Niemiecki dla średniozaawansowanych

Komentarze

Transkrypt

Niemiecki dla średniozaawansowanych
Einleitung
Wstęp
Z prawdziwą przyjemnością witamy Cię na kursie ESKK języka niemieckiego dla średnio zaawansowanych.
Kurs ten jest przeznaczony dla osób, które ukończyły kurs ESKK niemieckiego dla początkujących, oraz dla
wszystkich tych, którzy uczyli się już wcześniej tego języka (od roku do dwóch lat) i pragną kontynuować naukę
na wyższym poziomie zaawansowania. Kurs ten spełni oczekiwania każdego, kto chce swobodnie posługiwać
się językiem niemieckim.
Głównym celem naszego kursu jest to, by uczestnik osiągnął komunikacyjną biegłość w używaniu języka wraz
z jednoczesnym ukształtowaniem poprawności językowej. Z nami skutecznie rozwiniesz wszystkie sprawności
językowe (czytanie, słuchanie ze zrozumieniem, mówienie i pisanie) niezbędne do biegłego porozumiewania się
w języku niemieckim. Dzięki zastosowaniu rozmaitych sposobów prezentacji wiedzy i zróżnicowanych technik uczenia się, a także dzięki wskazówkom dotyczącym nauki będziesz świadomie i szybko osiągał postępy
w nauce.
W materiałach kursu będziesz spotykał się z żywym i współczesnym językiem niemieckim. Prezentowane
w nich będą autentyczne materiały z niemieckiej prasy, ciekawe tematy z życia codziennego, a także fragmenty
tekstów literackich, które posłużą do omówienia niektórych zagadnień gramatycznych i leksykalnych. Efekty
swojej pracy będziesz mógł sprawdzić dzięki motywującej, pisemnej pracy domowej, która zostanie sprawdzona przez Twojego osobistego nauczyciela.
Zanim rozpoczniesz naukę, chcielibyśmy Ci jeszcze zwrócić uwagę na polecenia do ćwiczeń. Podajemy je
w języku niemieckim, jednakże dla Twojej wygody piszemy również ich polskie tłumaczenie. Wprowadzamy
niemieckie instrukcje, gdyż z podobnymi spotkasz się, jeśli po ukończeniu kursu będziesz zdawać jakikolwiek
egzamin językowy o międzynarodowym charakterze.
Życzymy Ci przyjemnej nauki i satysfakcji z poznawania języka niemieckiego na kursie ESKK!
Struktur der Lektionen Struktura lekcji
Efektywną naukę na naszym kursie gwarantuje stała struktura zeszytów lekcyjnych – w każdym zeszycie znajdują się dwie lekcje składające się z powtarzalnych sekcji. Zanim rozpoczniesz naukę, przestudiuj schemat
struktury zeszytu zamieszczony na następnej stronie.
Na kursie ESKK sam decydujesz o tym, gdzie i jak często się uczyć. Materiał całego zeszytu zaplanowany jest
na miesiąc pracy. Zamieszczony na marginesie symbol filiżanki ( ) wskazuje moment, w którym możesz odpocząć od nauki i powrócić do niej później, bez uszczerbku dla spójności procesu uczenia się. Aby zwiększyć
skuteczność Twojej nauki, proponujemy, byś materiałowi oddzielonemu symbolem filiżanki poświęcał 30–45
minut. Radzimy także, aby przerwa między kolejnymi sesjami nauki nie była dłuższa niż 2 dni. Jeżeli będziesz
systematyczny, efekty Twojej pracy będą znacznie lepsze i szybciej osiągniesz zamierzone cele.
W samodzielnej nauce pomocny będzie załączony do kursu czerwony filtr. Używaj go tam, gdzie spotkasz tekst
na czerwono, np. w niektórych ćwiczeniach lub podczas nauki słówek. Filtrem zasłaniasz wybrane fragmenty,
a po udzieleniu samodzielnej odpowiedzi odkrywasz go i sprawdzasz poprawność swoich rozwiązań.
Każdemu zeszytowi towarzyszy płyta CD, na której nagrane są fragmenty lekcji oraz wybrane ćwiczenia do pracy domowej i słownik końcowy. Nagrania są w zeszycie oznaczone symbolem słuchawek ( 1 ). Towarzysząca
im liczba odpowiada numeracji kolejnych fragmentów na płycie. Lektor odczytuje taki symbol jako Aufnahme
eins, zwei, drei… (nagranie 1, 2, 3...). Częste słuchanie nagrań i powtarzanie słówek, zwrotów czy pełnych zdań
pozwoli Ci na szybkie oswojenie się z brzmieniem dźwięków i intonacją w języku niemieckim.
2
Cele edukacyjne
Zanim rozpoczniesz naukę, sprawdź, jakie umiejętności zdobędziesz po przerobieniu materiału lekcji. Później możesz do nich wrócić i zaznaczyć zagadnienia,
które opanowałeś.
Aufwärmen
Każdą lekcję zaczynasz „rozgrzewką”, która płynnie wprowadzi Cię w tematykę
lekcji.
Grammatik im Alltag
Prezentuje elementy gramatyki języka niemieckiego, na której bazują następne
sekcje lekcji. Zawiera nowe zagadnienia i struktury gramatyczne oraz ćwiczenia
utrwalające ich znajomość.
Aussprache
Podsekcja z informacjami i ćwiczeniami dotyczącymi wymowy.
Kommunikation
Sekcja poświęcona komunikacji:
Wortschatz
Wprowadza nowe słownictwo i ćwiczy jego użycie w odpowiednim kontekście.
