Nr 14

Komentarze

Transkrypt

Nr 14
bezpłatny dwutygodnik informacyjno-reklamowy
5 lipiec 2007
Nr 14/2007 (033)
Nak∏ad: 20 000 szt.
ISSN: 1896-1797
Redakcja:
ul. K.K. Wielkiego 29
(dawne OPB)
32-300 Olkusz
tel./fax 0-32 754 46 41
e-mail: [email protected]
Kultura i informacje
2
Olkusz
Wymiana młodzie˝y
Wypoczywajà u włoskich przyjaciół
UMiG Olkusz
D
ziesięcioosobowa grupa uczniów
klas piątych ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. płk. Francesco Nullo
przebywa na wakacjach we włoskiej
miejscowości Pontenure.
Romania, prowincji Piacenza. Kontakty
władz samorządowych tej miejscowości
i Olkusza zainicjowane zostały w 2005
roku przez mieszkającą w Pontenure,
a wywodzącą się z Olkusza Teresę
Musiał Casali, która aktywnie propa-
guje we Włoszech polską kulturę oraz
promuje rodzinne miasto. Aktualnie
trwają działania zmierzająca do zawarcia umowy partnerskiej miast Pontenure
i Olkusza.
Podczas blisko dwutygodniowego pobytu, oprócz poznawania samego Pontenure i jego mieszkańców, zwiedzać
będą region, w tym pobliskie miasta
Piacenza, Paderna i Grazzano-Visconti.
Nie zabraknie też wspólnych z młodzieżą włoską gier, zabaw oraz zajęć
sportowych. Jest to pierwsza wizyta
olkuskich uczniów w Pontenure, zapoczątkowująca stałą wakacyjną wymianę
młodzieży obu miast.
Pontenure, to licząca nieco ponad 5
tys. mieszkańców miejscowość w północnych Włoszech, w regionie Emilia-
Olkusz
XI Sesja Rady Miasta
Olkusz
W urz´dzie Srebrnego Grodu
UMiG Olkusz
W
ostatni piątek, 29 czerwca 2007 r.
o godzinie 15.15 w sali narad
Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu,
ul. Rynek 1, odbyła się XI sesja Rady
Miejskiej.
W porządku obrad znalazły się m. in.
projekty uchwał dotyczące:
• miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olkusz Czarna
Góra-Zagaje,
• zmiany Uchwały Budżetowej
Miasta i Gminy Olkusz na
rok 2007,
• zm iany uchwał y w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta i Gminy Olkusz,
• nadania imienia i sztandaru
Gimnazjum Nr 2 im. Królowej
Jadwigi w Olkuszu.
Porządek obrad wyglądał następująco:
Klucze
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad XI sesji
RM.
3. Przyjęcie protokołu z X sesji RM.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie z prac Burmistrza
MiG Olkusz.
6. Informacje Przewodniczącego
i Zastępców Przewodniczących oraz
Przewodniczących Komisji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Karonia z dnia 05 marca 2007 roku na
działanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Olkusz Czarna Góra
– Zagaje, w zakresie rysunku planu
dotyczącego części działek 5122,
5124/2.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian
uchwały Budżetowej Miasta i Gminy
Festiwal Dobrej Zabawy
Wypoczynek dla dzieci
Wakacje w Olkuszu
UMiG Olkusz
Olkusz na 2007 rok.
J
ukazujące piękno Czarnego Lądu i ciekawostki dotyczące zamieszkujących
go ludów.
ak co roku, z myślą o pozostających
w mieście dzieciach i młodzieży Dla młodych miłośników X muzy Kino
szkolnej, Miejski Ośrodek Kultury „Zbyszek” przygotowało cykl seansów,
przygotował szereg wakacyjnych w ramach którego wyświetlone zostaną
atrakcji.
zarówno najnowsze produkcje, jak też
I tym razem nie zabraknie cieszących zaliczane już do klasycznego repertuaru,
11.Podjęcie uchwały w sprawie: nada- się dużą popularnością wycieczek. Na wciąż chętnie oglądane, jak choćby
nia imienia i sztandaru Gimnazjum 11 lipca zaplanowany został wyjazd do Muminki oraz Bolek i Lolek.
Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Ol- Inwałdu, miejscowości która zasłynęła Lipcowa oferta Miejskiego Ośrodka
dzięki uruchomionemu tam niedaw- Sportu i Rekreacji, to przede wszystkuszu.
no Parkowi Miniatur „Świat Marzeń”. kim wielki Turniej Piłki Nożnej szkół
12.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany
Zapisy na tę wycieczkę przyjmowane podstawowych i gimnazjów. W mieście
statutu Miejskiego Ośrodka Kultury
będą do 6 lipca. Celem kolejnej, tury- mistrzów królewskiej gry nie może
w Olkuszu.
styczno-krajoznawczej eskapady będzie zabraknąć Turnieju Szachowego. Zawo13.Skarga Stowarzyszenia RABSZTYN Wisła. Młodzi Olkuszanie gościć będą dy „open” odbędą się 7 i 14 lipca na
reprezentowanego przez Prezesa w „Perle Beskidów” 25 lipca (zapisy terenie OSW „Czarna Góra”. Tam też
Pana Jerzego RAZOWSKIEGO do 19 lipca).
w pogodne dni organizowane będą gry
na działalność Burmistrza Miasta
Na cykl warsztatów plastycznych zwią- i zabawy dla najmłodszych.
i Gminy Olkusz
zanych z kulturą Afryki i sztuką wikli- Już dziś zapraszamy na największą
14.Odpowiedzi Burmistrza na interpe- niarską tradycyjnie zaprasza Muzeum wakacyjną imprezę - Turniej Rycerski,
lacje i zapytania radnych.
im. Bogdana Szczygła oraz Muzeum który odbędzie się 7 i 8 lipca na wzgóTwórczości Władysława Wołkowskiego rzu zamkowym w Rabsztynie.
15.Zapytania i wolne wnioski.
w Centrum Kultury przy ul. SzpitalPełne programy imprez wakacyjnych
nej. Tam też prezentowane będą filmy
umieszoczono na www.olkusz.eu
10.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany
Uchwały Nr XLVIII/615/2006 Rady
Miejskiej w Olkuszu z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta i Gminy Olkusz.
