Pierwsze kroki z programem AutoCAD® Structural Detailing, moduł

Komentarze

Transkrypt

Pierwsze kroki z programem AutoCAD® Structural Detailing, moduł
AutoCAD® Structural Detailing 2010 Pierwsze kroki z programem AutoCAD® Structural Detailing, moduł Żelbet Copyright© 2009 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone
Ta publikacja, ani żadna jej część, nie może być reprodukowana w żadnej formie, żadną metodą
i w żadnym celu.
AUTODESK, INC. NIE UDZIELA GWARANCJI ANI RĘKOJMI, W TYM UMOWNYCH ORAZ
WSZELKICH WYNIKAJĄCYCH Z OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA NA UDOSTĘPNIONE PRZEZ
AUTODESK MATERIAŁY, ZARÓWNO W ODNIESIENIU DO WAD TYCH MATERIAŁÓW, JAK I
PRZYDATNOŚCI DO PRZEZNACZONEGO UŻYTKU I UDOSTĘPNIA JE WYŁĄCZNIE W TAKIM
STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ W CHWILI UDOSTĘPNIENIA.
W ŻADNYM WYPADKU AUTODESK, INC. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC
OSÓB TRZECICH ZA SZKODY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z ZAKUPEM LUB UŻYWANIEM
UDOSTĘPNIONYCH MATERIAŁÓW, W TYM ZA SZKODY WYNIKŁE POŚREDNIO, BĘDĄCE
SKUTKIEM UBOCZNYM ORAZ SZKODY NIEBĘDĄCE ZWYKŁYM NASTĘPSTWEM TAKIEGO
ZAKUPU LUB UŻYWANIA. WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, JAKĄ PRZYJMUJE AUTODESK,
INC. NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA OGRANICZA SIĘ DO WYSOKOŚCI CENY ZAKUPU
MATERIAŁÓW, O KTÓRYCH MOWA POWYŻEJ.
Autodesk, Inc. zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek i udoskonalania produktów
stosownie do potrzeb. Publikacja ta opisuje stan produktu w momencie jego wydania i może
odbiegać od późniejszych wersji produktu.
Znaki towarowe firmy Autodesk
Następujące znaki są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Autodesk, Inc. w USA i/lub
w innych krajach: Autodesk Robot Structural Analysis, Autodesk Concrete Building Structures, Spreadsheet Calculator,
AutoCAD, Autodesk, Autodesk Inventor, Autodesk (logo) i Autodesk Revit.
Znaki towarowe innych uprawnionych
Wszystkie pozostałe nazwy znaków firmowych, nazwy produktów lub znaki towarowe należą do
ich prawnych właścicieli.
Współpraca programistyczna z innymi podmiotami
ACIS Copyright © 1989–2001 Spatial Corp. Częściowo Copyright © 2002 Autodesk, Inc.
Copyright© 1997 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
International CorrectSpell™ Spelling Correction System© 1995 to własność Lernout & Hauspie
Speech Products, N.V. Wszelkie prawa zastrzeżone.
InstallShield™ 3.0. Copyright© 1997 InstallShield Software Corporation. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
Należy zapoznać się z bieżącą dokumentacją PANTONE Color Publications w celu odszukania
dokładnego koloru. PANTONE® oraz inne znaki towarowe Pantone, Inc. są wyłączną własnością
Pantone, Inc.© Pantone, Inc., 2002
Częściowo Copyright© 1991–1996 Arthur D. Applegate. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Częściowo oprogramowanie bazuje na współpracy z Independent JPEG Group.
Czcionki z biblioteki czcionek Bitstream® Copyright 1992.
Czcionki z Payne Loving Trust© 1996. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wydrukowany podręcznik oraz system pomocy powstały przy użyciu programu Idiom
WorldServer™.
INSTYTUCJE RZĄDOWE
Używanie, powielanie lub ujawnianie podlega ograniczeniom określonym przez Rząd Stanów
Zjednoczonych odpowiednio w FAR 12.212 (Commercial Computer Software-Restricted Rights) i
DFAR 227.7202 (Rights in Technical Data and Computer Software).