Sprachfähigkeiten
Ćwiczenia rozwijające słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie, czyli wykorzystanie
poznanych zagadnień w praktyce. Często umiejętności te będą rozwijane razem,
np.: słuchanie i mówienie (Hören und Sprechen), czytanie i pisanie (Lesen und
Schreiben).
Die Welt auf Deutsch
W każdej drugiej lekcji zeszytu. Przedstawia kraje niemieckiego obszaru językowego i różnorodne aspekty kulturowe, niezbędne do świadomego posługiwania się
językiem niemieckim.
Grammatik auf einen Blick
Zestawienie gramatyczne podsumowujące informacje gramatyczne wprowadzone
w danej lekcji.
Hausaufgabe
Praca domowa pozwalająca na sprawdzenie i utrwalenie wiadomości z obu lekcji,
do wykonania po przerobieniu zeszytu. Jest ona powtórzona na formularzu w środku zeszytu. Pracę domową odrobioną na formularzu możesz przesłać swojemu
osobistemu nauczycielowi do sprawdzenia. Prace domowe możesz również odrabiać, korzystając z Internetu.
Lösungen
Klucz odpowiedzi do ćwiczeń.
Aufnahmen
Zapis nagrań pozwalający na dokładne prześledzenie wypowiedzi i rozmów, które
nie są zapisane w lekcji, a znajdują się na towarzyszącej zeszytowi płycie CD.
Wörterbuch
T
D
W
E
O
I
J
N
E
E
N
N
Słownik zawierający nowe słówka znajdujące się w zeszycie i ich tłumaczenie.
Czasowniki nieregularne podajemy w tzw. trzech formach podstawowych: w bezokoliczniku, w formie czasu przeszłego Präteritum i imiesłowu Partizip Perfekt, natomiast przy rzeczownikach po rodzajniku podajemy końcówkę dopełniacza liczby
pojedynczej, a po niej końcówkę mianownika liczby mnogiej.
O
O
Na kartach kursu ESKK spotkasz się także z następującymi oznaczeniami ułatwiającymi przyswajanie wiedzy:
T
T
A
I
T
Z
K
E
I
N
szare tło wyróżnia nowe zagadnienia gramatyczne i leksykalne
!
taka ramka prezentuje szczegóły warte zapamiętania
Lerntipp
Miniwörterbuch
Lerntipp to wskazówki dotyczące technik uczenia się
w ramce Miniwörterbuch znajdziesz nowe słówka i wyrażenia niezbędne do opanowania danego fragmentu lekcji
3
–2–
– 39 –
PROGRAM KURSU
 Pakiet 1 – lekcje 1-2
 Pakiet 11 – lekcje 21-22
Słownictwo: praca i problemy z nią związane, kariera zawodowa, poszukiwanie pracy, ogłoszenia, planowanie przyszłości
Gramatyka: czas przyszły Futur I, rekcja czasownika, tryb warunkowy
Konditional I
Słownictwo: wspomnienia z urlopu, spędzanie czasu wolnego, kraje
i narodowości, rozmowa przez telefon, użycie czasowników
sagen, sprechen, reden, sich unterhalten, słownictwo
związane z komputerem
Gramatyka: powtórzenie zaimków pytających, czasów Präsens, Perfekt
i Präteritum czasowników haben, sein i modalnych, szyk
wyrazów w zdaniu podrzędnie złożonym, spójniki dass i ob
 Pakiet 12 – lekcje 23-24
Słownictwo: mass media, kino i film, rozmowy o ulubionych seriach i filmach, rodzaje programów telewizyjnych, reklama w mediach
Gramatyka: czas przeszły Präteritum czasowników słabych i mocnych, tworzenie rzeczowników i przymiotników złożonych,
rzeczowniki złożone określające osoby, zaimek względny
w mianowniku i bierniku
 Pakiet 2 – lekcje 3-4
Słownictwo: rodzina, wydarzenia rodzinne, opisywanie wyglądu zewnętrznego, styl ubierania się, cechy charakteru, wyrażanie opinii
Gramatyka: przymiotnik jako przydawka, odmiana przymiotnika po
rodzajniku określonym i nieokreślonym
 Pakiet 13 – lekcje 25-26
Słownictwo: środowisko naturalne i jego zagrożenia, katastrofy i klęski
żywiołowe
Gramatyka: przymiotniki z końcówkami -arm, -bar, -los, -reich, -sam,
-voll, -wert, -isch, zdania okolicznikowe sposobu ze spójnikami: dadurch dass, indem, ohne… dass, statt… dass
oraz konstrukcje bezokolicznikowe ohne… zu, statt… zu
 Pakiet 3 – lekcje 5-6
Słownictwo: relacje rodzinne, dorastanie, konflikty, wychowanie dzieci,
zakładanie rodziny, uroczystości rodzinne, problemy małżeńskie, rodzina dawniej i dziś
Gramatyka: zaimek einander, zdania przyzwalające z obwohl i trotzdem,
zdania okolicznikowe czasu ze spójnikami als i wenn
 Pakiet 4 – lekcje 7-8
 Pakiet 14 – lekcje 27-28
 Pakiet 5 – lekcje 9-10; ćwiczenia utrwalające cz. I
 Pakiet 15 – lekcje 29-30; ćwiczenia utrwalające cz. III
Słownictwo: społeczeństwo i jego problemy, porady w różnych sytuacjach
życiowych, pisanie listu z prośbą o poradę, niepełnosprawni
Gramatyka: wyrażenia związane z udzielaniem rad i sugestii, wyrażanie
próśb i propozycji, pytania zależne, zdania porównawcze ze
spójnikami so… wie, als, je… desto
Słownictwo: zakupy i usługi, operacje finansowe, reklamacja, ulotki
i informacje w sklepie, otwieranie konta bankowego
Gramatyka: przysłówki zaimkowe, rekcja czasownika, czasownik lassen