Wolbrom
Wypoczynek dla dzieci
bezpłatny dwutygodnik informacyjno-reklamowy
Break dance i hoola-hop Lato 2007 w Wolbromiu
ZK
oznacza czas wolny od zajęć szkolnych,
czyli „Wakacje”.
czerwca br. z okazji rozpoczęcia wakacji w Domu Kultury
„Papiernik” w Kluczach zorganizowano festyn pt. „Festiwal Dobrej
Zabawy”.
Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły
w tych zajęciach interdyscyplinarnych.
26
Program imprezy obejmował:
•
zabawy ruchowe: kręcenie hoolahop, wspólne skakanie na kilkumetrowej skakance,
Konkurencje przygotowali instruktorzy
GOK Klucze: Justyna Gomułka-Błaszczyk, Anna Płachecka, Anna Bałazy
i Zdzisław Dusza.
Na zakończenie festiwalu organizatorzy
przygotowali dla uczestników zajęć
słodką niespodziankę w postaci waty
cukrowej.
UMiG Wolbrom
28.07 godz. 11.00 - „Woskiem malowane” – warsztaty plastyczne
olbromskie Centrum Kultury
przygotowało szereg atrakcji
w ramach Akcji Lato 2007. Oto co
przygotowano.
25.08 godz. 11.00 - „Letnie wspomnienia” – warsztaty kolażu
W
30.07 – 4.08 Pobyt wypoczynkowy dla
dzieci i młodzieży w wieku 8-15 lat w
Czchowie k/ Nowego Sącza. Zapisy do
29 czerwca
Kino Letnie dla dzieci
6-8.07 godz. 16.00 - „Stefan Malutki”
27-29.07 godz. 16.00„Artur i Minimki”
10-12.08 godz. 16.00 - „Rodzinka
Robinsonów”
14 - 15.07 - Góry Świętokrzyskie
24-26.08 godz. 16.00 - ”7 krasnoludków
– Historia Prawdziwa”
25 - 26.08 Żywiec - Węgierska Górka
i okolice
Warsztaty taneczne – czwartek godz.
16.00
1.07 i 15.07 - Rodzinny Rajd Pieszy
Szlakiem Jaskiniowców
Warsztaty teatralne – wtorki godz.
16.00
i m p r e sj e” i n a u k ę t a ń c a
”Taniec ognia”, „Crazy Sounds”
i „Popcorn”.
2.08 - Piknik z Neolitosem pod Jaskinią
Wierzchowską – zgłoszenia do 20.07
Dyskoteki i bale dla dzieci – szczegóły
na plakatach
Na zakończenie dwugodzinnej imprezy
uczestnicy bawili się w rytmie piosenki pt. „Kanikuły”, ponieważ jej tytuł
Konkursy i warsztaty plastyczne
30.06 godz. 11.00 - „Jedziemy na wakacje” – konkurs kredą na asfalcie
23.08 Pożegnanie wakacji – impreza
plenerowa dla dzieci
•
występy dzieci uczestniczących
w festiwalu (piosenka, taniec),
•
pokaz tańca break dance w wykonaniu Krzysztofa i Kamila, zajęcia
plastyczne pt. „Wakacyjne
•
Wycieczki i rajdy
Wydawca:
Wydawnictwo SOLID PRESS s.c.
R. Hrynkiewicz , J. Mucha, K. Lipiƒski
Adres:
32-300 Olkusz, ul. K.K.Wielkiego 29
tel.: 0-32 754 46 41
e-mail: [email protected]
Biuro czynne pon.-pt. w godz. 9.00 – 15.00
Redaktor naczelny:
mgr Radosław Hrynkiewicz
tel. kom. 0 600 255-928
Skład i łamanie:
VERTIGO AD s.c.
Druk:
POLSKA PRESSE Sp. z o.o.
„Gwarek Olkuski” jest kolportowany w powiecie olkuskim:
w Olkuszu – w mieszkaniach, domach, instytucjach u˝ytecznoÊci
publicznej oraz w sklepach,
w Wolbromiu, Bukownie, Kluczach - w mieszkaniach, sklepach
i instytucjach u˝ytecznoÊci publicznej.
w pozostałych miejscowoÊciach powiatu olkuskiego w sklepach
i instytucjach u˝ytecznoÊci publicznej.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za treÊç
zamieszczonych ogłoszeƒ. Redakcja nie zawsze
zgadza si´ z poglàdami wyra˝anymi na łamach Gwarka Olkuskiego.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmian
ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeƒ jest własnoÊcià
Wydawcy i nie mo˝e byç powielane oraz wykorzystywane w cz´Êci
lub całoÊci bez jego zgody.
Informacje
3
Publicystyka Felieton prawie polityczny
AferzyÊci
Jacek Majcherkiewicz
S
iedzę sobie na ławce, takiej jak
w serialu RANCZO i patrzę (nie
na Wilkowyje) na Polskę. A co, wolno
mi, jako pełnoletni obywatel tego
kraju mogę patrzeć, myśleć i mówić
co w trawie piszczy. Niebo nad głową
jakieś niewyraźne, tak jak wszystko,
przez walące ze wschodu chmury
przeciska się słońce. Jest ciepło,
przyjemnie, relaksowo.
Tuż obok mojej prawej stopy wężyk
mrówek taszczących przeróżne ciężary,
jakiś chrząszcz przeciął im drogę, tam
na prawo motyl wpadł w sieć pająka,
gdzieś szczeka pies, kot czai się na kreta,
gołąb ucieka przed jastrzębiem. Patrząc
z ławki na ten rozgardiasz poczułem
nieprzyzwoitą satysfakcję z bezproblemowości chwili, która otoczyła mnie,
mój czas i myśli.
