jedno zagadnienie. Więcej zajęć o wymiarze
praktycznym/metodologicznym.
Przedmioty bardziej dostosowane do rynku pracy, więcej specjalizacji do wyboru, większa elastyczność
wykładowców w stosunku do osób pracujących (bardzo ciężko było pogodzić pracę zawodową ze
studiami z powodu braku wyrozumiałości wykładowców).
Równolegle studiowałabym finanse lub podobny kierunek.
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
161
Trudno powiedzieć na ile adekwatne dziś będą spostrzeżenia odnoszące się do lat 2007-2012 niemniej
z perspektywy czasu w procesie kształcenia na Socjologii i szerzej na WH należałoby położyć
zdecydowanie większy nacisk na "ilościowo-badawczo-statystyczną" część socjologii. Niestety ale ta
część socjologii jest (była?) traktowana na WH po macoszemu. Jeden semestr Statystyki na II roku
studiów, kiedy pojęcie człowieka o rzeczywistości, badaniach społecznych itd. jest znikome to nawet
nie kropla w morzu. A to jest de facto wszystko jeśli chodzi o statystykę na I stopniu studiów. Na II
stopniu znów tylko semestr zajęć "Zaawansowane Techniki Komputerowej Analizy Danych", które
również były delikatną kpiną ze studentów bo jak w istocie miałyby one być zaawansowane skoro na
równych "prawach" uczestniczyły w nich osoby, które na II stopień przyszły na WH np. po jakiejś
filologii, filozofii itp. (Oddać należy, że przynajmniej dr Masłyk prowadził te zajęcia bardzo przyzwoicie).
Zrozumiałe, że nie każdy kto wybiera Socjologię jest fanem matematyki dlatego też powinno się dać
możliwość wyboru i wprowadzić chociaż więcej zajęć fakultatywnych/obieralnych dla osób, które
chciałyby się nauczyć porządnie robić badania społeczne. Władze WH najwyraźniej nie zdają sobie
sprawy, że w całym pięcioletnim toku kształcenia na kierunku Socjologia student nie przeprowadza od
podstaw, tj. od początku do końca żadnego badania społecznego! Na wspomnianej "Statystyce" na
drugim roku "pracuje się" na danych PGSS czyli na próbach dobieranych z populacji całej Polski! Kto
poza GUS-em i kilkoma "sondażowniami" pracuje na takich próbach...? Tymczasem można założyć się o
wielkie pieniądze, że na całych dwóch piętrach D-13 nie znalazłaby się osoba, która wiedziałaby jak
należy dobrać próbę do prostego badania ankietowego. Tego po prostu nikt nie uczy...! A można
domniemywać, że m.in. tej umiejętności spodziewają się potencjalni pracodawcy (również dlatego, że
nie jest powszechna!). Przewaga przedmiotów "około medialnych" jest porażająca. Rozumiem, że
wielu wykładowców musi wyrobić pensum i taka np. dr Zdanecka, której doświadczenie z zarządzaniem
sprowadza się zapewne do zarządzania domowym budżetem wykłada "Zarządzanie organizacjami"
czyli działamy w kolejności: najpierw mamy człowieka a potem dobierzemy do niego przedmiot - to
można mieć obawy czy wydział długo pociągnie.
Ponadto studia na WH to w ogromnej części bardzo twórczy i intelektualnie rozwijający czas,
możliwość obcowania z wieloma wspaniałymi naukowcami, którzy podchodzili do swoich obowiązków
z wielkim zaangażowaniem (pozwolę sobie wymienić przede wszystkim wspaniałą dr Migaczewską, dr.
Borkowskiego, dr. Tyrałę, prof. Fiuta, dr Leszczyńską, dr. Gądeckiego) oraz niezwykle przyjazna
atmosfera studiowania, na którą niemały wpływ mieli również pracownicy (szeregowi) wydziałowej
administracji.
Więcej praktycznych przedmiotów (np. z zakresu technik i metod badań), więcej praktycznych,
konkretnych umiejętności, które można wykorzystać w późniejszej pracy zawodowej.
Więcej praktycznych zajęć i warsztatów z praktykami.
Większa współpraca ze studentami.
Większy nacisk na języki obce.
Większy nacisk na umiejętności miękkie, duża część wiedzy teoretycznej została już przeze mnie dawno
zapomniana gdyż była bezużyteczna.
Zwiększyłabym ilość godzin, oraz jakość kształcenia języków obcych. Wprowadziłabym obowiązkowe
przedmioty w języku obcym. Położyłabym większy nacisk na indywidualną pracę studentów.
WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
162
1. Podstawą do zaliczenia np. ćwiczeń nie powinny być teoretyczne kolokwia (bądź tez kolokwia z
zadaniami), ale wykonanie praktycznych projektów, najlepiej kilku. 2. Na kierunku Elektronika i
Telekomunikacja było moim zdaniem zbyt mało przedmiotów uczących języków programowania, a są
to umiejętności, które, przynajmniej u moich znajomych ze studiów, przydały się najbardziej w ich
pracy. 3. Zajęcia z przedmiotu Sieci Teleinformatyczne zawierały bardzo istotną wiedzę pod katem
przyszłego zatrudnienia. Niestety, czas jaki był przeznaczony na te ćwiczenia był niewystarczający.
1/3 "zapchajdziur" (przedmiotów) do wylotu, większy nacisk na wymogi rynku pracy, a nie widzimisię
uczelnianych decydentów, wyższy poziom języków obcych (angielskiego).
AGH powinno dostosować program kształcenia do wymagań jakie stawiają firmy chcące zatrudnić
absolwentów.
Bardziej elastyczny, interdyscyplinarny program studiów. Branie dodatkowych przedmiotów było
prawie niemożliwe. Na uczelni w Finlandii sam ułożyłem sobie program studiów magisterskich z grupy
dostępnych przedmiotów.
Bardziej przykładałbym się do niektórych przedmiotów.
Chciałbym, aby laboratoria aktualizowały sprzęt do tego takiego jaki jest używany na rynku, np.
Mikroprocesory - można się nauczyć 1 archaicznego - prostego procesora aby poznać zasadę działania,
natomiast resztę czasu można poświęcić rodzinom procesorów obecnie używanych takich jak ARM czy
AVR, a nie mielić - tak jak w moim przypadku 5 archaicznych konstrukcji, o których wiedza ulatuje zaraz
po zdaniu przedmiotu. Sposób prowadzenia przedmiotu był bardzo dobry (dużo projektów - mniej
testów), jedyne zarzuty są do poznawanych architektur.
Głównym problemem ukończonego przeze mnie kierunku był fakt że w niektórych semestrach więcej
czasu i energii musiałem poświęcić (stracić) na przedmioty i zagadnienia, z którymi nie wiązałem
swojej przyszłości kosztem przedmiotów które mnie interesowały.
Jeszcze większe dopasowanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Większy nacisk na
nowsze zagadnienia, mniejszy na przestarzałe.
Mniejszy nacisk na przedmioty teoretyczne - Matematyka / Fizyka / Chemia. Większy nacisk na
nowoczesne technologie / Sprzęt / umiejętności miękkie / Języki obce.
Mniejszy nacisk na przedmioty związane z projektowaniem układów scalonych i technologią VLSI a
większy nacisk na programowanie i projektowanie dyskretnych układów elektronicznych w
programach CAD/CAM.
Moim zdaniem na kierunku telekomunikacja (EiT), który ukończyłem brakowało zajęć z metodyki
testowania i zagadnień temu podobnych, natomiast część przedmiotów była trochę przestarzała i
niedopasowana do dzisiejszych realiów rynku IT.
Na kierunku elektronika programowanie niskopoziomowe/systemów wbudowanych musi ulec
znaczącej poprawie. Aktualny poziom powoduje że studia na tym kierunku nie maja sensu !!!
Program studiów na kierunku Elektronika i Telekomunikacja obejmuje problemy sprzed kilkunastu
(kilkudziesięciu) lat. Dodatkowo jest rozproszony i dotyczy zbyt wielu różnych zagadnień, nie skupiając
się przy tym na rzeczach najistotniejszych z punktu widzenia późniejszego znalezienia pracy. Za mało
jest zajęć związanych z programowaniem oraz systemami operacyjnymi.
Przystosowanie kierunku studiów do obecnego rynku, uzupełnienie programu o tematy wynikające z
aktualnych norm firm: narzędzia, metody. Zmniejszenie nacisku na pamięciową naukę wykresów i
charakterystyk oraz układów elektronicznych.
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
163
Studiując elektronikę i telekomunikację, poświęciłem wiele czasu na naukę elektroniki, która nie jest mi
w ogóle potrzebna w pracy. Rozdzieliłbym te dwa kierunki, o ile jeszcze tego nie zrobiono. Co do samej
telekomunikacji, to przedmioty związane z sieciami komórkowymi (2G/3G/LTE) były nieobowiązkowe
(obieralne). Myślę, że powinny być obowiązkowe. Dodałbym też więcej programowania lub podniósł
poziom przedmiotów programistycznych.
