Powietrzne pompy ciepła Supraeco A

Komentarze

Transkrypt

Powietrzne pompy ciepła Supraeco A
Powietrzne pompy ciepła | 1 Powietrzne pompy ciepła
Supraeco A
najwyższa efektywność,
największe oszczędności
!
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
2 | Powietrzne pompy ciepła
Z nową Dyrektywą ErP wyłącznie
wysokoefektywne urządzenia grzewcze!
ErP 2015 – to ważna dyrektywa europejska wprowadzająca surowe wymagania w zakresie
efektywności energetycznej produktów związanych z energią i mających wpływ na środowisko.
Odnosi się ona m.in. do źródeł ciepła (a więc kotłów grzewczych, podgrzewaczy c.w.u.,
pomp ciepła, urządzeń kogeneracyjnych) i do zasobników c.w.u.
Dlaczego warto już dziś przełączyć się
W skrócie: Ile energii zużyje Twój nowy
na nowe wymagania?
system grzewczy?
Nowa dyrektywa określa minimalne wymagania
Od września 2015 r. źródła ciepła i zasobniki muszą
dotyczące właściwości produktów. Sprawia ona,
spełniać określone wymagania odnośnie efektywności
że wiele z dotychczas stosowanych rozwiązań
energetycznej. Urządzenia o mocy do 70 kW i zasobniki
grzewczych stanie się zbędne, gdyż nie spełnią
do 500 l muszą dodatkowo mieć etykietę efektywności
one nowych obowiązków w zakresie efektywności
energetycznej i kartę produktu. Podobne etykiety
energetycznej. Przełącz się na nowe technologie
stosowane są na urządzeniach AGD i ułatwiają ocenę
z marką Junkers już dziś i bądź pewny, że Twój
poszczególnych rozwiązań. Na podstawie określonych
system grzewczy spełni nie tylko obecne
kolorów i liter na etykiecie, użytkownik już na pierwszy
wymagania, ale również te nadchodzące
rzut oka może rozpoznać m.in. do jakiej klasy
w przyszłości. Dodatkowo, jako miły bonus,
efektywności należy dane urządzenie oraz jaki
zauważysz, że Twoje koszty zużycia energii będą
generuje poziom hałasu.
jeszcze niższe.
1
Nazwa dostawcy
2
Identyfikator
3
Funkcja
Wzór etykiety produktu
dla ogrzewacza pomieszczeń
z pompą ciepła
10 Nazwa dostawcy
lub znak towarowy
lub znak towarowy
11 Identyfikator modelu
modelu dostawcy
dostawcy
1
ogrzewania
2
10
3
pomieszczeń
4
Wzór etykiety zestawu
dla układów centralnego ogrzewania
oraz ciepłej wody użytkowej
12 Klasa efektywności
11
ogrzewacza
wielofunkcyjnego
12
14
13 Skład zestawu
Klasa efektywności
(grafika)
5a Poziomy mocy
akustycznej
6
4
w pomieszczeniu
17
16
15 Funkcja c.w.u.
16 Klasa efektywności
akustycznej na
(grafika)
zewnątrz
5a
15
7
17 Klasa sezonowej
Klasa efektywności
efektywności
energetycznej przy
energetycznej zestawu
parametrach
55/35°C
7
8
17
5b
16
Znamionowa moc
9
18
etykiety
rozporządzenia
i c.w.u.
etykiety
8
Rok wprowadzenia
Numer
odpowiednio dla c.o.
18 Rok wprowadzenia
cieplna
2015
9
pomieszczeń
13
5b Poziom mocy
6
14 Funkcja ogrzewania
811/2013
Etykieta produktu
Dotyczy pojedynczego urządzenia
np. pompy ciepła.
43 dB
14 kW
19
2015
19 Numer rozporządzenia
811/2013
+
G
Etykieta zestawu
F
Przeznaczona jest dla rozwiązań
systemowych
E
np. dla systemu dostarczającego
ciepłą wodę,
D
C
centralne ogrzewanie w połączeniu z techniką solarną.
+
B
A
A+
A++
A
A++
Powietrzne pompy ciepła | 3 Spis treści
Dlaczego powietrzna pompa ciepła to dobre rozwiązanie
do Twojego domu?
