Znak: NG

Komentarze

Transkrypt

Znak: NG
Znak: DI.370/ 225-4/2010
PRZETARG NIEOGRANICZONY
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu
instalacji c.o.w budynku A Oddziału ZUS w Jaśle ul. Rynek 18b
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
część I - Instrukcja dla Wykonawców
część II - Opis przedmiotu zamówienia
część III – Formularz cenowy
część IV – Formularz oferty
część V - Wzór umowy
Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robót
Przedmiary
Projekt wykonawczy
str.
str.
str.
str.
str.
str.
1
12
13
14
21
27
Opracowane przez komisję w składzie :
1. mgr inż. Agata Kwilosz
2. mgr Joanna Armata
3. mgr inż. Henryk Salacha
4. mgr Bożena Warchoł
5. mgr Marek Wicher
- przewodnicząca
- członek
- członek
- sekretarz
- członek
28 kwietnia 2010 r.
Zatwierdzam:
mgr Krystyna Domaradzka
p.o. Dyrektora Oddziału
CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
INFORMACJE OGÓLNE
1.Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle ul. Rynek 18b, 38-200 Jasło tel.
013 4484700 wew. 134 , fax. 013 4462917 e-mail : [email protected]
zwany dalej “Zamawiającym” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na
wykonanie remontu instalacji c.o. w budynku A Oddziału ZUS w Jaśle ul. Rynek 18b.
2.Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.zus.pl
3.Termin realizacji zamówienia – 45 dni od daty podpisania umowy.
4.Formularz ofertowy i cenowy (część III SIWZ i część IV SIWZ ) powinny zostać
wypełnione przez Wykonawców ściśle według warunków i postanowień zawartych
w niniejszej SIWZ bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
5.Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części II SIWZ.
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU I WYMAGANIA DOTYCZĄCE
OFERTY
6. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. nr
223 , poz. 1655, z 2008r. nr 171, poz.1058, nr 220, poz.1420 i nr 227, poz.1505 oraz z
2009r. nr 19, poz.101, nr 65, poz. 545 , nr 91, poz. 742, nr 157 , poz. 1241, nr 206 , poz.
1591 i nr 223 , poz. 1778) tj.:
6.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający oceni spełnianie warunku na podstawie analizy oświadczenia
potwierdzającego spełnianie przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust 1
ustawy Prawo zamówień ( zał. nr 1 do SIWZ), metodą spełnia / nie spełnia.
6.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie.
a)
warunek ten zostanie spełniony , jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończył co najmniej 1 zadanie o rodzaju , parametrach i wartości
porównywalnej z przedmiotem zamówienia polegające na wykonaniu instalacji c.o.,
o wartości nie mniejszej niż 190 000 zł brutto.
Zamawiający oceni spełnianie warunku na podstawie analizy załączonego do oferty
wykazu ( zał. nr 3 do SIWZ) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, metodą
spełnia / nie spełnia.
6.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Przetarg nieograniczony – wykonanie remontu instalacji c.o.
2
Warunek ten zostanie spełniony , jeśli Wykonawca wykaże, że:
a) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą ,która będzie
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji sanitarnych wod-kan, c.o.
bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane , które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający oceni spełnianie warunku na podstawie analizy załączonego do oferty
wykazu osób ( zał. nr 4 do SIWZ) wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami oraz oświadczenia, że osoba , która będzie uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia posiada wymagane uprawnienia , metodą spełnia/ nie spełnia.
6.4. Dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający oceni spełnianie warunku na podstawie analizy oświadczenia
potwierdzającego spełnianie przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust 1
ustawy Prawo zamówień ( zał. nr 1 do SIWZ) metodą spełnia/ nie spełnia.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
7. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą brak
podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
8. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
w przypadkach określonych w art. 24 ust 1 ww. ustawy Wykonawcy muszą złożyć nw.
oświadczenia i dokumenty:
8.1 W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków , o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć:
a) oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków określonych
w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 1 do SIWZ),
b) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia , wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu , a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , z podaniem ich rodzaju
i wartości , daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego ,
że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone (zał. nr 3 do SIWZ),
c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia , a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie
dysponowania tymi osobami.( zał. nr 4 do SIWZ)
Przetarg nieograniczony – wykonanie remontu instalacji c.o.
3
d) oświadczenie, że osoba , która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień. (zał . nr 5 do SIWZ)
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
8.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ( zał. nr 2 do SIWZ),
b) aktualny odpis z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt. 2
ustawy.
8.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej , przedkłada zamiast dokumentu , o którym mowa w pkt. 8.2.b
dokument wystawiony w kraju , w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający , że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9. Ponadto oferta musi zawierać:
a) Wypełniony Formularz oferty według wzoru stanowiącego część IV SIWZ,
b) Wypełniony Formularz cenowy według wzoru stanowiącego część III SIWZ kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie opisu przedmiotu zamówienia
określonego przez Zamawiającego w części II SIWZ,
c) W przypadku osoby / osób / działających w imieniu Wykonawcy w oparciu o odrębnie
udzielone pełnomocnictwo , w ofercie należy złożyć oryginał dokumentu
potwierdzającego udzielenie tego pełnomocnictwa lub jego notarialnie potwierdzoną
kopię. Wykonawcy , którzy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego zgodnie z art.23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Zamawiający wyraża zgodę na udział podwykonawców w realizacji przedmiotu
zamówienia. Zaangażowanie podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym
stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych
pracowników. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia
podwykonawcy zobowiązany jest do wskazania w ofercie zakresu zadań przekazanych
mu do realizacji. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie podwykonawców to
Zamawiający uzna ,że Wykonawca deklaruje samodzielne wykonanie zamówienia.
11. Oferta powinna obejmować całość zamówienia.
Przetarg nieograniczony – wykonanie remontu instalacji c.o.
4
12. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się
stosowania rozwiązań wariantowych. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza
ustanawiać dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej
oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenia
zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie udzieli zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
13.Wykonawca określi całkowitą wartość przedmiotu zamówienia w złotych ściśle
według formularza ofertowego i cenowego, które stanowią część III i IV SIWZ.
14. Ceny podane przez Wykonawcę nie mogą ulec zmianie w okresie związania ofertą.
15.Oferta musi być napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną
czytelną i trwałą techniką.
16.W przypadku załączenia kopii wymaganych dokumentów niezbędne jest
potwierdzenie ich wiarygodności ”za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione
do reprezentowania firmy./ z zastrzeżeniem dokumentu potwierdzającego udzielenie
pełnomocnictwa/.
17.Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec, które
informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane osobom
trzecim. Wykonawca nie może zastrzec informacji , o których mowa w art. 86 ust. 4 p. z.
p.
17.1.Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być
udostępnione, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie (wewnątrz
opakowania oferty) oznaczonej napisem: „ tajemnica przedsiębiorstwa”.
18.Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione
do reprezentowania firmy, wymienione we właściwym rejestrze lub innym dokumencie
rejestracyjnym.
19.Stwierdzenie przez Zamawiającego faktu podania przez Wykonawcę
nieprawdziwych informacji istotnych dla prowadzonego postępowania spowoduje
wykluczenie z postępowania.
20. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
21. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
22. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwóch lub więcej
Wykonawców występujących wspólnie, pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie
następujące wymagania:
22.1. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi udokumentować, iż nie
podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 p.z.p.
Każdy z Wykonawców występujących wspólnie zobowiązany jest złożyć do oferty
dokumenty wymienione w punktach: 8.2 a, 8.2 b. Dokumenty wymienione w punktach
8.1 a, 8.1 b, 8.1 c , 8.1 d , 9 Wykonawcy składają wspólnie.
22.2.Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie,
22.3.Wykonawcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako
przedstawiciela pozostałych w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy, a jego upoważnienie musi
być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych
przedstawicieli wszystkich Wykonawców,
22.4.Wszelka korespondencja i rozliczenia dokonywane będą między zamawiającym
a Wykonawcą upełnomocnionym przez Wykonawców występujących wspólnie.
22.5.Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy.
Przetarg nieograniczony – wykonanie remontu instalacji c.o.
5
22.6. Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego
mogą być :
- wykonawcy , będący przedsiębiorcami działającymi w formie spółki cywilnej – w
rozumieniu art. 860-875 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny
/ Dz. U. nr 16 poz. nr.93 z 1964 roku z późniejszymi zmianami /,
- wykonawcy występujący wspólnie na podstawie umowy konsorcjum ,
- na podstawie jakiejkolwiek umowy o wspólnym działaniu ,którzy składają wspólną
ofertę, nie są spółką cywilną w rozumieniu przywołanego wyżej Kodeksu Cywilnego ani
nie wiąże ich umowa konsorcjum .
SKŁADANIE OFERT
23.Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu oznaczonym
sposób:
w następujący
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oferta: „wykonanie remontu instalacji c.o.”
24.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Jaśle ul. Modrzejewskiego 12
pok. nr 22 w terminie do dnia 18.05. 2010 roku do godz. 10.00.
25.Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, poczty kurierskiej należy
przygotować w sposób określony w pkt. 23 i przesłać w zewnętrznym opakowaniu
zaadresowanym w następujący sposób:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Jaśle
38-200 Jasło ul. Rynek 18b.
oferta – „wykonanie remontu instalacji c.o.”
26. Wydział Inwestycji i Remontów oraz Zamówień Publicznych przyjmuje oferty
codziennie od poniedziałku do piątku / z wyjątkiem świąt w godzinach pracy tj. 7.30 do
15.30/
27.Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, poczty kurierskiej należy
przygotować w sposób określony w pkt. 25 Część I SIWZ i przesłać w zewnętrznym
opakowaniu zaadresowanym w następujący sposób:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Jaśle
38-200 Jasło, ul. Rynek 18b.
Wydział Obsługi Korespondencji i Dokumentacji pok.203
oferta – „wykonanie remontu instalacji c.o.”
28.Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca.
29.Wykonawca składający ofertę na własne żądanie otrzyma od Zamawiającego
pisemne potwierdzenie jej przyjęcia z numerem wpływu oferty.
30. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje związane ze złożeniem oferty w innym
terminie lub innym miejscu niż to określono w pkt. 24 ,26, 27 części I SIWZ
31. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin w którym:
Przetarg nieograniczony – wykonanie remontu instalacji c.o.
6
-w przypadku określonym odpowiednio w pkt. 26 części I SIWZ Wydział Inwestycji
i Remontów oraz Zamówień Publicznych ofertę otrzymał,
-w przypadku określonym odpowiednio w pkt. 27 części I SIWZ Wydział Obsługi
Korespondencji i Dokumentacji ZUS ofertę otrzymał.
32. Naruszeniem terminu do złożenia oferty jest każde spóźnienie ze złożeniem oferty
niezależnie od przyczyn i wymiaru czasowego tego spóźnienia .
33.Wszelkie wątpliwości co do terminu złożenia oferty będą rozstrzygane w oparciu
o potwierdzenie złożenia oferty .
34. Oferta która wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert niezależnie od sposobu jej złożenia będzie niezwłocznie zwracana Wykonawcy / art. 84
ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych/
WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE SIWZ
36.Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami zostają wyznaczeni:
- w sprawach przedmiotu zamówienia – Agata Kwilosz – Naczelnik w Wydziale
Inwestycji i Remontów oraz Zamówień Publicznych w godz. 7.30-15.30 tel. 4484700
wew. 115 ul. Rynek 18 b nr pok. 21bud. C oraz Henryk Salacha – Inspektor Nadzoru w
Wydziale Inwestycji i Remontów oraz Zamówień Publicznych w godz. 7.30-12.30 od
poniedziałku do czwartku tel. 4484700 wew. 137 ul. Rynek 18 b nr pok. 16 bud. C.
- w sprawach formalno prawnych – Bożena Warchoł – Specjalista w Wydziale Inwestycji
i Remontów oraz Zamówień Publicznych, w godz. 7.30-15.30 tel. 4484700 wew. 134 ul.
Modrzejewskiego 12 pok. nr 22. e-mail: [email protected]
37.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie lub faksem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekaże
dokumenty lub informacje faksem, ich treść powinna być niezwłocznie potwierdzona na
piśmie.
38.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ
wyłącznie na piśmie.
39.Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jednak nie później niż na
2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem ,że wniosek o wyjaśnienie
treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia , w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
40.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt 39 , lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
41. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
42. Zamawiający prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom,
którzy pobrali SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej , na której udostępnił
SIWZ. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Informację z zebrania Zamawiający
doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz ogłosi na stronie
internetowej , na której udostępnił SIWZ.
43.Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach może w każdym czasie
przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten
sposób modyfikację zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom,
którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępnił
SIWZ.
Przetarg nieograniczony – wykonanie remontu instalacji c.o.
7
MODYFIKACJA I WYCOFYWANIE OFERTY
44. Wykonawca może , przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę .
45. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu musi być złożone w sposób określony
w pkt . 24 cześć I SIWZ.
46. Dodatkowo w przypadku zmiany treści oferty na opakowaniu należy umieścić
adnotację „ zmiana „ oraz Oferta nr .... / podać numer wpływu oferty z potwierdzenia /
47. Zamawiający informuje, że aby zmiana lub wycofanie było skuteczne Wykonawca
musi złożyć powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty / podpisane w sposób
określony w pkt. 19 Cześć I SIWZ / łącznie z dokumentem potwierdzającym prawo
osoby lub osób podpisujących powiadomienie o zmianie lub wycofaniu do
reprezentowania Wykonawcy .
OTWARCIE OFERT
48.Otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu składania ofert w dniu
18.05.2010 roku o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego w Jaśle ul. Modrzejewskiego
12 w pok. nr 22.
