pełny katalog - ledsplay.com.pl

Komentarze

Transkrypt

pełny katalog - ledsplay.com.pl
``
KATALOG PRODUKTÓW
2015
SPIS TREŚCI:
• Wprowadze ie/I trodu tio ….………………………………………………….......str.
Informacje o fir ie/ I for atio a out the o pa …………………......str.
• RO)D)IAŁ I/CHAPTER I
Oświetle ie uli z e/ Street lighti g …………………………………………..........str .
• RO)D)IAŁ II/CHAPTER II
Oświetle ie hal, magazynów, stacji paliw/
Lighting halls, warehouses, petrol stations ……………………………………….str.
• RO)D)IAŁ III/CHAPTER III
Oświetle ie iurowe/ Offi e lighti g ………………………………………………..str.
•RO)D)IAŁ IV/CHAPTER IV
Oświetle ie ieszkań/ Reside tial Lighti g ………………………………………str.
•RO)D)IAŁ V/CHAPTER V
Oświetle ie sklepów retail/ Lighti g retail stores ……………………………..str.
• RO)D)IAŁ VI/CHAPTER VI
Żarówki/ Bul s ………………………………………………………………………………….str.
Paski i taś ledowe/ LED strips a d tapes ……………………………………....str.
LED Grow Light…………………………………………………………………………………..str.
LED Pir ………………………………………………………………………………………………str.
Pozostałe/ Other ……………………………………………………………………………….str.
Korz ś i w ikają e z zastosowa ia oświetle ia LED/
The benefits of using LED lighting……………………………………………………...str.
• Słow ik/Di tio ar ………………………………………………………………………...str.
• Notatki/Notes …………………………………………………………………………………str.
2
Wprowadzenie/ Introduction
LED light e itti g diode to po prostu dioda e itują a
światło.
Pierwsza dioda powstała w
roku w GE Ge eral
Ele tro i . Jest produkte półprzewod ikow ,
którego działa ie opiera się a zjawisku fiz z
zwa
elektrolu i es e ją. Pod wpł we
przepł wają ego przez diodę prądu e ituje o a
światło widzial e lu iewidzial e, jak pod zerwo e
lub ultrafioletowe.
LED (light emitting diode) is simply a light emitting
diode.
The first LED was established in 1964 in GE (General
Electronic). Is a product of the semiconductor, whose
operation is based on a physical phenomenon called
electroluminescence. Under the influence of the
current flowing through the diode emits visible or
invisible light, such as infrared or ultraviolet.
4
Informacje o firmie
/
Information about the company
•
Led’s Pla Pola d Sp. ) o.o. to fir a, która h e oferować klie to produkt i
rozwiąza ia ajw ższej jakoś i. Dot z to zarów o ko pleksowej o sługi,
doradztwa i west j ego w zakresie oświetle ia, jak i oferowa ia u ikal h
produktów za rozsąd ą e ę. Fir a powstała po dogłę
h ada ia h r ku,
potrze klie tów oraz ofert źródeł światła dostęp h w Pols e. Jesteś
ezpośred i i portere rozwiązań oświetle iow h sprawdzo h a
wielu r ka h zagra i z h. Nasze produkt posiadają wszelkie ert fikat
iez ęd e do fu k jo owa ia a r ku polski , poddawa e są restr k j
testo w trz ałoś i w waru ka h ekstre al h IP
. Bez waha ia
udziela
a ie od do lat gwara ji. Mają wielolet ie doświad ze ie
przy projektowaniu, budowie i eksploatacji powierzchni komercyjnych i
prze słow h stara się stworz ć opt al e rozwiąza ie dla asz h
partnerów w biznesie.
•
Led's Play Poland Limited Liability Company is a company that wants to offer
customers products and solutions of the highest quality. This applies both to
comprehensive services, investment advisory services in the field of lighting,
as well as offering unique products for a reasonable price. The company was
established after thorough market research, customer needs and offer light
sources available in Poland. We are a direct importer of lighting solutions
proven on many foreign markets. Our products have all the certificates
necessary to operate on the Polish market are subjected to stringent tests
endurance under extreme conditions (IP 65). Without hesitation we give to
them from 3 to 5 years of warranty. With many years of experience in the
design, construction and operation of commercial and industrial strive to
provide the best possible solution for our business partners.
5
Oświetle ie uli z e/Street Lighti g
Oświetle ie uli z e/Street Lighti g
•
Osz zęd ość e ergii, reduk ja e isji gazów oraz do ro środowiska
są ie t lko zęś ią polit ki każdego kraju ale stał się
iędz arodow
tre de . Dlatego też, w odpowiedzi a
polit kę i tre d , i ż ieria ko u al a powi a zająć się poprawą
oświetle ia uli z ego, wprowadzają ajsz sze z ożliw h i
efekt w e kosztowo zarządza ie e ergią.
•
Saving energy, reducing greenhouse gas emissions and
environmental interests are not just a part of policies of each
country but has become an international trend. Therefore, in
response to the policies and trends, municipal engineering should
be given to improving street lighting, introducing the fastest
possible and cost-effective energy management.
7
Oświetle ie uli z e/Street Lighti g
Model: LD35H
Model: LD65H
1
35 W
67000 h
3800K-4100K,
5000K-5650K,
5650K- 6300K
-400C – 500C
IP 66
RA 70
3325LM
Model: LD100H
2
65 W
67000 h
3800K-4100K,
5000K-5650K,
5650K- 6300K
-400C – 500C
IP 66
RA 70
6175LM
Model: LD135H
3
100 W
67000 h
3800K-4100K,
5000K-5650K,
5650K- 6300K
-400C – 500C
IP 66
RA 70
9500LM
Model: LD165H
4
135 W
67000 h
3800K-4100K,
5000K-5650K,
5650K- 6300K
-400C – 500C
IP 66
RA 70
12825LM
6
200 W
67000 h
3800K-4100K,
5000K-5650K,
5650K- 6300K
-400C – 500C
IP 66
RA 70
19000LM
Model: LD200H
5
135 W
67000 h
3800K-4100K,
5000K-5650K,
5650K- 6300K
-400C – 500C
IP 66
RA 70
15675LM
Model: LD230H
Model: LHP1-BTLLL
7
230 W
67000 h
3800K-4100K,
5000K-5650K,
5650K- 6300K
-400C – 500C
IP 66
RA 70
21850LM
8
)a ie
iki żarówek La p Uli z
h
Model: BLT-LCLP132V20 (ODPOWIEDNIK 60W)
20 W
2800K-3500K,
4000K-4500K,
6000K- 6500K
2200LM
RA 85
TRZONKI: E40/E39/E27/E26
Model: : BLT-LCL-P180V30 (ODPOWIEDNIK 100W)
30 W
2800K-3500K,
4000K-4500K,
5650K- 6300K
3300LM
RA 85
TRZONKI: E40/E39/E27/E26
Model: : BLT-LCL-P228V40 (ODPOWIEDNIK 120W)
40 W
2800K-3500K,
4000K-4500K,
5650K- 6300K
4400LM
RA 85
TRZONKI: E40/E39/E27/E26
Model: : BLT-LCL-P324V60 (ODPOWIEDNIK 180W)
60 W
2800K-3500K,
4000K-4500K,
5650K- 6300K
6600LM
RA 85
TRZONKI: E40/E39/E27/E26
Model: : BLT-LCL-P490V80 (ODPOWIEDNIK 240W)
80 W
2800K-3500K,
4000K-4500K,
5650K- 6300K
8800LM
RA 85
TRZONKI: E40/E39
Model: : BLT-LCL-P618V100 (ODPOWIEDNIK 300W)
100 W
2800K-3500K,
4000K-4500K,
5650K- 6300K
11000LM
RA 85
TRZONKI: E40/E39
Model: : BLT-LCL-P728V120 (ODPOWIEDNIK 360W)
120 W
2800K-3500K,
4000K-4500K,
5650K- 6300K
13200LM
RA 85
TRZONKI: E40/E39
9
)a ie
iki żarówek La p Uli z
h
Model: : BLT-LCL-P378V150 (ODPOWIEDNIK 450W)
120 W
2800K-3500K,
4000K-4500K,
5650K- 6300K
16500LM
RA 85
TRZONKI: E40/E39
Model: : BLT-LCL-P546V200 (ODPOWIEDNIK 600W)
200 W
2800K-3500K,
4000K-4500K,
5650K- 6300K
22000LM
RA 85
TRZONKI: E40/E39
Model: : BLT-LCL-P714V250 (ODPOWIEDNIK 720W)
250 W
2800K-3500K,
4000K-4500K,
5650K- 6300K
27500LM
RA 85
TRZONKI: E40/E39
10
Oświetle ie hal, agaz ów, sta ji
paliw/ Lighting halls, warehouses,
petrol stations
Oświetle ie zew ętrz e/
Outdoor Lighting
Oświetle ie zew ętrz e powi o uwzględ iać oś wię ej iż t lko
względ dekora j e. Prz projektowa iu i sporządza iu spe fika ji
s ste ów oświetle ia stref zew ętrz h pod uwagę ależ rać
ezpie zeństwo, fu k jo al ość oraz spraw ość s ste ów
oświetle ia. Nie ez z a ze ia jest odpowied ia ilość światła i jego
arwa. Grą światła i ie ia, jas oś i i koloru oż a podkreślić iekawą
r łę o iektu, a
iej iekawą uatrak j ić. Światło daje ożliwość
uw pukle ia rze z aj ardziej i teresują h. Cień daje ożliwość
s howa ia tego, zego ie h e
pokazać.
Outdoor lighting should take into account more than just a decorative
reasons. The design and preparation of specifications lighting external
zones must be considered security, functionality and efficiency of
lighting systems. Not without significance is the proper amount of
light and color. The play of light and shadow, brightness and color can
emphasize an interesting body of the object, and less interesting
spice. Light gives you the opportunity to highlight the most interesting
things. Shadow gives you the ability to hide what you do not want to
show
12
High Power Lamp
Właś iwoś i:
• certyfikacja CE, FCC, ETL,
• do uż tku wew ętrz ego i zew ętrz ego,
• w soka spraw ość e erget z a> %,
• w soka skute z ość świetl a LED,
• bez promieniowania UV i podczerwieni,
• światło ez e isji iepła. Może sta ow zo o
• osz zęd ość e ergii i prz jaz a środowisku,
• 5 lat gwarancji.
iż ć te p środowiska pra ,
Features:
• certification CE, FCC, ETL,
• for indoor and outdoor
• high energy efficiency> 88%,
• high efficiency LED,
• no UV and IR,
• light without heat emission. Can strongly reduce the temperature of the
working environment,
• energy saving and environmentally friendly,
• 5 years warranty.
13
Oświetle ie wew ętrz e/
interior lighting
Bay Light
Model: EW-HP-100W
100 W
-200C – 400C
50000 h
25°/45o/60°/90o/100o
9000LM
IP 65
3000K, 4000K, 5000K, 6000K
>80,
120 W
-200C – 400C
50000 h
25°/45o/60°/90o/100o
11000LM
IP 65
3000K, 4000K, 5000K, 6000K
>80,
Model: EW-HP-120W
Model: EW-HP-150W
150 W
-200C – 400C
50000 h
25°/45o/60°/90o/100o
13000LM
IP 65
3000K, 4000K, 5000K, 6000K
>80,
Model: EW-HP-200W
200 W
-200C – 400C
50000 h
25°/45o/60°/90o/100o
17000LM
IP 65
3000K, 4000K, 5000K, 6000K
>80,
14
Oświetle ie wew ętrz e/
interior lighting
Model: EW-HP-300W
300 W
-200C – 400C
50000 h
25°/45o/60°/90o/100o
24000LM
IP 65
3000K, 4000K, 5000K, 6000K
>80,
400 W
-200C – 400C
50000 h
25°/45o/60°/90o/100o
35000LM
IP 65
3000K, 4000K, 5000K, 6000K
>80,
500 W
-200C – 400C
50000 h
25°/45o/60°/90o/100o
45000LM
IP 65
3000K, 4000K, 5000K, 6000K
>80,
Model: EW-HP-400W
Model: EW-HP-500W
15
Flood Light ; High Bay Light
High Bay Light
Flood Light
Właś iwoś i:
• do uż tku wew ętrz ego i zew ętrz ego,
• w soka w daj ość > %,
• diody LED Philips Lumileds,
• długa ż wot ość: > ,
godz.
• ez e isji IR i UV oraz ez rtę i,
• ideal za ie ik dla la p rtę iow h
Features:
• for indoor and outdoor use,
• hhigh efficiency> 80%,
• Philips Lumileds LEDs
• long life:> 30,000 hrs.
