Piknik Forteczny - Gmina Celestynów

Komentarze

Transkrypt

Piknik Forteczny - Gmina Celestynów
Egz empla r z b ezpłatny
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
kwiecień/maj nr 4/5 (162-163)/12
I S S N 1 5 0 6 -3 9 5 X
Celestynów • Dąbrówka • Dyzin • Jatne • Glina • Lasek • Ostrowik • Ostrów
Podbiel • Pogorzel • Ponurzyca • Regut • Stara Wieś • Tabor • Zabieżki
Piknik Forteczny
Kolejny raz na Dąbrowieckiej Górze
Zdjęcie: B. Przysowa
Młodzi mówią: dość
O czystości w celestynowskich lasach
Nie ma tego złego...
Rozmowa
z Wiesławem Muszyńskim
SPiS TReŚCi
w nuMerze:
11 DrażLiwy teMat
15 wyróżnienie DLa wójta
PROBLEM Z DROGĄ DO SIWIANKI
W PLEBISCYCIE URZĄD PRZYJAZNY MEDIOM I SPOŁECZEŃSTWU
STEFAN TRACZYK ZOSTAŁ WYRÓŻNIONY W KATEGORII
WÓJT ROKU 2011
16 czerwiec 2012
KALENDARZ WYDARZEŃ
11
21 zapraszaMy już teraz
DZIEŃ GMINY CELESTYNÓW RÓWNIEŻ W TYM ROKU
ODBĘDZIE SIĘ W GLINIE
29 BieGajĄ, Bo paMiĘtajĄ
UCZNIOWIE BIEGIEM PRZEZ CELESTYNÓW ODDALI CZEŚĆ
SZARYM SZEREGOM I BOHATEROM TAJNEGO NAUCZANIA
okŁaDka:
piknik forteczny wiĘcej
:
RELACJA Z IMPREZY NA DĄBROWIECKIEJ GÓRZE
15
14
wyDawca i aDres reDakcji:
Urząd Gminy Celestynów, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów,
tel. +48 22 789 70 86, +48 22 789 70 60 wew. 10,
www.celestynow.pl
reDaktor naczeLny:
Paweł Mucha [email protected]
reDakcja:
Beata Przysowa [email protected]
Andrzej Mrozowski [email protected]
wspóŁpraca:
M. Abramowicz-Rymaszewska, K. Cybula, D. Ćwiek, M. Gudro,
M. Jankowska, A. Jastrzębska, M. Jedynak, L. Komorowska,
W.J. Muszyński, I. Rusinowski, L. Rutkowska, W. Siedlecki,
T. Skrzypkowski, D. Szol, P. Szol, A. Struska-Gątkowska,
J.P. Srebrnicki
projekt Graficzny:
ART Depot
21
korekta, skŁaD i przyGotowanie Do Druku:
GRAFKOR MEDIA Mariusz Florek
Druk:
Poligrafia GREG, Otwock – Świerk
nakŁaD:
2000 egzemplarzy
nuMer zaMkniĘto i oDDano Do Druku:
23 maja 2012 r.
2
29
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania
tekstów i tytułów. Materiałów niezamówionych redakcja
nie zwraca. Redakcja nie odpowiada też za treść
zamieszczanych ogłoszeń.
kwiecień/maj nr 4/5 (162/163)/12
AkTUAlnoŚCi
rodzinnie w
Tekst: Pol Zdjęcia: SP Stara Wieś
starej wsi
TRADYCYJNIE JUŻ I W TYM ROKU PRZY PODSTAWÓWCE W STAREJ WSI ODBYŁ SIĘ PIKNIK RODZINNY.
PROGRAM IMPREZY ZOSTAŁ TAK UŁOŻONY,
BY KAŻDY MÓGŁ ZNALEŹĆ COŚ DLA SIEBIE.
ZADBAŁA O TO ZAANGAŻOWANA DYREKCJA
WE WSPÓŁPRACY W RODZICAMI.
– Pani dyrektor na nas wymusiła, żebyśmy się włączyli
– śmieje się jeden z rodziców. – Żartuję – dodaje po chwili
na poważnie. – Trzeba wiedzieć, że to wszystko, co widać
to nie tylko dzięki pomocy rodziców, sponsorów
ale i przy dobrej organizacji ze strony naszej szkoły – mówi.
Efekty współpracy pomiędzy dyrekcją, nauczycielami
i rodzicami widać tu było przez cały dzień. Nie można
było się nudzić.
Pokaz rękodzielnictwa ludowego, występy zespołów,
zawody sportowe, konkursy i zabawy dla dzieci – to tylko
niektóre z propozycji, jakie czekały na każdego
kto wyrwał się z domu i odwiedził szkołę podstawową
w Starej Wsi. Całość zakończyła zabawa na „deskach”
do północy. Bawili się wszyscy. I starsi, i młodsi.
Nauczyciele i uczniowie, rodzice z pociechami.
Słowem, piknik się udał.
R SA
YT
Sy
U Ry
NC
EZ
K ny
kwiecień/maj nr 4/5 (162/163)/12
3
AkTUAlnoŚCi
GorĄCa
GaLa
Tekst i zdjęcia: Paweł Mucha
MIESZKANKA NASZEJ GMINY
WŚRÓD KILKUNASTU MŁODYCH
I PIĘKNYCH DZIEWCZYN. WIELE DNI
PRZYGOTOWAŃ. DOBRA MUZYKA,
TANIEC I PORCJA NIEZŁEJ ROZRYWKI
– TAK W SKRÓCIE MOŻNA
PODSUMOWAĆ FINAŁ KONKURSU
MISS ZIEMI OTWOCKIEJ 2012.
O tytuł Miss Ziemi Otwockiej 2012 wśród kilkunastu
kandydatek, które zakwalifikowały się do finału konkursu,
walczyła Aleksandra Żak z Celestynowa.
Ostatecznie jednak Miss Ziemi Otwockiej została Aleksandra Witos z Otwocka, która koronę przyjęła z rąk
ubiegłorocznej miss Marty Januszaniec. Finał gali Miss
Ziemi Otwockiej obecnością zaszczyciła Miss Polonia 2011
Marcelina Zawadzka, która wśród wielu znamienitych
osobistości była członkinią jury konkursu.
Partnerem wydarzenia była gmina Celestynów. – Cieszę się,
że w tym roku w finale konkursu znalazła się mieszkanka
naszej gminy. Gratuluję odwagi i dobrego występu.
Gratuluję Miss Ziemi Otwockiej, która będzie reprezentowała nasze okolice w dalszych etapach. Wszystkim
paniom życzę powodzenia i wielu sukcesów – powiedział
po rozstrzygnięciu konkursu wójt Stefan Traczyk, któremu
towarzyszyła małżonka Elżbieta.
Podczas tegorocznego konkursu piękności ziemi otwockiej
nie brakowało emocji. Zapewniały je nie tylko młode
piękne kandydatki, które w niecodziennej oprawie
i skąpych strojach prezentowały się na deskach MDK-u.
Oprócz trzech dziewczyn, które stanęły na podium:
Oli Witos (miss), Ilony Dróżdż (I wicemiss) i Ewy Urban
(II wicemiss), dziką kartę, która pozwala na start w wyborach Miss Polonia Mazowsza 2012, otrzymała Magdalena
4
Koselska. Wydarzenie zyskało również dzięki występowi
gwiazdy pop – Alexandry, której piosenki okupują pierwsze miejsca list przebojów.
kwiecień/maj nr 4/5 (162/163)/12
AkTUAlnoŚCi
koncert
wiosenny
Tekst
i zdjęcia: WJM
PO DŁUŻSZEJ PRZERWIE SPOWODOWANEJ NIEDYSPOZYCJĄ FIZYCZNĄ PROF. ANNY DUŹ, ANIMATORKI
KONCERTÓW Z ZAKRESU MUZYKI POWAŻNEJ,
29 KWIETNIA MIAŁ MIEJSCE KOLEJNY WYSTĘP.
W PLANACH ORGANIZATORKI MIAŁ TO BYĆ WIOSENNY KONCERT STUDENTÓW, PRZEWROTNY LOS SPRAWIŁ, ŻE KONIEC KOŃCÓW WYSTĄPILI GIMNAZJALIŚCI,
MATURZYSTKA I STUDENT.
Trudno powiedzieć, jakie wrażenia odnieśliby słuchacze,
gdyby wystąpili studenci, ale gimnazjaliści okazali się
wprost rewelacyjni. Pod nieobecność wojażującego
kwiecień/maj nr 4/5 (162/163)/12
po Ukrainie prof. Sylwestra Porowskiego w dworku
Unipressu w Lasku gości powitała i koncert otworzyła
dyrektor instytutu prof. Iza Gregory. Władze gminne
reprezentowała asystent wójta Ewa Adamska. Podczas
koncertu wystąpili: Alek Pałosz – fortepian, Aneta
Stefańska, Zosia Miks i Julia Grzegorzewska – wiolonczela
(gimnazjaliści), Tomasz Karwan (student) – altówka
i Tosia Przybyszewska (maturzystka) – wiolonczela.
Wiolonczelistom na fortepianie akompaniował Grzegorz
Pawlaszek. Klasą dla siebie i wielu słuchaczy, w tym niżej
podpisanego, okazała się żywiołowa maturzystka.
Podczas koncertu grano utwory: Chopina, Bacha, Haydna,
Debussy’ego, Czernego, Burgmüllera, Poppera, Brittena,
Lutosławskiego i Szostakowicza.
Kolejne koncerty Anna Duź zapowiedziała na 27 maja
i 17 czerwca.
5
AkTUAlnoŚCi
MIESZKAŃCY GMINY CELESTYNÓW
RÓWNIEŻ W TYM ROKU MOGĄ
LICZYĆ NA DOFINANSOWANIE
USUNIĘCIA ODPADÓW AZBESTOWYCH Z ICH GOSPODARSTW.
GMINA OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE Z WOJEWÓDZKIEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ,
DZIĘKI CZEMU Z 90 DOMOSTW
ZNIKNIE AZBEST. KWOTA DOTACJI
TO PONAD 100 TYS. ZŁ!
Na początku kwietnia do Urzędu
Gminy w Celestynowie wpłynęła
decyzja o przyznaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
w Warszawie dotacji w wysokości
106 tys. zł. Jak informują pracownicy
Referatu Zamówień Publicznych
i Funduszy Zewnętrznych Urzędu
Gminy w Celestynowie, tegoroczne
dofinansowanie jest największe
spośród otrzymanych do tej pory.
W 2010 i 2011 r. gmina łącznie
otrzymała niemal 90 tys. zł. Dzięki
temu możliwe było usunięcie
ok. 260 ton azbestu. Tegoroczne dofinansowanie ma wystarczyć
na utylizację ponad 164 ton wyrobów
zawierających azbest. – Cieszy to,
że w ciągu ostatnich trzech lat łączna
kwota dofinansowania z funduszy
zewnętrznych to niemal 200 tys. zł.
Nie tylko osiągamy pożądany
efekt ekologiczny, ale też
nie wydajemy pieniędzy z budżetu
– powiedział po otrzymaniu pozytywnej decyzji z WFOŚiGW wójt
Stefan Traczyk.
noCne
akCja
„azBest”
W 2012 r. na wsparcie w pozbyciu się
azbestu może liczyć 90 gospodarstw
domowych. Akcja odbioru odpadów
ma zakończyć się w sierpniu br. Teraz
gmina ma czas na ogłoszenie przetargu, w którym wyłoniona zostanie
firma odpowiedzialna za odebranie
składowanych odpadów azbestowych
oraz ich transport w miejsce utylizacji.
Podobnie jak w latach ubiegłych,
azbest odbierany będzie z posesji,
których właściciele zdecydowali się
na jego usunięcie i zgłosili to w urzędzie. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Celestynowie,
usuwane mają być przede wszystkim
płyty cementowo-azbestowe, często
wykorzystywane w latach ubiegłych
jako pokrycie dachów.
Mieszkańcy zainteresowani uzyskaniem dofinansowania na usunięcie
odpadów azbestowych ze swoich
gospodarstw mogą przez cały rok
zgłaszać się do Referatu Zamówień
Publicznych i Funduszy Zewnętrznych
Urzędu Gminy w Celestynowie.
– Zdaję sobie sprawę z tego, że zainteresowanie jest duże. Dlatego
będziemy się starać o dofinansowania
również w następnym roku – mówi
wójt Stefan Traczyk.
LĄDowisko
RATOWNICTWO MEDYCZNE
TO CAŁY SYSTEM POWOŁANY
W CELU RATOWANIA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO. W JEGO SKŁAD
WCHODZĄ PRZEDE WSZYSTKIM
CENTRA POWIADAMIANIA,
ZESPOŁY RATOWNICZE, KARETKI,
POGOTOWIE LOTNICZE, STRAŻ
POŻARNA I ODDZIAŁY RATUNKOWE PRZY SZPITALACH.
Dla jednostek lotniczego pogotowia
ratunkowego na terenie naszej gminy
przewidziano nocne awaryjne lądo-
6
Tekst i zdjęcie: BeP/pol
wisko dla helikopterów. W ciągu dnia
ekipy LPR mogą lądować wszędzie,
gdzie znajdą ku temu warunki.
W nocy sytuacja z powodu ograniczenia widoczności jest o wiele bardziej
skomplikowana. Dlatego na terenie
Polski niezbędne są stałe lądowiska,
które, oznakowane w nocy reflektorami przez strażaków, mogą przyjąć
w razie potrzeby śmigłowiec pogotowia. Boisko w Glinie zostało wybrane
spośród trzech lokalizacji na terenie
naszej gminy. Pod uwagę brane były
jeszcze boiska w Lasku i Regucie.
kwiecień/maj nr 4/5 (162/163)/12
Tekst: gigi
inFRASTRUkTURA
BUDOWA KANALIZACJI NA TERENIE CELESTYNOWA W RAMACH
ZADANIA X DOBIEGŁA KOŃCA.
PAŃSTWOWA INSPEKCJA NADZORU BUDOWLANEGO WYDAŁA
DECYZJĘ POZWALAJĄCĄ NA UŻYTKOWANIE SIECI. JAK INFORMUJE
GOSPODARKA KOMUNALNA W CELESTYNOWIE, WŁAŚCICIELE POSESJI ZLOKALIZOWANYCH W OBRĘBIE
ZAKOŃCZONEJ INWESTYCJI MOGĄ
PODŁĄCZAĆ SIĘ DO KANALIZACJI.
Prace przy budowie kanalizacji
rozpoczęły się w listopadzie 2010 r.
Sieć kanalizacyjna w ramach zadania
X obejmuje sześć ulic w sołectwie
Celestynów (Prusa, Widok, Wesoła,
Radzińska, Zacisze oraz Wrzosowa).
