skaner laserowy faro x 330

Komentarze

Transkrypt

skaner laserowy faro x 330
SKANER LASEROWY
FARO X 330
Niewielki, lekki, prosty w obsłudze
Focus X 330 to bardzo szybki i kompaktowy skaner 3D
umożliwiający tworzenie precyzyjnych i szczegółowych
chmur punktów. Dzięki niemu można odwzorować nawet
najbardziej skomplikowany obiekt przemysłowy czy
architektoniczny. Wbudowany aparat cyfrowy zapewnia
pełną dokumentację.
precyzyjny i szybki
wydajny
niewielki, lekki, mobilny
intuicyjny w obsłudze
FARO ® Laser Scanner Focus
FARO ® Laser Scanner Focus
3D
X 330
Poszerz swoje horyzonty!
Firma TPI oferuje idealne rozwi¹zanie umo¿liwiaj¹ce wykonywanie pomiarów niezale¿nie od pory dnia i lokalizacji. Nowe
funkcje, takie jak: niezwykle du¿y zasiêg – 330 m, mo¿liwośæ skanowania przy bezpośrednim świetle s³onecznym i zintegrowany odbiornik GPS, umo¿liwiaj¹ u¿ywanie skanera w terenie, np. do pomiarów geodezyjnych, budowlanych, architektonicznych, na potrzeby ochrony zabytków lub badañ kryminalistycznych.
Skaner laserowy FARO rejestruje do miliona punktów pomiarowych na sekundê, tworz¹c precyzyjny, trójwymiarowy obraz
otoczenia. Odpowiednie aplikacje w centrum aplikacji 3D FARO umo¿liwiaj¹ analizê i importowanie tego obrazu do wielu
programów.
Nasza nowa, niezwykle dogodna us³uga udostêpniania danych: oprogramowanie SCENE Webshare Cloud umo¿liwia ³atwe i bezpieczne
udostêpnianie danych skanowania na potrzeby wspó³pracy i prezentacji w dowolnym miejscu na świecie, bez k³opotliwego utrzymywania
serwerów i oprogramowania.
eXtra zasiêg - 330 m
eXtra skanowanie
Wyd³u¿ony zasiêg skanera Focus3D X 330 umo¿liwia skanowanie
laserowe wysokich lub d³ugich obiektów, takich jak: mosty, zapory,
prace wykopaliskowe, wie¿e, s³upy, ¿urawie, fasady itp.
eXtra pozycjonowanie
eXtra bezpieczny
Dziêki zastosowaniu lasera klasy 1, skaner
gwarantuje bezpieczeñstwo pracy u¿ytkownika.
Wyd³u¿ony zasiêg skanera Focus3D X 330 umo¿liwia skanowanie
laserowe wysokich lub d³ugich obiektów, takich jak: mosty, zapory,
prace wykopaliskowe, wie¿e, s³upy, ¿urawie, fasady itp.
Focus
X 330
3D
eXtra wydajnośæ
Du¿y zasiêg skanera znacznie poprawia wydajnośæ pracy. Pomiary
oddalonych lub du¿ych obiektów, wykopów lub obiektów w trudno
dostêpnym terenie, wymagaj¹ mniejszej liczby skanów, dziêki
czemu przebiegaj¹ znacznie szybciej i s¹ bardziej dok³adne.
£atwe ustalanie po³o¿enia skanera. Funkcja ta u³atwia proces
rejestrowania i pozwala określiæ dok³adny czas i miejsce
wykonywania skanów przez u¿ytkownika.
eXtra pomiary wewn¹trz i na zewn¹trz
Przedstawiamy idealne urz¹dzenie do zastosowañ geodezyjnych,
BIM, tworzenia dokumentacji 3D, nadzoru budowlanego, in¿ynierii
odwrotnej, konserwacji zabytków i gromadzenia dokumentacji
kryminalistycznej na miejscach przestêpstw — dziêki prostej obs³udze i zwartej konstrukcji skaner Focus3D znakomicie nadaje siê do
wszelkich zastosowañ.
GEODEZJA
Poszerz swoje horyzonty!
Bran¿e takie jak geodezja, budownictwo, in¿ynieria
l¹dowa oraz BIM bazuj¹ na szybkim pozyskiwaniu rzetelnych i dok³adnych danych. Informacja i odniesienie
przestrzenne s¹ istotnymi elementami wszystkich
etapów prac geodezyjnych i konstrukcyjnych.