• no IR and UV emissions and without mercury
• ideal replacement for mercury lamps
16
High Bay Light
Model: GCD40H
1
40 W
60000 h
4000K, 5000K
5700K
-400C +500C
IP 66
RA 70
3800LM
Model: GCD80H
2
80 W
60000 h
4000K, 5000K
5700K
-400C +500C
IP 66
RA 70
7600LM
Model: GCD120H
3
120 W
60000 h
4000K, 5000K
5700K
-400C +500C
IP 66
RA 70
11400LM
Model: GCD160H
4
160 W
60000 h
4000K, 5000K
5700K
-400C +500C
IP 66
RA 70
15200LM
Model: GCD2000H
5
200 W
60000 h
4000K, 5000K
5700K
-400C +500C
IP 66
RA 70
19000LM
6
240 W
60000 h
4000K, 5000K
5700K
-400C +500C
IP 66
RA 70
22800LM
Model: GCD2400H
17
Flood Light
Model: GL‐FL
Model: GL‐FL
Model: GL‐FL180 Series
Series
13 W
-200C – 400C
30000 h
30°/60o
650LM, 750LM
IP 66
3000K, 5700K
70, 85
175 W
-200C – 400C
30000 h
30°/60o
110000LM, 13800LM
IP 66
3000K, 5700K
70, 85
Series
27 W
-200C – 400C
30000 h
30°/60o
1570LM, 1900LM
IP 66
3000K, 5700K
70, 85
60 W
-200C – 400C
30000 h
30°/60o
3800LM, 4300LM
IP 66
3000K, 5700K
70, 85
Model: GL‐FL60 Series
Model: GL‐FL 12 Series
14 W
-200C – 400C
30000 h
30°/60o
650LM, 750LM
IP 54
3000K, 5700K
70, 85
Model: GL‐FL30 Series
28 W
-200C – 400C
30000 h
30°/60o
1570LM, 1900LM
IP 54
3000K, 5700K
70, 85
18
Lampy Projekcyjne
Właś iwoś i:
• oświetle ie a azie odułu LHP,
• oświetle ie harakter zuje w soka
efekt w ość świetl a,
• róż orod ość so zewek
zastosowanych w tych samych
oduła h pozwala a szerokie
zastosowanie tych samych opraw w
prawie wszystkich rodzajach obiektów
np.:
oświetle ie tu elowe,
oświetle ie sta ji paliw,
oświetle ie ud ków i hal
produkcyjnych,
oświetle ie il ordów rekla ow h
podświetle ie i ara ża ja fasad
budynków (soczewki RGB)
Moduł oświetle iow
LHP 1
Właś iwoś i:
• tr sterowa ia LED po przez stał
woltaż i atęże ie prądu,
• as w i prze śla
lok
odprowadzają
iepło i w dłużają
ż wot ość LED i poprawiają
efekt w ość Świetl ą,
• w soka ż wot ość po w żej
godzin,
• róż orod e kolor so zewek oraz
diody (RGB),
• produkt posiada pate t i przeszedł
test legaliza ji oraz w trz ałoś i,19
Projection lamps
Features:
• lighting module based on LHP,
• lighting is characterized by high
efficiency light,
• the variety of lenses used in the
same modules can be widely applied
the same lighting in nearly all types of
facilities such as:
• tunnel lighting,
• lighting fuel stations,
• lighting of buildings and production
halls,
• lighting billboards advertising,
• Illumination and interior facades of
buildings (lens RGB).
Lighting module LHP 1
Features:
• LED control mode after the constant
voltage and current,
• sold and thoughtful heat sink block
and extending the life of LED and
improving lighting efficiency,
• high service life of 50,000 hours
after the above,
• a variety of lenses and LED colors
(RGB),
• the product has patents and passed
the verification tests and the strength
of.
20
Lampy Projekcyjne/Projection
lamps
Model : LHP1-BTLLL
W
oduł
50000 h
220LM
4100K, 5000K
-400C – 400C
IP 67
65, 75
Model : LHP1-BTLLL
W
oduł
50000 h
220LM
4100K, 5000K
-400C – 400C
IP 67
65, 75
Moduł oświetle iow LHP /Lighti g
W
oduł
odule
LHP
50000 h
Certyfikacja/Certification CE; RoHs
220LM
4100K, 5000K
-400C – 400C
IP 67
65, 75
21
Tri-proof Light
Właś iwoś i:
• dosko ałe para etr uż ia i duża osz zęd ość
energii,
• łatw s ste
o tażow a stalow h klipsa h,
• pł ta o tażowa dla lepszego oddawa ia iepła,
• do uż tku zew ętrz ego i wew ętrz ego.
Properties:
• excellent performance and high efficiency of use of
energy,
• easy mounting system on steel clips,
• mounting plate for better heat dissipation,
• for indoor and outdoor use.
22
Tri-proof Light
Model: LTSF260 (pokrywa przezroczysta lub mleczna)
20W
-20°C - +40°C
50000 h
120o
3000K-3500, 4000K -4500K,6000K-6500K
IP 65
2052Lm -2376Lm
80
Model: LTSF2120 (pokrywa przezroczysta lub mleczna)
40W
-20°C - +40°C
50000 h
120o
3000K-3500, 4000K -5000K,6000K-7000K
IP 65
4104Lm – 4752Lm
80
Model: LTSF250 (pokrywa przezroczysta lub mleczna)
50W
-20°C - +40°C
50000 h
120o
3000K-3500, 4000K -5000K,6000K-7000K
IP 65
5472Lm – 6336Lm
80
23
Oświetle ie wew ętrz e/ i terior
lighting
Projektowa ie oświetle ia owo powstają h o iektów
prze słow h lu
oder iza ja ist ieją h s ste ów
wiąże się z zapew ie ie odpowied iego ko fortu
widze ia, zwiększe ie w daj oś i pra oraz
zapew ie ie jak ajlepszej w daj oś i e erget z ej.
Nie ez z a ze ia są rów ież względ eko o i z e to
wsz stko zapew i a oświetle ie w te h ologii LED.
Lighting design emerging industrial facilities or upgrading
existing systems involves the provision of adequate visual
comfort, increase productivity, and provide the best
energy efficiency. There are also important economic
reasons it all give us light in LED technology.
24
Bay Light
Właś iwoś i:
• certyfikacja CE, FCC, ETL,
• do uż tku wew ętrz ego,
• w soka spraw ość e erget z a> %,
• w soka skute z ość świetl a LED,
• bez promieniowania UV i podczerwieni,
• światło ez e isji iepła. Może sta ow zo o
• osz zęd ość e ergii i prz jaz a środowisku,
• 5 lat gwarancji.
iż ć te p środowiska pra ,
Features:
• certification CE, FCC, ETL,
• for internal use,
• high energy efficiency> 88%,
• high efficiency LED,
• no UV and IR,
• light without heat emission. Can strongly reduce the temperature of the
working environment,
• energy saving and environmentally friendly,
• 5 years warranty.
25
Bay Light
Model: GL‐BL
Model: GL‐BL
‐CW
100 W
-200C – 400C
30000 h
30°/60o
15000LM
IP 20
5700K
70,
‐CW
210 W
-200C – 400C
30000 h
30°/60o
7500LM
IP 20
5700K
70,
26
Oświetle ie wew ętrz e/
interior lighting
Pendant Light
Właś iwoś i:
• do uż tku wew ętrz ego o duż zap le iu IP ,
• all‐i ‐o e żarówka i oprawa,
• minimalistyczna, nowoczesna i modna forma,
• iskie zuż ie e ergii,
• dosko ała alter at wa dla świetlówek trad j h i sta dardow h
downlight'ów,
• 3 lata gwarancji,
• t lko
gru oś i. )asila z DC -40V dla lepszego zabezpieczenia,
• zgod e z RoHS , ez rtę i, ez pro ie iowa ia IR i UV.
Features:
• for internal use dusty IP43 ,
• all-in-one bulb and fixture,
• minimalist, modern and fashionable form,
• low energy consumption,
• great alternative to traditional fluorescent and standard downlights,
• 3 years warranty,
• only 30mm thick. DC Power Supply 30-40V for better security,
• roHS compliant, mercury free, no UV and IR radiation
27
Oświetle ie wew ętrz e/
interior lighting
Pendant Light
Modele: BLT-LP-P360T36
36W
-20°C ~ +60°C
35000 h
150o
3000K, 4000K 5700K,
IP 43
2500Lm, 2650Lm, 2800Lm
80
40W
-20°C ~ +60°C
35000 h
150o
3000K, 4000K 5700K,
IP 43
2800Lm, 2900Lm, 3000Lm
80
48W
-20°C ~ +60°C
35000 h
150o
3000K, 4000K 5700K,
IP 43
3800Lm
80
60W
-20°C ~ +60°C
35000 h
150o
3000K, 4000K 5700K,
IP 43
4800Lm
80
Modele: BLT-LP-P384T40
Modele: BLT-LP-P480T48
Modele: BLT-LP-P660T60
28
Oświetle ie wew ętrz e/
interior lighting
Świetlówki T i T /Fluores e t T T
Właś iwoś i :
• do uż tku wew ętrz ego jed ie w oprawie jako zew ętrz e ,
• duża osz zęd ość e ergii,
• ezpośred i za ie ik trad j ego oświetle ia fluores e j ego °/ 45°/ 90°),
• do szerokiego zastosowania w oprawach tradycyjnych,
• w soka spraw ość > %,
• łatwa w o tażu, ez efektu stro oskopowego,
• ez dodatkow h zasila z i sta ilizatorów do uż tku wew ętrz ego jed ie w
oprawie jako zew ętrz e ,
• ez rtę i,
• brak emisji UV i IR,
• oprawa PVC- rak r z ka stłu ze ia
Features:
• for internal use (only in the frame as external),
• large energy savings,
• direct replacement for traditional fluorescent lighting (0 ° / 45 ° / 90 °),
• for wide use in conventional luminaires,
• high efficiency> 80%,
• easy to install, no stroboscopic effect,
• no extra power supply and stabilizers for internal use (only in the frame as external),
• without mercury,
• no UV or IR,
29
• PVC fitting no risk of breakage.
Oświetle ie wew ętrz e/
interior lighting
Świetlówki LED T G
/Fluores e t LED T G
ŚWIETLÓWKI LED T - T8-G13-9W
9W
-200C – 400C
50000 h
180o
800Lm, 850Lm, 900Lm
IP 20
3000K, 4000K 6000K,
75, 80
ŚWIETLÓWKI LED T - T8-G13-18W
18W
-200C – 400C
50000 h
180o
1650Lm, 1750Lm, 1800Lm
IP 20
3000K, 4000K 6000K,
75, 80
ŚWIETLÓWKI LED T - T8-G13-20W
20W
-200C – 400C
50000 h
120o
1850Lm, 1950Lm, 2000Lm
IP 20
3000K, 4000K 6000K,
75, 80
ŚWIETLÓWKI LED T - T8-G13-22W
22W
-200C – 400C
50000 h
120o
1950Lm, 2000Lm, 2100Lm
IP 20
3000K, 4000K 6000K,
75, 80
30
Oświetle ie Biur, Mieszkań,
Hoteli, Restauracji
31
Oświetle ie iurowe/
Office lighting
Jed
z podstawow h ele e tów każdego iura jest
oświetle ie. Do rze do ra e korz st ie wpł wa a sa opo zu ie
pra ow ików i efekt w ość pra . Nie ez z a ze ia pozostaje też
fakt, że stosują owo zes e źródła światła oż a z a z ie
zredukować w datki a e ergię. Projektują oświetle ie w iurze,
ależ przede wsz stki zwró ić uwagę a o owiązują e przepis
i normy.
One of the basic elements of any office is the lighting.
Well-chosen positive effect on well-being and efficiency. Not
without significance is the fact that by using modern light sources
can significantly reduce energy costs. When designing lighting in
the office, it is essential to pay attention to the rules and
standards.
32
Oświetle ie ieszkań/
Residential Lighting
Większość z as pod zas ara ża ji w ętrza zw kle zwra a
ałą uwagę a oświetle ie. A prze ież światło de duje ie t lko o
t , jak postrzega w ętrze, ale przede wsz stki jak się w i
zuje , dlatego a ajwiększ wpł w a astrój jaki w i pa uje.
Most of us in the interior design usually draws little
attention to lighting. And the light is determined not only by how we
perceive the interior, but above all how it feel, why has the greatest
impact on mood which dominates it.
33
Panele LED/Panels LED
Właś iwoś i:
• ożliwość łatwej i sz kiej i stala ji,
• modna forma oraz bardzo ergonomicznymi wymiarami,
• trwałoś ią,
• at h iastow starte światła, ez igota ia,
• rów o ier
rozkłade światła a ałej powierz h i,
• osz zęd ość e ergii do %!!!
Features:
• the possibility of quick and easy installation ,
• fashionable form and very ergonomic dimensions,
• durability,
• immediate start light, no flicker,
• uniform light distribution over the entire surface,
• energy savings up to 65% !!!