Wiedza przekazywana na kierunku Telekomunikacja nie jest praktyczna. Większość przedmiotów jest
totalnie zbędnych. Niektórzy prowadzący zajęcia nie poradziliby sobie na rynku pracy - poza
strukturami uczelni, przez co są mało wiarygodni.
Więcej przedmiotów do wyboru tak aby można było studiować to co jest bardziej interesujące i
przydatne. Wykładowcy powinni bardziej przykładać się do swojej pracy tak aby przekazywać wiedze w
profesjonalny sposób(nikt nie mierzy ich wyników ani starań)
Więcej przedmiotów obieralnych, mniej obowiązkowych dla wszystkich. Zdecydowanie
Więcej przedmiotów prowadzonych przez specjalistów z przemysłu.
Więcej swobody
Więcej zajęć praktycznych.
Większy nacisk na praktykę, więcej projektów (dobrze prowadzonych, semestralnych), bliższa
współpraca z firmami, przemysłem.
Większy nacisk na programowanie, może też większa współpraca między firmami i uczelniami w
zakresie nowych technologii rozwijanych/używanych w danych firmach.
Większy nacisk na projekty w zespole. Lepsze wyjaśnienie procesu powstawania oprogramowania i
narzędzi do tego pomocnych.
Wywalić starych, oderwanych od rzeczywistości dziadków i wprowadzić nowoczesne przedmioty w ich
miejsce.
Zbyt mało miejsca. Proszę popatrzeć jak na coursera.org prowadzone są zajęcia przez Stanford,
Princeton itd. Zbyt wysokie wymagania, co oznacza zbyt mało wolnego czasu dla ambitnych
ukierunkowanych studentów. Słaba jakość średniej kadry i zadufanie, brak szacunku dla studentów
przez część kadry i dziekanaty.
Zmniejszyłbym ilość olbrzymiej teorii na korzyść praktycznych zajęć.
WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
INFORMATYKA
Brakowało mi większego ukierunkowania studiów - przedmioty nie związane bezpośrednio z
informatyką miały postać kursów z konkretnej dziedziny. Zamiast uczyć się zastosowań matematyki,
fizyki czy elektroniki w informatyce, musiałem uczęszczać na zajęcia i studiować materiał, którego już
nie pamiętam - nie był mi potrzebny nawet na studiach. Zamiast zajęć prowadzonych przez
pracowników innych katedr, identycznie dla wszystkich kierunków, powinno się wprowadzić programy
dostosowane do kierunku. Przykładowo: programowanie funkcyjne, algorytmika, statystyka i teoria
obliczeń to zagadnienia o silnej matematycznej podbudowie. Rola tych dziedzin we współczesnej
informatyce rośnie. Zamiast krótkich kursów z poszczególnych gałęzi matematyki (np. algebry), dobrze
byłoby przygotować spójny program, który przygotowywałby i wprowadzał do przedmiotów
kierunkowych. Zamiast poznawać po łebkach wiele zagadnień, można by wówczas wprowadzić
mocniejsze specjalizacje. Specjalizacje to kolejna rzecz warta poprawy - ostatnie półtora roku (studia
magisterskie) miały zaledwie dwa lub trzy przedmioty warte poświęconego im czasu, a dokooptowano
do nich bardzo nieciekawe, prowadzone po macoszemu fakultety, które nie miały żadnego związku ze
specjalizacją.
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
164
Dużo przedmiotów teoretycznych zamieniłbym na bardziej praktyczne, związane z nowszymi
technologiami. Zamiast na klasycznych metodach wytwarzania oprogramowania, położyłbym
zdecydowanie większy nacisk na zwinne metody wytwarzania oprogramowania. Więcej o testowaniu i
zapewnianiu jakości kodu (dokumentacja, która tak namiętnie tworzyliśmy nie zwiększa jakości
kodu...). Kursy z umiejętności miękkich do wymiany - szkolenia oferowane na rynku w tym zakresie są
nieporównywalnie lepsze.
Lepsza selekcja prowadzących, względem jakości kształcenia. Ze względu na niekompetencję
niektórych prowadzących część zajęć była zwykłą stratą czasu, nawet jeśli dotyczyły istotnej dziedziny.
Przydatne byłoby także połączenie części kursów na uczelni ze zdobywaniem uznawanych
certyfikatów.
Na pewno trzeba dostosowywać plan studiów do zmieniających się wymagań jakie stoją przed
absolwentami.
Na wykładach było za dużo teorii i historii, a zdecydowanie za mało prezentowania aktualnych
technologii i narzędzi. Przy realizacji projektów rzadko kiedy prowadzący znał najnowsze trendy i
narzędzia i sugerował ich wykorzystanie. Przedmiot Technologie Aplikacji Internetowych to super
pomysł, ale wykonanie było TRAGICZNE. Obecnie (od 3. roku studiów) pracuję w tej dziedzinie i
uważam, że powinno się kłaść znacznie większy nacisk na praktyczne zastosowanie wiedzy i
prezentację najnowszych technologii. Pracodawca rzadko kiedy potrzebuje teoretyka, za to ZAWSZE
pojawiają się pytania o praktyczne wykorzystanie poszczególnych technologii w projektach.
Napisanie programu przedmiotu "Inżynieria oprogramowania" od nowa, prowadzący ten przedmiot
powinni mieć prawdziwe doświadczenie z przemysłu IT.
Nauka technologii, które są faktycznie teraz używane, a nie były 20 lat temu. Egzaminy i kolokwia,
które faktycznie sprawdzają wiedzę/rozumienie tematu, a nie super szczegóły, których i tak się potem
już nie pamięta a można zawsze sprawdzić w Internecie, jak się rozumie o co chodzi w temacie.
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
165
Podstawą pracy programisty w dzisiejszych realiach jest wiedza, która na studiach była podzielona
między różne specjalności lub nie była w ogóle przekazana. Zagadnienia takie jak Spring, Hibernate, EJB
były POBIEŻNIE przekazywane tylko na jednym przedmiocie na specjalizacji sieciowej. Podobnie,
zaawansowane zagadnienia na temat baz danych nie były prezentowane osobom na specjalizacji
sieciowej. Powyższe zagadnienia to obecnie 80% potrzebnej do pracy wiedzy. Pozostała wiedza,
sieciowe/devops, współbieżność, analytics/OLAP, analiza tekstu, stanowią element ważny lecz rzadziej
wykorzystywany. Jeśli patrzeć na stanowiska pracy i specjalizacje na informatyce AGH to:
Administratorzy/Architekci baz danych to 2-3% organizacji IT. Administratorzy sieci komputerowych i
specjaliści od zabezpieczeń to 4% organizacji IT. Inżynierowie/Programiści/Architekci systemów to 8090% organizacji IT.W programie studiów nie było specjalizacji, która pokrywałaby wiedzę potrzebną dla
tej trzeciej grupy, na którą jest zdecydowanie największe zapotrzebowanie. Z obu dostępnych
specjalności studenci musieli na własną rękę uzupełniać braki, będąc jednocześnie pod dużym
naciskiem ze strony nauczycieli z przedmiotów, które będą im potem w pracy kompletnie
nieprzydatne. Mogę mieć tylko nadzieję, że obecna specjalność Inżynieria systemów informatycznych i
baz danych odpowiada lepiej na potrzeby rynku pracy. Z zagadnień, które obecnie są już popularne i
mam nadzieję, że są dobrze nauczane na kierunku Informatyka to:+ JavaScript, NodeJS, Grunt i inne
związane biblioteki+ Microservices+ HTML5+ Continuous Integration, Git, Jenkins, Continuous
delivery+ analytics/OLAP. Dodatkowo bardzo ważnym elementem biznesu IT są start-upy. Jest wiele
publikacji na temat zakładania takich firm, modelów ich funkcjonowania, sposobów zdobywania
funduszy. Na przykład: Lean Startup. Takie kształcenie również powinno być potraktowane poważnie
na studiach informatycznych, nie tylko jako półroczny obierak. Traktowanie tego jako zagadnienie na
studia ekonomiczne jest poważnym błędem. W Polsce mamy ogromną ilość świetnych informatyków
pracujących dla firm zagranicznych. Mamy natomiast bardzo małą liczbę start-upów, własnych
inicjatyw które przynoszą największe zyski dla kraju i obywateli. Bez tego zawsze będziemy tanią siłą
roboczą dla zachodnich firm.
Sposób prowadzenia projektów i zajęć :)
W pierwszej kolejności powinno się rozwijać umiejętność analitycznego myślenia. Umiejętności
praktyczne powinny być rozwijane samemu. Studia też powinny pozwalać na pracę zawodową.
Więcej praktycznych projektów np. z technologii webowych. Więcej porównań pomiędzy
technologiami - różnice, zalety, wady.