w czasie Präsens i Präteritum, zdania okolicznikowe celu ze
spójnikiem damit i konstrukcją bezokolicznikową um… zu
Słownictwo: praca, kariera zawodowa, planowanie przyszłości, mass
media, kino i film, środowisko naturalne, klęski i katastrofy,
problemy społeczne, porady
Gramatyka: czas przyszły Futur I, tryb warunkowy Konditional I, czas przeszły Präteritum czasowników słabych i mocnych, rzeczowniki
i przymiotniki złożone, zaimki względne w mianowniku i bierniku, zdania okolicznikowe sposobu, prośby, rady i sugestie,
zdania porównawcze
Słownictwo: urlop, rodzina, wygląd, charakter, relacje rodzinne, konflikty,
uroczystości, zakupy i usługi
Gramatyka: powtórzenie czasów Präsens, Perfekt i Präteritum, odmiana
przymiotnika po rodzajniku określonym i nieokreślonym,
zdania przyzwalające z „obwohl” i „trotzdem”, zdania okolicznikowe czasu z „als” i „wenn”, czasownik „lassen”, zdania
okolicznikowe celu z „damit” i „um… zu”
 Pakiet 6 – lekcje 11-12
 Pakiet 16 – lekcje 31-32
Słownictwo: sport – dyscypliny sportowe, sporty ekstremalne, sport
amatorski i wyczynowy, survival
Gramatyka: zdania okolicznikowe przyczyny ze spójnikiem weil, stopień
wyższy i najwyższy przymiotnika jako przydawki, imiesłowy
Partizip I i Partizip II
Słownictwo: wiadomości, prasa codzienna, partie polityczne, kariera,
kobiety i mężczyźni – wzajemne relacje, równouprawnienie,
rodzina i praca zawodowa
Gramatyka: zaimek względny w celowniku i dopełniaczu, zdania przydawkowe, wyrażenia rzeczownikowo-czasownikowe
 Pakiet 7 – lekcje 13-14
 Pakiet 17 – lekcje 33-34
Słownictwo: zdrowy tryb życia, dieta, nawyki żywieniowe, porady dotyczące
zdrowia, sprawność fizyczna, uzależnienia
Gramatyka: zdania warunkowe ze spójnikiem wenn, odmiana przymiotnika
bez rodzajnika
Słownictwo: historia i kultura, zwiedzanie miejsc historycznych, sztuka
i rozrywka, ulubione książki
Gramatyka: czas przeszły Plusquamperfekt i Präteritum, spójniki
złożone entweder… oder, weder… noch, zwar… aber,
sowohl… als auch, nicht nur… sondern auch, einerseits…
andererseits, zdania okolicznikowe czasu ze spójnikami
nachdem i sobald
 Pakiet 8 – lekcje 15-16
Słownictwo: podróżowanie, czas wolny, zwiedzanie, turystyka, rezerwacja
w hotelu, zakup biletów
Gramatyka: rzeczownik w dopełniaczu, konstrukcje bezokolicznikowe
bez zu, zdania okolicznikowe czasu ze spójnikami während,
bevor, seitdem, bis
 Pakiet 18 – lekcje 35-36
Słownictwo: postęp techniczny, wynalazki i odkrycia, instrukcje obsługi,
świat dawniej i dziś
Gramatyka: strona bierna w czasie Präsens i Präteritum
 Pakiet 9 – lekcje 17-18
Słownictwo: reklamy i ich język, czasopisma, polityka i przestępczość,
problemy współczesnego świata
Gramatyka: odmiana przymiotnika po zaimkach dzierżawczych, przeczeniu kein i innych zaimkach w liczbie pojedynczej i mnogiej,
przyimki z dopełniaczem, przymiotnikowa odmiana innych
części mowy
 Pakiet 19 – lekcje 37-38
Słownictwo: marzenia i życzenia, wypadki i szczęśliwe wydarzenia,
katastrofy i ekologia
Gramatyka: tryb przypuszczający Konjunktiv Präteritum czasowników
modalnych, czasowników haben i sein oraz wybranych
czasowników mocnych, życzenia i zdania warunkowe nierzeczywiste
 Pakiet 10 – lekcje 19-20; ćwiczenia utrwalające cz. II
Słownictwo: sport, zdrowy tryb życia, nawyki żywieniowe, uzależnienia,
turystyka, reklamy, polityka i przestępczość
Gramatyka: zdania okolicznikowe przyczyny – spójnik „weil”, imiesłowy,
przymiotnik w stopniu wyższym i najwyższym, zdania
warunkowe – spójnik „wenn”, odmiana przymiotnika bez
rodzajnika, po zaimkach i rzeczeniu „kein”, bezokolicznik
bez „zu”, rzeczownik w dopełniaczu, zdania okolicznikowe
czasu – spójniki „während” i „bevor, seitdem, bis”
 Pakiet 20 – lekcje 39-40; ćwiczenia utrwalające cz. IV
4
Słownictwo: wiadomości, partie polityczne, kobiety i mężczyźni – rodzina
i kariera, zwiedzanie miejsc historycznych, kultura, książki,
postęp, wynalazki, wydarzenia szczęśliwe i tragiczne, życzenia
Gramatyka: zdania przydawkowe, czas Plusquamperfekt, spójniki złożone,
zdania okolicznikowe czasu – spójniki „nachdem” i „sobald”,
strona bierna, tryb przypuszczający, życzenia i zdania warunkowe
Lekcja próbna
Urlaubserinnerungen
Zaznacz
Wspomnienia z wakacji
, kiedy nauczysz się:
posługiwać formami czasu Perfekt,
posługiwać formami czasu Präteritum czasowników haben, sein i modalnych,
rozróżniać i stosować czasowniki: sprechen, sagen, reden, sich unterhalten,
opowiadać w czasie przeszłym o swoim ostatnim urlopie,
odpowiadać na pytania na podstawie wysłuchanego lub przeczytanego tekstu.