34
Panele LED
Model: BLT-PL-
P
T
,
)E ŚCIEMNIAC)EM
12W ± 0,5W
-200C – 600C
>30000 h
IP 20
960±10%LM
RA>75
CW, NW, WW
Model: BLT-PL-
P
T
,
)E ŚCIEMNIAC)EM
18W ± 0,5W
-200C – 600C
>30000 h
IP 20
1450±10%LM
RA>75
CW, NW, WW
Model: BLT-PL-
P
T
,
)E ŚCIEMNIAC)EM
30W ± 0,5W
-200C – 600C
>30000 h
IP 20
2400±10%LM
RA>75
CW, NW, WW
Model: BLT-PL-
P
T
,
)E ŚCIEMNIAC)EM
36W ± 0,5W
-200C – 600C
>30000 h
IP 20
2880±10%LM
RA>75
CW, NW, WW
48W ± 0,5W
-200C – 600C
>30000 h
IP 20
3850±10%LM
RA>75
CW, NW, WW
Model: BLT-PL-
P
T
,
)E ŚCIEMNIAC)EM
60W ± 0,5W
-200C – 600C
>30000 h
IP 20
4800±10%LM
RA>75
CW, NW, WW
35
Panele LED
Model: BLT-PL-
P
T
,
)E ŚCIEMNIAC)EM
48W ± 0,5W
-200C – 600C
>30000 h
IP 20
3850±10%LM
RA>75
CW, NW, WW
Model: BLT-PL-
P
T
,
)E ŚCIEMNIAC)EM
40W ± 0,5W
-200C – 600C
>30000 h
IP 20
3200±10%LM
RA>75
CW, NW, WW
Model: BLT-PL-1203P600T65
,
)E ŚCIEMNIAC)EM
65W ± 0,5W
-200C – 600C
>30000 h
IP 20
5200±10%LM
RA>75
CW, NW, WW
Model: BLT-PL-1206P660T70
,
)E ŚCIEMNIAC)EM
70W ± 0,5W
-200C – 600C
>30000 h
IP 20
5600±10%LM
RA>75
CW, NW, WW
SCR ś ie
ia z + Pilot
W
AKCESORIA INSTALACYJNE (ZAWIESZKA)
36
Panele LED
12W 300mm x 300mm
GSA-CC-012FG
12W±2% (z zasilaczem)
-200C – 450C
>30000 h
80o
2400Lm , 2550Lm
IP 20
3700-4200K, 6000-7000K,
RA<75
30W 600mm x 600mm
GSA-EE-030FGC; GSA-EE-030FCC
30W±2% (z zasilaczem)
-200C – 450C
>30000 h
80o
2400Lm , 2550Lm
IP 20
3700-4200K, 6000-7000K,
RA<75
36W 600mm x 600mm
GSA-EE-036FGC; GSA-EE-036FCC
36W±2% (z zasilaczem)
-200C – 450C
>30000 h
80o
2880Lm , 3060Lm
IP 20
3700-4200K, 6000-7000K,
RA<75
30W 1200mm x 300mm
GSA-IC-030FGC; GSA-IC-030FCC
30W±2% (z zasilaczem)
-200C – 450C
>30000 h
80o
2400Lm , 2550Lm
IP 20
3700-4200K, 6000-7000K,
RA<75
36W±2% (z zasilaczem)
-200C – 450C
>30000 h
80o
2880Lm , 3050Lm
IP 20
3700-4200K, 6000-7000K,
RA<75
36W 1200mm x 300mm
GSA-IC-036FGC; GSA-IC-036FCC
37
Panele LED
30W 1200mm x 600mm
GSA-IE-072FGC
30W±2% (z zasilaczem)
-200C – 400C
>30000 h
80o
2880Lm
IP 20
3700-4200K, 6000-7000K,
RA<75
36W±2% (z zasilaczem)
-200C – 400C
>30000 h
80o
3060Lm
IP 20
3700-4200K, 6000-7000K,
RA<75
36W 1200mm x 600mm
GSA-IE-072FCC
Model: GLPL0306WW, GLPL0306NW, GLPL0306CW
Model: GLPL
‐WW, GLPL
GLPL0312DA (DC- ze ś ie
ia ze
23W±2% (z zasilaczem)
-200C – 400C
>30000 h
80o
1500Lm, 1600LM, 1800Lm
IP 20
3000,4000K, 5700K,
RA<75
‐NW, GLPL
‐CW
50W±2% (z zasilaczem)
-200C – 400C
>30000 h
80o
3200Lm, 3400LM, 3700Lm
IP 20
3000,4000K, 5700K,
RA 80
-10V/ PWM/
50W±2% (z zasilaczem)
-200C – 400C
>30000 h
80o
3200Lm, 3400LM, 3700Lm
IP 20
3000,4000K, 5700K,
RA 80
38
Oświetle ie iurowe/
Office lighting
Troffer Light
Właś iwoś i:
• delikat i elega ki w gląd,
• prz gotowa do o tażu w kilku ko figura ja h spe jal a ko struk ja ra
,
• szerokość oże ć dostosowa a z
do
,
• moc panela do wyboru 30W lub 50 W,
• nawet 82lm/W,
• ert fikat RoHS,CE FC, GWT op jo al ie , ez rtę i i pro ie iowa ia,
• dosko ała alter at wa dla opraw świetlówkow h,
• wbudowany zasilacz z funkcja PFC oraz OTP/OVP/SCP,
• 3 lata gwarancji,
• ożliwość zawiesze ia, o tażu do sufitu s ste owego oraz do zw kłego sufitu
Features:
• delicate and elegant look,
• prepared for installation in several configurations (special frame design),
• width can be adjusted from 595 x 595mm to 600 x 600mm,
• power panel to choose 30W or 50W,
• even 82lm / W,
• RoHS ertifi ates, CE, FC, ​GWT optio al , o er ur a d radiatio ,
• excellent alternative to fluorescent lighting,
• Built-in power supply with PFC function and OTP / OVP / SCP,
• 3 years warranty,
• the possibility of suspension mounting to the ceiling system and to normal ceiling
39
Oświetle ie iurowe/
Office lighting
Troffer Light
Model: GLPL-TL0606‐
ez
ożliwoś i ś ie
ia ia
50 W
30000 h
3500Lm , 3800Lm, 4100L,
3000, 4000K, 5700K,
-200C – 450C
110o
IP 20
80
GLPL-TL0606‐
Bez
ożliwoś i ś ie
ia ia
30 W
30000 h
2050Lm , 2200Lm, 2400Lm
3000, 4000K, 5700K,
-200C – 450C
110o
IP 20
80
40
Oświetle ie iurowe/
Office lighting
LED Grille Panel Light
Model: BLT-LGL-P144T28
28±0.5W(z zasilaczem)
-200C – 600C
>30000 h
80o
2700Lm±10%
IP 20
3200K,4300K,6500K
RA>75
Model: BLT-PL-P180T36
36W±0,5W% (z zasilaczem)
-200C – 600C
>30000 h
80o
3500Lm ±10%
IP 20
3200K,4300K6500K
RA>75
Model: BLT-LGL-P240T48
48W±2% (z zasilaczem)
-200C –600C
>30000 h
80o
4500Lm±10%
IP 20
3200K,4300K6500K
RA>75
41
Downlight
Właś iwoś i:
• do uż tku wew ętrz ego galerie ha dlowe, hotele, iura,
mieszkania),
• all‐in‐o e żarówka i oprawa,
• minimalistyczna, nowoczesna i modna forma,
• iskie zuż ie e ergii,
• zgod e z RoHS , ez rtę i, ez pro ie iowa ia IR i UV,
• 3 lata gwarancji,
• zgodnie z normami IEC 60598‐1(2008 )、IEC 60695‐2‐11 850°.
Properties:
• for internal use (shopping malls, hotels, offices, apartments)
• all-in-one bulb and fixture
• minimalist, modern and fashionable form
• low energy consumption
• RoHS compliant, mercury free, no UV and IR radiation
• 3 years warranty
• according to IEC 60598-1 (2008), IEC 60695-2-11 850°.
42
Downlight
Model; GLDLPL
‐WW, GLDLPL
‐NW, GLDLPL
‐CW
ez ś ie
8W
-200C – 450C
30000 h
120°
3000K, 4000K, 5700K
IP 40
360Lm, 400Lm, 450Lm
RA>80
ia za
Model: GLDLPL04DL-WW, GLDLPL DH‐WW, GLDLPL DL-NW,
GLDLPL DH‐NW, GLDLPL DL‐CW, GLDLPL DH‐CW AC‐TRIAC z
Model: GLDLPL
Model: GLDL
8W
-200C – 450C
3000K, 4000K, 5700K
120°
30000 h
IP 40
360Lm, 400Lm, 450Lm
RA>80
DA‐WW, GLDLPL
DA‐NW, GLDLPL
DA‐CW (DC‐ ze ś ie
8W
-200C – 450C
30000 h
120°
3000K, 4000K, 5700K
IP 40
360Lm, 400Lm, 450Lm
RA>80
PL‐WW, GLDL
PL‐NW, GLDL
PL‐CW
ez
ożliwoś i ś ie
12 W
-200C – 450C
30000 h
120°
3000K, 4000K, 5700K
IP 40
360Lm, 400Lm, 450Lm
RA>80
ożliwoś ią ś ie
ia ze
Model: GLDL
-200C – 450C
30000 h
110°
3000K, 4000K, 5700K
IP 50
700Lm, 730Lm, 860 Lm
RA>80
DAPL‐W, GLDL
DAPL‐NW, GLDL
DAPL‐CW (DC‐ z
12 W
-200C – 450C
30000 h
110°
3000K, 4000K, 5700K
IP 50
700Lm, 730Lm, 860 Lm
RA>80
‐10V/ PWM)
ia ia
Modele: GLDL DLPL‐WW , GLDL DHPL‐WW; GLDL DLPL‐NW,
GLDL DHPL‐NW, GLDL DLPL‐CW, GLDL DHPL‐CW (AC‐TRIAC z zasila ze
12 W
ia ia)
ożliwoś ią ś ie
ś ie
iają
ia i a ‐10V/ PWM/ Resistor)
43
Downlight
Model: GLDL
Model: GLDL
PL‐WW, GLDL
PL‐NW, GLDL
PL‐CW
ez ś ie
ia za
18 W
-200C – 450C
30000 h
110°
3000K, 4000K, 5700K
IP 20
700Lm, 730Lm, 860 Lm
RA>80
DAPL‐WW, GLDL
DAPL‐NW, GLDL
DAPL‐CW
DC‐ ze ś ie
18 W
-200C – 450C
30000 h
110°
3000K, 4000K, 5700K
IP 50
700Lm, 730Lm, 860 Lm
RA>80
ia ze
‐
V/ PWM/ Resistor
Model: GLDL10PL-WW, GLDL10PL-NW, GLDL10PL-CW
25 W
-200C – 450C
30000 h
110°
3000K, 4000K, 5700K
IP 50
1700Lm, 1750Lm,
1950 Lm
RA>80
44
Downlight LED CHIP
Samsung 5630
Właś iwoś i:
LED CHIP SAMSUNG 5630
• 3 lata gwarancji,
• all‐in‐o e żarówka i oprawa,
• minimalistyczna, nowoczesna i modna forma,
• iskie zuż ie e ergii,
• zgod e z RoHS , ez rtę i, ez pro ie iowa ia IR i UV,
• do uż tku wew ętrz ego galerie ha dlowe, hotele, iuro,
mieszkanie).
Properties:
•
•
•
•
•
•
3 years warranty,
all-in-one bulb and fixture,
minimalist, modern and fashionable form,
Low energy consumption,
RoHS compliant, mercury free, no UV and IR radiation,
for internal use (shopping malls, hotels, office, apartment).
45
Down Light
LED chip Samsung
Model: DL01D-22PLWW, DL01D-22PLNW, DL01D-22PLCW
(LED CHIP Samsung 5630)
15 W
-200C – 450C
30000 h
90°
1100L - 1300 Lm
IP 42
3000K, 4000K, 6000K
RA>80
Model:KSPLDL01D32WW, KSPLDL01D32NW, KSPLDL01D32CW
(LED CHIP Samsung 5630)
20 W
-200C – 450C
30000 h
90°
1600Lm - 1680 Lm
IP 42
3000K, 4000K, 6000K
RA 80,75
Model: KSPLDL01D33WW, KSPLDL01D33NW, KSPLDL01D33CW
LED CHIP Samsung 5630)
25 W
-200C – 450C
30000 h
90°
1900 Lm - 2100Lm
IP 42
3000K, 4000K, 6000K
RA 80,75
Model: KSPLDL01D42WW, KSPLDL01D42NW, KSPLDL01D42CW
(LED CHIP Samsung 5630)
28 W
-200C – 450C
30000 h
90°
2150 Lm – 2600Lm
IP 42
3000K, 4000K, 6000K
RA 80,75
Model: KSPLDL01D43WW, KSPLDL01D43NW, KSPLDL01D43CW
KSPLDL01D43 (LED CHIP Samsung 5630)
35 W
-200C – 450C
30000 h
90°
2300 Lm – 2700m
IP 42
3000K, 4000K, 6000K
RA 80,75
46
Downlight LED CHIP Epistar SMD
LED CHIP Epistar
Właś iwoś i:
• 3 lata gwarancji,
• minimalistyczna, nowoczesna i modna forma,
• iskie zuż ie e ergii,
• zgod e z RoHS , ez rtę i, ez pro ie iowa ia IR i UV,
• do uż tku wew ętrz ego galerie ha dlowe, hotele, iuro,
ieszka ie .