4
W jaki sposób właściwie dokonać porównania różnych powietrznych
pomp ciepła?
5
Supraeco A SAO-2
efektywna pompa ciepła powietrze/woda do instalacji na zewnątrz budynku
6
Supraeco A SAO-2
4 jednostki wewnętrzne dostosowane do każdego zapotrzebowania
8
HPC 400
zintegrowany regulator do pomp ciepła Supraeco A SAO-2
12
Dane ErP
14
4 | Powietrzne pompy ciepła
Dlaczego powietrzna pompa ciepła
to dobre rozwiązanie do Twojego domu?
Powietrzne pompy ciepła doskonale sprawdzają się w gospodarstwie domowym jako niezawodne
i efektywne urządzenia do ogrzewania, podgrzewu wody użytkowej i aktywnego chłodzenia.
Ich technologia jest zbliżona do zasady działania lodówki i jest równie prosta w zastosowaniu.
Dzięki wykorzystaniu darmowego ciepła z otaczającego powietrza, powietrzna pompa ciepła przyczynia
się do oszczędności energii, a same koszty zakupu urządzenia zwracają się w ciągu kilku lat.
W jaki sposób wytwarza się ciepło analogicznie
Dlaczego powietrzna pompa ciepła jest
do zasady działania lodówki?
energooszczędna?
Podczas chłodzenia w lodówce ciepło stanowi
Powietrzna pompa ciepła pozyskuje ciepło zakumulowane
„produkt odpadowy” i jest usuwane na zewnątrz
w powietrzu otoczenia w niezwykle wydajnym procesie.
do otaczającego powietrza przez tylną ścianę
Ciepło pochodzące z powietrza jest w zasadzie
urządzenia. W przypadku powietrznej pompy
niewyczerpalne i zawsze dostępne. Z tego względu
ciepła proces ten przebiega analogicznie, tyle
powietrzna pompa ciepła to skuteczne rozwiązanie
że dokładnie w odwrotnym kierunku. Otaczające
do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.
powietrze wykorzystuje się do uzyskiwania z niego
ciepła. Powietrze schładza się (pozyskana z niego
Dlaczego opłaca się zainwestować w powietrzną
energia jest przekazywana do układu grzewczego)
pompę ciepła?
i zimne usuwa do atmosfery.
Koszt zakupu powietrznej pompy ciepła jest wyższy
niż konwencjonalnej olejowej lub gazowej instalacji
Jakie korzyści niesie ze sobą powietrzna pompa
grzewczej. Niemniej jednak dodatkowy wydatek zwraca
ciepła w porównaniu z innymi pompami ciepła?
się w ciągu kilku lat w postaci oszczędności energii
Wykorzystanie otaczającego powietrza za pomocą
– niezależnie od tego, czy urządzenie jest instalowane
powietrznej pompy ciepła jest bardzo proste.
przy okazji modernizacji, czy w nowych obiektach
W odróżnieniu od gruntowych pomp ciepła lub
budowlanych. Powietrzna pompa ciepła zmniejsza
pomp ciepła czerpiących ciepło z wody gruntowej,
ponadto zależność od dostawców oleju, gazu lub
nakład pracy związany z instalacją jest niewielki.
innych paliw.
Nie ma potrzeby wykonywania wykopu, ani wiercenia
studni. Montaż powietrznej pompy ciepła nie
wymaga również zezwolenia władz
administracyjnych, w odróżnieniu od gruntowych
pomp ciepła lub pomp ciepła wody gruntowej.
Powietrzne pompy ciepła | 5 W jaki sposób właściwie
dokonać porównania różnych
powietrznych pomp ciepła?
Warto precyzyjnie porównać dane techniczne
powietrznych pomp ciepła Supraeco A SAO-2 marki
Junkers z danymi innych urządzeń. W rezultacie
można stwierdzić, że nasze urządzenie ma wiele
do zaoferowania i w wielu punktach przewyższa
urządzenia innych producentów. Podczas porównywania
należy jednak pamiętać, że jest ono miarodajne tylko
wtedy, jeśli dokonuje się go w identycznych warunkach
ramowych.
