CZ302E - Clarion

Komentarze

Transkrypt

CZ302E - Clarion
CZ302E
English
CAUTIONS:
OBS!
This appliance contains a laser system
CPFKUENCUUKſGFCUCő%.#55.#5'4
241&7%6ő6QWUGVJKUOQFGNRTQRGTN[TGCF
VJKU1YPGTŏU/CPWCNECTGHWNN[CPFMGGRVJKU
OCPWCNHQT[QWTHWVWTGTGHGTGPEG+PECUGQH
CP[VTQWDNGYKVJVJKURNC[GTRNGCUGEQPVCEV
[QWTPGCTGUVő#76*14+<'&UGTXKEGUVCVKQPŒ
6QRTGXGPVFKTGEVGZRQUWTGVQVJGNCUGTDGCO
FQPQVVT[VQQRGPVJGGPENQUWTG
#RRCTCVGPKPPGJ¾NNGTNCUGTMQORQPGPVGPUQO
CXIGTNCUGTUVT¾NPKPIÑXGTUVKICPFGIT¼PUGPHÑT
NCUGTMNCUU
VAROITUS
5WQLCMQVGNQCUKUCCCXCVC.CKVGUKU¼NV¼¼
NCUGTFKQFKPLQMCN¼JGVV¼¼P¼M[O¼VÑPV¼
UKNOKNNGXCCTCNNKUVCNCUGTU¼VGKN[¼
!CAUTION
75'1(%10641.514#&,756/'065
142'4(14/#0%'1(241%'&74'5
16*'46*#06*15'52'%+(+'&+06*'
190'4ŏ5/#07#./#;4'57.6+0
*#<#4&1754#&+#6+10':21574'
6JCPM[QWHQTRWTEJCUKPIVJKUClarionRTQFWEV
Ŗ2NGCUGHWNN[TGCFVJKUQYPGTŏUOCPWCNDGHQTGQRGTCVKPIVJKUGSWKROGPV
Ŗ%JGEMVJGEQPVGPVUQHVJGGPENQUGFYCTTCPV[ECTFCPFUVQTGKVKPCUCHGRNCEGYKVJVJKUOCPWCN
CZ302E
MW 531-1602kHz
FM 87.5-108MHz
LW 153-279kHz
03 2220
ADVARSEL.
&GPPGO¿TMKPIGTCPDTCIVWFXGPFKIVR¾
CRRCTCVGVQIKPFKMGTGTCVCRRCTCVGVCTDGLFGT
OGFNCUGTUVT¾NGTCHMNCUUGJXKNMGVDGV[FGT
CVFGTCPXGPFGUNCUGTUVT¾NGTCHUXCIGUVG
MNCUUGQICVOCPKMMGR¾CRRCTCVGVU
[FGTUKFGMCPDNKXGWFUCVHQTWVKNNCFGNKIMTCHVKI
UVT¾NKPI
#22#4#6'6$«4-70—$0'5#(
(#)(1.-/'&5˜4.+)6-'0&5-#$6+.
#22#4#6'4/'&.#5'4564—.'4
+PFXGPFKIVKCRRCTCVGVGTCPDTCIVFGPJGT
IGPIKXPGCFXCTUGNUO¿MPKPIUQOCFXCTGT
KOQFCVHQTGVCIGU¾FCPPGKPFITGDKCRRCTCVGV
CVOCPMCPMQOOGVKNCVWFUC¿VVGUKIHQT
NCUGTUVT¾NKPI
1
CZ302E
This product includes technology owned by Microsoft Corporation and
cannot be used or distributed without a license from MSLGP.
QDID NO.: B017789
TX-1105E-A
CHINA
PN:127070009680
Spis treści
Dziękujemy za dokonanie zakupu produktu firmy Clarion.
•Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji obsługi przed przystąpieniem do obsługi
urządzenia.
•Prosimy o zapoznanie się z treścią załączonej karty gwarancyjnej i przechowywanie jej w
bezpiecznym miejscu razem z niniejszą instrukcją.
Polski
1. FUNKCJE..............................................................................................................................106
2. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI......................................................................................................107
About the Registered Marks, etc.........................................................................................107
Panel przedni / Informacje ogólne.......................................................................................107
Port USB.............................................................................................................................107
Zdejmowanie panelu DCP..................................................................................................108
Zakładanie panelu...............................................................................................................108
Przechowywanie panelu w pudełku....................................................................................108
3. ELEMENTY STERUJĄCE.....................................................................................................108
4. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE OBCHODZENIA SIĘ Z URZĄDZENIEM..............109
Obchodzenie się z płytami..................................................................................................109
5. OBSŁUGA..............................................................................................................................109
Podstawy obsługi................................................................................................................109
Konfiguracja systemu..........................................................................................................110
Ustawienia dźwięku.............................................................................................................111
Obsługa CD/MP3/WMA......................................................................................................113
Obsługa USB......................................................................................................................113
Obsługa iPod i iPhone.........................................................................................................114
Obsługa Bluetooth...............................................................................................................114
Obsługa wejścia pomocniczego (AUX)...............................................................................115
6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.......................................................................................116
7. WYŚWIETLANIE BŁĘDÓW...................................................................................................117
8. SPECYFIKACJE....................................................................................................................117
9. PRZEWODNIK INSTALACJI/PODŁĄCZANIA......................................................................118
1. FUNKCJE
■Wbudowany zestaw głośnomówiący (HFP) oraz strumieniowe przesyłanie dźwięku (A2DP
& AVRCP) w technologii Parrot Bluetooth®
■Zgodność z iPod® / iPhone® przy użyciu złącza USB
■B E AT - EQ z 3 - p a s m ow y m ko re k t o re m p a ra m e t r yc z ny m o ra z d y n a m i c z ny m
wzmocnieniem tonów niskich MAGNA BASS EX
Możliwość rozszerzenia
Rozbudowa funkcji audio
Wzmacniacz 4-kanałowy
iPod/iPhone
(połączenie za pomocą
CCA-748)
Pamięć USB
(połączenie za pomocą
CCA-755)
Odtwarzacz przenośny
(połączenie za pomocą
wtyczki AUX IN Jack)
Telefon komórkowy
Bluetooth®
Uwaga:
• Elementy wymienione na zewnątrz ramek to produkty ogólnie dostępne na rynku.
• CCA-748 i CCA-755: sprzedawane oddzielnie.
106 CZ302E
2. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
OSTRZEŻENIE
Dla własnego bezpieczeństwa kierowcy nie wolno obsługiwać elementów sterujących podczas prowadzenia
pojazdu.
Ponadto, podczas jazdy należy utrzymywać głośność na poziomie umożliwiającym usłyszenie dźwięków z
zewnątrz pojazdu.
About the Registered Marks,
etc.
1.“Made for iPod,” and “Made for iPhone”
mean that an electronic accessory has
been
designed to connect specifically to iPod,
or iPhone, respectively, and has been
certified by the developer to meet Apple
performance standards.
Apple is not responsible for the operation
of this device or its compliance with safety
and regulatory standards. Please note
that the use of this accessory with iPod or
iPhone may affect wireless performance.
iPhone and iPod are trademarks of Apple
Inc., registered in the U.S. and other
countries.
2.The Bluetooth word mark and logos are
owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any
use of such marks by Clarion Co.,Ltd. is
under license.
Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
Panel przedni / Informacje
ogólne
Aby zapewnić długie użytkowanie
urządzenia, przeczytaj uważnie następujące
ostrzeżenia.
• Chroń urządzenie przed kontaktem z
płynami, np. napojami, wodą ociekającą
z parasola itp. Płyn może uszkodzić
wewnętrzne obwody elektroniczne.
• Nie wolno w żaden sposób demontować
ani modyfikować urządzenia. W
przeciwnym wypadku może dojść do jego
uszkodzenia.
• Uważaj by nie dotknąć wyświetlacza
zapalonym papierosem. Może
to spowodować uszkodzenie lub
odkształcenie obudowy.
• Jeśli wystąpi problem z urządzeniem,
należy je oddać do kontroli w punkcie
zakupu.
• Za pomocą miękkiej i suchej ściereczki
delikatnie zetrzyj zabrudzenia lub kurz.
• W przypadku trudnych do usunięcia
zabrudzeń, zwilż miękką ściereczkę
niewielką ilością neutralnego detergentu
rozpuszczonego w wodzie, a następnie
delikatnie zetrzyj zabrudzenia, po czym
wytrzyj urządzenie ponownie suchą
ściereczką.
• Nie używaj benzenu, rozcieńczalnika,
środka do czyszczenia tapicerki itp.,
ponieważ takie substancje mogą
uszkodzić obudowę lub spowodować
odchodzenie farby. Ponadto,
pozostawienie produktów gumowych
lub z tworzyw sztucznych w styczności
z obudową na długi okres może
spowodować powstanie śladów.
Port USB
• Po podłączeniu do jednostki pamięć USB
może odstawać w sposób stwarzający
zagrożenie podczas jazdy. Podłączając
pamięć USB do urządzenia należy używać
przedłużacza USB (CCA-755).
• Klucze USB muszą być zatwierdzone
jako „urządzenia pamięci masowej
USB”,aby zapewnione było ich prawidłowe
funkcjonowanie. Niektóre modele mogą nie
działać prawidłowo.
Firma Clarion nie ponosi
odpowiedzialności za żadne szkody
wynikające z utraty lub uszkodzenia
danych przechowywanych w pamięci.
W przypadku korzystania z pamięci USB
zalecamy wykonanie kopii zapasowej
danych i przeniesienie jej do komputera itp.
• W poniższych sytuacjach pliki danych
mogą zostać uszkodzone w trakcie
korzystania z pamięci USB: odłączanie
pamięci USB lub wyłączanie zasilania w
trakcie odczytywania danych.
Występowanie elektryczności statycznej
lub zakłóceń elektrycznych.
Podłączyć/odłączyć pamięć USB kiedy nie
jest używana.
• Połączenie z komputerem nie jest
obsługiwane.
Polski
1. Kiedy wewnątrz samochodu jest bardzo
zimno, a odtwarzacz zostanie użyty zaraz
po włączeniu ogrzewania, na płycie lub
na elementach optycznych odtwarzacza
może skroplić się para wodna i poprawne
odtwarzanie może być niemożliwe. Jeśli
na płycie pojawi się para wodna, należy
ją zetrzeć miękką ściereczką. Jeśli
para wodna skropli się na optycznych
elementach odtwarzacza, nie należy go
używać przez około godzinę. Skroplona
wilgoć wyparuje, pozwalając na normalne
korzystanie z urządzenia.
2. Jazda po bardzo wyboistej lub nierównej
nawierzchni, może powodować
przerywanie dźwięku w czasie
odtwarzania.
3. W tym urządzeniu zastosowano
precyzyjne części i komponenty
umożliwiające jego działanie. W przypadku
wystąpienia problemów nie wolno otwierać
obudowy, demontować urządzenia ani
smarować obracających się części. Należy
skontaktować się ze sprzedawcą urządzeń
Clarion lub centrum serwisowym.
Czyszczenie obudowy
CZ302E
107
Zdejmowanie panelu DCP
3. ELEMENTY STERUJĄCE
Panel sterowania można odłączyć w celu
zapobiegania kradzieży. Po odłączeniu panelu
przechowuj go w pudełku na panel DCP
(zdejmowany panel sterowania), aby chronić
go przed zarysowaniem.
Zalecamy zabieranie zdejmowanego panelu
ze sobą podczas wychodzenia z samochodu.
