FILTRY KAESER

Komentarze

Transkrypt

FILTRY KAESER
www.kaeser.com
Filtry sprężonego powietrza
FILTRY KAESER
wydajność od 0,60 do 14,20 m³/min
www.kaeser.com
FILTRY KAESER
Czyste powietrze po niskich kosztach
FILTRY KAESER są kompletnymi komponentami oczyszczającymi sprężone powietrze we wszystkich klasach
czystości ISO 8573-1. Dokonują tego z bardzo niską stratą ciśnienia. Przyjazna konstrukcja umożliwia łatwe
otwieranie i zamykanie ich obudowy, jak też szybką i czystą wymianę wkładu filtracyjnego. FILTRY KAESER
dostępne są w czterech stopniach filtracji. Dziewięć rozmiarów obudowy filtra gwarantuje filtrację dla wydajności
w zakresie od 0,60 do 14,20 m³/min.
Czystość zgodna z normami
W FILTRACH KAESER w celu usuwania cząstek
stałych i aerozoli zastosowano nowoczesne, głęboko plisowane elementy filtracyjne. Wydajne włókna
węglowe zatrzymują pary olejów. Wraz z innowacyjną konstrukcją zapewniają one wysoką efektywność
filtracji, przy jednoczesnej niskiej stracie ciśnienia.
Dane wydajnościowe filtrów firmy KAESER
KOMPRESSOREN zostały określone zgodnie z
ISO 12500 i potwierdzone przez niezależną organizację kontrolną Lloyd’s Register.
Niska strata ciśnienia,
wysokie oszczędności
Sprawność filtra sprężonego powietrza zależy w
dużym stopniu od jego straty ciśnienia. FILTRY
KAESER posiadają odpowiednio zwymiarowane
obudowy i powierzchnie filtracyjne, innowacyjnie
opracowane prowadzenie strumienia powietrza i
wydajne materiały filtracyjne. Dzięki temu strata
ciśnienia jest w nich o 50% niższa w porównaniu
do innych filtrów. Pozostaje ona niemalże na stałym
poziomie w całym okresie eksploatacji wkładu filtra.
Odciąża to sprężarki oraz pozwala na uzyskanie
oszczędności kosztów i obniżenie wytwarzania CO2.
Przyjazna konstrukcja
i bezpieczna obsługa
FILTRY KAESER posiadają odporną na korozje
aluminiową obudowę i stabilny wkład filtrujący.
Praktyczne połączenie bagnetowe zapewnia odpowiednie ułożenie obudowy i uszczelnień. Oba
uszczelnienia są częściami wkładu filtracyjnego.
Dzięki temu zapewnione jest pełne uszczelnienie
zamkniętej obudowy jedynie z umieszczonym w niej
wkładem. Śruba zabezpieczająca zapobiega przypadkowemu otwarciu znajdującej się pod ciśnieniem
obudowy i służy do jej odpowietrzenia.
wlot sprężonego powietrza
kołnierz przyłączeniowy (wymienny)
górna część wkładu z uszczelnieniem
obudowy i wkładu filtra
wkład filtra
odprowadzenie kondensatu
(tu z automatycznym spustem kondensatu)
wylot sprężonego powietrza
śruba zabezpieczająca
złącze bagnetowe
otwór odpowietrzający
manometr różnicy ciśnień
◄ inne filtry
Oszczędność kosztów w okresie
eksploatacji
oszczędności energetyczne możliwe do
uzyskania dzięki technicznej optymalizacji
koszty inwestycyjne filtrów
koszty prac konserwacyjnych
koszty energii elektrycznej
FILTRY KAESER ►
2
Przykładowy filtr koalescencyjny:
Przepływ 14,2 m³/min, 50% niższa strata ciśnienia , 6,55 kW/(m³/min), zwiększone
zużycie energii o 6% na każdy dodatkowy 1 bar ciśnienia, cena energii 0,2 €/kWh,
0,2 kWh, 6000 rh/rok.