Spis treści Podręcznik Pierwsze kroki .................................................................................................. 1 Pierwsze kroki ............................................................................................................................... 1 Interfejs użytkownika ................................................................................................................... 1 Inspektor obiektów ....................................................................................................................... 3 Preferencje w programie .............................................................................................................. 5 Typy zbrojenia ............................................................................................................................... 6 Lokalizacja pręta zbrojeniowego na rysunku ............................................................................... 6 Opisy zbrojenia ............................................................................................................................. 7 Schemat pracy z programem ........................................................................................................ 7 Tworzenie rysunku konstrukcji żelbetowej .................................................................................. 8 Tworzenie nowego szablonu rysunkowego .............................................................................. 8 Definicja deskowania belki ...................................................................................................... 12 Definicja osi ............................................................................................................................. 14 Definicja strzemion na przekroju poprzecznym ..................................................................... 15 Definicja strzemion na widoku belki ....................................................................................... 16 Definicja głównych prętów zbrojeniowych ............................................................................. 19 Tworzenie przekrojów poprzecznych ..................................................................................... 23 Definicja słupa oraz stopy fundamentowej ............................................................................ 29 Definicja zbrojenia wyrzuconego ............................................................................................ 34 Definicja zestawień zbrojenia ................................................................................................. 35 Definicja widoków ................................................................................................................... 37 Przygotowanie rysunku do wydruku ...................................................................................... 39 Podręcznik Pierwsze kroki Dziękujemy za wybranie AutoCAD® Structural Detailing. Moduł Żelbet umożliwia automatyczną definicję zbrojenia oraz tworzenie rysunków warsztatowych dla wszystkich elementów konstrukcji żelbetowych. Ćwiczenia zawarte w tym podręczniku pomagają rozpocząć prace nad własnymi projektami. Pierwsze kroki Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy zainstalować i zarejestrować program AutoCAD Structural Detailing który, stanowi część pakietu AutoCAD® Revit® Structure Suite. Obecnie dostępna jest wyłącznie 32‐bitowa wersja