Aufwärmen
Übung
3
1
Rozgrzewka
a
Ćwiczenie 1
b
a. Höre die kurzen Aussagen über den Urlaub und ordne
ihnen die entsprechenden Bilder zu. Wysłuchaj krótkich wypowiedzi dotyczących urlopu i przyporządkuj
do nich odpowiednie ilustracje.
1. Judith: Bild
c
c
d
2. Rainer: Bild
e
3. Sander: Bild
4. Hanna: Bild
5. Kirsten: Bild
b. Entscheide, zu welcher Person die angegebenen Informationen passen. Zdecyduj, do której osoby pasują
podane informacje.
Information 1: Vom Stress kann man sich am besten im Freien erholen. Da vergisst
man den ganzen Alltagsstress.
Information 2: Die Reisebüros locken ihre Kunden mit niedrigen Preisen und es ist
nicht schwer, etwas für sich zu finden.
Information 3: Das Reisen per Anhalter ist im Sommer sehr bequem. Dann ist man
nicht an einen Ort gebunden und man kann viel mehr sehen.
Information 4: Die Touristen fahren oft ins Gebirge, denn sie suchen nach einem
Abenteuer und wollen sich aktiv erholen.
Information 5: Der Urlaub in einem Dorf gibt uns die Möglichkeit, die frische Luft
und schöne Umgebung zu genießen. Wer in einer Großstadt lebt, sucht dort nach
Abwechslung.
5
Rainer
Lekcja próbna
Grammatik im Alltag
Übung
3
Gramatyka na co dzień
2
a. Höre die Aussagen noch einmal und lies den Text mit. Posłuchaj wypowiedzi ponownie, śledząc jednocześnie
tekst.
1.
Judith:
Urlaub bedeutet für mich Abenteuer und aktive Erholung. Für mich zählt Bewegung. So war’s auch
im letzten Jahr. Ich bin mit meinen Freunden ins Gebirge gefahren. Wir waren zwei Wochen in
Österreich im Hochgebirge. Es war ein tolles Erlebnis. Da haben wir Tagesausflüge in die Berge
gemacht. Das Klettern, Wanderungen von Hütte zu Hütte – das finde ich toll.
2.
Rainer:
Für mich kommen nur Campingferien in Frage. Ich mache es schon seit Jahren. Es lohnt sich
wirklich. Auch letztes Jahr habe ich so meinen Urlaub verbracht. Zusammen mit meiner Familie
waren wir in Italien und in der Schweiz. Wir konnten uns endlich im Freien von dem Alltagsstress
erholen. Es tut gut, für eine oder zwei Wochen aus der Stadt herauszukommen. Wir sind viel gewandert und haben ein Lagerfeuer gemacht. Aber der Campingurlaub hat auch seine Nachteile.
Alles hängt vom Wetter ab.
3.
Sander:
Ich lebe in einer Großstadt und im Sommer will ich zur Abwechslung aufs Land fahren. Meinen
letzten Urlaub habe ich in einem Dorf in Irland verbracht. Da konnte ich endlich die frische Luft und
schöne Landschaften richtig genießen. Meine Bekannten haben mich und meine Familie für zwei
Wochen in ihr Wochenendhaus eingeladen. Wir haben uns dort richtig erholt. Die Gegend war sehr
ruhig, das Wasser sauber. So kann ich meinen Urlaub jedes Jahr verbringen.
4.
Hanna:
Im letzten Sommer habe ich im Reisebüro eine Reise ins Ausland gebucht. Jetzt locken viele Reisebüros mit niedrigen Preisen, so konnte auch ich etwas für mich finden. Ich habe einen Ausflug
nach Paris gewählt. Es war eine gute Entscheidung. Die Besichtigung hat mir sehr gut gefallen.
Auch mit der Unterbringung im Hotel waren wir sehr zufrieden.
5.
Kirsten:
Ich war in diesem Jahr mit meiner Freundin am Mittelmeer in Spanien. Die Sonne und das Wasser
– das gefällt mir besonders im Urlaub. Das alles hatte ich in Spanien. Ich habe mich am Strand
gesonnt und im Meer gebadet. Wir wollten nicht den ganzen Urlaub in einem Ort verbringen, deshalb sind wir per Anhalter gereist. Das mache ich immer gern im Sommer. Ich habe leider kein
Auto und so bin ich nicht an einen Ort gebunden.
b. Anhand des gelesenen Textes ergänze jetzt die Tabelle. Na podstawie przeczytanego tekstu uzupełnij teraz
tabelę.
Person
Nr.
Wo – das Land
Was hat er/sie gemacht?
Warum war er/sie dort?
1
im Gebirge / in Österreich
gewandert, geklettert
...
