Instructions for Use

Komentarze

Transkrypt

Instructions for Use
Betabed
Instrukcja obsługi
505933PL Rev 04 • 12/2015
...with people in mind
OSTRZEŻENIE
Aby uniknąć obrażeń, przed użyciem produktu należy przeczytać niniejszą
Instrukcję użytkowania i towarzyszące jej dokumenty.
Należy obowiązkowo przeczytać niniejszą Instrukcję obsługi
Zasady projektowania i prawo autorskie
® i ™ są znakami towarowymi należącymi do grupy firm ArjoHuntleigh.
© ArjoHuntleigh AB 2015.
Z uwagi na proces ciągłego doskonalenia produktów zastrzegamy sobie prawo do
wprowadzania zmian technicznych bez uprzedzenia.Zabronione jest kopiowanie całości
lub części niniejszej publikacji bez zgody firmy ArjoHuntleigh AB.
Spis treści
Bezpieczeństwo — informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Niniejsza instrukcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przeznaczenie produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Urządzenie Betabed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dane materaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ostrzeżenia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mikropompa Betabed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
1
1
1
2
2
Zastosowania kliniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wskazania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przeciwwskazania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ostrzeżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opieka nad pacjentem w pozycji siedzącej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
4
4
5
Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przygotowanie urządzenia do eksploatacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalacja pompy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zakładanie nakładki na materac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obsługa urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
6
6
7
Regulatory, alarmy i wskaźniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Obsługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Instalacja urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Nadmuchiwanie materaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Regulator ciśnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Zakończenie leczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Szybki spust powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Spuszczanie powietrza z nakładki na materac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Odkażanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Rutynowa konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
System Betabed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nakładka Trancell II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Etykiety z numerem seryjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
13
13
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
(1)
Strona została pozostawiona pusta celowo
(2)
BEZPIECZEŃSTWO — INFORMACJE OGÓLNE
Przed podłączeniem pompy do gniazda zasilania należy uważnie przeczytać wszystkie
informacje dotyczące instalacji zawarte w niniejszej instrukcji.
Zestaw został zaprojektowany zgodnie z normami bezpieczeństwa, w tym:
• EN60601-1:1990/A13:1996 oraz IEC 60601-1:1988/A2:1995.
• UL60601-1, UL2601-1 oraz CAN/CSA C22.2 Nr 601.1-M90.
• EN60601-1:2006, EN60601-1-11:2010 i IEC 60601-1:2005.
• AAMI/ANSI ES60601-1:2006 i CAN/CSA C22.2 nr 60601.1(2008).
Ostrzeżenia
• Odpowiedzialność za bezpieczne korzystanie z produktu przez użytkownika ponosi
opiekun.
• Jeżeli pacjent nie znajduje się pod stałą opieką, barierki zabezpieczające powinny
być stosowane na podstawie oceny klinicznej pacjenta i zgodnie z przepisami
miejscowymi.
• Pomiędzy ramą łóżka, barierkami zabezpieczającymi i materacem nie powinno być
żadnych szczelin, w których mogłaby się zaklinować głowa lub inna część ciała
pacjenta oraz które mogłyby spowodować zaplątanie się pacjenta w przewód
zasilania i zestaw przewodów lub przewody powietrzne podczas schodzenia z
łóżka. Należy nie dopuścić do powstania szczelin na skutek kompresji lub
przemieszczania się materaca. Może to doprowadzić do śmierci lub poważnych
obrażeń ciała.
• Należy upewnić się, że przewód zasilania i zestaw przewodów lub przewody
powietrzne są umieszczone tak, aby nie stwarzały ryzyka potknięcia się, nie
stanowiły innego zagrożenia i nie znajdowały się w pobliżu ruchomych elementów
łóżka lub w innych miejscach, w których mogą się zakleszczyć. Jeżeli na bokach
materaca znajdują się klapki, należy je stosować do zabezpieczenia przewodów
zasilania.
• Nieprawidłowo eksploatowane urządzenie elektryczne może stanowić zagrożenie.
Pompa nie zawiera części przeznaczonych do naprawy przez użytkownika.
Obudowa pompy może być zdejmowana wyłącznie przez autoryzowanych
pracowników technicznych. Nie zezwala się na dokonywanie żadnych modyfikacji
tego urządzenia.
• Gniazdo/wtyczka zasilania muszą być zawsze dostępne. Aby całkowicie odłączyć
pompę od zasilania elektrycznego, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda zasilania.
• Etykieta szybkiego spustu powietrza powinna być zawsze widoczna i dostępna.
• Przed rozpoczęciem czyszczenia lub przeglądu odłączyć pompę od gniazda
zasilania.
• Nie dopuszczać do kontaktu pompy z cieczą i nie zanurzać urządzenia w wodzie.
• Nie używać pompy, jeżeli w pobliżu znajdują się niezabezpieczone ciecze lub gazy
palne.
• Pokrowiec tego produktu przepuszcza wilgoć, jednak nie przepuszcza powietrza,
więc może stwarzać ryzyko uduszenia.
• Worki dostarczane z urządzeniem mogą spowodować uduszenie się; aby uniknąć
tego rodzaju ryzyka, worki należy trzymać z dala od niemowląt i małych dzieci.
• Pompa i materac mogą być używane razem wyłącznie w sposób wskazany przez
ArjoHuntleigh. Jeśli pompa i materac używane są w niewłaściwej kombinacji, nie
można zagwarantować prawidłowego funkcjonowania urządzenia.
(iii)
Środki ostrożności
Dla własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa urządzenia należy zawsze przestrzegać
następujących środków ostrożności:
• Umieszczenie dodatkowych warstw pomiędzy pacjentem a materacem może zmniejszyć
korzyści płynące z użytkowania materaca, więc należy tego unikać lub ograniczyć do
minimum. W ramach pielęgnacji okolic wrażliwych na ucisk zaleca się unikanie noszenia
odzieży, która może powodować powstawanie stref o znacznym ucisku ze względu na
fałdy, szwy itp. Z tej samej przyczyny należy unikać wkładania jakichkolwiek przedmiotów
do kieszeni.