Rys.: Konstrukcja filtra koalescencyjnego
3
www.kaeser.com
FILTRY KAESER
Niska strata ciśnienia dla najwyższej efektywności
4
FILTRY KAESER wykorzystują wkłady filtracyjne o
specjalnej głowicy, zoptymalizowanej pod względem
przepływu. Przesunięty w kierunku króćca wlotowego
filtra wlot wkładu, pozwolił na zwiększenie przekroju
przepływu po stronie wylotowej, co wpływa na niską
stratę ciśnienia.
Odpowiednio dobrane kołnierze przyłączeniowe
FILTRÓW KAESER obniżają straty ciśnienia. Dzięki
zastosowaniu alternatywnych przyłączy filtry te
można podłączyć do różnych rozmiarów sieci bez
konieczności stosowania redukcji.
Źródło: http://www.kit.edu
Duży rozmiar przyłączy
Źródło: http://www.kit.edu
FILTRY KAESER są dostępne w
czterech skutecznych stopniach
filtracji. Mogą być one łatwo łączone w
kombinacje filtrów. Wraz z osuszaczem
oraz systemem utrzymania ciśnienia
firmy KAESER KOMPRESSOREN
gwarantują stałe, zgodne z potrzebami,
niezawodne i energooszczędne
uzdatnianie sprężonego powietrza.
Duże przekroje przepływu
Niskie opory przepływu
Trwała efektywność
Warstwa drenażowa z materiału poliestrowego
zapewnia szybkie odprowadzanie oleju (po lewej).
Dla uzyskania najlepszej filtracji i separacji zanieczyszczeń przy niskiej stracie ciśnienia w filtrach
przeciwpyłowych i koalescencyjnych firmy KAESER
KOMPRESSOREN wykorzystywane są warstwy filtracyjne o wysokim współczynniku pustych przestrzeni.
Dzięki instalowanemu seryjnie wskaźnikowi ciśnienia
różnicowego użytkownik ma stałą kontrolę nad niską
stratą ciśnienia (co równa się efektywności).
W przeciwieństwie do rozwiązań tradycyjnych, strony
nieoczyszczonego i oczyszczonego powietrza są
bezpiecznie od siebie oddzielone.
5
www.kaeser.com
Stopień filtracji
Początkowa
różnica ciśnień
przy nasyceniu
< 140 mbar
Zawartość aeroz
oli
na wejściu
10 mg/m 3
Zawartość
szczątkowa aeroz
oli
na wyjściu zgod
nie
z ISO 12500-1 *
< 0,1 mg/m³
Medium filtracyjn
* zgodnie z ISO
< 200 mbar
10 mg/m3
< 0,01 mg/m³
głęboko plisowa
ne, o strukturze
nośnej
i z poliestrową wa
rstwą drenażową
e
Zastosowanie
KB
KE
Filtr koalescency
jny Filtr koalesc
encyjny
Basic
Extra
filtracja
aerozoli cząstek
stałych
i cieczy oraz
cząstek stałych
12500-1:2007
zastosowanie jak
KB, jednak
z wyższą jakością
sprężonego
powietrza
KD
Filtr przeciwpyło
wy
Pył
< 30 mbar
(nowy, suchy)
–
–
głęboko plisowa
ne,
o strukturze nośn
ej
wyłącznie
do filtracji cząstek
stałych
KA
Filtr z węglem
aktywnym
Adsorpcja
< 35 mbar
(nowy, suchy)
–
–
wysoce efektywn
e
włókna węglowe
wyłącznie do
usuwania
par olejów
KBE
KEA
Kombinacja
Extra
Kombinacja
węglowa
< 200 mbar
< 240 mbar
10 mg/m3
< 0,01 mg/m³
10 mg/m3
FILTRY KAESER
Czystość zgodna z normami
dla każdego stopnia filtracji
0,003 mg/m³
(całkowita zawarto
ść
oleju)
–
–
kombinacja filtrów
KB i KE; zastoso
wa- kombinacja
nie jak KE, dla ca
filtrów
łkoKE i KA;
witego zapewnien
ia
filtracja
bezpieczeństwa
aerozoli, cząstek
jakości sprężoneg
o stałych i par
olejów
powietrza
Optymalne prowadzenie strumienia
Głowica FILTRÓW KAESER jest optymalizowana dla
możliwe najlepszych warunków przepływu. Jej wewnętrzny profil prowadzi strumień sprężonego powietrza centrycznie do wnętrza wkładu, równomiernie
obciążając powierzchnię filtracyjną. Rezultatem jest wysoka efektywność filtracji przy niskiej stracie ciśnienia.