program, którą można zainstalować na systemie Windows XP/Vista. Pakiet AutoCAD® Revit® Structure Suite zawiera również AutoCAD® oraz Revit® Structure. Interfejs użytkownika Otwórz program AutoCAD® Structural Detailing, moduł Żelbet. Po wyświetleniu okna programu przyjrzyj się różnym obszarom okna. 1 Wstążka Model/Layout pasek zakładek Inspektor obiektów Model/Przestrzeń rysunkowa Wstążka Wstążka (Ribbon) jest to element interfejsu użytkownika zastępujący tradycyjne menu i paski narzędzi, pozwalający na łatwe zarządzanie i dostosowywanie obszaru roboczego. Wstążka składa się z kilku paneli, zgrupowanych na kartach oznaczonych według zadania/tematyki. Panele wstążki zawierają wiele poleceń, które dotychczas znajdowały się na paskach narzędzi i w oknach dialogowych, są to m.in.: ikony, listy rozwijane, suwaki, pola tekstowe i inne elementy charakterystyczne dla danej karty. Wstążka eliminuje konieczność wyświetlania wielu pasków narzędzi, sprawiając, że aplikacja wyświetla mniej funkcji i zwiększa obszar dostępny do pracy dzięki umieszczeniu całego interfejsu na niewielkim obszarze, który w każdym momencie pracy można włączyć lub wyłączyć. 2 UWAGA Istnieje możliwość wyboru klasycznego obszaru roboczego ‐ bez wstążki. Można tego dokonać następującymi sposobami: 1 Kliknij Zarządzaj h Dostosowanie h
(Interfejs użytkownika) h w oknie dialogowym Dostosuj interfejs użytkownika, na zakładce Dostosowywanie, w drzewku ASD/Obszary robocze wybierz ASD Żelbet klasyczny h kliknij prawy klawisz myszy i wybierz z menu rozwijalnego Ustaw bieżący h kliknij Zastosuj 2 Kliknij (w prawym dolnym rogu ekranu) i wybierz ASD Żelbet klasyczny. Inspektor obiektów Inspektor jest narzędziem umożliwiającym zarządzanie elementami (obiektami) znajdującymi się w projekcie utworzonym w programie AutoCAD® Structural Detailing. Pasek zakładek Model/Layout W dolej części okna do modelowania znajduje się standardowy pasek zakładek Model/Layout programu AutoCAD®. Na pasku tym znajdują się dwie dodatkowe zakładki – Arkusz Edycyjny oraz Arkusz Szablonów. Pierwsza z nich umożliwia modyfikacje rysunku. Druga przedstawia szablon wydruku zdefiniowany w projekcie. Inspektor obiektów Inspektor pomaga zarządzać projektem. Można w nim przeglądać elementy z każdego etapu pracy nad projektem. Dzięki zastosowaniu Inspektora obiektów mamy szybki dostęp do elementów projektu, jest on również bardzo przydatny do pracy z widokami. Standardowo okno dialogowe Inspektora jest prezentowane w lewej części okna programu obok pola graficznej definicji modelu. Szerokość okna dialogowego może zostać dowolnie dopasowana, tak aby pozostawić jak najwięcej miejsca na obszar graficznej definicji modelu. Na zakładce Model prezentowana jest lista zdefiniowanych obiektów. Są nimi poziomy, grupy elementów oraz elementy konstrukcyjne. Na zakładce Pozycje prezentowana jest lista zdefiniowanych widoków zawierająca nazwę, skalę i nazwę arkusza wydrukowego, na którym znajduje się dany widok. 3 Zakładka Wydruki pozwala na zarządzanie wydrukami programu AutoCAD® Structural Detailing. Na zakładce Wydruki wyświetlana jest lista wszystkich wydruków zdefiniowanych w projekcie AutoCAD® Structural Detailing. Wraz z wydrukami prezentowane są przynależne do nich widoki. Zakładka ASD Center pozwala na kopiowanie ustawień (stylów) pomiędzy różnymi projektami użytkownika. 