• Nie korzystać z zestawu, w szczególności z materaca, w pobliżu otwartego ognia np.
papierosów itp.
• W razie pożaru wyciek z siedziska lub z materaca może prowadzić do rozprzestrzenienia
się ognia.
• Nie wystawiać zestawu na bezpośrednie działanie światła słonecznego.
• Do czyszczenia zastawu nie używać środków na bazie fenolu.
• Przed użyciem lub odstawieniem do przechowania zestaw należy wyczyścić i osuszyć.
• Pod zestawem lub na nim nie wolno umieszczać ostrych przedmiotów oraz koców
elektrycznych.
• Pompę i materac należy przechowywać w workach ochronnych dołączonych do
zestawu.
• Zwierzęta i dzieci przebywające w pobliżu urządzenia powinny się znajdować pod
nadzorem.
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Niniejszy produkt spełnia wymagania odpowiednich norm EMC. Medyczne urządzenia
elektryczne wymagają szczególnych środków ostrożności w odniesieniu do EMC. Należy je
instalować zgodnie z poniższymi instrukcjami:
• Użycie akcesoriów innych niż określone przez producenta może spowodować wzrost
emisji lub narażenie urządzenia na usterki, co w rezultacie może mieć wpływ na jego
wydajność.
• Niekorzystny wpływ na medyczne urządzenia elektryczne może mieć sprzęt przenośny
i do komunikacji radiowej (np. telefony komórkowe).
• Jeśli konieczne jest korzystanie z tego urządzenia w pobliżu innego sprzętu
elektrycznego, przed użyciem należy sprawdzić jego funkcjonalność.
• Szczegółowe informacje dotyczące EMC można uzyskać u pracowników ArjoHuntleigh.
Ochrona środowiska
Niewłaściwa utylizacja urządzenia i jego części lub elementów elektrycznych może
spowodować wydzielanie substancji niebezpiecznych dla środowiska. Aby zminimalizować to
zagrożenie, należy skontaktować się z firmą ArjoHuntleigh w celu uzyskania informacji
dotyczących właściwej utylizacji.
Oczekiwany okres eksploatacji
Oczekiwany okres eksploatacji pompy Betabed® wynosi siedem lat. Aby utrzymać pompę
w dobrym stanie technicznym, należy poddawać ją regularnym przeglądom zgodnie
z harmonogramem zalecanym przez ArjoHuntleigh.
NIE używać niezatwierdzonego wyposażenia dodatkowego, ani nie podejmować prób
modyfikacji, demontażu i użycia systemu Betabed niezgodnie z jego przeznaczeniem.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może być przyczyną urazów, a w skrajnych przypadkach
nawet śmierci.
(iv)
1. Wprowadzenie
Niniejsza instrukcja
Poniższa instrukcja jest wprowadzeniem do urządzenia
Betabed®. Przed użyciem urządzenia należy się dokładnie
zapoznać z treścią instrukcji.
Instrukcji należy użyć przy wprowadzaniu wstępnych
ustawień urządzenia oraz stosować jako pomoc w trakcie
codziennej eksploatacji i konserwacji.
W razie problemów z konfiguracją lub obsługą urządzenia
Betabed prosimy o kontakt z lokalnym punktem sprzedaży
ArjoHuntleigh wymienionym w końcowej części
instrukcji.
Przeznaczenie
produktu
Produkt ten przeznaczony jest do zapobiegania i/lub
leczenia odleżyn u pacjentów o masie nieprzekraczającej
120 kg (264 lb).
Systemu Betabed należy używać jako uzupełnienia
zalecanego planu opieki (patrz „Wskazania” na stronie 4).
Urządzenie Betabed
Betabed jest urządzeniem odciążającym, które składa się z
pompy i nakładki na materac zakładanej na standardowe
szpitalne materace. Łóżka dzielone, które umożliwiają
oddzielną regulację uniesienia głowy i (lub) kolan
pacjenta, można nadal regulować po założeniu nakładki.
Z urządzeniem Betabed można używać następujących
nakładek na materace:
DANE MATERACA
Numer modelu
Opis
Limit masy pacjenta
TRA04
Trancell® II Overlay Assy
maks. 120 kg (264 lb)
OPB2/STD
Bubble Pad Std
maks. 90 kg (198 lb)
OPB2//FF/STD
Bubble Pad FF Std z zakładkami
maks. 90 kg (198 lb)
OPBS/L
Bubble Pad UDS
maks. 90 kg (198 lb)
OPBS/FF/L
Bubble Pad z zakładkami (USA)
maks. 90 kg (198 lb)
OBB3/L
Bubble Pad USA
maks. 90 kg (198 lb)
OPB5/L
Bubble Pad
maks. 90 kg (198 lb)
OPB3/STD
Bubble Pad Superlife STD
maks. 90 kg (198 lb)
AOP1
Air-O-Pad® STD (wentylowane)
maks. 90 kg (198 lb)
AOP1/USA
Air-O-Pad USA
maks. 90 kg (198 lb)
AOP3
Air-O-Pad Superlife (wentylowane)
maks. 90 kg (198 lb)
AB037
Alpha Prevent
maks. 90 kg (198 lb)
1
Pełny techniczny opis urządzenia Betabed znajduje się
w instrukcji serwisowej dostępnej w ArjoHuntleigh,
nr części SER0025.
Ostrzeżenia ogólne
Jeśli sposób działania pompy zmieni się w czasie pracy,
zobacz Procedury rozwiązywania problemów na str.
strona 14, a dopiero potem wezwij serwisanta lub
skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży
ArjoHuntleigh.
