5 barier do pokonania na drodze do sukcesu zmian

Komentarze

Transkrypt

5 barier do pokonania na drodze do sukcesu zmian
5 barier do pokonania na drodze do sukcesu zmian
2014
PRZEWODNIK ZARZĄDZANIA ZMIANĄ
5 barier do pokonania na drodze
do sukcesu zmian
5 barier do pokonania na drodze do sukcesu zmian
2014
SPIS TREŚCI:
BARIERY ZARZĄDZANIA ZMIANĄ ........................................... 5
BARIERA #1: INFORMACYJNA .................................................. 6
TAKTYKA #1: PRZEKOMUNIKUJ ZMIANĘ ...................................................................................................6
BARIERA #2: POZNAWCZA ....................................................... 7
TAKTYKA #2: WYKORZYSTAJ MOC WIZJI ZMIAN ......................................................................................7
BARIERA #3: WOLICJONALNA .................................................. 8
TAKTYKA #3: POKAŻ WOREK ZŁOTA .........................................................................................................8
BARIERA #4: ŚRODOWISKOWA ..............................................10
TAKTYKA #4: DZIAŁAJ W RAMACH SWOJEJ STREFY WPŁYWU ............................................................... 11
BARIERA #5: SPRAWNOŚCIOWA ............................................12
TAKTYKA #5: DOSTRZEGAJ LAS ORAZ POSZCZEGÓLNE DRZEWA ......................................................... 12
PODSUMOWANIE .....................................................................14
O VALUE CREATION .................................................................15
2
© 2014 by Value Creation
5 barier do pokonania na drodze do sukcesu zmian
2014
PRZEWODNIK ZARZĄDZANIA ZMIANĄ
5 barier do pokonania na drodze
do sukcesu zmian
AUTOR:
Jarosław Rubin
WYDAWCA:
Value Creation
www.valuecreation.pl
© 2014 by Value Creation Jarosław Rubin
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zdjęcie na I stronie okładki:
© esignn - Fotolia.com
3
© 2014 by Value Creation
2014
5 barier do pokonania na drodze do sukcesu zmian
TAKTYKI ZARZĄDZANIA ZMIANĄ,
JAKIE MOŻESZ WDROŻYĆ JUŻ DZIŚ
Zapraszam do naszego Przewodnika zarządzania zmianą: 5 barier do pokonania
na drodze do sukcesu zmian – opartego o doświadczenie doradczo-szkoleniowe
Value Creation – zawierającego wybrane narzędzia przeznaczone dla zapracowanych
menedżerów i liderów zmian.
Zidentyfikowanie barier stojących na drodze wdrożenia zmian jest pierwszym krokiem
do sukcesu planowanych zmian w firmie.
W niniejszym Przewodniku przedstawiam:

5 istotnych barier pojawiających się w procesie zmian,

Wybrane przez nas taktyki pozwalających na przełamanie lub unikanie
powstawania
barier,
wraz
z
praktycznymi
wskazówkami
dotyczącymi
poszczególnych taktyk,