Features:
• 3 years warranty,
• minimalist, modern and fashionable form,
• low energy consumption,
• RoHS compliant, mercury free, no UV and IR radiation,
• for internal use (shopping malls, hotels, office, apartment).
47
Downlight LED CHIP Epistar
SMD
KSPLR203 12W LED CHIP Epistar SMD
12 W
-200C – 450C
30000 h
90°
800Lm – 920Lm
IP 42
3000K, 4000K, 6000K
RA>80
KSPLR204 16W LED CHIP Epistar SMD
16 W
-200C – 450C
30000 h
90°
1300Lm – 1500Lm
IP 42
3000K, 4000K, 6000K
RA>80
KSPLR205 20W LED CHIP Epistar SMD
20 W
-200C – 450C
30000 h
90°
1650Lm – 1950Lm
IP 42
3000K, 4000K, 6000K
RA>80
KSPLR206 25W LED CHIP Epistar SMD
25 W
-200C – 450C
30000 h
90°
1650Lm – 1950Lm
IP 42
3000K, 4000K, 6000K
RA>80
48
Downlight LED CHIP Epistar
2835
CGD-LC
CGD-LC
CGD-LC
CGD-LC
CGD-LC
CGD-LC
ze ś ie
ez ś ie
S ez ś ie
S ze ś ie
ez ś ie
ze ś ie
ia ze
CGD-LC
ze ś ie
ia ze
6W
90°
8W
90°
430Lm, 470Lm, 510Lm
IP 42
600Lm, 670Lm, 710Lm
IP 42
3000K, 4000K, 6000K
RA80
3000K, 4000K, 6000K
RA80
ia za
CGD-LC
ez ś ie
ia za
6W
90°
8W
90°
430Lm, 470Lm, 510Lm
IP 42
600Lm, 670Lm, 710Lm
IP 42
3000K, 4000K, 6000K
RA80
3000K, 4000K, 6000K
RA80
ia za
CGD-LC
S ez ś ie
ia za
11 W
90°
8W
90°
880Lm, 895Lm,945Lm
IP 42
600Lm, 670Lm, 710Lm
IP 42
3000K, 4000K, 6000K
RA80
3000K, 4000K, 6000K
RA80
ia ze
CGD-LC
S ze ś ie
ia ze
11 W
90°
8W
90°
880Lm, 895Lm, 945Lm
IP 42
600Lm, 670Lm, 710Lm
IP 42
3000K, 4000K, 6000K
RA80
3000K, 4000K, 6000K
RA80
ia za
CGD-LC
ez ś ie
ia za
11 W
90°
15 W
90°
880Lm, 895Lm, 945Lm
IP 42
1250Lm, 1325Lm, 1380Lm
IP 42
3000K, 4000K, 6000K
RA80
3000K, 4000K, 6000K
RA80
ia ze
CGD-LC
ze ś ie
ia ze
11 W
90°
15 W
90°
880Lm, 895Lm, 945Lm
IP 42
1250Lm, 1325Lm, 1380Lm
IP 42
3000K, 4000K, 6000K
RA80
3000K, 4000K, 6000K
RA80
49
Downlight LED CHIP Epistar
2835
CGD-LC
CGD-LC
CGD-LC
CGD-LC
CGD-LC
CGD-LC
S ez ś ie
S ze ś ie
ez ś ie
ze ś ie
S ez ś ie
S ze ś ie
ia za
CGD-LC
S ez ś ie
ia za
15 W
90°
18 W
90°
1250Lm, 1325Lm,1380Lm
IP 42
1375Lm, 1550Lm, 1645Lm
IP 42
3000K, 4000K, 6000K
RA80
3000K, 4000K, 6000K
RA80
ia ze
CGD-LC
S ze ś ie
ia ze
15 W
90°
18 W
90°
1250Lm, 1325Lm, 1380Lm
IP 42
1375Lm, 1550Lm, 1645Lm
IP 42
3000K, 4000K, 6000K
RA80
3000K, 4000K, 6000K
RA80
ia za
CGD-LC
ez ś ie
ia za
15 W
90°
18 W
90°
880Lm, 895Lm, 945Lm
IP 42
1250Lm, 1325Lm, 1380Lm
IP 42
3000K, 4000K, 6000K
RA80
3000K, 4000K, 6000K
RA80
ia ze
CGD-LC
ze ś ie
ia ze
15 W
90°
18 W
90°
880Lm, 895Lm, 945Lm
IP 42
1250Lm, 1325Lm, 1380Lm
IP 42
3000K, 4000K, 6000K
RA80
3000K, 4000K, 6000K
RA80
ia za
CGD-LC
S ez ś ie
ia za
15 W
90°
18 W
90°
1250Lm, 1325Lm,1380Lm
IP 42
1375Lm, 1550Lm, 1645Lm
IP 42
3000K, 4000K, 6000K
RA80
3000K, 4000K, 6000K
RA80
ia ze
CGD-LC
S ze ś ie
ia ze
15 W
90°
18 W
90°
1250Lm, 1325Lm, 1380Lm
IP 42
1375Lm, 1550Lm, 1645Lm
IP 42
3000K, 4000K, 6000K
RA80
3000K, 4000K, 6000K
RA80
50
Downlight LED CHIP Epistar
2835
CGD-LC
CGD-LC
CGD-LC
CGD-LC
ez ś ie
ze ś ie
S ez ś ie
S ze ś ie
ia za
CGD-LC
ez ś ie
ia za
18 W
90°
23 W
90°
1357Lm, 1550Lm, 1645Lm
IP 42
1960Lm, 2035Lm, 2135Lm
IP 42
3000K, 4000K, 6000K
RA80
3000K, 4000K, 6000K
RA80
ia ze
CGD-LC
ze ś ie
ia ze
18 W
90°
23 W
90°
1357Lm, 1550Lm, 1645Lm
IP 42
1960Lm, 2035Lm, 2135Lm
IP 42
3000K, 4000K, 6000K
RA80
3000K, 4000K, 6000K
RA80
ia za
CGD-LC
S ez ś ie
ia za
18 W
90°
23 W
90°
1357Lm, 1550Lm,1645Lm
IP 42
1960Lm, 2035Lm, 2135Lm
IP 42
3000K, 4000K, 6000K
RA80
3000K, 4000K, 6000K
RA80
ia ze
CGD-LC
S ze ś ie
ia ze
18 W
90°
23 W
90°
1357Lm, 1550Lm, 1645Lm
IP 42
1960Lm, 2035Lm, 2135Lm
IP 42
3000K, 4000K, 6000K
RA80
3000K, 4000K, 6000K
RA80
51
Downlight Wilonga Series
Model: KS-BL02R-11/12/13
12W, 15W, 18W
-200C – 400C
600Lm, 750Lm, 1100Lm
20°/25°
3200K, 6000K
IP 42
50000 h
RA 80, 75
Model: KS-BL02R-21/22/23
24W/30W/36W
-200C – 400C
1300lm/1500lm/2200lm
20°/25°
2700K- 6000K
IP 42
50000 h
RA 80, 75
Model: KS-BL02R-31/32/33
36W/45W/54W
-200C – 400C
1950lm/2250lm/3300lm
20°/25°
2700K- 6000K
IP 42
50000 h
RA 80
52
Spotlight
LED CHIP SHARP
Właś iwoś i:
•
•
•
ż
•
•
•
3 lata gwarancji,
do uż tku wew ętrz ego galerie ha dlowe, hotele, iuro, ieszka ie ,
oprawa pu ktowa z dosko ał odprowadze ie iepła dłuższa
wot ość la p ,
minimalistyczna forma, nowoczesna forma,
iskie zuż ie e ergii,
zgod e z RoHS, CE ez rtę i, ez pro ie iowa ia IR i UV.
Properties:
•
•
•
•
•
•
3 years warranty,
for internal use (shopping malls, hotels, office, apartment),
downlight with excellent heat discharge (longer lamp life),
minimalist form, a modern form of,
low energy consumption,
compliant with RoHS, CE no mercury, no UV and IR radiation.
53
Spotlight
Model: KASPLCL05R32
(LED CHIP SHARP COB)
Model:KASPLCL05R22
(LED CHIP SHARP COB)
8W
-200C – 400C
8W
-200C – 400C
30000 h
15o
30000 h
15o
220Lm , 280Lm
IP 20
220Lm , 280Lm
IP 20
3000K, 4000K, 5000K
RA>80
3000K, 4000K, 5000K
RA>80
Model: KASPLCL05R42
(LED CHIP SHARP COB)
Model: KASPLCL05R52
(LED CHIP SHARP COB)
8W
-200C – 400C
8W
-200C – 400C
30000 h
15o
30000 h
15o
220Lm , 280Lm
IP 20
220Lm , 280Lm
IP 20
3000K, 4000K, 5000K
RA>80
3000K, 4000K, 5000K
RA>80
Model: KASPLCL06R03
(LED CHIP SHARP COB)
Model: KASPLCL06D03
(SAMSUNG 3623)
10W
-200C – 400C
10W
-200C – 400C
30000 h
80o
30000 h
80o
520Lm , 620Lm
IP 20
620Lm , 640Lm
IP 42
3000K, 4000K, 6000K
RA>80
3000K, 4000K, 6000K
RA>80
10W
-200C – 400C
30000 h
30o /50o
520Lm , 620Lm
IP 20
3000K, 4000K, 5000K
RA>80
Model: KASPLCL06L13
(LED CHIP SHARP COB)
Model: KASPLCL06D13
(SAMSUNG 3623)
10W
-200C – 400C
30000 h
80o
620Lm , 640Lm
IP 20
3000K, 4000K, 6000K
RA>80
Model: KASPLCL07L03
(LED CHIP SHARP COB)
Model: KASPLCL07R03
(LED CHIP SHARP COB)
10W
-200C – 400C
10W
-200C – 400C
30000 h
30o /50o
30000 h
15o /30o
520Lm , 620Lm
IP 20
520Lm , 620Lm
IP 20
3000K, 4000K, 5000K
RA>80
3000K, 4000K, 5000K
RA>80
10W
-200C – 400C
Model: KASPLCL07L13
( LED CHIP SHARP COB)
Model: KASPLCL07R13
(LED CHIP SHARP COB)
10W
-200C – 400C
30000 h
30o /50o
30000 h
15o /30o
520Lm , 620Lm
IP 20
520Lm , 620Lm
IP 20
3000K, 4000K, 5000K
RA>80
3000K, 4000K, 5000K
RA>80
54
Spotlight
Model: KASPLCL07D13
(LED Chip SMASUNG 3623)
Model: KASPLCL07D03
(LED SAMSUNG 3623)
10W
-200C – 400C
10W
-200C – 400C
30000 h
80o
30000 h
80o
620Lm , 640Lm
IP 20
520Lm , 620Lm
IP 20
3000K, 4000K, 6000K
RA>80
3000K, 4000K, 5000K
RA>80
Model: KASPLCL08D03
(LED CHIP SAMSUNG 3623)
Model: KASPLCL08D03
(LED CHIP SAMSUNG 3623)
10W
-200C – 400C
10W
-200C – 400C
30000 h
80o
30000 h
80o
620Lm , 640Lm
IP 42
620Lm , 640Lm
IP 20
3000K, 4000K, 6000K
RA>80
3000K, 4000K, 6000K
RA>80
Model: KASPLCL08R13
(LED CHIP SHARP COB)
Model:KASPLCL08R03
(LED CHIP SHARP COB)
10 W
-200C – 400C
10 W
-200C – 400C
30000 h
30°/15o
30000 h
30°/15o
520Lm , 620LM
IP 20
520Lm , 620LM
IP 20
3000K, 4000K, 5000K
RA>80
3000K, 4000K, 5000K
RA>80
Model:KASPLCL08R03CW
(LED CHIP SHARP COB)
10 W
-200C – 400C
30000 h
30°/15o
520Lm , 570Lm, 620LM
3000K, 4000K, 5000K
IP 20
55
RA>80
Spotlight
Model: KSPLCL03R31
(LED CHIP EPISTAR COB)
10W
-200C – 400C
30000 h
40°
500Lm , 650Lm, 820Lm
IP 20
3000K, 4000K, 6000K
RA>80
15W
-200C – 400C
30000 h
40°
850Lm , 950Lm, 1100Lm
IP 20
3000K, 4000K, 6000K
RA>80
20W
-200C – 400C
30000 h
40°
12000Lm , 1350Lm, 1450Lm
IP 20
3000K, 4000K, 6000K
RA>80
Model: KSPLCL03R41
(LED CHIP EPISTAR COB)
Model: KSPLCL03R61
(LED CHIP EPISTAR COB)
Model: CGD-LD 435
Model: CGD-LD 435
–
400C
33W
-200C – 400C
30W
-200C
30000 h
15°20°40°60°
30000 h
68Lm/W, 73Lm/W
IP 20
65Lm/W, 78Lm/W
IP 20
2700K, 3000K, 4000K,
RA>80, 70
2700K, 3000K, 4000K,
RA>80, 70
15°20°40°60°
Model: CGD-LD 435
36W
-200C – 400C
30000 h
15°20°40°60°
68Lm/W, 73Lm/W, 76lLm/W
IP 20
2700k, 3000K, 4000K,
5000K,
RA>80, 70
56
Spotlight
Model: CGD-LD503
15W
-200C – 400C
30000 h
20°, 40°, 60°
68Lm/W, 73Lm/W, 76Lm/W
IP 20
2700K, 3000K, 4000K,
5000K
RA>80
30W
-200C – 400C
30000 h
20°, 40°, 60°
65Lm/W, 70Lm/W,
IP 20
2700K, 3000K, 4000K,
RA>80