Więcej zajęć praktycznych z konkretnych trendów, najlepiej w postaci kursów obieralnych z
konkretnych zagadnień - np. zaawansowane wykorzystanie konkretnego frameworka czy języka
programowania (ale w PRAKTYCZNYCH zastosowaniach, najlepiej w formie laboratoryjnej /
projektowej w większej grupie). Takie zajęcia powinny się pojawiać już od drugiego - trzeciego
semestru. W mojej konkretnej pracy w obecnym momencie nie są mi potrzebne zagadnienia z
matematyki czy fizyki, które były podejmowane na pierwszych latach studiów - rozumiem, że mogą się
one przydać przy zagadnieniach technicznych, natomiast wprowadzenie osobnego kierunku, który nie
posiadałby tak dużego nacisku na zagadnienia teoretyczne, tylko bardziej na praktyczne, mogło by
zachęcić więcej osób do podjęcia studiów.
Więcej zajęć praktycznych, mniej teorii.
Większy nacisk na innowacyjność i nowe technologie. Wyższa jakość prowadzonych wykładów i
ćwiczeń, likwidacja przedmiotów anachronicznych, zajęcia w języku angielskim.
Większy nacisk na regularną pracę w zespole, ciągłe wdrażanie innowacji i nieustanny refactoring
projektu.
WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI
CERAMIKA
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
166
Więcej rysunku technicznego i obsługi urządzeń suwmiarka, mikrometr, średnicówki, klucze,
śrubokręty.
WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ CERAMIKI
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Inżynieria Materiałowa na wydziale WIMiC zbytnio angażuje się w kształcenie ceramiczne przez co
absolwenci nie są konkurencyjni w innych branżach. Brakuje większego nastawienia na mechanikę,
wytrzymałość materiałów, więcej na temat materiałów metalicznych, więcej zajęć z rysunku
technicznego (nie tylko na pierwszym semestrze!) brakuje zajęć z Catii lub Autocada. Plan zajęć jest
ułożony tak, że na pierwszych latach nie ma w ogóle zajęć za to na piątym roku jest ich tak dużo, że nie
jest się w stanie iść na 3 dni stażu. Największym jednak problem jest "przepychanie" bardzo słabych
osób. Na pierwszym roku powinny znowu być ustalone przedmioty, których niezdanie skutkuje
powtarzaniem roku. Jest rzeczą żenującą, że przepuszczane są na drugi rok osoby z dwoma lub więcej
warunkami (np. chemia + matematyka...). Skoro jest to wydział który szczyci się swoimi chemicznymi
tradycjami, niech chemia będzie wymagania do zaliczenia na pierwszym i drugim semestrze, inaczej
cały Kraków będzie dalej śmiał się z "Ceramiki" z której jak się płaci to nie da się wylecieć... może 6 lat
albo 7 ale i tak się zda... Gdyby ktoś wyleciał po pierwszym semestrze, pewnie zmieniłby uczelnię. Tak
samo pozwalanie na wskoczenie bezpośrednio na drugi semestr osobom, które wyleciały z pierwszego
semestru np. Fizyki technicznej (oraz innych kierunków) - przecież to patologia! Mam nadzieję, że ktoś
weźmie chociaż część z tych kwestii pod uwagę.
Kładłabym większy nacisk na naukę języków obcych, ukończyłabym studia zaocznie i szukała pracy
znacznie szybciej
Przeprowadziłbym wśród korporacyjnych pracodawców ankietę odnośnie tego co jest wymagane u
absolwentów do podjęcia pierwszej pracy a następnie stworzyłbym przedmiot "przygotowanie do
pracy w korporacji".
Studia magisterskie wybrałabym o kierunku bardziej ekonomicznym i związanym z zarządzaniem
Wszystko! nikomu nie polecam studiów na wydziale który skończyłam
WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
1. zbyt dużo teorii, a zbyt mało praktyki w trakcie roku akademickiego 2. w wielu wypadkach opieranie
zajęć o literaturę z lat 60/70-tych 3. specjalizacja właściwie na ostatnim roku studiów - głównie
przedmioty obieralne nie mające związku ze specjalizacją, zajęcia kierunkowe opierały się w 90% o
prezentacje wykonywane przez studentów, a nie prowadzących.
Bardziej praktycznej wiedzy niż teoretycznej. Więcej staży i możliwości poznania przemysłu.
Dostosowanie niektórych zajęć do obecnej technologii i zamaszynowienia w zakładach produkcyjnych.
Większy nacisk na inżynierię procesu. Zmienić okresy wyjazdów technologicznych z 1 roku na rok 5 (na
1 roku nie ma to najmniejszego sensu).
Formułę szkoleń językowych.
Mniej teorii a więcej praktyki. Niski poziom nauczania języków.
Po zdobyciu tytułu inż. kontynuowałbym naukę zaocznie
Studia nie przygotowują w praktyce do pracy w zawodzie.
Więcej praktyk
Więcej praktyk, staży ukazujących rzeczywistość produkcyjną w stosunku do teorii wykładanej na
studiach
więcej przedmiotów kierunkowych więcej wyjazdów technologicznych
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
167
Więcej zajęć dotyczących zarządzaniem personelem, komunikacją między ludźmi (przepływ informacji)
czy też związanych z umiejętnościami "miękkimi"
Więcej zajęć laboratoryjnych oraz podniesienie jakości sposobu prowadzenia zajęć
Więcej zajęć praktycznych, więcej praktyk, wykorzystanie programów komputerowych, zarządzanie
projektami oraz zarządzanie bazami danych.
Większa liczba praktyk.
WSZYSTKO - przede wszystkim przyjmowałabym mniej studentów na uczelnię, ponieważ potem
większość z nich fartem kończy studia bez żadnej wiedzy... później dostają po znajomości pracę i
zajmują stanowiska osobom, które np. uzyskały dyplom z wyróżnieniem, całe studia się starały a
niestety nie mają znajomości i co za tym idzie nie mają pracy...
Wybrałabym inny kierunek studiów.
Zwiększenie ilości godzin zajęć praktycznych ( laboratoryjnych).
Zwiększyłbym ilość zajęć praktycznych, praktyk i zajęć w terenie.
WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
Jeszcze mniej teorii, więcej praktyki
Kierunek Edukacja Techniczno - Informatyczna jest zbyt ogólny, ponieważ jest to mieszanina kierunków
informatyki, inżynierii materiałowej i metalurgii oraz pedagogiki. W związku z tym, absolwent nie jest
specjalistą w żadnej wyżej wymienionych dziedzin.
Kierunek studiów, zrobiłbym jakiś kurs
Więcej zajęć praktycznych a mniej teorii.
Więcej zajęć praktycznych.
WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
INFORMATYKA STOSOWANA
Bardziej aktualne dane w programach nauczania, bardziej kompetentni prowadzący przedmioty
związane z informatyką.
Dodałbym przedmiot ze wzorców projektowych, bardzo kluczowy którego nie miałem.
Konieczne są wyjazdy do firm z branży. Przez 5 lat uczyłem się o piecach hutniczych i nikt nigdy nie
zabrał mnie na wycieczkę do huty, abym miał okazję zobaczyć co tak naprawdę projektuję.
Możliwość zmiany profesora na prośbę całego roku danego kierunku (przypadek J.R -specjalista spraw
"Smoleńsk").
Na moim wydziale, zupełny brak realiów w odniesieniu do realnej pracy programistów, może 1-2
bardziej konkretne przedmioty, gdyby nie samokształcenie i wymiana wiedzy z kolegami byłoby
naprawdę ciężko znaleźć pracE. Wiadomo jaka jest specyfika wydziału , ale na przedmiotach na których
pisało się programy / programowało nikt nie przykłada uwagi co tak naprawdę jest wewnątrz, tylko co
program wypluwa . Samej metodologii, etapów wytwarzania, projektowania, testowania aplikacji i
zastosowania nowych technologii po prostu brak... ! (prosty przykład , w ciągu 5 lat nikt mi nawet nie
pokazał jakiegoś prostego ORMa do bazy danych, kontenera DI, testu jednostkowego ani np. metodyki
SCRUM (w praktyce!). Część starszej kadry nie nadąża, a młodym doktorantom się po prostu nie chce ,
żeby te zajęcia miały ręce i nogi.
Redukcja niepotrzebnych przedmiotów. Zwiększenie nacisku na jakość pracy wykonywanych w ramach
laboratoriów i ćwiczeń. Usunąłbym niekompetentnych profesorów i doktorów: prof. J. Rońda, dr. G.
Rojek i kilku innych.
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
168
SOLID, scrum, clean code jeśli chodzi o naukę programowania; nie pisać programów w stylu "byleby
działały".
Więcej bym się samodouczała.
Więcej praktyk, projekty biznesowe połączone z zajęciami
WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Student powinien zdawać sobie sprawę jakich umiejętności może wymagać przyszła praca - realne
praktyki zawodowe, lub dzielenie Praktyk ze studiami w trakcie trwania studiów, znacząco zmieniłoby
perspektywę studenta i zapewne zmotywowało.