4 Preferencje w programie Preferencje Preferencje programu AutoCAD® Structural Detailing umieszczone są w oknie dialogowym Opcje programu AutoCAD®. Preferencje te znajdują się na ostatniej zakładce o nazwie Structural Detailing. Zakładka ta umożliwia wybranie domyślnego szablonu rysunkowego odpowiedniego dla danego kraju oraz nazwę przestrzeni pracy. Preferencje zadania Ten rodzaj preferencji związany jest z konkretnym szablonem oraz projektem. W momencie, kiedy użytkownik rozpoczął prace nad projektem, niektóre z opcji zostają zablokowane. Ustawienia takie jak norma projektowa oraz bazy danych mogą być definiowane wyłącznie przed rozpoczęciem projektu, zanim użytkownik zdefiniuje elementy w przestrzeni modelu. 5 Typy zbrojenia W module Żelbet istnieje kilka sposobów, aby zdefiniować zbrojenie. Program umożliwia definiowanie zbrojenia dwojakiego typu: zbrojenie możne występować w postaci prętów zbrojeniowych bądź siatek. Zbrojenie może być definiowane zarówno dla prostych elementów konstrukcji takich jak belka, słup czy stopa oraz bardziej skomplikowanych takich jak silos czy basen. Istnieją trzy sposoby definicji zbrojenia: •
•
•
Definicja ręczna. Automatyczna definicja polegająca na użyciu makra służącego do stworzenia obrysu elementu oraz zbrojenia dla typowych elementów konstrukcji. Makra w programie AutoCAD Structural Detailing pozwalają stworzyć kompletne rysunki zbrojenia wraz z opisami oraz zestawieniem zbrojenia. Przy użyciu innego programu – import i eksport z programu Autodesk® Robot Structural Analysis Professional oraz eksport informacji o zbrojeniu z programu Revit Structure. Lokalizacja pręta zbrojeniowego na rysunku W programie obowiązuje następująca zasada przy określaniu położenia pręta zbrojeniowego na rysunku: Lokalizacja pręta zależna jest od kierunku definicji punktów. Zasada obowiązująca przy definicji pręta polega na określeniu kolejności punktów zgodnie z ruchem wskazówek zegara – przy zachowaniu tej zasady, pręt umieszczany jest wewnątrz figury zbudowanej z punktów definicji. 6 Opisy zbrojenia Po zdefiniowaniu zbrojenia (kształtu zbrojenia, rozkładu zbrojenia, siatek zbrojeniowych itp.) automatycznie pojawia się okno dialogowe służące do definicji opisu zbrojenia. Zawartość okna dialogowego zależy od typu zdefiniowanego zbrojenia. Każdy opis zbrojenia posiada parametr „Aktywny”. Włączona opcja powoduje, że opisywane zbrojenie ma być uwzględnione w zestawieniu zbrojenia samoczynnie. Dzięki zastosowaniu tej opcji unika się w pewnych przypadkach (np. przy dwukrotnym opisie tego samego zbrojenia) dublowania ilości zbrojenia wyliczanej podczas tworzenia zestawienia prętów. Schemat pracy z programem Tworzenie każdego kompletnego projektu składa się z trzech etapów. Pierwszym etapem jest modelowanie. Użytkownik pracuje wtedy w przestrzeni modelu. Podczas tego etapu definiowane są obrysy elementów, zbrojenie oraz tabele zestawcze. W drugim etapie użytkownik tworzy widoki. Są to obiekty posiadający swoją własną skalę. Widoki również są definiowane w przestrzeni modelu. Trzeci etap dotyczy przygotowania rysunków warsztatowych. W tym etapie użytkownik bazuje na wcześniej zdefiniowanych widokach. Tym razem cała praca odbywa się w przestrzeni rysunkowej. Rysunki warsztatowe
Modelowanie
Widoki
