Generuj PDF tej strony

Komentarze

Transkrypt

Generuj PDF tej strony
Nazwa modułu:
Kulturowe zarządzanie czasem
Rok akademicki:
Wydział:
Kierunek:
2016/2017
Kod: HUX-1-322-s
Punkty ECTS:
2
Humanistyczny
Informatyka Społeczna
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Język wykładowy: Polski
Profil kształcenia:
Specjalność:
-
Forma i tryb studiów:
Ogólnoakademicki (A)
Semestr: 3
Strona www:
Osoba odpowiedzialna:
dr Zamojska-Król Malwina ([email protected])
Osoby prowadzące: dr Zamojska-Król Malwina ([email protected])
Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM
Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi
Powiązania z
EKK
Sposób weryfikacji
efektów kształcenia (forma
zaliczeń)
M_W001
Student ma poszerzoną wiedzę względem terminologii
związanej z zarządzaniem czasem, jak również wiedzę
z zakresu uwarunkowań kulturowych związanych z
podejściem do czasu
UX1P_W05
Kolokwium
M_W002
Student ma pogłębioną wiedzę na temat metod
planowania i organizacji czasu
UX1P_W04
Kolokwium
Student potrafi sprawnie posługiwać się terminologią,
jak również metodami i narzędziami planowania czasu
oraz korzystać z poznanej wiedzy teoretycznej do
praktycznej analizy rzeczywistości społecznej oraz
krytycznego analizowania i rozumienia zjawisk
społecznych.
UX1P_U06
Aktywność na zajęciach
UX1P_K06
Aktywność na zajęciach
Wiedza
Umiejętności
M_U001
Kompetencje społeczne
M_K001
Student potrafi dostrzec i docenić znaczenie kwestii
zarządzania czasem w życiu codziennym oraz potrafi
odnaleźć się w środowisku zróżnicowanym kulturowo
w sposobie podejścia do rozumienia czasu
1/3
Karta modułu - Kulturowe zarządzanie czasem
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Konwersatori
um
Zajęcia
seminaryjne
Zajęcia
praktyczne
Zajęcia
terenowe
Zajęcia
warsztatowe
Student ma poszerzoną
wiedzę względem terminologii
związanej z zarządzaniem
czasem, jak również wiedzę z
zakresu uwarunkowań
kulturowych związanych z
podejściem do czasu
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
M_W002
Student ma pogłębioną
wiedzę na temat metod
planowania i organizacji czasu
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Student potrafi sprawnie
posługiwać się terminologią,
jak również metodami i
narzędziami planowania
czasu oraz korzystać z
poznanej wiedzy teoretycznej
do praktycznej analizy
rzeczywistości społecznej
oraz krytycznego
analizowania i rozumienia
zjawisk społecznych.
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
E-learning
Ćwiczenia
projektowe
M_W001
Inne
Ćwiczenia
laboratoryjne
Forma zajęć
Ćwiczenia
audytoryjne
Student, który zaliczył moduł
zajęć wie/umie/potrafi
Wykład
Kod EKM
Wiedza
Umiejętności
M_U001
Kompetencje społeczne
M_K001
Student potrafi dostrzec i
docenić znaczenie kwestii
zarządzania czasem w życiu
codziennym oraz potrafi
odnaleźć się w środowisku
zróżnicowanym kulturowo w
sposobie podejścia do
rozumienia czasu
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład
Treści programowe:
- Definicje zarządzania czasem
- Planowanie i działanie
- Pożeracze czasu
- Metoda SMART
- Prawo Parkinsona
- Reguła 60/40
- Zasada Pareto (80/20) i jej znaczenie dla pracy
2/3
Karta modułu - Kulturowe zarządzanie czasem
- Analiza ABC
- Matryca Eisenhowera do wyznaczania priorytetów
- Metoda planowania czasu Alpen
- Kulturowe rodzaje postaw mentalnych i ich wpływ na efektywność w zarządzaniu
czasem
- Orientacja krótko i długoterminowa
- Sekwencyjność, a synchroniczność realizacji zadań
- Kultury aktywnie linearne, multiaktywne i reaktywne
Sposób obliczania oceny końcowej
Zaliczenie stanowi wynik:
- test końcowy (60%)
- obecność na zajęciach (20%)
- aktywność na zajęciach (20%)
Wymagania wstępne i dodatkowe
Gotowość do analizy omawianych zagadnień
Zalecana literatura i pomoce naukowe
Literatura obowiązkowa:
Stewart M. Dorothy, Praktyka kierowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
Szapiro Tomasz, Co decyduje o decyzji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
Rogusznik Michał, Zarządzanie czasem pracy menadżera, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010.
Trompenaars Fons, Siedem wymiarów kultury: znaczenie różnic kulturowych w działalności
gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
Literatura uzupełniająca:
Gesteland Richard, Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2000.
Lewis D Richard, When Cultures Collide, Nicholas Brealey International, Boston & London 2006.
Payne Shirley, Jak być dobrym menedżerem. Zestaw wskazówek, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009.
Ward Michael, 50 najważniejszych problemów zarządzania, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu,
Kraków 1997.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu
Nie podano dodatkowych publikacji
Informacje dodatkowe
–
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta
Obciążenie
studenta
Udział w wykładach
28 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem
4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć
18 godz
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
50 godz
Punkty ECTS za moduł
2 ECTS
3/3

Podobne dokumenty