Document 157022

Komentarze

Transkrypt

Document 157022
,>>
:;:>
(0<="3-00
"
23 $ " ?(414("(
+ $"
,G
*"G,*",D
G
"0
"0
"F
'(*
:::: ()I
[email protected]"®
6"08>08!
A®D!E
3-->3--!
B )C*
!O(?CYXXZYXX?"*!""F
@*"
G"G!
*G
"
"F
"
"
F
H System wirnika Auto-Lock®OOOQ&,D"
!,*"
G&
*
*
H $0
"'®
&D"
*G"
*
!
H !
0
;RUVXX
0
34P
*,DFZ?.
Stoper
>
"
^{_
$F^$h'h=_^_
Wirówki
Probówki i statywy do wirowania
Spektrofotometry
Piece
Inkubatory
Pompy
!
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
"
#
4
4
$
"
$
%!&
'&
5
5
5
Biurety
Pipety
()!
(
6
6
7
7
*"
Mikroskopy
+
!,
Kamery
7
8
8
8
'
.
/
0
.
;
"
!&
"
<
=
>
Probówki
!
Eksykatory
Tace do eksykatorów
! "
Termometry
?"
0
#$
8, 9
8, 9
9
9
10, 11
10
10
11
12
12
12
12
13
13
13
13, 14
13, 14
'
(
14
14
<@A
15
%&
>
)
?*
Latarki
C
Maski
VhVXX^\xh
!&0]X[xh
!&0\]_;RUVXX
]XXX
ZVxzxh^;RUVXX_
x
!G&,D&
=G
od -10 do +40
[xXhVVXhxX]
[xXhxY[hxX]
F",D
15, 16
15
16
16
16
16
E
K:
\x
\x?
521-1527P
521-1528P
E
E K:
",!
!
&\]
",!
!
&]X
>'®
$
UYX
$
[XhY
4
1
GL
]FXzXGXX
}FX}zGXX
GL
!
H >
YVU[XU"
!
\G]ZYGX^
_
H @&",DGY\`[gY`h`
H &,D
"G
"
H j
O(?CYXX?"
"*
&"*
.
$"
34P
J
6"08
6"08!(
( (
@F!,>>
:;:
$"
G L
/:M02I44:/-1I34
G L
521-1418P
286,00
30.I4-
521-1419P
286,00
30.I4-
521-1362P
521-1400P
521-1360P
281,00
\F\zzGXX
857,00
30-I24
M11I34
8.3I24
(
*,DF^
Z_
FF
^_
'
^_
;
^{_
$F'h=h$^_
$^_
D!E3--
D!E3--!
15 000
21 382
\zz~
od -10 do + 40
Y}]h[VVhYxX
Yg\h]V}hYxX
\\F]
28
=$ "
24
A0® MIKRO 200
30
24
A0® MIKRO 200R
30
E
K:
GL
521-1558P
521-1561P
521-1559P
521-1562P
\Fx}gGXX
\F}zYGXX
[F}}]GXX
[FggzGXX
G L
0:34MI40:/..I-3:M/0I34
3:108I24
)F!G
$(044-
"
!
G&
"G)
0
&
*,F;
*/C$lOF
H $
\Y`]XX`
H 0
&
!
-80°C
H !G"
0G&"
USP
H @*G!
&DG
G"
F
H G"
&
H 000G"0
*
E
0
E($ I
$
P
34
E
$(I :04
]X
^\X
!_
>
YY]^\X)_
]X
^\X
!_
>
YY]^\X)_
$(I :4-
]X
^\X
!_
>
\Y]^YX!_
]X
^\X
!_
>
\Y]^YX!_
K:
GL
G L
500
525-0400P
525-0401P
525-0449P
525-0450P
76,50
87,60
70,30
87,60
42I/M
84I243I2/
84I2-
500
525-0402P
525-0403P
525-0447P
525-0448P
90,20
95,40
90,20
95,40
82I84
20I44
82I84
20I44
$$($(&F!HG
H $""Q"&
H >
0"*
"
,
0
H 3
$
H /*
:
(
34P
H @*
$
0
*
"0"0
G
"
G!
H '
"
BQ
KEE
)C
=$
G %
K$ '
G GL
$NO $
L
13
211-0140P 211-0155P 211-0160P 211-0165P
14,00
0-I472
16
211-0141P 211-0156P 211-0161P 211-0166P
14,00
0-I420
211-0142P 211-0157P 211-0162P 211-0167P
14,10
0-I4M
40
25
211-0143P 211-0158P 211-0163P 211-0168P
15,00
00I34
30
24
211-0144P 211-0159P 211-0164P 211-0169P
15,00
00I34
)C
=$
G %
K$ '
G GL
$NO $
L
13
211-0175P 211-0175P 211-0180P 211-0184P
9,90
2I./
36
16
211-0171P 211-0176P 211-0181P 211-0185P
10,60
2I14
20
20
211-0172P 211-0177P 211-0182P 211-0186P
10,60
2I14
25
16
211-0173P 211-0178P 211-0346P 211-0347P
21,70
08I3M
30
9
211-0174P 211-0179P 211-0183P 211-0187P
10,80
MI0-
(0<="3-005(/-3-005'$,>>
:;:>
'()*+
,--./012--33.4567,--./012--33.85
,69
:;:
>"
&
!
"!
0D*[email protected]&0
)G!
*)F
F!D
(0<="3-005(/-3-00
6#F>FDF!HG
BQ
KEE
.
$?
"
["0
!,O'F$
YU
"Fj

"
*
!G","G
^
_G0
G"D
0
F$
&
*,
"FC
"
!&&,D
F
F<03-H O'
H %G"
H O)"0
""
",
#F<08--G
H @"0&G&
F
H C
DF
#F</0--G
H @"&
fotometria
#F</0--G
#F<08--G
F<03-
"
F
>
^_
190-1100
325-1100
H @&,
^_
2
4
„
^_
…XGX]†;
YYX‡[xX
…XG[†;
>
XUYXX†;GUXG[U[GXjGXUzzzz
@,D^_
± 0,5
±2
@,
…ˆXG]†;XGXX]j
\j
',D
XGXXYjZ0
]XX
*D
YXX!‡YXX
0
0
‰*
EN, FR, DE, SP
$,
[YXhYVX
128 × 64 matryca punktowa LCD
O
"
'<G
!
>
\\XZYYXG]XZxXA
$
Z^Z_
490 × 360 × 240/12
490 × 360 × 240/14
K:
634-6000P
GL
\F\zzGXX
634-6001P
\FzzzGXX
634-6002P
YFzzzGXX
@?lU
@!
J=004
115
RT od +5 do 220
± 3,3
± 3,0
± 0,4
±0,3
[]^zg†
"_
]X^zg†
"_
g^zg†
"_
\x^zg†
"_
xYXhxXXhxgX
gYXh}\Xh}xX
VX\h[[XhVX\
xXXhVXXhVgX
41
62
G
G
K:
GL
K:
GL
L
L
466-3510P
848,00
23-IM466-3513P
\FYXXGXX
0:-3-I-466-3522P
70,00
466-3523P
75,00
((F!G
H @"
H 0G0
H Sterownik mikroprocesorowy
3
>
^{_
Q~]]XX
jQ~]VXX
>
*,^
Z
_
od 60 do 1600
535-0053P
]F[}XGXX
U
O/U
)
000F;
*&
DXG\`{D~}X`{#
"G,D"
,D
[email protected]*
"
G!
,DG0
D
!
&,F
&,D&Y"
"
!G&""*""YV
!
paskami testowymi
J
C"*,D*
^_
>
^{_
@,D
^{_
',D
^{_
$
*
'h=h$^_
$
*
'h=h$^_
$^_
J
F!*
10
C~]}X
± 0,5
± 0,5 w 37°C
Yg]hYgXh[[]
Y[XhYXXhYXX
gF[
E
$?O/UO\XG