W zależności od warunków panujących na danym obszarze przy
budowie zastosowane zostały różne
rozwiązania technologiczne. Odbiorcy
będą korzystali z kanalizacji ciśnieniowej, podciśnieniowej lub grawitacyjnej. W ramach umowy wykonawca
ma również obowiązek odtworzenia
rowów oraz przywrócenia do stanu
pierwotnego uszkodzonych nawierzchni ulic. Łączny koszt budowy
wyniósł niemal 1,3 mln zł. Środki
na przeprowadzenie inwestycji gmina
miała z trzech źródeł. Były to: wkład
własny, kredyt oraz w dużej mierze
(bo aż 1 mln zł) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
– Środki, które wygospodarowaliśmy,
pozwoliły na wykonanie sieci
do granic ok. 40 posesji – mówi
wójt Stefan Traczyk.
W tym roku Państwowa Inspekcja
Nadzoru Budowlanego po przeanalizowaniu dokumentacji technicznej
dostarczonej przez gminę wydała
pozwolenie na użytkowanie. – Kwestie
dotyczące podłączenia nieruchomości
do istniejącej już sieci kanalizacyjnej
prowadzone są przez Gospodarkę
Komunalną w Celestynowie. Teraz
to ona przejęła obowiązek jej eksploatacji – informują pracownicy Referatu
Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Urzędu Gminy w Celestynowie.
Jak czytamy w komunikacie, do Gospodarki Komunalnej w Celestynowie
mogą zgłaszać się mieszkańcy ulic
objętych budową kanalizacji w ramach zadania X, z którymi podpisana
została umowa na wykonanie projekkwiecień/maj nr 4/5 (162/163)/12
DziesiĄtka
zakoŃCzona
tu technicznego przyłącza kanalizacyjnego, w celu podłączenia posesji
do sieci kanalizacyjnej. Mieszkaniec
we własnym zakresie wynajmuje
i finansuje wykonanie przyłącza.
Po przedstawieniu: protokołu odbioru
Tekst i zdjęcie:
RPI
sporządzonego przez wykonawcę,
inwentaryzacji powykonawczej
oraz oświadczenia o stanie wodomierza, podpisana zostanie z Gospodarką Komunalną w Celestynowie
umowa o zrzut ścieków.
7
inWeSTyCje
droGa
ze skŁaDek
Tekst i zdjęcie: gigi
JESZCZE NIEDAWNO DROGA PROWADZĄCA
DO CMENTARZA PARAFIALNEGO W STAREJ WSI
PO DESZCZU BYŁA NIEMAL NIEPRZEJEZDNA.
Trudno było dostać się na cmentarz nawet na piechotę.
Budżet w wysokości niemal 4,2 tys. zł pochodził z czterech
sołectw: Dąbrówki, Dyzina, Gliny i Starej Wsi.
Wszystkie te miejscowości należą do parafii pw. Matki
Bożej Anielskiej i wszystkie korzystają z jej cmentarza.
Naprawa ul. Okolskiej objęła wykopanie rowu,
wyrównanie powierzchni, wysypanie jej żwirem i ubicie.
Podziękowania należą się radnemu Gąsiorowskiemu.
To jego energii i talentom organizacyjnym mieszkańcy
zawdzięczają tę naprawę. Budowę wsparli również wójt
gminy Celestynów Stefan Traczyk i ksiądz proboszcz
Krzysztof Cąkała.
DroGi polne
Tekst: gigi
DĄBRÓWKA TO JEDYNA WIEŚ NA TERENIE GMINY,
KTÓRA NIE MA UTWARDZONYCH DRÓG (UL. MAZOWIECKA JEST DROGĄ POWIATOWĄ). POWTARZA
TO PRZY KAŻDEJ OKAZJI ROZMÓW O INWESTYCJACH
GMINNYCH RADNY JACEK POPLEWSKI. CZY TYM
RAZEM JEGO APELE O POLEPSZENIE WARUNKÓW
ŻYCIA MIESZKAŃCÓW DĄBRÓWKI COŚ ZMIENIĄ?
Wszystko jak zwykle zależy od pieniędzy. Na razie zarezerwowane na Pogorzelską 100 tys. zł nie wydaje się kwotą
wystarczającą. Projekt odwodnienia i przebudowy ulicy
jest w ostatniej fazie opracowywania. Jak wiadomo, projekt
to jedno, a życie – drugie. Na tym etapie projektowania
uwzględnić można – i należy – potrzeby mieszkańców.
Dlatego urząd gminy zorganizował 11 kwietnia w dąbróweckiej remizie konsultacje dotyczące przebudowy drogi
i odwodnienia ul. Pogorzelskiej.
W spotkaniu udział wzięli: autor projektu Stefan Mazurek,
kierownik Referatu Inwestycji UG w Celestynowie Mirosław
Furczyński, radni Jacek Poplewski i Leszek Gąsiorowski,
sołtys Bogumiła Kamińska i wielu zainteresowanych.
Po długim i szczegółowym przedstawieniu projektu,
który uwzględniał poprowadzenie wzdłuż całej długości
drogi rowu i pobocza dla pieszych, posypały się pytania
z sali, m.in. o nośność nawierzchni, po której na co dzień
poruszają się betoniarki, wozy asenizacyjne i śmieciarki.
Mieszkańcy domagali się większej liczby progów zwalniających i odwodnienia ulic prostopadłych do Pogorzelskiej.
Osoby zamieszkałe przy Karczewskiej obawiały się z kolei
dużej ilości wody, która po opadach zostanie skierowana
na ich ulicę.
8
W odpowiedzi zebrani usłyszeli, że nośność nawierzchni oblicza się na podstawie natężenia przewidywanego
ruchu, a nie nacisku samochodu na oś. Rów dzielić będą
studnie, które przejmą część wody spływającej z jezdni,
spowalniając jednocześnie impet wody. Jednocześnie
część wody skierowana zostanie na prostopadłe ulice,
tak by umożliwić jej spływanie w kierunku pól, odciążając
tym samym rów przy Karczewskiej. Projektant zgodził się
z postulatem zwiększenia liczby progów zwalniających,
obiecując naniesienie ich do projektu. Mówił, że w dokumencie są zawarte badania geotechniczne, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru, projekt
organizacji ruchu, z opiniami i zatwierdzeniami, uzyskanie
decyzji środowiskowej, sporządzenie map, specyfikacje
i kosztorys wykonawczy, stąd koszt projektu. – Bez tego
nie można wykonać żadnej z robót, nawet postawić
pojedynczej latarni – dodała sołtys Dąbrówki Bogumiła
Kamińska.
Radny Jacek Poplewski podniósł zasadność projektu.
Poinformował zebranych, że na sesji rady gminy złożył
wniosek o przerwanie prac projektowych w ul. Pogorzelskiej i przeznaczenie części pieniędzy na nawiezienie
na tą drogę kruszywa i jej wyrównanie. Po tej informacji
wybuchła dyskusja, w której zdecydowana część właścicieli
posesji przy ul. Pogorzelskiej wypowiedziała się przeciw
wnioskowi. Kierownik referatu inwestycji Mirosław Furczyński poinformował również zebranych, że posiadanie
takiego projektu stanowić będzie bazę do dalszych prac,
a całe zadanie można podzielić na etapy i realizować
w miarę posiadanych środków. Radny Poplewski zapytał
wtedy o wskazanie konkretnej daty rozpoczęcia pierwszych prac związanych z przebudową drogi. – Daty takiej
na razie podać nie można, nie znam jeszcze terminu zakończenia prac projektowych i uzyskania pozwolenia
na budowę – zakończył Furczyński.
kwiecień/maj nr 4/5 (162/163)/12
inWeSTyCje
wielu narzekało,
niewieLu siĘ
Tekst i zdjęcie:
Paweł Mucha
zaanGażowaŁo
MIESZKAŃCY DYZINA NA WŁASNEJ SKÓRZE ODCZULI,
ŻE POWOŁANIE SPÓŁKI WODNEJ DYZIN-JATNE
TO NIE MRZONKI I PUSTE SŁOWA, ALE KONKRETY
I DZIAŁANIA MAJĄCE UCHRONIĆ ICH DOBYTEK
OD TEGO, CO SPOTKAŁO GO W LIPCU 2011 R.
Po działaniach, które spółka przeprowadziła podczas kilku
dni (po świętach wielkanocnych), poziom wód – nie tylko
w przydrożnych rowach – gwałtownie spadł. Niektórzy
mieszkańcy odczuli to na własnej skórze. Albo w piwnicy.
Niezależnie od tego, jakie wcześniej mieli zapatrywanie
na sens istnienia spółki wodnej, teraz przekonali się,
że warto... kopać rowy. To wywołujące uśmiech sformułowanie, opisujące jakże banalne zajęcie, okazuje się być
bardzo chwalebne w skutkach. Jeżeli czytelnik wciąż
nie podziela tej opinii, niech czyta dalej.
na złość niedowiarkom?
Spółka wodna Dyzin – Jatne nie tylko odwadnia, ale też udowadnia. Co takiego? Co odwadnia, to chyba wiadomo.
Co udowadnia – niekoniecznie. Już wyjaśniam. Ano, że można. Można zdziałać, i to niemało. Można – wbrew ludzkiemu
gadaniu, narzekaniu, procedurom, zrzędliwym urzędnikom,
złemu sąsiadowi itd. Czemu tak piszę? Mam powody i dowody. Dowodem może być wycieczka krajoznawcza do Dyzina.
Rów, a w nim woda. Niezwykłe? Owszem. Jeszcze kilka
godzin wcześniej teren, na którym teraz stoję, zajmowała
woda. A teraz? Cud malina! Woda płynie jak ta lala.
Pan od koparki tak zadziałał. Na złość niedowiarkom?
Trzeba pochwalić
Nie chcę nikogo gloryfikować. I nie będę. Ale pogratulować
mogę, prawda? Zatem gratuluję Zbigniewowi Konefałowi
– uporu, uporu, jeszcze raz uporu i efektów, bo tak to trzeba nazwać. Udowodnił, na przekór twierdzeniu „się nie da”,
że jest odwrotnie. Pierwsza na terenie gminy Celestynów
spółka wodna rozpoczęła działalność i widać tego wyraźne efekty. W Dyzinie nie tylko wyciągnęli dobre wnioski
z zeszłorocznych podtopień – które dla wielu były nawet
powodzią – ale też najzwyczajniej w świecie wzięli się
do roboty.
To dobra droga
Nie wszystko, co było kiedyś, to przeżytek. Powiem więcej
– często to, co stare, jest dobre, bo wypróbowane.
Tak jest ze spółkami wodnymi. Są one po prostu sprawdzone. Jest jeszcze przynajmniej jeden powód, dla którego
warto powoływać spółki wodne. Oczywisty. Gmina nie
może prowadzić prac, w tym przypadku kopania rowów,
na terenach prywatnych – spółka może. Co więcej, gmina
może dawać dotacje spółce na wykonywanie tych prac.
I tak też czyni. Są to, wierzcie mi państwo, niemałe pieniądze.
Dość dywagacji
Wyjaśnienie, dlaczego przez kilkanaście, a może i więcej,
lat mało kto o tym mówił, może by nasunęło jakieś wnioski.
Ale czy potrzeba więcej wniosków i powodów do zakasania rękawów, niż otrzymaliśmy wszyscy ostatniego lata?
kwiecień/maj nr 4/5 (162/163)/12
9
inWeSTyCje
naprawy drÓG
Tekst
i zdjęcie:
gigi
STAN DRÓG W NASZEJ GMINIE
JEST CAŁY CZAS MONITOROWANY. DZIĘKI TEMU MOŻLIWA JEST
SZYBKA NAPRAWA NAWIERZCHNI
USZKODZONYCH PODCZAS ZIMY.
Naprawa ul. Olchowej w Zabieżkach
polegała na wyprofilowaniu głębokiego rowu z jednej jej strony, wysypaniu
jezdni żwirem i następnie ubiciu go.
Użyto do tego kruszywa drogowego
0-31,5 mm na powierzchni 2,2 tys. mkw.
Rów przydrożny został odmulony
na długości 400 m i wyprofilowano
nawierzchnię istniejącej drogi. Wykonawcą była firma El-Mad z Zabieżek.
Wartość zrealizowanej w marcu umowy to 29 520 zł.
Remont asfaltowej nawierzchni
ul. Nowowiejskiej w Regucie przebiegał etapami, od wycięcia uszkodzonych części asfaltu, przetopienia go,
do powtórnego położenia. Remont
tej drogi gminnej (ok. 22 m) wykonała firma Tomiraf SC z Gliny. Wartość
umowy (w tym również naprawa dróg
gminnych o nawierzchni bitumicznej: ul. Kolejowej w Celestynowie,
ul. Osieckiej w Celestynowie, ul. Spacerowej w Regucie oraz placu św. Floriana w Regucie) opiewała na 8100 zł.
Realizacja umowy – kwiecień br.
Tekst i zdjęcie: gigi
Mieszkańcy wsi Siwianka odetchnęli
z ulgą. Są, co prawda, mieszkańcami
gminy Kołbiel, ale do wsi od szosy
lubelskiej, czyli „ze świata”, jedzie się
po drodze należącej do gminy
Celestynów. Niedawno wójt gminy
Celestynów podpisał umowę