Skaner laserowy Focus3D X 330 firmy FARO, który oferuje zasiêg skanowania 330 m, posiada zintegrowany
odbiornik GPS i umo¿liwia skanowanie przy bezpośrednim świetle s³onecznym, doskonale nadaje siê do zadañ
w terenie, usprawniaj¹c pracê, zwiêkszaj¹c szybkośæ i
wydajnośæ procesów,
dostarczaj¹c
dok³adne
dane
oraz
spe³niaj¹c wymagania prawne.
Zastosowania
Skanowanie wielkogabarytowych lub odleg³ych
obiektów
Niezwykle du¿y zasiêg skanera Focus3D X 330 umo¿liwia ³atwe skanowanie i analizê wszelkiego rodzaju wysokich, d³ugich lub trudno dostêpnych obiektów.
Nadzór projektowy
Prace obejmuj¹ce wykonywanie wykopów, mostów,
wie¿, kopalni odkrywkowych, dróg, torów kolejowych, zbiorników wodnych, zapór, ruroci¹gów itp.,
wymagaj¹ precyzyjnego monitorowania poszczególnych
etapów, aby spe³niæ wymagania projektu.
Monitorowanie odkszta³ceñ
Ustalanie, czy kontrolowana konstrukcja lub obiekt zmienia kszta³t lub porusza siê. Oszczêdnośæ czasu oraz
zmniejszenie zakresu powtórnych prac w trakcie
budowy.
Obliczenia mas.
Pomiar ilości materia³ów sypkich zgromadzonych
np. na barkach, w silosach lub magazynach wymaga
regularnego określania objêtości. Skanowanie laserowe
umo¿liwia szybkie, dok³adne i rzetelne obliczenia wymiarowe.
Korzyści
Czasooszczêdne, szybkie, proste i kompleksowe
rejestrowanie aktualnych warunków geodezyjnych lub
budowlanych.
Zapisywanie cyfrowych danych 3D w czasie rzeczywistym, analiza materia³ów, objêtości, struktur i topografii.
Niezwykle du¿y zasiêg przek³ada siê na rozbudowane
rejestrowanie danych i szybkie zapisywanie danych o
wysokiej rozdzielczości, zwiêkszaj¹c wydajnośæ pracy
u¿ytkowników.
Architektura, BIM (modelowanie informacji
o budynku) oraz in¿ynieria l¹dowa
Dokumentacja za dotkniêciem palca
Skaner Focus3D firmy FARO jest wydajnym narzêdziem w
rêkach architektów i in¿ynierów budownictwa, które umo¿liwia tworzenie szybkiej, spójnej i precyzyjnej dokumentacji
aktualnego stanu dowolnych budynków oraz placów
budowy.
Wa¿¹c zaledwie piêæ kilogramów, skaner Focus3D doskonale sprawdza siê jako urz¹dzenie przenośne na placu
budowy. Pozwala kompleksowo, szybko i oszczêdnie
rejestrowaæ wykopy fundamentowe, szkielety budynków
oraz kompletne budynki w 3D.
Zastosowania
Kontrola fasad
Trójwymiarowa kontrola szkieletów budynków oraz elementów fasad przed monta¿em koñcowym.
Analiza konstrukcji
Szybka i oszczêdna kontrola określonych obci¹¿alności
konstrukcji nośnych oraz ich zu¿ycia.
Monitorowanie postêpu prac budowlanych
Bezproblemowe przechwytywanie i monitorowanie postêpu
prac budowlanych dla celów prawnych i technicznych.
Obiekty architektury
Precyzyjne rejestrowanie geometrii istniej¹cych obiektów na
potrzeby modyfikacji lub rozbudowy.
Kontrola komponentów o dowolnych kszta³tach
Precyzyjna kontrola wymiarowa z³o¿onych komponentów,
takich jak elementy o dowolnych kszta³tach.
Korzyści
Szybkie, proste i kompleksowe rejestrowanie aktualnego
stanu budynków oraz placów budów.
Natychmiastowa obróbka danych we wszystkich popularnych programach CAD.
£atwe porównywanie odstêpstw na etapie procesu
budowlanego oraz w trakcie odbioru koñcowego.
SCENE WebShare Cloud umo¿liwia ³atwe i bezpieczne
udostêpnianie on-line danych skanowania przez Internet.
Rewolucyjny stosunek mo¿liwości do ceny.