$?O/UO\XG
'
!
GYhx"
@!
K:
390-0384P
390-0385P
390-0386P
390-0387P
GL
395,00
395,00
45,00
20,00
2
G
*
>
"
,#@G
&
,#@
G
*,F
&
!&
"?;@FC
&
*
"
F
J
GL
VF}}XGXX
H >
"
H [email protected]";\XX
,#@
H $,D
H %&G
H $"!
"
04P
$"
J=4/
53
K:
535-0033P
G6<"$
F!G
DKG#<=D=0-
(
$ & ?"
(
E
?
^_
;
^{_
',D
^{_
$0
^{_
\]X^_ƒ
[X
^_
$
*
^'h=h$_^_
$
*
^'h=h$_^_
$^_
H <
0‚0&0
U]X`{
H [email protected]"
G
H j!
,
",
,
,D<
Gj;
H j
0
,*"
0
"*
&
!&
E
YG]
YG]
G
;®
("F!G
,J!R<=
H '
&
,
temperatury
H ,
H $
ƒXUzzz`GXXGXUzzGz`
H C0
^
)[F\_
H $*
"&Y!0
' )
? ($(""
)$(
E($
"
*
G *
E
'
U\YXXVG(Z#Z'$G
"
'
U\xXXVGY
G(Z#Z'$G
'<G
G
"
'
U[\XXVGY
G(Z#Z'$G
'<G
G
"
[email protected]
=$
'®3I4H
E
j\gh\g
j\gh\g
\gh\g
\gh\g
K:
GL G L
444-0599P
V]VFXX
/8/:3444-0602P
V}\FXX
/28:M444-0629P
g[YFXX
884:8444-0632P
ggXFXX
2-.:--
'()*+
,--./012--33.4567,--./012--33.85
,69
:;:
>"
&
!
"!
0D*[email protected]&0
)G!
*)F
(0<="3-005(/-3-00
F!D
F!G
6?
K((?(
H #
"
!
H ;
"
H ?
*,D0
*
!
H &DGD
0
&0
&
"
G
H &&D,
0
"
x]‘
H /,,D]`
j
;;0™"
)
H >
"UzX~YXX{&,
H \]!00",
H %
*&G
",
H *&,0
"
H O
"
G",D"
H $
"
^ˆXG\{_
H >
"
"
"
H $"
G"
"
F
U\xZG,XGY[UXGV]
H $",Dƒ
*,D
\\U\xZG,XGY[UXGV]
#&
H C
!&0
!#&
"*
;\XX
G"
([email protected]#=U%E++™ *
*
>*",D*!
"
"^**
z`_>
!"G"
,G!
"
*
"!
3-P
$"
J
>
*,
>
0Z0
Stoper
]\YX0)Z
(Z
GˆYX‘
YX\YX
E
K:
$?G
"!
$?G
!
GL
G L
444-0142P
904,00
23/I3-
444-0145P
964,00
220I3-
(F!HG
( )
S((T(6" *
3-P
(
F12-MC
F25-MC
F32-MC
F33-MC
F34-MC
FP35-MC
FP40-MC
FP50-MC
F25-ME
F26-ME
F32-ME
F33-ME
F34-ME
FP40-ME
FP50-ME
F70-ME
F81-ME
FP89-ME
\Yhg
\[h\X
Y]hg
Y]h\X
[Yhg
[ghg
[gh\X
VYh\X
V]hg
]\hg
]\h\X
xVh\x
}]h\Y
\XYh\x
\Y}h\x
\]Xh\z
10
5
1
K:
442-0369P
442-0370P
442-0371P
442-0372P
442-0373P
442-0374P
442-0375P
442-0376P
442-0377P
442-0378P
442-0379P
442-0380P
442-0381P
442-0382P
442-0383P
442-0384P
\F[
FHM;(" ()
H #
"""
H O)F
!&g
H >*&
G"
34P
$"
E
2
)C (
NO
)C(NO
3-
-
<3-
<.-
XF\x
XF\
XFXY
-XFYx
XFY
XFXx
-XFV]
XF[z
XF\]
-XF]
XF[Y
XF\Y
-XF[Y
XF\V
-XFV]
XF[z
XF\]
-XFxg
XF]
XF[Y
XFXV
XFz
XFg
XF]
XF\x
-XFYx
XFY
XFXx
-XFV]
XF[z
XF\]
-XF]
XF\Y
-XF[Y
XFV]
XF\V
-XFxg
XF]
XF[Y
XFXV
XFz
XFg
XF]
XF\x
XF[V
XFYY
XF\}
XF\[
XFV]
XF[g
XF[x
XF[Y
1
XFzY
XFgg
XF}]
GL
18,40
19,10
21,30
21,30
20,50
22,10
21,30
15,20
15,30
13,70
13,90
19,50
24,70
12,20
15,30
26,40
G L
0/IM0.I//
04I1M
04I1M
04I/M
08I4M
04I1M
00I.00I.M
0-I3M
0-I./
0.I8/
0MI4/
1I04
00I.M
01IM-
K:
GL
461-0152P
461-0153P
461-0377P
461-0378P
461-0379P
461-0197P
461-0382P
461-0383P
461-0397P
461-0398P
461-0154P
461-0399P
461-0400P
461-0402P
461-0155P
461-0403P
461-0404P
461-0405P
[F\XXGXX
[FVz]GXX
[Fz]XGXX
VFYxXGXX
VFYg}GXX
VFYxXGXX
VFzXXGXX
]FV}XGXX
[Fz]]GXX
VFY\XGXX
VFV\XGXX
VF}YXGXX
VF}V}GXX
]F[xXGXX
]Fz[XGXX
\XFX]XGXX
\\F\XXGXX
\YFYXXGXX
G
G
L
3:.M-I-3:218I-/:08-I-/:.-MI-/:.31I8/:.-MI-/:13-I-.:/28I-/:08.I-/:/8MI-/:43MI-/:228I-/:212I8.:3MMI-.:2..I-M:-.-I-M:MM-I-1:28-I--
F!HG
(
$
H Z;.#"
H >
[email protected]
'O"
H @"
,G
!
&D"*
NO
:
NO
$"
04P
$"
FH3";(" ()
H '
D
*"
G
*"
H $"!
&
,
"*
,
&
H '0
0
H O)F
!&Y
E
:
K:
N/>O
N$O
'
@
!
0
@
!U
'
!&Y
0
'
!&g
GL
G L
\FY
8
181-0156P
\FzgXGXX
0:8M/I--
\F}
2
181-0159P
[FY}]GXX
3:2M/I24
$*"
"
0""*
:;:
[email protected]""$(
$"
0-P
(@
6
BQ
KEE
/
`\XX`\XX`G"&
G
!
""G"
"
H $G&*
G!
"*,
H $",
H <*
"&,
(
VP 100
VP 100 C
()C
"NV>O
XF}
:
N$O
100
'
K:
.
"
""
‰\XX
,D0
181-0235P
181-0238P
GL
V}]FXX
x[]FXX
G G
L
.32:4420:4-
'()*+
,--./012--33.4567,--./012--33.85
,69
:;:
>"
&
!
"!
0D*[email protected]&0
)G!
*)F
/
F!D
(0<="3-005(/-3-00
(<)
+%H8<0%H8<3
$",<
,
!G
"
0
!
J(&
,$
"
"0
!
G
!
G&"
",^<xUY_G,&
"
J
W,
G0
!,
;
^{_
od 0 do +70
G&,D
00
!
Obudowa
<
$&
"
$&
Typ pompy
*,D
F
Bateria
˜,D
C!
C*
!
$,D
!
$,D
^$h'h=_^_
$^_
Certyfikat
?$0