na wyrównanie tej leśnej drogi. Prace
objęły 850 m nawierzchni (odcinek
przy soBoCie
KOŃCZĄ SIĘ PRACE NAD NAPRAWĄ DROGI DO DYZINA I CELESTYNOWA W OSTROWIKU (DROGA
BIEGNĄCA OD TRASY LUBELSKIEJ).
MIESZKAŃCY I PRZEDSIĘBIORCY
Z DZIAŁEK LEŻĄCYCH PRZY NIEJ
REMONT ZAWDZIĘCZAĆ MOGĄ
W DUŻEJ MIERZE SWOJEMU SOŁTYSOWI MARCINOWI SOBOCIE.
Dzięki jego wytrwałości i zabiegom
w urzędzie gminy prace mają się już
ku końcowi. Po zdjęciu wierzchniej
warstwy nawierzchni, którą stanowiła
nierówno ubita kołami ziemia,
w to miejsce nawieziono gruz, przysypano go żużlem, a następnie ubito
walcem. Wzdłuż remontowanego
10
w najgorszym stanie), a w ich zakres
weszły: równanie drogi gminnej
w miejscowości Siwianka na odcinku
820 m wraz z wyrównaniem poboczy
po obu stronach drogi oraz wywozem
przez zleceniobiorcę powstałego
urobku. Wykonawca była firma El-Mad
z Zabieżek. Wartość umowy – 1800 zł.
Realizacja umowy – kwiecień br.
praca wre
fragmentu udrożniono też rowy.
– Prócz mojego zaangażowania muszę
przyznać, że bardzo pomocni byli wójt
gminy Stefan Traczyk oraz pracownicy
referatu inwestycji – Jarosław Kamienik i Marcin Jedynak. Pomogli w procedurze sfinansowania prac (koszt
40 tys. zł w całości pokryła gmina)
i załatwianiu pozwoleń – mówi sołtys.
– Wykazali się przy tym dużą cierpliwością, bo pamiętam taki okres,
kiedy nachodziłem ich codziennie
– śmieje się Sobota. – Wierzę w to,
że nie ustaną ani nasze chęci, ani ciężka praca i kolejne inwestycje zakończą się równie pomyślnie – dodaje
po chwili już na poważnie.
kwiecień/maj nr 4/5 (162/163)/12
nASZe SPRAWy
draŻliwy teMat
Tekst i zdjęcie: wma
NIEWIELKA MIEJSCOWOŚĆ W GMINIE KOŁBIEL.
NIEWIELKA, ALE ZNANA. ZNANA DZIĘKI DRODZE,
KTÓRA DO NIEJ PROWADZI. DROGA BYŁA JUŻ
I W GAZETACH, I W TELEWIZJI.
DLACZEGO TAK EMOCJONUJE I PORUSZA?
Mowa oczywiście o drodze do Siwianki. Los chciał, że odcinek prowadzący z szosy lubelskiej do tej miejscowości
nie znajduje się we władaniu jednego samorządu.
Część leży na terenie gminy Celestynów, część zaś gminy
Kołbiel. Los chciał, że w tamtym rejonie mieszkają głównie
podatnicy (obywatele) gminy Kołbiel, choć są i mieszkańcy
zameldowani w gminie Celestynów. Niezależnie od tego,
czy komuś spodoba się czy nie to, co teraz napiszę, głównym zainteresowanym, jeśli chodzi o zmianę warunków
panujących na tej drodze, wydaje się gmina Kołbiel.
Nie oznacza to jednak, że gmina Celestynów powinna
całkowicie umywać ręce.
Chciałbym przedstawić analogiczną sytuację. Droga powiatowa Otwock – Celestynów przez Pogorzel. Bardzo wielu
mieszkańców gminy Celestynów jeździ tamtędy przynajmniej dwa razy dziennie. Jak jest – każdy widzi. I co?
kwiecień/maj nr 4/5 (162/163)/12
Mamy dzwonić po telewizję? Pisać, że się gmina wstydzi,
jak goście do nas pięknymi lasami jadą i niewiele brakuje,
żeby sobie karki poskręcali? Nie robimy tego. Jesteśmy
realistami. Nie płaczemy, że końcówki drążków, tuleje wahaczy czy łożyska musimy wymieniać częściej niż inni.
Wiadomo, że możliwości są jakie są. Trzeba starać się
dochodzić do porozumienia, a nie wołać wniebogłosy.
Wołanie choćby głośne, a nawet przeraźliwe, może
nie wystarczyć.
Ktoś znający temat zapyta: a porozumienie zawarte między
gminami i powiatem? A ja odpowiem: jak ktoś zna temat,
to wie, że z porozumienia wszystkie strony już dawno się
wywiązały.
Boję się nawet wnioskować i nakłaniać samorządowców
z Celestynowa, żeby przeznaczyli taką a taką sumę na drogę do Siwianki. Widzę, co dzieje się choćby na drogach
w największej miejscowości i stolicy gminy – Celestynowie.
Widzę, jak radni, sołtysi i mieszkańcy zabiegają o poprawę
warunków na lokalnych drogach. Wiem, że tak jak mieszkańcy Siwianki, tak i mieszkańcy wielu celestynowskich
wsi mają swoje racje, z tą różnicą, że nie żalą się lokalnym
gazetom i telewizji.
11
WyWiAD
nie Ma teGo złeGo...
Z WieSŁAWeM MUSZyŃSkiM,
EMERYTOWANYM NAUCZYCIELEM,
BYŁYM REDAKTOREM NACZELNYM
„CELESTYNKI”, O HISTORII, WSPOMNIENIACH, ROSZCZENIOWEJ
POSTAWIE I SPOSOBIE WIDZENIA
CELESTYNOWSKIEGO ŚWIATA
ROZMAWIA PAWEŁ MUCHA.
Paweł Mucha: W tym roku obchodzimy 60-lecie gminy Celestynów.
Pomyślałem, że to dobra okazja,
żeby porozmawiać z Panem
na temat tego, co już było.
Był Pan redaktorem naczelnym
„Celestynki”. Pierwszym naczelnym
„Celestynki”...
Wiesław Muszyński: – To się zaczęło
w 1998 r. Przypomnę, jakie było tło
tamtych czasów. Byłem nauczycielem
przedmiotów elektrycznych i organizatorem wyjazdów turystycznych
dla młodzieży oraz uczestniczyłem
w imprezach organizowanych przez
LZS. Zdarzało się, że wójt [Tomasz
Atłowski – przyp. red.] te wyjazdy
dofinansowywał. Ja pisałem z nich
sprawozdania, ale nie robiłem tego
jak główny księgowy. Myślę, że mu się
to spodobało. Padła więc propozycja,
abym redagował gminny miesięcznik,
co mnie zaskoczyło. Jeszcze wcześniej,
bo w 1990 r., byłem przewodniczącym
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Wydawaliśmy w tamtym czasie
biuletyn, który nazywał się „Celestynka” – ukazało się 17 numerów. Trwało
to do wyborów samorządowych.
Jako przewodniczący wystawiłem
wiele osób do rady gminy. Jak rada się
ukonstytuowała, przestaliśmy wydawać biuletyn. Później były jeszcze
dwie próby reaktywowania „Celestynki”. Zenek Cieślak i Wojtek Pasternak
– koledzy z komitetu – próbowali,
ale się nie powiodło.
Później zajmowałem się pracą
w technikum i turystyką, pisząc sprawozdania. W lutym 1998 r. przyjąłem
propozycję wójta Atłowskiego,
a 2 kwietnia ukazał się pierwszy,
marcowy numer „Celestynki”.
Dla porównania pierwszy numer
„Linii Otwockiej” ukazał się 8 kwietnia
tego samego roku i miał 8 stron,
„Celestynka” liczyła zaś 24 strony.
12
Sam Pan pisał?
– Nie, udało mi się pozyskać współpracowników spośród nauczycieli i młodzieży. Starałem się, by nie było to pismo prywatne, co mi niekiedy zarzucano, pewnie nosiło takie znamiona.
Wiele było prób zamknięcia miesięcznika, ale na szczęście bez powodzenia.
jakie treści zawierała wówczas
„Celestynka”?
– Z życia samorządu, były relacje
z każdej sesji. Wszystko to, co się
działo w gminie, w oświacie, kulturze,
rocznice patriotyczne, wydarzenia harcerskie. Były teksty na temat ekologii,
obecny wójt również pisał do „Celestynki” teksty dotyczące lasu.
Zmieńmy temat. od dawna mieszka
Pan w Celestynowie?
– W 1968 r. kuratorium zaproponowało mi pracę w nowo utworzonym
Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w Celestynowie. Przyjechałem
z Sulejówka na rok, jestem do dzisiaj.
Trafiłem na sympatycznych kolegów,
koleżanki, wszyscy byliśmy młodzi
– mieliśmy zapał do pracy. Nasi uczniowie, którzy robili prace dyplomowe, zajmowali wysokie lokaty w konkursach w Warszawie.
kwiecień/maj nr 4/5 (162/163)/12
WyWiAD/ŚRoDoWiSko
jak widzi Pan Celestynów na przestrzeni lat?
– Celestynów zmienił się bardzo.
Od tamtego czasu ma trzykrotnie więcej mieszkańców. Wcześniej nie było
tu żadnej utwardzonej drogi, urząd
gminy i poczta mieściły się w jednym
przedwojennym budynku.
Podoba się Panu dzisiejszy Celestynów?
– Skoro tutaj mieszkam, to znaczy,
że mi się podoba. [Śmiech]. Ale też
nie mogę powiedzieć, że wszystko
jest super.
Co na przykład?
– Denerwuje mnie, że społeczeństwo
jest tu bardzo zatomizowane.
Są ludzie, którym trudno ze sobą żyć.
Dla wielu Celestynów to tylko hotel.
Dlatego widziałbym potrzebę zwiększenia działań w kierunku integracji
mieszkańców. Co jeszcze? Ze smutkiem muszę powiedzieć, że mamy tu,
jak chyba prawie wszędzie, społeczeństwo roszczeniowe typu „mnie
się należy”. Owszem, wiele nam się
należy, ale warto pamiętać,
że nie mniej należy się współmieszkańcom od nas. Bardzo mi się
nie podoba brak dbałości o środowisko – straszne zaśmiecanie lasów.
Wróćmy do periodyku samorządowego. jak Pan ocenia dzisiejszą
„Celestynkę”?
– Nie będzie to zbyt grzeczna odpowiedź, dlatego poprzestańmy na jednym stwierdzeniu. Niektórzy czytelni-
oj niedoBrze,
panie BoBrze
Tekst: M. Kulesza, A. Mrozowski, M. Wrona
NA NASZYCH TERENACH LEŻY EWENEMENT PRZYRODNICZY
W SKALI KRAJU, A NAWET EUROPY. MOWA O BAGNIE CAŁOWANIE.
OBSZAR TEN, MIMO ŻE CHRONIONY PROGRAMEM NATURA 2000,
CIĄGLE NARAŻONY JEST NA NIEBEZPIECZEŃSTWO ZANIKU.
DZIKIE KOPALNIE TORFU, WYSYPISKA ŚMIECI, OSUSZANIE GRUNTÓW,
BRAK KOSZENIA I WYPASU, KOPANIE STAWÓW RYBNYCH MOGĄ
DOPROWADZIĆ DO ZNISZCZENIA WARTOŚCI PRZYRODNICZYCH
OBSZARU, KTÓRY OD LAT ZNANY JEST PRZYRODNIKOM JAKO
OSTOJA ZAGROŻONYCH GATUNKÓW ZWIERZĄT I ROŚLIN.
Z drugiej strony jest tu prowadzona
kompleksowa ochrona częściowo
zdegradowanego mokradła.
Przyrodnicy odkrzaczają teren, wykonują selektywne koszenie z zachowaniem ostoi dla motyli, zrywanie
murszu, obserwacje na poletkach
eksperymentalnych i monitoring
liczebności ptaków, a co najważniejsze – budują zastawki hamujące odpływ wody. Dla bagna i łąk obniżenie
poziomu wód gruntowych oznacza
bowiem śmierć.
Nieoczekiwanie ekolodzy, turyści
i obrońcy wartości krajobrazu zyskali
sojusznika. W okolicy uaktywniły
się bobry. Budując tamy, wyręczają
obrońców przyrody starających się
zapobiec osuszaniu terenu. Może się
kwiecień/maj nr 4/5 (162/163)/12
to jednak dziać w interesie wszystkich zainteresowanych mokradłami,
włączają mieszkańców, o ile zwierzęta nie zaczynają stanowić zagrożenia
dla samych siebie.
Polna droga prowadząca od remizy
w kierunku bagna stała się niedawno
obiektem ich zainteresowania.
Te sympatyczne i pożyteczne gryzonie wykopały dziury w jezdni i zbudowały żeremia w rowie wzdłuż drogi,
co zaczęło stwarzać zagrożenie
dla samych torfowisk. W czasie ostatnich pożarów tamtejszych łąk straż
pożarna nie mogła tamtędy przejechać. Gdyby nie możliwość objazdu,
całkiem realny wydawał się scenariusz wielkiego pożaru torfowisk,
który niewątpliwie zaszkodziłby
cy są niesamowicie nieuważni. Często
jestem zaczepiany na ulicy i pytany
w kwestiach dotyczących „Celestynki”
– czemu to, a czemu tamto. Wychodzi
na to, że ludzie wciąż postrzegają
mnie jako naczelnego „Celestynki”,
a przecież od lat nim nie jestem.
Na początku zżymałem się, ale w sumie nie ma tego złego... Muszę panu
wyznać, że pan Traczyk zakończył
ze mną współpracę zaraz po objęciu
urzędu. Ale to już sprawa zamknięta.
Dziękuję za rozmowę.
– Życzę Panu wielu sukcesów na tym
polu, choćby dlatego, że „Celestynka”