33W
-200C – 400C
30000 h
20°, 40°, 60°
65Lm/W, 77Lm/W, 75Lm/W
IP 20
2700K, 3000K, 4000K,
RA>80
25W, 35W
-200C – 400C
30000 h
110°
80Lm/W, 85Lm/W, 90Lm/W
IP 20
3000K, 4000K, 6000K,
RA>80
55W
-200C – 400C
30000 h
110°
80Lm/W, 85Lm/W, 90Lm/W
IP 20
3000K, 4000K, 6000K,
RA>80
Model: CGD-LD506
Model: CGD-LD506
Model: CGD-LF150
Model: CGD-LF153
Model: CGD-LF151
25W, 35W
-200C – 400C
30000 h
110°
80Lm/W, 85Lm/W, 90Lm/W
IP 20
3000K, 4000K, 6000K,
RA>80
57
Spotlight
Model: CGD-LF152
35W
-200C – 400C
30000 h
110°
80Lm/W, 85Lm/90W,
IP 20
3000K, 4000K, 6000K,
RA>80
Model: CGD-LD360
24W
-200C – 400C
30000 h
15°,20°, 40°, 60°,
70Lm/W, 75Lm/W,80Lm/W, 85Lm/W
IP 20
2700K, 3000K, 4000K,
5000K,
RA>80, 70
30W
-200C – 400C
30000 h
15°,20°, 40°, 60°,
68Lm/W, 73Lm/W,76Lm/W, 82Lm/W
IP 20
2700K, 3000K, 4000K,
5000K,
RA>80
Model: CGD-LD360-1
Model: CGD-LD361
40W
-200C – 400C
30000 h
15°,20°, 40°, 60°,
75Lm/W, 80Lm/W,82Lm/W, 87Lm/W
IP 20
2700K, 3000K, 4000K,
5000K,
RA>80
40W, 50W
-200C – 400C
30000 h
15°,20°, 40°, 60°,
68Lm/W, 73Lm/W, 75Lm/W, 80Lm
IP 20
2700K, 3000K, 4000K,
5000K,
RA>80
Model: CGD-LD361
58
Oświetle ie sklepów,
retail
59
Oświetle ie sklepów
Odpowied io zaprojektowa e oświetle ie w sklepie
po aga ie t lko w ekspo ować sprzedawa e produkt , ale
rów ież sprz ja ro ie iu zakupów. Rozwój te h ologii sprawił, że
światło jest jed
ze sposo ów skute z ego poz jo owa ia i
w róż ie ia sklepu a tle ko kure ji.
Ara ża ja i w strój sklepów w iągu ostat i h kilku lat
z ie ił się ie do poz a ia. Klu zową rolę odgr wa o e ie
stworze ie po słowej idei, która prz iąg ie i zwró i uwagę
klie tów. Opró z powsze h h już a każd kroku prze e
i pro o ji, powstają także roz udowa e progra lojal oś iowe.
Jed ak i
, ardzo skute z
rozwiąza ie i to już a etapie
pla owa ia w stroju sklepu oże ć zastosowa ie w i
iekaw h rozwiązań oświetle iow h. Do ór odpowied i h źródeł
światła z s ste ów oświetle iow h po oże w ekspo ować
ajważ iejsze produkt , podkreślić i w róż ić i h e h , a w efekcie
poz t w ie wpł ąć a i h sprzedaż.
60
Lighting Shops
Well-designed lighting in the store helps not only to expose the
products we sell, but also conducive to shopping. The
development of technology has made the light is one of the ways
of effective positioning and prizes store competition.
Interior design and decoration shops in the past few years has
changed beyond recognition. Now plays a key role to create a
clever idea that will attract and draw the attention of customers.
In addition to the already common at every step of markdowns
and promotions are also formed extensive loyalty programs. Yet
another, very effective and is already at the planning stage decor
store can be used in the interesting lighting solutions. The
selection of suitable light sources and lighting systems will
highlight the most important products, emphasize and distinguish
their features, and as a result a positive impact on their sales.
61
Tracking light
Głów e zalet :
• trwałość opraw ,
• nowoczesny design,
• iska e isja iepła podw ższa z a z ie ila s e erget z
i w daj ość
urządzeń kli at za j h ,
• róż e kąt świe e ia dla łatwiejszej ara ża ji powierz h i oświetla ej,
• bardzo niskie koszty eksploatacji,
• w soki współ z ik CRI,
• CENA )BLIŻONA DO TRADYCYJNYCH OPRAW!!!
Main advantages:
• durability fixture,
• modern design,
• low heat (increases significantly the energy balance and efficiency of air
conditioning equipment),
• different beam angles for easy arrangement of the illuminated surface,
• very low operating costs,
• high CRI
• PRICE OF A TRADITIONAL RIMS !!!
62
Tracking light
Model: KSPLTL01R01
Model: KSPLTL01R02
25W
-200C – 400C
150 ; 250
50000 h
150 ; 250
300K–4000K - 6000K
IP 40
3000K– 4000K-6000K
IP 40
1350 Lm – 1750
Lm
RA>80
1350 Lm – 1750
Lm
RA>80
25W
-200C
25W
-200C – 400C
50000 h
150 ; 240 ; 38o
50000 h
150 ; 240 ; 38o
2900K– 6000K
IP 40
2900K– 6000K
IP 40
1350 Lm – 1750
Lm
RA>80
25W
-200C
50000 h
–
400C
Model: KSPLTL01R03
Model: KSPLTL01R04
1350 Lm – 1750
Lm
–
400C
RA>80
Model: KSPLTL01R06
Model: KSPLTL01R05
25W
-200C – 400C
25W
-200C – 400C
50000 h
150 ; 240 ; 38o
50000 h
150 ; 240 ; 38o
2900K– 6000K
IP 40
2900K– 6000K
IP 40
1350 Lm – 1750 Lm
RA>80
1350 Lm – 1750 Lm
RA>80
Model: CGD – C001-1
Model: CGD – C001-2
2700K– 5000K
-200C – 450C
150 ; 200 ;
40o ; 60o
IP 40
68Lm/W – 82Lm/W
RA>80
30W, 33W
50000 h
Model: CGD – R002
2700K– 5000K
-200C – 450C
150 ; 200 ; 24o ;
40o ; 60o
IP 40
68Lm/W – 85Lm/W
RA>80
36W, 40W
50000 h
Model: CGD-R003
25W
-200C – 400C
50000 h
200 ; 40 0 ; 55o
2700K– 5000K
–
; 200 ; 24o ;
40o ; 60o
IP 40
2700K– 5000K
IP 40
1896Lm – 3328 Lm
RA>80
975 Lm – 1157 Lm
RA>80
30W, 40W
50000 h
-200C
450C
150
Model: CGD – ROO4-1
Model: CGD – ROO4-2
30W, 33W, 35W
2700K– 5000K
-200C – 400C
15o; 200 ; 24o ;
40o ; 65o
IP 40
1980 Lm – 2950Lm
RA>80
1980 Lm – 2950 Lm
30W, 33W, 35W
50000 h
50000 h
2700K– 5000K
-200C – 400C
15O; 200 ; 24o ;
40o ; 65o
IP 40
RA>80
Tracking light
Model: CGD – ROO5
Model: CGD – ROO5-2
30W, 33W, 35W
50000 h
2700K– 5000K
1980 Lm – 2950 Lm
–
200 ; 24o ;
40o ; 65o
-200C
400C
30W, 33W, 35W
15O;
50000 h
2700K– 5000K
IP 40
1980 Lm – 2950 Lm
RA>80
-200C – 400C
15O; 200 ; 24o ;
40o ; 65o
IP 40
RA>80
Model: CGD – ROO6-2
Model: CGD – ROO6
30W, 33W, 35W
-200C – 400C
30W, 33W, 35W
50000 h
15O; 200 ; 24o ;
40o ; 65o
IP 40
50000 h
2700K– 5000K
1980 Lm – 2950 Lm
RA>80
Model: CGD – ROO6-3
2700K– 5000K
-200C – 400C
15o; 200 ; 24o ;
40o ; 65o
IP 40
1980 Lm – 2950Lm
RA>80
Model: CGD – ROO6-4
30W, 33W, 35W
2700K– 5000K
–
200 ; 24o ;
40o ; 65o
IP 40
2700K– 5000K
-200C – 400C
15o; 200 ; 24o ;
40o ; 65o
IP 40
1980 Lm – 2950 Lm
RA>80
1980 Lm – 2950 Lm
RA>80
30W, 33W, 35W
50000 h
-200C
400C
15o;
50000 h
Model: CGD – RO13-1
Model: CGD-R010
–
400C
-200C – 450C
15o; 200 ; 24o ;
40o ; 60o
IP 40
25W
-200C
50000 h
150 ; 240 ; 38o
50000 h
2700K– 5000K
IP 40
2700K– 5000K
1854Lm – 2020 Lm
RA>80
1980 Lm – 2950Lm
RA>80
34W, 38W
2700K– 5000K
-200C – 450C
100 ; 150 ;
25o ; 35o
IP 40
2250 Lm – 2490 Lm
RA>80
Model: CGD – RO13-3
2700K– 5000K
-200C – 450C
150 ; 200 ; 24o ;
40o ; 60o
IP 40
1980 Lm – 2950 Lm
RA>80
30W, 33W, 35W
50000 h
Model: CGD – RO16-2
34W, 38W
-200C – 450C
50000 h
100 ; 150 ;
25o ; 35o
2700K– 5000K
IP 40
2250 Lm – 2370Lm
RA>80
Model: CGD – RO16-3
34W
-200C – 450C
50000 h
100 ; 150 ;
25o ; 35o
2700K– 5000K
2250 Lm – 2370Lm
IP 40
RA>80
30W, 33W, 35W
Model: CGD – RO15
50000 h
Model: CGD – RO16-1
2700K– 5000K
-200C – 450C
100 ; 150 ;
25o ; 35o
IP 40
2250 Lm – 2370Lm
RA>80
34W
50000 h
64
Tracking light
Model: CGD – RO18
Model: CGD-R017
25W
-200C – 400C
50000 h
150 ; 240 ; 38o
2700K– 5000K
IP 40
1854Lm – 2020 Lm
RA>80
30W, 33W, 35W
50000 h
2700K– 5000K
1980 Lm – 2950Lm
Model: CGD-R021-1
-200C – 450C
IP 40
RA>80
Model: CGD-R021-2
2700K– 5000K
IP 40
2700K– 5000K
-200C – 400C
100 ; 150 ;
25o ; 35o
IP 40
1854Lm – 2020 Lm
RA>80
1854Lm – 2020 Lm
RA>80
25W
-200C
–
400C
25W
50000 h
50000 h
Model: CGD – RO22
Model: CGD – R023
40W, 50W
2700K– 5000K
–
150 ;
25 o ; 35o
IP 40
2700K– 5000K
-200C – 450C
150 ; 200 ;
40o ; 60o
IP 40
1980 Lm – 2950Lm
RA>80
2852Lm – 4374Lm
RA>80
30W, 33W, 35W
50000 h
-200C
450C
100,
50000 h
Model: CGD – RO25
Model: CGD-R024
–
25W
-200C
400C
50000 h
150 ; 240 ; 38o
50000 h
2700K– 5000K
IP 40
2700K– 5000K
1854Lm – 2020 Lm
RA>80
1896 Lm – 2480 Lm
30W, 33W
-200C – 450C
15o; 200 ; 24o ;
40o ; 60o
IP 40
RA>80
Model: CGD – R027-1
Model: CGD – RO26
2700K– 5000K
-200C – 450C
150 ; 200 ; 24o ;
40o ; 60o
IP 40
1896Lm – 2480 Lm
RA>80
30W, 33W
50000 h
2700K– 5000K
-200C – 450C
150 ; 200 ;
40o ; 60o
IP 40
2852Lm – 4374Lm
RA>80
40W, 50W
50000 h
Model: CGD – RO29-1
Model: CGD – R027-2
30W, 33W, 35W
2700K– 5000K
-200C – 450C
150 ; 200 ;
40o ; 60o
IP 40
2852Lm – 4374Lm
RA>80
40W, 50W
50000 h