1.Wciśnij przycisk [SRC / ] (przez 1 sek.),
aby wyłączyć zasilanie.
2.W ciśnij głęboko przycisk [OPEN], aby
odblokować panel.
3.Przytrzymując zwolnioną część boczną,
wyjmij panel.
Panel sterowania
[MIC]
[BAND /
] [MENU /
Zakładanie panelu
[
1.Przytrzymaj panel w taki sposób, aby jego
przednia ścianka była skierowana w twoją
stronę. Wstaw prawy bok panelu w uchwyt
panelu DCP.
2.Wciśnij lewą stronę zdejmowanego panelu,
aż się zablokuje.
Polski
Z d e j m owa ny
panel DCP
P u d e ł ko n a
panel DCP
Uwaga:
Jeśli zdejmowany panel jest zabrudzony,
zetrzyj zabrudzenia miękką i suchą
ściereczką.
108 CZ302E
]
[OPEN]
[PS/AS]
[ DISP ]
[VOLUME]
[ SRC /
]
[
Fessura di inserimento del disco [
]
[1~6]
] Złącze USB
[TA]
AUX Jack
Nazwy przycisków
Przycisk [SRC / ]
• Zasilanie / Przełączanie źródła dźwięku
Przycisk [BAND / ]
• Tryb RADIO – Wybór pasma tunera
•Tryb BT (Bluetooth) – Wybieranie numeru/
Odbieranie rozmowy/Transfer rozmowy /
Powtórz (długie wciśnięcie)
Przechowywanie panelu w pudełku
Przytrzymaj panel w sposób pokazany na
poniższym rysunku, a następnie włóż go do
obudowy.
,
]
PRZESTROGA
•Uderzenia mogą łatwo uszkodzić panel.
Po odłączeniu panelu, uważaj by go nie
upuścić ani nie narażać na silne uderzenia.
•Gdy przycisk [OPEN] został wciśnięty
i p a n e l j e s t o d b l o kowa ny, w i b r a c j e
samochodu mogą spowodować upadek
panelu.
•Złącze łączące jednostkę źródłową ze
zdejmowanym panelem sterowania to
niezwykle ważna część. Uważaj, by jej
nie uszkodzić, naciskając ją paznokciami,
wkrętakiem, itp.
Przycisk [MENU / ]
• Tryb MP3/WMA – Funkcja wyszukiwania
• Tryb BT (Bluetooth) – zakończ połączenie.
• Tryb CD – Brak funkcji
• Tryb RADIO – wybór PTY.
• Tryb AUX – Brak funkcji
• Tryb USB – Funkcja wyszukiwania
• Tryb iPod – Menu iPoda
Przycisk [ ]
• Wciśnij, aby wysunąć płytę.
Przyciski [
,
]
•Poprzedni / następny utwór
• Szukaj (długie wciśnięcie)
Przycisk [Open]
• Odblokowanie panelu przedniego.
Przycisk [PS / AS]
•Odtwarzanie początkowych fragmentów /
Skanowanie stacji zapisanych w pamięci
•Automatyczny zapis w pamięci (długie wciśnięcie)
Przycisk [ ]
• Ustawienia korektora dźwięku
Pokrętło [VOLUME]
•Regulacja poziomu głośności / Potwierdź
(wciśnięcie)
Przycisk [TA]
•Informacje o ruchu drogowym
Przyciski [1–6]
• Przycisk [1]: O dtwarzanie początkowych
fragmentów / Stacja pod
pozycją pamięci nr 1.
• Przycisk [2]: P owtarzanie odtwarzania /
Stacja pod pozycją pamięci nr 2.
• Przycisk [3]: O dtwarzanie w kolejności
losowej / Stacja pod pozycją
pamięci nr 3.
• Przycisk [4]: O d t w a r z a n i e / P a u z a /
Odtwarzanie pierwszego utworu
(długie wciśnięcie) / Stacja pod
pozycją pamięci nr 4.
• Przycisk [5]: P o p r z e d n i f o l d e r / S t a c j a
pod pozycją pamięci nr 5. 10
utworów wstecz (długie
wciśnięcie)
• Przycisk [6]: N a s t ę p n y f o l d e r / S t a c j a
pod pozycją pamięci nr 6.
10 utworów do przodu (długie
wciśnięcie)
Przycisk [DISP]
• Przełącznik wyświetlacza
• Konfiguracja systemu (długie wciśnięcie)
Otwór mikrofonu [ MIC ]
• Mikrofon wewnętrzny
4. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE
OBCHODZENIA SIĘ Z URZĄDZENIEM
5. OBSŁUGA
Obchodzenie się z płytami
Uwaga:
Obchodzenie się z płytą
• Nowe płyty mogą mieć nieznacznie szorstkie
krawędzie. W przypadku użycia takiej płyty,
odtwarzacz może nie działać lub dźwięk
może przerywać. Przy pomocy długopisu
lub podobnego przedmiotu należy usunąć
wszelkie nierówności z krawędzi płyty.
Długopis
Szorstkie krawędzie
• Nie narażać płyt na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych ani gorąca.
• Nie narażać płyt na nadmierną wilgotność
lub zapylenie.
• Nie narażać płyt na bezpośrednie działanie
gorąca z urządzeń grzewczych.
Czyszczenie
• Aby usunąć kurz i odciski palców, używając
miękkiej ściereczki wycieraj płytę ruchami po
linii prostej od środka płyty do jej krawędzi.
• Do czyszczenia płyt nie stosować żadnych
rozpuszczalników, takich jak dostępne
w sprzedaży środki czyszczące, środki
antystatyczne w sprayu lub rozcieńczalnik.
• Po użyciu specjalnego środka do
czyszczenia płyt, należy odczekać,
aż płyta całkowicie wyschnie przed jej
odtworzeniem.
O płytach
• Nigdy nie wyłączaj zasilania ani nie
wyciągaj odtwarzacza z samochodu, jeśli w
odtwarzaczu znajduje się płyta.

PRZESTROGA
Ze względów bezpieczeństwa, kierowca
nie powinien nigdy wkładać lub wyjmować
płyty podczas jazdy.
•Podczas czytania tego rozdziału należy
korzystać z ilustracji zamieszczonych w
punkcie „3. ELEMENTY STERUJĄCE”.

PRZESTROGA
Kiedy urządzenie jest włączone,
uruchomienie i zatrzymanie silnika przy
głośności ustawionej na maksimum może
spowodować uszkodzenie słuchu.
Zachowaj ostrożność podczas regulacji
głośności.
Włączanie/wyłączanie
Uwagi:
• Przed włączeniem urządzenia uruchom
silnik.
• Uważaj by nie używać tego urządzenia
przez długi czas przy wyłączonym
silniku. Może to spowodować całkowite
rozładowanie akumulatora pojazdu,
uniemożliwiające uruchomienie silnika.
Poza tym, spowoduje to skrócenie
żywotności akumulatora pojazdu.
1. Włącz silnik. Przycisk zasilania/pokrętło na
urządzeniu podświetli się.

Silnik WŁ.
pozycja
2. Wciśnij przycisk [SRC / ] na panelu
przednim, aby przełączyć urządzenie w
tryb gotowości. Po włączeniu zasilania
urządzenie przełączy się do ostatniego
stanu sprzed wyłączenia.
3. Wciśnij i przytrzymaj przycisk [SRC / ] na
panelu przednim, aby wyłączyć zasilanie.
Regulacja głośności
Przekręć pokrętło [VOLUME] na panelu
przednim.
Zakres regulacji głośności wynosi od 0 do 40.
PRZESTROGA
Podczas jazdy należy utrzymywać
głośność na poziomie, który wciąż
umożliwia usłyszenie dźwięków
dochodzących z zewnątrz pojazdu.
Wybór źródła odtwarzania
Wciskaj przycisk [SRC / ] na przednim
panelu lub pilocie zdalnego sterowania, aby
wybrać źródło odtwarzania.
Uwagi:
• Wybór źródła odtwarzania oznacza wybór
trybu spomiędzy: tryb DISC, tryb RADIO
oraz tryb AUX.
Wyświetlenie czasu systemowego
Wciśnij przycisk [DISP] na panelu przednim,
aby przełączać wyświetlane informacje
pomiędzy informacjami RDS, czasem
systemowym i źródłem odtwarzania.
RESET(Resetuj)
Polski
• Nigdy nie przyklejaj etykiet ani naklejek
na powierzchni płyty ani nie pisz po niej
ołówkiem ani długopisem.
• Nigdy nie odtwarzaj płyt z taśmą
celofanową, klejem lub inną lepką
substancją ani z odklejającymi się
naklejkami. Próba odtworzenia takiej
płyty może uniemożliwić wyjęcie płyty
z odtwarzacza lub spowodować jego
uszkodzenie.
• Nie używaj płyt, które są wyraźnie
zarysowane, odkształcone, pęknięte itp.
Korzystanie z tego rodzaju płyt może
spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie
lub uszkodzenie urządzenia.
• Aby wyjąć płytę z pudełka, wciśnij środek
pudełka i wyjmij płytę, trzymając ją ostrożnie
za krawędzie.
• Nie używaj dostępnych w sprzedaży
arkuszy chroniących płyty ani płyt
wyposażonych w stabilizatory itp., ponieważ
mogą one spowodować uszkodzenie płyty
lub uszkodzić wewnętrzny mechanizm
urządzenia.
Przechowywanie
Podstawy obsługi
Jeśli wystąpią opisane poniżej problemy,
naciśnij przycisk [RESET].
• Nie można włączyć urządzenia
• Po wciśnięciu przycisku nic się nie dzieje
• Wyświetlacz nie jest skalibrowany
Uwaga:
* Wciśnięcie przycisku [RESET] powoduje
wyzerowanie pamięci częstotliwości stacji
radiowych, ustawień dźwięku i innych danych
zapisanych w pamięci.
Wyświetlanie czasu zegarowego (CT)
• Wyświetlany czas zegarowy opiera się o
dane CT (ang. clock time) z sygnału RDS.

RESET(Resetuj)
CZ302E
109
Konfiguracja systemu
Bez względu na tryb, wciśnij i przytrzymaj
przycisk [DISP], aby przejść do konfiguracji
systemu. Wciśnij przycisk [
] lub [
], aby
wybrać opcje i obracaj pokrętłem [VOLUME],
aby wyregulować wartoś.
AF: ON/OFF (Wł./Wył.)
Obracaj pokrętłem [VOLUME], aby wybrać AF
ON lub OFF.
REG: ON/OFF (Wł./Wył.)
Obracaj pokrętłem [VOLUME], aby wybrać
REG ON lub OFF.
DX/LO (tryb RADIO)
Obracaj pokrętłem [VOLUME], aby wybrać
odtwarzanie stacji lokalnych lub odległych w
trybie RADIO.
• LO: odbierane są tylko stacje, których
sygnał jest silny.
• DX: odbierane są również stacje, których
sygnał jest słaby.
AUX SENS (tryb AUX)
Obracaj pokrętłem [VOLUME], aby wybrać
jedno z ustawień czułości wejścia audio AUX
LOW (niska), MID (średnia) lub HIGH (wysoka)
w trybie AUX.
Polski
SELECT (tryb BT)
Menu „SELECT(WYBÓR)” przeznaczone
jest do przeprowadzania automatycznego
parowania, poprzez wybór zarejestrowanego
telefonu komórkowego.