Mikropompa Betabed
Przewód zasilania
Zestaw rurek
Przyłącze
boczne
Niskie ciśnienie
Wskaźnik
Wskaźnik zasilania
na bazie
Regulator ciśnienia
2
Nakładka Trancell II
Etykieta szybkiego spustu
powietrza
Pokrowiec
Przewody
doprowadzające
powietrze
Pasek mocujący
Komory
Osłona zabezpieczająca
Nakładki Bubble Pad/Air-O-Pad
Wypusty powietrza
(tylko model AOP1/AOP3)
Zacisk osłony rurki
Przewody doprowadzające
powietrze
Osłona zabezpieczająca
(tylko model OPB2FF/OPB3)
3
2. Zastosowania kliniczne
Wskazania
Bubble Pad/
Air-O-Pads
Nakładka Trancell II
Przeciwwskazania
Ostrzeżenia
Urządzenie jest zalecane w zapobieganiu i/lub leczeniu
odleżyn wraz ze zindywidualizowanymi, wszechstronnymi
procedurami dotyczącymi samych odleżyn; na przykład:
zmian pozycji, wspomagania żywienia oraz pielęgnacji
skóry. Wybór należy oprzeć na kompleksowej ocenie
indywidualnych potrzeb pielęgnacyjnych pacjenta.
Urządzenia są jednym z elementów programu
przeciwodleżynowego; pozostałe elementy powinien
określić lekarz prowadzący.
W przypadku braku poprawy lub zmiany stanu pacjenta
ogólny tryb leczenia powinien zostać poddany ocenie
lekarza prowadzącego.
Powyższe informacje to jedynie wskazówki i nie powinny
zastępować oceny klinicznej.
Zalecane do zapobiegania odleżynom do kategorii 2 i ich
leczenia1. Maksymalna masa ciała pacjenta: 90 kg (198 lb).
Wskazany do zapobiegania wszystkim kategoriom odleżyn i
ich leczenia. Maksymalna masa ciała pacjenta: 120 kg (264 lb).
Urządzenia Betabed nie należy stosować w przypadku
pacjentów z niestabilnymi złamaniami kręgosłupa.
Pacjenci z niestabilnymi złamaniami innego rodzaju lub
znajdujący się w stanie, w którym może dojść do powikłań
z powodu miękkiego lub ruchomego podłoża, przed
zastosowaniem zestawu powinni zasięgnąć porady
odpowiedniego lekarza.
Urządzenie Betabed jest przeznaczone do leczenia
pacjentów o masie ciała nieprzekraczającej wskazanych
powyżej limitów, jednak osoby, których masa ciała jest
bliska górnej granicy, mogą mieć zwiększone potrzeby
związane z opieką i mobilnością, stąd bardziej odpowiedni
dla nich może być specjalistyczny system bariatryczny.
Siedziska do aktywnej terapii (o zmiennym ucisku) mogą być
nieodpowiednie dla pacjentów o nieprawidłowej postawie
siedzącej lub ze zniekształceniami miednicy. Należy zasięgnąć
porady specjalisty ds. ergonomii siedzenia.
1. Międzynarodowe zalecenia przeciwodleżynowe NPUAP/EPUAP 2009
4
Opieka nad
pacjentem w pozycji
siedzącej
Pacjenci usytuowani w pozycji siedzącej są bardziej narażeni na
ryzyko wystąpienia odleżyn, szczególnie jeśli są unieruchomieni
lub występują u nich rany w miejscach uciskanych podczas
siedzenia. Aby uzyskać optymalne efekty, oprócz
indywidualnego programu zmiany ułożenia ciała należy
zapewnić pacjentowi wózek wyposażony w siedzisko z
redystrybucją ciśnienia, które wymusza właściwą pozycję
siedzącą i jest wyposażone w poziomą bazę siedziska.
Kombinacjom materacy i poduszek mogą odpowiadać inne limity maksymalnej
masy ciała. W leczeniu całodobowym siedziska należy stosować w połączeniu
z materacami z redystrybucją ciśnienia.
5
3. Instalacja
OSTRZEŻENIE
Worki dostarczane z urządzeniem mogą spowodować uduszenie się;
aby uniknąć tego rodzaju ryzyka, worki należy trzymać z dala od
niemowląt i małych dzieci.
System Betabed można bardzo łatwo zamontować, stosując się do poniższych
wskazówek.
Przygotowanie
urządzenia do
eksploatacji
Wyjąć urządzenie z opakowania. Kompletny zestaw
zawiera następujące elementy:
• pompę Betabed z wbudowanym kablem
zasilającym i uchwytem do wieszania;
• nakładkę na materac Betabed oraz podkład
wielokomorowy z wbudowanym zestawem rurek.
Instalacja pompy
1. Pompę umieścić na dowolnej dogodnej powierzchni
lub zawiesić na poręczy w części nożnej łóżka za
pomocą odchylanych haków.
2. Podłączyć kabel zasilania pompy do gniazda
ściennego. Pozostawić przełącznik trybu pracy/
gotowości w ustawieniu trybu gotowości ( ).
Zakładanie nakładki
na materac
Nakładkę należy założyć na materac w następujący
sposób:
OSTRZEŻENIE
Nie używać nakładki na materac bezpośrednio na ramie łóżka.
1. Umieścić nakładkę na powierzchni materaca
zwykłego w taki sposób, by przewody
doprowadzające powietrze były umiejscowione
w pobliżu pompy w części nożnej łóżka.
2. Zabezpieczyć nakładkę na materac poprzez włożenie
osłon zabezpieczających pod każdy z końców
materaca.
3. Korzystając z materaca Trancell II, upewnić się, że
zatyczka szybkiego spustu powietrza przy wezgłowiu
łóżka jest bezpiecznie umocowana.
6
4. Podczas używania nakładki na materac Trancell II
przykrywać ją pokrowcem ochronnym i odpowiednio
regulować pasek mocujący wokół nakładki lub
materaca.
5. Aby nie pozbawić materaca właściwości
przeciwuciskowych, nie można zbyt ciasno naciągać
pokrywy, a prześcieradła powinny być luźno
dopasowane.
Obsługa urządzenia
Urządzenie jest już gotowe do użycia. Instrukcja
codziennej obsługi, zob. Część 4, Strona 8 “Regulatory,
alarmy i wskaźniki” i Część 5, Strona 9 “Obsługa”.
7
4. Regulatory, alarmy i wskaźniki
Przełącznik trybu
pracy/gotowości
(Praca)
Znajduje się na bazie pompy i służy do włączania
urządzenia poprzez przełączenie go do trybu Praca ( ).