Współczynnik COP – co to jest?
XXWspółczynnik COP (Coefficient of Performance) to relacja
miedzy mocą grzewczą wytworzoną a mocą elektryczną
dostarczoną do urządzenia.
Przykład: współczynnik COP wynoszący 5,1 oznacza,
że pompa ciepła zużywając 1 kW prądu, wytwarza
dokładnie 5,1 kW ciepła.
Jakie czynniki wpływają na wartość COP?
XXIm wyższa temperatura zewnętrzna i im niższa jest
ustawiona wymagana temperatura pomieszczeń, tym
wyższy współczynnik COP powietrznej pompy ciepła.
XXKanały i akcesoria (np. przejścia przez ściany) – jeżeli nie
są zainstalowane prawidłowo, przepływ powietrza może
być ograniczony i obniżyć wartość COP.
Jak porównywać wartości COP różnych powietrznych
pomp ciepła?
XXNależy zawsze uwzględniać czynniki wskazane powyżej.
XXNależy porównywać wartości zmierzone w tych
samych warunkach ramowych i odniesione do tej samej
normy (np. EN 14511, EN 14825, itd.).
Ważna informacja:
XXNawet w przypadku jednej normy, warunki ramowe
pomiarów mogą być różne. Należy zatem upewnić się,
że porównywane wartości zostały określone w jednolitych
warunkach.
6 | Powietrzne pompy ciepła
Supraeco A SAO-2
efektywna pompa ciepła powietrze/woda
do instalacji na zewnątrz budynku
Szukasz pompy ciepła powietrze/woda, która jest cicha i zajmie niewiele miejsca w domu?
Pompa Supraeco A SAO-2 jest więc idealnym rozwiązaniem. Wyposażona w technologię inwerterową
automatycznie dostosowuje się do bieżącego zapotrzebowania na ciepło. Jest wyjątkowo efektywna
i energooszczędna, co potwierdza wysoki współczynnik COP sięgający nawet 5,1*. Ponadto ma
podłączenia pozwalające łatwo i szybko zintegrować ją z posiadanym systemem grzewczym.
Wygoda i oszczędność energii w jednym
Optymalne urządzenie do ustawienia na zewnątrz
Nowe sprężarki i zoptymalizowany obieg chłodniczy
Pompa SAO-2 dzięki swojemu innowacyjnemu
sprawiają, że pompa SAO-2 jest jeszcze bardziej
wzornictwu doskonale komponuje się z otoczeniem.
energooszczędna. Składa się ona z modulowanej
Niskoszumowy wentylator z regulacją obrotów
jednostki zewnętrznej oraz jednostki wewnętrznej
i inteligentny system niwelacji drgań czynią urządzenie
w 4 różnych wersjach. Duże powierzchnie odbioru
prawie bezgłośnym. W celu dodatkowej redukcji
ciepła gwarantują skuteczne wykorzystanie przez
dźwięków można aktywować w regulatorze tryb cichy.
pompę ciepła całej doprowadzanej energii – przy
temperaturze zewnętrznej nawet do -20oC. Łatwą
obsługę pompy SAO-2 zapewnia zintegrowany
regulator pokojowy HPC 400. Umożliwia on ponadto
Najważniejsze korzyści:
szybkie i proste uruchomienie.