Najlepsze podejście do zarządzania zmianą w firmie.
Wiem, że zapracowany menedżer nie ma zbyt wiele czasu, więc nie traćmy czasu
i zaczynajmy podróż przez proces zmian.
Jarosław Rubin
Value Creation
O serii: Przewodnik zarządzania zmianą
Seria Value Creation Przewodnik zarządzania zmianą jest wydawana z myślą
o zapracowanych przywódcach procesu zmian, więc zawiera krótkie, sprawdzone
wskazówki zarządzania zmianą, które można natychmiast zacząć stosować.
4
© 2014 by Value Creation
5 barier do pokonania na drodze do sukcesu zmian
2014
BARIERY ZARZĄDZANIA ZMIANĄ
Obserwacje prowadzone w firmach wprowadzających zmiany doprowadziły mnie do
wniosku, że na drodze do sukcesu w procesie zmian stoi pięć istotnych barier. Można
je przedstawić jako swoistą „piramidę problemów”.
PIRAMIDA BARIER
Bariery
sprawnościowe
Bariery
środowiskowe
Bariery wolicjonalne
Bariery poznawcze
Bariery informacyjne
Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Czornik (red.), Wdrażanie strategii rozwoju miasta,
Wydawnictwo AE Katowice, Katowice 2003.
Przedstawione na rysunku bariery mogą uniemożliwić albo obniżyć efektywność
wdrażania zmian. Z punktu widzenia podmiotów zmian, jakimi są pracownicy firmy,
bariery te można przedstawić w następujący sposób:
1. Bariera informacyjna
=
Nie wiem
2. Bariera poznawcza
=
Nie rozumiem
3. Bariera wolicjonalna
=
Nie chcę
4. Bariera środowiskowa
=
Nie mogę
5. Bariera sprawnościowa
=
Nie potrafię
Każdą z wymienionych barier można przełamać używając odpowiednich taktyk
zarządzania zmianą. Wybrane przez nas taktyki, wraz z konkretnymi wskazówkami
prezentujemy w dalszej części Przewodnika.
5
© 2014 by Value Creation
5 barier do pokonania na drodze do sukcesu zmian
2014
BARIERA #1: INFORMACYJNA
Nie wiem
Bariera informacyjna wynika głównie z nieznajomości planów zmian, jakie mają być
wdrażane w firmie. Patrząc na konstrukcję „piramidy problemów” można zauważyć,
że bariera informacyjna leży u podstaw wszystkich innych barier pojawiających się
w procesie zmian. Rezultatem braku znajomości wizji zmian jest brak ich akceptacji
i małe prawdopodobieństwo uzyskania partycypacji pracowników w procesie zmian.
Może to prowadzić do braku zaufania pracowników do inicjatorów oraz liderów
zmian, a w konsekwencji do oporu wobec zmian.
TAKTYKA #1: PRZEKOMUNIKUJ ZMIANĘ
W obliczu bariery informacyjnej osoby zarządzające zmianą (liderzy zmian, koalicja
liderów) powinny zwracać uwagę na skuteczne komunikowanie i promowanie swoich
zamierzeń, a także stworzyć system zbierania informacji zwrotnych od pracowników
o planowanych i toczących się procesach zmian.
Najlepszą drogą do pokonania bariery informacyjnej jest „przekomunikowanie
zmiany” (overcommunication), czyli dostarczenie podmiotom zmian (pracownikom)
jak największej liczby informacji. Warto pamiętać, że w trakcie zmian nie mamy do
czynienia ze skargami na nadmiar informacji, ale raczej na ich brak lub niedostatek.
WSKAZÓWKA #1: ZAPLANUJ KOMUNIKACJĘ , ZANIM PODEJMIESZ DZIAŁANIA
Przed rozpoczęciem wdrożenia przygotuj plan komunikacji zawierający odpowiedź na
następujące pytania dotyczące przekazu:

Kto?

Do kogo?

Co?

Kiedy?

