sławkowski - rafaladamczyk.pl

Komentarze

Transkrypt

sławkowski - rafaladamczyk.pl
kurier
sławkowski
NR 5 (267)
maj 2015
ISSN 1 508-7281
egzemplarz
bezpłatny
Szerokim torem
na finansową bocznicę?
str. 6
PONADTO W NUMERZE:
Slalomem
przez Sławków
– s. 3
Rekordowe
SŁAW-INO
– s. 5
Mistrz Śląska w boksie
mieszka w Sławkowie
– s. 12
KURIER SŁAWKOWSKI | nr 5 (267) maj 2015
2
w numerze:
Młodzież rozdawała flagi
2
Rocznica uchwalenia
Konstytucji Trzeciego Maja
2
Slalomem przez Sławków
3
Modernizacja oczyszczalni
4
Rekordowe marsze na orientację
5
Szerokim torem na finansową
bocznicę?6
Ścieki w studzience na Fabrycznej
7
Warto dać sobie pomóc!
8
Stop przemocy
8
Pierwszy bieg Republiki Sławkowskiej
9
Z prac Burmistrza Miasta
10
Sesja Rady Miejskiej
11
Program ograniczania niskiej emisji
11
Piłka nożna dziewcząt w Sławkowie?
11
Ś W I ĄT E C Z N Y P O C Z ĄT E K M A J A
Młodzież rozdawała flagi
Drugiego dnia maja przypada Dzień
Flagi RP. Uczniowie Zespołu Szkół im.
Jana Pawła II w Sławkowie z tej okazji
30 kwietnia rozdawali rano mieszkańcom miasta biało-czerwone chorągiewki.
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
został ustanowiony ustawą z 20 lutego
2004 roku. Święto nawiązuje do wydarzenia historycznego – wywieszenia
biało-czerwonej flagi przez polskich
żołnierzy w Berlinie 2 maja 1945 roku.
Z okazji Dnia Flagi RP organizowane
są w całym kraju rozmaite wydarzenia
o charakterze patriotycznym. (kk)
Mistrz Śląska w boksie mieszka
w Sławkowie12
Korowód baśniowych postaci
przemaszerował na Rynek
12
Wiosennie i poetycko
13
Dyskusyjny Klub Książki poleca
13
Niedziela z piosenką
14
Pod znakiem harcerskiej lilijki
14
Mój Sławków...
15
Kwietniowe atrakcje w przedszkolu
16
Wielki sukces ucznia SP
17
Dzień Patrona w Zespole Szkół
17
Pożegnanie absolwentów liceum
18
Młodzież w Jaroszowcu
18
Koło Gospodyń w Sławkowie poleca
18
Komunikaty i ogłoszenia
19
Kurier Sławkowski
miesięcznik nr rej. 190/91
REDAKCJA:
Rynek 1, 41-260 Sławków
tel. 32 293 15 52
[email protected]
Redaktor Naczelny: Janusz Mróz
Współpraca: Krzysztof Kozieł, Anna Bednarczyk
SKŁAD I DRUK:
Klucze Poligrafii
Studio Druku i Reklamy
ul. Zawierciańska 4/11, 32-310 Klucze
NAKŁAD: 2 000 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów
i adiustacji tekstów.
Rocznica uchwalenia
Konstytucji Trzeciego Maja
U
roczystym przemarszem z Rynku do kościoła parafialnego rozpoczęły się w Sławkowie obchody
224 rocznicy uchwalenia Konstytucji
Trzeciego Maja.
Po mszy św., odprawionej przez proboszcza parafii Podwyższenia Krzyża
Świętego ks. dr. Wojciecha Kowalskiego, uczestnicy prowadzeni przez orkiestrę dętą OSP przemaszerowali na Rynek. Pod pamiątkowymi tablicami
na budynku Ratusza przedstawiciele
władz miasta, jednostek organizacyjnych, instytucji i organizacji społecznych złożyli kwiaty.
– Mimo tego, że żywot Konstytucji
Trzeciego Maja był krótki, to pamięć
o pierwszej na kontynencie europejskim
i drugiej na świecie spisanej Ustawie
Zasadniczej ogrzewała serca Polaków
w czasach najtrudniejszych i podtrzymywała narodowe dążenia do niepodległości. Dlatego też ta rocznica to dla
nas święto bardzo radosne. I do takiego właśnie, radosnego świętowania
serdecznie wszystkich zachęcam – powiedział do zgromadzonych na Rynku
burmistrz Rafał Adamczyk.
Obchody zakończyły się przedstawieniem, przygotowanym przez uczniów
Szkoły Podstawowej im. J. Baranowskiego. Ostatnim świątecznym akcentem było
spotkanie ze środowiskami kombatanckimi, zorganizowane przez Towarzystwo
Miłośników Sławkowa. (kk)
nr 5 (267) maj 2015 | KURIER SŁAWKOWSKI
3
DZ I U R AW E D R O G I W M I E Ś C I E
Slalomem przez
Sławków
O tym, w jakim stanie są drogi w mieście
wiedzą doskonale i kierowcy, i piesi. Poruszanie się częścią z nich od lat już przypomina prawdziwy slalom, wymaga niemal
akrobatycznych umiejętności i dostarcza
ekstremalnych wrażeń.
– To prawdziwa udręka dla nas i dla
naszych samochodów. Są takie miejsca,
gdzie nie da się ominąć dziury, nie wpadając w następną. Najgorzej jest po zimie – żalą się mieszkańcy. W związku
ze zgłaszanymi przez naszych czytelników interwencjami, przyglądamy się
dokładnie całej sprawie.
Przez Sławków przebiega prawie
54 km dróg gminnych. Wśród nich przeważają te o nawierzchni bitumicznej
(ponad 36 km), dalej tłuczniowe (6,6 km)
i gruntowe (6,3 km). W pierwszej połowie kwietnia, na ich objazd wybrali
się sławkowscy radni i przedstawiciele
służb miejskich. – Objazd potwierdził to,
o czym od dawna się głośno mówi. Stan
dróg w Sławkowie jest katastrofalny.
W mojej ocenie, w tej chwili około 70 –
80 procent z nich nadaje się nie do bieżących napraw, ale do kapitalnego remontu– mówi przewodnicząca rady Marta
Rus – Miasto, ze względu na specyficzne
położenie ma rozbudowaną sieć drogową przy niewielkiej liczbie mieszkańców,
co najlepiej ukazuje skalę problemu. Gdybyśmy chcieli przeprowadzić ich kapitalny remont, musielibyśmy przeznaczyć
na ten cel przynajmniej kilka kolejnych,
całych budżetów miasta! Nie naprawiamy
wszystkich dróg w mieście, ale postaramy
się sukcesywnie je remontować w miarę
możliwości i posiadanych środków finansowych tak, aby nam wszystkim jeździło
się lepiej po sławkowskich drogach – podsumowuje.
Sprawdziliśmy. Zgodnie z przedstawionymi przez urząd informacjami, średnia cena remontu metra kwadratowego
nawierzchni asfaltobetonowej to około
250 zł. To oznacza, że przy odcinku drogi
o szerokości 6 m, wyremontowanie każdego metra bieżącego kosztować może nawet 1,5 tys zł. A to daje 1,5 mln zł za każdy
kilometr! Nieco tańszy jest remont nawierzchni dróg o niższym standardzie.
Tu średnia cena jednego metra kwadratowego wynosi około 120 zł. Wszystkie
te kwoty rosną wielokrotnie, jeśli trzeba
przebudować drogę wraz z siecią wodno
– kanalizacyjną. Sprawa wygląda jeszcze
gorzej, gdy przeanalizuje się sumy, jakie
miasto jest w stanie przeznaczyć rocznie
z własnego budżetu na ten cel. W 2015
roku jest to 494 tys. zł.
Może więc sięgnąć po wsparcie unijne? O taką możliwość pytamy w Urzędzie
Marszałkowskim w Katowicach: W ramach RPO WSL 2014-2020, wsparcie w obszarze Priorytetu VI Transport uzyskają
inwestycje z zakresu budowy, rozbudowy
i przebudowy kluczowej infrastruktury
drogowej regionu. W szczególności będą
to inwestycje poprawiające dostępność
do dróg znajdujących się w sieci TEN-T. Wsparcie skoncentrowane zostanie
na drogach wojewódzkich, które łączą sieci lokalne z drogami krajowymi, ekspresowymi i autostradami. Nie przewiduje się
natomiast wsparcia dróg powiatowych
i gminnych – nie pozostawia złudzeń
Małgorzata Staś, dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego. To zupełnie inaczej,
niż w poprzednim okresie programowania. W ubiegłych latach środki europejskie na drogi utrzymywane przez
lokalne samorządy były na wyciągnięcie
ręki, a gminy i powiaty mogły korzystać w tym zakresie z wielomilionowego wsparcia. Brak szans na pozyskanie
środków unijnych powoduje, że władze
miasta muszą szukać innych możliwości.
Ma w tym pomóc opracowywany właśnie po raz pierwszy, wieloletni program
remontów dróg. – W ciągu najbliższych
miesięcy ukończony będzie kompleksowy
i dokładny plan, porządkujący gospodarkę drogową w mieście. W dokumencie
opisane będą również wszystkie ulice,
ich stan techniczny i szacunkowe koszty
koniecznych do podjęcia prac w zależności od warsztatu technicznego. Nie da się
wszystkiego wykonać równocześnie,
dlatego musimy wyznaczyć priorytety
KURIER SŁAWKOWSKI | nr 5 (267) maj 2015
4
na najbliższe lata, zgodnie z którymi będą
realizowane kolejne inwestycje drogowe.
Intensywnie szukać będziemy też wszystkich możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków, między innymi w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych – informuje burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.
Poza gminnymi, przez Sławków przebiegają też drogi powiatowe. Te ostatnie
(o łącznej długości ponad 17 km) zarządzane są również przez samorząd miasta, na mocy zawartego ze Starostwem
Powiatowym finansowego porozumienia. Chodzi między innymi o ulicę Kolejową. W ubiegłym roku została ona
częściowo wyremontowana. Środki
na ten cel pochodziły w równej części
z budżetów powiatu i miasta. Zgodnie
z poczynionymi wtedy ustaleniami inwestycja miała być na tych samych zasadach dokończona w tym roku. Miasto
Sławków zabezpieczyło więc na ten cel
w swoim budżecie 150 tys. zł. Drugie tyle
miał przeznaczyć powiat. Miał, bo jak
wynika z pisma Powiatowego Zarządu
Dróg w Będzinie z ubiegłego miesiąca, środki te zostały wstrzymane. Czy
w związku z tym realizacja tej inwestycji
w 2015 roku stoi pod znakiem zapytania?
W sprawie interweniował burmistrz
miasta. – Zaplanowany wydatek na ulicę
Kolejową jest jedną z najmniejszych pozycji w dziedzinie powiatowej infrastruktury drogowej na 2015 rok, a nie wszystkie
powiatowe inwestycje w tej branży zostały wstrzymane – czytamy w piśmie
z 16 kwietnia, skierowanym przez burmistrza Sławkowa do starosty będzińskiego i przekazanym do wiadomości
obu sławkowskim radnym powiatowym.
Na stan dróg w mieście bez wątpienia
wpływ ma również duże natężenie ruchu
samochodów ciężarowych. W związku
z interwencjami mieszkańców, w kilku
punktach Sławkowa pojawiły się ostat-
nio patrole Inspekcji Transportu Drogowego. Funkcjonariusze ITD sprawdzali,
czy samochody ciężarowe poruszają się
po ulicach miasta zgodnie z przepisami.
Towarzyszyli im funkcjonariusze Straży
Miejskiej. Z kolei 8 kwietnia burmistrz
Sławkowa, wspólnie z prezydentem Sosnowca i reprezentantami Urzędu Marszałkowskiego spotkał się w Katowicach
z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad. Rozmowy
dotyczyły planowanej budowy łącznika
pomiędzy drogą łączącą S1 w Sosnowcu
z DK 94 w Sławkowie i Euroterminalem.