<xU\ƒ\h"\X
<xUYƒYh[
VG]G*&,
FFxGV
/
,
FFxGVG,
F
\\G\
\XXX*\GY
CFx
j
&\Y]j0
CF\0^<xU\G"G
_
F™0^<xUYGG
_
,F[
\x)X\Y0
\])]\Y0
]0),
!]XY
"
]xhV]G}hY]GV
<xU\ƒ\\F}
<xUYƒ\[Fx
Znak CE
3-P
$"
E
K:
PB 6-1
PB 6-2
701-0116P
701-0117P
3-P
$"
++=!+E=JE;
(()AI()
""
"
#
O”U=j''"0&
"
,F‰
)G
0
0F
G L
(
E
K:
FE20
Podstawowy
AU
.#™
662-2781P
343,00
32.I.-
662-2782P
431,00
/..IM-
662-1118P
454,00
/8/I3-
663-0123P
439,00
/40I3-
663-0124P
551,00
..-IM-
‰.#YXG
A#VXzG
*
GY
AVGX\YA}GXX
‰.#YX<G
AZ
#V[gG
Zestaw FE20 ATC
*
GY
AVGX\YA}GXX
FE30
'
,.#™
XU\zz'
Podstawowy
‰.#[X
,
Zestaw FE30
#}X[G
*
G
\V\[š'Z
12,88 mS/cm
3-P
$"
);Y™
(
FG2 podstawowy
Zestaw FG2
>.=Y
.=Y&,
FG3 podstawowy
Zestaw FG3
>.=[
Zestaw podstawowy FG4
Zestaw FG4
>.=V
.
E
AU
,.=™
‰.=YG
A#V[gG
O]VGY
AVGX\YA}GXX
‰.=YG
V
!
‰.=YG
A#VY}G
O]VGY
AVGX\YA}GXX
,
,.=™
>
XU\zz'
‰.=[
,
#}X[GO]VGY
\V\[š'ZY
12,88 mS/cm
‰.=[G
V
!
,
@C.=™
‰[email protected]#x\\"
NTC 30 kW
‰.=VG
V
!
K:
GL
(
$ AUD=+EK
#
COl;#j<"
)G
!*,0G
"0"0
[email protected]*
"
""""
&F
;™
Zestaw FE20
\F\]XGXX
\FV[[GXX
G L
13-I-0:0.8I.-
)C$"(
($$"
E=D=R+=U%
((
=DX<Y=U
H >
""
*
H ‰,
G
)
H O
"
"
H j
*)
"
H j
"
&*0
!A
!
,G
!
,G
!
"A
H @",
H >&
"
G
!
"
GL
GL
G L
H (AU
"&"0
H #
H $"",*
^Oxg_
H '
H @
,
"
J,
E=D=R+=U%
H pH: 0 do 14
H Zakres temperatury: od -10 do +80°C
H ;
ƒ
H '
"ƒ##?#.U<
H @
ƒ‰
H >'}
H <
=DX<Y=U
H pH: 0 do 14
H >
ƒU\X~\XX`{
H ;
ƒ
H '
"ƒ##?#.
H @
ƒ
H >'}
H @
662-2778P
239,00
010I3-
662-2779P
332,00
384I8-
662-2780P
360,00
3MMI--
662-1223P
327,00
380I8-
(
663-0120P
295,00
3/8I--
E
K:
663-0121P
387,00
/-1I8-
COl;#j<
O”U=j''
662-1271P
662-1270P
663-0122P
417,00
///I8-
664-0044P
278,00
333I.-
664-0045P
505,00
.-.I--
664-0046P
537,00
.31I8-
0-P$"
(I
*
GL
48,70
67,50
G L
./IM/
8-I24
$
E
\'}Z</
\'}[email protected]/
\'}Z
K:
662-1272P
662-1273P
662-1274P
GL
18,20
20,20
31,60
'()*+
,--./012--33.4567,--./012--33.85
,69
:;:
>"
&
!
"!
0D*[email protected]&0
)G!
*)F
(0<="3-005(/-3-00
F!D
K<G
@"
"
<;
/
'
U
G
"!
G
0
0!&
"
*"F
H &,D
0
H C0
&
H $0xXX`^_&^_
"
H C"
&
H C"
"?'Y[Y'<
(
'NO
jl\Y[
jl[X[
jlY\Y
jlV\Y
jlx\Y
jl]\\
jl}\\
jl\]X\
jl[\X\
jl]\X\
jlVXXX
jlxXXX
jl\XXXX
120
300
210
410
610
510
710
1500
3100
5100
4000
6000
10 000
J
(NO
XFXX\
B *
NO
Ø 97
E
K:
,)
XFX\
XF\
'(
[email protected]!HG
@
\V]h\[X
Nie
1
GL
611-1918P
611-1919P
611-1920P
611-1921P
611-1922P
611-1923P
611-1924P
611-1925P
611-1926P
611-1927P
611-1928P
611-1929P
611-1930P
611
1930P
360,00
460,00
260,00
320,00
360,00
150,00
180,00
265,00
325,00
345,00
180,00
220,00
240,00
<
$
"
!!0
"
,
H (
*!
H C
H $
"?'Y[YQ"
",!'<
H >*
"
&
"
(
'NO
AZ64
AZ124
AZ214
AZ153
AZ313
AZ212
AZ612
AZ1502
AZ3102
AZ2101
AZ4101
AZ6101
60
120
210
150
310
210
610
1500
3100
2100
4100
6100
J
(NO
NO
E
K:
K :
XFXXX\
Ø 90
j
XFXX\
Ø 100
,)
XFX\
Nie
\}Vh\V[
XF\
GL
G L
611-1931P
611-1932P
611-1933P
611-1934P
611-1935P
611-1936P
611-1937P
611-1938P
611-1939P
611-1940P
611-1941P
611-1942P
980,00
\FX\XGXX
\FX[XGXX
600,00
680,00
440,00
535,00
610,00
795,00
580,00
650,00
710,00
<
0&U
F
>
"
!!0*"*0
0&U
F
H $*
&
"*00
H ,G
"
,
H >""
H (
*!
H O
"?'Y[Y"
'<
H ,D
!=Z=
H /"0
"&&
00!
'NO
AX124
AX224
AX423
AX623
AX822
AX2202
AX4202
AX6202
120
220
420
620
820
2200
4200
6200
J
(NO
E
NO
N
O
XFXXX\
j
Ø 90
XFXX\
,)
Ø 115
Ø 150
XFX\
Nie
\gXh\gX
J
>
^_
@^_
@,D^_ƒ
?
^_
od 0 do 300
XF\
± 0,2
Y[Xh[Xh\]
"
\]XX
K:
K GL
G
L
611-1943P
611-1944P
611-1945P
611-1946P
611-1947P
611-1948P
611-1949P
611-1950P
\F]xXGXX
\Fx}XGXX
\F\\XGXX
\FY]XGXX
\FXVXGXX
\F\\XGXX
\FY[XGXX
\F[xXGXX
"
K:
'&
$&
611-1565P
611-1876P
GL
L
46,30
17,20
\
]XX
\\XX
\YXX
#
)C
K:
\h\ZYhYZ\h]Z\h
\XZYhYXZ
\h]XZ\h\XXZ
YhYXXZ\h]XX
\h\ZYhYZ\h]Z\h
\XZYhYXZ
\h]XZ\h\XXZ
YhYXXZ\h]XXZ
\h\ZYhYZ\h]Z
\h\XZYhYXZ\h]XZ
\h\XX
\h\ZYhYZ\h]Z
\h\XZYhYXZ\h]XZ
\h\XXZYhYXXZ
\h]XXZ\h\ZYhYZ
\h]Z\h\XZYhYXZ
\h]XZ\h\XXZYhYXX
\h\ZYhYZ\h]Z
\h\XZYhYXZ\h]XZ
\h\XXZYhYXXZ
\h]XXZ\h\ZYhYZ
\h]Z\h\XZYhYXZ
\h]XZ\h\XXZ
YhYXXZ\h]XX
\h\ZYhYZ\h]Z
\h\XZYhYXZ\h]XZ
\h\XX
\h\ZYhYZ\h]Z
\h\XZYhYXZ\h]XZ
\h\XXZYhYXX
\h\ZYhYZ\h]Z
\h\XZYhYXZ\h]XZ
\h\XXZ
YhYXXZ\h]XX
G G L
L
475,00
/48I34
611-8634P \FXYXGXX
284I--
611-8635P \FY]XGXX
1/2I4-
611-8636P \FV[XGXX
0:-23I4-
611-8632P
611-8642P
640,00
.M-I--
611-8643P
859,00
8..I34
611-8644P
989,00
2.0I24
S((
((F!
G
(
(
?
I"
?
(((
H <!
GG"
!
H &,D
,
H @*
"
3
$ ( /-P
$
$"
3-P
E
\
YXX
\]XX
"?F!G
+$
®
H G!
,*
""œ
H ,,*
"
H [U"
0""*
G*
*"
!"
H O
"^;
_/O';
H $
H %&][X]
34P
$"
\
\XX
Ø 116
(
H "&&
\`!
*
H &,D&G
&
"
,
H "&
"
"G
F1
H @
"
H >
"CO?\\\
)CN
O
G
L
/2I-.
7Y7
NO
""
((
H
@
0]XX
7
V\hV\hg
100
gghgzhY]
250
\VXh\VXhYY
U<
7
V\hV\hg
100
gghgzhY]
250
\VXh\VXhYY
K:
GL
G L
611-0093P
611-0094P
611-0095P
24,00
43,70
106,00
08IM/-I41
2.I3-
611-9178P
611-9179P
611-9180P
36,20
50,30
125,00
34I/.
/4I30
M2I4-
'()*+
,--./012--33.4567,--./012--33.85
,69
:;:
>"
&
!
"!
0D*[email protected]&0
)G!
*)F
4
F!D
(0<="3-005(/-3-00
%"6$
"®0-H
%""
JH
? ?
H [email protected]
®'00
H j
G
,
H „
&
H @
#G$G
H '
"
j
")!"
G"
"
""0"*,
",F
$
3-P
H "^?†_XG[Q
,D
^`†_`XG\
H $,
\Xš
zzGzz`*0\X`š
H H '
"
H "”U
:N
O
5
10
15
25
50
(:
N
O
5
XFX]
XF\
+
K:
N[
O
612-9936P
XFX[
612-9937P
612-9938P
XFXV]
612-9939P
XFX}]
612-9940P
GL
49,85
49,85
49,85
54,90
57,90
"
G L
/1IMM
/1IMM
/1IMM
./I13
.8I/3
(6Z
®
E($ ?
*
E
E
<
®\X
"
*
K:
613-1477P
GL
599,00
/
#
R
®
""G
F/
""
"0#
0
®F
Q
*&
D
H O"Q
*&
D
"
"
"
*
H C
"
*
*
,D
H $
,D
0
H $"
0
K
)C
(%DEAD+
®
"
H #
"
H ,
0
H .
'U"&
!
H (
")!*,*0
!0
H ,D"
)!
H @"",&")!
<OCAO;C
$
3-P
E$ )C
K:
XU\G[š
XG]U\Xš
YUYXš
\XU\XXš
YXUYXXš
\XXU\XXXš
]XXU]XXXš
\U\X
613-5160P
613-5161P
613-5162P
613-5163P
613-5164P
613-5165P
613-5166P
613-5167P
*
$*"
"*
$?
&
$?
"
GL
203,94
203,94
203,94
203,94
203,94
203,94
203,94
203,94
E
G
L
08/I04
08/I04
08/I04
08/I04
08/I04
08/I04
08/I04
08/I04
S(
XG]U\XšG,
]U\XXšG&!
\]U[XXšG
)
]XU\XXXšG
XGY]U]G
XG]U\XG
g!GXG]U\XšG,
\Y!GXG]U\XšG,
g!G]U\XXšG&!
\Y!G]U\XXšG&!
g!G\]U[XXšG
)
\Y!G\]U[XXšG
)
g!G]XU\YXXšG
J&
J&
YXš
YX YXXš
[XXš
\XXXš
]
\X
YXš
YXXš
K:
GL
613-1398P
613 1398P
613-1399P
613-1400P
613-1407P
613-1408P
613-1409P
489,00
489 00
489,00
489,00
489,00
489,00
489,00
613-1410P
710,00
613-1417P
845,00
613-1418P
613-1419P
710,00
845,00
613-1420P
710,00
613-1426P
845,00
613-1427P
710,00
U
E
K:
"R
613-1449P
(
"
613-1458P
GL
176,00
325,00
[XXš
\YXXš
(&&0,0-F!G
"
)!&
\`XG\`
!
!
"0O
"0
))\ƒ\X
H @
"*,Q,
H S"TM&
"*,
")!*
H /&
""*,
H "\Y\{
H ;
"
8
E
E
K:
))\ƒ\X$?
‰G\GVX)Y]
'
1000
710-1021P
612-1675P
GL
151,00
29,50
G L
00/I34
$"
34P
'()*+
,--./012--33.4567,--./012--33.85
,69
:;:
>"
&
!
"!
0D*[email protected]&0
)G!
*)F
(0<="3-005(/-3-00
F!D
K (@F!
F!HG
U"
WI(IE=EYDG'K*6(
(
(
$(((
& (
$
,DG&D
DQ\}
!&0
"!)!F$
0"*G
^
0"_Q&"F
H ()!"<0
®, Brand
Transferpette®G#
G#
?
0®,
Reference®G=®, Rainin EDP, Pipet
Lite®^;'_G;0
.®G/®[email protected]®
H (&
&
^?/[email protected]/[email protected]/j
H (
0
H C*
/
*
3
E
)!
()!&!
()!
()!
Typu Eppendorf
()!
™
()!
otworem
()!
™
()!<
()!?® LTS™
E$ )CN\
O
10
E
1344
K:
613-0735P
613-0732P
613-0725P
613-0742P
613-0734P
613-0744P
613-0731P
613-0737P
613-0740P
613-0723P
613-0738P
613-0741P
613-0745P
613-0746P
613-0721P
613-0727P
613-0729P
200
960
100
250
250
1250
200
300
1250
200
250
1250
20
250
1000
960
480
960
576
480
960
480
1056
960
480
GL
[[FgX
Y[FYX
Y]FzX
YVFVX
Y]FzX
Y]FzX
Y]FzX
\xF}X
Y[FYX
\zF]X
\]F]X
YVFVX
YxFgX
\gFXX
YxF}X
YVFVX
\]F]X
34P
$"
/*Y]`"&"[F
H '0&*
"*,0\\XX`
H $
0
"0
G
!
H ",
/A"
*
VF
H $&
*Ÿ
G&,D
pracy
H Znak CE
H @
GY
0
^\hXGV]`šG\h
XGY`š_GZ,
*&
E
K:
Pipetor Accurpette
612-4552P
GL
235,00
G L
028I34
="F!G
="F!G
34P
$"
/
3
.
0
%"6F!HG
+
J(( T ($ 1
<
;
G*
&,DF>
"[Gx`G!
""xXXXX
0
)Fj
,@
"*&G,@
XGY†
H ",DXU]X`G,D
0ˆXGY†
\`F
,D&"XG\†
,XGX\`F
XXG
H $
O'C`zXX\ƒYXXXG
"
"
)
H "
&
)
0,O'CzXXX=
"
H ,"*,""
0
0
H j",&
""*,
H C
0
"
H $!
&
G
H 0
0[X`
H @
[
",!0
!^[gGVXV]`_G
"
*&
34P
$"
4
M
8
2
E
#@
#@
,
,
2
4 diodami LED
3* ,
¢
,
4
,#@
,
5*
,#@
,
6
,#@
,
7

