STIHL HL

Komentarze

Transkrypt

STIHL HL
{
STIHL HL
Instrukcja użytkowania
polski
© ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2013
0458-401-5121-A. VA1.B13.
0000000304_002_PL
Wydrukowano na papierze bielonym bez stosowania chloru.
Farby drukarskie zawierają oleje roślinne, papier ulega
recyrkulacji.
Oryginalna Instrukcja
Użytkowania
Spis treści
Narzędzia robocze
Wprowadzenie do niniejszej
Instrukcji użytkowania
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa i techniki pracy
Zastosowanie
Dopuszczalne zasadnicze
urządzenia mechaniczne
Zamontowanie narzędzia
roboczego
Regulacja prowadnika noży
Zakładanie pasa uprzęży nośnej
Uruchamianie i wyłączanie silnika
Smarowanie przekładni
Przechowywanie urządzenia
Wskazówki dotyczące przeglądów
technicznych i konserwacji
Ostrzenie noży tnących
Ograniczanie zużycia
eksploatacyjnego i unikanie
uszkodzeń
Zasadnicze podzespoły urządzenia
Dane techniczne
Wyposażenie specjalne
Wskazówki dotyczące napraw
Utylizacja
Certyfikat jakościowy
{
HL
2
2
3
7
9
10
13
14
16
16
17
18
18
Szanowni klienci,
uprzejmie dziękujemy za to, że
zdecydowaliście się Państwo na
nabycie najwyższej jakości produktu
firmy STIHL.
Niniejszy produkt powstał z
zastosowaniem nowoczesnych
procesów technologicznych oraz
szerokiego spektrum przedsięwzięć
mających na celu zapewnienie
niezmiennie wysokiego poziomu
jakości. Dołożyliśmy wszelkich starań,
żebyście byli Państwo zadowoleni z
zakupionego urządzenia i mogli nim bez
przeszkód pracować.
Jeżeli mielibyście Państwo pytania
dotyczące Waszego urządzenia, to
prosimy zwracać się z nimi do Waszego
dystrybutora lub bezpośrednio do
naszej spółki dystrybucyjnej.
Wasz
18
20
21
21
21
22
22
Hans Peter Stihl
Wszystki prawa dotyczące niniejszej Instrukcji użytkowania korzystają z ochrony prawnej. Wszystkie prawa dotyczące niniejszej
Instrukcji użytkowania pozostają zastrzeżone, a szczególnie prawo do powielania, tłumaczenia oraz do elektronicznego przetrwarzania danych.
1
polski
Przed pierwszym użyciem należy
dokładnie przeczytać obydwie instrukcje
użytkowania (silnika uniwersalnego oraz
urządzenia roboczego) i następnie
starannie je przechować w celu
późniejszego użycia.
Narzędzia robocze
Wprowadzenie do niniejszej
Instrukcji użytkowania
Piktogramy
Wszystkie piktogramy, które zostały
zamieszczone na urządzeniu, zostały
objaśnione w niniejszej Instrukcji
użytkowania.
+
Oznaczenie akapitów
..
..
002BA322 KN
+
OSTRZEŻENIE
Narzędzie robocze STIHL można
montować w różnych urządzeniach
mechanicznych STIHL.
Urządzenia mechaniczne dopuszczone
do montażu podano w rozdziale
"Dopuszczone zasadnicze urządzenia
mechaniczne".
Zdolną do podjęcia funkcji jednostkę
składającą się z zasadniczego
urządzenia mechanicznego oraz
narzędzia roboczego, nazwano w
niniejszej instrukcji użytkowania
urządzeniem mechanicznym.
Odpowiednio do tego instrukcje
użytkowania zasadniczego urządzenia
mechanicznego i narzędzia roboczego
tworzą wspólnie instrukcję użytkowania
urządzenia mechanicznego.
2
Ostrzeżenie przed zagrożeniem
wypadkiem lub odniesieniem obrażeń
przez osoby oraz przed ciężkimi
szkodami na rzeczach.
WSKAZÓWKA
Ostrzeżenie przed uszkodzeniem
urządzenia lub jego poszczególnych
podzespołów.
Rozwój techniczny
Firma STIHL prowadzi stałe prace nad
dalszym rozwojem technicznym
wszystkich maszyn i urządzeń; dlatego
zastrzega się prawo do wprowadzania
zmian zakresu dostawy w przedmiocie
formy, techniki oraz wyposażenia.
W związku z powyższym wyklucza się
prawo do zgłaszania roszczeń na
podstawie informacji oraz ilustracji
zamieszczonych w niniejszej Instrukcji
użytkowania.
HL
polski
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa i techniki
pracy
Podczas pracy
powyższymi nożycami do
żywopłotów wskazane
jest zachowanie
szczególnych, najdalej
posuniętych środków
bezpieczeństwa,
ponieważ roboty wykonywane są nożami tnącymi
poruszającymi się z bardzo wysoką prędkością,
a samo urządzenie
posiada duży zasięg.
Przed pierwszym
użyciem należy dokładnie
przeczytać obydwie
instrukcje użytkowania
(silnik uniwersalny i przystawka) i następnie
starannie je przechować
w celu późniejszego
wykorzystania. Niestosowanie się do zasad
bezpieczeństwa pracy
zamieszczonych w
instrukcji użytkowania
może spowodować
zagrożenie dla życia.
Powyższe urządzenie mechaniczne
można udostępnić bądź wypożyczyć
tylko takim osobom, które są
zaznajomione z tym modelem i umieją
się nim posługiwać – wraz z maszyną
należy zawsze wręczyć użytkownikowi
instrukcje obsługi (silnik uniwersalny i
przystawka).
HL
Nożyce na wysięgniku do żywopłotów
należy stosować wyłącznie do
pielęgnacji żywopłotów, wycinania
krzewów, zarośli lub podobnych.
Nie należy używać urządzenia
mechanicznego do innych celów –
niebezpieczeństwo wypadku!
Należy stosować tylko takie noże tnące
oraz wyposażenie dodatkowe, które
zostało dozwolone przez firmę STIHL
dla powyższego urządzenia
mechanicznego lub, które jest
technicznie równorzędne. W razie
wątpliwości prosimy zwracać się z
pytaniami do autoryzowanego dealera.