Nieprzyzwoitość moich myśli posunęła
się do granic absurdu, oczami wyobraźni pieszczę wysmukłe butelki z winem
leżące obok mnie. To najdroższe roczniki zeszłego stulecia; Château Cheval
Blank rocznik 1947 cena 15, 8 tyś. dol.
za 3 butelki, Château Latour rocznik
1961 cena 28 tyś. dol. za 12 butelek,
Château Margaux rocznik 1982 cena
4, 1 tyś. dol. za 6 butelek, Brunello di
Montalcino rocznik 1990 cena 7 tyś.
dol. za 12 butelek. Kelnerka z pobliskiej
knajpki (pod kolanem leci jej oczko) ma
donieść omlet z pięciu jaj, z 20 gramami
i
trufle
sera i tyleż samo cienko pokrojonymi
plastrami białej trufli.
w zachodni horyzont, między smugami kornikiem i innym paskudztwem. miało wartość szynki. Dzisiaj siedzę
po samolotach przeleci czasami bocian. Mówią, że choćby się co robiło, zawsze sobie jak nabab i mogę wybrać kiblowy
Tu akurat nie chodzi o jaja, bo te mamy Szybuje wolno z rozłożonymi szero- szkodnik się pojawi, wcześniej czy póź- niezbędnik w kolorze takim albo srawszędzie (na gnieździe i na urzędzie) ko skrzydłami jakby chciał zagrodzić niej. Dlatego lepiej smarować na biało kim, gładki albo wytłaczany. Kupiłem
ale o trufle. Te cenne grzyby rosną 10- drogę tym, którzy znikają za stykiem i czerwono bo to i lepsze wrażenie spra- cały worek, jak szaleć to szaleć. Ten
30 centymetrów pod ziemią, głównie nieba i ziemi. Ech boćku, boćku, marny wia na przyjezdnych. Kto tam wie, że głupi papier toaletowy wyzwolił u mnie
pozytywne myślenie o rzeczywistości,
w północnych Włoszech i w południo- twój wysiłek i bezowocny, patrioci prują pod spodem przemalowane jest stare.
-Papier toaletowy pan kupi?- z zadumy jakżesz niewiele trzeba żeby…Przez
wej Francji. Proszę sobie wyobrazić, że błękitną drogą do ziemi obiecanej.
kilo piemonckich białych trufli w rzym- A ja sobie siedzę tutaj, od czasu do cza- wyrwał mnie młody głos. Dwudziesto- otwarte okno sąsiada wylały się wiadomości TV i jak kubeł zimnej wody
skich delikatesach osiąga cenę 2250
zmyły toaletowy optymizm. W potoku
euro, a w Paryżu może kosztować nawet
dziennikarskich słów próbowałem szutrzy tysiące. Najdroższą 900 gramową
kać cienia optymizmu, chociaż odrobitruflę sprzedano na aukcji we Florencji
nę,
gdzieś musi być pozytyw…
za 42 tysiące euro! Największą 2, 52
kilogramową truflę otrzymał w 1951
– Słyszałeś- to sąsiad wypadł na balroku prezydent Harry Truman. Te cenne
kon- tego, no wiesz, zamknęli, tamtego
grzyby wyszukują ŚWINIE a ostatnio
szukają a ci spieprzyli za granicę, ten
specjalnie tresowane psy.
z tamtym mieli spółę żeby z tymi za
granicą…słuchasz mnie?!
I takiż to smakołyk spożyję na polskiej
ławce przepłukując jakimś tam rocznikiem. To akurat mogę sobie wywalczyć,
wystrajkować, wirtualną rzeczywistość
bez negocjacji. Bo czym mogę zagrozić
rządzącym, że przyjadę do Warszawy
pod parlament w biało czerwonych
majtkach? Jeszcze zamkną za profanację narodowej flagi. Albo napiszę
petycję do prezydenta RP; „Szanowny
Panie Prezydencie, domagam się podwyżki i uznania, w razie odmowy przestaję pisać felietony, co w zdecydowany
sposób może się odbić na negocjacjach
z Amerykanami w sprawie tarczy antyrakietowej a co za tym idzie zagrożone
jest bezpieczeństwo kraju”. No i jak?
Dlatego patrzę z polskiej ławki najlepiej
su odnowię ławkę malując ją kolorem
białym i czerwonym. Lakierowych
warstw jest bardzo dużo, zaczynają
pękać, należałoby zedrzeć wszystkie,
przeszlifować drewno i pomalować na
nowo. Wcześniej zabezpieczyć przed
latek stoi przede mną trzymając w łapie
przeźroczysty wór z rolkami. No proszę, pomyślałem, niech ktoś powie że
nie idzie ku lepszemu. Kiedyś za tym
towarem stało się w kilometrowych
kolejkach, to papierowe podcieradło
Dziwne, sensacyjne informacje zaczynają się spłaszczać, przestają robić wrażenie, ich codzienne bytowanie w naszych
domach zamienia się w mały zgrzyt,
którego prawie nie słychać. Czyżby groziła nam narodowa głuchota? Trufle!!!
To jest sposób na aferzystów, ich bezowocne więzienne bytowanie. Można
w Polsce spróbować hodować te grzyby
za drutami. W hektar odpowiedniej
ziemi trzeba włożyć ok. 8-10 tysięcy
euro, odczekać sześć-osiem lat a potem
można już zbierać od 40 do 80 kilogramów grzybów. A „ŚWIŃ” do ich
szukania jest ci u nas dostatek!
REKLAMA
Publicystyka
Bezpieczeƒstwo
Mój dom jest mojà twierdzà cz. 2
R.H.
datkowymi blokadami wewnętrznymi
mechanizmu.
asze drzwi do domów czy też
mieszkań otwieramy i zamykamy kilkakrotnie lub więcej razy
w ciągu dnia. Dlatego też, tak ważne
jest by właściwie dobrać mechanizm
zamykający do naszych potrzeb.
Klucz do kupowanego przez nas mechanizmu musi gwarantować nam swobodne jego użytkowanie w każdych warunkach. Jego wprowadzanie do wnętrza
kanału kluczowego powinno być intuicyjne. Istotne jest by dziecko, czy osoba
starsza nie miały problemów z jego
użytkowaniem. Najwygodniej gdy jest
on symetryczny (tak jak powszechnie
stosowane klucze samochodowe, którym nie musimy się przypatrywać przed
użyciem np. w ciemnościach) czy też
o trzonku rurowym, stosowanym we
wszystkim dobrze znanych zamkach
marki Gerda.
N
˚urada
Noc Âwi´tojaƒska
Młodzie˝ i myÊliwi
Wojciech Janik
ka Jacek, Brzeski, Zbigniew, Janota
Leszek.
dniu 23.06.2007r Rada Sołecka
i Rada Pedagogiczna w Żuradzie zorganizowały po raz 9-ty festyn
- obchody święta nocy świetojańskiej,
które zorganizowano w szkole podstawowej i na boisku i przyległych
terenach.
Giełda cieszyła się dużym zainteresowaniem, szczególnie miejscowej młodzieży o czym świadczą liczne wpisy
do księgi pamiątkowej.
W
Patronat nad tym świętem sprawowali
kol. Włodzimierz Łysoń z-ca burmistrza Olkusza i Wojciech Wadas radny
gminy Olkusz.