Ta ogromnie ważna inwestycja dla miasta znalazła się na liście przedsięwzięć
strategicznych w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego. Jeśli udałoby się ją zrealizować w najbliższych latach, byłby to wielki impuls
rozwojowy dla miasta i jednoczesne
odciążenie centrum od ruchu TIR-ów.
Krzysztof Kozieł
I N W E S T YC JA N A R E SZC I E U KO Ń C Z O N A
MZWiK: modernizacja oczyszczalni ścieków
Czyściej, taniej i bardziej ekologicznie – tak od teraz wyglądać będzie proces utylizacji
ścieków w Sławkowie. To efekt uruchomienia na terenie oczyszczalni przy ul. Browarnej
specjalnej linii, na którą składa się sito – piaskownik, prasa filtracyjna i zbiornik retencyjny
o pojemności 90 metrów sześciennych.
Na czym polega przewaga nowego systemu nad dotychczasowym sposobem oczyszczania? Cała tajemnica tkwi w technologii. Od teraz, dzięki nowoczesnym urządzeniom, oczyszczanie
z piasku i niewielkich nieczystości stałych odbywać się będzie
już na etapie wstępnym, czyli zanim ścieki trafią do tzw. biobloków. To nie tylko duża oszczędność czasu. Dzięki inwestycji
zdecydowanie zmniejszy się także intensywność, towarzyszącego procesom technologicznym, uciążliwego zapachu.
Wartość samych tylko urządzeń to ponad 550 tys. zł. Ich zakup
stał się możliwy dzięki preferencyjnej pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przyznanej miastu jeszcze w 2014 roku. Dlaczego więc całość rusza
dopiero teraz? Wszystko przez niedotrzymanie przez Miejski
Zakład Wodociągów i Kanalizacji terminu realizacji inwestycji, określonego na koniec listopada ubiegłego roku. Sławków
stracił przez to możliwość częściowego umorzenia zaciągniętej
pożyczki. Tylko dzięki szybkiej reakcji nowych władz miasta,
WFOŚiGW przychylił się do przedłużenia terminu realizacji
całej inwestycji. Kosztem dodatkowych 100 tys. zł, pochodzących
z miejskiej kasy, w ostatnich miesiącach na terenie oczyszczalni wybudowano infrastrukturę, bez której w ogóle nie byłoby
możliwe uruchomienie zakupionych wcześniej urządzeń. Chodzi
między innymi o pomieszczenie dla prasy filtracyjnej.
W czwartek 30 kwietnia dokonano oficjalnego odbioru inwestycji.
(red)
nr 5 (267) maj 2015 | KURIER SŁAWKOWSKI
5
P O B I E G L I P O R A Z P I ĄT Y
Rekordowe marsze na orientację
Ponad osiemdziesięciu uczestników
wzięło udział w piątej edycji Marszów
na Orientację, rozegranych w sobotę
9 maja w Sławkowie. Tym razem swoje
umiejętności na specjalnie przygotowanych trasach mogli sprawdzić również
zagłębiowscy harcerze.
W Sławkowskich Marszach na Orientację i I Zagłębiowskim HARC – INO wzięli
udział reprezentanci wszystkich pokoleń. Zawody na czas po leśnych ścieżkach
z mapą i kompasem w poszukiwaniu
punktów kontrolnych były tym razem
mocno urozmaicone. Dla uczestników
przygotowano bowiem aż sześć tras, różniących się znacznie stopniem trudności.
Na dwóch z nich rywalizowali zagłębiowscy harcerze. Ci nieco bardziej doświadczeni mieli szczególnie trudne zadanie.
Na ich mapie nie był bowiem widoczny
cały teren trasy. Część obszaru pokrywały białe plamy, po których poruszanie się
wymagało doskonałego posługiwania się
kompasem.
– Ogromnie się cieszę, że miejscem startu i mety marszów na orientację jest teren
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.
To wspaniała forma promowania aktyw-
ności i rekreacji. Tegoroczne zawody zgromadziły bardzo wielu amatorów takiej
formy spędzania wolnego czasu – mówi
Grażyna Proszczek, dyrektor schroniska.
Tegorocznym Marszom na Orientację
towarzyszył Piknik Europejski, zorganizowany przez Stowarzyszenie Porozumienie Pokoleń. W trakcie imprezy można było zobaczyć między innymi pokaz
umiejętności nowofundlandów.
– Zorganizowana przez nasze stowarzyszenie impreza towarzysząca tegorocznym
marszom na orientację była ostatnim działaniem, podsumowującym projekt „Be democracy”. Miała ona charakter happeningu, w czasie którego młodzież z Zespołu
Szkół w Sławkowie przedstawiła prezentację podsumowującą działania. Były warsztaty edukacyjne i konkurs plastyczny.
Można było też otrzymać materiały promocyjne o Unii Europejskiej. Na najmłodszych
czekała zjeżdżalnia i trampolina – mówi
Ewa Tarnowska ze stowarzyszenia. Organizatorem marszów był Urząd Miasta
Sławkowa we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Rozwoju
Miasta Sławków i 8. DDH „Złota Ósemka”.
Krzysztof Kozieł
Zwycięzcy V Sławkowskich Marszów
na Orientację SŁAW-INO 2015:
Kategoria Dorośli:
1. miejsce – Z
uzanna Świtoń, Hanna Pawełek;
2. miejsce – M
ateusz Andrusiewicz, Jakub
Łukasik, Marcin Szczur;
2. miejsce – K
arolina Doskocz, Weronika
Matura, Julia Nowakowska;
3. miejsce – A
leksandra Komar, Małgorzata
Nowak.
Kategoria Seniorzy:
1. miejsce – Izabela Nowak;
2. miejsce – Tomasz Czowalla;
3. miejsce – Małgorzata Jastrzębska.
Kategoria Młodzież:
1. miejsce – Bartosz Bodynek.
Kategoria Rodzinna:
1. miejsce – B
ernadeta Wiekiera, Łukasz
Wiekiera, Joanna Wiekiera,
Dawid Wiekiera;
2. miejsce – M
agdalena Majewska, Marzena
Majewska, Norbert Krupowies,
Franciszek Markiewicz;
3. miejsce – S
eweryn Kowalski, Małgorzata
Kowalska, Łucja Kowalska.
Zwycięzcy I Zagłębiowskiego
HARC-INO 2015:
Kategoria – Harcerze:
1. miejsce – J eremi Kowalski, Paweł Kaznodziej, Mikołaj Koza – 8. DDH
„Złota Ósemka”;
2. miejsce – Julia Wojciechowska, Weronika
Załuska, Paulina Hamera –
119 ZDH, 13 ZDH;
3. miejsce – P
aulina Piotrowska, Lena Stachera, Katarzyna Stachera –
119 ZDH, 13 ZDH.
Kategoria – Starsi Harcerze:
1. miejsce – N
atalia Chojnowska, Milena
Chojnowska;
2. miejsce – N
orbert Godecki, Maciej Lorek;
3. miejsce – Julia Kondel, Aleksandra
Malinka.
KURIER SŁAWKOWSKI | nr 5 (267) maj 2015
6
I N T E R P R E TAC JA WA R TA M I L I O N Y
Szerokim torem
na finansową bocznicę?
Interwencja Burmistrza Sławkowa w Ministerstwie Finansów i u zagłębiowskich parlamentarzystów – to efekt nowej linii orzecznictwa związanej ze zwolnieniem z podatku gruntów
i budowli tworzących infrastrukturę kolejową szerokiego toru. Coraz częściej przyjmowana
przez sądy nowa interpretacja przepisów może zwolnić z opodatkowania również te firmy,
które do tej pory nie mogły korzystać z takich, preferencyjnych zasad podatkowych. To
natomiast może spowodować utratę przez miasto kilku milionów złotych.
W najbliższych latach miasto Sławków
posiada do dyspozycji środki własne
od 1,5 do 2 mln zł rocznie, które można
przeznaczyć na inwestycje przy założeniu niezaciągania nowych, dodatkowych
kredytów. Dokładnie tyle więc można przeznaczyć na modernizację dróg
i chodników, sieci wodociągowej, budowę
kanalizacji sanitarnej czy infrastruktury
edukacyjnej i rekreacyjnej.
– Kwota ma wymiar obiektywny i wynika z wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2015-2026, która opiera się na analizie szacowanych dochodów i wydatków,
z uwzględnieniem obecnego zadłużenia
miasta. Środki te, uzupełnione o planowane do pozyskania środki zewnętrzne,
pozwoliłyby na realizację skromnego jak
na oczekiwania, ale urozmaiconego programu inwestycyjnego – wyjaśnia Paweł
Kuc, skarbnik miasta.
Niestety nad finansami Sławkowa nadal wiszą ciemne chmury.
Źródło problemów sięga 2006 roku.
Wtedy to parlament zmienił ustawę
o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie zwolnień podatkowych infrastruktury kolejowej i doprecyzowania
pojęcia „publicznego transportu kolejowego” w oparciu o ustawę o transporcie
kolejowym. Dodatkowo wprowadzono
wtedy odrębne zwolnienia dla linii kolejowej o szerokości torów większej niż
1435 mm, czyli również sławkowskiego
szerokiego toru. Jednak czas i praktyka
stosowania ustawy pokazały, iż nowe jej
zapisy były wysoce niedokładne. Skutek?
Sprzeczne wyroki w takich samych sprawach. Może to spowodować, że Sławków
utraci część swoich dochodów.
Koniecznie trzeba tu wspomnieć,
że jeszcze kilka lat temu obowiązywało orzecznictwo korzystne z punktu
widzenia finansów samorządów, będących w sytuacji takiej, jak Sławków.
W 2014 roku pojawiły się orzeczenia
sądowe poszerzające katalog zwolnień.
Skutkiem tego jest trwające do dziś postępowanie w sprawie określenia wysokości podatku dla jednego z największych podatników. W ocenie Burmistrza
P O D O P I E K Ą Ś W. F L O R I A N A
Świętowali strażacy
U
roczysta msza św. w intencji Ochotniczej Straży Pożarnej była głównym punktem
obchodów Dnia Strażaka, które
zorganizowane zostały w Sławkowie w niedzielę 10 maja.
Tuż po godzinie 9:00 druhny
i druhowie z towarzyszeniem
orkiestry dętej OSP i pocztów
sztandarowych przemaszero-
wali do kościoła parafialnego.
Po mszy, odprawionej przez proboszcza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego ks. dr. Wojciecha Kowalskiego, uczestnicy
uroczystości złożyli kwiaty pod
figurą św. Floriana na Rynku.
Uroczystości zakończyły się
spotkaniem w strażackiej remizie. (kk)
Miasta jako organu podatkowego bezzasadnie wyłączył on z opodatkowania
grunty i budowle na kwotę ok. 1,6 mln
złotych, czyli tyle, ile miasto może samodzielnie przeznaczyć na inwestycje
w ciągu całego roku. Gra toczy się więc
o wysoką stawkę. Ewentualne rozstrzygnięcie na niekorzyść miasta spowoduje, że każdy kolejny budżet uszczupli się
o kwotę ok. 2 mln złotych.
Ale to niestety nie koniec złych wiadomości.
Do Urzędu Miasta wpłynęły ostatnio
decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, przekazujące do ponownego rozpatrzenia decyzje
podatkowe za lata 2008-2012. Również
i w tym przypadku spór podatkowy dotyczy zwolnienia szerokotorowej infrastruktury kolejowej na kilka milionów
złotych.
O rozwoju sytuacji będziemy informować w kolejnych numerach „Kuriera
Sławkowskiego”. (red)
nr 5 (267) maj 2015 | KURIER SŁAWKOWSKI
7
C I ĄG DA L SZ Y S P R AW Y
Ścieki w studzience
na Fabrycznej
W
iadomo już, co znajdowało się
w studzienkach kanalizacyjnych
przy ulicy Fabrycznej i rozlewało się
na łąkę i ścieżkę rowerową. Potwierdziły się obawy, że to nie deszczówka,
tylko ścieki.