to moje dziecko, a własnym dzieciom
życzy się tylko dobrze.
Serdecznie dziękuję.
samym bobrom. Brak przejazdu
na łąki daje się też we znaki mieszkańcom Podbieli. Trudno w takim
wypadku dziwić się im, że nie koszą
łąk, co zarzuca im wielu ekologów.
Gmina zajęła już stanowisko w tej
sprawie. Od Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Warszawie
domagać się będzie pozwolenia
na redukcję populacji tych zwierząt
i rekompensaty za zniszczenie drogi.
Rozmowy będą trudne, bo równolegle do tych wydarzeń do Urzędu
Gminy w Celestynowie wpłynęło
pismo od RDOŚ żądające zaprzestania wszelkich działań mogących
zaszkodzić bobrzym rodzinom
na terenach leżących w granicach
obszaru Natura 2000. Dyrekcja broni
zwierząt ze względu na to, że ich
działalność wynika z ich zwykłej
aktywności i instynktu. Każe im on
budować domy w wyżej położonych
miejscach, tam zakładać rodziny
i wychowywać małe.
Być może najlepsze okaże się
salomonowe wyjście: wniosek
do RDOŚ o rekompensatę, jej wypłata i naprawa tamtejszej drogi
z powstrzymaniem się od odstrzału
zwierząt. Ważny jest zrównoważony rozwój naszej gminy. Dbanie
o interes mieszkańców, ale też
o walory przyrodnicze okolic.
Bagna ze swoimi mieszkańcami
to miejsca wyjątkowe na mapie
Polski. Bobry zaś mogą nasz zielony
zakątek tylko rozsławić.
13
WyDARZenie
mimo oBrony zDoByLi
Tekst i zdjęcia: BeP
HUK, DYM I KRZYK. DLACZEGO?
BO PRZEŁAMALI NIEMIECKĄ LINIĘ
OPORU W OKOLICACH CELESTYNOWA I KARCZEWA. PODCZAS
DRUGIEGO DNIA PIKNIKU FORTECZNEGO ODWIEDZAJĄCY
BUNKRY NA DĄBROWIECKIEJ
GÓRZE MOGLI OBEJRZEĆ INSCENIZACJĘ ZDOBYCIA SCHRONU
REGELBAU 514.
Piknik Forteczny na Dąbrowieckiej
Górze gości już od kilku lat, a swoimi
inscenizacjami przyciąga rzeszę miłośników historii, militariów i nie tylko.
W tegorocznej imprezie, która odbyła
się 12 i 13 maja, organizatorzy szacują,
że schrony odwiedziło ponad 2 tys.
osób. Największym zainteresowaniem
cieszyła się niedzielna inscenizacja
odbicia przez zmechanizowany zwiad
sowieckiej 2. Armii Pancernej jednego
ze schronów.
Inscenizacja przedstawiona została
w ramach walk toczonych w celu
przełamania umocnień niemieckiego
Bruckenkopf Warschau. Toczyły się one
na wschodnich przedpolach Warszawy
od lipca do października 1944 r.
– Podczas pikniku wystąpiły grupy
rekonstrukcji historycznej, prywatne
muzea oraz kolekcje sprzętu jeżdżące-
14
go i uzbrojenia – informują przedstawiciele organizatora imprezy. Wśród
przedstawionego sprzętu zobaczyć
można było: działo przeciwpancerne
ZIS-2 kaliber 57 mm wraz z obsługą,
ciężarówkę GMC-CCKW 353, dżip
Willys GAZ67 „Czapajew” oraz GAZ51
z reflektorem p-lot.
Przedsięwzięcie zorganizowane zostało
przez koło terenowe Przedmościa Warszawa Stowarzyszenia na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium” przy
współpracy Nadleśnictwa Celestynów
i wsparciu finansowym gminy Celestynów oraz gminy Karczew i Starostwa
Powiatowego Otwocku.
kwiecień/maj nr 4/5 (162/163)/12
SAMoRZĄD
wyróżnienie dla wÓjta
Tekst: gigi/pol Zdjęcie P. Mucha
MAMY PRZYJEMNOŚĆ POINFORMOWAĆ, ŻE W PLEBISCYCIE URZĄD PRZYJAZNY MEDIOM I SPOŁECZEŃSTWU W KATEGORII WÓJT ROKU 2011 WYRÓŻNIONY
ZOSTAŁ WÓJT GMINY CELESTYNÓW STEFAN TRACZYK.
Plebiscyt Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu, organizowany przez Warszawską Grupę Doradców PR, skierowany był do wszystkich dziennikarzy, w tym obywatelskich, pracujących na terenie całego Mazowsza.
To oni zadecydowali o przyznaniu nagrody naszemu wójtowi ze względu na dostępność i łatwość w nawiązywaniu
z nim kontaktów oraz przygotowanie merytoryczne
do rozmów.
Dziennikarze mogli głosować w sześciu kategoriach:
• medialny prezydent;
• medialny burmistrz;
• medialny starosta;
• medialny wójt;
• najlepsza strona WWW;
• Rzecznik Prasowy 2011 Roku.
Gratulujemy też naszym sąsiadom! W kategorii medialny
starosta I miejsce zajęła Bogumiła Więckowska – starosta
powiatu otwockiego, natomiast II miejsce w kategorii
kwiecień/maj nr 4/5 (162/163)/12
medialny burmistrz przypadło burmistrzowi Karczewa
Władysławowi D. Łokietkowi.
Plebiscyt ma na celu poprawienie sytuacji komunikacyjnej na linii urzędnicy – mieszkańcy – media. Zdaniem
dyrektora Warszawskiej Grupy Doradców PR Maurycego
Seweryna dzięki takim inicjatywom w społeczeństwie
wzrasta świadomość roli, jaką odgrywa sprawna wymiana
informacji dająca satysfakcję zarówno dziennikarzom,
jak i urzędnikom. Na dobrej komunikacji społecznej
urzędów korzystają przede wszystkim mieszkańcy gmin
Mazowsza. Nagroda dla wójta Stefana Traczyka będzie pomocna gminie w poprawieniu polityki informacyjnej m.in.
poprzez uczynienie jej bardziej przyjaznej mieszkańcom.
Patronami medialnymi zostali: Serwis Samorządowy PAP,
TVP Warszawa, RMF Maxxx, największy portal branży PR
– Proto.pl, i najbardziej wiarygodne samorządowe media
elektroniczne – RegioPortal.pl i Samorząd.infor.pl.
Do akcji informacyjnej włączyły się miesięczniki: „Marketing i rynek”, „Brief” oraz „Manager”. – Dzięki wygranej
w plebiscycie mamy szansę wykreować swój pozytywny
wizerunek poza granicami gminy, reklamować nasz region,
co – mam nadzieję – pomoże nam rozwijać się w coraz to
nowszych kierunkach – mówi wójt Stefan Traczyk.
Gala, podczas której nadany zostanie ten zaszczytny tytuł
m.in. naszemu urzędowi, odbędzie się 31 maja w Warszawie.
15
kalendarz wydarzeń
Poniedziałek
4
Czerwiec 2012
Wtorek
5
Środa
6
Czwa
7
Boże Ciało
Spotkanie z cyklu Zajęcia
Czytelnicze dla dzieci
z Przedszkola Samorządowego
w Celestynowie (grupa IV, V)
sala w budynku GOK,
godz. 10.00 -11.00
Obchody Święta
w Łowiczu – wyc
rowa
11
12
20:45 mecz Polska - Rosja
Warszawa
Spotkanie z cyklu Zajęcia
Czytelnicze dla dzieci
z Przedszkola Samorządowego
w Celestynowie (grupa I, II, III)
sala w budynku GOK godz.10.00
-11.30
13
14
18
19
20
21
26
27
28
Spotkanie z cyklu Zajęcia
Czytelnicze dla dzieci
z Przedszkola Samorządowego
w Starej Wsi
Przedszkole Samorządowe w
Starej Wsi, godz. 10.00 -11.00
25
Spotkanie z cyklu Zajęcia
Czytelnicze dla dzieci z Punktu
Przedszkolnego w Regucie
Szkoła Podstawowa w Regucie
godz. 9.30 -10.30
20:45 mecz półfinałów
Donieck
20:45 mecz ćwie
Warszawa
20:45 mecz ćwie
Warszawa
20:45 mecz półfi
Warszawa
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Celestynowie, ul. Regucka 1, 05-430 Celestynów, tel./fax: 22 789 71 02
Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów, tel./fax: 22 789 89 64
Urząd Gminy Celestynów, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów tel.: 22 789 70 60, fax: 22 789 70 11
artek
Bożego Ciała
cieczka autoka-
erćfinałów
erćfinałów
inałów
Piątek
1 Dzień Dziecka
Dzień Sportu Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Batalionu „Zośka”
w Celestynowie, godz. 9:00 - 12:00
I Dziecięca Sesja Rady Gminy
Celestynów, SP w Celestynowie,
godz. 12:30
Sobota
2
9
18:00 mecz Polska - Grecja
Warszawa
15
20:45 mecz ćwierćfinałów
Warszawa
20:45 mecz ćwierćfinałów
Gdańsk
29
10
Spotkanie z cyklu „Poznaj
książkę poprzez teatr”
sala Zespołu Szkół
w Celestynowie, godz. 15:00
16
17
20:45 mecz Polska - Czechy
Warszawa
Wycieczka rowerowa z cyklu
Poznajemy Gminę Celestynów
uczczenie 60 rocznicy Powstania
Gminy Celestynów, trasa: Celestynów - Dyzin - Jatne - Rezerwat
„Bocianowskie Bagno”, Rezerwat
„Żurawinowe Bagno” - Zabieżki Regut - Lasek Celestynów
godz. 14.00-18.00
23
24
Przedszkolny Piknik Rodzinny
Przedszkole Samorządowe w
Celestynowie, godz. 14:00
Spotkanie ekologiczne
Centrum Edukacji Leśnej
w Celestynowie
22
3
Rodzinne Konkurencje Sportowe
Zespół Szkół w Celestynowie
godz. 13.00-14.00
Gminny Dzień Dziecka – Przegląd Twórczości Dzieci
i Młodzieży z Gminy Celestynów
plac zabaw przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury
w Celestynowie, godz. 14.00 – 20.00
Olimpiada Gimnazjalna, Zespół
Szkół w Celestynowie,
godz. 9:00 - 12:00
8
Niedziela
Dzień Ojca
Rodzinny Piknik Parafialny –
koncert muzyki chrześcijańskiej
plac przy Kościele Parafialnym
w Celestynowie
20:45 mecz ćwierćfinałów
Donieck
20:45 mecz ćwierćfinałów
Kijów
Spotkanie Klubu Dojrzałego
Człowieka
sala Zespołu Szkół w Celestynowie, godz. 18:00
30
ŚRoDoWiSko
partnerstwo
O POMYSŁACH NA ROZWÓJ GMINY
ZWIĄZANYCH Z PARTNERSTWEM
PUBLICZNO-PRYWATNYM Z ASYSTENT
WÓJTA GMINY CELESTYNÓW eWĄ ADAMSkĄ
ROZMAWIA ANDRZEJ MROZOWSKI.
Andrzej Mrozowski: Dziękuję, że znalazła Pani trochę
czasu, trudno było nam się spotkać...
ewa Adamska: – Tak, jestem dość zapracowana.
Na początku najwięcej czasu poświęcałam na poznawanie
gminy i funkcjonowania urzędu, ale teraz, choć z tym
wszystkim jestem zaznajomiona, z miesiąca na miesiąc
obowiązków przybywa.
Proszę powiedzieć, czym się Pani zajmuje?
– Wspomagam referaty inwestycji i ochrony środowiska
w sprawach wynikających ze zgłoszeń mieszkańców,
których przyjmuję w zastępstwie wójta. Staram się pomagać mieszkańcom w sytuacjach kryzysowych, takich
jak na przykład zeszłoroczne podtopienia. Ten czas wymagał ode mnie i urzędu gminy bardzo intensywnych prac
oraz wielu spotkań i rozmów z poszkodowanymi. Pamiętam, że wszystko zaczęło się 15 lipca, ale skutki usuwaliśmy jeszcze do jesieni.
18
Do urzędu przychodzą ludzie w sprawach o różnym ciężarze gatunkowym. Dla każdego sprawa, z którą przychodzi,
jest najważniejsza. Wierzę głęboko, że w urzędzie najważniejszy jest człowiek i jego problem. Lubię ludzi i lubię
z nimi rozmawiać, poświęcam każdemu tyle czasu, ile oczekuje – każdemu należy się pomoc, niezależnie od skali jego
potrzeb. Ważne jest dla mnie, aby traktować petenta
po partnersku, a nie z pozycji urzędnika. Tego zresztą
oczekuje ode mnie mój pracodawca – wójt Stefan Traczyk.
Mówiła Pani o poznawaniu gminy. nie jest Pani stąd?
– Jestem mieszkanką Otwocka, nie znałam wcześniej tych
terenów. Zaczęłam je poznawać w trakcie spotkań z mieszkańcami i mogę powiedzieć, że coraz bardziej mi się tu podoba. Np. nie wiedziałam wcześniej o działalności Klubu
Dojrzałego Człowieka, to bardzo ciekawe przedsięwzięcie
i nie znam innych tego typu. Wspaniale, że emerytura
może dać seniorom czas na rozwijanie swoich pasji, rozrywkę i integrację. Biorę zresztą udział w ich spotkaniach
i to w mojej pracy ciekawe, że mogę się z mieszkańcami
integrować i pracować dla nich nie tylko zza biurka.