W trakcie uroczystości Zarząd Oddziału Regionalnego Klubu Kolekcjonera i
Kultury Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego w Olkuszu wystawił
IV Giełdę Kolekcjonerską. Wystawę
zorganizowali kol. Janik Jerzy, Janik
Wojciech, Nowak Zdzisław, Nowak
Michał, Janik Przemysław, Lubasz-
Sołtys w Żuradzie kol. Zbigniew Brzeski - myśliwy, sekretarz rejonowy PZŁ
wykorzystuje każdą okazję by popularyzować łowiectwo. W tym celu po raz
kolejny zorganizował spotkanie z dziećmi i młodzieżą, dla której przygotował
wystawy, pokazy, prezentacje i konkur-
sy z nagrodami. W ten sposób stara się
przybliżyć młodym ludziom tematykę
myśliwską i kształtować przychylność
oraz zrozumienie dla łowiectwa.
Oprawę muzyczną zapewnił Zespół
Sygnalistów Myśliwskich z Akademii
Rolniczej w Krakowie.
Jak już poprzednio wspomniałem, podstawowym kryterium wyboru zamknięcia powinien być fakt posiadania przez
niego stosownego atestu. Producent
mechanizmu, jeżeli takowy atest uzyska,
na pewno poinformuje o tym ewentualnego nabywcę opisem na opakowaniu,
gdyż samo uzyskanie atestu wiąże się
z nakładem finansowym oraz czasem
koniecznym na jego uzyskanie.
Nie jest przypadkiem, że spośród tak
wielu producentów, tylko kilkadziesiąt
zamków posiada atesty w wyższych
klasach odporności na włamania. Posiadany przez mechanizm atest zagwarantuje nam, iż będzie on odporny na próby
jego otwierania w sposób niszczący,
między innymi poprzez rozwiercanie
i złamanie, jak również że wykonany
został z materiałów gwarantujących
trwałość i żywotność produktu.
Wracając do komfortu użytkowania
zamków, przy jego wyborze szczególną uwagę należy zwrócić na kształt,
wygląd i wielkość klucza. Grań robocza
klucza do mechanizmu zamykającego
atestowanego jest na swojej powierzchni znacznie zróżnicowana. Najczęściej jest ona nacinana na wszystkich
jej powierzchniach, jak również mogą
się na kluczu dodatkowo znajdować
otwory lub kulki współpracujące z do-
Warto zwrócić uwagę na wielkość klucza, co wpłynie bezpośrednio na wygodę jego noszenia, oraz by nie miał on
ostrych krawędzi, dziurawiących nam
kieszenie i stanowiących zagrożenie
w razie upadku itp. Należy pamiętać,
że klucz o skomplikowanej grani roboczej i rzadkim profilu będziemy mogli
dorobić tylko u jego producenta lub
REKLAMA
w wybranych punktach serwisowych,
upoważnionych do wykonywania duplikatów tych kluczy, teoretycznie tylko na
podstawie karty kodowej otrzymywanej
przy zakupie zamka. Da nam to również
dodatkową gwarancję, że odstępując
klucze do domu osobie obcej, chociażby
z uwagi na naprawę czy remont, nie
dorobi sobie ona dodatkowego kompletu kluczy.
Część producentów stwarza również
możliwość zamówienia większej ilości
egzemplarzy mechanizmów zamykających tego samego typu współpracujących z jednym kluczem (nie chodzi
w tym przypadku o system klucza
master – MASTER KEY). Umożliwia to nam ograniczenie ilości kluczy
potrzebnych do obsługi wszystkich
drzwi (do garażu, furtki, komórki, itp.)
w gospodarstwie domowym i uwolni od
noszenia pęku kluczy, z których każdy
będzie otwierał inny mechanizm. Możliwa będzie w tym przypadku obsługa
wszystkich zamknięć przy użyciu np.
dwóch kluczy.
4
Reklamy
Informatyka, Reklama
Publicystyka
5
Motoryzacja
Audi na (A) piàtk´
Marcin Kubaƒski
A
udi A5 coupe – idealne połączenie niemieckiej technologi
z włoskim stylem, dzięki czymu bez
wątpienia oprócz szybkiej i wygodnej
jazdy można podróżować z niemałą
ilością bagażu. Prosta i płynna linia bez zbędnych udziwnień, przód
wyrażający niezachwianą pewność
w siebie, reflektory kryjące w sobie
techniczą precyzję.
Niski i szeroki- stylistyka samochodu
sportowego, z wyrafinowanym gustem
ekskluzywności- aspekty pozwalające
patrzeć na ten samochód z perspektywy
użytkownika pragnącego otrzymać jak
najwięcej emocji podczas prowadzenia tego samochodu, jak i podziwiania
samego wyglądu. Sportowy charakter A5 jest tak bardzo wyrazisty, że
wzbogacanie go jakimikolwiek spojlerami mogłoby negatywnie wpłynąć
na harmonie mechaniki z artystycznym
akcentem. Wnętrze pojazdu jest w stanie
pomieścić 4 osoby, jednak pasażerowie
tylnych foteli ze względu na opadającą
linię dachu mogą mieć mały problem
z wygodą, jest to niepowtarzalny urok
modelów coupe i nikt nie zaprzeczy, że
nie ma ona większego
wpływu
na ogólną ocenę funkcjonalności całego pojazdu. Z produ miejsca jest pod
dostatkiem, fotele o wyraźnym sportowym profilu zapewniaja świetne trzymanie boczne i gwaratnują dostateczną
wygodę, ergonomiczny układ przyrządów na tablicy rozdzielczej i wysoko
uniesiona konsola środkowa eksponują
stylistykę dynamizmu.
Przede wszytkim dostępne są odmiany V-6 wysokoprężnych jednostek
napędowych TDI, w wersji specjalnej „S5” napędzany jest silnikiem
benzynowym V-8 o pojemności 4.2l
i mocy 340 KM, dzieki któremu można
pokuśić się o wrażenie, ze odelgłość
od celu oraz czas, w którym chce się
go osiągnąć tracą znaczenie. Wersja
wysokoprężna pracuje w najnowszej
technologi Common Rail III generacji
i jest zaopatrywana w paliwo poprzez
piezoelektryczne wtryskiwacze BOSCH
(wykorzystywane również w benzynowych jednostkach Porsche). Wersja
2.7TDI posiada 190 KM, zaś 3.0TDI aż
240 KM i moment obrotowy 500Nm,
co odzwierciedla przyśpieszenie 0100 km/h w czasie 5, 9s. Oprócz jednostek wysokoprężnych, w gamie silników
nie zabraknie najnowocześniejszych
benzynowych silników z rodziny FSI.