Należy stosować wyłącznie
kwalifikowane narzędzia oraz
wyposażenie dodatkowe. W
przeciwnym razie może dojść do
wypadku lub uszkodzenia urządzenia.
Firma STIHL zaleca stosowanie
oryginalnych narzędzi, noży tnących
oraz wyposażenia dodatkowego STIHL.
Właściwości powyższych części zostały
w optymalny sposób dostosowane do
powyższego produktu oraz wymagań
określonych przez użytkownika.
Nie należy podejmować żadnych zmian
konstrukcyjnych przy urządzeniu – w
przeciwnym razie można spowodować
zagrożenie bezpieczeństwa pracy.
Firma STIHL wyklucza swoją
odpowiedzialność za szkody na
osobach lub na rzeczach, które
powstaną w wyniku stosowania
niedozwolonych przystawek.
Nie wolno stosować myjek
wysokociśnieniowych do czyszczenia
urządzenia. Ostry strumień wody może
uszkodzić podzespoły urządzenia.
Odzież i wyposażenie
Należy nosić przepisową odzież i
wyposażenie.
Odzież robocza musi
spełniać swoją funkcję
ochronną, jednakże nie
może krępować ruchów.
Odzież taka powinna być
dopasowana do sylwetki
– może to być kombinezon, ale nie może to być
płaszcz.
Nie wolno stosować żadnej odzieży,
która mogłaby się zaplątać w drewno,
krzewach lub w poruszających się
elementach urządzenia. Nie należy
nosić podczas pracy także szali,
krawatów ani biżuterii. Długie włosy
należy związać i zabezpieczyć
(np. chustką, czapką czy hełmem itp.).
Używać obuwia ochronnego z cholewkami
posiadającego podeszwy o dobrej
przyczepności oraz
wyposażonego w okute
blachą noski.
W sytuacji, w której
występuje zagrożenie ze
strony spadających
przedmiotów należy
nosić hełm ochronny.
Nosić okulary ochronne.
Należy nosić "osobistą" ochronę słuchu,
jak np. zatyczki (stopery) chroniące
narząd słuchu przed hałasem.
3
polski
Nosić mocne rękawice
ochronne.
Firma STIHL oferuje szeroki program
osobistego wyposażenia ochronnego.
Transport urządzenia mechanicznego
Przed uruchomieniem
Sprawdzić, czy urządzenie znajduje się
w należytym stanie technicznym –
należy stosować się do wskazówek
zamieszczonych w odpowiednich
rozdziałach instrukcji użytkowania
silnika zasadniczego i przystawki:
–
Zawsze z wyłączonym silnikiem.
Należy zawsze zakładać osłonę noży
tnących – także przy transporcie na
krótkie odległości.
W urządzeniach z regulowaną listwą
tnącą: listwę tnącą zaryglować w pozycji
roboczej.
Noże tnące: prawidłowy montaż,
dobre zamocowanie i nienaganny
stan techniczny (są czyste,
swobodnie się poruszają i nie są
zdeformowane), prawidłowo
naostrzone i spryskane
rozpuszczalnikiem do żywic STIHL
(środek smarujący).
–
W urządzeniach ze zdefiniowaną
pozycją transportową: listwę tnącą
ustawić w pozycji transportowej i
zaryglować.
W urządzeniach z regulowaną
listwą tnącą: urządzenie
regulacyjne musi przed startem
zostać zaryglowane w
przewidzianej pozycji
–
Urządzenie mechaniczne należy
przenosić po wyważeniu
(wybalansowaniu) trzymając za
wysięgnik – noże tnące zwrócone do
tyłu.
W urządzeniach ze zdefiniowaną
pozycją transportową (listwa tnąca
złożona na wysięgniku): nie należy
nigdy uruchamiać urządzenia w
pozycji transportowej
–
Nie należy podejmować żadnych
zmian konstrukcyjnych przy
elementach manipulacyjnych czy
urządzeniach zabezpieczających
Nie należy dotykać rozgrzanych
podzespołów maszyny a także jej
przekładni – zagrożenie poparzeniami!
Podczas transportu samochodem:
zabezpieczyć urządzenie mechaniczne
przed przewróceniem, uszkodzeniem
oraz przed wylaniem się z niego paliwa.
–
–
4
W celu pewnego prowadzenia
urządzenia mechanicznego,
uchwyty muszą być czyste i suche,
wolne od oleju i innych
zanieczyszczeń
Pozycja pasa nośnego i uchwytów
musi być dostosowana do wzrostu
osoby obsługującej. Należy
stosować się do wskazówek
zamieszczonych w rozdziale
"Zakładanie pasa uprzęży nośnej"
Urządzenie mechaniczne można
eksploatować tylko wtedy, gdy znajduje
się ono w stanie pełnego
bezpieczeństwa eksploatacyjnego –
niebezpieczeństwo wypadku!
Na ewentualność wystąpienia
zagrożenia, w warunkach zastosowania
pasów uprzęży nośnej: należy trenować
szybkie zrzucanie urządzenia. Podczas
treningu nie należy zrzucać urządzenia
bezpośrednio na ziemię – ma to na celu
uniknięcie uszkodzeń.
Trzymanie i prowadzenie urządzenia
Zawsze wybierać do uruchamiania
pewne i bezpieczne stanowisko.
Urządzenie mechaniczne trzymać
zawsze oburącz.
Prawa dłoń spoczywa na uchwycie
manipulacyjnym, lewa na uchwycie
znajdującym się na wysięgniku –
dotyczy to także osób leworęcznych.
Uchwyty należy mocno objąć kciukami.
Urządzenie można nosić zawieszone na
pasie uprzęży nośnej, który przejmuje
ciężar maszyny (wyposażenie
specjalne, występuje nie na wszystkich
rynkach).
HL
polski
Podczas pracy
W razie wystąpienia zagrożenia lub
niebezpieczeństwa należy natychmiast
wyłączyć silnik urządzenia – przesunąć
suwak przełącznika wielofunkcyjnego /
dźwignię przełącznika na 0 wzgl. STOP.
Powyższe urządzenie
mechaniczne nie jest izolowane. Zachować
odstęp od przewodów
znajdujących się pod
napięciem – zagrożenie
życia wskutek porażenia
prądem!
