ekspres e-Ulotka ekspres Konkursy

Komentarze

Transkrypt

ekspres e-Ulotka ekspres Konkursy
Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli, eUlotka NR 4 / kwiecień 2005
ekspres
1
kwiecień 2005
Nr 4
Biuletyn Przedstawicielstwa
Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli
e-Ulotka ekspres
# 05/04
Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli
Informacja zawarta w e-Ulotce ekspres przeznaczona jest dla Partnerów Przedstawicielstwa Polskich
Organizacji Pozarządowych w Brukseli, którzy we własnym zakresie decydują o dalszym jej rozpowszechnianiu.
Staramy się, aby do przekazywanych informacji nie wkradały się błędy – merytoryczne, techniczne lub
związane z tłumaczeniem unijnego żargonu na język polski. Gdy taki błąd zostanie zauważony, proszę nas o tym
niezwłocznie informować pod adresem [email protected] Za skutki wynikające z błędów Przedstawicielstwo nie ponosi
odpowiedzialności.
W tym wydaniu
Strona pierwsza – konkursy
Strona trzecia – wiadomości z Polski
Strona piąta – kalendarium
Strona ósma – P(P)P
Niniejsze wydanie e-Ulotki ekspres dociera do Państwa z okrojoną treścią i po dłuższej przerwie. Niestety
zaangażowanie pracowników Przedstawicielstwa w inne prace (m.in. konsultacje NPR, opracowanie
zasad funkcjonowania proponowanego Funduszu dla NGO mechanizmów finansowych EOG i Norwegii)
spowodowały, że nie mieliśmy okazji przygotować tak często e-Ulotki ekspres, jak planowaliśmy. Mamy
nadzieję tym wydaniem powrócić do normalnej częstotliwości ukazywania się naszego serwisu.
Konkursy
Konkursy UE na rzecz inicjatyw lokalnych i NGO na wschodzie (TACIS IBPP)
Komisja Europejska ogłosiła cztery konkursy mające na celu wsparcie inicjatyw lokalnych i
organizacji pozarządowych w następujących państwach Wspólnoty Niepodległych Państw: w
Rosji, na Ukrainie, w Kazachstanie, w Kirgizji, w Azerbejdżanie oraz w Uzbekistanie. Konkursy
odbywają się w ramach programu TACIS IBPP, którego celem jest wzmocnienie lokalnych
Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli, eUlotka NR 4 / kwiecień 2005
2
instytucji i organizacji przy udziale partnerów z państw członkowskich UE i krajów objętych
programem PHARE.
Szczególnym zamierzeniem tegorocznej edycji programu TACIS IBPP jest wzmocnienie
lokalnych inicjatyw i organizacji pozarządowych. Istotne jest, aby projekty prowadziły do
wzmocnienia lokalnych i regionalnych organizacji, tak aby potrafiły wdrożyć lokalne inicjatywy
jak i brać udział w procesach decyzyjnych. Tematy priorytetowe to:
- reforma administracyjna (w tym wzmocnienie samorządu lokalnego i regionalnego,
przejrzystość i społeczna partycypacja w lokalnych i regionalnych procesach decyzyjnych,
wsparcie dla partnerstw pomiędzy samorządem i NGOs na rzecz rozwoju społeczności
lokalnych, wsparcie na rzecz organizacji konsumenckich, związków zawodowych i grup
obywatelskich);
- lokalny rozwój gospodarczy (w tym wsparcie lokalnych inicjatyw rozwoju gospodarczego,
rozwój turystyki i promocja dziedzictwa kulturowego jako czynnika lokalnego rozwoju
gospodarczego, inicjatywy zwalczania bezrobocia) – UWAGA: ten priorytet nie dotyczy
konkursu na rzecz Ukrainy;
- reformy społeczne (w tym integracja grup doświadczających wykluczenie społeczne – osoby
niepełnosprawne, osoby bezdomne, dzieci ulicy; wsparcie na rzecz defaworyzowanych
kobiet; inicjatywy zwalczające przemoc w domu, handel ludźmi oraz przemoc wobec dzieci;
praca dzieci; reintegracja młodocianych skazańców; wsparcie usług zdrowotnych i usług
społecznych).