Model: CGD – RO29-2
50000 h
2700K– 5000K
1950Lm – 2950 Lm
-200C – 450C
150 ; 200 ; 24o ;
40o ; 60o
IP 40
RA>80
Model: CGD – R030-1
40W, 50W
2700K– 5000K
–
; 200 ; 24o ;
40o ; 60o
IP 40
2700K– 5000K
-200C – 450C
150 ; 200 ;
40o ; 60o
IP 40
1950Lm – 2950 Lm
RA>80
2852Lm – 4374Lm
RA>80
30W, 33W, 35W
50000 h
-200C
150
450C
50000 h
Tracking light
Model: CGD – R030-2
Model: CGD – R030-1
2700K– 5000K
-200C – 450C
150 ; 200 ;
40o ; 60o
IP 40
2852Lm – 4374Lm
RA>80
40W, 50W
50000 h
Model: CGD-R032-2
2700K– 5000K
-200C – 450C
150 ; 200 ;
40o ; 60o
IP 40
2852Lm – 4374Lm
RA>80
25W
-200C – 400C
50000 h
150 ; 240 ; 38o
40W, 50W
50000 h
Model: CGD-R032-1
25W
50000 h
-200C – 400C
150
;
240 ;
38o
2700K– 5000K
IP 40
2700K– 5000K
IP 40
1854Lm – 2020 Lm
RA>80
1854Lm – 2020 Lm
RA>80
25W
-200C – 400C
Model: CGD-R033-2
Model: CGD-R033-1
–
25W
-200C
50000 h
150 ; 240 ; 38o
50000 h
150 ; 240 ; 38o
2700K– 5000K
IP 40
2700K– 5000K
IP 40
1854Lm – 2020 Lm
RA>80
1854Lm – 2020 Lm
400C
RA>80
Model: CGD – LC112
Model: CGD – LC111
30W, 33W, 35W
-200C – 450C
11W
-200C – 450C
50000 h
15 0; 200 ; 24o
40o; 60o
50000 h
-200C – 450C
2700K– 5000K
IP 40
2700K– 5000K
IP 40
65-85 Lm/W
RA>80
65 – 85 Lm/W
RA>80
Model: CGD – LC113
Model: CGD – LC1130
40W, 50W
-200C – 450C
40W, 50W
-200C – 450C
50000 h
15 0; 200 ; 24o
40o; 60o
50000 h
150 ; 200 ; 40o ; 60o
2700K– 5000K
IP 40
3000K– 6000K
IP 40
70 – 90 Lm/W
RA>80
70 – 90 Lm/W
RA>80
18W
-200C
50000 h
Model: BLT-TL-18W
Model: BLT-TL-18W
18W
-200C – 450C
45o
50000 h
60o 80o
4000K
IP 40
6000K
IP 40
70 – 90 Lm/W
RA>80
70 – 90 Lm/W
RA>80
12W
-200C – 450C
12W
-200C – 450C
50000 h
45o
50000 h
60o
4000K
IP 40
6000K
IP 40
70 – 90 Lm/W
RA>80
70 – 90 Lm/W
RA>80
–
450C
Model BLT-TL-12W
Model: BLT-TL-12W
Żarówki LED
Diod LED sz ko został w korz sta e do produk ji klas z h żarówek
oświetle iow h. Wizja osz zęd ego oświetle ia sprawia, że żarówki oparte a
dioda h LED za z ają ko kurować ze świetlówka i ko paktow i oraz
żarówka i haloge ow i, ie wspo i ają o żarów e klas z ej z żar ikie .
Jaka jest róż i a po iędz żarówka i diodow i, a e ergoosz zęd
i
świetlówka i ko paktow i? Po pierwsze żarówki LED są jesz ze ardziej
e ergoosz zęd e i róż i a jest aprawdę spora. Po drugie są ardzo odpor e a
wstrząs , uszkodze ia i upł w zasu. Światło z żarówek LED a ardzo dużą jas ość.
Żarówki te są także
iej wrażliwe a i te s w e włą za ie i w łą za ie, a po
włą ze iu świe ą peł ią swej o . Nie potrze ują długiego startu i rozgrzewa ia.
Nowo zes e żarówki LED azują a dioda h SMD oraz dioda h t pu
Power LED. Żarówki SMD z udowa e są z iet pow h diod w kształ ie płaski h
prostokątów. Posiadają dużo lepsz kąt rozprowadze ia światła, któr w osi około
stop i. Żarówki z udowa e a dioda h Power LED uz skał z a zą e zwiększe ie
o prz drast z
o iże iu li z diod. Żarówka z li z ą diod Power LED
uz skała o z liżo ą do żarówki z li z ą diod trad j h. Jed ą z aj owsz h
te h ologii zastosowa ej prz udowie żarówek LED jest dioda LED COB, która
w gląda jak żółtko jaja. W żarówka h o towa a jest t lko dioda o określo ej
o , o powoduje, że jest t lko jed o, większe źródło światła. Dioda COB a szeroki
kąt świe e ia.
67
Żarówki LED
LEDs quickly consumed in the production of classic light bulbs. Vision effective
lighting makes light bulbs based on LEDs begin to compete with compact
fluorescent lamps and halogen lamps, not to mention the classic light bulb
filament.
What is the difference between diode light bulbs and energy saving
compact fluorescent lamps? Firstly, LED bulbs are more energy efficient, and the
difference is quite substantial. Secondly, are highly resistant to shock, damage and
the passage of time. LED light bulbs have a very high brightness. These bulbs are
also less sensitive to intense turn on and off, and when you turn a candle fullness
of their power. They do not need a long start and warm-up.
Modern LED bulbs are based on SMD diodes and LEDs Power LED
type. SMD bulbs are made with unusual shaped LED flat rectangles. They have a
much better light distribution angle, which is about 120 degrees. Built on the LEDs
light bulbs LED Power received a significant increase in power at drastically
lowering the number of LEDs. LED bulb with the number of received power Power
LED bulb is similar to the number of 60 LEDs traditional. One of the latest
technology used in the construction of LED bulbs LED COB, which looks like an egg
yolk. The light bulb is mounted only one diode of a certain strength, which means
that there is only a single, larger light source. COB LED has a wide viewing angle.
68
Żarówki – E 27
E – 27 B55 10 SMD
E - 27
5W
30.000 h
2800K-7000K
RA>80
E – 27 CC37-55
E - 27
3,5W
30.000 h
3000K/4000/6000K
RA>70
E – 27 Corn 126H
E – 27 B6-LSS
S W iepła
22W
6W
30.000 h
30.000 h
3000K/4000/6000K
3000K/4000/6000K
RA>80
RA>80
E – 27 Corn 108H
E – 27 NL-QP 3W zimna
20W
3W
30.000 h
30.000 h
3000K/4000/6000K
3000K/4000/6000K
RA>80
RA>80
E – 27 B96-48
E–
B
SMD W iepła
19W
8W
30.000 h
30.000 h
3000K/4000/6000K
3000K/4000/6000K
RA>80
RA>80
E – 27 NL-QP
E – 27 G-
SMD W Ciepła
15W
6W
30.000 h
30.000 h
3000K/4000/6000K
3000K/4000/6000K
R>A80
RA>80
69
Żarówki – E 27
E – 27 B6 LSS1
E – 27 B60 LSS1-12S
7,5W
5W
30.000 h
30.000 h
3000K/4000/6000K
3000K/4000/6000K
RA>80
RA>80
E – 27 B60 LSF 18S
E – 27 R 63 18 SMD
8W
9W
30.000 h
30.000 h
3000K/4000/6000K
3000K/4000/6000K
RA>80
RA>80
E – 27 NL-QP
E – 27 A6-CFL7W
9W, 10W
30.000 h
30.000 h
3000K/4000/6000K
3000K/4000/6000K
RA>80
RA>80
E – 27 P55
E – 27 GL-BR40-15
4,6W
17,2W
30.000 h
30.000 h
3000K/4000/6000K
3000K/4000/6000K
RA>80
RA>80
E – 27 G50 10 SMD
E – 27 B60 LS-
W iepła
E – 27 GL-BR
, W iepła
5W
10,4W
30.000 h
30.000 h
3000K/4000/6000K
3000K/4000/6000K
RA>80
RA>80
W iepła
6W
30.000 h
3000K/4500/6000K
RA>80
70
Żarówki – E 14
E – 14 C37 8 SMD WW
4W
30.000 h
3000K/4000/6000K
RA>70
E – 14 C35 6OLED WW
6W
30.000 h
3000K/4000/6000K
RA>70
E – 14 C35 60LED WW
6W
30.000 h
3000K/4000/6000K
RA>70
E – 14 R 50CX6 WW
6W
30.000 h
3000K/4000/6000K
RA>70
E – 14 R50 CF6 6W CW
6W
30.000 h
3000K/4000/6000K
RA>70
E – 14 R39 C30 WW
3W
30.000 h
3000K/4000/6000K
RA>70
71
Żarówki – GU10
GU10 60 LED
GU10 NP.-24 24 SMD
3W
4,5W
30.000 h
30.000 h
3000K/4000/6000K
3000K/4000/6000K
RA>70
RA>70
GU10 20SMD
GU10 P60 LED
3,5W
3W
30.000 h
30.000 h
3000K/4000/6000K
3000K/4000/6000K
RA>70
RA>70
GU10 LZ24 24 SMD
GU10 C24
4,5W
4,8W
30.000 h
30.000 h
3000K/4000/6000K
3000K/4000/6000K
RA>70
RA>70
GU10 QP-28
GU10 G30
6W
1,5W
30.000 h
30.000 h
3000K/4000/6000K
3000K/4000/6000K
RA>70
RA>70
GU10 COB
GU10 40
6W
4W
30.000 h
30.000 h
3000K/4000/6000K
3000K/4000/6000K
RA>70
RA>70
GU10 G30
GU10 S24H 24
1,5W
4,5W
30.000 h
30.000 h
3000K/4000/6000K
3000K/4000/6000K
RA>70
RA>70
72
Żarówki – GU10
GU10 LZ-24 24 SMD
4,5W
30.000 h
3000K/4000/6000K
RA>70
GU10 CD 3 WW 3X1 W
3x1W
30.000 h
3000K/4000/6000K
RA>70
GU10 41
4x1W
30.000 h
3000K/4000/6000K
RA>70
GU10 P 60H 60 SMD
3W
30.000 h
3000K/4000/6000K
RA>70
73
Żarówki MR – 16
MR 16 COB 12 V AC
MR 16 COB
6W
30.000 h
3000K/4000/6000K
RA>70
MR 16 NP.-24 24SMD 12 VAC
4,5W
30.000 h
3000K/4000/6000K
RA>70
MR 16 COB
6W
30.000 h
3000K/4000/6000K
RA>70
MR 16 P60 60SMD 12 V AC
3W
30.000 h
3000K/4000/6000K
RA>70
MR 16 S-24H 24SMD 12V AC
4,5W
30.000 h
3000K/4000/6000K
RA>70
MR 16 QP 28 12 V AC
6W
30.000 h
3000K/4000/6000K
RA>70
MR 16 41 CW SMD
4W
30.000 h
3000K/4000/6000K
RA>70
74
Pozostałe produkt
75
LED Grow Light
La pa wspo agają a wzrost rośli \ Assist lamp plant growth
Właś iwoś i:
•
•
•
•
każd klaster posiada diod LED
wysokiej mocy 3W,
wzrost o 25%,
przetestowany w USA,
pre z j e i telige t e wskaź iki w
klastrach.
Properties:
•
•
•
•
each cluster has 21 high power LED’s 3W,
an increase of 25%,
tested in the USA,
precision smart pointers in clusters.
