DOROCZNY ZJAZD STOWARZYSZENIA GLEBOZNAWCZEGO

Komentarze

Transkrypt

DOROCZNY ZJAZD STOWARZYSZENIA GLEBOZNAWCZEGO
R O C Z N IK I G L E B O Z N A W C Z E
T . 25, Z . 2, W A R S Z A W A
1974
DOROCZNY ZJAZD STOW ARZYSZENIA GLEBOZNAWCZEGO
W ĘGIERSKIEGO ZRZESZENIA NAUKI O ROLNICTWIE
Doroczny Zjazd W ęgierskiego Tow arzystw a Gleboznawczego w Szomb ath ely 15-16 czerw ca 1972 r. poświęcony był w całości kom pleksow ym
m elioracjom gleb W ęgier zachodnich. W pierw szym dniu omówiono
w szechstronnie zagadnienia kom pleksow ych m elioracji nadm iernie w ilgot­
nych gleb zachodnich p artii W ęgier. Prócz okolicznościowych przem ów ień
d ra Istvana Szabolcsa — prezydenta W ęgierskiego T ow arzystw a Glebo­
znawczego, d ra Gyorgyego Gonda oraz d ra G abora Soos — w icem inistra
rolnictw a W ęgierskiej Republiki Ludowej, refe ra ty wygłosili:
— prof d r Sandor Bielak — rek to r U niw ersytetu Rolniczego w K eszthely — W yn ik i m elioracji gleb zachodnich W ągier;
prof. dr Pal Stefanovits — przew odniczący Sekcji K atrografii gleb
W.A.N. — Geneza leśnych gleb pseudoglejow ych;
— prof, d r Zoltan Fekete — N iektóre charakterystyczne ty p y glebowe
W ągier zachodnich i ich m elioracja;
— prof, dr József Lorincz — R ozw ój produkcji rolnej a m elioracje
ro ln e;
— prof, d r A ttila Buzdor — A gr o ekonom iczne aspekty m elioracji
kom pleksow ych.
Po wygłoszeniu refe ra tu w yw iązała się dość szeroka i burzliw a dys­
kusja. Dotyczyła ona głównie gleboznawczego prognozow ania potrzeb
m elioracji kom pleksow ych i kierunków rozw iązań technicznych.
W dyskusji przew ażyły głosy, że wszelkie zam ierzenia inw estycyjne
w zakresie m elioracji i urządzeń rolnych pow inny być poprzedzone g ru n ­
tow nym i studiam i gleboznawczymi. Istnieją w tym względzie dość szcze­
gółowe opracow ania norm atyw ne:
— I. Szabolcs — Podręcznik g enetycznej kartografii gleb w dużych
skalach, 1966.
— K. D arab, K. Ferencz — K artografia gleb i kontrola terenów irygow anych, 1969.
Obie te prace obejm ują całość zagadnień zw iązanych z prognozow a­
niem potrzeb m elioracji gleb upraw nych.
298
J. M arcinek
Dzień 16 czerwca poświęcony był konferencji terenow ej. T rasa konfe­
rencji przebiegała z Szom bathely, przez olbrzym ie zm eliorow ane w całości
obiekty: Egyhzasradoc i do B ajansenve. Egyhzasradoc znajduje się w
zlewni rzeki Raby i w większości pokryw ają go średnio zwięzłe gleby
aluw ialne. B ajansenve znajduje się w zlewni rzeki K erka; tw orzą go
płaskie aluw ia nieprzepuszczalne dla wody, mimo że jest on odw adniany
natu raln ie wielom a strum ykam i. Na obu obiektach w ykonano m elio­
racje kom pleksowe. Polegają one na system atycznym zdrenow aniu obiek­
tów o rozstaw ie drenów co 25 m i głębokości 80-120 cm. Poza tym n a
głębokości 70 cm w ykonano drenow anie krecie o rozstaw ie 3 m. Ponadto
wzruszono glebę do głębokości 40 cm za pom ocą specjalnej łapy. D reny
ceram iczne przysypano zsypką z piasku gruboziarnistego.
W ten sposób w ykonane m elioracje szczegółowe zapew niają całko­
wicie ruch wody w glebie, a ponadto cyrkulację pow ietrza glebowego.
Koszt takiego drenow ania wynosi od 7 do 16 tys. Ft/ha. Na podkreślenie
zasługuje w spółpraca m iędzy biurem projektow ym , pracow nikam i nauko­
w o-badaw czym i zainteresow anym i zagadnieniem , w ykonaw cą i inw esto­
rem. Ta w spółpraca trw a cały czas i polega głównie na konsultacjach
i kontroli działania urządzeń m elioracyjnych przez specjalistów . Na zme­
liorow anych obiektach plony wzrosły od 30 do 120%.
Zarówno w obradach, jak rów nież i w konferencji terenow ej uczestni­
czyli goście, a wśród nich: prof, d r Vera Galew a — z In sty tu tu Glebo­
znawczego Bułgarskiej A kadem ii Nauk, dr Kolem an K lobusicky — ze
Słowackiego In sty tu tu G leboznaw stw a i Żyw ienia Roślin, CRSR, d r A. H a­
lim El-D am aly — Soil Dep., A ln-Sham s Univ. Shoubaa, Cairo-Egipt,
prof. d r A. A. Zavaleta z U niversidal A greria La Molina, Depto de Suelos,
Peru, prof, d r Rozanow Kaf. Poczw. Uniw. im. Łomonosowa, Moskwa,
ZSRR.
Jerzy M arcinek

Podobne dokumenty