#@
VXh\XXh
!
NO
]Xh\VXhY[
630-10
630-1093P
93P
9,00
[h
gXhgX
gX h gX
630-1065P
630 1065P
3,30
3I.M
\XXh]X
630-1066P
3,00
3I34
Ø 88
630-1067P
9,80
2I/4
VG]h
[gh[X
630-1068P
2,50
0IMM
]h
Ø 50
630-1078P
6,00
.I4-
\Xh
Ø 10
j
xh
Ø 25
gh
j
\Xh
Drewno
]h
[h
Yh
Ø 22
Ø 17
Ø 21
Ø 60
Ø 75
Ø 90
630-1087P
630-1088P
630-1089P
630-1090P
630-1091P
630-1092P
630-1094P
630-1095P
630-1096P
2,00
2,20
3,50
2,30
3,20
3,20
0,70
0,90
1,00
0I40I84
3I8/
0I2/
3I.3I.-I4/
-I8M
-I24
1
8
*"
LED
9
YhZgh
K:
K
:
GL
G L
8I24
E
K:
Biureta cyfrowa Titras Pro
613-5287P
GL
444,00
G L
///I--
'()*+
,--./012--33.4567,--./012--33.85
,69
:;:
>"
&
!
"!
0D*[email protected]&0
)G!
*)F
2
F!D
(0<="3-005(/-3-00
'H08MH=J
G
]()F!HG
F=
/-H04-H
'
"0
!
0'>U
\xg0"*"",!
*xG}ƒ\@&
&&
&
"
!F,#@
"G
,G&
&,DF
H $*&,
H Jednorodna temperatura barwowa: do 5400°K
H 0
G
*G
*
J,
H =U
!"
G
0[]‘
ƒ
H =
!"
ƒ
\XXƒX^
_G]Xƒ]X^
Z
_C
$.\XhZY[
H $!*xG}ƒ\G
[email protected]£\\[`
H >
*ƒXF}]hU]h
H 0,
^¤`}x`_
H [$,#@
"*&
H >\XXUYVX`^#_
E
K:
@
'>U\xg<U#@
;
!"
'>U\xg;U#@
630-1283P
630-1282P
34P
$"
J
/*&^$_
'
,
0
G L
2.-I-218I--
GL
925,00
995,00
G=/[X`
Nie
G=04\]X`
~
Tak
E
K:
GL
>[X~!"*
*~YQ
>\]X~!"*
*~YQ
>[X~,
,
>\]X~,
,
631-9990P
631-9992P
631-9994P
631-9996P
459,50
729,50
657,00
909,00
G L
/..I8/
4.2I0/
.13I24
8M0I24
(F!G
(&
$?™
"
"'<YFX
0
!
,FC
"™*,D0"
G"GG
G
0G
"F
34P
$"
>
ƒ\
",!*&
!
$?^
0
!&
D*
&
$?_G
",!*
^XG]h_G
"
"™F
H`%,D&
H`/&
"
'<YFX
H`.
!ƒF
"GFGF
GFGF
E
!(
)C
K:
VisiCam™\F[
VisiCam™[FX
VisiCam™]FX
\G[^\YgXh\XYV_
[^YXVgh\][x_
]^Y]zYh\zVV_
630-1030P
630-1031P
630-1032P
GL
249,00
549,00
799,00
G L
0M8I24
.00I24
411I34
(
$("
+"
F!HG
;
&
0
!G
!0G
!0G
"
0F
"",G
"
"
"
"
&,D
"
"!
&
&
XXF
0
0F]XG}]\XXF
""
$("(
:4-,
H $
"
!
H 00
H &&D
G
,]X`
&
00
H $
^$`h`'`h`=_
Yg]`h`\[g`h`]xX`
$4
(
I
($
$7*
E
K:
GL
E$"
Vh[\Y
0
479-0731P
76,00
]h[\]
0
479-0732P
79,00
VhV\x
0
479-0734P
79,00
]hVYX
0
479-0735P
79,00
xhVYV
0
479-0736P
99,00
M
"G
[email protected]
",D
*GG
",
F
E
K:
"
Vh[\Y
0
479-0759P
]h[\]
0
479-0760P
VhV\x
0
479-0762P
]hVYX
0
479-0763P
xhVYV
0
479-0764P
((
\\
0
479-0792P
\Y
0
479-0793P
\[
0
479-0794P
GL
.
$ ( 04P
$
136,00
146,00
138,00
146,00
154,00
E
80,00
83,00
85,00
BQ
KEE
K:
'
$?
479-0882P
'$?YX
479-0883P
zhz!
GL
40,00
91,10
G L
/.I-22I..
'()*+
,--./012--33.4567,--./012--33.85
,69
:;:
>"
&
!
"!
0D*[email protected]&0
)G!
*)F
(0<="3-005(/-3-00
F!D
+""( @
F!G
(
D(
(I"
"$:<018^G
F!HG
6" "(
(
0//70//H
0/870/8H:
H @*
,]XG
}]\XX`F
H ?!&
""*
H '
"
H ""
""
0
0G"0
&
0
H *
H "*
H @
H .
&
D\VXXX
H @
H /
"?/[email protected]/G
[email protected]/j
$/8:
N0O
$34P
)::7J
E K:
NO
$
)"
?
'"
\FY
\YG]hV[
479-0829P
>
\YG]hVg
479-0828P
YFX
\YG]hVz
479-0827P
250
[FX
\YG]h}Y
479-0826P
'"
VFX
\YG]h}x
479-0825P
]FX
\YG]hz[
479-0824P
\XFX
\}GXhgV
479-0823P
$
)"
?
\FY
\YG]hV\
479-0802P
'"
\YG]hVz
479-0801P
YFX
\YG]hVg
479-0817P
>
250
\YG]h}X
479-0816P
VFX
\YG]h}Y
479-0818P
'"
]FX
\YG]hz[
479-0292P
(
^\XX
0ƒG
500
479-0810P
G
GG&!_¢F
E
&"
,
0,
\[[`
]X`\[[`h`\[[`
E
K:
G L
GL
"(0//70//N)C4-O
<
479-0668P
Niebieskie
479-0669P
479-0670P
>
479-0671P
˜!
479-0672P
(
I:/-
}h}Vz"
479-0683P
ghgxV"
479-0684P
zhzg\"
479-0685P
\Xh\X\XX"
479-0686P
1,56
2,17
2,17
2,17
2,17
0I02
0I8/
0I8/
0I8/
0I8/
1,00
1,00
1,00
1,00
-I24
-I24
-I24
-I24
.
$ ( 34P
$
)CN
O
GL
G L
84,40
85,70
85,70
85,90
96,90
116,00
140,00
8/I/8.I3M
8.I3M
8.I./
23I8M
M2I-0-4I--
83,10
83,10
83,10
93,30
93,30
106,00
83I//
83I//
83I//
81I1M
81I1M
21I4-
16,00
03I--
!
"
#!
$%&
'
("
$
)$
#
*)
+,-./
K(F!HG
>
''"
00
,
0,
"00"0G
&F'
R''
"
,[email protected]*",D
0F
!
0
",
F
0-P
$"
H $
"!Z
H @
""
!&
H $&
"0
H $&
!&D!*^
_
H >#U
KJ(
=K2
K
"
,,
D0&,
!
0
F
[email protected]
@"
0
^
00_F
'&
FGG
&
)
0F$*^Y]G[]]X`_&
/$]X
&,"
*
[email protected]"&
@0)@
*
"F
<
*"
&
D
&
$?
(
LN2",D^_
@&/2^
!_^Z)_
j^G
!_^)_
!
„
^F_
^_
$,D
^_
U
$!VU!0!
$!]U!Y0
G<.>8
VF\
-
478-0301P
-
478-0301P
-
478-0301P
478-0302P
(
LN2",D^_
@&/2^
!_^Z)_
j^G
!_^)_
!
„
^F_
^_
$,D
^_
U
$!VU!0!
$!VU!YU0
Z<0/>8
13
XFYY
59
6
Z<38>0-
26
XFY]
104
10
66
Z</8>8
[]Fz
XF\}
211
6
Z<.M>0VgF]
XFY}
180
10
73
478-0301P
-
(
LN2",D^_
@&/2^F_
=J<4
]F]
XF\[
=J<03
\YFV
XF\V
=J<34
25
XFY
=J</4
35
XFY]
=J<450
XF[
-
-
Standard
Standard
Standard
(
/$]X
U
$!VU!^0!_
$!]U!YU0
=J<3
2
XFXg
Z
do
G<0->8
\XF]
G<30>8
Y\F}
93
238
XF\
G</8>8
[]Fz
XFXz
42
365
6
37
110
270
110
270
478-0301P
478-0302P
478-0301P
478-0302P
478-0302P
478-0301P 478-0301P
478-0302P 478-0302P
E
K
CSS-4/6
CSS-10/6
CSS-21/6
CSS-36/6
XSS-13/6
XSS-26/10
XSS-36/6
XSS-48/10
=K3 J(
LD-2M
LD-5
LD-12
LD-25
LD-35
LD-50
="~
&
D
][email protected]
0,/2
/2G
&
]X"@U\[email protected]]
LD-35
/2G
&
]X^,
*
"ˆ]YX_F"@UY]@U]X^
,*
"ˆxXX_
V!^''U
\XZxGY\Zx[xZxGR''U\[ZxGYxZ\X[[email protected]][]_
]!^''U
[xZxGR''UYxZ\XG[xZxVgZ\[email protected][]]X_
!
NO
K:
¤YV]hV[[
¤[xghV]]
¤[z]hx}[
¤VgXhx]Y
¤[gXhV]X
¤VgXhVgY
¤VgXhxgg
¤]XXh}X}
478-0281P
478-0282P
478-0283P
478-0284P
478-0285P
478-0286P
478-0287P
478-0288P
556,00
698,00
943,00
\F\XVGXX
910,00
\FYVgGXX
\FYY}GXX
\F]]xGXX
4--I.83MI3M.MI211/I8M01I-0:03/I30:0-.I/0:.--I.-