Będą to: zarówno rzędowy, turbodoładowany motor 2.0TFSI
jak i dobrze znany
wolnossący, wysokoobrotowy 3.2FSI
V-6 z imponującą
mocą 265 KM.
Nowością będzie
turbodoładowany silnik 1.8 TFSI o mocy 170 KM.
Napęd przekazywany jest na przednie
koła ze skrzyni biegów typu Multitronic
z możliwoscią ręcznej zmiany ośmiu
przełożeń, lub w odmianach Quatro
na obie osi ze skrzynią mechaniczną
6-biegową.
dynamiczną jazdę po krętych i górskich
drogach. A5 nie wykazuje tendencji
do przechyłów vocznych i nie daje się
łatwo wytrącać z obranego toru jazdy.
Hamulce ni e tracą skuteczności nawet
po rozgrzaniu, a wg danych producenta przy prędkości 100 km/h potrafią
zatrzymać pojazd na dystansie 37 m.
Wysoki komfort jazdy zawdzięczany
jest zawieszeniu wielowaczowemu
zarówno z produ jak i z tyłu, pomimo tego jest sprężyste i pozwala na
Pierwsze egzemplarze tego modelu
Audi pojawią się na rynku polskim
w lipcu, jego cena orientacyjna oscyluje
w granicach 211tyś zł, co dla miłoścni-
REKLAMA
ków wyrafinowanego stylu nie będzie
stanowić żadnego problemu, nawet
jeśli... doznania fizyczne i emocjoinalne
z pewnością potrafią dać wydźwięk
równowartości tej kwoty...
Ogłoszenia, Informacje, Reklamy
6
WYDARZENIA KULTURALNE
OGŁOSZENIA DROBNE
• OKAZJA! Sprzedam bardzo tanio
Hyundai Pony poj. 1,5; rok 1991, kolor
czerwony, tel. 662 542 660;
tel. 32 754 72 67 (po 18tej)
Usługi
Foto
• Fotografia ślubna www.foto.olkusz.pl
(032) 645 40 42; 0 604 855 555
• Fotografia ślubna, reportaż - plener
0 692 453 663
• FOTOGRAFIK, TEL. 0 501 617 123
AUTO-PLAST S.C. - Profesjonalne
naprawy powypadkowe, wymiana
oleju, filtrów, układów
wydechowych, amortyzatorów,
zawieszeń, hamulców.
Części do wszystkich typów
samochodów, alarmy, centralne
zamki, ceny fabryczne, lakiery
samochodowe.
Olkusz al. Tysiąclecia,
tel. 032 7547633, 601 445 721
Transport
• USŁUGI TRANSPORTOWE
– PRZEPROWADZKI
TEL. 607 720 943
• TRANSPORT DO 2 TON TANIO,
VAT, BLASZAKI. Tel. 0605 522 406
RoÊliny
Budowlane
• Kominki A-Z Z.R.B. Kamyk ogrzewanie kominkowe,
tel. 032 644 71 14, 0509 052 072
• Gładź-malowanie. Tel. 0604853272
• AZALIA, RODODENDRON, IGLAKI,
TORF, ZIEMIA. Olkusz – Pomorzany,
ul. Zacisze 21. Tel. (032) 645-50-18
Praca
Finansowe
• Kredyty – Oferta kilkunastu banków
– Konsolidacje – tel. (032) 645 16 40;
0698 373 196
• PRACOWNIKÓW OCHRONY
Z LICENCJĄ, Tel. 0607 369 592
• Student informatyki szuka pracy na
okres wakacji, tel. 508 314 421
Ró˝ne
Inne
PIECZĄTKI, WIZYTÓWKI,
ULOTKI, REKLAMA, KSERO
KOLOROWE, OPRAWA PRAC
– PUNKT HANDLOWY
PRZY KASACH HYPERNOWA
7 DNI W TYGODNIU
• Czyszczenie kanalizacji
tel. (032)7537666; 0602300646
REKLAMA
bezpłatny dwutygodnik informacyjno-reklamowy
• TAPICER – tel. 032/ 643 22 64,
032/ 643 42 82
PROMOCJA!!!
Ogłoszenia drobne w okresie
wakacji tylko
Kino
„Zbyszek”
Olkusz
1-31.07 – Wystawa „Stanisław Wyspiaƒski - GoÊç galerii
OK.No” w ramach projektu „Wyspiaƒski wobec tradycji,
teraêniejszoÊci i przyszłoÊci” finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego /Centrum Kultury
ul.Szpitalna/
1.07 godz. 18.00 – Koncert zespołu „POMORZANY” / Park
Miejski w razie niepogody Centrum Kultury ul. Szpitalna/
7-8.07 – TURNIEJ RYCERSKI /Ruiny Zamku w Rabsztynie/
w programie: turniej łuczniczy, turniej bojowy rycerzy XIV
– XV w., Turniej dla Dam, koncert muzyki dawnej, zapasy
rycerskie, obl´˝enie Rabsztyna, teatr ognia, rodzinny rajd po
skarby zamku Rabsztyn, harce i swawole rycerskie, rycerskie
bajania i wiele innych atrakcji.
16.07 godz 18.00 – Koncert organowy Jarosława Kagana /
Bazylika Mniejsza, PW Âw. Andrzeja w Olkuszu/
WAKACJE 2007
6.07 godz 11.00 – film „NOC W MUZEUM” USA – dubbing
- 4zł
9.07 godz 11.00– film „BOLEK I LOLEK NA DZIKIM
ZACHODZIE” POLSKA - 4zł
10.07 godz. 11.00 – WAKACJE W MUZEUM „MASKI
PLEMION AFRYKA¡SKICH- prelekcja oraz zajecia plastyczne.
