Podajnik worków 29900 Sackzuführeinrichtungen 29900

Komentarze

Transkrypt

Podajnik worków 29900 Sackzuführeinrichtungen 29900
INDUSTRIAL SEWING EQUIPMENT
INSTRUKCJA OBSŁUGI, KONSERWACJI i ILUSTROWANY WYKAZ
CZĘŚCI ZAMIENNYCH
BETRIEBSANLEITUNG, WARTUNGSANLEITUNG UND
ILLUSTRIERTES TEILEVERZEICHNIS
Podajnik worków 29900
Sackzuführeinrichtungen
29900
KATALOG NR. 270B
DLA TYPÓW / FÜR TYPEN
G29905 / GR29905 / GB29905 / GBR29905
G29910 / GR29910 / GB29910 / GBR29910
GB29915 / GBR29915
GBR29920
KATALOG NR. 270B
INSTRUKCJA OBSŁUGI PODAJNIKA
WORKÓW 29900
KATALOG NR. 270B
BETRIEBSANLEITUNG FÜR SACKZUFÜHREINRICHTUNGEN 29900
Piąte wydanie © 2003
Union Special GmbH - Wszystkie prawa zastrzeżone we
wszystkich krajach świata
Wydrukowano w Niemczech
Fünfte Auflage © 2003
Weltweit beanspruchte Union Special GmbH Rechte
Gedruckt in Deutschland
WPROWADZENIE
VORWORT
Niniejsza instrukcja obsługi wprowadzi Państwo w
proces obsługi i konserwacji podajnika worków 29900.
Diese Betriebsanleitung leitet Sie bei der Bedienung und
Instandhaltung der Sackzuführeinrichtungen 29900 an.
Instrukcja przedstawia właściwe ustawienia i regulacje
podajnika gwarantujące prawidłową eksploatacje
maszyny. Rysunki obrazują konkretne ustawienia,
natomiast litery referencyjne wskazują na ich odnośniki
w tekście.
In dieser Betriebsanleitung werden die richtigen
Einstellungen zum Betreiben der Maschine erläutert.
Abbildungen
zeigen die Einstellungen und
Referenzbuchstaben weisen auf die speziell erörterten
Punkte hin.
Znajomość i przestrzeganie wskazówek jak i ostrzeżeń
zawartych w niniejszej instrukcji podczas pracy i
regulacji jest warunkiem bezpiecznej i wysoko wydajnej
eksploatacji podajnika worków.
Die sorgfältige Beachtung der Betriebsanleitung mit den
Sicherheitshinweisen für den Betrieb und das Einstellen
dieser Sackzuführeinrichtungen hält die hohe Leistung und
Betriebssicherheit
dieser
Union
Special
Sackzuführeinrichtungen aufrecht.
Wykonywanie wszystkich regulacji i przestrzeganie
wskazówek bezpieczeństwa przedstawione są w
logicznej kolejności. Dokonywanie niektórych czynności
niezgodnie z podaną kolejnością – porządkiem może
negatywnie wpłynąć na funkcjonalność innych części.
Einstellungen und Sicherheitshinweise sind folgerichtig im
logischen Verlauf aufgeführt. Einige Einstellungen, die
außer der Reihe ausgeführt werden, können die Funktion
anderer zugehöriger Teile ungünstig beeinflussen.
D
ieser Katalog basiert auf vorhandenen Informationen.
Konstruktionsänderungen und/oder -verbesserungen können sich geringfügig auf den Aufbau der bildlichen
Darstellungen und die Sicherheitshinweise auswirken.
Niniejszy katalog bazuje na aktualnych informacjach.
Zmiany konstrukcyjne i modyfikacje podajnika mogą
tylko w niewielkim stopniu odbiegać od przedstawionych
tu rysunków i wskazówek bezpieczeństwa.
Kolejne strony instrukcji zawierają rysunki, zdjęcia oraz
opisy podajnika worków.
Die nachfolgenden Seiten beinhalten die bildlichen
Darstellungen und Beschreibungen der Betriebsanleitung
Ihrer Sackzuführeinrichtung.
I
SPIS TREŚCI
INHALTSVERZEICHNIS
Seite
Wprowadzenie
Vorwort
I
Wskazówki bezpieczeństwa
Sicherheitshinweise
Typy maszyn
Maschinentypen
3
Sposoby zaszywania worków
Sackverschlussarten
4
Konserwacja
Wartung
5
Montaż
Anbau
5
Dopasowanie szybkości podajnika do
szybkości taśmociągu
Anpassen der Zuführgeschwindigkeit
an die Transportgeschwindigkeit
Ustawianie i naciąg łańcucha
Spannen und Einstellen der Ketten
Ustawianie docisku łańcucha
Einstellen des Kettendrucks
Ustawianie aparatu zawijającego worek
Einstellung der Sackumfalteinrichtung
2-3
6-7
8
8-9
9
Ustawianie noża i prowadnika taśmy w podajnikach Einstellung der Messer und des Bandapparates
nr G29910, GR29910, GB29910 i GBR29920
bei den Sackzuführeinrichtungen Nr. G29910,
GR29910, GB29910, GBR29910 und GBR29920
9-10
Ustawianie noża w podajnikach worków
nr GB29915 oraz GBR29915
Einstellung der Messer bei den Sackzuführeinrichtungen Nr. GB29915 und GBR29915
10-11
Macka wstępna wyłącznika
Vortasterschalter
11
Montaż prowadnika łańcucha i kół zębatych
Montage der Kettenführung und der
Kettenräder
12
Wydmuchiwacz
Blasvorrichtung
12
Zamawianie części eksploatacyjnych i zamiennych
Bestellung von Verschleiß- und Ersatzteilen
12
Rysunki i opisy części zamiennych
Darstellungen und Teilebeschreibungen
13-35
Numeryczny wykaz części zamiennych
Numerisches Teileverzeichnis
36-38
Deklaracja producenta
Herstellerklärung
1
II
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
1.
SICHERHEITSHINWEISE
Przed wprowadzeniem do ruchu opisanego tutaj 1.
podajnika należy zapoznać się z treścią niniejszej
instrukcji. Maszyna może być obsługiwana tylko
po dokładnym zapoznaniu się z jej instrukcją
i tylko przez przeszkolony i posiadający odpowiednie
kwalifikacje personel.
WAŻNE: przed uruchomieniem maszyny należy również
zapoznać się z i nstrukcją obsługi i wskazówkami
bezpieczeństwa producenta silnika.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Lesen Sie vor Inbetriebnahme der in diesem Katalog beschriebenen
Sackzuführeinrichtungen
die
Betriebsanleitung sorgfältig. Jede Maschine darf erst nach
Kenntnisnahme der Betriebsanleitung und nur durch
entsprechend unterwiesene Bedienungspersonen betätigt
werden.
WICHTIG: Lesen Sie vor Inbetriebnahme auch die Sicherheitshinweise und die Betriebsanleitung des Motorherstellers.
Należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju
2.
przepisów bezpieczeństwa i zagrożenia.
Wprowadzenie do ruchu opisanej w tej instrukcji
maszyny może nastąpić dopiero po stwierdzeniu, że 3.
jednostki szyjące względnie automaty szyjące, do
których powinny być one zamontowane odpowiadają
wymogom norm UE unii europejskiej zawartych w
oświadczeniu zgodności UE 98/37/EG dot. budowy
maszyn, rozdział IIB.
Maszyna może być zastosowana tylko zgodnie z jej
przeznaczeniem. Zasady zastosowań maszyn zgodnych
z ich przeznaczeniem opisane są w rozdziale „TYPY
MASZYN”. Inne, odbiegające od podanych w tym
rozdziale zastosowań maszyn jest niedopuszczalne.
W trakcie pracy maszyny lub przed jej rozpoczęciem
wszystkie urządzenia ochronne i zabezpieczające 4.
muszą być prawidłowo zamontowane. Praca i rozruch
maszyny bez urządzeń zabezpieczających i ochronnych
lub ich dezaktywacja jest niedopuszczalna.
Beachten Sie die für Ihr Land geltenden nationalen Unfallverhütungsvorschriften.
Die Inbetriebnahme der in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Maschinen ist solange untersagt, bis festgestellt wurde, daß die Näheinheiten bzw. Nähanlagen, in
die diese Maschinen eingebaut werden sollen, den
Bestimmungen der EG-Richtlinie Maschinen 98/37/EG,
Anhang II B entsprechen.
Jede Maschine darf nur ihrer Bestimmung gemäß verwendet werden. Der bestimmungsmäßige Gebrauch der einzelnen Maschine ist im Abschnitt „MASCHINENTYPEN“
der Betriebsanleitung beschrieben. Eine andere, darüber
hinausgehende Benutzung, ist nicht bestimmungsgemäß.
Bei betriebsbereiter oder in Betrieb befindlicher Maschine
müssen alle Schutzeinrichtungen montiert sein. Ohne zugehörige Schutzeinrichtungen ist der Betrieb nicht erlaubt.
Wskazane jest noszenie okularów ochronnych.
5.
Jakiekolwiek przebudowy, zmiany i modyfikacje
konstrukcji maszyny mogą być dokonane tylko 6.
zgodnie z aktualnymi przepisami bezpieczeństwa i
wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Wszystkie miejsca i odnośniki w tekście wskazujące
na zagrożenia oznaczone są podanymi poniżej 7.
symbolami.
W następujących przypadkach należy odłączyć
maszynę od elektrycznej sieci zasilania poprzez 8.
wyłączenie jej głównym wyłącznikiem lub rozłączenie
wtyczki zasilającej od gniazda zasilania:
8.1
8.2
8.3
8.4
nawlekanie igły, chwytacza itp.
wymiany części eksploatacyjnych normalnego
zużycia jak igła, stopka i płytka ściegowa,
transporter, ogranicznik igły, zwijacz, prowadnik itd.
przed opuszczeniem stanowiska pracy lub
pozostawieniem go bez opieki i kontroli.
podczas prac konserwacyjnych.
Tragen Sie eine Schutzbrille.
Umbauten und Veränderungen der Maschinen dürfen nur
unter Beachtung der gültigen Sicherheitsvorschriften vorgenommen werden. Umbauten und Veränderungen erfolgen auf eigene Verantwortung.
Überall da, wo die Betriebsanleitung Warnhinweise enthält,
sind diese durch eines der beiden Symbole gekennzeichnet.
Bei folgendem ist die Nähanlage durch Ausschalten am
Hauptschalter oder durch Herausziehen des Netzsteckers
vom Netz zu trennen:
8.1. Zum Einfädeln von Nadel(n), Greifer usw.
8.2. Zum Auswechseln von Nähwerkzeugen, wie Nadel,
Drückerfuß, Stichplatte, Greifer, Transporteur, Nadelanschlag, Apparat, Nähgutführung usw.
8.3. Beim Verlassen des Arbeitsplatzes und bei unbeaufsichtigtem Arbeitsplatz.
8.4. Für Wartungsarbeiten.
2
9.
Prace konserwacyjne, naprawy i jakiekolwiek
przebudowy (patrz punkt 8) mogą być przeprowadzone
tylko przez odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony
personel techniczny z zachowaniem zasad instrukcji
obsługi.
Do napraw maszyny należy używać tylko oryginalnych
i dopuszczonych przez Union Special części
zamiennych. Części te są specjalnie do tej maszyny
konstruowane i wykonane z najwyższą precyzją
gwarantującą bezawaryjną i długotrwałą pracę.
10. Wszelkie prace w sieci elektrycznej i obwodach
sterujących mogą być przeprowadzane tylko przez
odpowiednio wykwalifikowany personel techniczny.
11. Przeprowadzanie jakichkolwiek czynności na
urządzeniach lub podzespołach maszyny będących
pod napięciem jest stanowczo zabronione. Tej
regule nie podlegają elementy ujęte w EN
50 110/VDE 0105
(EN…, EC…, krajowych przepisach dot.
zabezpieczenia wypadkom)
12. Na czas przeprowadzania prac konserwacyjnych i
naprawczych należy spuścić sprężone powietrze z
układu pneumatycznego maszyny i zamknąć zawór
odcinający dopływ powietrza.
9.
Wartungs-, Reparatur- und Umbauarbeiten (siehe Punkt
8)
dürfen nur von Fachkräften oder entsprechend
unterwiesenen Personen unter Beachtung der
Betriebsanleitung durchgeführt werden.