2
auf dem Campingplatz / …
…
konnte aus der Stadt herauskommen
3
auf dem Land / …
…
die Gegend – ruhig und…
4
…
besichtigt
der Preis der Reise – niedrig
5
…. / in Spanien
…
…
6
Lekcja próbna
Miniwörterbuch
Minisłowniczek
4
Abenteuer, der, -(e)s, –
Erholung, die, –, -en
zählen
Erlebnis, das, -ses, -se
Klettern, das, -s
Hütte, die, –, -n
in Frage kommen
lohnen sich
verbringen, verbrachte,
verbracht
im Freien
erholen sich von + D
Lagerfeuer, das, -s, –
Übung
przygoda
wypoczynek
liczyć (się)
przeżycie
wspinaczka
chata
wchodzić w rachubę
opłacać się
spędzać
abhängen von + D, hing ab,
abgehangen
Nachteil, der, -(e)s, -e
zur Abwechslung
genießen, genoss, genossen
locken mit + D
Entscheidung, die, –, -en
Besichtigung, die, –, -en
Unterbringung, die, –, -en
na świeżym powietrzu,
poza miastem
odpocząć od
ognisko
Mittelmeer, das, -s
sonnen sich
per Anhalter reisen
gebunden an + A
zależeć od
wada
dla odmiany
delektować się
kusić, nęcić czymś
decyzja
zwiedzanie
zakwaterowanie,
ulokowanie
Morze Śródziemne
opalać się
podróżować autostopem
związany z
3
Jetzt versuche, anhand der Tabelle aus der Übung 2 etwas über die Personen zu erzählen. Wo waren sie? Warum?
Was haben sie dort gemacht? Spróbuj teraz na podstawie tabeli z ćwiczenia 2 opowiedzieć coś o tych osobach.
Gdzie były? Dlaczego? Co tam robiły?
1. Judith war im letzten Jahr im ____________ in _________
__________, denn sie mag _________________________ und
für sie zählt Bewegung. Sie ist dort ______________________
_____________.
2. Rainer ____________________________________________
___________________________________________________
3. Sander ____________________________________________
___________________________________________________
4. Hanna ____________________________________________
___________________________________________________
5. Kirsten ____________________________________________
___________________________________________________
Übung
4
Ergänze die entsprechenden Vergangenheitsformen: Perfekt und Präteritum. Uzupełnij odpowiednie formy czasu przeszłego: Perfekt i Präteritum.
Perfekt
haben
verbracht
konnte
hat erholt
gewandert
bin im Hochgebirge viel ___________.
1. Ich ____
2. Meine Bekannten ____________ mich nach Irland _____________.
3. Ich ___________ die schönen Landschaften am Mittelmeer wirklich ________________.
4. Im letzten Jahr ____________ wir zwei Wochen auf dem Land ________________.
5. In Paris ____________ er sich von dem Alltagsstress ____________________.
haben
eingeladen
bin
gewandert
hatten
Präteritum
6. Ich ______________ endlich aus der Stadt für zwei Wochen herauskommen.
7. ____________ du mit der Unterbringung im Hotel zufrieden?
8. In Spanien _____________ wir ein schönes Wetter und gutes Essen im Hotel.
7
habe
genossen
warst
Lekcja próbna
6
Übung
5
Dem Muster nach ergänze die Sätze in der angegebenen Zeitform. Dann höre die Aufnahme. Zgodnie ze wzorem
dokończ zdania w podanej formie czasowej. Następnie posłuchaj nagrania.
1. Ich fahre oft ins Gebirge. Letztes Jahr bin ich auch ins Gebirge gefahren
. PERFEKT
2. Im Sommer reise ich oft per Anhalter. Letzten Sommer
. PERFEKT
3. Wir buchen gern Auslandsreisen. Voriges Jahr
. PERFEKT
4. Im Urlaub hat sie oft viel Freizeit. Letztes Jahr
. PRÄTERITUM
5. Die Unterbringung in diesem Hotel ist immer gut. In den letzten Sommerferien
. PRÄTERITUM
6. Ich will meinen ganzen Urlaub nicht in einem Ort verbringen. Meinen letzten Urlaub
. PRÄTERITUM
7
Übung
6
Höre das Telefongespräch, und dann entscheide, ob die Sätze unten richtig (R) oder falsch (F) sind. Neue Wörter
und Wendungen Þndest du im Miniwörterbuch. Posłuchaj rozmowy telefonicznej, a następnie zdecyduj, czy
zdania poniżej są prawdziwe, czy fałszywe. Nowe słówka i zwroty znajdziesz w minisłowniczku.
1. Claudia ruft ihre Freundin Anna an, denn sie möchte ihr von ihrem letzten
Urlaub in Spanien erzählen.
X
2. Claudia hat bei Ihren Bekannten am Meer übernachtet.
3. Claudia hat sich mit dem neuen Bekannten aus Spanien auf Deutsch
unterhalten.
4. Anna war im Urlaub in den Bergen, denn sie klettert sehr gern.
5. Claudia ist sehr sportlich, deshalb möchte sie ihren Urlaub auch in den Alpen
verbringen und klettern.
6. Anna ist mit ihrem Mann mit dem Flugzeug gereist.
7. Die Freundinnen wollen sich treffen und in Ruhe über alles reden.
Miniwörterbuch
8
9
auf keinen Fall
Küste, die, –, -n
Verpßegung, die, –, -en
köstlich
unterhalten sich, unterhielt, unterhalten
aufs Wort glauben
Grüße ausrichten
Anruf, der, -(e)s, -e
w żadnym wypadku, wcale
wybrzeże
wyżywienie
wyśmienity
rozmawiać
wierzyć na słowo
przekazać pozdrowienia
połączenie telefoniczne, rozmowa telefoniczna; potocznie: telefon
Zauważyłeś z pewnością, że w rozmowie telefonicznej pojawiły się czasowniki związane z... mówieniem. Zajmiemy się nimi teraz dokładniej.