Bran¿a przetwórcza i cyfrowe fabryki
Oszczêdnośæ czasu i pieniêdzy
Obiekty techniczne, takie jak rafinerie, elektrownie czy
zak³ady produkcyjne, to z³o¿one konstrukcje, których
modernizacja, remont lub rozbudowa wymagaj¹ dok³adnych
danych CAD 3D.
Skaner FARO Focus3D pozwala ³atwo, precyzyjnie
i w ca³ości rejestrowaæ kompletne i precyzyjne dane powykonawcze 3D.
Zastosowania
Modyfikacje i rozbudowy
Precyzyjna dokumentacja 3D aktualnego stanu nieruchomości jako podstawa do planowania modyfikacji i rozbudowy. Produkcja poza zak³adem macierzystym. Mo¿liwośæ
precyzyjnej zabudowy poza zak³adem macierzystym dziêki
dok³adnym danym 3D CAD i kontroli wymiarowej.
Asset Management
Uproszczenie zarz¹dzania i utrzymania obiektu dziêki
kompleksowej dokumentacji 3D.
Szkolenia
Wirtualny dostêp do oddalonych obiektów umo¿liwia
prowadzenie szkoleñ i symulacji na odleg³ośæ.
Nadzorowanie zak³adu
Lepsza koordynacja miêdzy ró¿nymi bran¿ami, a tak¿e
kompleksowa dokumentacja i nadzór nad wszystkimi
pracami.
Korzyści
Niezwyk³a oszczêdnośæ czasu i wysoka wiernośæ dokumentacji 3D z³o¿onych zak³adów i instalacji przemys³owych.
Minimalizacja ryzyka w projektach dotycz¹cych
nieu¿ytków poprzemys³owych przy utrudnionym lub
kosztownym dostêpie i napiêtym harmonogramie.
Mo¿liwośæ skrócenia harmonogramu prac o 10%.
Wydajna kontrola i monitorowanie przepisów dotycz¹cych BHP i ochrony środowiska.
Kontrola czêści i in¿ynieria odwrotna
Rzeczywiste wymiary na skanie 3D
Tradycyjne urz¹dzenia pomiarowe szybko okazuj¹ siê niewystarczaj¹ce, szczególnie w przypadku bardzo du¿ych lub
bardzo skomplikowanych elementów i kszta³tów.
Skaner Focus3D
pozwala
precyzyjnie rejstrowaæ,
kontrolowaæ i przeprojektowaæ nawet najtrudniejsze obiekty.
Zastosowania
In¿ynieria odwrotna
Modele produktów i komponentów, dla których nie ma
planów konstrukcyjnych i/lub danych CAD.
Przebudowa wnêtrz
Precyzyjna dokumentacja 3DCAD skomplikowanych wnêtrz
statków, samochodów lub samolotów jako podstawa do
planowania przebudowy.
Dokumentacja produkcyjna
Kompletna dokumentacja 3D postêpu prac produkcyjnych
z³o¿onych elementów maszyn.
Kontrola jakości
Precyzyjna dokumentacja 3D oraz kontrola wymiarów
wielkogabarytowych i z³o¿onych komponentów, takich jak
³opaty wirników, turbiny, śruby okrêtowe itp.
Korzyści
Oszczêdne, szybkie i dok³adne rejestrowanie geometrii
powykonawczej wielkogabarytowych obiektów w 3D.
Kontrola automatyczna w czasie obróbki umo¿liwia
kompleksow¹ inspekcjê 3D i monitorowanie komponentów.
Kompleksowa wczesna kontrola jakości 3D ogranicza
ilośæ odpadów i koniecznośæ powtórnej obróbki.
Facility oraz Asset Management
Wysoka wydajnośæ procesów
Trójwymiarowe dane budynku stanowi¹ cenn¹ pomoc dla
administratorów obiektów w zarz¹dzaniu infrastruktur¹
techniczn¹ i nieruchomościami.
Skaner FARO Focus3D umo¿liwia tworzenie kompletnej
i precyzyjnej dokumentacji 3D aktualnego stanu budynków
lub placów budowy wraz z wyposa¿eniem.
Skaner Focus3D niezwykle u³atwia rejestrowanie niezbêdnych informacji. Dane skanowania mo¿na wykorzystaæ do
zarz¹dzania budynkiem, wykrywania kolizji przy modernizacji, tworzenia dokumentacji powykonawczej na potrzeby
modelowania CAD i innych zadañ projektowania.
