sauna j

Komentarze

Transkrypt

sauna j
RU Инструкция по эксплуатации
PL Instrukcja użytkowania
HR Priručnik za uporabu
SAUNA J
Instrukcja użytkowania
RU САУНА J
PL SAUNA J
HR SAUNA J
L02J---- ÷ L07J----
P546S---- P548S----
155J---- 156J---- 157J----
OGÓLNE OSTRZEŻENIA - ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
PL
Niniejsza instrukcja stanowi nieodłączną część produktu i dlatego należy ją zachować
do późniejszych konsultacji. Jest ona również dostępna w strefie download na witrynie
internetowej www.teuco.com
Instrukcja jest przewodnikiem do bezpiecznego użytkowania produktu i dlatego, przed użyciem należy ją
w całości przeczytać.
Do prawidłowego użycia produktu zastosować się do wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji.
Omawiany produkt może być stosowany wyłącznie do celów, do których został zaprojektowany. Producent
nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania.
Urządzenie jest przeznaczone do zastosowania w pomieszczeniach i do użytku domowego jak również
w obiektach publicznych takich, jak hotele, centra odnowy biologicznej itd.
Urządzenie mogą stosować dzieci powyżej ośmiu lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych
lub umysłowych, z niewystarczającym doświadczeniem lub znajomością pod warunkiem, że będą one
nadzorowane lub zostaną pouczone o bezpiecznym użytkowaniu oraz istniejącym ryzyku. Dzieci nie
mogą się bawić urządzeniem oraz go czyścić i wykonywać zwyczajnej konserwacji bez nadzoru.
W szczególnych wypadkach (osoby starsze, z nadciśnieniem, chorobami kardiologicznymi, rozrusznikiem
serca, kobiety w ciąży) przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem.
Wyregulować temperaturę i czas trwania sauny w zależności od stanu fizycznego użytkownika.
Nie wprowadzać do kabiny niezwiązanych z produktem zewnętrznych urządzeń elektrycznych.
Przedstawione na produkcie symbole:
Bardzo gorąca powierzchnia
Nie zakrywać
Podczas użytkowania sauny temperatura pary wychodzącej z otworu wynosi
100°C. Nie przebywać w pobliżu, aby uniknąć poparzenia. Umieścić krzesełko
tak, aby stopy i łydki znajdowały się poza wskazanym obszarem.
36 cm
40 cm
15 cm
Podczas użytkowania sauny nie zatykać dyszy emitującej parę odzieżą lub przedmiotami, które
uniemożliwiłyby jej wydobywanie się.
Po każdym użyciu produktu dokładnie wyczyścić powierzchnie (patrz instrukcja załączona do produktu).
W przypadku kolumn wyposażonych w saunę, zamontowanych w szklanych kabinach, szybkie osiągnięcie
ustawionej temperatury zależy od parametrów takich, jak izolacja, objętość kabiny, moc sauny i wielkość
szklanych powierzchni. Skonsultować kartę techniczną produktu w celu uzyskania informacji na temat
odpowiedniej mocy w stosunku do objętości kabiny.
Podczas nieużywania urządzenia należy odłączyć zasilanie elektryczne za pomocą wyłącznika
wielobiegunowego znajdującego się przed nim.
W razie konieczności wymiany kabla zasilającego może jej dokonać tylko wyspecjalizowany personel.
Wyłącznie personel firmy Teuco może wymienić lampy i zespoły oświetleniowe.
W przypadku usterki, nieprawidłowego funkcjonowania produktu lub nadzwyczajnej konserwacji należy
2
SAUNA J
PL
się zwrócić wyłącznie do personelu firmy Teuco. Producent nie odpowiada za ewentualne szkody
wynikające z działania produktów naruszonych lub nieodpowiednio naprawionych.
Należy się zwrócić do autoryzowanego serwisu obsługi technicznej firmy Teuco w przypadku jakichkolwiek
czynności/interwencji, które nie zostały wyraźnie wskazane w niniejszej instrukcji.
Wskazane dane i charakterystyka nie zobowiązują firmy Teuco Guzzini S.p.A., która zastrzega sobie
prawo do nanoszenia wszelkich zmian, które uzna za niezbędne bez obowiązku uprzedzenia lub wymiany.
SAUNA J
3
PL
Szanowny kliencie,
dziękujemy za wybranie sauny Teuco.
Niezliczone funkcje tego urządzenia sprawią, że doświadczysz cudownego uczucia komfortu.
INDEKS
OPIS FUNKCJI
-- La sauna parowa
SPOSÓB UŻYCIA
-- Panel sterujący
-- Operacje wstępne
-- Sauna
-- Odwapnianie
-- Konserwacja i znajdowanie przyczyn awarii
5
6
7
8
10
12
LEGENDA SYMBOLI
Przed rozpoczęciem używania produktu uważnie przeczytać instrukcję.
Ważne ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem.
Uwaga: gorąca powierzchnia - nie zbliżać się; grozi poparzeniem!
Uwaga: nie przykrywać wylotu pary!