49.Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. W przypadku, gdy Wykonawca
nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu
informację zawierającą kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia oraz nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.
SPOSÓB OBLICZENIA CENY
50. Cena powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i powinna
zawierać wszystkie koszty związane ze świadczeniem przedmiotu umowy oraz
uwzględniać inne opłaty a także podatki wynikające z realizacji umowy jak również
ewentualne upusty i rabaty.
51. Opis przygotowania formularza cenowego (wyliczenia ceny oferty)
Wykonawca określi ceny jednostkowe netto poszczególnych pozycji kosztorysów
nakładczych sporządzonych na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz
dokumentacji technicznej , kosztorysów nakładczych, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót i całkowitą wartość oferty stanowiącą cenę wraz z podaniem
VAT. W przypadku gdy sprawdzony przez Wykonawcę przedmiar jest wg. Wykonawcy
nieprawidłowo wyliczony należy to zgłosić Zamawiającemu. Kosztorysy do oferty należy
sporządzić metodą kalkulacji szczegółowej. Podane w kosztorysach nakładczych
sygnatury KNR, KNNR mają charakter wyłącznie informacyjny. Wykonawca określając
cenę oferty powinien stosować własną kalkulację i obliczyć cenę oferty przyjmując
podany w kosztorysie nakładczym zakres rzeczowy prac.
52. Stawka podatku VAT będzie określona zgodnie z ustawą z dn. 11.03.2004r. o
podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 z późń. zm.)
53.Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta , której wybór prowadziłby do
powstania obowiązku podatkowego Zamawiającemu zgodnie z przepisami o podatku
od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów ,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek
Przetarg nieograniczony – wykonanie remontu instalacji c.o.
8
od towarów i usług , który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT
54. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Kryterium oceny
Znaczenie
100%
Cena
55. Algorytm oceny ofert:
K1min
K=
------- x
100
K1of
gdzie:
K1of
K1min
K
•
•
•
cena badanej oferty brutto
najniższa cena spośród badanych ofert
punkty jakie wykonawca uzyskał z dokładnością do 2 miejsc po przecinku
56.W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z
zastrzeżeniem pkt. 57 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
57. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki zgodnie z przepisami
ustawy prawo zamówień publicznych.
WYNIKI PRZETARGU I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
58. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając nazwę ( firmę), albo
imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę
wybrano i uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) , albo imiona i nazwiska , siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców , którzy złożyli oferty , a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
ponadto w zawiadomieniu poda również informacje o :
Wykonawcach , których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
terminie po upływie , którego może być zawarta umowa.
59. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści również na
stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
Przetarg nieograniczony – wykonanie remontu instalacji c.o.
9
60. Nie stawienie się Wykonawcy najkorzystniejszej oferty w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego do podpisania umowy traktowane będzie jako
odmowa podpisania umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie .
61.Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą , z zastrzeżeniem art. 183 ustawy p.z.p.,
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony
w art. 27 ust 2 ustawy p.z.p., albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.
62.W przypadku wyboru oferty złożonej przez konsorcjum, uczestnicy konsorcjum
zobowiązani będą przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu umowę
zawarcia konsorcjum.
63.Umowa winna zawierać co najmniej :
a) określenie wszystkich Wykonawców tworzących konsorcjum,
b) określenie celu i przedmiotu umowy zawartej przez Wykonawców występujących
wspólnie,
c) umocowanie jednego z Wykonawców występujących wspólnie do zawarcia umowy,
d) adres do korespondencji,
e) wskazanie jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia uprawnionego do wystawiania faktur,
f) czas trwania umowy zawartej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia – czas ten musi obejmować okres realizacji usługi.
Umowa nie może być umową przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem
zawieszającym.
64. W przypadku, gdy z dokumentów załączonych do oferty nie wynika uprawnienie
do podpisania umowy , Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia takiego
dokumentu przed podpisaniem umowy.
65. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą na warunkach określonych
w SIWZ, złożonej ofercie oraz we wzorze umowy określonym w części V SIWZ.
66. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej
umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia tych zmian wynika ze zmian
przepisów prawa, w oparciu o które realizowana jest umowa, wystąpienia siły wyższej
oraz zmian funkcjonalno-organizacyjnych stron mających wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia. Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy może wystąpić
zarówno Wykonawca jak i Zamawiający.
ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
67. Środki ochrony prawnej ( o których mowa w Dziale VI ustawy) przysługują
wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi , jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w
wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych .
68. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzonej i ogłoszonej na
stronie internetowej UZP przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
69.Odwołanie w niniejszym postępowaniu przysługuję wyłącznie wobec czynności:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
c) odrzucenia oferty odwołującego
Przetarg nieograniczony – wykonanie remontu instalacji c.o.
10
70.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
Zamawiającego , której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy p.z.p. , zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
71.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
72. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.
73. Pozostałe informacje dotyczące wniesienia odwołania określone zostały w art. 181 –
198 ustawy p.z.p..
74. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do
sądu.
Przetarg nieograniczony – wykonanie remontu instalacji c.o.
11
CZĘŚĆ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu instalacji c.o. w budynku A Oddziału
ZUS w Jaśle ul. Rynek 18B.
Remont instalacji polegał będzie na wykonaniu:
-nowych przewodów instalacyjnych z rur miedzianych twardych łączonych przez
lutowanie ( przewody prowadzone będą w budynku po ścianach wzdłuż trasy
istniejących przewodów stalowych), odpowietrzanie tak jak na dotychczasowych
pionach w najwyższych punktach instalacji, pod każdym pionem należy zamontować
zawór kulowy odpowietrzający,
-zamontowaniu nowych grzejników stalowych Radon typu kompakt
K22/600,K22/900,K33/600,Interdia 122/600 i grzejniki ENIX Aster – 512
- zamontowaniu zaworów grzejnikowych firmy Danfoss RTD-N o średnicy Dn15 mm z
czujnikiem głowicy, za grzejnikami zawory odcinające Danfoss typu RLV proste,
pod każdym pionem zawory kulowe odpowietrzające
- po wykonaniu całości instalacji należy ja sprawdzić dwukrotnie przepłukać i wykonać
właściwe nastawy zaworów grzejnikowych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych obejmujących zastosowanie
materiałów i urządzeń nie gorszych ( jakości i parametry) niż wskazanie w opisie
przedmiotu zamówienia tj. dokumentacji technicznej , kosztorysach nakładczych ,
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Użyte w ww.
dokumentach , opisujących przedmiot zamówienia , nazwy – znaki towarowe mają
wyłącznie charakter informacyjny dla Wykonawców , umożliwiający ustalenie
porównywalności oferowanych materiałów. Zamawiający zastrzega sobie w przypadku
zastosowania innego wyposażenia obowiązek uzgodnienia z projektantem jego
zastosowania. Koszty ewentualnego uzgodnienia ponosi Wykonawca.
Wykonawca o fakcie złożenia oferty równoważnej jest zobowiązany poinformować
Zamawiającego i dołączyć do oferty wykaz przyjętych w ofercie rozwiązań materiałowotechnicznych. Do wykazu należy dołączyć aprobaty techniczne, karty katalogowe.
Charakterystyka przedmiotu zamówienia:
1.Szczegółowy opis zakresu robót stanowiących przedmiot zamówienia zawierają
dokumentacja techniczna ,projekt budowlany Remont instalacji c.o. oraz kosztorysy
nakładcze i Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
Wykonawca składający ofertę na realizację zamówienia musi uwzględnić, że roboty
będą wykonywane w budynku, w którym pracują ludzie oraz przyjmowani są
interesanci. Pomieszczenia udostępniane będą sukcesywnie. Wykonawca zostanie
wprowadzony na teren robót w ciągu 3 dni od podpisania umowy ale roboty rozpocznie
nie wcześniej niż po upływie 7 dni od podpisania umowy i złożenia oświadczenia przez
kierownika budowy o przyjęciu obowiązków.
Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej nieruchomości na której mają być
wykonane prace będące przedmiotem zamówienia w celu ewentualnego dokonania
oceny warunków , które mogą wpłynąć na cenę oferty.
Obowiązki Wykonawcy:
-dostarczenie na drugi dzień roboczy po podpisaniu umowy oświadczenia kierownika
budowy o podjęciu obowiązków, kopii jego uprawnień, zaświadczenia o wpisie na listę
członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego oraz planu bioz.
Przetarg nieograniczony – wykonanie remontu instalacji c.o.
12
- przyjęcie od zamawiającego terenu budowy
-prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną(zarówno części opisowej
jak i rysunkowej) oraz załączonej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie
bhp i p.poż., oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież.
-zapewnienie nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy
-o wszelkich zauważonych wadach w dokumentacji wykonawca ma obowiązek
niezwłocznie powiadomić zamawiającego
-wykonanie niezbędnych prób i badań wymaganych do prawidłowej oceny jakości
wykonanych robót oraz wykonania wszelkich badań i atestacji umożliwiających
przekazanie obiektu do użytkowania
-dostarczenie atestów używanych materiałów oraz kart gwarancyjnych
-utrzymanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych
-ochrony mienia i zabezpieczenia p.poż.
- pokrywanie kosztów zużycia mediów
-wykonanie wszystkich prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów
wynikających z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych.
CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45321000-3 Izolacja cieplna
CZĘŚĆ III - FORMULARZ CENOWY
Formularz cenowy stanowi przedmiar robót przygotowany przez Zamawiającego.
Przetarg nieograniczony – wykonanie remontu instalacji c.o.
13
CZĘŚĆ IV - FORMULARZ OFERTY
……………………..
Nazwa firmy i adres
…………………………….
Tel/fax
..........................................................
(miejscowość, data)
1. Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym
dotyczącym wykonania remontu instalacji c.o. w budynku A Oddziału ZUS w Jaśle ul.
Rynek 18b , oferujemy przyjęcie do realizacji przedmiot zamówienia, którego zakres
określono w SIWZ w cenie:
- netto, z wszystkimi opłatami koniecznymi do realizacji zamówienia:
............................................zł
( słownie:..................................................................................zł)
- a z ...........% podatkiem VAT
- brutto z wszystkimi opłatami koniecznymi do realizacji zamówienia :
............................................zł
(słownie: ........................................................................... zł)
Wskazana cena jest zgodna z wypełnionym przez nas formularzem cenowym kosztorysem ofertowym.
2.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania
oferty.
3.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w SIWZ.
4.Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór
umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu
i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
5.Oświadczamy, że materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia będą
posiadać atesty określające w sposób jednoznaczny cechy określone w szczegółowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
6.Zobowiązujemy się zabezpieczyć we własnym zakresie wszystkie niezbędne
materiały potrzebne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
7. Oświadczamy, że podana w ofercie cena zawiera wszystkie koszty konieczne do
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
8. Płatność za przedmiot umowy dokonana będzie przez Zamawiającego przelewem
w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.
9. Termin realizacji umowy – 45 dni od daty podpisania umowy.
10. Oświadczamy, że udzielimy 36 m-cy gwarancji na zrealizowany przedmiot
zamówienia licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego.
11.Załącznikami do niniejszej oferty są wymagane dokumenty wymienione w pkt. 8-9
części I SIWZ.
12. Powierzamy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia *
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
* wypełnić w przypadku gdy Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie części zamówienia
...........................................................................
(Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Przetarg nieograniczony – wykonanie remontu instalacji c.o.
14
Załącznik nr 1
do części I SIWZ
Data..................................
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu instalacji c.o. w budynku A Oddziału ZUS
Rynek 18b
w Jaśle ul.
Oświadczenie
Oświadczam, że
………………………………………………………………………………………………………………………….
nazwa i adres Wykonawcy
spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, tj:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiada wiedzę i doświadczenie;
3)dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.
.....................................................................................
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
Przetarg nieograniczony – wykonanie remontu instalacji c.o.
15
Załącznik nr 2
do części I SIWZ
Data..................................
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu instalacji c.o. w budynku A Oddziału ZUS w Jaśle ul.
Rynek 18b
Oświadczenie
Oświadczam, że
………………………………………………………………………………………………………………………….
nazwa i adres Wykonawcy
Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 p.z.p. o udzielenie zamówienia,
ponieważ nie spowodował sytuacji o których mowa w powołanym artykule, tzn. :
1) z postępowania o udzielenie zmówienia wyklucza się :
a) Wykonawców , którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat
przed wszczęciem postępowania;
b) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem Wykonawców , którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu , jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego;
c) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
Przetarg nieograniczony – wykonanie remontu instalacji c.o.
16
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
.....................................................................................
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
Przetarg nieograniczony – wykonanie remontu instalacji c.o.
17
Załącznik nr 3
do części I SIWZ
Data..................................
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu instalacji c.o. w budynku A Oddziału ZUS w Jaśle ul.
Rynek 18b
Wykaz wykonanych , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia
Lp.
Opis zamówienia
przedmiot
Wartość
Termin realizacji
( dzień miesiąc rok)
Rozpoczęcie
Zakończenie
Nazwa i adres
odbiorcy
Wraz z wykazem załączam dokumenty potwierdzające, że w/w roboty zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
.....................................................................................
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
Przetarg nieograniczony – wykonanie remontu instalacji c.o.
18
Załącznik nr 4
do części I SIWZ
Data..................................
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu instalacji c.o. w budynku A Oddziału ZUS w Jaśle ul.
Rynek 18b
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Imię i nazwisko
Lp.
Kwalifikacje
zawodowe
Zakres czynności
Informacja o podstawie dysponowania tymi osobami:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
.....................................................................................
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
Przetarg nieograniczony – wykonanie remontu instalacji c.o.
19
Załącznik nr 5
do części I SIWZ
Data..................................
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu instalacji c.o. w budynku A Oddziału ZUS w Jaśle ul.
