Zadanie nr 4

Komentarze

Transkrypt

Zadanie nr 4
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Nazwa:
Adres:
NIP:
Regon:
Fax:
Tel.
E-mail:
Strona internetowa, na
której Zamawiający
umieści SIWZ:
Godziny urzędowania
administracji:
Rachunek bankowy
(wadium):
Numer rachunku:
Numer postępowania:
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
43–400 Cieszyn, ul. Bielska 4
548-20-01-181
000313348
33 852 12 24
33 852 05 11
[email protected]
www.szpital.netus.pl
07.30 – 15.00
Bank Spółdzielczy w Cieszynie
40 8113 0007 2001 0036 7099 0001
ZP 1550/13
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja
oznaczone jest powyższym znakiem.
Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we
wszystkich kontaktach z Zamawiającym.
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Na potrzeby Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), jak i we wszystkich
związanych z nią dokumentach nadaje się wymienionym niżej pojęciom następujące
znaczenia:
Projekt
-
Autor
Szpital
-
Sprzęt
komputerowy
-
Inny sprzęt
komputerowy
-
Oprogramowanie
Serwer/serwery
-
Stanowisko
Robocze
Sieć
-
Oznacza wszelkie świadczenia Wykonawcy opisane w „Szczegółowym
opisie przedmiotu zamówienia” i we wzorze umowy.
Podmiot, któremu przynależne są prawa autorskie.
Oznacza Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie wraz ze
wszystkimi jednostkami organizacyjnymi.
Systemy komputerowe (serwery, komputery typu PC, terminale, tablety) i
aktywne urządzenia sieciowe (przełączniki rdzeniowe, przełączniki
brzegowe, przełączniki końcowe, moduły rozszerzeń do przełączników i
porty przewodowej transmisji danych oraz kontrolery i punkty dostępowe
bezprzewodowej transmisji danych, monitory wielkoformatowe,
dotykowe monitory wielkoformatowe)
Specjalizowane
urządzenia
niezbędne
do
prawidłowego
funkcjonowania i eksploatacji oprogramowania, w tym urządzenia
peryferyjne (drukarki, skanery, czytniki kodów kreskowych, kolektory
danych, zasilacze awaryjne).
Oprogramowanie realizujące funkcje niezbędne dla eksploatacji sprzętu
komputerowego i innego sprzętu komputerowego przez użytkownika.
System
komputerowy
dysponujący
zasobami
umożliwiającymi
zainstalowanie i eksploatację Oprogramowania, udostępniony(-e)
Wykonawcy przez Zamawiającego, przeznaczony(-e) do gromadzenia
i przetwarzania danych.
Oznacza komputer typu PC lub terminal z monitorem.
- Całość struktury połączeń umożliwiająca wymianę danych między
Strona | 2
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
teleinformatyczna
Nośnik
-
Siła Wyższa
-
Awaria
-
stanowiskami roboczymi i serwerami Zamawiającego, zrealizowanych w
technologii przewodowej lub bezprzewodowej wraz z urządzeniami
aktywnymi.
Fizyczny środek (materiał lub urządzenie) przechowujący lub
przeznaczony do przechowywania w nim danych (ciągów symboli): CD,
DVD, FDD, HDD, SDD, karta pamięci, itp.
Wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne
od woli i intencji którejkolwiek ze stron umowy, w szczególności takie jak:
wojna, zamieszki, rewolucja, trzęsienia ziemi, warunki atmosferyczne,
pożary lub inne klęski żywiołowe, wybuchy lub wypadki transportowe.
Nieprawidłowość w pracy składnika infrastruktury technicznej
uniemożliwiająca jego eksploatację przez Zamawiającego.
Każde uszkodzenie ograniczające funkcje realizowane przez element
sprzętowy infrastruktury technicznej.
Istotna
awaria elementu
sprzętowego lub
jego podzespołu
Gwarancja
- Usługi (gwarancyjno-serwisowe) świadczone przez Wykonawcę
związane z zapewnieniem sprawnej i prawidłowej eksploatacji
składników będących przedmiotem zamówienia, szczegółowo
określone w SIWZ oraz w projekcie umowy.
Infrastruktura
- Struktura łączy przewodowej i bezprzewodowej transmisji danych z
teleinformatyczna
aktywnymi urządzeniami sieciowymi zapewniająca łączność serwera(ów) ze stanowiskami roboczymi umożliwiająca przesyłanie danych.
3. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
3.1.
DOSTAWA, ZAINSTALOWANIE I WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA ORAZ DOSTAWA,
ROZMIESZCZENIE I ZAINSTALOWANIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I INNEGO SPRZĘTU
KOMPUTEROWEGO DLA REALIZACJI PROJEKTU „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO
INFORMATYCZNE DLA ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI
MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE” OKREŚLONYCH W ZAKRESACH ZADAŃ: 4, 5, 6, 7 I 8:
zadanie 4: zakup i wdrożenie instalacji transmisji danych dla zdalnej diagnostyki i
konsultacji medycznych zabiegów operacyjnych, której koncepcję i
specyfikację funkcjonalno-techniczną określono w załączniku 1;
zadanie 5: rozbudowa usług środowiska informatycznego w zakresie systemu informacji
wewnętrznej z interaktywnymi stanowiskami informacyjnymi i ekranami
wielkoformatowymi, której specyfikację techniczną określono w załączniku 2;
zadanie 6: rozbudowa infrastruktury transmisji danych środowiska informatycznego
Szpitala, której specyfikację techniczną określono w załączniku 3;
zadanie 7: budowa infrastruktury przetwarzania danych, której specyfikację techniczną
określono w załączniku 4;
zadanie 8: budowa infrastruktury zarządzania środowiskiem i uwierzytelniania, której
specyfikację techniczną określono w załączniku 5.
Strona | 3
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
3.2.
ŚWIADCZENIE USŁUG GWARANCYJNYCH I SERWISOWYCH DLA OPROGRAMOWANIA
DOSTARCZONEGO, ZAINSTALOWANEGO I WDROŻONEGO W ZAKRESACH 4 – 8 PRZEZ OKRES 36
MIESIĘCY LICZONY OD DATY PODPISANIA PROTOKOŁÓW ODBIORU TYCH ZADAŃ;
3.3.
ŚWIADCZENIE USŁUG GWARANCYJNYCH I SERWISOWYCH DLA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I
INNEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DOSTARCZONEGO, ROZMIESZCZONEGO I
ZAINSTALOWANEGO W ZAKRESACH ZADAŃ 4 – 8 PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY LICZONY OD DATY
PODPISANIA PROTOKOŁÓW PRZEKAZANIA TYCH ZADAŃ;
Strona | 4
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
4. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
4.1.
REALIZACJA PROJEKTU „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
OKREŚLONYCH W ZAKRESACH ZADAŃ: 4, 5, 6, 7 I 8 OBEJMUJE:
zadanie 4: zakup i wdrożenie instalacji transmisji danych dla zdalnej diagnostyki i
konsultacji medycznych zabiegów operacyjnych obejmuje zbudowanie i
wdrożenie specjalizowanej instalacji dla:
- zdalnych bezpośrednich konsultacji i analizy wykonywanych
zabiegów operacyjnych,
- zdalnego
monitorowania
wyników
badań/zabiegów
i
ich
konsultowania,
- dostarczania informacji do baz danych obsługujących sektor ochrony
zdrowia,
- organizowania telekonferencji medycznych,
realizującą funkcjonalności:
- rejestracja obrazu – kamery na sali operacyjnej i kamera w sali
konferencyjnej,
- rejestracja dźwięku – mikrofony (zestaw, przy kamerach i
bezprzewodowe dla 2. operatorów) i mikrofony na sali
konferencyjnej (zestaw, 3. bezprzewodowe przenośne),
- przekaz rejestrowanych obrazów i dźwięku – urządzenia kodującomiksujące na sali operacyjnej i na sali konferencyjnej;
- wyświetlanie obrazu na sali konferencyjnej – projektor HD w projekcji
krótkoogniskowej z funkcją interaktywności (tablet interaktywny),
wielkoformatowy ekran LED, komputer PC z monitorem ekranowym
(podgląd),
- wyświetlanie obrazu na sali operacyjnej – stanowisko interaktywne
(ekran dotykowy dużego formatu) i tablet medyczny,
- rejestracja obrazu i dźwięku – archiwum danych (w repozytorium
danych),
- udostępnianie danych bezpośrednio i z archiwum - serwer realizujący
funkcje transkodowania dla transmisji strumieniowych i ich
udostępniania:
obraz i dźwięk poza salą konferencyjną – transmisja strumieniowa
z serwera,
zarządzanie kanałami rejestracji i udostępniania danych –
matryca wideokonferencji i obejmującą:
a) oprogramowanie zarządzające,
b) kamery,
c) mikrofony,
d) kodery-miksery audio/wideo,
e) stanowisko interaktywne (ekran wielkoformatowy),
f) tablet medyczny,
g) zestaw projekcyjny,
Strona | 5
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
h)stanowisko robocze (komputer PC),
i) serwer archiwizacji i transmisji strumieniowych,
j) świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych przez okres 36
miesięcy liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru zadania dla
oprogramowania dostarczonego, zainstalowanego i wdrożonego w
punkcie a);
k) świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych przez okres 36
miesięcy liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru zadania dla
innego sprzętu komputerowego dostarczonego, rozmieszczonego i
zainstalowanego w punktach b) – i).
Zadanie należy w całości zrealizować w trybie „zaprojektuj i wykonaj” w
dwóch etapach:
etap 1: opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu
wykonawczego instalacji;
etap 2: wykonanie instalacji na podstawie uzgodnionego projektu.
zadanie 5: rozbudowa usług środowiska informatycznego w zakresie systemu
informacji wewnętrznej z interaktywnymi stanowiskami informacyjnymi i
ekranami wielkoformatowymi obejmującymi:
a) oprogramowanie systemu informacji wewnętrznej,
b) interaktywne stanowiska informacyjne,
c) wielkoformatowe ekrany publikacji treści,
d) świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych przez okres 36
miesięcy liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru zadania dla
oprogramowania dostarczonego, zainstalowanego i wdrożonego w
punkcie a);
e) świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych przez okres 36
miesięcy liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru zadania dla
innego sprzętu komputerowego dostarczonego, rozmieszczonego i
zainstalowanego w punktach b) – c);
zadanie 6: rozbudowa
infrastruktury
transmisji
informatycznego Szpitala obejmuje:
danych
środowiska
a) budowę struktury połączeń transmisji przewodowej z dostawą
przełączników rdzeniowych w układzie połączeń zapasowych,
b) budowę połączeń transmisji przewodowej (światłowody) dla
połączeń między budynkowych w układzie nadmiarowym,
c) rozbudowę połączeń transmisji przewodowej dla stanowisk
roboczych
(przyłącza
końcowe/okablowanie,
przełączniki
brzegowe, przełączniki końcowe, integracja z rdzeniem sieci);
d) wdrożenie organizacji logicznej (VLAN);
e) budowa struktury połączeń dla transmisji bezprzewodowej
(kontrolery dostępu bezprzewodowego, punkty dostępowe),
f) reorganizację i rekonfigurację przyłączy do sieci zewnętrznych,
g) świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych przez okres 36
miesięcy liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru zadania dla
Strona | 6
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
sprzętu komputerowego [definicja w rozdziale 2] dostarczonego,
rozmieszczonego i zainstalowanego w punktach a), c),e) i f);
h)świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych przez okres 36
miesięcy liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru zadania dla
okablowania przewodowej transmisji danych wykonanego w
punktach a) - c) i e);
i) przygotowanie okablowania przewodowej transmisji danych
wykonanego w punktach a) - c) i e) do możliwości uzyskania
wieloletniego certyfikatu gwarancyjnego na okres min. 25 lat
producenta zastosowanego systemu okablowania.
Zadanie w punktach a) – c) i e) w zakresie połączeń transmisji danych
należy w całości zrealizować w trybie „zaprojektuj i wykonaj” w dwóch
etapach:
etap 1: opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu
wykonawczego połączeń obejmujące audyt połączeń
transmisji danych eksploatowanych przez Zamawiającego
przed rozpoczęciem realizacji zadania;
etap 2: wykonanie instalacji na podstawie uzgodnionego projektu.
zadanie 7: budowa infrastruktury przetwarzania danych obejmuje:
a) adaptację dwóch pomieszczeń na serwerownie (niezbędne prace
budowlane oraz wyposażenie w instalacje: sygnalizacji pożarowej,
zasilania energetycznego z zasilaczem awaryjnym, kontroli dostępu,
ochrony mienia i wykonanie instalacji klimatyzacji),
b) wykonanie w serwerowniach wewnętrznego okablowania transmisji
danych i wyposażenie w odpowiednie szafy montażowe 19” z
niezbędnym osprzętem, UPS;
c) serwery
kasetowe
(moduł
bazowy,
moduły
procesorów
wielordzeniowych) ze wspólną macierzą dyskową oraz konsolą
zarządzania,
d) podsystem archiwizacji danych,
e) stanowiska pracy (tablety) dla personelu części białej,
f) stacje robocze,
g) terminale,
h)stanowiska zarządzania infrastrukturą,
i) drukarki laserowe,
j) urządzenie wielofunkcyjne,
k) świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych przez okres 36
miesięcy liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru zadania dla
sprzętu komputerowego dostarczonego, rozmieszczonego i
zainstalowanego w punktach c) - h);
l) świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych przez okres 36
miesięcy liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru zadania dla
innego sprzętu komputerowego dostarczonego, rozmieszczonego i
zainstalowanego w punktach i) - j);
Strona | 7
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
m) świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych przez okres 36
miesięcy liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru zadania dla
instalacji wykonanych w punkcie a);
n)świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych dla instalacji
transmisji danych wykonanej w punkcie b);
o) przygotowanie okablowania przewodowej transmisji danych
wykonanego w punkcie b) do możliwości uzyskania wieloletniego
certyfikatu gwarancyjnego na okres min. 25 lat producenta
zastosowanego systemu okablowania.
zadanie 8: budowa infrastruktury zarządzania środowiskiem i uwierzytelniania
obejmuje:
a) infrastrukturę sprzętową (rekonfiguracja dwóch posiadanych
serwerów do pracy w układzie redundantnym) z usługami dla
potrzeb infrastruktury (nazwy domenowe, komunikacja Radius);
b) uruchomienie, konfigurację i integrację usług katalogowych
c) uruchomienie i konfigurację usług uwierzytelniania dostępu do sieci i
jej użytkowników (funkcjonalność Network Access Control – NAC,
portal dostępowy [captive portal]);
d) 2 zapory ogniowe (profilowanie i inżynieria przenoszenia ruchu);
e) uruchomienie i konfigurację dostępu zdalnego w trybie wirtualnej
sieci prywatnej (VPN) i zdalnego, bezpiecznego środowiska pracy w
łączności zdalnej,
f) świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych przez okres 36
miesięcy liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru zadania dla
usługi uwierzytelniania dostępu do sieci i jej użytkowników wskazanej
w punkcie a) odpowiednio do jej realizacji (dopuszcza się realizację
sprzętową, sprzętowo-programową lub programową);
g) świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych przez okres 36
miesięcy liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru zadania dla
innego sprzętu komputerowego dostarczonego, rozmieszczonego i
zainstalowanego w punkcie d);
4.2.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1. Sprzęt komputerowy [definicja w rozdziale 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE]:
a. musi być fabrycznie nowy,
b. musi posiadać deklaracje zgodności CE dla wszystkich swoich elementów,
c. musi spełniać kryteria środowiskowe, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii
Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych,
d. posiadać certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 lub równoważny
e. posiadać certyfikat Energy Star w wersji min. 5.0 lub równoważny za wyjątkiem
tabletów,
f. posiadać certyfikat TCO 99 lub równoważny – monitory ekranowe,
g. być serwisowany bezpośrednio przez Producenta lub jego Autoryzowanego
Partnera Serwisowego,
h. pochodzić z autoryzowanych kanałów dystrybucyjnych w Unii Europejskiej (UE) i
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
i. adresy fizyczne:
Strona | 8
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
- sprzęt komputerowy [definicja w rozdziale 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE]:
wyposażony w sterowniki sieci komputerowej musi posiadać unikalne adresy
fizyczne warstwy sterowania metodą dostępu do medium transmisyjnego
(ang. Media Access Control – MAC).
- adresy fizyczne warstwy sterowania metodą dostępu do medium
transmisyjnego dostarczanego sprzętu komputerowego muszą być czytelne i
łatwo dostępne przez umieszczenie w formie etykiety na obudowach tych
urządzeń (czcionka o wielkości min. 14 pt.).
2. Inny sprzęt komputerowy [definicja w rozdziale 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE]:
a. musi być fabrycznie nowy,
b. musi posiadać deklaracje zgodności CE dla wszystkich swoich elementów,
c. musi spełniać kryteria środowiskowe, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii
Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych,
d. posiadać certyfikat jakości ISO 9001 lub równoważny dla zasilacza awaryjnego;
e. być serwisowany bezpośrednio przez Producenta lub jego Autoryzowanego
Partnera Serwisowego,
f. pochodzić z autoryzowanych kanałów dystrybucyjnych w Unii Europejskiej (UE) i
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
g. aktywne urządzenia sieciowe dostarczone, rozmieszczone i zainstalowane w
zadaniu 6 pkt. a), c) i e) oraz w zadaniu 8 pkt. d) muszą w pełni
współpracować
z
posiadaną
przez
Zamawiającego
infrastrukturą
teleinformatyczną, stąd wyraża się zgodę na wykonanie przez Wykonawców
wizji lokalnej, która pozwoli im bezpośrednio określić stan techniczny posiadanej
przez Zamawiającego infrastruktury teleinformatycznej,
h. adresy fizyczne:
- inny sprzęt komputerowy [definicja w rozdziale 2]: wyposażony w sterowniki
sieci komputerowej musi posiadać unikalne adresy fizyczne warstwy
sterowania metodą dostępu do medium transmisyjnego (ang. Media Access
Control – MAC).
- adresy fizyczne warstwy sterowania metodą dostępu do medium
transmisyjnego dostarczanego sprzętu komputerowego muszą być czytelne i
łatwo dostępne przez umieszczenie w formie etykiety na obudowach tych
urządzeń (czcionka o wielkości min. 14 pt.).
3. Inne elementy:
a. inne elementy infrastruktury technicznej muszą pochodzić z oficjalnych
kanałów dystrybucji w Unii Europejskiej,
b. instalacja połączeń przewodowej transmisji danych gotowa do uzyskania
długookresowego (min. 25 lat) certyfikatu producenta systemu okablowania
strukturalnego.
4. Odbiór elementów infrastruktury technicznej:
Odbiór elementów sprzętowych infrastruktury dostarczonych przez Wykonawcę
odbędzie się na podstawie:
a. sprzęt komputerowy, inny sprzęt komputerowy [definicje w rozdziale 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE]:
- protokół przekazania,
- załącznik do protokołu przekazania - wykaz ilościowy z numerami seryjnymi
(plik w formacie .csv) ,
b. instalacje w ramach adaptacji serwerowni i okablowanie transmisji danych:
- połączenia:
dokumentacja powykonawcza (2 egz. drukowane, 1 egz. elektroniczny),
Strona | 9
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
elektroniczna wersja dokumentacji:
- schemat logiczny i ideowy instalacji w pliku o formacie .dwg,
- część opisowa w pliku o formacie .docx,
- karty katalogowe zastosowanych elementów w plikach o formacie
.pdf,
instalacja sygnalizacji pożarowej:
- schematy połączeń w pliku w formacie .dwg,
- część opisowa w pliku w formacie .docx,
- karty katalogowe zastosowanych elementów w plikach w formacie
.pdf,
- kody dostępu do funkcji zarządczych,
- protokół testowego uruchomienia instalacji,
instalacja zasilania:
- schematy obwodów w pliku w formacie .dwg,
- część opisowa w pliku w formacie .docx,
- karty katalogowe zastosowanych elementów w plikach w formacie
.pdf,
- protokoły pomiaru parametrów obwodu (rezystancja izolacji
elektrycznej, impedancja pętli zwarcia, próba zadziałania wyłącznika
różnicowo-prądowego typu A) w plikach elektronicznych w formacie
.pdf,
instalacja kontroli dostępu:
- schematy połączeń w pliku w formacie .dwg,
- część opisowa w pliku w formacie .docx,
- karty katalogowe zastosowanych elementów w plikach w formacie
.pdf,
- kody dostępu do funkcji zarządczych,
- protokół testowego uruchomienia instalacji obejmującego procedurę
współdziałania z instalacją sygnalizacji przeciwpożarowej,
instalacja ochrony mienia:
- schematy połączeń w pliku w formacie .dwg,
- część opisowa w pliku w formacie .docx,
- karty katalogowe zastosowanych elementów w plikach w formacie
.pdf,
- kody dostępu do funkcji zarządczych,
- protokół testowego uruchomienia instalacji,
instalacja klimatyzacji:
- schematy połączeń w pliku w formacie .dwg,
- część opisowa w pliku w formacie .docx,
- karty katalogowe zastosowanych elementów w plikach w formacie
.pdf,
- kody dostępu do funkcji zarządczych,
- protokół testowego uruchomienia instalacji,
instalacja przewodowej transmisji danych:
- schematy połączeń eksploatowanych przed rozpoczęciem realizacji
projektu z katalogiem protokołów pomiarów dynamicznych
parametrów transmisji;
- schematy połączeń w pliku w formacie .dwg,
Strona | 10
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
- schematy punktów dystrybucji okablowania w formacie .dwg,
- katalog protokołów z pomiarów dynamicznych parametrów transmisji
połączeń w pliku w formacie .csv,
- dokumentacja elektroniczna połączeń transmisji danych i inne pliki
elektroniczne na jednym nośniku (CD/DVD/karta pamięci).
4.3.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PERSONELU WYKONAWCY
a) Instalację muszą realizować osoby wymienione w ofercie Wykonawcy w Wykazie
osób (wg Załącznika nr 12 do SIWZ).
b) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz numerów telefonów kontaktowych
do osób wykonujących prace instalacyjne. Stały kontakt oznacza dyspozycyjność
osób wykonujących prace w trakcie trwania prac instalacyjnych w godzinach
pracy Zamawiającego tj. 8:00 do 15: 00.
c) Zamawiający wymaga, by wszelkie zastępstwa lub trwała zmiana w osobach
zgłaszana była niezwłocznie przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że osoba
zastępująca musi posiadać kwalifikacje nie mniejsze niż osoba zastępowana.
Zastępstwo lub trwała zmiana danej osoby wymaga akceptacji ze strony
Zamawiającego.
4.4.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE TERMINÓW
a) Realizacja przedmiotu umowy następować będzie zgodnie z Harmonogramem
Rzeczowo – Finansowym (HRF), stanowiącym integralną część umowy,
przedłożonym przez wykonawcę najpóźniej 3 dni przed podpisaniem umowy.
b) HRF przed podpisaniem umowy musi zostać zaakceptowany prze Zamawiającego.
c) Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji HRF i uzgadniania kolejnych aktualizacji
Harmonogramu z Zamawiającym przynajmniej jeden raz w ciągu miesiąca.
d) Umowę należy zrealizować w ciągu 120 dni od dnia jej zawarcia, w tym:
zadanie 4 podzadania a) – i) – 112 dni od zawarcia umowy;
zadanie 5 podzadania a) – c) – 112 dni od zawarcia umowy;
zadanie 6:
podzadania a) – c), e) w zakresie dostawy, rozmieszczenia i zainstalowania
sprzętu komputerowego [definicja w rozdziale 2] – 84 dni od zawarcia
umowy;
podzadania a) – c) i e) i i) w zakresie połączeń transmisji danych – 84 dni od
zawarcia umowy;
podzadania d) i f) – 98 dni od zawarcia umowy.
zadanie 7:
podzadania a) – b) i o) – 84 dni od zawarcia umowy;
podzadania c) – j) – 56 dni od zawarcia umowy;
zadanie 8:
podzadania a) – c) i e) – 84 dni od zawarcia umowy;
podzadania d) – 56 dni od zawarcia umowy.
Strona | 11
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
4.5.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI I WARUNKI SERWISU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1)
2)
3)
Warunki gwarancyjne sprzętu (sprzęt komputerowy, inny sprzęt komputerowy):
minimum 36 miesięcy (trzy lata) gwarancji;
czas naprawy w przypadku awarii nie przekraczający 24h;
wszystkie naprawy gwarancyjne realizowane w miejscach zainstalowania w
siedzibie Zamawiającego, a w przypadku, gdy jest to niemożliwe z przyczyn
technicznych w innym miejscu po uzgodnieniu z Zamawiającym;
Wykonawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt
części i transportu;
w czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do
udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, wbudowanego
oprogramowania firmowego (ang. firmware) i sterowników (na nośniku
wymiennym lub adresy stron internetowych umożliwiające Zamawiającemu
załadowanie tego oprogramowania);
w okresie gwarancji Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapewnienia
oryginalnych opakowań producenta.
Warunki gwarancyjne (infrastruktura techniczna):
minimum 36 miesięcy (trzy lata) gwarancji;
wszystkie naprawy gwarancyjne realizowane w miejscach zainstalowania w
siedzibie Zamawiającego, a w przypadku, gdy jest to niemożliwe z przyczyn
technicznych w innym miejscu po uzgodnieniu z Zamawiającym;
Wykonawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt
części i transportu;
w czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do
udostępnienia Zamawiającemu wbudowanego oprogramowania firmowego
(ang. firmware) (na nośniku wymiennym lub adresy stron internetowych
umożliwiające Zamawiającemu załadowanie tego oprogramowania);
w okresie gwarancji Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapewnienia
oryginalnych opakowań producenta.
Warunki serwisu sprzętu (sprzęt komputerowy, Inny sprzęt komputerowy,
infrastruktura techniczna):
w okresie gwarancji Zamawiający uzyska nieodpłatny dostęp do bazy wiedzy
technicznej, systemu zgłoszeń, pomocy technicznej oraz bezpłatnych
aktualizacji oprogramowania;
sprzęt będzie objęty min. 3 letnim serwisem świadczonym przez autoryzowany
kanał serwisowy producenta:
- serwis Sprzętu komputerowego i Innego sprzętu komputerowego obejmuje
podmianę sprzętu, aktualizacje oprogramowania (BIOS, firmware,
sterowniki);
- serwis infrastruktury technicznej obejmuje podmianę jej elementów
sprzętowych, aktualizacje oprogramowania (firmware);
- czas reakcji na zgłoszenie awarii tj. przybycie serwisu do odbiorcy będzie
wynosił maksymalnie 24 godziny w dni robocze;
- zgłoszenia będą przyjmowane drogą pisemna, telefoniczną na wskazany
nr telefonu, pocztą elektroniczną na wskazany adres elektroniczny lub
przez wskazaną stronę internetową;
- czas naprawy maksymalnie 5 dni lub inny uzgodniony z Zamawiającym w
przypadkach, gdy dotrzymanie tego terminu jest niemożliwe ze względów
logistycznych bądź technicznych;
Strona | 12
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
-
-
-
-
-
4.6.
w przypadku nie dokonania naprawy w terminach określonych powyżej,
Wykonawca niezwłocznie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym
wymieni wadliwy sprzęt, podzespół lub element sprzętowy infrastruktury
technicznej na nowy o parametrach nie gorszych niż uszkodzony, bez
dodatkowych opłat;
podmiana sprzętu następuje po uprzedniej weryfikacji i akceptacji
konieczności wymiany sprzętu przez inżyniera wsparcia technicznego
Wykonawcy;
Wykonawca wymieni sprzęt, podzespół lub element sprzętowy na nowy w
okresie gwarancji w przypadku 3 istotnych awarii sprzętu lub podzespołu.
Za uszkodzenie istotne przyjmuje się każde uszkodzenie ograniczające
funkcję sprzętu;
w przypadku wymiany uszkodzonego sprzęt, podzespołu lub elementu
sprzętowego będą obowiązywać warunki gwarancji i serwisu wynikające
z umowy, a bieg terminu gwarancji sprzętu nowego, wymienionego
rozpoczyna się od nowa z chwilą jego dostarczenia i uruchomienia;
czas reakcji w przypadkach wymagających podmiany sprzętu:
zgłoszenia będą przyjmowane w dni robocze od godz. 8. 00 do godz.
17. 00;
jeżeli zgłoszenie takie zostanie zaakceptowane do godz. 15.00 dnia
roboczego sprzęt, podzespół lub element sprzętowy na podmianę
zostanie wysłany tego samego dnia;
jeżeli zgłoszenie takie zostanie zaakceptowane po godz. 15.00 dnia
roboczego sprzęt, podzespół lub element sprzętowy na podmianę
zostanie wysłany następnego dnia roboczego.
ODBIÓR KOŃCOWY
a) Po zakończeniu realizacji ostatniego z podzadań w ramach zadań 4, 5, 6, 7 i 8
przedmiotu zamówienia Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru przedmiotu
zamówienia. Zamawiający przystąpi do czynności odbiorowych w terminie 7 dni
roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do przystąpienia do
odbioru końcowego. Po stwierdzeniu prawidłowego wykonania przedmiotu
umowy, w szczególności niestwierdzeniu usterek, Zamawiający przedstawi
Wykonawcy do podpisu Protokół Odbioru Końcowego (bezusterkowego) Zadania.
b) Warunkiem podpisania Protokołu Odbioru Końcowego poszczególnych zadań
(bezusterkowego) będzie:
-
pisemne zaakceptowanie przez Zamawiającego przekazanych przez
Wykonawcę wyników testów,
złożenie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej określonej
w pkt. 4.2. ppkt.4.,
dostarczenie przez Wykonawcę zestawień i wykazów określonych w pkt. 4.2.
ppkt. 4
c) W przypadku stwierdzenia usterek podczas odbioru, strony podpiszą protokół
odmowy odbioru zawierający uzasadnienie takiej odmowy z wykazem
stwierdzonych usterek i terminami ich usunięcia. Po usunięciu usterek Wykonawca
ponownie zgłosi gotowość do odbioru przedmiotu zamówienia.
d) Odbiór końcowy bezusterkowy musi nastąpić nie później niż 120 dni od dnia
zawarcia umowy.
Strona | 13
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW; WYKAZ
OŚWIADCZEŃ, DOKUMENTÓW I PRÓBEK, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
5.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. – Zamawiający nie ma
wymagań w tym zakresie.
2) Posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. Wykonawca musi wykazać, że w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował przynajmniej:
a) jedną dostawę składników infrastruktury obejmującej co najmniej instalacje
kontroli dostępu i monitoringu, o wartości łącznej nie mniejszej niż 60.000,00 PLN
brutto,
b) jedną dostawę składników infrastruktury teleinformatycznej zawierającą co
najmniej: serwery, macierz dyskową, urządzenia aktywne sieci LAN z siecią
bezprzewodowej transmisji danych, zasilacze awaryjne, okablowanie
strukturalne przewodowej transmisji danych o wartości łącznej nie mniejszej niż
2.000.000,00 PLN brutto,
c) jedną dostawę instalacji transmisji danych w zakresie audio/wideo obejmującą
co najmniej jedno pomieszczenie ze źródłami audio/wideo (np. salę
konferencyjną),
współpracujące
z
min.
jednym
stanowiskiem
telekonferencyjnym i min. jeden serwer przeznaczony dla potrzeb tej instalacji o
wartości łącznej nie mniejszej niż 150.000,00 PLN brutto.
W przypadku złożenia przez Wykonawców oświadczeń lub dokumentów
zawierających dane podane w innych walutach niż w złoty polski, dane finansowe
zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP)
(strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu
publikacji ogłoszenia o zamówieniu lub ostatniego kursu sprzed dnia publikacji
ogłoszenia o zamówieniu – w przypadku, gdyby w tym dniu kurs nie był podawany.
Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych
finansowych.
3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, tj. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej 4
osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w tym:
a) 1 kierownikiem projektu lub osobą realizującą podobnego typu zadania,
posiadającym:
− minimum 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika projektu
w projektach dotyczących dostawy infrastruktury teleinformatycznej,
− co najmniej wykształcenie wyższe techniczne;
Strona | 14
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
b) co najmniej 1 inżynierem certyfikowanym przez producenta oferowanych
urządzeń sieciowych LAN i WAN, który będzie uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnego za świadczenie usług
instalacyjno-konfiguracyjnych;
c) co najmniej 1 inżynierem certyfikowanym przez producenta oferowanego
sprzętu komputerowego, który będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnego za świadczenie usług instalacyjnokonfiguracyjnych;
d) co najmniej 1 instalatorem posiadającym co najmniej 2-letnie doświadczenie w
wykonywaniu instalacji dla składników infrastruktury zarządzania budynkiem,
który będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia;
e) co najmniej 1 osobą posiadającą licencję pracownika zabezpieczenia
technicznego II stopnia.
Osoby proponowane na wyżej wymienione stanowiska, muszą posługiwać się
językiem polskim w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w
mowie i piśmie. W przypadku, gdy proponowana osoba nie posługuje się językiem
polskim, Wykonawca na własny koszt zatrudni tłumacza języka polskiego, przez
okres realizacji zamówienia.