7 Tworzenie rysunku konstrukcji żelbetowej W poniższym przykładzie przedstawiono zastosowanie programu AutoCAD Structural Detailing – Żelbet. Na przykładzie prostej ramy zilustrujemy krok po kroku sposób modelowania zbrojenia, jego edycję oraz rozplanowanie rysunku końcowego. Tworzenie nowego szablonu rysunkowego Pierwszym krokiem w pracy z AutoCAD Structural Detailing jest wybór odpowiedniego szablonu. Szablon rysunkowy jest plikiem startowym zawierającym ustawienia parametrów pracy z programem (style, preferencje zadania). Pierwsze ćwiczenie będzie polegało na stworzeniu własnego szablonu rysunkowego. 1 Kliknij h Nowy. 2 Otwórz istniejący szablon: RBCR‐048.dwt. Szablony znajdujące się w katalogu Template zawierają ustawienia dla danego kraju, np. dla Polski szablonem jest plik RBCR‐048.dwt. 3 Definicja nowego stylu tabeli dla prętów. „
Kliknij ASD Zbrojenie h Ustawienia h Style zestawień zbrojenia. Alternatywnie (dla obszaru roboczego ASD Żelbet Klasyczny), kliknij menu Żelbet h Wykaz zbrojenia h Style zestawień zbrojenia. „
8 W oknie dialogowym Tabele zestawcze zbrojenia – menedżer stylów na liście tabel zaznacz Główna – pręty, a następnie kliknij przycisk Nowy…. „
W grupie DŁUGOŚCI odznacz Całkowita wg typów stali oraz Całkowita wg średnic. „
Wybierz Pręta, a następnie zmień jednostki z milimetrów [mm] na metry [m], zmieniając jednocześnie dokładność do dwóch miejsc po przecinku. „
Kliknij przycisk . „
Na zakładce Opcje zaznacz Autodopasowanie szerokości kolumn w menadżerze wydruku. „
Wpisz nazwę nowego stylu tabeli w polu edycyjnym znajdującym się w dolnej części okna dialogowego, np. MojaTabelaPręty. „
Kliknij OK w oknie dialogowym Tworzenie nowego stylu tabeli zbrojenia. „
Wybierz MojaTabelaPręty z listy Style tabeli, a następnie kliknij przycisk Domyślny. 9 „
Kliknij OK w oknie dialogowym Tabele zestawcze zbrojenia – menedżer stylów. 4 Zmiana Preferencji zadania. „
Kliknij ASD Zbrojenie h Ustawienia h (Preferencje zadania). Alternatywnie, kliknij menu Żelbet h Preferencje zadania. „
Przejdź do Pręty h Prezentacja w oknie dialogowym Preferencje zadania. „
W grupie opcji Kształt pręta zaznacz drugą metodę prezentacji Zakończenie prętów prostych (bez haków). „
Przejdź do Normy/Materiały w oknie dialogowym Preferencje zadania. „
W polu Pręty zbrojeniowe zmień symbol klasy stali A‐III na tak jak pokazano na poniższym rysunku. „
10 Kliknij OK w oknie dialogowym Preferencje zadania. 5 Definicja nowego stylu osi. „
Kliknij ASD Zbrojenie h Ustawienia h Style elementów graficznych. Alternatywnie, kliknij menu Żelbet h Elementy graficzne h Style elementów graficznych. „
W oknie dialogowym Style symboli zaznacz styl Oś a następnie kliknij przycisk Nowy…. „
Zmień Kolor osi na Fioletowy. „
Wpisz nazwę nowego stylu osi np. MojaOś w polu edycyjnym Nazwa stylu, a następnie kliknij przycisk Dodaj. „
Wybierz MojaOś z listy Style symbolu, a następnie kliknij przycisk Domyślny. „
Kliknij przycisk Zamknij w oknie dialogowym Style symboli. 11 6 Zapisanie szablonu. „
Kliknij „
W polu Pliki typu wybierz Szablon rysunku AutoCAD (*.dwt) a następnie w polu Nazwa pliku wpisz MojSzablon.dwt i kliknij przycisk Zapisz. „
W oknie dialogowym Opcje szablonu kliknij przycisk OK. h Zapisz jako. 7 Zdefiniowanie szablonu jako domyślny. „
Kliknij ASD Zbrojenie h Ustawienia h (Preferencje). Alternatywnie, kliknij menu Żelbet h Preferencje. „
Na zakładce Structural Detailing w oknie dialogowym Opcje kliknij drugi w kolejności przycisk Przeglądaj…. „
Wybierz MojSzablon.dwt i kliknij przycisk Otwórz. „
Kliknij OK w oknie dialogowym Opcje. „