5m (17ft)
W promieniu 5 m
nie mogą się
znajdować żadne
inne osoby –
zagrożenie odniesienia obrażeń
Taką samą odległość należy zachować
także od przedmiotów (np. pojazdów,
szyb okiennych itd.) –
niebezpieczeństwo spowodowania
szkód na rzeczach!
Zwrócić uwagę na prawidłową regulację
biegu jałowego – po zwolnieniu dźwigni
gazu noże tnące powinny przestać się
poruszać. Systematycznie kontrolować
regulację biegu jałowego – jeżeli
zachodzi potrzeba, korygować. Jeżeli
noże tnące poruszają się pomimo tego
podczas pracy silnika na biegu jałowym,
należy zlecić naprawę autoryzowanemu
dealerowi – patrz instrukcja użytkowania
urządzenia mechanicznego.
Obserwować noże tnące – nie obcinać
tych części żywopłotu, które nie znajdują
się w polu widzenia.
HL
W pracach przy wysokich żywopłotach
wskazane jest zachowanie najwyższej
ostrożności – za żywopłotem może się
ktoś znajdować – przed rozpoczęciem
robót sprawdzić czy nikogo tam nie ma.
Podczas pracy
urządzenia przekładnia
nagrzewa się. Nie
dotykać obudowy
przekładni –
niebezpieczeństwo
odniesienia obrażeń
wskutek poparzenia!
Ostrożnie na śliskich oraz mokrych
nawierzchniach, na śniegu, na
pochyłościach, na nierównym terenie
itp. – niebezpieczeństwo poślizgnięcia!
Usunąć ścięte gałęzie, zarośla oraz
obcięty materiał.
Zwracać uwagę na przeszkody: pieńki,
korzenie – niebezpieczeństwo
potknięcia!
Zawsze wybierać do uruchamiania
pewne i bezpieczne stanowisko.
Podczas prac wykonywanych na
wysokości:
–
Zawsze stosować pomosty
podnośnikowe
–
Nie pracować stojąc na drabinie lub
znajdując się w koronie drzewa
–
Nie pracować na niestabilnych
stanowiskach pracy
–
Nie pracować trzymając urządzenie
jedną ręką
wystąpieniu zagrożeń (takich jak okrzyki
ostrzegawcze, sygnały alarmowe, itp.)
jest wtedy znacznie ograniczona.
W odpowiednim czasie robić przerwy w
pracy. Należy zapobiegać zmęczeniu i
utracie sił – niebezpieczeństwo
wypadku!
Pracować w spokojny i przemyślany
sposób; tylko w warunkach dobrej
widoczności. Nie stwarzać zagrożenia
dla innych osób.
Sprawdzić żywopłot i stanowisko pracy.
W celu uniknięcia uszkodzenia noży
tnących należy:
–
Usunąć ze stanowiska pracy
kamienie, elementy metalowe i inne
twarde przedmioty
–
Uniemożliwić przedostanie się
pomiędzy noże tnące piasku i
kamieni np. podczas pracy w
pobliżu podłoża
–
Przy żywopłotach z drucianą siatką
ogrodzeniową nie dotykać drutu
zębami tnącymi
Unikać kontaktu z przewodami
znajdującymi się pod napięciem – nie
przecinać przewodów elektrycznych –
niebezpieczeństwo porażenia prądem
elektrycznym!
Przy stosowaniu ochrony narządu
słuchu zalecane jest zachowanie
szczególnej ostrożności oraz orientacji –
percepcja sygnałów alarmowych przy
5
polski
Nie należy dotykać noży
tnących przy pracującym
silniku. Jeżeli noże tnące
zostały zablokowane
przez jakiś przedmiot,
należy natychmiast
wyłączyć silnik i wyjąć
wtyczkę z gniazda sieciowego – dopiero wtedy
usunąć blokujący przedmiot – niebezpieczeństwo
odniesienia obrażeń!
Blokowanie noży tnących dodając
jednocześnie gazu zwiększa obciążenie
redukując jednocześnie roboczą
prędkość obrotową silnika. Wskutek
permanentnego poślizgu sprzęgła
prowadzi to do przegrzania oraz do
uszkodzenia zasadniczych
podzespołów funkcjonalnych (jak np.
sprzęgła, elementów obudowy
wykonanych z tworzyw sztucznych) a w
konsekwencji np. do poruszania się
noży tnących podczas pracy urządzenia
na biegu jałowym – niebezpieczeństwo
odniesienia obrażeń!
Jeżeli urządzenie mechaniczne zostało
poddane ponadnormatywnym
obciążeniom mechanicznym
(np. wskutek stosowania nadmiernej
siły, uderzenia lub upadku), to przed
ponownym uruchomieniem należy
dokładnie sprawdzić stan
bezpieczeństwa eksploatacyjnego
maszyny – patrz także rozdział "Przed
uruchomieniem". Szczególnie dokładnie
należy zwrócić uwagę na poprawność
działania urządzeń zabezpieczających.
Urządzenia mechaniczne, których
sprawność eksploatacyjna budzi
zastrzeżenia nie mogą być w żadnym
6
wypadku użytkowane. W razie
wątpliwości należy się zwrócić do
autoryzowanego dealera.
Przy intensywnie zakurzonych lub
zanieczyszczonych żywopłotach należy,
w zależności od potrzeb, spryskiwać
noże tnące rozpuszczalnikiem do żywic
STIHL. W wyniku tego znacznemu
zmniejszeniu ulegnie tarcie noży,
agresywne działanie soków roślinnych
jak również odkładanie się cząstek
zanieczyszczeń.
Regularnie i w krótkich odstępach czasu
należy kontrolować noże tnące, a przy
wyraźnych zmianach charakterystyki
pracy, należy to uczynić natychmiast:
–
Wyłączyć silnik
–
Odczekać aż zatrzymają się noże
tnące
–
Sprawdzić stan techniczny oraz
zamocowanie narzędzia tnącego –
zwrócić uwagę na pęknięcia
–
Zwrócić uwagę na stan naostrzenia
Po zakończeniu pracy
Po zakończeniu robót bądź przed
pozostawieniem urządzenia: wyłączyć
silnik.