W tym urządzeniu mogą być zarejestrowane
trzy telefony komórkowe. Telefon komórkowy
będzie zarejestrowany w urządzeniu według
kolejności parowania. Istnieje możliwość
zarejestrowania maksymalnie trzech telefonów
ko m ó r kow yc h . Cz wa r t y ko l e j ny t e l efo n
komórkowy nie może zostać zarejestrowany.
Jeżeli czwarty kolejny telefon komórkowy
ma zostać zarejestrowany, usuń z rejestru
niechciane telefony komórkowe korzystając z
menu „DELETE(USUŃ)”.
1. O bracaj pokrętłem [VOLUME], aby z listy
parowania wybrać nazwę sparowanego
telefonu komórkowego.
110 CZ302E
Konfiguracja systemu
2. W ciśnij i przytrzymaj pokrętło [VOLUME],
aby potwierdzić.
DELETE (tryb BT)
1. O bracaj pokrętłem [VOLUME], aby z listy
parowania wybrać nazwę sparowanego
telefonu komórkowego.
2. W ciśnij i przytrzymaj pokrętło [VOLUME],
aby potwierdzić.
DISCON (tryb BT)
R o z ł ą c z b i e ż ą c e p o d ł ą c z o n e t e l e fo ny
komórkowe.
1. Obracając pokrętłem [VOLUME] wyświetlaj
bieżące podłączone telefony komórkowe.
2. W ciśnij i przytrzymaj pokrętło [VOLUME],
aby rozłączyć.
MIC SEL (wybór mikrofonu, tryb BT)
Obracając pokrętło [VOLUME] (głośność)
wybierz EXTERNAL (zewnętrzny) lub
INTERNAL (wewnętrzny) mikrofon.
MIC GAIN (tryb BT)
Obracając pokrętło [VOLUME] (głośność)
wybierz poziom wzmocnienia mikrofonu: -5,-4,3,-2,-1,0,1, 2, 3, 4, 5.
Zmień ustawienie wzmocnienia mikrofonu
jeżeli rozmówca nie słyszy Cię podczas
rozmowy przez telefon.
TONE SEL (tryb BT)
Możliwość przekierowania dzwonka telefonu
komórkowego na głośnik.
Obracaj pokrętłem [VOLUME], aby wybrać
m i ę d z y A U T O ( A U T O M AT YC Z N Y ) l u b
INTERNAL(WEWNĘTRZNY).
• AUTO(AUTOMATYCZNY):
Dzwonek telefonu komórkowego odtwarzany
przez głośnik.
• INTERNAL(WEWNĘTRZNY):
Oryginalny dzwonek urządzenia odtwarzany
przez głośnik.
AUTO ANS (tryb BT)
Automatyczne odbieranie przychodzących
rozmów telefonicznych.
Obracaj pokrętłem [VOLUME], aby wybrać
AUTO ANS ON lub OFF.
AUTO CON : ON/OFF (tryb BT)
Obracaj pokrętłem [VOLUME] (głośność), aby
wybrać AUTO CON ON lub OFF.
REAR/S-W
Obracaj pokrętłem [VOLUME], aby wybrać
REAR (tylne) lub S-WOOFER (SUBWOOFER).
PIN CODE (Kod PIN)
Obróć i wciśnij pokrętło [VOLUME] (głośność),
aby wybrać hasło zawierające 4 znaki. Wciśnij
pokrętło [VOLUME] (głośność) i przytrzymaj
przez co najmniej sekundę, aby potwierdzić.
Domyślne ustawienie PIN CODE (kod PIN) to
„0000”.
SW PHASE (faza subwoofera)
Obracaj pokrętło [VOLUME], aby wybrać
fazę subwoofera REVERSE (odwrotna) lub
NORMAL (normalna).
SCRN SVR (Wygaszacz ekranu): ON/OFF
(Wł./Wył.)
Obracaj pokrętłem [VOLUME], aby wybrać
SCRN SVR (wygaszacz ekranu) ON lub OFF.
SCROLL (Przewijanie): ON/OFF (Wł./Wył.)
Dotyczy informacji o utworze dłuższych niż
rozmiar panelu wyświetlacza:
Gdy SCROLL jest ustawiony na ON, informacje
ID3 TAG będą przewijane na wyświetlaczu
LCD, np.:TRACK (ścieżka) -> FOLDER (folder)
-> FILE (plik) -> ALBUM (album) -> TITLE (tytuł)
-> ARTIST (artysta) -> TRACK (ścieżka) ->...
Gdy funkcja SCROLL jest ustawiona na OFF
(wył.), na ekranie LCD wyświetlany jest tylko
jeden wybrany rodzaj informacji ID3 TAG.
Domyślnie wyświetlany jest TRACK (utwór),
ale naciskając przycisk [DISP] można zmienić
to ustawienie.
S-CTRL (tryb IPOD): ON/OFF
Obracaj pokrętłem [VOLUME], aby WŁĄCZYĆ
lub WYŁĄCZYĆ S-CTRL (sterowanie
uproszczone).
* Zob. strona 114.
DIMMER (regulacja jasności wyświetlacza):
ON/OFF (Wł./Wył.)
Obracaj pokrętłem [VOLUME] (głośność),
aby wybrać DIMMER (regulacja jasności
wyświetlacza) ON lub OFF.
• ON: regulacja jasności wyświetlacza LCD
działa kiedy zostanie włączona lampka
wewnątrz pojazdu.
• OFF: jasność wyświetlacza LCD jest
zawsze maksymalna, niezależnie od
lampki wewnątrz pojazdu.
TEL-SW
Obracaj pokrętłem [VOLUME], aby wybrać
MUTE (wyciszanie), ON (wł.) lub OFF (wył.).
• MUTE:
W czasie rozmów telefonicznych głośnik
urządzenia jest wyciszony.
• OFF (wył.):
Urządzenie pracuje normalnie, nawet gdy
używany jest telefon komórkowy.
• ON (wł.):
Głośnik podłączony do urządzenia może być
wykorzystywany w celu prowadzenia rozmowy
telefonicznej.
*Wykorzystując głośnik samochodowy do
prowadzenia rozmów telefonicznych, poziom
głośności można regulować za pomocą
pokrętła [VOLUME].
BEEP: ON/OFF (sygnał dźwiękowy wł./
wył.)
Obracaj pokrętłem [VOLUME], aby wybrać
sygnał dźwiękowy ON lub OFF.
RESET (Resetuj wszystko)
1.Wybierz opcję “RESET”.
2.Wciśnij i przytrzymaj pokrętło [VOLUME],
aby wyzerować.
3.Zostaną przywrócone domyślne wartości
ustawień.
4. Urządzenie wyłączy się automatycznie.
Uwaga:
* Wybranie opcji “RESET” oraz naciśnięcie i
przytrzymanie pokrętła [VOLUME] powoduje
wyzerowanie pamięci częstotliwości stacji
radiowych, tytułów i innych danych zapisanych
w pamięci.
Ustawienia dźwięku
Wciśnij przycisk [ ] (dźwięk), aby przejść do
trybu ustawień korektora dźwięku. Pierwsze
wciśnięcie powoduje wyświetlenie bieżącego
ustawienia korektora. Przekręcanie pokrętła
[VOLUME] powoduje przełączanie ustawień
korektora BEAT EQ w następującej kolejności:
OFF (wył.) -> B-BOOST -> IMPACT ->
EXCITE -> CUSTOM
Obracaj pokrętło [VOLUME], aby wybrać
CUSTOM i wciśnij pokrętło[VOLUME],
następnie wciśnij przycisk [
] lub [
],
aby wybrać jedno z ustawień: BAS-G ->
BAS-F -> BAS-Q -> MID-G -> MID-F -> MID-Q
-> TRE-G -> TRE-F. Aby ustawić wartość,
obracaj pokrętło [VOLUME].
BAS-G / MID-G / TRE-G: (-7)- (+7)
BAS-F: 50/100/200
BAS-Q: 0,7 / 1 / 1,4 / 2
Ustawienia dźwięku
MID-F: 500/1K/2 K
MID-Q: 0,7 / 1 / 1,4 / 2
TRE-F: 5 k/10 k/15 k TRE-Q 0,7/1,0/1,4/2,0
Wciśnij przycisk [
], następnie wciśnij
] lub [
], aby wybrać
przycisk [
ustawienia USER (użytkownika), w tym:
BALANCE (balans) -> FADER (tłumienie) ->
M-B EX -> LPF (filtr dolnoprzepustowy) ->
S-W VOL (głośność subwoofera). Obracaj
pokrętłem [VOLUME], aby wybrać wartość.
BALANCE (balans): LEFT (lewy) 1-7->
CENTER (środek) -> RIGHT (prawy) 1-7
FADER (tłumienie): FRONT (przód)
1-7->CENTER (środek) ->REAR (tył) 1-7
M-BEX: ON/OFF (Wł./Wył.)
LPF: 60/90/120
HPF:60/90/120
SUBW VOL (głośność subwoofera): (-6)-(+6)
Aby zatrzymać automatyczne wyszukiwanie
stacji, wciśnij dowolny inny przycisk, do którego
przypisano funkcję radia.
Uwagi:
1. Po zapisaniu nowej stacji, poprzednio
zapamiętane stacje będą usuwane.
2. Urządzenie obsługuje 5 pasm: FM1, FM2,
FM3, MW, LW. W przypadku pasm FM3,
MW i LW, stacje mogą być zapamiętywane
za pomocą funkcji AS. Dla każdego pasma
może zostać zapamiętane 6 stacji, co
oznacza, że urządzenie CZ302E może
zapamiętać maksymalnie 30 stacji.
Ręczne zapisywanie w pamięci
Jeśli wyszukana została żądana stacja
radiowa, wciśnij i przytrzymaj przycisk
numeryczny 1-6, aby zapisać ją w pamięci.
Obsługa radia
Wybierz tuner jako źródło odtwarzania
Naciskaj przycisk [SRC / ] raz lub więcej
razy, aby przejść do trybu RADIO.
Wybierz pasmo radiowe
Ręczne wyszukiwanie stacji
Podczas ręcznego wyszukiwania stacji,
częstotliwość zmienia się etapami.
Wciśnij przycisk [
]/[
] na panelu,
aby wyszukać stację o odpowiednio wyższej/
niższej częstotliwości.
Automatyczne wyszukiwanie stacji
Wciśnij i przytrzymaj przyciski [
]/[
]
na panelu, aby wyszukać stację o odpowiednio
wyższej/niższej częstotliwości.
Aby zatrzymać wyszukiwanie, powtórz
powyższą czynność lub wciśnij dowolny inny
przycisk, do którego przypisana jest funkcja
radia.
Uwaga:
Po odebraniu sygnału stacji, wyszukiwanie
zostaje zatrzymane i urządzenie odtwarza
sygnał tej stacji radiowej.
Funkcja skanowania stacji zapisanych w
pamięci pozwala na wyszukiwanie stacji w
kolejności, w której są zapisane. Funkcja
jest przydatna, gdy wyszukiwana jest stacja
zapisana w pamięci.
1. Wciśnij przycisk [PS/AS].
2.Gdy wybrana stacja zostanie ustawiona,
ponownie wciśnij przycisk [PS/AS], aby
kontynuować odbieranie tej stacji.
Uwaga:
•Uważaj, aby nie przytrzymywać przycisku
[PS/AS] przez 1 sekundę lub dłużej,
ponieważ powoduje to włączenie funkcji
automatycznego zapisywania w pamięci
– urządzenie rozpocznie zapamiętywanie
stacji.