¤\zXhVx]
¤YV]hVzV
¤[\XhxXX
¤[z]hxgV
¤VgXh]z\
¤]XXhx}]
478-0289P
478-0290P
478-0291P
478-0292P
478-0293P
478-0294P
647,00
633,00
653,00
711,00
828,00
\FX]XGXX
4M3I/481I24M2I28/1I12.4I31.4I--
FV]
478-0296P
470,00
.3/I--
\Z
478-0368P
559,00
4-/I0-
YZ
478-0369P
995,00
M14I4-
478-0301P
170,00
04/I--
478-0302P
280,00
343I--
„
360-490
„
460-500
GL
G L
'()*+
,--./012--33.4567,--./012--33.85
,69
:;:
>"
&
!
"!
0D*[email protected]&0
)G!
*)F
1
F!D
(0<="3-005(/-3-00
F!HG
+
@
F!G
+(")(&
+
(?
I
("?"
"@
$":
.
!
$?GG"
*,D
G&
"*
"*!FFF
.
$ "
( 34P
$
H 810,)
00
!
G"
"!G!
,
!
0F;&
0
&
H 813,@
"0
0
0G&"
*
H 81/,@
0,0
)0!
0
"G&
!
0
0
¦
!&
H 818,@
"
)
G&
!
H 81M,>
"""&"",
""0
"0G
"!
A
)
@
0
Y
C
K)
bNO
25
J
&
N>3O
Y"$)CNO
'
?N\O
()C6
NA$ONO
52
143
52
65
75
XFYx
XF}
XFYx
XFYg
XFV]
\Fx
\FX
\FY
\F]
XF}
60
200
100
60
310
691
692
693
696
698
<
&
691
692
693
b
NO
21
24
VYF]
47
55
70
90
110
125
150
24
47
55
70
90
21
24
VYF]
47
55
70
90
110
125
150
E<
100
K:
516-0858P
516-0859P
516-0860P
516-0861P
516-0862P
516-0863P
516-0864P
516-0865P
516-0866P
516-0867P
516-0881P
516-0882P
516-0883P
516-0884P
516-0885P
516-0886P
516-0868P
516-0887P
516-0869P
516-0870P
516-0871P
516-0872P
516-0888P
516-0889P
516-0890P
G
G
L L
7,80
4IM4
8,30
8I3/
13,00
1I24
14,50
0-IMM
16,10
03I-M
22,30
08I2/
30,20
33I84
45,50
/.I0/
55,70
.0I2M
65,40
.1I-4
12,40
1I/26,80
3-I029,90
33I./
43,30
/3I.M
55,70
.0I2M
7,60
4I212,00
1I-11,90
MI1/
28,20
30I04
30,80
3/I049,80
/2I/4
55,50
.0I8/
39,50
31I8/
49,40
/2I-4
53,30
/1I1M
<
&
696
698
b
NO
24
VYF]
47
55
90
110
125
25
VYF]
47
55
70
90
E<
100
25
K:
516-0873P
516-0874P
516-0875P
516-0876P
516-0877P
516-0878P
516-0879P
516-0343P
516-0344P
516-0345P
516-0346P
516-0347P
516-0348P
)C )C
"
NO
\F}]
7
YFY
YF]
5
G
G
L L
8,50
8I/M
11,50
MI8/
13,00
1I24
16,10
03I-M
28,50
30I/M
38,30
3MI2/
47,90
/4I1/
13,60
0-I323,00
02I34
24,20
0MI04
32,20
3.I04
46,60
/.I14
20,10
04I-M
30
35
40
45
)CN
O )CNdO
1
8
2
3
1
15
2
3
1
25
2
3
1
35
2
3
1
50
2
3
K:
511-0275P
511-0276P
511-0277P
511-0278P
511-0279P
511-0289P
511-0281P
511-0282P
511-0283P
511-0284P
511-0285P
511-0286P
511-0287P
511-0288P
511-0289P
GL
24,30
24,30
24,30
24,70
24,70
27,20
26,00
26,00
26,00
26,90
26,90
26,90
27,20
27,20
27,20
+/
0'1
2
34
5
2
(
34
2
3
$!_%+`KER
@
(
"( ? @
( I(:
H #'¢"
""&
"*
!"
*,
H ‰
"
&G
&
H @&
"*D
&
!
H '
G
XGYYš
B
"
(
F!
6 (6
"
(
¢#'ƒ
%"
@
" ?™
<
7™
'Æ(?ÆE( (a
KEEBQ
34-H
*
'(
U.h™
,""
""F$
D
!&*G&D
""""
,&GD
!&*F
F
!*
'(
U.h™
*
!*
"F
>(
U.h™&
D"
"*
!0
&0!
0F
@
0\Y
!
E K:
N
O
<!
'
?.\]X
150
514-0174P
'
?.Y]X
250
514-0175P
12
'
?.]XX
500
514-0176P
'
?.\XXX
1000
514-0177P
%"
<%+
'
<;\]X
150
48
514-0178P
'
<;]XX
500
514-0179P
12
'
<;\XXX
1000
514-0180P
E
E
(
U.h™G"G
#'G\XXX
(
U.h™G"G
#'G]XX
.
"(
U.h™G\XXX
.
"(
U.h™G]XX
0-
!
NcO
XFY
!
$ K:
NO
514-1160P
514-1159P
90
514-1163P
514-1162P
G
L
G L
149,00
112,00
120,00
74,30
0-4I-4
M0I32
M8I10
4.I3.
GL
G L
93,00
95,50
157,00
228,50
83I-8.I-0-4I-043I--
265,50
99,00
167,00
022I-88I-000I--
'()*+
,--./012--33.4567,--./012--33.85
,69
:;:
>"
&
!
"!
0D*[email protected]&0
)G!
*)F
(0<="3-005(/-3-00
F!D
#) $
U(;
04P
$"
BQ
KEE
K"?(™U(;™
U(;@
=6
;
!G
"",*
*,
"G*
"XGY
XGV]`§C™ Supor®F
"
G
&""*
,
0"
,
!F
J&
?,
H >*&
H $
!
!
H C
0!
0
H C0
!
0
G L
#?(™U(;$?E™
N$ )?(4I-
O
24
516-0370P
174,00
0.2I1[(G
100
516-0371P
570,00
.M.I424
516-0372P
174,00
0.2I110K, niebieskie
100
516-0373P
570,00
.M.I424
516-0374P
174,00
0.2I1[X(G
100
516-0375P
570,00
.M.I424
516-0376P
174,00
0.2I1\XX(G
100
516-0377P
570,00
.M.I4#?(™U(;$?"®
N$ )?(4I-
O
24
516-0378P
174,00
0.2I1$*"
"0
XGY§G"
100
516-0381P
570,00
.M.I4*
FFZ
24
516-0382P
174,00
0.2I1
$?F
XGV]§G
!
100
516-0383P
570,00
.M.I4E
E
K:
GL
G L
#?(™U(;$?E™
N$ )?(3-
O
24
516-0355P
229,00
01.I84
[(G
100
516-0356P
935,00
21.I24
24
516-0358P
229,00
01.I84
10K, niebieskie
100
516-0359P
935,00
21.I24
24
516-0361P
229,00
01.I84
[X(G
100
516-0362P
935,00
21.I24
24
516-0364P
229,00
01.I84
\XX(G
100
516-0369P
935,00
21.I24
#?(™U(;$?"®
N$ )?(3-
O
24
516-0366P
229,00
01.I84
XGY§G"
100
516-0367P
935,00
21.I24
24
516-0368P
229,00
01.I84
XGV]§G
!
100
516-0369P
935,00
21.I24
E
E
K:
GL
%"
?? ?
F!HG
(d
$"
? ?
I(
$"
"((
$
D(
("
H @
,D0
H C
~gX`{
H '
¢$"
!*
&[email protected]#
$*"
"*
&
^$?_
"
NdO
$/-P
H <
H %0&D
H /&,D*
H 8
$ ( "
/-P
$
)CN
O (N
O
NO
25
50
100
250
500
1000
2000
[Yh[Vh]Y
[gh[gh}X
VYhVghzX
]}hxXh\\X
}XhgXh\[g
gXh\X[h\}x
\XXh\[VhY\X
5
10
20
25
50
100
D
)C$"
"
d
100
50
25
20
K:
GL
215-0915P
215-0916P
215-9000P
215-9001P
215-9002P
215-9003P
215-9004P
G L
0I38
0I-4
-I1M
0I03
0I//
3I/0
/I-M
1,80
1,50
1,40
1,60
1,90
3,30
4,40
6'1
7
1
$
:
)C "b
E<
N
O
NO
NO
=J
8
44
25
15
58
30
33
69
12
60
39
88
125
51
98
500
72
164
1000
91
199
6
AJ
4
16
41
8
44
25
15
58
30
33
69
12
60
39
88
125
51
98
250
61
133
500
72
164
1000
91
199
6
%"
$ Y=.4IJ#!UKY!E#
K:
G
L
G L
215-3409P
215-3410P
215-3411P
215-3412P
215-3413P
215-3414P
215-3415P
6,00
6,40
7,00
8,70
10,20
21,60
17,70
.I3.I.M
.I18I-1
2I0.
04I03
03I/1
215-3400P
215-3401P
215-3402P
215-3403P