Odłączanie od zasilania sieciowego należy przeprowadzać
poprzez przełączenie pompy do trybu gotowości ( ), a
następnie wyciągnięcie wtyczki zasilania z gniazda.
(Gotowość)
Znajduje się na panelu przednim i jest obracany przez
opiekuna w celu dopasowania ciśnienia do masy ciała
pacjenta.
Wskaźnik niskiego Wskaźnik niskiego ciśnienia znajduje się obok regulatora
ciśnienia ciśnienia. Jest to urządzenie mechaniczne widoczne
w przezroczystym oknie, zawsze gdy wartość ciśnienia
spada poniżej ustawionej. W miarę jak ciśnienie wzrasta
do ustawionej wartości, wskaźnik wysuwa się z okna.
Wartość wskazania ma charakter orientacyjny.
Regulator ciśnienia
8
5. Obsługa
Poniższe instrukcje dotyczą codziennej obsługi urządzenia. Inne czynności, takie jak
konserwacja i naprawy, powinny być wykonywane jedynie przez odpowiednio
przeszkolony personel.
Pełny opis regulatorów i wskaźników pompy, zob. Część 4, Strona 8 “Regulatory,
alarmy i wskaźniki”.
OSTRZEŻENIE
Należy się upewnić się, że przewód zasilania i zestaw przewodów
materaca są umieszczone tak, aby nie stwarzały ryzyka potknięcia się
lub uduszenia i nie znajdowały się w pobliżu ruchomych elementów
łóżka lub w innych miejscach, w których mogą się zakleszczyć.
Pacjenta nie należy umieszczać na materacu, jeśli materac nie został
całkowicie napompowany.
Instalacja urządzenia
Nadmuchiwanie
materaca
Przed użyciem urządzenia Betabed należy sprawdzić, czy
zostało ono poprawnie zainstalowane, zgodnie z
Część 3, Strona 6 “Instalacja”, oraz czy etykieta
szybkiego spustu powietrza jest poprawnie założona na
nakładce materaca.
1. Podłącz pompę do zasilania sieciowego przy użyciu
dostarczonego przewodu i ustaw włącznik zasilania
pompy w pozycji Praca ( ).
Nadmuchanie materaca może zająć do 15 minut.
2. Ułóż pacjenta na materacu.
Regulator ciśnienia
Ustaw regulator ciśnienia zgodnie z wymaganiami pacjenta.
Zmiana pozycji pokrętła
regulacji ciśnienia
Pokrętło regulacji ciśnienia (2) blokuje się w ustawionej
pozycji, aby zapobiec przypadkowemu przekręceniu.
Aby zmienić pozycję pokrętła regulacji ciśnienia:
B
1. Wyciśnij przycisk blokujący (A), aby odblokować
pokrętło.
Zablokuj
Sworzeń
A
2. Obróć pokrętło (B) z wyciśniętym przyciskiem
blokującym.
3. Po ustawieniu pokrętła regulacji ciśnienia
w pożądanej pozycji wciśnij przycisk blokujący.
Zakończenie
leczenia
Obróć pokrętło regulacji ciśnienia zgodnie
z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aby
zmniejszyć ciśnienie.
Aby zakończyć terapię, ustaw włącznik zasilania pompy
w pozycji Gotowość ( ).
9
• Jeśli trzeba całkowicie odłączyć pompę od zasilania
sieciowego, wyjmij wtyczkę z gniazda sieciowego.
WAŻNE
• W funkcję szybkiego spustu powietrza wyposażone są jedynie
materace Trancell II.
• W razie wstrzymania pracy serca mocno pociągnąć etykietę
szybkiego spustu powietrza znajdującą się przy wezgłowiu
materaca i odłączyć złącza zestawu rurek przy pompie.
Szybki spust
powietrza
U wezgłowia materaca (po tej samej stronie co zestaw rurek)
znajduje się etykieta z symbolem szybkiego spustu powietrza.
1. W razie wstrzymania pracy serca pociągnąć tę etykietę
w celu szybkiego wypuszczenia powietrza z materaca.
2. Aby ponownie napełnić materac powietrzem,
wystarczy z powrotem mocno wetknąć zatyczkę
w otwór zbiorczy i upewnić się, że materac jest
odpowiednio podłączony do pompy.
Gdy zatyczka szybkiego spustu jest wyciągnięta,
zostanie pokazany wskaźnik niskiego ciśnienia.
Aby usunąć wskaźnik niskiego ciśnienia, należy
ponownie wetknąć zatyczkę szybkiego spustu i
zaczekać na przywrócenie ciśnienia w systemie.
Spuszczanie
powietrza z nakładki
na materac
Aby spuścić powietrze z materaca, wykonaj następujące
czynności:
1. Przełącz pompę do trybu czuwania i odłącz ją od
zasilania sieciowego.
2. Wyciągnąć zestaw rurek z pompy.
3. Włącz regulację szybkiego spustu powietrza, aby
spuścić powietrze z materaca.
4. Zwiń materac, rozpoczynając od strony nóg.
Przed zwinięciem sprawdź, czy nakładka lub podkład
wielokomorowy są suche.
10
6. Odkażanie
Zaleca się stosowanie następującej procedury, może ona jednak wymagać modyfikacji
pod kątem zgodności z przepisami krajowymi lub lokalnymi (odkażanie urządzeń
medycznych), obowiązującymi w danej placówce zdrowotnej lub w danym kraju.
W razie wątpliwości zasięgnąć rady miejscowego specjalisty ds. kontroli zakażeń.
System Betabed należy regularnie odkażać, zarówno przed przekazaniem go do obsługi
nowego pacjenta, jak i podczas eksploatacji — podobnie jak w przypadku wszystkich
urządzeń medycznych wielokrotnego użytku.
OSTRZEŻENIE
Przed czyszczeniem odciąć dopływ prądu do pompy poprzez
odłączenie kabla zasilającego od gniazda zasilania.
W trakcie wykonywania procedur odkażania personel powinien mieć
na sobie odzież ochronną.