Für Reparaturen sind nur die von UNION SPECIAL
freigegebenen Original-Ersatzteile zu verwenden. Diese
Teile sind speziell für Ihre Maschine konstruiert und mit
der höchsten Präzision für lange Lebensdauer gefertigt.
10. Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung dürfen nur von
Elektrofachkräften oder unter Leitung und Aufsicht von
entsprechend unterwiesenen Personen durchgeführt werden.
11. Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen und Einrichtungen sind nicht erlaubt. Ausnahmen regeln die
zutreffenden Teile der EN 50 110 / VDE 0105.
12. Vor Wartungs- und Reparaturarbeiten an pneumatischen
Einrichtungen ist die Maschine vom pneumatischen Versorgungsnetz zu trennen. Wenn nach der Trennung vom
pneumatischen Versorgungsnetz noch Restenergie
ansteht (z. B. bei pneumatischen Einrichtungen mit
Windkessel), ist diese durch Entlüften abzubauen.
TYPY MASZYN
MASCHINENTYPEN
Urządzenia podające worki i torby do maszyn zaszywających.
SACKZUFÜHREINRICHTUNGEN
zum Zuführungen von Sacken
Sackzunähmaschinen.
Specjalne łańcuchy transportowe chroniące powłokę worka
przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Standardowe napięcie zasilania silników: 220-240, 380-415 V
prąd przemienny, 50 Hz / 243-277, 420-480 V
prąd przemienny, 60Hz. Stopień ochrony: IP 55, klasa izolacji
materiału F. Lakierowanie proszkowe RAL 9002. Dostawa
obejmuje kompletne urządzenia 29926A służące do załączania
maszyny zaszywającej.
Inne napięcia i częstotliwości sieci zasilania na zapytanie.
3
und
Beuteln
in
Spezielle Transportketten zur Schonung des Sackmaterials.
Standardspannung für Motoren: 220-240, 380-415 V,
Drehstrom, 50 Hz / 243-277, 420-480 V, Drehstrom, 60 Hz.
Schutzgrad: IP 55. Isolierstoffklasse F.
Lackierung: RAL 9002 - pulverbeschichtet.
Lieferung einschließlich Einschaltteilesatz 29926A
zum Starten der Nähmaschine.
Abweichende Spannungen und Frequenzen auf Anfrage.
SPOSOBY ZASZYWANIA WORKÓW / SACKVERSCHLUSSARTEN
GB29905G - podajnik worków.
Rozciągnięty i naprężony worek papierowy, z folii
HDPE czy też z tkaniny PP zostaje podany do
maszyny zaszywającej. Prędkość przesuwu 11-23 m/
min przy 50 Hz. Przekładnia silnika I=30:1.
W zależności od długości i wysokości wypełnienia
worka odległość szwu od jego górnej krawędzi
może wynosić maks. 120 mm i standartowo nie
przekracza 30-40 mm.
Zdatny do pracy z maszynami typu:
BC111P12-1M, -1A, -1B oraz BC191PT12-1M, 1A, -1B.
GB29905G Sackzuführeinrichtung
Der gespreizte Papier-, HDPE-Folien- oder PPGewebesack wird der Nähmaschine zugeführt.
Zuführgeschwindigkeit 11-23 m/min. bei 50 Hz.
Getriebemotor I = 30:1. Abhängig von der Länge und
Füllhöhe des Sackes kann die Naht max. 120 mm tief
im Sack liegen, im Regelfall ca. 30 - 40 mm.
Geeignet für Nähmaschinen der Typen
BC111P12-1M, -1A, -1B.
BC191PT12-1M, -1A, -1B.
G2905G, jak GB29905G, lecz krótka wersja.
GBR29905G, jak GB29905G, lecz o szybkości
przesuwu 9-16 m/min przy 50 Hz.
Przekładnia silnika I=38:1.
Zdatny do pracy z maszynami typu:
BC111P12-1M, -1A, -1B, 80800R, RL, RLM.
BC191PT12-1M, -1A, -1B.
GR29905G, jak GBR29905G, lecz krótka wersja.
GBR29905G,
wie
GB29905G,
aber
Zuführgeschwindigkeit 9-16 m/min. bei 50 Hz.
Getriebemotor I = 38:1.
Geeignet für Nähmaschinen der Typen
BC111P12-1M, -1A, -1B, 80800R, RL, RLM.
BC191PT12-1M, -1A, -1B.
G29905G, wie GB29905G, aber kurze Ausführung.
mit
GR29905G, wie GBR29905G, aber kurze Ausführung.
93051FA, urządzenie zawijające górną krawędź
worka do tyłu. Wymagane podajniki: GB29905G lub
GBR29905G.
Szew zdatny do worków samonośnych. Wymagane
jest sprawdzenie właściwości i przydatności
materiału worka.
GB29910G, kombinacja podajnika, odkrawacza
wyrównującego górną krawędź i urz. zawijającego
oraz zwijacza z taśmą. Stałe, nieregulowane
szerokości taśmy. Zwijacz dostępny jest do taśm o
szerokości 50, 55 i 60 mm. Standardem jest 50
mm. Prędkość przesuwu 11-23 m/min przy 50 Hz.
Przekładnia silnika I=30:1. Odkrawanie górnej
krawędzi worków następuję na głębokości około 20
mm (maks. 90 mm). Taśma jest wprowadzona do
maszyny zaszywającej przed podaniem worka.
Wymagane jest sprawdzenie właściwości i
przydatności materiału worka.
Zdatny do pracy z maszynami typu BC111TA12-1M.
93051FA, Sackumfalteinrichtung zum Umfalten der
Sackoberkante nach hinten. Anbau an die
Sackzuführungen GB29905G bzw. GBR29905G
erforderlich.
Geeignet für freitragende Sackarten.
Eignungsversuch des Sackmaterials erforderlich.
GB29910G Kombinierte Sackzuführ-, Beschneide- und
Einfaßeinrichtung mit Reiterbandapparat. Bandbreite
nicht einstellbar. Apparat lieferbar für Bandbreiten 50,
55 und 60 mm. Bitte angeben. Standard 50 mm.
Zuführgeschwindigkeit: 11-23 m/min. bei 50 Hz.
Getriebemotor I = 30:1. Der Papier- oder HDPEFoliensack wird an seiner Oberkante ca. 20 mm (max.
sind ca. 90 mm möglich) beschnitten. Vor dem Einlauf in
die Nähmaschine wird das Reiterband zugeführt.
Eignungsversuch des Sackmaterials erforderlich.
Geeignet für Nähmaschinen des Typs BC111TA12-1M.
G29910G, wie GB29910G, aber kurze Ausführung.
Geeignet für Nähmaschinen des Typs
BC111TA12-1M.
G29910G, jak GB29910G, lecz krótka wersja.
Zdatny do pracy z maszynami typu BC111TA12-1M.
GBR29910G, jak GB29910G, lecz o prędkości
przesuwu 9-16 m/min przy 50 Hz. Przekładnia silnika
I=38:1.
Zdatny do pracy z maszynami typu BC111TA121M, 80800UA, UAL, UALM.
GBR29910G,
wi e
G B 2 9 9 1 0G ,
aber
mi t
Zuführgeschwindigkeit 9-16 m/min. bei 50 Hz.
Getriebemotor I = 38:1.
Geeignet für Nähmaschinen der Typen BC111TA12-1M,
80800UA, UAL, UALM.
GR29910G, jak GBR29910G, lecz krótka wersja.
GR29910G, wie GBR29910G, aber kurze Ausführung.
GB29915G, kombinacja podajnika, odkrawacza
górnej krawędzi i urz. zawijającego. Prędkość
przesuwu 11-23 m/min przy 50 Hz. Przekładnia
silnika I=30:1. Wymagane jest sprawdzenie
właściwości i przydatności materiału worka.
Odkrawanie górnej krawędzi worków następuję
na głębokości około 20 mm (maks. 50 mm) przed
przeszyciem krawędź worka zostaje 30-40 mm
zawinięta do tyłu. Zdatny do pracy z maszynami
typu BC111P12-1M, -1A, -1B.
GB29915G, Kombinierte Sackzuführ-, Beschneide- und
Umfalteinrichtung. Zuführgeschwindigkeit 11-23 m/min.
bei 50 Hz. Getriebemotor I = 30:1.
Eignungsversuch des Sackmaterials erforderlich.
Der Papier- oder HDPE-Foliensack wird an seiner
Oberkante ca. 20 mm (max. 50 mm) beschnitten, ca.
30-40 mm nach hinten umgeschlagen und der
Nähmaschine zugeführt.
Geeignet für Nähmaschinen der Typen
BC111P12-1M, -1A, -1B.
GBR29915G, jak GB29915G, lecz o prędkości
przesuwu 9-16 m/min przy 50 Hz. Przekładnia silnika
I=38:1. Zdatny do pracy z maszynami typu
BC111P12-1M, -1A, -1B, 80800R, RL, RLM.
GBR29915G,
wi e
G B 2 9 9 1 5G ,
aber
Zuführgeschwindigkeit 9-16 m/min. bei 50
Getriebemotor I = 38:1.
Geeignet für Nähmaschinen der Typen
BC111P12-1M, -1A, -1B, 80800R, RL, RLM.
GBR29920G, kombinacja podajnika i odkrawacza
krawędzi. Prędkość przesuwu 9-16 m/min.
Odkrawanie górnej krawędzi następuję na głębokości
około 20 mm (maks. 90 mm).Po zaszyciu worka
zostaje naklejona taśma. Wymagane jest
sprawdzenie właściwości i przydatności materiału
worka. Zdatny do pracy z maszynami typu
BC111KA12-1M, 80800TAL.
4
mi t
Hz.
GBR29920G,
Kombinierte Sackzuführ- und
Beschneideeinrichtung. Zuführgeschwindigkeit: 9-16 m/
min. Der Papier- oder HDPE-Foliensack wird an seiner
Oberkante ca. 20 mm (max. 90 mm) beschnitten. Das
Klebeband wird nach dem Nähen aufgebracht.
Eignungsversuch des Sackmaterials erforderlich.
KONSERWACJA
WARTUNG
W przypadku zaszywania worków wypełnionych mąką,
solą, agresywnymi nawozami sztucznymi, środkami
chemicznymi itp. należy codziennie dokonywać
czyszczenia i ponownego smarowania łańcuchów
transportowych podajnika worków w celu uniknięcia
ich korozji.
Przed czyszczeniem i smarowaniem łańcuchów
zdemontować dolne osłony ( A, rys. 1), które
przykręcone są czteroma śrubami do płyty nośnej
(B, rys. 1).
Koła zębate należy, co najmniej raz w miesiącu
przesmarować poprzez smarownicę (A, rys. 2).
Zalecamy stosowanie smaru BP-Energrease lub innego
o równorzędnych właściwościach.
Beim Absacken von Mehl, Salz, aggressivem Kunstdünger,
Chemikalien usw. müssen die Führungsketten der
Sackzuführeinrichtung täglich gereinigt und neu eingefettet
werden, um Rostansatz zu verhindern.
Zum Reinigen und Fetten der Ketten entfernen Sie die unteren
Abdeckbleche (A, Fig. 1), die mit je vier Schrauben an den
Tragplatten (B, Fig. 1) befestigt sind.
Die Zahnräder werden einmal im Monat durch den
Schmiernippel (A, Fig. 2) mit Fett geschmiert. Wir empfehlen
BP-Energrease oder ein gleichwertiges Fett.
ANBAU
MONTAŻ
OSTRZEŻENIE: wskazania kierunków jak: na prawo,
na lewo, z tyłu lub z przodu podajnika, podane są z
pozycji osoby obsługującej maszynę.
BEACHTEN SIE: Angaben von Richtung und Lage, wie rechts,
links, vorn oder hinten an der Sackzuführeinrichtung sind, wenn
nicht anders angegeben, auf den Platz der Bedienperson an
der Sackzunähanlage bezogen.
Zamontować podajnik (C, rys. 1) wraz z płytą łączącą
(D, rys. 1) na profilu kolumny (E, rys. 1). Płyty nośne
(B, rys. 1) ustawić możliwie blisko pod maszyną
szyjącą (F, rys. 1) pozostawiając tylko minimalny
prześwit, uniemożliwiający ich ewentualny kontakt.