Do Urzędu Miasta wpłynęły ostatnio wyniki kontroli Ośrodka Badań
i Ochrony Środowiska z Katowic. Badaniu poddano próbki, pobrane przez
pracowników Miejskiego Zakładu Wo-
dociągów i Kanalizacji na początku
kwietnia. Duża zawartość zawiesin,
fosforu, azotu i wskaźniki analizy
biochemicznej nie pozostawiają wątpliwości. W studzienkach znajdowały
się ścieki, których nigdy nie powinno
tu być.
Co dalej? Działania w tej sprawie prowadzą miejskie wodociągi. W drugiej
połowie kwietnia przeprowadzono inspekcję sieci kanalizacyjnej w ulicy Fa-
brycznej przy użyciu kamery wizyjnej.
Okazało się, że jedno z szamb zostało
podłączone do kanalizacji deszczowej.
O całej sprawie w trybie pilnym poinformowany został Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Katowicach. Nielegalny przepływ ścieków z tego szamba został zlikwidowany. Teraz trwają
analizy, w jaki sposób usunąć powstałe
zanieczyszczenia.
Krzysztof Kozieł
KURIER SŁAWKOWSKI | nr 5 (267) maj 2015
8
S YS T E M OW E WS PA RC I E D L A O F I A R P R Z E M O C Y
Warto dać sobie pomóc!
„N
iebieska karta” – to pojęcie kilkanaście lat temu weszło na stałe do naszego języka. W Sławkowie w 2014
roku wszczęto 61 procedur jej wydania. To wzrost w stosunku do roku poprzedzającego o 45%. Wciąż jednak zbyt
mało osób wie, czym tak naprawdę jest owa karta i w jakich
przypadkach można ubiegać się o jej założenie.
Jak wyjaśniają funkcjonariusze sławkowskiego komisariatu, „Niebieska karta” to instrument pozwalający skuteczniej
przeciwdziałać zjawisku przemocy w rodzinie. Chodzi tu nie
tylko o potwierdzony przypadek fizycznego lub psychicznego
znęcania się, ale już o samo podejrzenie występowania takiego
procederu.
– Procedura wszczynana jest albo wtedy, gdy funkcjonariusz
w trakcie prowadzonych czynności służbowych podejrzewa,
że możemy mieć do czynienia z przemocą w rodzinie, lub na wniosek osoby doświadczającej przemocy lub nawet świadka takiego procederu – wyjaśnia asp. Michał Ziarnik z komisariatu
w Sławkowie.
Co dzieje się później? Kolejnym krokiem jest opracowanie
w ramach karty specjalnego programu pomocy, w który zaangażowani są nie tylko policjanci, ale również reprezentanci
kilku instytucji działających na terenie miasta (MOPS, przedstawiciele komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
służby zdrowia, oświaty). W ciągu siedmiu dni od założenia
karty na miejscu pojawia się dzielnicowy, którego zadaniem
jest zebranie najważniejszych informacji. Później odwiedza on
rodzinę przynajmniej raz w miesiącu. Ofiara przemocy objęta
zostaje systemem wsparcia, otrzymuje ważne informacje, w tym
asp. Mariusz Stojek
o możliwościach uzyskania dalszej pomocy (m.in. psychologicznej), kolejnych możliwych działaniach w sprawie, ma także
zapewnione schronienie w sytuacjach szczególnego zagrożenia.
Przeprowadzane są też działania ze sprawcą przemocy. Chodzi
tu po pierwsze o ostrzeżenie i pokazanie możliwości wyjścia
z sytuacji (np. propozycje terapii). Raz na kwartał zbiera się
specjalny, interdyscyplinarny zespół, który analizuje poszczególne przypadki. W sytuacji, gdy przemoc nie ustaje, sprawa
może być skierowana do prokuratury.
– Zawsze w tego typu przypadkach zwracamy się z apelem,
w szczególności do ofiar przemocy, by porzucić fałszywy wstyd
i zgłaszając nam tego typu sytuację chociażby telefonicznie, po prostu dać sobie pomóc. „Niebieska karta” to bardzo skuteczny instrument rozwiązywania problemów, które często są przed światem
ukrywane w czterech ścianach – mówi asp. sztab. Jarosław Kaczmarczyk, komendant komisariatu w Sławkowie. (red)
KONTAK T DO DZIELNICOW YCH:
tel. 798 032 196
asp. Michał Ziarnik
tel. 798 032 195
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
P R O G R A M WA L KI Z P R Z E M O C Ą
Stop przemocy
Przepis art. 33 Konstytucji wskazuje,
że kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu
rodzinnym, polityczny, społecznym i gospodarczym, zaś zgodnie z art. 72 Konstytucji, Rzeczypospolita Polska zapewnia
ochronę praw dziecka, a każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej
ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzwiskiem i demoralizacją.
Tak też rodziny dotknięte przemocą pozostające w trudnej sytuacji społecznej mają
prawo do korzystania z pomocy w postaci
metod i narzędzi określonych w obowiązującym prawie, jak również do korzystania z programów gminnych, powiatowych. Jednym z takich programów jest
„Powiatowy Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc
w Rodzinie” przygotowany dla osób stosujących przemoc przez grono ekspertów
naszego powiatu na wniosek Komisji Polityki Społecznej. Adresatami programu
są zarówno mężczyzni jak i kobiety z terenu naszego powiatu, osoby stosujące przemoc w rodzinie. Podpisanie kontraktu
z taką osobą będzie gwarantowało udział
w programie, a sankcje karne od uchylania się zostały przewidziane w ustawie
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Efekty na pewno będą, chociaż wiele zależy od podejścia władz samorządowych
do samych sprawców. Szeroko zakrojona
pomoc w naszym mieście w szczególności
pomoc psychologiczna, skierowana do potencjalnych ofiar, skoreluje działania powiatu i gminy (w tym wypadku Zespołu Interdyscyplinarnego) i w znacznym
stopniu wzmocni potencjał oddziaływania na rodzinę pozostającą w kryzysie.
Obecnie pracuję jako przewodnicząca
Zespołu Interdyscyplinarnego w naszym
mieście nad przygotowaniem programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
diagnozując środowisko lokalne i opracowując metody działania. Pełny tekst
omawianych programów jest dostępny
na oficjalnych stronach gminy i powiatu.
Ewa Niewiara
Przewodnicząca Komisji Polityki
Społecznej Powiatu Będzińskiego
nr 5 (267) maj 2015 | KURIER SŁAWKOWSKI
9
S P O R T OW E E M O C J E Z H I S T O R I Ą W T L E
Pierwszy bieg Republiki Sławkowskiej
T
akiego wydarzenia jeszcze nie było!
Już 30 maja na dziesięcio- i trzykilometrowej trasie zmierzą się zawodowcy i amatorzy biegania z całej Polski.
Przedsięwzięcie organizowane przez
TKKF Michałek i Urząd Miasta pod patronatem burmistrza Rafała Adamczyka i Rady Miejskiej w Sławkowie, poza
promocją sportu i aktywnego trybu życia, służy też upamiętnieniu, przypadającej w tym roku 110. rocznicy proklamowania Republiki Sławkowskiej.
O krótkie przypomnienie historii tego
wydarzenia poprosiliśmy dra Zbigniewa
Matuszczyka: Sławków to jedno z nielicznych miast, które w 123-letnim okresie
rozbiorów państwa polskiego zaznało
rządów wszystkich trzech zaborców.
Najdłużej – 99 lat sprawowali władzę nad
sławkowianami Rosjanie. W 1905 r. dążenie narodu polskiego, chcącego odzyskać
niepodległość, splotło się z walką o poprawę warunków socjalnych robotników
i chłopów. Sławków, z racji swojego położenia w najbardziej uprzemysłowionym
regionie Królestwa Polskiego – w Zagłębiu Dąbrowskim nie mógł pozostawać
na uboczu rozgrywających się wydarzeń.
Walki rewolucyjne w Królestwie Polskim
wyzwoliły w mieszkańcach Sławkowa
pragnienie zrzucenia moskiewskiej niewoli. W drugiej dekadzie listopada 1905
r. najświatlejsi sławkowianie postanowili wziąć sprawy we własne ręce. Na ich
czele stanął inż. Władysław Sujkowski,
właściciel kopalni żelaza, który korzystając z chwilowego osłabienia carskiego samowładztwa opracował projekt
uchwały sławkowskiego Zgromadzenia
Gminnego, w którym zawarł postulaty
inż. Władysław Sujkowski
odzyskania podstawowych praw narodowych i wolności obywatelskich. 12 listopada 1905 r. po Mszy Świętej w kościele
parafialnym mieszkańcy Sławkowa zgromadzili się na Rynku przed ratuszem,
gdzie odbyło się ogólne Zgromadzenie
Gminne. Odczytano projekt uchwały,
która następnie została przegłosowana
i przyjęta.
Na jej mocy utworzono tymczasowy
Komitet Obywatelski i zażądano od cara
Mikołaja II wprowadzenia w Królestwie
Polskim polskiej administracji i samorządu z Sejmem Ustawodawczym w Warszawie. W trybie natychmiastowym
wprowadzono język polski jako urzędowy w gminie, sądzie i szkole. Uchwała została podpisana przez 458 osób, co było
swoistym aktem cywilnej odwagi. Mieszkańcy Sławkowa wzięli na siebie ciężar
odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje, jakich mogli się spodziewać
ze strony władz rosyjskich. Rozpoczął się
dwunastodniowy okres polskiej władzy
samorządowej w Sławkowie, nazwany
przez prasę Republiką Sławkowską. Rosjanie z zaniepokojeniem przyglądali się
sytuacji w Sławkowie. Dwukrotnie Straż
Ziemska próbowała przywrócić stary
porządek. Za każdym razem niemal siłą
usuwano rosyjskich urzędników z ratusza. Wreszcie 23 listopada 1905 r. Rosjanom udało się aresztować i przewieźć
do więzienia gubernialnego w Kielcach
przywódcę „buntu” inż. Władysława Sujkowskiego. Aresztowanie inż. Władysława Sujkowskiego oraz brutalne pobicie
mieszkańców Sławkowa zakończyło
funkcjonowanie Republiki Sławkowskiej.
(red)
KURIER SŁAWKOWSKI | nr 5 (267) maj 2015
Rewitalizacja na finiszu
Z prac Burmistrza Miasta
10
Zbliżający się termin zakończenia prac rewitalizacyjnych siłą rzeczy działania samorządu koncentruje wokół stanu ich zaawansowania. Realizacja projektu przyciąga
również uwagę lokalnych i regionalnych mediów. Kwiecień i początek maja upłynęły
pod znakiem zmagania się ze skutkami opóźnień prowadzonych prac w budynku przy
ul. Kościelnej 11. Sprawom postępów prac rewitalizacji poświęcone zostały specjalne
spotkania koordynacyjne. Z jednej strony ich celem było przygotowanie do końcowego odbioru budynków przy Małym Rynku 9 i ul. Młyńskiej 14 oraz boisk i skateparku
przy Szkole Podstawowej. Z drugiej strony miały na celu również zmobilizowanie wykonawcy opóźniających się prac przy ul. Kościelnej, a także firmy, która zajmuje się
wykonaniem na terenie miasta systemu monitoringu wizyjnego.
Mijające tygodnie to również okres przygotowań do nowego roku szkolnego. W trakcie wielu spotkań z dyrektorami Zespołu Szkół, Szkoły Podstawowej i Miejskiego
Przedszkola wypracowaliśmy takie rozwiązania, które zapewnią wszystkim dzieciom
naukę i opiekę w odpowiednich warunkach. Szczególnie dużo uwagi poświęciliśmy
przyszłym pierwszoklasistom. Będą oni mieli zapewnioną naukę na parterze budynku
szkoły, w specjalnie do tego celu przystosowanych salach lekcyjnych, z odpowiadającym potrzebom najmłodszych wyposażeniem.