Zastosowania
Dokumentacja
Skaner Focus3D precyzyjnie rejestruje dane inwentaryzacyjne potrzebne zarz¹dcom obiektów, takie jak sytuacja
konstrukcyjna zak³adu produkcyjnego czy media w budynku
biurowym.
Planowanie zmian konstrukcyjnych
Dane skanowania dostarczaj¹ dok³adny trójwymiarowy
model aktualnego stanu budynku. Na ich podstawie zarz¹dcy obiektów mog¹ przeanalizowaæ mo¿liwości wykorzystania pomieszczeñ przed rozpoczêciem w³aściwego planowania.
Planowanie zmian technicznych
Model wirtualny umo¿liwia wcześniejsze przedstawienie
i sprawdzenie zmian infrastruktury technicznej, w tym instalacji rurowych, kana³ów wentylacyjnych oraz linii elektroenergetycznych. Daje to solidn¹ podstawê do sporz¹dzenia
projektu zmian.
Korzyści
Kompletna i precyzyjna dokumentacja 3D aktualnego
stanu budynków i placów budowy.
Szczególnie przydatny dla zarz¹dców obiektów, architektów, in¿ynierów budowlanych, rzeczoznawców
budowlanych i geodetów.
Stanowi optymaln¹ podstawê do planowania i realizacji
projektów budowlanych oraz zarz¹dzania nieruchomościami.
Przemys³ stoczniowy
Ciê¿kie warunki przemys³owe
Skanowanie laserowe 3D jest stosowane w in¿ynierii wodnej
jako pomoc przy monta¿u oraz jako element wspomagaj¹cy
prace remontowe i modernizacyjne.
Aby zapewniæ dok³adne dopasowanie elementów, nale¿y
nieustannie wykonywaæ pomiary na wszystkich etapach
procesu produkcyjnego.
Zastosowania
Dokumentacja powykonawcza
Skanowanie laserowe 3D umo¿liwia stworzenie cyfrowego
modelu kad³uba okrêtowego oraz innych komponentów
w sytuacji, gdy oryginalne rysunki nie s¹ dostêpne lub s¹
nieprecyzyjne (co jest czêst¹ sytuacj¹ w przypadku starych
okrêtów).
Doposa¿enie w system oczyszczania wód balastowych
(BWT)
Nowe przepisy prawne wymagaj¹ zastosowania na statkach
pe³nomorskich systemu oczyszczania wód balastowych
(BWT). Skanowanie laserowe 3D umo¿liwia wykonanie
pomiaru w ograniczonej przestrzeni maszynowni oraz pozyskanie rzetelnych danych koniecznych do doposa¿enia
okrêtu w odpowiednie urz¹dzenia.
Naprawy okrêtów
Skanowanie laserowe 3D, dziêki umo¿liwieniu szybkiej
i dok³adnej kontroli czêści okrêtu w trakcie naprawy, mo¿e
zostaæ wykorzystane do weryfikacji parametrów monta¿owych w celu zapewnienia prawid³owego dopasowania
elementów.
Korzyści
Szybka i niezawodna technologia rejestrowania stanu
powykonawczego w maszynowniach i pomieszczeniach
pomp.
Pe³ny, trójwymiarowy opis rzeczywistych warunków.
Minimalizacja ryzyka w projektach przy utrudnionym
dostêpie i napiêtym harmonogramie.
Badania kryminalistyczne
Urz¹dzenie do zadañ w terenie
Szybki i dok³adny skaner Focus3D to idealne urz¹dzenie do
szybkiego i kompleksowego skanowania 3D na miejscach
przestêpstw lub wypadków, do sporz¹dzania dokumentacji
szkód ubezpieczeniowych i testów bezpieczeñstwa biernego pojazdów. Skaner pozwala na wykonanie prac, które
wcześniej wymaga³y tygodni w przeci¹gu kilku godzin.
Urz¹dzenie rejestruje wszystkie szczegó³y istotne dla rekonstrukcji zdarzenia. Dodatkowo, w celu przygotowania odpowiednich zasad bezpieczeñstwa dla danego zdarzenia, skan
laserowy umo¿liwia utworzenie odpowiedniej informacji
topograficznej 3D.
Zastosowania
Analiza i dzia³ania kryminalistyczne w miejscu przestêpstwa
Skaner Focus3Dumo¿liwia szybsze i ³atwiejsze tworzenie
kompleksowej analizy śledczej.