Projekty powinny trwać od 18 do 24 miesięcy. Współfinansowanie unijne wynosić może od 100
000 euro do 200 000 euro (od 50% do 80% ogólnych kosztów projektu). Wnioskodawcy powinny
być zarejestrowane w państwach objętym konkursem, w państwach członkowskich UE oraz
krajach objętych programem PHARE. Zasadą programu IBPP jest udział w projekcie partnerów
państw UE i państwa objętego programem. Wnioskodawcą mogą być:
- organizacje pozarządowe, organizacje konsumenckie, pozarządowe organizacje ekologiczne
itp.
- lokalne i regionalne samorządy;
- organizacje nienastawione na zysk takie, jak związki małych i średnich przedsiębiorców,
związki pracodawców, związki zawodowe i podobne.
Instytucje utworzone i współfinansowane przez państwo, czy też będące własnością państwa (np.
uniwersytety, szpitale, szkoły itp.) nie mogą uczestniczyć w tym programie.
Szczegółowe informacje na temat każdego konkursu dostępne są pod następującymi adresami
internetowymi:
- Rosja (termin składania wniosków 8 czerwca 2005 r., łączny budżet 6,0 miliona euro):
www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/data/AOF56351.doc
- Ukraina (termin składania wniosków 1 czerwca 2005 r., łączny budżet 3,0 miliona euro):
www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/data/AOF56236.doc
- Kazachstan i Kirgizja (termin składania wniosków 1 czerwca 2005 r., łączny budżet dla
Kazachstanu 0,6 miliona euro, dla Kirgizji 0,4 miliona euro):
www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/data/AOF56231.doc
- Azerbejdżan i Uzbekistan (termin składania wniosków 1 czerwca 2005 r., łączny budżet dla
Azerbejdżanu 0,6 miliona euro, dla Uzbekistanu 0,9 miliona euro):
www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/data/AOF56226.doc
Rozpoczęcie projektów planowane jest na listopad 2005 r.
Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli, eUlotka NR 4 / kwiecień 2005
3
Formularze na wnioski i wszelkie inne dokumenty dotyczące w/w konkursy należy wyszukać na
stronie www.europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl wybierając w lewej kolumnie kolejno
opcje TACIS, status: open, type: grants i powodując wyszukiwanie.
Językiem roboczy programu TACIS jest angielski. Pytania dotyczące konkursów należy kierować
do Pana Gianandrea Villa: [email protected]
Europejska inicjatywa na rzecz demokracji i praw człowieka (EIDHR) – małe granty
Organizacje pozarządowe mające siedzibę w państwie objętym poszczególnym programem
małych grantów EIDHR mogą składać wnioski o wsparcie na rzecz działań mających na celu
budowę społeczeństwa obywatelskiego i ochronę praw człowieka. Niedawno zostały ogłoszone
konkursy na rzecz organizacji w:
Egipcie (termin składania wniosków mija 3 maja 2005 r.)
Demokratycznej Republice Kongo (termin składania wniosków mija 12 maja 2005 r.; więcej
informacji: www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/data/AOF56520.doc);
Jordanii (termin składania wniosków mija 16 maja 2005 r.; więcej informacji:
www.deljor.cec.eu.int/en/eu_and_jordan/callforprop_EIDHRMP.htm);
Rosji (termin składania wniosków mija 17 maja 2005 r.; więcej informacji:
www.delrus.cec.eu.int);
Białorusi (termin składania wniosków mija 23 maja 2005 r.; więcej informacji:
www.delukr.cec.eu.int/site/page34296.html);
Gruzji (termin składania wniosków mija 06 czerwca 2005 r.; więcej informacji:
www.delgeo.cec.eu.int);
Chinach (termin składania wniosków mija 14 czerwca 2005 r.; więcej informacji:
www.delchn.cec.eu.int/en/whatsnew/pren050405.htm);
Kazachstanie (termin składania wniosków mija 17 czerwca 2005 r.; więcej informacji:
www.delkaz.cec.eu.int);
Meksyku (termin składania wniosków mija 01 lipca 2005 r.; więcej informacji:
www.delmex.cec.eu.int/index.htm)
Wiadomości z Polski
Konkursy i przetargi
Konkurs na najlepsze przedsięwzięcia z zakresu rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych zrealizowane przez organizacje pozarządowe
Do 29 kwietnia trwa konkurs na najlepsze przedsięwzięcia z zakresu rehabilitacji zawodowej
osób niepełnosprawnych zrealizowane przez organizacje pozarządowe, ogłoszony w ramach
Działania 1.4 SPO RZL schemat b) realizując projekt „Dobre praktyki”. W konkursie mogą
wziąć udział wszystkie organizacje pozarządowe, które zrealizowały przedsięwzięcie z zakresu
rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Przedsięwzięcia te muszą być skierowane do
osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Warunkiem udziału takich
przedsięwzięć w procedurze konkursowej jest poprawne ich rozliczenie. Więcej informacji na
stronie: http://www.pfron.org.pl/zwi/zwi.nsf/graph?OpenFrameset
Konkursy w ramach SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz
rozwój obszarów wiejskich (woj. lubuskie)
Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli, eUlotka NR 4 / kwiecień 2005
4
Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
w ramach SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004 – 2006 w ramach działań:
•
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego (w terminie od 4
kwietnia 2005 do 4 maja 2005 r.)