Kwiecień to także czas, w którym w szkołach i placówkach oświatowych odbywają
się obchody Dnia Ziemi. W tym roku 20 kwietnia miałem przyjemność uczestniczyć
w obchodach tego święta w Zespole Szkół. Akademia dla najmłodszych zorganizowana została również w naszej Szkole Podstawowej. W Miejskim Przedszkolu od dłuższego czasu realizowany jest ekologiczny program edukacyjny, przygotowany przez
nauczycielki tej placówki. Choć o ekologii pamiętać trzeba na co dzień, tego typu wydarzenia są doskonałą okazją, by promować tego typu postawy wśród dzieci i młodzieży.
Ważna informacja dotarła do nas z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, którego Zarząd w ramach zadań związanych
z profilaktyką zdrowotną podjął decyzję o dofinansowaniu śródrocznego wyjazdu
uczniów ze Sławkowa w roku szkolnym 2014/2015. Na swoim posiedzeniu 2 kwietnia
fundusz podjął decyzję o dofinansowaniu zadania w formie dotacji w kwocie 14.150
zł. Miasto dołożyło na ten cel ponad 12 tys. zł. Dzięki temu dofinansowaniu na czternastodniowy wypoczynek do Darłówka mogło wyjechać 67 dzieci.
Kontynuując tematykę szkolną, nie sposób nie wspomnieć o wiosennych egzaminach. Najpierw, 21 kwietnia, testy pisali gimnazjaliści. Nieco później, bo 4 maja do jednego z najważniejszych egzaminów w życiu przystąpili absolwenci szkół średnich,
w tym naszego sławkowskiego liceum. Wszystkim im miałem przyjemność złożyć osobiście życzenia przysłowiowego „połamania piór”.
W połowie maja w Sławkowie zorganizowane zostało spotkanie z mł. insp. Piotrem
Kucią, zastępcą komendanta wojewódzkiego policji. Rozmowy dotyczyły prac budowlanych i instalacyjnych w przygotowywanych dla sławkowskich stróżów prawa pomieszczeniach budynku przy ul. PCK 3.
Trwają prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. To jeden z najważniejszych dokumentów, opisujący sytuację społeczno – gospodarczą Sławkowa i uwarunkowań rozwoju miasta, a także wytyczający
ogólne kierunki jego przestrzennego rozwoju.
W najbliższych tygodniach na mieszkańców miasta czeka całe mnóstwo kulturalnych
i sportowych propozycji, do których przygotowujemy się już od jakiegoś czasu. Bez
wątpienia największą imprezą będą Dni Sławkowa, które zaplanowaliśmy na weekend
20 i 21 czerwca. Warto wspomnieć, że po raz pierwszy będzie im towarzyszył Sławkowski Festiwal Aktywności Artystycznej „SŁAW-ART”. To zupełnie nowa formuła,
która da szansę młodym zespołom z naszego miasta na zaprezentowanie szerokiej
publiczności swojego repertuaru. Wcześniej, 31 maja do wspólnej zabawy zapraszamy
najmłodszych. Amatorzy biegania spotkają się natomiast 30 maja na I Biegu Republiki
Sławkowskiej. Zawodnicy zmierzą się na dwóch trasach. A będzie to tylko jedna ze sportowych atrakcji tego dnia. Jednym z głównych wydarzeń będzie oficjalne otwarcie kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej. Więcej informacji o planowanych imprezach można znaleźć w bieżącym wydaniu naszego czasopisma. Serdecznie zapraszam
wszystkich, niezależnie od wieku, do udziału w miejskich wydarzeniach!
 Rafał Adamczyk
Burmistrz Sławkowa
nr 5 (267) maj 2015 | KURIER SŁAWKOWSKI
11
R OZ M AW I A L I O D R O G AC H
Sesja Rady Miejskiej
O
cena stanu dróg w mieście była jednym z punktów
kwietniowej sesji Rady Miejskiej w Sławkowie.
W trakcie obrad 16 kwietnia radni dokonali również oceny
sytuacji zasobów pomocy społecznej i funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także planów związanych
z renowacją obiektów zabytkowych w mieście. Obszerny materiał opisujący stan dróg znajduje się w bieżącym numerze
„Kuriera Sławkowskiego”. (red)
SZ A N SA N A D O TAC J Ę
P I Ł K A R KI W G Ł U C H O Ł A Z AC H I P SZC Z Y N I E
Obszarowy program
ograniczenia niskiej emisji
Piłka nożna dziewcząt
w Sławkowie?
M
iejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie
informuje, że rusza „Obszarowy Program Obniżenia
Niskiej Emisji na terenie Gminy Sławków – etap III”, którego
realizacja nastąpi w 2015 r.
W ramach programu przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
gmina wykona 21 zadań zmierzających do poprawy stanu ekologicznego naszego otoczenia. Program obejmuje inwestycje nie
rozpoczęte i polega na wymianie starych pieców węglowych
na nowe ekologiczne kotły węglowe lub gazowe, zamontowaniu
kolektorów słonecznych lub dociepleniu budynku.
Wykonanych zostanie:
1.Pięć zadań związanych w wymianą istniejących, niskowydajnych i nieekologicznych kotłów węglowych na ekologiczne, węglowe źródła ciepła. Koszty kwalifikowane 10 000,00zł
w tym:
– pożyczka z WFOŚiGW – 5 940,00zł (59,4%)
– dotacja z gminy – 1 500,00zł (15%)
– wkład własny mieszkańca – 2 560,00zł (25,6%)
2.Pięć zadań związanych z wymianą istniejących, niskowydajnych i nieekologicznych kotłów węglowych na kotły gazowe.
Koszty kwalifikowane 10 000,00zł w tym:
– pożyczka z WFOŚiGW – 5 940,00zł (59,4%)
– dotacja z gminy – 1 500,00zł (15%)
– wkład własny mieszkańca – 2 560,00zł (25,6%)
3.Cztery zadania związane z dociepleniem budynków (termomodernizacja prosta). Koszty kwalifikowane 15000,00zł
w tym:
– pożyczka z WFOŚiGW – 8 100,00zł (54%)
– dotacja z gminy – 2 250,00zł (15%)
– wkład własny mieszkańca – 4 650,00zł (31%)
4.Siedem zadań związanych z montażem instalacji solarnej.
Koszty kwalifikowane 10 000,00zł w tym:
– pożyczka z WFOŚiGW – 5 400,00zł (54%)
– dotacja z gminy – 1 500,00zł (15%)
– wkład własny mieszkańca – 3 100,00zł (31%)
Zapraszamy mieszkańców zainteresowanych wykonaniem
w/w inwestycji do MZBK celem złożenia ankiety określającej
rodzaj i termin wykonania danej inwestycji. Liczy się kolejność
zgłoszeń. Wszelkie informacje dotyczące Programu można uzyskać w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych,
ul. Łosińska 1, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pod numerem telefonu (32) 260-99-69.
źródło: informacja prasowa
P
rogram zajęć z piłki nożnej dla klas IV - VI Szkoły Podstawowej w Sławkowie oraz I - III Gimnazjum ma za zadanie rozwijanie zainteresowań tą dziedziną sportu, w tym
przypadku dziewcząt.
Zadania tego podjął się nauczyciel wychowania fizycznego
Adrian Kot, który poza przekazywaniem wiedzy i umiejętności
niezbędnych do uprawiania tej męskiej wciąż dziedziny sportu, postawił sobie za zadanie również rozwijanie pozytywnych
cech osobowości – zdrowej ambicji, koleżeństwa, wzajemnego
szacunku i hołdowania zasadom fair – play.
Program doskonale wpisuje się w działania z zakresu profilaktyki i jest finansowany z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Czterodniowy, II Wiosenny
Międzynarodowy Turniej w Piłce Nożnej Kobiet o Puchar Szefa
Banderozy został rozegrany w miejscowości Głuchołazy, a czynnie w nim uczestniczyła dziewięcioosobowa grupa dziewcząt
ze Sławkowa. Dziewczyny wraz z opiekunem grupy przywiozły
puchar, pamiątkowe dyplomy i koszulki turniejowe.
Dankowice – Pszczyna to kolejny wyjazd miłośniczek piłki
nożnej, który miał miejsce 26 marca. Finał wojewódzki w piłce
nożnej dziewcząt organizowany przez firmę „Tymbark” był
wspierany przez młodych kibiców – uczestników świetlicy środowiskowej przy ul. Kościelnej 26 prowadzonej przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławkowie i Ośrodek Wspierania
Dziecka i Rodziny w Będzinie (filia w Sławkowie). Uczestnicy
wycieczki zwiedzili zamek w Pszczynie i park. Dziewczętom
i prowadzącemu życzymy dużo sukcesów i zapału w kreowaniu tej dyscypliny sportu.
Ewa Niewiara
Kierownik MOPS w Sławkowie
KURIER SŁAWKOWSKI | nr 5 (267) maj 2015
12
S P O R T OW E S U KC E S Y M AT E U SZ A WO DZ I Ń S KI E G O
Mistrz Śląska w boksie
mieszka w Sławkowie
C
hoć w tym roku kończy dopiero
osiemnaście lat, to sukcesów mógłby pozazdrościć mu niejeden starszy
stażem sportowiec. Mateusz Wodziński
– uczeń Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie – wywalczył niedawno złoty medal
w kategorii juniorów na Mistrzostwach
Śląska w boksie. A to ledwie jeden z wielu tryumfów, które w ostatnich latach
stały się udziałem młodego sportowca
ze Sławkowa.
Fakty mówią same za siebie. W 2011
roku Mateusz Wodziński zostaje Wicemistrzem Polski Młodzików w boksie. Rok
później – Wicemistrzem Śląska. Rok 2013
przynosi kolejne sukcesy – tytuł Mistrza
Śląska i Wicemistrza Polski. Z kolejnych
Mistrzostw Śląska Mateusz wraca z brązowym medalem.
A skąd zainteresowanie tą właśnie
dziedziną sportu? – Ogromne znaczenie
miał w tym wszystkim mój tato, po którym
z całą pewnością odziedziczyłem zainteresowania sportowe. Wszystko zaczęło się
siedem lat temu. Wiele osób pyta mnie,
dlaczego trenuję akurat boks. To z całą
pewnością sport, który dobrze kształtuje
charakter. Nie zgadzam się z tym, że prowokuje on do agresywnych zachowań.
Wręcz przeciwnie. Zawsze wychodziłem
z założenia, że zdecydowanie lepiej walczyć na ringu, niż poza nim – opowiada
z uśmiechem Mateusz.
Życie młodego sportowca podporządkowane jest systematycznym treningom. Zajmują one od trzech do pięciu
popołudni w tygodniu, co jest sporym
obciążeniem, zwłaszcza, że trzeba
je godzić z obowiązkami szkolnymi.
Sukcesy są owocem wielomiesięcznych
wyrzeczeń, co – jak podkreśla Mateusz –
w wyjątkowy sposób kształtuje siłę woli
i charakter. Potwierdza to Anna Skubis,
F L I N S T O N OW I E I I N D I A N I E N A RY N KU
Korowód baśniowych postaci
przemaszerował na Rynek
Zgodnie z tradycją, z okazji przypadającego 8 maja Ogólnopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek,
spod Szkoły Podstawowej im.
J. Baranowskiego na Rynek przemaszerował barwny korowód.
W bajkowe postacie wcielili się
uczniowie i nauczyciele szkoły oraz przedszkolaki z grupy
„Pszczółki”.
wychowawczyni medalisty. – Jest bez
wątpienia typem lidera i doskonałym
przykładem tego, że żelazna dyscyplina
to najlepsza droga do osiągnięcia sukcesu.