W jaki sposób?
WSKAZÓWKA #2: CONTENT IS KING
Planując komunikację warto pamiętać, że nie da się zrobić swa razy pierwszego
wrażenia. Treść pierwszego komunikatu powinna być przemyślana w każdym słowie.
Lepiej poświęcić dwa tygodnie na przygotowanie komunikatu o objętości jednej
strony A4, niż w ciągu 10 minut zrazić do zmian nieprzygotowanym przekazem.
6
© 2014 by Value Creation
5 barier do pokonania na drodze do sukcesu zmian
2014
WSKAZÓWKA #3: NIE LUBISZ ROZMAWIAĆ Z PRACOWNIKAMI – PONIESIESZ PORAŻKĘ
„Content is king, but distribution is queen”. Najskuteczniejszą formą komunikacji
w procesie zmian jest rozmowa „1 na 1” lub spotkanie w niewielkiej, kilkuosobowej
grupie. W takiej formule wykorzystuje się zaufanie odbiorcy do nadawcy (zazwyczaj
bezpośredniego przełożonego) oraz otrzymuje się natychmiastową informację
zwrotną od odbiorcy. Takiej informacji raczej nie otrzymamy w trakcie zebrania ze
wszystkimi pracownikami na sali mieszczącej 300 osób albo po rozesłaniu maili
z komunikatem o zmianach.
BARIERA #2: POZNAWCZA
Nie rozumiem
Bariera informacyjna w wielu przypadkach jest źródłem powstania bariery
poznawczej. Występowanie bariery poznawczej wynika bowiem z niedostatecznego
zrozumienia wizji zmian, czego wynikiem jest brak zaangażowania w ich realizację.
Bariera poznawcza powstaje w rezultacie braku rozpowszechniania i wyjaśniania wizji
oraz planów zmian przez inicjatorów zmian oraz niejasnego przekazu dotyczącego
wizji zmian związanego np. z specjalistycznym językiem (żargonem), jakim opisany
jest proces zmian. Zdarzają się również przypadki protekcjonalnego traktowania
pracowników przez osoby odpowiedzialne za komunikowanie zmian („i tak nie
zrozumieją”), co odbija się na skuteczności późniejszych działań mających na celu
wdrożenie zmian. Brak zaspokojenia potrzeb poznawczych jest istotną przyczyną
powstania oporu wobec zmian i odkładania zmian w czasie.
TAKTYKA #2: WYKORZYSTAJ MOC WIZJI ZMIAN
Prawdziwa siła wizji zmian ujawnia się, kiedy większość pracowników jednakowo
rozumie cele i kierunek zmian, co pomaga im osiągnąć odpowiedni poziom
motywacji oraz skoordynować działania w ramach procesu zmian.
WSKAZÓWKA #1: ZDAJ „TEST PIĘCIU MINUT ”
Zanim rozpoczniesz komunikowanie zmian pracownikom, wykonaj „test pięciu minut”.
Test ten polega na przekazaniu wizji zmian kilku wybranym osobom, które wcześniej
nie słyszały o planowanej transformacji. Jeżeli jesteś w stanie, w ciągu pięciu minut
wyjaśnić odbiorcy istotę zmiany i sprawdzić, czy rzeczywiście rozumie wizję zmiany
tak jak jej twórcy, możesz ruszać w dalszą drogę. Jeśli nie zdałeś testu, popracuj nad
sposobem przekazywania wizji oraz treścią i strukturą przekazywanego komunikatu.
7
© 2014 by Value Creation
2014
5 barier do pokonania na drodze do sukcesu zmian
WSKAZÓWKA #2: TESTUJ ZROZUMIENIE
Po przekazaniu wizji pracownikom, nie wystarczy zdawkowe „Czy są jakieś pytania?”
skierowane
do
odbiorców.
Warto
przetestować
zrozumienie
wizji
zmian,
wykorzystując do tego celu krótką ankietę (zawierającą dwa lub trzy pytania
odnoszące się do istoty zmian) albo przeprowadzając serię rozmów z pracownikami,
aby otrzymać informację zwrotną.
BARIERA #3: WOLICJONALNA
Nie chcę
Bariera wolicjonalna objawia się niechęcią do wprowadzania w życie wizji zmian.
Pojawienie się tej bariery ma zazwyczaj związek z jednoczesnym występowaniem
innych barier zarządzania zmianą.
Jeżeli pracownicy odpowiedzialni za realizację wizji i strategii zmian nie znają ich
założeń (bariera informacyjna), a dodatkowo mają trudności z właściwą ich
interpretacją (bariera poznawcza), to bariery te zwykle skutecznie zniechęcają do
podejmowania działań na rzecz wprowadzania zmian.
Pojawienie się bariery wolicjonalnej może być również powiązane z poczuciem straty
odczuwanym przez różne osoby albo całe grupy (np. związki zawodowe) w firmie,
które sprzeciwiają wprowadzaniu zmian, ponieważ mogą one zagrażać ich żywotnym
interesom (utrata władzy, stanowiska, autorytetu, posiadanych kompetencji).
TAKTYKA #3: POKAŻ WOREK ZŁOTA
Pokonanie bariery wolicjonalnej wymaga prowadzenia długofalowej polityki dialogu
z pracownikami, a w trakcie wdrażania zmian motywowania i inspirowania
pracowników oraz komunikowania korzyści wynikających z wdrożenia zmian.
Kluczem do przełamania bariery wolicjonalnej jest pokazanie „worka złota”, jaki czeka
na uczestników zmian na zakończenie procesu. Ten „worek złota” to zestaw korzyści
dla każdego pracownika zaangażowanego w zmianę. Dzięki zademonstrowaniu
korzyści i prezentacji porywającej wizji zmian, możliwe jest zdobycie zarówno
umysłów pracowników, jak i ich serc, co prowadzi do partycypacji pracowników.
WSKAZÓWKA #1: ODWRÓĆ PIRAMIDĘ WAŻNOŚCI
Przygotowując zmiany istotne dla firmy, jej inicjatorzy zdają sobie sprawę z wagi tych
zmian dla przedsiębiorstwa. Przygotowując komunikaty o zmianach, liderzy zmian
8
© 2014 by Value Creation
5 barier do pokonania na drodze do sukcesu zmian
2014
powinni odwrócić „piramidę ważności”, pokazaną na rysunku poniżej, i przedstawić
najpierw kwestie najistotniejsze dla pracowników, a potem korzyści dla firmy.
Ocena celów przedsiębiorstwa
Rozpatrzenie
możliwości
Perspektywa firmy
Ocena
rozwiązań
Ogłoszenie
wniosków
Czy mam
pracę?
Co to znaczy
dla mnie?
Perspektywa
pracownika
Jaki to ma wpływ na
mój zespół?
Jaki to ma sens dla
przedsiębiorstwa
Źródło: opracowanie własne
9
© 2014 by Value Creation
5 barier do pokonania na drodze do sukcesu zmian
2014
WSKAZÓWKA #2: SPRZEDAWAJ ZMIANĘ
Napełnienie worka złotem, czyli zidentyfikowanie korzyści ze zmiany płynących dla:

pracowników,

menedżerów,

przedsiębiorstwa,
wymaga od inicjatorów zmian działań charakterystycznych dla procesu sprzedaży.
Pierwszym etapem „sprzedaży zmiany” jest więc rozpoznanie potrzeb poszczególnych
podmiotów zmiany (pracowników i menedżerów, których dotyczy zmian, związków
zawodowych, klientów itp.). Identyfikacja potrzeb pozwala na przygotowanie oferty
korzyści dopasowanej do potrzeb poszczególnych osób i grup. Mając przygotowaną
ofertę należy ją właściwie zaprezentować, a kiedy zauważa się sygnały zakupu
(zainteresowanie zmianą) – zamknąć transakcję, czyli rozpocząć wdrażanie zmiany.
Nie wolno zapominać o obsłudze posprzedażnej, czyli zakorzenieniu zmiany
w kulturze organizacji. Bez właściwej obsługi posprzedażnej mogą wystąpić
reklamacje, czyli ataki na efekty zmiany i jej autorów, już po zakończeniu projektu.
WSKAZÓWKA #3: UMOŻLIWIAJ ROZWÓJ PRACOWNIKÓW
Podejmowanie działań związanych z zasadniczą zmianą w firmie może być odbierane
negatywnie przez pracowników, ponieważ obawiają się oni utraty posiadanych
kompetencji w zakresie realizowanych przez nich zadań i wykorzystywanej
technologii. Wprowadzane zmiany powinny być połączone z podnoszeniem
kompetencji pracowników (zarówno kadry kierowniczej, jak i specjalistów), gdyż
dzięki nabywaniu niezbędnej wiedzy i podnoszeniu umiejętności można osiągnąć
lepsze efekty wdrażania.
BARIERA #4: ŚRODOWISKOWA
Nie mogę
Bariery środowiskowe stanowią zbiór negatywnych czynników pochodzących
z zewnętrznego otoczenia przedsiębiorstwa lub mających swoje źródło we wnętrzu
firmy.
Bariery
zewnętrzne
ujawniają
się
w
przypadku
wystąpienia
niekorzystnych
okoliczności, których źródło tkwi poza sferą wpływu zarządu przedsiębiorstwa.
10
© 2014 by Value Creation
2014
5 barier do pokonania na drodze do sukcesu zmian
Ich przykładem są niekorzystne wskaźniki makroekonomiczne (spadek PKB, wzrost
stóp procentowych), trendy społeczne i demograficzne (starzenie się społeczeństwa,
konsumpcyjny tryb życia), zmiany przepisów prawnych, czy globalizacja. Skala
pojawiających się problemów i ich ogólnokrajowy, a nawet międzynarodowy
charakter sprawiają, że władze firmy nie mogą zapobiec ich pojawieniu.
Bariery wewnętrzne obejmują trudności specyficzne dla poszczególnych firm,
a władze firmy lub inicjatorzy zmian posiadają narzędzia mogące pomóc łagodzić lub
usuwać pojawiające się problemy. Do najczęściej występujących barier wewnętrznych
można zaliczyć np. bariery finansowe (środki niezbędne do przeprowadzenia zmian).
TAKTYKA #4: DZIAŁAJ W RAMACH SWOJEJ STREFY WPŁYWU
Bariery zewnętrzne uniemożliwiające wdrażanie zmian wymagają zazwyczaj ominięcia
a nie przełamania.
WSKAZÓWKA #1 NIE MOŻESZ ZMIENIĆ POGODY, ALE MOŻESZ…
Z barierami zewnętrznymi warto postępować tak, jak z pogodą:
Kiedy wstaje rano i wyglądam przez okno, czasami widzę ołowiane chmury
i padający z nich rzęsisty deszcz. Nie mogę swoim działaniem zmienić paskudnej
pogody, ale mogę wyjechać tam, gdzie świeci słońce.
Zamiast narzekać, że nic się nie da zrobić, możesz określić swoją strefę wpływów
(odnośnie przepisów prawa, demografii, globalizacji) i podjąć stosowne działania.
WSKAZÓWKA #2 WYPATRUJ TURBULENCJI I PRZYGOTUJ SCENARIUSZE
Kontynuując temat pogody, rozpatrzmy pojawianie się burz w otoczeniu firmy, czyli
turbulencji, które mogą mieć wpływ na realizację strategii firmy, a których nie można
uniknąć. Nie można ich uniknąć, ale można próbować je przewidzieć. Tak jak do
wykrywania burz używa się radarów meteorologicznych, tak do wykrywania
turbulencji w otoczeniu przedsiębiorstwa służy System Wczesnego Ostrzegania,
działający w ramach Systemu Zarządzania Zmianą.
W ramach takiego systemu zarządzania zmianą realizowane są trzy podstawowe zadania:
1. Wykrywanie zmian, trendów i turbulencji w otoczeniu firmy,
2. Analizowanie
możliwych
szans
i
zagrożeń
płynących
z
otoczenia
z wykorzystaniem metody planowania scenariuszowego,
3. Reagowanie na pojawiające się szanse i zagrożenia.
Aby lepiej radzić sobie z barierą środowiskową warto więc zbudować i wykorzystywać
System Zarządzania Zmianą w firmie.
11
© 2014 by Value Creation
2014
5 barier do pokonania na drodze do sukcesu zmian
BARIERA #5: SPRAWNOŚCIOWA
Nie potrafię
Występowanie barier sprawnościowych wynika z braku umiejętności tworzenia
warunków do skutecznej realizacji zmian. Nie jest bowiem możliwe przeprowadzenie
zasadniczych zmian bez dostosowania przedsiębiorstwa oraz jego pracowników.
Pojawienie się bariery sprawnościowej łączy się z występowaniem w firmie luki:

systemowej,

proceduralnej,

kompetencyjnej.
Luka systemowa zagraża procesowi zmian, kiedy na przeszkodzie zmianom stają
nieadekwatna struktura organizacyjna firmy albo funkcjonujące w przedsiębiorstwie
systemy (system wynagrodzeń, system oceny pracowniczej czy system IT).
Przykładowo, bariera sprawnościowa pojawi się, kiedy wdrażane zmiany orientują
firmę na jakość obsługi klienta, a system wynagrodzeń (premiowanie pracowników)
jest zorientowany na liczbę sprzedanych produktów.
Drugie
źródło
bariery
sprawnościowej
(luka
proceduralna)
tkwi
w
braku
wypracowanych metod i procedur zarządzania zmianą.
Luka kompetencyjna przejawia się w niewystarczających umiejętnościach zarządzania
zmianą związanych ze sporządzeniem planu i harmonogramu wdrożenia, planu
komunikacji,
czy
też
zaplanowania
i
wdrożenia
systemów
monitorowania
wprowadzania zmian, a także zarządzania projektem zmiany.
TAKTYKA #5: DOSTRZEGAJ LAS ORAZ POSZCZEGÓLNE DRZEWA
Często wytyka się menedżerom sporządzającym strategię przedsiębiorstwa, że widzą
drzewa, a nie dostrzegają lasu, czyli że szczegóły przesłaniają im cały obraz.
Przygotowując zmiany w firmie warto widzieć las (wizję zmian), ale trzeba też dostrzec
poszczególne drzewa (systemy, procedury firmowe oraz kompetencje pracowników).
WSKAZÓWKA #1 POZWALAJ NA POPEŁNIANIE BŁĘDÓW
Przyjrzyj się systemowi motywacyjnemu i sprawdź, czy pracownicy nie są karani za
popełnianie błędów lub podejmowanie ryzyka.
Bez zachęcania pracowników do „wycieczek w nieznane” w procesie zmian, czyli
podejmowania ryzyka, nie uzyskamy zaangażowania we wdrażane zmiany.
12
© 2014 by Value Creation
5 barier do pokonania na drodze do sukcesu zmian
2014
WSKAZÓWKA #2 ZAPEWNIJ WYPRACOWANIE NOWYCH KOMPETENCJI
Warto precyzyjnie określić nowe zachowania, wiedzę oraz umiejętności, jakie będą
niezbędne do odnalezienia się w firmie po wdrożeniu zmian. Aby wypracować nowe
kompetencje konieczne są szkolenia:

We właściwym czasie,

W celu nabycia odpowiednich kompetencji i postaw,

W odpowiedniej formie.
Osoby mające wykonywać nowe zadania po transformacji firmy, warto poprosić
o dokonanie analizy własnych kompetencji (czyli zaangażować je w proces rozwoju)
oraz o wskazanie szkoleń, jakie pozwolą te kompetencje doskonalić.
WSKAZÓWKA #3 ROZBIJAJ BUNKRY I SILOSY W RAMACH STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ
Struktura organizacyjna może utrudniać współpracę w procesie zmian, kiedy
niezbędne zasoby oraz ośrodki decyzyjne są zlokalizowane w różnych miejscach.
Istniejące w ramach firmy funkcjonalne bunkry (silosy) to jednostki organizacyjne
skupiające się na realizacji własnych celów i posiadające swoje priorytety, skutecznie
ograniczające postępy wdrażania zmian.
Eliminowaniu barier sprawnościowych związanych ze strukturą organizacji sprzyja:

Delegowanie przez liderów zmian uprawnień wraz z odpowiedzialnością,

Określenie priorytetów pracownikom odpowiadającym przed kilkoma różnymi
przełożonymi w organizacjach macierzowych tak, aby pracownicy wiedzieli,
jakie zadania realizować w pierwszej kolejności,

Nadanie wizji zmian najwyższego statusu, aby to wizja stanowiła najważniejsze
kryterium rozdzielania obowiązków, zasobów i informacji – „ponad podziałami”
wynikającymi ze struktury.
13
© 2014 by Value Creation
5 barier do pokonania na drodze do sukcesu zmian
2014
PODSUMOWANIE
Wszystkie omówione bariery na drodze do sukcesu zmian warto rozpatrywać łącznie,
a dobrą praktyką inicjatorów i liderów zmian powinno stać się każdorazowe
sprawdzenie, czy planowane działania związane z wprowadzaniem zmian spełniają
każdy z warunków efektywnego wdrożenia (wiem, rozumiem, chcę, mogę i potrafię).
Potrafię
Mogę
Chcę
Rozumiem
Wiem
Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Czornik (red.), Wdrażanie strategii rozwoju miasta,
Wydawnictwo AE Katowice, Katowice 2003.
14
© 2014 by Value Creation
5 barier do pokonania na drodze do sukcesu zmian
2014
O VALUE CREATION
Value Creation jest firmą doradczo-szkoleniową wspierającą organizacje dokonujące
zmian, oferując wiedzę ekspercką oraz umiejętności związane z zarządzaniem zmianą.
Nasze doświadczenie w zarządzaniu zmianą zdobyliśmy prowadząc projekty
wdrażania istotnych zmian w firmach oraz dzięki badaniom realizowanych
w przedsiębiorstwach przeprowadzających zmiany.
Nasi klienci osiągają lepsze rezultaty we wdrażaniu zmian dzięki realizowanemu przez
Value Creation wsparciu, które obejmuje:

Doradztwo w obszarze projektowania i wdrażania zmian oraz zarządzanie
projektami zmian,

Budowę i tworzenie Systemów Zarządzania Zmianą oraz strategii zarządzania
zmianą w firmach,

Zarządzanie zmianą 2.0.
Ponadto doskonalimy umiejętności liderów zmian oraz menedżerów i pracowników
firm dokonujących transformacji poprzez autorskie warsztaty szkoleniowe:

Symulacja biznesowa Change Masters wersja 2014,

Mistrzowskie zarządzanie zmianą

Efektywna komunikacja w procesie zmian

Osiem kroków do sukcesu zarządzania zmianą
Value Creation
[email protected]
www.valuecreation.pl
Tel. 602 605 952
15
© 2014 by Value Creation

Podobne dokumenty