Umożliwił studentom spawalnictwa ukończenie kursu IWE w trakcie studiów. Więcej zajęć
praktycznych najlepiej z ludźmi z przemysłu.
Więcej praktyk, staży, wyjazdów do firm. Wsparcie w podejmowaniu pracy. Lepsze studium języków
obcych - strasznie nie równy poziom. Wsparcie inicjatyw studenckich w czasie studiów sporo się uczą
organizując wyjazdy, juwenalia, konferencje niech to robią organizacja własnego czasu to dobra
umiejętność.
Więcej zajęć praktycznych i współpraca z firmami obowiązkowe odwiedziny na różnych działach.
Większej praktyki mniej teorii, zdecydowanie większy nacisk na przedmioty związane z inżynierią
materiałową a mniejsze na przedmioty 'poboczne'. Mniej seminariów i wykładów, więcej laboratoriów
i ćwiczeń. Praktyki zawodowe co wakacje.
Większy nacisk na nauczanie języków, większa ilość zajęć praktycznych.
Większy nakład na zajęcia praktyczne, współpraca uczelni z firmami, praktyki, wyjazdy, nacisk na naukę
j. obcych.
Wszystko
Zmieniłabym kierunek.
Zwiększyłbym ilość praktycznych zajęć (laboratoria/ćwiczenia) oraz samodzielnych projektów.
Podwyższyłbym poziom nauczania poprzez wyeliminowanie ściągania i nieuczciwych studentów.
Postawiłbym na więcej egzaminów zdawanych w formie ustnej niżeli testów czy pisemnych.
WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
METALURGIA
Dużo więcej zajęć praktycznych i wyjazdów do zakładów pracy związanych z kierunkiem kształcenia.
Kierunek, więcej języka obcego.
Podczas kształcenia mogłoby być więcej praktyk zawodowych w firmach, które w różny sposób
współpracują z uczelnią. Wydaje mi się, że praktyki zawodowe w znacznym stopniu ułatwiają
znalezienie pracy zgodnej z kierunkiem studiów.
Postawiłbym większy nacisk na aspekty zawodowe. Samo przygotowanie teoretyczne do zawodu jest
mocno niewystarczające i w większości dane są mocno przestarzałe i oderwane od praktyk
przemysłowych. Brak jest kierunkowych praktyk zawodowych i zajęć laboratoryjnych.
Więcej zajęć związanych z danym kierunkiem studiów, a mniej przedmiotów wymyślnych.
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
169
Większa współpraca z przemysłem. Zamiast zajęć w laboratoriach AGH powinny być zajęcia terenowe
w firmach współpracujących. Większy nacisk na języki obce. Poziom prowadzenia angielskiego był
żenujący. W przypadku Metalurgii Ekstrakcyjnej kluczowy byłby również język niemiecki o czym
napomknął jeden z prof. na magisterce. Więcej osób z kadry uczących z pasją jak prof. Łędzki i prof.
Falkus, którzy przekazują wiedzę istotną z perspektywy dalszej kariery a nie przekazują inf. sprzed 20
lat np. procesy wytwarzania które od x lat już nie są stosowane.
WYDZIAŁINŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
1. Podejście prowadzących do zajęć i studentów. Prowadzący za mało wymagają. 2. Większa
współpraca z biznesem. Uczelnie zostają w tyle z nowościami w porównaniu co się dzieje w
technologiach. 3. Język obcy - według 95% opinii studentów. poziom kształcenia przez studium j.
obcych jest ŻENUJĄCY i poniżej poziomu licealnego.
Część przedmiotów ma nielogiczną kolejność: między przedmiotami powiązanymi, które powinny
występować jeden po drugim w kolejnych semestrach, pojawiają się semestry przerw w kształceniu w
danej dziedzinie.
Mniej niepotrzebnej teorii a więcej praktyki.
Odmłodziłbym kadrę.
Pewnie nic z tych rzeczy nie zostanie wprowadzonych w życie, ale i tak napiszę: Zrobić przegląd
przedmiotów i programu nauczania na kierunku informatyka w celu usunięcia powtarzających się
przedmiotów tylko z różnymi nazwami. Skupić się przez studia na jednym konkretnym programie do
projektowania 3D. Lepiej nauczyć się jednego poprzez wprowadzanie coraz to trudniejszych
elementów, a nie uczenie podstaw w 4-5 różnych. Poznanie jednego programu w zaawansowanym
stopniu pozwała dużo łatwiej na zmianę na program konkurencji, to kwestia tylko paru dni. Uczelnia
powinna nadążać za zmianami na rynku. Po co męczyć studentów archaicznym interfejsem programów
z lat 90 jeżeli technologia przez 25 lat poszła do przodu i wiele rzeczy teraz łatwiej można zrobić. Nie
mam na myśli tu drogiego oprogramowania. Jest dużo nowych, opensourcowych odpowiedników,
które nie ustępują komercyjnemu oprogramowaniu ale dużo lepiej się sprawdzają niż komercyjne
oprogramowanie sprzed X lat. Uczelnia powinna umożliwić studentom jakąś alternatywę do
wybranego kierunku, nie poprzez 1 przedmiot obieralny na 1 semestrze, a np. kontynuowanie go przez
2-4 semestry w celu zdobycia czegoś więcej niż podstaw. Mogło by to być realizowane z innymi
wydziałami. Np. dla studentów automatyki - alternatywa w postaci powiedzmy nauki wybranego
języka programowania. Albo np. elementy budownictwa - np. urządzenia w automatyce budynków,
audio-video itp. I ten wybór powinien być, a nie, że władze katedry od wybranego kierunku studiów
zarządzają, że i tak przedmiot obieralny nie wystartuje bo prowadzący nie ma czasu i wybiera
przymusowo 2, czy studentom się one podobają czy nie. Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca.
Jeżeli prowadzący nie będzie miał czasu, przedmiot w ogóle na liście nie powinien się pojawić.
Poszczególne katedry powinny podjąć współpracę z firmami z branży. To przyniesie wspólne korzyści.
Taka firma może pokazać studentom RZECZYWISTE zastosowania teorii przedstawianej na studiach,
dzięki czemu studenci są przygotowywani na to czego od nich oczekuje pracodawca, a firma zyskuje od
razu studentów przygotowywanych do wykonywania zadań w takiej firmie. Dzięki czemu uczelnia
zyskuje od razu preferencje w wyborze ich studentów na rynku pracy - czym można się pochwalić w PR,
że to 'nasi studenci są wybierani', a studenci tą świadomość, że czeka na nich od razu praca po
skończeniu studiów. Sytuacja win-win. I nie chodzi o samą współpracę z producentami sterowników
PLC jak to ma na imirze, co się bardzo ceni, tylko chodzi o firmy, które te sterowniki wykorzystują do
projektowania np. linii produkcyjnych lub do automatyki budynkowej. Ostatnia rzecz: nie rozumiałem
nigdy fenomenu, że w pawilonie B2 (czyli budynek WIMIR), nie było dla nas sal wykładowych. Dla
własnych studentów. A jakimś cudem sale wykładowe wynajmowane były studentom z innych
wydziałów, przez co nasz rok musiał przychodzić o bardzo nieatrakcyjnych porach jak 20, pomimo, że
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
170
nasze zajęcia dałoby się zrobić o 14, ale nie było takiej możliwości bo np. studenci z socjologii mieli
wynajętą od IMIRu salę.
Powinien być zdecydowanie większy nacisk na praktykę. Było za dużo teorii..
Słaby poziom nauki języków obcych.
Stanowczo powinno kłaść się większy nacisk na przedmioty stricte zawodowe, takie jak:programowanie PLC,- Obsługa maszyn CNC,- Programowanie maszyn/robotów,- Projektowanie wszelkiego rodzaju programy wspomagające jak: Pro Engineer, Solid Works,- sterowanie
pneumatyczne/hydrauliczne,- każdy student powinien dostawać semestralny bądź roczny projekt do
wykonania w praktyce (bezsensowne są projekty teoretyczne).
Więcej kontaktów z życiem tj. z firmami , szkolenia (nawet zewnętrzne), móc zobaczyć/dotknąć
przemysłu, tysiąckrotnie większy nacisk na język/języki (podstawa w dzisiejszym rynku pracy),
spotkania z absolwentami, którzy mogliby opowiedzieć co tak rzeczywiście jest potem ważne po
studiach.
Więcej praktyk studenckich
więcej praktyki, zajęcia laboratoryjne w mniejszych grupach, lepiej przygotowani prowadzący
Więcej programowania, nowych technologii
Więcej zajęć laboratoryjnych. Dodatkowo pokazanie zdobywanej wiedzy w praktyce często
rozwiązywało się tylko zadania teoretyczne
Więcej zajęć praktycznych - samodzielny montaż i uruchamianie stanowisk, podłączanie zespołów,
praktyki w firmach itp.
Więcej zajęć praktycznych oraz praktyk w przemyśle.