XXwyjątkowa efektywność energetyczna (współczynnik COP
sięgający 5,1*) dzięki zastosowaniu technologii inwertera
z automatycznym dostosowaniem mocy pompy ciepła do
bieżącego zapotrzebowania na ciepło
XXłatwa i szybka instalacja dzięki wstępnie skonfigurowanym
elementom
XXfunkcja „tryb cichy”: redukcja natężenia hałasu o 3 dB(A)
np. w nocy
XXmożliwość łatwego i efektywnego energetycznie przejścia
European Quality Label
for Heat Pumps
check the validity of this label at www.ehpa.org/QL
między funkcją chłodzenia a trybem c.w.u. (w wersjach
ze zintegrowanym dogrzewaczem)
XXelastyczne możliwości połączenia z kotłem gazowym/
olejowym, instalacją solarną lub instalacją podgrzewania
wody w basenie
XXz uwagi na modulowany tryb pracy, można zrezygnować
z zasobnika buforowego w systemie
XXwysoka dostępność c.w.u. i efektywność systemu dzięki
dodatkowemu zaworowi przełączającemu – w systemie
z zasobnikiem buforowym, podczas przejścia z trybu
grzewczego lub chłodzącego na tryb podgrzewania wody
użytkowej, zapobiega się krótkotrwałemu schłodzeniu
zasobnika
XXwyjątkowo efektywne funkcje automatycznego odmrażania
* w temp. +7/35°C wg EN 14511
Powietrzne pompy ciepła | 7 5
Budowa
1 Inwerter
6
2 Dwa elektroniczne zawory rozprężne
3 Pompa rotacyjna z tłokiem mimośrodowym
4 Z
integrowana taca na skropliny
z kablem grzewczym
5 Obudowa odporna na warunki atmosferyczne
4
6 Wentylator pracujący w trybie modulacyjnym
2
7 Izolacja wykonana z EPP
7
1
3
Jednostka zewnętrzna pracująca w trybie modulacyjnym z jednostkami wewnętrznymi w 4 wersjach
z wbudowanym modułem internetowym
SAO-2
+
Jednostka wewnętrzna
ACB
ACE
ACM
ACM-solar
Obszar zastosowania
modernizacja
nowe budownictwo
nowe budownictwo
nowe budownictwo
Tryb pracy
biwalentny
monoenergetyczny
monoenergetyczny
monoenergetyczny
Podgrzewacz c.w.u.
elastyczne
rozwiązania systemów
z zastosowaniem
zasobników c.w.u.
marki Junkers
elastyczne
rozwiązania systemów
z zastosowaniem
zasobników c.w.u.
marki Junkers
190 l
zasobnik c.w.u.
184 l
zasobnik c.w.u.
z wężownicą
Wyposażenie
zawór mieszający
dogrzewacz elektryczny
dogrzewacz elektryczny
dogrzewacz elektryczny
Dane techniczne
Model
SAO 60-2
SAO 80-2
SAO 110-2
SAO 140-2
Moc grzewcza: +2/35°C [kW] *
6
8
11
14
Moc grzewcza: +7/35°C [kW] *
7
9
13
17
COP +2/35°C *
4,1
4,3
4,1
4,0
COP +7/35°C *
4,8
5,1
4,9
4,8
-20 do +35
-20 do +35
-20 do +35
-20 do +35
62
62
62
62
R410A
R410A
R410A
R410A
71
75
130
132
Wysokość [mm]
1370
1370
1680
1680
Szerokość [mm]
930
930
1200
1200
Głębokość [mm]
440
440
580
580
Temperatury graniczne [°C]
Maks. temp. na zasilaniu [°C]
Czynnik chłodniczy
Masa [kg]
Wymiary:
* wg EN 14511
8 | Powietrzne pompy ciepła
Supraeco A SAO-2
cztery jednostki wewnętrzne dostosowane
do każdego zapotrzebowania
Zarówno w nowym budownictwie, jak i obiektach modernizowanych: Junkers oferuje cztery różne
wersje urządzeń, które zapewniają właściwe rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb.
Idealne wyposażenie
Model ACE dla nowego budownictwa
Wszystkie 4 jednostki wewnętrzne wyróżniają się
Zamontowana na ścianie jednostka wewnętrzna ACE
zwartą konstrukcją i niewielkimi wymiarami,
jest wyposażona w dogrzewacz elektryczny pokrywający
a modulowany tryb pracy sprawia, że zbiornik
ewentualne dodatkowe zapotrzebowanie na ciepło
buforowy staje się zbędny.
i c.w.u.
Model ACB dla obiektów modernizowanych
Modele ACM, ACM-solar dla nowego budownictwa
Zainstalowaną na ścianie jednostką wewnętrzną
ACM: W stojącym module wewnętrznym jest już
ACB można w łatwy sposób połączyć
zintegrowany zasobnik c.w.u. o pojemności 190 litrów.
z istniejącym urządzeniem grzewczym.
To jednocześnie doskonałe rozwiązanie do ogrzewania
oraz podgrzewu ciepłej wody w nowym budownictwie.