Pomimo charakteru sportu, który uprawia, pozostaje osobą wyciszoną i bardzo
spokojną. Co ważne, medale i tytuły, które
wywalczył ani odrobinę go nie zmieniły.
Sam nie lubi chwalić się swoimi sukcesami, jest bardzo skromny i lubiany przez
rówieśników, wśród których cieszy się autorytetem – podsumowuje Anna Skubis.
Sławkowianin na co dzień reprezentuje
barwy Górnika Sosnowiec, przy którym
działa, odnosząca spektakularne sukcesy
sekcja boksu. To właśnie tu młodzi sportowcy mają szansę pod opieką fachowców rozwijać swoje sportowe talenty.
– Boks to sport wymagający szczególnych cech charakteru. Sukcesy Mateusza
to efekt połączenia umiejętności i talentu.
Tu w szczególny sposób trzeba też brać
odpowiedzialność za swoje zachowanie
poza ringiem, stąd to sport nie dla każdego. Zawodnicy, tacy jak Mateusz stają się
liderami dla swoich rówieśników nie dzięki sile, ale dzięki pracowitości i systematyczności. Jak w każdym sporcie, tak i tutaj trzeba być przygotowanym na sukcesy
i na porażki. To naturalne, że nie zawsze
się wygrywa i nie zawsze ta przegrana jest
do końca zasłużona. Ważne, by wyciągać
z tego właściwe wnioski, które służą rozwojowi dalszej kariery – wyjaśnia Karol
Nowakowski, trener Mateusza Wodzińskiego.
Jakie są plany młodego sławkowianina na przyszłość? Z całą pewnością chce
ją związać ze sportem. Póki co zdradził
tylko swoje największe marzenie – jest
nim udział w Igrzyskach Olimpijskich
w Tokio w 2020 roku.
Krzysztof Kozieł
nr 5 (267) maj 2015 | KURIER SŁAWKOWSKI
13
P O E Z JA W M O K- u
Wiosennie
i poetycko
W
czwartek 23 kwietnia w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie spotkali się
uczestnicy jubileuszowej, ogólnopolskiej Wiosny Poetyckiej.
„Sztuka jest wieczną wiosną. Sztuka
jest ciepłym wiatrem, od którego śniegi
topnieją” – pisał Konstanty Ildefons Gałczyński. W Sławkowie zwiastunem nadchodzącej wiosny jest poezja, która napływa tu już na początku marca. W tym
roku do Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego XXX Wiosna Poetycka zgłoszonych zostało blisko siedemdziesiąt
wierszy autorów pochodzących z prawie
czterdziestu miejscowości z całej Polski.
Imprezę honorowym patronatem objął
burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.
Finał konkursu odbył się 23 kwietnia
w Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie. Jurorem konkursu była Janina
Barbara Sokołowska – poetka, eseistka,
redaktorka i autorka bajek dla dzieci.
– Hasło „Wiosna Poetycka” i „Jesień Poetycka” w Sławkowie jest już dobrze znane w środowiskach literackich w Polsce
i nie tylko. Miasto przedstawia się jako
przestrzeń otwarta na przedsięwzięcia
artystyczno-kulturalne, przyjazne artystom, w tym poetom. Juror oceniający
konkursowe wiersze przyjmuje na siebie
odpowiedzialną rolę. Porusza się w różnorodnej tematyce utworów, stara się
iść za tokiem myślenia twórcy, rozpoznać jego „bolączki istnienia”. Podczas
wyboru wierszy istotne dla mnie były
utwory, które rozbudziły moją ciekawość
i aż do ostatniego wersu trzymały w napięciu – podsumowała jurorka.
Zgodnie z decyzją jurora nagrody
otrzymali:
• I miejsce – Adam Bolesław Wierzbicki
(Dłużek) za wiersz „Ogonek po zmiany”,
• II miejsce – Krzysztof Huber (Tarnów)
za wiersz „Kopernika 44”,
• III miejsce (ex aequo): Katarzyna
Kowalewska (Wola Magnuszewska)
za wiersz „Alicja i siostry” oraz Klara
Marzec (Międzygórze) za wiersz „Pogwarki”.
Obszerne uzasadnienie wyboru odnajdziemy w pokonkursowej publikacji, gdzie tradycyjnie już zamieszczone
są nadesłane wiersze. Dodatkową Nagrodę Dyrektora MOK otrzymała członkini Klubu literackiego „Widmo” Łucja
Dróżdż-Zając.
P R O P OZ YC JA N A W E E KE N D OW E P O P O Ł U D N I E
Dyskusyjny Klub Książki poleca!
M
iejska Biblioteka Publiczna
w Sławkowie zaprasza wszystkich miłośników literatury na spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki.
W poniedziałek 27 kwietnia dzielono
się wrażeniami z lektury pasjonującej „Kawiarenki w Kabulu” Deborah
Rodrigueza.
Jest to historia wyjątkowej kawiarni
w sercu Afganistanu oraz ludzi, którzy
się tam poznali – połączeni przez okoliczności, związani tajemnicami, zjednoczeni niezwykłą przyjaźnią.
Główną bohaterką książki jest Sunny, która po serii życiowych niepowodzeń odkryła w końcu miejsce, które
może nazwać domem. Tak się składa,
że znajduje się ono z dala od jej ojczyzny, w strefie ogarniętej wojną. Dumą
i radością kobiety jest kawiarenka,
w której gościnę znajdują emigranci,
misjonarze, handlarze i różni nieprzystosowani członkowie społeczności
afgańskiej. Praca w tym wyjątkowym
miejscu pozwala Sunny zapomnieć
o złamanym sercu. Wiele historii opisanych w książce powstało na kanwie
opowieści kobiet, któr ych autorka
miała okazję wysłuchać, gdy pracowała w Kabulu w salonie fryzjerskim
i w kawiarni.
źródło: MBP Sławków
A ponieważ trzydziestolecie konkursu
to również jubileusz Klubu Literackiego
„Widmo”, sławkowscy literaci otrzymali
pamiątkowe dyplomy i upominki. Nagrodzone wiersze prezentowały uczestniczki sekcji recytatorskiej: Kamila
Cebo, Natalia Lewandowska oraz Kinga
Głowacz.
Po pamiątkowym zdjęciu wszyscy
zasiedli na widowni, by wysłuchać
koncertu zespołu piosenki poetyckiej
Ancora Imparo pod kierunkiem Małgorzaty Kostki w składzie: Alicja Kolesińska, Magdalena Karpiel, Iwona Pilarz,
Martyna Jakubowska, Mateusz Tokarz.
Po oficjalnej części goście przeszli do sali
klubowej na wernisaż malarstwa Anny
Wójcik. Ta młoda artystka rysuje głównie ołówkiem, kredkami, a także akwarelami. Tematyka jej prac to pejzaże
z elementami architektury oraz niezwykłe portrety.
Po wernisażu odbyła się biesiada literacka, czyli wspólne spotkanie miłośników poezji.
źródło: MOK
KURIER SŁAWKOWSKI | nr 5 (267) maj 2015
14
MUZ YC Z N E P O P O Ł U D N I E Z KU LT U R Ą
Niedziela z piosenką
W
ystęp grupy wokalnej Studia Efendi Clue i koncert
zespołu „Po Burzy” umilił mieszkańcom Sławkowa
niedzielne popołudnie 26 kwietnia.
Jako pierwsi przed publicznością zaprezentowali się młodzi
artyści z sekcji wokalnej Studia Efendi Clue w programie „Koncert Pozytywnych Piosenek”. Studio działa w MOK od grudnia
2014 roku. Obecnie na zajęciach sekcji trenuje dwadzieścia
osób, wśród których znajdują się również najmłodsi artyści
od czwartego roku życia. W trakcie koncertu można było zobaczyć efekty tej pracy, na którą składają się ćwiczenia warsztatu
wokalnego, trening dykcji i emisji głosu. Warsztaty odbywają
się w każdy piątek, a ich uczestnicy ćwiczą pod czujnym okiem
Agnieszki Rosy i Anety Dobrej. Warto podkreślić, że dla wielu członków grupy niedzielny występ był scenicznym debiutem. Pozostali mogą się już pochwalić pierwszymi sukcesami.
W marcu tego roku Mikołaj Koza i Mateusz Jasica wzięli udział
w eliminacjach do Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki „Wygraj
Sukces”, w których Mikołaj wywalczył nominację do kolejnego etapu, a Mateusz został nagrodzony wyróżnieniem. Z kolei Laura Grabowska i Zuzia Niedziółka 23 kwietnia zdobyły
wyróżnienie w Regionalnym Konkursie Piosenki „Śpiewajmy, bo warto!”, zorganizowanym przez fundację „Bo warto”
z Warszawy. Oprócz wspomnianych wcześniej uczestników
warsztatów, wystąpili również: Krzysiu Jasica, Karina Podgórska, Natalia Jacak, Karolinka Kolesińska, Lenka Tambor,
Amelia Lorek, Oliwia Wojciechowska, Anastazja Redel, Ewa
Kluczewska, Magdalena Pędras.
Po krótkiej przerwie na deskach sławkowskiej sceny wystąpił
zespół „Po Burzy” w koncercie „Nie mogę zasnąć, kochanie”.
Zespół tworzy sześć osób: Agnieszka Rosa, Aneta Dobra, Seweryn Woźniak, Wojciech Imielski, Krzysztof Pawul i Patryk
Kajda. W swoim repertuarze mają piosenki napisane do tekstów zaprzyjaźnionych z grupą autorów oraz teksty własne. Ich
repertuar to poezja śpiewana, muzyka spokojna i nastrojowa.
źródło: MOK
J U B I L E U SZ KR Ę G U S TA R SZO H A RC E R S KI E G O I N A DA N I E P R O P O R C A Z Ł O T E J Ó S E M C E
Pod znakiem harcerskiej lilijki
W
sobotę 25 kwietnia w Sławkowie zaroiło się od harcerskich mundurów. Okazją do spotkania był jubileusz XXV-lecia istnienia Kręgu Starszoharcerskiego i nadanie 8. DDH
„Złota Ósemka” w Sławkowie imienia Zawiszy Czarnego.
Mszę św. w intencji harcerzy w parafialnym kościele odprawili kapelan Chorągwi Śląskiej ZHP, ks. hm. Piotr Larysz oraz
proboszcz sławkowskiej parafii ks. dr Wojciech Kowalski.
Nieco później, na płycie Rynku poświęcono proporzec 8. DDH
„Złota Ósemka” przekazany harcerzom przez władze Sławkowa. Drużyna otrzymała imię Zawiszy Czarnego. – Mam nadzieję, że ten proporzec będzie was zawsze prowadził na ścieżkach
harcerskiego życia – życzyła młodym druhnom i druhom hm.
Anna Peterko, komendant Chorągwi Śląskiej ZHP.
Uroczystość była jednym z najważniejszych wydarzeń w historii utworzonej we wrześniu 2013 roku drużyny. O popularności „Złotej Ósemki” świadczy fakt, że dziś liczy ona już
45 harcerzy. Uroczystość zakończyło tradycyjne przekazanie
iskierki przyjaźni i spotkanie z przedstawicielami Kręgu Starszoharcerskiego.
Dlaczego to właśnie Zawisza Czarny stał się patronem sławkowskich harcerzy?
– Przede wszystkim dlatego, że to jeden z najbardziej znanych
średniowiecznych rycerzy, symbol uczciwości i honoru. Do niego
właśnie odnosi się drugi z punktów naszego prawa, które każe
na słowie harcerza polegać jak na Zawiszy. To dla nas wielki zaszczyt, ale też i ogromne zobowiązanie. Jestem ogromnie dumny
ze wszystkich druhen i druhów „Złotej Ósemki”, którzy są najlepszym dowodem na to, że harcerskie ścieżki mogą wspaniale
kształtować charakter człowieka – wyjaśnia pwd. Wojciech
Godecki, drużynowy „Złotej Ósemki”.