Ostrożnie
Podczas odkażania nie używać środków na bazie fenolu ani środków
czy materiałów ściernych, gdyż powodują one uszkodzenie powłoki
zewnętrznej. Nie gotować pokrowca ani nie sterylizować go
w autoklawie.
Podczas
czyszczenia
należy
unikać
kontaktu
elementów
elektrycznych z wodą. Nie należy rozpylać środków czyszczących
bezpośrednio na pompę.
Czyszczenie
Dezynfekcja chemiczna
Wyczyścić wszystkie powierzchnie i usunąć wszelkie
pozostałości organiczne, przemywając urządzenie
szmatką zanurzoną w wodzie z dodatkiem prostego
(neutralnego) detergentu. Dokładnie osuszyć.
Nie dopuścić do gromadzenia się wody ani środków
czyszczących na powierzchni pompy.
Aby zabezpieczyć pokrowiec przed uszkodzeniem,
zalecane jest stosowanie środka z aktywnym chlorem,
np. podchlorynem sodu, o stężeniu 1000 ppm dostępnego
chloru (stężenie może się zawierać w przedziale od 250
do 10 000 ppm w zależności od miejscowych przepisów
i stanu zanieczyszczenia).
Wszystkie czyszczone powierzchnie należy przetrzeć
środkiem czyszczącym, a przetrzeć mokrą szmatką
i dokładnie osuszyć.
11
Ewentualnie można również stosować środki
dezynfekujące na bazie alkoholu (moc do 70%).
Przed odstawieniem do przechowania upewnić się, że
produkt jest suchy.
W przypadku wyboru innego środka dezynfekującego
z szerokiej gamy dostępnych produktów zaleca się, by
przed użyciem potwierdzić jego przydatność do
stosowania na urządzeniu u dostawcy produktów
chemicznych.
NIE WYŻYMAĆ/MAGLOWAĆ, NIE
STERYLIZOWAĆ W AUTOKLAWIE ANI NIE
UŻYWAĆ ŚRODKÓW NA BAZIE FENOLU.
Dezynfekcja termiczna
Ponowne użycie z innym
pacjentem
Informacje na temat górnej powłoki materaca, w tym
wskazówki dotyczące prania, zob. „SPECYFIKACJA
POKROWCA” na stronie 17.
Przed ponownym użyciem systemu dla innego pacjenta
wymagane jest przeprowadzenie profesjonalnych
czynności higienicznych.
12
7. Rutynowa konserwacja
System Betabed
Konserwacja
Serwisowanie
Okres serwisowy
Konserwacja ogólna
i przeglądy
Urządzenia zostały zaprojektowane w taki sposób, aby nie
wymagały praktycznie żadnych czynności
konserwacyjnych w okresie pomiędzy serwisami.
Firma ArjoHuntleigh udostępni na żądanie wszelkie
instrukcje serwisowe, listy części i podzespołów oraz
wszystkie inne informacje, których może potrzebować
personel przeszkolony przez firmę ArjoHuntleigh do
naprawy urządzenia.
ArjoHuntleigh zaleca, aby system Betabed serwisować po
upływie 12 miesięcy ciągłego użytkowania. Serwisu
powinien dokonywać upoważniony przez ArjoHuntleigh
przedstawiciel serwisowy.
Sprawdzić wszystkie połączenia elektryczne i przewód
zasilający pod kątem ewentualnych śladów zużycia
i uszkodzeń.
Jeśli pompa była narażona na nietypowe warunki, np.
została zanurzona w wodzie lub upuszczona, należy ją
przekazać do autoryzowanego serwisu.
Nakładka Trancell II
Ogólna konserwacja
Zdejmij pokrowiec z materaca.
Sprawdź pokrowiec pod kątem śladów zużycia oraz
sprawności wszystkich zapięć.
Sprawdź bezpieczeństwo wszystkich połączeń
wewnętrznych, w tym pomiędzy kieszeniami a otworem
zbiorczym.
Etykiety z numerem seryjnym
Pompa Etykieta z numerem seryjnym pompy znajduje się z tyłu
obudowy pompy.
Materac Etykieta z numerem seryjnym znajduje się na górze
etykiety szybkiego spustu powietrza.
Zamawiając serwis, należy podać te numery seryjne.
13
8. Rozwiązywanie problemów
Poniższa tabela dostarcza wskazówek z zakresu rozwiązywania problemów
dotyczących systemu Betabed w przypadku wystąpienia usterki.
Pełny opis alarmów i wskaźników pompy, zob. Część 4, Strona 8 “Regulatory,
alarmy i wskaźniki”.
Problem
Nakładka nie napełnia się
powietrzem.
Prawdopodobna
przyczyna
1. Zatyczka szybkiego spustu
powietrza nie jest wetknięta.
2. Rurki są zagięte.
3. Pompa nie jest włączona.
4. Pompa nie pracuje wydajnie.
5. Przewody nie są prawidłowo
podłączone.
Ciągle niski poziom
ciśnienia.
Działanie
Sprawdzić.
Sprawdzić.
Sprawdzić. Patrz problem: Pompa nie działa
(poniżej).
Sprawdzić.
Sprawdzić.
1. Zatyczka szybkiego spustu
powietrza nie jest wetknięta.
2. Przewody nie są prawidłowo
podłączone.
3. Ulatnianie się powietrza.
Sprawdzić.
Pompa wytwarza dużo
hałasu i/lub powoduje mocne
wibracje.
Zestaw jest uszkodzony lub
zanieczyszczony.
Zwrócić się do inżyniera serwisu
o przeprowadzenie konserwacji.
Pompa nie działa.
1. Przełącznik trybu pracy pompy
nie jest włączony.
2. Wtyczka nie jest włożona
prawidłowo.
3. Zniszczony bezpiecznik.
Ustaw w pozycji Praca
4. Usterka techniczna.
Sprawdzić.
Sprawdzić.
Sprawdzić.
Zwrócić się do inżyniera serwisu
o przeprowadzenie konserwacji.
Zwrócić się do inżyniera serwisu
o przeprowadzenie konserwacji.
Jeśli przeprowadzenie procedur rozwiązywania problemów nie przywrócił sprawnego
działania pompy, natychmiast zaprzestań korzystania z urządzenia i wezwij serwisanta.