Rynek 18b
Oświadczenie
Oświadczam, że Pan/Pani……………………….. , który/a będzie uczestniczyć w
wykonywaniu
zamówienia
posiada
wymagane
uprawnienia
(
branża,nr)
…………………………………………………………………………………………………….
.....................................................................................
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
Przetarg nieograniczony – wykonanie remontu instalacji c.o.
20
Część V – Wzór umowy
UMOWA
o roboty nr ………………………….
zawarta w Jaśle, w dniu……..2010r. pomiędzy:
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle ul. Rynek 18b, 38-200 Jasło
posiadającym NIP 685-19-83-721, REGON 000017756-00499, reprezentowanym
przez:
p.o. Dyrektora Oddziału
Głównego Księgowego
zwanym dalej Zamawiającym
a
....................................................., posiadającym NIP............ , REGON ....................
zwanym dalej Wykonawcą , reprezentowanym przez:
1. ....................
2...........................
w rezultacie dokonania
wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu
instalacji c.o. w budynku A Oddziału ZUS w Jaśle ul. Rynek 18b została zawarta
umowa o następującej treści:
§1
1.Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty , których
szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót został przedstawiony w przedmiarze
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik do
umowy.
2. Według opisu dokumentacji technicznej należy wykonać :
-nowe przewody instalacyjne z rur miedzianych twardych łączonych przez lutowanie
( przewody prowadzone będą w budynku po ścianach wzdłuż trasy istniejących
przewodów stalowych), odpowietrzanie tak jak na dotychczasowych pionach w
najwyższych punktach instalacji, pod każdym pionem należy zamontować zawór kulowy
odpowietrzający,
-zamontować nowe grzejniki stalowe
- zamontować zawory grzejnikowe z czujnikiem głowicy,
- za grzejnikami zawory odcinające proste,
- a na pionach zawory odpowietrzające
- sprawdzenie instalacji , przepłukanie , wykonanie właściwych zastawów zaworów
grzejnikowych
3.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertą oraz
warunkami określonymi w niniejszej umowie.
4.Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane w postaci prawnego tytułu własności.
5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z dokumentacją przetargową
stanowią integralną część umowy.
Przetarg nieograniczony – wykonanie remontu instalacji c.o.
21
§2
Termin realizacji umowy – 45 dni od daty podpisania umowy
§3
1.Zamawiający powołuje inspektora nadzoru - pana ………..
2.Zamawiający przekaże Wykonawcy teren do prowadzenia robót .
3. Wykonawca zostanie wprowadzony na teren robót w ciągu 3 dni od podpisania
umowy ale roboty rozpocznie nie wcześniej niż po upływie 7 dni od podpisania umowy
i złożenia oświadczenia przez kierownika budowy o przyjęciu obowiązków.
4. Wykonawca dostarczy na drugi dzień roboczy po podpisaniu umowy oświadczenie
kierownika budowy o podjęciu obowiązków, kopię jego uprawnień, zaświadczenie
o wpisie na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego oraz plan bioz.
5. Od daty protokolarnego przekazania terenu do wykonywania przedmiotu zamówienia
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie na
zasadach ogólnych.
1.
2.
3.
4.
5.
§4
W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie
wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie
urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne
urządzenia prowizoryczne.
Wykonawca w trakcie wykonywania prac jest zobowiązany składować materiały
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom
organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań
określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych informacji
wymaganych tą ustawą.
Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie robót,
a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.
Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować ten teren
i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.
§5
1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
2. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania w toku realizacji robót wymagań
dotyczących stosowania materiałów, wyrobów oraz sposobów wykonania
wynikających ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
3.Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać co do jakości
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
wymogom specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4.Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest
okazać atesty używanych materiałów.
5.Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje , przeszkolone w zakresie BHP i ppoż.
6.Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić niezbędne próby i badania wymagane
do prawidłowej oceny jakości wykonanych robót.
7.Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały,
bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych
Przetarg nieograniczony – wykonanie remontu instalacji c.o.
22
obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wskażą, że materiały bądź wykonanie
robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.
§6
Ponadto Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki:
1. Zapewnienia nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy.
2.W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego w toku realizacji
robót - naprawienia go i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
3.Informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu,
oraz terminie odbioru robót zanikających, jeżeli wykonawca nie poinformował o tych
faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory
niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.
4.W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego w toku realizacji
robót - naprawienia go i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
§ 7
1.Podwykonawcom
zostaną
zlecone następujące roboty określone w
ofercie…………………………………………………………………………..
2.Podwykonawcą jest każda osoba trzecia, której Wykonawca zleca realizację
jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem poddostawców i osób fizycznych
zatrudnionych u Wykonawcy na umowę zlecenia lub o dzieło.
3.Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą
wymagana jest zgoda Zamawiającego zgodnie z art.6471 §2 Kc. Wykonawca ma
obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę z każdym z podwykonawców. Jeżeli
Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy
z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził
zgodę na zawarcie umowy.
4.Zmiana podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
5.W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz
w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez
Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności, o której mowa w
pkt.7.
6. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich
pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub
zaniedbania jego własnych pracowników.
7. Zamawiający oraz Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę
wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę.
8.Przy rozliczaniu robót z udziałem zaakceptowanych podwykonawców, Wykonawca
zobowiązany jest wraz z fakturą dostarczyć oświadczenia podwykonawców mówiące o
uregulowaniu wymaganych należności, podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania podwykonawcy.
§8
1.Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem kosztorysowym w rozumieniu art.
629 Kodeksu cywilnego.
2.Wynagrodzenie wg formularza cenowego wynosi netto..........zł, słownie: ................ z
.....% podatkiem VAT co daje brutto .............zł, słownie:..........................
Przetarg nieograniczony – wykonanie remontu instalacji c.o.
23
3.Wynagrodzenie,
o którym mowa w pkt 2 odpowiada zakresowi robót
przedstawionemu w ofercie Wykonawcy z dnia………………………..
4. Wykonawca ponadto pokrywa następujące koszty:
- wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych , kosztów związanych z odbiorami
wykonanych robót.
5.Faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy zostaje ustalone na podstawie przyjętych
w ofercie cen jednostkowych i ilości faktycznie wykonanych i odebranych robót.
§9
1.Wykonawca wystawi fakturę VAT za przedmiot odbioru w terminie do 30 dni od daty
odbioru przedmiotu zamówienia w następujący sposób:
Zakład Ubezpieczeń
Społecznych w Warszawie ul. Szamocka 3,5 01-748 Warszawa Oddział w Jaśle ul.
Rynek 18b 38-200 Jasło , NIP 521-301-72-28 i prześle ją na adres - Zakład
Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle ul. Rynek 18b 38-200 Jasło.
2.Zamawiający dokona zapłaty przelewem w terminie do 30 dni od daty wystawienia
faktury VAT .
3.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z powodu zwrotu Wykonawcy
nieprawidłowo wystawionej faktury.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sfinansowania zadania do wysokości
środków zabezpieczonych w planie rzeczowo- finansowym Zamawiającego,
zatwierdzonym na dany rok przez Centralę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w
Warszawie oraz do czasowego zawieszenia wykonania przedmiotu umowy ze względu
na chwilowy brak środków finansowych.
§ 10
1.Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość przedmiotu
umowy.
2.Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru.
3.Zamawiający
powoła komisję odbioru i wyznaczy termin odbioru przedmiotu
zamówienia w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do
odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
4.Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
4.1)jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia
wad,
4.2)jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
a)jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
b)jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczenie Zamawiający
może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu zamówienia po raz
drugi.
5.Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora
nadzoru) o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór
zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
6.Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia
wad po upływie okresu rękojmi.
7.Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie
tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.
Przetarg nieograniczony – wykonanie remontu instalacji c.o.
24
§ 11
Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 m-cy gwarancji na zrealizowany przedmiot
umowy licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego.
§ 12
1.Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary
umowne.
2.Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
2.1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne potrącane z faktur:
a) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za
wady - wysokości 0,03% wynagrodzenia umownego brutto za wykonany przedmiot
odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
b) za niedotrzymanie terminu zakończenia umowy z przyczyn zależnych od
Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień
opóźnienia.
2.2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a)za zwłokę w przekazaniu terenu budowy oraz uniemożliwienie rozpoczęcia lub
spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót z winy Zamawiającego w wysokości
0,03% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie umówionego przedmiotu
zamówienia - za każdy dzień zwłoki lub przerwy,
3. W przypadku gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody strony mogą
dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.
§ 13
W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do
zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.
§ 14
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną
na piśmie tylko w przypadkach wymienionych w SIWZ pod rygorem nieważności
takiej zmiany.
§ 15
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać żadnych cesji
związanych z umową.
§ 16
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1.1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
1.2.W przypadku określonym w pkt.1 Wykonawca
może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
1.3.Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy.
1.4.Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
1.5.Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
Przetarg nieograniczony – wykonanie remontu instalacji c.o.
25
1.6.W przypadku gdy Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż
1 miesiąc.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:
2.1. Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia
podpisania protokołu odbioru
2.2.Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych
wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 17
1.W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót
w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim
do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
2.Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiającego.
3.Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego
przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
4.W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy względnie
nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust.3,
Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.
5.Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 18
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy prawo zamówień publicznych , ustawy prawo budowlane, a w
sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.
§19
Umowę niniejszą sporządza się w 3 egzemplarzach - 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz.
Dla Zamawiającego.
Załączniki:
1.Formularz oferty z dnia .....
2. Formularz cenowy z dnia .......
3.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Zamawiający
Przetarg nieograniczony – wykonanie remontu instalacji c.o.
Wykonawca
26
PROJEKT BUDOWLANY
REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
OBIEKT
:
Budynek „A” Oddziału ZUS w Ja le
ADRES
:
38-200 Jasło, ul. Rynek 18B
STADIUM :
Projekt budowlany remontu instalacji centralnego
ogrzewania.
INWESTOR :
Zakład Ubezpiecze Społecznych Oddział w Ja le.
ADRES
38-200 Jasło, ul. Rynek 18B
:
wykonał:
mgr in . Włodzimierz Pietraszek
ul. Kwiatowa 8L, 38-200 Jasło
Jasło – maj 2009 r.
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Zawarto
opracowania:
I. Opis techniczny - cz. opisowa.
1. Podstawa opracowania.
2. Zakres opracowania.
3. Opis ogólny.
4. Wykonawstwo.
II. Cz
obliczeniowa.
Program OZC ( bez poddasza) – straty ciepła
Program IN2CO – obliczenia hydrauliczne
III. Cz
rysunkowa:
Rys. nr 1
Rys. nr 2
Rys. nr 3
Rys. nr 4
Rys. nr 5
Rys. nr 6
Rys. nr 7
Rys. nr 8
Rys. nr 9
Rzut budynku ( poziom – 6,60 m)
Rzut budynku ( poziom – 3,30 m)
Rzut budynku ( poziom 0,00 m)
Rzut budynku ( poziom + 4,20 m)
Rzut budynku ( poziom + 7,50 m)
Rzut budynku ( poziom + 10,80m)
Rzut budynku ( poddasze )
Rozwini cie instalacji cz. 1
Rozwini cie instalacji cz. 2
- skala 1/100
- skala 1/100
- skala 1/100
- skala 1/100
- skala 1/100
- skala 1/100
- skala 1/100
- skala 1/100
- skala 1/100
Opis techniczny
do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku
„A” Oddziału ZUS w Ja le przy ul. Rynek 18b.
1. Podstawa opracowania.
-
umowa,
Projekt modernizacji instalacji c.o. dla budynku ZUS w Jasle z 1995 r.,
Projekt instalacji c.o. w adaptowanym poddaszu z 1999 r.
Audyt energetyczny pawilonu „A” budynku ZUS w Ja le z 2000 r.
wizja lokalna
obowi zuj ce normy i literatura
2. Zakres opracowania.
Projekt niniejszy obejmuje sporz dzenie P.T. instalacji centralnego ogrzewania wodnego o parametrach 70/50 oC. Istniej cy budynek wyposa ony jest w instalacj centralne
ogrzewania wykonan z rur stalowych gdzie w wi kszo ci elementami grzejnymi s członowe
grzejniki eliwne. Poniewa budynek został w ostatnich latach docieplony, wymieniono stolark okienn i kilkana cie grzejników zaszła konieczno remontu instalacji i dostosowania
jej do aktualnych potrzeb cieplnych. Projektowana instalacja c.o. b dzie dostosowana do potrzeb cieplnych budynku. Projekt obejmuje wymian ruroci gów ze stalowych na miedziane,
dostosowanie wielko ci grzejników do aktualnych potrzeb cieplnych i regulacj instalacji poprzez termozawory podwójnej regulacji. Nie przewiduje si zmiany tras projektowanych ruroci gów. Remontowi nie podlega instalacja wykonana na poddaszu.
3. Opis ogólny.
Obecnie budynek „A” Oddziału ZUS w Ja le ogrzewany jest z kotłowni gazowej, która znajduje si w piwnicach s siedniego budynku „B”. Kotłownia wyposa ona jest w dwa
kotły gazowe „JUPITER 180” firmy Ferroli. Całkowita moc kotłowni wyniosi 370 kW. Kotlownia ta pracuje tak e na potrzeby przygotowania ciepłej wody. Instalacja c.o. jest wykonana z rur stalowych i wyposa ona w wi kszo ci w członowe grzejniki eliwne. W mi dzyczasie instalacja została rozbudowana o cz
ogrzewaj c adaptowane poddasze nieu ytkowe na
biura. Moc rozbudowanej instalacji wynosi 21,3 kW. Ta cz
instalacji wykonana jest z miedzi i wyposa ona w stalowe grzejniki płytowe z termozaworami. Ilo nowych grzejników
instalacji wynosi 16. Wszystkie piony budynku posiadaj odpowietrzniki. Poza rozbudowan
instalacj inwestor w ostatnich latach wymienił 19 grzejników. S to w wi kszo ci grzejniki
stalowe płytowe. Dla ogrzewanej cz ci budynku ( bez poddasza ) przeprowadzono obliczenia
strat ciepła. Zapotrzebowanie ciepła do ogrzewania i wentylacji wynosi obecnie 110,8 kW.