Miała Pani jakieś wcześniejsze doświadczenie w pracy
w samorządzie?
kwiecień/maj nr 4/5 (162/163)/12
WyWiAD
– Nie. Ale uważam, że to dobrze. Mam inne, mniej urzędnicze spojrzenie na wiele spraw, a to, zwłaszcza w mniejszych gminach, pomaga. Wykorzystuję swoje dotychczasowe doświadczenia z zakresu organizacji i zarządzania.
Choć trudno w pracy i bezpośrednich kontaktach
z mieszkańcami planować, bo każdy dzień przynosi
coś nowego, lubię swoją pracę, jej różnorodność i wielobarwność. Ubolewam nad przepisami, które ograniczają
kreatywność szczególnie młodych urzędników, ich projekty i pomysły często wybiegają w przyszłość, są śmiałe,
ciekawe, ale... najważniejsze są przepisy i dyscyplina
finansowa.
jakie ma Pani plany na najbliższą przyszłość?
– Z Marcinem Jedynakiem z referatu inwestycji i gospodarki komunalnej będziemy organizować spotkania
z Instytutem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
Przymierzamy się do tego, aby zastanowić się z przedsiębiorcami i radnymi, co można wspólnie dla gminy
zdziałać w ramach tego systemu. Wiadomo, że potrzeba
nam sprawnego wywiązywania się samorządu z coraz
liczniejszych zadań. A pieniędzy nie przybywa.
To skłania do poszukiwania nowych możliwości finansowania prowadzonej działalności inwestycyjnej.
Rozwiązaniem mogłaby być ściślejsza współpraca władz
publicznych z sektorem prywatnym. Koncepcja wspólnego
realizowania zadań przez sektor publiczny i prywatny
w formule PPP sprawdza się i jest coraz śmielej stosowana
w państwach UE. Tyle tylko, że obecnie na całą Polskę
realizowane są tylko 24 tego typu projekty.
Co można w ten sposób zbudować u nas?
– Zastanawiamy się, czy gmina chciałaby podjąć współpracę z podmiotami gospodarczymi w gospodarce
komunalnej: czy to przy budowie kanalizacji, czy też
przy oczyszczalni ścieków. Partnerstwo obejmować
może również takie dziedziny jak np. budownictwo
mieszkań komunalnych czy budowę dróg. Radni,
sołtysi i mieszkańcy będą mogli zapoznać się możliwościami, jakie daje partnerstwo, i zadecydować, czy można
w ten sposób pomóc w rozwoju infrastruktury w naszej
gminie.
jak to działa?
– PPP to przedsięwzięcia realizowane w oparciu o długoterminową umowę zawartą pomiędzy gminą a przedsiębiorstwem. Chodzi o wspólne działania sektora publicznego i prywatnego. Po to, by obaj partnerzy mogli
jak najlepiej realizować cele, do których zostali powołani.
Zadaniem partnera publicznego – w naszym przypadku
gminy – jest świadczenie usług publicznych, do czego
obliguje nas prawo. Natomiast partner prywatny ma prowadzić działalność gospodarczą i osiągać zyski. Do koncepcji takiej współpracy należy więc podchodzić ze świadomością, że firma partnerska jest nastawiona na pomnożenie kapitału, ale jednocześnie umowa z nią nie jest
prywatyzacją działań władzy publicznej. Nie zwalnia gminy
z obowiązku świadczenia usług o charakterze publicznym.
PPP jest więc połączeniem działań gminy oraz prywatnego
kapitału. Każda ze stron zajmuje się tym, co potrafi najlepiej. Daje to szanse na zwiększenie ilości, efektywności
i jakości świadczonych usług publicznych. Skala takich
przedsięwzięć może być bardzo duża i zależy tak naprawdę
od potrzeb samorządu: od budowy placu zabaw dla dzieci
po budowę autostrady.
Wizerunek przedsiębiorcy nie wygląda zbyt korzystnie
w oczach społeczeństwa.
– Czas zmienić podejście do przedsiębiorców. Ich powołaniem jest pomnażanie kapitału, z tym musimy się pogodzić. Nie widzę niczego złego w tym, że mieszkańcy mogą
mieć zapewniony dostęp do usług medycznych wysokiej
jakości na poziomie podstawowym, gwarantowanym
umową z NFZ, oraz odpłatną opiekę specjalistów i rehabilitację. Czy inni podzielą to zdanie, przekonamy się po
spotkaniach, które odbędą się już wkrótce. Musimy zastanowić się, skąd brać środki na rozwój gminy, bo funduszy
unijnych będzie coraz mniej.
Dziękuję za rozmowę.
ZGŁOŚ SIĘ NA BADANIA
Europejski Tydzień Walki z Rakiem Szyjki Macicy oraz liczne kampanie promujące zachowania prozdrowotne
przypominają o badaniach profilaktycznych. My również zachęcamy mieszkanki gminy do badań, które zwiększają
szanse na wykrycie komórek nowotworowych we wczesnym stadium rozwoju.
W ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy bezpłatnym badaniom cytologicznym
może poddać się obywatelka Polski w wieku 25-59 lat, która nie miała przeprowadzanego badania w okresie trzech ostatnich lat.
Badania można wykonać w placówkach mających podpisany kontrakt z NFZ. Informacje o nich można znaleźć na stronie
www.profilaktykaraka.coi.waw.pl. Zachęcamy również do zapoznania się z założeniami Populacyjnego Programu Wczesnego
Wykrywania Raka Piesi dostępnymi na powyższej stronie.
Badania profilaktyczne dają możliwość wczesnego wykrycia raka szyjki macicy, co może uratować życie. Jak podają prowadzone
obecnie kampanie promujące, na raka w Polsce wciąż umiera wiele kobiet. Dlatego pamiętajmy: profilaktyka jest najważniejsza.
kwiecień/maj nr 4/5 (162/163)/12
RPI
19
ZAPoWieDŹ
powiatowy
akcent
Tekst i zdjęcie: pol
POWIAT ZDECYDOWAŁ SIĘ NA WSPÓŁFINANSOWANIE DNIA GMINY
CELESTYNÓW. RADA POWIATU PRZEGŁOSOWAŁA NA TEN CEL
5 TYS. ZŁ. WŁADZE CELESTYNOWSKIEGO SAMORZĄDU NIE KRYJĄ
ZADOWOLENIA.
Z wnioskiem o dofinansowanie
Dnia Gminy Celestynów wystąpił
Urząd Gminy w Celestynowie.
– Otrzymaliśmy pismo z powiatu
od pana Janusza Budnego, który
zapraszał do składania wniosków
– mówi Paweł Mucha, kierownik Referatu Promocji, Kultury i Sportu Urzędu
Gminy w Celestynowie. – Złożyliśmy
i okazało się, że spotkał się z pozytyw-
Podczas ostatniego Dnia Gminy Celestynów organizatorzy zapewniali możliwość
gry w paintball
ną opinią – dodaje. Gminie przyznano
dotację w wysokości 5 tys. zł.
Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały
oficjalnie przyznającej pomoc gminie,
rada powiatu postanowiła udzielić
dotację celową, biorąc pod uwagę znaczenie realizowanego przedsięwzięcia
dla społeczności całego powiatu.
Dzień Gminy Celestynów jest przedsięwzięciem organizowanym od wielu lat
i cieszy się dużym zainteresowaniem
nie tylko wśród mieszkańców gminy
Celestynów. Zainteresowanie to już
dawno sięgnęło poza granice gminy.
– Cieszę się, że władze powiatu doceniły znaczenie Dnia Gminy Celestynów i podjęły decyzję o współudziale
w kosztach imprezy. Mam również
nadzieję, że współpraca na tym polu
będzie trwała i pomyślnie przebiegała – mówi Stefan Traczyk, wójt gminy
Celestynów. – Liczymy, że podczas
obchodów święta gminy uczestnicy
imprezy zapoznają się z działalnością
powiatu na jego stoisku informacyjnym, co na pewno uatrakcyjni wydarzenie – usłyszeliśmy od organizatorów
zabawy.
Prace nad programem tegorocznego Dnia Gminy Celestynów trwają.
W tym roku impreza ma się odbyć
12 sierpnia w Glinie. Jak co roku mieszkańcy gminy Celestynów i powiatu
otwockiego będą mogli liczyć na różnorodność. Impreza skupi artystów
i zespoły prezentujące muzykę
– od ludowej przez rock i disco polo
po klasykę. Już dziś wszystkich na nią
zapraszamy!
NIGDY NIE MIELI HARCÓWKI?
HUFIEC CELESTYNÓW IM. BOHATERÓW AKCJI POD CELESTYNOWEM, MIMO ŻE POWSTAŁY PRAWIE 40 LAT TEMU,
DO DZIŚ NIE MA HARCÓWKI – MIEJSCA SPOTKAŃ DRUHÓW I PRZECHOWYWANIA EKWIPUNKU.
HUFIEC MIAŁ TAKIE MIEJSCE, ALE JUŻ NIE MA. I SZUKA.
Dwie potencjalnie nadające się na harcówkę lokalizacje nie spełniają podstawowych warunków. Brane były pod uwagę
budynki warsztatowe na terenie Zespołu Szkół w Celestynowie i budynek po bibliotece w Regucie. Warsztaty
są obecnie w opłakanym stanie, a remont domu w Regucie przekracza możliwości finansowe gminy,
cóż dopiero mówiąc o harcerzach.
Dlatego jeśli ktoś słyszał o pustych pomieszczeniach – niech pomoże harcerzom. Niech da znać w redakcji „Celestynki”
lub portalu www.celestynow.pl (Urząd Gminy w Celestynowie, I piętro, pok. 15, tel. 22 789 70 60 wew. 101)
lub e-mailowo: [email protected], [email protected], [email protected]
REDAKCJA
20
kwiecień/maj nr 4/5 (162/163)/12
ZAPoWieDŹ
zapraszaMy juŻ teraz
Tekst i zdjęcia: pol
ORGANIZATOREM GMINNEGO
ŚWIĘTA W TYM ROKU BĘDZIE
GMINNY OŚRODEK KULTURY
W CELESTYNOWIE NA CZELE
Z DYREKTOR HANNĄ PAWŁOWSKĄ.
JAK SIĘ DOWIEDZIELIŚMY, LISTA
WYKONAWCÓW JEST JUŻ USTALONA. PONIŻEJ UCHYLAMY RĄBKA
TAJEMNICY, KTO WYSTĄPI
W TYM ROKU W GLINIE.
Decyzją wójta Stefana Traczyka impreza o nazwie Dzień Gminy Celestynów
również w tym roku odbędzie się
w Glinie. – Rok temu zabawa się udała,
mieliśmy wiele pozytywnych sygnałów
nie tylko od mieszkańców. W tym roku
obchodzimy 60-lecie naszej gminy,
nie będziemy eksperymentować,
więc i w tym roku zapraszamy wszystkich do Gliny – usłyszeliśmy od wójta.
Czy to znaczy, że Dzień Gminy Celestynów już na stałe zagości w drugiej
pod względem wielkości miejscowości
w gminie? Włodarz celestynowskiego
samorządu mówi, że niekoniecznie.
Kto więc wystąpi podczas święta
gminy? Przypomnijmy, że impreza
odbędzie się 12 sierpnia (niedziela).
Na płycie boiska sportowego będzie
się sporo działo od godz. 14. Już chyba
standardowo zabawę zaczną Wiejskie
Klimaty – zespół prezentujący muzykę
zgodną ze swoją nazwą. Znamy je,
ale Wiejskie Klimaty im są starsze, tym
kwiecień/maj nr 4/5 (162/163)/12
lepsze. Po nich „granie do kotleta”
zaserwuje Krismen Band. Tuż po nim
Podbielanki, kolejny lokalny zespół
(niedawno reaktywowany) z gminy
Celestynów pozwoli na przyjemne
spędzenie niedzielnego popołudnia.
Od godz. 16 na scenie nieco bardziej
rozrywkowy klimat, ale do apogeum
jeszcze daleko. Nieśmiertelne hity
szwedzkiego zespołu Abba wykonywać będzie formacja o nazwie, która
mówi sama za siebie – Abba Come
Back. Zaraz po nich The Postman
– panowie, jak mówią sami o sobie,
to polscy Beatlesi. Niewątpliwą zmianę
klimatu wprowadzą wykonawcy muzyki cygańskiej – Cygańskie Gitary,
by po godzinie przywitać na scenie
zespół legendę, czyli Trubadurów.
W tym roku gwiazdą wieczoru podczas
święta gminy będzie Mezo. Serdecznie
zapraszamy 12 sierpnia do Gliny.
21
konkURS
MŁoDzi MówiĄ:
Tekst i zdjęcia: Paweł Mucha
„BRUDNY LAS WOKÓŁ NAS?” – TO NIE TYLKO HASŁO,
POD JAKIM ZORGANIZOWANO KONKURS FOTOGRAFICZNY. TO PYTANIE POSTAWIONE GIMNAZJALISTOM,
KTÓRZY CHWYCILI ZA APARATY, ŻEBY UWIECZNIĆ TO,
CZEGO NIE CHCĄ WIĘCEJ WIDZIEĆ W CELESTYNOWSKICH LASACH.