11.07 godz. 8.30 – wycieczka do parku miniatur w
Inwałdzie i do Wadowic /zapisy do 6.07.2007/
12.07 – WAKACJE W MUZEUM „WIKLINOWE KWIATY”
warsztaty wikliniarskie – Muzeum Wikliny ul. Szpitalna
13.07 godz. 11.00 – film „LASSIE” USA - 4zł
16.07 godz. 11.00 – film „SZCZ¢ÂLIWE DNI MUMINKÓW”
- 4zł
17.07 godz. 11.00 – WAKACJE W MUZEUM „FASCYNACJE
WYPADKI DROGOWE
25.06 - Olkusz, ul. Mickiewicza
Kierowca Opla Astra wymusił pierwszeństwo na prawidłowo poruszającym
się motorowerem m-ki Simson doprowadzając do zderzenia. Motorowerzysta
doznał złamania podstawy czaszki i w
stanie ciężkim został przetransportowany śmigłowcem do Szpitala w Krakowie.
Sprawca wypadku był trzeźwy.
26.06 - Olkusz, ul. Sikorka
Mieszkaniec Poręby jadący Peugeot’em
spowodował wypadek z Fiatem 126
kierowanym przez mieszkankę Troksa.
Obrażeń ciała doznała pasażerka Fiata
KRADZIEŻE I OSZUSTWA
17.06 - Niesułowice
Mieszkanka Niesułowic złożyła zawiadomienie, iż na aukcji allegro jej syn wyli-
• Kolekcje monet, banknotów,
znaczków kupię.
Tel. (032) 642 01 84, 0604 86 34 54
Motoryzacja
• Pomoc drogowa tel. 601 445 721
• Ceramizery - uszlachetniacze do oleju,
paliwa, przekładni. Firma Usługowa
„EKO-BŁYSK”, tel. 0662 323 362
• Sprzedam BMW 318 poj. 1,8, 1987 r.
Kolor czarny metalik, sportowe
zawieszenie, elektryczne szyby.
Stan bdb. Cena do uzgodnienia.
Tel. 0512 121 056
MAŁE RAMKI
SUPRA - Piotr Rudnicki
• KURSY kierowców wózków
widłowych
• BHP
• PPOŻ
• HACCP
• szkolenia kwalifikacyjne
( 0 606 397 921
AUTO - SZYBY
sprzedaż, montaż, naprawa,
przyciemnianie, atest, Bogucin Duży 100
( 032 642 86 56, 0663 747 609
EWIK K.Rdzak
■ Żaluzje ■ Rolety
■ Markizy ■ Moskitiery
Olkusz, ul. K.K.Wielkiego 40
tel./fax. 032 641 41 49
Bukowno, ul. Zwycięstwa
kom. 0604 467 725
e-mail: [email protected]
SKLEP KOMPUTEROWY
Kawiarenka internetowa
- komputery, laptopy, podzespoły,
monitory - nowe i używane
- serwis komputerów
- ksero kolor A3, skanowanie, drukowanie
- gry - tania seria
- fotoprint - zdjęcia najtaniej
Olkusz, ul. Na Skarpie 20
(ulica za SKARBKIEM - obok kładki)
( 032 641 41 09
www.komputer.olkusz.pl
6 – 9.07 godz. 19.00
13 – 16.07 godz. 19.00
20 – 23.07 godz. 18.00
20 – 23.07 godz. 20.30
„PRZECZUCIE” (USA)
„OCEAN 13” (USA)
„NICZEGO NIE ˚AŁUJ¢ - EDITH PIAF” (FRA)
„PLAGA” (USA)
AFRYKÑ” Muzeum Afrykanistyczne ul. Szpitalna
18.07 godz. 11.00 – WARSZTATY TANECZNE – MAZUR
19.07 godz 11.00 – WAKACJE W MUZEUM „WIKLINOWE
PORTRETY”- warsztaty wikliniarskie- Muzeum Wikliny ul.
Szpitalna
Klucze
ZAJ¢CIA W PRACOWNI PLASTYCZNEJ
PT. „POCZTÓWKA Z WAKACJI”:
DK Klucze - wtorek, Êroda, sobota
w godz. 11.00 - 14.00
DK Jaroszowiec - czwartek, piàtek
w godz. 11.00 - 14.00
ZAJ¢CIA W PRACOWNI CERAMICZNEJ:
PROJEKT NA RZEèB¢ OGRODOWÑ Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW CERAMICZNYCH:
DK Klucze - wtorek, Êroda, czwartek, sobota w godz. 11.00
- 14.00
DK Jaroszowiec - piàtek w godz. 11.00 - 14.00
6.07.2007 – Wycieczka do OÊrodka Jeêdziectwa „KONTUR”w
Małobàdzu /zapisy + wpłata 10 zł /os. - DK Klucze do dnia
3.07.2007/ r.
27.07.2007 – Wycieczka autokarowa do J´drzejowa
/Zapisy + wpłata 25 zł/os. - DK Klucze
do dnia 20.07.2007 r./
WARSZTATY TA¡CA:
DK Klucze - Êroda, piàtek w godz. 11.00 - 13.00
DK Jaroszowiec - wtorek w godz. 11.00 - 13.00
WARSZTATY MUZYCZNO-WOKALNE „PIOSENKA
TURYSTYCZNA”:
DK Klucze - Êroda, piàtek, sobota w godz. 11.00 - 13.00
DK Jaroszowiec - wtorek w godz. 11.00 - 13.00
20.07.2007 – „Wakacyjne Kino Młodych” - seans filmowy
dla dzieci
LEKCJA BIBLIOTECZNA PT. „JAK RADZIå SOBIE Z
NEGATYWNYM WPŁYWEM RÓWIEÂNIKÓW”
Filia GBP w Kluczach - w ka˝dà sobot´ w godz. 12.00 - 14.00
SOBOTNIE SPOTKANIA BIBLIOTECZNE Z CYKLU
„GODZINY DLA RODZINY”
Filia GBP w Kluczach - w ka˝dà sobot´ w godz. 15.00 - 16.00
LEKCJA BIBLIOTECZNA „W KRAINIE BAÂNI I
FANTAZJI”
Filia GBP w Kluczach - w ka˝dà sobot´ w godz. 12.00- 14.00
KONKURSY CZYTELNICZE DLA DZIECI, ZABAWY Z
KSIÑ˚KÑ, ROZWIÑZYWANIE SUDOKU
GBP w Jaroszowcu - w ka˝dy wtorek w godz. 10.00 - 14.00
Trzycià˝
Wycieczki, warsztaty, zaj´cia Êwietlicowe dla
dzieci z Gminy Trzycià˝ pozostajàcych w wakacje
w miejscu zamieszkania.