Kierownik projektu nie może łączyć/pełnić innych funkcji w projekcie. Pozostałe
osoby uczestniczące w realizacji Projektu ze strony Wykonawcy mogą łączyć co
najwyżej 2 funkcje.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia:
a) Warunek spełni Wykonawca, który posiada środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości, co najmniej 1 000 000,00 zł.
b) Warunek spełni Wykonawca, który przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku
jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia - na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł.
5.2 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców w
następujący sposób: Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego
wymaganego dokumentu i oświadczenia, a także czy wymagany dokument i
oświadczenie potwierdza spełnianie warunku nie później niż na dzień składania ofert.
Zamawiający dokona formalnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów załączonych do oferty lub
uzupełnienia dokumentów czy wyjaśnień, zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia.
5.3 Potwierdzenie przez Wykonawców spełniania warunków udziału w postępowaniu,
opisanych szczegółowo w pkt 5.1 niniejszej SIWZ, nastąpi w oparciu o treść
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ – Wykonawcy ubiegający się o zamówienie
wspólnie, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składają
wspólnie), a także analizę przedłożonych przez Wykonawców oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa poniżej:
1) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
Strona | 15
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów dotyczących
dostaw wymienionych w pkt 5.1.2. określających, czy dostawy te zostały należycie
wykonane według wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do SIWZ; w przypadku
składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie ze swoim wyborem jeden
wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli
Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 12 do
SIWZ; w przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie ze
swoim wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie
uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go
łącznie;
3) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert; w przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy
składają zgodnie ze swoim wyborem jedną wspólną informację lub oddzielne
informacje. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający
ofertę wspólną będą spełniać go łącznie;
4) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - na kwotę nie
mniejszą niż 2 000 000,00 zł.
5.4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia, a także dokumenty wskazane w poszczególnych
podpunktach punktu 5.3. wystawione na te podmioty, z tym że w zakresie warunków
dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej możliwe jest przedstawienie innych
dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisanego przez
zamawiającego warunku, jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może
przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej
wymaganych przez Zamawiającego.
5.5. Potwierdzenie przez Wykonawców braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.
1 ustawy Pzp, nastąpi w oparciu o analizę przedłożonych przez Wykonawcę
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa poniżej:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 9 do SIWZ; w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie
Strona | 16
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną działając we własnym
imieniu lub przez pełnomocnika;
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert; w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie
składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną działając we własnym
imieniu lub przez pełnomocnika;
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika
urzędu
skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert; w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie
składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną działając we własnym
imieniu lub przez pełnomocnika;
4) aktualnego zaświadczenia
właściwego oddziału
Zakładu
Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i
społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert; w przypadku składania oferty
wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną działając we własnym imieniu lub przez pełnomocnika;
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
5.6. Jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
poza
terytorium
- pkt 5.5. ppkt 2)-4) i 6) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu.
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
- pkt 5.5 ppkt 5) SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty
dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp.
Strona | 17
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Dokumenty, o których mowa w tirecie pierwszym lit. a) i c) oraz w tirecie drugim ,
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. Dokumenty, o których mowa w tirecie pierwszym lit. b), powinny być
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
tirecie pierwszym i drugim, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie,
w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone
przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem. Dokument lub dokumenty wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert (w odniesieniu do zakresu określonego w tirecie
pierwszym lit. a) i c) oraz w tirecie drugim) oraz 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert (w odniesieniu do zakresu określonego w tirecie pierwszym lit. b).
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
W odniesieniu do pkt. 5.5.5 SIWZ - W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10,
11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności
tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10, 11 ustawy, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w
przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
5.7. Dokumenty, o których mowa w pkt 5 SIWZ są składane w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 5.4. SIWZ, kopie dokumentów
dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te
podmioty.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
5.8. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
powyżej lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa powyżej, zawierające
błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym
Strona | 18
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne
byłoby
unieważnienie
postępowania.
Złożone
na
wezwanie
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym
upłynął termin składania ofert.
Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli
zajdzie taka potrzeba.
5.9. Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia wspólnie. W takim przypadku
dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do
reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy. Umocowanie pełnomocnika może również wynikać z treści innego
dokumentu dołączonego do oferty. Pełnomocnictwo, winno odpowiadać wymogom
określonym w przepisach Kodeksu Cywilnego. W swojej treści winno wskazywać
mocodawcę (osobę fizyczną lub prawną) na rzecz i w imieniu, którego działa
wskazany pełnomocnik (osoba fizyczna lub prawna) oraz określać zakres
umocowania pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy w postępowaniu o
udzielenie niniejszego zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu oraz
zawarcia umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego. Przyjmuje się, że
jeśli nie wynika to wprost z treści pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, to obejmuje ono
uprawnienie pełnomocnika do potwierdzenia za zgodność wszystkich dokumentów
złożonych w niniejszym postępowaniu przez tych Wykonawców. Dokumenty
dotyczące konkretnego Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie wspólnie, mogą
również być potwierdzone za zgodność przez osobę uprawnioną do reprezentacji
tego Wykonawcy.
5.10.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez zamawiającego, Zamawiający żąda przedłożenia:
-
deklaracji CE dla oferowanego sprzętu i innego sprzętu komputerowego;
opisy oferowanego sprzętu i innego sprzętu komputerowego (np. karty
katalogowe);
oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez oferowany sprzęt wymagań w
zakresie:
- certyfikatów jakości ISO 9001 i 14001 lub równoważnych posiadane przez
producentów
dla
sprzętu
komputerowego
oferowanego
przez
Wykonawcę;
- certyfikatu jakości ISO 9001 lub równoważnego posiadanego przez
producenta dla zasilacza awaryjnego oferowanego przez Wykonawcę;
- certyfikatów Energy Star w wersji min. 5.0 lub równoważnych (nie dotyczy
tabletów) posiadanych przez sprzęt komputerowy oferowany przez
Wykonawcę;
- certyfikatu Energy Star w wersji min. 1.1 lub równoważnego dla drukarek i
urządzenia wielofunkcyjnego oferowanych przez Wykonawcę
- certyfikatu TCO’99 lub równoważnego dla monitorów ekranowych
oferowanych przez Wykonawcę;
- głośności jednostki centralnej wynoszącą maksymalnie 23 dB mierzonej
zgodnie z normą PN-EN ISO 7779:2010E lub równoważną i wykazaną według
Strona | 19
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
-
-
normy PN-ISO 9296 lub równoważnej w pozycji obserwatora w trybie
jałowym (IDLE);
oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu przez niego certyfikatu ISO 9001
lub równoważnego dla świadczenia usług serwisowych;
oświadczenie
Wykonawcy,
że
serwis
zaoferowanego
sprzętu
komputerowego i innego sprzętu komputerowego – zasilacza awaryjnego
będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego
Producenta lub bezpośrednio przez Producenta tego sprzętu;
oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji na prawach producenta.
6. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie (wyłącznie
43-400 Cieszyn, faksem (+48
([email protected]).
na
33
adres: ZZOZ w Cieszynie ul. Bielska 4,
852 12 24) lub drogą elektroniczną
2) Fakt otrzymania informacji przekazanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza.
3) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający domniemywa, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu
lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w
sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, a wystarczającym
dowodem powyższego będzie potwierdzenie transmisji danych.
4) Postępowanie oznaczone jest numerem sprawy: ZP 1550/13 Wykonawcy winni we
wszystkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na podane oznaczenie.
5) Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z
prowadzonym postępowaniem jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu
składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
6) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt 5 niniejszego rozdziału.
7) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem
terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ.
8) Wprowadzone w sposób opisany w pkt 5. –7. niniejszego rozdziału modyfikacje, zmiany
lub uzupełnienia przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, bez ujawniania
źródła zapytania.
9) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak
również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i
będą wiążące przy składaniu ofert.
10)Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
Strona | 20
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
11)Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
12) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi
na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania
zasady pisemności postępowania. Udzielane w ten sposób informacje nie będą
wiążące dla żadnej ze stron i nie można się na nie powoływać.
13)Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku, z czym wszelkie pisma,
dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania
Zamawiającym, a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
między
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1) Wadium w wysokości: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) należy
wnieść w jednej lub kilku formach:
a. pieniądzu;
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 t.j. ze zm.).
2) Wadium w pieniądzu wpłacać należy przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank
Spółdzielczy w Cieszynie nr konta 40 8113 0007 2001 0036 7099 0001
3) Dokument przelewu należy opisać: „Wadium - ZP 1550/13 – Zaawansowane środowisko
informatyczne dla elektronicznych usług i dokumentacji medycznej w ZZOZ w Cieszynie
– zadania 4, 5, 6, 7 i 8”.
4) Zamawiający uzna, że wadium w formie pieniężnej zostało wniesione w terminie, jeżeli
do dnia i godziny składania ofert kwota wadium będzie zaksięgowana na koncie
Zamawiającego.
5) Dowód wniesienia wadium w jednej lub kilku spośród form wskazanych w niniejszej
SIWZ należy załączyć do oferty.
6) Poręczenia i gwarancje obejmować winny termin związania Wykonawcy ofertą, przy
czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
7) Gwarancje wadialne winny zawierać co najmniej bezwarunkowe i nieodwołalne w
okresie obowiązywania i wymagalne na pierwsze żądanie zobowiązanie gwaranta
(ubezpieczyciela, banku) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach zatrzymania wadium – zgodnie z przepisami ustawy Pzp.
8) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
9) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Strona | 21
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
10)Na wniosek Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą
Zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
11)Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
12)Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego.
13)Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
14)Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złoży dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że
udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
15)Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c. gdy zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 60 dni od dnia wyznaczonego, jako
termin składania ofert.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem
terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1) Przygotowanie oferty:
a) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
b) Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
c) Zaleca się złożenie oferty wraz z załączonymi oświadczeniami i dokumentami z
użyciem formularzy, których wzory stanowią załączniki do niniejszej SIWZ.
d) Do oferty należy załączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane
odpowiednimi postanowieniami niniejszej SIWZ.
Strona | 22
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
e) Wskazane jest złożenie dokumentów składających się na ofertę w segregatorze lub
zbindowanych
w celu
uniemożliwienia
zdekompletowania
oferty lub
przypadkowego wypadnięcia kart.
f) Zaleca się, aby Wykonawca sporządził spis treści dokumentów znajdujących się w
ofercie, który należy zamieścić na początku oferty. Spis treści znajdujących się w
ofercie dokumentów powinien uwzględniać nazwę dokumentu (np. załącznik nr ...,
oświadczenie, itp.) oraz stronę oferty.
g) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
h) Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnie
nieścieralnym atramentem, długopisem oraz powinna być podpisana przez
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty
stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być również podpisane przez
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i ponumerowane.
i)
Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (np.: kopercie, kartonie, itp.),
uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią przed momentem oficjalnego
otwarcia ofert.
j)
Zaleca się następujące oznakowanie oferty:
„Oferta Zaawansowane środowisko informatyczne dla elektronicznych usług i
dokumentacji medycznej w ZZOZ w Cieszynie - zadania 4, 5, 6, 7 i 8 – ZP 1550/13”;
„Nie otwierać przed 21.02.2014 roku, godz. 10:00”;
Adres Zamawiającego
Adres Wykonawcy.
k) Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej należy
przygotować w sposób opisany powyżej, z dopiskiem:
„Dostarczyć do Kancelarii Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie,
ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn do dnia 21.02.2014 roku, do godz.10:00”.
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z opisanymi wyżej zasadami (np.
potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na
miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.
Brak właściwego oznaczenia koperty może spowodować przedwczesne
otwarcie przesyłki albo zbyt spóźnione doręczenie jej pod wymagany adres.
l)
Wykonawca na życzenie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z
numerem, jakim oznakowana została oferta w niniejszym postępowaniu.
m) Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie
wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
n) Wszystkie strony oferty, a także wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł
zmiany winny być parafowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
o) Ofertę należy złożyć w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
p) Podpisy w odpowiednich miejscach muszą być złożone w sposób czytelny lub
umożliwiający identyfikację osoby podpisującej dokumenty, np. poprzez
opatrzenie go pieczątką imienną.
Strona | 23
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
q) Ofertę można wycofać lub zmienić jej treść przed jej otwarciem. Zmiana lub
wycofanie oferty następuje poprzez złożenie dokumentów w sposób opisany
szczegółowy w pkt i) oraz j) z dopiskiem na opakowaniu, odpowiednio: „Zmiana”,
„Wycofanie”.
2) Zamawiający prowadzi protokół postępowania.
a) Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu
takie jak opinie biegłych, oświadczenia, informacje, zawiadomienia, wnioski, inne
dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców
udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu
postępowania. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
b) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
c) W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty
informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie
udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11
ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503
z późn. zm.)”.
d) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.
1503) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w
celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być
one udostępnione.
e) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa
były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z
oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od
pozostałych, jawnych elementów oferty.
f) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ww. ustawy skutkować będzie uznaniem dokonanego zastrzeżenia za
bezskuteczne i ujawnieniem treści oferty zgodnie z przepisami ustawy Prawo
zamówień publicznych.
g) Udostępnianie ofert odbywać się będzie na poniższych zasadach:
−
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie zamawiającego pisemny
wniosek o udostępnienie treści wskazanej oferty,
−
Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o
tajemnicy
przedsiębiorstwa,
zakres
informacji,
które
mogą
być
Wykonawcy udostępnione,
−
Po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin
i sposób udostępnienia oferty, o czym poinformuje Wykonawcę w pisemnym
zawiadomieniu.
Strona | 24
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
3) Pełnomocnictwo:
a) Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza bądź osoby, których
uprawnienie
do
reprezentacji
wynika
z
dokumentu
rejestracyjnego
(ewidencyjnego) Wykonawcy.
b) W przypadku podpisywania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie
rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne
pełnomocnictwo. Jeżeli pełnomocnictwo udzielone zostało przez osoby
niewymienione w dokumencie rejestracyjnym dołączonym do oferty ( np. przez
poprzednich członków zarządu), Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić
stosowne umocowanie pełnomocnika poprzez:
−
oświadczenie osoby wymienionej w dokumencie rejestracyjnym dołączonym
do oferty stwierdzające, że ww. pełnomocnictwo podpisane zostało przez
osoby, które posiadały takie uprawnienia w chwili dokonywania tej czynności
lub oświadczenie osoby wymienionej w dokumencie rejestracyjnym
dołączonym do oferty stwierdzające, że ww. pełnomocnictwo nadal
pozostaje w mocy,
albo
−
dołączenie do oferty odpowiednio potwierdzonej za zgodność kopii
dokumentu rejestracyjnego wystawionego w dacie wcześniejszej niż data
udzielenia pełnomocnictwa, który w swojej treści wymieniać będzie jako
uprawnione do reprezentacji podmiotu te osoby, które udzieliły
przedmiotowego pełnomocnictwa.
4) Oferty wspólne:
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
b) Pełnomocnictwo musi spełniać wymagania podane w pkt 9.3. SIWZ i znajdować się
w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza.
c) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania;
zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający
kieruje informacje, korespondencję, itp.
d) Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna
spełniać następujące wymagania:
−
sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: dokumenty, dotyczące
własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu skarbowego i właściwego oddziału ZUS –
składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej
firmy; jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna) na
podstawie odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub związanych z
ubezpieczeniami jest traktowany, jako jeden podmiot (jedna jednostka
organizacyjna) – dokumenty te powinien złożyć niezależnie ten podmiot,
Strona | 25
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
−
dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, harmonogramy, itp. składa
pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających
ofertę wspólną.
e) Przed podpisaniem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli
obowiązek przedstawienia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę.
f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą obligatoryjnie
wykazać, że:
- łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu;
- w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi przesłanka wykluczenia z
postępowania.
- podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
5) Inne dokumenty i oświadczenia poza wymienionymi w pkt. 5, które oferta powinna
zawierać:
−
wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ;
−
oświadczenie o przynależności lub nie przynależności do grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24. ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 10 do SIWZ;
−
upoważnienie do podpisania oferty o ile to nie wynika z innych dokumentów;
−
dowód wniesienia wadium;
10. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę należy złożyć w Kancelarii Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie ul.
Bielska 4, 43-400 Cieszyn terminie najpóźniej do dnia 21.02.2014 roku, do godz. 10.00.
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2014 roku, o godz. 10.30, w siedzibie
Zamawiającego w Cieszynie ul. Bielska 4, Sala Konferencyjna w budynku Dyrekcji
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający
przeznaczyć na finansowanie zamówienia.
poda
kwotę,
jaką
zamierza
Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) i adres (siedzibę)
Wykonawcy, cenę oferty, a także termin wykonania, okres gwarancji oraz warunki
płatności, jeżeli ich podanie w ofercie było wymagane.
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku
nieobecności Wykonawcy podczas otwarcia ofert, Zamawiający niezwłocznie prześle
stosowną informację na jego wniosek.
11. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1) Cena ofertowa jest ceną ryczałtową.
2) Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy
za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót i innych
Strona | 26
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
3)
4)
5)
6)
świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji, które winny
być uwzględnione w cenie oferty.
Podstawą wyliczenia ceny ofertowej powinna być dla Wykonawcy jego własna
kalkulacja, oparta na rachunku ekonomicznym. Cena ofertowa ma obejmować
wszystkie prace i czynności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu
zamówienia.
Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w celu zapoznania się z przedmiotem
zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za usługi oraz roboty
niezbędne do prawidłowego ich wykonania.
Wartość oferty brutto będzie stanowiła maksymalną wartość umowy i będzie
stanowiła podstawę do rozliczeń w całym okresie trwania umowy.
Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą: Zamawiający nie dopuszcza podania ceny
ofertowej i jej elementów w walutach obcych. Cena winna być podana w polskich
jednostkach pieniężnych (złotych polskich i groszach). Wszelkie rozliczenia z
wybranym Wykonawcą w trakcie realizacji umowy dokonywane będą w polskich
jednostkach pieniężnych.
12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1)
2)
3)
4)
Jedynym kryterium oceny ofert w postępowaniu jest: Cena 100%.
Przy ocenie punktowej ofert zamawiający przyjmie, że 1 punkt = 1%.
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Zamawiający, jako najkorzystniejszą spośród nieodrzuconych ofert uzna ofertę, w
której zaproponowana będzie najniższa cena.
5) W kryterium "Cena" największą ilość punktów zdobędzie wykonawca, który
zaproponuje najniższą cenę. Pozostałym wykonawcom punkty za kryterium "Cena"
przyznane zostaną na podstawie poniższego wzoru:
Cena, R=100.
C=
Cn
×R
Cr
gdzie: C- punkty za kryterium cena
Cn – cena najniższa spośród nieodrzuconych ofert
Cr – cena rozpatrywana
R – waga danego kryterium
Wynik podlegał będzie zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, z zachowaniem
zasad matematyki.
Strona | 27
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
13. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada
wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria
wyboru.
2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres tego Wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i
adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne;
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne;
d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być
zawarta.
3)
Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż:
a) 10 dni od dnia wysłania informacji do Wykonawców o wyborze oferty
najkorzystniejszej w formie faksowej lub elektronicznej;
b) 15 dni od dnia wysłania informacji do Wykonawców o wyborze oferty
najkorzystniejszej w inny sposób
4)
5)
Przed podpisaniem Umowy wyłoniony w przetargu Wykonawca zobowiązany jest
wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10,0 % (słownie:
dziesięć procent) kwoty zaproponowanego wynagrodzenia brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia.
Jeżeli wybrany Wykonawca:
a)
uchyla się od zawarcia umowy,
b)
lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Zamawiający wybiera tę ofertę spośród pozostałych ofert, która uzyskała
najwyższą liczbę punktów chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania.
6) W terminie 3 dni przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do
dostarczenia Zamawiającemu:
-
kosztorysu ofertowego i
przedmiotu zamówienia,
harmonogramu
rzeczowo-finansowego
realizacji
- certyfikatów jakości ISO 9001 i 14001 lub równoważnych posiadane przez
producentów
dla
sprzętu
komputerowego
oferowanego
przez
Wykonawcę;
Strona | 28
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
- certyfikatu jakości ISO 9001 lub równoważnego posiadanego przez producenta
dla zasilacza awaryjnego oferowanego przez Wykonawcę;
- certyfikatów Energy Star w wersji min. 5.0 lub równoważnych (nie dotyczy
tabletów) posiadanych przez sprzęt komputerowy oferowany przez Wykonawcę;
- certyfikatu Energy Star w wersji min. 1.1 lub równoważnego dla drukarek i
urządzenia wielofunkcyjnego oferowanych przez Wykonawcę
- certyfikatu TCO’99 lub równoważnego dla monitorów ekranowych oferowanych
przez Wykonawcę;
- raportów badawczych wystawionych przez niezależną akredytowaną jednostkę
badawczą dla oferowanych modeli: stacji roboczej i stanowiska zarządzania
infrastrukturą,
określających
głośność
jednostki
centralnej
wynoszącą
maksymalnie 23 dB mierzonej zgodnie z normą PN-EN ISO 7779:2010E lub
równoważną i wykazaną według normy PN-ISO 9296 lub równoważnej w pozycji
obserwatora w trybie jałowym (IDLE);
- certyfikatu ISO 9001 lub równoważnego dla świadczenia usług serwisowych przez
Wykonawcę;
- oświadczenie Producenta o przejęciu zobowiązań serwisowych w przypadku nie
wywiązywania się z nich Wykonawcy;
- potwierdzony przez Producenta pełen protokół testu SPEC potwierdzający
wymaganą wydajność procesorów dla każdego z serwerów lub dokument
równoważny;
- za dokument równoważny pełnemu protokołowi testu SPEC dla procesorów
każdego dostarczanego serwera uznaje się wydruk ze strony http://www.spec.org
potwierdzający uzyskanie przez procesory każdego z tych serwerów wymaganej
wydajności w teście SPEC;
- dla równoważnych testów wydajności wymagania dotyczące testu SPEC stosuje
się odpowiednio.
14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
Wybrany Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147 – 151 ustawy Pzp na
sumę stanowiącą 10,0 % (słownie: dziesięć procent) zaoferowanego wynagrodzenia
brutto w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
Strona | 29
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło do pokrycia roszczeń z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i musi zawierać bezwarunkowe
zobowiązanie gwaranta do wypłaty określonej kwoty.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń powinny one być
wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi, treść
gwarancji winna być uzgodniona uprzednio z Zamawiającym.
Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu
Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu,
Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego,
na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form wymienionych powyżej.
15. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.
Przedmiotem umowy jest „Zaawansowane środowisko informatyczne dla
elektronicznych usług i dokumentacji medycznej w ZZOZ w Cieszynie – zadania 4, 5, 6,
7 i 8”. Projekt jest dofinansowany ze środków UE w ramach RPO WSL 2007-2013.
2.
Przedmiot Umowy składa się z pięciu Zadań:
1) Zadanie 4. Zakup i wdrożenie instalacji transmisji danych dla zdalnej
diagnostyki i konsultacji medycznych zabiegów operacyjnych,
2) Zadanie 5. Rozbudowa usług środowiska informatycznego,
3) Zadanie 6. Rozbudowa
infrastruktury
informatycznego Szpitala,
transmisji
danych
środowiska
4) Zadanie 7. Budowa infrastruktury przetwarzania danych
5) Zadanie 8 Budowa
infrastruktury
uwierzytelniania.
zarządzania
środowiskiem
i
3.
Wymagania odnośnie przedmiotu Umowy określa SIWZ wraz z jej załącznikami oraz
ewentualnymi zmianami wynikającymi z modyfikacji jej treści lub odpowiedzi
udzielanych na pytania zadane w toku postępowania.
4.
Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z treścią
art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity ze
zm.) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy opisanego w jej
§1 ust. 1 -3, zgodnie z ofertą złożoną dnia: ........................... r., stanowiącą Załącznik nr
1 i będącą integralną częścią Umowy.
Strona | 30
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
5.
Wykonawca oświadcza, iż otrzymał i zapoznał się z Załącznikami i uznaje je za
wystarczające do należytego wykonania kompletnego przedmiotu Umowy i nie wnosi
do nich zastrzeżeń.
Jednocześnie, o ile w niniejszej Umowie lub dokumentacji postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego oraz załącznikach pewne świadczenia zostały
niejednoznacznie w przekonaniu Wykonawcy przewidziane lub opisane, ale w myśl
uznanych zasad techniki oraz przepisów ogólnych są one konieczne w celu
wykonania kompletnego przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać
je jako świadczenia w ramach udzielonego mu zamówienia publicznego
odpowiadające jakości całego przedmiotu Umowy bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia (klauzula kompletności). Wykonawca nie może powoływać się na
fakt, iż świadczenia i prace nie zostały wymienione wprost w Umowie i w dokumentacji
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W przypadku różnicy w treści dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4, przyjmuje się,
że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o
przedmiocie zamówienia, a w razie sprzeczności pomiędzy dokumentami, co do
zakresu lub jakości zamówienia przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie
oferty najszerszy możliwy zakres lub najwyższą jakość wykonania wynikające z
jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmian
treści wskazanych wyżej dokumentów.
6.
Umowa zostanie wykonana zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.
§2
WYKONANIE UMOWY
1.
Każda ze Stron zobowiązuje się wykonać Umowę zgodnie z obowiązującymi
przepisami, treścią i celem Umowy.
2.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę przy zachowaniu najwyższej
staranności, uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej działalności,
zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i stosowanymi normami
technicznymi.
3.
Przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, do odpowiedniej organizacji prac
związanych z realizacją Umowy tak, aby zapewnić terminowe wykonanie
poszczególnych zadań oraz podzadań w ramach Umowy oraz delegować do prac
objętych Umową osoby posiadające niezbędne uprawnienia i kwalifikacje.
4.
Wykonawca oświadcza, iż:
1)
2)
3)
posiada wiedzę, doświadczenie, urządzenia i narzędzia niezbędne do
prawidłowego wykonania Umowy,
personel Wykonawcy wykonujący prace w ramach realizacji Umowy posiada
doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy.
Oprogramowanie będzie zgodne z Umową i będzie realizowało wszystkie
funkcjonalności opisane w SIWZ.
5. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie
certyfikatów oraz licencji, wymaganych przez zamawiającego, a posiadanych
przez osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia. W przypadku
jakiejkolwiek zmiany/zastępstwa wśród osób uczestniczących w wykonywaniu
Strona | 31
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
przedmiotu
umowy,
Wykonawca
obowiązany
jest
do
przedłożenia
Zamawiającemu
odpowiednich
certyfikatów
lub
licencji
dotyczących
proponowanych osób w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia konieczności
zmiany/zastępstwa.
6.
W przypadku powierzenia wykonania części Umowy podwykonawcom,
Wykonawca odpowiada za czynności wykonane przez podwykonawców oraz jego
personel, jak za działania i zaniechania własne.
7.
Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym i
niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach
mogących mieć wpływ na prawidłowość lub terminowość realizacji Umowy.
§3
ORGANIZACJA REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
1.
Do nadzoru nad realizacją Umowy, Strony powołają Komitet Sterujący, w skład
którego wchodzą po
1)
stronie Zamawiającego:
a) Przewodniczący:
•.........................
b) Członkowie:
•.........................
•.........................
2)
po stronie Wykonawcy:
a) Członkowie:
•.........................
•.........................
•.........................
2.
W celu bezpośredniego nadzoru nad realizacją Umowy, w tym podpisywania
protokołów odbioru, Strony wyznaczają Kierowników Projektu:
1)
2)
ze strony Zamawiającego:…………………
ze strony Wykonawcy:……………………….
3.
Kierownicy Projektu każdej ze Stron mogą upoważnić do wykonywania swoich
obowiązków osobę trzecią. Upoważnienie jest skuteczne pod warunkiem
pisemnego powiadomienia Kierownika Projektu lub osoby zastępującej Kierownika
Projektu drugiej Strony z jednodniowym wyprzedzeniem o danych osoby
upoważnionej oraz przekazaniu jej danych kontaktowych zawierających nr
telefonu, faksu oraz adres e-mail.
4.
Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, korespondencja w sprawach
związanych z Umową prowadzona będzie pisemnie w języku polskim i powinna być
kierowana na niżej podane adresy:
1)
2)
5.
dla Zamawiającego:
dla Wykonawcy:
Zmiana wskazanych w Umowie danych adresowych nie stanowi zmiany Umowy i
może być dokonywana przez Kierownika Projektu Strony, której dotyczy oraz staje
się skuteczna wobec drugiej Strony po pisemnym zawiadomieniu Kierownika
Projektu drugiej Strony.
Strona | 32
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
§4
WŁASNOŚĆ I RYZYKO PRZYPADKOWEJ UTRATY LUB USZKODZENIA
Tytuł własności, korzyści i ciężary oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub
uszkodzenia przedmiotu danej dostawy sprzętu komputerowego lub innego sprzętu
komputerowego przechodzą na Zamawiającego z chwilą odbioru danej Dostawy,
potwierdzonej podpisanym przez Strony, w tym bez uwag i zastrzeżeń Zamawiającego
odpowiednim Protokołem Przekazania.
§5
ODBIORY
1.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zadania oraz podzadania Umowy w
terminach
określonych
w
Harmonogramie
Rzeczowo-Wartościowym
z
uwzględnieniem zapisów pkt 4.4 SIWZ, w nieprzekraczalnym terminie do 120 dni od
dnia zawarcia umowy.
2.
Na potrzeby Umowy, pod pojęciem wykonania Umowy, Strony rozumieją odbiór
wszystkich Zadań, a w ich zakresie podzadań, o których mowa w § 1 ust. 2 istotnych
postanowień umowy oraz SIWZ, na podstawie podpisanych przez Strony, w tym bez
uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, Protokołów Odbioru Zadań
(podzadań),
zakończony
podpisaniem
Protokołu
Odbioru
Końcowego
(bezusterkowego) bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Za datę
wykonania części Umowy (zadania lub odpowiedniego podzadania) będącej
przedmiotem odbioru uznaje się datę podpisania odpowiedniego Protokołu
Odbioru przez Strony, w tym bez uwag i zastrzeżeń Zamawiającego, z
zastrzeżeniem, że wszystkie czynności odbiorcze, w tym również związane z
uwzględnianiem uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego powinny zakończyć się w
terminach wykonania Umowy, określonych zgodnie z ust. 1 powyżej.
3.
Strony dopuszczają w ramach realizacji poszczególnych Zadań Umowy możliwość
częściowych odbiorów Dostaw bądź Usług (odbiór podzadań w terminach
określonych w pkt 4.4 SIWZ), które podlegają odbiorowi na podstawie podpisanych
przez Strony, w tym bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Wzory
protokołów odbioru stanowią załącznik nr 4 do Umowy.
4. Szczegółowy tryb, zasady i terminy częściowych odbiorów Dostaw lub Usług, o
których mowa w ust. 3 zostanie uzgodniony pomiędzy Stronami Umowy, z
zachowaniem postanowień niniejszej umowy oraz SIWZ.
5. Zamawiający zobowiązuje się przyjąć poszczególne Zadania, podzadania w
terminie 7 dni roboczych od przedstawienia Zadania, podzadania do odbioru lub
na piśmie zgłosić uwagi lub zastrzeżenia. Zastrzeżenia powinny być przekazane do
Wykonawcy na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną.
6. W przypadku stwierdzenia usterek podczas odbioru strony podpiszą protokół
odmowy odbioru zadania lub podzadania, zawierający uzasadnienie takiej
odmowy z wykazem stwierdzonych usterek i terminami ich usunięcia. Wykonawca
na własny koszt i ryzyko obowiązany jest do ich uwzględnienia w całości. Po
usunięciu usterek Wykonawca ponownie zgłosi gotowość do odbioru zadania,
podzadania. W takim przypadku procedura odbioru zostanie przeprowadzona
ponownie, stosownie do postanowień niniejszego paragrafu; za datę odbioru
zadania, podzadania uważa się datę odbioru poprawionego, uwzględniającego
wszystkie uwagi i zastrzeżenia.
Strona | 33
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
7. W przypadku, gdy Wykonawca nie uwzględni uwag lub zastrzeżeń
w wyznaczonym terminie albo będą one uwzględnione niezgodnie z tym, co zgłosił
Zamawiający, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, bez
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w tym zakresie oraz będzie
uprawniony do żądania zapłaty kar umownych, o których mowa w § 9 Umowy.
8. Po zakończeniu realizacji Zadań 4, 5, 6, 7 i 8 oraz po stwierdzeniu poprawności
funkcjonowania dostarczonego Sprzętu Wykonawca pisemnie zgłosi gotowość do
odbioru przedmiotu zamówienia. Po otrzymaniu takiego zgłoszenia Zamawiający w
terminie 7. Dni roboczych przystąpi do czynności odbiorowych, a po ich wykonaniu
i nie stwierdzeniu usterek, przedstawi Wykonawcy do podpisu Protokół Odbioru
Końcowego – bezusterkowy. Warunkiem podpisania Protokołu Odbioru
Końcowego (bezusterkowego) zadań 4, 5, 6, 7 i 8 jest:
1)
2)
wykonanie przez Wykonawcę testów poprawności działania dostarczanego
sprzętu,
pisemne zaakceptowanie przez Zamawiającego przekazanych przez
Wykonawcę wyników testów.