Wraz z poddaszem zapotrzebowanie ciepła wynosi 132,1 kW.
Projektuje si grzejniki stalowe płytowe RADSON typu „Kompakt” i „Integra” z termozaworami podwójnej regulacji Danfoss RTD-N.
Uwaga.
Na rysunkach rzutów pokazano grzejniki projektowane z wypełnieniem natomiast jako „ramka” grzejniki nie podlegaj ce wymianie.
4. Wykonawstwo.
Przewody instalacyjne wykona z rur miedzianych twardych ł czonych przez lutowanie. Przewody prowadzi w budynku po cianach wykorzystuj c trasy istniej cych przewodów
stalowych. Odpowietrzenia pozostawi tak jak dotychczas na pionach w najwy szych punktach instalacji. Poza tym ka dy grzejnik wyposa ony b dzie w odpowietrznik. Pod ka dym
pionem zamontowa zawory kulowe odpowietrzaj ce.
Instalacj wykona ze spadkiem celem mo liwo ci dokładnego opró nienia instalacji. Jako
zawory grzejnikowe zastosowa zawory firmy Danfoss RTD-N o rednicy Dn 15 mm z czujnikiem w głowicy. Za grzejnikami nale y zamontowa zawory odcinaj cy firmy Danfoss typu
RLV proste. Projektuje si grzejniki stalowe RADSON typu Kompakt K22/600, K22/900,
K33/600, Intedra I22/600 i dwa grzejniki łazienkowe ENIX Aster-512.
Po wykonaniu cało ci instalacji nale y ja sprawdzi na ci nienie 0,4 MPa i dwukrotnie
przepłuka wod przy nastawie wst pnej zaworów grzejnikowych "N". Nastawy wła ciwe
zaworów grzejnikowych wykona po wszystkich próbach.
Cało robót wykona zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlano-monta owych cz.II.
wykonał:
DANE GŁÓWNE
nazwa budynku: Budynek ZUS Jasło bud. A
miejscowo : Jasło
stacja meteorologiczna: Rzeszów
strefa: 3
norma na wsp. K.: PN - EN ISO 6946
obliczenia sezonowego zapotrzebowania energii: brak
budynek podpiwniczony: nie
dobieraj grzejniki: tak
ilo kondygnacji: 5
parametry wody: 70,0 / 50,0 [°C]
rury izolowane: tak
%dod. na termostat: 15
najlepsze proporcje: 3/2
PRZEGRODY
1 nazwa: Sz
komentarz: ciana zewn trzna
przegroda gotowa Ko: 0,250
lp
1
2
3
4
5
6
typ: ZN
nazwa materiału
typ
Tynk lub gład cementowo-wapienna
S
ciana z PGS "Siporex" na zapr.cem-wap. S
Styropian (inne)
S
Cegła (mur) ceramiczna pełna (bez tynku) S
Tynk lub gład cementowo-wapienna
S
Styropian (inne)
S
d [m] lambda
0,015
0,820
0,120
0,380
0,080
0,045
0,120
0,770
0,015
0,820
0,100
0,045
2 nazwa: Okna
komentarz: Okna
przegroda gotowa Ko: 1,300
typ: ZN
3 nazwa: Dach
komentarz: Dach
przegroda gotowa Ko: 0,300
typ: SD
4 nazwa: Pd 1
komentarz: Podłoga w 1 strefie
lp
1
2
3
4
5
6
7
typ: P1
nazwa materiału
Piasek redni
Beton zwykły z kruszywa kamiennego
Podkład z betonu chudego
Papa asfaltowa
Styropian (szczelnie)
Podkład z betonu pod posadzk
Lastriko
5 nazwa: Pd 2
komentarz: Podłoga w 2 strefie
OZC 3.2
typ
S
S
S
S
S
S
S
d [m] lambda
0,050
0,400
0,050
1,000
0,020
1,050
0,008
0,180
0,020
0,040
0,050
1,400
0,030
0,720
typ: P2
-1-
Ro
1850
800
30
1800
1850
30
opór
0,018
0,316
1,778
0,156
0,018
2,222
Ko: 0,760
Ro
1650
1900
1900
1000
30
2200
1600
opór
0,125
0,050
0,019
0,044
0,500
0,036
0,042
Ko: 0,509
[Anthopea Print Stream]
lp
1
2
3
4
5
6
7
nazwa materiału
Piasek redni
Beton zwykły z kruszywa kamiennego
Podkład z betonu chudego
Papa asfaltowa
Styropian (szczelnie)
Podkład z betonu pod posadzk
Lastriko
typ
S
S
S
S
S
S
S
6 nazwa: Drzwi
komentarz: Drzwi
przegroda gotowa Ko: 2,200
typ: WN
nazwa materiału
typ
Tynk lub gład cementowo-wapienna
S
Cegła (mur) ceramiczna pełna (bez tynku) S
8 nazwa: SG
komentarz: ciana przy gruncie
lp
1
2
Ro
1650
1900
1900
1000
30
2200
1600
opór
0,125
0,050
0,019
0,044
0,500
0,036
0,042
typ: ZN
7 nazwa: Sw
komentarz: ciana wewn trzna
lp
1
2
d [m] lambda
0,050
0,400
0,050
1,000
0,020
1,050
0,008
0,180
0,020
0,040
0,050
1,400
0,030
0,720
d [m] lambda
0,020
0,820
0,250
0,770
typ: SG
nazwa materiału
typ
Tynk lub gład cementowo-wapienna
S
Cegła (mur) ceramiczna pełna (bez tynku) S
d [m] lambda
0,020
0,820
0,400
0,770
Ko: 1,642
Ro
1850
1800
opór
0,024
0,325
Ko: 0,782
Ro
1850
1800
opór
0,024
0,519
POMIESZCZENIA
1 nazwa: P001
komentarz: Warsztat
kond.: 0
lp
1
grupa: Poziom -6,6
t. wew.: 20,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
1,50 m 0,60
Q went.: 1120 [W]
Q + Qr: 1808 [W]
Q: 1808 [W]
2 nazwa: P002
komentarz: Gara
kond.: 0
lp
1
grupa: Poziom -6,6
t. wew.: 5,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
0,90 m 0,60
Q went.: 857 [W]
Q + Qr: 1691 [W]
3 nazwa: P003
komentarz: Gara
kond.: 0
OZC 3.2
Q rozdz.: 0 [W]
Q: 1691 [W]
Q rozdz.: 0 [W]
grupa: Poziom -6,6
t. wew.: 5,0 [°C]
-2-
[Anthopea Print Stream]
lp
1
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
0,90 m 0,60
Q went.: 857 [W]
Q + Qr: 1691 [W]
Q: 1691 [W]
4 nazwa: P004
komentarz: Pok. kierowców
kond.: 0
lp
1
Q rozdz.: 0 [W]
grupa: Poziom -6,6
t. wew.: 24,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
C22-600
0,80 m 0,60
Q went.: 398 [W]
Q + Qr: 739 [W]
Q: 739 [W]
6 nazwa: P006
komentarz: Garaz autobusowy
kond.: 0
Q rozdz.: 0 [W]
grupa: Poziom -6,6
t. wew.: 5,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
0,90 m 0,60
K22/600
0,90 m 0,60
Q went.: 1113 [W]
Q + Qr: 3122 [W]
Q: 3122 [W]
7 nazwa: P01
komentarz: Magazyn
kond.: 1
lp
1
t. wew.: 20,0 [°C]
Q: 973 [W]
5 nazwa: P005
komentarz: WC
kond.: 0
lp
1
2
grupa: Poziom -6,6
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
0,75 m 0,60
Q went.: 446 [W]
Q + Qr: 973 [W]
lp
1
Q rozdz.: 0 [W]
Q rozdz.: 0 [W]
grupa: Poziom -3,3
t. wew.: 12,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
0,45 m 0,60
Q went.: 112 [W]
Q + Qr: 506 [W]
Q: 266 [W]
Q rozdz.: 240 [W]
8 nazwa: P02
grupa: Poziom -3,3
komentarz: Rozładunek
t. wew.: 5,0 [°C]
kond.: 1
grzejniki: rozdział Q
Q went.: 24 [W]
Q: 165 [W]
Q rozdz.: 0 [W]
Q + Qr: 165 [W]
9 nazwa: P03
komentarz: Podgrzewanie
OZC 3.2
grupa: Poziom -3,3
t. wew.: 16,0 [°C]
-3-
[Anthopea Print Stream]
kond.: 1
lp
1
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
0,60 m 0,60
Q went.: 439 [W]
Q + Qr: 842 [W]
Q: 767 [W]
10 nazwa: P04
komentarz: Zmywalnia
kond.: 1
lp
1
Q rozdz.: 75 [W]
grupa: Poziom -3,3
t. wew.: 16,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
0,90 m 0,60
Q went.: 899 [W]
Q + Qr: 1275 [W]
Q: 1126 [W]
Q rozdz.: 149 [W]
11 nazwa: P05
grupa: Poziom -3,3
komentarz: Odpadki
t. wew.: 5,0 [°C]
kond.: 1
grzejniki: rozdział Q
Q went.: 16 [W]
Q: 149 [W]
Q rozdz.: 0 [W]
Q + Qr: 149 [W]
12 nazwa: P06
komentarz: Hall + klatka schodowa
kond.: 1
lp
1
2
Q: 1934 [W]
13 nazwa: P07
komentarz: Pokój
kond.: 1
grupa: Poziom -3,3
t. wew.: 20,0 [°C]
Q: 906 [W]
14 nazwa: P08
komentarz: Pokój
kond.: 1
Q rozdz.: 0 [W]
grupa: Poziom -3,3
t. wew.: 20,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
0,75 m 0,60
Q went.: 552 [W]
Q + Qr: 921 [W]
15 nazwa: P09
OZC 3.2
Q rozdz.: 293 [W]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
0,75 m 0,60
Q went.: 544 [W]
Q + Qr: 906 [W]
lp
1
t. wew.: 16,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
1,20 m 0,60
C22-600
0,40 m 0,60
Q went.: 1264 [W]
Q + Qr: 2228 [W]
lp
1
grupa: Poziom -3,3
Q: 921 [W]
Q rozdz.: 0 [W]
grupa: Poziom -3,3
-4-
[Anthopea Print Stream]
komentarz: Pokój
kond.: 1
lp
1
t. wew.: 20,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
0,75 m 0,60
Q went.: 544 [W]
Q + Qr: 909 [W]
Q: 909 [W]
16 nazwa: P010
komentarz: Apartament
kond.: 1
lp
1
grupa: Poziom -3,3
t. wew.: 20,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
0,75 m 0,60
Q went.: 463 [W]
Q + Qr: 867 [W]
Q: 867 [W]
17 nazwa: P011
komentarz: Sanitariat
kond.: 1
lp
1
Q rozdz.: 0 [W]
Q rozdz.: 0 [W]
grupa: Poziom -3,3
t. wew.: 24,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
A-512
0,50 m 1,22
Q went.: 398 [W]
Q + Qr: 398 [W]
Q: 398 [W]
Q rozdz.: 0 [W]
18 nazwa: P012
grupa: Poziom -3,3
komentarz: Przył cza
t. wew.: 5,0 [°C]
kond.: 1
grzejniki: rozdział Q
Q went.: 82 [W]
Q: 297 [W]
Q rozdz.: 0 [W]
Q + Qr: 297 [W]
19 nazwa: P013
grupa: Poziom -3,3
komentarz: Magazyn
t. wew.: 5,0 [°C]
kond.: 1
grzejniki: rozdział Q
Q went.: 122 [W]
Q: 451 [W]
Q rozdz.: 0 [W]
Q + Qr: 451 [W]
20 nazwa: P014
komentarz: Pom. sprz taczek
kond.: 1
lp
1
t. wew.: 16,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
0,45 m 0,60
Q went.: 224 [W]
Q + Qr: 395 [W]
Q: 395 [W]
21 nazwa: P015
komentarz: Sanitariat kobiet
kond.: 1
OZC 3.2
grupa: Poziom -3,3
Q rozdz.: 0 [W]
grupa: Poziom -3,3
t. wew.: 24,0 [°C]
-5-
[Anthopea Print Stream]
lp
1
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
C22-600
0,70 m 0,60
Q went.: 398 [W]
Q + Qr: 630 [W]
Q: 630 [W]
22 nazwa: P016
komentarz: Sanitariat m czyzn
kond.: 1
lp
1
t. wew.: 24,0 [°C]
Q: 614 [W]
23 nazwa: P017
komentarz: WC m czyzn
kond.: 1
Q rozdz.: 0 [W]
grupa: Poziom -3,3
t. wew.: 20,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
C22-600
0,40 m 0,60
Q went.: 198 [W]
Q + Qr: 363 [W]
Q: 363 [W]
24 nazwa: P018
komentarz: WC kobiet
kond.: 1
lp
1
grupa: Poziom -3,3
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