Oczyścić urządzenie mechaniczne z
kurzu, innych zanieczyszczeń. Do
czyszczenia urządzenia nie należy
stosować rozpuszczalników do
tłuszczów.
Spryskać noże tnące rozpuszczalnikiem
do żywic STIHL – w celu równomiernego
rozprowadzenia rozpuszczalnika przez
krótką chwilę uruchomić silnik.
Obsługa techniczna i naprawy
Przy powyższym urządzeniu
mechanicznym należy regularnie
wykonywać czynności obsługi
technicznej. Należy wykonywać tylko te
czynności obsługi technicznej oraz
naprawy, które zostały opisane w
instrukcjach użytkowania silnika
uniwersalnego. Wykonanie wszystkich
innych robót należy zlecić
wyspecjalizowanemu dystrybutorowi.
Firma STIHL radzi wykonywanie obsług
okresowych i napraw wyłącznie przez
autoryzowanych dystrybutorów firmy
STIHL. Autoryzowanym dystrybutorom
firmy STIHL umożliwia się regularny
udział w szkoleniach oraz udostępnia
informacje techniczne.
Należy stosować wyłącznie
kwalifikowane części zamienne. W
przeciwnym razie może to prowadzić do
zagrożenia wystąpieniem wypadków
przy pracy lub do uszkodzenia
urządzenia. W razie wątpliwości
prosimy zwracać się z pytaniami do
wyspecjalizowanego dystrybutora.
Firma STIHL zaleca stosowanie
wyłącznie oryginalnych części
zamiennych. Ich właściwości zostały w
optymalny sposób dostosowane do
produktu oraz do wymagań stawianych
przez użytkownika.
Przed rozpoczęciem napraw, czynności
obsługi technicznej lub czyszczenia
należy zawsze wyłączyć silnik –
niebezpieczeństwo odniesienia
obrażeń!
HL
polski
Zastosowanie
Sezon cięcia
Przy formowaniu żywopłotów należy
stosować się do lokalnych przepisów
obowiązujących w miejscu użytkowania
urządzenia lub do przepisów
komunalnych.
Nie należy pracować nożycami do
żywopłotów w porach uznanych lokalnie
za czas wypoczynku.
N
Uruchamianie silnika
N
Zakładanie pasa uprzęży nośnej
N
Zawiesić urządzenie na pasie
uprzęży nośnej
OSTRZEŻENIE
Urządzenia w wersji K (HL 95 K /
HL 100 K) nie są przystosowane do
cięcia w pobliżu podłoża.
Urządzenia w wersji K (HL 95 K /
HL 100 K) dostarczane są bez pasa
nośnego.
Cięcie pionowe (przy ugiętej pozycji
listwy tnącej)
Technika pracy
Cięcie poziome (przy ugiętej pozycji
prowadnika noży)
Kolejność cięcia
Jeżeli niezbędne jest radykalne
skrócenie gałęzi żywopłotu, to należy
obcinać je stopniowo w kilku cyklach
pracy.
389BA049 KN
Grube konary i gałęzie należy najpierw
usunąć przy pomocy nożyc
dźwigniowych.
Obcinać należy najpierw boczne strony
żywopłotu, a następnie górną połać.
Obcięty materiał roślinny nie powinien
być deponowany razem z odpadkami z
gospodarstwa domowego – materiał ten
nadaje się do kompostowania.
Przygotowania
N
w przekładni z regulacją: ustawić
kąt listwy tnącej
N
Zdejmowanie osłony noży tnących
HL
389BA044 KN
Gospodarka odpadami
Cięcie w pobliżu podłoża – np. rośliny
przyziemne – w pozycji stojącej.
Nożyce do żywopłotów należy
prowadzić w ruchem postępującym w
kształcie łuku – stosować cięcie
obosieczne.
Umożliwia cięcie nie wymagające stania
bezpośrednio przy obcinanym
żywopłocie – np. ze ścieżki pomiędzy
rabatkami kwiatowymi.
Nożyce do żywopłotów należy
prowadzić na dół i do góry, ruchem
postępującym w formie łuku – należy
używać obydwóch krawędzi tnących
noży.
7
polski
Nożyce do żywopłotów należy
prowadzić na dół i do góry, ruchem
postępującym w formie łuku – należy
używać obydwóch krawędzi tnących
noży.
8
388BA021 KN
389BA050 KN
Duży zasięg – także bez dalszych
urządzeń pomocniczych.
Cięcie poziome (przy prostej pozycji
listwy tnącej)
475BA005 KN
Cięcie ponad głową (przy ugiętej pozycji
listwy tnącej)
Cięcie pionowe (przy prostej pozycji
listwy tnącej)
Nożyce do żywopłotów należy trzymać
pionowo i odchylać ruchem
wahadłowym, co umożliwia osiągnięcie
dużego zasięgu.
Noże tnące należy ustawić pod kątem
od 0° do 10° – jednakże prowadzić
poziomo.
OSTRZEŻENIE
Roboty prowadzone ponad głową są
męczące i jako takie powinny być
prowadzone tylko przez krótki czas.
Listwy tnące o zmiennej pozycji pracy
powinny być możliwie jak najmocniej
ugięte – wskutek tego urządzenie
pomimo dużego zasięgu w kierunku do
będzie prowadzone w niższej, mniej
męczącej pozycji (dodatkowo z pasem
uprzęży nośnej).
HL
polski
Dopuszczalne zasadnicze
urządzenia mechaniczne
002BA371 KN
Eksploatacja tego narzędzia roboczego
jest dozwolona wyłącznie z
następującymi silnikami uniwersalnymi:
Wszystkie wykonania
Urządzenia z krótkim trzonkiem
(wersje K) nie można stosować do
cięcia przy podłożu.
Nożyce do żywopłotów należy
prowadzić w kierunku krawędzi
żywopłotu umożliwiając w ten sposób
upadek obciętych gałęzi na ziemię.
Zalecenie: Żywopłoty należy obcinać na
wysokość sięgającą maksymalnie do
klatki piersiowej.
OSTRZEŻENIE
Wersje z wężem okładzinowym
rękojeści
Nie dopuszcza się łączenia z innymi
urządzeniami zasadniczymi, niż podano
w tym miejscu – Niebezpieczeństwo
wypadku i odniesienia obrażeń!