4
SAUNA J
PL
SAUNA PAROWA
JAKIE SĄ KORZYŚCI ZE STOSOWANIA
SAUNY PAROWEJ?
WSKAZÓWKI, JAK PRAWIDŁOWO
KORZYSTAĆ Z SAUNY
Od dawna wiadomo, że ciepła, wilgotna kąpiel
parowa w naturalny sposób pobudza krążenie,
zmniejsza przekrwienie organów wewnętrznych
oraz walczy z infekcjami dróg oddechowych.
Dziś wiemy też, że sauna polecana jest również do
zmniejszania bólów reumatycznych, łagodzenia
złego samopoczucia podczas menstruacji i
ogólnie do rozluźniania napiętych mięśni.
Kąpiele parowe, praktykowane regularnie i z
zachowaniem środków ostrożności, doskonale
wpływają na dobre samopoczucie psychofizyczne
i zapewniają głęboki relaks.
Para wpływa dobroczynnie również na urodę:
pory rozszerzają się, a skóra pozbywa się
zanieczyszczeń, stając się miękka i elastyczna.
Nawilżające
działanie
pary
zapobiega
powstawaniu
zmarszczek,
zmniejsza
już
istniejące i walczy z cellulitem; najlepsze efekty
osiąga się, jeśli po saunie następuje letnia kąpiel.
Dobroczynną moc sauny można wzmocnić,
stosując fitokosmetyki na bazie wyciągów
z aromatycznych i leczniczych ziół, których
lecznicze działanie znane jest od wieków.
Para w kontakcie z olejkami wlanymi do
odpowiedniego zbiorniczka uwalnia wewnątrz
kabiny wszystkie ich dobroczynne właściwości.
•
SAUNA J
•
•
•
•
Nie rozpoczynać kąpieli parowej wcześniej
niż 30 minut po posiłku.
Zaczynać od krótkich kąpieli i stopniowo
wydłużać czas pobytu w saunie.
Maksymalny czas pobytu w saunie nie
powinien przekraczać 20-25 minut.
Na koniec zalecane jest wzięcie letniego
prysznica, wytarcie się z jednoczesnym
energicznym masażem całego ciała i
kilkuminutowy odpoczynek. Wskazane jest
posmarowanie ciała kremem nawilżającym.
Przed i po skorzystaniu z sauny należy pić
wodę, soki owocowe lub suplementy soli.
JAKOŚĆ TEUCO
Systemy prysznicowe Teuco są wykonane z
mocnych i trwałych materiałów.
Produkty Teuco posiadają znak CE który
zaświadcza, że zostały zaprojektowane i
wykonane zgodnie z wymogami dyrektyw
europejskich.
Bezpieczeństwo saun jest również oficjalnie
gwarantowane przez IMQ (Włoski Instutut
Jakości) na podstawie obowiązujących norm
europejskich.
5
CHARAKTERYSTYKA PANELU STEROWNICZEGO
PL
CECHY TABLIC STEROWANIA (w zależności od wersji)
(в зависимости от версии)
УДАЛЕНИЕ НАКИПИ
Клавиша ON
Синий световой
индикатор
УДАЛЕНИЕ НАКИПИ
Клавиша ON
Синее световое
кольцо
6
ПАРОВАЯ САУНА
Клавиша ON/OFF
Синее световое
кольцо
ПАРОВАЯ САУНА
Клавиша ON/OFF
Синее световое
кольцо
SAUNA J
PL
CZYNNOŚCI WSTĘPNE
PODŁĄCZYĆ URZĄDZENIE DO ZASILANIA
Ustawić wyłącznik ogólny zamontowany podczas instalacji na pozycję „ON”
(Wł).
Po podłączeniu zasilania do instalacji, podświetlany pierścień na przycisku
sauny zaczyna świecić światłem o niskim natężeniu.
W niektórych warunkach montażu sauny może zacząć się świecić
równocześnie podświetlany pierścień przycisku odwapniania.
Nie jest to oznaką awarii, ale informacją, że należy w jak najszybszym czasie
przeprowadzić odwapnianie.
SAUNA J
7
PL
SAUNA
KORZYSTANIE Z SAUNY
Po naciśnięciu na przycisk “ ” zapali się na tablicy sterowania pierścień świetlny
z dużym natężeniem.
Sauna uruchamia się natychmiast po wciśnięciu przycisku
Sauna kończy pracę wskutek „ZAKOŃCZENIA” wstępnie zaprogramowanego
czujnika czasowego (30, 60, 120 minut w zależności od wersji), lub w innym
momencie, kiedy klient zdecydował się na wcześniejsze przerwanie sauny,
dioda led przycisku “
” zaczyna migotać do momentu zakończenia fazy
„OPRÓŻNIANIA”.
Gdy instalacja zakończy opróżnianie i będzie gotowa do przyjęcia polecenia
nowej sauny, kolorowy pierścień przestanie migać zapali się światłem o niskiej
intensywności.
8
SAUNA J
PL
Podczas pracy sauny, para wychodząca z otworów ma temperaturę bliską
100°C
UWAGA: NIE zbliżać się do otworów wylotowych pary, aby nie
dochodziło do oparzeń.