215-3404P
215-3405P
215-3406P
215-3407P
215-3408P
6,00
7,50
6,40
7,20
7,30
8,70
14,60
21,00
17,20
.I34I34
.I.M
4I-.
4I00
8I-1
0-I33
0.I203I-.
J(
)(
&
K )
H /",\]X`G}]X`[]XX`
H $"",@
®
H Gwint GLS 45
H $
*
,
H "
+
'
'
)CN
O
150
750
3500
150
750
3500
150
750
3500
)CNO
110
203
295
110
203
295
110
203
295
K:
215-2428P
215-2429P
215-2430P
215-2434P
215-2435P
215-2436P
215-2437P
215-2438P
215-2439P
GL
5,20
8,40
69,80
17,50
29,20
112,00
10,20
15,60
136,00
'()*+
,--./012--33.4567,--./012--33.85
,69
:;:
>"
&
!
"!
0D*[email protected]&0
)G!
*)F
00
F!D
(0<="3-005(/-3-00
%"
[email protected]"7
%"
K
®
)?
"
D(
("
(" )((("
$ )(
H /
*
H @*
"0
H 0
H @
%"
"
H C
*g[<G
;#
H ']`
$"
"
H /G
"
H @
"
0
!0
!0
!
&0
$ (
$"
P
34
)CN
O
%"
5
10
25
60
'
5
10
25
60
U
Kranik HDPE, niebieski
Kranik PP, niebieski
b:NO
B(::
NO
167
206
278
346
)CNO K:
50
167
206
278
346
50
GL
$04P
"$
($
34P
G L
330
427
580
830
216-5502P
216-5504P
216-5506P
216-5508P
26,95
32,79
66,27
112,73
3-I30
3.I41
.1I2M.I44
330
427
580
830
216-5512P
216-5514P
216-5516P
216-5518P
26,95
32,79
66,27
112,73
3-I30
3.I41
.1I2M.I44
213-5532P
227-1110P
14,13
27,28
0-I83-I.8
*
)C
K:
N
O
10
20
50
10
20
GL
216-8761P
216-8762P
216-8763P
216-8781P
216-8782P
53,90
91,00
160,00
90,40
129,00
G
G
L
L
3"
.4IM3
.-I./
22I/4
8MI34
0/8I-03-I-28IM.
82IM0-1I84
18I24
$((
IJ#!UKY!E#
( "
$
UI?
?
%=U#%!UKJ®I#!
"((
?*"0
F$
0
"
F‰
!&;
\[]{0
^
"¨`[X`_F
H $
@
®
H [email protected]/=`V]G
*
H >"
"
*
!
H $
@?j/®G
@O/#/O'C\XVY
H "
,
""
H @
H 0^
z]{_
H (
*
,^;G_
H ,)
$
34P
)CN
O
50 W*
100
200
250
500
1000
$("N[
O
!
NKO
14/23
XFY]
XFV
E
K:
612-3643P
612-3644P
612-3645P
612-3647P
612-3648P
612-3649P
2
19/26
24/29
$3
: )
$0-P
"
XF\X
XF\]
1
GL
45,30
45,80
57,30
63,20
79,50
61,60
G L
//I1M
/.I/4
.3I1M
.2I.41I8/
.8I3-
-
2
8
!
$3
: )
$34P
H [email protected]#"
*
G
&"*
H .V`
*
)CN
O
K:
250
500
214-0234P
214-0235P
GL
14,20
15,90
G L
03I2M
0.I/0
@
®H
("
I
" *
H &,D
*YXX†
&
0!
0
H C
,DVgU
"G"
G
!
0
H 0
H @
"0
0
4
.*
K"[email protected]
$
Y"$) ?
"
("
03
&
"!#
""G*
"
!
G"&F;&"
@?j/=?C"
G*"
0*
"&"
*",F
E
b7:NO
E
K:
@&GYX
GV
YxG]h]gG]
\[G}\h][G\]
1000
2000
216-4308P
216-4309P
6
®
]h}]
\Xh[g
\Xh}]
]Xh\]
GL
154,00
149,00
G L
004I4000I24
K:
291-1214P
291-1213P
291-1212P
291-1211P
GL
G G
G
27,65
26,75
53,90
66,55
/-P
$"
(@
®
(6
®
K:
,]\X
291-1219P
GL
117,95
G L
L
M3I42
'()*+
,--./012--33.4567,--./012--33.85
,69
:;:
>"
&
!
"!
0D*[email protected]&0
)G!
*)F
(0<="3-005(/-3-00
F!D
((
("F!HG
"$?`0,0"0
G0G
F
H @*
!&0
0
!
0
H C
UYX~}X`{
H 'G&"
(
("
)C
N
O
Niebieskie
>
Niebieskie
>
Niebieskie
>
7Y7JNO
1
\}gh\}ghgz
4
YYYh[\\h\Y}
9
[]xhVg[h\Yz
K:
GL
216-0459P
216-0460P
216-0461P
216-0462P
216-0463P
216-0464P
216-0465P
216-0466P
216-0467P
216-0468P
216-0469P
216-0470P
VxF[X
VxF[X
VxF[X
VxF[X
zzF]X
zzF]X
zzF]X
zzF]X
\VzFXX
\VzFXX
\VzFXX
\VzFXX
F!G
G L
/.:2/
/.:2/
/.:2/
/.:2/
2.:8/
2.:8/
2.:8/
2.:8/
000:24
000:24
000:24
000:24
)C
K
#
0
F
K:
3
$ ( "
34P
$
((
("
)C
N
O
Niebieskie
>
Niebieskie
>
7Y7JNO
YF]
Yx}hYx}h\Y}
VF]
Yx}hYx}h\zX
K:
G L
8M:1/
8M:1/
8M:1/
8M:1/
2.:8/
2.:8/
2.:8/
2.:8/
GL
216-0443P
216-0444P
216-0445P
216-0446P
216-0447P
216-0448P
216-0449P
216-0458P
z\FzX
z\FzX
z\FzX
z\FzX
zzF]X
zzF]X
zzF]X
zzF]X
(F!HG
J""@F!HG
$
&
",
H $
[G["",
H $
H H $
,D0G
0F
)C
NJKO
100
150
200
250
300
BQ
KEE
K
H „
,
QYX`
H „
!
"0Q]`
H >
@O/\Yz\\
GL
467-0069P
467-0070P
467-0071P
467-0072P
467-0073P
B(NO
90
140
190
235
280
x[F]X
gzFxX
\VzFXX
YYzFXX
[]gFXX
K:
467-0100P
467-0101P
467-0102P
467-0103P
467-0104P
)C
GL
\]FxX
YYFxX
[}FzX
V[FxX
VxFzX
! "
+;<6®F!G
G&)(T ;<6®@F!*
.
$?
"
!
0,
!G0\XX†
0G0
!G"
"F‰
!
*0G
!",
&)"0
,
*F
H 'GGG
&!
H (
/O';@(@
H O
"
H 0
'U
Pak®
3-P
H @,DYXX`
$"
'N^GO
"
6
N^GO
od -10 do 110
1
od -10 do 150
\G\G]&"\X]
D NO
K:
50
?
50
?
620-0880P
620-0881P
620-0882P
620-0883P
GL
}F[X
}F[X
gFXX
gFXX
G L
4:M.
4:M.
8:.8:.-
G6
"F!G
H /O';@(@Z;<^#
_G#
#
dyrektywy RoHS
H $,",
*&
"
H j
"
H '
"
0
H '
ƒzz`0G]z`*
H "
"*
"
"
"\
?VV
J
>
^{_
?,D^{_
@,D^{_
$
^@h'h$_^_
od -50 do +300
1
XG]^UYX~}X_G\^}X~\YX_GY^U]XUYX
\YX\]X_GV^\]XYXX_x^YXX[XX_
\]XhVxh\]
E
$?
K:
620-1719P
(02.+
"$A
E("
"$">
)($
>\}V;Q
"
0\}V;G\G
"'<
0G,GY
?YX[Y
!
"
"
0\}V;G\G,GY
?YX[Y
!
"
>\}VAQ
"
0\}VAGYG
"'<
0G,GY
?YX[Y
!
"
"
0\}VAGYG,GY
?YX[Y
!
"
GL G L
[XFxX
3.:.M
$"
3-P
"
0\}V;"
!
!0G
&
0G00!000FU[X~}X{
"
0\}VA
"
0"0G"G
"FUYX~}X{
X\XX†`?A¦
,&"
,
,
H $
,D0G&
H @&*D0
0
H j
,
E
K:
H 0
"'<
J
H @,DƒˆXF]`{^U[X~}X`{_ZZˆ[†`?A^Y†zg†`?A_
H ?,DƒXG\{ZZXG\†?A
H *Dƒ\x`XXX!
H ƒ\`QYV`0^&,D
_
/-P
$"
GL
G L
620-1759P
\Y]FXX
0--:--
620-1761P
]XFXX
.-:--
620-1760P
\]]FXX
03.:--
620-1762P
gXFXX
8.:--
'()*+
,--./012--33.4567,--./012--33.85
,69
:;:
>"
&
!
"!
0D*[email protected]&0
)G!
*)F
0/
F!D
(0<="3-005(/-3-00
! "
+F!I( ?
"
?
?
H $,
&"
""
H &"
*
H (
"&*
*
H %
H >
"
H j
*0
H >#,D?CA'
H Y
jjj
J
>
^{_
?,D^{_
@,D^{_
$
^@h'_^_
/-P
$"
od -40 do +50
XF\
1
Y\]h\XX
E
;
$?G"
*
K:
GL
620-1722P
G L
38:82
[gF\X
G6
F!G
H /O';@(@G#
?A'
H !",
&
!
H "
"",
*!
&
H ,Z*
H zz`0`ƒ`]z`
H FZF*D
H (
\
H Y
G
",
H (&
"
"
o
*&"*0G,
"
"
H @