9. Po zakończeniu realizacji Zadań: 4, 5, 6, 7 i 8 Wykonawca wykona i przekaże
Zamawiającemu dokumentację powykonawczą dla administratorów.
10. Osobami upoważnionymi do podpisywania protokołów odbioru oraz zgłaszania
uwag lub zastrzeżeń będzie ze strony Zamawiającego osoba wskazana w §3 ust. 2
pkt 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dopuszczenia do udziału w
czynnościach odbiorczych osób trzecich w postaci ekspertów, specjalistów lub
biegłych.
11. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w czynnościach odbiorczych przez
pisemnie upoważnioną do tego osobę. Nieobecność osoby upoważnionej do
czynności odbiorczych ze strony Wykonawcy nie wstrzymuje czynności odbiorczych
i upoważnia do dokonania przez Zamawiającego odbioru jednostronnego.
12. Szczegółowa procedura przekazania i odbioru zleconych przez Zamawiającego
prac zostanie uzgodnione pomiędzy Stronami Umowy.
§6
WYNAGRODZENIE, WARUNKI PŁATNOŚCI
1.
Za
prawidłowe
wykonanie
Przedmiotu
Umowy
Wykonawca
otrzyma
wynagrodzenie, którego łączna wysokość wynosi ………… zł netto (słownie złotych
netto: ……………..), powiększone o podatek od towarów towarów usług,
tj. ………… zł brutto (słownie złotych brutto: ……………).
2.
Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje wszelkie koszty
związane z realizacją Umowy z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT,
innych opłat i podatków. Wynagrodzenie obejmuje również udzielenie gwarancji i
świadczenie Serwisu gwarancyjnego na zasadach określonych w Umowie.
Wynagrodzenie
wyczerpuje
wszelkie
należności
Wykonawcy
wobec
Zamawiającego związane z realizacją Umowy. Wykonawcy nie przysługuje zwrot
od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat, ceł i podatków
poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy.
3.
Wynagrodzenie, wskazane w ust. 1 powyżej będzie płatne w następujący sposób:
Strona | 34
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
1)
2)
3)
4)
5)
za wykonanie Zadania 4, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt. 1) - w kwocie …….. zł
netto (słownie złotych netto: .... ), powiększonej o podatek od towarów i usług
tj……… zł. Brutto (słownie złotych brutto:…………..),
za wykonanie Zadania 5, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt. 2) - w kwocie …….. zł
netto (słownie złotych netto: .... ), powiększonej o podatek od towarów i usług
tj……… zł. Brutto (słownie złotych brutto:…………..),
za wykonanie Zadania 6, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt. 3) - w kwocie …….. zł
netto (słownie złotych netto: .... ), powiększonej o podatek od towarów i usług
tj……… zł. Brutto (słownie złotych brutto:…………..).
za wykonanie Zadania 7, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt. 4) - w kwocie …….. zł
netto (słownie złotych netto: .... ), powiększonej o podatek od towarów i usług
tj……… zł. Brutto (słownie złotych brutto:…………..),
za wykonanie Zadania 8, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt. 5) - w kwocie …….. zł
netto (słownie złotych netto: .... ), powiększonej o podatek od towarów i usług
tj……… zł. Brutto (słownie złotych brutto:…………..).
4.
Wynagrodzenie może być płatne w formie płatności częściowych na podstawie
Protokołów Odbiorów Częściowych. Wartość wynagrodzenia częściowego za
wykonanie danego zadania nie może przekroczyć 70% wartości danego Zadania
określonej w Harmonogramie Rzeczowo-finansowym oraz ust.3 powyżej.
5.
Pozostałe 30 % wynagrodzenia za wykonanie danego Zadania nastąpi po
podpisaniu Protokołu Odbioru danego Zadania, którego faktura dotyczy,
podpisanego przez osobę wskazaną w §3ust. 2 pkt 1. bez żadnych uwag i
zastrzeżeń.
6.
Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie dostarczonego Zamawiającemu
przez Wykonawcę oryginału(oryginałów) prawidłowo wystawionej faktury (faktur)
VAT.
7.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przelewem bankowym na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie 60 dni od
daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT i
kopii odpowiedniego Protokołu Odbioru.
8.
Za dzień zapłaty
Zamawiającego.
9.
Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych, o których mowa w § 9
Umowy, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy.
uważa
się
dzień
obciążenia
rachunku
bankowego
10. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu należnego
wynagrodzenia na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.
§7
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1.
Wykonawca oświadcza, że Oprogramowania dostarczone w zakresach zadań: 4 i
5, będące utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych nie są obciążone jakimikolwiek roszczeniami i prawami osób trzecich.
2.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu nieodpłatnej licencji/sublicencji na
użytkowanie Oprogramowania, którego zakres funkcjonalny został określony w
SIWZ.
Strona | 35
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
3.
Licencja/sublicencja na użytkowanie Oprogramowania jest licencją niewyłączną i
zostaje udzielona Zamawiającemu na czas nieokreślony.
4.
Zamawiający ma prawo tylko do takich kopii utworu, które są niezbędne do
zapewnienia bezpieczeństwa ich działania.
5.
Kopie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa Oprogramowania nie mogą
być eksploatowane równocześnie z jego instalacjami produkcyjnymi.
6.
Zamawiający nie ma prawa do sprzedaży, odsprzedaży, wypożyczania, użyczania,
powielania, odstępowania, lub rozpowszechniania w innej formie, zmienienia,
dekompilacji, tłumaczenia Oprogramowania.
7.
Zamawiający nie ma prawa do usuwania bądź zmiany znaków handlowych i
informacji o Wykonawcy, bądź producencie podanych w Oprogramowaniu i
materiałach towarzyszących.
8.
Zamawiający ma prawo do rozpowszechniania bez ograniczeń rezultatów
wykonywania Oprogramowania oraz danych i zestawień utworzonych za jego
pomocą.
9.
Certyfikaty licencyjne dostarczone przez Wykonawcę będą zawierać powyższe
warunki od 2) do 8).
10. Certyfikaty licencyjne zostaną przekazane Zamawiającemu w dniu uregulowania
przez Wykonawcę należności za dostarczone licencje.
§8
GWARANCJA I SERWIS GWARANCYJNY
1.
Okres rękojmi za wady, gwarancji, serwisu gwarancyjnego dla składników
sprzętowych jest liczony jest od daty ich przekazania i wynosi 36 miesięcy.
2.
W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia, w
ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1, Serwisu gwarancyjnego i
dokonywania przeglądów i konserwacji Infrastruktury sprzętowej wymaganych do
utrzymania gwarancji.
3.
W przypadku konieczności wymiany składnika infrastruktury technicznej
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Element Infrastruktury sprawny oraz wolny
od wad fizycznych i prawnych, realizujący te same Usługi Infrastruktury,
zapewniając okres gwarancji nie krótszy niż wymienianego Elementu Infrastruktury.
4.
Zamawiający dopuszcza możliwość modernizacji składnika infrastruktury
technicznej w trakcie trwania Umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy, z
wykorzystaniem nowszych niż obecnie używane technologii i urządzeń, pod
warunkiem uzyskania lepszych parametrów technicznych lub finansowania z
punktu widzenia Zamawiającego, przy zachowaniu parametrów nie gorszych niż
określone w SIWZ, po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.
5.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z
gwarancji w sposób zapobiegający utracie danych Zamawiającego, do których
będzie miał dostęp w trakcie wykonywania naprawy. W przypadku, gdy dokonanie
usunięcia wady wiąże się z ryzykiem utraty danych, Wykonawca zobowiązany jest
poinformować o tym Zamawiającego przed przystąpieniem do usuwania wady
oraz umożliwić Zamawiającemu dokonanie kopii zapasowych danych. W
przypadku wymiany Elementów Infrastruktury na wolny od wad, Zamawiający
Strona | 36
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
zastrzega prawo zachowania wszelkich nośników danych, w szczególności
twardych dysków.
6.
Jeżeli gwarancja producenta będzie udzielona na okres dłuższy niż wyżej
wymieniony, obowiązującym będzie okres gwarancji przewidziany przez
producenta, z tym że nie może się to wiązać z obowiązkiem ponoszenia
dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.
7.
Okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, gwarancji, serwisu i nadzoru
autorskiego oprogramowania w dalszej części Umowy określany jest jako okres
bądź termin gwarancyjny.
8.
Warunki gwarancji, serwisu i nadzoru autorskiego oprogramowania określone są
szczegółowo w SIWZ, a w szczególności w jej punktach 4.5.
9.
W stosunku do zainstalowanych urządzeń i wyposażenia Zamawiający może
realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji.
10. Okres gwarancyjny będzie przedłużony odpowiednio:
a)
w przypadku naprawy składnika infrastruktury technicznej - o okres
wykonywania naprawy;
b)
przypadku dokonania wymiany składnika infrastruktury technicznej - o okres
gwarancji.
11. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości serwisu gwarancyjnego w
wypadku zakończenia działalności swojego przedsiębiorstwa w czasie, na który
została udzielona gwarancja jakości.
12. W przypadku, kiedy Wykonawca nie przedstawia gwarancji udzielonej przez
producenta składnika infrastruktury technicznej dokument gwarancyjny
wystawiony przez Wykonawcę nie może zawierać następujących warunków:
a)
ograniczać okresu gwarancji poprzez uwzględnienie naturalnego zużycia
elementów wchodzących w skład zamawianej składnika infrastruktury technicznej
(z wyłączeniem elementów eksploatacyjnych ulegających naturalnemu zużyciu);
b)
obowiązku dokonywania przez Zamawiającego płatnych przeglądów
okresowych wykonywanych przez podmioty wskazane przez Wykonawcę;
c)
postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego lub powodujących jego
obciążenie dodatkowymi kosztami związanymi z dostawą przedmiotu Umowy, a
także zawierać dodatkowych warunków współpracy z Wykonawcą;
d)
dotyczących innych płatnych działań nie ujętych w Umowie.
13. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do wykonania obowiązków
przewidzianych w ustępach wcześniejszych w ustalonym terminie lub nie dokona
wykonania tych obowiązków w ustalonym terminie, Zamawiający ma prawo
powierzenia wykonania tych obowiązków innemu podmiotowi lub dokonania ich
we własnym zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy, z zachowaniem prawa do kary
umownej określonej w §9 ust. 7 Umowy. O zamiarze powierzenia wykonania ww.
obowiązków innemu wykonawcy Zamawiający powiadomi Wykonawcę na 3
(słownie: trzy) dni przed ich powierzeniem.
14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez
Zamawiającego z powodu nie wykonania obowiązków przewidzianych w
Strona | 37
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
ustępach wcześniejszych. Odpowiedzialność ta jest niezależna od obowiązku
zapłaty kar umownych określonych w § 9 Umowy.
15. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego wad nie nadających się
do usunięcia Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie za przedmiot Umowy
odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej, jeżeli wada umożliwia
użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
16. Zamawiającemu służyć będą uprawnienia także z tytułu rękojmi, w tym za wady
dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę.
§9
ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE
1.
Wykonawca odpowiada za szkodę, wyrządzoną Zamawiającemu, w tym również
za szkodę wyrządzoną przez osoby, którymi Wykonawca posłużył się przy
wykonaniu Umowy, chyba że szkoda została spowodowana działaniem siły
wyższej, wyłączną winą Zamawiającego lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialności.
2.
Za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia w
zakończeniu przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na
rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1% wynagrodzenia umownego
brutto określonego w §6 ust. 1.
3.
W przypadku opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminów wykonania
poszczególnych Zadań oraz podzadań określonych w Harmonogramie RzeczowoFinansowym, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz
Zamawiającego, niezależnie od kary umownej, o której mowa w ust. 2, kary
umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 3 Umowy
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
4.
Jeżeli opóźnienie Wykonawcy w stosunku do terminów wykonania poszczególnych
części Umowy (zadań, podzadań) określonych w Harmonogramie RzeczowoFinansowym, przekroczy 30 Dni Roboczych, Zamawiający może, niezależnie od kar
umownych przewidzianych w ust. 2 i 3 powyżej, od Umowy odstąpić bez obowiązku
wyznaczania dodatkowego terminu, a także żądać kary umownej w wysokości 30%
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy.
5.
Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał prace w sposób wadliwy albo sprzeczny z
Umową, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i
wyznaczy mu w tym celu termin 10 Dni Roboczych. Po bezskutecznym upływie
wyznaczonego terminu Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od
Umowy oraz żądania zapłaty kary umownej w wysokości 30 % wynagrodzenia
brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy.
6.
W wypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca, niezależnie od innych kar
umownych przewidzianych w niniejszej umowie, zapłaci na rzecz Zamawiającego
karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia brutto przewidzianego w § 6 ust. 1
Umowy.
7.
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w razie opóźnienia w
wykonywaniu usług gwarancyjno - serwisowych określonych w Załączniku nr 8 do
Umowy w następującej wysokości:
Strona | 38
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
1)
2)
3)
w odniesieniu do Czasu reakcji Serwisu – karę umowną w wysokości 0,01%
kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy za każde
rozpoczęte kolejne 4 godziny po upływie 4 godzin przewidzianych w SIWZ;
w odniesieniu do Czasu usunięcia Awarii – karę umowną w wysokości 0,03%
kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy za każde
rozpoczęte kolejne 12 godzin po upływie 48 godzin przewidzianych w SIWZ;
w odniesieniu do Czasu obsługi Konsultacji – karę umowną w wysokości 0,005%
kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy za każdy kolejny
dzień po upływie 10 dni przewidzianych w SIWZ.
8.
Kary umowne opisane w ust. 7 liczone będą odrębnie do każdego pojedynczego
zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego w zakresie usługi serwisowej i
nadzoru autorskiego. Pojedyncze zgłoszenie rozumiane jest jako co najmniej
jednokrotne
przekazanie
Wykonawcy
informacji
przez
Zamawiającego
dotyczącego tego samego zdarzenia, w sposób przewidziany w SIWZ.
9.
Kary umowne opisane w ust. 7 i 8 podlegają sumowaniu.
10.
Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną na wskazany rachunek
bankowy Zamawiającego, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty kary
oraz określeniu jej wysokości, terminu zapłaty oraz tytułu obciążenia w postaci noty
obciążeniowej.
11.
Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy na podstawie Umowy lub z zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy, według uznania Zamawiającego.
12.
Zamawiający może dochodzić na zasadach
przewyższającego
wysokość
kar
umownych,
uregulowanych w Kodeksie cywilnym.
ogólnych odszkodowania
na
zasadach
ogólnych
§10
POUFNOŚĆ
1.
Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach
o dostępie do informacji publicznej. Niezależnie od tego, Wykonawca nie może
podawać do wiadomości publicznej, w szczególności publikować, jakiejkolwiek jej
części.
2.
Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego:
1)
2)
ujawnić jakiejkolwiek osobie trzeciej jakichkolwiek materiałów lub innej
informacji dostarczonej przez Zamawiającego lub na jego rzecz w związku z tą
Umową,
wykorzystywać jakichkolwiek dokumentów lub innych informacji, o których
mowa w niniejszej umowie w innych celach niż wykonanie tej Umowy.
3.
Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do zachowania poufności
otrzymanych dokumentów i innych informacji co jednakże nie dotyczy informacji
powszechnie znanych lub objętych przepisami ustawy o dostępie do informacji
publicznej. Zobowiązanie niniejsze oraz ograniczenia, o których mowa w ust. 2,
wiążą Wykonawcę zarówno w okresie obowiązywania Umowy, jak i po jej ustaniu.
4.
W razie naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w ust. 3, w
szczególności ograniczeń, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający może żądać od
Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% Wynagrodzenia określonego
Strona | 39
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
w §6 ust. 1 za każdy przypadek naruszenia. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa
niż kara umowna Zamawiający będzie upoważniony do dochodzenia
odszkodowania przewyższającego kary umowne.
5.
Jakiekolwiek dokumenty, inne niż Umowa, o których mowa w ust. 2, pozostają
własnością Zamawiającego i podlegają zwrotowi na żądanie Zamawiającego
wraz ze wszystkimi kopiami oraz nośnikami, na których dokumenty zostały zapisane
w wersji elektronicznej po zakończeniu realizacji Umowy i odpowiednim
oświadczeniem woli Wykonawcy o dopełnieniu tego wymagania.
§11
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1.
Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w kwocie
……….. zł w formie: …………….
2.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do zabezpieczenia roszczeń z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz roszczeń z tytułu
gwarancji, Serwisu gwarancyjnego i będzie ustanowione na okres minimum 36
miesięcy liczonych od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego bez uwag i
zastrzeżeń Zamawiającego.
3.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione:
1)
2)
4.
w wysokości 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty podpisania
przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego,
w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia - w ciągu 15 dni od upływu okresu
rękojmi za wady.
Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z zabezpieczenia w celu pokrycia
swoich roszczeń, o których mowa w ust. 2 powyżej, po uprzednim pisemnym
poinformowaniu Wykonawcy o wysokości roszczeń i przyczynach skorzystania z
zabezpieczenia.
§12
ZMIANY UMOWY
1. Strony dopuszczają następujące zmiany Umowy:
1)
zmianę terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności
wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny
każda ze Stron musi udokumentować,
2)
zmianę koordynatora realizacji Umowy,
3)
wynikające ze zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z
przedmiotowym zamówieniem, w tym również zmiany stawki podatku VAT, w
przypadku wzrostu stawki podatku VAT.
4)
gdy po podpisaniu Umowy producent sprzętu wprowadzi jego nowe wersje;
5)
wystąpią inne przyczyny obiektywnie niezależne od Wykonawcy uniemożliwiające
wykonanie przedmiotu umowy w sposób przewidziany w SIWZ (zmiana technologii,
zmiana norm, itp.);
6)
niezbędna jest zmiana sposobu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna
dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy,
Strona | 40
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
7)
istnieje możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego
rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w dniu zawarcia
umowy – w takim przypadku zostanie dokonana zmiana umowy w zakresie
przedmiotu niniejszej umowy bez zmiany jej wartości brutto,
8)
nastąpiła zmiana producenta, producent zakończył produkcję, albo skończyła się
dostępność urządzenia zaoferowanego przez Wykonawcę i zachodzi konieczność
zastąpienia urządzenia, oprogramowania innym – w takim przypadku Zamawiający
po uprzedniej akceptacji dopuszcza dostarczenie innych niż zaoferowane w ofercie
urządzeń pod warunkiem, że są one o nie gorszych parametrach i spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ bez ponoszenia przez
Zamawiającego dodatkowych kosztów;
§13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy
a Załącznikami, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej w
postaci aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, że zmiany Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego nie stanowią zmiany Umowy nie wymagają sporządzenia
aneksu, za wyjątkiem zmiany terminu zakończenia realizacji Umowy, określonego w § 5
ust. 1 Istotnych postanowień umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,
w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.
4. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
5. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji niniejszej Umowy podlegają rozpoznaniu
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących
Wykonawcy oraz dwóch dla Zamawiającego.
egzemplarzach,
jednym
dla
7. Załączniki do niniejszej Umowy, stanowią jej integralną część.
§14
ZAŁĄCZNIKI
Załączniki stanowiące integralną część Umowy to:
1. Oferta wykonawcy;
2. SIWZ wraz z jej wszelkimi zmianami;
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy;
4. Wzory protokołów
5. Kopia polisy OC wraz z OWU i dowodami uiszczenia składki.
6. KRS i pełnomocnictwo Zamawiającego.
7. KRS lub EDG, REGON, NIP, Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu
prowadzenia działalności Wykonawcy.
8. Warunki gwarancji i serwisu.
Strona | 41
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
1) Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują Wykonawcom, a
także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu
zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o
zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
2) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej
albo
elektronicznej
opatrzonej
bezpiecznym
podpisem
elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący
przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze
sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.
4) Odwołanie wnosi się:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje zostały przesłane w
sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy,
b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,
c) wobec czynności innych niż określone w pkt 4 a) i b) – odwołanie wnosi się w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
5) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może
przedłużyć termin składania ofert.
6) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg
terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę
Odwoławczą orzeczenia.
Strona | 42
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
7) Wykonawcom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, których interes prawny
doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w
ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki odwoławcze przewidziane
w Dziale VI ustawy.
17. POZOSTAŁE INFORMACJE.
Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu: wszelkie koszty związane z
przygotowaniem oferty ponoszą Wykonawcy, Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów
udziału w postępowaniu.
W razie potrzeby przekazania Wykonawcy wydrukowanej wersji SIWZ wraz z załącznikami
Zamawiający będzie wydawał dokumenty za pobraniem kosztów ich wydrukowania lub
powielenia według rzeczywistych kosztów wydruku lub kopii, za co wystawi rachunek.
Do czynności podejmowanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się, z zastrzeżeniem wyjątków
określonych w ustawie Pzp i przepisach odrębnych, przepisy Kodeksu Cywilnego.
Zamawiający uprzedza Wykonawców oraz wszelkie osoby biorące udział w
przedmiotowym
postępowaniu
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń lub dokumentów w toku
przedmiotowego postępowania, zarówno w ofercie, jak i w wyjaśnieniach czy
uzupełnieniu dokumentów oraz wnoszonych środkach ochrony prawnej (w tym
przystąpień do postępowań odwoławczych lub skargowych) i innych czynności.
Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego:
- [email protected]
- www.szpital.netus.pl
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego
systemu zakupów.
Informacje dotyczące
elektronicznej.
aukcji
elektronicznej:
Zamawiający
nie
przewiduje
aukcji
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert wariantowych.
18. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ
Załącznik 1. Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 4. Zakup i wdrożenie instalacji
transmisji danych dla zdalnej diagnostyki i konsultacji medycznych zabiegów
operacyjnych. Koncepcja i specyfikacja funkcjonalno-techniczna.
Załącznik 2. Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 5. Rozbudowa usług środowiska
informatycznego. Specyfikacja techniczna.
Załącznik 3. Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 6. Rozbudowa infrastruktury
transmisji danych środowiska informatycznego Szpitala. Specyfikacja
techniczna.
Załącznik 4. Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania
przetwarzania danych. Specyfikacja techniczna.
7.
Budowa
infrastruktury
Strona | 43
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik 5. Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 8 Budowa infrastruktury zarządzania
środowiskiem i uwierzytelniania. Specyfikacja techniczna.
Załącznik 6. Mapka sytuacyjna lokalizacji obiektów Szpitala.
Załącznik 7. Formularz ofertowy.
Załącznik 8. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik 9. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
Załącznik 10. Oświadczenie o grupie kapitałowej.
Załącznik 11. Wykaz dostaw.
Załącznik 12. Wykaz osób.
Strona | 44
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik 7.
Formularz ofertowy
FORMULARZ
OFERTY
(miejscowość i data)
……………………………………
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Nazwa i adres Wykonawcy
................................................
Nr telefonu .............................
Nr faksu .................................
NIP ..............................................
REGON: dddddddddddddd
konto Wykonawcy w ........................................
nr rach : ..........................................................
e-mail: [email protected]
1. Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego nr ZP 1550/13 na „Zaawansowane środowisko informatyczne dla
elektronicznych usług i dokumentacji medycznej w ZZOZ w Cieszynie – zadania 4, 5, 6, 7
i 8” zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, oferuję wykonanie
przedmiotu zamówienia za cenę:
Cena netto:..............................................................
Wartość podatku VAT: ...............................................
Cena brutto: ............................................................
Podana cena jest ceną ryczałtową i zawiera wszystkie koszty związane z prawidłową
realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z przepisami prawa i zapisami specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
2. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
dołożyłem należytej staranności przy przygotowywaniu oferty oraz posiadam konieczne
informacje, potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.
3. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres wskazany w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w ciągu 120 dni od dnia zawarcia umowy na
warunkach podanych przez zamawiającego.
5. Wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiemy na zasadach
określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
Strona | 45
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
6. Oświadczam, że istotne postanowienia umowy umieszczone w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia zostały przeze mnie zaakceptowane i w przypadku wyboru
mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na podanych warunkach, w miejscu i
terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
7. Oświadczam, że wykonanie zamówienia zamierzamy*:
a) wykonać sami;
b) powierzyć osobie trzeciej w części dotyczącej:
…………………………………………………………………………………………………………
..................................................................................................................................................
8. Zobowiązuję się do realizacji gwarancji i serwisu zgodnie z warunkami określonymi w
SIWZ. Jednocześnie oświadczam, że warunki gwarancji realizować będę zgodnie z
zapisami istotnych postanowień umowy).
9. Oświadczam, że nie wprowadziłem żadnych modyfikacji co do treści w przygotowanej
przez zamawiającego SIWZ, w szczególności w załącznikach nr 1, 2, 3,4 i 5 do SIWZ,
stanowiącego integralna część oferty.
10.
Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty
dokumenty i oświadczenia opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia
ofert (art.297 k.k.).
11.
Załącznikiem do niniejszego formularza oferty jest:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................
Podpis Wykonawcy
* - niepotrzebne skreślić
Strona | 46
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik 8.
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu
……………………………………
Pieczątka firmowa Wykonawcy
OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. 907 ze zm.), składając ofertę w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr ZP 1550/13
na „Zaawansowane środowisko informatyczne dla elektronicznych usług i dokumentacji
medycznej w ZZOZ w Cieszynie – zadania 4, 5, 6, 7 i 8”
oświadczam, jako upoważniony reprezentant Wykonawcy, że Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, który brzmi:
Art. 22.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
................................, dnia..............................
.....................................................................
..
Podpisy i pieczątki imienne przedstawicieli Wykonawcy
upoważnionych do jego reprezentowania
Strona | 47
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik 9.
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
……………………………………
Pieczątka firmowa Wykonawcy
OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP 1550/13
na „Zaawansowane środowisko informatyczne dla elektronicznych usług i dokumentacji
medycznej w ZZOZ w Cieszynie – zadania 4, 5, 6, 7 i 8”
oświadczam, jako upoważniony reprezentant Wykonawcy, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 907
ze zm.).
Art. 24.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie
lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary
umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone
orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie
zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z
powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo
wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości
umowy;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
Strona | 48
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o
którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się
wyroku;
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
................................, dnia..............
.......................................................................
Podpisy i pieczątki imienne przedstawicieli
Wykonawcy
upoważnionych do jego reprezentowania
Strona | 49
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik 10.
Oświadczenie o grupie kapitałowej
……………………………………
Pieczątka firmowa Wykonawcy
OŚWIADCZENIE
o grupie kapitałowej
Oświadczam(y), że:
Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).*
Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie
konkurencji
i
konsumentów
(Dz.U.
Nr
50,
poz.
331,
z
późn.
zm.).
W załączeniu składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.*
................................, dnia..............................
.....................................................................
Podpisy i pieczątki imienne przedstawicieli Wykonawcy
upoważnionych do jego reprezentowania
* - niepotrzebne skreślić
Strona | 50
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik 11.
Wykaz dostaw
WYKAZ DOSTAW
L.p.
Nazwa zadania,
zakres rzeczowy,
parametry
(przedmiot)
Nazwa odbiorcy
i adres
Wartość
zrealizowanych
dostaw
Data
wykonania
Załączniki: dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.
................................, dnia..............
…………….........................................................................
Podpisy i pieczątki imienne przedstawicieli Wykonawcy
upoważnionych do jego reprezentowania
Strona | 51
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik 12.
Wykaz osób
WYKAZ OSÓB
,
L.p.
Imię i nazwisko
Kwalifikacje,
doświadczenie,
wykształcenie
(w tym
posiadane
certyfikaty,
akredytacje
itp.)
Zakres
wykonywanych
czynności w
projekcie
Podstawa do
dysponowania
tymi osobami
................................, dnia..............
........................................................................
Podpisy i pieczątki imienne przedstawicieli
Wykonawcy
upoważnionych do jego reprezentowania
Strona | 52
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 1
Zadanie nr 4 - Zakup i wdrożenie instalacji transmisji
danych dla zdalnej diagnostyki i konsultacji
medycznych zabiegów operacyjnych
1. Koncepcja
1.1. Uwarunkowania zewnętrzne i funkcjonalne
W projekcie zakłada się zbudowanie i wdrożenie specjalizowanej instalacji
telekonferencji dla zdalnych bezpośrednich konsultacji i analizy wykonywanych
zabiegów operacyjnych, zdalnego monitorowania wyników badań/zabiegów i ich
konsultowania, dostarczania informacji do baz danych obsługujących sektor
ochrony zdrowia oraz do organizowania telekonferencji medycznych.
Zakłada się, że wewnętrznie instalacja będzie wykorzystywała wydzielone łącza
lokalnej sieci komputerowej szpitala, a w łączności zewnętrznej będzie korzystała z
eksploatowanego przez Szpital przyłącza do Internetu (w przypadku ograniczeń
wynikających z pasma przepustowości, zakłada się możliwość technicznego
przystosowania łącza do pracy z wyższą przepustowością. Należy zaznaczyć, że w
związku z przebiegającym przez Cieszyn bezpośrednim międzynarodowym łączem
światłowodowym sieci PIONIER do operatora w Czechach, w Cieszynie istnieje
infrastruktura umożliwiająca wykorzystanie w dostępie do Internetu sieci o wysokiej
przepustowości. Instalacja będzie wykorzystywać protokoły komunikacyjne z rodziny
TCP/IP.
Telekonferencja w służbie zdrowia ma za zadanie poprawić komunikację pomiędzy
instytucjami
opieki
zdrowotnej
o
różnym
poziomie
zaawansowania
technologicznego i różnym potencjale profesjonalnym. Usługi telekonferencji
charakteryzują się tym, że miejsce przebywania konsultanta nie ma większego
znaczenia. Do korzystania z telekonferencji konieczny jest tylko dostęp do Internetu,
sieci informatycznej bądź do sieci telefonicznej.
Duże znaczenie dla stanu zdrowia pacjenta ma upływ czasu. Dzięki telekonferencji
można znacznie skrócić okres oczekiwania na ostateczną diagnozę. Pozwala to na
szybsze zastosowanie odpowiednich procedur leczniczych, adekwatnych do
potrzeb pacjenta.
Istotnym argumentem za stosowaniem telekonferencji jest rachunek ekonomiczny koszty leczenia pacjenta zostają znacznie obniżone poprzez zdalne konsultacje
medyczne, czyli przez posługiwanie się systemem elektronicznej wymiany danych.
Dzięki tej instalacji możliwe będzie rejestrowanie przebiegu zabiegów operacyjnych i
prowadzenie archiwum nagrań takich zabiegów dla celów analitycznych i
szkoleniowych. Zwiększy się też poziom ochrony praw pacjenta i lekarzy, a znacznie
1
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 1
zmniejszy ryzyko prawne i odszkodowawcze świadczenia usług medycznych przez
Szpital.
Transmisja sygnału (obraz + dźwięk) odbywać ma się w postaci cyfrowej w sieci
komputerowej. Dodatkowo wybrane transmisje powinny być składowane na
jednostce centralnej (serwerze multimedialnym), który będzie zapisywał ich przebieg
(wszystkie kamery aktywne podczas zabiegi + ścieżka audio) w postaci
nieskompresowanej i skompresowanej (zapis wideokonferencji w postaci źródłowej
lub przetworzonej do późniejszej analizy, przygotowania wersji off-line) oraz
umożliwiał odtwarzanie tych nagrań w trybie transmisji strumieniowej bezpośrednio
lub pośrednio. Instalacja umożliwi także realizację wideokonferencji łączących
specjalistów z innych Szpitali, ośrodków akademickich itp. z uczestnikami
zgromadzonymi w sali konferencyjnej Szpitala lub na bloku operacyjnym bądź z
archiwum nagrań.
1.2. Założenia funkcjonalne
rejestracja obrazu – kamery na sali operacyjnej i kamera w sali konferencyjnej,
rejestracja dźwięku – mikrofony (zestaw, przy kamerach i bezprzewodowe dla
2. operatorów) i mikrofony na sali konferencyjnej (zestaw, 3. bezprzewodowe
przenośne),
przekaz rejestrowanych obrazów i dźwięku – urządzenia kodująco-miksujące
na sali operacyjnej i na sali konferencyjnej;
wyświetlanie obrazu na sali konferencyjnej – projektor HD w projekcji
krótkoogniskowej
z funkcją interaktywności
(tablet interaktywny),
wielkoformatowy ekran LED, komputer PC z monitorem ekranowym
(podgląd),
wyświetlanie obrazu na sali operacyjnej – stanowisko interaktywne (ekran
dotykowy dużego formatu) i tablet medyczny,
rejestracja obrazu i dźwięku – archiwum danych (w repozytorium danych),
udostępnianie danych bezpośrednio i z archiwum - serwer realizujący funkcje
transkodowania dla transmisji strumieniowych i ich udostępniania,
-
obraz i dźwięk poza salą konferencyjną – transmisja strumieniowa z
serwera,
-
zarządzanie kanałami rejestracji i udostępniania danych – matryca
wideokonferencji.