Wysokowydajne włókna węglowe
Rys.: Zakres dostawy filtrów.
6
Zastosowane w FILTACH KAESER z węglem aktywnym włókna węglowe klasy „High Efficiency“ zapewniają, w przeciwieństwie do innych filtrów, ochronę
przed tworzeniem kanałów, przy równoczesnym zredukowanym ciśnieniu różnicowym. Ponadto zastosowane włókna efektywnie chronią przed wydmuchem
cząstek stałych do sieci.
Głęboko plisowane elementy
filtracyjne
Głęboko plisowane wkłady koalescencyjnych i suchych FILTRÓW KAESER zapewniają szczególnie
dużą powierzchnię filtracyjną. Dzięki temu, w porównaniu z innymi filtrami, na skutek istotnie podwyższonej efektywności, obniżane są koszty.
Możliwości dostosowane do
potrzeb
FILTRY KAESER pozwalają użytkownikowi w łatwy
sposób tworzyć różne kombinacje. Na przykład układ
„kombinacji węglowej“ złożony z filtra koalescencyjnego KE (po lewej) i z węglem aktywnym KA (po prawej)
zatrzymuje obok aerozoli i cząstek stałych także pary
oleju.
7
www.kaeser.com
FILTRY KAESER
Bezpieczna obsługa,
przyjazna konstrukcja
Rys.: Filtr koalescencyjny z ECO DRAIN 31 F
Prosta wymiana wkładu
Bezpieczne otwieranie
Konstrukcja FILTRA KAESER pozwala łatwo go
otworzyć oraz czysto wymienić wkład filtracyjny. Po
oddzieleniu dolnej części obudowy od głowicy wkład
filtracyjny jest gotowy do wyjęcia. Poniżej miejsca
montażu filtra wymagana jest niewielka przestrzeń.
Śruba blokująca zabezpiecza obudowę filtra przed
przypadkowym otwarciem. Przy jej odkręceniu następuje odprężenie uszczelnienia, co z kolei powoduje
otwarcie otworu odpowietrzającego. W przypadku
obudowy będącej pod ciśnieniem słyszalny jest ostrzegawczy dźwięk wypływającego powietrza.
proste pokrycie: korozja
KAESER KOMPRESSOREN:
odporność na korozję
Obudowa odporna na korozję
Obudowy FILTRÓW KAESER odlewane są z odpornego na wpływ morskiej wody aluminium. Pasywacyjna warstwa pokrycia w najdoskonalszy sposób chroni
je przed korozją.
8
prosta metalowa siatka
KAESER KOMPRESSOREN:
stabilna profilowana blacha
Stabilne osłony wkładów ze stali
szlachetnej
Zewnętrzna i wewnętrzna stabilna osłona wkładu
wykonana z perforowanego, spawanego profilu wykonanego ze stali szlachetnej osłania wkład filtra. Dzięki
temu, w odróżnieniu od wkładów z prostymi osłonami z metalowej siatki, mają one wyższą odporność
mechaniczną.
9
www.kaeser.com
FILTRY KAESER
Aby zachować stały wymagany stopień uzdatnienia sprężonego powietrza, wkłady filtrów należy wymieniać zgodnie z
zakończeniem okresu ich zalecanej eksploatacji. Ponadto w celu pewnego usuwania aerozoli konieczne jest niezawodne
odprowadzanie kondensatu.