Krzysztof Kozieł
nr 5 (267) maj 2015 | KURIER SŁAWKOWSKI
15
R O C Z N I COW E WS P OM N I E N I A
Mój Sławków...
H
istoria to nie tylko daty i suche fakty. To także atmosfera lokalnych
wydarzeń i echo dziejów powszechnych. Nikt nie opowiada o nich ciekawiej, niż bezpośredni świadkowie, pamiętający czasy, które większości z nas
znane są dziś wyłącznie z przekazów
historycznych. Rozpoczynamy dziś
cykl rozmów z Janiną Cembrzyńską –
Tarmasową, której opowieści o dawnym Sławkowie, widzianym oczami
dziecka, można słuchać całymi godzinami. W siedemdziesiątą rocznicę zakończenia II wojny światowej przedstawiamy krótką opowieść o atmosferze
tamtego czasu.
W styczniu Niemcy wycofują się ze Sławkowa.
Co robi w tym czasie Janina Cembrzyńska?
Wiosną 1945 roku skończyłam 12 lat.
Zaczęła się szkoła. Budynek na Kościelnej był już do naszej dyspozycji. Tam
zaczynałam szkołę w 1940 roku. Proszę
sobie wyobrazić, że do szkoły uczęszczało
ponad pół tysiąca uczniów! Skąd aż tylu?
Sławków liczył około 8 tys. mieszkańców
wraz z osiedlami, a rodziny były wtedy
z reguły wielodzietne. Zajęcia odbywały
się w kilku budynkach, między innymi
na Wale i w Rynku, w miejscu, gdzie dziś
znajduje się „Żabka”, a także w prywatnych domach przy ul. Biskupiej i Olkuskiej (nazwy obecne). Główny budynek
znajdował się na ul. Kościelnej, tam też
był sklepik z przyborami szkolnymi dla
uczniów, którzy uczyli się też roli sprzedawców i zarządzających.
Czy wam, wtedy przecież dzieciom, udzielała się atmosfera zakończenia działań wojennych?
My myśleliśmy, jak to dzieci, przede
wszystkim o zabawie, a nie o wojnie,
choć straszne jej skutki dotykały i nas.
Nie znaczy to wcale, że nie cieszyliśmy się
z jej zakończenia. Pamiętam, zaraz na początku roku, koncert strażackiej orkiestry
na Rynku. Sąsiad, pan Jan Bednarski, był
wtedy dyrygentem orkiestry. Proszę sobie
wyobrazić, że u mnie, dwunastoletniego
dziecka, dźwięki polskiego hymnu wycisnęły łzy. A więc w głębi duszy były to i dla
nas szczególnie ważne chwile. Podobne
wzruszenie wywołał we mnie widok
mapy Polski w jednej z sal szkolnych.
A pierwsze święta po wojnie?
Wielkanoc zaraz po wojnie była skrom-
na. Trzeba pamiętać jednak, że wtedy ludzie byli bardziej zapobiegliwi. W każdym prawie domu stała w piwnicy beczka
z kiszoną kapustą, były buraki, marchew,
jarzyny, groch, fasola. Na strychu mieliśmy wymurowaną specjalną ścianę,
za którą chowaliśmy w czasie okupacji
przed okupantami zboże. Trzeba pamiętać, że wtedy nie wolno było mleć
zboża na mąkę. Groził za to Oświęcim.
Taki właśnie los spotkał siostrę babci
Cembrzyńskiej Magdalenę Materkową
i bratową Józefę Kubiczkową, mieszkające na Niwie. Liczyły one wtedy ponad
sześćdziesiąt lat. Obie zostały stracone.
Z tego okresu pamiętam też doskonale
wszystkie świąteczne zapachy. Zapach
w masarni przed Wielkanocą, pieczywa
w piekarni na Rynku, pieczonych ziemniaków – to wszystko było jakby inne, intensywniejsze niż dziś. Było skromnie,
ale ludzie mieli zdecydowanie większą
niż dziś wolę dzielenia się z innymi. Było
oczywiście czuwanie, rezurekcja – w nabożeństwach brały udział prawdziwe
tłumy. Ze wspomnianym przeze mnie
wcześniej zbożem wiąże się też bardzo
ciekawa, choć niemalże tragiczna, moja
rodzinna historia. Działo się to właśnie
tuż po wojnie. Wtedy to mój tato postanowił wraz z grupą kolegów wybrać
się na Ziemie Odzyskane, by kupić tam
ziarno. Po ucieczce Niemców okazało
się bowiem, że nie ma czym obsiać pola.
Już było względnie spokojnie i w miarę
bezpiecznie. Pojechali pociągiem, ale
na miejscu skorzystali z okazji podwiezienia przez ciężarówkę. Podróż „na pace”
skończyła się tragicznie. W trakcie jazdy
mój tato wypadł z niej, uderzając głową o krawężnik. Ludzie donieśli nam,
że tato nie żyje. Na miejscu rzeczywiście
stwierdzono zgon. Ciało przetransportowano do kostnicy, znajdującej się wtedy
na terenie Szpitala Wszystkich Świętych
we Wrocławiu. Dopiero tam, po pewnym
czasie zorientowano się, że tato żyje. Było
to i dla niego i dla nas ogromnie traumatyczne przeżycie. Tato na szczęście wrócił
po dłuższym czasie do domu, choć wypadek pozostawił trwałe następstwa.
A jak wyglądały obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja? Czy sławkowianie świętowali inaczej, niż dziś?
Zaraz po wojnie na krótko wróciło
to święto do kalendarza. Wszystko zaczęło się od mszy. Było to wydarzenie
niezwykłe, bo wtedy właśnie odnowiony został Krzyż Wolności. Po upadku
powstania styczniowego postawiono
za cmentarzem krzyż, upamiętniający
jednego z powstańców, ukrywającego
się przez pewien czas na cmentarzu.
To znana w Sławkowie historia. Po zakończeniu I wojny światowej postanowiono
na zwieńczeniu dróg wjazdowych postawić krzyż, wykonany w odlewni żelaza
w Okradzionowie. Niemcy w czasie wojny kazali go zdemontować, ksiądz ukrył
i przechował go na plebanii. Nastał maj
1945 roku. Pierwszego maja nie świętowano wtedy specjalnie, choć jeszcze przed
wojną, jak opowiadał mi mój tato, PPS organizował obchody 1 maja w Sławkowie.
Tak czy inaczej, pierwsze uroczystości
3 maja w 1945 roku miały niezwykły charakter. Mieszkańcy, harcerze, organizacje
społeczne, orkiestra strażacka – wszyscy
czuli tę wyjątkowość. W trakcie mszy poświęcony został ten krzyż. To, co zostało w mojej pamięci, to niekończąca się
procesja młodzieży sławkowskiej, która
niosła ten krzyż na swoich ramionach
z kościoła do miejsca, gdzie znajduje się
on obecnie. Lało wtedy niemiłosiernie.
Było mnóstwo ludzi i bardzo podniosła
uroczystość, której deszcz wcale nie przeszkodził.
A kiedy skończyło się oficjalne świętowanie
3 Maja?
W 1948 roku w brutalny sposób rozprawiono się z harcerstwem. Nastały aresztowania i terror. W 1946 roku mieliśmy
jeszcze uroczyste obchody tego święta.
Warto przypomnieć, że świąteczny był
nie tylko poranek, ale cały dzień. Pamiętam, że jeszcze chyba przed wojną,
zabawy odbywały się w tzw. Jazach nad
Przemszą. Na górze, idącej w kierunku ulicy Jagiellońskiej znajdowało się
to miejsce, do którego ciągnęły tłumy.
Później miejsce zabaw było przenoszone,
a ostatnie zabawy odbywały się w okolicach dzisiejszego MOK-u. Świętowało
się zupełnie inaczej niż dzisiaj, zabawy
trwały aż do północy. Nagle się to wszystko urwało. Wiąże się z tym dość ciekawa
historia. Kiedy wprowadzono po wojnie
obowiązkowe świętowanie 1 maja, ludzie
w dość ciekawy sposób zaczęli demonstrować swoje nastawienie do tej sytuacji.
Zaraz po pochodzie, gremialnie, furmankami wybierano się tego dnia... w pole,
sadzić ziemniaki. Z kolei przypadające
3 maja święto Matki Bożej Królowej Polski
pozostało dla nas świętem, które chcieliśmy wszyscy w dalszym ciągu przeżywać. I tak to właśnie wyglądało aż do lat
osiemdziesiątych.
rozm. kk
KURIER SŁAWKOWSKI | nr 5 (267) maj 2015
16
U P R Z E D SZ KO L A KÓW
Kwietniowe atrakcje w przedszkolu
C
hoć w tym roku aura nie zachęcała
przedszkolaków do zabaw na dworze, a kolorowa i ciepła wiosna zagościła dopiero niedawno, to kwiecień
obfitował w naszej placówce w różne
ciekawe zajęcia i imprezy kulturalne.
Pierwszą atrakcją były warsztaty teatralne z wieloletnią aktorką Teatru
„Bagatela” w Krakowie – Barbarą Zajączkowską. W czwartkowy poranek
9 kwietnia nasza sala „Sowy” zamieniła się na kilka chwil w... teatr, a przedszkolaki miały niepowtarzalną szansę, by wcielić się w rolę prawdziwych
aktorów.
W drugim tygodniu miesiąca przeżywaliśmy wraz z dziećmi emocje związane
z konkursem recytatorskim dla Przedszkolaków. Jedenasta już edycja, zgromadziła niemal pięćdziesięciu uczestników.
Jesteśmy niezmiernie dumni z naszych
przedszkolaków, gdyż prezentowany
przez nich poziom był najwyższej klasy.
Grono pedagogiczne jest również dumne
ze swojej pani dyrektor Grażyny Jasicy,
która przed uczestnikami zaprezentowała swój wiersz „Oczami dziecka – refleksje przed występem”. Mamy nadzieję, że po tak ciepłym przyjęciu i aplauzie
9 i 10 czerwca (tj. wtorek i czwartek),
o godz. 9.30 – 11.00 zapraszamy nowoprzyjęte dzieci do przedszkola na zajęcia adaptacyjne.
Dla rodziców polecamy pozycje książkowe
Karoliny Turek:
„Wkrótce będę przedszkolakiem” – książka wprowadzająca dziecko w świat przedszkola.
„Niekończąca się historia…” – poradnik dla
rodziców, o tym, jak wprowadzić dziecko
w świat przedszkola.
„Bo w przedszkolu jest jak w domu” – piosenki i bajki dla maluszków ułatwiające
adaptację w przedszkolu – płyta CD.
widowni, cała twórczość ujrzy światło
dzienne, a nie będzie ukrywana w szufladzie. Gratulujemy wszystkim uczestnikom, dziękując równocześnie wychowawcom i rodzicom za tak profesjonalne
przygotowanie dzieci.
Kolejny krok w przygotowaniach sławkowskich przedszkolaków do rozpoczęcia edukacji szkolnej to zaproszenie
na przedstawienie teatralne w wykonaniu uczniów klas II i klasy V Szkoły Podstawowej. Tematyka ważna dla każdego
ucznia i każdego przedszkolaka - ZDROWY TRYB ŻYCIA. Wiersze, scenki dramatyczne i wpadające w ucho piosenki
opowiadały o konieczności zachowania
higieny ciała, profilaktyce stomatologicznej, zasadach zdrowej diety i równowadze w sposobach spędzania wolnego
czasu. Uczniowe – jeszcze do niedawna
nasze przedszkolaki (ach, jakże oni wyrośli!!!) pod opieką swoich pań: Marzanny
Ślęzak, Małgorzaty Czarneckiej i Justyny
Szlęzak oraz opiekuna kółka bibliotecznego pani Elżbiety Tomczyk przygotowali
urocze przedstawienie, a po nim do zabawy zostali zaproszeni nasi wychowankowie. Reprezentanci grup Motylki, Sowy,
Pszczółki, Wiewiórki, Zajączki i Kotki
wzięli udział w prawdziwym quizie
wiedzowym. Odpowiadali na niebywale trudne pytania typu „Dlaczego należy
przystępować do szczepień profilaktycznych?” i ... znali na nie odpowiedzi!!! Rozpoznawali „po smaku” soki owocowe i ...
również się nie mylili – choć nieco krzywili przy grejpfrutowym;), bez kontroli
wzroku czyli „po omacku” rozpoznawali
owoce i ... to było bardzo łatwe zadanie:)
Na zakończenie tego przemiłego spotkania przedszkolaki otrzymały od „szkolniaków” prawdziwe szkolne mleko, które
już same niedługo będą piły na przerwach i sfotografowały się z gigantyczną
Krówką MUUwką.