Więcej zajęć praktycznych uwidaczniających praktyczne wykorzystywanie zdobytej wiedzy w różnych
obszarach przemysłu.
Więcej zajęć praktycznych w mniejszych grupach.
Więcej zajęć praktycznych, mniej teorii i wzorów do zapamiętania.
Więcej zajęć praktycznych. Kursy opracowywane w ten sposób, aby przygotowywać człowieka do pracy
w przemyśle. Rozpoznanie ze strony uczelni czego tak naprawdę potrzebuje przemysł. Przemysł
potrzebuje praktycznych umiejętności a nie teorii.
Więcej zajęć praktycznych. Więcej programowania. Więcej sterowników PLC na tym kierunku. Więcej
budowania czegoś od podstaw a nie podsuwania gotowych rozwiązań które mają być zmodyfikowane.
Np. dostawaliśmy plc już skonfigurowane, zamiast przechodzić przez konfiguracje i protokoły
komunikacyjne urządzeń.
Większość pracy w okolicy Krakowa jest związana z produkcją. Potrzebne są przedmioty związane z
Lean Manufacturingiem, narzędziami six sigma i innymi obszarami spotykanymi na produkcji.
Zajęcia praktyczne, przytaczanie przykładów do czego zdobywana wiedza może się przydać, więcej
elektryki.
Zbliżenie treści zajęć praktycznych do zajęć wykonywanych podczas pracy w przemyśle.
Zbyt dużo teorii, za mało praktyki.
Znacznie więcej praktyki i zagadnień stosowanych w przemyśle. Mniej przedmiotów czysto
teoretycznych jak identyfikacja procesów technologicznych itp. gdzie operuje się na skomplikowanych
wzorach i wszystko zapomina się po miesiącu.
Zwiększenie godzin laboratoryjnych, realizacja programowania PLC na maszynach przemysłowych.
WYDZIAŁINŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
171
1. Język angielski techniczny 2. środowisko CAM/CAD
1. Więcej zajęć praktycznych zamiast tak dużej ilości wiedzy teoretycznej. 2. Program bardziej
dostosowany do współczesnych realiów pracy w przemyśle np. zdecydowanie więcej godzin
poświęconych oprogramowaniu do modelowania 3D i rysunku (np. Solid Edge, Catia, AutoCad) oraz
różnego rodzaju analiz wytrzymałościowych (np. Femap, Robot). Istotne jest wg mnie również, żeby
student już na studiach wiedział w jaki sposób w praktyce dobiera się napęd, przekładnie łańcuchowe
czy inne.
Brakowało przedmiotu w rodzaju planowania kariery zawodowej - tzn. po ukończeniu studiów nadal
nie wiedziałem jaki wybrać zawód/pracę.
Dodałbym więcej praktyki tj.: dał studentom projekty jakie rozwiązuje się w firmach.
Już zostało to napisane. Więcej praktyki mniej teorii. Większy nacisk na języki obce. To ze na
technicznej uczelni nie ma dobrego poziomu języka to jakiś śmiech na sali.. totalna porażka..
Należałoby zwiększyć nacisk na zajęcia praktyczne na AGH, które umożliwiłyby studentom samodzielne
wykonywanie projektów technicznych, a przez to zwiększenie ich doświadczenia i umiejętności w tym
zakresie.
Nowe materiały dydaktyczne dla studentów w języku polskim, nie Radzieckim, remont kreślarni w B-2
Odsunąłbym od prowadzenia zajęć zgorzkniałych, zatwardziałych Profesorów, którzy stracili kontakt z
rzeczywistą inżynierią i nie idą z biegiem czasu, zostając w tyle za wciąż udoskonalającą się technologią.
Zwiększyłbym ilość laboratoriów, które nie polegałyby na przepisywaniu sprawozdań z tablicy, ale na
rzeczywistym działaniu studentów. Zajęcia projektowe (PKM itd.) powinny być prowadzone przez ludzi
kompetentnych (czyt. dr Maziarz, dr Łukasik), a nie przez osoby potrafiące rozdać tematy krążące
wśród studentów od 10 lat i nie potrafiące nawet ich rzetelnie sprawdzić. Przyłożyłbym większy nacisk
na zajęcia z języków obcych (1 to zdecydowanie za mało).
Program praktyk
Przedstawienie możliwości pracy w szerszym spektrum stanowisk, niż jest to na uczelni. Np działy
zakupów w korporacjach często są obsadzone przez osoby z wykształceniem technicznym o czym nigdy
się nie wspomina w trakcie kształcenia - co po części ogranicza możliwości poszukiwania pracy w tych
działach gdyż nikt nigdy tam nie szuka.
Redukcja przedmiotów bezsensownie wypełniających czas. Dodanie przedmiotów wprowadzających w
nowe technologie stosowane w zakładach pracy. Przedmioty językowe powinny być przez cały okres
studiów a nie 2 lata. To jest największa paranoja. Po 3 letniej przerwie wrócenie do płynności
mówienia jest bardzo trudne. Wychowanie fizyczne również przez cały okres studiów powinno być w
planie zajęć. Bez zwolnień.
W trakcie studiów inżynierskich wprowadziłbym zajęcia dotyczące zarządzania projektami.
Więcej godzin zajęć z programami cadowskimi oraz dostępność do oprogramowania środowiska
cadowskiego, zmodernizował i zwiększył ilość sprzętu dostępnego dla studentów np. maszyny do
obróbki materiałów. Więcej praktyk oraz możliwości rozpoczęcia pracy w firmach zewnętrznych
zapewnionych przez uczelnię.
Więcej praktyk studenckich
Więcej praktyki i wiedzy bezpośrednio z przemysłu
Więcej praktyki, mniej teorii.
Więcej zajęć praktycznych
Więcej zajęć praktycznych i przedmiotów, na których można by poznać narzędzia wykorzystywane w
przemyśle (CATIA, NX).
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
172
Więcej zajęć praktycznych zadania z wytrzymałości materiałów i mechaniki powinny być definiowane
jako rzeczywiste warunki a nie nic nie dające liczby i ramy.
Więcej zajęć praktycznych, mniej tablicowych.
Więcej zajęć praktycznych.
Większa ilość zajęć z oprogramowania CAD/CAM połączona z praktyką na maszynach.
Większy nacisk na projektowanie w programach 3D
Większy nacisk na zrozumienie nauczanych zagadnień a nie na ich ilość i bezmyślne uczenie na pamięć.
Wybór ścieżki kształcenia na II stopniu studiów poprzez samodzielny wybór przedmiotów adekwatnych
do zainteresowań zawodowych.
Zdecydowanie więcej praktyk w przemyśle, więcej godzin zajęć z przedmiotów kierunkowych a mniej
np. z ochrony środowiska.
Zmiana kierunku studiów lub przynajmniej specjalności.
Zwiększenie ilości zajęć z PKM i Wytrzymałości materiałów.
Zwiększenie liczby zajęć praktycznych/laboratoriów.
WYDZIAŁINŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI
MECHATRONIKA
Dostosowanie programu nauczania do zapotrzebowania rynku pracy. Nałożyłbym większy nacisk na
przedmioty elektroniczne oraz programowanie obiektowe w językach z rodziny C++. Zdecydowanie
mniej Matlaba i powtarzanej w koło teorii robotyki.
Kładłabym większy nacisk na łączenie wiedzy z różnych przedmiotów. A i również podwyższyłabym
poziom nauczania zarządzania projektami, bo jednak prowadzący przychodzący na 2 zajęcia z 15 i brak
wykładów to chyba nie jest to jak uczelnia chce żebym tak ważny przedmiot pamiętała. I upewniłabym
się że pracownicy są na uczelni żeby kształcić studentów i robią to zamiast mieć dodatek do pracy w
firmie profesora. Zarządziłabym też więcej praktyk wakacyjnych i zadbała o współpracę z przemysłem.
Myślę że część przedmiotów była prowadzona na skróty lub przez archaicznych profesorów
oderwanych od rzeczywistości. Zdarzali się również osobnicy nieprzyjemni. Część przedmiotów nie była
specjalnie przydatna ani związana z kierunkiem studiów
Powinna być bliższa relacja student - doktor/profesor. Mniej biurokracji. Więcej obieralnych
przedmiotów ale nie takich, na których nic się nie dzieje albo są zakładane a laboratoriów nie ma.
Często piękne nazwy przedmiotów a tu się okazuje wielkie nic i kreślenie po tablicy. Więcej praktyk.
Uczelnia powinna nawiązać praca z kilkoma firmami. Wymiany między innymi uczelniami itd.
Program dostosowany bardziej do zapotrzebowania rynku pracy. Uaktualnienie zagadnień
przestarzałych. Więcej przykładów z techniki. Ogólnie mówiąc uważam że podstawa teoretyczna
przekazana mi na studiach jest pomocna, jednak wszelkie ćwiczenia praktyczne (np. przede wszystkim
z rysunku technicznego i zasad projektowania) znacznie odbiegają od rzeczywistości. Już na pierwszej
rozmowie kwalifikacyjnej mój przyszły kierownik zauważył, że mam sporą wiedzę teoretyczną, ale
brakuje praktyki.