1.3. Założenia techniczne
stacjonarna panoramiczna rejestracja obrazu pola operacyjnego [kamera
nad stołem operacyjnym] z funkcją zbliżenia i rejestracji głosowej (mikrofon
dookólny);
ruchoma rejestracja obrazu w polu operacyjnym [2. Kamery] z funkcją
makrozbliżenia i rejestracji głosowej (mikrofon kierunkowy);
2
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 1
możliwość rejestracji obrazu z endoskopu i mikroskopu (pełen obraz, funkcja
obraz-w-obrazie);
instalacja podglądu wideo i odsłuchu audio z sali konferencyjnej na dwóch
salach operacyjnych;
instalacja projekcji i podglądu z funkcją obraz-w-obrazie oraz odsłuchu audio
dla jednej sali konferencyjnej;
archiwizacja nagrań audio/wideo z sal operacyjnych i sali konferencyjnej;
archiwum zachowanych nagrań zintegrowane z systemem zarządzania
treścią dostępne z sali konferencyjnej i sal operacyjnych;
dodatkowy kanał narracji
konferencyjnej (jedna);
audio
dla
Sali
operacyjnej
(dwie)
i
sali
rejestracja obrazu w rozdzielczości Full HD i technologii 3D;
interfejs dotykowy w salach operacyjnych i w sali konferencyjnej;
transmisja strumieniowa przez serwer wideo na żądanie;
możliwość
zestawiania
dwui
wielopunktowych
połączeń
telekonferencyjnych (konfigurowalne parametry rozdzielczości/jakości i
wielkości obrazu oraz jakości audio,
indywidualny, uwierzytelniany do usługi i zarejestrowanych danych,
sterowanie z tabletu,
serwer
archiwizacji
i
transmisji
strumieniowych
(ang.
z indywidualizowanym, chronionym dostępem zdalnym:
-
bezpośrednia transmisja strumieniowa,
-
archiwizacja połączeń wideo/audio,
-
biblioteka/archiwum nagrań,
-
odtwarzanie nagrań na żądanie,
-
ściąganie nagrań,
-
kryptograficzna ochrona danych,
-
uwierzytelnianie i autoryzacja dostępu.
streaming)
2. Realizacja
Zamawiający oczekuje realizacji tego zadania w trybie „zaprojektuj i wykonaj” w
dwóch etapach:
Etap 1: Opracowanie
Zamawiającym;
projektu
wykonawczego
i
uzgodnienie
Etap 2. Wykonanie instalacji na podstawie projektu z etapu 1.
3
go
z
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 1
2.1. Struktura
Tabela 1. Struktura instalacji
Realizacja
Funkcja
Sala operacyjna
Sala konferencyjna
rejestracja obrazu
kamera [3 szt.]
kamera [1 szt.]
rejestracja
dźwięku
mikrofony ze słuchawkami
[1 zestaw, 5 szt.]
mikrofony [1 zestaw, 3 szt.]
słuchawki [1 szt.]
statyw na mikrofon [1 szt.]
zarządzanie
kanałami
koder-mikser audio/wideo
[1 szt.]
koder-mikser audio/wideo [1
szt.]
stanowisko interaktywne [1
szt.]
dotykowy ekran
wielkoformatowy [1 szt.]
tablet medyczny [1 szt.]
projekcja krótkoogniskowa
wielkoformatowy ekran LED
[1 szt.]
komputer PC z monitorem
ekranowym [1 szt.]
przekaz obrazu i
dźwięku
wyświetlanie
obrazu
Gromadzenie,
przetwarzanie i
archiwizacja
danych
Tabela 2.
serwer archiwizacji i transmisji
strumieniowych (serwer
wideo) [1 szt.]
Urządzenia w strukturze
Lokalizacja
L.p.
Składnik instalacji (urządzenie)
Sala
operacyjna
Sala
konferencyjna
1.
Koder-mikser wideo
1
1
2.
Kamera szerokokątna
1
-
3.
Kamera wąskokątna
2
-
4.
Kamera konferencyjna
-
1
5.
Mikrofon przy kamerze
3
-
6.
Mikrofon igłowy ze słuchawkami dla
operatora
5
-
7.
Mikrofon
bezprzewodowy
konferencyjny (słuchawki, statyw do
mikrofonu z regulacją położenia)
-
3 (1, 1)
8.
Serwer wideo
-
1
4
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 1
9.
Dotykowy monitor wielkoformatowy
1 (min. 46”)
1 (min. 55”)
10.
Tablet medyczny
1
-
11.
Projekcja krótkoogniskowa (projektor +
ekran)
-
1
12.
Komputer PC z monitorem ekranowym
-
1
2.2. Wymagania techniczne
Instalacja teletransmisji umożliwi wdrożenie usługi wizualizacji zabiegów
operacyjnych i telekonsultacji medycznej dla lokalnych użytkowników w Szpitalu i
poza jego środowiskiem informatycznym.
Instalacja obejmuje jedną salę operacyjną i jedną salę konferencyjną w Szpitalu.
Wymagania techniczne:
kamera szerokokątna (do sali operacyjnej) dla stacjonarnej rejestracji
obrazu pola operacyjnego w Sali operacyjnej:
o montaż centralny nad polem operacyjnym, synchronizowany lub
zintegrowany z lampą główną
o cyfrowa rejestracja obrazu w rozdzielczości do 1920x1080 punktów (Full
HD) do 30 klatek na sekundę,
o funkcja teleobiektywu (zoom) 10x;
o funkcja zbliżenia (macro) na elastycznym wysięgniku o promieniu
działania do 1,5m od punktu montażu nad polem operacyjnym;
o rejestracja dźwięku (mikrofon);
o zmiana położenia w poziomie i pionie do 30 stopni,
kamera wąskokątna (do sali operacyjnej) dla zmienno-położeniowej
rejestracji obrazu pola operacyjnego w Sali operacyjnej:
o montaż na końcach pola operacyjnego,
o cyfrowa rejestracja obrazu w rozdzielczości do 1920x1080 punktów (Full
HD) do 30 klatek na sekundę,
o funkcja teleobiektywu (zoom) 10x;
o funkcja zbliżenia (macro) na elastycznym wysięgniku o promieniu
działania do 1,5m od punktu montażu nad polem operacyjnym;
o rejestracja dźwięku (mikrofon kierunkowy);
o zmiana położenia w poziomie i pionie do 30 stopni,
zestaw podglądu dla sali operacyjnej
o dotykowy ekran wielkoformatowy z obudową zapewniającą klasę
ochrony min. IP54 według normy PN-EN 60529:2003:
WYSZCZEGÓLNIENIE
WYMAGANIA
5
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 1
Specjalistyczny
wielkoformatowy
monitor LCD
Komputer
Oprogramowanie
-
ekran o przekątnej 46",
-
matryca typu PVA z podświetleniem LED,
-
ekran dotykowy z obsługą
wielodotykowości minimum 3. punktowej i
gestów,
-
rozdzielczość natywna 1920x1080p,
-
jasność nie mniejsza niż 300cd/m2,
-
kontrast nie mniejszy niż 2000:1,
-
kąty widzenia pion/poziom nie mniejsze niż
178/178 stopni,
-
złącza DVI, HDMI, D-Sub, DisplayPort,
RS232C,
-
czas reakcji piksela nie większy niż 8ms,
-
wbudowane dwa głośniki stereo o mocy
nie mniejszej niż 10W każdy,
-
instalowany do wnętrza obudowy
monitora (w przypadku panelu
dotykowego),
-
co najmniej dwu rdzeniowy procesor o
architekturze x86-64bit i wydajności w
teście PassMark CPU Mark nie mniejszej niż
1600 punktów,
-
pamięć RAM nie mniejsza niż 2GB DDR3,
-
układ grafiki zgodny z DirectX11,
-
dysk SSD o pojemności nie mniejszej niż
32GB,
-
interfejs przewodowej transmisji danych
1Gb/s,
-
interfejs bezprzewodowej transmisji danych
min. IEEE min. 802.1 b/g z uwierzytelnianiem
802.1x WPA-2 Enterprise,
-
co najmniej cztery porty USB,
-
wbudowany zasilacz,
-
port umożliwiający podłączenie do
zamawianego powyżej monitora i
zapewniające pełną komunikację między
urządzeniami,
-
preinstalowany przez producenta
komputera graficzny system operacyjny.
-
oprogramowanie służące do zdalnego i
lokalnego zarządzania zasobami
monitorami,
-
zdalna diagnostyka przez serwer
oprogramowania zarządzającego,
-
zdalne zrządzanie wyświetlaną treścią,
-
automatyczne odtwarzanie treści z
pamięci USB lub pamięci wewnętrznej,
-
lokalny harmonogram,
6
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 1
Stojak
-
tworzenie harmonogramów za pomocą
serwera zarządzającego,
-
zdalne sterowanie monitorem w tym:
regulacja głośności, źródła, statusu
monitora,
-
możliwość konfiguracji monitorów do
działania w ścianie wyświetlaczy.
-
uchwyt ścienny do ekranów LCD
przeznaczony do zamawianego monitora,
-
możliwość odchylenia ekranu od pionu w
zakresie nie mniejszym niż 0 do +10 stopni,
-
wykonanie ze stalowych elementów
malowanych proszkowo,
-
zabezpieczenie ekranu przed
przypadkowym spadnięciem,
-
płyta nośna zawierająca otwory
umożliwiające montaż na ścianach
ceglanych, betonowych, drewnianych,
-
w zestawie komplet montażowy do
zamawianego monitora.
o tablet medyczny (przekątna ekranu min. 10”, rozdzielczość ekranu min.
1024 x 768 punktów, ekran dotykowy pojemnościowy z powłoką
antyrefleksyjną, procesor min. dwurdzeniowy o wydajności min. 1550
punktów wg testu PassMark CPU dla komputerów przenośnych i
naręcznych, min. 1GB pamięci operacyjnej, min. 16GB wbudowanej
pamięci dla danych (dopuszczalna realizacja w postaci
wbudowanego elektronicznego dysku stałego SSD), gniazdo karty
pamięci w standardzie SD [micro SD], dwie kamery z automatyczną
regulacją ostrości (tylna kamera min. 2 miliony punktów,
umożliwiająca nagrywanie materiału wideo w rozdzielczości min. Full
HD 1080p (1920x1080 punktów) z prędkością 30 klatek na sekundę z
dźwiękiem, przednia kamera min. 1,3 miliona punktów, umożliwiająca
robienie zdjęć oraz nagrywanie wideo w rozdzielczości min. HD
(1280x1024 punkty) z prędkością 30 klatek na sekundę), wbudowane
głośniki i mikrofon, interfejs wyjściowy audio słuchawkowy [mini-jack],
interfejs bezprzewodowej transmisji danych IEEE 802.3b/g/n, interfejs
bezprzewodowej łączności krótkodystansowej bluetooth [min. profil
obsługi urządzeń peryferyjnych], system operacyjny z interfejsem
graficznym, waga nie większa niż 900g, praca na baterii min. 7h, w
zestawie stacja dokująca z zasilaczem i 1 x słuchawki bezprzewodowe
bluetooth), możliwość wczytywania kodów kreskowych (czytnik
kodów kreskowych 1D/2D wbudowany w tablet lub zewnętrzny
komunikujący się z tabletem bezprzewodowo poprzez bluetooth),
obudowa zapewniająca klasę ochrony min. IP54 według normy PN-EN
60529:2003 i odporna na upadki z wysokości 1 metra.
zestaw projekcyjny dla Sali konferencyjnej:
o projektor min. HD (projekcja krótkoogniskowa, siła światła min. 2500
lumenów, rozdzielczość min. WXGA, złącza min.: 2 x DVI, 1 x HDMI, 1 x
7
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 1
S-Video, 1 x kompozyt Wideo/RGB, 1 x VGA (PC), 1 x gniazdo kart
pamięci, 1 x USB 2.0) z ekranem projekcyjnym panoramicznym min.
180 x 120 cm;
o wielkoformatowy ekran LED (rozdzielczość Full HD, przekątna min. 55”,
obsługa dotykowa z funkcją wielodotykowości w min. 3. punktach,
złącza min.: 1 x DVI, 1 x VGA (PC), 1 x LAN (RJ-45), 1 x S-Video, 1 x
Kompozyt Wideo/RGB, stojak z regulacją wysokości zawieszenia
ekranu), kabel do podłączenia ;
o komputer PC z monitorem ekranowym wg specyfikacji jak dla
stanowiska zarządzania infrastrukturą lub notebook z ekranem o
przekątnej min. 15,4” (jednostka min. dwuprocesorowa, procesory o
architekturze x86 i wydajności min. 7000 punktów według testu
PassMark, pamięć operacyjna min. 4GB, dysk stały min. 2 x 500GB dla
komputera PC lub 1 x 1TB dla notebooka, wbudowany sterownik
Audio HD z wyjściem słuchawkowym i wejściem mikrofonowym,
zestaw głośników zewnętrznych z głośnikiem niskotonowym;
urządzenie kodująco-miksujące wideo:
o zarządzanie kanałami rejestracji i udostępniania danych,
o możliwość podłączenia min. 3. kamer,
o możliwość podłączenia min. 3. mikrofonów i jednego dodatkowego
źródła dźwięku (aparatura, DVD, itp.),
o możliwość podłączenia min. 2. urządzeń audio (nagłośnienie,
rejestracja),
o możliwość lokalnego odsłuchu (słuchawki),
o min. jeden interfejs transmisji danych min. 1Gb/s,
o wbudowany serwer transmisji strumieniowej,
o wyjściowe interfejsy wideo: min. 1xDVI-I, 2xHDMI, 2xUSB 2.0 (szybki),
o interfejsy wejściowe i wyjściowe wideo min. : 2xkompozyt wideo, 1xSwideo,
o interfejsy wejściowe audio: min. 2 x liniowe;
o interfejsy wyjściowe audio: min. 3 x słuchawki (mini-jack stereo), min. 1 x
liniowe, min. 2 x mikrofon (mini-jack);
o obsługiwane formaty obrazu wideo min.: PAL, VGA, SVGA, XGA, SXGA,
HD720p, HD1080i, HD1080p,
o spełniane standardy min.:
- transmisja wideo: H.261, H.263, H.263++, H.264, H.239,
- transmisja wideo w sieciach IP: H.323 i SIP,
- transmisja dźwięku: G.711, G.722, G.722.1, G.728,
- tunelowanie poprzez zapory ogniowe min.: H.460.18, H.460.19,
- kodowanie transmisji min.: H.233, H.234, H.235v3, AES,
o bezpieczeństwo:
- zdalny dostęp w trybie chronionego terminala (Ssh) i za pomocą
przeglądarki WWW (SSL),
8
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 1
-
indywidualizowany dostęp do funkcji użytkowych i zarządzania
urządzeniem,
autoryzacja dostępu do wykonywania połączeń,
serwer wideo:
o konfiguracja
- dwa procesory min. 4. rdzeniowe o wydajności min. 150
SPECint_rate_base2006,
- pamięć operacyjna min. 128GB,
- wbudowany napęd DVD-RW
- wbudowana przestrzeń dyskowa 10TB o możliwości konfiguracji
RAID 0/1/5,
- dedykowany sterownik RAID,
- minimum dwa interfejsy transmisji danych 10Gb/s,
- minimum dwa wbudowane interfejsy transmisji danych 1Gb/s,
3. Wykaz ilościowy
Tabela 3. Ilościowy wykaz urządzeń
L.p.
Nazwa sprzętu
Jednostka miary
Liczba
1.
Koder-mikser wideo
sztuka
1
2.
Kamera szerokokątna
sztuka
1
3.
Kamera wąskokątna
sztuka
2
4.
Mikrofon przy kamerze
sztuka
3
5.
Mikrofon igłowy dla operatora
sztuka
5
6.
Dotykowy monitor wielkoformatowy min.
46"
sztuka
1
7.
Tablet medyczny
sztuka
1
8.
Koder-mikser wideo
sztuka
1
9.
Kamera konferencyjna
sztuka
1
10.
Mikrofon bezprzewodowy konferencyjny
ze słuchawkami i statywem
sztuka
3+1+1
11.
Serwer wideo
sztuka
1
12.
Dotykowy monitor wielkoformatowy min.
55""
sztuka
13.
Projekcja krótkoogniskowa (projektor +
ekran)
sztuka
1
14.
Komputer PC z monitorem ekranowym
sztuka
1
9
1
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 2
Zadanie nr 5 - Rozbudowa usług środowiska
informatycznego
1. System informacji wewnętrznej
WYSZCZEGÓLNIENIE
Funkcjonalność
platformy publikacji
treści
WYMAGANIA
-
-
-
-
-
-
-
-
publikacja bez wymaganej umiejętności praktycznych
tworzenia stron WWW i znajomości odpowiednich
standardów technicznych (HTML, XHTML, DHTML, CSS,
itp.),
oddzielenie treści od wyglądu (prezentacji),
jednolity wygląd (szablony publikacji),
jednolita struktura (układ publikacji),
możliwość jednoczesnej publikacji wielu treści,
możliwość publikacji z wykorzystaniem treści w wielu
formatach (tekst, grafika, nagrania audio, nagrania
wideo, pliki, itp.),
możliwość publikacji w trybie współdziałania wielu
użytkowników,
dodatkowe funkcje, jak wyszukiwanie,
zautomatyzowane datowanie, tworzenie odsyłaczy,
formatowanie, itp.,
narzędzia wspomagające publikację treści (edytory z
elementarnymi funkcjonalnościami dla różnych
formatów danych),
wymiana informacji z bazami danych innych
systemów/aplikacji eksploatowanych w Zakładzie w
technologii usług sieciowych (WebServices),
eksport danych do innych systemów (RSS, WebServices,
itd.),
import danych z innych systemów (RSS, WebServices),
uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników za pomocą
usługi LDAP,
zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami w
połączeniu z zewnętrznym systemem autoryzacji np.
LDAP,
publikacja treści w standardowych formatach (m.in.
mpg/mpeg, avi, mov, pdf, tekst, doc, xls, jpeg, tiff) z
zachowaniem ich własności (np. formatowanie, plik,
strumień, element graficzny) jako załączników do
publikacji,
wygląd graficzny serwisu niezależny od publikowanych
treści - łatwość zmiany szaty graficznej.
1
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 2
Funkcje CMS
(systemu zarządzania
treścią)
-
-
Zakres publikacji
-
-
elastyczność, łatwość rozbudowy i zmian układu
publikacji,
elastyczność, łatwość rozbudowy i zmian szablonów
publikacji,
publikacja treści z wykorzystaniem szablonów,
możliwość wykorzystania gotowych szablonów do
publikacji,
możliwość wykorzystywania w publikacjach już
opublikowanych treści i ich części/fragmentów,
eliminacja konieczności powtarzania w publikacjach
standardowych elementów serwisu, kodu,
możliwość definiowania szablonów struktury i
elementów prezentacji,
możliwość zdefiniowania etapów procesu publikacji:
korekta, zatwierdzanie, publikacja i archiwizacja,
możliwość zdefiniowania uprawnień osób na
poszczególnych etapach przygotowania treści dla
poszczególnych grup autorów, redaktorów,
administratorów strony – możliwość rozdzielenia prac
nad systemem na zespoły odpowiedzialne za
poszczególne elementy: treść, grafikę, wyświetlanie,
operacje na bazie danych,
rozdział dostępu do danych od ich prezentacji,
rozdzielenie aktywnych elementów publikacji (kodu
wykonywalny) od jej elementów pasywnych (kodu
odpowiedzialny za prezentację).
decyzje i zarządzenia wewnętrzne,
komunikaty i informacje Administracji i jednostek
organizacyjnych,
informacje o obiektach Szpitala (plany, lokalizacje
wewnątrz obiektów, utrudnienia, itp.),
informacje wewnętrzne o charakterze ogólnym dla
pracowników,
informacje wewnętrzne o charakterze ogólnym dla
pacjentów i osób odwiedzających/opiekunów
pacjentów,
formularze i dokumenty dla pracowników
(nieinteraktywne - pliki),
formularze i dokumenty dla pracowników (interaktywne
– integracja z obiegiem wewnętrznym),
informator osobowy o pracownikach Szpitala,
informacje o zamówieniach publicznych,
fora dyskusyjne (pracownicy, pacjenci).
2
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 2
Inne funkcje
-
-
-
wskazanie ekranu wielkoformatowego, na którym należy
wyświetlić publikację,
wskazanie modułu w makiecie ekranu, w którym należy
wyświetlić publikację,
wyświetlanie publikacji według scenariusza lokalizacji i
czasu,
możliwość wskazania publikacji z zakresu, które mogą
być udostępniane także na ekranach interaktywnych
stanowiskach informacyjnych,
synoptyka stanu wyświetlania dla lokalizacji (moduły
makiet, ekrany),
zarządzanie wyświetlaniem publikacji na ekranach,
zarządzanie makietami publikacji (szablon podziału
powierzchni wyświetlania) na ekranach (tworzenie,
modyfikowanie, podgląd testowy, aktywacja i
deaktywacja dla ekranu,
zarządzanie scenariuszami wyświetlania publikacji
(tworzenie, modyfikacja, podgląd działania, aktywacja
i deaktywacja dla ekranu).
2. Interaktywne stanowiska informacyjne
WYSZCZEGÓLNIENIE
Specjalistyczny
wielkoformatowy
monitor LCD
WYMAGANIA
-
Komputer
ekran o przekątnej 46",
matryca typu PVA z podświetleniem LED,
ekran dotykowy z obsługą wielodotykowości minimum
3. punktowej i gestów,
rozdzielczość natywna 1920x1080p,
jasność nie mniejsza niż 300cd/m2,
kontrast nie mniejszy niż 2000:1,
kąty widzenia pion/poziom nie mniejsze niż 178/178
stopni,
-
złącza DVI, HDMI, D-Sub, DisplayPort, RS232C,
czas reakcji piksela nie większy niż 8ms,
-
wbudowane dwa głośniki stereo o mocy nie mniejszej
niż 10W każdy,
-
instalowany do wnętrza obudowy monitora (w
przypadku panelu dotykowego),
co najmniej dwu rdzeniowy procesor o architekturze
x86-64bit i wydajności w teście PassMark CPU Mark nie
mniejszej niż 1600 punktów,
pamięć RAM nie mniejsza niż 2GB DDR3,
układ grafiki zgodny z DirectX11,
dysk SSD o pojemności nie mniejszej niż 32GB,
-
-
3
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 2
-
-
Oprogramowanie
-
Obudowa kiosku
-
interfejs przewodowej transmisji danych 1Gb/s,
interfejs bezprzewodowej transmisji danych min. IEEE
min. 802.1 b/g z uwierzytelnianiem 802.1x WPA-2
Enterprise,
co najmniej cztery porty USB,
wbudowany zasilacz,
port umożliwiający podłączenie do zamawianego
powyżej monitora i zapewniające pełną komunikację
między urządzeniami,
preinstalowany przez producenta komputera graficzny
system operacyjny.
oprogramowanie służące do zdalnego i lokalnego
zarządzania zasobami monitorami,
zdalna diagnostyka przez serwer oprogramowania
zarządzającego,
zdalne zrządzanie wyświetlaną treścią,
automatyczne odtwarzanie treści z pamięci USB lub
pamięci wewnętrznej,
lokalny harmonogram,
tworzenie harmonogramów za pomocą serwera
zarządzającego,
zdalne sterowanie monitorem w tym: regulacja
głośności, źródła, statusu monitora,
możliwość konfiguracji monitorów do działania w
ścianie wyświetlaczy.
wolnostojąca monolityczna,
umożliwiająca pionowy montaż monitora,
wykonana z blachy stalowej,
dostosowana do zamawianego i opisanego powyżej
monitora,
zapewniająca odpowiednią wentylację
zamontowanego wewnątrz monitora,
kolor czarny,
zamykana na śruby,
waga bez monitora nie większa niż 100kg,
w zestawie komplet służący do montażu zamawianego
monitora.
3. Ekrany wielkoformatowe
WYSZCZEGÓLNIENIE
Specjalistyczny
wielkoformatowy
monitor LCD
WYMAGANIA
-
ekran o przekątnej 46",
matryca typu PVA z podświetleniem LED,
4
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 2
Wbudowany
komputer (moduł)
-
-
Uchwyt montażowy
-
Oprogramowanie
-
rozdzielczość natywna 1920x1080p,
jasność nie mniejsza niż 300cd/m2,
kontrast nie mniejszy niż 4000:1,
kąty widzenia pion/poziom nie mniejsze niż 178/178
stopni,
złącza DVI, HDMI, D-Sub, DisplayPort, RS232C,
czas reakcji piksela nie większy niż 8ms,
wbudowana szyba ochronna matrycy,
wbudowane dwa głośniki stereo o mocy nie mniejszej
niż 10W każdy,
szerokość ramki nie więcej niż 2cm,
instalowany do monitora(w przypadku monitora
wiszącego na ścianie),
co najmniej dwu rdzeniowy procesor o architekturze
x86-64bit i wydajności w teście PassMark CPU Mark nie
mniejszej niż 1600 punktów,
pamięć RAM nie mniejsza niż 2GB DDR3,
układ grafiki zgodny z DirectX11,
dysk SSD o pojemności nie mniejszej niż 32GB,
Gigabit Ethernet,
karta WiFi IEEE min. 802.1 b/g z uwierzytelnianiem 802.1x
WPA-2 Enterprise,
co najmniej cztery porty USB,
wbudowany zasilacz,
port umożliwiający podłączenie do zamawianego
powyżej monitora i zapewniające pełną komunikację
między urządzeniami,
preinstalowany przez producenta komputera graficzny
system operacyjny.
standard mocowania dla oferowanego modelu
monitora,
regulacja położenia monitora w pionie w zakresie -10/0
stopni,
oprogramowanie służące do zdalnego i lokalnego
zarządzania zasobami monitorami,
zdalna diagnostyka przez serwer oprogramowania
zarządzającego,
zdalne zrządzanie wyświetlaną treścią,
automatyczne odtwarzanie treści z pamięci USB lub
pamięci wewnętrznej,
lokalny harmonogram,
tworzenie harmonogramów za pomocą serwera
zarządzającego,
zdalne sterowanie monitorem w tym: regulacja
5
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 2
-
głośności, źródła, statusu monitora,
możliwość konfiguracji monitorów do działania w
ścianie wyświetlaczy.
4. Wykaz ilościowy
Tabela 1. Wykaz ilościowy elementów zadania 5
L.p.
Nazwa sprzętu
Jednostka
miary
Liczba
licencja
1
1.
System Informacji Wewnętrznej
2.
Interaktywne stanowiska informacyjne
sztuka
6
3.
Ekrany wielkoformatowe
sztuka
8
6
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 3
Zadanie nr 6 - Rozbudowa infrastruktury transmisji danych
środowiska informatycznego Szpitala
1. Koncepcja
Infrastruktura transmisji danych będzie posiadała strukturę hierarchiczną zarówno
w części przewodowej jak i bezprzewodowej.
Rdzeń tej infrastruktury zbudowany w strukturze przewodowej będzie obsługiwał
obie części infrastruktury i będzie niedostępny dla użytkowników końcowych
(tylko agregujące połączenia dystrybucyjne) będzie wydzieloną siecią łączy
umożliwiających transmisję szerokopasmową z przepustowością 10Gb/s,
obsługiwaną przez szerokopasmowe rdzeniowe aktywne urządzenia sieciowe
(przełączniki).
Serwery i serwerownie będą obsługiwane w zakresie transmisji danych
połączeniami końcowymi o przepustowości 1Gb/s i 10Gb/s. Stanowiska robocze
użytkowników będą obsługiwane połączeniami końcowymi o przepustowości
100Mb/s i 1Gb/s obsługiwanymi przez brzegowe aktywne urządzenia sieciowe
zapewniające przenoszenie ruchu sieciowego do/z rdzenia infrastruktury.
W infrastrukturze transmisji danych planuje się konfigurację i wdrożenie struktury
sieci wirtualnych organizującej dostęp stanowisk roboczych do zasobów
informatycznych.
W części bezprzewodowej powstanie wydzielony zbiór połączeń przewodowych
dla punktów dostępu bezprzewodowego, obsługiwanych przez specjalizowany
kontroler brzegowy realizujący rozszerzenie zasięgu struktury sieci wirtualnych oraz
mechanizmów autoryzacji i uwierzytelniania na dostęp bezprzewodowy.
2. Założenia
hierarchiczna infrastruktura transmisji danych w części zrealizowanej w
technologii przewodowej z głównym punktem dystrybucji okablowania
zlokalizowanym w serwerowni i pośrednimi punktami dystrybucji okablowania
na piętrach budynku głównego;
rdzeń infrastruktury transmisji danych w technologii przewodowej obsługuje
transmisję w technologii przewodowej i bezprzewodowej;
rdzeń infrastruktury transmisji danych jako wydzielona sieć niedostępna dla
użytkowników końcowych;
połączenia między punktami dystrybucji okablowania realizowane za
pomocą światłowodów jednomodowych;
lokalne połączenia transmisji danych w serwerowni realizowane za pomocą
światłowodów wielomodowych i nieekranowanej skrętki symetrycznej
aktywne urządzenia sieciowe rdzenia infrastruktury
obsługujące połączenia o przepustowości do 10Gb/s;
1
transmisji
danych
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 3
obsługa serwerów i serwerowni w zakresie transmisji danych połączeniami
końcowymi o przepustowości 10Gb/s i 1Gb/s;
obsługa stanowisk roboczych użytkowników połączeniami końcowymi o
przepustowości min. 1Gb/s obsługiwanymi przez brzegowe aktywne
urządzenia sieciowe zapewniające przenoszenie ruchu sieciowego do/z
rdzenia infrastruktury transmisji danych;
wydzielony zbiór połączeń przewodowych o przepustowości min. 100Mb/s
dla obsługi punktów dostępu bezprzewodowego (zasilanie punktów z
przyłącza transmisji danych PoE);
obsługa punktów dostępu bezprzewodowego przez specjalizowany
kontroler transmisji bezprzewodowej podłączony do rdzenia infrastruktury
transmisji danych w głównym punkcie dystrybucji okablowania (serwerownia);
połączenie
do
kontrolera
obsługującego
punkty
dostępu
bezprzewodowego
w
technologii
przewodowej
zapewniającej
przepustowość łącza min. 1Gb/s;
liczba po połączeń transmisji danych wykorzystujących skrętkę symetryczną
wynosi 160, w tym 150 dla stanowisk roboczych i 10 dla punktów dostępowych
łączności bezprzewodowej;
przyłącza końcowe są obsługiwane przez istniejące węzły okablowania;
zasilanie z wydzielonych obwodów zasilania;
lokalizacje tablic rozdzielczych dla wydzielenia obwodów zasilania według
wskazań Zamawiającego;
uśredniona długość połączeń transmisji danych wykorzystujących skrętkę
symetryczną wynosi 65mb;
uśredniona długość połączeń transmisji
światłowody jednomodowe wynosi 300mb;
danych
wykorzystujących
uśredniona długość obwodów zasilania wynosi 25mb;
jeden wydzielony obwód zasilania może zasilać do 8. gniazd wtykowych
230VAC.
3. Wymagania techniczne
3.1. Przełącznik rdzeniowy
Parametr
Wymagania
podstawowe
Wymagania
Przełącznik posiadający min. 24 porty 1000/10000BASE-X z
możliwością instalacji wkładek SFP+
Min. 10 zainstalowanych interfejsów światłowodowych
wielomodowych 10G SFP+
Min. 6 zainstalowanych interfejsów światłowodowych
jednomodowych 10G SFP+
Wysokość urządzenia 1U
Dwa zasilacze z możliwością wymiany podczas pracy
urządzenia
Nieblokująca architektura o wydajności przełączania min.
950 Gb/s
2
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 3
Obsługa
Routingu IPv4
Obsługa
Routingu IPv6
Obsługa
transmisji
wielopunktowej
(multicast)
Bezpieczeństwo
Przepustowość przełącznika min. 700 Mp/s
Możliwość łączenia w stos za pomocą portów Ethernet
10Gb/s
Port zarządzania poza pasmem,
Tablica MAC adresów min. 128k
Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q – min. 4094
Obsługa sieci wirtualnych protokołowych IEEE 802.1v
Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9216 bajtów)
Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad
Obsługa Quality of Service
- IEEE 802.1p
- DiffServ
- Min. 8 kolejek priorytetów na każdym porcie
wyjściowym
Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB
Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)
ANSI/TIA-1057 draft 08
Przełącznik wyposażony w modularny system operacyjny z
możliwością aktualizacji modułów oprogramowania w
czasie pracy przełącznika, ochroną pamięci i procesów
oraz zasobów procesora, możliwość instalacji
dodatkowych modułów rozszerzających funkcjonalność
Wbudowany klient i serwer DHCP
Przepływ powietrza Front-Tył
Sprzętowy Routing dla protokołu IPv4
Min. 16k tras,
Obsługa RIP v1/v2
Możliwość obsługi BGP (po wgraniu odpowiedniej licencji)
Sprzętowy routing dla protokołu IPv6
Min. 8k tras
Serwer Telnet dla IPv6
Serwer SSH2 dla IPv6
Usługa Ping dla IPv6
Usługa Tracert dla IPv6
Obsługa MLDv1 (Multicast Listener Discovery version 1)
Obsługa MLDv2 (Multicast Listener Discovery version 2)
Routing PIM-SM (RFC 2362) (po wgraniu odpowiedniej
licencji)
Routing PIM-SSM (RFC 3569) (po wgraniu odpowiedniej
licencji)
Obsługa IGMP v1 (RFC 1112)
Obsługa IGMP v2 (RFC 2236)
Obsługa IGMP v3 (RFC 3376)
Obsługa IGMP v1/v2/v3 snooping
Możliwość konfiguracji statycznych tras dla Routingu
Multicastów
Możliwość obsługi routingu PIM-DM (po wgraniu
odpowiedniej licencji)
Obsługa MVR
Obsługa Network Login
- IEEE 802.1x (RFC 3580)
3
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 3
- Web-based Network Login
- MAC based Network Login
Obsługa wielu klientów Network Login na jednym porcie
(Multiple supplicants)
Przydział sieci VLAN, ACL/QoS podczas logowania Network
Login
Obsługa Guest VLAN dla IEEE 802.1x
Wbudowana obrona procesora urządzenia przed atakami
DoS
Obsługa TACACS+ (RFC 1492)
Obsługa RADIUS Authentication (RFC 2138)
Obsługa RADIUS Accounting (RFC 2139)
Obsługa RADIUS EAP Support for IEEE 802.1x (RFC 3579)
RADIUS Per-command Authentication
Bezpieczeństwo MAC adresów
- ograniczenie liczby MAC adresów na porcie
- zatrzaśnięcie MAC adresu na porcie
Możliwość wyłączenia MAC learning
Obsługa SNMPv1/v2/v3
Klient SSH2
Zabezpieczenie przełącznika przed atakami DoS
- Networks Ingress Filtering RFC 2267
- SYN Attack Protection
- Zabezpieczenie CPU przełącznika poprzez
ograniczenie ruchu do systemu zarządzania
Min. 2000 list kontroli dostępu (ingress) oraz min 1000 list
kontroli dostępu (egress) ACL pracujące na warstwie 2, 3 i
4
- Adres MAC źródłowy i docelowy plus maska
- Adres IP źródłowy i docelowy plus maska dla IPv4 oraz
IPv6
- Protokół – np. UDP, TCP, ICMP, IGMP, OSPF, PIM, IPv6
itd.