®
jjj
J
>
^{_
@,D^{_
$
^@h'h$_^_
34P
$"
UVX~}X^
&
_Xg^!_
!_
±1
\[]hV]hY[
E
;
.
U;jh$?
K:
620-2149P
GL
]zFXX
G L
..:34
U""
)%D34
KD+
+
0:+
$
H '
"
H Wodoodporne
H '\Y]`
H FZF*D
3:J"6
H $Y]`!
H &"
H '*
"&
,[`
H '
H FZF*D
+<+®U7F!G
@
0G
0
"00
&"G
"
0"G&00
"0
&F
0
&0
!
!G0"G
!FF 3H $GG
&"
UZ
H j
0"0
H j
!^
&_
H $,"*
"
"
"
^
&G
&,D
_
H !
0
^
"
0_
S)C /:+>
H !",","
G
*
H ?!&
H C
,Y`
&,
"G
od -40 do +232
"G
;
&
G"G
"G&,G
od -50 do +70

®"
0G
1 bateria AAA
Z
"G
"\
od 0 do 20
*jjj
G
L
620-2133P
YYF]X
620-2042P
[}F]X
620-1662P
YzF[X
J
>
^
_^{_
>
^,D_^†
A_
@,D^
_^{_
od -30 do +60
od 0 do 100
\YV0
ˆXG]^UYX
~VX_
ˆ[†
.^\X
~zX_
XF\
XF\
IP 67
IP 40
@,D^,D_^†
A_
?,D^
_^{_
?,D^,D_^†
A_
(^#<OY]U;_
(^#<OY]U;A_
E
<
"
0©#<OY]U;U^[h
"
0
#<O
Y]U;G\h
"O.VXXG\h
$FG[h0&,_
<
"
#<OY]U;
<
"
Z,#<OY]U;
0j=\]Y#<OY]
K:
GL G L
620-1676P
zzzFXX
211:3-
620-1562P
620-1564P
620-1566P
zgFXX
\VXFXX
gF]X
2M:.003:-8:M-
#$
+$
$ `:=$
F!G
=$ $%=$
T$
Y
;
9
0"0
©,
"*00œ@
!F>
",VxXx[X`F
H A
"Q
!G
H ,
!"0
H /"*
!)'\G'Y'[
H ,D
\
'jYXz#
`[
#/`O'C`\VxVVU\
H ;0jU
H #
"G*
!&0
0
H @*
""!
'®
H $,DV]XUx]X`
H $"&
"
H "
,
,
,
H Odporne na
,
mycia i
"
$"
04P
E
04P
$"
0.
'!
'®
E
K:
'
"G!
'®G
'
"GG
132-0425P
132-0426P
"
E @
$ DE(
?(
'
K:
"N^GO
E
P$
G
G G
G L
L
\V]FXX
03/:34
\VzFXX
038:84
Pianka PU
K:
Niebieski
'
*
<
'
132-0477P
132-0451P
132-0480P
132-0478P
132-0481P
132-0479P
132-0475P
132-0476P
GL
[YxFXX
[\]FXX
[YxFXX
[YxFXX
[YxFXX
[YxFXX
[YxFXX
YggFXX
G
L
322:0382:24
322:0322:0322:0322:0322:03..:M-
'()*+
,--./012--33.4567,--./012--33.85
,69
:;:
>"
&
!
"!
0D*[email protected]&0
)G!
*)F
(0<="3-005(/-3-00
F!D
E(%JAT:
&&
;
,-.
6
$"
/-P (
(
((
)
(
KE!
KE!U+E(
!U+
U+E
E ( )C
)
(
$
)4--H
3I4H
^_
H $0
"&"0!
!&0*&0
H "&"",
"VX
!
H *&)
*,
^_F
H *O
]XX
YG]
]XX
YG]
]XX
([V†
(x}†
(0
x]†
((
K:
Yh]XX
YhYG]
Yh]XX
YhYG]
Yh]XX
g[g}\FYxX
g[g}\F[YX
g[g}YFYxX
g[g}YF[YX
g[g}VFYxX
((
)C
(
NO
(DGU!D+U!
=
$)
(