Przede wszystkim więcej praktyki. Więcej pracy ze sprzętem i prawdziwymi problemami inżynierskimi,
zajęcia teoretyczne są bardzo ważne, ale powinny być zawsze korelowane i wyjaśniane w jaki sposób
odnosi się to do praktyki - często tego brakowało. Więcej ambitnych i odpowiedzialnych projektów
semestralnych zlecanych studentów przy jednoczesnym umożliwieniu im swobodnego dostępu do
laboratorium i oprogramowania.
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
173
Realizacja większej ilości projektów z różnych przedmiotów (indywidualnych lub w małych grupach).
Większa ilość zajęć w laboratoriach. Tematyka studiów 1 (Mechatronika) i 2 (Mechatronika) na AGH
były, w niektórych przypadkach niemal identyczne, zatem przedmioty te na studiach magisterskich
niewiele wnosiły. Brak pomysłu na prowadzenie niektórych przedmiotów na 2 stopniu (mgr).
Studia powinny być bardziej praktyczne, studenci powinni odbywać więcej praktyk w firmach, co
pozwala nabyć umiejętności praktyczne.
Więcej praktyk organizowanych przez uczelnie. Więcej pracy praktycznej podczas studiów.
Więcej praktyki, mniej teorii. Studenci powinni zdobywać wiedzę praktyczną w trakcie realizowanie
projektów od początku do końca. To znaczy od planowania do wyrobu gotowego produktu. Po co uczyć
się formułek, które i tak się zapomina, a znajduje w Internecie lub książkach, kiedy są potrzebne. Nie
chodzi mi o to , aby w ogóle się ich pozbyć. Ale zamiast pracować w kole naukowym lub jakimś
projekcie, człowiek zarywa noce na coś z czego nie ma pożytku w pracy.
Więcej zadań praktycznych (grupy maksymalnie 2-3 osobowe, a nie 5-8). Prowadzący, którzy deklarują
się na prowadzenie zajęć po angielsku powinni biegle posługiwać się tym językiem.
Więcej zadań praktycznych, wraz z wykonaniem fizycznym projektu
Więcej zajęć praktycznych
Więcej zajęć praktycznych
Więcej zajęć praktycznych, więcej nauki języków obcych, więcej "wycieczek" po zakładach
przemysłowych, więcej spotkań z pracodawcami.
Większy nacisk na zdobywanie wiedzy praktycznej i praktyki zawodowej
Zajęcia powinny być bardziej praktyczne i tym samym lepiej przygotowywać do pracy zawodowej.
Zmiana programów kształcenia by zwiększyć liczbę zajęć praktycznych, szczególnie na poziomie
studiów inżynierskich. Próba nawiązania współpracy z sektorem biznesowym i możliwość rozwoju staży
partnerskich (tak jak to ma miejsce np. w Poznaniu w przypadku zakładów Volkswagena).
Zmieniłbym "Starą gwardię profesorów". Proponowałbym więcej wymagać od studentów ale
egzekwować to w sensowny sposób nie przez dziwne widzimisię ekipy prowadzącej. Więcej kontaktu z
pracodawcami, mniej komuny w zarządzaniu.
Zwiększyć nacisk na języki obce oraz informatykę. Mam tu na myśli przede wszystkim języki
programowania obiektowego.
WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Dodałbym rozbudowane szkolenie z Excel VBA oraz podstawy w zarządzaniu projektami
Dodanie zajęć związanych z programami dla inżynierów np. Catia, AutoCad. Zmniejszenie udziału
badań laboratoryjnych nad monokryształami oraz innych silnie wyspecjalizowanych przedmiotów,
których nie spotyka się poza AGH. Dodanie zajęć związanych z materiałoznawstwem oraz praktycznym
zastosowaniem jak i dostępnością na rynku materiałów metalicznych. Zagadnienia związane z korozją
metali.
Więcej fizycznego obcowania z prawdziwymi materiałami na ćwiczeniach i laboratoriach. P.S. pensji w
pytaniu o wzrost zarobku brutto miałam na myśli podwyżkę o 4.50 zł na godzinę.
Więcej zajęć praktycznych: zapewnienie praktyk studenckich przez 1 miesiąc wakacji przez kilka lat z
rzędu. Zapewnienie możliwości uczestniczenia w szkoleniach oprogramowania niezależnie od wydziału,
możliwość szerszego doboru zajęć.
WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
174
METALURGIA
Przedmioty związane budową maszyn, przedmioty specjalistyczne z wykorzystaniem informacji z
przemysłu - najnowsze osiągnięcia w danej branży + kursy obsługi oprogramowania CAD/CAM
Stawiać większe wymagania studentom, zmienić system nauczania języków obcych. Uczyć języka
technicznego!
więcej praktyki, a nie sama teoria
WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Moim zdaniem powinien być większy nacisk na przedmioty inżynieryjne typowo techniczne, a nie
przedmioty teoretyczne związane z zarządzaniem, bo wiedza teoretyczna jest ulotna, a jak trzeba to
można zawsze ją znaleźć, gdy wie się gdzie jej szukać. O wiele większą wartość mają umiejętności,
które na studiach technicznych powinny zostać nauczone.
Więcej zajęć praktycznych, wycieczki dydaktyczne do zakładów pracy, dodatkowa pomoc w
organizowaniu bezpłatnych staży w firmach produkcyjnych, lepsza dostępność do kursów językowych
oraz wyższy ich poziom.
Zmieniłbym wszystkich niekonkretnych wykładowców i osoby, które nie podchodziły sumiennie do
studentów.
WYDZIAŁ MATEMATYKI STOSOWANEJ
MATEMATYKA
Bardzo często w trakcie studiów traktowana byłam niepoważnie. W dodatku studia tylko pośrednio
przygotowują do pracy.
W wielu momentach w pracy zawodowej oraz na studiach doktoranckich widzę jak mało wiem w
jakiejś konkretnej dziedzinie matematyki, choć uważam ze powinnam wynieść taką wiedzę po studiach.
Konkretnie jeżeli chodzi o matematykę to uważam, ze ludzie po Uniwersytecie Jagiellońskim po
matematyce mają dużo większą wiedzę zarówno praktyczną jak i teoretyczną.
Więcej praktyki, mniej teorii
Więcej zajęć praktycznych.
Więcej zajęć z zakresu instrumentów na rynku, wiedza praktyczna nie tylko matematyczna wycena.
Więcej zajęć, które mają praktyczne zastosowanie.
Większy nacisk na programowanie
Większy nacisk na soft skille, promowanie różnych kursów czy też zajęć w tym zakresie: rozmowy
kwalifikacyjnej, radzenie sobie ze stresem czy konfliktami, zarządzanie własnym czasem. Promowanie
proaktywnej postawy wśród studentów. Większe pokazywanie jak daną wiedzę można wykorzystać w
różnych obszarach zawodowych.
Większy nacisk na zajęcia praktyczne. Więcej zajęć z języka i na wyższym poziomie.
Zmiana dotycząca stricte programu studiów: przedmiot "topologia" powinien pojawić się na I stopniu.
Dodatkowo więcej zajęć praktycznych (szczególnie z wykorzystaniem komputerów). Większy nacisk na
umiejętność programowania (na dowolnej specjalizacji) - wprowadzenie konieczności wykonania kilku
projektów zaliczeniowych.
Zwiększyłabym ilość praktyk/staży podczas studiów.
WYDZIAŁ ODLEWNICTWA
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
175
METALURGIA
AGH skupia się cały czas na przestarzałych technologiach, praktycznie niestosowanych już w
przemyśle.
Większe doświadczenie kładzione na pracę w przemyśle a nie laboratoria na wydziale oderwane od
rzeczywistości.
Większy nacisk na rysunek techniczny.
WYDZIAŁ WIERTNICTWA, NAFTY I GAZU
GÓRNICTWO I GEOLOGIA
Mniej zajęć teoretycznych więcej praktycznych.
O wiele więcej praktyki zamiast czasami zupełnie niepotrzebnej teorii.
Obowiązkowe praktyki zawodowe, które uczelnia pomaga zdobyć. Częstsze wyjazdy w teren, mniej
przedmiotów które się powtarzają.
Więcej praktyk terenowych, które byłyby obowiązkowe od pierwszego roku studiów
Więcej zajęć praktycznych - laboratoria, zajęcia na oprogramowaniu będącym w branży, oraz więcej
możliwości praktyk podczas studiów.
Więcej zajęć praktycznych, obowiązkowe praktyki zawodowe, na których praktykant pracuje, a nie
tylko przygląda się.
Większy nacisk na staże, praktyki. Więcej wykładów prowadzonych przez ludzi z branży.
Większy nacisk na znajomość języka obcego i możliwość nauki w całym okresie studiów.