Automatyczne zapisywanie w pamięci
Tylko stacje o wystarczającej sile sygnału
zostaną wykryte i zapisane w pamięci.
Wciśnij i przytrzymaj przycisk [PS/AS] (1
sekundę), aby rozpocząć automatyczne
wyszukiwanie stacji.
Obsługa RDS
RDS (Radio Data System)
Urządzenie korzysta z wbudowanego dekodera
sygnału RDS obsługującego stacje nadające
dane zapisane w systemie „Radio Data
System”.
Aby skorzystać z funkcji „Radio Data System”,
należy ustawiać radio na pasmo FM.
Funkcja AF
Funkcja AF przełącza radio na alternatywne
częstotliwości tej samej stacji w celu
utrzymania optymalnego odbioru.
* Domyślne ustawienie fabryczne to ON (wł.).
1.Przejdź do konfiguracji systemu, długo
wciskając przycisk [DISP].
2.Wciśnij przycisk [
] lub [
], aby
wybrać „AF”.
3.Obracaj pokrętłem [VOLUME], aby wybrać
ON (Wł.) lub OFF (Wył.).
• AF ON (wł.):
Na wyświetlaczu pojawia się wskaźnik „AF”,
funkcja AF zostaje włączona.
Wciśnij przycisk numeryczny od 1 do 6 na
panelu, aby wybrać stację zapisaną pod daną
pozycją pamięci.
Lokalne wyszukiwanie stacji
Kiedy wyszukiwanie LOCAL jest ustawione na
ON, odbierać można tylko stacje radiowe o
silnym sygnale.
Aby wybrać funkcję LOCAL, wciśnij i
przytrzymaj przycisk [DISP] na przednim
panelu, a następnie naciskaj przycisk [DISP]
raz za razem, aż wyświetli się wskaźnik LO lub
DX, a następnie przekręć pokrętło [VOLUME],
aby wybrać tryb odbioru stacji lokalnych lub
odległych.
Uwaga:
Liczba możliwych do odbioru stacji radiowych
spada, gdy tryb lokalnego wyszukiwania jest
ustawiony na ON.
• AF OFF (wył.):
Wskaźnik „AF” na wyświetlaczu gaśnie,
funkcja AF zostaje wyłączona.
Funkcja REG (program regionalny)
Kiedy funkcja REG jest włączona, odbiór
programów regionalnych jest optymalny. Kiedy
ta funkcja jest wyłączona, jeśli podczas jazdy
zmieni się obszar stacji regionalnej, radio
przełączy się na stację regionalną z nowego
regionu.
* Domyślne ustawienie fabryczne to ON (wł.).
Polski
Naciskaj przycisk [BAND / ] na panelu,
aby wybrać pasmo spośród FM1, FM2, FM3,
MW i LW.
Skanowanie stacji zapisanych w
pamięci
Przywoływanie stacji zapisanych w
pamięci
Uwagi:
•Ta f u n kc j a j e s t w y ł ą c z o n a p o d c z a s
odbierania stacji ogólnokrajowej, np.
Programu 1.
•Ustawienie funkcji REG na ON (Włączona)/
OFF (Wyłączona) jest aktywne tylko przy
włączonej funkcji AF.
1.Przejdź do konfiguracji systemu, długo
wciskając przycisk [DISP].
2.Wciśnij przycisk [
] lub [
], aby
wybrać „REG”.
CZ302E
111
Obsługa RDS
3.Obracaj pokrętłem [VOLUME], aby wybrać
ON (Wł.) lub OFF (Wył.).
Ręczne wyszukiwanie regionalnej
stacji w tej samej sieci
a funkcja działa, gdy funkcja AF jest ustawiona
T
na ON (Włączona), a funkcja REG na OFF
(Wyłączona).
Uwaga:
• T
ej funkcji można używać podczas odbierania
regionalnego programu z tej samej sieci.
TA (ang. Traffic Announcement komunikaty o ruchu drogowym)
W trybie gotowości do odbioru komunikatów o
ruchu drogowym, jeśli rozpocznie się nadawanie
komunikatu o ruchu drogowym, radio przełączy
się na odbiór tego komunikatu, niezależnie
od wybranego aktualnie trybu pracy. Stacje
nadające programy o ruchu drogowym (TP)
mogą również być wyszukiwane automatycznie.
*Funkcja może być używana wyłącznie, kiedy
na wyświetlaczu świeci się symbol „TP”. Kiedy
świeci się symbol „TP”, oznacza to, że stacja
działająca w trybie „Radio Data System”
nadaje programy na temat ruchu drogowego.
Polski
U s t aw i e n i e t r y b u g o t owo ś c i o d b i o r u
komunikatów o ruchu drogowym (TA)
Po wciśnięciu przycisku [TA], symbol „TA”
zaświeci się na wyświetlaczu, a urządzenie
zostaje przełączone w tryb gotowości do odbioru
komunikatów o ruchu drogowym (TA), aż do
momentu odbioru takiego komunikatu. Kiedy
Obsługa CD/MP3/WMA
rozpocznie się nadawanie komunikatu o
ruchu drogowym, na wyświetlaczu pojawi
się „TRAF INF”. Wciśnięcie przycisku
[TA] podczas odbioru komunikatu o ruchu
drogowym powoduje anulowanie odbioru
komunikatu i przełączenie urządzenia w tryb
gotowości do odbioru komunikatów o ruchu
drogowym (TA).
Ostrzeżenia dotyczące tworzenia
plików MP3/WMA
Anulowanie trybu gotowości odbioru
komunikatów o ruchu drogowym (TA)
Gdy na wyświetlaczu świeci się wskaźnik
„ TA ” , w c i ś n i j p r z yc i s k [ TA ] . „ TA ” n a
wyświetlaczu gaśnie i tryb gotowości do
odbioru komunikatów o ruchu drogowym
(TA) zostaje wyłączony.
Rozszerzenia plików
1.Zawsze dodawaj rozszerzenie pliku „.MP3”
lub „.WMA” do plików MP3 i WMA, korzystając
ze znaków jednobajtowych. Jeśli doda się
inne rozszerzenia, niż podane powyżej lub
zapomni się dodać rozszerzenie, plików nie
będzie można odtworzyć.
2.Pliki nie zawierające danych MP3/WMA
nie będą odtwarzane. Próba odtworzenia
plików nie zawierających danych MP3/
WMA spowoduje, że będą one odtwarzane
bezgłośnie.
* P o d c z a s o d t w a r z a n i a p l i k ó w V B R ,
wyświetlany czas odtwarzania może różnić
się od rzeczywistego.
* Podczas odtwarzania plików MP3/WMA
można zauważyć cichy szum pomiędzy
utworami.
PTY (ang. Programme Type –
rodzaj programu)
Ta funkcja pozwala na słuchanie programów
wybranego typu, nawet jeśli wybrany jest
inny tryb pracy urządzenia niż radio.
*W niektórych krajach funkcja PTY nie jest
obsługiwana przez stacje radiowe.
*W t r y b i e g o t o w o ś c i d o o d b i o r u
komunikatów o ruchu drogowym (TA),
stacje TP mają wyższy priorytet od stacji
PTY.
Wybór rodzaju programu (PTY)
Wciśnij przycisk [MENU /
], a następnie
obracaj pokrętło [VOLUME], aby wybrać
typ PTY, wciśnij pokrętło [VOLUME], aby
rozpocząć wyszukiwanie.
Obsługa CD/MP3/WMA
Urządzenie może odtwarzać pliki
MP3/WMA
Uwagi:
• W p r z y p a d k u o d t wa r za n i a p l i k u W M A
z a k t y w n ą f u n kc j ą D R M ( D i g i t a l R i g h t s
Management = cyfrowe zarządzanie prawami
autorskimi), dźwięk nie jest wyprowadzany.
Aby wyłączyć funkcję DRM (Digital Rights
112 CZ302E
Management - cyfrowe zarządzanie
prawami autorskimi)
W przypadku korzystania z oprogramowania
Windows Media Player 9/10/11, kliknij
Narzędzia -> Opcje -> zakładka Zgraj
muzykę, a następnie w jej ustawieniach,
usuń zaznaczenie pozycji Kopiuj muzykę
chronioną. Następnie zgraj pliki ponownie.
Osobiście utworzonych plików WMA używa
się na własną odpowiedzialność.
Dostępne częstotliwości próbkowania i
wartości przepływności
1.MP3: częstotliwość próbkowania 8 kHz­4 8
kHz, przepływność 8 kbps-320 kbps /VBR
(zmienna)
2. WMA: przepływność 8 kbps-320 kbps
Format logiczny (System plików)
1.Podczas zapisywania plików MP3/WMA
na płycie CD-R lub CD-RW, jako format
oprogramowania do zapisywania należy
wybrać ISO9660 poziomu 1 lub 2, Joliet, lub
Apple ISO. Jeśli płyta zostanie nagrana w
innym formacie, normalne odtwarzanie może
być niemożliwe.
2.N a z w y f o l d e r ó w i p l i k ó w m o g ą b y ć
wyświetlane jako tytuły podczas odtwarzania
plików MP3/WMA, ale tytuł może składać się
z maksymalnie 32 jednobitowych liter alfabetu
i cyfr (wliczając rozszerzenie).
3.Nie nadawaj plikom nazw takich, jak nazwa
folderu, w którym się znajdują.
Struktura folderów
Odtwarzanie płyt zawierających foldery o ponad
8 poziomach struktury jest niemożliwe.
Liczba plików lub folderów
1.Urządzenie rozpoznaje do 999 plików w
jednym folderze.
Urządzenie może odtwarzać do 3000
plików.
2.Utwory są odtwarzane w kolejności ich
nagrywania na płycie. (Utwory mogą nie
być zawsze odtwarzane w kolejności, w
jakiej były wyświetlone na komputerze
PC.)
3.M o g ą w ys t ę p owa ć p ew n e sz u my w
zależności od rodzaju oprogramowania
ko d u j ą c e g o s t o s owa n e g o p o d c za s
nagrywania.
Funkcja wysuwania płyty
Wciśnij przycisk [
Uwagi:
], aby wysunąć płytę.
•Wciśnięcie płyty CD na siłę w szczelinę
odtwarzacza przed rozpoczęciem
automatycznego wsuwania płyty może
spowodować jej uszkodzenie.
•J e ś l i p ł y t a C D ( 1 2 c m ) z o s t a n i e
pozostawiona w pozycji wysuniętej przez
15 sekund, zostanie automatycznie
wsunięta do urządzenia (funkcja
automatycznego
To urządzenie może odtwarzać
pliki MP3/WMA
Uwagi:
• W
przypadku odtwarzania pliku WMA z
aktywną funkcją cyfrowego zarządzania
p rawa m i a u t o r s k i m i ( D i g i t a l R i g h t s
Management - cyfrowe zarządzanie
prawami autorskimi), dźwięk nie jest
wyprowadzany.
Odtwarzanie płyty już włożonej
do urządzenia
Wciśnij przycisk [SRC / ], aby wybrać tryb
CD/ MP3/WMA.
Kiedy urządzenie przełączy się w tryb CD/
MP3/WMA, odtwarzanie rozpocznie się
automatycznie.
Wkładanie płyty CD
łóż płytę CD do środka SZCZELINY
W
PŁYTY zadrukowaną stroną do góry. Po
włożeniu odtwarzanie płyty CD rozpocznie
się automatycznie.