76
LED Grow Light
Model: BLT-LG-D
Model:BLT-LG-140W
W z
ożliwoś ią ś ie
ia ia
50W
50000 h
90o
465±5%LM
Model:BLT-LG-210W
210W
Model: BLT-LG-D
W z
50000 h
ożliwoś ią ś ie
ia ia
75W
90o
50000 h
1900±5%LM
90o
680±10%LM
Model:BLT-LG-315W
3150W
50000 h
Model: BLT-LG-D
W z
ożliwoś ią ś ie
ia ia
90o
150W
2500±5%LM
50000 h
90o
Model:BLT-LG-560W
680±10%LM
560W
50000 h
90o
BLT-LG-
Wz
ożliwoś ią ś ie
ia ia
3900±5%LM
35W
Model:BLT-LG-280W
50000 h
90o
280W
430±10%LM
50000 h
90o
2350±5%LM
77
Lampy targowe
SL-025C-42L – obudowa czarna i srebrna
SL-2001C-156L – obudowa srebrna i srebrna
24W
12W
6000K– 7000K
6000K– 7000K
SL-001C-78L – obudowa chromowana
24W
6000K– 7000K
SL-001C-78L – obudowa czarna i srebrna
L-2001C-06-156L – obudowa srebrna i srebrna
12W
6000K– 7000K
SL-001C-78L – obudowa czarna i srebrna
6W
12W
6000K– 7000K
6000K– 7000K
SL-001C-78L – obudowa czarna i srebrna
6W
6000K– 7000K
SL-2010C-1-98L – obudowa czarna i srebrna
6W
6000K– 7000K
SL-003C-156L – obudowa czarna i srebrna
12W
6000K– 7000K
78
PRICE LIST STEP LIGHT AND
LED STRIP
Model: CGD-LW001
1,5W
RA>80
30.000 h
3000K/4000/6000K
80Lm/W, 85Lm/W, 90Lm/W
Model: CGD-LW002
3,5W
RA>80
30.000 h
3000K/4000/6000K
80Lm/W, 85Lm/W, 90Lm/W
Model: CGD-LW003
4,5W
RA>80
30.000 h
3000K/4000/6000K
80Lm/W, 85Lm/W, 90Lm/W
Model: CGD-LW004
7W
RA>80
30.000 h
3000K/4000/6000K
80Lm/W, 85Lm/W, 90Lm/W
Model: CGD-LW050(0.2M)
2W
RA>80
30.000 h
3000K/4000/6000K
80Lm/W, 85Lm/W, 90Lm/W
Model: CGD-LW050(0.5M)
4,5 W
RA>80
30.000 h
3000K/4000/6000K
80Lm/W, 85Lm/W, 90Lm/W
Model: CGD-LW050(0.5M)
9W
RA>80
30.000 h
3000K/4000/6000K
80Lm/W, 85Lm/W, 90Lm/W
79
PRICE LIST STEP LIGHT AND
LED STRIP
Model: CGD-LW
DAMSKA KOŃCÓWKA PR)YŁĄC)ENIOWA
/FEMALE INPUT CONNECTOR)
Model: CGD-LW
MĘSKA KOŃCÓWKA PR)YŁĄC)ENIOWA
/ MALE INPUT CONNECTOR)
Model: CGD-LW050(CORNER NCONNECTOR)
80
Wall-Mounted Luminaires
Model: GL-WL1012 Series
11,5W
3000K– 6000K
RA>80
IP 65
Model: GL-WL1012-SL Series (PIR Sensor)
12,5W
3000K– 6000K
RA>80
IP 65
Model: GL-WL1012-SH Series (PIR Sensor)
12,5W
3000K– 6000K
RA>80
IP2 54
81
LED CircularTube
Model: BLT-CT-205
Model: BLT-CT-375
12W
23W
3000K
Model: BLT-CT-205
3000K
Model: BLT-CT-375
12W
4000K
23W
4000K
Model: BLT-CT-225
15W
3000K
Model: BLT-CT-225
15W
4000K
Model: BLT-CT-300
20W
3000K
Model: BLT-CT-300
20W
4000K
82
AR 111
Model: GL-AR111-V2-
BE) MOŻLIWOŚCI ŚCIEMNIANIA
Model: GL-AR111-V2-
2700-RA>80
5700-RA>70
10W
BE) MOŻLIWOŚCI ŚCIEMNIANIA
12,5W
2700K– 5700K
2700K– 5700K
280
280
IP240
IP240
Model: GL-AR111-V2AN-
BE) MOŻLIWOŚCI ŚCIEMNIANIA
2700-RA>80
5700-RA>70
10W
BE) MOŻLIWOŚCI ŚCIEMNIANIA
Model: GL-AR111-VAN2-
12,5W
2700K– 5700K
2700K– 5700K
280
280
IP240
IP240
Model: GL-AR111-V2ADL-
MOŻLIWOŚĆ ŚCIEMNIANIA
2700-RA>80
5700-RA>70
10W
Model: GL-AR111-VADL2-
12,5W
2700K– 5700K
280
280
IP240
IP240
MOŻLIWOŚĆ ŚCIEMNIANIA
10W
2700-RA>80
5700-RA>70
Model: GL-AR111-VADL2-
2700-RA>80
5700-RA>70
MOŻLIWOŚĆ ŚCIEMNIANIA
2700K– 5700K
Model: GL-AR111-V2ADH-
2700-RA>80
5700-RA>70
2700-RA>80
5700-RA>70
MOŻLIWOŚĆ ŚCIEMNIANIA
12,5W
2700K– 5700K
2700K– 5700K
280
280
IP240
IP240
2700-RA>80
5700-RA>70
83
Moduł LED
Model: LT-MLS-3213S3528-WP-DW-3
0,24W
18-21Lm
IP 65
Model: LT-MLS-2617S3528-WP-DW-4
0,48W
24-48Lm
IP 65
Model: LT-MLS-4515S5050-WP-DW-2
Model: LT-MLS-4030S5050-WP-RGB-2
0,6W
30-40Lm
IP 65
Model: LT-MLS-4534S5050-WP-DW-4
0,9W
60-80Lm
IP 65
Model: MW-MLD-3535-3W-LENS
2,8W
50000 h
185Lm
-400C – 600C
IP 67
45o
0,72W
0,72W
50000 h
45-60Lm
57-65Lm
-400C – 1000C
IP 65
IP 67
45o
0,48W
30-40Lm
IP 65
Model: LT-MLS-6015S5050-WP-DW-3
Model: LT-MLS-7515S5050-WP-DW-4
0,96W
60-80Lm
IP 65
Model: MW-MLD-2835-3W-LENS
Model: MW-MLD-3030-1W-LENS160
1,44W
50000 h
57-65Lm
-400C – 1000C
IP 67
45o
Model: LT-MLS-4534S5050-WP-DW-4
0,96W
60-80Lm
IP 65
84
LED Pir
PIR AC/DC 12V 48 LED WW
2,4W
30.000 h
RA>70
PIR AC/DC 12V 96 LED CW
4,8WW
30.000h
RA>70
PIR AC/DC 12V 112 LED CW
5,6W
30.000 h
RA>70
85
Paski i Taś
LT-FLS3528DW, 15, WW, CW, NW, RGB
LED
LT-FLS55630DW30, WW, NW, CW
2,4W
12W
30000 h
30000 h
6Lm/led
25Lm/LED
IP 20, 65
IP 20, 65
LT-FLS3528DW, 30 WW, CW, NW RGB
LT-FLS5050PW2*30-24, WW, CW, R, G, B
4,8W
72W
30000 h
30000 h
6Lm/LED
20Lm/LED
IP 20, 65
IP 20, 65
LT-FLS3528DW,60, WW, CW, NW,RGB
LT-FLS5050-120D-RGBW
9,6W
28,8W
30000 h
30000 h
6Lm/LED
20Lm/LED
IP 20, 65
IP 20, 65
LT-FLS5050WW15,WW, R, G, B, RGB
LT-FLS3528DW2-30-24, WW, CW, R, G, B
7,2W
48W
30000 h
30000 h
20Lm/LED
6Lm/LED
IP 20, 65
IP 20, 65
LT-FLS5050DW15 - 12
LT-FLS3528DW4*30-24 WW, CW, R, G, B
7,2W
58W
30000 h
30000 h
12Lm/LED
6Lm/LED
IP 20
IP 20, 65
LT-FLS5050DW30,WW, CW, R, G, B, RGB
LT-FLS3528DW4*45-24 WW, CW, R, G, B
14,4W
70W
30000 h
30000 h
20Lm/LED
6Lm/LED
IP 20, 65
IP 20, 65
86
Paski i Taś
LED FFLEXIBLE STRIPE R, G, B, Y, W, WW, RGB
LED
DL-LRB60-5050-NW 12V
28,8W
IP 20
14,4W
30000 h
120o
IP 20
14 - 16Lm/W
LED FFLEXIBLE STRIPE R, G, B, Y, W, WW, RGB
28,8W
IP 65
30000 h
120o
DL-LRB60-5050-WP 24V
14,4W
IP 67
14 - 16Lm/W
DL-LRB30-5050-NW 12V
7,2W
IP 20,
DL-LRB30-5050-WP 24V
DL-LRB72-5050-NW 12V
17,28W
IP 20
DL-LRB72-5050-NW 12V
7,2W
17,28W
IP 67
IP 67
DL-LRB48-5050-NW 24V
11,52W
IP 20
DL-LRB48-5050-WP 24V
11,52W
IP 67
87
LED Neon Flex
88
LED Neon Flex
(WJNFSMD10X18)
WYMIARY/Size: 10*18mm, SMD 2835
9 W/M
IP 65/68
370 Lm/m
(WJNFSMD1020)
WYMIARY/Size: 10*20mm, SMD 2835
9 W/M
IP 65/68
370 Lm/m
(WJNFSMD15X26)
WYMIARY/Size: 15*26mm, SMD 2835
9 W/M
IP 65/68
370 Lm/m
(WJNFSMDRGB15X26)
WYMIARY/Size: 15*26mm, SMD 5050
13 W/M
IP 65
DIGITAL NEON FLEX
Wymiary/Size: 15*26mm, SMD 5050
13 W/M
IP 65
89
Neon Flex LED RGB
Zasilacze Sterowniki
DMX512 CONTROLER
Ko troler RGB przewod
L3600RF
pętle Model: LT-3600RF
Ko troler RGB przewod
pętle Model No.:LT-200
CONTROLER+ ZASILACZ
Sterownik systemowy
Sterownik systemowy
12 / 24V wodoodporny zasilacz
90
Pozostałe sterow iki, zasila ze
Wz a ia z do Taś
LED
Sterow ik taś
LED RGB RF
Sterow ik taś
LED RGB IR
Zasilacz A-12V2A 24W
Zasilacz A-12V2.5A 30W
Napię ie wejś iowe
Napię ie w jś iowe
Moc
prąd
100-240VAC
12VDC
24W
2A
Napię ie wejś iowe
Napię ie w jś iowe
Moc
prąd
100-240VAC
12VDC
36W
3A
Napię ie wejś iowe
Napię ie w jś iowe
Moc
prąd
100-240VAC
12VDC
60W
5A
Zasilacz A-12V3A 60W
91
Zasilacze
Zasilacz B-12V2.5A30W
Napię ie wejś iowe
Napię ie w jś iowe
Moc
prąd
100-240VAC
12VDC
30W
2.5A
Zasilacz B-12V5A60W
Napię ie wejś iowe
Napię ie w jś iowe
Moc
prąd
100-240VAC
12VDC
60W
5A
Zasilacz C-12V100W
Napię ie wejś iowe
Napię ie w jś iowe
Moc
prąd
IP
100-240VAC
12VDC
100W
8.5A
65
Zasilacz C-12V150W
Napię ie wejś iowe
Napię ie w jś iowe
Moc
prąd
IP
100-240VAC
12VDC
150W
12.5A
65
Zasilacz C-12V200W
Napię ie wejś iowe
Napię ie w jś iowe
Moc
prąd
IP
100-240VAC
12VDC
200W
16.5A
65
92
Zasilacze
Zasilacz NES-100-12
Napię ie wejś iowe 100-240VAC
Napię ie w jś iowe 12VDC
Moc
100W
prąd
8.5A
Zasilacz NES-200-12
Napię ie wejś iowe 100-240VAC
Napię ie w jś iowe 12VDC
Moc
200W
prąd
16.5A
Zasilacz D-12V300W
Napię ie wejś iowe 100-240VAC
Napię ie w jś iowe 12VDC
Moc
350W
prąd
29A
)asila z Stało apię iow Model: GPV-12-12; GPV-12-24
9W
IP 67
Napię ie/Prąd:
V/ A ;
V/ , A
)asila z Stało apię iow Model: GPV- 20-12; GPV 20-24
20 W
IP 67
Napię ie/Prąd:
V/ A ;
V/ A
)asila z Stało apię iow Model: GPV- 35-12; GPV 35-24
35 W
IP 67
Napię ie/Prąd:
V/ A ;
V/ , A
)asila z Stało apię iow Model: GPV- 60-12; GPV 60-24
60 W
IP 67
Napię ie/Prąd:
V/ A ;
V/ A
93
Zasilacze
)asila z Stałoprądow Model: GPC-9-350; GPC-9-700
9W
IP 67
Napię ie/Prąd:
700mA/3~12V
A/ ~
V;
)asila z Stałoprądow Model: GPC-20-350; GPC-20-700
20 W
IP 67
Napię ie/Prąd:
700mA/3~30V
A/ ~
V;
)asila z Stałoprądow Model: GPC-35-350; GPC-35-700
20 W
IP 67
Napię ie/Prąd:
700mA/3~30V
A/ ~
V;
)asila z Stałoprądow Model: GPF-25D-350; GPF-25D-700; GPF-25D-1050
25 W
IP 67
Napię ie/Prąd:
A/ ~ V
700mA/22~36V; 1050mA/15~24V
)asila z Stałoprądow Model: GPF-40D-1050; GPF-40D-1400; GPF-40D-1750
40 W
IP 67
Napię ie/Prąd:
A/ ~ V
1400mA/18~30V; 1750mA/15~24V
)asila z Stałoprądow Model: GPF-60D-1750; GPF-60D-2100; GPF-60D-2450
60 W
IP 67
Napię ie/Prąd:
A/ ~ V
2100mA/14~28V 2450mA/12~24V
)asila z Stałoprądow Model: B
-1001;
12 W
IP 67
Napię ie/Prąd:
)asila z Stałoprądow Model: B
V/ A
-1501;
18 W
IP 67
Napię ie/Prąd:
)asila z Stałoprądow Model: B
V/ , A
-1671;
20 W
94
IP 67
Napię ie/Prąd:
V/ ,
A
Zasilacze
Model: FTPC12C350
10-12 W
IP 67
Napię ie/Prąd:
A/ ~
V
Model: FTPC15C350
10-15 W
IP 67
Napię ie/Prąd:
A/
~
V
Model: FTPC20C350; FTPC20C700
11-20 W; 10-20
IP 67
Napię ie/Prąd:
A/
~
V;
A/
~
V
Model: FTPC30C700
15-30 W; 10-20
IP 67
Napię ie/Prąd:
A/
~
V
Model: GLG-60-12; GLG-60-24
60 W
IP 67
Napię ie/Prąd:
V/ A;
V/ . A
Model: A1012Y
10 W
IP 67
Napię ie/Prąd:
V/ .
