Scenariusz zajęć pozalekcyjnych z matematyki w klasie VI Temat

Komentarze

Transkrypt

Scenariusz zajęć pozalekcyjnych z matematyki w klasie VI Temat
Kinga Antos
nauczyciel matematyki
Szkoła Podstawowa nr 32
w Toruniu.
Scenariusz zajęć pozalekcyjnych z matematyki w klasie VI
Temat: Zastosowanie działań na ułamkach i liczbach naturalnych w
zadaniach problemowych.
Ogólne cele edukacyjne
rozwijanie sprawności rachunkowej,
rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i stosowania wiedzy w praktyce,
rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.
Cele operacyjne
Uczeń zna:
algorytmy działań na ułamkach zwykłych, dziesiętnych i liczbach naturalnych,
zasadę zamiany ułamków zwykłych na dziesiętne i dziesiętnych na zwykłe.
Uczeń umie:
zamienić ułamek zwykły na ułamek dziesiętny i odwrotnie,
porównać ułamek zwykły z ułamkiem dziesiętnym,
obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego działania na ułamkach
zwykłych i ułamkach dziesiętnych,
rozwiązać zadanie tekstowe związane z działaniami na ułamkach zwykłych
i dziesiętnych.
Metody:
metoda czynnościowa,
ćwiczenia przy użyciu kart pracy – rozwiązywanie zadań.
Formy:
praca indywidualna jednolita,
praca zbiorowa jednolita i zróżnicowana.
Pomoce dydaktyczne:
kartoniki z ułamkami zwykłymi i ułamkami dziesiętnymi,
zestaw zadań tekstowych,
test –liczby naturalne i ułamki.
Czas zajęć: 2 godziny lekcyjne
Przebieg lekcji
I. Podanie tematu zajęć .
II. Rachunek pamięciowy z wykorzystaniem prostych obliczeń na ułamkach zwykłych,
ułamkach dziesiętnych i liczbach naturalnych.
III. Każdy uczeń losuje kartonik z zapisanym ułamkiem zwykłym lub dziesiętnym. Następnie
uczniowie wykonują kolejne polecenia przedstawiane przez nauczyciela. Po każdej
zadaniu nauczyciel sprawdza poprawność wyników.
Przygotowano kartoniki dla grupy 16 osobowej. Znajduje się 8 par równych ułamków:
w postaci ułamków zwykłych i w postaci dziesiętnej.
2,75
3
2
4
2,4
2
2
5
2,375
2,15
2
2
3
8
3
20
2,5
2
1
2
2,25
1
2
4
2,8
2
4
5
2,32
2
8
25
Zadania dla uczniów.
a) Utworzyć pary równych ułamków.
b) Utworzyć pary różnych ułamków różnej postaci i obliczyć: sumę, różnicę , iloczyn
i iloraz – do każdego działania zmienić skład pary.
c) Utworzyć pary ułamków zgodnie z poleceniem i wykonać obliczenia:
Obliczyć sumę największej i najmniejszej liczby.
Obliczyć kwadrat liczby 2,4 i liczby 2 2
5
Obliczyć iloczyn liczb, różniących się o 0,5
3
1
Obliczyć iloraz liczb 2,375 przez 2,5 i 2 przez 2
8
2
Pozostałe liczby tworzą 5- krotność siebie.
d) Ułamki zwykłe obliczają 0,4 swojej wartości, a ułamki dziesiętne 1 swojej wartości.
5
e) Z czterech ułamków różnej postaci, znaków działań +, - : , · i nawiasów należy
utworzyć wyrażenie arytmetyczne i obliczyć jego wartość.
IV. Uczniowie dobierają się w grupy 4-osobowe i rozwiązują zadania tekstowe. Następnie
przedstawiciele poszczególnych grup prezentują rozwiązanie jednego zadania.
Zadania tekstowe przygotowane dla każdego ucznia
Zadanie 1
Do miejscowości odległej o 150 km wyjeżdżają 2 samochody. Jeden samochód zużywa 17,5
litra benzyny na przejechanie 100 km, drugi 9 litrów. Ile benzyny zużyją oba samochody na
przejazd tam i z powrotem ?
Zadanie 2
Mały Jaś idzie drogą i co 10 kroków rzuca na ziemię mały kamyk. Ma on 523 kamyki, a jego
krok mierzy 0,5 m. Jaką odległość przejdzie Jaś do wyrzucenia ostatniego kamyka ?
Zadanie 3
We wtorek pani Asia zapłaciła 6,30 zł za półtora kilograma truskawek. W środę truskawki
były dwukrotnie tańsze niż we wtorek, a w czwartek potaniały jeszcze o 70 gr na kilogramie.
Ile kilogramów truskawek może kupić pani Asia w czwartek za 7 zł?
Zadanie 4
Pudełko z czekoladkami waży 0,35 kg. Masa pudełka stanowi
1
2
tej wagi. Zjedzono
7
3
czekoladek. Ile teraz waży pudełko z czekoladkami?
Zadanie 5
Do sklepu dostarczono 280 kg pomidorów. Pierwszego dnia sprzedano 0,4 tego zapasu,
3
drugiego dnia
pozostałej ilości, a trzeciego dnia sprzedano resztę pomidorów. Ile
7
kilogramów pomidorów sprzedano trzeciego dnia?
V. Uczniowie indywidualnie rozwiązują Test – liczby naturalne i ułamki. Po rozwiązaniu
testu sprawdzają swoje wyniki z prawidłowymi odpowiedziami i dokonują samooceny.
Test – liczby naturalne i ułamki
Zadanie 1
Suma liczb: 2,7 i 3,3 wynosi:
A. 10,2
Zadanie 2
B. 6
B. 0,3
B. 80
C. 4,86
D. 8
B.63zł
C.10zł
D. 6,30zł
Wynik którego z działań jest największy?
A.
Zadanie 6
D. 1,68
30 dag sera, którego cena wynosi 21zł za kilogram, kosztuje:
A.7zł
Zadanie 5
C. 2,47
Iloraz liczby 4,8 przez 0,06 wynosi:
A. 4,74
Zadanie 4
D. 0,6
Iloczyn liczb: 2,4 i 0,7 wynosi:
A. 16,8
Zadanie 3
C. 5,10
B.
C.
D.
Wynik którego z podanych działań jest najmniejszy?
A.
B.
C.
D.
Zadanie 7
W puszce jest 0,3 litra zielonej farby, a w słoiku - litra żółtej. Objętość mieszaniny farby z
dwóch puszek i jednego słoika wynosi:
A. 0,9 litra
B.
litra
C.
litra
D.
litra
Zadanie 8
W ogrodzie Ewy rosną 54 róże w kolorze białym, żółtym i czerwonym. Czerwone róże
stanowią 0,5 wszystkich róż, białe - . Żółtych róż jest zatem:
A.18
B. 9
C. 45
D. 27
Zadanie 9
Zbyszek ma 135 płyt z muzyką. Spośród nich to płyty z muzyką poważną, a 0,6 tych płyt
zawiera kompozycje Chopina. Muzyka Chopina jest na:
A.27 płytach
B. 54 płytach
C. 81 płytach
D. 45 płytach
Zadanie 10
2
Wartość wyrażenia
A. 0,897
 1

0,3 ⋅  5 − 3,7  − 0,075 wynosi:
 5

B. 0,825
C.
3
5
D. 0,7

Podobne dokumenty