Zdecydowanie więcej praktyki z urządzeniami wykorzystywanymi w przemyśle, zaznajamianie się z
nimi w praktyce, więcej laboratoriów z przedmiotów wiodących, ćwiczenia z zarządzania ludźmi.
Zwiększenie nacisku na poznawanie Excela (zwłaszcza VBA). Trochę więcej języka angielskiego,
statystyki (niepewność pomiaru).
Zwiększenie świadomości studentów względem wpływu zajęć ponadprogramowych/praktyk na szanse
przyszłego zatrudnienia.
Powinno być więcej możliwości konfrontacji wiedzy zdobytej na uczelni z praktyką w terenie np.
Uczelnia powinna organizować praktyki wakacyjne, posiadać bazę firm, z którymi współpracuje i tam
kierować nawet na wolontariat studentów. Czas trwania praktyki minimum 1 miesiąc.
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
ZARZĄDZANIE
Częstsze praktyki, Erasmus.
Języki na bardzo słabym poziomie.
Nauka języka obcego od pierwszego roku, tak aby nastąpiła kontynuacja po maturze.
Powinny być nauczane 2 języki obce na innych uczelniach to standard.
Umożliwiłbym dokończenie studiów na drugim stopniu kierunku Informatyka i Ekonometria!
Ważna jest strona praktyczna tzn. nauka programów, które wykorzystują firmy z danej branży.
WIĘCEJ PRAKTYKI W DZIEDZINIE KSIĘGOWOŚCI, RACHUNKOWOŚCI. PRACA NA PROGRAMACH
KSIĘGOWYCH
Więcej zajęć językowych
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
176
Większość przedmiotów trwała jedynie przez semestr, a to za mało czasu żeby się nauczyć czegoś
konkretnego. Powinna być opcja wyboru przedmiotów jak na UJ, żeby każdy się od początku studiów
specjalizował w tym, co go interesuje.
Większy nacisk na wykorzystywanie wiedzy w praktyce. Nauka samodzielnego nieszablonowego
myślenia
Wywalił tak z 1/3 ówczesnego Wydziału Zarządzania ponieważ siedzą tam ludzie którzy robią karierę
lub zbijają bąki czy cokolwiek innego ale nie uczą/kierują studentami, natomiast oceny są tak
wystawiane, aby pokrywały się z rozkładem Gaussa, a nie z rzeczywistymi umiejętnościami studentów.
Za mało jest realnych praktyk by nabyć doświadczenie.
Zajęcia były suche, teoretyczne, przychodząc na praktyki w księgowości, a będąc po kierunku
"Zarządzanie finansami" i licznymi wykładami z p. Dyduch, ćwiczeniami z p. Surowiec niestety moja
wiedza, pomimo niezłych (4.5 - 5.00) wyników na studiach i przygotowywania się do zajęć mocno
odbiegała od praktyki. Na samej uczelni widziałabym kilka innych kierunków, które teraz wybrałabym,
niekoniecznie finanse.
Zdecydowanie zrezygnować z recytowania regułek. Nacisk na praktykę, samodzielne myślenie,
odwiedzanie innych firm,
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Mam braki z mikro i makro ekonomii. Sposób prowadzenia wykładów. Uczymy się pisać na etapie
szkoły podstawowej tak więc 1,5 g wykładu, na którym przepisujemy z tablicy mija się z celem.
Program kształcenia. Większa ilość zajęć praktycznych. Dostosowanie oprogramowania
wykorzystywanego do celów kształcenia do zapotrzebowania na rynku pracy.
Przede wszystkim należy odwrócić proporcje z zakresu nabywania wiedzy teoretycznej i praktycznej.
Jako student spędziłem setki godzin na sali wykładowej, które można było wykorzystać na praktyczne
doświadczenia zawodowe. Uczelnia (WZ) praktycznie nie ma podpisanych ŻADNYCH umów w
przedsiębiorstwami, w których studenci mogliby odbywać praktyki oraz realizować projekty. Należy
zacieśnić współprace z sektorem przedsiębiorstw, co w przypadku uczelni technicznej powinno być
oczywiste, a z racji lokalizacji Krakowa nie aż tak trudne. Program kształcenia wielu prowadzących jest
przestarzały i oparty w 90% na teorii (W. Kubiński). Dodatkowo należałoby zrewidować poziom
szczegółowości prowadzenia przedmiotów oraz ich dobór. Część z nich należałoby uszczegółowić
(procesy produkcyjne, PIESP, Zarzadzanie strategiczne...), a część znacząco ograniczyć
(psychologia(sic!), ekologia, marketing) oraz przyjrzeć się sposobowi prowadzenia przedmiotów przez
prowadzących, którzy w znacznej większości są niedostatecznie zaangażowani w swoją pracę (W.
Kubiński, J. Obrzud, A. Sala). Ogólnie rzecz ujmując, mój kierunek można skończyć, nie widząc na oczy
jak wygląda proces produkcyjny oraz nie będąc na hali produkcyjnej, a problematykę studiowanego
obszaru znając tylko ze slajdów i ćwiczeń przy tablicy. Uważam taką sytuację za niedopuszczalną w
przypadku kierunku, który się kończy nadaniem tytułu inżyniera.
Przedmioty na studiach na Wydziale Zarządzania powinny być lepiej skoordynowane pod kątem
powtarzania tych samych treści na kilku przedmiotach. Wiedza powinna być bardziej szczegółowa, a
nie ogólnikowa (mam na myśli przedmioty zawodowe). Jeśli chodzi o przedmioty ogólne, zwłaszcza w
pierwszej fazie studiów, to uważam, że wiedza powinna być bardziej rzetelnie egzekwowana - uczelnię,
która chce się szczycić mianem jednej z najlepszych uczelni technicznych w Polsce powinna
reprezentować kompetentna kadra i świadomi absolwenci.
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
177
W Państwa dalszym kształceniu proszę położyć znaczny nacisk na staże, praktyki oraz - przede
wszystkim - bardzo dużą ilość zajęć czysto praktycznych na uczelni. Moim zdaniem, AGH porusza zbyt
wiele tematów tylko i wyłącznie w teorii, zaniedbując jednocześnie kompetencje twarde niezbędne do
podjęcia pracy. Zadowala duża ilość laboratoriów, ale to nie wystarczy - konieczne jest praktyczne
przedstawienie zagadnień (charakterystycznych dla danego kierunku studiów), które student powinien
znać (obecnie przeważa niestety wiedza książkowa). Dodatkowo proszę kłaść zdecydowanie większy
nacisk na kształcenie językowe - konieczne są konkretne ćwiczenia (np. sporządzanie dokumentacji
technicznej czy pism/prezentacji charakterystycznych dla danego kierunku kształcenia, umiejętność
przedstawiania wyników oraz przeprowadzania analiz) oraz kształcenie w zakresie słownictwa
technicznego. Dziękuję.
Więcej praktyki (zadania, case'y). Dodatkowe szkolenia w czasie studiów.
Więcej umiejętności praktycznych, nie tylko prawo Ohma czy wzory na obliczanie oporu, ale jak
podłączyć zwykłą wtyczkę do kabla. Będąc inżynierem musiałem sie z YouTube uczyć jak podłączyć
kable w lampie z Ikei... pozdrawiam.
Więcej zajęć laboratoryjnych z zakresu baz danych, logistyki, produkcji, jakości. Mniej godzin
poświęconych na zajęcia humanistyczne jak socjologia, psychologia.
Większy nacisk na praktyczne umiejętności - rozwiązywanie case'ów, analiza danych, rozwój
umiejętności analitycznych oraz narzędzi do tego wykorzystywanych np. Excel, SAP, SQL....
Wydział Zarządzania - wprowadzenie większej ilości przedmiotów specjalistycznych, niektóre bardzo
istotne zajęcia prowadzone były przez niewyspecjalizowaną kadrę, wprowadziłabym więcej zajęć
praktycznych - laboratoriów.
Wyrzuciłbym z programu kształcenia wszystkie miękkie przedmioty na kierunkach inżynierskich, są
całkowicie zbędne.
Zdecydowanie więcej współpracy AGH z przemysłem. Z mojego doświadczenia i rozmów ze znajomych
ze studiów wynika, że dużo łatwiej jest znaleźć pracę osobie, która po ukończeniu studiów ma już
doświadczenie zawodowe (choćby praktyki/staż na część etatu). Dobrym rozwiązaniem byłoby zaliczać
część przedmiotów (np. 20-30%) jako praca w firmie na prawdziwym projekcie.
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
178
Spis tabel
Tabela 3.1. Liczba respondentów w I i II etapie badań. Rozkład liczbowy i procentowy. ....................... 5
Tabela 3.2. Liczba respondentów według wydziałów. Absolwenci 2012/2015. Rozkład liczbowy i
procentowy. ............................................................................................................................................ 6
Tabela 3.3. Struktura próby ze względu na płeć. Absolwenci 2012/2015. Rozkład liczbowy i procentowy,
N=1086. ................................................................................................................................................... 7
Tabela 5.1. Status zawodowy. Absolwenci 2012/2015. Rozkład liczbowy i procentowy. ...................... 9
Tabela 5.2. Status zawodowy. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład liczbowy i procentowy. ............ 11
Tabela 6.1. Status prawny zatrudnienia. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład liczbowy i procentowy.