- Numery portów źródłowych i docelowych TCP, UDP
- Zakresy portów źródłowych i docelowych TCP, UDP
- Identyfikator sieci VLAN – VLAN ID
- Flagi TCP
- Obsługa fragmentów
Listy kontroli dostępu ACL realizowane w sprzęcie bez
zmniejszenia wydajności przełącznika
Możliwość zliczania pakietów lub bajtów trafiających do
konkretnej ACL i w przypadku przekroczenia
skonfigurowanych wartości podejmowania akcji np.
blokowanie ruchu, przekierowanie do kolejki o niższym
priorytecie, wysłanie trapu SNMP, wysłanie informacji do
serwera Syslog lub wykonanie komend CLI. – możliwość
rozszerzenia przez licencję oprogramowania
Ograniczanie przepustowości (rate limiting) na portach
wejściowych z krokiem min. 8 kb/s
4
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 3
Bezpieczeństwo
sieciowe
Zarządzanie
Inne
Możliwość konfiguracji portu głównego i zapasowego
Obsługa redundancji routingu VRRP (RFC 2338) (po
wgraniu odpowiedniej licencji)
Obsługa STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D
Obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w
Obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s
Obsługa PVST+
Obsługa EAPS (Ethernet Automatic Protection Switching)
RFC 3619
Obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP – min.
128 grup po min. 8 portów
Obsługa MLAG - połączenie agregacji linków do dwóch
niezależnych przełączników.
Możliwość tworzenia pierścieni EAPS przy użyciu
współdzielonych połączeń fizycznych (po wgraniu
odpowiedniej licencji)
Zarządzanie przez SNMP v1/v2/v3
Zarządzanie przez przeglądarkę WWW – protokół http i
https
Telnet Serwer dla IPv4 / IPv6
SSH2 Serwer dla IPv4 / IPv6
Ping dla IPv4 / IPv6
Traceroute dla IPv4 / IPv6
Obsługa zewnętrznego systemu logowania SYSLOG
Sprzętowa obsługa sFlow
Obsługa systemu synchronizacji czasu SNTP v4 (RFC 2030)
Możliwość instalacji min. 2 wersji oprogramowania
przełącznika
Możliwość zachowania min. kilkunastu wersji konfiguracji
na przełączniku
Możliwość tworzenie skryptów uruchamianych z konsoli
urządzenia, które mogą zawierać zmienne użytkownika,
warunki, pętle.
Obsługa RMON min. 4 grupy: Status, History, Alarms, Events
(RFC 1757)
Obsługa RMON2 (RFC 2021)
Obsługa Secure Shell (SSHv2) klient i serwer
Obsługa Secure Copy (SCPv2) klient i serwer
Obsługa Secure FTP (SFTP) serwer
Obsługa IPFix
Obsługa IP Security – RFC 3046 DHCP Option 82
Obsługa IP Security – Gratuitous ARP Protection
Obsługa IP Security – Trusted DHCP Server
Obsługa IP Security – DHCP Secured ARP / ARP Validation
Możliwość uruchamiania skryptów TCL
Możliwość edycji skryptów i ACL bezpośrednio na
urządzeniu (system operacyjny musi zawierać wbudowany
edytor plików tekstowych)
Możliwość uruchamiania skryptów ręcznie, o określonym
czasie lub co wskazany okres czasu oraz na podstawie
wpisów w logu systemowym
5
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 3
3.2. Połączenia transmisji danych
3.2.1. Transmisja przewodowa (światłowody) międzybudynkowa
L.p.
Wymaganie
1.
Połączenia należy wykonać kablem światłowodowym (liniowym o
konstrukcji luźnej tuby z wypełnieniem żelowym i dodatkową wewnętrzną
zbiorczą powłoką ochronną) z min.10 włóknami jednomodowymi o
średnicach: rdzeń/włókno min. 9/125µm o parametrach zgodnych ze
specyfikacją ITU-T G.652.D (obniżony pik wodny).
2.
Kable krosujące i półzłącza (ang. pigtaile) należy wykonać kablami
światłowodowymi (stacyjnym - wewnętrznym) z włóknami
jednomodowymi spełniającymi parametry zgodnie ze specyfikacją ITU-T
G.652.D (obniżony pik wodny).
3.
Dwa komplety kabli przyłączeniowych/dystansowych o długości min. 2m.
4.
Kabel instalować w osłonie zabezpieczającej i z mocowaniem
odpowiednimi do warunków na trasie układania połączenia.
5.
Końce połączenia zakończyć w łącznicach światłowodowych wewnątrz
naściennych skrzynek montażowych.
6.
Połączenia wykonać z zabezpieczeniem przed okazjonalnym i
przypadkowym nieuprawnionym dostępem osób trzecich i czynników
(woda użytkowa, instalacja grzewcza, instalacja sanitarna, bezpośrednie
sąsiedztwo połączeń energetycznych i innych mediów).
7.
Wszystkie włókna optyczne należy zakańczać na panelach krosowych
poprzez spajanie termiczne (tzw. spawanie) fabrycznie zakończonych
półzłączy.
8.
Dla światłowodowych kabli przyłączeniowych i fabrycznie zakończonych
półzłączy jako standard złącza przyjąć typ złączy interfejsów
światłowodowych (tzw. wkładek) dla aktywnych urządzeń sieciowych.
9.
Dla każdego włókna światłowodowego wykonać pomiary drożności i
tłumienności połączenia tj. oprócz pomiarów tłumienności (wymaganych
do certyfikatu gwarancyjnego) należy wykonać obustronne pomiary
reflektometryczne wszystkich włókien w II i III oknie transmisyjnym z
wykorzystaniem odcinków rozbiegowych dłuższych niż strefa martwa
zastosowanego reflektometru.
10.
Dla każdego sprawdzonego połączenia należy przygotować protokół
(raport) z pomiarów, który musi być jednoznacznie identyfikowany
oznaczeniem włókna, które było testowane (oznaczenie kabla oraz
oznaczenie włókna z panelu krosowego do którego podłączany był
reflektometr musi znaleźć się na protokole dla danej linii– np. w polu CABLE
ID).
11.
Protokół pomiarów musi zawierać graficzną ilustrację anomalii na całej
długości badanego włókna światłowodowego.
6
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 3
12.
Dla połączeń światłowodowych wykonane pomiary potwierdzające
zastosowanie włókien światłowodowych o wskazanych parametrach
należy je sprawdzić pod względem poprawności i wykonania połączeń
transmisji danych.
13.
Dla każdego połączenia zapewnić możliwość zachowania tzw. zapasu
kabla światłowodowego po jednej ze stron połączenia.
14.
Testy należy wykonać urządzeniem zgodnym z wymaganiami producenta
udzielającego gwarancję na instalację.
15.
Kable połączeń światłowodowych oznaczyć zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
16.
Lokalizacja głównego światłowodowego panelu dystrybucyjnego w
głównym węźle okablowania zlokalizowanym w serwerowni.
17.
W pośrednich węzłach okablowania zakończenie kabli światłowodowych
złączami osadzonymi w panelu krosującym.
3.2.2. Transmisja przewodowa dla stanowisk roboczych i punktów dostępowych
łączności bezprzewodowej
L.p.
Wymaganie
1.
Połączenia wykonane skrętką symetryczną kategorii min. 5E+.
2.
Punkty przyłączeniowe: 2*RJ45 kategorii min 5E+, i 2*230VAC z
uziemieniem kodowane kolorem.
3.
Kable dystansowe: 2xRJ45, dł. 2,0m kategorii min 5E+.
4.
Kable krosujące: 2xRJ45, dł. 0,5 – 1,0m kategorii min. 5E+.
5.
Panele dystrybucyjne 19” kategorii min 5E+.
6.
Homologowane gniazda abonenckie, kable połączeniowe, krosujące i
dystansowe.
7.
Homologowane panele krosujące.
8.
Interfejs przyłączeniowy RJ-45 z osłoną przeciwkurzową.
9.
Parametry połączeń potwierdzone pomiarami dynamicznymi zgodnie z
wymaganiami norm (ISO, TIA lub EN) wymaganych przez producenta
systemu okablowania i określonych przez niego w certyfikacie
gwarancyjnym:
- dla każdego połączenia należy wykonać dynamiczne testy
zgodnie z wymaganiami norm (ISO, TIA lub EN) wymaganych przez
producenta systemu okablowania i określonych przez niego w
certyfikacie gwarancyjnym;
- dla każdego przetestowanego połączenia należy przygotować
protokół (raport) z testów, który musi być jednoznacznie
identyfikowalny oznaczeniem gniazda abonenckiego, którym
testowane połączenie jest zakończona (oznaczenie gniazda
abonenckiego musi znaleźć się na protokole dla tego połączenia –
np. w polu CABLE ID);
- testy należy wykonać urządzeniem zgodnym z wymaganiami
7
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 3
producenta udzielającego gwarancję na instalację.
10.
Wszystkie elementy systemu okablowania przewodowej transmisji danych
muszą pochodzić od jednego producenta.
11.
Instalacja z 25. letnią gwarancją producenta elementów systemu
okablowania.
12.
Testy należy wykonać urządzeniem zgodnym z wymaganiami producenta
udzielającego gwarancję na instalację.
13.
Oznaczanie gniazd i paneli krosowych połączeń transmisji danych:
PDx/yyy gdzie:
x numer punktu dystrybucyjnego okablowania na którym linia
jest zakończona;
yyy numer portu w polu krosowym punktu dystrybucyjnego
okablowania.
14.
Przy wykonywaniu opisów na panelach krosowych dla kabli od gniazd
abonenckich oprócz numeru portu w polu krosowym (punkt dystrybucyjny
stanowi jedno pole krosowe) należy także zaznaczyć przy każdym porcie
numer pokoju, w którym kończy się dana linia abonencka.
15.
Numeracja portów w panelach krosującego zaczyna się od najwyżej
zainstalowanego panelu, i jest kontynuowana na portach paneli
zamontowanych niżej.
16.
Przy wykonywaniu opisów na panelach krosowych kat6e oprócz numeru
portu w polu krosowym należy także zaznaczyć przy każdym porcie numer
portu w polu krosowym docelowego punktu dystrybucyjnego lub szafy
serwerowej, w którym kończy się połączenie (opis w formacie
numer_punktu_dystrybucyjnego/numer_portu_w_polu_krosowym).
17.
Numeracja portów w panelach jest jednolita również z numeracją na
panelach dla linii od gniazd abonenckich.
18.
Przy wykonywaniu opisów na panelach krosowych światłowodowych
oprócz numeru portu w polu krosowym należy także zaznaczyć przy
każdym porcie numer portu w polu krosowym punktu dystrybucyjnego
docelowego, w którym kończy się dane włókno kabla (opis w formacie
F/numer_portu_w_polu_krosowym).
19.
Numeracja portów w panelach światłowodowych jest również jednolita i
wspólna dla wszystkich rodzajów włókien.
20.
Na każdy panel należy nanieść oznaczenie określające typ kabla na nim
zarobionego oraz numer budynku i pomieszczenia docelowego.
21.
Na wykonane prace Wykonawca musi udzielić 12 miesięcznej rękojmi.
22.
Na wniosek Zamawiającego Producent systemu okablowania może
dokonać certyfikacji instalacji i udzieli min. 25-letniej gwarancji
realizowanej przez Wykonawcę.
23.
Wykonanie certyfikacji instalacji na wniosek Zamawiającego jest
odpłatne.
8
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 3
24.
Gwarancja dotyczy poprawności działania całej instalacji w zakresie
parametrów transmisyjnych określonych w kanale klasy D (gniazda
abonenckie), w kanale klasy E (gniazda do szaf serwerowych oraz linie
SFTP między PD) oraz parametrów tłumienności dla połączeń
światłowodowych zgodnie z normą określoną w certyfikacie
gwarancyjnym (ISO, TIA lub EN).
25.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca musi się zobowiązać do stawienia
się na miejsce wystąpienia usterki i rozpoczęcia prac związanych z jej
usunięciem maksymalnie do 24 godz. od zgłoszenia (z pominięciem
ustawowo określonych dni wolnych od pracy).
26.
Usunięcie awarii zostanie ukończone maksymalnie po 48 godz. od
momentu zgłoszenia awarii. W dni ustawowo wolne od pracy
zapewniona zostanie możliwość zgłoszenia usterki (faks, poczta
elektroniczna, formularz zgłoszeniowy).
3.2.3. Dokumentacja powykonawcza
L.p.
1.
Wymaganie
Zakres w dokumentacji:
1. część informacyjna:
1.1. karta tytułowa;
1.2. spis treści;
1.3. karta informacyjna wykonawcy projektu (nazwa, adres, dane
kontaktowe: instytucja i osoby);
2. część opisowa:
2.1. założenia;
2.2. opis;
3. kosztorys inwestorski;
4. zestawienie materiałów i urządzeń:
4.1. wykaz materiałów;
4.2. wykaz urządzeń z ich kartami katalogowymi;
5. część rysunkowa:
5.1. schematy ideowe;
5.2. schematy instalacyjne połączeń i lokalizacji urządzeń;
Uwaga! Pkt. 5.1. i 5.2 dotyczą: struktury fizycznych połączeń,
schematu okablowania poziomego (wraz z trasami korytek
kablowych i średnicami wykonanych przepustów) w skali 1:100 i
schematu obsadzenia wszystkich paneli krosowych oraz wyposażenie
punktów.
6. część pomiarowa (wykaz wykonanych pomiarów i raporty z
pomiarów).
2.
Formy dokumentacji:
- tradycyjna (papierowa);
- elektroniczna.
9
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 3
3.
Dokumentację w postaci tradycyjnej należy dostarczyć w 4.
egzemplarzach:
- schematy ideowe należy wykonać w formacie A3;
- schematy instalacyjne należy wykonać w formacie A0 i
opcjonalnie wersji podręcznej w formacie A2;
-
4.
rysunki poglądowe i szkice należy wykonać w formacie A4.
Dokumentację w postaci elektronicznej należy dostarczyć w 2. kopiach
na niewymazywanym nośniku danych (preferowane DVD R+)
minimalizując liczbę nośników:
- nośniki należy trwale oznaczyć wg. przyjętej nomenklatury i trwale
umieścić na nich opis informujący o zawartości zawartość,;
- formaty plików należy uzgodnić z Zamawiającym zgodnie z
ogólnymi wymaganiami dotyczącymi akceptowanych przez
niego formatów dokumentacji;
- wersja elektroniczna musi zawierać treść dokumentacji tradycyjnej,
ale może obejmować także opracowania i materiały
uzupełniające.
3.3. Przełącznik brzegowy
Parametr
Wymagania
podstawowe
Wymagania
Przełącznik posiadający min. 48 portów
10/100/1000BASE-T oraz min. 4 dedykowane porty z
możliwością instalacji wkładek SFP
Min. 4 dedykowane porty Gigabit Ethernet SFP
Min. 2 dedykowane porty 10G SFP+
Min. 2 zainstalowane interfejsy światłowodowe
jednomodowe 10G SFP+
Min. 1 zainstalowany interfejs światłowodowy
jednomodowy 1G SFP
Wysokość urządzenia 1U
Nieblokująca architektura o wydajności przełączania
min. 300 Gb/s
Przepustowość przełącznika min. 150 Mp/s
Port USB do podłączenia dodatkowej pamięci
Możliwość instalacji modułów do łączenia w stos z
dedykowanymi portami o wydajności min. 20Gb/s
Tablica MAC adresów min. 32k
Tablica Routingu min. 12k (dla IPv4)
Tablica Routingu min. 6k (dla IPv6)
Pamięć operacyjna: min. 1GB pamięci DRAM
Pamięć flash: min. 1GB MB pamięci Flash
Pełna obsługa sieci wirtualnych VLAN (IEEE 802.1Q) - min.
4094
Obsługa sieci wirtualnych protokołowych IEEE 802.1v
Obsługa ramek Jumbo Frames (min. 9216 bajtów)
Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad
Obsługa Quality of Service
- IEEE 802.1p
10
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 3
- DiffServ
- Min. 8 kolejek priorytetów na każdym porcie
Obsługa
Routingu IPv4
Obsługa
Routingu IPv6
Obsługa
transmisji
wielopunktowej
(multicast)
wyjściowym
Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB
Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)
ANSI/TIA-1057 draft 08
Przełącznik wyposażony w modularny system operacyjny
z możliwością aktualizacji modułów oprogramowania w
czasie pracy przełącznika, ochroną pamięci i procesów
oraz zasobów procesora.
Przełącznik musi posiadać możliwość instalacji dwóch
zasilaczy, które umożliwiają uzyskanie redundancji
zasilania. Zasilacze muszę wspierać możliwość wymiany w
czasie działania przełącznika.
Zainstalowane min. 2 zasilacze
Wbudowany DHCP Serwer i klient
Możliwość pełnej obsługi routingu dynamicznego oraz
MPLS (po wgraniu odpowiedniej licencji)
Sprzętowy routing dla protokołu IPv4
Routing dynamiczny RIP v1/v2
Routingu dynamiczny BGPv4 (po wgraniu odpowiedniej
licencji)
Routing dynamiczny OSPF (edge-mode) OSPF (po
wgraniu odpowiedniej licencji)
Routingu dynamiczny OSPF (po wgraniu odpowiedniej
licencji)
Routing dynamiczny IS-IS (po wgraniu odpowiedniej
licencji)
Sprzętowy Routing dla protokołu IPv6
Routing dynamiczny Ring
Serwer Telnet dla IPv6
Serwer SSH2 dla IPv6
Ping dla IPv6
Tracert dla IPv6
Obsługa 6to4 (RFC 3056)
Obsługa MLDv1 (Multicast Listener Discovery version 1)
Obsługa MLDv2 (Multicast Listener Discovery version 2)
Możliwość obsługi OSPFv3 dla IPv6 (po wgraniu
odpowiedniej licencji)
Routing PIM-SM (RFC 2362) (po wgraniu odpowiedniej
licencji)
Routing PIM-SSM (RFC 3569) (po wgraniu odpowiedniej
licencji)
Obsługa IGMP v1 (RFC 1112)
Obsługa IGMP v2 (RFC 2236)
Obsługa IGMP v3 (RFC 3376)
Obsługa IGMP v1/v2/v3 snooping
Możliwość konfiguracji statycznych tras dla Routingu
Multicastów
Możliwość obsługi routingu PIM-DM (po wgraniu
odpowiedniej licencji)
11
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 3
Obsługa MVR
Bezpieczeństwo
Obsługa Network Login
- IEEE 802.1x (RFC 3580)
- Web-based Network Login
- MAC based Network Login
Obsługa wielu klientów Network Login na jednym porcie
(Multiple supplicants)
Przydział sieci VLAN, ACL/QoS podczas logowania
Network Login
Obsługa Guest VLAN dla IEEE 802.1x
Wbudowana obrona procesora urządzenia przed
atakami DoS
Obsługa TACACS+ (RFC 1492)
Obsługa RADIUS Authentication (RFC 2138)
Obsługa RADIUS Accounting (RFC 2139)
Obsługa RADIUS EAP Support for IEEE 802.1x (RFC 3579)
RADIUS Per-command Authentication
Bezpieczeństwo MAC adresów
- ograniczenie liczby MAC adresów na porcie
- zatrzaśnięcie MAC adresu na porcie
Możliwość wyłączenia MAC learning
Obsługa SNMPv1/v2/v3
Klient SSH2
Zabezpieczenie przełącznika przed atakami DoS
- Networks Ingress Filtering RFC 2267
- SYN Attack Protection
- Zabezpieczenie CPU przełącznika poprzez
ograniczenie ruchu do systemu zarządzania
Dwukierunkowe (ingress oraz egress) listy kontroli dostępu
ACL pracujące na warstwie 2, 3 i 4
- Adres MAC źródłowy i docelowy plus maska
- Adres IP źródłowy i docelowy plus maska dla IPv4
oraz IPv6
- Protokół – np. UDP, TCP, ICMP, IGMP, OSPF, PIM, IPv6
itd.
- Numery portów źródłowych i docelowych TCP, UDP
- Zakresy portów źródłowych i docelowych TCP, UDP
- Identyfikator sieci VLAN – VLAN ID
- Flagi TCP
- Obsługa fragmentów
Listy kontroli dostępu ACL realizowane w sprzęcie bez
zmniejszenia wydajności przełącznika
Możliwość zliczania pakietów lub bajtów trafiających do
konkretnej ACL i w przypadku przekroczenia
skonfigurowanych wartości podejmowania akcji np.
blokowanie ruchu, przekierowanie do kolejki o niższym
priorytecie, wysłanie trapu SNMP, wysłanie informacji do
serwera Syslog lub wykonanie komend CLI. – możliwość
rozszerzenia przez licencję oprogramowania
Ograniczanie przepustowości (rate limiting) na portach
12
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 3
wyjściowych z krokiem min. 8 kb/s
Bezpieczeństwo
sieciowe
Zarządzanie
Inne
Możliwość konfiguracji portu głównego i zapasowego
Obsługa redundancji routingu VRRP (RFC 2338) (po
wgraniu odpowiedniej licencji)
Obsługa STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D
Obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w
Obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE
802.1s
Obsługa PVST+
Obsługa EAPS (Ethernet Automatic Protection Switching)
RFC 3619
Obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP –
min. 128 grup po min. 8 portów
Obsługa MLAG - połączenie link aggregation do dwóch
niezależnych przełączników.
Możliwość tworzenia kilku pierścieni EAPS przy użyciu
współdzielonych połączeń fizycznych (po wgraniu
odpowiedniej licencji)
Zarządzanie przez SNMP v1/v2/v3
Zarządzanie przez przeglądarkę WWW – protokół http i
https
Możliwość zarządzania poprzez protokół XML
Telnet Serwer dla IPv4 / IPv6
SSH2 Serwer dla IPv4 / IPv6
Ping dla IPv4 / IPv6
Traceroute dla IPv4 / IPv6
Obsługa zewnętrznego systemu logowania SYSLOG
Sprzętowa obsługa sFlow
Obsługa systemu synchronizacji czasu SNTP v4 (RFC 2030)
Możliwość instalacji min. 2 wersji oprogramowania
Możliwość zachowania min. 2 wersji konfiguracji na
przełączniku
Możliwość tworzenie skryptów CLI, które mogą zawierać
zmienne użytkownika, warunki, pętle.
Obsługa RMON min. 4 grupy: Status, History, Alarms,
Events (RFC 1757)
Obsługa RMON2 (RFC 2021)
Obsługa Secure Shell (SSHv2) klient i serwer
Obsługa Secure Copy (SCPv2) klient i serwer
Obsługa Secure FTP (SFTP) serwer
Obsługa IPFix
Obsługa IP Security – RFC 3046 DHCP Option 82
Obsługa IP Security – Gratuitous ARP Protection
Obsługa IP Security – Trusted DHCP Server
Obsługa IP Security – DHCP Secured ARP / ARP
Validation
Możliwość uruchamiania skryptów TCL
Możliwość edycji skryptów i ACL bezpośrednio na
urządzeniu (system operacyjny musi zawierać
wbudowany edytor plików tekstowych)
13
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 3
Możliwość uruchamiania skryptów ręcznie, o określonym
czasie lub co wskazany okres czasu oraz na podstawie
wpisów w logu systemowym
3.4. Przełącznik końcowy
Parametr
Wymagania
podstawowe
Wymagania
Przełącznik posiadający min. 48 portów
10/100/1000BASE-T z zasilaniem PoE+ (802.3at) w tym
min. 4 porty dual-personality z możliwością instalacji
wkładek SFP,
Zainstalowany min. 1 interfejs światłowodowy
jednomodowy 1Gb/s SFP;
Min. 2 porty 10G z możliwością instalacji wkładek SFP+
Min. 512 MB pamięci RAM ECC,
Min. 512 MB pamięci flash,
Wysokość urządzenia 1U,
Możliwość podłączenia redundantnego zasilacza,
Nieblokująca architektura o wydajności przełączania
180 Gb/s,
Przepustowość przełącznika min. 100 Mp/s,
Możliwość stackowania za pomocą portów 10G,
Port do zarządzani typu Out-of-Band,
Tablica MAC adresów o wielkości min. 16k,
Pełna obsługa min. 4094 VLANów(IEEE 802.1Q),
Obsługa min. 250 interfejsów L3
Obsługa sieci wirtualnych protokołowych IEEE 802.1v
obsługa ramek Jumbo Frames (min. 9216 bajtów)
Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad
Obsługa Quality of Service
- IEEE 802.1p
- DiffServ
- Min. 8 kolejek priorytetów na każdym porcie
wyjściowym
Obsługa
Routingu IPv4
Obsługa
Routingu IPv6
Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE
802.1AB
Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)
ANSI/TIA-1057 draft 08,
Przełącznik wyposażony w modularny system
operacyjny z możliwością aktualizacji modułów
oprogramowania w czasie pracy przełącznika,
ochroną pamięci i procesów oraz zasobów procesora,
możliwość rozszerzenia funkcjonalności poprzez
instalację dodatkowych modułów,
Wbudowany klient i serwer DHCP
Sprzętowy routing dla protokołu IPv4
Obsługa RIP v1/v2
Sprzętowy routing dla protokołu IPv6
Serwer Telnet dla IPv6
Serwer SSH2 dla IPv6
14
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 3
Obsługa
transmisji
wielopunktowej
(multicast)
Ping dla IPv6
Tracert dla IPv6
Obsługa MLDv1 (Multicast Listener Discovery version 1)
Obsługa MLDv2 (Multicast Listener Discovery version 2)
Routing PIM-SM (RFC 2362) (po wgraniu odpowiedniej
licencji)
Routing PIM-SSM (RFC 3569) (po wgraniu odpowiedniej
licencji)
Obsługa IGMP v1 (RFC 1112)
Obsługa IGMP v2 (RFC 2236)
Obsługa IGMP v3 (RFC 3376)
Obsługa IGMP v1/v2/v3 snooping
Możliwość konfiguracji statycznych tras dla Routingu
Multicastów
Możliwość obsługi routingu PIM-DM (po wgraniu
odpowiedniej licencji)
Obsługa MVR
Obsługa Network Login
- IEEE 802.1x (RFC 3580)
- Web-based Network Login
- MAC based Network Login
Bezpieczeństwo
Obsługa wielu klientów Network Login na jednym
porcie (Multiple supplicants)
Przydział sieci VLAN, ACL/QoS podczas logowania za
pomocą Network Login
Obsługa Guest VLAN dla IEEE 802.1x
Wbudowana ochrona procesora urządzenia przed
atakami DoS,
Obsługa TACACS+ (RFC 1492),
Obsługa RADIUS Authentication (RFC 2138),
Obsługa RADIUS Accounting (RFC 2139),
Obsługa RADIUS EAP Support for IEEE 802.1x (RFC 3579)
RADIUS Per-command Authentication,
Bezpieczeństwo adresów MAC:
- ograniczenie liczby adresów MAC na porcie,
- zatrzaśnięcie MAC adresu na porcie,
Możliwość wyłączenia nauki adresów MAC,
Obsługa SNMPv1/v2/v3,
Klient SSH2,
Zabezpieczenie przełącznika przed atakami DoS :
- Networks Ingress Filtering RFC 2267,
- SYN Attack Protection,
- Zabezpieczenie CPU przełącznika poprzez
ograniczenie ruchu do systemu zarządzania,
Min. 1024 listy kontroli dostępu (ingress) ACL pracujące
na warstwie 2, 3 i 4:
- Adres MAC źródłowy i docelowy plus maska,
- Adres IP źródłowy i docelowy plus maska dla
IPv4 oraz IPv6
- Protokół – np. UDP, TCP, ICMP, IGMP, OSPF,
15
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 3
PIM, IPv6 itd.
- Numery portów źródłowych i docelowych TCP,
UDP,
- Zakresy portów źródłowych i docelowych TCP,
UDP,
- Identyfikator sieci VLAN - VLAN ID,
- Flagi TCP
Bezpieczeństwo
sieciowe
Zarządzanie
Listy kontroli dostępu ACL realizowane sprzętowo bez
zmniejszenia wydajności przełącznika
Możliwość zliczania pakietów lub bajtów trafiających
do konkretnej ACL i w przypadku przekroczenia
skonfigurowanych wartości podejmowania akcji np.
blokowanie ruchu, przekierowanie do kolejki o niższym
priorytecie, wysłanie trapu SNMP, wysłanie informacji
do serwera Syslog lub wykonanie komend CLI.
Możliwość rozszerzenia przez licencję
oprogramowania.
Możliwość konfiguracji portu głównego i zapasowego
Obsługa redundancji routingu VRRP (RFC 2338) (po
wgraniu odpowiedniej licencji)
Obsługa STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D,
Obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE
802.1w,
Obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE
802.1s,
Obsługa PVST+,
Obsługa EAPS (Ethernet Automatic Protection
Switching) RFC 3619,
Obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP –
min. 128 grup po min. 8 portów,
Obsługa MLAG - połączenie link aggregation do
dwóch niezależnych przełączników,
Możliwość tworzenia kilku pierścieni EAPS przy użyciu
współdzielonych połączeń fizycznych (po wgraniu
odpowiedniej licencji)
Zarządzanie przez SNMP v1/v2/v3
Zarządzanie przez przeglądarkę WWW (web GUI) –
protokół http i https
Serwer Telnet dla IPv4/IPv6
Serwer SSH2 dla IPv4/IPv6
Ping dla IPv4/IPv6
Traceroute dla IPv4/IPv6
Obsługa zewnętrznego systemu logowania SYSLOG
Sprzętowa obsługa sFlow
Obsługa systemu synchronizacji czasu SNTP v4 (RFC
2030)
Możliwość instalacji min. 2 wersji oprogramowania
Możliwość zachowania min. kilkunastu wersji
konfiguracji na przełączniku
Możliwość tworzenie skryptów CLI, w zakresie co
16
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 3
najmniej: zmienne użytkownika, warunki, pętle,
Obsługa RMON min. 4 grupy: Status, History, Alarms,
Events (RFC 1757)
Obsługa RMON2 (RFC 2021)
Obsługa Secure Shell (SSHv2) klient i serwer
Obsługa Secure Copy (SCPv2) klient i serwer
Obsługa Secure FTP (SFTP) serwer
Obsługa IPFix
Obsługa IP Security - Trusted DHCP Server
Obsługa IP Security - DHCP Secured ARP / ARP
Validation
Możliwość uruchamiania skryptów TCL
Możliwość edycji skryptów i ACL bezpośrednio na
urządzeniu (system operacyjny musi zawierać
wbudowany edytor plików tekstowych)
Możliwość uruchamiania skryptów ręcznie, o
określonym czasie lub co wskazany okres czasu oraz na
podstawie wpisów w logu systemowym
Inne
3.5. Przełącznik zarządzający łączności bezprzewodowej
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Wymagania
min. 4 porty 1G Combo SFP / 10/100/1000BASE-T
Porty kontrolera muszą umożliwiać konfigurację sieci wirtualnych
zgodnych ze standardem IEEE 802.1Q
Kontroler musi posiadać gniazdo pamięci np. flash (USB, Compact
Flash, itp.), SD, itp.