Za pomocą śruby (G, rys. 1) ustawić wysokość podajnika
w stosunku do płyty łączącej. Dokręcić obie nakrętki
(H, rys. 1). Wypoziomować podajnik wraz z płytą
łączącą równolegle do głowicy maszyny tak, aby tylny
łańcuch był na wysokości płytki ściegowej masz. Przy
podajnikach GB29915, GBR29915 i 93051FA ustawić
tylny łańcuch w zależności od grubości worka nad
powierzchnią płytki ściegowej. Dokręcić obie śruby (I,
rys. 1) i sprawdzić raz jeszcze ustawienie wysokości
podajnika.
Montieren Sie die Sackzuführeinrichtung (C, Fig. 1) mit der
Zwischenplatte (D, Fig. 1) an die Traverse (E, Fig. 1) der Säule.
Die Tragplatten (B, Fig. 1) sollen so dicht wie möglich unterhalb
der Nähmaschine (F, Fig. 1) sein, ohne diese zu berühren. Mit
der Stützschraube (G, Fig. 1) wird die Höheneinstellung
zwischen Sackzuführeinrichtung und Zwischenplatte justiert.
Ziehen Sie die beiden Muttern (H, Fig. 1) an. Richten Sie die
Sackzuführeinrichtung mit der Zwischenplatte in horizontaler
Ebene relativ zur Nähmaschine aus; hintere Kette in etwa
bündig zur Stichplattenoberfläche der Nähmaschine, jedoch bei
GB29915, GBR29915 oder 93051FA hintere Kette in
Abhängigkeit der Sackdicke vor der Stichplattenoberfläche.
Ziehen Sie die beiden Schrauben (I, Fig. 1) an und prüfen Sie
nochmals die Höheneinstellung der Sackzuführeinrichtung.
Podłączyć wtyczkę podajnika z odpowiednim gniazdem
skrzynki sterującej kolumny.
Stecken Sie den Stecker der Sackzuführeinrichtung in die
entsprechende Steckdose im Schaltkasten der Säule.
FIG. 1
Wersja krótka / Kurze Ausführung
5
DOPASOWANIE SZYBKOŚCI PODAJNIKA DO
SZYBKOŚCI TAŚMOCIĄGU
ANPASSEN DER ZUFÜHRGESCHWINDIGKEIT AN DIE
TRANSPORTBANDGESCHWINDIGKEIT
Szybkość podawania podajnika jest bezstopniowo
regulowana w następujących zakresach: od 11 do 23
m/min lub 9 do 16 m/min przy 50 Hz, oraz od 13 do
27 m/min lub 10 do 19 m/min przy 60 Hz i może być
dopasowana do każdej leżącej w tych zakresach
prędkości taśmociągu.
W celu ustawienie lub pomiaru szybkości podajnika
należy usunąć górną pokrywę. Załączyć podajnik
(taśmociąg zostaje równocześnie wprowadzony w
ruch) i zmierzyć obroty napędzanego koła (patrz rys. 2).
Die Zuführgeschwindigkeit der Sackzuführeinrichtung ist
von 11 bis 23 m/min. bzw. 9 bis 16 m/min. bei 50 Hz und
13 bis 27 m/min. bzw. 10 bis 19 m/min. bei 60 Hz stufenlos
einstellbar und kann an jede innerhalb dieses Bereiches
liegende Transportbandgeschwindigkeit angepaßt werden.
Za pomocą diagramu (rys. 3) można odczytać, jakiej
szybkości taśmociągu w m/min odpowiadają
zmierzonym obrotom napędzanego koła, lub jakie
obroty są konieczne do uzyskania konkretnej
szybkości taśmociągu.
W razie zmiany lub skorygowania szybkości podajnika
(obrotów napędzanego koła) należy:
Wyłączyć maszynę wyłącznikiem głównym.
Popuścić śruby (B, rys. 2) koła napędowego i
napędzanego. W przypadku za małej szybkości
podajnika zwiększymy jego szybkość wykręcając
odpowiednio koło napędzane (G, rys. 2). Proszę liczyć
ilość dokonanych obrotów koła. Możliwe jest przekręcanie
koła zarówno pół jak i o pełne obroty. Następnie
wkręcić koło napędowe (T, rys. 2) o tą samą ilość
obrotów.
Zum Messen und Einstellen der Zuführgeschwindigkeit
entfernen Sie den oberen Deckel der Sackzuführeinrichtung. Schalten Sie die Sackzuführeinrichtung ein
(das Transportband läuft dabei gleichzeitig mit) und
messen Sie die Drehzahl der getriebenen Scheibe (siehe
Fig. 2).
Auf dem Drehzahl-Geschwindigkeits-Diagramm, (Fig. 3)
können Sie ablesen, welcher Transportbandgeschwindigkeit die an der getriebenen Scheibe gemessene
Drehzahl entspricht, bzw. welche Drehzahl für eine
bestimmte Transportgeschwindigkeit notwendig ist.
Ist eine Änderung der Zuführgeschwindigkeit (Drehzahl der
getriebenen Scheibe) notwendig, gehen Sie wie folgt vor:
Schalten Sie die Sackzuführeinrichtung am
Hauptschalter aus.
Lösen Sie die Schrauben (B, Fig. 2) in der treibenden und
getriebenen Scheibe.
Ist die Zuführgeschwindigkeit zu niedrig und muß erhöht
werden, schrauben Sie die getriebene Scheibe (G, Fig. 2)
entsprechend heraus. Zählen Sie die Umdrehungen. Es
sind sowohl halbe wie ganze Umdrehungen möglich.
Schrauben Sie anschließend die treibende Scheibe (T,
Fig. 2) um die gleiche Anzahl Umdrehungen hinein.
FIG. 2
6
DOPASOWANIE SZYBKOŚCI PODAJNIKA DO
SZYBKOŚCI TAŚMOCIĄGU (ciąg dalszy)
ANPASSEN DER ZUFÜHRGESCHWINDIGKEIT AN DIE
TRANSPORTBANDGESCHWINDIGKEIT (Fortsetzung)
W przypadku zbyt wysokiej szybkości podajnika
zredukujemy jego szybkość wykręcając odpowiednio
koło napędowe
(T, rys. 2) licząc przy tym ilość dokonanych obrotów,
następnie wkręcając koło napędzane (G, rys. 2)
dokładnie o ta samą ilość obrotów. Dokręcić ponownie
śruby (B, rys. 2) obu kół na wpustach osi i zmierzyć
ponownie obroty koła napędzanego (G, rys. 2) w
celu sprawdzenia czy szybkość podajnika odpowiada
szybkości taśmociągu.
Ist die Zuführgeschwindigkeit zu hoch und muß reduziert
werden, schrauben Sie die treibende Scheibe (T, Fig. 2)
entsprechend heraus, zählen Sie die Umdrehungen und
drehen dann die getriebene Scheibe (G, Fig. 2) um die
gleiche Anzahl Umdrehungen hinein.
Ziehen Sie die Schrauben (B, Fig. 2) wieder auf den
Flächen der Scheiben an und messen Sie die Drehzahl an
der getriebenen Scheibe (G, Fig. 2), um zu prüfen, ob die
Zuführgeschwindigkeit der Transportgeschwindigkeit
entspricht.
OSTRZEŻENIE: oba koła pasowe (G i T rys. 2)
muszą być w trakcie montażu ustawione w stosunku
do siebie w linii prostej.
BEACHTEN SIE: Die Keilriemenscheiben (G und T, Fig. 2)
müssen beim Montieren fluchtend zueinander ausgerichtet
werden!
Sprawdzić naciąg paska klinowego. Pas klinowy jest
prawidłowo naprężony, jeżeli przy nacisku ręką
głębokość nagięcia pasa wynosi około 15 mm (patrz
rys. 2). Inną możliwością sprawdzenia synchronizacji
szybkości podajnika z taśmociągiem jest zaznaczenie
miejsca na taśmociągu i przepuszczenie pustego
worka przez podajnik, obie szybkości powinny być
takie same.
Prüfen Sie die Spannung des Keilriemens. Die
Riemenspannung ist richtig, wenn der Keilriemen etwa 15
mm von Hand eingedrückt werden kann (siehe Fig. 2).
Um zu prüfen, ob die Geschwindigkeiten von Sackzuführeinrichtung und Transportband übereinstimmen, kann man
auch das Transportband markieren und einen leeren Sack
in der Sackzuführeinrichtung mitlaufen lassen. Beide
Geschwindigkeiten sollen gleich sein.
OSTRZEŻENIE: zależnie od warunków panujących
w miejscu zainstalowania maszyny, rodzaju materiału,
z jakiego wykonane są worki wskazanym może
okazać się małe zwiększenie szybkości podajnika w
stosunku do szybkości taśmociągu.
BEACHTEN SIE: Abhängig von den Bedingungen am
Einsatzort, z. B. vom Sackmaterial, ist es manchmal
erforderlich, die Geschwindigkeit der Sackzuführeinrichtung etwas schneller zu stellen als die des
Transportbandes.
Zamontować górną pokrywę podajnika.
Ilość obrotów na minutę napędzanego koła podajnika
Montieren Sie den oberen Deckel wieder.
Szybkość taśmociągu (w metrach na minutę)
FIG. 3
7
USTAWIANIE I NACIĄG ŁAŃCUCHÓW
SPANNEN UND EINSTELLEN DER KETTEN
Wyłączyć podajnik worków
wyłącznikiem głównym.
Schalten Sie die Sackzuführeinrichtung am Hauptschalter aus!
Usunąć obie dolne osłony (A, rys.1) łańcuchów
transportowych podajnika. Prawidłowe ustawienie
łańcuchów polega na ich przeciwległym, ale przesuniętym
o połowę ogniwa ustawieniu w stosunku do siebie.
Przerwy między ogniwami jednego łańcucha powinny
przebiegać na połowie ogniwa przeciwległego łańcucha
(A, rys. 4). Poprzez poluzowanie obu nakrętek (B, rys.
4) na płytach nośnych, oraz nakrętek (L i R rys. 4)
trzpieniem (D, rys. 4) można odpowiednio naprężać i
luzować naciąg łańcuchów.
Proszę zwrócić uwagę, że nakrętki (L, rys. 4) posiadają
lewy gwint. Łańcuchy są prawidłowo naciągnięte, jeżeli
przy nacisku ręką głębokość nagięcia łańcucha wynosi
około 8 do 10 mm (patrz rys. 4A).
OSTRZEŻENIE: łańcuchy nie powinny być zbyt mocno
naciągnięte. Może to spowodować zerwanie łańcucha,
uszkodzenie płyt nośnych czy też silnika. Naprężacze
łańcucha muszą być względem siebie przeciwlegle
przesunięte (patrz X, rys. 4). Dokręcić nakrętki (B, L i
R, rys. 4).
Entfernen Sie die beiden unteren Abdeckungen (A, Fig. 1)
der Transportketten. Montieren Sie die beiden Ketten
gegeneinander so, daß die Kettenglieder versetzt sind und
die Lücken zwischen den Kettengliedern etwa auf Mitte der
Glieder der gegenüberliegenden Kette stehen (A, Fig. 4).
Nach Lösen der beiden Muttern (B, Fig. 4) auf der
Oberseite der Tragplatten und den Muttern (L und R, Fig.
4), können die Ketten mit den Gewindebolzen (D, Fig. 4)
gespannt werden.
Achtung, die Muttern (L, Fig. 4) haben Linksgewinde. Die
Ketten sollen so stark gespannt sein, daß sie etwa 8 bis 10
mm von Hand durchgedrückt werden können (siehe Fig.
4A).
Poprzez poluzowanie śrub (J, rys. 4) można odpowiednio
regulować prowadniki łańcuchów (G i H rys. 4A). Ustawić
oba wewnętrzne prowadniki (G rys. 4A) równolegle
względem siebie i łańcucha tak, aby niebyły one
odpychane przez koła zębate (E, rys. 4A). Koła zębate
powinny pewnie i w całości wypełniać przestrzeń
między rolkami ogniw łańcucha.
Die Kettenführungen (G und H, Fig. 4A) können nach
Lösen der Schrauben (J, Fig. 4A) eingestellt werden.
Stellen Sie die beiden inneren Kettenführungen (G, Fig.
4A) parallel zueinander und so an die Ketten, daß diese
nicht von den Kettenrädern (E, Fig. 4A) weggedrückt
werden. Die Kettenräder müssen voll zwischen die Rollen
der Kettenglieder eingreifen.
Analogicznie ustawiane są zewnętrzne prowadniki (H,
rys. 4A) obu łańcuchów. Należy ustawić je równolegle
do łańcuchów bez wywierania na nie nacisku.
Dokręcić poluzowane wcześniej śruby (J, rys. 4A) i
zamontować pokrywy.