Automatyczny spust kondensatu ECO DRAIN 31 F został skonstruowany specjalnie dla zastosowań z filtrami koalescencyjnymi. Powstały kondensat odprowadzany jest bezpiecznie bez strat ciśnienia.
zawór sterowania
wstępnego
zawór
membranowy
Zegar serwisowy spustu kondensatu
czujnik poziomu
zbiornik kondensatu
Zegar serwisowy wkładu filtra
Stały nadzór
Niezawodne i odporne na zużycie
Spust kondensatu ECO DRAIN 31 F nadzoruje
własne okresy serwisowe, jak też okresy wymiany
wkładu filtra z którym współpracuje. Zgłoszenia
sygnalizowane są przez diody LED i zestyk bezpotencjałowy.
Spust kondensatu ECO DRAIN mierzy bezstykowo poziom cieczy w zbiorniku i odprowadza go na
zewnątrz nie powodując strat sprężonego powietrza
w sieci. Z uwagi na duże przekroje nie jest konieczne
stosowanie wymagającego intensywnej obsługi separatora zanieczyszczeń.
Przełączanie zaworów
7,5 sec
w trybie alarmowym
Rys.: Filtr koalescencyjny z ECO DRAIN 31 F
1 min
Stopień filtracji
10
3 min
4 min
4 min
ECO DRAIN 31 F
ECO DRAIN 30
Automatyczny
spust kondensatu
Ręczny
spust kondensatu
Mechaniczny
manometr różnicy ciśnień
KE
do wyboru
do wyboru
do wyboru
–
seryjnie
Autokontrola
Kontrola szczelności i działania
KB
do wyboru
do wyboru
do wyboru
–
seryjnie
KD
–
–
–
seryjnie
seryjnie
KA
–
–
–
seryjnie
–
Przy zakłóconym odpływie kondensatu ECO DRAIN
otwiera zawór w trybie taktowania na krótko co jedną minutę. O ile kondensat nadal nie jest usuwany wysyłane
jest zgłoszenie i zawór przełącza się w tryb otwierania
na okres 7,5 sek. co 4 minuty. Po przywróceniu prawidłowego odpływu, ECO DRAIN powraca do standardowego trybu pracy.
Wszystkie odpowiedzialne elementy ECO DRAIN
31F można wymienić dzięki zamianie jednostki serwisowej. Czynność ta nie wymaga wymiany uszczelnień. Bezbłędną obsługę zapewnia 100% fabryczna
kontrola działania i szczelności spustów kondensatu i
jednostek serwisowych.
Zgłoszenie awarii przez zestyk bezpotencjałowy
11
www.kaeser.com
Dla wszystkich potrzeb optymalna
jakość powietrza
12
13
www.kaeser.com
Wyposażenie
Rys. 6: ECO-DRAIN 30
Rys. 7: ECO-DRAIN 31 F
Rys. 5: KA
Rys. 3: KB/KE
Rys. 4: KD
Rys. 2: KB/KE
Rys. 1: KB/KE
Filtr koalescencyjny
z ECO DRAIN 31 F
Nierdzewna, lakierowana obudowa z kołnierzami
przyłączeniowymi (średnica konfigurowana), śruba
zabezpieczająca, manometr ciśnienia różnicowego i
obracany kątowy zawór kulowy (elementy całkowicie
zmontowane); wkład filtra KB lub KE, jak też elektroniczny spust kondensatu ECO DRAIN 31 F z funkcją
zarządzania obsługą (spust kondensatu dostarczany
oddzielnie). Rys. 1.
Filtr koalescencyjny
z ECO DRAIN 30 F
Nierdzewna, lakierowana obudowa z kołnierzami
przyłączeniowymi (średnica konfigurowana), śruba
14
zabezpieczająca, manometr ciśnienia różnicowego
i obracanym kątowym zaworem kulowym (elementy
całkowicie zmontowane); wkład filtra KB lub KE, jak
też elektroniczny spust ECO DRAIN 30 (dostarczany
oddzielnie). Rys. 2.
Filtr koalescencyjny z automatycznym spustem kondensatu
Nierdzewna, lakierowana obudowa z kołnierzami
przyłączeniowymi (średnica konfigurowana), śruba
zabezpieczająca, manometr ciśnienia różnicowego i
obracany kątowy zawór kulowy (elementy całkowicie
zmontowane); wkład filtra KB lub KE, jak też automatyczny spust kondensatu (wstępnie zamontowany).