Kontroler musi posiadać port szeregowy służący do zarządzania
urządzeniem w trybie konsoli lokalnej
Kontroler musi umożliwiać realizację konfiguracji nadmiarowych
przez stworzenie grup kilku urządzeń, które zapewnią obsługę
punktów dostępowych w przypadku awarii jednego z nich i
jednocześnie będą w stanie zapewnić realizację zrównoważonego
obciążania (Load Balancing)
Kontroler musi pozwalać na uruchomienie konfiguracji
nadmiarowych w trybach: Aktywny-Pasywny, Aktywny-Aktywny,
Aktywny N+1
Klaster kilku kontrolerów musi być zarządzalny jak jedno urządzenie
przez jeden adres IP
Kontroler musi umożliwiać przechowywanie przynajmniej dwóch
wersji oprogramowania kontrolera z możliwością przełączania się
pomiędzy wersjami oprogramowania,
Kontroler musi posiadać możliwość konfiguracji poprzez linię
komend CLI z konsoli, telnet i SSH
Kontroler musi posiadać możliwość konfiguracji poprzez
przeglądarkę internetową (interfejs WWW) z SSL
11.
Kontroler musi umożliwiać konfigurację poprzez SNMP v1/v2/v3
12.
Kontroler musi mieć możliwość synchronizacji czasu z
wykorzystaniem zewnętrznego serwera czasu -np. SNTP
17
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 3
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Kontroler musi mieć możliwość przesyłania pocztą elektroniczną
informacji o zdarzeniach krytycznych
Kontroler musi pozwalać na obsługę min. 16 punktów dostępowych
oraz umożliwiać rozbudowę do obsługi do min. 512 punktów
dostępowych bez konieczności rozbudowy sprzętowej np. poprzez
wprowadzenie dodatkowych licencji
Kontroler musi obsługiwać min. 16 identyfikatorów SSID
Kontroler musi pozwalać na mapowanie klientów dołączonych do
SSID do przewodowej sieci wirtualnej IEEE 802.1Q
Kontroler musi pozwalać na mapowanie klientów dołączonych do
jednego identyfikatora SSID do różnych sieci wirtualnych na
podstawie informacji uzyskanej podczas autoryzacji z serwera
RADIUS
Kontroler musi obsługiwać proxy ARP
Kontroler musi zapewniać funkcjonalność Stateful Inspection Firewall
dla ruchu po sieci przewodowej oraz bezprzewodowej
Kontroler musi zapewniać ochronę przed IP Spoofing oraz ARP
Cache Poisoning
Kontroler musi zapewniać uwierzytelnianie użytkowników z
wykorzystaniem:
-
Pre-shared key PSK,
IEEE 802.1x/EAP – TLS oraz TTLS,
EAP(PEAP),
LDAP oraz EAP-SIM,
Przez wbudowany serwer RADIUS,
Kontroler musi zapewniać szyfrowanie z wykorzystaniem:
22.
23.
-
WEP 40/WEP 128 (RC4)
KeyGuard
WPA-TKIP
WPA2-CCMP (AES)
WPA2-TKIP
Kontroler musi obsługiwać standard IEEE 802.11w
Kontroler musi zapewniać obsługę gości bezprzewodowych
24.
- Lokalna autoryzacja użytkowników przez stronę www
(capture portal),
- Przekierowanie do zewnętrznego systemu
autoryzacyjnego,
- Interfejs www do zakładania kont dla gości przez
niewykwalifikowany personel
Kontroler musi zapewniać funkcjonalność IDS/IPS:
25.
26.
- Detekcja obcych punktów dostępowych,
- „Unieszkodliwianie” obcych punktów dostępowych,
- Wykrywanie sieci Ad-Hoc
Kontroler musi umożliwiać autoryzację użytkowników do sieci w
oparciu o położenie użytkownika -np. umożliwiać dostęp do sieci
wewnątrz budynku, a uniemożliwiać poza nim, wykorzystując
18
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 3
funkcjonalność triangulacji
Kontroler musi umożliwiać obsługę ruchu multimedialnego
27.
28.
29.
30.
- Mapowanie IEEE 802.1p i DSCP do priorytetów w ramach
ruchu bezprzewodowego
- Obsługa WMM
- Obsługa WMM Power Save
- Obsługa TSPEC Admission Control
- Obsługa IEEE 802.11k
- Obsługa IGMP Snooping
Kontroler musi umożliwiać współpracę z zewnętrznymi systemami
RTLS
Kontroler musi być przystosowany do instalacji w szafie montażowej
19’’ (wszystkie elementy montażowe w zestawie)
Kontroler jest wyposażony w licencję umożliwiającą obsługę
minimum planowanej liczby Punktów dostępowych (10 szt.) z
możliwością agregacji w jednej licencji obejmującej wszystkie
urządzenia tego rodzaju zainstalowane w infrastrukturze transmisji
danych Zamawiającego
3.6. Punkt dostępowy łączności bezprzewodowej
L.p.
Wymaganie
1..
Obudowa z wizualną sygnalizacją stanu pracy umożliwiająca montaż
naścienny.
2..
Min. dwuradiowy system bezprzewodowej transmisji danych pracujący w
standardzie IEEE 802.11a/b/g/n.
3..
Interfejs przewodowej transmisji danych o przepustowości 1Gb/s w
standardzie 10/100/1000BASE-T.
Obsługa min. 14. SSID.
4..
Urządzenie certyfikowane medycznie (EN-IEC 60601).
5..
Zasilanie przez przyłącze (PoE) zgodne z IEEE 802.3af.
6..
Niezbędny osprzęt do podłączenia w trybie PoE (zasilanie z przyłącza).
7..
8..
Kabel dystansowy do podłączenia punktu dostępowego 2xRJ45, dł. 1,0m
kategorii min 5E+.
Zarządzanie przez kontroler transmisji bezprzewodowej.
9..
3.7. Wdrożenie organizacji logicznej (VLAN)
Zorganizowanie i wdrożenie struktury wewnętrznych sieci wirtualnych
(VLAN) na poziomach 2 (most) i 3 (trasowanie),
Opracowanie schematu organizacyjnego VLAN,
Skonfigurowanie i wdrożenie VLAN w przełącznikach rdzeniowych,
19
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 3
Skonfigurowanie i wdrożenie VLAN w przełącznikach brzegowych,
Skonfigurowanie i wdrożenie VLAN w przełącznikach końcowych,
Skonfigurowanie i wdrożenie VLAN w przełącznikach zarządzających
łączności bezprzewodowej.
3.8. Reorganizacja i rekonfiguracja przyłączy do sieci zewnętrznych
Konfiguracja usługi sieci korporacyjnej z bramą dla ruchu zewnętrznego
(dedykowana sieć wirtualna, wewnętrzna inżynieria ruchu między 2.
zaporami ogniowymi);
Opracowanie i wdrożenie zbioru elementarnych reguł profilowania ruchu
(zasady profilowania, konfiguracja reguł profilowania w zaporach
ogniowych),
Skonfigurowanie obsługi przyłączy zewnętrznych w 2. zaporach
ogniowych,
Skonfigurowanie i wdrożenie obsługi struktury VLAN w 2. zaporach
ogniowych,
Testy pracy i przepustowości 2. przyłączy zewnętrznych.
4. Wykaz ilościowy
Tabela 1. Wykaz ilościowy elementów zadania 6
L.p.
1.
2.
3.
Nazwa sprzętu
Przełącznik rdzeniowy
Połączenia transmisji danych
Transmisja przewodowa (światłowody) międzybudynkowa
(długość ogółem)
Połączenia transmisji danych
Transmisja przewodowa dla stanowisk roboczych i punktów
dostępowych łączności bezprzewodowej
Jednostka
miary
Liczba
sztuka
2
mb
3600
sztuka
160
(150+10)
4.
Przełącznik brzegowy
sztuka
2
5.
Przełącznik końcowy
sztuka
5
6.
Przełącznik zarządzający
sztuka
2
7.
Punkt dostępowy
sztuka
10
8.
Wdrożenie organizacji logicznej (VLAN)
komplet
1
9.
Reorganizacja i rekonfiguracja przyłączy do sieci
zewnętrznych
komplet
1
20
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 4
Zadanie nr 7 - Budowa infrastruktury przetwarzania
danych
1. Adaptacja pomieszczenia na serwerownię
przygotowanie pomieszczeń,
instalacja sygnalizacji pożarowej,
instalacja zasilania energetycznego z zasilaczem awaryjnym,
instalacja kontroli dostępu,
instalacja ochrony mienia,
instalacja klimatyzacji,
1.1. Przygotowanie pomieszczenia
L.p.
Wymaganie
1.
pomieszczenie wskazane przez Zamawiającego bez zawilgoceń,
otwartych dopływów i odpływów wody i instalacji tranzytowych
2.
uzupełnienie ubytków w ścianach
3.
wykonanie instalacji natynkowej na drabinkach instalacyjnych
4.
instalacja drzwi wzmocnionych
przeciwwyważeniowym
5.
wykonanie wewnętrznych ścian działowych oddzielającej instalacje
tranzytowe
6.
zabezpieczenie stolarki okiennej
1
w
wykonaniu
z
zabezpieczeniem
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 4
1.2. Instalacja sygnalizacji pożarowej
L.p.
Wymaganie
1.
instalacja sygnalizacji pożarowej w pomieszczeniu serwerowni
2.
modułowa architektura systemu i jego elastyczność pod względem
rozbudowy, dotycząca zarówno modułów oprogramowania jak i urządzeń
oraz użytkowników
3.
lokalna obsługa min. 2 czujek p/poż
4.
identyfikacja zdarzeń pożarowych w początkowej fazie ich powstawania
na podstawie źródeł ciepła i zadymienia
5.
sygnalizacja zdarzeń pożarowych lokalnie i zdalnie (np. w recepcji, w
pomieszczeniu ochrony, itp.)
6.
wyzwalania lokalnych akcji gaszenia zdarzeń pożarowych jeśli w obiekcie
istnieją automatyczne instalacje przeciwpożarowe
7.
współpraca z systemem kontroli dostępu (uruchomienie programu
ewakuacji – otwarcia drzwi)
8.
monitorowanie stanu zasilaczy awaryjnych w serwerowni i ew. innych
(awaria, brak zasilania głównego, brak zasilania rezerwowego)
9.
współpraca z instalacją transmisji alarmu do PSP
10.
integracja z istniejącą instalacją sygnalizacji
(przekazywanie sygnałów o zdarzeniach)
11.
lokalne przeglądanie i wydruk raportów zdarzeń
2
p/poż
POLON
4000
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 4
1.3. Instalacja zasilania energetycznego z zasilaczem awaryjnym
1.3.1. Zasilanie energetyczne
L.p.
Wymaganie
1.
min. 20 pól do zasilenia obwodów zasilania komputerów i min. 12
obwodów zasilania, w tym:
min. 4 wydzielone obwody zasilania innych urządzeń
(klimatyzatory, itp.),
-
-
-
min. 6 obwodów gotowych do eksploatacji w trybie chronionym
przez zasilacz awaryjny w panelach przystosowanych do montażu
19” wewnątrz szafy montażowej 19”,
min. 1 obwód ogólnego przeznaczenia gotowy do eksploatacji w
trybie chronionym w panelach natynkowych na ścianach
pomieszczeń w pobliżu szafy montażowej,
min. 2. obwody zasilania ogólnego przeznaczenia rozprowadzone
w pomieszczeniu naściennie
2.
indywidualne zabezpieczenia obwodów zasilania komputerów (serwery,
lokalnie podłączane stanowiska robocze administratora) i aktywnych
urządzeń sieciowych, innych urządzeń i obwodów ogólnego
przeznaczenia
3.
sygnalizacja wizualna stanu pracy tablicy
4.
wyłącznik główny odcinający i wyłączniki grup obwodów
5.
tablicowy licznik energii z możliwością zdalnego odczytu stanu (łączność
IP)
6.
montaż naścienny
7.
wydzielona tablica rozdzielcza w pomieszczeniu
8.
zasilenie
tablicy
w
pomieszczeniu
budynkowej/strefowej tablicy rozdzielczej
9.
jeden obwód zasila maksymalnie do 8. gniazd wtykowych
z
wydzielonego
pola
10.
integracja gniazd chronionych i niechronionych w panelach naściennych
11.
poza szafami montażowymi gniazd zasilania chronionego kodowane
kolorem
12.
wszystkie gniazda z uziemieniem
3
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 4
1.3.2. Zasilacz awaryjny
L.p.
Wymaganie
1.
Moc min. 10kW
2.
zasilanie pierwotne jednofazowe
3.
napięcie nominalne 230V
4.
częstotliwość nominalna 50Hz
5.
kształt napięcia czysta sinusoida
6.
zniekształcenia harmoniczne maksymalnie 3 i 5% odpowiednio dla
obciążeń liniowych i nieliniowych
7.
opcja doraźnego przeciążenia od 10 do 25% odpowiednio w okresie do 2
minut i do 5 sekund
8.
technologia podwójnej konwersji
9.
układ DSP sterujący pracą zasilacza
10.
możliwość redundancji (do 2. jednostek)
11.
wysoki współczynnik mocy (99%)
12.
akumulatory bezobsługowe z czasem ładowania 5-9h
13.
system zarządzania akumulatorami wydłużający ich żywotność
14.
ochrona przeciążeniowa, temperaturowa oraz zwarciowa
15.
lokalny wyświetlacz LCD
16.
tryb oszczędzania energii (ECOMODE)
17.
łączność szeregowa i sieciowa ze zdalnym zarządzaniem SNMP
18.
zdalny dostęp za pomocą przeglądarki w trybie chronionym (SSL)
19.
spełniane standardy:
bezpieczeństwa - EN50091-1,
emisji elektromagnetycznej (EMC) - EN50091-2,
sprawności - EN62040-3, EN50091-3,
-
ochrony - IP20,
4
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 4
1.4. Instalacja kontroli dostępu
L.p.
Wymaganie
1.
Modułowa architektura systemu i jego elastyczność pod względem
rozbudowy, dotycząca zarówno modułów oprogramowania jak i
urządzeń oraz użytkowników.
2.
Obsługa czytników kart bezstykowych zbliżeniowych w standardzie
ISO/IEC 14443A/Mifare 1kB/Mifare 4kB.
3.
Możliwość rozbudowy o inne czytniki np. stykowych procesorowy, linii
papilarnych, itp.
4.
Architektura oprogramowania typu klient-serwer umożliwiająca
jednoczesną pracę wielu użytkowników wykonujących równolegle różne
zadania.
5.
Rejestracja, przechowywanie i udostępnianie informacji o zdarzeniach
systemowych (np. działanie przejść, konfiguracja uprawnień, autoryzacja
dostępu do przejścia, brak uprawnień, itp.).
6.
Działanie w trybie on-line oraz zapewnienie trybu off-line w przypadku
awarii komunikacji.
7.
Uruchamianie i konfigurowanie elementów systemu z poziomu serwera lub
stacji roboczej.
8.
Graficzny interfejs użytkownika umożliwiający pełną wizualizacja zdarzeń i
komunikatów w czasie rzeczywistym, także na planach obiektu.
9.
Zarządzanie stanami alarmowymi umożliwiające reagowanie na
zdarzenia z jednoczesnym pełnym zapisem przebiegu działań, możliwe
powiadomienie o zdarzeniu określonego operatora na wiele sposobów
(mail, sms, itp.).
10.
Konfigurowalne uprawnienia operatorów systemu na podstawie zbiorów
zdarzeń/grupy uprawnień, integracja w usługach katalogowych
środowiska informatycznego Zamawiającego, umożliwienie zarządzania
uprawnieniami delegowanego bezpośrednio do zainteresowanych
jednostek organizacyjnych.
11.
Przechowywanie informacji o użytkowniku, a także dodatkowe,
definiowalne przez operatora, pola informacji skojarzone z użytkownikiem.
12.
Indywidualne lub grupowe nadawanie uprawnień użytkowników.
13.
Funkcja guest (obsługa gościa).
14.
Funkcja anti-pasback dla kart identyfikacyjnych.
15.
Kontrola obchodu wartowniczego.
16.
Możliwość sterowania dostępem do wind.
17.
Możliwość ręcznego sterowania wszystkimi elementami wykonawczymi
wykorzystywanymi w systemie.
18.
Funkcje harmonogramów czasowych:
-
możliwość zdefiniowania harmonogramu z dokładnością do
5
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 4
19.
minuty,
możliwość zdefiniowania harmonogramu z powtarzalnością w
cyklach miesięcznych, tygodniowych i dziennych,
możliwość zdefiniowania harmonogramu w zadanym okresie
czasowym.
Raporty dotyczące zdarzeń w systemie:
- predefiniowane raporty obrazujące stan systemu,
-
możliwe definiowanie raportów przez użytkownika,
raporty dotyczące zarówno konfiguracji jaki i stanu systemu oraz
zarejestrowanych zdarzeń,
możliwe nakładanie filtrów na raporty,
możliwe uzyskiwanie statystyk i podsumowań.
20.
Eksport danych do plików zewnętrznych w formatach min.: TXT, CVS.
21.
Możliwość integracji na poziomie monitoringu przejść w technologii
serwera OPC z zewnętrznym systemem informatycznym realizującym
funkcje zarządzania obiektem.
22.
Możliwość eksportu danych do zewnętrznych systemów
informatycznych/aplikacji z wykorzystaniem API lub WebAPI.
23.
Możliwość importu danych z zewnętrznych systemów
informatycznych/aplikacji z wykorzystaniem API lub WebAPI.
24.
Nośnik uprawnień w postaci identyfikatora elektronicznego
realizowanego przez kartę elektroniczną z interfejsem bezkontaktowym
zgodną ze standardem ISO 14443A - protokół T=CL oraz emulacja
protokołu Mifare, umożliwiającego identyfikację użytkownika na
podstawie numeru seryjnego karty odczytywanego interfejsem
bezkontaktowym (CSN).
25.
Możliwość integracji z systemem telewizji dozorowej poprzez interfejs CCTV
zapewniająca obsługę rejestratorów cyfrowych systemu CCTV.
26.
Wyposażenie każdego z przejść w dowolny podzbiór następujących
elementów: kontroler przejścia, czytnik wejściowy, czytnik wyjściowy,
przycisk wyjścia, przycisk wyjścia awaryjnego, kontaktron, elektrozaczep,
elektromagnes, zewnętrzny układ sterujący.
27.
Minimalny zbiór funkcji przejść systemu kontroli dostępu:
− możliwość grupowania przejść (wszystkie przejścia w grupie
funkcjonują tak samo),
− krótkotrwałe odblokowanie/zablokowanie przejścia/grupy przejść
(czas możliwy do zdefiniowania),
−
−
28.
stałe odblokowanie/zablokowanie przejścia/grupy przejść,
wprowadzanie zależności dotyczących
odblokowania/zablokowania innych przejść lub grupy przejść przy
odblokowaniu/zablokowaniu pojedynczego przejścia.
Minimalny zbiór funkcji kontrolera przejścia:
− kontrola wszystkich funkcji chronionych przejść,
6
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 4
−
−
−
−
−
obsługa czytników wejściowych, wyjściowy, przycisku wyjścia,
elektrozaczepu i / lub elektromagnesu, kontaktronu,
monitorowanie wejść,
min. 3. programowalne wejścia służące do monitorowania pracy
systemu np.: drzwiczek obudowy, przycisku przymusu lub
podczerwonych czujek ruchu,
możliwość podłączenia zewnętrznego sygnalizatora,
obsługa zewnętrznego sygnału sterującego np. otwarcie drzwi z
domofonu.
29.
Minimalny zbiór funkcji czytnika wejścia/wyjścia:
− przystosowany do odczytu nośnika uprawnień,
− gotowy do podłączenia do kontrolera przejścia,
− możliwość monitorowania i sygnalizacji stanu w systemie kontroli
dostępu.
30.
Minimalny zbiór funkcji przycisku wyjścia:
− umożliwia wyjście z pomieszczenia bez konieczności posiadania
nośnika uprawnień,
− gotowy do podłączenia do kontrolera przejścia.
31.
Minimalny zbiór funkcji przycisku wyjścia awaryjnego:
− umożliwia wyjście z pomieszczenia bez konieczności posiadania
nośnika uprawnień,
− działanie przez mechanicznie przerwanie obwodu zasilania
elementu blokującego przejście.
32.
Minimalny zbiór funkcji kontaktronu:
− sygnalizacja otwarcia przejścia,
− przekaz sygnału do kontrolera przejścia.
33.
Minimalny zbiór funkcji elektrozaczepu/elektromagnesu:
− blokada przejścia sterowana przez kontroler,
− zwolnienie blokady przejścia sterowane przez kontroler.
34.
Minimalna funkcjonalność przejść niewyposażonych w kontroler przejścia
sterowanych z obiektowego urządzenia wykonawczego:
− monitorowanie stanu przejścia,
− sterowanie elementem blokującym,
− sygnalizacja dźwiękowa i/lub wizualna zdarzeń dotyczących
przejścia np. otwarcie bez autoryzacji,
− lokalny pulpit sterujący umożliwiający realizację wybranych funkcji.
35.
Minimalne wymagania dotyczące zasilania:
− praca w przypadku braku zasilania w czasie 24. godzin,
−
36.
autonomiczne źródła podtrzymania zasilania elementów
wykonawczych systemu posiadają lub podłączenie do źródła
zasilania gwarantującego zasilanie przez określony czas.
Minimalne wymagania współpracy z domofonem:
− sterowanie stanem przejścia z domofonu.
7
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 4
37.
Minimalne wymagania integracji z instalacją sygnalizacji włamania i
napadu (alarmową):
− podgląd i wizualizacja stanu stref ochrony,
− sterowaniu stanem przejść w zależności od stanu strefy ochrony
(np. uniemożliwienie wejścia w przypadku uzbrojenia strefy),
sterowanie stanem strefy.
38.
Minimalne wymagania integracji z systemem zarządzania zdarzeniami
(moduł nadzorczy):
− przekazywanie informacji i sygnałów o zdarzeniach,
− przekazywanie danych i akcjach,
− obsługa zleconych akcji.
39.
Uśredniona długość połączeń między sterownikiem i czujnikami wynosi
200mb.
40.
Uśredniona długość połączeń przewodowej transmisji danych
wykorzystujących skrętkę symetryczną dla podłączenia modułu
komunikacyjnego wynosi 80mb.
1.5. Instalacja ochrony mienia
L.p.
Wymaganie
1.
instalacja ochrony mienia w pomieszczeniu serwerowni
2.
modułowa architektura systemu i jego elastyczność pod względem
rozbudowy, zarówno sprzętowej jak i użytkowników, możliwość korzystania
z urządzeń bezprzewodowych
3.
możliwość obsługi wielu rodzajów czujek (czujek podczerwieni,
mikrofalowych ruchu, ultradźwiękowych ruchu, dualnych, zbicia szkła,
kontaktronów, sejsmicznych, wibracyjnych, innych)
4.
obsługa przycisków alarmowych, obsługa wielu rodzajów urządzeń
sygnalizacji alarmu (wizualnego, dźwiękowego)
5.
obsługa różnych klawiatur
elektronicznych itp.)
6.
komunikacja centrali z pozostałymi komponentami, niezależna od medium
komunikacyjnego, obsługa wielu rodzajów mediów komunikacyjnych (IP,
ISDN, PSTN, GSM, radiowa, inne)
7.
wielostrefowa obsługa wielu linii dozorowych
8.
zdalna synoptyczna sygnalizacja zdarzeń (np. recepcja, pomieszczenie
ochrony, itp.)
9.
lokalna rejestracja, przegląd i wyszukiwanie zdarzeń
10.
(z/bez
wyświetlacza,
z
czytnikiem
lokalna obsługa min. 1. czujnika, 1. sygnalizatora i 1. klawiatury
8
kart
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 4
1.6. Instalacja klimatyzacji
L.p.
Wymaganie
1.
instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni
2.
montaż dwóch urządzeń, których jednostkowa wydajność będzie
umożliwiała pracę pojedynczego urządzenia w sytuacji awaryjnej, w której
drugie urządzenie ulegnie uszkodzeniu
3.
typ SPLIT
4.
osuszanie powietrza
5.
chłodzenie
6.
zdalne sterowanie min. pilotem
7.
moc min. 7,5kW
8.
zasilanie z wydzielonego obwodu lokalnej tablicy rozdzielczej serwerowni
9
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 4
2. Wykonanie wewnętrznego okablowania transmisji danych i
wyposażenie w odpowiednie szafy montażowe 19” z
niezbędnym osprzętem
L.p.
1.
Wymaganie
instalacja wewnętrznego okablowania transmisji danych w serwerowni,
- okablowanie w serwerowni prowadzone wewnątrz szafy
montażowej 19”;
- podejścia połączeń prowadzonych z zewnątrz do szafy
montażowej 19” na drabince instalacyjnej,
- instalacja obwodów zasilania od tablicy rozdzielczej do szafy
montażowej 19” na 1. wydzielonej drabince instalacyjnej,
połączenia sygnałowe innych instalacji wewnątrz serwerowni na 2.
wydzielonej drabince instalacyjnej,
- dostawa, rozmieszczenie i instalacja niezbędnego osprzętu
wewnętrznego 2. odpowiednich szaf montażowych 19” w
serwerowni,
- instalacja szaf montażowych 19” bezpośrednio obok siebie – styk
ścianą boczną,
wewnętrzne kablowanie transmisji danych:
- połączenia wykonane skrętką symetryczną kategorii 6;
homologowane gniazda abonenckie;
homologowane kable połączeniowe, krosujące i dystansowe,
homologowane panele krosujące,
interfejs przyłączeniowy RJ-45 z osłoną przeciwkurzową,
parametry połączeń potwierdzone tak jak dla połączeń
końcowych,
oznaczenia połączeń jak dla połączeń końcowych,
instalacja z 25. letnią gwarancją producenta osprzętu,
-
2.
3.
szafa montażowa 19”:
- wysokość 42U (budynek A) i rozmiar min. 800x1000mm,
- wysokość 45U (budynek H) i rozmiar min. 800x1000mm,
- 3 pary słupów nośnych dla sprzętu 19-calowego o łącznej nośności
ponad 500kg (obciążalność szafy);
- cokół z wysuwanym elementem przeciwwagi;
- bez drzwi przednich i tylnych (z możliwością ich dokupienia w
przyszłości w wersji pełnej lub perforowanej);
- ściany boczne pełne z możliwością deinstalacji;
- komplet wewnętrznych połączeń wyrównawczych zasilania
energetycznego;
- zestaw zaślepek 19-calowych 1U i 2U z śrubami mocującymi
(zajmujących łącznie wysokość 30U);
- zestaw zaślepek uszczelniających przestrzenie między słupami
nośnymi (19”) a bokami szaf;
10
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 4
-
-
wysuwana półka-panel dla zainstalowania konsoli (tylko jedna
szafa);
min. 3. panele z min. 6. gniazdami zasilania w każdej z szaf,
panel dystrybucyjny z min. 16 portami światłowodowymi dla
połączeń 1Gb/s i min. 8. portami dla połączeń 10Gb/s w jednej
szafie,
panel dystrybucyjny z min. 24 portami RJ-45 (skrętka symetryczna
kategorii 5E+) obsługujący połączenia o przepustowości do 1Gb/s,
panel dystrybucyjny z min. 24 portami RJ-45 (skrętka symetryczna
kategorii 6) obsługujący połączenia o przepustowości do 10Gb/s,
-
min. 6. jednomodowych światłowodowych kabli krosujących dla
połączeń o przepustowości do 1Gb/s, dł. min. 1m,
-
min. 4. jednomodowe światłowodowe kable dystansowe dla
połączeń o przepustowości do 10Gb/s, dł. min. 2m,
min. 2. jednomodowe światłowodowe kable dystansowe dla
połączeń o przepustowości do 10Gb/s, dł. min. 3m,
min. 6. wielomodowych światłowodowych kabli krosujących dla
połączeń o przepustowości do 1Gb/s, dł. min. 1m,
min. 4. wielomodowe światłowodowe kable dystansowe dla
połączeń o przepustowości do 10Gb/s, dł. min. 2m,
min. 10. kabli dystansowych: 2xRJ45, dł. 2,0m kategorii min 6,
min. 20 kabli krosujących: 2xRJ45, dł. 0,5 – 1,0m kategorii min. 6.
-
3. Serwer kasetowy (moduł bazowy, moduły procesorów
wielordzeniowych), wspólna macierz dyskowa, konsolę
zarządzania
3.1. Moduł bazowy
L.p.
1.
Wymaganie
Obudowa:
Wysokość maksimum 10U do instalacji w standardowej szafie serwerowej
Rack 19” posiadająca minimum 6 zatok na moduły przełączników:
- umożliwiająca instalację minimum 16 serwerów połowy wysokości
lub 8 serwerów pełnej wysokości bez konieczności rozbudowy o
dodatkowe komponenty,
- posiadająca zainstalowane wszystkie nadmiarowe wentylatory z
możliwością ich wymiany w czasie pracy modułu,
- umożliwiająca instalację przełączników 10Gb/s
2.
Zasilanie:
Co najmniej 6 zasilaczy, z których maksymalnie 3 mogą ulec awarii bez
przerwania pracy modułu
3.
Transmisja danych:
Wbudowane 2 moduły przełączników 10Gigabit Ethernet Hot-Plug
11
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 4
obsługujące wewnętrzne karty 10GbE umożliwiający odbiór ruchu z
minimum 2 portów Ethernet 10Gb/s dla każdego serwera zainstalowanego
w module bazowym w układzie wszystkie pierwsze interfejsy z każdego
serwera przyłączone do pierwszego modułu, drugie interfejsy do drugiego
modułu.
Każdy z przełączników powinien posiadać minimum 16 portów
wewnętrznych oraz minimum 8 zewnętrznych portów 10Gb SFP+
Wszystkie porty dostarczonego przełącznika muszą być aktywowane
(mieć dostarczoną licencję) i obsadzone wkładkami wspierającymi
technologię 10 Gbit Ethernet
Obsługa IP v6, obsługa agregacji połączeń, obsługa funkcji port
lustrzanego (mirroring), obsługa funkcji portu zapasowego, obsługa
protokołów CDP v2, LLDP, obsługa zrównoważonego obciążenia (load
balancing), obsługa VLAN,
Szyfrowana konsola zarządzania – SSH v2, SSL v3, TLS
4.
Wbudowany przełącznik FibreChannel:
Co najmniej 18 interfejsów wewnętrznych i min. 8 interfejsów zewnętrznych
FibreChannel,
Obsługa SFP co najmniej 8Gb/s ze wsteczną zgodnością z połączeniami
Fibre Channel o prędkości 4Gb/s,
Wszystkie porty dostarczonego przełącznika muszą być aktywowane
(mieć dostarczoną licencję) i obsadzone odpowiednimi wkładkami
wspierającymi technologię 8Gbit/s FC,
Architektura nieblokująca,
Możliwość konfiguracji stref portów,
Obsługa agregacji wielu portów ISL realizowanej na poziomie
pojedynczych ramek Fibre Channel,
Urządzenie musi obsługiwać standardy SNMPv2 oraz SSHv2,
Urządzenie musi posiadać możliwość konfiguracji poprzez terminal,
znakową konsolę lokalną oraz interfejs graficzny,
Oprogramowanie do zarządzania i monitoringu przełącznika musi
posiadać następujące funkcje:
- Wyświetlanie stanu poszczególnych portów i modułów.
- Wizualizacja fizycznych połączeń miedzy urządzeniami z podaniem
informacji o łączach (stan, prędkość, typ) między nimi.
- Wizualizacja statystyk poszczególnych portów i modułów.
- Obsługa mechanizmu monitorowania wydajności między
wybranymi parami urządzeń w sieci Fibre Channel,
- Możliwość monitorowania parametrów środowiskowych oraz
parametrów pracy przełącznika takich jak zmiany stanu portów,
zmiany stref portów, liczniki błędów protokołu FC itp.
5.
Zarządzanie:
Jedna kaseta zarządzająca z możliwością wymiany podczas pracy i
instalacji nadmiarowej kasety zarządzającej,
Administracja modułem za pomocą interfejsu WWW,
12
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 4
Wbudowana funkcja KVM dla każdego z serwerów,
Dwa porty zarządzające o przepustowości 1Gb/s
Obsługa usług katalogowych Active Directory i LDAP,
Możliwość, weryfikacji zużycia energii całego modułu bazowego,
konfiguracji polis ograniczających zużycie energii w czasie oraz na bazie
raportów wizualnych utylizacji i zużycia energii przez pojedyncze serwery
blade jak i całą obudowę w czasie,
Możliwość zdalnego przekierowania konsoli graficznej każdego z
zainstalowanych w obudowie serwerów na poziomie sprzętowym wraz z
emulacją myszy i klawiatury (niezależnie od typu zainstalowanego OS),
połączenie szyfrowane SSL/SSH
3.2. Moduł procesora
Parametr
Obudowa
Wymagania
• serwer w obudowie kasetowej przeznaczony do
zamawianej obudowy
Płyta główna
• płyta główna z możliwością instalacji dwóch procesorów,
• Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta
serwera i oznaczona jego znakiem firmowym,
• płyta główna musi umożliwiać instalację wymiennie
procesorów cztero-, sześcio- i ośmio-rdzeniowych,
• wbudowany moduł TPM,
• chipset dedykowany przez producenta procesora do pracy
w serwerach dwuprocesorowych,
• co najmniej dwa gniazda PCIe x8 trzeciej generacji,
• zintegrowany kontroler grafiki,
Procesor
• dwa procesory ośmiordzeniowe klasy x86 dedykowane do
pracy w serwerach osiągające w teście SPECint2006 średni
wynik Base nie mniejszy niż 50.0, zaprojektowane do pracy w
układach dwuprocesorowych,
• procesory muszą być obsługiwane przez oprogramowanie
wirtualizacji,
Pamięć RAM
• nie mniej niż 32GB DDR3 pamięci operacyjnej
zarejestrowanej dla każdego procesora, zaawansowane
ECC, czyszczenie pamięci, obsługa lustrzanego
odwzorowania pamięci, wsparcie dynamicznej pamięci
rezerwowej,
• możliwość rozbudowy pamięci do min. 768 GB,
Dysk twardy
• wbudowany kontroler SATA RAID 0/1 do obsługi napędów
wewnętrznych,
• dwa dyski SSD SATA 6G , o pojemności min. 100GB,
skonfigurowane w RAID 1,
Interfejsy
• minimum 2 złącza typu 10GbE wbudowane na płycie
13
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 4
sieciowe
głównej z możliwością autonegocjacji do 1Gb,
Interfejsy FC
• dwuportowa karta 8Gb/s Fibre Channel zgodna wstecz z
połączeniami Fibre Channel o prędkości 4Gb/s,
Zarządzanie
• karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na
serwerze systemu operacyjnego umożliwiająca:
- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty
zarządzającej
- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera
(m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji
serwera, )
- szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i
autoryzację użytkownika
- możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych
napędów
- wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury
- wsparcie dla IPv6
- wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH
- możliwość zdalnego monitorowania w czasie
rzeczywistym poboru prądu przez serwer
- możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu
przez konkretny serwer
- integracja z usługą katalogową
- możliwość obsługi przez dwóch administratorów
jednocześnie
- wsparcie dla dynamicznej wersji usługi DNS
- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o
awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej
Inne
• co najmniej jedno złącze USB w wersji co najmniej 2.0 z
przodu obudowy obsługujące ładowanie systemu
operacyjnego z napędów: CD/DVD, flash (klucz USB)
14
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 4
3.3. Wirtualizacja
L.p.