Stellen Sie die beiden äußeren Kettenführungen (H, Fig.
4A) so, daß sie ohne zu drücken parallel an den Ketten
anliegen. Ziehen Sie die Schrauben (J, Fig. 4A) wieder an
und montieren Sie die Abdeckungen.
BEACHTEN SIE: Die Ketten dürfen nicht überspannt
werden. Dies kann zum Reißen der Ketten, zu
Beschädigungen der Tragplatten und des Motors führen.
Die Kettenspanner müssen gegeneinander versetzt
montiert werden (siehe X, Fig. 4). Ziehen Sie die Muttern
(B, L und R, Fig. 4) wieder an.
FIG. 4A
FIG. 4
USTAWIANIE DOCISKU ŁAŃCUCHÓW
Za pomocą śruby ograniczającej (K, rys. 1)
zaopatrzonej w nakrętkę zabezpieczającą, można
ustawiać docisk przedniej bieżni łańcucha podajnika.
Standartowo śruba ograniczająca jest tak ustawiana,
aby przednia bieżnia łańcucha na jej sprężynującym
odcinku dolegała do łańcucha tylnej bieżni nie
wywierając na nią nacisku.
Zależnie od warunków panujących w miejscu
zainstalowania maszyny, grubości, rodzaju materiału, z
jakiego wykonane są worki wskazanym może okazać
się niewielkie skorygowanie ustawienia.
EINSTELLEN DES KETTENDRUCKES
Mit der Anschlagschraube mit Kontermutter (K, Fig. 1)
kann der Druck der vorderen Rollenkette eingestellt
werden. Normalerweise wird die Anschlagschraube so
gestellt, daß die Kette im vorderen gefederten
Kettenkasten gerade an der hinteren Kette anliegt, ohne
auf diese zu drücken. Je nach Art und Dicke des
Sackmaterials muß diese Einstellung manchmal etwas
8
USTAWIANIE DOCISKU ŁAŃCUCHÓW (ciąg dalszy)
Na odcinku głowicy maszyny (K, rys. 4A) łańcuchy
transportowe podajnika powinny tylko prowadzić
zaszywany worek, eliminując w ten sposób wzajemne
oddziaływanie na siebie (skokowego ruchu)
mechanizmu transportu maszyny na ciągły,
jednostajny transport taśmociągu. Na tym odcinku
rozwarcie między łańcuchami wynosi około 6 do 8 mm
(patrz rys. 4A). W celu niewielkiego zmniejszenia lub
zwiększenia tego prześwitu między łańcuchami należy
poluzować nakrętki (L, rys. 4A) na górnej części bieżni.
Po skorygowaniu ustawienia dokręcić poluzowane
poprzednio nakrętki (L, rys. 4A).
UWAGA! Podczas pracy maszyny nienależny
odciągać przedniej bieżni podajnika do przodu, gdyż
może to spowodować wyskoczenie łańcucha z zębatki.
USTAWIANIE APARATU ZAWIJAJĄCEGO WOREK
EINSTELLEN DES KETTENDRUCKES (Fortsetzung)
Im Nähbereich der Nähmaschine (K, Fig. 4A) sollen die
Ketten der Sackzuführeinrichtung nur den Sack führen,
damit sich der intermittierende (ruckweise) Transport der
Nähmaschine und der kontinuierliche Transport der
Sackzuführeinrichtung nicht gegenseitig beeinflussen.
Deshalb öffnen sich die Ketten in diesem Bereich um etwa
6 bis 8 mm (siehe Fig. 4A). Bei Bedarf kann diese Öffnung
nach Lösen der Muttern (L, Fig. 4A) auf der Oberseite der
Kettenkästen noch etwas vergrößert oder verkleinert
werden. Ziehen Sie die Muttern (L, Fig. 4A) wieder an.
ACHTUNG! Ziehen Sie während des Betriebs den
vorderen Kettenkasten nicht nach vorne, weil dabei die
Kette aus dem Kettenrad springen kann.
EINSTELLUNG DER SACKUMFALTEINRICHTUNG
Śruby mocujące miecz (1, str. 18) i zwijacz (12, str. 18)
pozwalają na odpowiednie przestawianie ich do
przodu, do tyłu jak i regulację wysokości. Tylną część
miecza należy ustawić przed powierzchnią płytki
ściegowej maszyny pozostawiając prześwit
odpowiadający grubości szytego worka, natomiast
górną część miecza około 20 mm nad igłą maszyny.
Końcówka powierzchni zwijania zwijacza powinna
pokrywać się z powierzchnią płytki ściegowej i być
dosunięta do miecza tak, aby nie blokować
zaszywanego worka. Prowadnik
(17, str. 18) służy do kontroli wysokości brzegu
zawijanego worka. Ustawienia aparatu zawijającego
zależą naturalnie od właściwości danego worka.
USTAWIENIA NOŻA I PROWADNIKA TAŚMY W
PODAJNIKACH G29910, GR29910, GB29910 i
GBR29920
Das Schwert (1, Seite 18) und die Faltwendel (12, Seite
18) sind mit Schrauben sowohl nach vorne oder hinten, als
auch in der Höhe einstellbar. Die hintere Seite des
Schwerts wird um etwa Sackdicke vor der
Stichplattenoberfläche der Nähmaschine angeordnet und
die Oberkante des Schwerts ca. 20 mm über der
Nähnadel. Das Ende der Faltfläche der Faltwendel wird
bündig zur Stichplattenoberfläche und dicht an das
Schwert gestellt, ohne den zu verschließenden Sack zu
stauen. Die Führung (17, Seite 18) dient zur
Höhenkontrolle der Sackumfaltkante. Die Einstellungen
der Sackumfalteinrichtung sind sackmaterialabhängig.
EI NSTELLUNG
DE R
MESSER
UND
DES
B A N D A P P A R A T E S
B E I
D E N
SACKZUFÜHREINRICHTUNGEN NR. G29910, GR29910,
GB29910, GBR29910 und GBR29920
Wyłączyć podajnik worków
wyłącznikiem głównym.
Schalten Sie die Sackzuführeinrichtung am Hauptschalter aus!
Wysokość cięcia jest regulowana w zakresie od 50 do
58 mm mierząc od górnej krawędzi bieżni podajnika
(patrz rys. 5) Standardowa wysokość wynosi 54 mm.
Aby wymienić noże (A, B, rys. 5) należy zdemontować
rynnę ścinek, lewą osłonę ręki i obie szyny
prowadzące (F, rys. 5) odkręcając cztery śruby (E, rys.
5). Pokręcać nożami do momentu dobrego dojścia z
lewej strony do śruby (C, rys. 5) umieszczonej w
piaście dolnego noża (B, rys. 5). Używając klucza nr
95620 poluzować śrubę (C) i zsunąć nóż dolny (B),
nóż górny (A, rys. 5) i sprężynę (D, rys. 5).
OSTRZEŻENIE: Piasta noża górnego (A, rys. 5) nie
posiada śruby mocującej.
Montaż noża rozpocząć od założenia sprężyny (D) i
noża górnego (A, rys. 5) na przednim wałku. Pokręcać
nożem w prawo i lewo tak, aby wklejona na wałku
sprężyna talerzykowa pewnie naszła na wpust klina w
piaście noża.
9
Die Schneidhöhe der Messer ist im Bereich von ca. 50 bis
58 mm einstellbar, von der Oberkante des Kettenkastens
aus gemessen (siehe Fig. 5). Die Grundeinstellung beträgt
54 mm.
Zum Auswechseln der Messer (A, B, Fig. 5) entfernen Sie
die Abfallrinne, den linken Handschutz, sowie die beiden
Führungsschienen (F, Fig. 5), die mit vier Schrauben (E,
Fig. 5) befestigt sind. Drehen Sie die Messer soweit, daß
die Schraube (C, Fig. 5) in der Nabe des Untermessers (B,
Fig. 5) von links zugänglich ist. Lösen Sie mit dem SpezialSchraubendreher Nr. 95620 die Schraube (C, Fig. 5) und
nehmen Sie das Untermesser (B, Fig. 5) und Obermesser
(A, Fig. 5) sowie die Feder (D, Fig. 5) heraus.
BEACHTEN SIE: Die Nabe für das Obermesser (A, Fig. 5)
enthält keine Befestigungsschraube.
Beim Einbau schieben Sie die Feder (D, Fig. 5) und das
Obermesser (A, Fig. 5) auf die vordere Messerwelle.
Drehen Sie das Messer hin und her, damit die in die Welle
eingeklebte Scheibenfeder in die Keilnut der Messernabe
eingreift. Halten Sie das Obermesser fest. Schieben Sie
W tej pozycji należy przytrzymać nóż górny i wsunąć
nóż dolny (B, rys. 5) na tylny wałek tak, aby sprężyna
talerzykowa weszła na wpust klina. Oba noże dusić do
góry, aż do oparcia się noża dolnego o plastikowy
pierścień (G, rys. 5). Dokręcić śrubę (C, rys. 5).
Pierścień (G, rys. 5) jest ogranicznikiem ustawionej
wysokości cięcia, która po ewentualnej wymianie noży
nie musi być ponownie ustawiana, oraz zapobiega
nawijaniu się odciętych pasków worka wokół noża.
Pierścień (H, rys. 5) służy do ustawiania i regulacji
nacisku noża górnego na dolny poprzez przestawienie
go odpowiednio w górę lub dół osi. Zamontować
ponownie obie szyny prowadzące, lewą osłonę i rynnę
odprowadzającą ścinki, montując ją możliwie jak
najbliżej noża dolnego, zwracając uwagę, aby nie
dotykała ona samego noża, szyn prowadzących lub
też pierścieni.
Prowadnik taśmy powinien być ustawiony możliwie
blisko do maszyny szyjącej i dopasowany do
powierzchni płytki ściegowej. Wysokość prowadnika
taśmy jest prawidłowa, gdy taśma pewnie obejmuje i
zamyka otwór worka, a szew przebiega w dolnej 1/3
szerokości taśmy (patrz rys. 6).
das Untermesser (B, Fig. 5) auf die hintere Messerwelle,
so daß die Scheibenfeder in die Keilnut eingreift und
drücken Sie das Untermesser mit dem Obermesser nach
oben bis das Untermesser am Stellring aus Kunststoff (G,
Fig. 5) anschlägt. Ziehen Sie die Schraube (C, Fig. 5) in
der Nabe des Untermessers gut an. Der Stellring (G, Fig.
5) dient als Anschlag für die eingestellte Schneidhöhe der
Messer, so daß nach einem Messerwechsel die Höhe
nicht neu eingestellt werden muß und verhindert, daß sich
die abgeschnittenen Sackstreifen um die Messerwelle
wickeln. Durch Höher- oder Tieferstellen des Stellrings (H,
Fig. 5) kann der Druck den das Obermesser auf das
Untermesser ausübt, verringert oder erhöht werden.
Montieren Sie die beiden Führungsschienen (F, Fig. 5),
den linken Handschutz und die Abfallrinne wieder. Die
Abfallrinne muß so dicht wie möglich ans Untermesser
gesetzt werden ohne die Messer, die Messerwellen oder
Stellringe zu berühren.
Der Bandapparat wird dicht an die Nähmaschine gestellt
und nach der Oberfläche der Stichplatte der Nähmaschine
ausgerichtet. Die Höhe muß so eingestellt sein, daß das
Einfaßband die Sacköffnung voll umschließt und die Naht
etwa im unteren Drittel des Bandes liegt (siehe Fig. 6).
FIG. 5
USTAWIANIE NOŻA W PODAJNIKACH WORKÓW
GB29915 oraz GBR29915
FIG. 6
EINSTELLUNG
DER
MESSER
BEI
DEN
SACKZUFÜHREINRICHTUNGEN NR. GB29915 UND
GBR29915
Wyłączyć podajnik worków wyłącznikiem
głównym.
Wysokość cięcia jest regulowana w zakresie od 86 do
94 mm mierząc od górnej krawędzi bieżni podajnika
(patrz rys. 7) Standardowa wysokość wynosi 90 mm.
Aby wymienić nóże (A, rys. 7) należy zdemontować
rynnę ścinek, lewą osłonę ręki i obie szyny
prowadzące (E, rys. 7) odkręcając cztery śruby (D, rys.
7). Pokręcać nożami do momentu dobrego dojścia z
lewej strony do śrub (B, C, rys. 7) umieszczonych w
piaście noża (A, rys. 7). Używając klucza 95620
poluzować śruby (B, C, rys. 7) i zsunąć noże.