WSKAZÓWKA
Montaż jest dozwolony wyłącznie ze
sztywnym wałkiem w trzonku, jednakże
nie w urządzeniach FS 85 R o nr
1 49 709 301 do 1 53 148 868,
FS 85 RX, FS 100 RX i FS 110 RX ze
sztywnym wałkiem drążonym w trzonku.
Wykonania z uchwytem dwuręcznym
W urządzeniach z uchwytem
dwuręcznym nie można montować
urządzenia roboczego HL-0°.
HL
Urządzenia te ze względu na ergonomię
nadają się do narzędzia roboczego
HL-135° tylko warunkowo.
002BA370 KN
389BA047 KN
Wersja HL-0° zasadniczo nie nadaje się
do cięcia przy podłożu.
STIHL FS 85, FS 90, FS 100, FS 110,
FS 130
HL-0°
STIHL HL 75, HL 95, HL 100, HT 70,
HT 100, HT 130, SP 81
HL-135°
STIHL HL 75, HL 95, HL 100
Wersja HL-135° w urządzeniach
zasadniczych z wężem okładzinowym
rękojeści nie nadaje się do cięcia przy
podłodze.
9
polski
Wykonania z uchwytem obwiedniowym
bez kabłąka
Wersje z uchwytem obwiedniowym i
kabłąkiem
Zamontowanie narzędzia
roboczego
Przygotowanie do montażu
HL-0°
W celu przebudowy silnika
zasadniczego, należy zawsze wyłączyć
silnik – Niebezpieczeństwo odniesienia
obrażeń!
HL-0° oraz HL-135°
STIHL FC 85, FC 110
STIHL FR
002BA369 KN
002BA368 KN
OSTRZEŻENIE
851)
STIHL FH 75
STIHL FR
851)
STIHL FS 85 R, FS 90 R, FS 100 R,
FS 110 R, FS 130 R
STIHL FS 85 R, FS 90 R, FS 100 R,
FS 110 R, FS 130 R
STIHL HL 75, HL 95, HL 100
STIHL HL 75, HL 95, HL 100
STIHL KA 85 R, KW 85, SP 81
STIHL KA 85 R, KW 85, SP 81
1)
1)
ze względu na ergonomię nadaje się
tylko warunkowo
HL-135°
do narzędzia roboczego HL-0° ze
względu na ergonomię nadaje się
tylko warunkowo
WSKAZÓWKA
Zamontowanie i wymontowanie
narzędzia roboczego musi się odbywać
zawsze na czystym miejscu.
Gdy w silniku zasadniczym będzie się
już znajdowała przekładnia, wzgl.
narzędzie robocze, należy je najpierw
zdemontować.
STIHL HL 75, HL 95, HL 100
Wersja HL-135° w urządzeniach
zasadniczych z uchwytem
obwiedniowym bez kabłąka nie nadaje
się do cięcia przy podłodze.
10
HL
polski
Przy ściąganiu przekładni może dojść
do ześlizgnięcia się wałka napędowego
z trzonka. W takim wypadku należy go
ponownie nasunąć na trzonek.
FH
Zamontowanie przekładni
L
381BA015 KN
FS
SP
2
Wał napędowy powinien wystawać z
trzonka jedynie na długość L = 22 mm
(7/8 in.). Gdy wymiar ten nie zostanie
osiągnięty, wałek obrócić powoli pod
lekkim naciskiem, aż będzie go można
wsunąć na podany wymiar.
SP 10
BF
1
1
3
401BA007 KN
HT
N
Odkręcić śruby zaciskowe (1) od
przekładni – nie wykręcać
N
Wsunąć przekładnię (2) na kolumnę
wysięgnika (3) – przekładnię należy
przy tym obracać w wąskim
zakresie w jedną i drugą stronę
228BA056 KN
FCS
N
HL
Od silnika zasadniczego odkręcić
śruby zaciskowe w obudowie
przekładni (strzałki) i ściągnąć
przekładnię z trzonka
11
polski
W urządzeniach z uchwytem
obwiedniowym
N
4
Odkręcić śruby od uchwytu
obwiedniowego
5
Montowanie ucha zawiesia
W wypadku użycia urządzenia z pasem
potrzebne będzie ucho zawiesia. Nie we
wszystkich wersjach urządzeń
zasadniczych znajduje się ucho
zawiesia.
401BA008 KN
W celu dostawienia ucha zawiesia w
późniejszym czasie, element ten trzeba
dodatkowo zamówić jako "wyposażenie
specjalne" i przymocować do
urządzenia.
1
2
Z chwilą gdy końcówka kolumny
wysięgnikowej nie będzie więcej
widoczna w szczelinie zaciskowej (4):
Wcisnąć dalej przekładnię (5) aż do
oporu
N
Wkręcić śruby zaciskowe aż do
oporu
N
Ustawić przekładnię (5) na
kolumnie osłonowej wysięgnika w
takiej pozycji, żeby wspornik
urządzenia znajdujący się na silniku
był zwrócony w kierunku do dołu, a
noże znajdowały się w pozycji
poziomej
N
Dokręcić mocno śruby zaciskowe
do przekładni
OSTRZEŻENIE
Przekładnia nie może pozwolić się
obracać na kolumnie wysięgnika.
12
A
N
Ustawić odpowiednio uchwyt
obwiedniowy (1) i przesunąć go do
pozycji wygodnej dla użytkownika
Odstęp powinien wynosić najwyżej
A = 55 cm (22 in.) (zalecenie: ok. 35 cm
(ok. 14 in.)).
Urządzenie zasadnicze HL 75 K, HL 95,
HL 100 K: odstęp powinien wynosić
najwyżej A = 30 cm (12 in.) (zalecenie:
ok. 25 cm (ok. 10 in.)).
N
Dokręcić śruby do uchwytu
obwiedniowego
1
2
3
413BA012 KN
N
N
Ucho zawiesia (1) zamontować w
odstępie A = około 5 cm (ok. 2 in.)
przed rękojeścią manipulacyjną (2)
N
Otwarte ucho zawiesia (1)
przyłożyć gwintem z lewej strony do
trzonka (po stronie użytkownika)
N
Ścisnąć ze sobą nakładki i wkręcić
śrubę (3) M6x14
N
Wyrównać ucho zawiesia i dokręcić
śrubę
HL
polski
Regulacja prowadnika noży
Urządzenie regulacyjne 135°
OSTRZEŻENIE
Pozycja transportowa
Regulację należy wykonać tylko wtedy,
gdy noże tnące pozostają nieruchome –
silnik pracuje na biegu jałowym –
niebezpieczeństwo odniesienia
obrażeń!