•
Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (do wyczerpania środków finansowych)
•
Scalanie gruntów (do wyczerpania środków finansowych)
Więcej informacji na stronie: http://www.lubuskie.pl/pl/main/ogloszenia.php?show=1&id=124
Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm
Do 5 maja można składać wnioski na dofinansowanie realizacji projektów w ramach działania
1.3. Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm zapisanego w SPO Wzrost
konkurencyjności przedsiębiorstw. W ramach tego działania możliwe jest finansowanie
inwestycji podejmowanych w parkach przemysłowych i naukowo-technologicznych oraz w
inkubatorach technologicznych. Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.agroinfo.org.pl/baza/detail_dotacje.php?dotid=1034&fid=13129
INTERREG IIIA Czechy – Polska. Nabór projektów
Do 13 maja 2005 można składać wnioski w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg: PolskaCzechy w ramach następujących priorytetów:
1. Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności obszaru
pogranicza
2. Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza
Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie:
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/nabor_projektow_pl_cz_int
erreg_IIIa.htm
Przetarg: Wykonanie badania- Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego "Program
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006"
Do 16 maja można składać oferty w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy
przetargu nieograniczony na wykonanie w latach 2005–2008 badania - Ewaluacja bieżąca
Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006”.
Ewaluacja ta ma być wykonana etapami do dnia 31 grudnia 2008 r. Specyfikację istotnych
warunków zamówienia można odebrać w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, ul. Nowogrodzka
1/3, 00 – 507 Warszawa, pok. 311, lub otrzymać pocztą po uprzednim zgłoszeniu faksem na
numer (0 - prefix - 22) 661 02 43. Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.cofund.org.pl/index.php?akcja=oferta.info&id=309
III cykl szkoleń europejskich realizowanych przez dolnośląski ROSzEFS
W kwietniu i maja odbędzie się III cykl bezpłatnych szkoleń z Europejskiego Funduszu
Społecznego pod nazwą "Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy w kontekście wykorzystania
środków Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Śląsku". Szkolenia te, prowadzone
przez Regionalny Ośrodek Szkoleniowy EFS odbędą się w Legnicy, Wrocławiu i Wałbrzychu.
Więcej informacji na stronie: http://www.ngo.pl/labeo/app/cms/x/106280
Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli, eUlotka NR 4 / kwiecień 2005
5
Konferencje i szkolenia
Spotkanie informacyjne "Obszary wsparcia EFS" - Braniewo
21 kwietnia w Braniewie (województwo warmińsko-mazurskie) odbędzie się spotkanie otwarte
na temat obszarów i działań, które mogą być finansowane z Europejskiego Funduszu
Społecznego, organizowane przez Regionalny Ośrodek Szkoleniowy EFS. Więcej informacji na
stronie: http://www.ngo.pl/labeo/app/cms/x/107092
Konferencja "Europejski Fundusz Społeczny w województwie zachodniopomorskim"
27 kwietnia w Szczecinie odbędzie się konferencja pt. "Europejski Fundusz Społeczny w
województwie zachodniopomorskim", organizowana przez Regionalny Ośrodek Szkoleniowy
Europejskiego Funduszu Społecznego w Gorzowie Wielkopolskim. Więcej informacji oraz
program konferencji znajdują się na stronie:
http://www.koszefs.pl/?cat=main&page=wiadomosci&id=27
Spotkania informacyjne o programie Kultura 2000
W kwietniu i maju odbędzie się seria spotkań dotyczących programu Kultura 2000,
organizowanych przez Punkt Kontaktowy ds. kultury i instytucje z nim współpracujące.