Szybkie osiągnięcie temperatury w przypadku wyposażonych ścian z
zintegrowaną sauną zainstalowaną w oszklonych boksach, jest funkcją
parametrów takich jak obecność izolacji, pojemności boxu, mocy
zainstalowanej w saunie i wielkości oszklonych powierzchni
Zapoznać się z kartą wstępnej instalacji produktu
ZIOŁA AROMATYCZNE I FITOKOSMETYCZNE
Korzystając z sauny można również stosować zioła
aromatyczne i fitokosmetyczne Należy je umieścić w
specjalnym zbiorniku znajdującym się w dolnej części
kabiny
UWAGA
Dodać zioła lub olejki do zbiorniczka przed uruchomieniem sauny, by uniknąć ryzyka
oparzenia. Nie stosować produktów na bazie alkoholi lub z barwnikami, które mogłyby
spowodować powstanie niezmywalnych plam na powierzchni prysznica.
Z uwagi na skraplanie się pary, można kontrolować wyrzut kropli gorącej wody z
generatora pary podczas działania sauny. Nie dotykać ani nie zbliżać się do
powierzchni prysznica.
SAUNA J
9
PL
USUWANIE KAMIENIA
SPOSÓB USUWANIA KAMIENIA
Konieczność odwapnienia kotła jest sygnalizowana przez włączenie się pierścienia przycisku ”
”,
świecącego się z dużym natężeniem równocześnie z włączeniem pierścienia przycisku “ ” świecącego
oświetleniem stałym o niskim natężeniu.
Można jeszcze wykonać trzy cykle sauny przed zablokowaniem się urządzenia; w przypadku
zablokowania pozostanie sygnalizacja odwapnienia, pierścień przycisku “ ” będzie zgaszony i działanie
kotła wstrzymane.
Aby włączyć procedurę usuwania kamienia z instalacji sauny, należy:
- Wcisnąć przycisk ”
kamienia.
” i przytrzymać go przez 8 sekund, aby włączyć usuwanie
- Otrzymanie polecenia jest potwierdzone gdy kolorowy pierścień świetlny wokół
przycisku ” ” zamruga trzykrotnie; następnie światło będzie ponownie stałe,
przez czas od 30 sekund do dwóch minut.
Światło przycisku ”
” zaczyna migotać z wysoką intensywnością i
częstotliwością (2 mignięcia na sekundę).
10
SAUNA J
PL
TYLKO W TYM MOMENCIE NALEŻY WLAĆ PŁYN ODWAPNIAJĄCY
DO ODPOWIEDNIEGO OTWORU WLEWOWEGO.
Przygotować roztwór zgodnie z zaleceniami podanymi na
opakowaniu płynu odwapniającego.
Wlać płyn odwapniający do odpowiedniego pojemnika aż do
momentu pełnego napełnienia obwodu (w zależności od wersji
sauny ilość niezbędna płynu odwapniającego waha się od 500 cm³
do 800 cm³).
Rozpoczęcie odwapniania sygnalizowana jest zmniejszeniem
częstotliwości migotania przycisku ” ” (1 mignięcie, co każde dwie
sekundy).
Należy pamiętać o ponownym umieszczeniu zatyczki dolewania
zmiękczacza.
Czas trwania odwapniania wynosi około 2 godzin, przez ten
cały czas pierścień przycisku ” ” kontynuuje migotanie z niską
częstotliwością.
Zalecamy przeprowadzenie cyklu w godzinach nocnych, kiedy sauna
nie jest użytkowana. Podczas trwania tego cyklu można korzystać
z kabiny w funkcji prysznic lub multifunkcje. Po zakończeniu fazy
odwapniania gaśnie podświetlany pierścień przycisku odwapniania.
Świeci się wyłącznie pierścień przycisku sauny.
Sauna jest ponownie w pełni sprawna.
SAUNA J
11
PL
KONSERWACJA
CZYSZCZENIE WSZYSTKICH POWIERZCHNI
Patrz załączona instrukcja "INSTRUKCJA CZYSZCZENIA"
USTERKI
Jeżeli podczas funkcjonowania sauny nie wydostaje się para z dyszy i na tablicy
przycisków migoce od czasu do czasu kolorowana część przycisku ” ” należy
sprawdzić czy znajduje się wodą w instalacji hydraulicznej.
Jeśli problem nie znika, skontaktować się z serwisem.
12
SAUNA J
ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ - МЕРЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
RU
Данное руководство является неотъемлемой частью изделия и должно сохраняться
для дальнейших обращений.Это руководство также находится в разделе для
скачивания на сайте www.teuco.com.
Данное руководство представляет собой справочник по безопасному использованию изделия, в
связи с чем необходимо прочесть все его части перед использованием изделия.
Для правильного пользования изделием соблюдать указанные в настоящем руководстве
инструкции. Данное изделие должно использоваться только по своему назначению. Производитель
не несет ответственности за ущерб в результате ненадлежащего использования.
Изделие предназначается для использования в жилых, а также общественных помещениях, таких
как гостиницы, оздоровительные центры и т. д.