Rekonstrukcja trajektorii pocisku
Mo¿liwośæ szybkiej i dok³adnej rekonstrukcji trajektorii
pocisku dziêki po³¹czeniu tradycyjnych metod śledczych
z najnowsz¹ technologi¹ skanowania laserowego.
Badanie i analiza miejsc wypadków
Skanery laserowe FARO pozwalaj¹ zabezpieczaæ, wyjaśniaæ
i analizowaæ wypadki drogowe i ich przyczyny oraz skutki,
szybko dostarczaj¹c rzetelne wyniki.
Bezpieczeñstwo bierne pojazdów
Zmniejszenie konsekwencji wypadków dziêki zastosowaniu
skanerów laserowych do testowania systemów bezpieczeñstwa biernego mo¿e mieæ decyduj¹ce znaczenie dla prze¿ycia pasa¿erów.
Wyjaśnianie przyczyn po¿arów
Szczegó³owa rekonstrukcja okoliczności po¿aru.
Korzyści
Szybkie, dok³adne i rzetelne dane.
Autentyczne, pe³ne i precyzyjne kopie 3D stanu faktycznego.
Powtarzalna dokumentacja 3D za dotkniêciem palca.
£atwa konwersja utworzonych obrazów do formatu
ortofotografii oraz CAD.
Bezpieczny nośnik danych w postaci karty SD.
Ochrona zabytków i archeologia
Przywracanie dawnej świetności
Skaner FARO Focus3D umo¿liwia tworzenie kompletnej
i szczegó³owej dokumentacji 3D obiektów zabytkowych
i wykopalisk, co jest szczególnie przydatne podczas prac
renowacyjnych i analiz naukowych przy zabezpieczaniu
chronionych budynków oraz do wirtualnej prezentacji historycznych miejsc. Zintegrowany kolorowy aparat fotograficzny pozwala natychmiast tworzyæ realistyczne obrazy 3D.
Zastosowania
Rekonstrukcja
Szczegó³owe dane 3D umo¿liwiaj¹ odtworzenie oryginalnego wygl¹du elementów miejsc zabytkowych lub obiektów
archeologicznych.
Renowacja
Tworzenie modeli 3D w celu odrestaurowania lub zabezpieczenia oryginalnego charakteru budynku bez konieczności
wykorzystania rusztowania.
Konserwacja
Precyzyjna dokumentacja CAD 3D umo¿liwia ochronê
i zabezpieczenie materia³u i zbiorów historycznych i architektonicznych.
Korzyści
Proste, szybkie i kompleksowe rejestrowanie aktualnego
stanu miejsc historycznych lub obiektów archeologicznych.
Cyfrowe dokumentowanie z³o¿onych kszta³tów budynków
historycznych w 3D, z zachowaniem wysokiego poziomu
szczegó³owości.
Poszerzone mo¿liwości rejestrowania danych du¿ych obiektów oraz funkcja zdalnego ³¹czenia wielu zestawów danych.
Idealne narzêdzie, przydatne szczególnie w sytuacji braku
aktualnych planów budowlanych.
SCENE
WebShare
Cloud & App Center
Facility
oraz
Asset Management
oferuj¹ca u¿ytkownikom ³atwy dostêp do dokumentacji 3D.
Praca z intuicyjnym interfejsem u¿ytkownika nie wymaga
szkolenia technicznego ani specjalistycznych umiejêtności w
zakresie skanowania laserowego 3D.
Dane cyfrowe, w tym dokumentacja 3D, czêsto musz¹ byæ
dostêpne dla wielu ró¿nych uczestników projektu. Wcześniej
u¿ytkownicy posiadaj¹cy w³asny serwer internetowy mogli
prezentowaæ projekty skanów laserowych klientom i partne rom, wykorzystuj¹c oprogramowanie SCENE WebShare. Dziś
firma FARO oferuje znacznie wiêcej - serwis SCENE WebShare Cloud, us³ugê hostingow¹ obejmuj¹c¹ wiele pakietów w
zró¿nicowanych cenach.