Wymaganie
1.
praca na 2. serwerach z modułami wieloprocesorowymi wyposażonymi w
procesory minimum 4-rdzeniowe
jednoczesna praca wielu różnych maszyn wirtualnych (systemy
operacyjne i działające w nich aplikacje) na współdzielonych zasobach
serwera
wykonywanie i odtwarzanie kopii zapasowych bez użycia agentów na
wirtualnych maszynach
tworzenie klonów działających wirtualnych maszyn bez potrzeby ich
wyłączania
tworzenie obrazów maszyn wirtualnych w celu szybkiego wdrożenia
wcześniej przygotowanych systemów operacyjnych
przenoszenie maszyn wirtualnych pomiędzy serwerami fizycznymi bez
przerywania pracy aplikacji pracujących na maszynach wirtualnych
tworzenie wielu migawek maszyn wirtualnych w celu późniejszego powrotu
do określonego miejsca instalacji
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
automatyczne zarządzanie poprawkami dla infrastruktury
9.
zarządzania wirtualnymi maszynami posiadające moduł umożliwiający
tworzenie widoku topologii całego systemu i zbioru maszyn wirtualnych
wraz z ich zasobami dyskowymi
10.
interfejsy zarządzania: dedykowany klient, przez www
11.
tworzenie klastrów z maszyn fizycznych w celu zapewniania wysokiej
dostępności maszyn wirtualnych i aplikacji;
15
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 4
4. Wspólna macierz dyskowa
L.p.
Wymaganie
1.
przystosowana do montażu 19”
2.
pojemność do min. 50TB niesformatowanej przestrzeni dyskowej z
uwzględnieniem przestrzeni rezerwowej (Hot Spare)
możliwość zwiększenia pojemności macierzy poprzez podłączenie
dodatkowych półek na dyski bez wstrzymywania pracy macierzy
możliwość przypisania dowolnego dysku fizycznego jako globalny dysk
rezerwowy (Hot-Spare)
3.
4.
5.
obsługa interfejsów min. iSCSI i Fibre Channel
6.
obsługa dysków o prędkościach obrotowych 7200, 10000 i 15000 obrotów
na minutę
7.
obsługa dysków SAS, Near Line SAS oraz SSD
8.
zainstalowana niesformatowana przestrzeń dyskowa z uwzględnieniem
przestrzeni rezerwowej (Hot Spare) min. 10. dysków 1TB min. 7,2 Krpm przy
zajętości gniazd na dyski nie większej niż 50%
9.
min. 2 moduły transmisji Fibre Channel
10.
dwa kontrolery RAID z dwoma portami Fibre Channel każdy,
wyposażonymi w odpowiednie wkładki Fibre Channel pracujące w
układzie active-active
11.
min. 4GB pamięci podręcznej kontrolera
12.
tryb RAID 0, 5, 6,10
13.
możliwość dynamicznej zmiany następujących parametrów macierzy
dyskowej, bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na
modyfikowanym wolumenie, lub grupie dysków:
- poziom RAID dla dowolnej grupy dysków
- dodawanie dysków do istniejących grup RAID
- zmiana rozmiaru segmentu dla wolumenów logicznych
- aktualizacja oprogramowania firmowego (firmware) bez
przerywania pracy urządzenia
14.
niezależny dostęp do dysku każdego z kontrolerów RAID
15.
możliwość rozbudowy do min. 240. dysków fizycznych
16.
możliwość utworzenia min. 4096 urządzeń logicznych (LUN)
17.
maksymalna pojemność urządzenia logicznego (LUN) nie mniej niż 128TB
18.
pamięć cache z kopią lustrzaną podtrzymywana bateryjnie lub
wyposażona w mechanizm gwarantujący przechowanie danych w
przypadku utraty zasilania macierzy
możliwość przyłączenia min. 16 urządzeń nadrzędnych (host) bez
rozszerzania licencji dla macierzy,
wbudowane oprogramowanie zarządzania zasobami macierzy (min.
maskowanie i mapowanie dysków, kopie migawkowe),
19.
20.
16
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 4
21.
wymiana dysków podczas pracy urządzenia
22.
wymiana dysków możliwa przez Zamawiającego
23.
nadmiarowy układ wentylatorów w pełnej obsadzie
24.
nadmiarowy układ zasilaczy w pełnej obsadzie
25.
Funkcjonalności wbudowanego zarządzania min.:
- możliwość dokonywania na żądanie i według harmonogramu tzw.
kopii migawkowej danych w ramach macierzy za pomocą
wewnętrznych kontrolerów,
- możliwość automatycznego zwiększania przestrzeni dla kopii
migawkowych,
- przepełnienie przestrzeni dla kopii migawkowych nie może
powodować błędów na przestrzeni produkcyjnej,
- w przypadku odtworzenia danych z dowolnej kopii migawkowej,
urządzenie musi pozwalać na poprawne zachowanie także
wcześniejszych, jak i późniejszych kopii migawkowych, z
zachowaniem możliwości kolejnego odtworzenia danych zarówno
ze wszystkich istniejących (starszych i nowszych) kopii dostępnych
dla danego zasobu,
- możliwość dokonywania na żądanie i według harmonogramu
pełnej fizycznej kopii danych w ramach macierzy za pomocą
wewnętrznych kontrolerów,
- możliwość zabezpieczenia innym poziomem RAID wykonanej kopii
danych
26.
Licencje
na
zarządzającego
eksploatację
funkcjonalności
27.
dokumentacja w języku Polskim lub angielskim
oprogramowania
5. Podsystem archiwizacji danych
5.1. Archiwizator
Parametr
Wymagania
Obudowa
• wolnostojąca
Ilość napędów
• nie mniej niż 2
• możliwość rozbudowy do nie mniej niż czterech
Ilość kieszeni na media
• co najmniej 100 aktywnych mediów
Obsługiwane nośniki
• BDXL-R, BD-ROM, BD-R, BD-RE, DVD, CD
Nośniki
• 50 szt. nośników BR 50GB
Kasety
• obsługa co najmniej 4 kaset na nośniki,
• pojedyncza kaseta na nie mniej niż 10 nośników,
17
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 4
• możliwość wymiany kasety podczas pracy
urządzenia,
• w zestawie ilość kaset umożliwiająca pełne
obłożenie archiwizatora
• w zestawie ilość nośników w kasecie umożliwiająca
pełne obłożenie kasety
Czas wymiany nośnika
• nie więcej niż 4 sekundy
Całkowita pojemność
biblioteki
Sterowanie/zarządzanie
• nie mniej niż 10 TB
• zintegrowany panel na froncie obudowy,
• interfejs WWW dostępny również poprzez
zintegrowany panel
• zdalna diagnostyka i monitoring mediów w czasie
rzeczywistym
Zasilanie
• co najmniej jeden nadmiarowy zasilacz
Waga
• waga całego urządzenia nie większa niż 100 kg
rozbudowa
• możliwość rozbudowy o zewnętrzne
zautomatyzowane biblioteki na nośniki optyczne
Łączność
• co najmniej jeden interfejs 1GbE ze wsparciem dla
iSCSI
5.2. Serwer archiwizacji
Parametr
Obudowa
Wymagania
• przystosowana do zainstalowania w szafie
montażowej 19”
• wysokość nie więcej niż 1U,
• dostarczony serwer musi umożliwiać instalację co
najmniej 4. dysków hot-plug 2,5 lub 2 dysków 3,5
cala typu SAS /SATA,
• obudowa trwale oznaczona logo producenta
serwera, zaprojektowana na potrzeby
oferowanego modelu serwera,
Płyta główna
• dedykowana płyta serwerowa,
• minimum 4 gniazda pamięci obsługujące co
najmniej 32GB pamięci DDR3 typu
niebuforowanego, ECC,
• zaprojektowana i wyprodukowana przez
producenta serwera, trwale oznaczona logo
producenta serwera oznaczeniem modelu płyty
głównej na etapie produkcji, współpracująca z
18
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 4
pozostałymi zamawianymi komponentami serwera i
zapewniająca optymalne parametry pracy
serwera,
BIOS
• możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do
systemu operacyjnego i dostępu do BIOS serwera zabezpieczenia te muszą działać niezależnie od
siebie
• możliwość odczytania z BIOS serwera informacji o
numerze seryjnym, numerze inwentaryzacyjnym
(asset tag), możliwość odczytania z BIOS
dokładnych informacji o procesorze (model, typ,
prędkości rzeczywista, ilość pamięci cache)
• możliwość sprzętowej konfiguracji przekierowania
konsoli tekstowej na port szeregowy lub jej
zablokowanie
• rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie
głównej serwera zapewniające możliwość
przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia
(nieudana aktualizacja, ataki wirusów itp.) bez
pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych
Procesory
•
•
•
•
Pamięć RAM
• 2x 8GB DDR3 typu niebuforowanego, ECC, 1600
dedykowany procesor serwerowy,
co najmniej cztery fizyczne rdzenie,
co najmniej osiem wątków
wynik w teście PassMark CPU Mark nie mniejszy niż
9700 punktów,
MHz, DIMM,
Dyski twarde
• przynajmniej cztery dyski HDD SAS, 1TB każdy, 7,2K
RPM,
• skonfigurowane w trybie RAID 5 + Hot Spare,
• dyski obsługujące technologię hot-plug,
• zainstalowane w kieszeni hot-plug,
Napęd optyczny
• nagrywarka DVD +/- RW
Interfejsy sieciowe
• przynajmniej dwie zintegrowane trwale karty
•
•
•
•
•
•
sieciowe 1GBit/s dla komunikacji systemowej
minimum 2xRJ45
wsparcie dla PXE, iSCSI,
wsparcie dla akceleracji TCP/IP,
możliwość wyłączenia karty sieciowej na poziomie
BIOS
możliwość odczytania adresu MAC karty z BIOS
komputera
przynajmniej jedna zintegrowana trwale karta
sieciowa 10/100Mbit dedykowana dla kontrolera
19
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 4
zdalnego zarządzania, możliwość przekierowania
komunikacji kontrolera zarządzania na kartę 1Gbit,
złącze RJ45
Interfejsy zintegrowane
• przynajmniej jedno złącze RS-232 (9 pin) (do użytku
dla karty zarządzającej)
• min.6 portów USB 2.0 (w tym min. 2 na panelu
przednim, min. 1 wewnętrzne)
Porty rozszerzeń
• co najmniej trzy gniazda PCIe umożliwiające
montaż kart rozszerzeń,
Zarządzanie zdalne
• zintegrowany trwale z płytą główną kontroler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI
2.0, umożliwiający zdalne uruchomienie,
wyłączenie i restart serwera
pełne zarządzanie sprzętowe: monitorowanie pracy
kluczowych układów, wentylatorów, zasilaczy,
napędów, temperatur, itp., logowanie błędów w
zakresie ustalonym przez administratora
dostęp do interfejsu karty zarządzającej za pomocą
przeglądarki WWW bez konieczności instalowania
jakiegokolwiek oprogramowania specyficznego dla
producenta sprzętu
połączenie z kartą zarządzającą musi być
szyfrowane minimum 128 bitowym kluczem SSL
monitorowanie zużycia energii serwera w trybie
dziennym, miesięcznym, rocznym oraz wizualizacja
raportów w postaci wykresów graficznych, kontrola
zużycia energii w trybie rzeczywistym
funkcja konfiguracji i ograniczania zużycia energii
elektrycznej przez serwer bezpośrednio z pozycji
konsoli graficznej karty sprzętowej (tryby
minimalnego zużycia energii, pełnej wydajności)
dedykowana karta przewodowej transmisji danych
min. 10/100 Mb/s do komunikacji wyłącznie z
kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością
przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową
współdzieloną z systemem operacyjnym serwera.
możliwość konfiguracji min. 16 niezależnych kont
administracyjnych (dostępowych) do karty
zarządzającej, logowanie aktywności
użytkowników, wsparcie dla integracji z Active
Directory i LDAP
wsparcie dla aktualizacji firmware karty
zarządzającej online, bez konieczności restartu
serwera
dostarczone wraz z serwerem oprogramowanie
zarządzające i diagnostyczne wspierane przez
producenta serwera umożliwiające m.in.:
20
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 4
o konfigurację kontrolera RAID bez konieczności
o
o
o
o
Karta graficzna:
konfiguracji bezpośrednio w BIOS kontrolera
instalację systemów operacyjnych wspieranych
przez producenta serwera (z nośników fizycznych
lub zdalnie przez sieć LAN) wraz ze sterownikami
tworzenie i zapis plików konfiguracyjnych
umożliwiających zwielokrotnioną, automatyczną
instalację systemu i konfigurację serwera zgodnie
z zadanymi ustawieniami
zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie
awarii w oparciu o informacje dostarczane w
ramach zintegrowanego w serwerze systemu
umożliwiającego monitoring systemu i środowiska
(temperatura, dyski, zasilacze itd.),
przekierowanie informacji i alertów poprzez
pocztę elektroniczną, komunikaty w oknach
powiadomień ekranowych,
monitorowanie i zarządzanie kontrolerami RAID i
zainstalowanymi dyskami twardymi
• zintegrowana karta graficzna, minimum 32mb
pamięci wideo
• złącze VGA,
• obsługa rozdzielczości min. 1650x1080
Zasilanie i chłodzenie
• dwa zasilacze w konfiguracji nadmiarowej,
• możliwość wymiany zasilaczy podczas pracy
urządzenia,
• redundantny układ wentylatorów,
Gwarancja
• minimum 3 letnia gwarancja u Zamawiającego,
• reakcja najpóźniej w następny dzień roboczy,
• dostępność części zamiennych do oferowanego
modelu komputera przez co najmniej 5 lat po
zakończeniu produkcji,
Inne
• osprzęt umożliwiający montaż serwera w szafie 19”,
• ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna
producenta komputera, umożliwiająca po podaniu
numeru seryjnego urządzenia weryfikację:
- konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i
typ dysków twardych, procesora, ilość
fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej
- czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji
• możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do
oferowanego modelu serwera w najnowszych
certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci
Internet za pośrednictwem strony www producenta
komputera,
• możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu
21
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 4
gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za
pośrednictwem strony www producenta
komputera
• serwer musi pochodzić z oficjalnego kanału
dystrybucyjnego w Polsce
5.3. Oprogramowanie zarządzające
L.p.
Wymaganie
1.
harmonogramowanie archiwizacji,
2.
obsługa min. 4 bibliotek na serwer,
3.
buforowanie transakcji,
4.
kompresja danych,
5.
szyfrowanie danych.
6. Stanowiska pracy dla personelu części białej (tablety)
WYSZCZEGÓLNIENIE
WYMAGANIA
Ekran
• wielodotykowy
• typu IPS z podświetleniem LED,
• Ochronna powierzchnia ekranu odporna na odciski
palców,
• Rozdzielczość natywna nie mniejsza niż 1920x1080 pikseli
• Wielkość nie mniej niż 9.x cali i nie więcej niż 10.x cali
Procesor
• Co najmniej 2 rdzenie,
• Wynik w teście Geekbench 2 (wynik końcowy) nie
mniejszy niż 1700 punktów,
Układ graficzny
• Wynik w teście GLBenchmark 2.7 - Egypt HD Offscreen
(1080p) nie mniejszy niż 20 klatek/sek.
Pamięć RAM
• Co najmniej 2GB,
Pamięć wewnętrzna
• Co najmniej 16GB
Czytnik kart
• Co najmniej microSD
Czas pracy na baterii
• Co najmniej 8 przy korzystaniu z bezprzewodowej
transmisji danych IEEE 802.11 b/g/n
Komunikacja
• IEEE 802.11 b/g/n z obsługą WPA2-Enterprise,
• Bluetooth 4.0,
Lokalizacja
• GPS,
22
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 4
• kompas cyfrowy,
Wejście
komputerowe
• port ładowania i/lub multimedialny
Czujniki
• akcelerometr,
• czujnik oświetlenia zewnętrznego,
• żyroskop,
Kamera
• dwie kamery z automatyczną regulacją ostrości,
• tylna kamera min. 2 miliony punktów, umożliwiająca
nagrywanie materiału wideo w rozdzielczości min. Full
HD 1080p (1920x1080 punkty) z prędkością 30 klatek na
sekundę z dźwiękiem,
• przednia kamera min. 1,3 miliona punktów,
umożliwiająca robienie zdjęć oraz nagrywanie wideo w
rozdzielczości min. HD (1280x1024 punkty) z prędkością
30 klatek na sekundę,
System operacyjny
•
•
•
•
Interfejs w języku polskim,
preinstalowany przez producenta,
obsługa wielozadaniowości,
wbudowana, dedykowana aplikacja pozwalająca na
przeglądanie oraz instalację programów znajdujących
się w internetowym sklepie z aplikacjami zarządzanym
przez producenta systemu
Stacja dokująca
•
•
•
•
•
•
•
stacja dokująca dedykowana pod zamawiany tablet,
umożliwiająca horyzontalne ułożenie tabletu,
umożliwiająca ładowanie akumulatora tabletu,
posiadająca budowaną klawiaturę,
co najmniej dwa porty USB 2.0,
wyjście wideo,
możliwość podłączenia do komputera w celu transmisji
danych,
Etui
• etui typu notes,
• klapka chroniąca ekran powinna składać się w taki
sposób do tyłu tabletu aby pełnić funkcję
podstawki/podpórki
Inne
• słuchawki Bluetooth w zestawie,
• czytnik kodów kreskowych 1D/2D wbudowany w tablet
lub zewnętrzny komunikujący się z tabletem
bezprzewodowo poprzez bluetooth,
23
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 4
7. Stacja robocza z monitorem
7.1. Stacja robocza
WYSZCZEGÓLNIENIE
WYMAGANIA
Płyta główna
• zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta
komputera, trwale oznaczona logo producenta na
etapie produkcji płyty głównej,
• obsługa procesorów czterordzeniowych,
• zintegrowany kontroler SATAII lub SATA III min. 4 porty,
• min. 1x PCI-Express x16,
• min. 1x PCI-Express x1,
• min. 1x PCI 32bit,
• min. 8 złączy USB w wersji co najmniej 2.0,
• min. 4 złącza USB w wersji co najmniej 3.0,
• BIOS typu UEFI,
• zabezpieczenie hasłem na poziomie BIOS
ograniczające dostęp do zasobów komputera,
• możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o
procesorze – co najmniej model, typ, prędkości
rzeczywista, ilość pamięci cache,
• możliwość odczytania bezpośrednio z BIOS informacji
o wersji i dacie wydania używanej wersji BIOS,
• możliwość sprawdzenia z poziomu BIOS modelu dysku
twardego oraz modelu napędu optycznego,
Procesor
• co najmniej dwa fizyczne rdzenie,
• zintegrowany kontroler pamięci RAM DDR3,
• wynik w teście PassMark CPU Mark nie mniejszy niż
4000 punktów
Pamięć RAM
• min. 4GB DDR3 (2x2GB)
Dysk twardy
• pojemność nie mniejsza niż 500GB,
• złącze SATA III,
• minimalna prędkość obrotowa talerzy nie mniejsza niż
7200 RPM,
Nagrywarka DVD
• DVD+/-RW,
• Interfejs SATA
Karta sieciowa
• zintegrowana,
• 10/100/1000 Mbsp,
• możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS
Karta dźwiękowa
•
•
•
•
zintegrowana,
standard High Definition,
możliwość wyłączenia karty dźwiękowej w BIOS,
co najmniej 1x audio line-out i 1x wejście mikrofonowe
z tyłu obudowy na panelu I/O płyty głównej
24
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 4
Karta graficzna
• zgodność z DirectX 11,
• co najmniej jedno złącze DVI oraz jedno złącze
DisplayPort,
• wszystkie cyfrowe złącza video muszą być uzyskiwane
bez stosowania adapterów/przejściówek,
• w przypadku braku złącza D-Sub wymagany jest
odpowiedni adapter DVI->D-Sub
• możliwość podłączenia co najmniej dwóch
monitorów,
Czytnik kart
procesorowych
•
•
•
•
Obudowa
• kolor ciemny, matowy,
• małogabarytowa typu small form factor,
• fabrycznie przystosowana do pracy w pionie i w
poziomie,
• ilość zatok 5,25 oraz 3,5 cala pozwalająca na
jednoczesną instalację wewnątrz obudowy minimum
napędu optycznego, dysku twardego oraz czytnika
kart procesorowych,
• wyście słuchawkowe i mikrofonowe z przodu
obudowy (minijack 3.5mm),
• co najmniej 2 złącza USB w wersji 3.0 z przodu
obudowy,
• obudowa trwale oznaczona logo producenta
komputera,
• obudowa zapewniająca możliwość beznarzędziowej
obsługi w zakresie otwarcia obudowy, wymiany i
instalacji kart rozszerzeń i dysków twardych bez
konieczności użycia narzędzi,
• zasilacz o mocy maksymalnej nie większej niż 300W z
aktywnym filtrem PFC o sprawności nie mniejszej niż
90% w całym zakresie pracy zasilacza (wymagane
załączenie dokumentacji technicznej komputera)
System operacyjny
•
•
•
•
Oprogramowanie
biurowe
• najnowszy stabilny pakiet biurowy,
• interfejs w języku polskim,
• egzemplarz instalacyjny lub kopia instalacyjna w
ramach wielolicencji dla jednostek budżetowych lub
zamontowany w obudowie,
zgodny z ISO 7816-4,
gniazdo do wsuwania karty z przodu obudowy,
czytnik powinien być podłączony do wewnętrznego
złącza na płycie głównej (np. USB)
stabilny 64 bitowy system operacyjny,
graficzny interfejs użytkownika,
interfejs użytkownika w języku polskim,
w pełni zintegrowany z usługą katalogową w tym:
kontrola dostępu do zasobów oraz zcentralizowane
zarządzanie oprogramowaniem i konfiguracja systemu
poprzez Group Policy Objects,
25
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 4
równoważnej,
• w skład pakietu musi wchodzić co najmniej:
- procesor tekstu,
- arkusz kalkulacyjny,
- program do tworzenia prezentacji,
- klient poczty elektronicznej,
• procesor tekstu musi posiadać pełną zgodność z
formatami plików .doc, .docx oraz możliwość zapisu
pliku do .pdf,
• arkusz kalkulacyjny musi posiadać pełną zgodność z
formatami plików .xls, .xlsx oraz możliwość zapisu pliku
do .pdf,
• program do tworzenia prezentacji musi posiadać
pełną zgodność z formatami plików .ppt, pptx, oraz
możliwość zapisu pliku do .pdf,
• klient poczty elektronicznej musi posiadać książkę
adresową oraz kalendarz,
• pakiet musi posiadać pełną integralność pomiędzy
składnikami (kopiuj-wklej wraz z możliwością wyboru
sposobu wklejenia zawartości),
Klawiatura
• przewodowa, złącze USB,
•
•
•
•
pełnowymiarowa (z blokiem numerycznym),
niskoprofilowa (typu slim),
układ klawiszy QWERTY US-International,
certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 dla producenta
sprzętu
Myszka
•
•
•
•
•
•
przewodowa, złącze USB,
pełnowymiarowa (nie laptopowa),
laserowa lub optyczna,
min. 1000DPI,
co najmniej trzy przyciski w tym jeden w rolce,
certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 dla producenta
sprzętu
Głośność pracy
• poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy PNEN ISO 7779:2010E i wykazany według normy PN-ISO
9296 w trybie jałowym (IDLE) powinien wynosić nie
więcej niż 23dB(A) potwierdzony raportem
badawczym wykonanym przez akredytowaną
jednostkę badawczą.
Dopuszcza się dokumenty techniczne w języku
angielskim.
Inne
• ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna
producenta komputera
26
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 4
7.2. Monitor stacji roboczej
WYSZCZEGÓLNIENIE
WYMAGANIA
Przekątna ekranu,
rozdzielczość
• min. 22 cale,
• rozdzielczość natywna min. 1680x1050
punktów przy częstotliwości 60 Hz,
• format obrazu 16:10,
• matowa powłoka matrycy ekranu,
Parametry obrazu
•
•
•
•
•
Złącza
• co najmniej: 1x DVI (z HDCP), 1x DisplayPort oraz 1x
D-Sub,
Obudowa i regulacja
monitora
• regulacja pozioma w zakresie nie mniejszym niż od -5
do +25 stopni,
• regulacja w pionie w zakresie nie mniejszym niż od +/45 stopni,
• regulacja wysokości min. 10 cm,
Kable
• zasilanie,
• VGA - VGA,
• DVI – DVI,
Inne
• wbudowany zasilacz,
• wbudowane głośniki lub zamontowana dedykowana
dla monitora listwa głośnikowa,
• typowy pobór energii elektrycznej nie większy niż 30W,
odwzorowanie min. 16,7 miliona kolorów,
kontrast statyczny min. 1000:1,
jasność min. 250cd/m2,
czas reakcji matrycy maks. 8ms(GtG),
kąty widzenia minimum 170 poziomo/160 pionowo
stopni,
8. Terminal z monitorem
8.1. Terminal
WYSZCZEGÓLNIENIE
Płyta główna
WYMAGANIA
• zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta
komputera, trwale oznaczona logo producenta na
etapie produkcji płyty głównej,
• obsługa procesorów min. dwurdzeniowychmin. 6
złączy USB w wersji co najmniej 2.0,
• BIOS typu UEFI,
• zabezpieczenie hasłem na poziomie BIOS
ograniczające dostęp do zasobów komputera,
• możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o
procesorze – co najmniej model, typ, prędkości
27
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 4
rzeczywista, ilość pamięci cache,
• możliwość odczytania bezpośrednio z BIOS informacji
o wersji i dacie wydania używanej wersji BIOS,
•
Procesor
• co najmniej dwa fizyczne rdzenie,
• wynik w teście PassMark CPU Mark min. 800 punktów
Pamięć RAM
• min. 2GB DDR3,
Dysk twardy
• pojemność nie mniejsza niż 4GB typu Flash,
• złącze mSATA ,
Karta sieciowa
• zintegrowana,
• 10/100/1000 Mbsp,
• możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS
Karta dźwiękowa
•
•
•
•
Karta graficzna
• zgodność z DirectX 11,
• co najmniej jedno złącze DVI oraz jedno złącze
DisplayPort,
• wszystkie cyfrowe złącza video muszą być uzyskiwane
bez stosowania adapterów/przejściówek,
• w przypadku braku złącza D-Sub wymagany jest
odpowiedni adapter DVI->D-Sub
• możliwość podłączenia co najmniej dwóch
monitorów,
Czytnik kart
procesorowych
•
•
•
•
Obudowa
•
•
•
•
System operacyjny
• interfejs użytkownika w języku polskim,
• w pełni zintegrowany z usługą katalogową w tym:
kontrola dostępu do zasobów oraz zcentralizowane
zarządzanie oprogramowaniem i konfiguracja systemu
poprzez Group Policy Objects,
zintegrowana,
standard High Definition lub AC’97,
możliwość wyłączenia karty dźwiękowej w BIOS,
co najmniej 1 wejście liniowe/mikrofon i 1 wyjście
słuchawkowe z przodu obudowy
zainstalowany w obudowie,
zgodny z ISO 7816-4,
slot do wsuwania karty z przodu obudowy,
czytnik powinien być podłączony do wewnętrznego
złącza na płycie głównej (np. USB)
• dopuszcza się czytnik w klawiaturze,
małogabarytowa,
przystosowana do pracy w pionie i poziomie,
co najmniej 2x USB 2.0 z przodu obudowy,
obudowa i wszystkie zainstalowane w niej podzespoły
muszą być chłodzone pasywnie bez stosowania
wentylatorów,
28
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 4
• natywna obsługa systemu plików NTFS,
Oprogramowanie
biurowe
• najnowszy stabilny pakiet biurowy,
• interfejs w języku polskim,
• egzemplarz instalacyjny lub kopia instalacyjna w
ramach wielolicencji dla jednostek budżetowych lub
równoważnej,
• w skład pakietu musi wchodzić co najmniej:
o procesor tekstu,
o arkusz kalkulacyjny,
o program do tworzenia prezentacji,
o klient poczty email,
• procesor tekstu musi posiadać pełną zgodność z
formatami plików .doc, .docx oraz możliwość zapisu
pliku do .pdf,
• arkusz kalkulacyjny musi posiadać pełną zgodność z
formatami plików .xls, .xlsx oraz możliwość zapisu pliku
do .pdf,
• program do tworzenia prezentacji musi posiadać
pełną zgodność z formatami plików .ppt, pptx, oraz
możliwość zapisu pliku do .pdf,
• klient poczty email musi posiadać książkę adresową
oraz kalendarz,
• pakiet musi posiadać pełną integralność pomiędzy
składnikami (kopiuj-wklej wraz z możliwością wyboru
sposobu wklejenia zawartości),
Klawiatura
• przewodowa, złącze USB,
• pełnowymiarowa (z blokiem numerycznym),
• niskoprofilowa (typu slim),
• układ klawiszy QWERTY US-International,
Myszka
•
•
•
•
•
Głośność pracy
• poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy PNEN ISO 7779:2010E i wykazany według normy PN-ISO
9296 w trybie jałowym (IDLE) powinien wynosić nie
więcej niż 23dB(A) potwierdzony raportem
badawczym wykonanym przez akredytowaną
jednostkę badawczą.
Dopuszcza się dokumenty techniczne w języku
angielskim.