S c h a l t e n
S i e
d i e
Sackzuführeinrichtung
am
Hauptschalter aus!
Die Schneidhöhe der Messer ist im Bereich von ca. 86 bis
94 mm einstellbar, von der Oberkante des Kettenkastens
aus gemessen (siehe Fig. 7). Die Grundeinstellung beträgt
90 mm.
Zum Auswechseln der Messer (A, Fig. 7) entfernen Sie die
Abfallrinne, den linken Handschutz, sowie die beiden
Führungsschienen (E, Fig. 7), die mit vier Schrauben (D,
Fig. 7) befestigt sind. Drehen Sie die Messer soweit, daß
die Schrauben (B, C, Fig. 7) in der Nabe der Messer (A,
Fig. 7) von links zugänglich sind. Lösen Sie mit dem
10
A
B
C
A
E
D
FIG. 7
E
D
MACKA WSTĘPNA WYŁĄCZNIKA
VORTASTERSCHALTER
Do wcześniejszego startu automatyki maszyny
standartowo zastosowana jest tzw. macka wstępna
wyłącznika zamontowana na podajniku worków.
Zadaniem macki wstępnej jest załączenie maszyny
szyjącej zanim worek osiągnie mackę wyłącznika w
głowicy maszyny. Ma to na celu zminimalizowanie
zakłóceń maszyny szyjącej.
Zum früheren Start der Automatik-Nähmaschine wird
standardmäßig ein Vortasterschalter an die
Sackzuführeinrichtung montiert. Dieser Vortasterschalter
startet das Nähen bevor der einlaufende Sack den
Tasterschalter der Nähmaschine betätigt. Dadurch werden
Störungen an der Nähmaschine vermieden.
Montaż
Anbau
BEACHTEN SIE: Die nachfolgend
beschriebenen Arbeiten müssen von
einem Elektriker ausgeführt werden!
OSTRZEŻENIE: Opisane poniżej
czynności mogą przeprowadzać wyłącznie
specjaliści i upoważniony personel techniczny.
Połączyć kabel (A, rys. 8) z wtykiem (rys. 10) według
rys. 8 w wyłączniku krańcowym (B, rys. 8). Trzpienie
kontaktowe gniazda (rys. 9) z wyłącznika krańcowego
połączone są w ten sam sposób jak wtyki kontaktowe
gniazda łącznika zbliżeniowego głowicy maszyny,
umieszczonego w skrzynce sterowniczej kolumny.
Układ połączeń pokazany jest w schemacie
elektrycznym, który znajduje się w każdej skrzynce
sterowniczej maszyny, oraz w katalogach nr 280C
automatycznych maszyn klasy BC100 lub katalogu nr
280 maszyn klasy 80800.
Schließen Sie das Kabel (A, Fig. 8) mit Stecker (Fig. 10)
entsprechend Fig. 8 im Grenztaster (B. Fig. 8) an.
Die Buchsenkontakte der Steckdose (Fig. 9) für den
Grenztaster werden gleich wie die Buchsenkontakte der
Steckdose für den Näherungsschalter der Nähmaschine
im Schaltkasten der Säule angeschlossen. Anschlüsse
siehe Schaltplan, der im Schaltkasten jeder Säule
enthalten ist und Katalog Nr. 280BC für die AutomatikNähmaschinen Klasse BC100 bzw. 280 für die AutomatikNähmaschinen Klasse 80800.
Zamontować gniazdo w pozycji „A” (patrz rys. 9). Tzn.
wpust na śrubokręt i literka „A” umieszczona na wew.
wkładce z wtykami kontaktowymi gniazda muszą po jej
wduszeniu i zablokowaniu pokrywać się z szerokim
wypustem obudowy gniazda.
Przylutować trzy wtyki kontaktowe do odpowiednich żył
kabla a następnie wsunąć je do otworów kontaktowych
wkładki wew. oznaczonych numerami 1, 2 i 4.
Pozostałe, wolne otwory A, 3, 5, i 6 zamknąć
zaślepkami.
W przypadku nieużywania macki wstępnej zamknąć
gniazdo odpowiednią zaślepką chroniąc je w ten
sposób przed zanieczyszczeniem.
Wählen Sie beim Zusammenbau der Steckdose die
Einbaustellung „A“ (siehe Fig. 9), d. h.
Schraubendreherschlitz und der Buchstabe „A“ auf dem
Kontaktträger müssen nach dem Eindrücken und
Verriegeln auf den breiten Steg im Gehäuse der
Steckdose zeigen.
Löten Sie die drei Buchsenkontakte an die
entsprechenden Aderleitungen und drücken Sie die
Kontakte entsprechend in die mit 1, 2 und 4 bezeichneten
Bohrungen des Kontaktträgers der Steckdose, sowie die
vier Blindstopfen in die Bohrungen A, 3, 5 und 6.
Wenn der Vortasterschalter nicht verwendet wird,
verschließen Sie die Steckdose mit der Verschlußkappe,
Wyłącznik
11
Gniazdo w skrzynce sterowniczej
Wtyk
MONTAŻ PROWADNIKA ŁAŃCUCHA i KÓŁ
ZĘBATYCH
MONTAGE DER KETTENFÜHRUNG UND DER
KETTENRÄDER
URZĄDZENIE WYDMUCHUJĄCE
BLASVORRICHTUNG
Podajniki worków o numerach G29910, GR29910,
GB29910, GBR29910, GB29915, GBR29915 i
GBR29920 wyposażone są w tzw. urządzenia
wydmuchujące ścinki powstające podczas operacji
odkrawania worka.
Die Sackzuführeinrichtungen Nr. G29910, GR29910,
GB29910, GBR29910, GB29915, GBR29915 und
GBR29920 sind mit einer Blasvorrichtung für die
Schneidabfälle ausgerüstet.
W trakcie przechodzenia worka przez podajnik załącza
on poprzez specjalną mackę zawór, który otwiera
dopływ sprężonego powietrza do dyszy urz.
wydmuchującego.
Za pomocą śruby dławika (A, str. 30) można regulować
strumień powietrza.
Urządzenie to powinno pracować przy ciśnieniu
roboczym około 3 do 4 bar. w sieci filtrowanego i nie
zaolejonego sprężonego powietrza. Montaż urz.
wydmuchującego przedstawiony jest na stronie 30.
Für die Dauer seines Durchlaufs durch die
Sackzuführeinrichtung schaltet der Sack über ein
Federstabventil die Blasluft ein.
An der Hohlschraube mit Auslaßdrossel (A, Seite 30) kann
die Blasluft geregelt werden.
Der für die Blasvorrichtung notwendige Arbeitsdruck liegt
bei ca. 3 bis 4 bar. Anbau siehe Seite 30.
Es wird gefilterte, nicht geölte Druckluft benötigt.
ZAMAWIANIE CZĘŚCI EKSPLOATACYJNYCH i
ZAMIENNYCH
BESTELLUNG VON VERSCHLEISS- UND ERSATZTEILEN
Katalog ten został specjalnie zredagowany, aby ułatwić
sporządzanie zamówień części normalnego zużycia i
części zamiennych. Rysunki przedstawiają
poszczególne grupy mechanizmów podajnika w
położeniu – pozycji ich zamontowania. Na lewej stronie
katalogu w formie kolumny umieszczony jest
numeryczny wykaz części, ich oznaczenia, oraz
potrzebna ilość odnosząca się do konkretnego
rysunku.
Dieser Katalog wurde zusammengestellt, um Verschleißund Ersatzteilbestellungen zu vereinfachen. Darstellungen
der einzelnen Gruppen des Mechanismus zeigen die Lage
der Einzelteile in der Sackzuführeinrichtung. Auf der der
Bildseite gegenüberliegenden Seite befindet sich ein
Verzeichnis der Teile mit Teilenummern, Beschreibungen
und der für den gezeigten Bildausschnitt benötigten Anzahl.
Numery w pierwszej kolumnie są numerami
pozycyjnymi wskazującymi gdzie się dana część na
rysunku znajduje i nie są częścią składową numeru
identyfikacyjnego. W zamówieniach prosimy
posługiwać się tylko numerami identyfikacyjnymi z
drugiej kolumny wykazu części zamiennych.
Pojedyncze części kompletnych zestawów, które
można również zamawiać jako pojedyncze części
oznaczone są za pomocą klamry lub objęte są ramką.
Składowe części danego kompletu przedstawione są
jako jego podpunkty.
UW AG A:
NA
ZAMÓW IENIACH PROSIMY
PODAWAĆ: NUMER CZĘŚCI JEJ OPIS, ORAZ TYP
PODAJNIKA WORKÓW.
12
Die Nummern in der ersten Spalte sind Positionsnummern
und zeigen lediglich, wo das Teil in der Abbildung zu finden
ist. Positionsnummern dürfen bei Teilebestellungen nie verwendet werden. Verwenden Sie immer die Teilenummer in
der zweiten Spalte.
Einzelteile von Kompletteilen, die als Ersatzteile geliefert
werden können, sind durch Einrücken ihrer Beschreibung
unterhalb der Beschreibung des Kompletteiles
gekennzeichnet.
WICHTIG: BITTE GEBEN SIE AUF ALLEN
BESTELLUNGEN
DIE
TEILENUMMER,
DIE
TEILEBESCHREIBUNG UND DEN TYP DER
SACKZUFÜHREINRICHTUNG, FÜR DEN DAS TEIL
BESTELLT WIRD, AN.
VIEWS AND DESCRIPTIONS
OF PARTS
DARSTELLUNGEN UND
TEILEBESCHREIBUNGEN
13
14
BAG FEED-IN DEVICE NOS. G29905, GR29905, GB29905 AND GBR29905
SACKZUFÜHREINRICHTUNGEN NR. G29905, GR29905, GB29905 UND GBR29905
Ref. No.
Pos. No.
1 - 101
Part No.
Teil Nr.
Description
Beschreibung
G29905G,
GB29905G
Bag Feed-in Device
220-240/380-415 V, 3 phase, 50 Hz
Speed: 11-23 m/min., I = 30:1
243-277/420-480 V, 3 phase, 60 Hz
Speed: 13-27 m/min., I = 30:1
Bag Feed-in Device
220-240/380-415 V, 3 phase, 50 Hz
Speed: 9-16 m/min., I = 38:1
243-277/420-480 V, 3 phase, 60 Hz
Speed: 10-19 m/min., I = 38:1
Bag Feed-in Device
220/440 V, 3 phase, 60 Hz
Speed: 13-27 m/min., I = 30:1
Bag Feed-in Device
220/440 V, 3 phase, 60 Hz
Speed: 10-19 m/min., I = 38:1
Cover
Screw
Washer
Pulley without Hub
Screw
Pulley with Hub
Set Screw
V-Belt
Lip Seal
Support
Screw
Stud
Nut
Washer
Spring Washer
Nut
Gear Motor
220-240/380-415 V, 3 phase, 50 Hz
243-277/420-480 V, 3 phase, 60 Hz
I = 30:1
Gear Motor
220-240/380-415 V, 3 phase, 50 Hz
243-277/420-480 V, 3 phase, 60 Hz
I = 38:1
Gear Motor
220/440 V, 3 phase, 60 Hz
I = 30:1
Gear Motor
220/440 V, 3 phase, 60 Hz
I = 38:1
Screw for Motor
Reduction
Cable Screwing
Cable
Cable Screwing
Plug
Socket
Screw
Lockwasher
Nut
Gear
Set Screw
Plug
Lubricating Nipple
Lubricating Mark
Spacer Sleeve
Sackzuführeinrichtung
220-240/380-415 V, Drehstrom, 50 Hz
Zuführgeschwindigkeit: 11-23 m/min., I = 30:1
243-277/420-480 V, Drehstrom, 60 Hz
Zuführgeschwindigkeit: 13-27 m/min., I = 30:1
Sackzuführeinrichtung
220-240/380-415 V, Drehstrom, 50 Hz
Zuführgeschwindigkeit: 9-16 m/min., I = 38:1
243-277/420-480 V, Drehstrom, 60 Hz
Zuführgeschwindigkeit: 10-19 m/min., I = 38:1
Sackzuführeinrichtung
220/440 V, Drehstrom, 60 Hz
Zuführgeschwindigkeit: 13-27 m/min., I = 30:1
Sackzuführeinrichtung
220/440 V, Drehstrom, 60 Hz
Zuführgeschwindigkeit:10-19 m/min., I = 38:1
Deckel
Zylinderschraube M6x10
Scheibe B6,4
Riemenscheibe ohne Nabe
Zylinderschraube M5x10
Riemenscheibe mit Nabe
Gewindestift M6x8
Keilriemen 18x5-540
Wellendichtring
Träger
Zylinderschraube M8x25
Stiftschraube M8x30
Mutter M8
Scheibe A8,4
Federring 8
Mutter M8
Getriebemotor
220-240/380-415 V, Drehstrom, 50 Hz
243-277/420-480 V, Drehstrom, 60 Hz
I = 30:1
Getriebemotor
220-240/380-415 V, Drehstrom, 50 Hz
243-277/420-480 V, Drehstrom, 60 Hz
I = 38:1
Getriebemotor
220/440 V, Drehstrom, 60 Hz
I = 30:1
Getriebemotor
220/440 V, Drehstrom, 60 Hz
I = 38:1
Senkschraube M6x15 für Motor
Erweiterung PG11/PG13
Kabelverschraubung PG13
Kabel
Kabelverschraubung
Stecker
Steckdose
Zylinderschraube M4x16
Fächerscheibe A4,3
Mutter M4
Zahnrad
Gewindestift M6x8
Schutzstopfen
Schmiernippel
Kennzeichnung für Schmierung
Distanzbuchse
GR29905G,
GBR29905G
G29905X1,
GB29905X1
GBR29905X1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
99631
95413
95951
99644
95412
99644A
95205
999-107
999-109
99627
95408
95675
95251
96900
96201
95251
997G405
997G401
997X1-405
997X1-401
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
95145
998-337AK
998-313C
G 21233CJ
998-313J
998-257D
998-256D
95154V
96100
95257V
99642
95205
999-78B
999-21
999-22
99639D
Ref. Nos. 34 – 80 see page 17
Pos. Nrn. 34 – 80 siehe Seite 17
15
Amt. req.