OSTRZEŻENIE
Podczas pracy urządzenia rozgrzewa
się przekładnia. Nie dotykać obudowy
przekładni – niebezpieczeństwo
odniesienia obrażeń wskutek
poparzenia!
OSTRZEŻENIE
Podczas regulacji nie należy dotykać
noży – niebezpieczeństwo odniesienia
obrażeń!
Kąt prowadnika noży w stosunku do
kolumny osłonowej wysięgnika można
regulować pomiędzy wartością 0°
(pozycja całkowicie wyprostowana)
oraz 45° (w 4 stopniach w kierunku do
góry) a także w 8vstopniach aż do 90°
(kąt prosty w kierunku do dołu). Istnieje
możliwość zastosowania 13
niezależnych długości roboczych.
Dodatkowo przewidziana została dla
prowadnika noży stała pozycja
transportowa.
N
N
odciągnąć do tyłu tulejkę
przesuwną (1) i przy pomocy
dźwigni (2) przestawić przegub o
jedną lub więcej pozycji ryglowania
ponownie zwolnić tulejkę
przesuwną (1) i zaryglować kołek w
listwie perforowanej (3)
W celu transportu urządzenia w sposób
zajmujący możliwie najmniej miejsca
można przy tym wykonaniu urządzenia
złożyć prowadnik noży równolegle do
wysięgnika i zaryglować go w tej pozycji.
OSTRZEŻENIE
Zmiana pozycji prowadnika noży na
pozycję transportową bądź z pozycji
transportowej do pozycji roboczej może
nastąpić wyłącznie przy wyłączonym
silniku – w tym celu suwak przełącznika
wielo funkcyjnego przesunąć do pozycji
STOP bądź przełącznik STOP / przycisk
STOP ustawić w pozycji 0 – przy
założonej osłonie noży –
niebezpieczeństwo odniesienia
obrażeń!
OSTRZEŻENIE
Podczas pracy urządzenia rozgrzewa
się przekładnia. Nie dotykać obudowy
przekładni – niebezpieczeństwo
odniesienia obrażeń wskutek
poparzenia!
Przy ryglującym kołku (po zakończeniu
regulacji) tulejka przesuwna będzie
znowu przylegać do obudowy.
HL
13
polski
Zakładanie pasa uprzęży
nośnej
Pojedynczy pas barkowy
Nie wszystkie zasadnicze urządzenia
mechaniczne są wyposażone w pas i
ucho zawiesia.
N
Wyłączanie silnika
N
założyć osłonę noży
N
odciągnąć do tyłu tulejkę
przesuwną (1) i przy pomocy
dźwigni (2) przestawić przegub w
kierunku do góry, aż prowadnik
noży znajdzie się w pozycji
równoległej do wysięgnika
N
ponownie zwolnić tulejkę
przesuwną (1) i zaryglować kołek w
przewidzianej pozycji
ryglowania (3) na obudowie
Przy ryglującym kołku (po zakończeniu
regulacji) tulejka przesuwna będzie
znowu przylegać do obudowy.
14
Pas uprzęży nośnej można otrzymać
jako wyposażenie specjalne.
Rodzaj i wersja ucha zawiesia zależą od
rynku docelowego i zasadniczego
urządzenia mechanicznego.
2
002BA441 KN
N
1
Montaż ucha zawiesia – patrz
rozdział "Montaż narzędzia
roboczego"
N
Zakładanie pojedynczego pasa
barkowego (1)
N
Zapięcie karabinkowe (3) musi przy
zawieszonym urządzeniu
mechanicznym znajdować się na
wysokości prawego biodra
HL
polski
Podwójny pas barkowy
Błyskawiczne zrzucenie uprzęży
1
2
002BA311 KN
2
3
N
Zawiesić zamknięcie
karabinkowe (1) w uchu
zawiesia (2)
N
sprawdzić, czy haczyk zamknięcia
karabinkowego znajduje się mniej
więcej na wysokości biodra – jeżeli
zachodzi potrzeba, wyregulować
Założyć podwójny pas barkowy (1) i
zamknąć płytkę zamykającą (3)
N
Zapięcie karabinkowe (2) musi przy
zawieszonym urządzeniu
mechanicznym znajdować się na
wysokości prawego biodra
Zawiesić urządzenie na pasie uprzęży
nośnej
Przy urządzeniach z uchwytem
obwiedniowym ucho zawiesia może
znajdować się z przodu uchwytu
manipulacyjnego.
HL
W podwójnym pasie barkowym przed
zrzuceniem musi być otwarta płytka
zamykająca.
Wyhaczyć urządzenie z pasa uprzęży
nośnej
1
2
N
W chwili, w której zacznie zagrażać
niebezpieczeństwo urządzenie
mechaniczne musi zostać szybko
odrzucone. Przygotowanie do zrzucenia
należy wykonać tak, jak to opisano w
rozdziale "Odhaczanie urządzenia z
pasa uprzęży nośnej". Należy trenować
szybkie odrzucenie urządzenia
mechanicznego. Podczas treningu nie
należy zrzucać urządzenia
bezpośrednio na podłoże – ma to na
celu uniknięcie uszkodzeń.
1
2
002BA312 KN
002BA440 KN
2
N
OSTRZEŻENIE
1
1
Nacisnąć nakładkę na zamknięciu
karabinkowym (1) i wyjąć ucho
zawiesia (2) z haczyka
15
polski
Uruchamianie i wyłączanie
silnika
N
zdjąć osłonę noży – noże tnące nie
mogą dotykać ani podłoża, ani
innych przedmiotów, jeżeli to
niezbędne, ustawić przekładnię na
podwyższeniu (np. na pagórku, na
cegle lub czymś podobnym)
N
Do uruchamiania należy wybrać
bezpieczne stanowisko.