Zamknij program. 8 Przejdź do następnego ćwiczenia, Definicja deskowania belki. Definicja deskowania belki Zanim rozpoczniemy definicje zbrojenia elementu konstrukcyjnego najpierw należy stworzyć jego obrys geometrii. Obrys elementu lub mówiąc skrótowo deskowanie, może być tworzone przy użyciu Makr oraz przy użyciu standardowych opcji programu AutoCAD®. W tym ćwiczeniu zdefiniowane zostanie deskowanie belki. 1 Uruchomienie programu AutoCAD® Structural Detailing ‐ moduł Żelbet: Kliknij Start ASD h (Żelbet). 2 Kliknij ASD Elementy Konstrukcji h Elementy konstrukcji‐deskowania h (Belka). Alternatywnie, kliknij menu Żelbet h Deskowania h Belka. 3 W oknie dialogowym Belka, na zakładce Geometria, zdefiniuj geometrię belki tak jak pokazano na poniższym rysunku. 12 4 W oknie dialogowym Belka, na zakładce Przekroje, zdefiniuj przekrój belki tak jak pokazano na poniższym rysunku. 5 Kliknij przycisk OK. 6 Wskaż punkt wstawienia deskowania w przestrzeni modelu. 7 Usuń osie znajdujące się przy podporach. 8 Zmodyfikuj wysokość belki nad podporą ‐ 500 mm, używając opcji Rozciągnij programu AutoCAD®, tak jak pokazano na poniższym rysunku. 13 9 Przejdź do następnego ćwiczenia, Definicja osi. Definicja osi W tym ćwiczeniu pokażemy jak zdefiniować osie konstrukcyjne dla belki. 1 Kliknij ASD Zbrojenie h Elementy graficzne h (Wstaw oś). Alternatywnie, kliknij menu Żelbet h Elementy graficzne h Wstaw oś. 2 W linii komend zmień oznaczenie osi na 1. 3 Wstaw pierwszą z osi w środku lewej podpory belki. Wskaż pierwszy i drugi punkt. 4 Wstaw drugą z osi w środku prawej podpory belki. Wskaż pierwszy i drugi punkt. 5 Przejdź do następnego ćwiczenia, Definicja strzemion na przekroju poprzecznym. 14 Definicja strzemion na przekroju poprzecznym W tym ćwiczeniu zdefiniowane zostaną strzemiona na przekroju poprzecznym belki. Zdefiniowane zostaną kształty strzemion wraz z ich opisami. 1 Kliknij ASD Zbrojenie h Ustawienia h (Preferencje). Alternatywnie, kliknij menu Żelbet h Preferencje. 2 Na zakładce Structural DetailinghŻelbet w oknie dialogowym Opcje zaznacz opcję Wyświetl komunikat o obecności identycznego zbrojenia na rysunku. 3 Kliknij przycisk OK. 4 Zdefiniowanie strzemion. „
Kliknij ASD Zbrojenie h Zbrojenie – definicja h (Strzemiona specjalne). Alternatywnie, kliknij menu Żelbet h Strzemiona specjalne. „
Zdefiniuj parametry tak jak pokazano na rysunku. „
Wybierz sposób definiowania zbrojenia klikając przycisk wewnętrzny) w oknie dialogowym Strzemiona specjalne. „
Wskaż wewnętrzny punkt przekroju belki i naciśnij Enter „
Wskaż położenie haków zaznaczając punkt w lewym górnym rogu przekroju poprzecznego belki. „
W oknie dialogowym Opis zbrojenia odznacz opcje Długość oraz Rozstaw, a następnie kliknij OK. „
Wstaw opis dla pierwszego strzemiona. (Punkt 15 „
Zaakceptuj ostrzeżenie, kliknij przycisk Tak. „
W oknie dialogowym Opis zbrojenia odznacz opcje Długość oraz Rozstaw, a następnie kliknij OK. „
Wstaw opis drugiego strzemiona. 5 Przejdź do następnego ćwiczenia, Definicja strzemion na widoku belki. Definicja strzemion na widoku belki W tym ćwiczeniu zdefiniowane zostaną strzemiona na widoku belki. Zdefiniowany zostanie rozkład strzemion wraz z ich opisem. 1 Kliknij ASD Zbrojenie h Zbrojenie‐definicja h (Rozkład zbrojenia). Alternatywnie, kliknij menu Żelbet h Rozkład zbrojenia. 2 Zaznacz oba strzemiona w przekroju poprzecznym i naciśnij Enter. 3 W oknie dialogowym Rozkład zbrojenia zaznacz TYP Rozkładu – Liniowy, METODA Rozkładu – Modułowa, KIERUNEK Patrzenia – rzut na oś Y. 16 4 Kliknij przycisk OK. 5 Definicja rozkładu strzemion na widoku belki. „
Wskaż punkt początkowy rozkładu (1). „
Wskaż punkt końcowy rozkładu (2). „
