compensa voyage ubezpieczenie turystyczne

Komentarze

Transkrypt

compensa voyage ubezpieczenie turystyczne
Compensa Voyage
Compensa Voyage to kompleksowe ubezpieczenie – zarówno podczas wyjazdów prywatnych,
jak i służbowych. To nowoczesna usługa zapewniająca poczucie bezpieczeństwa niezależnie
od tego, gdzie się znajdujesz
Szeroki zakres w dobrej cenie!
KOSZTY LECZENIA i ASSISTANCE
Ubezpieczenie obejmuje koszty leczenia w związku
z nagłym zachorowaniem albo nieszczęśliwym wypadkiem
Ubezpieczenie pokryje min.:
 leczenie ambulatoryjne i szpitalne
 zakup niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych
 leczenie stomatologiczne, w przypadku ostrych stanów
zapalnych i bólowych
Ubezpieczenie zapewnia bezgotówkowe leczenie zarówno w
państwowych jak i prywatnych placówkach medycznych na terenie
całego świata, bez żadnych udziałów własnych.
Wystarczy kontakt z Centrum Alarmowym Assistance, które szybko
zorganizuje pomoc i pokieruje jak postępować.
UBEZPIECZENIE NNW
Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwego wypadku:
 trwały uszczerbek na zdrowiu oraz śmierć Ubezpieczonego
 zwrot kosztów wypożyczenia lub zakupu środków specjalnych
 zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego
UBEZPIECZENIE BAGAŻU
Jaki bagaż będzie pod ochroną?
PAKIET ASSISTANCE BAZA










całodobowy dyżur Centrum Alarmowego Compensy
informacje przed podróżą zagraniczną
przekazanie informacji osobie bliskiej
transport Ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku
albo nagłego zachorowania do najbliższej placówki medycznej
transport Ubezpieczonego do innego szpitala
transport Ubezpieczonego do Polski albo kraju zamieszkania
Ubezpieczonego
transport zwłok Ubezpieczonego do miejsca pochówku
pomoc przy odtworzeniu dokumentów
przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych
pomoc w przypadku opóźnienia lotu (min. 4 godziny) – zwrot
wydatków na zakup niezbędnych przedmiotów – do 200 euro




Od jakich zdarzeń?






lub PAKIET ASSISTANCE TOP
Usługi świadczone w ramach Assistance BAZA + dodatkowo:
 transport i pobyt osoby wezwanej do Ubezpieczonego
 transport osób towarzyszących w razie śmierci Ubezpieczonego
 opieka nad niepełnoletnimi dziećmi albo osobami
niesamodzielnymi
 wyżywienie i zakwaterowanie za granicą w celu rekonwalescencji
 pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu do







Polski albo kraju zamieszkania Ubezpieczonego
pokrycie kosztów poszukiwań i ratownictwa – do 12.500 EURO
zastępstwo w podróży służbowej
kontynuacja zaplanowanej podróży
kierowca zastępczy
dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych
pomoc prawna, pomoc tłumacza, pomoc finansowa
pokrycie kosztów niewykorzystanego Ski-Pass
przedmioty służące do użytku osobistego
pojedyncze rzeczy przewożone w formie upominku
sprzęt elektroniczny (sprzęt fotograficzny, telefony, laptopy,
tablety, e-booki, kamery, odtwarzacze muzyki)
sprzęt sportowy (narty, deski snowboardowe, deski oraz
ożaglowanie do surfingu oraz windsurfingu, rower, sprzęt do
nurkowania plus osprzęt, ekwipunek oraz odzież i obuwie)
od zdarzeń losowych oraz akcji ratowniczej
wypadku komunikacyjnego
nieszczęśliwego wypadku albo nagłego zachorowania
kradzieży z włamaniem lub rabunku
zaginięcia, jeżeli znajdował się pod opieką zawodowego
przewoźnika
opóźnienia lotu (o co najmniej 4 godziny) - na zakup niezbędnych
przedmiotów do osobistego użytku
W jakich sytuacjach?
Compensa odpowiada za bagaż pod warunkiem, że:




znajdował się pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego
został powierzony zawodowemu przewoźnikowi
był w przechowalni bagażu
znajdował się w zamkniętym pomieszczeniu w miejscu
zakwaterowania lub w zamkniętym bagażniku pojazdu, kabiny
przyczepy samochodowej albo jednostki pływającej
UBEZPIECZENIE OC
Obejmuje szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim
podczas podróży, min.:

podczas jazdy rowerem lub jazdy na nartach

w mieniu hotelowym

wyrządzone przez podopieczne dzieci
www.insus.pl
ZAKRES TERYTORIALNY
Strefa EUROPA - państwa europejskie + kraje basenu Morza Śródziemnego i Wysp Kanaryjskich bez Polski
Strefa Świat - cały Świat bez Polski
ROZSZERZENIA WYMAGAJĄCE DOPŁATY SKŁADKI





amatorskie sporty zimowe lub motorowodne
wyczynowe albo zawodowe uprawianie sportu
sporty ekstremalne
wykonywanie pracy
zaostrzenie chorób przewlekłych
SPORTY EKSTREMALNE
sporty, których uprawianie wiąże się z większym ryzykiem, wymagające działania w warunkach zwiększonego ryzyka i ponadprzeciętnych
zdolności fizycznych i psychicznych, to jest:
 wspinaczka skalna, lodowa, taternictwo, alpinizm, himalaizm, speleologia, buldering, wszelkie odmiany Le Parkour, canyoning,
trekking na wysokości pow. 5.500 m n.p.m.
 kajakarstwo górskie, rafting, hydrospeed, kitesurfing oraz windsurfing, przy wietrze o prędkości powyżej 50 km/h
 wszelkie odmiany nurkowania na głębokość poniżej 15 m oraz freediving
 skoki narciarskie, skialpinizm oraz wszelkie zjazdy na nartach albo snowboardzie poza wyznaczonymi trasami w tym też zjazdy
wyczynowe
 wszelkie odmiany skoków bungee, skoków ze spadochronem
 paralotniarstwo, lotniarstwo, motolotniarstwo, szybownictwo, pilotowanie samolotów albo śmigłowców
 jazda na rowerach, motocyklach oraz quadach po specjalnie przygotowanych trasach bądź w terenie naturalnym obfitującym w
przeszkody
 udział i przygotowanie do udziału w wyścigach albo rajdach pojazdów lądowych, wodnych albo powietrznych
 wyprawy do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi albo przyrodniczymi tj. obszary górskie albo
wyżynne na wysokości powyżej 5.500 m n.p.m., strefa podbiegunowa, Alaska, Syberia, Kamczatka, terytorium północne Kanady,
obszary pustynne w odległości pow. 20 km od najbliższych miast, osad, dróg
 sporty walki oraz sporty obronne
 zorbing
W RAZIE SZKODY
CENTRUM ALARMOWE 22/295-82-01
INFOLINIA COMPENSY 0801-120-000
www.insus.pl

Podobne dokumenty