1000
˜
\XX
C!
/
Potas
10 000
Sód
1000
U
$
((DG,0---0-H---
0--4--H
H "/O';
H @,DˆXG]†
,
""
Z
H ;,DzzGzzz†
H ;Y&
U
$
((UU
((UU,0---H4--H
H "/O';'?
&
H @,DˆXGY†
,
""Z
H ;Y&
Kadm
$)

˜
C!
/
Potas
Sód
Cynk
? )" ) *
)C
]XX
((
K:
Yh\XX
((
K:
Yh]XX
GL
"
gxxxgFYxX
gxxx}FYxX
gxx}[FYxX
gxx}}FYxX
gxxzzFYxX
gxxzXFYxX
gxxzxFYxX
gxxgxFYxX
gxxz[FYxX
gx}Y]FYxX
455002CP
455162RP
455262UP
455282BP
455522VP
455562GP
455622BP
455722EP
455832JP
456042XP
}\F}X
\VxFXX
gzF}X
[\YFXX
\xVFXX
GL
"
gYFVX
]zFYX
]zFYX
\\YFXX
\]YFXX
x]FYX
x}FVX
xYF]X
\Y\FXX
]zFYX
GL"
]xF]X
]xF]X
]xF]X
]xF]X
]xF]X
]xF]X
]xF]X
]xF]X
]xF]X
]xF]X
G 0"
L"
((
4-:01
0-3:383:21
30M:.00.:MG 0"
L"
((
42:8M
.0:..
.0:..
2M:.0-8:..4:8.
.2:0M
./:24
M.:2.0:..
G 0"
L"
((
/1:44
/1:44
/1:44
/1:44
/1:44
/1:44
/1:44
/1:44
/1:44
/1:44
%&
[email protected]
J
!(?A3
H ;0j
@
*,D
H 0z
G&
H &,G
"#\z[]ZYXXV
H &D&
""
J
H >
H <Q
*G!
&
H j
"
*,D"
H '
(?+A3
"
3&I
(A3
*
^_
',D
'0,D^†_
CG!
*0&^†_
A
?"
^†_
10
10
Y?
Y? YXU[X^]X_
94
2
94
12
60
41
-77
-4
254
-
5
E
?*
AY;
@AY
!NO
[VhY\GY
-
E
Y\h\XX
'
K:
115-3108P
115-0625P
GL
zXFVX
]xFzX
'()*+
,--./012--33.4567,--./012--33.85
,69
:;:
>"
&
!
"!
0D*[email protected]&0
)G!
*)F
04
F!D
D"0<$"3-005F
("
/-U
3-00
%&
!("
"
@%!EK
K
=(
(F!G
T
T
$" ?$*
)C
=0)G
)
0œ%
G"0
,G
"
G&
*
D
"F
H [X
],
H
HH C
Q*
HH "#@G!
"\Gx`
HH "
HH >#,D?CA'
H >
"
*@=$
"
\]\]
"
@O/`\zggG"
!&
#/`\]\]
*,Y#/`\}\}
H %"G
V]{
H ="!"G
V]{
"*
H "&
"*
)
H !"&!
<jC.OR®,
&"
*
"*
H $*
H =0
0
&
H '
"
E
?*
G"
&
?*
G"
&,
?*
G!"V]{
&
?*
G"V]{
&
K:
E
.
G&
.
G
GL
G L
\]XFXX
118-1949P
\[}FXX
118-1941P
YYgFXX
118-1943P
\z]FXX
KEE
BQ
H $
"
)\G}`
H '"
"
&,D
H @*
'(AUO/O&
,D"0&
)
0-P
$"
H ?*0
G"
0
&
,D
,
!00
H '&
E K:
Zestaw do wycieków SKH-MINI V
121-0051P
GL
g}FzX
Y\FYX
\[FgX
/-P
$"
G L
0.:M.
1:88
%"
/
G"
#/\xx
!
"0
H *
H @*&&D"
,
'(""($
A<[email protected]%(
(
E
GL
E"
F!HG
118-1938P
>0!
0!
0!>'(AUO/O"
"
G!
&
,D,!G
"
0!G0!G!
"!
NJ
K:
7ONO
YzXhVg
139-0034P
\}\hYg
139-0033P
G
G L
21:00
((
C
G"
#/\xx
\}X'
"
"*&D
*,D
!
"0FO"
,
H *
H $0

H >
"0
H C
\Y]`{
%
C
"
G
#/\xx>"
G*
"
H '*
H >"
H $0
^
0Y]V_
H $
H *)!!
H QYz`
C
G
0"0
#/\xxG*"
*
0
"
H '*
0Z
H >"
H $0
^
0Y]V_
H H QY}`
E
C
0
<
C
C
0
<
G
C
0
<
G
C
0
G
C
0
G&0Z
K:
111-8135P
111-1206P
111-0543P
111-0544P
111-0545P
111-0546P
0-P
$"
GL
]F]X
VFzX
xFXX
xFXX
xFXX
xFXX
G L
.:14
.:.0
4:.4:.4:.4:.-
((F!HG
E(?I"
T)C( ()(
H ')@
?#
gzZxgx^
\\<_
H '
#/`\VzƒYXX\0"..Y
0
!
H >!
0&"
Z*
E
E K:
GL
H <
ƒ\\[UXxV]ƒˆYX`G\\[UXxVxƒˆY]`
H /
$
..Y
20
113-0645P
\VFgX
..Y
' (?("*
<
!
,=>
?
@
$
$!
$%
!
$%
A
&
)1
&
A&C
% &
74
)
%
$
07
)%C
08
=$:::
j$?O
'
F]
gXU\}]=)
F]g[Y[UgYUXXXV
hF]g[Y[UgYUX]
ª
F
10
=$:::
j$?O
C$
F(
\\@
X\UVzx$
ZhYYgx\U]XU[}[g
ª
F
113-0646P
\YFzX
=$:::
3-P
$"
G L
00:M.
0-:/3
j$?O
C(
FCx
30-434 Kraków
F\YVY\U\xUgx
F\YVY\U\xUgX
hF\YVYzxggz
ª
F
=$:::
j$?O
C$
F'}V
][U\Yz$
F}\}g[UYzUzXz\
hF}\}g[UYzUzY
ª
F

Podobne dokumenty

Document 292483

Document 292483 designs. With the solid shell you have greater strength and you save space. On the other hand, the split shell design lets you quickly inspect the solder terminals when you need to. This feature co...

Bardziej szczegółowo