N
mocno przycisnąć urządzenie lewą
ręką do podłoża – nie należy przy
tym dotykać dźwigni sterowania
główną przepustnicą ani dźwigni
blokady
Uruchamianie silnika
002BA038 KN
Podczas rozruchu urządzenia należy
zasadniczo stosować się do wskazówek
zamieszczonych w instrukcji obsługi
silnika zasadniczego!
WSKAZÓWKA
Smarowanie przekładni
Przekładnia noży tnących
Do smarowania przekładni noży należy
stosować smar przekładniowy STIHL do
nożyc do żywopłotów – patrz rozdział
"Wyposażenie specjalne"
Wykonanie 0°
Nie przyciskać kolumny wysięgnika
stopą, ani opierać na niej kolana!
002BA072 KN
OSTRZEŻENIE
N
Ustawić urządzenie w bezpiecznej
pozycji rozruchowej: wspornik na
silniku oraz przekładnia noży
spoczywają pewnie na podłożu
N
przy urządzeniach ze zmienną
pozycją prowadnika noży:
przemieścić prowadnik noży do
pozycji wyprostowanej (0°)
16
Jeżeli ma zostać uruchomiony silnik, to
bezpośrednio po uruchomieniu piła
łańcuchowa może zacząć się poruszać
– w związku z tym natychmiast po
podjęciu pracy przez silnik należy krótko
nacisnąć dźwignię gazu – silnik
przejdzie do pracy na biegu jałowym.
Wykonanie 135° regulowane
Dalszy przebieg czynności
uruchamiania został opisany w instrukcji
użytkowania silnika silnika
zasadniczego.
Wyłączyć silnik.
N
patrz instrukcja użytkowania silnika
zasadniczego.
N
w regularnych odstępach czasu
około każdych 25 godzin
eksploatacyjnych należy wykręcić
HL
polski
śrubę zamykającą otwór
inspekcyjny (1) – jeżeli po
wewnętrznej stronie śruby nie
będzie można stwierdzić smaru, to
do otworu należy wkręcić tubę ze
smarem przekładniowym
N
Wykonanie 0°
Przy przerwach w eksploatacji
trwających powyżej 3 miesięcy
wcisnąć do obudowy przekładni
około 5 g smaru
WSKAZÓWKA
Nie napełniać obudowy przekładni w
całości smarem!
N
wykręcić tubę ze smarem
N
ponownie wkręcić i dokręcić śrubę
ryglującą
Przechowywanie urządzenia
Wykonanie 135° regulowane
N
Oczyścić noże tnące, skontrolować
stan techniczny i spryskać
rozpuszczalnikiem do żywic STIHL
N
Założyć osłonę noży tnących
N
Przechowywać urządzenie w
suchym i bezpiecznym miejscu.
Chronić przed użyciem przez osoby
nieupoważnione (np. przez dzieci)
Przekładnia ukośna
Do smarowania przekładni kątowej
należy stosować smar przekładniowy
STIHL do kos mechanicznych – patrz
rozdział "Wyposażenie specjalne".
N
w regularnych odstępach czasu
około każdych 25 godzin
eksploatacyjnych należy wykręcić
śrubę zamykającą otwór
inspekcyjny (2) – jeżeli po
wewnętrznej stronie śruby nie
będzie można stwierdzić smaru, to
do otworu należy wkręcić tubę ze
smarem przekładniowym
N
wcisnąć do obudowy przekładni
około 5 g smaru
WSKAZÓWKA
Nie napełniać obudowy przekładni w
całości smarem!
HL
N
wykręcić tubę ze smarem
N
ponownie wkręcić i dokręcić śrubę
ryglującą
17
polski
Wskazówki dotyczące
przeglądów technicznych i
konserwacji
Następujące czynności dotyczą pracy
urządzenia w normalnych warunkach
eksploatacyjnych. Przy utrudnionych
warunkach eksploatacyjnych
(intensywny kurz, itp.) oraz przy
wydłużonym dniu pracy, podane poniżej
odstępy czasowe muszą ulec
odpowiedniemu skróceniu.
Dostępne śruby i nakrętki
N
i jeżeli zachodzi potrzeba dokręcić –
poza śrubami i nakrętkami noży
tnących
Noże tnące
N
badanie optyczne przed
rozpoczęciem pracy
N
jeżeli zachodzi potrzeba,
podostrzyć
N
w razie stwierdzenia uszkodzeń,
wymienić
Ostrzenie noży tnących
Jeżeli spada efektywność cięcia, noże
tną niezadowalająco, obcinane gałęzie
powodują częste zacinanie się
urządzenia: należy podostrzyć noże
tnące.
Podostrzenie powinno zostać wykonane
przez fachowego dystrybutora z
zastosowaniem urządzenia ostrzącego
(ostrzarki). STIHL zaleca zwrócenie się
do fachowego dystrybutora firmy STIHL.
WSKAZÓWKA
Nie należy pracować stępionymi lub
uszkodzonymi zębami tnącymi –
prowadzi to do intensywnego
obciążenia urządzenia oraz
niezadowalających wyników cięcia.
Ograniczanie zużycia
eksploatacyjnego i unikanie
uszkodzeń
Stosowanie się do zaleceń zawartych w
niniejszej Instrukcji użytkowania oraz
zaleceń zamieszczonych Instrukcji
użytkowania zasadniczego urządzenia
mechanicznego umożliwia uniknięcie
nadmiernego naturalnego zużycia
eksploatacyjnego oraz uszkodzeń
urządzenia.
Użytkowanie, i czynności obsługi
technicznej a także przechowywanie
musi się odbywać z taką starannością,
jak to opisano w niniejszej Instrukcji
obsługi.