Rys. 3.
Filtr cząstek stałych
ECO-DRAIN 30
Nierdzewna, lakierowna obudowa z kołnierzami
przyłączeniowymi (średnica konfigurowana), śruba
zabezpieczająca, manometr ciśnienia różnicowego i ręczny
spust kondensatu (elementy całkowicie zamontowane);
wkład filtra KD (dostarczany oddzielnie). Rys. 4.
Niezawodne, bezpieczne odprowadzanie kondensatu bez
strat sprężonego powietrza, także przy silnie zmieniających
się ilościach kondensatu, pewny i bezpieczny przy
wysokim poziomie jego zanieczyszczenia i zaolejenia;
prosta kontrola pracy poprzez naciśnięcie przycisku; 100%
fabrycznej kontroli jednostki serwisowej zapewnia prostą
obsługę. Rys. 6.
Filtr z węglem aktywnym
Nierdzewna, lakierowna obudowa z kołnierzami
przyłączeniowymi (średnica konfigurowana), śruba
zabezpieczająca, manometr ciśnienia różnicowego i ręczny
spust kondensatu (elementy całkowicie zamontowane);
wkład filtra KA (dostarczany oddzielnie). Rys. 5.
ECO-DRAIN 31 F
Do zastosowań w filtrach aerozoli; szczególnie niezawodne
bezpieczne odprowadznie kondensatu bez strat sprężonego
powietrza; wskazanie za pomocą diody LED konieczności
wymiany wkładu filtra i zestawu serwisowego; zgłaszanie
zestykiem bezpotencjałowym upływających okresów
serwisowych; dodatkowy zestyk bezpotencjałowy
zgłoszenia alarmu; przycisk testu. Rys. 7.
15
www.kaeser.com
Dalsze opcje
Akcesoria
Zmienne przyłącza
Zestaw uchwytu ściennego
W zależności od rozmiaru obudowy FILTRY KAESER
dostarczane są z różnymi, fabrycznie zamontowanymi
kołnierzami przyłączeniowymi. Istnieje możliwość wyboru
pomiędzy typem gwintu BSP i NPT. FILTRY KAESER
można dopasować do istniejącego orurowania bez stosowania redukcji.
Do FILTRÓW KAESER dostarczane są jako wyposażenie
dodatkowe, dokładnie dopasowane, stabilne uchwyty ścienne. Są one łatwo montowane na kołnierzach
przyłączeniowych.
Uchwyt ścienny umożliwiający umocowanie zestawu
złożonego maksymalnie z trzech filtrów. Wraz z nim
dostarczany jest przyrząd montażowy do zamocowania na
głowicy filtra.
Wykonanie bezsilikonowe
Źródło: www.shutterstock.com
FILTRY KAESER dostępne są opcjonalnie w wykonaniu
bezsilikowym zgodnie z normą kontrolną WV PV3.10.7.
Dla poświadczenia każdy filtr otrzymuje indywidualny test
pokrycia. Dołączony certyfikat producenta potwierdza brak
silikonu. Ponadto wszystkie wkłady FILTRÓW KAESER
są seryjnie wykonywane bez silikonu zgodnie z
powyższymi przepisami.
16
%
100
ilikonu!
Bez s
Zestaw połączeniowy
Użytkownik może połączyć kilka FILTRÓW KAESER w kombinację stosując dostępny opcjonalnie zestaw połączeniowy.
Zawiera on konieczne śruby, uszczelkę i przyrząd montażowy.
17
www.kaeser.com
Dane techniczne
model
przepływ
przyłącze
(opcja)
nadciśnienie
temp.
otoczenia
temp. wlotowa
spręż. powietrza
max.
masa
m³/min
G
bar
°C
°C
KG
¾
(½, ⅜)
2 do 16
+3 do +50
+3 do +66
F6
0,60
F9
0,90
F16
1,60
1
(¾)
2,20
F22
wymiary
2 do 16
+3 do +50
+3 do +66
Modell
model
zasilanie elektr.