Данное изделие может использоваться детьми старше восьми лет и лицами со сниженными
физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом или
знаниями при условии, что они находятся под наблюдением или получили указания по безопасному
использованию изделия и осознают связанные с ним риски. Детям запрещается играть с
устройством, выполнять операции очистки или текущего обслуживания без присмотра.
В особых случаях (пожилые люди, гипертоники, лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями или
с кардиостимулятором, беременные женщины) перед использованием оборудования необходимо
обратиться за консультацией к врачу.
Регулировать температуру и продолжительность сауны в зависимости от личных физических
особенностей.
Не размещать внутри кабины/бокса электрические устройства, не имеющие отношения к изделию.
Присутствующие на изделии символы имеют следующее значение:
очень горячая поверхность
Не закрывать!
Во время пользования сауной выходящий из отверстия пар имеет
температуру 100°C. Быть внимательными и не находиться напротив,
чтобы избежать ожогов. Расположить сиденье таким образом, чтобы
стопы и икры находились за указанными пределами.
36 cm
40 cm
15 cm
Во время пользования сауной не закрывать выход пара одеждой или предметами, которые
препятствуют его свободному выходу.
После каждого использования изделия тщательно очищать его поверхности (см. отдельное
руководство из комплекта поставки изделия).
Если речь идет об оборудованных сауной стойках, установленных в стеклянных боксах, быстрое
достижение заданной температуры является функцией таких параметров, как теплоизоляция,
объем бокса, мощность сауны и протяженность остекленных поверхностей.
Чтобы узнать наиболее подходящую мощность в зависимости от объема, обращаться к техническому
паспорту изделия.
Когда изделие не используется, отключить электропитание с помощью многополюсного
выключателя, расположенного перед изделием.
При необходимости замены провода питания она должна производиться только специализированным
14
САУНА J
RU
техническим персоналом.
Замену ламп и осветительных блоков должны выполнять исключительно техники компании Teuco.
В случае неисправности или нарушения в работе изделия, а также для внепланового технического
обслуживания обращаться исключительно к персоналу Teuco. Производитель не несет
ответственности за ущерб, причиненный вследствие неправильных действий или ремонта изделия.
Для выполнения всех операций/работ, не указанных в данном руководстве, рекомендуется
обращаться в официальные сервисные центры Teuco.
Данные и характеристики, приведенные в настоящем руководстве, не накладывают обязательств
на компанию Teuco Guzzini S.p.A., которая оставляет за собой право вносить любые необходимые
изменения без предварительного уведомления или замены.
САУНА J
15
RU
Уважаемый клиент!
Благодарим вас за выбор сауны Teuco.
Многочисленные функции данного изделия позволят вам испытать горячее, обволакивающее
приятное состояние во всех отношениях.
СОДЕРЖАНИЕ:
ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ
-- Паровая сауна
17
ПРИМЕНЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
-- Установка и применение -- Описание панели управления
-- Предварительные действия
-- Сауна
-- Удаление известкового налета
-- Техническое обслуживание и диагностика
18
19
20
21
22
24
ОБЪЯСНЕНИЕ СИМВОЛОВ
Перед использованием изделия внимательно прочитать настоящую инструкцию.
Важное предупреждение, которое обозначает опасные ситуации.
Внимание: горячая поверхность. Не приближаться из-за опасности ожогов!
Внимание: не закрывать отдушину выхода пара!
16
САУНА J
RU
ПАРОВАЯ САУНА
ПРЕИМУЩЕСТВА ПАРОВОЙ САУНЫ
Было давно замечено, что воздействие горячего
и влажного пара естественным образом
стимулирует кровообращение, способствует
очищению внутренних органов и успешно борется
с инфекциями дыхательных путей.
На сегодняшний день установлено, что сауна
показана для уменьшения ревматических болей,
для снятия предменструального синдрома и в
целом для расслабления сведенной мускулатуры.
Если такая процедура проводится регулярно и
с соответствующими предосторожностями, она
благоприятно влияет на общее психофизическое
состояние и способствует общему расслаблению.
Пар оказывает благоприятное воздействие
и на внешний вид: при расширении пор кожа
освобождается от загрязнений и становится
более мягкой и эластичной. Увлажняющее
действие пара предупреждает и уменьшает
возникновение морщин, уменьшает целлюлит.
Такой эффект наиболее сильно проявляется,
если после сауны принять едва теплый душ.
Благотворное воздействие сауны можно усилить
за счет применения фитокосметических эссенций,
полученных из ароматических и лечебных трав,
которые на протяжении веков славились своими
целебными для здоровья свойствами.
Взаимодействуя с эссенциями, налитыми
в специальную емкость, пар способствует
высвобождению внутри кабины их свойств.
САУНА J
НЕКОТОРЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРОВОЙ САУНОЙ
•
•
•
•
•
Не принимать сауну сразу после еды,
подождать не менее 30 минут.
При первых принятиях сауны начинать с
коротких сеансов, постепенно увеличивая
их продолжительность.
Максимальная длительность нахождения в
сауне не должна превышать 20/25 минут.
После
сауны
рекомендуется
принять
теплый душ и высушить тело жесткими
массажирующими
движениями.