Cechy
£atwe udostêpnianie danych oraz wspó³praca
Najwy¿szy osi¹galny poziom bezpieczeñstwa
Spójne pomiary i komentarze
Obs³uga urz¹dzeñ mobilnych
Zachêcamy do odwiedzenia serwera demonstracyjnego:
www.websharecloud.com
www.tpi.com.pl/webshare
App Center - sklep online
Nowy sklep online do oprogramowania FARO
Sklep ten oferuje u¿ytkownikom wykorzystuj¹cym chmury
punktów ró¿norakie aplikacje programowe. Podzielony jest
on na dwa g³ówne dzia³y: wtyczki do programów, progra my samodzielne.
www.3d-app-center.faro.com
SCENE

Automatyczny zapis skanów

Tworzy dane SCENE WebShare Cloud i publi kuje je przez Internet.
Rozmieszczanie skanu bazuje na automatycz
- i
nym wykrywaniu krawêdzi, punktów naro¿nych
p³aszczyzn.

Nowy balans kolorów wraz z innowacyjnym super
próbkowaniem w widoku 3D umo¿liwia bardzo
wyraźn¹, pe³n¹ szczegó³ów wizualizacjê wyko nywanych projektów.


Wtyczki rozszerzaj¹ce funkcjonalnośæ
Unikalny interfejs wtyczek umo¿liwia u¿ytkowni
kom rozbudowanie funkcjonalności programu SCENE poprzez instalacjê dodatkowych apli
kacji. Wszystkie aktualnie dostêpne programy
znajduj¹ siê w internetowej witrynie Centrum
aplikacji 3D FARO.
£atwe opracowywanie projektów
z du¿¹ ilości¹ skanów
Dziêki dedykowanej technologii bazodano wej oprogramowanie SCENE jest przygotowane do administrowania nieograniczon¹
ilości¹ danych. Jego wysoce zaawansowane
narzêdzia pozwalaj¹ na efektywne przetwa rzanie nawet projektów z du¿¹ ilości¹ zeskanowanych danych.
Super wyraźna wizualizacja

Integracja SCENE WebShare Cloud
Ujednolicanie chmury punktów
Funkcja ta zmniejsza liczbê zbêdnych punk tów skanowania w nak³adaj¹cych siê ob szarach chmury punktów. Zmniejszenie ilości
danych usprawni³o ca³kowity proces obróbki
od programu SCENE a¿ po koñcowy wynik,
uzyskiwany za pomoc¹ oprogramowania
Rzeczywistośæ wirtualna
Oprogramowanie SCENE zaprojektowano specjalnie dla
wszystkich skanerów laserowych FARO. Program sprawnie
i z ³atwości¹ przetwarza i zarz¹dza danymi skanowania,
wykorzystuj¹c automatyczne rozpoznawanie obiektów i
rejestracjê skanów.
Oprogramowanie SCENE jest niezwykle proste w obs³u dze i umo¿liwia automatyczne ³¹czenie skanów. Powsta ³a w ten sposób chmura punktów mo¿e zostaæ wyświe tlona w trzech wymiarach. Wszystkie skany s¹ dostêpne
w kolorze oraz jako obrazy o wysokim kontraście.
AKCESORIA
Zestaw akcesorii Focus 3D X 330
Zawartośæ zestawu: skaner Focus 3D X330, akumulator PowerBlock, ³adowarka Power
Dock, karta pamiêci SD 32 GB, czytnik kart SD, koperta na kartê SD, zestaw do czyszczenia elementów optycznych, zasilacz, ³adowarka samochodowa, wytrzyma³a aluminiowa os³ona transportowa, szybkoz³¹cze Panorama, wytrzyma³a walizka transportowa
z kó³kami, licencja oprogramowania SCENE, umowa serwisowa na 1 rok oraz umowa
serwisowa na oprogramowanie SCENE.
Statywy
Lekki statyw
Umo¿liwia zamocowanie na dowolnym elemencie, np. kolumnie, ramieniu robota,
szynie itp.
Statyw geodezyjny
Statyw z regulacj¹ wysokości. Elementy z anodowanego aluminium lub drewna s¹ odporne na dzia³anie czynników atmosferycznych.
Szybkoz³¹cze Panorama
Przystosowane do standardowych statywów fotograficznych ze śrub¹ 3/8” oraz statywów geodezyjnych ze śrub¹ 5/8”.
Adapter TMS
Dziêki dwóm standardowym śrubom mo¿na zamocowaæ dwa pryzmaty, które umo¿liwiaj¹ szybkie ustalenie pozycji skanera.