Inne
• ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna
producenta komputera,
przewodowa, złącze USB,
pełnowymiarowa (nie laptopowa),
laserowa lub optyczna,
rozdzielczość min. 1000DPI,
co najmniej trzy przyciski w tym jeden w rolce,
29
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 4
8.2. Monitor terminala
WYSZCZEGÓLNIENIE
WYMAGANIA
Przekątna ekranu,
rozdzielczość
• Min. 22 cale,
• rozdzielczość natywna min. 1680x1050
punktów przy częstotliwości 60 Hz,
• format obrazu 16:10,
• matowa powłoka matrycy ekranu,
Parametry obrazu
•
•
•
•
•
Złącza
• co najmniej: 1x DVI (z HDCP), 1x DisplayPort oraz 1x
D-Sub,
Obudowa i regulacja
monitora
• regulacja pozioma w zakresie nie mniejszym niż od -5
do +20 stopni,
• regulacja w pionie w zakresie nie mniejszym niż od +/45 stopni,
• regulacja wysokości min. 10 cm,
Kable
• zasilanie,
• VGA - VGA,
• DVI – DVI,
Inne
• wbudowany zasilacz,
• wbudowane głośniki lub zamontowana dedykowana
dla monitora listwa głośnikowa,
• typowy pobór energii elektrycznej nie większy niż 30W,
odwzorowanie min. 16,7 miliona kolorów,
kontrast statyczny min. 1000:1,
jasność min. 250cd/m2,
czas reakcji matrycy maks. 8ms(GtG),
kąty widzenia minimum 170 poziomo/160 pionowo
stopni,
9. Stanowisko zarządzania infrastrukturą z monitorem
9.1. Stanowisko zarządzania infrastrukturą
WYSZCZEGÓLNIENIE
Płyta główna
WYMAGANIA
• zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta
komputera, trwale oznaczona logo producenta na
etapie produkcji płyty głównej,
• obsługa procesorów czterordzeniowych,
• zintegrowany kontroler SATA III min. 4 porty z obsługą
RAID poziomy 0, 1, 5, 10,
• min. 1x PCI-Express x16,
• min. 2x PCI-Express x1,
• min. 8 złączy USB w wersji co najmniej 2.0,
• min. 4 złącza USB w wersji co najmniej 3.0,
30
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 4
• BIOS typu UEFI,
• zabezpieczenie hasłem na poziomie BIOS
ograniczające dostęp do zasobów komputera,
• możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o
procesorze – co najmniej model, typ, prędkości
rzeczywista, ilość pamięci cache,
• możliwość odczytania bezpośrednio z BIOS informacji
o wersji i dacie wydania używanej wersji BIOS,
• możliwość sprawdzenia z poziomu BIOS modelu dysku
twardego oraz modelu napędu optycznego,
Procesor
• co najmniej cztery fizyczne rdzenie,
• zintegrowany kontroler pamięci RAM DDR3,
• wynik w teście PassMark CPU Mark nie mniejszy niż
6900 punktów
Pamięć RAM
• min. 8GB DDR3 (2x4GB)
Dysk twardy
• pojemność nie mniejsza niż 1TB,
• złącze SATA III,
• minimalna prędkość obrotowa talerzy nie mniejsza niż
7200 RPM,
Nagrywarka DVD
• Blu-Ray RW,
• Interfejs SATA
Karta sieciowa
• zintegrowana,
• 10/100/1000 Mbsp,
• możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS
Karta dźwiękowa
•
•
•
•
Karta graficzna
•
•
•
•
Czytnik kart
procesorowych
•
•
•
•
Obudowa
• typu mini/micro tower,
zintegrowana,
standard High Definition,
możliwość wyłączenia karty dźwiękowej w BIOS,
co najmniej 1x audio line-out i 1x wejście mikrofonowe
z tyłu obudowy na panelu I/O płyty głównej
typu Full Height,
nie mniej niż 1GB GDDR3,
zgodność z DirectX 11,
co najmniej jedno złącze DVI oraz jedno złącze
DisplayPort uzyskiwane bez stosowania
adapterów/przejściówek,
• możliwość podłączenia co najmniej dwóch
monitorów,
zainstalowany w obudowie,
zgodny z ISO 7816-4,
slot do wsuwania karty z przodu obudowy,
czytnik powinien być podłączony do wewnętrznego
złącza na płycie głównej (np. USB)
31
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
co najmniej dwie zewnętrzne zatoki 5.25",
co najmniej dwie zewnętrzne zatoki 3.5",
co najmniej dwie wewnętrzne zatoki 3.5"
wyście słuchawkowe i wejście mikrofonowe z przodu
obudowy (minijack 3.5mm),
co najmniej 2 złącza USB w wersji 3.0 z przodu
obudowy,
obudowa trwale oznaczona logo producenta
komputera,
obudowa zapewniająca możliwość beznarzędziowej
obsługi w zakresie otwarcia obudowy, wymiany i
instalacji kart rozszerzeń i dysków twardych bez
konieczności użycia narzędzi,
otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca
dostęp do wszystkich podzespołów komputera,
zasilacz o mocy maksymalnej nie większej niż 300W z
aktywnym filtrem PFC o sprawności nie mniejszej niż
90% w całym zakresie pracy zasilacza (wymagane
załączenie dokumentacji technicznej komputera)
•
•
•
•
System operacyjny
stabilny 64 bitowy system operacyjny,
graficzny interfejs użytkownika,
interfejs użytkownika w języku polskim,
w pełni zintegrowany z usługą katalogową
ActiveDirectory, w tym: kontrola dostępu do zasobów
oraz zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem
i konfiguracja systemu poprzez Group Policy Objects,
• natywna obsługa systemu plików NTFS,
Oprogramowanie
biurowe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
najnowszy stabilny pakiet biurowy,
interfejs w języku polskim,
licencja edukacyjna,
w skład pakietu musi wchodzić co najmniej:
- procesor tekstu,
- arkusz kalkulacyjny,
- program do tworzenia prezentacji,
- klient poczty email,
procesor tekstu musi posiadać pełną zgodność z
formatami plików .doc, .docx oraz możliwość zapisu
pliku do .pdf,
arkusz kalkulacyjny musi posiadać pełną zgodność z
formatami plików .xls, .xlsx oraz możliwość zapisu pliku
do .pdf,
program do tworzenia prezentacji musi posiadać
pełną zgodność z formatami plików .ppt, pptx, oraz
możliwość zapisu pliku do .pdf,
klient poczty email musi posiadać książkę adresową
oraz kalendarz,
pakiet musi posiadać pełną integralność pomiędzy
składnikami (kopiuj-wklej wraz z możliwością wyboru
32
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 4
sposobu wklejenia zawartości),
Klawiatura
• przewodowa, złącze USB,
• pełnowymiarowa (z blokiem numerycznym),
• niskoprofilowa (typu slim),
• układ klawiszy QWERTY US-International,
Myszka
•
•
•
•
•
Głośność pracy
• poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy PNEN ISO 7779:2010E i wykazany według normy PN-ISO
9296 w trybie jałowym (IDLE) powinien wynosić nie
więcej niż 23dB(A) potwierdzony raportem
badawczym wykonanym przez akredytowaną
jednostkę badawczą.
Dopuszcza się dokumenty techniczne w języku
angielskim.
Inne
• ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna
producenta komputera
przewodowa, złącze USB,
pełnowymiarowa,
laserowa lub optyczna,
rozdzielczość min. 1000DPI,
co najmniej trzy przyciski w tym jeden w rolce,
9.2. Monitor stanowiska zarządzania infrastrukturą
WYSZCZEGÓLNIENIE
Przekątna ekranu,
rozdzielczość
WYMAGANIA
• Min. 24 cale,
• rozdzielczość natywna min. 1920x1200 punktów przy
częstotliwości 60Hz,
• format obrazu 16:10,
• matryca matowa,
• podświetlenie LED,
Parametry obrazu
•
•
•
•
•
Złącza
• co najmniej: 1x DVI (z HDCP), 1x DisplayPort oraz 1x D-
odwzorowanie min. 16,7 miliona kolorów,
kontrast statyczny min. 1000:1,
jasność min. 300cd/m2,
czas reakcji matrycy maks. 8ms(GtG),
kąty widzenia minimum 178 poziomo/178 pionowo
stopni,
Sub,
33
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 4
Obudowa i regulacja
monitora
• regulacja pozioma w zakresie nie mniejszym niż od -5
Kable
•
•
•
•
zasilanie,
VGA - VGA,
DVI – DVI,
kabel do powtarzacza USB,
Inne
•
•
•
•
wbudowany zasilacz,
typowy pobór energii elektrycznej nie większy niż 40W,
tryb Eco,
wbudowany powtarzacz USB 2.0
do +20 stopni,
• regulacja w pionie w zakresie nie mniejszym niż +/-90
stopni,
• regulacja wysokości min. 100mm,
• możliwa praca w pionie (pivot)
34
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 4
10. Oprogramowanie antywirusowe
L.p.
Wymaganie
1.
Wielolicencja dla stacji roboczych, terminali i serwerów
2.
Wymagania ogólne:
- Ochrona stacji roboczych pracujących pod kontrolą systemów
operacyjnych stacji roboczych, terminali i serwerów,
3.
-
Wersja programu dla stacji roboczych Windows zarówno w języku
polskim i angielskim,
-
Moduł administratora pozwalający na scentralizowaną kontrolę
nad instalacją i aktualizacją oprogramowania,
-
Skanowanie komputera z możliwością przerwania w dowolnym
momencie,
-
Skanowanie konkretnej lokalizacji bądź pliku,
-
Skanowanie plików archiwum
-
Automatyczna aktualizacja sygnatur baz wirusów,
Zarządzanie:
- Centralna instalacja programów służących do ochrony stacji
roboczych,
-
Do instalacji centralnej i zarządzania centralnego nie jest
wymagany dodatkowy agent, na końcówkach zainstalowany jest
sam program antywirusowy,
-
Komunikacja między serwerem zarządzającym oraz klientami
zabezpieczona hasłem,
-
Centralna konfiguracja i zarządzanie ochroną antywirusową na
stacjach roboczych pracujących w sieci,
-
Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej stanu
ochrony stacji roboczej (aktualnych ustawień programu, wersji
programu i bazy wirusów, wyników skanowania skanera na
żądanie i skanerów rezydentnych).
-
Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej
podstawowych informacji dotyczących stacji roboczej: adresów IP,
adresów MAC, wersji systemu operacyjnego oraz domeny, do
której dana stacja robocza należy.
-
Możliwość centralnej aktualizacji stacji roboczych z serwera w sieci
35
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 4
lokalnej lub Internetu.
-
Możliwość skanowania sieci z centralnego serwera zarządzającego
w poszukiwaniu niezabezpieczonych stacji roboczych.
-
Możliwość tworzenia grup stacji roboczych i definiowania w
ramach grupy wspólnych ustawień konfiguracyjnymi dla
zarządzanych programów.
-
Możliwość importowania konfiguracji programu z wybranej stacji
roboczej a następnie przesłanie (skopiowanie) jej na inną stację
lub grupę stacji roboczych w sieci.
-
Możliwość zmiany konfiguracji na stacjach z centralnej konsoli
zarządzającej lub lokalnie (lokalnie tylko, jeżeli ustawienia
programu nie są zabezpieczone hasłem lub
użytkownik/administrator zna hasło zabezpieczające ustawienia
konfiguracyjne).
-
Możliwość uruchomienia serwera centralnej administracji i konsoli
zarządzającej na stacjach roboczych i serwerach pracujących
pod kontrolą 32 i 64-bitowych systemów operacyjnych.
-
Możliwość rozdzielenia serwera centralnej administracji od konsoli
zarządzającej, w taki sposób, że serwer centralnej administracji jest
instalowany na jednym serwerze/ stacji a konsola zarządzająca na
tym samym serwerze i na stacjach roboczych należących do
administratorów.
-
Do instalacji serwera centralnej administracji nie jest wymagane
zainstalowanie żadnych dodatkowych baz danych - serwer
centralnej administracji musi mieć własną wbudowaną bazę
danych.
-
Serwer centralnej administracji ma oferować administratorowi
możliwość współpracy przynajmniej z trzema zewnętrznymi
motorami baz danych SQL.
-
Do instalacji serwera centralnej administracji nie jest wymagane
zainstalowanie dodatkowych aplikacji.
-
Możliwość ręcznego (na żądanie) i automatycznego generowania
raportów (według ustalonego harmonogramu) w formacie HTML
lub CSV.
-
Aplikacja musi posiadać funkcjonalność, która umożliwi przesłanie
wygenerowanych raportów na wskazany adres poczty
36
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 4
elektronicznej.
-
Do wysłania raportów aplikacja nie może wykorzystywać klienta
pocztowego zainstalowanego na stacji gdzie jest uruchomiona
usługa serwera.
-
Możliwość tworzenia hierarchicznej struktury serwerów
zarządzających i replikowania informacji pomiędzy nimi w taki
sposób, aby nadrzędny serwer miał wgląd w swoje stacje robocze i
we wszystkie stacje robocze serwerów podrzędnych (struktura
drzewiasta).
-
Możliwość tworzenia hierarchicznej struktury serwerów
zarządzających i replikowania informacji pomiędzy nimi w taki
sposób, aby nadrzędny serwer miał wgląd w swoje stacje robocze i
we wszystkie stacje robocze serwerów podrzędnych (struktura
drzewiasta).
-
Serwer centralnej administracji ma oferować funkcjonalność
synchronizacji grup komputerów z usługą katalogową. Po
synchronizacji automatycznie są umieszczane komputery należące
do zadanych grup w usłudze katalogowej do odpowiadających
im grup w programie. Funkcjonalność ta nie może wymagać
instalacji serwera centralnej administracji na komputerze
pełniącym funkcję kontrolera domeny.
-
Serwer centralnej administracji ma umożliwiać definiowanie
różnych kryteriów wobec podłączonych do niego klientów (w tym
minimum przynależność do grupy roboczej, przynależność do
domeny, adres IP, adres sieci/podsieci, zakres adresów IP, nazwa
hosta, przynależność do grupy, brak przynależności do grupy). Po
spełnieniu zadanego kryterium lub kilku z nich stacja ma otrzymać
odpowiednią konfigurację.
-
Serwer centralnej administracji ma być wyposażony w mechanizm
informowania administratora o wykryciu nieprawidłowości w
funkcjonowaniu oprogramowania zainstalowanego na klientach w
tym przynajmniej informowaniu o: wygaśnięciu licencji na
oprogramowanie, o tym że zdefiniowany procent z pośród
wszystkich stacji podłączonych do serwera ma nieaktywną
ochronę, oraz że niektórzy z klientów podłączonych do serwera
oczekują na ponowne uruchomienie po aktualizacji do nowej
wersji oprogramowania.
-
W sytuacji, gdy użytkownik wykorzysta wszystkie licencje, które
posiada po zakupie oprogramowania, administrator po
zalogowaniu się do serwera poprzez konsolę administracyjną musi
37
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 4
zostać poinformowany o tym fakcie za pomocą okna
informacyjnego
-
Możliwość tworzenia repozytorium aktualizacji na serwerze
centralnego zarządzania i udostępniania go przez wbudowany
serwer http.
-
Aplikacja musi posiadać funkcjonalność, która umożliwi dystrybucję
aktualizacji za pośrednictwem szyfrowanej komunikacji (za
pomocą protokołu https).
-
Do celu aktualizacji za pośrednictwem protokołu https nie jest
wymagane instalowanie dodatkowych zewnętrznych usług
zarówno od strony serwera aktualizacji jak i klienta.
-
Dostęp do kwarantanny klienta ma być realizowana z poziomu
systemu centralnego zarządzania.
-
Możliwość przywrócenia lub pobrania zainfekowanego pliku ze
stacji klienckiej przy wykorzystaniu centralnej administracji.
-
Administrator ma mieć możliwość przywrócenia i wyłączenia ze
skanowania pliku pobranego z kwarantanny stacji klienckiej.
-
Możliwość definiowania administratorów o określonych prawach
do zarządzania serwerem administracji centralnej (w tym
możliwość utworzenia administratora z pełnymi uprawnieniami lub
uprawnienia tylko do odczytu).
-
W przypadku tworzenia administratora z niestandardowymi
uprawnieniami możliwość wyboru modułów, do których ma mieć
uprawnienia: zarządzanie grupami, powiadomieniami, politykami,
licencjami oraz usuwanie i modyfikacja klientów, zdalna instalacja,
generowanie raportów, usuwanie logów, zmiana konfiguracji
klientów, aktualizacja zdalna, zdalne skanowanie klientów,
zarządzanie kwarantanna na klientach.
-
Możliwość synchronizowania użytkowników z usługi katalogowej w
celu nadania uprawnień administracyjnych do serwera
centralnego zarządzania.
-
Wszystkie działania administratorów pracujących na serwerze
serwera administracji centralnej są rejestrowane w dzienniku pracy.
-
Możliwość uruchomienia panelu kontrolnego dostępnego za
pomocą przeglądarki internetowej.
-
Panel kontrolny musi umożliwiać administratorowi wybór
38
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 4
elementów monitorujących, które mają być widoczne.
-
Administrator musi posiadać możliwość tworzenia wielu zakładek,
w których będą widoczne wybrane przez administratora elementy
monitorujące.
-
Elementy monitorujące muszą umożliwiać podgląd w postaci
graficznej co najmniej: bieżącego obciążenia serwera
zarządzającego, statusu serwera zarządzającego, obciążenia bazy
danych z której korzysta serwer zarządzający, obciążenia
komputera, na którym zainstalowana jest usługa serwera
zarządzającego, informacji odnośnie komputerów z zainstalowaną
aplikacja antywirusową, a które nie są centralnie zarządzane,
podsumowania modułu antyspamowego, informacji o klientach
znajdujących się w poszczególnych grupach, podsumowania
wykorzystywanych systemach operacyjnych, informacje odnośnie
zagrożeń oraz ataków sieciowych
-
Możliwość włączenia opcji pobierania aktualizacji z serwerów
producenta z opóźnieniem.
-
Możliwość przywrócenia baz sygnatur wirusów wstecz (tzw.
Rollback).
-
Aplikacja musi mieć możliwość przygotowania paczki instalacyjnej
dla stacji klienckiej, która będzie pozbawiona wybranej
funkcjonalności.
-
Wsparcie dla protokołu IPv6
-
Administrator musi posiadać możliwość centralnego,
tymczasowego wyłączenia wybranego modułu ochrony na stacji
roboczej.
-
Centralne tymczasowe wyłączenie danego modułu nie może
skutkować koniecznością restartu stacji roboczej.
-
Aplikacja musi posiadać możliwość natychmiastowego
uruchomienia zadania znajdującego się w harmonogramie bez
konieczności oczekiwania do jego zaplanowanego czasu.
-
Aplikacja do administracji centralnej musi umożliwiać utworzenie
nośnika, za pomocą którego będzie istniała możliwość
przeskanowania dowolnego komputera objętego licencją przed
startem systemu.
-
Administrator musi posiadać możliwość określenia ilości
jednoczesnych wątków instalacji centralnej oprogramowania
39
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 4
klienckiego.
11. Drukarka laserowa
WYSZCZEGÓLNIENIE
WYMAGANIA
Prędkość druku
• Min. 30 stron/min
Jakość druku
• Min. 1200x1200dpi
Podajnik papieru
• Dwa podajniki,
• Jeden uniwersalny na co najmniej 50 arkuszy,
• Drugi na nie mniej niż 250 arkuszy,
Odbiornik papieru
• odbiornik papieru na nie mniej niż 150 arkuszy,
Obsługiwane formaty
• A4, A5, A6, B5, koperty (C5, B5, DL)
Sieć
• USB 2.0,
• Gigabit Ethernet,
Nośniki
• Papier, koperty, etykiety, kartony, folia do przeźroczy,
nośniki o wysokiej gramaturze
Języki drukowania
• PCL 5c, PCL6, emulacja Postscript poziom 3
Obciążalność
• Min. 30 000 stron miesięcznie (format A4)
Zgodność z
systemami
•
•
•
•
•
•
•
Pobór mocy
• Nie więcej niż 0.5W – urządzenie wyłączone,
• Nie więcej niż 10W – automatyczne wył./oczekiwanie,
Certyfikaty i normy
• Certyfikat Energy Star min. 1.1,
Inne
• Wbudowana funkcja automatycznego druku
dwustronnego,
• Waga nie większa niż 12kg
Windows 8 (32 i 64 bity),
Windows 7 (32 i 64 bity),
Windows Vista (32 i 64 bity),
Windows XP (32 i 64 bity),
Windows Serwer wersja co najmniej 2003,
Mac OS X,
Linux
12. Urządzenie wielofunkcyjne
Wyszczególnienie
Wymagania
Prędkość
druku/kopiowania A4
Minimum:
25 str./min. w czerni,
40
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 4
25 str./min. w kolorze
Prędkość
druku/kopiowania A3
Co najmniej:
15 str./min. w czerni,
15 str./min. w kolorze
Prędkość
druku/kopiowania
dwustronnego A4
Co najmniej:
25 str./min. w czerni,
Czas nagrzewania
Nie więcej niż 45 sek.
Rozdzielczość
kopiowania
Nie mniej niż 600x600 dpi
Skala szarości
Nie mniej niż 256 poziomów
Format oryginału
Od nie więcej niż A5 do nie mniej niż A3
Skalowanie
Automatyczne od nie więcej niż 25% do co najmniej
400%
Funkcje kopiowania
Rozdział, dodawanie okładek i przekładek,
Kopia testowa,
Wydruk testowych ustawień,
Funkcje cyfrowe,
Pamięć ustawień prac,
Tryb plakatu, powtarzanie obrazu,
Nakładki,
Znaki wodne,
Stemplowanie,
Ochrona kopii,
Kopiowanie dokumentów tożsamości
25 str./min. w kolorze
Drukarka
Rozdzielczość
drukowania
Nie mniej niż 1800x600 dpi
Język opisu strony
Co najmniej:
PCL 6c
PostScript 3
Czcionki drukarki
Co najmniej:
80 czcionki PCL Latin;
137 czcionki PostScript 3
Funkcje drukowania
Co najmniej:
Bezpośredni druk plików PCL, PS, TIFF, XPS, PDF oraz
zaszyfrowany PDF,
drukowanie dokumentu na różnych mediach,
drukowanie dokumentu w trybie jednostronnym i
dwustronnym,
41
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 4
Nakładki,
Znaki wodne,
Ochrona kopii,
Skaner
Prędkość skanowania
w kolorze/czerni w
rozdzielczości min.
300dpi
Minimum 70 stron/minutę
Rozdzielczość
skanowania
Nie mniej niż 600x600 dpi
Tryby skanowania
Co najmniej:
Sieciowy TWAIN,
Skan do poczty elektronicznej,
Skan do katalogu na serwerze FTP,
Skan do katalogu sieciowego SMB,
Skan do katalogu sieciowego WebDAV,
Formaty plików
Co najmniej: JPEG, TIFF, PDF, kompaktowy PDF,
szyfrowany PDF, konturowy PDF, XPS, kompaktowy XPS
Funkcje skanowania
Co najmniej adnotacje do plików PDF
(tekst/czas/data)
Faks
Prędkość
33.6 kbps
Rozdzielczość
Nie mniej niż 600x600 dpi
Funkcje
PC-fax, odbiór na poczta elektroniczna/sieciowy
katalog SMB
Specyfikacja systemu
Pamięć RAM
Nie mniej niż 2GB
Dysk twardy
Co najmniej 250GB SATA II
Protokoły sieciowe
Co najmniej: TCP/IP (IPv4 / IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP,
HTTP,
Karta sieciowa
Co najmniej 1Gb Ethernet
Funkcje bezpieczeństwa
Co najmniej:
Filtrowanie adresów IP i blokowanie portów,
Obsługa protokołów SSL2, SSL3 i TSL1.0,
Obsługa IPsec,
Obsługa IEEE 802.1x,
Autoryzacja użytkownika wraz z logami,
Wydruk poufny,
Nadpisywanie danych na dysku twardym,
Szyfrowanie dysku twardego - co najmniej AES 256,
42
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 4
Automatyczne czyszczenie danych i pamięci,
Szyfrowanie danych drukujących użytkowników,
System ochrony kopii, hasło
Konta użytkowników
Obsługa usługi katalogowej realizującej kontrolę
dostępu do zasobów oraz zcentralizowane
zarządzanie oprogramowaniem i konfiguracja systemu
poprzez Group Policy Objects (login+hasło+adres
elektroniczny+katalog sieciowy smb),
Definiowanie funkcji dostępnych dla użytkownika
Automatyczny podajnik
dokumentów
Co najmniej 100 dokumentów o formacie od co
najmniej A6 do A3 o gramaturze od nie więcej niż 35
do nie mniej niż 210 g/m2
Podajniki papieru
Taca 1: co najmniej 500 arkuszy o formacie co
najmniej od A5 do A3
Taca 2: co najmniej 500 arkuszy o formacie co
najmniej od A5 do A3+
Podajnik ręczny: co najmniej 150 arkuszy o formacie
od nie więcej niż A6 do co najmniej A3+ ,format
użytkownika oraz baner,
Automatyczny druk
dwustronny
(wbudowany)
Obsługa formatu co najmniej od A5 do A3+
Inne
Waga nie większa niż 100kg,
Kolorowy dotykowy,
Wymiary u podstawy nie większe niż 85x65 cm
Zalecane miesięczne obciążenie
kopiowania/drukowania nie mniejsze niż 30 000
Dołączony toner czarny oraz kolorowe wymagane do
drukowania w kolorze
Podstawa na kółkach w zestawie
Certyfikaty i normy
• Certyfikat Energy Star min. 1.1,
43
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 4
13. Skanery
L.p.
Wymaganie
1.
odczyt danych z dowodów osobistych i paszportów (pola MRZ),
2.
odczyt kodów 1D: UPC-A, EAN8, EAN13, Code39, Code128,
przeplatany 2 of 5,
3.
odczyt kodów 2D: PDF 417, Data Matrix, QR Code, Aztec Code,
4.
rozdzielczość skanera min. 3Mpix (w formacie 2048 x 1536 punktów),
5.
interfejs USB min. 2.0 z funkcją zasilania,
6.
rozmiar okna skanera min. 125 x 95 mm,
7.
brak części ruchomych,
8.
możliwość rozbudowy o czytnik RFID, skaner UV,
9.
wbudowany procesor sygnałowy,
10.
obsługa przez system operacyjny stacji roboczych i terminali
11.
format obrazu co najmniej: BMP, JPG, JPG2000, PNG,
12.
dostępność bibliotek narzędziowych (Software Development Kit - SDK)
umożliwiających integrację z oprogramowaniem systemowym i
aplikacyjnym: C/C++ C#, Delphi, Java
13.
dołączone oprogramowanie od obsługi skanera.
14. Wykaz ilościowy
Tabela 1. Wykaz ilościowy elementów zadania 7
L.p.
Nazwa sprzętu
Jednostka
miary
Liczba
1.
Adaptacja pomieszczenia na serwerownię
komplet
2
2.
Wykonanie wewnętrznego okablowania transmisji
danych i wyposażenie w odpowiednie szafy
montażowe 19” z niezbędnym osprzętem
komplet
2
3.
Serwer kasetowy (moduł bazowy, moduły procesorów
wielordzeniowych)
zestaw
2
Wspólna macierz dyskowa
sztuka
1
6.
Podsystem archiwizacji danych
sztuka
1
7.
Stanowiska pracy dla personelu części białej (tablety)
sztuka
15
8.
Stacja robocza z monitorem
sztuka
20
9.
Terminal z monitorem
sztuka
90
10.
Stanowisko zarządzania infrastrukturą z monitorem
sztuka
2
11.
Oprogramowanie antywirusowe (wielolicencja dla
sztuka
1
44
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 4
stacji roboczych, terminali i serwerów)
12.
Drukarka laserowa
sztuka
20
13.
Skaner
sztuka
4
14.
Urządzenie wielofunkcyjne
sztuka
1
45
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 5
Zadanie nr 8 - Budowa infrastruktury zarządzania
środowiskiem i uwierzytelniania
1. Budowa infrastruktury sprzętowej
rekonfiguracja dwóch posiadanych prze Zamawiającego serwerów do
pracy w układzie redundantnym:
-
pamięć operacyjna serwera min. 8GB,
-
min. 2 dyski stałe o pojemności min. 500GB pracujące w układzie kopii
lustrzanej (mirror),
-
min. 2 interfejsy przewodowej transmisji danych o przepustowości 1Gb/s;
-
instalacja systemu operacyjnego w dystrybucji/wersji przeznaczonej dla
pracy w charakterze serwera,
-
instalacja i konfiguracja usługi DNS,
-
instalacja i konfiguracja usługi Radius.
2. Uruchomienie, konfiguracja i integracja usług katalogowych
-
Opracowanie schematu organizacyjnego usług katalogowych Active
Directory (schemat domeny) i LDAP (drzewo hierarchii),
-
Skonfigurowanie i wdrożenie minimalnego wymaganego zbioru
kontrolerów domeny Active Directory,
-
Skonfigurowanie i wdrożenie serwera
zapasowego usługi katalogowej LDAP,
-
Skonfigurowanie mechanizmu synchronizacji domeny Active Directory
i usługi katalogowej LDAP,
-
Skonfigurowanie systemów operacyjnych stanowisk roboczych
pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Windows (ujednolicenie
wersji do Windows XP Pro/7) do współpracy z domeną Active Directory;
-
Skonfigurowanie
oprogramowania
aplikacyjnego
(systemy
informatyczne) do współpracy z serwerem usługi katalogowej LDAP,
-
Skonfigurowanie innego sprzętu komputerowego do współpracy z
serwerem usługi katalogowej LDAP i/lub domeną Active Directory.
głównego
i
serwera
3. Uruchomienie i konfiguracja usług uwierzytelniania dostępu do
sieci i jej użytkowników
-
realizacja sprzętowa (specjalizowane urządzenie), sprzętowoprogramowa (sprzęt ze specjalizowanym oprogramowaniem) lub
programowym (specjalizowane oprogramowanie na dedykowanym
serwerze wirtualnym);
-
programowa zdalna konsola zarządzania (instalacja na stanowisku
zarządzania infrastrukturą),
1
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 5
-
lokalna konsola w trybie chronionej przeglądarki (SSL);
-
zdalny dostęp terminalowy w trybie chronionym (Secure Shell - Ssh),
-
zarządzanie urządzeniem poza pasmem,
-
możliwość konfiguracji dostępu na zasadzie „gość”,
-
dostęp do infrastruktury transmisji danych według różnych kryteriów
(min. czas, typ autoryzacji, metoda uwierzytelnienia, system operacyjny,
urządzenie, typ użytkownika i grupa użytkowników),
-
funkcjonalność portalu/bramy przechwytującej z dynamicznym
przydziałem sieci wirtualnych zgodnych ze standardem IEEE 802.1Q,
-
wbudowany serwer dynamicznego przydziału adresów IP,
możliwość pracy w trybie ze zdalnym agentem lub bez zdalnego
agenta,
możliwa jednoczesna praca do 200 użytkowników,
integracja z usługami katalogowymi
Zamawiającego i komunikacją Radius,
eksploatowanymi
przez
obsługa standardu IEEE 802.1X,
obsługa dostępu na poziomie warstwy 2 (L2), 3 (L3) i w trybie
wirtualnej sieci prywatnej,
-
interfejs aplikacyjny XML i WWW,
-
przeszkolenie administratora z zakresu eksploatacji urządzenia.
4. Modernizacja i konfiguracja 2 zapór ogniowych
-
-
instalacja i wdrożenie dwóch zapór ogniowych dla łączy
zewnętrznych z funkcjami wewnętrznej inżynierii ruchu, profilowania ruchu
do/z sieci komputerowej Szpitala, integracja ze strukturą VLAN, integracja
z usługami katalogowymi eksploatowanymi przez zamawiającego,
integracja z infrastrukturą uwierzytelniania,
dedykowane rozwiązanie sprzętowe:
obudowa do montażu 19”,
urządzenie typu UTM (ochrona antywirusowa, antyspamowa,
oprogramowaniem szpiegowskim i złośliwym, profilowanie ruchu,
obsługa zdalnego dostępu w trybie wirtualnej sieci prywatnej VPN
zgodnej z IPSec/ PPTP/L2TP/SSL-VPN);
wykrywanie i prewencja antywłamaniowa (IPS),
wbudowany serwer dynamicznego przydziału adresów IP,
tryb pracy z translacją adresów IP lub tryb transparent
możliwość pracy w trybie węzła sieciowego (routing),
obsługa min. 128 sieci wirtualnych VLAN zgodnie ze standardem
802.1Q,
obsługa dynamicznych protokołów węzła sieci,
2
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 5
możliwość skonfigurowania min. 2. przyłączy zewnętrznych w trybie
nadmiarowym z przenoszeniem ruchu lub równoważeniem
obciążenia,
obsługa protokołów transmisji strumieniowej,
filtrowanie stron WWW,
kontrola pasma przepustowości,
ochrona aplikacji internetowych (WWW),
uwierzytelnianie lokalne i zintegrowane z usługą Active Directory
eksploatowaną przez Zamawiającego,
wewnętrzny dysk o pojemności min. 16 GB,
przepustowość min. 2.5Gbps dla pakietów o długości 1518 bajtów,
możliwość podłączenia min. 250 klientów SSL VPN bez spadku
wydajności,
opóźnienia nie większe niż 50 µs,
min. 16 interfejsów transmisji 1Gb/s,
-
certyfikowane szkolenie administratora z zakresu eksploatacji zapory
ogniowej.
5. Uruchomienie i konfiguracja dostępu zdalnego w trybie
wirtualnej sieci prywatnej (VPN) i zdalnego, bezpiecznego
środowiska pracy w łączności zdalnej
-
konfiguracja obsługi mechanizmu realizującego funkcjonalność usługi
wirtualnej sieci prywatnej (dopuszcza się realizację usługi przez zaporę
ogniową lub dedykowany serwer wskazany przez Zamawiającego,
umieszczony w strefie zdemilitaryzowanej infrastruktury transmisji danych
Zamawiającego),
-
konfiguracja współpracy mechanizmu realizującego funkcjonalność
usługi
wirtualnej
sieci
prywatnej
z
usługami
katalogowymi
eksploatowanymi przez Zamawiającego (uwierzytelnianie zintegrowane),
-
testy łączności zdalnej w trybie wirtualnej sieci prywatnej,
-
instrukcja
administrowania
mechanizmem
funkcjonalność usługi wirtualnej sieci prywatnej,
-
instrukcja użytkowania mechanizmu realizującego funkcjonalność
usługi wirtualnej sieci prywatnej.
3
realizującym
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA
ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE”
Załącznik nr 5
6. Wykaz ilościowy
Tabela 1. Wykaz ilościowy elementów zadania 8
L.p.
Nazwa sprzętu
Jednostka
miary
Liczba
1.
Budowa infrastruktury sprzętowej
komplet
1
2.
Uruchomienie, konfiguracja i integracja
usług katalogowych
komplet
1
3.
Uruchomienie i konfiguracja usług
uwierzytelniania dostępu do sieci i jej
użytkowników
komplet
1
4.
Modernizacja i konfiguracja 2 zapór
ogniowych
komplet
1
5.
Uruchomienie i konfiguracja dostępu
zdalnego w trybie wirtualnej sieci
prywatnej (VPN) i zdalnego, bezpiecznego
środowiska pracy w łączności zdalne
komplet
1
4

Podobne dokumenty