A
Model: A12-831
10 W
Napię ie/Prąd:
IP 67
V/ .
A
Model: A12-5001
60 W
IP 67
95
Zasilacze
Model: PMT-24V35W1AA; PMT-12V35W1AA
35 W
IP 67
Napię ie/Prąd:
V/ .
A;
V/ .
A
Model: PMT-24V100W1AA; PMT-12V100W1AA
108; 102 W
IP 67
Napię ie/Prąd:
V/ . A;
V/ . A
Model: PMC-24V600W1BA (WBUDOWANY FILTR PFC)
600W
IP 67
Napię ie/Prąd:
V/
A
Model: C5-75; C12-75; C24-75
75W
IP 67
Napię ie/Prąd: V/
A;
V/ . A;
V/ . A
Model: POS-35-12
35W
IP 67
Napię ie/Prąd:
V/ . A
Model: POS-240-12
240W
IP 67
Napię ie/Prąd:
V/
A
Model: MPL-03-350LC
3W
IP 67
Napię ie/Prąd: 2V/0.35A*6~12V
96
Zasilacze
Model: EA 1006
5W; 5W
IP 67
Napię ie/Prąd: 5V/1A; 6V/1A; 12V/0.5A
Model: EA 1018A-2EEA 1018GEA 1018D
15W; 20W; 24W
IP 67
Napię ie/Prąd: 5V/3A; 12V/2A; 24V/0.83A
Model: EB0112
1,2W
IP 67
Napię ie/Prąd: 12V/0.1A
Model: EBD1212
12W
IP 67
Napię ie/Prąd: 12V/1A
Model: EBD3612
36W
IP 67
Napię ie/Prąd: 12V/3A
Model: EBD12012
120W
IP 67
Napię ie/Prąd: 12V/10A
97
Korz ś i z zastosowa ia
oświetle ia LED
• Dłuższa spraw ość i ż wot ość od trad j h źródeł światła –
LED do 50000h.- dziesię iokrot ie dłużej iż zas pra
haloge owej i raz od zw zaj ej żarówki.
• Oświetle ie LED odpor e jest a w sokie i iskie te peratur
oraz wilgot ość
• Oświetle ie LED ie w aga spe jal h pro edur ut liza ji –
idealne dla firm – w odróż ie iu od i
h źródeł światła
produk ja diod LED ie w aga uż wa ia rtę i oraz i
h etali
ie ezpie z h do środowiska atural ego.
• Małe agrzewa ie – ie wpł wa a pra ę kli at zatorów, diod
LED e itują ardzo ałe iloś i iepła o w ika z i h w sokiej
spraw oś i większość po iera ej e ergii jest za ie ia a w
światło, a ie w e ergię iepl ą jak w prz padku i
h żarówek
• Niskie koszty eksploatacyjne
• E itowa e światło ie zawiera pro ie iowa ia UV i IE
• Odpor ość a uszkodze ia – dioda LED ie zawiera żad h
ruchomych i szklanych elementów, dlatego jest odporna na
wstrząs i uderze ie, które roz ił
zw kłą żarówkę.
• Bezpie z e i proste w uż tkowa iu rak r z ka oparze ia
• Powol e gaś ię ie po eksploata ji – zuż wają e się diod LED
powoli tra ą jas ość. Nie gas ą agle jak zw kłe żarówki i ie
za z ają igać jak w trad j h świetlówka h.
• Diod LED osiągają aks al e światło zaraz po przełą ze iu
włą z ika ie potrze ują zasu a usta ilizowa ie para etrów jak
zw kłe żarówki i świetlówki.
98
Benefits of using LED
lighting
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Long-term efficiency and durability than traditional light
sources - LED to 50,000 h. - Ten times longer than halogen work
time and 25 times of ordinary light bulbs.
LED lighting is resistant to high and low temperatures and
humidity
LED lighting does not require special disposal procedures ideal for businesses - in contrast to other light sources, LED
production does not require the use of mercury and other
hazardous metals into the environment.
Small heating - does not affect the operation of air
conditioners, the LEDs emit a very small amount of heat due to
their high efficiency (the majority of the energy absorbed is
converted into light, and not as heat energy for the other
lamps)
Low operating costs
The emitted light does not contain UV and IE
Fault tolerance - the LED contains no moving parts and glass,
e ause it is resista t to sho k a d i pa t, whi h roz ił
ordinary light bulb.
Safe and easy to use (no risk of burns)
Slow off the operation - Wearing LED slowly lose their
brightness. Do not go out suddenly, like ordinary light bulbs
and do not begin to flash as traditional fluorescent lamps.
LEDs achieve maximum light immediately after the power
switch does not need time to stabilize parameters like ordinary
99
light bulbs and fluorescent lamps.
Słow ik PL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
CE - Oznaczenie/Oznakowanie CE (Conformité Européenne) umieszczone na
w ro ie jest deklara ją produ e ta, że oz akowa produkt speł ia
wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejś ia" Unii Europejskiej (UE).
CRI – (ang. Colour Rendering Index) – wskaź ik oddawa ia arw, harakter zują
źródło światła. W rażo jest li z ą z przedziału od dla światła
o o hro at z ego do
dla światła iałego - wid o iągłe . Określa, jak
do rze postrzega e są arw oświetlo h przed iotów. I współ z ik te jest
w ższ , t
arw są lepiej oddawa e, a oświetla e przed iot w glądają
naturalniej.
LED COB - Jed a z aj owsz h te h ologii LED. Dioda COB w gląda jak żółtko jaja.
W żarówka h o towa a jest t lko dioda o określo ej o , o powoduje, że
jest t lko jed o, większe źródło światła. dioda COB a szeroki kąt świe e ia,
jed ak oż a a r ku spotkać źródła światła COB z so zewką skupiają ą, o
u ożliwia regula ję kąta świe e ia. Diod COB dają duże ożliwoś i uz ska ia
źródeł światła o dużej o . Na r ku oż a spotkać oświetla ze LED z udowa e
a azie diod COB, które ają o awet pow żej
W.
LED RGB - Spe fi z e diod LED, które e itują trz arw światła – R (red), czyli
zerwo ą, G gree , z li zielo ą oraz B lue , z li ie ieską. Po łą ze ie t h
trze h arw daje arwę iałą, diod RGB dają z a z ie większe ożliwoś i. Moż a
owie
atęże ie każdej z arw sterować oso o poprzez zew ętrz , ądź
wbudowany sterownik.
Power LED - Cz li diod dużej o . Spot ka e są w żarówka h Power LED, lu
high Power LED oraz w oświetla za h ar hitekto i z h LED. I h dużą zaletą jest
ożliwość zastosowa ia dowol ej so zewki, o daje ogro e ożliwoś i ara ża ji
oświetle ia, podkreśle ia iektór h iejs oraz pozostawie ia i
h ardziej
zacienionych
LED SMD - Mają kształt kwadratu, lu prostokąta. Charakter zują się większą
w daj oś ią, iż diod głów ego szeregu, o daje ożliwość uz ska ia większ h
o z żarówek. Wśród diod LED oż a w róż ić diod
,
oraz
,z
któr h każda astęp a a większą o .
CW – Barwa światła CW Cold White – arwa zi a Biała
ETL, FCC – speł ie ie w agań d rekt w a tere ie Sta ów )jed o zo h
Ameryki USA
100
Słow ik PL
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
IP –(z ang. "International Protection Rating) – stopień o hro , Kod sz zel oś i
przed wpł we z ików zew ętrz h. I oz a za odpor ość a ząste zki stałe
P oz a za oz a za odpor ość a wodę NP. IP „wodoodpor ”.
K - Kelwin – jednostka temperatury w układzie SI
Lm (Lumen) – jed ostka iar stru ie ia świetl ego.
Lx (Lux) – Jed ostka atęże ia oświetle ia
NW – Barwa światła NW Neutral White – Barwa Neutral a Biała
ROHS - Unijna dyrektywa (Restriction of Hazardous Substances) (2002/95/EC), z
st z ia
roku, wprowadzo a w ż ie lip a
roku, ele której jest
z iejsze ie iloś i su sta ji ie ezpie z h prze ikają h do środowiska z
odpadów elektrycznych i elektronicznych.
WW - Barwa światła WW War White Barwa Ciepła Biała
101
Dictionary
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
CE - Marking / CE (Conformité Européenne) is affixed manufacturer's declaration
that the labeled product complies with the directives so. "New Approach"
European Union (EU).
CRI - (color rendering index) - color rendering index, characterized by a light
source. Is expressed as a number between 0 (for monochromatic light) to 100
(white light - a continuous spectrum). Determines how well perceived color-lit
subjects. The ratio is higher, the colors are better put, a lighted objects look more
natural.
LED COB - One of the latest LED technology. COB LED looks like egg yolk. The bulbs
are mounted on only one diode of a specified capacity, which means that there is
only a single, larger light source. COB LED has a wide viewing angle, but you can
market to meet COB light source with focusing lens, which allows you to adjust
the angle of illumination. COB LEDs provide ample opportunities for sources of
light of high power. On the market you can find LED illuminators built on the COB
LEDs, which have the power even above 100W.
RGB LED - The specific LEDs that emit three colors of light - R (red), which is red, G
(green), which is green, and B (blue), or blue. After combining these three colors
gives the color white, RGB LEDs provide much greater opportunities. It is a fact the
intensity of each color separately controlled via an external or built-in driver.
Power LED - So LED high power. Are found in Power LED bulbs or high power LED
and LED illuminators architecture. Their big advantage is the possibility to use any
lens, which offers great interior lighting underscore some places and leaving other
more shady
LED SMD - have a square or rectangle. They are characterized by greater efficiency
than LEDs main line, which gives the opportunity to obtain greater power of light
bulbs. LEDs of the LED can be distinguished 3528, 5050 and 5630, each of which
has the next higher power.
CW - Light color CW (Cold White) - Cold White color
ETL, FCC - meeting the requirements of the directives in the United States of
America USA
102
Dictionary
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
IP - "International Protection Rating" - the degree of protection, leak code from
external influences. I is the resistance of particles P is is NP water resistance. IP 67
"waterproof".
K - Kelvin - temperature unit SI
Lm (lumens) - a unit of measurement of luminous flux.
Lx (LUX) - illumination unit
NW - The color of light NW (Neutral White) - Color Neutral White
ROHS - EU Directive (Restriction of Hazardous Substances) Directive (2002/95/EC)
of 27 January 2003, entered into force on 1 July 2006, the aim of which is to
reduce the amount of hazardous substances penetrating into the environment
from waste electrical and electronic equipment.
WW - WW color of the light (Warm White) - Color Warm White
103
Notatki/Notes
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
104

Podobne dokumenty