Zawsze pod rêk¹
Oprócz wodoszczelnej i niezwykle wytrzyma³ej walizki Pelicase, wyposa¿onej w wiele
schowków na wa¿ne akcesoria, oferujemy tak¿e lekk¹ i eleganck¹ walizkê Rimowa oraz
ergonomiczny plecak wraz z mocowaniem statywu.
JRC 3D Reconstructor
JRC 3D Reconstructor to pakiet oprogramowania do ³atwego I szybkiego przetwarzania trójwymiarowych danych pochodz¹cych z ró¿nego typu skanerów laserowych. Pozwala na ³atw¹ integracjê danych pochodz¹cych z ró¿nych typów pomiarów w uk³adach kartezjañskich. Aplikacja pozwala na pe³ne przetworzenie danych od z³o¿enia skanów na podstawie punktów referencyjnych, georeferncji przez zaawansowane filtrowanie i edycjê a¿ po stworzenie siatek kompatybilnych z programami CAD. Jest to idealne narzêdzie do integracji pomiarów ze skanerów laserowych Topcon, Faro a tak¿e tachimetrów
skanuj¹cych z serii IS. Dane zebrane w taki sposób mo¿na ³atwo po³¹czyæ ze zdjêciami lub modelami pochodz¹cymi z wysokorozdzielczej. Unikaln¹ cech¹ oprogramowania Reconstructor jest funkcja wirtualnego skanu. Funkcja ta pozwala na
niezwykle ³atwe i szybkie przetworzenie nieskoordynowanych chmur punktów w jeden wspólny, regularny model.
Pakiety oprogramowania
JRC Reconstructor Full
JRC Reconstructor Full, to najwy¿szy pakiet o najszerszych mo¿liwościach. Posiada mo¿liwośæ importu danych z skanerów
laserowych wiêkszości producentów oraz z wielu formatów wymiany danych. Narzêdzia rozszerzone dostêpne w tym pakiecie:
Nak³adanie wysokorozdzielczej tekstury - nak³ada wysokorozdzielcz¹, kolorow¹ teksturê pochodz¹c¹ ze zdjêcia na trójwymiarowy model.
Skan wirtualny - Bardzo przydatne narzêdzie do ³¹czenia w jednym pliku skanów z ró¿nych po³o¿eñ skanera lub pochodz¹cych
ró¿nych urz¹dzeñ.
Inspekcja - narzêdzie do tworzenia kolorowych map przemieszczeñ.
Kontrola - s³u¿y do automatycznej korekcji zjawiska paralaksy-narzêdzie dedykowane dla Faro Photon- pozwalaj¹ce na znaczne
zwiêkszenie jakości tekstur.
Kartograficzne systemy wspó³rzêdnych - pozwala na wpisanie elementu w uk³ad wspó³rzêdnych globalnych.
Import - Eksport
Import 3D - FARO (*.fls) oraz wszystkie skanery naziemne i mobilne, chmury typu generic (ASCII , LAS ,binarny, ASCII)
modele 3D (VRML, 3DS).
Import 2D - (JPG, PNG, BMP).
Eksport 3D - dane 3D (ASCII, PTC, VRML, 3DS, DXF).
Eksport 2D - (JPG, PNG, BMP), polilinie i przekroje DXF.
JRC 3D Reconstructor
JRC Reconstructor Construction FARO
Modu³ dedykowany dla firm które zajmuj¹ siê konstrukcjami i technicznymi zagadnieniami pomiarów budowlanych. Rozszerzony pakiet narzêdzi:
Skan wirtualny - Bardzo przydatne narzêdzie do ³¹czenia w jednym pliku skanów z ró¿nych po³o¿eñ skanera lub pochodz¹cych
ró¿nych urz¹dzeñ.
Inspekcja - narzêdzie do tworzenia kolorowych map przemieszczeñ.
Import - Eksport
Import 3D : FARO (*.fls) , chmury typu generic (ASCII , binarny ASCII), modele 3D (VRML, 3DS).
Eksport 3D : dane 3D (ASCII, PTC, VRML, 3DS, DXF).
Eksport 2D : (JPG, PNG, BMP), polilinie i przekroje DXF.
JRC Reconstructor Heritage
Modu³ dedykowany dla firm zwi¹zanych z pracami rekonstruktorskimi, archelogicznymi i wszelkimi pracami zwi¹zanymi z
zabytkami.Narzêdzia rozszerzone dostêpne w tym pakiecie:
Skan wirtualny - Bardzo przydatne narzêdzie do ³¹czenia w jednym pliku skanów z ró¿nych po³o¿eñ skanera lub pochodz¹cych
ró¿nych urz¹dzeñ.