Obsługa CD/MP3/WMA
Obsługa CD/MP3/WMA
Uwagi:
•Nigdy nie wkładaj żadnych ciał obcych w
SZCZELINĘ PŁYTY.
•Jeśli włożenie płyty CD jest utrudnione, w
mechanizmie urządzenia może znajdować się
inna płyta CD lub urządzenie może wymagać
naprawy.
lub
oraz
•Płyty oznaczone znakiem
płyty CD-ROM nie mogą być odtwarzane w
tym urządzeniu.
•Odtwarzanie niektórych płyt CD-R/CD-RW
może być niemożliwe.
TEXT
Wstrzymywanie odtwarzania
1.Naciśnij przycisk [ 4 ], aby wstrzymać
odtwarzanie.
“Na wyświetlaczu pojawi się „PAUSE” (pauza).
2.Aby wznowić odtwarzanie płyty CD, ponownie
wciśnij przycisk [ 4 ].
Wyświetlanie tytułów CD
To urządzenie może wyświetlać dane o tytułach
utworów z płyt typu MP3/WMA.
Kiedy funkcja SCROLL (przewijanie) jest
wyłączona, wciśnij przycisk [DISP], aby zmienić
wyświetlenie tytułu.
Uwagi:
•Jeśli płyta MP3/WMA nie zawiera znaczników
ID3 TAG, na wyświetlaczu pojawi się “NO
TITLE”(bez tytułu).
•Dla tagów wyświetlane są tylko znaki ASCII.
Wybór utworu
Następny utwór
1.Wciśnij przycisk [
], aby przejść do
początku następnego utworu.
2.Każde naciśnięcie przycisku
[
] powoduje przejście do początku
następnego utworu.
3.W przypadku pły t MP3/WMA, wciśnij i
przytrzymaj przycisk [6] (przez 1 sek.), aby
przejść do przodu o 10 utworów.
Przewijanie do przodu/
Przewijanie do tyłu
Przewijanie do przodu
Wciśnij i przytrzymaj przycisk [
].
Przewijanie do tyłu
Wciśnij i przytrzymaj przycisk [
].
* W przypadku płyt MP3/WMA rozpoczęcie
wyszukiwania i przełączanie utworów
rozpoczyna się z pewnym opóźnieniem.
Ponadto, podczas odtwarzania mogą
występować błędy.
Wybór folderu
Ta funkcja pozwala na wybranie folderu
zawierającego pliki MP3/WMA i rozpoczęcie
o d t wa r za n i a o d p i e r wsze g o u t wo r u w
folderze.
1. Wciśnij przycisk [ 5 ] lub [ 6 ].
Wciśnij przycisk [ 6 ], aby przejść do
następnego folderu. Wciśnij przycisk [ 5 ],
aby przejść do poprzedniego folderu.
2.Aby wybrać utwór, wciśnij przycisk [
]
lub [
].
Funkcja wyszukiwania
1.Wciśnij przycisk [MENU / ], aby przejść
do trybu FOLD SCH (wyszukiwanie
folderami). Wciśnij przycisk [VOLUME],
aby przejść do trybu wyszukiwania
według listy folderów.
2.O bracaj pokrętłem [VOLUME], aby
wybrać folder.
3.Wciśnij przycisk [VOLUME], aby przejść
do trybu wyszukiwania według listy plików.
Lista utworów zostanie wyświetlona na
wyświetlaczu.
4.O bracaj pokrętłem [VOLUME], aby
wybrać utwór.
5.Wciśnij pokrętło [VOLUME], aby rozpocząć
odtwarzanie.
*W przypadku odtwarzania plików MP3
/ WMA, funkcja jest wykonywana dla
bieżącego folderu.
Odtwarzanie pierwszego utworu
Funkcja umożliwia odtwarzanie pierwszego
utworu zapisanego na płycie CD. Wciśnij i
przytrzymaj przycisk [ 4 ] (przez 1 sek.), aby
rozpocząć odtwarzanie pierwszego utworu
(ścieżka nr 1) na płycie.
*W przypadku plików MP3/WMA, odtwarzana
będzie pierwszy utwór znajdujący się w
bieżącym folderze.
Inne funkcje odtwarzania
Odtwarzanie początkowych fragmentów
Ta funkcja pozwala na odtwarzanie pierwszych
10 sekund wszystkich utworów nagranych na
płycie.
Wciśnij przycisk [ 1 ], aby włączyć odtwarzanie
początkowych fragmentów.
Powtarzanie odtwarzania
Ta funkcja pozwala na powtarzanie odtwarzania
bieżącego utworu lub powtarzanie odtwarzania
utworów z bieżącego folderu MP3/ WMA.
CD:
1.Wciśnij przycisk [ 2 ] raz lub więcej razy,
aż na wyświetlaczu pojawi się „RPT ON”
(powtarzanie wł.), aby włączyć powtarzanie
odtwarzania.
2.Naciskaj przycisk [ 2 ] raz za razem,
a ż n a w y ś w i e t l a c z u p o j aw i s i ę „R P T
OFF” (powtarzanie wył.), aby wyłączyć
powtarzanie odtwarzania.
MP3/WMA:
1.Wciśnij przycisk [ 2 ] raz lub więcej razy,
aż na wyświetlaczu pojawi się „TRACK
RPT” (powtarzenie utworu), aby włączyć
powtarzanie odtwarzania, zaświeci się
segment „RPT” (powtarzanie).
2.W p r z y p a d k u p l i k ó w M P 3 / W M A ,
naciskaj przycisk [ 2 ] raz za razem, aż
na wyświetlaczu pojawi się „FOLDER
RPT” (powtarzanie folderu), aby włączyć
powtarzanie odtwarzania folderu.
3.W c i s ka j p r z yc i sk [ 2 ] raz za razem,
a ż n a w y ś w i e t l a c z u p o j aw i s i ę „R P T
OFF” (powtarzanie wył.), aby wyłączyć
powtarzanie odtwarzania, segment „RPT”
(powtarzanie) zgaśnie.
Odtwarzanie losowe
Ta funkcja pozwala na odtwarzanie wszystkich
utworów nagranych na płycie w losowej
kolejności.
Wciśnij przycisk [ 3 ], aby włączyć odtwarzanie
w kolejności losowej.
Polski
Płyta MP3/WMA
TRACK (ścieżka) -> FOLDER (folder) -> FILE
(plik) -> ALBUM (album) -> TITLE (tytuł) ->
ARTIST (artysta) -> TRACK (ścieżka) ->...
Poprzedni utwór
], aby cofnąć się do
1.Wciśnij przycisk [
początku bieżącego utworu.
2.Wciśnij przycisk [
] dwa razy, aby
cofnąć się do początku poprzedniego
utworu.
3.W przypadku płyt MP3/WMA, wciśnij i
przytrzymaj przycisk [5] (przez 1 sek.), aby
cofnąć się o 10 utworów.
Obsługa USB
1.Otwórz pokrywę złącza USB znajdującego
się z prawej strony. Włóż wtyczkę kabla
USB (CCA-755) do złącza USB. Podłącz
urządzenie USB do kabla USB.
Po podłączeniu urządzenia USB, pliki
zostaną odczytane automatycznie.
2.Aby bezpiecznie odłączyć urządzenie USB,
należy w pierwszej kolejności wybrać inne
źródło lub wyłączyć zasilanie. Następnie
można odłączyć urządzenie USB. Zamknij
pokrywę z lewej strony.
3.Obsługa jest taka sama, jak w przypadku
plików MP3/WMA.
CCA-755
CZ302E
113
Obsługa iPod i iPhone
Obsługa iPod i iPhone
Podłączanie
spowodować nieprzewidziane awarie.
•W t r y b i e u p r o s z c z o n e j o b s ł u g i z a
pośrednictwem odtwarzacza iPod nie należy
jednocześnie obsługiwać odtwarzacza iPod
i urządzenia, ponieważ może to powodować
nieprzewidziane awarie.
•Niektóre modele odtwarzaczy iPod nie
obsługują tej funkcji. Aby sprawdzić, które
modele nie obsługują funkcji, skontaktuj się
z najbliższym punktem sprzedaży Clarion
lub odwiedź naszą stronę internetową.
Podłącz odtwarzacz iPod lub telefon iPhone
do złącza USB, korzystając z kabla CCA-748.
Po podłączeniu urządzenia, pliki zostaną
odczytane automatycznie. Po rozpoczęciu
odtwarzania, na wyświetlaczu pojawią się
informacje dotyczące utworów.
do monitora
MENU
Polski
W trybie S-CTRL OFF wciśnij przycisk
[MENU /
], i obróć pokrętło [VOLUME],
aby wybrać „MUSIC” (muzyka) lub „VIDEO”
(film).
Wybierz „MUSIC”, wciśnij pokrętło
[VOLUME], następnie obracaj pokrętło
[VOLUME], aby wybrać PLAY LISTS (listy
odtwarzania) / ARTISTS (wykonawcy) /
ALBUMS (albumy) / GENRES (gatunki)
/ SONGS (utwory) / COMPOSERS
(kompozytorzy). Wciśnij i obróć pokrętło
[VOLUME], aby wybrać opcję, następnie
zatwierdź wybór wciśnięciem pokrętła
[VOLUME].
Wybierz „VIDEO” (film), wciśnij pokrętło
[VOLUME], następnie obróć pokrętło
[VOLUME], aby wyświetlić MOVIES (filmy)
/ MUSIC VIDEO (teledyski) / TV SHOWS
(programy telewizyjne) / VIDEO PODCASTS
(podcasty filmowe) / RENTALS (wypożyczone
filmy). Wciśnij i obróć pokrętło [VOLUME] ,
aby wybrać opcję, następnie zatwierdź wybór
wciśnięciem pokrętła [VOLUME] .
UWAGA:
Pozycja VIDEO MENU (menu filmów) różni
się w zależności od modelu odtwarzacza
iPod oraz ustawień językowych.
Powtarzanie odtwarzania
Funkcja umożliwia powtarzanie odtwarzania
utworu lub wszystkich utworów zapisanych w
urządzeniu iPod/iPhone.
1.Wciśnij przycisk [ 2 ] raz lub więcej razy,
aż na wyświetlaczu LCD pojawi się „RPT
ON” (powtarzanie wł.), aby włączyć
powtarzanie odtwarzania.
2.Wciskaj przycisk [ 2 ] raz za razem, aż
na wyświetlaczu LCD pojawi się „RPT
OFF” (powtarzanie wył.), aby wyłączyć
powtarzanie odtwarzania.
Odtwarzanie losowe
Ta funkcja pozwala na odtwarzanie
114 CZ302E
CCA-748
wszystkich utworów nagranych na płycie w
losowej kolejności.
1.W ciskaj raz za razem przycisk [ 3 ], aż
na wyświetlaczu LCD pojawi się „ALBUM
RDM” (album losowo). Spowoduje to
losowe odtwarzanie albumu.
2.W ciśnij przycisk [ 3 ] jednokrotnie lub
więcej razy, aż na wyświetlaczu LCD
pojawi się „SONG RDM” (utwory losowo).
Spowoduje to losowe odtwarzanie
utworów.
3.Wciskaj przycisk [ 3 ] raz za razem, aż na
wyświetlaczu LCD pojawi się „RDM OFF”
(odtwarzanie losowe wył.), aby wyłączyć
odtwarzanie losowe.
Ustawianie trybu uproszczonej
obsługi odtwarzaczem iPod
Funkcja umożliwia obsługę odtwarzaczem
iPod podłączonym do urządzenia za pomocą
kabla USB.