Затем
расслабиться на несколько минут. Желательно
нанести на кожу увлажняющий крем.
Перед и после посещения сауны в качестве
укрепляющего
средства
пить
воду,
свежевыжатые фруктовые соки или добавки
с содержанием солей.
КАЧЕСТВО TEUCO
Душевые системы Teuco выполнены из прочных
и долговечных материалов.
Изделия Teuco имеют маркировку CE которая
подтверждает,
что
они
спроектированы
и выполнены при соблюдении основных
требований европейских директив.
Безопасность
саун
также
официально
сертифицирована IMQ (Итальянским институтом
марки качества) на основании применения
действующих европейских нормативов.
17
ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
RU
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ (в зависимости от версии)
УДАЛЕНИЕ НАКИПИ
Клавиша ON
Синий световой
индикатор
УДАЛЕНИЕ НАКИПИ
Клавиша ON
Синее световое
кольцо
18
ПАРОВАЯ САУНА
Клавиша ON/OFF
Синее световое
кольцо
ПАРОВАЯ САУНА
Клавиша ON/OFF
Синее световое
кольцо
САУНА J
RU
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ
ПОДАЙТЕ НА СИСТЕМУ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Переведите в положение «ON» главный ыключатель, установленный
на этапе монтажа сауны.
После подачи напряжения световые индикаторы на панели управления
загорятся слабым светомсветящийся металлический наконечник,
указывающий на работу сауны, зажжется с низкой интенсивностью.
При некоторых условиях установки сауны может одновременно
зажечься также светящийся металлический
наконечник, указывающий на кнопку функции декальцификации. Это не
должно быть интерпретировано
как неполадка; напротив, указывает на необходимость выполнения
декальцификации как можно скорее.
САУНА J
19
RU
САУНА
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ САУНОЙ
Нажать кнопку “ ”; включится синее световое кольцо высокой интенсивности на
панели управления.
Сауна включится сразу же после нажатия этой клавиши.
Сауна отключается после окончания времени, заданного таймеру (30 ,60 ,120
минут в зависимости от версий ) или по желанию клиента, если он решает
раньше времени прервать цикл сауны, светодиод кнопки “ ” начнет мигать до
конца фазы «СЛИВ «.
Когда система завершит слив и будет готова к приемке команды на проведение
нового сеанса сауны, световой индикатор перестанет мигать и загорится слабым
светом.
20
САУНА J
RU
При пользовании сауной пар выходит из форсунки с температурой около
100°C
ВНИМАНИЕ: во избежание ожогов HE приближайтесь к форсунке
подачи пара.
Быстрое достижение температуры в случае перегородок, оборудованных
встроенной сауной, установленной в стеклянную кабину, зависит от таких
параметров, как наличие изоляции, объем кабины, установленной
мощности сауны и площади стеклянных поверхностей
Смотрите информацию о предварительной установке продукта
АРОМАТИЧЕСКИЕ И ФИТОКОСМЕТИЧЕСКИЕ ТРАВЫ
Можно пользоваться сауной с ароматическими и
фитокосметическими травами, помещая их в
специальную емкость, расположенную в нижней части
кабины
ВНИМАНИЕ
Во избежание ожогов травы и масла наливать в емкость перед пуском сауны. Не
пользоваться продуктами на спиртовой основе или с красителями, чтобы не
оставлять несмываемые пятна на поверхностях душа.
Из-за явления конденсации из отдушины выхода пара в процессе работы сауны
могут выходить капли очень горячей воды. Не прикасаться и не приближаться к
поверхностям душа.
САУНА J
21
УДАЛЕНИЕ НАКИПИ
RU
КАК УДАЛИТЬ ИЗВЕСТКОВЫЙ НАЛЕТ
Необходимость химического удаления накипи в бойлере показывается ярким включением кольца
кнопки ” ”, и одновременно загорается на низкой интенсивности непрерывным светом кольцо кнопки
“ ”.
В любом случае, можно выполнить еще три цикла сауны, прежде чем система остановится; сигнал о
необходимости декальцинации остается, кольцо кнопки “ ” гаснет и бойлер отключается.
Для включения цикла удаления накипи действуйте следующим образом:
- Для активации цикла удаления накипи нажмите на клавишу ”
ее нажатой более 8 секунд.
” и держите
- Получение команды подтверждается тремя вспышками цветного кольца,
расположенного вокруг кнопки ” ” , после чего кольцо снова горит
непрерывным светом в течение от 30 секунд и до двух минут.
Световая кнопка ” ” начинает мигать с высокой интенсивностью и частотой
(2 вспышек в секунду).
22
САУНА J
RU
ТОЛЬКО ТЕПЕРЬ МОЖНО ВЛИТЬ ДЕКАЛЬЦИНАТОР В СПЕЦИАЛЬНОЕ
ОТВЕРСТИЕ.
Приготовить раствор решения, к ак пок азано в инструкции самого
декальцинатора.
Влить декальцинатор в ванночку до полного заполнения системы
(в зависимости от версии сауны, количество жидкости для
удаления накипи жидкости колеблется от 500cc к 800cc).