14
9. Dane techniczne
POMPA
Model:
Numery części:
Betabed
Wielka
Brytania
SWISS
ARG
UE
KSA
USA
B16
(505STD)
B97
(505STD)
B98
(505STD)
B74
A97
B32
Napięcie zasilania:
230 V
230 V
120 V
Częstotliwość zasilania:
50 Hz
60 Hz
60 Hz
Moc wejściowa:
14 VA
14 VA
14 VA
Wymiary:
96 x 130 x 309 mm (3,78 x 5,12 x 12,16”)
Masa:
1,8 kg (4 lb)
Materiał obudowy:
Tworzywo ABS
Prąd znamionowy bezpiecznika
wtyczki:
5 A wg normy BS1362 (DOT. TYLKO WIELKIEJ BRYTANII)
Prąd znamionowy bezpiecznika
pompy:
F500 mA H 250 V
Stopień ochrony
przed porażeniem:
Klasa II, podwójna izolacja z uziemieniem funkcjonalnym
Typ BF
Stopień ochrony
przed zalaniem:
IP21 — ochrona przed ciałami stałymi o średnicy przekraczającej 12,5 mm
i kroplami wody spadającymi pionowo.
Tryb pracy:
Ciągły
15
SYMBOLE POMPY
Przed użyciem należy
się zapoznać z tym
dokumentem
(instrukcją obsługi).
Uwaga: Na etykiecie
urządzenia ten symbol
jest niebieski.
Wyłącznie w odniesieniu
do porażenia prądem,
pożaru i zagrożeń
mechanicznych, zgodnie
z normą CAN/CSA-C22.2
nr 60601.1 (2008).
SPRZĘT MEDYCZNY
i
Opis klasyfikacji
urządzenia (3. edycja)
został przedstawiony
w treści tego dokumentu
(instrukcji obsługi).
Nie wyrzucać
z odpadami
domowymi
Gotowość
Praca
SN:
Numer seryjny
Opis klasyfikacji
urządzenia (2. edycja)
został przedstawiony
w treści tego dokumentu
(instrukcji obsługi).
Typ BF
REF:
Podwójnie
izolowany
Numer modelu
Wytwórca: Ten
symbol występuje
obok nazwy i adresu
producenta.
POMPA — INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY ŚRODOWISKA
Stan
Ciśnienie
atmosferyczne
Zakres temperatur
Wilgotność względna
Praca
od +10°C do +40°C
(od +50°F do +104°F)
od 30% do 75%
(bez kondensacji)
Od 700 hPa do 1060 hPa
Przechowywanie
(długotrwałe)
od +10°C do +40°C
(od +50°F do +104°F)
od 20% do 95%
(bez kondensacji)
700 hPa do 1060 hPa
Przechowywanie
(krótkotrwałe)
od -25°C do +70°C
(od -13°F do +158°F)
od 20% do 95%
(bez kondensacji)
od 500 hPa do 1060 hPa
Jeśli pompa jest przechowywana w warunkach spoza zakresu roboczego, przed użyciem
należy odczekać, aż jej temperatura się ustabilizuje.
16
SPECYFIKACJA POKROWCA
Właściwość/element
wyposażenia
Pokrowiec standardowy (Reliant IS2)
Pokrowiec wymienny
Tak
Przepuszczalność wilgoci
Niskie
Niskie tarcie
Nie
Wodoodporność / impregnacja
Tak
Powłoka poliuretanowa zawiera
środek przeciwbakteryjny
pozwalający ograniczyć
zanieczyszczenie
mikrobiologiczne tkaniny
Tak
Ognioodporność(a)
BS 7175: 0,1 & 5
Elastyczność w dwóch
kierunkach
Tak
Zalecana temperatura prania
60°C (140°F) 15 min.
Maksymalna temperatura prania
Maks. 95°C (203°F) 15 min.
Zalecana temperatura suszenia
60°C (140°F) lub na powietrzu
Maks. temperatura suszenia
Środki chemiczne do
wycierania(b)
Maks. 80°C (176°F)
Roztwór chloru o stężeniu 1000 ppm lub 70% roztwór alkoholu. Nie używać
fenolu. Przed odstawieniem do przechowania upewnić się, że produkt jest suchy.
a. Dodatkowe standardy w zakresie testów palności – zob. etykieta z regulacjami prawnymi dot.
danego produktu, jeżeli dotyczy
b. Stężenie chloru może zawierać się w przedziale od 250 ppm do 10 000 ppm w zależności od
stanu zanieczyszczenia i przepisów lokalnych. W przypadku wyboru innego środka
dezynfekującego z szerokiej gamy dostępnych produktów ArjoHuntleigh zaleca, by przed
użyciem potwierdzić jego zdatność do stosowania z produktem u dostawcy produktów
chemicznych.
17
MATERAC — NUMERY MODELI PRODUKTÓW
KOD PRODUKTU
Numer modelu
Opis
401001
TRA04
AB001
OPB2/STD
AB004
OPB2//FF/STD
AB010
OPBS/L
AB011
OPBS/FF/L
AB012
OBB3/L
Bubble Pad USA
AB013
OPB5/L
Bubble Pad
AB014
OPB3/STD
AOP010
AOP1
Air-O-Pad STD
AOP011
AOP1/USA
Air-O-Pad USA
AOP014
AOP3
Air-O-Pad Superlife
AB037
AB037
Alpha Prevent
Trancell Overlay Assy
Bubble Pad Std
Bubble Pad FF Std z zakładkami
Bubble Pad UDS
Bubble Pad z zakładkami USA
Bubble Pad Superlife STD
Wskazówka i deklaracja klienta — emisje elektromagnetyczne
Pompa jest przeznaczona do użycia w określonym poniżej środowisku elektromagnetycznym.
Zapewnienie użytkowania urządzenia w takich warunkach należy do klienta lub użytkownika.