C22-600
0,70 m 0,60
Q went.: 398 [W]
Q + Qr: 614 [W]
lp
1
Q rozdz.: 0 [W]
Q rozdz.: 0 [W]
grupa: Poziom -3,3
t. wew.: 20,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
C22-600
0,40 m 0,60
Q went.: 198 [W]
Q + Qr: 342 [W]
Q: 342 [W]
Q rozdz.: 0 [W]
25 nazwa: P019
grupa: Poziom -3,3
komentarz: Akumulatornia
t. wew.: 5,0 [°C]
kond.: 1
grzejniki: rozdział Q
Q went.: 139 [W]
Q: 293 [W]
Q rozdz.: 0 [W]
Q + Qr: 293 [W]
26 nazwa: P020
grupa: Poziom -3,3
komentarz: Sala konsumpcyjna i bufet
kond.: 1
lp
1
2
3
grzejniki
nazwa typu
K22/600
K22/600
K22/600
Q went.: 3184 [W]
Q + Qr: 3962 [W]
27 nazwa: P021
OZC 3.2
t. wew.: 20,0 [°C]
wlk/L H [m]
1,05 m 0,60
1,05 m 0,60
1,05 m 0,60
Q: 3886 [W]
Q rozdz.: 75 [W]
grupa: Poziom -3,3
-6-
[Anthopea Print Stream]
komentarz: Pokój personelu
kond.: 1
lp
1
t. wew.: 20,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
0,75 m 0,60
Q went.: 440 [W]
Q + Qr: 863 [W]
Q: 863 [W]
Q rozdz.: 0 [W]
28 nazwa: P022
grupa: Poziom -3,3
komentarz: Magazyn bufetu
t. wew.: 12,0 [°C]
kond.: 1
grzejniki: rozdział Q
Q went.: 75 [W]
Q: 75 [W]
Q rozdz.: 0 [W]
Q + Qr: 75 [W]
29 nazwa: P023
grupa: Poziom -3,3
komentarz: Pom. sanitarne personelu
kond.: 1
lp
1
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
A-512
0,50 m 1,22
Q went.: 398 [W]
Q + Qr: 398 [W]
Q: 398 [W]
30 nazwa: P024
komentarz: Korytarz
kond.: 1
lp
1
t. wew.: 24,0 [°C]
Q rozdz.: 0 [W]
grupa: Poziom -3,3
t. wew.: 16,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/900
0,60 m 0,90
Q went.: 439 [W]
Q + Qr: 1188 [W]
Q: 440 [W]
Q rozdz.: 748 [W]
31 nazwa: P025
grupa: Poziom -3,3
komentarz: Korytarz
t. wew.: 16,0 [°C]
kond.: 1
grzejniki: rozdział Q
Q went.: 149 [W]
Q: 150 [W]
Q rozdz.: 0 [W]
Q + Qr: 150 [W]
32 nazwa: P1
komentarz: Skorowidz
kond.: 2
lp
1
t. wew.: 20,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
1,05 m 0,60
Q went.: 707 [W]
Q + Qr: 1183 [W]
33 nazwa: P2
komentarz: Kierownik
kond.: 2
OZC 3.2
grupa: Poziom 0
Q: 1183 [W]
Q rozdz.: 0 [W]
grupa: Poziom 0
t. wew.: 20,0 [°C]
-7-
[Anthopea Print Stream]
lp
1
2
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
0,45 m 0,60
K22/600
0,45 m 0,60
Q went.: 660 [W]
Q + Qr: 1133 [W]
Q: 1133 [W]
34 nazwa: P3
komentarz: Kasa
kond.: 2
lp
1
Q rozdz.: 0 [W]
grupa: Poziom 0
t. wew.: 20,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
0,60 m 0,60
Q went.: 378 [W]
Q + Qr: 619 [W]
Q: 619 [W]
Q rozdz.: 0 [W]
35 nazwa: P4
grupa: Poziom 0
komentarz: Szatnia
t. wew.: 20,0 [°C]
kond.: 2
grzejniki: rozdział Q
Q went.: 185 [W]
Q: 413 [W]
Q rozdz.: 0 [W]
Q + Qr: 413 [W]
36 nazwa: P5
komentarz: Hall i klatka schodowa
kond.: 2
lp
1
2
Q: 2355 [W]
37 nazwa: P6
komentarz: Konserwator
kond.: 2
grupa: Poziom 0
t. wew.: 20,0 [°C]
Q: 436 [W]
38 nazwa: P7
komentarz: Zaplecze sali
kond.: 2
Q rozdz.: 0 [W]
grupa: Poziom 0
t. wew.: 20,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
C22-600
0,60 m 0,60
Q went.: 409 [W]
Q + Qr: 654 [W]
39 nazwa: P8
OZC 3.2
Q rozdz.: 1631 [W]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
0,45 m 0,60
Q went.: 208 [W]
Q + Qr: 436 [W]
lp
1
t. wew.: 16,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K33/600
1,50 m 0,60
K22/600
0,75 m 0,60
Q went.: 1351 [W]
Q + Qr: 3986 [W]
lp
1
grupa: Poziom 0
Q: 654 [W]
Q rozdz.: 0 [W]
grupa: Poziom 0
-8-
[Anthopea Print Stream]
komentarz: Sala operacyjna
kond.: 2
lp
1
2
3
4
5
6
7
grzejniki
nazwa typu
C22-600
C22-600
C22-600
C22-600
C22-600
C22-600
C22-600
Q went.: 5869 [W]
Q + Qr: 8857 [W]
t. wew.: 20,0 [°C]
wlk/L H [m]
1,20 m 0,60
1,20 m 0,60
1,20 m 0,60
1,20 m 0,60
1,20 m 0,60
1,20 m 0,60
1,20 m 0,60
Q: 8857 [W]
Q rozdz.: 0 [W]
40 nazwa: P9
grupa: Poziom 0
komentarz: WC kobiet
t. wew.: 20,0 [°C]
kond.: 2
grzejniki: rozdział Q
Q went.: 198 [W]
Q: 198 [W]
Q rozdz.: 0 [W]
Q + Qr: 198 [W]
41 nazwa: P10
komentarz: WC m czyzn
kond.: 2
lp
1
Q: 689 [W]
42 nazwa: P11
komentarz: Wiatrołap
kond.: 2
grupa: Poziom 0
t. wew.: 12,0 [°C]
Q: 540 [W]
43 nazwa: P12
komentarz: Portiernia
kond.: 2
Q rozdz.: 0 [W]
grupa: Poziom 0
t. wew.: 20,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
0,45 m 0,60
K22/600
0,60 m 0,60
Q went.: 431 [W]
Q + Qr: 866 [W]
Q: 866 [W]
44 nazwa: P13
komentarz: Sala konferencyjna
kond.: 2
OZC 3.2
Q rozdz.: 0 [W]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
0,45 m 0,60
Q went.: 76 [W]
Q + Qr: 540 [W]
lp
1
2
t. wew.: 20,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
C11-600
1,10 m 0,60
Q went.: 198 [W]
Q + Qr: 689 [W]
lp
1
grupa: Poziom 0
Q rozdz.: 0 [W]
grupa: Poziom 0
t. wew.: 20,0 [°C]
-9-
[Anthopea Print Stream]
lp
1
2
3
4
grzejniki
nazwa typu
Clan 500
Clan 500
Clan 500
Clan 500
Q went.: 2726 [W]
Q + Qr: 3999 [W]
wlk/L
12el
12el
12el
12el
H [m]
0,58
0,58
0,58
0,58
Q: 3999 [W]
Q rozdz.: 0 [W]
45 nazwa: P14
grupa: Poziom 0
komentarz: Korytarz
t. wew.: 20,0 [°C]
kond.: 2
grzejniki: rozdział Q
Q went.: 1019 [W]
Q: 1020 [W]
Q rozdz.: 0 [W]
Q + Qr: 1020 [W]
46 nazwa: P101
komentarz: Z-ca Dyrektora
kond.: 3
lp
1
Q: 909 [W]
47 nazwa: P102
komentarz: Sala narad
kond.: 3
grupa: Poziom +4,2
t. wew.: 20,0 [°C]
Q: 1844 [W]
48 nazwa: P103
komentarz: Hall + klatka schodowa
kond.: 3
grupa: Poziom +4,2
t. wew.: 16,0 [°C]
Q: 1737 [W]
49 nazwa: P104
komentarz: Pok. biurowy
kond.: 3
Q rozdz.: 511 [W]
grupa: Poziom +4,2
t. wew.: 20,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
0,75 m 0,60
Q went.: 541 [W]
OZC 3.2
Q rozdz.: 0 [W]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
1,20 m 0,60
K22/600
0,60 m 0,60
Q went.: 957 [W]
Q + Qr: 2248 [W]
lp
1
Q rozdz.: 0 [W]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
0,75 m 0,60
K22/600
0,75 m 0,60
Q went.: 1117 [W]
Q + Qr: 1844 [W]
lp
1
2
t. wew.: 20,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
0,75 m 0,60
Q went.: 541 [W]
Q + Qr: 909 [W]
lp
1
2
grupa: Poziom +4,2
Q: 906 [W]
Q rozdz.: 0 [W]
- 10 -
[Anthopea Print Stream]
Q + Qr: 906 [W]
50 nazwa: P105
komentarz: Pok. biurowy
kond.: 3
lp
1
Q: 909 [W]
51 nazwa: P106
komentarz: Pok. biurowy
kond.: 3
Q rozdz.: 0 [W]
grupa: Poziom +4,2
t. wew.: 20,0 [°C]
Q: 1226 [W]
53 nazwa: P108
komentarz: Korytarz - przewiazka
kond.: 3
Q rozdz.: 0 [W]
grupa: Poziom +4,2
t. wew.: 16,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
1,20 m 0,60
Q went.: 1306 [W]
Q + Qr: 1632 [W]
Q: 1434 [W]
54 nazwa: P109
komentarz: Pok. biurowy
kond.: 3
Q rozdz.: 198 [W]
grupa: Poziom +4,2
t. wew.: 20,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
0,75 m 0,60
Q went.: 544 [W]
Q + Qr: 875 [W]
Q: 875 [W]
55 nazwa: P110
komentarz: Pok. biurowy
kond.: 3
OZC 3.2
t. wew.: 20,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
1,05 m 0,60
Q went.: 653 [W]
Q + Qr: 1226 [W]
lp
1
grupa: Poziom +4,2
Q: 909 [W]
52 nazwa: P107
komentarz: Pok. biurowy
kond.: 3
lp
1
Q rozdz.: 0 [W]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
0,75 m 0,60
Q went.: 541 [W]
Q + Qr: 909 [W]
lp
1
t. wew.: 20,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
0,75 m 0,60
Q went.: 541 [W]
Q + Qr: 909 [W]
lp
1
grupa: Poziom +4,2
Q rozdz.: 0 [W]
grupa: Poziom +4,2
t. wew.: 20,0 [°C]
- 11 -
[Anthopea Print Stream]
lp
1
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
0,75 m 0,60
Q went.: 541 [W]
Q + Qr: 872 [W]
Q: 872 [W]
Q rozdz.: 0 [W]
56 nazwa: P111
grupa: Poziom +4,2
komentarz: WC kobiet
t. wew.: 20,0 [°C]
kond.: 3
grzejniki: rozdział Q
Q went.: 198 [W]
Q: 198 [W]
Q rozdz.: 0 [W]
Q + Qr: 198 [W]
57 nazwa: P112
komentarz: WC m ski
kond.: 3
lp
1
grupa: Poziom +4,2
t. wew.: 20,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
C11-600
0,80 m 0,60
Q went.: 198 [W]
Q + Qr: 530 [W]
Q: 530 [W]
58 nazwa: P113
komentarz: Kadry
kond.: 3
lp
1
grupa: Poziom +4,2
t. wew.: 20,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
1,05 m 0,60
Q went.: 671 [W]
Q + Qr: 1299 [W]
Q: 1299 [W]
59 nazwa: P114
komentarz: Gab. dyrektora
kond.: 3
lp
1
2
grupa: Poziom +4,2
t. wew.: 20,0 [°C]
Q: 1774 [W]
60 nazwa: P115
komentarz: Sekretariat
kond.: 3
Q rozdz.: 0 [W]
grupa: Poziom +4,2
t. wew.: 20,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
1,20 m 0,60
Q went.: 930 [W]
Q + Qr: 1470 [W]
61 nazwa: P116
komentarz: Korytarz
OZC 3.2
Q rozdz.: 0 [W]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
0,75 m 0,60
K22/600
0,75 m 0,60
Q went.: 1126 [W]
Q + Qr: 1774 [W]
lp
1
Q rozdz.: 0 [W]
Q: 1470 [W]
Q rozdz.: 0 [W]
grupa: Poziom +4,2
t. wew.: 20,0 [°C]
- 12 -
[Anthopea Print Stream]
kond.: 3
Q: 511 [W]
grzejniki: rozdział Q
Q rozdz.: 0 [W]
62 nazwa: P117
komentarz: Przewi zka
kond.: 3
lp
1
2
grupa: Poziom +4,2
t. wew.: 16,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
I22/600
1,35 m 0,60
I22/600
1,35 m 0,60
Q went.: 1073 [W]
Q + Qr: 3844 [W]
Q: 3844 [W]
63 nazwa: P118
komentarz: Pom. biurowe
kond.: 3
lp
1
2
3
grzejniki
nazwa typu
I22/600
I22/600
I22/600