W języku niemieckim występuje kilka czasowników określających czynność mówienia. Oto cztery z nich wraz
z wyjaśnieniami i przykładami wykorzystania:
sagen – mówić, powiedzieć, oznaczać; odnosi się do konkretnych słów wypowiadanych przez kogoś, np.:
Er hat kein Wort gesagt.
Nie powiedział ani słowa.
Ich kann ein paar Worte auf Deutsch sagen.
Umiem powiedzieć kilka słów po niemiecku.
8
Lekcja próbna
W powyższych ćwiczeniach powtórzyliśmy dwa czasy przeszłe – Perfekt i Präteritum. Teraz zaprezentujemy Ci
krótkie zestawienie tych form czasowych wraz z przykładami.
Mówiąc o przeszłości, używamy czasu Perfekt, jednak czasowniki haben i sein oraz czasowniki modalne stosowane są przeważnie w czasie Präteritum. Zamiast mówić ich bin gewesen, używamy więc formy ich war,
zamiast ich habe gehabt – ich hatte, a zamiast ich habe gekonnt – ich konnte.
PERFEKT
Czasowniki regularne: haben/sein + ge- + temat + -(e)t, np.:
5
Ich habe einen Ausßug ins Gebirge gebucht.
(zdanie twierdzące)
Zarezerwowałam wycieczkę w góry.
Hast du einen Ausßug ins Gebirge gebucht?
(pytanie)
Czy zarezerwowałaś wycieczkę w góry?
Wir sind im Sommer per Anhalter gereist.
Podróżowaliśmy latem autostopem.
Ich habe lange auf den Bus gewartet.
Długo czekałem na autobus.
Czasowniki rozdzielnie złożone: haben/sein + przedrostek + ge- + temat + -(e)t, np.:
Sie haben gern mitgemacht.
Chętnie wzięli udział wraz z nami.
Czasowniki zakończone na -ieren i nierozdzielnie złożone: haben/sein + temat + -(e)t, np.:
Ich habe die Landschaften fotograÞert.
Fotografowałem krajobrazy.
Endlich habe ich mich gut erholt.
Wreszcie dobrze odpocząłem.
Czasowniki nieregularne: haben/sein + ge- + temat (często ze zmienioną samogłoską i/lub spółgłoską) + -en,
np.:
Ich bin ans Mittelmeer gefahren.
Pojechałam nad Morze Śródziemne.
Wir haben das schöne Wetter genossen.
Delektowaliśmy się piękną pogodą.
Er hat mich nicht verstanden.
On mnie nie zrozumiał.
Meine Bekannten haben mich eingeladen.
Moi znajomi mnie zaprosili.
Czasowniki nierozdzielnie złożone nie otrzymują przedrostka ge-, natomiast w czasownikach rozdzielnie złożonych ge- występuje między przedrostkiem a tematem czasownika.
Czasowniki mieszane: haben/sein + ge- + temat (często ze zmienioną samogłoską i/lub spółgłoską) + -t, np.:
Meinen Urlaub habe ich in Spanien verbracht.
Swój urlop spędziłam w Hiszpanii.
PRÄTERITUM
Czasowniki modalne oraz haben i sein
Czasowniki modalne nie otrzymują przegłosu w liczbie mnogiej; 1. i 3. osoba zarówno w liczbie pojedynczej,
jak i mnogiej mają taką samą formę, np.:
Auf dem Land konntet ihr euch endlich erholen.
Na wsi wreszcie mogliście odpocząć.
Sie wollte eine Reise buchen.
Chciała zerezerwować wycieczkę.
Wir mussten ein neues Hotel suchen.
Musieliśmy poszukać nowego hotelu.
Czasowniki posiłkowe haben i sein zmieniają w czasie Präteritum swoje formy na hatte i war, do których
dodajemy końcówki osobowe, np.:
Ich hatte einen schönen Urlaub.
Miałem piękny urlop.
Er war vor zwei Jahren in den Alpen.
Przed dwoma laty był w Alpach.
9
Lekcja próbna
Sie sagt, sie ist sehr zufrieden.
Was du nicht sagst!
Sag mal, kennen wir uns?
Ich sage dir, es war wunderbar!
Das sagt mir nichts.
Mówi, że jest bardzo zadowolona.
Co ty nie powiesz!
Powiedz, czy my się znamy?
Mówię ci, było cudownie!
To mi nic nie mówi. (To nic nie znaczy.)
sprechen – mówić; odnosi się do czynności mówienia, oznacza mówić w jakimś języku lub w określony
sposób, rozmawiać; z przyimkami für/gegen znaczy: przemawiać za/przeciw (für die Idee sprechen – przemawiać za pomysłem), np.:
Er spricht ßießend Deutsch.
On mówi płynnie po niemiecku.
Du sprichst sehr undeutlich.
Mówisz bardzo niewyraźnie.
Worüber sprechen wir heute?
O czym dzisiaj porozmawiamy?
Darf ich Herrn Kowalski sprechen?
Czy mogę rozmawiać z panem Kowalskim?
Das spricht für deine Idee.
To przemawia za twoim pomysłem.
Was spricht gegen meinen Plan?
Co przemawia przeciwko mojemu planowi?
reden – mówić, gadać, rozmawiać; odnosi się do rozmowy z kimś lub sposobu
wypowiadania słów, np.:
Wir müssen noch darüber reden.