Anzahl
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
2
4
2
2
1
1
1
4
2
2
2
2
2
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
4
4
4
2
1
2
1
1
2
16
BAG FEED-IN DEVICE NOS. G29905, GR29905, GB29905 AND GBR29905
SACKZUFÜHREINRICHTUNGEN NR. G29905, GR29905, GB29905 UND GBR29905
Ref. No. Part No.
Pos. No. Teil Nr.
34
35
35A
36
37
38
38A
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
55A
56
57
58
58A
59
59A
60
61
62
63
64
64A
65
66
67
68
69
70
70A
70B
99640
999-106
999-106R
99640D
99640A
999-106
999-106E
95412
99641A
99643
95205
99641B
99641
99628A
99629
99589A
95001
95251
97010
95205
95051
95250
99640B
999-106
999-106R
95412
99630
99634HB
99634HBK
99634VB
99634VBK
99635F
99590E
95412
HA20A
99635KA
99635K
999-125WA
95412
HA20A
99636
95403
999-121A
999-121AA
999-121AE
70C
999-121AEA
70D
70E
70F
999-121L
999-121LA
999-121LK
71
72
73
74
75
75A
76
77
77A
78
79
80
95290
51244L
99639D
99639G
999-106
999-106E
99638
99632F
99632EK
141
99635G
95403
Description
Beschreibung
Flange Bushing Assembly, upper
Ball Bearing
Ball Bearing, stainless steel
Spacer Sleeve
Flange Bushing Assembly, upper
Ball Bearing
Ball Bearing, stainless steel
Screw
Upper Shaft, driven
Cardan Joint
Set Screw
Lower Shaft, driven
Driving Shaft
Gear Box
Bushing
Stud
Hex. Head Screw
Nut
Spring
Set Screw for 99589A
Hex. Head Screw
Nut
Flange Bushing Assembly, lower
Ball Bearing
Ball Bearing, stainless steel
Screw
Swivel Arm
Carrier Plate, rear
Carrier Plate, rear, short version
Carrier Plate, front
Carrier Plate, front, short version
Guide Rail
Bracket
Screw
Washer
Guide Plate, height: 80 mm
Guide Plate, height: 30 mm
Warning Sign
Screw
Washer
Clamp
Screw
Roller Chain, U-type with rubber
Master Link for 999-121A ,not shown
Roller Chain, stainless steel, U-type
with rubber
Master Link for 999-121AE, not
shown
Roller Chain, L-type with rubber
Master Link for 999-121L, not shown
Roller Chain, short version , L-type
with rubber
Nut
Washer
Spacer Sleeve
Sprocket Assembly
Ball Bearing
Ball Bearing, stainless steel
Spacer Stud
Chain Guard
Chain Guard, short version
Screw
Chain Guide
Screw
Ref. Nos. 81 – 101 see page 19
Flanschbuchse komplett, oben getrieben
Kugellager
Kugellager, Edelstahl
Distanzbuchse
Flanschbuchse komplett, oben treibend
Kugellager
Kugellager, Edelstahl
Zylinderschraube M5x10
Welle oben, getrieben
Kreuzgelenk
Gewindestift M6x8
Welle unten, getrieben
Welle, treibend
Räderkasten
Bundbuchse
Bolzen
Sechskantschraube M8x25
Mutter M8
Feder
Gewindestift M6x8 für 99589A
Sechskantschraube M6x16
Mutter M6
Flanschbuchse komplett, unten
Kugellager
Kugellager, Edelstahl
Zylinderschraube M5x10
Schwenkstück
Tragplatte, hinten
Tragplatte, hinten, kurze Ausführung
Tragplatte, vorn
Tragplatte, vorn, kurze Ausführung
Führungsschiene
Haltewinkel
Zylinderschraube M5x10
Scheibe
Führungsblech, Höhe: 80 mm
Führungsblech, Höhe: 30 mm
Warnschild
Zylinderschraube M5x10
Scheibe
Pratze
Zylinderschraube M6x16
Rollenkette, U-Bügel mit Gummi
Kettenschloß für 999-121A, nicht abgeb.
Rollenkette, Edelstahl, U-Bügel, mit
Gummi
Kettenschloß für 999-121AE, nicht
abgebildet
Rollenkette, L-Bügel mit Gummi
Kettenschloß für 999-121L, nicht abgeb.
Rollenkette, kurze Ausführung, L-Bügel
mit Gummi
Mutter M10
Scheibe
Distanzbuchse
Kettenrad komplett
Kugellager
Kugellager, Edelstahl
Distanzbolzen
Kettenschutz
Kettenschutz, kurze Ausführung
Zylinderschraube Q2x13,5
Kettenführung
Zylinderschraube M6x16
Pos. Nrn. 81 – 101 siehe Seite 19
17
Amt. req.
Anzahl
1
2
2
1
1
1
1
4
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
1
1
4
1
1
1
1
1
2
4
8
8
2
2
1
4
4
4
6
2
1
2
1
2
1
2
4
8
4
6
1
1
4
2
2
8
4
8
18
BAG FEED-IN DEVICE NOS. G29905, GR29905, GB29905 AND GBR29905
SACKZUFÜHREINRICHTUNGEN NR. G29905, GR29905, GB29905 UND GBR29905
Ref. No. Part No.
Pos. No. Teil Nr.
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
96902
99639TA
95205
269
18
51240D
99619A
99373D
99639E
95253
99627A
95022
95953
99627B
95251
95028A
21388
95633B
95601
95641
29926A
Description
Beschreibung
Washer
Sprocket, 12 teeth
Set Screw
Nut, lefthand thread
Nut
Stud for Chain Adjuster
Chain Adjuster Fork
Hex. Head Screw
Washer
Nut
Bracket for Feed-in Device
Hex. Head Screw
Washer
Bracket for Feed-in Device
Nut
Hex. Head Screw
Wrench, size 9.5 mm
Wrench, size 5/16” x 3/8”
Allen Wrench size 4 mm
Wrench for Belt Drive
Pre-Feeler Switch, not shown,
see pages 30 and 31
Amt. req.
Anzahl
Scheibe B6,4
Kettenrad, 12 Zähne
Gewindestift M6
Mutter R2, Linksgewinde
Mutter Q2
Gewindebolzen für Kettenspannung
Kettenspannergabel
Sechskantschraube M12x30,4
Scheibe 13
Mutter M12
Halter für Sackzuführeinrichtung
Sechskantschraube M8x30
Scheibe B8,4
Halter für Sackzuführeinrichtung
Mutter M8
Sechskantschraube M8x80
Einmaulschlüssel SW 9,5 mm
Doppelmaulschlüssel SW 5/16 x 3/8 Zoll
Sechskantstiftschlüssel SW 4 mm
Schlüssel für Keilriemenantrieb
Vortasterschalter, nicht abgebildet,
siehe Seiten 30 und 31
8
2
1
2
2
2
4
2
4
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
CHAIN TENSION ADJUSTER, SPRING LOADED
KETTENSPANNER, FEDERND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
V99619B
1021U
95578
95290
99619C
97020
99619B
99365BA145
95953
99619D
96669
95290
51244L
99639D
99638
99639G
999-106
Chain Tension Adjuster
Washer
Nut
Nut
Sleeve
Spring
Fork
olt
Washer
Holder
Roll Pin
Nut
Washer
Spacer Sleeve
Spacer Stud
Sprocket Assembly
Ball Bearing
Kettenspanner
Scheibe
Mutter M8
Mutter M10
Gleithülse
Druckfeder
Gabel
Gewindestange
Scheibe 8,4
Halterung
Spannstift 3x20
Mutter M10
Anlaufscheibe
Distanzhülse 12,1
Distanzbolzen
Kettenrad komplett
Kugellager
19
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
20
BAG-TOP FOLD-OVER DEVICE 93051FA*
SACKUMFALTEINRICHTUNG 93051FA*
Ref. No.
Pos. No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Part No.
Teil Nr.
Description
Beschreibung
93051FB1
93051FB2
95115
96207
95255
93051F1A
95117
96207
93051EB2
95412
HA20A
93051FB3
93051F3A
95412
95403A
93051FB7
93051F6
95412B
93051E4
93051E5
95403
96902
Sword
Bracket
Screw
Locking Ring
Nut
Connection
Screw
Locking Ring
Guide
Screw
Washer
Deviating Spiral
Bracket
Screw
Screw
Guide
Guide
Screw
Bracket
Bracket
Screw
Washer
Schwert
Winkel
Senkschraube M5x12
Federring 5
Mutter M5
Verbindungslasche
Senkschraube M5x10
Federring 5
Führungsschiene
Zylinderschraube M5x10
Scheibe
Faltwendel
Haltewinkel für Umlenkwedel
Zylinderschraube M5x10
Zylinderschraube M5x16
Führungsschiene
Führung
Zylinderschraube M5x8
Halter
Winkel
Zylinderschraube M6x16
Scheibe B6,4
* Extra order and charge item for bag feed-in device
Nos. GB29905 and GBR29905.
21
Amt. req.
Anzahl
1
1
2
2
3
1
1
1
1
4
10
1
1
2
2
1
1
2
1
1
2
2
* Gegen zusätzliche Bestellung und Berechnung bei Sackzuführeinrichtungen Nrn. GB29905 und GBR29905.
22
BAG FEED-IN, TRIMMING AND TAPING DEVICE NOS. G29910, GR29910, GB29910 AND GBR29910
SACKZUFÜHR-, BESCHNEIDE- UND BANDEINFASSEINRICHTUNGEN NR. G29910, GR29910, GB29910
UND GBR29910
BAG FEED-IN AND TRIMMING DEVICE NO. GBR29920
SACKZUFÜHR– UND BESCHNEIDEEINRICHTUNG NR. GBR29920
Ref. No. Part No.
Pos. No. Teil Nr.
Description
Beschreibung
Amt. req.
Anzahl
NOTE: Parts which are not illustrated and BEACHTEN SIE: Nicht abgebildete und aufgelistete
listed are the same as for bag feed-in Teile sind gleich wie die auf den Seiten 14 bis 19
devices shown on pages 14 to 19.
abgebildeten Sackzuführeinrichtungen.