ACM-solar: W stojącym module wewnętrznym
zintegrowany jest zasobnik c.w.u. o pojemności
184 litrów. Moduł ten można połączyć z instalacją
solarną do podgrzewu c.w.u. w nowym budownictwie.
Najważniejsze korzyści:
XXefektywna praca dzięki inteligentnemu regulatorowi
pompy ciepła HPC 400
L
A
XXoszczędność miejsca dzięki zwartej jednostce
ze zintegrowanymi elementami
XXograniczenie nakładu pracy związanego z instalacją,
ponieważ wszystkie elementy systemu są już
zintegrowane w urządzeniu
XXłatwe uruchomienie dzięki przejrzystemu menu
Powietrzne pompy ciepła | 9 4
1
SAO-2 ACB
Biwalentny tryb pracy w połączeniu
z oddzielnym źródłem ciepła
3
Jednostka wewnętrzna ACB szczególnie nadaje się
do systemu z pompą Supraeco A SAO-2 w połączeniu
z oddzielnym (zwykle już zamontowanym) gazowym
lub olejowym źródłem ciepła. Rezultatem połączenia
dwóch źródeł ciepła jest efektywny energetycznie
2
system hybrydowy. Pompa ciepła wytwarza ciepło,
wykorzystując powietrze z otoczenia. Dodatkowym
źródłem ciepła jest np. gazowe urządzenie
kondensacyjne. Zintegrowany regulator pompy ciepła
Budowa
HPC 400 z funkcją OptiEnergy zapewnia optymalny
1 Elektryczna skrzynka
stosunek energii do poniesionych kosztów.
przyłączeniowa
2 Pompa cyrkulacyjna
3 Zawór mieszający
4 Automatyczny zawór
odpowietrzający
System regulacji ze zintegrowaną funkcją OptiEnergy/funkcją hybrydową
W zależności od aktualnych warunków
Gazowe urządzenie
kondensacyjne
Pojemnościowy
podgrzewacz wody
i zapotrzebowania na ciepło, optymalny
Jednostka
kompaktowa ACB
stosunek energii do kosztów oferuje albo
pompa ciepła albo gazowe/olejowe źródło ciepła. Regulator
kontroluje, przeprowadzając porównanie bieżących danych
mocy pompy ciepła z ustawioną ceną energii, praca którego
urządzenia – pompy ciepła, czy gazowego/olejowego źródła
ciepła – jest w danej chwili bardziej opłacalna. W zależności
od wyniku pracuje albo pompa ciepła albo gazowe/olejowe
źródło ciepła.
Dane techniczne
ACB
do SAO-2 60 i 80
ACB
do SAO-2 110 i 140
Maks. ciśnienie robocze
[bar]
3
3
Zasilanie elektryczne [V]
230
230
30 30
Wysokość [mm]
700
700
Szerokość [mm]
485
485
Głębokość [mm]
386
386
Model
Masa [kg]
Wymiary:
Supraeco A
SAO-2
System hybrydowy – schemat poglądowy
10 | Powietrzne pompy ciepła
3
SAO-2 ACE
Tryb monoenergetyczny
5
1
Zawieszana na ścianie jednostka wewnętrzna ACE jest
4
wyposażona w modulowany dogrzewacz elektryczny.
Dzięki mocy 9 kW zapewnia on zasilanie domu w ciepło
i c.w.u. w chłodniejsze dni. System można także
uzupełnić o podgrzewacz pojemnościowy zapewniający
dostępność c.w.u.
Rodzaj, wykonanie i rozmiar podgrzewacza c.w.u.
można wybrać dowolnie, kierując się poziomem
2
wymaganego komfortu, a tym samym zapotrzebowania
na c.w.u. Zasobniki pomp ciepła marki Junkers są
dostępne w różnych wersjach.