Q went.: 1312 [W]
Q + Qr: 3336 [W]
t. wew.: 20,0 [°C]
wlk/L H [m]
0,90 m 0,60
0,90 m 0,60
0,90 m 0,60
Q: 3336 [W]
t. wew.: 20,0 [°C]
Q rozdz.: 0 [W]
grupa: Poziom + 7,5
t. wew.: 20,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
0,75 m 0,60
Q went.: 541 [W]
Q + Qr: 909 [W]
Q: 909 [W]
66 nazwa: P203
komentarz: Pok. biurowy
kond.: 4
Q rozdz.: 0 [W]
grupa: Poziom + 7,5
t. wew.: 20,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
0,75 m 0,60
Q went.: 532 [W]
OZC 3.2
grupa: Poziom + 7,5
Q: 909 [W]
65 nazwa: P202
komentarz: Pok. biurowy
kond.: 4
lp
1
Q rozdz.: 0 [W]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
0,75 m 0,60
Q went.: 541 [W]
Q + Qr: 909 [W]
lp
1
Q rozdz.: 0 [W]
grupa: Poziom +4,2
64 nazwa: P201
komentarz: Pok. biurowy
kond.: 4
lp
1
Q went.: 511 [W]
Q + Qr: 511 [W]
Q: 860 [W]
Q rozdz.: 0 [W]
- 13 -
[Anthopea Print Stream]
Q + Qr: 860 [W]
67 nazwa: P204
komentarz: Hall + klatka schodowa
kond.: 4
lp
1
2
Q: 1737 [W]
68 nazwa: P205
komentarz: Pok. biurowy
kond.: 4
Q rozdz.: 0 [W]
grupa: Poziom + 7,5
t. wew.: 20,0 [°C]
Q: 909 [W]
70 nazwa: P207
komentarz: Pok. biurowy
kond.: 4
Q rozdz.: 0 [W]
grupa: Poziom + 7,5
t. wew.: 20,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
0,75 m 0,60
Q went.: 541 [W]
Q + Qr: 909 [W]
Q: 909 [W]
71 nazwa: P208
komentarz: Pok. biurowy
kond.: 4
Q rozdz.: 0 [W]
grupa: Poziom + 7,5
t. wew.: 20,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
1,05 m 0,60
Q went.: 653 [W]
Q + Qr: 1226 [W]
Q: 1226 [W]
72 nazwa: P209
komentarz: Pok. biurowy
OZC 3.2
t. wew.: 20,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
0,75 m 0,60
Q went.: 541 [W]
Q + Qr: 909 [W]
lp
1
grupa: Poziom + 7,5
Q: 906 [W]
69 nazwa: P206
komentarz: Pok. biurowy
kond.: 4
lp
1
Q rozdz.: 1740 [W]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
0,75 m 0,60
Q went.: 541 [W]
Q + Qr: 906 [W]
lp
1
t. wew.: 16,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
1,80 m 0,60
K22/600
0,75 m 0,60
Q went.: 957 [W]
Q + Qr: 3478 [W]
lp
1
grupa: Poziom + 7,5
Q rozdz.: 0 [W]
grupa: Poziom + 7,5
t. wew.: 20,0 [°C]
- 14 -
[Anthopea Print Stream]
kond.: 4
lp
1
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
0,75 m 0,60
Q went.: 532 [W]
Q + Qr: 860 [W]
Q: 860 [W]
73 nazwa: P210
komentarz: Pok. biurowy
kond.: 4
lp
1
grupa: Poziom + 7,5
t. wew.: 20,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
0,75 m 0,60
Q went.: 544 [W]
Q + Qr: 875 [W]
Q: 875 [W]
74 nazwa: P211
komentarz: Pok. biurowy
kond.: 4
lp
1
Q rozdz.: 0 [W]
Q rozdz.: 0 [W]
grupa: Poziom + 7,5
t. wew.: 20,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
0,75 m 0,60
Q went.: 541 [W]
Q + Qr: 872 [W]
Q: 872 [W]
Q rozdz.: 0 [W]
75 nazwa: P212
grupa: Poziom + 7,5
komentarz: WC kobiet
t. wew.: 20,0 [°C]
kond.: 4
grzejniki: rozdział Q
Q went.: 198 [W]
Q: 198 [W]
Q rozdz.: 0 [W]
Q + Qr: 198 [W]
76 nazwa: P213
komentarz: WC m ski
kond.: 4
lp
1
grupa: Poziom + 7,5
t. wew.: 20,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
C11-600
0,90 m 0,60
Q went.: 198 [W]
Q + Qr: 530 [W]
Q: 530 [W]
77 nazwa: P214
komentarz: Kadry
kond.: 4
lp
1
grupa: Poziom + 7,5
t. wew.: 20,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
1,05 m 0,60
Q went.: 710 [W]
Q + Qr: 1338 [W]
Q: 1338 [W]
78 nazwa: P215
komentarz: Pok. biurowy
OZC 3.2
Q rozdz.: 0 [W]
Q rozdz.: 0 [W]
grupa: Poziom + 7,5
t. wew.: 20,0 [°C]
- 15 -
[Anthopea Print Stream]
kond.: 4
lp
1
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
0,75 m 0,60
Q went.: 532 [W]
Q + Qr: 860 [W]
Q: 860 [W]
79 nazwa: P216
komentarz: Pok. biurowy
kond.: 4
lp
1
grupa: Poziom + 7,5
t. wew.: 20,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
0,75 m 0,60
Q went.: 541 [W]
Q + Qr: 869 [W]
Q: 869 [W]
80 nazwa: P217
komentarz: Pokój biurowy
kond.: 4
lp
1
Q rozdz.: 0 [W]
Q rozdz.: 0 [W]
grupa: Poziom + 7,5
t. wew.: 20,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
1,20 m 0,60
Q went.: 930 [W]
Q + Qr: 1473 [W]
Q: 1473 [W]
Q rozdz.: 0 [W]
81 nazwa: P218
grupa: Poziom + 7,5
komentarz: Korytarz
t. wew.: 20,0 [°C]
kond.: 4
grzejniki: rozdział Q
Q went.: 728 [W]
Q: 728 [W]
Q rozdz.: 0 [W]
Q + Qr: 728 [W]
82 nazwa: P219
grupa: Poziom + 7,5
komentarz: Korytarz
t. wew.: 20,0 [°C]
kond.: 4
grzejniki: rozdział Q
Q went.: 814 [W]
Q: 814 [W]
Q rozdz.: 0 [W]
Q + Qr: 814 [W]
83 nazwa: P301
komentarz: Pok. biurowy
kond.: 5
lp
1
t. wew.: 20,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
0,75 m 0,60
Q went.: 541 [W]
Q + Qr: 872 [W]
Q: 872 [W]
84 nazwa: P302
komentarz: Magazyn papierów
kond.: 5
OZC 3.2
grupa: Poziom + 10,8
Q rozdz.: 0 [W]
grupa: Poziom + 10,8
t. wew.: 20,0 [°C]
- 16 -
[Anthopea Print Stream]
lp
1
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
0,75 m 0,60
Q went.: 541 [W]
Q + Qr: 906 [W]
Q: 906 [W]
Q rozdz.: 0 [W]
85 nazwa: P303
grupa: Poziom + 10,8
komentarz: Pok. warsztat.-magazynowy
kond.: 5
lp
1
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
0,75 m 0,60
Q went.: 541 [W]
Q + Qr: 906 [W]
Q: 906 [W]
86 nazwa: P304
komentarz: Hall + klatka schodowa
kond.: 5
lp
1
2
Q rozdz.: 0 [W]
grupa: Poziom + 10,8
t. wew.: 16,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
1,80 m 0,60
K22/600
0,75 m 0,60
Q went.: 957 [W]
Q + Qr: 3478 [W]
Q: 1737 [W]
Q rozdz.: 1740 [W]
87 nazwa: P305
grupa: Poziom + 10,8
komentarz: Ekspedycja materiałów z EMC
kond.: 5
lp
1
Q: 906 [W]
88 nazwa: P306
komentarz: Ci cie tabulogramów
kond.: 5
Q rozdz.: 0 [W]
grupa: Poziom + 10,8
t. wew.: 20,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
0,75 m 0,60
Q went.: 541 [W]
Q + Qr: 906 [W]
89 nazwa: P307
komentarz: Archiwum
kond.: 5
OZC 3.2
t. wew.: 20,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
0,75 m 0,60
Q went.: 541 [W]
Q + Qr: 906 [W]
lp
1
t. wew.: 20,0 [°C]
Q: 906 [W]
Q rozdz.: 0 [W]
grupa: Poziom + 10,8
t. wew.: 20,0 [°C]
- 17 -
[Anthopea Print Stream]
lp
1
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
0,75 m 0,60
Q went.: 541 [W]
Q + Qr: 906 [W]
Q: 906 [W]
90 nazwa: P308
komentarz: Sala EMC
kond.: 5
lp
1
2
grupa: Poziom + 10,8
t. wew.: 20,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
1,05 m 0,60
K22/600
1,05 m 0,60
Q went.: 1393 [W]
Q + Qr: 2331 [W]
Q: 2331 [W]
91 nazwa: P309
komentarz: Drukarki wierszowe
kond.: 5
lp
1
Q rozdz.: 0 [W]
grupa: Poziom + 10,8
t. wew.: 20,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
0,75 m 0,60
Q went.: 532 [W]
Q + Qr: 860 [W]
Q: 860 [W]
92 nazwa: P310
komentarz: Konserwatorzy
kond.: 5
lp
1
Q rozdz.: 0 [W]
Q rozdz.: 0 [W]
grupa: Poziom + 10,8
t. wew.: 20,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
0,75 m 0,60
Q went.: 532 [W]
Q + Qr: 860 [W]
Q: 860 [W]
Q rozdz.: 0 [W]
93 nazwa: P311
grupa: Poziom + 10,8
komentarz: WC kobiet
t. wew.: 20,0 [°C]
kond.: 5
grzejniki: rozdział Q
Q went.: 198 [W]
Q: 198 [W]
Q rozdz.: 0 [W]
Q + Qr: 198 [W]
94 nazwa: P312
komentarz: WC m ski
kond.: 5
lp
1
grupa: Poziom + 10,8
t. wew.: 20,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
C11-600
0,90 m 0,60
Q went.: 198 [W]
Q + Qr: 530 [W]
Q: 530 [W]
95 nazwa: P313
komentarz: Kierownik EMC
OZC 3.2
Q rozdz.: 0 [W]
grupa: Poziom + 10,8
t. wew.: 20,0 [°C]
- 18 -
[Anthopea Print Stream]
kond.: 5
lp
1
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
1,05 m 0,60
Q went.: 671 [W]
Q + Qr: 1276 [W]
Q: 1276 [W]
96 nazwa: P314
komentarz: Pok. biurowy
kond.: 5
lp
1
grupa: Poziom + 10,8
t. wew.: 20,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
0,75 m 0,60
Q went.: 552 [W]
Q + Qr: 884 [W]
Q: 884 [W]
97 nazwa: P315
komentarz: Pok. biurowy
kond.: 5
lp
1
Q rozdz.: 0 [W]
grupa: Poziom + 10,8
t. wew.: 20,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
0,75 m 0,60
Q went.: 552 [W]
Q + Qr: 884 [W]
Q: 884 [W]
98 nazwa: P316
komentarz: Pok. biurowy
kond.: 5
lp
1
Q rozdz.: 0 [W]
Q rozdz.: 0 [W]
grupa: Poziom + 10,8
t. wew.: 20,0 [°C]
grzejniki
nazwa typu
wlk/L H [m]
K22/600
1,20 m 0,60
Q went.: 710 [W]
Q + Qr: 1317 [W]
Q: 1317 [W]
Q rozdz.: 0 [W]
99 nazwa: P317
grupa: Poziom + 10,8
komentarz: Korytarz
t. wew.: 20,0 [°C]
kond.: 5
grzejniki: rozdział Q
Q went.: 728 [W]
Q: 728 [W]
Q rozdz.: 0 [W]
Q + Qr: 728 [W]
100 nazwa: P318
komentarz: Korytarz
kond.: 5
grzejniki: rozdział Q
Q: 814 [W]
Q rozdz.: 0 [W]
grupa: Poziom + 10,8
t. wew.: 20,0 [°C]
Q went.: 814 [W]
Q + Qr: 814 [W]
GRUPY
lp
1
2
3
OZC 3.2
nazwa
Poziom + 10,8
Poziom + 7,5
Poziom +4,2
temp.
19,6
19,6
18,8
Q went.
11080
11110
13298
- 19 -
Q
17823
17785
24585
Qh
0
0
0
[Anthopea Print Stream]
lp
4
5
6
nazwa
Poziom -3,3
Poziom -6,6
Poziom 0
temp.
16,2
9,1
19,2
Q went.
11697
4790
14416
Q
17608
10023
22963
Qh
0
0
0
ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW
1 nazwa: A-512
całk. dł.: 1,00 [m]
wlk
katalog: ENIX drabinkowe łazienkowe
całk. pow.: 2,78 [m2 ]
L [m]
0,50
2 nazwa: Clan 500
całk. liczba el.: 48 el.
wlk
12 el.