Obszar gminy Celestynów to niemal w 60 proc. lasy.
Jest jednocześnie zamieszkiwany przez ponad 11 tys. osób.
Lasy są więc nie tylko ogromnym walorem, który zachęca
do aktywnego wypoczynku, jesiennego grzybobrania
czy osiedlania się. Klimat zielonego zakątka – jak nazwane zostały celestynowskie okolice – często jest niszczony.
W jaki sposób? Nie trzeba wypuszczać się w nieprzebyte
chaszcze celestynowskich mokradeł, żeby odpowiedzieć
na to pytanie. Wystarczy zobaczyć zdjęcia wykonane przez
gimnazjalistów.
Puszki, plastik, papier – to jeszcze nic. Stać nas na dużo więcej – opony, odpady gabarytowe, odpady budowlane, oleje.
Czy aby dotrzeć do rozsądku, wystarczy to napisać? Pewnie
nie. Dlatego pokazujemy zdjęcia wykonane przez młodych,
22
doŚĆ
którzy mówią, że mają dość nielegalnych wysypisk. Mówią,
że chcą żyć w czystej, nieskażonej okolicy.
Daj im szansę, nie wyrzucaj śmieci do lasu.
Konkurs zorganizowany został pod honorowym patronatem
Stefana Traczyka, wójta gminy Celestynów.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęły „Celestynka”
i celestynow.pl.
MANIFEST
Jesteśmy przeciwni zaśmiecaniu naszej przyszłości!
Chcemy cieszyć się barwami natury,
oglądać kwiaty i zbierać grzyby.
Wychowując nas, uczcie dbać i szanować was.
Musimy cenić las, który leczy, koi i chroni.
GIMNAZJALIŚCI
kwiecień/maj nr 4/5 (162/163)/12
oGŁoSZenie
kwiecień/maj nr 4/5 (162/163)/12
23
oGŁoSZeniA
SZANOWNI PAŃSTWO
GOSPODARKA KOMUNALNA W CELESTYNOWIE
INFORMUJE, ŻE W BIEŻĄCYM ROKU
zostanie przeprowadzona sukcesywna wymiana wodomierzy głównych
na przyłączach do nieruchomości
(zgodnie z wewnętrznym harmonogramem).
W celu planowanej wymiany wodomierzy prosimy o udostępnienie pomieszczeń,
w których zamontowane są zestawy wodomierzowe.
Firmy, które dokonują wymiany wodomierzy na terenie gminy Celestynów, to m.in.:
1. PHU Instalatorstwo Sanitarno-Elektryczne Waldemar Floriańczyk,
2. Jarex Jarosław Kubajek.
W świetle ustawy wodomierze są urządzeniami pomiarowymi.
Obowiązek wymiany wodomierzy wynika z ustawy Prawo o miarach z 11 maja 2001 r.
(DzU nr 63, poz. 636) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z 7 stycznia 2008 r.
24
kwiecień/maj nr 4/5 (162/163)/12
oGŁoSZeniA
ważne teleFony
Pogotowie ratunkowe ................................................999
Straż pożarna ..................................................................998
Policja ................................................................................997
Pogotowie gazowe .......................................................992
Pogotowie energetyczne ............................................991
Numer ratunkowy .........................................................112
Gmina
Posterunek Policji w Celestynowie ......22 789 70 07
(do 23.00)
Dzielnicowy gminy Celestynów .........600 997 474
(sprawy sąsiedzkie i rodzinne)
OSP w Celestynowie ................................22 789 71 20
Ośrodek Zdrowia w Celestynowie ......22 789 70 74
Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP
w Celestynowie .........................................22 719 27 44
BS w Celestynowie ...................................22 789 70 24
oCHoTniCZA
STRAŻ PoŻARnA
W CeleSTynoWie
prowadzi wynajem
budynku
na uroczystości
weselne,
komunie, chrzciny,
imieniny z kateringiem
oraz
inne imprezy
okolicznościowe
tel. 601 050 304
kwiecień/maj nr 4/5 (162/163)/12
Nadleśnictwo Celestynów .....................22 789 70 03
Społeczne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
...........................................................................22 789 70 61
......................................................................... 602 378 437
Powiat
Komenda Powiatowa Policji ...........22 779 40 91-6
Komenda Policji w Karczewie ..............22 780 65 77
Pogotowie Ratunkowe w Otwocku ...22 535 91 92
Zakład Energetyczny w Otwocku .......22 778 28 31
PSP w Otwocku .........................................22 718 16 20
Nadleśnictwo Celestynów .....................22 789 70 03
Szpital Powiatowy w Otwocku ............22 778 26 00
Biuro numerów ....................................................118 913
Starostwo Powiatowe w Otwocku .....22 778 13 00
Urząd Skarbowy w Otwocku ...............22 778 23 01
ZUS w Otwocku ........................................22 719 45 60
Gospodarka Komunalna
05-430 Celestynów, ul. Regucka 5, tel./fax 22 789 70 52
Dni i godziny otwarcia: pon.-pt. 7.30-15.30
kooRDynAToR:
Jan Jenda – 609 583 553
konSeRWAToRZy:
Sieć wodociągowa:
1. Waldemar Floriańczyk – 607 328 158
– stacja uzdatniania wody w Ostrowie
i Glinie oraz sieć wodociągowa w Jatnem,
Dyzinie, Ostrowie, Ostrowiku, Glinie,
Pogorzeli oraz Dąbrówce
2. Jarosław Kubajek – 607 072 242
– Celestynów po północnej stronie torów
kolejowych oraz sieć wodociągowa
w Zabieżkach, Lasku, Starej Wsi, Podbieli,
Regucie, Taborze oraz Ponurzycy
Sieć kanalizacyjna:
1. Bogdan Laskus – 607 327 834
2. Sylwester Witak – 607 328 141
25
nASZe SPRAWy
dlaCzeGo CelestynÓw
Tekst:
Wojciech Siedlecki
nie Ma praw Miejskich?
W POWIECIE OTWOCKIM,
NA TERENIE KTÓREGO ZNAJDUJE SIĘ CELESTYNÓW, SĄ TRZY
SKUPISKA LUDZKIE POSIADAJĄCE
STATUS MIASTA: OTWOCK, KARCZEW I JÓZEFÓW. WIELE OSÓB
ODWIEDZAJĄCYCH CELESTYNÓW
ZADAJE SOBIE PYTANIE, JAKI STATUS MA MIEJSCOWOŚĆ.
Nigdy nie był wsią i nigdy nie był
miastem. Miejscowości takie określane są mianem osady. Słowo to jest
dwuznaczne. Ale co to jest osada jako
miejsce zamieszkania ludzi? Definicja
osady w encyklopedii powszechnej
nie odpowiada już naszej miejscowości. Dlatego patrząc na to, jak rozwijał się Celestynów, możemy stwierdzić,
że nie jest on wsią, ale też nie jest
osadą. W samym Celestynowie wokół
stacji nigdy nie było żadnego gospodarstwa rolnego. Kiedy miejscowość
powstała i rozwijała się, sąsiadujący
majątek Radzyń był niezależnym terenem, z pałacykiem i niewielką zabudową gospodarczą. Celestynów powstał
Tekst i zdjęcie: Monika Grządziel
w starej wsi
na zasadzie stopniowego osiedlania się
ludzi, tworząc zabudowy mieszkalne,
które powstawały tylko dzięki przebiegającej już linii kolejowej Warszawa – Lublin z okazałym, piętrowym
budynkiem stacyjnego dworca.
Znamy miejscowości, które mają
prawa miejskie, a patrząc na nie,
możemy je porównać do miasteczek
powstałych przed kilkoma wiekami.
Takie miasteczka charakteryzowały
się istnieniem w centralnym miejscu
placu, który potocznie nazywany
jest rynkiem, z okazałym budynkiem
zwanym ratuszem.
Czas pokazał, że takie zabudowy przeszły do historii. Dziś najważniejszym
elementem miasteczek nie jest ich
zabudowa i nikomu nie przeszkadza,
że nie ma ratusza w rynku, a jednak
posiadają status miasta.
Jak wielkie podobieństwo ma Celestynów na przykład do Józefowa?
I jedna, i druga miejscowość rozwinęła
się dzięki charakterowi letniskowemu.
Józefów miał szczęście rozwinąć się
szybciej dzięki utworzonej w latach 30.
dwutorowej elektrycznej linii kolejowej na odcinku Warszawa – Otwock.
I dlatego dziś jest miastem. Celestynów ma już za sobą 100 lat (nie należy
mylić z 60. rocznicą powstania gminy
– przyp. red.). Nasz dworzec stacyjny
jest najlepszym na to dowodem.
Naprawdę Celestynów miał piękny
stopniowy wielki rozwój. Na przełomie lat 20. i 30. ubiegłego wieku
stopniowo powstawały wspaniałe
obiekty zwane pensjonatami, które
przyjmowały na letni wypoczynek
warszawskie rodziny.
Nie wiem, dlaczego w ciągu ostatnich
dwóch dziesięcioleci działacze społeczni nazywani radnymi nie pomyśleli,
żeby wyjść z inicjatywą i dążyć do tego,
by Celestynów stał się miastem. A była
ich, z wszystkimi osobami ubiegającymi się do władz terenowych, dobra
setka. Ci ludzie tym tematem mogliby
się zajmować naprawdę przy wielu,
wielu okazjach. Po opublikowaniu tej
inicjatywy proszę mieszkańców o odzew i wypowiedzenie się na łamach
„Celestynki”, co sądzą na ten temat.
czytaLi DziecioM
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
W STAREJ WSI, WŁĄCZAJĄC SIĘ
W KAMPANIĘ CAŁA POLSKA CZYTA
DZIECIOM, CO ROKU ORGANIZUJE
SPOTKANIE Z WAŻNYMI OSOBISTOŚCIAMI, KTÓRE CZYTAJĄ PRZEDSZKOLAKOM.
W tym roku do kampanii zaprosiliśmy
mundurowych. Dzień po Światowym
Dniu Książki swoją obecnością zaszczycili nas: żołnierz – starszy chorąży
Robert Rosiński, policjant – aspirant
sztabowy Paweł Lechnik, nadleśniczy
– Artur Dawidziuk, i strażak – młodszy
kapitan Mariusz Owczarek. Dyrektor
Anna Bielicka przedstawiała dzieciom
gości, a oni przeczytali wiersze Juliana
Tuwima. Każdy z nich pełni bardzo
ważną funkcję, dbając o bezpieczeństwo obywateli, narażając przy tym
własne życie. Czytanie przed dziecięcą
publicznością to nie lada wyzwanie
26
nawet dla tak odważnych mężczyzn.
Nasi goście poradzili sobie wyśmienicie, za co dzieci podziękowały im gromkimi brawami, a Anna Bielicka wręczyła okolicznościowe dyplomy. Na podwórku przedszkolnym czekała jeszcze
jedna niespodzianka. Okazało się,
że jeden ze strażaków przyjechał wraz
z kolegami wozem bojowym. Przedszkolaki dowiedziały się, jaki sprzęt
znajduje się w wozie strażackim
i do czego służy. Pan Mariusz opowiedział, co robią strażacy, i przypomniał,
jak wzywa się pomoc strażacką.
Bardzo dziękujemy za włączenie się
do naszej akcji i strażacki pokaz.
kwiecień/maj nr 4/5 (162/163)/12
RelACjA
RelACje
kwiecień/maj nr 4/5 (162/163)/12
27
SPoRT
z ojCem ŚwiĘtym
Tekst: pol
Zdjęcia: G. Kopański
na sportowo
„DZIECI W HOŁDZIE JANOWI
PAWŁOWI II” – POD TAKIM HASŁEM
PRZEDSZKOLAKI I UCZNIOWIE
CELESTYNOWSKIEJ PODSTAWÓWKI POBIEGLI OSTATNIEGO DNIA
KWIETNIA W I SZKOLNYM
BIEGU PAPIESKIM.
WYDARZENIE MA UPAMIĘTNIĆ
ROCZNICĘ OGŁOSZENIA PAPIEŻA
POLAKA BŁOGOSŁAWIONYM.
Tuż przed południem na orliku w Celestynowie zebrały się przedszkolaki,
rodzice i nauczyciele na czele z dyrektor Alicją Karczewską. Jedno okrążenie
dookoła wspomnianego boiska i...
po zawodach. Wszyscy biegli. Panie
nauczycielki również. – W tym biegu
nie było wygranych i przegranych
– wyjaśniła organizator wydarzenia
Zofia Jakubowska. Jednak bieg pokazał, kto w przyszłości będzie ze sportu
28
czerpał i przyjemność, i satysfakcję.
Po wyczerpującym – dla nauczycielek,
bo dzieci w ogóle się nie zmęczyły
– okrążeniu wręczono nagrody i upominki. Ci, którzy na mecie zameldowali się jako pierwsi, zostali szczególnie wyróżnieni.