Baśniowa Kapela czyli duet w osobach
Doroty i Adama Szafraniec odwiedziła
Miejskie Przedszkole w Sławkowie ze swą
najnowszą produkcją muzyczną pt. Płatki
Nieziemskiej Róży. Wzruszająca opowieść
o miłości i poświęceniu, okraszona humorem wprost z kaczego podwórka, na długie minuty pochłonęła uwagę naszych
przedszkolaków. To już taki styl Baśniowej, że kiedy aktorzy grają (przypominamy, że bez rekwizytów, pstrokatych
strojów i hałaśliwych okrzyków), dzieci
zastygają w skupieniu, wzruszeniu, gotowe, by całkowicie łączyć się z losami
bohaterów. Nauczeni w minutę refrenów
piosenek stają się częścią przedstawienia.
A potem przedstawienie kończy się. Tak
szybko? Płyta CD ze spektaklem „Płatki
Nieziemskiej Róży” do nabycia w naszym
przedszkolu;) Pod koniec miesiąca dzieci z naszego
przedszkola oglądały teatrzyk „O Plastusiu co zabłądził w borze”, gdzie z wypiekami na twarzy śledziły przygody małego
Plastusia, który w końcu przy pomocy dobrych przyjaciół odnalazł drogę do piórnika Tosi.
Dzień Ziemi zajmuje szczególne miejsce
w kalendarzu uroczystości przedszkolnych. Co roku przedszkolaki przybliżają
nam tematykę związaną z ochroną środowiska i zachowaniami proekologicznymi. W tym roku nasza uroczystość miała nieco inny charakter niż zazwyczaj.
Od marca, we wszystkich grupach przedszkolnych realizujemy projekt „Nauczymy, dzieci po co segregować śmieci”, przy
współpracy z firmą recyklingową „ERMAX”. Podczas uroczystości gościliśmy
przedstawicielki tej firmy, które zaprezentowały krótki pokaz multimedialny
na temat „Instrukcja obsługi butelki PET”.
Podczas uroczystości po programie artystycznym przedszkolaki zaprezentowały
pokaz mody z surowców wtórnych pod
hasłem „EKOMODA”. Wszystkie grupy
przy pomocy rodziców wykonały z różnorodnych surowców, przepiękne stroje,
które są obecnie nietuzinkową ozdobą
kącików ekologicznych. A ponieważ
każdy wie jak ważna i skuteczna jest nauka przez działanie, dzieci zaopatrzone
w gumowe rękawice i worki na śmieci
wyruszyły w teren, by posprzątać wokół
przedszkola. W drugim dniu Święta Ziemi, dzięki ofiarności naszych rodziców,
sadziliśmy krzewy ozdobne i cebulki
kwiatowe na naszym placu przedszkolnym. Akcja sadzenia roślin i drzewek, zapoczątkowana w ubiegłym roku, dobrze
jest postrzegana przez dzieci i rodziców
i dlatego też mamy nadzieję kontynuować
ją w przyszłych latach, aby nasz ogród
cieszył dzieci i dorosłych. Jeszcze raz –
dziękujemy!
Od marca w naszej placówce, raz
w tygodniu, odbywają się bezpłatne
zajęcia dodatkowe dla chętnych dzieci z cyklu „Świat małego odkrywcy”.
nr 5 (267) maj 2015 | KURIER SŁAWKOWSKI
17
W kwietniu były to zabawy badawcze
z powietrzem. Przedstawione zabawy,
doświadczenia, eksperymenty miały na celu uświadomić dzieciom fakt
istnienia powietrza oraz przybliżyć
im jego podstawowe właściwości. Miały
zainteresować i zachęcić do takiej, niecodziennej formy zdobywania wiedzy.
W czasie zajęć przedszkolaki zdobyły
podstawowe informacje o powietrzu.
Dowiedziały się, że powietrze jest nam
niezbędne do życia. Otacza nas, oddychamy nim, ale tak na dobrą sprawę nie
zauważamy go. Czujemy poruszające się
powietrze jako wiatr, który przenosi lekkie rzeczy i zapachy. Zabieramy powietrze pod wodę, robiąc przedtem głęboki
wdech. Widzimy w wodzie pęcherzyki
powietrza, kiedy wypuszczamy je pod
wodą. W maju są to zabawy z magnesami, ponieważ dzieci chcą nie tylko z daleka obserwować środowisko i zjawiska
w nim zachodzące, ale również poznawać
je poprzez samodzielne „eksperymentowanie”.
Anna Cebo
Aneta Adamczyk
M AT E M AT YC Z N Y M I S T R Z Z P O D S TAWÓW KI
Wielki sukces ucznia SP
D
wunastoletni Sławek Adamczyk,
uczeń piątej klasy Szkoły Podstawowej im. J. Baranowskiego wywalczył
dziewiąte miejsce w swojej kategorii
w finale Międzynarodowego Konkursu
Matematycznego „Pangea”. To ogromny sukces. W polskiej edycji konkursu
wzięło udział ogółem 3 tys. szkół i ponad 103 tys. uczniów!
Choć królowa nauk nie ma przed nim
żadnych tajemnic, sam nie widzi w swoich umiejętnościach nic nadzwyczajnego i jak skromnie mówi, wszystko jest
po prostu sprawą... logicznego myślenia.
– Najbardziej lubię arytmetykę. Matematyka zawsze mnie interesowała. Poza
szkołą bardzo lubię oglądać teleturnieje,
szczególnie „Jeden z dziesięciu”. Faktycznie, przed finałem trochę się stresowałem.
Ale nie było tak źle. Musieliśmy rozwiązać trzydzieści zadań. Najtrudniejsze były
te z procentami i pierwiastkami – opowiada o finale konkursu, który rozegrany
został 17 kwietnia w Warszawie. Sławek
zajął w nim dziewiąte miejsce wśród
uczniów piątych klas z całej Polski!
Poza matematyką, jego drugą pasją jest
informatyka. – Sławek ma fenomenalny,
ścisły umysł. Jak się okazało, mimo zaledwie dwunastu lat, potrafi już też pisać
proste programy komputerowe – mówi
Agata Sobczyk, nauczycielka matematyki i informatyki, pod której skrzydłami
młody sławkowianin rozwija swoje talenty – To uczeń, który ma swój, indywidualny sposób myślenia, logicznego wiązania faktów i wyciągania wniosków. Widać
to wyraźnie podczas lekcji i na zajęciach
kółka matematycznego, w których regularnie uczestniczy. To dla nas, nauczycieli
ogromne wyzwanie. Tu trzeba nie tylko
skutecznie zainteresować ucznia przedmiotem, sprawić, by polubił matematykę.
To zaledwie pierwszy krok. Później trzeba
cały czas, w umiejętny sposób, podążać
za jego sposobem myślenia, nie narzucając mu ograniczających go schematów.
To wszystko w połączeniu z systematyczną pracą jest podstawą sukcesu. Myślę,
że przed Sławkiem jest ogromna szansa
na kolejne, spektakularne sukcesy – podsumowuje Agata Sobczyk.
Organizatorem Międzynarodowego
Konkursu Matematycznego „Pangea”
są Międzynarodowe Szkoły Meridian
i Uczelnia Vistula w Warszawie. Rywalizacja odbywa się pod patronatami kuratoriów oświaty w Katowicach,
Kielcach i Gorzowie Wielkopolskim oraz
Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Konkurs przeprowadzany jest w siedemnastu krajach europejskich, m.in.
w Niemczech, Belgii, Włoszech, na Litwie, we Francji i Szwecji.
Krzysztof Kozieł
PA M I Ę TA JĄ O JA N I E PAW L E I I
Dzień Patrona w Zespole Szkół
R
ecytacja twórczości Karola Wojtyły
w wykonaniu Laury Łącz i uczniowska inscenizacja fragmentów dramatu
„Brat naszego Boga” stały się głównymi punktami obchodzonego w Zespole
Szkół w Sławkowie „Dnia Patrona”.
W piątek 17 kwietnia, po raz kolejny
mieszkańcy miasta mieli okazję poznać
twórczość papieża – Polaka, który od 2006
roku jest patronem szkoły.
– Od dwóch lat realizujemy pomysł,
by w okolicach dnia nadania Zespołowi
Szkół imienia Jana Pawła II organizować
dla społeczności szkolnej i dla mieszkańców wydarzenie przybliżające twórczość
Karola Wojtyły. Postać papieża jest bo-
wiem wszystkim doskonale znana, stąd
koncentrujemy się bardziej na pokazaniu
napisanych przez niego utworów – mówi
Danuta Janik, dyrektor Zespołu Szkół.
W tym roku zaproszenie do udziału
w „Dniu Patrona” przyjęła aktorka Laura
Łącz, która podzieliła się również z publicznością swoimi refleksjami, związanymi ze spotkaniami z Janem Pawłem
II. W spotkaniu wziął udział m.in. poseł
Waldemar Andzel.
„Brat naszego Boga”, którego fragmenty można było obejrzeć w interpretacji
uczniów szkoły, to dramat napisany przez
Karola Wojtyłę w drugiej połowie lat
czterdziestych ubiegłego wieku. Opowia-
da on o losach franciszkanina, powstańca
i malarza, św. brata Alberta Chmielowskiego (1846-1916), znanego ze swojego zaangażowania w pomoc ubogim i bezdomnym. Od momentu ustanowienia w 1992
roku jest on jednym z dwóch patronów
diecezji sosnowieckiej (obok św. Rafała
Kalinowskiego).
(kk)
KURIER SŁAWKOWSKI | nr 5 (267) maj 2015
18
KO L E J N I U C Z N I OW E O P U Ś C I L I SZ KO L N E MU RY
KO L E J N E M I Ę DZ Y N A R O D OW E S P O T K A N I E
Pożegnanie absolwentów
liceum
Młodzież w Jaroszowcu
W
piątek 24 kwietnia uczniowie ostatniej klasy liceum w Zespole
Szkół w Sławkowie zakończyli rok szkolny.
Nie zabrakło chwil wzruszeń i słów podziękowań dla nauczycieli i rodziców. Każdy z absolwentów otrzymał z rąk burmistrza miasta Rafała
Adamczyka pamiątkowe, książkowe upominki. Wszystko zakończyło się
pożegnalnym występem młodszych kolegów i koleżanek absolwentów.
Moment opuszczenia szkolnych murów to szczególna chwila nie tylko
dla uczniów, ale również dla grona pedagogicznego. – To była wspaniała
klasa, bardzo silnie emocjonalnie ze sobą związana. Takie pożegnanie
jest trudne i dla nas, wychowawców, bo zamyka się w ten sposób pewien
ważny etap również i w naszym życiu. W końcu traktujemy ich trochę tak,
jak swoje własne dzieci. Mam nadzieję, że zapamiętają naszą szkołę jako
wyjątkowe miejsce, w którym młody człowiek zawsze może liczyć na pomoc
nauczycieli i dyrekcji. Życzę im wszystkim świetnych wyników na egzaminach, spełnienia w życiu osobistym i zawodowym, tego, żeby pozostali
takimi wspaniałymi ludźmi, jakich miałam przyjemność poznać. Liczę
na to, że nie zapomną o swojej szkole i będą nas odwiedzać, gdziekolwiek
nie zaprowadziłyby ich ścieżki dalszego życia – mówi Katarzyna Nowak,
wychowawca klasy III.