* Ustawienie fabryczne to „OFF”.
1.Wciśnij i przytrzymaj przycisk [ DISP ], aby
przejść do konfiguracji systemu.
2.W ciśnij przycisk [
] lub [
], aby
wybrać „S-CTRL”.
3.Obracaj pokrętło [VOLUME], aby wybrać
„ON” lub „OFF”.
•O N: urządzenie jest obsługiwane za
pośrednictwem odtwarzacza iPod.
•O F F : u r z ą d z e n i e n i e m o ż e b y ć
obsługiwane za pośrednictwem
odtwarzacza iPod.
Uwagi:
•W przypadku uproszczonej obsługi za
pośrednictwem odtwarzacza iPod funkcje
należy uruchamiać powoli. Zbyt szybkie
uruchamianie tych samych funkcji może
Przeszukiwanie alfabetyczne
menu odtwarzacza iPod
Funkcja umożliwia wyszukanie wybranych liter
w podfolderach.
1.Wciśnij przycisk [MENU / ], aby włączyć
tryb menu iPod.
2.Wciśnij pokrętło [VOLUME], aby zmienić
kategorię.
M U S I C ( m u z y k a ) : P L A Y L I S T ( l i s t a
odtwarzania), ARTISTS (wykonawcy),
ALBUMS (albumy), GENRES (gatunki),
SONGS (utwory), COMPOSERS
(kompozytorzy)
VIDEO (film): MOVIES (filmy), MUSIC
VIDEOS (teledyski), TV SHOWS (programy
telewizyjne), VIDEO PODCASTS (podcasty
filmowe), RENTALS (wypożyczone filmy)
3.Wciśnij pokrętło [VOLUME]. (Spowoduje to
wyświetlenie zawartości kategorii.)
4.W ciśnij i przytrzymaj przycisk [ DISP ]
(przez 1 sek.).
5.Obracaj pokrętło [VOLUME], aby wybrać
literę, którą chcesz wyszukać.
6.P onownie wciśnij przycisk [ DISP ], aby
przeprowadzić kolejne wyszukiwanie.
7.N a c i ś n i j p o k r ę t ł o [ V O L U M E ] , a b y
potwierdzić.
Obsługa Bluetooth
Funkcja Bluetooth umożliwia wykorzystywanie
samochodowego systemu audio do
obsługi głośnomówiącego zestawu telefonii
komórkowej lub odtwarzacza muzycznego.
Niektóre telefony komórkowe Bluetooth
posiadają wbudowane funkcje audio, a
niektóre przenośne odtwarzacze audio
obsługują standard Bluetooth. Urządzenie
umożliwia odtwarzanie danych audio
zapisanych w urządzeniu dźwiękowym
Bluetooth. Za pomocą odtwarzacza
samochodowego wyposażonego w Bluetooth
można pobierać listy kontaktów, odebrane
połączenia, wybierane numery, nieodebrane
połączenia oraz nadchodzące i wychodzące
połączenia, a także słuchać muzyki.
Uwaga:
•N i e u m i e s z c z a j m i k r o f o n u z e s t a w u
głośnomówiącego Bluetooth w miejscach
przepływu silnych strumieni powietrza,
takich jak wyloty klimatyzatora itp.,
ponieważ może to prowadzić do awarii.
•Narażenie urządzenia na działanie wysokiej
temperatury lub bezpośrednio padających
promieni słonecznych może spowodować
odkształcenie lub odbarwienie oraz usterkę.
•Urządzenie może nie działać lub działać
nieprawidłowo z niektórymi odtwarzaczami
dźwiękowymi Bluetooth.
•Firma Clarion nie gwarantuje zgodności
wszystkich telefonów komórkowych z
niniejszym urządzeniem.
•Poziom głośności odtwarzanego dźwięku
zostanie ustawiony na poziom wybrany
dla połączeń telefonicznych. Może to
spowodować pewne problemy, jeżeli dla
połączeń telefonicznych został wybrany
wysoki poziom dźwięku.
Obsługa w trybie zestawu
głośnomówiącego
Powiązanie
1.W łącz funkcję Bluetooth w telefonie
komórkowym.
2.W ejdź do menu konfiguracji połączenia
Bluetooth telefonu komórkowego.
3. Wyszukaj nowe urządzenia Bluetooth.
4.W ybierz CZ302E z listy urządzeń do
powiązania w telefonie komórkowym.
5. Wprowadź hasło „0000”.
6.Po udanym powiązaniu urządzeń jednostka
automatycznie przełączy się w tryb
Bluetooth, a na wyświetlaczu LCD pojawi
się „CONNECTED” (urządzenie Bluetooth
połączone).
Obsługa Bluetooth
Nawiązywanie połączenia
Obsługa menu Bluetooth
Wciśnij przycisk [SRC /
], aby zmienić
źródło na „BLUETOOTH”. Wciśnij przycisk
[MENU /
], aby wybrać sposób wybierania
połączeń:
• Wybieranie numeru
1. Wciśnij przycisk [MENU / ].
2.Obracaj pokrętło [VOLUME] na przednim
panelu, aby wybrać „DIAL NUM” (wybierany
numer).
3.Wciśnij pokrętło [VOLUME] (głośność),aby
potwierdzić wybór.
4. Obróć pokrętło [VOLUME], aby wybrać
numer, następnie wciśnij pokrętło, aby
potwierdzić i przejść do wprowadzania
kolejnej cyfry. Powtórz powyższe czynność,
aż wszystkie cyfry zostaną wprowadzone.
5.W ciśnij pokrętło pokrętło [VOLUME], aby
zadzwonić pod wybrany numer.
6.W ciśnij [MENU /
], aby zakończyć
połączenie.
• Wywoływanie numeru za pomocą książki
telefonicznej
Użytkownik może znaleźć nazwę kontaktu
w książce telefonicznej swojego telefonu, a
następnie nawiązać połączenie.
1.Obracaj pokrętło, aby wybrać „USER PBK“
(lista w pamięci).
2.Wciśnij pokrętło [VOLUME], aby otworzyć
wybraną listę kontaktów.
3.O bróć pokrętło [VOLUME] (głośno), aby
przeszukać kontakty.
4.P o wyświetleniu nazwy kontaktu wciśnij
pokręt o [VOLUME], aby zadzwonić pod
numer telefonu komórkowego wybranego
kontaktu.
* W ciśnij przycisk [MENU /
], aby
zakończyć połączenie.
Uwaga:
•W p r z y p a d k u n i e k t ó r y c h t e l e f o n ó w
przesłanie danych listy kontaktów może
nie być możliwe.
•Po wciśnięciu przycisku RESET należy
odczekać kilka minut, aż po wyborze trybu
Bluetooth dane zostaną przesłane. W tym
czasie na wyświetlaczu wyświetlany jest
komunikat „PBK UPDATE”.
• Redial
Możesz zadzwonić ostatnio wybrany numer.
Naciśnij i przytrzymaj [BAND / ] przycisk (1
sek).
• Call Trransfer (Transfer połączeń)
Można przełączać głośnomówiącego i
rozmowa przez telefon komórkowy.
Naciśnij przycisk [BAND /
] podczas po
czenia.
• Odbieranie połączenia
Aby odebrać nadchodzące połączenie, wciśnij
przycisk [BAND / ].
], aby odrzucić
* Wciśnij przycisk [MENU /
nadchodzące połączenie.
Obsługa strumieniowego przesyłu
dźwięku
Co to jest strumieniowy przesył
dźwięku?
Strumieniowy przesył dźwięku to technologia
umożliwiająca transmisję danych audio
obsługiwanych w postaci stabilnego,
ciągłego strumienia. Użytkownicy mogą
bezprzewodowo przesyłać muzykę
strumieniowo ze swoich zewnętrznych
odtwarzaczy audio do systemu audio
w samochodzie i słuchać jej przez
głośniki samochodu. Proszę skon­
taktować się z najbliższym sprzedawcą
Cla­r ion, aby uzyskać więcej informacji
o ofercie produktów służących do
bezprzewodowego,strumieniowego
przesyłania dźwięku.
PRZESTROGA
Unikaj używania telefonu komórkowego
kiedy włączona jest funkcja strumieniowej
transmisji audio, ponieważ może to
spowodować zakłócenia lub przerywanie
dźwięku podczas odtwarzania.
Po zakończeniu połączenia telefonicznego,
strumieniowa transmisja dźwięku może
zostać przywrócona lub nie – jest to
uzależnione od telefonu komórkowego.
Po każdym zakończeniu transmisji
strumieniowej, urządzenie powraca do trybu
odtwarzania radia.
Uwaga:
Przed przejściem dalej koniecznie przeczytaj
rozdział „Powiązanie”.
Odtwarzanie utworu/Wstrzymanie
odtwarzania utworu (pauza)
1.W c i ś n i j p r z y c i s k [ 4 ] , a b y w s t r z y m a ć
odtwarzanie dźwięku.
2.Aby wznowić odtwarzanie, ponownie wciśnij
pokrętło [ 4 ].
Wybór utworu
Następny utwór
1.W ciśnij przycisk [
], aby przejść do
początku następnego utworu.
2.Z a każdym razem kiedy zostanie wciśnięty
przycisk [
], rozpocznie się odtwarzanie
kolejnego utworu.
Poprzedni utwór
1.A by przejść do początku poprzedniego
utworu, wciśnij przycisk [
].
2.Z a każdym razem kiedy zostanie wciśnięty
przycisk [
], rozpocznie się odtwarzanie
poprzedniego utworu.
audio Bluetooth. Po wciśnięciu przycisku
] niektóre urządzenia A2DP
[
rozpoczynają odtwarzanie od bieżącego
utworu w zależności od czasu odtwarzania.
Podczas strumieniowego przesyłu muzyki
na wyświetlaczu widoczne jest „A2DP”.
Kiedy urządzenie A2DP oraz HFP zostanie
odłączone, na wyświetlaczu pojawi się
komunikat „DISCONNECT” (Bluetooth
odłączone), a urządzenie powróci do
poprzednio wybranego źródła dźwięku.
W przypadku niektórych odtwarzaczy
audio Bluetooth funkcja odtwarzanie/
pauza może nie być zsynchronizowana
z tym urządzeniem. Należy sprawdzić,
czy oba urządzenia mają taki sam status
odtwarzanie/pauza w trybie BT MUSIC
(muzyka Bluetooth).
Wyświetl ID3TAG
Dotyczy informacji o utworze dłuższych
niż rozmiar panelu wyświetlacza:
Gdy SCROLL jest ustawiony na ON,
informacje ID3 TAG będą przewijane na
wyświetlaczu LCD, np.:TRACK (ścieżka)
-> FOLDER (folder) -> FILE (plik) ->
ALBUM (album) -> TITLE (tytuł) -> ARTIST
(artysta) -> TRACK (ścieżka) ->...Gdy
funkcja SCROLL jest ustawiona na OFF
(wył.), na ekranie LCD wyświetlany jest
tylko jeden wybrany rodzaj informacji ID3
TAG. Domyślnie wyświetlany jest TRACK
(utwór), ale naciskając przycisk [DISP]
można zmienić to ustawienie.
Polski
• Rejestr połączeń wybranych/
nieodebranych/odebranych
Możesz znaleźć dowolne połączenie wybrane/
nieudane/odebrane.
1.O bracaj pokrętło, aby wybrać „DIALLED”
(wybrane), „MISSED” (nieodebrane) lub
„RECEIVED” (odebrane).
2.Wciśnij pokrętło, aby przejść do wybranej
listy historii połączeń.