1 - 49
G29910G,
GB29910G
GR29910G,
GBR29910G
GBR29920G
GB29910X1
GBR29910X1
1
2
3
4
5
6
7
8
8A
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18A
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
99532B
99642
95205
99642D
99642B
95205
99639D
999-106
999-106R
999-122
95412
54274P
95515
99640J
999-106X
96163A
96258
96172
99584AC
99590E
95413
HA20B
99641J
96378
99641JA
95500
97010B
99670KA
95500
99641JB
95500
99632C
95412
95955
99632DA
95412
95955
999-125WB
999-125WA
Bag Feed-in Device
220-240/380-415 V, 3 phase, 50 Hz
Speed: 11-23 m/min., I = 30:1
243-277/420-480 V, 3 phase, 60 Hz
Speed: 13-27 m/min., I = 30:1
Bag Feed-in Device
220-240/380-415 V, 3 phase, 50 Hz
Speed: 9-16 m/min., I = 38:1
243-277/420-480 V, 3 phase, 60 Hz
Speed: 10-19 m/min., I = 38:1
Bag Feed-in Device
220/440 V, 3 phase, 60 Hz
Speed: 13-27 m/min., I = 30:1
Bag Feed-in Device
220/440 V, 3 phase, 60 Hz
Speed: 10-19 m/min., I = 38:1
Stud
Gear
Set Screw
Intermediate Gear
Gear
Set Screw
Spacer Sleeve
Ball Bearing
Ball Bearing, stainless steel
Compensating Ring
Screw
Washer
Set Screw
Bushing
Thrust Ball Bearing
Supporting Ring
Retaining Ring
Retaining Ring
Chip Chute
Bracket
Screw
Washer
Knifeshaft
Woodruff Key
Set Collar
Set Screw
Spring
Knife
Setscrew for Lower Knife
Set Collar
Set Screw
Hand Guard, right
Screw
Washer
Hand Guard, left
Screw
Washer
Warning Sign Hand
Warning Sign
23
Sackzuführeinrichtung
220-240/380-415 V, Drehstrom, 50 Hz
Zuführgeschwindigkeit: 11-23 m/min., I = 30:1
243-277/420-480 V, Drehstrom, 60 Hz
Zuführgeschwindigkeit: 13-27 m/min., I = 30:1
Sackzuführeinrichtung
220-240/380-415 V, Drehstrom, 50 Hz
Zuführgeschwindigkeit: 9-16 m/min., I = 38:1
243-277/420-480 V, Drehstrom, 60 Hz
Zuführgeschwindigkeit: 10-19 m/min., I = 38:1
Sackzuführeinrichtung
220/440 V, Drehstrom, 60Hz
Zuführgeschwindigkeit: 13-27 m/min., I = 30:1
Sackzuführeinrichtung
220/440 V, Drehstrom, 60 Hz
Zuführgeschwindigkeit: 10-19 m/min., I = 38:1
Bundbolzen
Zahnrad
Gewindestift M6x8
Zwischenzahnrad
Zahnrad
Gewindestift M6x8
Distanzbuchse
Kugellager
Kugellager, Edelstahl
Toleranzring
Zylinderschraube M5x10
Scheibe
Gewindestift M5x5
Buchse mit Flansch
Axial-Rillenkugellager
Stützscheibe
Sicherungsring 11x1
Sicherungsring 28x1,2
Abfallrinne
Haltewinkel
Schraube M6x10
Scheibe
Welle für Messerantrieb
Scheibenfeder
Stellring
Gewindestift M6x8
Druckfeder
Messer
Gewindestift für Untermesser
Stellring
Gewindestift M6x8
Handschutz, rechts
Zylinderschraube M5x10
Scheibe B5,3
Handschutz, links
Zylinderschraube M5x10
Scheibe B5,3
Warnschild Hand
Warnschild
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
2
4
4
4
6
2
2
2
2
2
1
1
1
1
4
4
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
1
24
BAG FEED-IN, TRIMMING AND TAPING DEVICE NOS. G29910, GR29910, GB29910 AND GBR29910
SACKZUFÜHR-, BESCHNEIDE- UND BANDEINFASSEINRICHTUNGEN NR. G29910, GR29910, GB29910
UND GBR29910
BAG FEED-IN AND TRIMMING DEVICE NO. GBR29920
SACKZUFÜHR– UND BESCHNEIDEEINRICHTUNG NR. GBR29920
Ref. No. Part No.
Pos. No. Teil Nr.
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
95054
1021U
A8852BA
A8852BB
95051
96902
A8852BC
99628A
99629
A8852A50
A8852A55
A8852A60
A8852A63
A8852A65
A8852A70
48
49
95620
29927P
Description
Beschreibung
Hex. Head Screw
Sechskantschraube M10x20
Washer
Scheibe 10,5
Bracket
Halter
Adjustable Bracket
Halter, einstellbar
Screw
Zylinderschraube M6x16
Washer
Scheibe B6,4
Folder Bracket
Apparatehalter
Gear Box
Räderkasten
Bushing
Bundbuchse
Paper Tape Folder for 50 mm wide tape Papierband-Einfaßapparat für 50 mm breites
Band
Paper Tape Folder for 55 mm wide
Papierband-Einfaßapparat für 55 mm breites
tape
Band
Paper Tape Folder for 60 mm wide
Papierband-Einfaßapparat für 60 mm breites
tape
Band
Paper Tape Folder for 63 mm wide tape Papierband-Einfaßapparat für 63 mm breites
Band
Paper Tape Folder for 65 mm wide
Papierband-Einfaßapparat für 65 mm breites
tape
Band
Paper Tape Folder for 70 mm wide
Papierband-Einfaßapparat für 70 mm breites
tape
Band
Screw Driver
Schraubendreher SW 3 mm
Blower Device, not shown,
Blasvorrichtung, nicht abgebildet,
see pages 34 and 35
siehe Seiten 34 und 35
Amt. req.
Anzahl
2
2
1
1
6
6
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
A Cemented in the lower key slot.
A In die untere Keilnut eingeklebt.
B Cemented in the upper key slot.
B In die obere Keilnut eingeklebt.
C The smaller inner diameter of thrust ball bearing
in the rear bushing must be up when assembling.
C Der kleinere Innendurchmesser des Axial-Rillenkugellagers
In der hinteren Buchse muß beim Einbau oben sein.
D The bigger inner diameter of thrust ball bearing
in the front bushing must be up when assembling.
D Der größere Innendurchmesser des Axial-Rillenkugellagers
in der vorderen Buchse muß beim Einbau oben sein.
25
26
BAG FEED-IN, TRIMMING AND FOLD OVER DEVICE NOS. GB29915 AND GBR29915
SACKZUFÜHR-, BESCHNEIDE- UND UMLEGEEINRICHTUNGEN NR. GB29915 UND GBR29915
Ref. No. Part No.
Pos. No. Teil Nr.
Description
Beschreibung
Amt. req.
Anzahl
NOTE: Parts which are not illustrated and BEACHTEN SIE: Nicht abgebildete und aufgelistete
listed are the same as for bag
devices shown on pages 14 to 19.
1 - 55
GB29915G
GBR29915G
GB29915X1
GBR29915X1
1
2
3
4
5
6
7
8
8A
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32-53
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
99532B
99642
95205
99642D
99642B
95205
99639DB
999-106
999-106R
999-122
95412
54274P
95515
99640BJ
96253
96172
99584AB
95051
96902
99628A
99629
99641BJ
99670KA
95500
99632C
95412
95955
99632DA
95412
95955
999-125WB
999-125WA
93051FB
93051FB1
93051FB2
95115
96207
95255
93051F1A
95117
96207
93051EB2
95412
HA20A
93051FB3B
feed-in Teile sind gleich wie die auf den Seiten 14 bis 19
abgebildeten Sackzuführeinrichtungen.
Bag Feed-in Device
220-240/380-415 V, 3 phase, 50Hz
Speed: 11-23 m/min., I = 30:1
243-277/420-480 V, 3 phase, 60Hz
Speed: 13-27 m/min., I = 30:1
Bag Feed-in Device
220-240/380-415 V, 3 phase, 50Hz
Speed: 9-16 m/min., I = 38:1
243-277/420-480 V, 3 phase, 60Hz
Speed: 10-19 m/min., I = 38:1
Bag Feed-in Device
220/440 V, 3 phase, 60 Hz
Speed: 13-27 m/min., I = 30:1
Bag Feed-in Device
220/440 V, 3 phase, 60 Hz
Speed: 10-19 m/min., I = 38:1
Stud
Gear
Set Screw
Intermediate Gear
Gear
Set Screw
Spacer Sleeve
Ball Bearing
Ball Bearing, stainless steel
Compensating Ring
Screw
Washer
Set Screw
Bushing
Retaining Ring
Retaining Ring
Chip Chute with Washer Plate
Hex. Head Screw
Washer
Gear Box
Bushing
Knifeshaft
Knife
Set Screw
Hand Guard, right
Screw
Washer
Hand Guard, left
Screw
Washer
Warning Sign Hand
Warning Sign
Bag-Top Fold-Over Device
Sword
Bracket
Screw
Locking Ring
Nut
Connection
Screw
Locking Ring
Guide
Screw
Washer
Deviating Spiral
27
Sackzuführeinrichtung
220-240/380-415 V, Drehstrom, 50 Hz
Zuführgeschwindigkeit: 11-23 m/min., I = 30:1
243-277/420-480 V, Drehstrom, 60 Hz
Zuführgeschwindigkeit: 13-27 m/min., I = 30:1
Sackzuführeinrichtung
220-240/380-415 V, Drehstrom, 50 Hz
Zuführgeschwindigkeit: 9-16 m/min., I = 38:1
243-277/420-480 V, Drehstrom, 60 Hz
Zuführgeschwindigkeit: 10-19 m/min., I = 38:1
Sackzuführeinrichtung
220/440 V, Drehstrom, 60 Hz
Zuführgeschwindigkeit: 13-27 m/min., I = 30:1
Sackzuführeinrichtung
220/440 V, Drehstrom, 60 Hz
Zuführgeschwindigkeit: 10-19 m/min., I = 38:1
Bundbolzen
Zahnrad
Gewindestift M6x8
Zwischenzahnrad
Zahnrad
Gewindestift M6x8
Distanzbuchse
Kugellager
Kugellager, Edelstahl
Toleranzring
Zylinderschraube M5x10
Scheibe
Gewindestift M5x5
Buchse mit Flansch
Sicherungsring 12x1
Sicherungsring 28x1,2
Abfallrinne mit Unterlegplatte
Sechskantschraube M6x16
Scheibe B6,4
Räderkasten
Bundbuchse
Welle für Messerantrieb
Messer
Gewindestift
Handschutz, rechts
Zylinderschraube M5x10
Scheibe B5,3
Handschutz, links
Schraube
Scheibe
Warnschild Hand
Warnschild
Sackumfalteinrichtung
Schwert
Winkel
Senkschraube M5x12
Federring 5
Mutter M5
Verbindungslasche
Senkschraube M5x16
Federring 5
Führungsschiene
Zylinderschraube M15x10
Scheibe
Faltwendel
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
2
4
4
4
6
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
1
1
1
1
2
2
3
1
1
1
1
4
10
1
28
BAG FEED-IN, TRIMMING AND FOLD OVER DEVICE NOS. GB29915 AND GBR29915
SACKZUFÜHR-, BESCHNEIDE- UND UMLEGEEINRICHTUNGEN NR. GB29915 UND GBR29915
Ref. No. Part No.
Pos. No. Teil Nr.
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
93051F3A
95412
95403A
93051FB7
93051F6
95412B
93051E4
93051E5
95403
96902
95620
29927P
Description
Beschreibung
Bracket
Screw
Screw
Guide
Guide
Screw
Bracket
Bracket
Screw
Washer
Screw Driver
Blower Device, not shown,
see pages 30 and 31
29
Haltewinkel für Umlenkwedel
Zylinderschraube M5x10
Zylinderschraube M5x16
Führungsschiene
Führung
Zylinderschraube M5x8
Halter
Winkel
Zylinderschraube M6x16
Scheibe B6,4
Schraubendreher SW 3 mm
Blasvorrichtung, nicht abgebildet,
siehe Seiten 30 and 31
Amt. req.
Anzahl
1
2
2
1
1
2
1
1
2
2
1
1
30
PRE-FEELER SWITCH
VORTASTERSCHALTER
Ref. No.
Pos. Nr.
1-20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21*
Part No.
Teil Nr.