W samo południe w celestynowskim
kościele parafialnym pod opieką
nauczycieli zgromadziła się rzesza
zawodników ze szkoły podstawowej.
Nie brakowało również rodziców,
spośród których kilku wsparło bieg
papieski. Ksiądz Mirosław Wasiak
poprowadził modlitwę Anioł Pański,
po której uczniowie klas 1-3 pobiegli
wzdłuż ul. św. Kazimierza w hołdzie
Janowi Pawłowi II. – Nie chodzi o to,
abyśmy się ścigali, ale poprzez bieg,
poprzez sport chcemy upamiętnić
tą wyjątkową dla nas, Polaków,
rocznicę – powiedziała Zofia Jakubowska, koordynator I Szkolnego
Biegu Papieskiego. Uczniowie klas
czwartych, piątych i szóstych – podczas gdy ich młodsi koledzy uczestniczyli w biegu – mogli pozostać
w kościele i wysłuchać programu
słowno-muzycznego przygotowanego przez swoich rówieśników.
Tuż po nim reprezentanci starszej
części podstawówki wystartowali
z przykościelnego parkingu
we wspólnym biegu. – Nie wyprze-
dzamy dziewczynek – żartowała
jedna z nauczycielek.
Szkolnemu Biegowi Papieskiemu
towarzyszyła rodzinna i sportowa
atmosfera, która swoje apogeum
znalazła na sali gimnastycznej celestynowskiej podstawówki. Wręczono
nagrody, upominki oraz pamiątkowe
dyplomy. Podziękowania dla wszystkich, dzięki którym inicjatywa mogła
ujrzeć światło dzienne, składają
za naszym pośrednictwem organizatorzy I Szkolnego Biegu Papieskiego.
Relacja fotograficzna z wydarzenia
już wkrótce na stronie
www.celestynow.pl. Zapraszamy!
kwiecień/maj nr 4/5 (162/163)/12
SPoRT
BieGajĄ, Bo pamiĘtajĄ
Tekst: Paweł Mucha Zdjęcia: E. Krzemińska
OKAZUJE SIĘ, ŻE DOBRĄ MOTYWACJĄ DO UPRAWIANIA SPORTU MOŻE BYĆ NIE TYLKO CHĘĆ DBANIA
O WŁASNE ZDROWIE. UDOWODNILI TO UCZESTNICY
– UCZNIOWIE PODSTAWÓWEK I GIMNAZJUM
Z NASZEJ GMINY. BIEGIEM PRZEZ CELESTYNÓW
POKAZALI, ŻE PAMIĘTAJĄ I ODDAJĄ CZEŚĆ SZARYM
SZEREGOM I BOHATEROM TAJNEGO NAUCZANIA.
Organizatorzy do ostatniej chwili nosili się z zamiarem
przełożenia terminu zawodów z powodu niesprzyjającej
pogody. Mimo niskiej temperatury i deszczu postanowili
jednak nie dawać za wygraną.
Wiesz jaki jest powód dzisiejszych biegów? – rzucił do
ucznia stojącego na linii startu Tomasz Skrzypkowski – główny organizator wydarzenia. – Jest napisane na karcie, którą
masz przypiętą do bluzy – odpowiedział nim chłopak zdążył
pomyśleć. Każdy z uczestników celestynowskiego biegu
otrzymywał przed startem nie tylko numer identyfikacyjny,
ale i informację, dlaczego zawody zostały zorganizowane.
Dwa główne to przypomnienie tradycji tajnego nauczania
i Szarych Szeregów oraz uczczenie 60. rocznicy powstania
Gminy Celestynów. Jeśli uczestnik stracił kartę zawierającą
szeroką informację na ten temat, podlegał dyskwalifikacji.
– Nawiązujemy do czasów, w których nauka nie była jak
dziś – obowiązkiem, lecz walką z polityką hitlerowskiego
okupanta, który zabraniając Polakom kształcić się, zamierzał
uczynić z nich głupców i bezwolne narzędzia swych ludobójczych planów – czytamy w oficjalnej informacji na temat
wydarzenia. – Tajne komplety gimnazjalne rozpoczęły się
od września 1940 r. i trwały do końca okupacji – wspomina
Janina Wasążnik – Warowna, która należała do pierwszej
i najstarszej grupy tajnych kompletów – czytamy dalej.
Dlatego też trasa biegów nie była przypadkowa. Prowadziła
miejscami, które były świadkami wydarzeń sprzed kilkudziesięciu lat. Start z terenu Zespołu Szkół, ulicą św. Kazimierza,
dalej Regucką, Wrzosową, następnie Szkolną do skrzyżowania z ulicą Otwocką, by wrócić na św. Kazimierza, przebiegając przy kościele wrócić na teren szkoły. Łącznie zawodnicy
musieli pokonać łącznie 1500 metrów. Rywalizacji nie brakowało, uczestnicy dawali z siebie wszystko, z czego satysfakcję było widać na podium podczas dekoracji końcowej.
W konkurencjach szkół podstawowych gołym okiem
widać było dominację podstawówki z Ostrowa. Zadowolekwiecień/maj nr 4/5 (162/163)/12
nia nie krył opiekun grup, nauczyciel w-fu Jarosław Golik.
– Zdolne mam dzieciaki – cieszył się.
Dzieci i młodzież startowały w kilku kategoriach – drużynowych i indywidualnych. W drużynowych uczestniczyli
uczniowie pierwszych, drugich i trzecich klas gimnazjalnych
oraz starszych klas szkół podstawowych. W kategorii biegów
indywidualnych znaleźli się z kolei uczniowie młodszych
klas podstawówek, przedszkolaki oraz absolwenci, nauczyciele i inni chętni. Na zakończenie rywalizacji odbył się bieg
VIP-ów, który ostatecznie przekształcił się we wspólny bieg
integracyjny wszystkich grup.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali medale
i upominki ufundowane przez Wójta Gminy Celestynów.
29
SPORT
kanarki
nadal liderem
Tekst: ART
21. KOLEJKA CLSP NIE PRZYNIOSŁA ZMIANY LIDERA
TABELI. CANARINHOS SKRUPULATNIE WYKORZYSTALI
PROBLEMY KADROWE DRUŻYNY DIABLOS I POKONUJĄC CZERWONYCH, ZACHOWALI FOTEL LIDERA.
Kolejka za kolejką mija i po każdym spotkaniu w tabeli robi
się coraz ciekawiej. Po 21. na zdobycie mistrzowskiego
tytułu szanse nadal mają cztery drużyny. Pozycję lidera zachowali Canarinhos, którzy wykorzystali problemy kadrowe
obrońcy mistrzowskiego tytułu, drużyny Diablos. Czerwoni
całe spotkanie rozegrali tylko pięcioma zawodnikami,
wśród których zabrakło nawet bramkarza. Wynik było łatwo
przewidzieć. Lider tabeli bez większego wysiłku zainkasował cenne 3 punkty, wygrywając z Diabłami 13:3. Nie mniej
emocjonująco zapowiadały się mecze drugich w tabeli Królewskich i trzeciej AC JBB. Oba zespoły, licząc na potknięcie
lidera, przystąpiły do swoich spotkań mocno skoncentrowane, mimo że naprzeciw nich stanęły niżej notowane w tabeli
szóstki. Królewscy pokonali CLS Fighter 4:2, a AC JBB wygrało z Byle do Przodu 8:4.
Swoje szanse na mistrzowski tytuł przedłużył niedawny lider
CLSP – Green Team CLS. Zawodzący ostatnio zespół zagrał
z Nankatsu. Dla zielonych to był ostatni dzwonek, aby powrócić do jesiennej formy, która pozwoli im jeszcze marzyć
najważniejszy
jest udział
Tekst i zdjęcie:
RMK UKS Grom
MŁODZIEŻOWA RADA KLUBU UKS GROM
PRZY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI
DWUJĘZYCZNYMI IM. POR. J. CZUMY „SKRYTEGO”
W CELESTYNOWIE ZORGANIZOWAŁA MISTRZOSTWA SZKOŁY W TENISIE STOŁOWYM DZIEWCZĄT
I CHŁOPCÓW.
Rozgrywki zaczęły się na poziomie poszczególnych klas,
gdzie wyłoniono dwóch najlepszych zawodników i dwie
najlepsze zawodniczki, którzy awansowali do rozgrywek
rocznikowych w grze pojedynczej i deblu. Z rozgrywek
rocznikowych zawodnicy z dwoma pierwszymi miejscami
w kategorii męskiej i żeńskiej awansowali do Mistrzostw
o tytule mistrzowskim. Dużym zmartwieniem drużyny
Maćka Starosza była nieskuteczność w dogodnych sytuacjach podbramkowych, jak i kiepska gra w obronie.
W meczu z Nakatsu zielonym jednak udało się przełamać
złą passę i po wyrównanym spotkaniu (4:3) szczęśliwie
dopisać sobie cenne 3 punkty.
Wyniki 21. kolejki
Dragons – MMP Neupack Polska
Castel – FC Cherry Królewscy – CLS Fighter
AC JBB – Byle do Przodu
Canarinhos – FC Diablos
Green Team CLS – Nankatsu
FC Fathers – Lokomotiv Mińsk Maz.
9:3
2:8
4:2
8:4
13:3
4:3
0:14
Szkoły w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców. W sumie
w zawodach w tenisie stołowym wzięło udział ok. 300
uczniów naszej szkoły, co napawa dumą i optymizmem
względem kolejnych mistrzostw.
Walka w finałach o mistrzostwo szkoły była emocjonująca,
ale pierwsze miejsce jest tylko jedno. W kategorii żeńskiej
pierwsze miejsce wywalczyła Marta Lacek z klasy 2c, druga
była Katarzyna Wilczyńska z 3b, natomiast na trzeciej pozycji uplasowała się Iwona Baran z 2e. Rozgrywki deblowe
wygrała klasa 2e w składzie Iwona Baran i Izabella Grędzik.
W rywalizacji w kategorii męskiej przy stole najlepszy
okazał się Łukasz Jakubowski z 2b, drugie miejsce
zajął Michał Sural z 1a, trzecią lokatę zdobył zaś Dominik
Barcikowski, natomiast w deblu pierwsze miejsce wywalczyła 1b w składzie Łukasz Korzeniewski i Adrian Ziemichód.
Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom serdecznie gratulujemy.
SPoRT
emoCje
w ceLestynowskich Lasach
Tekst i zdjęcie:
Cezary Zamana/RPI
MERIDA MAZOVIA MTB MARATON
ŚCIĄGA CORAZ WIĘKSZĄ LICZBĘ
UCZESTNIKÓW. W TYM ROKU PATRONAT MEDIALNY NAD IMPREZĄ
OBJĘŁY „CELESTYNKA” I PORTAL
CELESTYNOW.PL. GMINA WSPARŁA
WYDARZENIE ORGANIZACYJNIE.
Jednym z powodów, dla których
tak wielu rowerzystów bierze udział
w imprezie, jest fantastyczna trasa
poprowadzona przez tereny gminy Celestynów. Z mojego punktu widzenia
najatrakcyjniejszą część trasy stanowią
okolice Dąbrówki i Lasku.
Szerokie dukty leśne okolic Celestynowa pozwalają bezpiecznie rozciągnąć
się dużej stawce cyklistów. Po przejechaniu pierwszych dwóch kilometrów
ostatniego maratonu przez pasma
gminnych wzgórz grupa 100 rowerzystów podzieliła się na małe, dwui trzyosobowe grupy. Każdy podjazd
dostarczał nowych emocji podczas
pokonywania go i szybkiego zjeżdżania. Miłym akcentem rajdu jest niemal
za każdym razem widok pasących się
saren w okolicach Lasku. Myślę, że nasz
rowerowy pomysł na rekreację
– w przeciwieństwie do rozjeżdżania
okolicznych lasów quadami i motocyklami – nie zakłóca ich trybu życia
i pozwala cieszyć się względnym
spokojem.
konkURS BeZPieCZeŃSTWo RUCHU DRoGoWeGo
Pod koniec kwietnia odbył się konkurs Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
– Rowerowy Tor Przeszkód dla klas 1-3 gimnazjum zorganizowany przez Uczniowski klub Sportowy „Grom”.
oto cele konkursu:
1. popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach;
2. kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu drogowego;
3. popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu;
4. doskonalenie umiejętności jazdy na rowerze.
konkurs składał się z dwóch części:
– praktycznej – jazda rowerem po rowerowym
torze przeszkód (pochylnia, rynna, ósemka,
tarka, slalom z ograniczeniem);
– teoretycznej – uczeń musiał wykazać się
znajomością znaków drogowych.
Rywalizacja była zacięta, ale mistrzem szkoły
w kategorii dziewcząt została Patrycja Chodkiewicz z klasy 1b, natomiast w kategorii chłopców
1. miejsce zajął Przemysław Fryziel z 1b.
Gratulujemy zwycięzcom, którzy dobrze opanowali technikę jazdy na rowerze.
UCZnioWSki klUB SPoRToWy „GRoM”
kwiecień/maj nr 4/5 (162/163)/12
31
zawody
spławikowe
o puchar wójta
stefana traczyka
Zdjęcia: Paweł Mucha