Начало декальцинации сигнализируется уменьшением частоты
мигания кнопки ” ” (1 вспышка каждые две секунды).
Не забудьте поставить на место крышку на отверстии для
декальцификатора.
Продолжительность декальцинации составляет около двух часов,
во время этой фазы кольцо кнопки ” ”
продолжает мигать на низких частотах.
Мы рекомендуем выполнять этот цикл в ночные часы или, когда
сауна не используется.
Во время цикла удаления накипи можно использовать кабину в
душевом или многофункциональном режиме.
По окончании фазы декальцификации светящийся металлический
наконечник, указывающий на кнопку функции декальцификации
выключится, и останется включенной только металлический
наконечник, относящийся к работе сауны и соответствующей
кнопке.
Сауна вновь работает.
САУНА J
23
RU
УХОД
ЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
См. приложенные ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ.
НЕИСПРАВНОСТИ
Если во время работы сауны пар из распределителя не выходит и
периодически вспыхивает окрашенный сектор кнопки ” ” на панели
управления, проверить наличие воды в гидравлической системе.
Если неисправность не исчезла, обратитесь в сервис.
24
САУНА J
OPĆE INFORMACIJE - SIGURNOST
HR
Ovaj priručnik je sastavni dio proizvoda i mora se čuvati za buduće potrebe. Isti je dostupan
i u području za preuzimanje na web stranici www.teuco.com
Ovaj priručnik daje upute za sigurnu uporabu proizvoda i mora se pročitati u cijelosti prije nego li se
pristupi uporabi istoga.
Za pravilnu uporabu ovog proizvoda pridržavajte se savjeta sadržanih u ovom priručniku. Ovaj proizvod
može biti namijenjen isključivo svrhama za koje je i zamišljen. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu
štetu nastalu uslijed nepravilne uporabe.
Uređaj je namijenjen za uporabu u zatvorenom prostoru i za privatnu uporabu, kao i u javnim prostorima
kao što su hoteli, salonima za njegu tijela i sl.
Ovaj uređaj se može koristiti od strane djece starije od osam godina i osoba sa smanjenim fizičkim,
osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem, pod uvjetom da su pod
nadzorom ili su upućeni kako sigurno koristit uređaj i da su svjesni postojećih rizika. Djeca se nesmiju
igrati s uređajem, niti smiju vršiti čišćenje i održavanje bez nadzora.
U pojedinim slučajevima (starije osobe, osobe s visokim tlakom, trudnice) je potrebno zatražiti mišljenje
liječnika prije korištenja uređaja.
Podesite temperaturu i trajanje saune kao funkciju osobnih fizičkih karakteristika.
Ne unosite u unutrašnjost kabine električne uređaje koji ne pripadaju proizvodu.
Simboli prisutni na proizvodu imaju sljedeće značenje:
Veoma topla površina
Ne pokrivati
Tijekom korištenja saune, para izlazi iz mlaznice na temperaturi od 100°C.
Budite oprezni da se ne nalazite ispred mlaznice kako bi izbjegli opekline.
Postavite sjedalo tako da se Vaše noge i listovi nalaze van navedenog opsega.
36 cm
40 cm
15 cm
Prilikom uporabe saune budite oprezni da ne opstruirate mlaznice za izlaz pare sa odjećom ili objektima
koji ometaju
izlaz pare.
Nakon svake uporabe proizvoda temeljito očistite površine (pogledajte specifičan priručnik koji je
isporučen s proizvodom).
Brzo postizanje temperature kod stupaca opremljenih sa integriranom saunom i instaliranim u ostakljene
tuš kabine, je funkcija parametara kao što su prisutnost izolacije, volulme kabine, snaga instalirane saune
i proširenost staklenih površina. Glede toga, proučite karticu za pre-instaliranje proizvoda, kako bi ste
imali pokazatelj najprikladnije snage u zavisnosti od volumena kabine.
Kad uređaj nije u uporabi, isključite napajanje izoliranjem glavne sklopke, postavljenje na izvoru napajanja
uređaja.
Ako je potrebno zamijeniti kabel za napajanje, to treba da obavi kvalificirano osoblje.
Lampe i rasvjetne jedinice mogu biti zamijenjeni samo od strane kvalificiranog osoblja Teuco.
U slučaju kvara ili neispravnog rada proizvoda ili za izvanredno održavanje, pozovite isključivo Teuco
ovlašteno tehničko osoblje. Proizvođač ne odgovara za eventualne štete prouzrokovane proizvodima koji
26
SAUNA J
HR
su neispravno popravljeni ili pak prepravljeni.
Za sve aktivnosti/intervencije koje nisu izričito navedeno u ovom priručniku trebate se obratiti ovlaštenim
servisnim centrima Teuco.
Podaci i specifikacije navedene u ovom priručniku ne vežu Teuco Guzzini S.p.A., koja si zadržava pravo
na izmjene, bez prethodne najave ili zamjene.
SAUNA J
27
HR
Poštovani kupci, zahvaljujemo Vam na odabiru Parne Saune Teuco.
Zahvaljujući mnogobrojnim funkcijama Teucove Parne Saune možete se potpuno posvetiti ugodnim
trenucima relaksacije, zdravlja i dobrobiti.