Musimy jeszcze o tym
pogadać (porozmawiać).
Ich rede nicht mit dir.
Nie gadam z tobą.
Er redet so herzlich.
On mówi tak serdecznie.
Du redest Unsinn!
Bzdury gadasz!
Du hast gut reden!
Łatwo ci mówić!
sich unterhalten – rozmawiać; odnosi się do prowadzenia rozmowy na jakiś
temat lub w określony sposób, np.:
Wir haben uns über Politik und Sport
Rozmawialiśmy o polityce i sporcie.
unterhalten.
Ich unterhalte mich gern mit dir.
Chętnie z tobą porozmawiam.
Habt ihr euch auf Deutsch unterhalten?
Czy rozmawialiście po niemiecku?
Kurz und bündig: Ich sage dir etwas…
Krótko i węzłowato: coś ci powiem…
10
Übung
7
Setze das richtige Verb in der entsprechenden Form ein. Dann höre die Aufnahme und vergleiche. Wstaw właściwy czasownik w odpowiedniej formie. Następnie posłuchaj nagrania i porównaj.
1.
1. A: Ich wollte dir nur _______________, ich heirate nächstes Jahr.
sagen
B: Was du nicht ______________! So eine Neuigkeit!
sprechen
2.
2. A: Mutti, meine Lehrerin wollte gestern mit dir __________________.
B: Warum hast du es mir nicht früher __________________?
reden
3. A: Ich möchte gern Herrn Braun ________________.
3.
B: Rufen Sie später an! Er ist im Moment nicht da.
sich unterhalten
4.
4. __________________ Sie bitte etwas lauter und deutlicher. Ich kann Sie kaum verstehen.
5.
5. Es tut mir leid, ich verstehe Sie nicht. Ich ______________ nur Englisch.
6. Was hast du _______________? Kannst du es wiederholen?
6.
7.
7. Du hast aber gut _____________! Du ______________ ßießend vier Fremdsprachen.
8. Und jetzt ___________________ wir uns über deine Pläne für das nächste Wochenende.
8.
10
Lekcja próbna
Übung
8
Ordne die Bilder den Aussagen zu. Dann Þnde die richtige polnische Übersetzung. Przyporządkuj zdjęcia do wypowiedzi. Następnie znajdź odpowiednie polskie tłumaczenie.
1. Ja, natürlich. Ich richte dem Chef aus, dass Sie ihn sprechen wollten.
Dann rufe ich Sie zurück.
III
Bild Nr. ______
I
b
Übersetzung ______
2. A: Warum hörst du nie zu, wenn ich mit dir rede?
B: Hast du etwas gesagt? Ich habe gedacht, du willst nur streiten.
Bild Nr. ______
Übersetzung ______
3. A: Sag mal Mutti, fahren wir am Wochenende ins Freie?
II
B: Vielleicht, aber wir sprechen noch später darüber.
Bild Nr. ______
Übersetzung ______
4. A: Treffen wir uns heute nach der Arbeit? Was sagst du dazu?
B: Warum nicht, dann können wir uns weiter unterhalten.
Bild Nr. ______
Übersetzung ______
III
a. A: Powiedz mamo, czy pojedziemy w weekend za miasto?
B: Może, ale później jeszcze o tym porozmawiamy.
b. Tak, oczywiście. Przekażę szefowi, że chciał pan
z nim rozmawiać. Potem do pana oddzwonię.
c. A: Spotkamy się dzisiaj po pracy? Co ty na to?
B: Dlaczego nie, wtedy możemy rozmawiać dalej.
d. A: Dlaczego nigdy nie słuchasz, kiedy z tobą rozmawiam?
IV
B: Mówiłaś coś? Myślałem, że chcesz się tylko kłócić.
Aussprache
Jedną z możliwości tworzenia rzeczowników odczasownikowych jest dodanie do tematu czasownika końcówki
-ung, którą wymawiamy [], np. üben – Übung. Utworzone w ten sposób rzeczowniki przyjmują zawsze
rodzaj żeński.
11
Übung
9
Bilde Substantive von den angegebenen Verben. Dann höre die Aufnahme und sprich sie nach. Achte auf die
Endung -ung. Utwórz rzeczowniki od podanych czasowników. Następnie posłuchaj nagrania i powtarzaj je za
lektorem. Zwróć uwagę na końcówkę -ung.
1. sich bewegen
Bewegung
– die ______________
5. wandern
– die ______________
2. übernachten
– die ______________
6. sich entscheiden
– die ______________
3. unterbringen
– die ______________
7. besichtigen
– die ______________
4. sich erholen
– die ______________
8. sich unterhalten
– die ______________
11
Lekcja próbna
Kommunikation
Wortschatz
Komunikacja
Słownictwo
W kursie dla początkujących poznaliśmy słownictwo dotyczące podróżowania, wakacji i spędzania czasu wolnego oraz nazwy krajów i narodowości. Spróbujmy je sobie przypomnieć i trochę poszerzyć.
Übung
10
a. Welche Erklärung passt zu dem Wort? Które wyjaśnienie pasuje do słówka?