L [m]
0,96
3 nazwa: I22/600
całk. dł.: 5,40 [m]
wlk
L [m]
0,90
1,35
4 nazwa: K22/600
całk. dł.: 63,90 [m]
wlk
L [m]
0,45
0,60
0,75
0,90
1,05
1,20
1,50
1,80
5 nazwa: K22/900
całk. dł.: 0,60 [m]
wlk
L [m]
0,60
6 nazwa: K33/600
całk. dł.: 1,50 [m]
wlk
L [m]
1,50
7 nazwa: C11-600
całk. dł.: 3,70 [m]
OZC 3.2
H [m]
1,22
A [m2]
1,39
ilo
2
katalog: FERROLI Clan ogniwa aluminiowe
całk. pow.: 18,24 [m2 ]
H [m]
0,58
A [m2]
4,56
ilo
4
katalog: RADSON Integra
całk. pow.: 29,16 [m2 ]
H [m]
0,60
0,60
A [m2]
4,86
7,29
ilo
3
2
katalog: RADSON Kompakt
całk. pow.: 345,06 [m2 ]
H [m]
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
A [m2]
2,43
3,24
4,05
4,86
5,67
6,48
8,10
9,72
ilo
7
4
40
5
11
6
1
2
katalog: RADSON Kompakt
całk. pow.: 4,56 [m2 ]
H [m]
0,90
A [m2]
4,56
ilo
1
katalog: RADSON Kompakt
całk. pow.: 12,45 [m2 ]
H [m]
0,60
A [m2]
12,45
ilo
1
katalog: RETTIG Purmo Compact
całk. pow.: 17,56 [m2 ]
- 20 -
[Anthopea Print Stream]
wlk
L [m]
0,80
0,90
1,10
8 nazwa: C22-600
całk. dł.: 12,40 [m]
wlk
L [m]
0,40
0,60
0,70
0,80
1,20
H [m]
0,60
0,60
0,60
A [m2]
3,64
4,24
5,44
ilo
1
2
1
katalog: RETTIG Purmo Compact
całk. pow.: 124,92 [m2 ]
H [m]
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
A [m2]
2,56
5,18
6,49
7,80
13,04
ilo
3
1
2
1
7
WYNIKI
sumaryczna strata ciepła: 110787 [W]
strata ciepła na wentylacj : 66390 [W]
rednia temperatura pomieszcze ogrzewanych: 17,9 [°C]
powierzchnia pomieszcze ogrzewanych: 2218,99 [m2 ]
kubatura pomieszcze ogrzewanych: 7064,351 [m3 ]
kubatura budynku: 7064,351 [m3 ]
kubatura przestrzeni ogrzewanej: 7064,351 [m3 ]
wska nik cieplny budynku: 15,683 [W/m3 ]
lp nazwa przegrody
1 Dach
2 Drzwi
3 Okna
4 Pd 1
5 Pd 2
6 SG
7 Sz
OZC 3.2
Ko
0,300
2,200
1,300
0,760
0,509
0,782
0,250
zestawienie przegród
Q [W]
%Q
E [MJ]
1926
4,8
0
1800
4,4
0
22008
54,4
0
726
128
3265
0
14723
36,4
0
- 21 -
%E
0,0
0,0
0,0
0,0
A
187,37
33,95
531,64
32,75
166,69
130,88
1003
%A
10,7
1,9
30,3
57,1
[Anthopea Print Stream]
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Budynek Oddziału ZUS w Ja le
- remont instalacji centralnego ogrzewania.
CPV 45453000-7
CPV 45331100-7
CPV 45321000-3
Obiekt
: Budynek „A” Oddziału ZUS w Ja le
Adres
: 38-200 Jasło, ul. Rynek 18b
Inwestor
: Zakład Ubezpiecze Społecznych Oddział w Ja le
Adres
: 38-200 Jasło, ul Rynek 18 b
Opracował: mgr in . Włodzimierz Pietraszek
maj 2009r.
1
Spis tre ci
1. Wst p
1.1.Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robót obj tych SST
1.4. Okre lenia podstawowe
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
I. Przebudowa wewn trznej instalacji c.o.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
2.2. Szczególne wymagania dotycz ce materiałów.
2.2.1. Grzejniki i armatura.
2.2.2. Ruroci gi.
3. Sprz t
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
3.2. Sprz t do prac monta owych
4. Transport
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
5.2. Wykonanie robót monta owych
5.3. Demonta
6. Kontrola robót
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
7.2. Jednostka obmiarowa
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
9. Przepisy zwi zane
10. Podstawa płatno ci
10.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
10.2. Cena jednostki obmiarowej
2
1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót zwi zanych z remontem instalacji centralnego ogrzewania w budynku „A” Oddziału
ZUS w Ja le. Obecnie instalacja c.o. jest wykonana z rur stalowych wyposa ona w grzejniki
eliwne typu „TA-1” i pracuje w systemie pompowym zamkni tym. Na poddaszu budynku
wykonana jest nowa instalacja z rur miedzianych i wyposa ona w stalowe grzejniki płytowe.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi zuj c podstaw jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z
przebudow instalacji centralnego ogrzewania.
- Demonta grzejników wraz z rurarzem prowadzonym nad tynkiem,
- Monta instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych wraz z grzejnikami stalowymi
płytowymi i armatur ,
1.4. Okre lenia podstawowe
1. Ogólne.
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999r :
„Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych –
nale y przez to rozumie opracowanie zawieraj ce zbiory wymaga w zakresie sposobu
wykonania robót budowlanych, obejmuj ce w szczególno ci wymagania wła ciwo ci
materiałów, wymagania dotycz ce sposobu i wykonania i oceny prawidłowo ci wykonania
poszczególnych robót oraz okre lenie zakresu prac, które powinny by uj te w cenach
poszczególnych pozycji przedmiaru.
2. Okre lenia podstawowe.
U yte w OST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie nast puj co:
Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi.
Budynek obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoc przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Droga tymczasowa (monta owa) droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdów obsługuj cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni cia
3
po jego zako czeniu.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego- dalej zwany „In ynier” osoba prawna lub fizyczna, w tym
równie pracownik Inwestora, wyznaczona przez Inwestora do reprezentowania jego interesów
przez sprawowanie kontroli zgodno ci realizacji robót budowlanych z dokumentacj projektow ,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunków umowy (w rozumieniu art.27 ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane –
In ynierem okre la si inspektora nadzoru- koordynatora).
Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania robotami
i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Kosztorys ofertowy wyceniony kosztorys lepy.
Przedmiar ofertowy wykaz robót z podaniem ich ilo ci (przedmiar) w kolejno ci technologicznej
ich wykonania.
Laboratorium- laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inwestora niezb dne do
przeprowadzenia wszelkich bada i prób zwi zanych z ocen jako ci materiałów oraz robót.
Materiały wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót zgodne z dokumentacj projektow
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez In yniera.
Odpowiednia zgodno – zgodno wykonania robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je eli
przedział tolerancji nie został okre lony – z przeci tnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Polecenie in yniera wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In yniera w formie
pisemnej dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem
budowy.
Nadzór projektowy uprawniona osoba prawna lub fizyczna b d ca autorem dokumentacji
projektowej lub osoba upowa niona przez Projektanta do pełnienia nadzoru projektowego i
posiadaj ca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Zadania budowlane cz
przedwsi zi cia budowlanego stanowi ca odr bn cało
konstrukcyjn lub technologiczn , zdoln do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji
techniczno- u ytkowych.
3. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca jest zobowi zany do spełnienia wszystkich czynno ci wykonawczych –
przygotowawczych, z zasadniczych, pomocniczych składaj cych si na kompletno robót
wynikaj cych z norm, przepisów technicznych, Warunków Technicznych niniejszej Specyfikacji
Technicznej i Zasad Sztuki Budowlanej.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
ich wykonania oraz za ich zgodno
z
4
dokumentacj projektow i poleceniami In yniera.
Podstawowe czynno ci i wymagania organizacji placu budowy.
Dokumenty budowy:
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i
Wykonawc w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko ca realizacji.
Odpowiedzialno za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku b d dokonywane na bie co i b d dotyczy
przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Zapisy b d czytelne, dokonywane trwał technik , w porz dku chronologicznym,
bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do Dziennika budowy nale y wpisywa w szczególno ci :
- dat przekazania wykonawcy placu budowy
- termin rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót
- przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w
robotach
- uwagi i polecenia In yniera
- daty zarz dzenia wstrzymania robót z podaniem powodu
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych, ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i
ostatecznych odbiorów robót
- wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cym
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi
- dane dotycz ce sposobu wykonania zabezpieczenia robót
- dane dotycz ce jako ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada
z podaniem kto je przeprowadził
- inne istotne informacje o przebiegu robót
Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy
przedstawione In ynierowi do ustosunkowania si .
b d
Pozostałe dokumenty budowy – do pozostałych dokumentów budowy zalicza si równie
pozwolenie na budow wraz z zał czonym
- projektem budowlanym wykonawczym, specyfikacj techniczn , kosztorysem
- protokołem przekazania terenu budowy przez Inwestora do Wykonawcy
- umow cywilno- prawn z osobami trzecimi i inne umowy
- protokoły odbioru robót cz ciowe i ko cowe
- rysunki i opisy uzupełniaj ce słu ce realizacji obiektu
- operaty geodezyjne
- ksi ki obmiarów
- atesty materiałowe od producentów i dostawców materiałów
- projekty organizacji budowy, monta u, odwodnienia, zabezpieczenia wykopów, inne
opracowania wykonawcze opracowane przez Wykonawc
- protokoły z narad i ustale
- wszystkie inne dokumenty niezb dne do odbioru ostatecznego obiektu i wyst pienia o
u ytkowanie obiektu
5
-
o wiadczenie kierownika budowy o przyj ciu placu budowy i przyj cie obowi zku
wykonania obiektu zgodnie z dokumentacj wykonawcz , Specyfikacj techniczn
wykonania i odbioru robót, Normami Technicznymi, Przepisami i sztuk budowlan
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b d przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini cie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
b d zawsze dost pne dla In yniera i przedstawione do wgl du na yczenie Zamawiaj cego
Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach kontraktowych przeka e Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
Dziennik budowy i Specyfikacj techniczn wykonania i odbioru robót budowlanych.
Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa b dzie zawiera :
- opis techniczny
- rysunki monta owo- wykonawcze
- specyfikacj materiałow
- dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy
Dokumentacja projektowa powinna by przekazana Wykonawcy protokolarnie, a jej
kompletno potwierdzona przez Wykonawc .
Zgodno robót z dokumentacj projektow i SST
Dokumentacja projektowa , SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez In yniera
Wykonawcy stanowi cz
umowy, a wymagania wyszczególnione cho by w jednym z nich s
obowi zuj ce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku
rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno ich wa no ci
wymieniona w warunkach umowy.
Wykonawca nie mo e wykorzystywa bł dów lub uproszcze w dokumentach kontraktowych –
umowa, dokumentacja projektowa, kosztorysy a o ich wykryciu- w czasie przygotowania oferty
na wykonanie robót – winien natychmiast powiadomi Inwestora, który dokona odpowiednich
zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b d zgodne z dokumentacj projektow i
SST, patrz pt. „ Ogólne wymagania dotycz ce robót”
W przypadku rozbie no ci opis wymiarów wa niejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b d uwa ane za warto ci docelowe, od
których dopuszczalne s odchylenia w ramach okre lonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów i elementów budowli musz by jednorodne i wykazywa zgodno z okre lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog przekracza dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b d w pełni zgodne z dokumentacj projektow lub
SST i wpłyn ło to na niezadowalaj c jako elementu budowli to takie materiały zostan
zast pione innymi, a roboty naprawcze wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
6
Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, a do zako czenia i odbioru ostatecznego robót.
Zabezpieczenie odbywa si przez:
- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego
- oznaczenie przej , wjazdów, wyjazdów
- oznakowanie terenu budowy
- wykonanie innych niezb dnych zabezpiecze wynikaj cych z Prawa Budowlanego i
zatwierdzonego przez Inwestora projektu Organizacji Placu Budowy i Organizacji robót
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zapłacie i przyjmuje si , e jest
wł czony w cen umown .
Zabezpieczenie budynków istniej cych usytuowanych w ostrej granicy działki budynku
projektowanego
- Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia elementów budynków istniej cych
s siaduj cych z projektowan budowa tj. fundamentów, cian, dachu od uszkodze i
zniszcze w okresie wykonania robót
- Wykonawca zobowi zany jest do popracowania projektu zabezpiecze , szczegółowych
instrukcji i przeszkolenia załogi w zakresie zabezpiecze robót monta owych w pobli u
budynków istniej cych
Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega przepisów dotycz cych bezpiecze stwa
i higieny pracy. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba aby personel nie wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj cych
odpowiednich wymaga sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywał wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz
sprz t i odpowiedni odzie dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do
zapewnienia bezpiecze stwa publicznego. Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z
wypełnieniem wymaga okre lonych powy ej nie podlegaj odr bnej zapłacie i s uwzgl dnione
w cenie umownej.
Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron robót i za wszelkie materiały i urz dzenia
u ywane do robót od daty ich rozpocz cia do daty zako czenia.
Wykonawca b dzie utrzymywa ochron robót do czasu odbioru ostatecznego.
4. Materiały
-
Wykonawca jest zobowi zany do uzgodnienia ka dorazowo wyboru materiałów z
In ynierem – Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
Wykonawca zobowi zany jest do dostarczenia Atestów i Certyfikatów materiałowych od
Producenta wyrobu
7
-
Wszystkie materiały i wyroby dostarczone na budow b d posiadały fabryczne opakowanie
z oznaczeniami producenta, rodzaju materiału, ilo ci oraz instrukcje wykonawcze
- Wszystkie materiały dostarczone na budow b d przechowywane (magazynowane) zgodnie
z zaleceniami Producenta lud Dostawcy wyrobu.
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada w celu udokumentowania, e materiały
uzyskane z dopuszczonego ródła w sposób ci gły spełniaj wymagania SST, nie zmieniaj si
gatunkowo, wymiarowo, ilo ciowo, opakowane w czasie post pu robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno za spełnienie wymaga ilo ciowych i jako ciowych
materiałów z jakiegokolwiek ródła.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym : opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwi zane z dostarczeniem materiałów do robót.
5. Sprz t
Wykonawca jest zobowi zany do uzgodnienia ka dorazowo wyboru sprz tu z In ynierem –
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jako wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez In yniera, w
przypadku braku ustale w takich dokumentach sprz t powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez In yniera.
Liczba i wydajno sprz tu b d gwarantowa przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami
okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In yniera w terminie
przewidzianym umow .
Sprz t b d cy własno ci wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony
rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania.
Wykonawca dostarczy In ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu
do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj mo liwo wariantowego u ycia sprz tu
przy wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi In yniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed u yciem sprz tu.
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków
umowy zostan przez In yniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone o robót.
6. Transport
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie
wpłyn niekorzystnie na jako wykonywanych robót i wła ciwo ci przewo onych materiałów.