3.O bracaj pokręt o [VOLUME] (głośno),aby
przeszukiwać kontakty.
4.Po wyświetleniu nazwy kontaktu lub numeru
telefonu wciśnij pokrętło [VOLUME], aby
zadzwonić pod numer wybranego kontaktu.
*W c i ś n i j p r z y c i s k [ M E N U /
], aby
zakończyć połączenie.
Obsługa Bluetooth
Uwaga:
Kolejność odtwarzania zależy od odtwarzacza
Obsługa wejścia pomocniczego (AUX)
Wciśnij przycisk [SRC / ] na panelu, aby wybrać
wejście „AUX”.
Wejście AUX służy do podłączenia zewnętrznych
odtwarzaczy dźwięku przez wtyczkę 3,5 mm do
wejścia audio na panelu przednim.
Ustawienie czułości wejścia
pomocniczego (AUX)
1.Wciśnij i przytrzymaj przycisk [DISP] (przez 1
sek.).
2.Przekręć pokrętło [VOLUME], aby
wybrać „AUX SENS”.
3.J e ż e l i p o z i o m m o c y w y j ś c i o w e j
podłączonego odtwarzacza
zewnętrznego jest „HIGH” (wysoki),
przekręć pokrętło [VOLUME], aby
wybrać „LOW” (niski). Jeżeli poziom
mocy wyjściowej jest ustawiony na
„LOW” (niski), wybierz „HIGH” (wysoki).
CZ302E
115
6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OGÓLNE
Problem
Włączenie
urządzenia jest
niemożliwe.
Przyczyna
Przepalony bezpiecznik
urządzenia.
Przepalony bezpiecznik
akumulatora samochodu.
Włączenie
urządzenia jest
niemożliwe.
Po naciśnięciu
przycisku nic
się nie dzieje.
Polski
Błędna
praca funkcji
wyciszania
telefonu.
Urządzenie
resetuje się
po wyłączeniu
silnika.
116 CZ302E
Wyłącz zasilanie i zdejmij panel.
Wciśnij przycisk [RESET] cienkim
narzędziem.
Uwaga:
Kiedy przycisk [RESET] jest wciśnięty,
wyłącz zasilanie z akumulatora stacyjką.*
Błędne podłączenie wyjść
audio.
Ustawiono zbyt niski poziom
głośności.
Urządzenie USB nie
jest rozpoznawane.
Zwiększ głośność.
Nie słychać dźwięku i
wyświetla się komunikat
„No File” (Brak pliku).
Dźwięk przerywa lub
słychać zakłócenia.
Przewody głośników stykają
się z metalową częścią
samochodu.
Zaizoluj wszystkie połączenia przewodowe
głośników.
Moc głośników
niedopasowana do
urządzenia.
Błędne połączenia.
Problem
Sprawdź okablowanie i popraw je w razie
potrzeby.
Ustaw balans kanałów na położenie
środkowe.
Użyj standardowej płyty.
Wymień głośniki.
Sprawdź okablowanie i popraw je w razie
potrzeby.
Zwarcie głośników.
Sprawdź okablowanie i popraw je w razie
potrzeby.
Przewód wyłączenia dźwięku
„MUTE” jest uziemiony.
Sprawdź przewód MUTE i popraw go w
razie potrzeby.
Błędne połączenie pomiędzy
ACC a BATT.
Sprawdź okablowanie i popraw je w razie
potrzeby.
Działanie naprawcze
Wyjmij płytę przed włożeniem nowej.
Wyjmij go ze środka urządzenia.
Wyczyść płytę CD miękką ściereczką.
Odtwarzaj wyłącznie płyty nie
posiadające zarysowań.
Zaczekaj około 1 godzinę do
wyschnięcia przed ponownym
włączeniem zasilania.
Urządzenia USB
Urządzenie USB
nie może zostać
podłączone.
Wymień głośniki.
Silnie zmieniony balans
głośności.
Problem
Przyczyna
W odtwarzaczu znajduje się już
Nie można włożyć inna płyta.
płyty.
We wnętrzu urządzenia znajduje
się jakiś przedmiot.
Dźwięk przerywa Płyta CD jest zabrudzona.
lub słychać
Płyta CD jest poważnie
zakłócenia.
zarysowana lub wyszczerbiona.
Po pierwszym
Kropelki wody mogą tworzyć
włączeniu
się wewnątrz urządzenia, jeśli
urządzenia jakość samochód jest zaparkowany w
dźwięku jest słaba. wilgotnym miejscu.
* Wciśnięcie przycisku [RESET] powoduje
wyzerowanie pamięci częstotliwości stacji
radiowych, ustawień dźwięku i innych
danych zapisanych w pamięci.
Uszkodzone głośniki.
Zastosowano niestandardową
płytę.
Słaba jakość
dźwięku lub
zniekształcony
dźwięk.
Wymień bezpiecznik na nowy o takich
samych parametrach.
Błąd mikroprocesora
spowodowany zakłóceniami
itp.
Wyświetlacz
nie jest
skalibrowany.
Brak dźwięku/
słaby dźwięk.
Działanie naprawcze
Wymień bezpiecznik na nowy o takich
samych parametrach.
Odtwarzacz płyt
Przyczyna
Urządzenie USB jest
wkładane złą stroną.
Złącze USB jest złamane.
Urządzenie USB jest
uszkodzone.
Luźne złącza.
W urządzeniu USB nie
ma zapisanych plików
MP3/WMA.
Błędnie zakodowane pliki
MP3/WMA.
Działanie naprawcze
Spróbuj podłączyć urządzenie USB
odpowiednia stroną.
Podłącz inne urządzenie USB.
Odłączyć i podłączyć ponownie
urządzenie USB. Jeśli urządzenie nadal
nie jest rozpoznawane, spróbuj podłączyć
inne urządzenie USB.
Zapisz takie pliki poprawnie w urządzeniu
USB.
Użyj ponownie zakodowanych plików
MP3/WMA.
Bluetooth
Problem
Nawiązanie
połączenia między
dostępnym
urządzeniem
Bluetooth a
systemem audio.
Po nawiązaniu
połączenia z
dostępnym
urządzeniem
Bluetooth jakość
dźwięku jest
słaba.
Przyczyna
Urządzenie nie obsługuje
profili wymaganych przez
system.
Działanie naprawcze
Podłącz inne urządzenie.
Odnieś się do instrukcji obsługi urządzenia,
Funkcja Bluetooth urządzenia
aby uzyskać informacje w jaki sposób
nie została włączona.
uruchomić tę funkcję.
Nieprawidłowo ustawione
Wyreguluj ustawienie wzmocnienia
wzmocnienie mikrofonu
mikrofonu wewnętrznego przechodząc do
wewnętrznego.
Konfiguracji systemu.
Mikrofon zewnętrzny jest
Wyreguluj wzmocnienie i popraw
nieprawidłowo skonfigurowany umiejscowienie mikrofonu zewnętrznego.
i nieprawidłowo
Na przykład: umieść mikrofon na tablicy
umiejscowiony.
wskaźników, tak aby był bliżej kierowcy.
7. WYŚWIETLANIE BŁĘDÓW
W razie wystąpienia błędu, wyświetlany jest jeden z poniższych komunikatów.
Należy wykonać opisane poniżej działania, aby rozwiązać problem.
Wyświetlacz
ERROR 3
(błąd 3)
ERROR 5
(błąd 5)
Przyczyna
Działanie naprawcze
Płyta została włożona nieprawidłowo. Wyjmij płytę i włóż ją prawidłowo.
Włożona została płyta, której format
Spróbuj włożyć inną płytę.
nie jest obsługiwany.
Mechanizm kieszeni płyty nie działa.
Skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia.
W przypadku wyświetlenia innego komunikatu błędu, niż opisane powyżej, należy wcisnąć
przycisk [RESET]. Jeżeli problem występuje nadal, należy wyłączyć urządzenie i skontaktować
się ze sprzedawcą.
*Wciśnięcie przycisku [RESET] powoduje wyzerowanie pamięci częstotliwości stacji
radiowych, ustawień dźwięku i innych danych zapisanych w pamięci.
8. SPECYFIKACJE
Tuner FM
Wejście
Zakres częstotliwości: 87,5-108,0 MHz
Czułość użytkowa: 8 dBf
Odpowiedź częstotliwościowa: 30 Hz-15 kHz
Separacja stereo: 30 dB (1 kHz)
Współczynnik sygnał/zakłócenia: >55 dB
Czułość wejścia audio:
Wysoka: 320 mV (przy wyjściu 1V)
Średnia: 650 mV (przy wyjściu 1V)
Niska: 1,3V (przy wyjściu 1V)
(impedancja wejściowa 10 k lub więcej)
Poziom wejścia Aux: ≤2 V
Tuner MW
Ogólne
Zakres częstotliwości: 531-1602 kHz
Czułość użytkowa (S/N=20 dB): 30 dBμ
Tuner LW
Zakres częstotliwości: 153-279 kHz
Czułość użytkowa (S/N=20 dB): 34 dBμ
Odtwarzacz CD
System: system płyt cyfrowych audio
Odpowiedź częstotliwościowa: 20 Hz-20 kHz
Współczynnik sygnał/zakłócenia: >94 dB
Całkowite odkształcenie harmoniczne: poniżej 0,1%
(1 kHz)
Separacja kanałów: >60 dB
Napięcie źródła zasilania:
14,4 V DC (dozwolone od 10,8 do 15,6 V),
uziemienie ujemne
Napięcie wyjściowe przedwzmacniaczy:
2,0 V (tryb odtwarzania CD: 1 kHz, 0 dB,
obciążenie 10 k )
Bezpiecznik: 15 A
Rozmiary jednostki głównej:
Szerokosć 188 mm × Wysokość 58 mm ×
Głębokość 190 mm
Masa jednostki głównej: 1,35 kg
Polski
Tryb MP3/WMA
Częstotliwość próbkowania MP3: 8 kHz do 48 kHz
Przepływność MP3: 8 kbps do 320 kbps / zmienna
częstotliwość próbkowania (VBR)
Przepływność WMA: 8 kbps do 320 kbps
Format logiczny: ISO9660 poziom 1, 2
System plików Joliet
Uwagi:
USB
•Specyfikacje i wygląd podlegają zmianie
bez uprzedzenia, z uwagi na wprowadzanie
ulepszeń.
Specyfikacja: USB 1.0/2.0
Obsługiwany format audio:
MP3 (.mp3): MPEG 1/2/Audio Layer-3
WMA (.wma): Ver 7/8/9.1/9.2
Wzmacniacz dźwięku
Maksymalna moc wyjściowa:
180 W (45 W x 4)
Impedancja głośników: 4 (dozwolona od 4 do 8
)
CZ302E
117
4) Środki ostrożności dotyczące instalacji
9. PRZEWODNIK INSTALACJI/
PODŁĄCZANIA
1.Przygotuj wszystkie elementy
wymagane do instalacji jednostki
źródłowej przed rozpoczęciem
instalacji.
2.Zainstaluj urządzenie w zakresie
do 30° od płaszczyzny poziomej.