12.07.2007 – wycieczka dla dzieci do PARKU MINIATUR
„ÂWIAT MARZE¡” w Inwałdzie - koszt wycieczki 20 zł
Rajd rowerowy „Dolinà Dłubni” z przystankiem pod
Grodziskiem- ognisko ,opowiadanie legend
„Ka˝dy zwierzak jest moim przyjacielem” – Konkurs
plastyczny
Wycieczka do wytworni filmów rysunkowych w
Bielsku Białej.
Z POLICYJNEJ KARTOTEKI
2,50 zł
(cena brutto, ogł. do 10 słow)
Kupno-sprzeda˝
•
•
•
•
Firma Budowlano-Remontowa
„NOW-BUD” Bukowno
Oferuje usługi w zakresie: więźby
dachowe i pokrycia dachowe,
docieplanie budynków, adaptacje
pomieszczeń i inne prace budowlane.
tel.(032)753 76 66; 0602 438 844
FIRMA BUDOWLANA
Oferuje wykonanie:
- remontów bieżących i kapitalnych
- wylewek cementowych agregatem
„Mixokret”
- robót elewacyjnych
- robót transportowo-sprzętowych
koparko-ładowarką, samochód
samowyładowczy
- tynków maszynowych (gipsowych
i cementowo-wapiennych)
Olkusz, ul. Osiecka 3a
tel./fax. 032 643 32 61
kom. 0604 793 597, 0604 437 742
cytował grę, za którą zapłaciła 752 zł, lecz
gry nie otrzymała.
22.06 - Olkusz, ul. Powstańcow
Nieznani sprawcy dokonali kradzieży
25 szt. drzewek wartości 1500 zł z cmentarza parafialnego w Olkuszu na szkodę
Parafii w Olkuszu.
25.06 - Olkusz, ul. 1000-lecia
Nieznany sprawca dokonał kradzieży
rury spustowej wartości 500 zł na szkodę
Olkuskiego Towarzystwa Budowlanego.
25.06 - OLKUSZ
Mieszkance Olkusza skradziono telefon
komórkowy Samsung SGH-X200 w autobusie PKM na terenie Olkusza przez n/
n sprawcę. Straty wynoszą około 300 zł.
5.06 - Olkusz,ul. Rynek
Mieszkaniec Olkusza zawiadomił KPP
Olkusz, że został oszukany przy sprzeKOMPL. USŁUGI POGRZEBOWE
A.M. Kostulski
( 032 643 01 59, 032 643 17 65
( 0604 249 478, 0608 559 224
PAINTBALL
■ pole z budynkami do paintballa,
poligon ASG
■ Wielkie Palenisko z Chatą Leśną
■ grill, ogniska, imprezy integracyjne
■ strzelnica
Bukowno, ul. Spacerowa
tel. 0694 456 777; 0694 456 778
P.P.H.U. „BARBOX” Barański Jacek
Producent Opakowań Kartonowych
Oferuje:
• opakowania z tektury litej na torty, ciasta
ciasteczka
• opakowania zbiorcze z tektur
wielowarstwowych
• usługi poligraficzno-reklamowe w róznych
technikach druku (offset, sito, tampon)
Olkusz, Żurada II/44
( 032 643 46 18, 0608 464 951
[email protected]
www.barbox.pl
daży trzech monet okolicznościowych w
wyniku czego poniósł stratę w wysokości
10000 zł.
26.06 - Olkusz, ul. 1000-lecia
Sradzież kabel energetyczny wartości
500 zł na szkodę firmy Italmarka.
27.06 - Trzyciąż
Nieznani sprawcy, po uprzednim odcięciu około 100 m (pomiędzy dwoma
drewnianymi słupami) napowietrznej
linii telefonicznej dokonali jej kradzieży.
INNE PRZESTĘPSTWA
25.06 - Olkusz,ul. Kantego
Mieszkaniec Olkusza odnalezł w kompleksie leśnym w Olkuszu porzuconą
dokumentację finansową SKOK Bytom
z danymi osobowymi klientów ubiegających się o pożyczki. Sprawę prowadzi
Sekcja Kryminalna KPP Olkusz
KOMPL. USŁUGI POGRZEBOWE
mgr Zbigniew Kwinta, ul. Szpitalna 14
( 032 643 06 07, 032 643 48 33
( 0502 35 43 32
Sklep – ZDROWA ŻYWNOŚĆ
W sprzedaży posiada:
■ swojskie wędliny
■ art. bezglutenowe, sojowe i bezcukrowe
■ pasteryzowane soki owocowe i warzywne
■ naturalne miody
■ herbatki owocowe i zioła
Olkusz, ul. Szpitalna 26, tel.(032) 754 40 35
POMOC OSOBOM POSZKODOWANYM
W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH
Jesteś poszkodowany w wypadku
komunikacyjnym?
A może jest nim ktoś z twoich krewnych lub
znajomych?
Wyspecjalizowana firma prawnicza
VOTUM uzyskuje wysokie odszkodowania
Dziennik Ubezpieczeń uznał Nas za
nr 1 w Polsce!!!
Zadzwoń po szczegółowe informacje
WARTO!
( 0693 518 559, 0607 276 782
www.votum-co.pl
[email protected]
Turystyka, Reklamy
Turystyka
7
Mirów i Bobolice
Bliêniacze zamki rodu Laseckich
Paweł Głowacki
G
dzieś w głębi Jury na dnie dawnego morza sterczą na skałach
dwa zamki. Wyglądają jak wraki
starożytnych okrętów. Rozdzielają
je resztki ogromnej rafy gąbkowej.