Inspekcja - narzêdzie do tworzenia kolorowych map przemieszczeñ.
Kontrola - s³u¿y do automatycznej korekcji zjawiska paralaksy-narzêdzie dedykowane dla Faro Photon- pozwalaj¹ce na znaczne
zwiêkszenie jakości tekstur.
Nak³adanie wysokorozdzielczej tekstury - nak³ada wysokorozdzielcz¹, kolorow¹ teksturê pochodz¹c¹ ze zdjêcia na trójwymiarowy model.
Import 3D - FARO (*.fls) oraz wszystkie skanery naziemne i mobilne, chmury typu generic (ASCII , LAS ,binarny, ASCII)
modele 3D (VRML, 3DS).
Eksport 3D : dane 3D (ASCII, PTC, VRML, 3DS, DXF).
Eksport 2D : (JPG, PNG, BMP), polilinie i przekroje DXF.
JRC Reconstructor Mining FARO
Modu³ dla firm zwi¹zanych z przemys³em wydobywczym. Narzêdzia rozszerzone dostêpne tylko w tym module:
Siatka topograficzna - narzêdzie pozwalaj¹ce w ³atwy sposób stworzyæ cyfrowy model terenu.
Wytnij i wype³nij - narzêdzie pozwalaj¹ce na bardzo szybka analizê ró¿nic w objêtości pomiêdzy danymi zebranymi w ró¿nym czasie.
Import 3D - FARO (*.fls) oraz wszystkie skanery naziemne i mobilne, chmury typu generic (ASCII , LAS ,binarny, ASCII)
modele 3D (VRML, 3DS).
Eksport 3D : dane 3D (ASCII, PTC, VRML, 3DS, DXF).
Eksport 2D : (JPG, PNG, BMP), polilinie i przekroje DXF.
Metoda wykonywania pomiarów
Dane techniczne Faro Focus3D X 330
Odleg³ośæ
Skaner wysy³a wi¹zkê laserow¹ w
kierunku obiektu, który odbija j¹ az
powrotem do urz¹dzenia. Odleg³ośæ jest mierzona z milimetrow¹
dok³adności¹ technik¹ przesuniêcia
fazowego miêdzy wys³aniem i
odebraniem wi¹zki.
330
do 976 000 punktów / sekundê
K¹t pionowy
Lustro odbija wi¹zkê lasera
w kierunku pionowym, kieruj¹c j¹
na obiekt. K¹t jest rejestrowany
jednocześnie z pomiarem odleg³ości.
-
K¹t poziomy
-
Skaner laserowy obraca siê o 360°
w p³aszczyźnie poziomej. K¹t
poziomy jest rejestrowany jednocześnie z pomiarem odleg³ości.
Moc lasera (fala ciągła, Ø)
klasa I
Długość fali
1 550 nm
Rozbieżność wiązki
Średnica wiązki na wyjściu
wielkość typowa 0,19 miliradiana
2,25 mm (kolista)
Obliczanie wspó³rzêdnych 3D
Odleg³ośæ, k¹t pionowy i k¹t poziomy stanowi¹ wspó³rzêdne
biegunowe (d, α, β), które nastêpnie zostaj¹ przekszta³cone na
wspó³rzêdne kartezjañskie (x, y, z).
Nośnik danych
SD, SDHC™, SDXC™; w zestawie karta 32 GB
Sterowanie skanerem
Za pomocą ekranu dotykowego
Dowiesz siê wiêcej na
www.tpi.com.pl/przemysl
Świadectwo instrumentu
Przed sprzedażą każdy nowy sprzęt jest sprawdzany i w razie potrzeby rektyfikowany - klient
otrzymuje świadectwo instrumentu, poświadczające poprawność pracy instrumentu.
Gwarancja autoryzowanego serwisu
Gwarancja w Polsce. Podstawą do respektowania warunków gwarancji producenta jest
posiadanie oryginalnej faktury zakupu, wydanej przez dystrybutora FARO w Polsce - firmę TPI.
Klienci zyskują pewność wsparcia w przypadku jakichkolwiek problemów ze sprzętem zarówno w
czasie trwania gwarancji jak i po jej upływie.
Wszystkie prawa zastrzeżone 11/13.
Dokument nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego.
Specyfikacja może zostać zmieniona bez powiadomienia.

Podobne dokumenty