Plan przewiduje spotkanie w Warszawie - 25 kwietnia, w Poznaniu 9 maja, w Łodzi 10 maja, w
Toruniu 12 maja, w Gdańsku 13 maja, we Wrocławiu 13 maja a w Krakowie 23 maja. Więcej
informacji, karty zgłoszeniowe oraz program spotkań znajdują się na stronie:
http://www.mk.gov.pl/pkk/szkolenia.php
Kalendarium
Kalendarium nie powtarza informacji zawartych w poprzednich wydaniach e-Ulotki, o ile nie odnotowujemy zmian w
danych.
20-22 kwietnia 2005 r.
Miejsce: Magdeburg, Niemcy
Deutscher Fundraising Congress
Organizator: Deutscher Fundraising Verband
Więcej informacji: www.fundraisingcongress.de
22 kwietnia 2005 r.
Miejsce: Louvain-la-Neuve, Belgia
Konferencja pt. ‘4th European Congress for Jurists specialised in European Asylum and
Immigration in Europe – The future of free movement of persons in the EU’
Organizatorzy: Odysseus Network for legal studies on immigration and asylum in Europe
Więcej informacji: www.ulb.ac.be/assoc/odysseus/LOUVAINEn.html
28-29 kwietnia 2005 r.
Miejsce: Praga, Republika Czeska
Seminarium pięciu miast nt. gospodarki społecznej w defaworyzowanych obszarach miejskich
Organizatorzy: Greater London Enterprise i partnerzy projektu Interreg IIIC
Więcej informacji: www.thelearningnetwork.net
Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli, eUlotka NR 4 / kwiecień 2005
28-29 kwietnia 2005 r.
Miejsce: Bruksela, Belgia
ECAS Forum of European Citizens Advice Services
Organizatorzy: ECAS oraz CAI
Więcej informacji: www.ecas.org
14 maja 2005 r.
Miejsce: Amsterdam, Niderlandy
Wave of Resistance – OTPOR, KMARA, PORA & ZUBR
Organizatorzy: European Forum for Democracy and Solidarity oraz Dutch Society for
International Affairs
Więcej informacji: www.europeanforum.net/reports_article/142
26-27 maja 2005 r.
Miejsce: Maastricht, Niderlandy
Forum Maastricht 2005 – Conference on Migration and Integration in Europe
Organizator: Uniwersytet Maastricht
Więcej informacji: www.unimaas.nl/forum-maastricht
31 maja – 3 czerwca 2005 r.
Miejsce: Bruksela, Belgia
Green Week – ‘Get to grips with climate change’
Organizator: Komisja Europejska
Więcej informacji: http://europa.eu.int/comm/environment/greenweek
3 czerwca 2005 r.
Miejsce: Bruksela, Belgia
‘Internal Freedom versus External Security? Assessing EU Policy in JHA and CFSP’
Organizator: CEPS
Wiej informacji: www.ceps.be/files/ChallengeConf03062005.pdf
7 czerwca 2005 r.
Miejsce: Praga, Republika Czeska
seminarium pt. ‘The European Legal Framework – Chances, Procedures and Limits to Civil
Dialogue’
Organizatorzy: ILEI (CZ), The World of NGOs (A), NIOK (H), ISOMI (SK)
Więcej informacji: Pani Jarmila Seidlova, e-mail [email protected]
10 czerwca 2005 r.
Miejsce: Tallinn, Estonia
Konferencja pt. ‘Where does Europe End?’ nt. polityki sąsiedztwa UE
Organizator: Open Estonia Foundation
Więcej informacji: Pani Gertrud Vosu, e-mail: [email protected]
23-24 czerwca 2005 r.