Miejscowi opowiadają o nich niesamowite historie. Mirów i Bobolice są
z pewnością jednym z najbardziej
tajemniczych miejsc na Jurze
Z Olkusza są to miejsca dość odległe
(50 km), dlatego w podróż najlepiej
zaopatrzyć się w mapę. Jedziemy przez
Ogrodzieniec na Zawiercie. Na skrzyżowaniu z drogą krajową 78 skręcamy
w prawo do Kromołowa. Tu w centrum
zjeżdżamy z głównej drogi w lewo
i dalej cały czas prosto.
ochrony zachodnich rubieży Królestwa
przed Czechami. Przy tej okazji stare
księgi wspominają o Mirowie jako niewielkiej strażnicy rycerskiej. W historii
początków tych warowni domysły mieszają się z faktami. Owocem tego są
liczne legendy, które wyrosły w XIX
wieku. Kolejny włodarz kraju – Ludwik
Węgierski przekazuje bobolickie dobra
Władysławowi Opolczykowi. Po niedłu-
to ród Lisów z Koziegłów. Ostatnim
z Lisów jest kobieta. Mądra, zaradna,
twardo stąpała po ziemi. Na zamek
wprowadziła się mając lat 20. Gospodarzyła nim przez kolejne 40. Miała
jeden cel – rozbudować go i przekazać
kolejnym pokoleniom. Jednak życie
potoczyło się inaczej, najpierw umarł
jej mąż potem dzieci. To co po niej
ocalało, to warownia pozbawiona dziedzica rodu. Umarła z dala od zamku
w roku 1494. Kolejni właściciele to
Myszkowscy, którzy od tej pory piszą
się „z Mirowa”. Gospodarzą tu przeszło
100 lat. Gdy w XVII wiecznej Polsce
pojawiają się Szwedzi zamek jest już
w nienajlepszym stanie. Ostatni właściciele – Męcińscy – opuszczają to „orle
gniazdo” w 1787 roku. Od tego czasu
tylko pomieszkują tu ptaki i wiatr.
Niekomercyjny Łutowiec
Do wsi Mirava
Od Kromołowa droga wiedzie poprzez
rozfalowaną wierzchowinę jurajską.
Gdzieniegdzie na wzniesieniach bieleją skały. Kraina, przez którą jedziemy
sprawia wrażenie pustej, bezludnej
jakby wiatr wywiał stąd ludzi i lasy,
wysuszył rzeki. Po drodze mijamy tylko
kilka wiosek. Od Kotowic do Mirowa
zjeżdżamy w dół. Tu na wzgórzu, obrośniętym jałowcami, wznosi się zamczysko. Jego bryła jest zwarta i masywna.
Mimo wielu przebudów wyczuwa się
w niej potęgę gotyckiej twierdzy. U stóp
wzgórza wyrosła niewielka wioska.
Zamek sprawia wrażenie jakby panował
nad okolicą. I tak zawsze było. Powstał
dawno, choć legendy mówią, że jeszcze dawniej. Pierwsze wzmianki o wsi
Mirava pochodzą z pocz. XIII wieku.
Ponoć była ona własnością niejakiego
Klemensa.
gim czasie zamek zmienia się w gniazdo rabusiów. Jednak Jagiełło kończy
z tym niecnym procederem konfiskując
warownię. Bobolice na powrót stają się
wsią królewską. W jego dzieje wplotły się życiorysy wielu zacnych rodów
polskich: Szafrańców, Myszkowskich,
Męcińskich. Zamek odwiedza również
Jan III Sobieski w czasie wyprawy na
Wiedeń w 1683 roku. Niestety jest on
już na tyle zniszczony, że monarcha
woli rozbić się obozem u jego podnóża.
Pod koniec XVIII wieku znikają ostatni
mieszkańcy. Minie 200 lat nim ludzka
ręka zacznie wskrzeszać budowlę z ruiny. Zanika duch romantyzmu, a Biała
Dama przyobleka się w ciało. Staje się
tak za sprawą rodziny Laseckich, która
w XXI w. wprowadza się na zamek.
Obecnie trwają prace rekonstrukcji
zamku, w przyszłości powstanie tu
restauracja i hotel.
Zamki na dnie morza
Lisica z Koziegłów
Początki mirowskiej twierdzy nikną A Mirów? Od początku jest prywatna
w mrokach dziejów. Pewien blask wie- inwestycją. Pierwsi znani właściciele
dzy rzuca nań światło odbite z sąsiedniej, Bobolickiej warowni. I teraz tam
powędrujmy. To orle gniazdo wyrosło
nieopodal – po sąsiedzku. Od Mirowa
do Bobolic zawędrujemy w pół godziny
idąc szlakiem Orlich Gniazd (czerwone
znaki). Droga wiedzie wielkim wałem
skalnym. Pełno na nim szczelin, rozpadlin, skalnych bloków, jaskiń, ciasnych
przejść i zakamarków. Skały obrośnięte jałowcami, sosną i tarniną tworzą
coś w rodzaju labiryntu. Na szczęście
ścieżka jest wyraźna i trudno się zgubić.
Niegdyś te skały były fragmentem wielkiej rafy gąbkowej, która 160 mln lat
temu porastała dno morza jurajskiego.
Kiedy dochodzimy do końca tych skał,
oczom naszym ukazuje się drugi zamek.
To Bobolice. Rozdziela go głęboka
przełęcz. Kroniki mówią, że warownię wybudował Kazimierz Wielki dla
Jeszcze przed kilkoma miesiącami
zamek był dostępny dla turystów.
Można było wejść do środka, zadumać
się w objęciach starych murów. Jego
właścicielem była Wspólnota Wiejska
z Mirowa. Dziś rządzą tu Laseccy „z
Bobolic”. Gdy tu zajechałem wstęp był
zabroniony – wejście było szczelnie
zabite deskami. Ponoć rozpoczęły się
prace archeologiczne.
Nie pozostało mi nic innego jak zasiąść
na skałach. Patrzyłem na zamek i okolicę. W oddali na zachodzie majaczyło
niewielkie pasmo skał. To miejsce to
Łutowiec. Niewielka jurajska wioseczka, senna, spokojna, której czas
odmierza jakby inny zegar. Rankiem
słychać w niej ryczenie krów, pianie
koguta. Na jednej ze skał, w czasach
średniowiecza stała obronna strażnica.
Dziś pozostał z niej zaledwie spłachetek
muru. Bez wątpienia Łutowiec wart
jest zachodu. Prawdziwy, pozbawiony
komercji pokazuje dawne oblicze jury
zamieszkałej przez ludzi.
Bez wątpienia ta kraina nadaje się do
odpoczynku. Jeszcze cicha i spokojna,
jest przykładem niezwykłej harmonii
stworzonej przez ludzi i przyrodę na
tle jurajskiego krajobrazu.
8
Reklamy

Podobne dokumenty

Nr 17

Nr 17 Redaktor naczelny: mgr Radosław Hrynkiewicz tel. kom. 0 600 255-928 Skład i łamanie: VERTIGO AD s.c. Druk: POLSKA PRESSE Sp. z o.o. „Gwarek Olkuski” jest kolportowany w powiecie olkuskim: w Olkuszu...

Bardziej szczegółowo

Nr 20

Nr 20 bezpłatny dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Bardziej szczegółowo