Za wszystkie szkody, jakie wystąpią
wskutek nieprzestrzegania wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa, obsługi
technicznej i konserwacji odpowiada
użytkownik urządzenia. Obowiązuje to
szczególnie wtedy, gdy:
–
dokonano zmian konstrukcyjnych
produktu bez zezwolenia firmy
STIHL
–
zastosowano narzędzia lub
elementy wyposażenia, które do
niniejszego urządzenia nie zostały
dozwolone, nie nadawały się lub nie
przedstawiały odpowiedniej jakości
–
użytkowano urządzenie w sposób
sprzeczny z jego przeznaczeniem
–
urządzeniem posługiwano się
podczas imprez sportowych czy
podczas zawodów
–
wystąpiły szkody będące
konsekwencją użytkowania
urządzenia z podzespołami
niesprawnymi technicznie
Smarowanie przekładni
N
sprawdzić przed rozpoczęciem
pracy
N
jeżeli zachodzi potrzeba, uzupełnić
Naklejki ostrzegające o zagrożeniach
N
18
wymienić nieczytelne naklejki
ostrzegające o zagrożeniach
HL
polski
Czynności obsługi technicznej
Należy regularnie wykonywać wszystkie
czynności, które zostały opisane w
rozdziale "Wskazówki dotyczące obsługi
technicznej i konserwacji". Jeżeli
czynności obsługi technicznej nie mogą
zostać wykonane przez użytkownika, to
należy zlecić ich wykonanie
wyspecjalizowanemu dystrybutorowi.
Podzespoły ulegające zużyciu
eksploatacyjnemu
Niektóre podzespoły urządzenia
mechanicznego – także przy
prawidłowym użytkowaniu – ulegają
naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu
i muszą, w zależności od rodzaju oraz
okresu użytkowania, zostać w
odpowiednim czasie wymienione.
Firma STIHL radzi wykonywanie obsług
okresowych i napraw wyłącznie przez
autoryzowanych dystrybutorów firmy
STIHL. Autoryzowanym dystrybutorom
firmy STIHL umożliwia się regularny
udział w szkoleniach oraz udostępnia
informacje techniczne.
Jeżeli wykonanie czynności obsługi
technicznej zostanie zaniedbane lub
zostaną one wykonane niefachowo, to
mogą powstać szkody, za które
odpowiedzialność będzie ponosić sam
użytkownik. Zalicza się do tego między
innymi:
–
korozję oraz szkody powstałe
wskutek nieprawidłowego
magazynowania
–
uszkodzenia urządzenia powstałe
wskutek stosowania części
zamiennych o niskiej jakości
HL
19
polski
Zasadnicze podzespoły urządzenia
1
2
3
4
5
6
7
2
Noże tnące
Przekładnia noży tnących
Przekładnia ukośna
Tulejka przesuwna
Dźwignia uchylna
Listwa ryglująca
Osłona noży tnących
3
1
5
2
6
7
4
401BA011 KN
3
20
HL
polski
Dane techniczne
Noże tnące
Profil noży tnących:
noże
obosieczne
Długość krawędzi tnącej: 500 mm
Odstęp pomiędzy
zębami:
35 mm
Wysokość zęba:
20 mm
kąt ostrzenia
pod kątem
45° w stosunku do
płaszczyzny
noża
Ciężar
Narzędzie robocze HL kompletne
z belką nożową 0°:
1,6 kg
z belką nożowę
przestawianą 135°:
2,0 kg
REACH
Skrót REACH oznacza Zarządzenie UE
w przedmiocie rejestracji, oceny i
zezwoleń eksploatacyjnych dla
chemikaliów.
Informacje dotyczące spełnienia
wymagań Zarządzenia REACH (UE) Nr.
1907/2006 patrz www.stihl.com/reach
HL
Wyposażenie specjalne
–
Okulary ochronne
–
Pojedynczy pas barkowy
–
Podwójny pas barkowy
–
STIHL Smar przekładniowy do
nożyc do żywopłotów
–
STIHL smar przekładniowy do kos
mechanicznych
–
STIHL rozpuszczalnik do żywic
Aktualne informacje dotyczące
zamieszczonych powyżej oraz innych
elementów wyposażenia specjalnego
można uzyskać u autoryzowanych
dystrybutorów firmy STIHL.
Wskazówki dotyczące
napraw
Użytkownicy urządzenia mogą
wykonywać tylko te przeglądy
techniczne i konserwacje, które zostały
opisane w niniejszej Instrukcji
użytkowania. Wykonanie wszystkich
innych robót należy zlecić
wyspecjalizowanemu dystrybutorowi.
Firma STIHL radzi zlecanie
wykonywania czynności obsług
okresowych i napraw wyłącznie
autoryzowanym dystrybutorom tej firmy.
Autoryzowanym dystrybutorom firmy
STIHL umożliwia się regularny udział w
szkoleniach oraz udostępnia Informacje
techniczne.
Należy posługiwać się wyłącznie
częściami zamiennymi dozwolonymi do
stosowania przez firmę STIHL do
napraw niniejszego urządzenia lub
równorzędnych technicznie. Należy
stosować wyłącznie kwalifikowane
części zamienne. W przeciwnym razie
może to prowadzić do zagrożenia
wystąpieniem wypadków przy pracy lub
do uszkodzeniem urządzenia.
Firma STIHL zaleca stosowanie
oryginalnych części zamiennych tej
firmy.
Oryginalne części zamienne firmy
STIHL można rozpoznać po numerze
katalogowym części zamiennej, po
napisie { a także po znaku
części zamiennych STIHL K (na
mniejszych częściach zamiennych znak
ten może występować samodzielnie).
21
polski
Utylizacja
Certyfikat jakościowy
Produkty STIHL nie należą do
odpadków z gospodarstwa domowego.
Produkt STIHL, akumulator,
wyposażenie dodatkowe i opakowanie
należy utylizować w sposób przyjazny
dla środowiska naturalnego.
Aktualne informacje dotyczące
gospodarki odpadami można uzyskać u
autoryzowanego dealera firmy STIHL.
22
000BA025 LÄ
000BA073 KN
W zakresie gospodarki odpadami
należy stosować się do krajowych
przepisów regulujących gospodarkę
odpadami.
Wszystkie produkty firmy STIHL
spełniają najwyższe wymagania w
zakresie jakości.
W wyniku procesu certyfikacyjnego
przeprowadzonego przez niezależne
stowarzyszenie zaświadcza się, że
wszystkie produkty firmy STIHL
spełniają w zakresie projektowania,
opracowania materiałów, produkcji,
montażu, dokumentacji i obsługi
technicznej, rygorystyczne wymagania
międzynarodowej normy ISO 9001 dla
Systemów Zarządzania Jakościowego
HL
polski
HL
23
polski
24
HL
0458-401-5121-A
polnisch
p
www.stihl.com
*04584015121A*
0458-401-5121-A

Podobne dokumenty