1. Urlaubsseereise auf einem Schiff; es fährt von Hafen zu Hafen
a. der Stadtbummel
2. eine Fahrt mit dem Bus durch eine Stadt; bei der Reise zeigt man
Touristen interessante Gebäude und Plätze
b. die Verpflegung
3. diesen Urlaub verbringt man am Strand
c. die Kreuzfahrt
4. eine Reise um die ganze Welt
d. die Rundreise
5. ein Spaziergang durch die Stadt ohne ein bestimmtes Ziel
e. der Strandurlaub
6. die Reise macht man durch ein Land
f. die Stadtrundfahrt
7. Essen und Trinken – das bekommt der Hotelgast
g. die Weltreise
b. Den Bildern mit den polnischen Wendungen ordne die entsprechenden Bezeichnungen aus dem Teil a dieser
Übung zu. Do zdjęć z polskimi wyrażeniami przyporządkuj odpowiednie określenia z części a tego ćwiczenia.
1
2
3
podróż dookoła świata
rejs
5
4
przechadzka po mieście
6
7
zwiedzanie miasta
autokarem
die Stadtrundfahrt
12
Übung
wyżywienie
wycieczka objazdowa
urlop na plaży
11
Wo kann man im Urlaub übernachten? Was nimmt man als Tourist mit? Was muss man noch vor dem Urlaub
besorgen? Ordne die Wörter und Wendungen zu und eventuell ergänze die Liste. Dann höre die Aufnahme und
vergleiche. Gdzie można znaleźć nocleg? Co turysta zabiera ze sobą? Co jeszcze trzeba załatwić przed urlopem?
Dopasuj słówka i zwroty i ewentualnie uzupełnij listę. Potem posłuchaj nagrania i porównaj.
12
Lekcja próbna
Übernachtung – wo?
mitnehmen – was?
vor der Reise machen – was?
in einer Jugendherberge
den Badeanzug
die Reisetasche
sack packen
a) in einer Jugendherberge
b) den Badeanzug
c) die Reisetasche / den
Rucksack packen
d) im Hotel mit Halbpension/
/Vollpension
e) die Sonnenbrille
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
Miniwörterbuch
13
Prospekte durchblättern
im Zelt
die Wanderschuhe
Reisepläne machen
den Pass
in einer Pension
das Fernglas
Halbpension, die, –
Vollpension, die, –
durchblättern
Wanderschuhe, die (Pl.)
Fernglas, das, -es, Ferngläser
besorgen
Schlafsack, der, -(e)s, Schlafsäcke
/
den
Ruck-
die Landkarte / den Stadtplan
in einer Herberge
das Zimmer im Hotel buchen
in einem Ferienhaus
die Tickets besorgen
den Schlafsack
Benzin tanken
niepełne wyżywienie, śniadanie i obiadokolacja
pełne wyżywienie
przejrzeć, przekartkować
buty do wędrówek
lornetka
postarać się (o coś), załatwić (coś)
śpiwór
Podróżując po świecie, spotykamy się z mieszkańcami różnych krajów, którzy mówią różnymi językami. Powtórzmy więc nazwy narodowości oraz określenia języków.
Übung
14
12
Versuche, die fehlenden Nationalitäten und Sprachen zu ergänzen. Dann höre die Aufnahme. Spróbuj uzupełnić
brakujące narodowości i języki. Następnie posłuchaj nagrania.
Nationalität
Land
Mann
Frau
das Österreich
Österreicher
die Schweiz
Schweizer
Schweizerin
das Italien
Italiener
Italienerin
Österreicherin
das Japan
Japanerin
die Vereinigten Staaten / die USA
Amerikaner
das Ungarn
Ungar
das Spanien
Spanier
das Schweden
Schwede
Schwedin
das Frankreich
Franzose
Französin
das Russland
Russe
Japanisch
Ungarin
Griechin
Türke
das Tschechien
das Portugal
Deutsch
Englisch
das Griechenland
die Türkei
Sprache
Tschechin
Portugiese
Portugiesin
13
Französisch
Lekcja próbna
Schreiben und Sprechen
Übung
Pisanie i mówienie
13
a. Beantworte kurz die Fragen. Benutze dabei die Informationen und Wortschatz zum Thema Reise und Urlaub,
sowie gelernte Zeitformen. Schreibe nur Wendungen und Verben im Partizip Perfekt. Odpowiedz krótko na
pytania. Wykorzystaj przy tym podane informacje i słownictwo dotyczące podróży, spędzania urlopu, jak
również poznane formy czasowe. Zapisz tylko zwroty i czasowniki w formie Partizip Perfekt.
Wann hattest du letztens Urlaub?
Wie lange hat er gedauert?
Wie hast du dich auf den Urlaub vorbereitet?
Was hast du mitgenommen?
Wohin bist du gefahren?
Wie bist du gereist?
Mit wem hast du den Urlaub verbracht?
Wo hast du übernachtet?
Was hast du im Urlaub gemacht?
Was hat dir sehr gefallen?
Was war nicht besonders gut?
b. Aufgrund von den Notizen versuche, von deinem letzten Urlaub zu erzählen. Na podstawie notatek spróbuj
opowiedzieć o swoim ostatnim urlopie.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Schreiben und Hören
Übung
Słuchanie i pisanie
14
a. Herr Meier schickt an seine Bekannten eine Ansichtskarte und schreibt, was er letzte Woche im Urlaub
gemacht hat. Ergänze die fehlenden Wörter in der richtigen Form. Pan Meier wysyła do znajomych kartkę
i pisze, co w ostatnim tygodniu robił na urlopie. Uzupełnij brakujące wyrazy we właściwej formie.
Ausflug
g
reden
n
erholen
Stadtrunddfahrt
verbringen
n
können
n
14
sein
machen
n
wollen
Zamów ju¿ dziœ!
801 101 909
(koszt po³¹czenia – 1 impuls wg taryfy operatora)
61 879 32 67
edukacja na odleg³oœæ
@
www.eskk.pl

Podobne dokumenty