KAZALO
OPIS FUNKCIJA
-- Parna sauna
UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE
-- Specifikacije komandne ploče
-- Početak rada
-- Sauna
-- Otklanjanje kamenca
-- Održavanje i dijagnostika
29
30
31
32
34
36
POPIS OZNAKA
Pažljivo pročitajte ove upute prije korištenja proizvoda.
Važno upozorenje koje signalizira opasnost.
Pažnja: vruća površina, ne približavajte se zbog opasnosti od opeklina!
Pažnja: ne pokrivajte otvor za izlaz pare!
28
SAUNA J
HR
PARNA SAUNA
BLAGOTVORNI UČINCI PARNE SAUNE
Oduvijek je poznato da strujanje tople i vlažne
pare stimulira prirodan način optok krvi, pročišćuje
unutarnje organe i pomaže kod liječenja dišnih
puteva.
Osim toga danas je dokazano da sauna ublažuje
reumatične i menstrualne bolove, te općenito
opušta napetost u mišićima.
Ako se ova vrsta tretmana izvodi redovito i na
prikladan način, sauna je odlično sredstvo za
održavanje Vaše cjelokupne fizičke i psihičke
forme.
Blagotvorni učinci pare su važni i za njegu ljepote
tijela: zahvaljujući širenju pora koža se oslobađa
od nečistoća te postaje mekša i čišća. Para vlaži
kožu, čini je elastičnom, te sprječava stvaranje
bora i celulita, a ovi učinci su još izraženiji ako
nakon saune slijedi tuš sa mlakom vodom.
Ako se pozitivnim učincima pare pridoda djelovanje
fitokozmetičkih esencija koje se dobivaju iz
mirišljavog i ljekovitog bilja, koje su još od davnih
vremena pokazale njihove ljekovite vrline, konačan
ishod će biti još djelotvorniji.
Para u kontaktu sa esencijama, koje se ulijevaju
zasebnu posudu, oslobađa unutar kabine sve
njihove osobine.
SAUNA J
NEKOLIKO KORISNIH SAVJETA ZA PRAVILNO
KORIŠTENJE PARNE SAUNE
•
•
•
•
•
Nemojte ulaziti u saunu odmah nakon jela,
pričekajte 30 minuta prije otpočinjanja saune.
Započeti prve saune sa kraćim vremenskim
trajanjem, a zatim postupno povećavati vrijeme
trajanja.
Maksimalno trajanje tretmana ne smije prijeći
20/25 minuta.
Poslije saune savjetujemo Vam tuš mlakom
vodom, a nakon toga dobro se osušite trljajući
energično cijelo tijelo. Poželjno je premazati se
i hidratantnom kremom za tijelo.
Prije i poslije saune slobodno pijte veće količine
vode, voćnih sokova ili integratora.
KVALITETA TEUCO
Tuš sistemi Teuco su izrađeni od čvrstih i postojanih
materijala.
Teuco proizvodi su obilježeni sa CE oznakom
kvalitete koja garantira da su dizajnirani i izrađeni u
skladu s temeljnim uvjetima sadržanim u evropskim
odredbama.
Pouzdanost saune je, osim toga, službeno ovjerena
oznakom IMQ (Istituto Italiano del Marchio di
Qualità-Talijanski Institut za Oznaku Kvalitete) na
osnovi primjene važećih evropskih normativa.
29
OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE
HR
OBILJEŽJA UPRAVLJAČKIH PLOČA (ovisno o inačici)
OTKLANJANJE KAMENCA
Tipka ON
Žuti Svijetleći Prsten
OTKLANJANJE KAMENCA
Tipka ON
Modri svjetleći prsten
30
PARNA SAUNA
Tipka ON/OFF
Modri svjetleći prsten
PARNA SAUNA
Tipka ON/OFF
Modri svjetleći prsten
SAUNA J
HR
POČETAK RADA
UKOPČAJTE URE–AJ U MREŽNI NAPON
Postavite na “ON” glavni prekidač koji se postavlja prilikom montaže
Nakon što ste ukopčali ureūaj u mrežni napon, svjetlosni prsten
gumba za saunu se upali na niskoj jačini.
U određenim uvjetima instalacije saune istovremeno bi se mogao
upaliti i svjetlosni prsten gumba za odstranjivanje kamenca.
To ne znači da je u pitanju kvar, već upućuje na potrebu da se što
prije izvrši odstranjivanje kamenca.
SAUNA J
31
HR
SAUNA
KAKO SE KORISTI SAUNA?
Pritisnuti tipku “ ”; uključuje se svjetleći prsten visokog intenziteta na upravljačkoj
ploči.
Sauna će se uključiti odmah nakon što ste pritisnuli ovu tipku.
Sauna se isključuje kad “istekne” prethodno postavljeni brojač-timer (30 ,60 ,120
minuta ovisno o izvedbi), ili pak ručno onda kada korisnik odluči ranije prekinuti
saunu, led tipke “ ” počinje svjetlucati sve do kraja faze
“PRAŽNJENJA”.