Test emisji
Emisje częstotliwości
radiowych
Zgodność
Grupa 1
CISPR 11
Emisje częstotliwości
radiowych
Klasa A
IEC 61000-3-2
Fluktuacje napięcia /
emisja migotania
Pompa wykorzystuje energię RF tylko do swoich
wewnętrznych funkcji, dlatego emitowany przez
nią zakres częstotliwości radiowych jest bardzo
niski i jest mało prawdopodobne, że będzie
przyczyną jakichkolwiek zakłóceń pobliskiego
sprzętu elektronicznego.
Klasa B
CISPR 11
Emisje harmoniczne
Środowisko elektromagnetyczne — wskazówki
Pompa nadaje się do użytku we wszystkich
pomieszczeniach włącznie z domami i
placówkami bezpośrednio podłączonymi do
publicznej sieci zasilania o niskim napięciu
zasilającej budynki używane do celów
mieszkalnych.
Jest zgodna
IEC 61000-3-3
18
Informacja i deklaracja producenta — odporność elektromagnetyczna
Test
odporności
Poziom testu
IEC 60601
Poziom
zgodności
Środowisko elektromagnetyczne —
wskazówki
Przenośny i komórkowy sprzęt komunikacyjny
wykorzystujący częstotliwości radiowe,
włączając w to kable, nie powinien być
stosowany w odległości od pompy mniejszej
niż zalecany odstęp obliczony z równania
odpowiedniego dla częstotliwości nadajnika.
Zalecany odstęp separacji
Przewodzone
częstotliwości
radiowe
IEC 61000-4-6
3 Vrms
150 kHz do 80 MHz
Promieniowane
częstotliwości
radiowe
IEC 61000-4-3
3 V/m
80 MHz do 2,5 GHz
3V
d = 1,2√P
d = 1,2√P
80 MHz do 800 MHz
d = 2,3√P
800 MHz do 2,5 GHz
3 V/m
gdzie P oznacza maksymalną nominalną moc
nadajnika w watach (W) wg producenta
nadajnika, a d to zalecany odstęp separacyjny
w metrach (m).
Natężenia pola od stałych nadajników częstotliwości radiowych, określone w pomiarze
poziomu zakłóceń elektromagnetycznycha
powinny być mniejsze od poziomu zgodności
w każdym zakresie częstotliwościb.
Zakłócenie może wystąpić w pobliżu sprzętu
z poniższym oznaczeniem:
Uwaga: W przypadku częstotliwości 80 MHz i 800 MHz należy stosować odległości rozdzielające
odpowiadające wyższym zakresom częstotliwości.
Uwaga: Niniejsze zalecenia mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na propagację fal
elektromagnetycznych ma wpływ absorpcja i odbicie od różnych struktur, przedmiotów i ludzi.
a Natężenia
pola stałych nadajników, takich jak bazowe stacje telefonów radiowych (przenośnych/
bezprzewodowych) i naziemne przenośne urządzenia radiowe, radionadajniki amatorskie, audycje
radiowe AM i FM oraz audycje TV, nie mogą być teoretycznie przewidziane z odpowiednią
dokładnością. Ze względu na stałe nadajniki częstotliwości radiowych należy rozważyć
przeprowadzenie oceny środowiska elektromagnetycznego. W przypadku, gdy mierzone natężenie
pola w miejscu, gdzie jest użytkowana pompa, przekracza odpowiedni, wspomniany powyżej poziom
RF, pracę pompy należy nadzorować w celu zweryfikowania, czy działa on poprawnie. Jeżeli zostanie
zaobserwowane nieprawidłowe zachowanie urządzenia, mogą być konieczne dodatkowe działania,
takie jak obrócenie lub przestawienie pompy.
b
W zakresie częstotliwości 150 kHz do 80 MHz, natężenia pola powinny być mniejsze niż 3 V/m.
19
Zalecane odległości między przenośnymi
i mobilnymi urządzeniami łącznościowymi RF
Pompa jest przeznaczona do użytkowania w środowisku elektromagnetycznym, w którym zaburzenia
promieniowania RF są kontrolowane. Nabywca lub użytkownik pompy może pomóc w zapobieganiu
zakłóceniom elektromagnetycznym, zachowując minimalną odległość między przenośnym i mobilnym
sprzętem radiokomunikacyjnym (nadajnikami) a pompą zgodnie z poniższymi zaleceniami,
odpowiednio do maksymalnej mocy wyjściowej sprzętu radiokomunikacyjnego.
Odstęp w zależności od częstotliwości nadajnika
m
Znamionowa
maksymalna moc
wyjściowa nadajnika
W
150 kHz do 80 MHz
80 MHz do 800 MHz
800 MHz do 2,5 Ghz
d = 1,2√P
d = 1,2√P
d = 2,3√P
0,01
0,12
0,12
0,23
0,1
0,38
0,38
0,73
1
1,2
1,2
2,3
10
2,8
3,8
7,3
100
12
12
23
Dla nadajników o znamionowej maksymalnej mocy wyjściowej nieobjętej powyższym wykazem
zalecaną odległość rozdzielającą d w metrach można obliczyć, posługując się równaniem odpowiednim
dla częstotliwości nadajnika, gdzie P jest maksymalną wyjściową mocą znamionową nadajnika
w watach (W) zadeklarowaną przez producenta.
Uwaga: W przypadku częstotliwości 80 MHz i 800 MHz należy stosować odległości rozdzielające
odpowiadające wyższym zakresom częstotliwości.
Uwaga: Niniejsze zalecenia mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na propagację fal
elektromagnetycznych ma wpływ absorpcja i odbicie od różnych struktur, przedmiotów i ludzi.