Podobne dokumenty

inwestycje - Gmina Celestynów

inwestycje - Gmina Celestynów K. Abramowicz, E. Adamska, P. Ajdacki, K. Bojanowska-Niewczas, S. Bober, D. Celińska-Szol, K. Gąsowska, A. Jastrzębska, M. Jedynak, L. Komorowska, M. Kulesza, A.P. Nowak, A. Olszewska, J.S. Prasuła...

Bardziej szczegółowo

Rok 2013 - Gmina Celestynów

Rok 2013 - Gmina Celestynów M. Jedynak, L. Komorowska, M. Koślak, M. Kulesza, A. Olszewska, J.S. Prasuła, L. Rutkowska, W. Siedlecki, T. Skrzypkowski, K. Stelmach, M. Stępińska, M. Wieczorek, O. Wileńska

Bardziej szczegółowo

Aktualności - Gmina Celestynów

Aktualności - Gmina Celestynów na budowę w tym miejscu odwodnienia. Pod koniec września Urząd Gminy Celestynów zlecił jego wykonanie. – Przed przystąpieniem do prac rozważaliśmy różne rozwiązania – informuje Sławomir Dąbrowski, ...

Bardziej szczegółowo

samorząd - Gmina Celestynów

samorząd - Gmina Celestynów wydawca i adres redakcji: Urząd Gminy w Celestynowie, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów tel. +48 22 789 70 86, +48 22 789 70 60 wew. 101 www.celestynow.pl redaktor naczelny: Andrzej Mrozowski a.mroz...

Bardziej szczegółowo

Śmieci - Gmina Celestynów

Śmieci - Gmina Celestynów Również, delikatnie mówiąc, „niestosowne” było w ostatnim czasie zaangażowanie pani radnej jako założyciela i członka władz Stowarzyszenia „Koprówka” w przygotowanie i procedowanie projektu uchwały...

Bardziej szczegółowo