............................................................................................................................................................... 13
Tabela 6.2. Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2012/2015. Rozkład liczbowy i procentowy.
............................................................................................................................................................... 14
Tabela 6.3. Profil branżowy firm zatrudniających absolwentów AGH 2012/2015. .............................. 17
Tabela 6.4. Lokalizacja zatrudnienia – Polska. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład liczbowy i
procentowy. .......................................................................................................................................... 20
Tabela 6.5. Lokalizacja zatrudnienia – zagranica. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład liczbowy i
procentowy. .......................................................................................................................................... 21
Tabela 6.6. Lokalizacja zatrudnienia według wydziałów. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład liczbowy
i procentowy.......................................................................................................................................... 23
Tabela 6.7. Wysokość zarobków. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład liczbowy i procentowy......... 26
Tabela 6.8. Wysokość zarobków według wydziałów. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład liczbowy i
procentowy. .......................................................................................................................................... 27
Tabela 6.9. Zmiana pracy od momentu ukończenia studiów w 2012 roku. Absolwenci 2012/2015.
Rozkład liczbowy i procentowy. ............................................................................................................ 28
Tabela 6.10. Przyczyny zmiany pracy. Absolwenci 2012/2015. Rozkład liczbowy i procentowy, N=502.
............................................................................................................................................................... 29
Tabela 6.11. Migracje zawodowe. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład liczbowy i procentowe. ...... 32
Tabela 6.12. Awans i rozwój zawodowy. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład liczbowy i procentowy,
N=936. ................................................................................................................................................... 32
Tabela 6.13. Trudności w pracy zawodowej wynikające z niedostatecznej wiedzy, umiejętności lub
kompetencji społecznych. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład liczbowy i procentowy. .................. 33
Tabela 6.14. Edukacja w latach 2012-2015. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład liczbowy i
procentowy. .......................................................................................................................................... 34
Tabela 6.15. Kontynuacja nauki po ukończeniu studiów – rodzaj studiów. Absolwenci AGH 2012/2015.
Rozkład procentowy, N=141. ................................................................................................................ 35
Tabela 6.16. Podnoszenie kwalifikacji – kursy, szkolenia, samokształcenie. Absolwenci AGH 2012/2015.
Rozkład liczbowy i procentowy, N=936. ................................................................................................ 36
Tabela 6.17. Podnoszenie kwalifikacji – formy dokształcania. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład
liczbowy i procentowy, N=670. ............................................................................................................. 37
Tabela 7.1. Klasyfikacja działalności gospodarczej. Absolwenci 2012/2015. Rozkład liczbowy. .......... 39
Tabela 7.2. Lokalizacja działalności gospodarczej. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład liczbowy. ... 42
Tabela 7.3. Wysokość dochodów z działalności gospodarczej. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład
procentowy, N=96. ................................................................................................................................ 43
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
179
Tabela 7.4. Wykorzystanie w działalności gospodarczej wiedzy i kwalifikacji nabytych podczas studiów.
Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład liczbowy i procentowy. ............................................................. 43
Tabela 9.1. Absolwenci kontynuujący edukację – rodzaj studiów. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład
liczbowy i procentowy. .......................................................................................................................... 45
Tabela 9.2.Absolwenci kontynuujący edukację – wykaz uczelni/instytutów i kierunków studiów.
Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład liczbowy. ................................................................................... 45
Tabela 10.1. Przyczyny pozostawania bez pracy. Absolwenci 2012/2015. Rozkład liczbowy i
procentowy. .......................................................................................................................................... 47
Tabela 10.2. Przyczyny przerwania lub rezygnacji z pracy. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład
liczbowy i procentowy. ......................................................................................................................... 48
Tabela 12.1. Ocena decyzji wyboru uczelni i kierunku studiów. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład
liczbowy i procentowy, N=1086. ........................................................................................................... 49
Tabela 12.2. Ocena decyzji wyboru uczelni i kierunku studiów według wydziałów. Absolwenci AGH
2012/2015. Rozkład procentowy. ......................................................................................................... 51
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
180
Spis diagramów
Diagram 3.1. Struktura próby według wydziałów. Absolwenci 2012/2015. Rozkład procentowy,
N=1086. ................................................................................................................................................... 6
Diagram 3.2. Struktura próby ze względu na płeć. Absolwenci 2012/2015. Rozkład procentowy,
N=1086. ................................................................................................................................................... 7
Diagram 5.1. Status zawodowy. Absolwenci 2012/2015. Rozkład procentowy, N=1086. ...................... 9
Diagram 5.2. Status zawodowy – porównanie 2012 i 2015. Rozkład procentowy, N2012=2586,
N2015=1086. ............................................................................................................................................ 10
Diagram 5.3. Status zawodowy według wydziałów. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład procentowy.
............................................................................................................................................................... 12
Diagram 6.1. Status prawny zatrudnienia. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład procentowy, N=996.
............................................................................................................................................................... 13
Diagram 6.2. Rodzaj umowy o pracę. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład procentowy, N=862. ..... 13
Diagram 6.3. Powody podjęcia pracy na umowę cywilno-prawną. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład
procentowy, N=29. ................................................................................................................................ 14
Diagram 6.4. Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2012/2015. Rozkład procentowy, N=936.
............................................................................................................................................................... 15
Diagram 6.5. Zgodność pracy z wykształceniem – porównanie 2012 i 2015. Rozkład procentowy,
N2012=1753, N2015=936. .......................................................................................................................... 15
Diagram 6.6. Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład procentowy. 16
Diagram 6.7. Lokalizacja zatrudnienia. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład procentowy, N=936. ... 21
Diagram 6.8. Przyczyny podjęcia pracy za granicą. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład procentowy,
N=86. ..................................................................................................................................................... 25
Diagram 6.9. Wysokość zarobków. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład procentowy, N=936. ......... 26
Diagram 6.10. Wysokość zarobków według wydziałów. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład
procentowy. .......................................................................................................................................... 28
Diagram 6.11. Częstotliwość zmiany pracy. Absolwenci 2012/2015. Rozkład procentowy, N=502. .... 29
Diagram 6.12. Przyczyny zmiany pracy. Absolwenci 2012/2015. Rozkład procentowy, N=502. .......... 30
Diagram 6.13. Migracje zawodowe. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład procentowy, N=502. ....... 32
Diagram 6.14. Awans i rozwój zawodowy. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład procentowy, N=936.
............................................................................................................................................................... 33
Diagram 6.15. Trudności w pracy zawodowej wynikające z niedostatecznej wiedzy, umiejętności lub
kompetencji społecznych. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład procentowy, N=349........................ 34
Diagram 6.16. Kontynuacja nauki po ukończeniu studiów. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład
procentowy, N=936. .............................................................................................................................. 35
Diagram 6.17. Kontynuacja nauki po ukończeniu studiów – rodzaj studiów. Absolwenci AGH
2012/2015. Rozkład procentowy, N=141. ............................................................................................. 36
Diagram 6.18. Podnoszenie kwalifikacji – kursy, szkolenia, samokształcenie. Absolwenci AGH
2012/2015. Rozkład procentowy, N=936. ............................................................................................. 37
Diagram 6.19. Podnoszenie kwalifikacji – formy dokształcania. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład
procentowy, N=670. .............................................................................................................................. 37
Diagram 6.20. Podnoszenie kwalifikacji – rodzaje szkoleń. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład
procentowy, N=496. .............................................................................................................................. 38
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
181
Diagram 7.1. Wykorzystanie w działalności gospodarczej wiedzy i kwalifikacji nabytych podczas
studiów. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład procentowy, N=105. .................................................. 44
Diagram 10.1. Przyczyny pozostawania bez pracy. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład procentowy,
N=35. ..................................................................................................................................................... 48
Diagram 10.2. Przyczyny przerwania lub rezygnacji z pracy. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład
procentowy, N=20. ................................................................................................................................ 49
Diagram 12.1. Ocena decyzji wyboru uczelni i kierunku studiów. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład
procentowy, N=1086. ............................................................................................................................ 50
Diagram 12.2. Ocena decyzji wyboru uczelni według wydziałów. Absolwenci AGH 2012/2015. Rozkład
procentowy. .......................................................................................................................................... 52
Diagram 12.3. Ocena decyzji wyboru i ukończonego kierunku studiów według wydziałów. Absolwenci
AGH 2012/2015. Rozkład procentowy. ................................................................................................. 53
Losy zawodowe absolwentów AGH 2012 po trzech latach od ukończenia studiów
182

Podobne dokumenty