ARCHICOM uchwala rejestracja akcje E po pda

Komentarze

Transkrypt

ARCHICOM uchwala rejestracja akcje E po pda
Uchwała Nr 280/16
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
§1
1. Na podstawie § 40 ust. 2 i 3a oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu
Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki ARCHICOM S.A., Zarząd
Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów
Wartościowych 4.655.626 (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset
dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki ARCHICOM S.A. o wartości
nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda oraz oznaczyć je kodem PLARHCM00016, pod
warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu
tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostaną
akcje serii A, B2, C i D spółki ARCHICOM S.A. oznaczone kodem PLARHCM00016, z
zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki
ARCHICOM S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w związku
z zamknięciem kont prowadzonych dla zbywalnych praw do akcji oznaczonych kodem
PLARHCM00032, w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji,
o której mowa w ust. 1, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji spółki
prowadzącej rynek regulowany jako dzień wprowadzenia akcji serii A, B2, C, D i E spółki
ARCHICOM S.A. do obrotu na tym rynku regulowanym.
§2
Informacja o zarejestrowaniu wskazanych w § 1 ust. 1 akcji zwykłych na okaziciela serii E
spółki ARCHICOM S.A. pod kodem PLARHCM00016 zostanie przekazana w formie
komunikatu Krajowego Depozytu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sławomir Panasiuk Michał Stępniewski
Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu

Podobne dokumenty