Kad je ureūaj priveo kraju fazu pražnjenja i kad je spreman za ponovno uključivanje
novog tretmana saune, obojeni će prsten prestati svjetlucati i prijeći će na osvjetljenost
niskog intenziteta
32
SAUNA J
HR
Tijekom korištenja saune para izlazi iz otvora pri temperaturi od približno
100°C
POZOR: NEMOJTE se približavati otvoru za izbacivanje pare, kako biste
izbjegli moguće opekline.
Brzo dostizanje temperature u slučaju opremljenih stjenki s integriranom
saunom instaliranih u staklenim tuš kabinama, u funkciji je parametara kao što
su prisutnost izolacije, volumen tuš kabine, snaga instalirane saune i veličina
staklenih površina
Vezano za to pregledati listić za predinstalaciju proizvoda
AROMATIČNO BILJE I FITOKOZMETIČKI PRIPRAVCI
Moguće je upotpuniti saunu aromatičnim biljem i
fitokozmetičkim pripravcima, ako ih ulijete u zasebnu
posudicu koja se nalazi u donjem dijelu tuš kabine
POZOR
Stavite bilje ili ulje u spremnik prije aktiviranja saune kako bi ste izbjegli ozljede.
Također, nikada ne koristite proizvode sa alkoholnom osnovom ili bojila koja bi mogla
neizbrisivo obojiti površine.
Zbog formiranja kondenzacije, mogu se vidjeti izbacivanje kapljica vruće vodene pare
iz dozatora tijekom rada saune. Ne dirajte i ne približavajte se površinama pod tušem.
SAUNA J
33
HR
OTKLANJANJE KAMENCA
KAKO IZVRŠITI OTKLANJANJE KAMENCA
Potreba izvršenja kemijskog odstranjivanja kamenca u kotlu prikazuje se uključivanjem prstena tipke ” ”
visokog intenziteta, te istovremenim uključivanjem fiksnog svjetla niskog intenziteta prstena tipke “ ”.
U svakom slučaju mogu se izvršiti dodatna tri ciklusa saune prije nego li se postrojenje blokira; u slučaju
blokade ostaje signalizacija odstranjivanja kamenca, prsten tipke “ ” bit će ugašen, a rad kotla bit će blokiran.
Ako želite uključiti postupak otklanjanja kamenca iz saune, postupite na slijedeći način:
- Držite pritisnutu tipku ” ” više od 8 sekundi uzastopno, ako želite uključiti
postupak otklanjanja kamenca.
- Potvrda da je naredba zaprimljena vrši se pomoću tri treptaja prstena u boji koji
se nalazi oko tipke ” ”, zatim svjetlo ostaje fiksno određeno vrijeme koje traje od
30 sekundi do dvije minute.
Svjetlo tipke ” ” počinje svjetlucati visokim intenzitetom i visokom učestalošću (2
paljenja u sekundi).
34
SAUNA J
HR
SAMO U TOM TRENUTKU SE MORA ULITI TEKUĆINA ZA
UKLANJANJE KAMENCA U PREDVIđENOM POKLOPCU ZA
DODAVANJE.
Pripremiti otopinu u skladu s modalitetima prikazanim na samom
proizvodu za odstranjivanje kamenca.
Uliti tekućinu za uklanjanje kamenca u odgovarajuću posudu sve dok
se ne napuni sustav (ovisno i inačici saune potrebno je uliti od 500cc
do 800cc tekućine za odstranjivanje kamenca).
Početak ciklusa uklanjanja kamenca signalizira se tako što tipka
” ” počinje manje učestalo svjetlucati (1 paljenje svake dvije sekunde).
Ne zaboravite ponovno vratiti poklopac mjesta za dodavanje sredstva
za odstranjivanje kamenca.
Trajanje ciklusa uklanjanja kamenca je otprilike dva sata, i za svo to
vrijeme prsten tipke ” ” nastavlja svjetlucati niskim intenzitetom.
Savjetujemo vam da uključite ciklus u noćnim satima ili kad se sauna
ne upotrebljava.
Tijekom ovog postupka može se upotrebljavati funkcija tuša i
multifunkcije. Po završetku faze odstranjivanja kamenca, odnosni
svjetlosni prsten se ugasi, a ostaje upaljen samo prsten gumba za
saunu.
Sauna je ponovno u funkciji.
SAUNA J
35
HR
ODRŽAVANJA
ČIŠĆENJE SVIH POVRŠINA
Pročitajte priložena „UPUTSTVA ZA ČIŠĆENJE".
NEISPRAVNOSTI
Ukoliko za vrijeme rada saune, ne izlazi para iz dispenzera i svako toliko svjetluca
dio u boji tipke ” ” na upravljačkoj ploči, provjeriti da u vodosustavu ima vode.
Ako se ova neispravnost ponavlja obratite setehničkom servisu.
36
SAUNA J
67002047000 (2013.04)
Teuco Guzzini S.p.A.
Via Virgilio Guzzini, 2
62010 Montelupone (MC) - Italia
T. 0039-0733-2201
F. 0039-0733-220391
www.teuco.it
[email protected]

Podobne dokumenty