Budowa
1 Elektryczna skrzynka przyłączeniowa
2 Pompa cyrkulacyjna
3 Automatyczny zawór odpowietrzający
4 Dogrzewacz elektryczny o mocy 9 kW
5 Naczynie wzbiorcze
Dane techniczne
ACE
do SAO-2 60 i 80
ACE
do SAO-2 110 i 140
3
3
10
10
Dogrzewacz elektryczny,
moc [kW]
9
9
Zasilanie elektryczne [V]*
400
400
35 35
700
700
Szerokość [mm]
485
485
Głębokość [mm]
386
386
Model
Maks. ciśnienie robocze
[bar]
Przeponowe naczynie
wzbiorcze, poj. [l]
Masa [kg]
Wymiary:
Wysokość [mm]
* 3N AC 50 Hz
Powietrzne pompy ciepła | 11 5
1
SAO-2 ACM/ACM-solar
Monoenergetyczny tryb pracy, możliwość
połączenia z instalacją solarną
3
4
2
Stojące moduły wewnętrzne ACM i ACM-solar zajmują
niewielką przestrzeń i są wyposażone w zintegrowany
podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. ze stali nierdzewnej.
W wersji ACM-solar system zawiera ponadto opatentowany
przez Junkers, wyjątkowy moduł optymalizacji solarnej
Solar ControlUnit Inside, umożliwiający łatwe połączenie
pompy ciepła i instalacji solarnej. Zarówno ACM,
6
jak i ACM-solar znajdują zastosowanie głównie w nowym
budownictwie.
Połączenie pompy ciepła z instalacją
solarną wyraźnie obniża koszty. Moduł
Solar ControlUnit Inside zapewnia jeszcze
bardziej efektywne wykorzystanie energii słonecznej.
Zasada działania jest bardzo prosta: pompa ciepła
i instalacja solarna pracują „w jednym zespole”. Moduł
optymalizacji solarnej precyzyjnie dostosowuje
Budowa
współpracujące ze sobą systemy do określonych
1 Elektryczna skrzynka przyłączeniowa
warunków atmosferycznych. Dzięki temu można
2 Pompa cyrkulacyjna
zaoszczędzić energię bez konieczności rezygnacji
3 Dogrzewacz elektryczny o mocy 9 kW
z niezmiennie wysokiego komfortu – w przypadku
podgrzewania wody do 15%, a wspomagania ogrzewania
do 5%.
4 Naczynie wzbiorcze
5 Zawór bezpieczeństwa z by-passem
6 P
odgrzewacz pojemnościowy c.w.u. ze stali
nierdzewnej
Dane techniczne
ACM/ACM-solar
do SAO-2 60 i 80
ACM/ACM-solar
do SAO-2 110 i 140
Maks. ciśnienie robocze
[bar]
3
3
Podgrzewacz
pojemnościowy c.w.u. [l]
190/184
190/184
400
400
135/140 135/140
Wysokość [mm]
1800
1800
Szerokość [mm]
600
600
Głębokość [mm]
660
660
Model
Zasilanie elektryczne [V]*
Masa [kg]
Wymiary:
* 3N AC 50 Hz
12 | Powietrzne pompy ciepła
HPC 400
zintegrowany regulator do pomp ciepła
Supraeco A SAO-2
Nowy, zintegrowany regulator pomp ciepła HPC 400 zapewnia wysoki komfort obsługi.
W połączeniu z dogrzewaczem modulowanym i złączem IP zintegrowanym w jednostce
wewnętrznej, zapewnia on większą elastyczność i ułatwia realizację indywidualnych
wymagań.
Łatwa i sprawna obsługa
Odpowiednia funkcja dla każdej sytuacji
Obsługa pompy ciepła za pomocą zintegrowanego
Regulator HPC 400 oferuje w każdej codziennej sytuacji
regulatora nie sprawi żadnych kłopotów.
indywidualnie dostosowany komfort ciepła, ciepłej
Nawigacja poprzez obrót i naciśnięcie pokrętła
wody i chłodzenia.
jest intuicyjna, a podświetlony, tekstowy
wyświetlacz LCD sprawnie przeprowadzi Cię
przez logiczną strukturę menu. Dzięki temu
bez zbędnego wysiłku i czasochłonnego
przeszukiwania instrukcji obsługi osiągniesz
pożądany rezultat.