ECO DRAIN
A
B
C
D
E
F
G
H
G
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
¾
(½, ⅜)
283
308
232
155
87
90
≥ 40
315
340
259
365
390
308
164
98
100
≥ 40
F26
365
390
308
386
411
312
471
496
397
671
696
597
237
153
130
≥ 50
671
696
597
3,3
F6
3,3
F9
4,0
F16
4,2
F22
95…240 VAC ±10%
(50…60 Hz) / 100…125
VDC ±10%
F26
2,60
4,3
F46
4,61
8,2
F46
F83
8,25
9,1
F83
10,7
F110
11,1
F142
F110
11,00
F142
14,20
2
(1½, 1¼)
2 do 16
+3 do +50
+3 do +66
1
(¾)
2
(1½, 1¼)
Dane wydajnościowe przy nadciśnieniu 7 bar odniesione do ciśnienia otoczenia 1 bar (abs.) i 20 °C. Dla innych warunków przepływ się zmienia. Przyłącza sprężonego powietrza G wg ISO 228,
opcjonalnie NPT wg. ANSI B 1.20.1
Przyłącza sprężonego powietrza G wg ISO 228 względnie NPT wg. ANSI B 1.20.1
Przeliczanie przepływu
Widoki
Współczynniki korekcyjne przy innych warunkach pracy (przepływ w m³/min x k...)
Rysunki modeli F16/F22/F26
Inne nadciśnienie robocze na wejściu filtra p
p bar(nadciś.)
kp
Widok z przodu
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
0,38
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00
1,06
1,12
1,17
1,22
1,27
1,32
1,37
1,41
1,46
Widok z przodu (montaż ścienny)
Widok z przodu
Widok z lewej strony (montaż ścienny)
F
E
Wybrano filtr F 83 8,25 m³/min (V odn.)
Przykład:
A
nadciśnienie
10 bar
(patrz tabela)
kp
= 1,17
max możliwa wydajność w warunkach roboczych
Vmax robocze = Vreferenc. x kp
C
B
Vmax robocze = 8,25 m³/min x 1,17 = 9,65 m³/min
H
Od dołu
18
H
Od dołu
D
H
G
Od dołu
Od dołu
19
www.kaeser.com
Proszę wybrać odpowiedni do potrzeb stopień uzdatnienia:
objaśnienia:
Uzdatnianie z użyciem osuszacza chłodniczego (ciśn. pkt rosy +3°C)
Przykłady zastosowań: stopień oczyszczenia wg ISO 8573-1 (2010)
cząstki stałe woda
techniki czystych pomieszczeń
1
przemysł farmaceutyczny,
mleczarnie, browary
4
przemysł spożywczy
4
2
szczególnie wysokie wymaga3
nia, instalacje chemiczne
olej
DHS
FF
1
DHS
FE
FD
ACT
FF
1
DLB
FILTR
T*
ZK
DHS
4
1
DHS
1
4
1
2
4
1
FF
FFG
DLB
DHS
maszyny tkackie,
laboratoria fotograficzne
T*
opakowania, powietrze AKP
sprężone powietrze ogólnego
stosowania, piaskowanie
wysokiej jakości
śrutowanie
1
4
2
2
4
2
sprężarka
THNF
7
3
AQUAMAT
3
5
x<7
4
6
x<7
4
bez wymagań jakościowych
* W osuszaczach serii
TG do TI filtr FE jest
dostępny jako opcja.