Przewo one materiały powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i składowane na
budowie wg zalece Producenta.
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia prowadzenie robót zgodnie z zasadami
okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami In yniera w terminie
przewidzianym umow .
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b d spełnia wymagania dotycz cych przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci e na osie i innych parametrów
8
technicznych.
Wykonawca b dzie usuwa na bie co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.
7. Wykonanie robót
Wykonawca jest zobowi zany do spełnienia wszystkich czynno ci wykonawczych –
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składaj cych si na kompletno
robót
wynikaj cych n norm, przepisów technicznych, Warunków Technicznych niniejszej Specyfikacji
Technicznej i zasad sztuki budowlanej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow oraz za jako
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno z dokumentacj projektow ,
wymaganiami SST oraz projektu organizacji robót oraz poleceniami In yniera. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów robót zgodnie
z wymiarami okre lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi mie przez
In yniera.
Nast pstwa jakiegokolwiek bł du spowodowanego przez Wykonawc w wytyczeniu i
wyznaczeniu robót zostan je li wymaga b dzie tego In ynier poprawione przez Wykonawc
w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostan je li wymaga b dzie tego In ynier poprawione
przez Wykonawc na własny koszt.
8. Kontrola jako ci robót
Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia In ynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u ródeł ich wytwarzania i zapewniona mu b dzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
In ynier mo e pobiera próbki materiałów i prowadzi badania niezale nie od Wykonawcy na
swój koszt. Je eli wyniki bada wyka , e raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to In ynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych bada , albo oprze si wył cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno ci
materiałów i robót z dokumentacj projektowa i SST. W takim przypadku koszt dodatkowych
lub powtórnych bada i pobierania próbek poniesione zostan przez Wykonawc .
Certyfikaty i deklaracje
In ynier mo e dopu ci do u ycia tylko te materiały, które posiadaj certyfikat lub deklaracje na
znak bezpiecze stwa, wykazuj cy, e zapewniono zgodno
z kryteriami technicznymi
okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła ciwych przepisów i
dokumentów technicznych.
Produkty przemysłowe musz posiada w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada b d
dostarczone przez Wykonawc In ynierowi.
Jakiekolwiek materiały nie spełniaj ce tych wymaga b d odrzucone.
Faktury lub listy przewozowe od dostawcy nie s uznawane jako atesty lub certyfikaty.
9
9. Odbiór robót
Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegaj nast puj cym etapom odbioru:
- odbiorowi cz ciowemu
- odbiorowi ostatecznemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu
Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy – polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru
cz ciowego robót dokonuje si wg zasad przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje In ynier.
Odbiór ostateczny robót
Zasady odbioru ostatecznego robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ilo ci, jako ci i warto ci.
Całkowite zako czenie robót oraz gotowo do ostatecznego odbioru b dzie stwierdzona przez
Wykonawc wpisem do Dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi mie o tym
fakcie In yniera.
Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licz c od dnia
potwierdzenia przez In yniera zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w
odpowiednim punkcie umowy.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci
In yniera i Wykonawcy Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie
przedło onych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj
projektowa i SST.
Dokumenty do odbioru ostatecznego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego
odbioru robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa nast puj ce dokumenty:
- protokoły odbioru cz ciowych i zapisów technicznych w trakcie robót
- dokumentacj projektow podstawow i powykonawcz z naniesionymi zmianami oraz
dodatkow , je li została sporz dzona w trakcie realizacji umowy
- dziennik budowy
- atesty materiałowe, deklaracje zgodno ci oraz certyfikaty zgodno ci wbudowanych
materiałów
- wyniki bada i oznacze laboratoryjnych
- wyniki i protokoły prób szczelno ci
Wszystkie zarz dzone przez Komisj roboty poprawkowe lub uzupełniaj ce b d zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj cych wyznaczy Komisja odbioru.
Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
10
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie „ Odbiór ostateczny robót”
10. Podstawa płatno ci
Przedmiotowe przedwsi zi cie inwestycyjne podlega ustawie o zamówieniach publicznych z dn.
10.08.1995r. Dla okre lenia warto ci robót budowlano-instalacyjnych konieczne jest
sporz dzenie lepych kosztorysów /przedmiary robót z podstaw wyceny i ilo ci materiałów
wyliczonych według norm zu ycia/. Podstawa ich sporz dzenia jest zarz dzenie Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 15.07.1996r. w sprawie metod kosztorysowania
obiektów i robót.
Na bazie kosztorysu lepego opracowano kosztorysy inwestorskie zgodnie z rozporz dzeniem
Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 26.02.1999r w sprawie metod i podstaw
sporz dzania kosztorysu inwestorskiego oraz Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja w sprawie okre lania metod i podstaw sporz dzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr
130 poz. 1389). Wykonawca jest zobowi zany na podstawie przedmiaru i kosztorysu lepego
dostarczonych przez Inwestora dokona analizy dokumentacji i w ofercie uwzgl dni wszystkie
czynno ci i zakresy robót celem ustalenia ostatecznej ceny ofertowej.
Podstaw płatno ci za wykonane roboty b dzie umowa sporz dzona mi dzy Inwestorem i
Wykonawc z zaznaczonymi zakresami robót i terminami płatno ci.
Podstawa okresowej płatno ci za ustalony zakres robót i termin b dzie protokół odbioru robót
podpisany przez In yniera – Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
11. Przepisy zwi zane
Ustawa z dnia 07.07.1994r – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz.414)
Zarz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994r w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995r poz.29
11
I. Remont wewn trznej instalacji centralnego ogrzewania.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
Warunkach ogólnych.
2.2. Szczególne wymagania dotycz ce materiałów
2.2.1. Grzejniki i armatura.
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki płytowe RADSON model Kompakt typu 22, 33,
model Integra typu 22 i łazienkowe Enix model Aster 512. Grzejniki przystosowane sa do pracy
pod ci nieniem 1,0 MPa i temp. 110 0C. Posiadaj wiadectwo zgodno ci i Atest PZH. Wykonana
zgodnie z PN-EN 422. Do regulacji instalacji zastosowano zawory grzejnikowe Danfoss typu RTDN ( Dn 15 mm) z głowicami RTS oraz zawory powrotne Danfoss RLV ( Dn 15 mm).
Jako armatur odcinaj c zastosowa zawory kulowe gwintowane (PN 0,6 MPa i temp. 100 0C).
Zawory spustowe do instalacji c.o. Dn 15 mm, zawory odcinaj ce Dn 50 mm, Dn 40 mm, Dn 25
mm i Dn 20 mm oraz zawory odpowietrzaj ce automatyczne Dn 15 mm.
2.2.2. Ruroci gi.
Ruroci gi w budynku nale y wykona z rur przewodowych miedzianych spełniaj cych wymagania
normy PN-EN 1057 ł czonych przez lutowanie.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w Warunkach ogólnych.
3.3. Sprz t do prac monta owych
Wykonawca przyst puj cy do prac monta owych powinien wykaza si mo liwo ci korzystania z
nast puj cego sprz tu:
- Samochód dostawczy,
- Aparat do lutowania na lut twardy,
- Elektronarz dzia (wiertarka, piła tarczowa itp.).
12
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w Warunkach ogólnych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Warunkach ogólnych.
Cało robót prowadzi zgodnie z „ Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
Budowlano-Monta owych” - cz. II.
5.2. Wykonanie robót monta owych
Przewody instalacyjne wykona z z rur miedzianych ł czonych przez lutowanie. Zgodnie z
yczeniem Inwestora projektuje si grzejniki stalowe płytowe. Projektuje si grzejniki w wi kszo ci
z zasilaniem bocznym. Grzejniki nale y wyposa y w zawory grzejnikowe firmy Danfoss oraz
indywidualne odpowietrzniki. Jako zawory grzejnikowe zastosowa zawory firmy Danfoss RTD-N
(proste). Za grzejnikami nale y zamontowa zawory odcinaj cy firmy Danfoss typu RLV. Pod
pionami zamontowa zawory kulowe odcinaj ce.
Przewody rozprowadzaj ce nale y zaizolowa termicznie.
W trakcie wykonywania robót monta owych nale y wykorzysta istniej ce przekucia stropów i
cian. Przez przegrody budowlane instalacje prowadzi w tulejach ochronnych. Odległo ci
pomi dzy podporami ruchomymi dla rednic 20 – 40 mm powinny wynosi max. odpowiednio od
1,8 – 3,0 m. Rozmieszczenie punktów stałych ustal Wykonawca i In ynier w trakcie budowy.
5.3. Demonta
Roboty rozbiórkowe obejmuj usuni cie z terenu budowy wszystkich elementów zgodnie z
dokumentacj projektow , SST lub wskazanych przez In yniera.
Roboty rozbiórkowe mo na wykonywa mechanicznie lub r cznie w sposób okre lony przez
In yniera.
Przy robotach rozbiórkowych nale y dokona :
- demonta u istniej cych grzejników,
- demonta u ruroci gów prowadzonych nadtynkowo.
6. KONTROLA ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w Warunkach ogólnych.
Po wykonaniu robót monta owych nale y przeprowadzi prób szczelno ci na ci nienie 0,40 MPa,
wg obowi zuj cych przepisów dotycz cych prób ci nienia ruroci gów sieci cieplnych stalowych
(norma PN-91/M-34031). Wynik próby jest pozytywny, je eli w ci gu 20 min. nie stwierdzono
spadku ci nienia. Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby ci nieniowej na zimno i dokładnym
odpowietrzeniu instalacji nale y przeprowadzi prób na gor co z regulacj w czasie 72 godzin. Po
13
wykonaniu próby szczelno ci z wynikiem pozytywnym nale y dokładnie przepłuka instalacje
kotłow do otrzymania wody popłucznej o zawarto ci zawiesiny nie wi cej ni 0,5 mg/l.
7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Warunkach ogólnych i przedmiarze robót
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow robót jest jeden metr wykonanego remontu wraz ze wszystkimi robotami
towarzysz cymi
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Warunkach ogólnych.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i wymaganiami
In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki
pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych nale y przeprowadza zgodnie z Warunkami ogólnymi – odbiory
cz ciowe.
9. PRZEPISY ZWI ZANE
Nie wyst puj
10. PODSTAWA PŁATNO CI
10.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w Warunkach ogólnych.
10.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- wykonanie robót przygotowawczych,
- wykonanie demonta u istniej cej instalacji c.o.
- monta instalacji c.o.
- przeprowadzenie próby szczelno ci i regulacji instalacji.
14
INFORMACJA
DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA
Budowa:
Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku „A” Zakładu
Ubezpiecze Społecznych Oddział w Ja le.
Adres:
ul. Rynek 18B, 38-200 Jasło
Inwestor:
Zakład Ubezpiecze Społecznych Oddział w Ja le
Adres:
ul. Rynek 18B, 38-200 Jasło
Sporz dził:
Spis zawarto ci
I.
Strona tytułowa
II.
Cz
opisowa
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno realizacji.
2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych.
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mog
stwarza zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi.
4. Wskazania dotycz ce przewidywanych zagro e wyst puj cych podczas
realizacji robót budowlanych.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta u pracowników przed
przyst pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
6. Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj cych
niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych w
strefach szczególnego zagro enia zdrowia lub w ich s siedztwie.
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:
- remont instalacji centralnego ogrzewania
1 a. Kolejno
realizacji:
- zagospodarowanie placu budowy,
- mechaniczne i r czne roboty polegaj ce na wykonaniu demonta u stalowej instalacji
centralnego ogrzewania ( rury, grzejniki, izolacje cieplne),
- monta grzejników,
- uło enie i lutowanie przewodów instalacji c.o.
- roboty wyko czeniowe,
- uporz dkowanie placu budowy.
2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych:
Na działce obj tej projektem budowlanym znajduje si budynek Zakładu Ubezpiecze
Społecznych Oddział w Ja le w którym nale y wykona remont instalacji c.o..
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mog stwarza
zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi.
W budynku nie ma elementów zagospodarowania, które mog stwarza zagro enie
bezpiecze stwa ludzi..
4. Wskazanie dotycz ce przewidywanych zagro e wyst puj cych podczas realizacji
robót budowlanych:
W trakcie wykonywania robót monta owych instalacji mog wyst powa nast puj ce
zagro enia bezpiecze stwa ludzi:
- wykonywanie prac monta owych (spawanie, lutowanie) - poparzenia.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta u pracowników przed przystapieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
- przed przyst pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych nale y udzieli
pracownikom instrukta u obejmuj cego:
szkolenie pod wzgl dem BHP,
stosowanie rodków ochrony indywidualnej,
zasady post powania w przypadku wyst pienia ró nego rodzaju zagro e ,
zasady bezpo redniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi
Wszystkie roboty budowlane musz by wykonywane przez osoby posiadaj ce wymagane
kwalifikacje stosowne do rodzaju prowadzonych robót. Wymienione wy ej informacje
powinny by zawarte w sporz dzonym przez kierownika budowy Planie Bezpiecze stwa i
Ochrony Zdrowia „BIOZ”.
6. Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj cych
niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagro enia zdrowia lub w ich s siedztwie:
- przed rozpocz ciem robót nale y wyznaczy strefy niebezpieczne,
- miejsca do składowania materiałów,
- ci gi komunikacyjne,
- teren budowy ogrodzi ta m ostrzegawcz ,
- umie ci tablice ostrzegawcze,
- zakaza składowania materiałów budowlanych w stosy o du ej wysoko ci oraz w strefie
niebezpiecznej i wyznaczonych ci gach komunikacyjnych,
- teren budowy nale y wyposa y w sprz t do gaszenia po arów oraz ogólnie dost pn
apteczk z podstawowymi rodkami słu cymi ratowaniu ycia i zdrowia ludzi.

Podobne dokumenty