opis do projektu zagospodarowania terenow zieleni przy rektoracie ul

Komentarze

Transkrypt

opis do projektu zagospodarowania terenow zieleni przy rektoracie ul
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ZIELENI
PRZY REKTORACIE UL
I DANE OG6LNE
1.1. Temat opracowania: Projekt zago spodarowania teren6w zieleni przy Rektoracie Uniwersytetu
Lodzkiego.
1.2. Inwestor: Uniwersytet L6dzki ul. Narutowicza 65, 90-131 Lodz
1.3. Adres inwestycji: Lodz, ul. Narutowicza 65, ul. Narutowicza 68
1.4. Cel opracowania:
Celem opracowania jest projekt zagospodarowania teren6w zieleni przy Rektoracie Uniwersytetu
Lodzkie w Lodzi.
Dokumentacja obejmuje opracowanie branzowe, niezbedne do realizacji zamierzonego celu.
1.5. Podstawa opracowania:
-Zamowienie Inwestora
-Wytyczne Inwestora
-Mapa do celow projektowych w skali 1:500
~ Wizja
lokalna
n DANE SZCZEGOLOWE
2.2. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania teren6w zieleni wokol budynku Rektoratu
Uniwersytetu
Lodzkiego
w
Lod zi,
i Uniwersyteckiej oraz teren przy parkingu.
kt6ry
miesci
sie
u
zbiegu
ulicy
Narutowieza
2.3.Stan istniejacy terenu.
Teren wykonywanych prac dzieli sie na teren wok6l budynku Rektoratu UL
2645,27 m2 i skwer przy parkingu
0
0
powierzchni
powierzchni 403,58 m2 . Pierwszy plac rna charakter
poinwestycyjny i remontowy. W calosci otoczony jest ogrodzeniem. Znajduje sic na nim zabytkowy
budynek, kt6ry w ostatnim czasie zostal poddany rewitalizacji i modernizacji. Zachowana zostala
czesc starodrzewia.
Skwer przy parkingu nie jest ogrodzony, ani zagospodarowany. Wiekszosc powierzchni pokrywa
trawa.
2.4. Projektowane zagospodarowanie terenu,
'1T r
Na teren oczyszczony oraz przygotowany do przeprowadzenia prac ogrodniczych zostanie
nawieziona ziemia ogrodnicza pod nasadzenia. Na terenie posadzonych bedzie okolo 2000 sztuk.
drzew i krzewow nalezacych do 25 gatunkow wystepujacych w roznych odmianach, Sposrod
wybranych rosiin przewazaja odmiany karlowate i plozace ze wzgledu na male przyrosty roczne,
ktore z uplywem czasu nie ogranicza atrakcyjnosci architektury na opisywanyrn terenie. W centralnej
czesci powstanie podest z podkladow betonowych otoczony pergola z pnaczami. Od podestu, wokol
rabat roslinnych bedzie biegla sciezka zbudowana z podkladow betonowych,
Z
obwodka wykonana
z kamienia plukanego.
Na czesci zajmowanej przez starodrzewie, ze wzgledu na ograniczony dostep swiatla, zostanie
zalozony trawnik. Dodatkowo zainstalowany zostanie system nawodnieniowy, ktory ulatwi i
usprawni pielegnacje obsadzonego terenu.
"st'
Teren przy parkingu zostanie obsadzony drzewami i krzewami w odpowiednich gatunkacb, uzytych
przy nasadzeniach wokol budynku Rektoratu. Zostanie rowniez ogrodzony.
2.5. Aspekt ekologiczny i spoleczny projektu.
Celem realizowanego zadania jest zasadzenie drzew i krzewow dla zwiekszenia powierzchni
zielonych, utworzenie pasow zieleni ozdobnej. Tereny zieleni w miastach spelniaja szereg
podstawowych funkcji ekologicznych, estetycznych i ochronnych niezbednych czlowiekowi:
neutralizuja i
pochlaniaja zanieczyszczenia, poprawiaja mikroklimat miasta, tworza bariery
ochronne tlumiace halas, zapewniaja cien, reguluja stosunki termiczno-wilgotnosciowe, podnosza
walory estetyczne architektury miejskiej tworzac krajobraz miasta, zapewniaja codzienny kontakt
rnieszkajacyrn i pracujacyrn w miescie z natura pozwalajac zregenerowac sily fizyczne i psychiczne.
2
TZ
J
N
E
t.
lnwentaryzacja drze w istruejac ych
•
Ozn,
na
Gatunek
Ob w6d prua W
em
m~
1! 4 ,~":.
21 :.~tJ i r
\ 1-';
• .j~
? ' 'l I! 1
~ ,
'- ~ (I
, ~,
"
J~
~ ' r ~:.~.: ~ .
J,
111
1
Lipa orobno usma Tiila cordata
2
G~og
Jednoszyj kc YljI Crataegus monogyM
96
3
Glog
jednoszyjkowy Croteequs mono gyna
100
,.\j
r»
,'~
,~
...~ t
]';
~
--'~' --- l ~o b l n , a akaqowa Robinia pseucoececie
·· · ··­ r
5
!Robinia akacjow a Robinia pseudo aca cia
1 - -.-:.......... _......
3.
7,
..
.
.
, ]'
~
•• ~ .
9.
6.
~ ·5
~:.a
_
51,52
. ..
4 m2
6
Roza dzika Rosa cerune
7
GI6g jsdnoszyjkowy Crataegus monogyna
8
Topola czarna Populus nigra
9
Jesion wyniosl y Fre xinus excelsior
10
Lilak pospolity Syringa vulgaris
11
GI6g jsd noszy jkowy Crataegus monog yna
12
R6za franc uska Rosa gal/lcla
1 m'
13
R6za francuska Rosa gailicla
1 m'
14
Roza trancuska Rosa galllcls
1 ml
15
Roza Rosa sp
2 m'
16
Zylistek VIf)Ismukiy Deuuie gracilis
3 m'
17
Zytistek wysrnu kly Deutzla gracilis
1 m'
5.
.8 .
63,77
10 .
20.5 6,43.23 .
28
144
,-..
...
.-
..
"'.1,, , ....
- l"
~ I
'!-- ,.,
. .. ...
g"
..,.
....
...... .
I .. ,
l~
~.
-­
I '·
,
.,
1,
· " :, ~ i
OZNACZENIA.
. ,I ~ J.
.1-.... ,.,.1.: "': .'
..'.:1 J:'1
r
12.
....
L3',
..
14.
,. $; ... ..
·"
..,. 'J--
.L ~
...)
I. , ""
rl
5.
16 . 17 .
,I,V
I
1_,"",
.'
'''I I ,~ '
I.
~
. 1 11
J:
i
,,:ott ~ I
l
1. ·1
&'..
,
ll .
~
.
-t
7u " ,
I .
,. ."
)r.
I
.'
. '~
. 'J :I..:,
m2
91
I
~[t
· I'~
4
r-
r,
I ..
34,39
" .J..~
,.:;.
/.' ~ .tj
..
:''''.' .'
{ f
r!,
,"rt
rs
.
",
J I I·
I