Najważniejsze korzyści:
XXłatwe uruchomienie dzięki przejrzystemu menu
XXmożliwość podłączenia maksymalnie 4 obiegów
grzewczych: do ogrzewania i opcjonalnie chłodzenia
XXłatwa obsługa za pomocą podświetlonego
wyświetlacza LCD i intuicyjnej opcji wyboru funkcji
przez obrót i naciśnięcie pokrętła
XXmożliwość wygodnej, zdalnej obsługi przy użyciu
aplikacji JunkersHome dostępnej na urządzenia
mobilne (smartfon, tablet, itp.)
Powietrzne pompy ciepła | 13 Funkcje
1 Tryb pracy c.w.u.
2 Dodatkowa c.w.u.
3 M
enu Ulubione (możliwość
dowolnej edycji)
4 P
rzycisk menu (3 s menu serwisowe)
5 Menu Info
1
4
2
5
3
6
6 Klawisz Powrót
7 Pokrętło do obsługi (obrót/naciśnięcie)
7
Struktura systemu JunkersHome
XXZintegrowane złącze internetowe
Kompatybilność z aplikacją JunkersHome
Aplikacja JunkersHome
XXZmiana temperatury ogrzewania/programu
czasowego
XXZmiana temperatury c.w.u.
XXAktywacja dodatkowej c.w.u.
XXWskaźnik usterki
XXWskaźnik temperatur pomieszczeń
i temperatury zewnętrznej
Internet lub WiFi
Smartfon/
Tablet
Magistrala
CAN
Supraeco A SAO-2
Router
(Protokół WPA2)
Magistrala
EMS 2
ACB/ACE lub ACM/ACM-solar
Internet
Urządzenie z systemem
Apple iOS lub Android
Internet
(szyfrowanie AES 256)
Firewall
Bosch
Serwer
Bosch
14 | Powietrzne pompy ciepła
Dane ErP
SAO 60-2
ACE/ACB
SAO 80-2
ACE/ACB
SAO 110-2
ACE/ACB
SAO 140-2
ACE/ACB
-
A++
A++
A++
A++
Znamionowa moc cieplna
dla temperatury 55°C (Prated)
kW
5
6
8
9
Sezonowa efektywność
energetyczna ogrzewania
pomieszczeń dla temperatury
55°C (ηs)
%
128
130
134
134
Poziom mocy akustycznej
w pomieszczeniu (LWA)
dB (A)
-
-
-
-
Poziom mocy akustycznej
na zewnątrz (LWA)
dB (A)
53
56
55
53
SAO 60-2
ACM/ACM-solar
SAO 80-2
ACM/ACM-solar
SAO 110-2
ACM/ACM-solar
SAO 140-2
ACM/ACM-solar
-
A++
A++
A++
A++
Znamionowa moc cieplna dla
temperatury 55°C (Prated)
kW
5
6
8
9
Sezonowa efektywność
energetyczna ogrzewania
pomieszczeń dla temperatury
55°C (ηs)
%
128
130
134
134
Poziom mocy akustycznej
w pomieszczeniu (LWA)
dB (A)
-
-
-
-
Poziom mocy akustycznej
na zewnątrz (LWA)
dB (A)
53
56
55
53
Klasa efektywności energetycznej
podgrzewania wody
-
A
A
A
A
Efektywność energetyczna
podgrzewania wody (ηwh)
%
87
87
79
79
Deklarowany profil obciążeń
-
L
L
L
L
Supraeco A
Klasa efektywności energetycznej
dla temperatury 55°C
Dane dla warunków klimatu chłodnego
Dane ErP
Supraeco A
Klasa efektywności energetycznej
dla temperatury 55°C
Dane dla warunków klimatu chłodnego
Powietrzne pompy ciepła | 15 Junkers Serwis 24h 801 300 810*
www.junkers.pl
[email protected]
* koszt połączenia wg stawek operatora
Robert Bosch Sp. z o.o.
Dział Termotechniki
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
Firma Robert Bosch Sp. z o.o. (gwarant) udziela nawet do 5 lat gwarancji na sprawne działanie urządzeń
grzewczych, zgodnie z warunkami zawartymi w kartach gwarancyjnych poszczególnych urządzeń.
11.2015
Całodobowa Infolinia 801 600 801*
Podane w ulotce informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i mogą różnić się od rzeczywistych parametrów urządzeń.
Dodatkowe informacje:

Podobne dokumenty