Miejsce: Paryż, Francja
Agora européenne de valorisation et d'échanges autour des projets Equal Gestion des Ages
Organizatorzy: Ministerstwo Zatrudnienia, Pracy i Integracji Społecznej Francji
Więcej informacji: www.equal-France.com (pod rubryką ‘gestion des âges’)
6
Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli, eUlotka NR 4 / kwiecień 2005
11 lipca 2005 r.
Miejsce: Bruksela, Belgia
Hearing on Demographic change in Europe
Organizator: Komisja Europejska
Więcej informacji:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2005/mar/demog_gp_en.html
31 sierpnia – 1 września 2005 r.
Miejsce: Warwick, Wielka Brytania
11th Annual Researching the Voluntary Sector Conference
Organizator: NCVO oraz Voluntary Sector Studies Network
Więcej informacji: [email protected]
19-23 września 2005 r.
Miejsce: Bruksela, Belgia
Konferencja w ramach projektu LIFE pt. ‘Natura 2000 on military areas’
Organizator: Ministerstwo Wspólnoty Flamandzkiej
Więcej informacji: [email protected]
26-30 września 2005 r.
Miejsce: Praga, Republika Czeska
Konferencja pt. ‘International Experience and Perspectives in Strategic Environmental
Assessment’
Organizator: International Association for Impact Assessment
Wiej informacji: www.iaia.org/Non_Members/Conference/conference.htm
10-13 października 2005 r.
Miejsce: Bruksela, Belgia
Regional Policy Open Days
Organizatorzy: Komisja Europejska i Komitet Regionów
Więcej informacji: http://europa.eu.int/comm/regional_policy/opendays/index.htm
UWAGA: zaproszenie do prelegentów nt. ‘Working together for Regional Growth and Jobs:
Preparing the next Generation of Structural Funds Programmes’ (termin składania zgłoszeń: 3
maja 2005 r. – patrz http://europa.eu.int/comm/regional_policy/opendays/papers.htm)
27-28 października 2005 r.
Miejsce: Paryż, Francja
Conference on social emergency and crisis intervention in large European cities
Organizator: FEANTSA
Więcej informacji : www.feantsa.org/code/en/theme.asp?ID=31
17-25 listopada 2005 r.
Miejsce: Budapeszt, Węgry
EFAH General Assembly and Annual Conference
Organizator: European Forum for the Arts and Heritage (EFAH)
Więcej informacji: www.efah.org/en/about_efah/13th_general_assembly/ga.htm
7
Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli, eUlotka NR 4 / kwiecień 2005
8
P(P)P – Partner (pilnie) poszukiwany
Badanie dotyczące kultury w działaniach edukacyjnych i szkoleniowych
Uniwersytet Lotaryngii (Nancy, Francja) na zlecenie Dyrekcji Generalnej Edukacja i Kultura
prowadzi badanie mające na celu zebranie informacji i opisanie przypadków działań, które
skutecznie integrują kulturę w działania dotyczące edukacji, szkolenia i pracy z osobami
młodymi. Ośrodek uniwersytecki poszukuje przykłady działań na poziomie lokalnym, które
warte są uwagi. Tego typu działania można zapisać na stronach http://educulture.europole.unancy.fr. Lista ta uzupełni listę projektów zgłoszonych przez Komisję Europejską oraz państwa
członkowskie. Więcej informacji: Pani Melissa Mundell-Musquar, e-mail : [email protected]
Współpraca stowarzyszeń ośrodków kultury
Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren (Association of Sociocultural Centres in Germany)
oraz Houses in Denmark pragną wzmocnić współpracę z podobnymi stowarzyszeniami ośrodków
kulturalnych w innych krajach europejskich. Celem tej współpracy jest utworzenie European
Network of Cultural Centres. BSZ pragnie, zatem nawiązać kontakt z krajowymi platformami
ośrodków kulturowych, które powinny zrzeszać organizacje, których działalność nie jest typu
komercyjnego, są niezależne i mają demokratycznie wybrane władze, działają na rzecz różnych
typów działalności kulturalnej, oraz integrują osoby bez względu na wiek, przynależność do
mniejszości czy też sytuację społeczną. Więcej informacji na temat tej inicjatywy, jak i
zgłoszenia zainteresowania udziału w niej, należy kierować do Pani Christina Melis-Munschke,
e-mail: [email protected]