inne sprężarki
X
X
X
Dla sieci sprężonego powietrza niezabezpieczonej przed mrozem:
Uzdatnianie z użyciem osuszacza adsorpcyjnego (ciśnieniowy pkt rosy do -70°C)
cząstki stałe woda
olej
techniki czystych pomieszczeń
1
przemysł farmaceutyczny,
mleczarnie, browary
1-3
1
mikroelektronika, optyka,
przemysł spożywczy,
wytwarzanie używek
1-3
1
instalacje w lakierniach
powietrze procesowe,
przemysł farmaceutyczny
laboratoria fotograficzne
szczególnie suche powietrze,
lakierowanie natryskowe,
precyzyjne regulatory
ciśnienia
DHS
DHS
2
ustawienie przy silnie
zmieniającym się poborze
FF
FE
FD
ACT
DLB
FILTR
AT**
FE ZK
DHS
3
1-3
1
DLB
DHS
1
1-3
1-3
AT**
1-3
FG
FE
ECD
2
sprężarka
THNF
FD
1
AQUAMAT
DHS
3
filtr wstępny
FD
filtr cząstek stałych
FE / FF
filtr przeciwolejowy
FFG
FFG = zestaw filtrów przeciwolejowy/węglowy
FG
filtr z węglem aktywnym
T
osuszacz chłodniczy
THNF
filtr kieszeniowy
ZK
separator cyklonowy
Klasy jakości powietrza wg PN-ISO 8573-1 (2010):
cząstki stałe
max. ilość cząstek na m³
o średnicy d w µm *
0,5 ≤ d ≤ 1,0
1,0 ≤ d ≤ 5,0
np. dla techniki czystego powietrza i pomieszczeń
po uzgodnieniu z firmą KAESER KOMPRESSOREN
1
≤ 20.000
≤ 400
≤ 10
2
≤ 400.000
≤ 6.000
≤ 100
3
nie definiowane
≤ 90.000
≤ 1.000
4
nie definiowane
nie definiowane
≤ 10.000
5
nie definiowane
nie definiowane
≤ 100.000
koncentracja cząstek Cp w mg/m³ *
6
0 < Cp ≤ 5
7
5 < Cp ≤ 10
X
Cp > 10
woda
klasa
ciśn. pkt rosy, w °C
0
np. dla techniki czystego powietrza i pomieszczeń
po uzgodnieniu z firmą KAESER KOMPRESSOREN
1
≤ – 70 °C
2
≤ – 40 °C
3
≤ – 20 °C
4
≤ + 3 °C
5
≤ + 7 °C
6
≤ + 10 °C
klasa
koncentracja wykroplonej wody CW w g/m³ *
7
CW ≤ 0,5
8
0,5 < CW ≤ 5
9
5 < CW ≤ 10
X
CW > 10
olej
FF
1
DHS
2
ECO DRAIN
FB / FC
klasa
sprężarki śrubowe KAESER KOMPRESSOREN
powietrze dla systemów
oczyszczania ścieków
zbiornik sprężonego powietrza
ECD
0
FB
śrutowanie zgrubne
system stabilizacji ciśnienia
DLB
0,1 ≤ d ≤ 0,5
FC
4
osuszacz adsorpcyjny
DHS
FE
DHS
4
AQUAMAT
AT
klasa
DHS
4
AQUAMAT
FF
DHS
lakiernie, pokrycia
proszkowe
ECD
adsorber z węglem aktywnym
** W przypadku osuszaczy adsorpcyjnych regenerowanych
na ciepło konieczne jest stosowanie chłodnicy wylotowej.
klasa
całkowita koncentracja oleju
(wykroplony, areozol + pary) [mg/m³] *
0
np. dla techniki czystego powietrza i pomieszczeń
po uzgodnieniu z firmą KAESER KOMPRESSOREN
1
≤ 0,01
2
≤ 0,1
3
≤ 1,0
4
≤ 5,0
X
> 5,0
*) w warunkach odniesienia 20°C, 1 bar(abs.), 0% wilgotności wzgl.
KAESER KOMPRESSOREN Sp. z o.o.
ul. Taneczna 82 – 02-829 – Warszawa – Telefon (22) 322-86-65 – Fax (22) 322-86-66
e-mail: [email protected] – www.kaeser.com
P-726PL/14 Zastrzega się możliwość zmian!
przemysł farmaceutyczny
ustawienie przy silnie
zmieniającym się poborze
ACT

Podobne dokumenty

Filtry i separatory cyklonowe

Filtry i separatory cyklonowe niewielkich ilości kondensatu i aerozoli oleju. Wysokowydajny filtr dla sprężonego powietrza o szczególnie dużych wymaganiach, stosowany w farmacji, przemyśle elektronicznym i spożywczym. Zalecane ...

Bardziej szczegółowo