20
AUSTRALIA
ArjoHuntleigh Pty Ltd
78, Forsyth Street
O’Connor
AU-6163 Western Australia
Tel: +61 89337 4111
Free: +1 800 072 040
Fax: + 61 89337 9077
FRANCE
ArjoHuntleigh SAS
2 Avenue Alcide de Gasperi
CS 70133
FR-59436 RONCQ CEDEX
Tél: +33 (0) 3 20 28 13 13
Fax: +33 (0) 3 20 28 13 14
E-mail: [email protected]
BELGIQUE / BELGIË
ArjoHuntleigh NV/SA
Evenbroekveld 16
BE-9420 ERPE-MERE
Tél/Tel: +32 (0) 53 60 73 80
Fax: +32 (0) 53 60 73 81
E-mail: [email protected]
HONG KONG
ArjoHuntleigh (Hong Kong) Ltd
1510-17, 15/F, Tower 2
Kowloon Commerce Centre
51 Kwai Cheong Road
Kwai Chung
HONG KONG
Tel: +852 2207 6363
Fax: +852 2207 6368
BRASIL
Maquet do Brasil
Equipamentos Médicos Ltda
Rua Tenente Alberto Spicciati, 200
Barra Funda, 01140-130
SÃO PAULO, SP - BRASIL
Fone: +55 (11) 2608-7400
Fax: +55 (11) 2608-7410
CANADA
ArjoHuntleigh
90 Matheson Boulevard West
Suite 300
CA-MISSISSAUGA, ON, L5R 3R3
Tel/Tél: +1 905 238 7880
Free: +1 800 665 4831 Institutional
Free: +1 800 868 0441 Home Care
Fax: +1 905 238 7881
E-mail: [email protected]
ČESKÁ REPUBLIKA
ArjoHuntleigh s.r.o.
Hlinky 118
CZ-603 00 BRNO
Tel: +420 549 254 252
Fax: +420 541 213 550
DANMARK
ArjoHuntleigh A/S
Vassingerødvej 52
DK-3540 LYNGE
Tel: +45 49 13 84 86
Fax: +45 49 13 84 87
E-mail:
[email protected]
DEUTSCHLAND
ArjoHuntleigh GmbH
Peter-Sander-Strasse 10
DE-55252 MAINZ-KASTEL
Tel: +49 (0) 6134 186 0
Fax: +49 (0) 6134 186 160
E-mail: [email protected]
ESPAÑA
ArjoHuntleigh Ibérica S.L.
Ctra. de Rubí, 88 1ª planta - A1
08173 Sant Cugat del Vallés
ES- BARCELONA 08173
Tel: +34 93 583 11 20
Fax: +34 93 583 11 22
E-mail: [email protected]
INTERNATIONAL
ArjoHuntleigh International Ltd
ArjoHuntleigh House
Houghton Hall Park
Houghton Regis
UK-DUNSTABLE LU5 5XF
Tel: +44 (0) 1582 745 800
Fax: +44 (0) 1582 745 866
E-mail:
[email protected]
ITALIA
ArjoHuntleigh S.p.A.
Via Giacomo Peroni 400-402
IT-00131 ROMA
Tel: +39 (0) 6 87426211
Fax: +39 (0) 6 87426222
E-mail: [email protected]
NEDERLAND
ArjoHuntleigh Nederland BV
Biezenwei 21
4004 MB TIEL
Postbus 6116
4000 HC TIEL
Tel: +31 (0) 344 64 08 00
Fax: +31 (0) 344 64 08 85
E-mail: [email protected]
NEW ZEALAND
ArjoHuntleigh Ltd
41 Vestey Drive
Mount Wellington
NZ-AUCKLAND 1060
Tel: +64 (0) 9 573 5344
Free Call: 0800 000 151
Fax: +64 (0) 9 573 5384
E-mail: [email protected]
NORGE
ArjoHuntleigh Norway AS
Olaf Helsets vei 5
N-0694 OSLO
Tel: +47 22 08 00 50
Faks: +47 22 08 00 51
E-mail:
[email protected]
ÖSTERREICH
ArjoHuntleigh GmbH
Dörrstrasse 85
AT-6020 INNSBRUCK
Tel: +43 (0) 512 204 160 0
Fax: +43 (0) 512 204 160 75
www.arjohuntleigh.com
POLSKA
ArjoHuntleigh Polska Sp. z o.o.
ul. Ks Piotra Wawrzyniaka 2
PL-62-052 KOMORNIKI (Poznan)
Tel: +48 61 662 15 50
Fax: +48 61 662 15 90
E-mail: [email protected]
PORTUGAL
ArjoHuntleigh em Portugal
MAQUET Portugal, Lda. (Distribudor Exclusivo)
Rua Poeta Bocage n.º 2 - 2G
PT-1600-233 Lisboa
Tel: +351 214 189 815
Fax: +351 214 177 413
E-mail: [email protected]
SUISSE / SCHWEIZ
ArjoHuntleigh AG
Fabrikstrasse 8
Postfach
CH-4614 HÄGENDORF
Tél/Tel: +41 (0) 61 337 97 77
Fax: +41 (0) 61 311 97 42
SUOMI
Oy Vestek AB
Martinkuja 4
FI-02270 ESPOO
Puh: +358 9 8870 120
E-mail: [email protected]
SVERIGE
ARJO Scandinavia AB
Hans Michelsensgatan 10
SE-211 20 MALMÖ
Tel: +46 (0) 10 494 7760
Fax: +46 (0) 10 494 7761
E-mail: [email protected]
UNITED KINGDOM
ArjoHuntleigh UK
ArjoHuntleigh House
Houghton Hall Park
Houghton Regis
UK-DUNSTABLE LU5 5XF
Tel: +44 (0) 1582 745 700
Fax: +44 (0) 1582 745 745
E-mail: [email protected]
USA
ArjoHuntleigh Inc.
2349 W Lake Street Suite 250
US-Addison, IL 60101
Tel: +1 630 307 2756
Free: +1 800 323 1245 Institutional
Free: +1 800 868 0441 Home Care
Fax: +1 630 307 6195
E-mail: [email protected]
REV 15: 02/2015
Getinge Group is a leading global provider of products and systems that contribute to quality
enhancement and cost efficiency within healthcare and life sciences. We operate under
the three brands of ArjoHuntleigh, Getinge and Maquet. Getinge provides solutions for
infection control within healthcare and contamination prevention within life sciences. Maquet
specializes in solutions, therapies and products for surgical interventions, interventional
cardiology and intensive care.
ArjoHuntleigh focuses on patient handling and hygiene, disinfection, DVT prevention,
medical beds, therapeutic surfaces and diagnostics.
ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjohuntleigh.com
505933PL

Podobne dokumenty