(kk)
S
towarzyszenie-Porozumienie Pokoleń w ramach projektu „Be Democracy” (program
Erasmus+) realizowało przez tydzień w Jaroszowcu (gmina Klucze) kolejne, czwarte już
działania.
W Ośrodku Rekreacyjnym Leśny Zakątek
12 kwietnia rozpoczęło się międzynarodowe spotkanie młodzieżowe. Uczestniczyła w nim 36-osobowa grupa młodzieży z Polski z Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II ze Sławkowa wraz z opiekunami
z Puglii we Włoszech. Trwający dziesięć miesięcy
projekt ma na celu wspieranie dialogu pomiędzy
młodymi ludźmi a decydentami. W czasie sześciodniowych warsztatów wypracowano właściwe
i efektywne formy komunikacji pomiędzy partnerami – młodzieżą i decydentami. W czasie warsztatów na temat aktywnego udziału w wyborach „Twój
głos się liczy” uczestnicy zastanowiali się, w jaki
sposób przekonać i zachęcić obywateli do udziału
w wyborach, w jaki sposób promować aktywność
obywatelską. Dyskutowali również na temat aktywności młodzieżowej w Polsce i we Włoszech
oraz jej znaczeniu na arenie europejskiej. Międzynarodowe seminarium skłoniło uczestników
do większej odwagi i chęci do wykorzystania swoich umiejętności językowych. Uczestnicy projektu odwiedzili Sejmik Województwa Śląskiego w Katowicach. Spotkali się z Grzegorzem Wolnikiem, przewodniczącym sejmiku oraz
Sławomirem Brodzińskim – dyrektorem kancelarii
sejmiku. Zwiedzili Muzeum i Izbę Pamięci Kopalni
Wujek – miejsce walk o demokrację w Polsce. W Muzeum wzięli udział w lekcji historii, upamiętniajacej wydarzenia z 1981 roku. Odwiedzili również
jedno z najstarszych miast w Polsce – Kraków. Zwiedzali Wawel, Stary Rynek i bulwary nadwiślańskie.
Ewa Tarnowska
Pierogi z kapustą i mięsem
Składniki ciasta:
1 kg mąki pszennej,
1 kostka masła,
0,5 litra mleka.
Masło roztopić, dolać mleko. Wlać do mąki
i wyrobić ciasto. Rozwałkować i wyciąć krążki.
Farsz:
0,5 kg kiszonej kapusty,
0,3-0,4 kg gotowanego mięsa (może być
na przykład rosołowe),
2 jajka,
pokrojona i zeszklona cebula (w ilości według
uznania),
sól, pieprz, wegeta – do smaku.
Koło
Gospodyń
w Sławkowie
poleca
Ugotowaną kapustę zmielić z mięsem,
przyprawić, dobrze wymieszać i nakładając
na wycięte krążki, uformować pierogi. Mocno zlepić brzegi. Wrzucać na gorącą, osoloną
wodę, po wypłynięciu gotować około trzech
minut. Po ułożeniu na talerzu polać roztopioną słoniną lub boczkiem.
Z podanych składników otrzymujemy ok. 60 pierogów.
Smacznego!
nr 5 (267) maj 2015 | KURIER SŁAWKOWSKI
19
komunikaty i ogłoszenia
Harmonogram wywozu nieczystości segregowanych
od odbiorców indywidualnych z terenu Sławkowa
w czerwcu:
Przypominamy o terminach wywozu odpadów od odbiorców indywidualnych z poszczególnych ulic miasta.
Ulice: Borowa, Borówkowa, Botaniczna, Brzozowa, Burki, Cechowa, Cegielniana, Dymniki, Dębniki, Dębowa Góra, Gajowych, Groniec, Hrubieszowska, Jarzębinowa, Jaworowa, Jałowcowa, Jesionowa, Jodłowa, Kolejowa,
Konarowa, Korzenna, Makowa, Myśliwych, Niwa, Owocowa, Plebiscytowa, Sarnia, Sosnowa, Staszówka, Stawki, Strzemieszycka, Szerokotorowa, Wiejska, Zachodnia, Zagródki, Zajęcza, Świerkowa – z powyższych
ulic tworzywa sztuczne i szkło odbierane będą 2 czerwca, a papier –
3 czerwca.
Ulice: 23 Stycznia, Biskupia, Browarna, Fabryczna, Gołębia, Grodzka, Gwarków Sławkowskich, Hallera, Jagiellońska, Kabania, Komora, Kownackiego,
Kozłowska, Kołdaczka, Krakowska, Krzywda, Kwartowska, Legionów Polskich, Matejki, Michałów, Młyńska, Niwka, Nullo, Obrońców Westerplatte, Okradzionowska, Olkuska, PCK, Piłsudskiego, Podgórska, Podwalna,
Poprzeczna, Radosna, róg Krakowskiej i Wrocławskiej, Siewierska, Sikorskiego, Słowackiego, Walcownia, Wał, Wikle, Wita Stwosza, Wrocławska,
Wrzosowa, Zakościelna, Zawalna, Zbożowa, Św. Jakuba, Świętojańska, Łosińska, Żupnicza – z powyższych ulic tworzywa sztuczne i szkło odbierane będą 16 czerwca, a papier – 3 czerwca.
W związku z organizacją „I Biegu
Republiki Sławkowskiej” w dniu
30.05.2015 r. (sobota) w godz.
16.00-17.30 wystąpią utrudnienia
w komunikacji publicznej oraz ruchu kołowym.
Dla linii autobusowych obsługujących rejon miasta Sławkowa wyznaczone zostały objazdy:
- nr 949 – odjazd z przystanku „Sławków Rynek” o godz.
15:50 do przystanku „Sławków
Urząd
Miasta
(Siewierska)”.
Tu odbędzie się postój wyrównawczy, do włączenia się
w aktualny plan o godzinie 16:36.
Dalej trasa przebiegać będzie bez
zmian.
- nr 49 – Nastąpi skrócenie trasy.
Kurs zakończy trasę na przystanku „Sławków Dworzec PKP”. Tu
odbędzie się postój wyrównawczy, do włączenia się w aktualny
plan kursu o godz. 16.37.
- nr 634 – kurs z ulicy Wrocławskiej ulicami: Piłsudskiego, Olkuską w obu kierunkach, bez
obsługi przystanku „Sławków
Rynek”. W zamian obsługiwany
będzie przystanek tymczasowy
przy ul. Piłsudskiego (rejon skrzyżowania z ul. Okradzionowską),
w miejscu istniejącego przystanku
dla komunikacji pracowniczej.
Utrudnienia
również
dotyczyć będą kursów autobusów
Związku Komunalnego Gmin
w Olkuszu oraz busów: KIK-BUS
oraz KAYATRANS.
Bieg będzie przebiegał następującymi ulicami:
- Młyńska
- Krakowska
- ścieżka rowerowa (nasyp kolejowy)
- Olkuska
- Fabryczna
- Chwaliboskie
- ścieżka rowerowa Księża Droga
- Okradzionowska
- Jana Matejki
- Jazy
- Olkuska
- Legionów Polskich
- Rynek
- Siewierska
- Poprzeczna
- Świętojańska
- Rynek
- Krakowska
- Młyńska
Ruch w godz. 16.00-17.30 na w/w
ulicach będzie zamknięty. Prosimy
o nieparkowanie pojazdów na ulicach.
Organizatorzy proszą o wyrozumiałość i stosowanie się do zaleceń służb porządkowych. Zachęcamy do uczestnictwa w biegu,
kibicowania zawodnikom i życzymy dobrej zabawy.
Informacje i ogłoszenia drobne
Radnemu Rady Miejskiej w Sławkowie Michałowi Malinowskiemu,
Rodzinie i Bliskim śp. Tadeusza Malinowskiego wyrazy najgłębszego
współczucia składają:
Rafał Adamczyk – Burmistrz Sławkowa
Marta Rus – Przewodnicząca Rady
wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Sławkowie
Jadwidze Cembrzyńskiej najszczersze wyrazy współczucia i słowa
otuchy z powodu śmierci Syna Bogusława składają
koleżanki z Koła Gospodyń.
Gdzie można otrzymać bezpłatnie Kurier Sławkowski?
• Sklep OD i DO, ul. Krakowska 50,
• Kiosk Michał Lorek, Rynek 35,
• Przedszkole Miejskie,
• Kiosk FHU GABI, Rynek 26,
• Miejska Biblioteka Publiczna,
• Piekarnia ze Sławkowa, Rynek 4,
• Miejski Ośrodek Kultury,
• Lewiatan na Rynku,
• Sklep Ogólnospożywczy,
• Dział Kultury Dawnej MOK,
ul. Groniec 9,
Rynek 9,
• Sklep OD i DO,
• Biuro Rachunkowe Andi Izydor
ul. Hrubieszowska 56,
Andreczko, ul. Świętojańska 4
• Delikatesy, ul. Owocowa 71,
• Mały Rynek 6,7 (budynek
usługowy),
• Budynek Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego, ul. Niwa,
• Urząd Miasta Rynek 1,
• Sklep Ogólnospożywczy
• Urząd Miasta Łosińska 1,
Krawiec Grażyna,
• Osiedle – Kiosk Urszula Flak
ul. Strzemieszycka 122
– ul. PCK,
Dyżury przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rady odbywają
się w każdy poniedziałek w godzinach 15:00 – 17:00 w budynku Ratusza
– Sala Ślubów.
Dyżury radnych odbywają się w każdy wtorek w godzinach 16:00 18:00 w budynku Ratusza – pokój nr 14.
Najbliższe dyżury:
26 maja – Michał Malinowski, 2 czerwca – Sebastian Janda,
9 czerwca – Marian Jędrusik, 16 czerwca – Katarzyna Przybyła,
23 czerwca – Zbigniew Zych, 30 czerwca – Małgorzata Kostka.
***
Najbliższa planowa sesja Rady Miejskiej w Sławkowie odbędzie się
w czwartek 18 czerwca 2015 roku o godzinie 17:00.Tematami sesji będą:
1. Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta za rok 2014, w tym podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
2.Informacja o funkcjonowaniu placówek kulturalnych w mieście –
Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna – efekty działania, potrzeby i zamierzenia.
3.Funkcjonowanie SPZOZ w Sławkowie. Ocena stanu zdrowotności
mieszkańców i opieki medycznej na terenie miasta.
4.Informacja dotycząca realizacji projektu pn. „Park linearny”.
Szanowni Mieszkańcy Sławkowa, Drodzy Sąsiedzi
Zapraszam na moje dyżury, które pełnię jako Radna Rady Powiatu
Będzińskiego, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w naszym mieście, w drugą
środę każdego miesiąca w godzinach od 15:30 do 17:30. Najbliższy dyżur
odbędzie się 10 czerwca br. Zapraszam do wymiany poglądów, zgłaszania
spraw i problemów dotyczących Sławkowa oraz Powiatu Będzińskiego.
Więcej informacji na temat Rady Powiatu oraz mojej działalności można
znaleźć na www.ewabieronska.pl Zapraszam!
Z wyrazami szacunku
Ewa Bierońska, Radna Rady Powiatu Będzińskiego
Serdecznie zapraszamy osoby prywatne do skorzystania z możliwości bezpłatnego publikowania na łamach naszego czasopisma ogłoszeń drobnych.
Będą one zamieszczane w zależności od ilości dostępnego w danym numerze miejsca. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z redakcją.

Podobne dokumenty

sławkowski - rafaladamczyk.pl

sławkowski - rafaladamczyk.pl poezji w wykonaniu Jacka Filusa. Koncert poprowadził Wojciech Pacula.

Bardziej szczegółowo