(Rysunek 2)
3.Jeśli konieczne jest wykonanie prac
SPIS TREŚCI
1) Zanim rozpoczniesz.................................................................................118
2) Zawartość opakowania............................................................................118
3) Ogólne środki ostrożności.......................................................................118
4) Środki ostrożności dotyczące instalacji...................................................118
5) Instalacja jednostki źródłowej..................................................................118
6) Demontaż jednostki źródłowej.................................................................119
7) Okablowanie i złącza...............................................................................120
8) Podłączanie akcesoriów..........................................................................120
Podwozie
Maks. 30˚
Maks. 6 mm (śruba M5)
Rysunek 2
Akumulator
samochodowy
Rysunek 1
2) Zawartość opakowania
Polski
Klucz w kształcie L................................ 2
Złącze przewodów................................ 1
Pudełko na panel DCP.......................... 1
Instrukcja obsługi.................................. 1
Karta gwarancyjna................................ 1
Śruba specjalna (blokada panelu
przedniego)........................................... 1
3) Ogólne środki ostrożności
118 CZ302E
2.Do czyszczenia obudowy używaj
miękkiej i suchej ściereczki. Nie
należy używać twardych ściereczek,
rozcieńczalników, benzyny, alkoholu itp.
Aby usunąć uporczywe zabrudzenia,
można nawilżyć ściereczkę zimną lub
ciepłą wodą i delikatnie wyczyścić
urządzenie.
Rysunek 3
5) Instalacja jednostki źródłowej
1.Umieść uchwyt montażowy w desce rozdzielczej, wkrętakiem zegnij wszystkie
blokady uchwytu montażowego do środka, a następnie zabezpiecz blokadę.
2.Podłącz przewody zgodnie z informacjami w rozdziale 7.
3.Włóż urządzenie źródłowe w uchwyt montażowy, aż do jego zablokowania.
4.Uważaj na górę i spód zewnętrznego obramowania otworu i zamontuj je tak, aby
wszystkie haki były zablokowane.
Uwagi:
1.W niektórych modelach samochodów w celu uzyskania poprawnej instalacji
konieczne jest zastosowanie specjalnych zestawów montażowych.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się ze sprzedawcą produktów
Clarion.
2.Zamontuj dobrze przednią blokadę, aby uniemożliwić poluzowanie się jednostki
źródłowej.
• Rozmiary otworu w desce rozdzielczej
(182 mm)
Otwór
53 mm
1.Ten zestaw jest przeznaczony wyłącznie do
użytkowania w samochodach z zasilaniem
elektrycznym o napięciu 12 V z uziemieniem
ujemnym.
2.Należy uważnie przeczytać tę instrukcję.
3.Pamiętaj, by odłączyć zacisk akumulatora przed
rozpoczęciem instalacji. Pozwoli to zapobiec
zwarciom podczas instalacji. (Rysunek 1)
1.Nie otwieraj obudowy jednostki
głównej. W środku nie ma żadnych
części, które mógłby naprawić
użytkownik. Jeśli podczas instalacji
upuścisz coś do wnętrza urządzenia,
skontaktuj się ze sprzedawcą lub
autoryzowanym centrum serwisowym
Clarion.
Podwozie
Uszkodzenie
1) Zanim rozpoczniesz
Jednostka źródłowa.............................. 1
Panel przedni........................................ 1
Obramowanie....................................... 1
Uchwyt montażowy............................... 1
Śruba specjalna (M4x42)...................... 1
Śruby M5x6 mm.................................... 4
Pokrywka gumowa................................ 1
dotyczących karoserii, samochodu, np.
wywiercenie otworów, należy najpierw
skonsultować się ze sprzedawcą
samochodu.
4.Do instalacji należy użyć śrub
dołączonych do zestawu.
Użycie innych śrub może spowodować
uszkodzenia. (Rysunek 3)
Uwagi dotyczące instalacji
1. Przed rozpoczęciem instalacji, proszę
sprawdzić, czy połączenia zostały
wykonane poprawnie i czy urządzenie
działa normalnie. Błędne połączenie może
spowodować uszkodzenie urządzenia.
2. Należy stosować jedynie akcesoria
przeznaczone dla tego urządzenia.
Zastosowanie innych nieoryginalnych
akcesoriów może spowodować uszkodzenie
urządzenia.
3. Przed rozpoczęciem instalacji proszę
przymocować wszystkie kable zasilania.
4. NIE INSTALOWAĆ urządzenia w
pobliżu miejsc o wysokiej temperaturze,
aby zapobiec uszkodzeniu części
elektronicznych i elektrycznych, takich jak
głowica lasera.
5. Zamontuj urządzenie poziomo.
Zainstalowanie urządzenia odchylonego
o więcej niż 30 stopni od poziomu może
spowodować jego gorszą pracę.
6. Aby uniknąć powstania iskry elektrycznej,
podłącz najpierw biegun dodatni, a potem
biegun ujemny.
Deska rozdzielcza
7. NIE ZASŁANIAĆ otworu wentylacyjnego
w obudowie urządzenia, ponieważ w
przeciwnym wypadku uniemożliwi to
odpowiednie rozpraszanie ciepła z
urządzenia i może prowadzić do jego
uszkodzenia.
6) Demontaż jednostki źródłowej
Metoda B
Rozmontuj obramowanie
1. Wciśnij obramowanie po prawej stronie i
wyjmij prawą część.
Instalacja urządzenia
Metoda A
M5x6
1. Włóż uchwyt montażowy w deskę
rozdzielczą, wybierz odpowiednie płytki
montażowe w zależności od szerokości
szczeliny i zegnij płytki montażowe na
zewnątrz wkrętakiem w celu zamocowania
uchwytu montażowego.
2. Wkręć 1 śrubę M4×42 w otwór z tyłu
urządzenia i nałóż gumową osłonę na
śrubę. (patrz rysunek poniżej)
3. Wsuń urządzenie w uchwyt, aż usłyszysz
kliknięcie.
Wkrętak
2. Przesuń pierścień w lewą stronę i wyjmij
lewą część.
Rama montażowa
Deska rozdzielcza
1. Włóż urządzenie bezpośrednio w kieszeń
w desce rozdzielczej.
2. Włóż śruby stożkowe M5×6 przez otwory w
ramie montażowej w otwory w urządzeniu
źródłowym i dokręć je po obu stronach.
Instalacja obramowania
Polski
Przymocuj obramowanie wokół panelu
przedniego.
Uważaj na górę i spód zewnętrznego
obramowania otworu i zamontuj je tak, aby
wszystkie haki były zablokowane.
Demontaż jednostki
1. Wyłącz zasilanie.
2. Zdejmij panel.
3. Wymontuj obramowanie.
4.W ł ó ż k l u c ze d o d e m o n t a ż u , a ż s i ę
zablokują, a następnie wyciągnij
urządzenie.
Gumowa osłona
Specjalna śruba
Uchwyt montażowy
5. Odłącz wszystkie przewody.
Górę
Spód
CZ302E
119
7) Okablowanie i złącza
A
Czarny
Biały
Tylne wyjście audio (lewe) /
Wyjście subwoofera 1
Rear Left /
SUB OUT 1
Czarny
Czerwony
Rear Right /
SUB OUT 2
Czarny
MIC
Czarny
Tylne wyjście audio (prawe) /
Wyjście subwoofera 2
Szary
15
13
11
9
7
5
3
1
Czarny
Biały
Lewy
Prawy
Czerwony
1
3
5
7
Tylny prawy Przedni prawy Przedni lewy +
Tylny lewy +
2
4
6
8
Pilot AMP
ACC +
Uziemienie
C
Czarny
Mikrofon zewnętrzny
(RCB-199: sprzedawany osobno)
Przednie
wyjście audio
SWC
Końcówka przy
kierownicy
16
14
12
10
8
6
4
2
B
Tylny prawy +
1
3
5
7
Przedni prawy +
Przedni lewy Tylny lewy Oświetlenie
2
4
6
8
Wyciszenie telefonu
Akumulator +
FUSE 15A
Lokalizacja
Złącze A
Funkcja
Złącze B
Wyciszenie telefonu/Brązowy
Tylny prawy (+)/Fioletowy
Tylny prawy (-)/Fioletowy z czarnym paskiem
Wzmacniacz 4-kanałowy
Przedni prawy (+) / Szary
Akumulator 12 V(+)/Żółty
Polski
(czarny)
Antena
Pilot Wł./niebieski z białym paskiem
Przedni lewy (+)/Biały
Oświetlenie/Pomarańczowy z białym paskiem
Przedni lewy (-)/Biały z czarnym paskiem
ACC+/Czerwony
Tylny lewy (+)/Zielony
Uziemienie/Czarny
Tylny lewy (-)/Zielony z czarnym paskiem
Żółty
Czerwony
C
8
5
2
3
13
10
11
6
7
16
4
1
14
15
12
9
Patrz następna strona
120 CZ302E
B
1
2
3
4
5
6
7
8
Przedni prawy (-)/Szary z czarnym paskiem
Żółty
Czerwony
Dla samochodów marki VW i Audi: Zmień okablowanie w sposób jak pokazano powyżej.
A
1
2
3
4
5
6
7
8
8) Podłączanie akcesoriów
•Podłączanie zewnętrznego wzmacniacza
Zewnętrzny wzmacniacz można podłączyć przez 4-kanałowe wyjścia RCA. D
opilnuj, by złącza nie były uziemione ani zwarte, aby zapobiec uszkodzeniu
urządzenia.
English:
Español:
Declaration of conformity
Declaración de conformidad
We Clarion declares that this model CZ302E is
following the provision of Directive 1999/5/EC with
the essential requirements and the other relevant
regulations.
Clarion declara que este modelo CZ302E cumple
con los requisitos esenciales y otras disposiciones
aplicables descritos en la Directiva 1999/5/CE.
Svenska:
Français:
Intyg om överensstämmelse
Déclaration de conformité
Nous, Clarion, déclarons que ce modèle CZ302E
est conforme aux exigences essentielles et aux
autres dispositions pertinentes de la directive
1999/5/CE.
Härmed intygar Clarion att denna modell CZ302E
uppfyller kraven i direktiv 1999/5/EG gällande
väsentliga egenskaper och övriga relevanta
bestämmelser.
Polski:
Deutsch:
Deklaracja zgodności
Konformitätserklärung
Wir, Clarion, erklären, dass dieses Modell CZ302E
den Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG im
Hinblick auf die grundlegenden Anforderungen und
andere relevante Bestimmungen entspricht.
Firma Clarion niniejszym oświadcza, że model
CZ302E jest zgodny z istotnymi wymogami oraz
innymi odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy
1999/5/WE
Ελληνικά:
Italiano:
Δήλωση συμμόρφωσης
Dichiarazione di conformità
Clarion dichiara che il presente modello CZ302E
è conforme ai requisiti essenziali e alle altre
disposizioni pertinenti stabiliti dalla direttiva 1999/5/
CE.
Εμείς στην Clarion δηλώνουμε ότι αυτό το μοντέλο
CZ302E τηρεί τις διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ
σχετικά με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τους άλλους
σχετικούς κανονισμούς.
Nederlands:
Conformiteitsverklaring
Clarion verklaart dat het model CZ302E in
overeenstemming is met de essentiële eisen en
andere relevante voorschriften van de bepalingen
van Richtlijn 1999/5/EC.
Clarion Europe S.A.S.
Z.I. du Pré à Varois, Route de Pompey, 54670 Custines, FRANCE
Clarion Co., Ltd.
All Rights Reserved. Copyright © 2012: Clarion Co., Ltd.
Printed in China / Imprimé en Chine / Gedruckt in China
Stampato in Cina / Gedrukt in China / Impreso en China
Tryckt i Kina / Wydrukowano w Chinach / Εκtυpώθηκe stην Κίνa
PN: 127075003930

Podobne dokumenty