Description
Beschreibung
29926A
90233BE
1240008
998-226A-5
998-226A-1
998-226A-2
998-226A-3
998-226A-4
998-228
998-227A-2
998-227A-3
998-226A-4
998-227A-1
998-358C
99590M
95413
HA20B
998-313C
998-480
95156V
96100
998-230
Pre-Feeler Switch Parts Kit
Cable and Plug Assembly
Cable 1,5 m (5 ft.) long
Cable Sleeve
Plug Housing
Contact Insert for Plug
Pin Contact
Sealing plug
Protecting Cap
Contact Insert for Receptacle
Socket Contact
Sealing Plug
Receptacle Housing
Cable Clamp
Bracket for Feeler Switch
Screw
Washer
Cable Screwing
Feeler Switch
Screw
Lockwasher
Nut
Vortasterschalter Teilesatz
Kabel und Stecker komplett
Kabel 1,5 m lang
Tülle
Steckergehäuse
Kontaktträger für Stecker
Stiftkontakt
Blindstopfen
Verschlußkappe
Kontaktträger für Steckdose
Buchsenkontakt
Blindstopfen
Steckdosengehäuse
Kabelschelle
Halter für Grenztaster
Zylinderschraube M6x10
Scheibe
Kabelverschraubung PG11
Grenztaster
Zylinderschraube M4x25
Fächerscheibe A4,3
Mutter PG13,5
Amt. Req.
Anzahl
1
1
1
1
1
1
2
5
1
1
3
4
1
2
1
2
2
1
1
2
2
1
* Gegen zusätzliche Bestellung und Berechnung.
* Extra order and charge item.
31
32
LIGHT BARRIER
LICHTSCHRANKE
Ref. No.
Pos. Nr.
Part No.
Teil Nr.
Description
Beschreibung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
29926EO
998-364RP
95257V
96100
998-364PB
95176Z
95403C
96102
99720LA
99720LB
95146
99720L
998-358C
998-493
998-496D
90234DA
17
18
19
95412
HA20A
99636
Light Barrier Assembly
Repeller
Nut
Lock Washer
Light Barrier with Plug
Screw
Screw
Lock Washer
Holder
Guide Plate
Screw
Holder
Cable Clamp, not shown
Clamp, not shown
Marking Strip, not shown
Socket Assembly for Light Barrier
with plug, not shown
Screw
Washer
Clamp
Lichtschranke komplett
Reflektor
6Kt Mutter M4
Fächerscheibe A4,3
Lichtschranke mit Stecker
Zylinderschraube M4x22
Zylinderschraube M6x12
Fächerscheibe
Halter für Lichtschranke
Führungsblech
Senkschraube M4x16
Halter für Reflektor
Befestigungsschelle, nicht abgeb.
Durchgangsklemme, nicht abgeb.
Bezeichnungsstreifen, nicht abgeb.
Einbaubuchse für Lichtschranke mit
Stecker, nicht abgebildet
Schraube M5x10
Unterlagscheibe
Pratze
33
Amt. Req.
Anzahl
1
1
2
5
1
3
2
2
1
1
2
1
3
1
1
1
4
4
4
The blower device can be mounted
supplementary also on former bag feed-in
devices. For this, two tap holes M6 have to
be drilled on the rear of the gear box of the
bag feed-in device, see sketch.
Die Blasvorrichtung kann auch nachträglich
an ältere Sackzuführeinrichtungen montiert
werden. Dazu müssen auf der Rückseite des
Räderkastens der Sackzuführeinrichtung
zwei Gewindebohrungen M6 angebracht
werden, siehe Skizze.
34
BLOWER DEVICE FOR TRIMMINGS
BLASVORRICHTUNG FÜR SCHNEIDABFÄLLE
Ref. No. Part No.
Pos. Nr. Teil Nr.
1-16
29927P
1
95255
2
95955
3
4
Description
Beschreibung
Blower Device for G29910, GR29910,
GB29910, GBR29910, GB29915,
GBR29915 and GBR29920
Nut
Blasvorrichtung für G29910, GR29910,
GB29910, GBR29910, GB29915,
GBR29915 und GBR29920
Mutter
Amt. Req.
Anzahl
1
2
Washer
Scheibe
2
95951
Washer
Scheibe
2
95057
Hex. Head Screw
Sechskantschraube
2
5
A9893RA-1
Bracket
Halter
1
6
999-255F
Whisker Valve
Federstabventil
1
7
95422
Screw
Schraube
2
8
999-149
Gasket
Dichtring
3
9
999-249B
Hollow Bolt with Throttle Valve
Hohlschraube mit Auslaßdrossel
1
10
999-248
Ring Type Nipple
Ringstutzen
1
11
999-217
Swivel Fitting
Schwenkverschraubung
1
12
95412
Screw
Schraube
1
13
HA20A
Washer
Scheibe
1
14
A9893RA
Blower Tube
Blasrohr
1
15*
1314002
PE-Tube, 0.36 m long
PE-Rohr, 0,36 m lang
1
16*
1314001
PE-Tube, 0.8 m long
PE-Rohr, 0,8 m lang
1
17
999-163A
T-Fitting, not shown
T-Verschraubung, nicht abgebildet
1
18
999-199B
Coupling, not shown
Steckkupplung, nicht abgebildet
1
* Please indicate Part-No., description and required length
when ordering.
35
* Geben Sie beim Bestellen bitte Teil-Nr., Beschreibung
und die benötigte Länge an.
NUMERICAL INDEX OF PARTS
NUMERISCHES TEILEVERZEICHNIS
Part No.
Teil Nr.
18
141
269
21388
95001
95022
95028A
95051
95054
95057
95115
95117
95145
95146
95205
95250
95251
95253
95255
95290
95403
95403
95403
95403
95408
95412
95413
95422
95500
95577
95578
95601
95620
95620
95641
95675
95951
95953
95955
96100
96102
96172
96201
96207
96253
96258
96300
96378
96669
96900
Page
Seite
Part No.
Teil Nr.
19
17
19
19
17
19
29
17, 25, 27
25
35
21, 27
21, 27
15
33
15, 17, 19, 23, 27
17
15, 17, 19
19
21, 27, 35
17, 19
17, 21, 29
17
21
29
15
15, 17, 21, 23, 27, 29, 33, 35
15, 23, 31
35
23, 27
19
19
19
25
29
19
15
15, 35
19
23, 27, 35
15, 31, 33
33
23, 27
15
21, 27
27
23
19
23
19
15
36
96902
97010
97020
99627
99629
99630
99631
99636
99638
99640
99641
99642
99643
99644
1240008
1314001
1314002
1021U
29926A
29926EO
29927P
51240D
51244L
54274P
90233BE
90234DA
93051 E4
93051 E5
93051EB2
93051F1A
93051F3A
93051F6
93051FB
93051FB1
93051FB2
93051FB3
93051FB3B
93051FB7
95154V
95156V
95176Z
95257V
95403A
95403C
95412B
95633B
96163A
97010B
99365BA145
99373D
Page
Seite
19, 21, 25, 27, 29
17
19
15
17, 25, 27
17
15
17, 33
17, 19
17
17
15, 23, 27
17
15
31
35
35
19, 25
19, 31
33
25, 29, 25
19
17, 19
23, 27
31
33
21, 29
21, 29
21, 27
21, 27
21, 29
21, 29
27
21, 27
21, 27
21
27
21, 29
15
31
33
15, 33
21, 29
33
21, 29
19
23
23
19
19
NUMERICAL INDEX OF PARTS
NUMERISCHES TEILEVERZEICHNIS
Part No.
Teil Nr.
99532B
99584AB
99584AC
99589A
99590E
99590M
99619A
99619B
99619C
99619D
99627A
99627B
99628A
99632C
99632DA
99632F
99632EK
99634HB
99634HBK
99634VB
99634VBK
99635F
99635G
99635K
99635KA
99639D
99639DB
99639E
99639G
99639TA
99640A
99640B
99640BJ
99640D
99640J
99641A
99641B
99641BJ
99641J
99641JA
99641JB
99642B
99642D
99644A
99670KA
99670KA
99720L
99720LA
99720LB
997G401
997G405
997X1-401
997X1-405
998-226A-1
998-226A-2
998-226A-3
998-226A-4
Page
Seite
Part No.
Teil Nr.
23, 27
27
23
17
17, 23
31
19
19
19
19
19
19
17, 25, 27
23, 27
23, 27
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
15, 17, 19, 23
27
19
17, 19
19
17
17
27
17
23
17
17
27
23
23
23
23, 27
23, 27
15
23
27
33
33
33
15
15
15
15
31
31
31
31
998-226A-5
998-227A-1
998-227A-2
998-227A-3
998-228
998-230
998-256D
998-257D
998-313C
998-313C
998-313J
998-337AK
998-358C
998-358C
998-364PB
998-364RP
998-480
998-493
998-496D
999-106
999-106E
999-106R
999-106X
999-107
999-109
999-121A
999-121AA
999-121AE
999-121AEA
999-121LK
999-121L
999-121LA
999-122
999-125WA
999-125WB
999-149
999-163A
999-199B
999-21
999-217
999-22
999-248
999-249B
999-255F
999-78B
A8852A50
A8852A55
A8852A60
A8852A63
A8852A65
A8852A70
A8852BA
A8852BB
A8852BC
A9893RA
A9893RA-1
37
Page
Seite
31
31
31
31
31
31
15
15
15
31
15
15
31
33
33
33
31
33
33
17, 19, 23 27
17
17, 23, 27
23
15
15
17
17
17
17
17
17
17
23, 27
17, 23, 27
23, 27
35
35
35
15
35
15
35
35
35
15
25
25
25
25
25
25
25
25
25
35
35
NUMERICAL INDEX OF PARTS
NUMERISCHES TEILEVERZEICHNIS
Part No.
Teil Nr.
G 21233CJ
G29905G
G29905X1,
G29910G,
GB29905G
GB29905X1
GB29910G
GB29910X1
GB29915G
GB29915X1
GBR29905G
GBR29905X1
GBR29910G
GBR29910X1
GBR29915G
GBR29915X1
GBR29920G
GR29905G,
GR29910G,
HA20A
HA20B
V99619B
Page
Seite
Part No.
Teil Nr.
15
15
15
23
15
15
23
23
27
27
15
15
23
23
27
27
23
15
23
17, 21, 27, 33, 35
23, 31
19
38
Page
Seite
UNION SPECIAL GmbH
Raiffeisenstraße 3
D-71696 Möglingen
Germany
MANUFACTURER'S DECLARATION
In accordance with the EC Machinery Directive 98/37/EC, Annex IIB
We herewith declare that the bag feed-in device described as
Part No. 29900
must be incorporated into a sewing unit or sewing system and that it must not be put
into service until the sewing unit or sewing system into which this bag feed-in device is
to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of the EC Machinery Directive.
Applied harmonized standards: in particular:
EN 292-1, EN 292-2, ISO / DIS 10821, EN 60204-31.
HERSTELLERERKLÄRUNG
im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG, Anhang IIB
Hiermit erklären wir, daß die Bauart der Sackzuführeinrichtung
Teil Nr. 29900
zum Einbau in eine Näheinheit oder Nähanlage bestimmt ist und daß ihre
Inbetriebnahme so lange untersagt ist, bis festgestellt wurde, daß die Näheinheit oder
Nähanlage, in die diese Sackzuführeinrichtung eingebaut werden soll, den
Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie entspricht.
Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere:
EN 292-1, EN 292-2, ISO / DIS 10821, EN 60204-31.
UNION SPECIAL GmbH
Arno Briegel
Managing Director / Geschäftsführer
II
WORLDWIDE SALES AND SERVICE
WELTWEITER VERKAUF UND KUNDENDIENST
Union Special maintains sales and service facilities throughout the world. These
offices will aid you in the selection of the right sewing equipment for your
particular operation. Union Special representatives and service technicians are
factory trained and are able to serve your needs promptly and efficiently.
Whatever your location, there is a qualified representative to serve you.
Corporate Office:
European Distribution Center:
Union Special Corporation
One Union Special Plaza
Huntley, IL 60142
Phone: US: 800-344 9698
Phone:
847-669 4200
Fax:
847-669 4355
www.unionspecial.com
e-mail: [email protected]
Union Special GmbH
Raiffeisenstrasse 3
D-71696 Möglingen, Germany
Tel.:
49 (0)7141/247-0
Fax:
49(0)7141/247-100
www.unionspecial.de
e-mail: [email protected]
Union Special unterhält Verkaufs- und Kundendienst-Niederlassungen in der
ganzen Welt. Diese helfen Ihnen in der Auswahl der richtigen Maschine für
Ihren speziellen Bedarf. Union Special Vertreter und Kundendiensttechniker sind
in unseren Werken ausgebildet worden, um Sie schnell und fachmännisch zu
bedienen.

Podobne dokumenty