Po zdefiniowaniu zakresu rozkładu należy określić położenie pierwszego pręta w rozkładzie. W linii komend wpisz 20 i naciśnij Enter. „
Określ ilości i rozstaw strzemion pierwszej strefy. W linii komend wpisz 7*170. „
Określ ilości i rozstaw strzemion drugiej strefy. W linii komend wpisz 5*250. „
Kliknij prawy klawisz myszy, a następnie z menu kontekstowego wybierz opcje Lustro. „
Naciśnij klawisz Enter. 17 UWAGA Po zdefiniowaniu zbrojenia (kształtu zbrojenia, rozkładu zbrojenia) na ekranie automatycznie pojawia się okno dialogowe do definicji opisu zbrojenia. Zawartość okna dialogowego zależy od typu zdefiniowanego zbrojenia. „
Pozostaw domyślne parametry w oknie dialogowym Opis zbrojenia i kliknij OK. „
Zdefiniuj położenie linii rozkładu. „
Wskaż położenie opisu. 6 Modyfikacja zdefiniowanego rozkładu. 18 „
Zaznacz rozkład strzemion. „
Kliknij prawy klawisz myszy, a następnie z menu kontekstowego wybierz opcje Modyfikacja. „
W oknie dialogowym Modyfikacja rozkładu zbrojenia kliknij przycisk Usuń, a następnie wskaż strzemię umiejscowione w środku belki. Właściwa liczba strzemion w rozkładzie powinna wynosić 10x250. „
Naciśnij klawisz Esc. „
Kliknij przycisk OK. 7 Przejdź do następnego ćwiczenia, Definicja głównych prętów zbrojeniowych. Definicja głównych prętów zbrojeniowych W tym ćwiczeniu zdefiniowane zostanie zbrojenie podłużne belki na widoku belki. 1 Definicja pierwszego, podłużnego pręta na widoku belki (pręt numer 2). „
Kliknij ASD Zbrojenie h Zbrojenie‐definicja h (Zbrojenie w widoku). Alternatywnie, kliknij menu Żelbet h Zbrojenie w widoku. „
W oknie dialogowym Zbrojenie w widoku zdefiniuj parametry tak jak pokazano na rysunku. „
Kliknij na przycisk 2punkty. 19 „
Wskaż punkt początkowy (1). „
Wskaż punkt końcowy (2). „
Kliknij OK w oknie dialogowym Opis zbrojenia i dodaj opis do pręta zbrojeniowego. 2 Definicja kolejnego pręta zbrojeniowego (numer 3). „
Kliknij ASD Zbrojenie h Zbrojenie‐definicja h (Zbrojenie w widoku). Alternatywnie, kliknij menu Żelbet h Zbrojenie w widoku. „
W oknie dialogowym Zbrojenie w widoku zdefiniuj parametry tak jak pokazano na rysunku. „
20 Kliknij na przycisk 2punkty. „
Wskaż punkt początkowy (1). „
Wskaż punkt końcowy (2). „
Kliknij OK w oknie dialogowym Opis zbrojenia i dodaj opis do pręta zbrojeniowego. 3 Definicja ostatniego pręta zbrojeniowego w przekroju podłużnym. „
Kliknij ASD Zbrojenie h Zbrojenie‐definicja h (Zbrojenie w widoku). Alternatywnie, kliknij menu Żelbet h Zbrojenie w widoku. „
Zdefiniuj parametry tak jak pokazano na poniższym rysunku. „
Kliknij na przycisk „
Wskaż pierwsze trzy punkty tak jak pokazano na rysunku. Punkty. 21 „
Kliknij prawy klawisz myszy, a następnie z menu kontekstowego wybierz opcje Strona. UWAGA Dla uproszczenia można dodać pomocnicze punkty do deskowania belki używając opcji AutoCAD’a. „
Wskaż dwa kolejne charakterystyczne punkty (4), (5). „
Kliknij OK w oknie dialogowym Opis zbrojenia i dodaj opis do pręta zbrojeniowego. 4 Przejdź do następnego ćwiczenia, Tworzenie przekrojów poprzecznych. 22 Tworzenie przekrojów poprzecznych Po definicji prętów podłużnych w belce przejdziemy do kolejnego etapu zbrojenia – definicję prętów podłużnych na przekrojach poprzecznych belki. W tym ćwiczeniu zdefiniowane zostaną trzy przekroje poprzeczne w charakterystycznych punktach belki. 1 Zmodyfikuj istniejący przekrój poprzeczny A‐A. „
Kliknij ASD Zbrojenie h Zbrojenie‐definicja h (Zbrojenie punktowe). Alternatywnie, kliknij menu Żelbet h Zbrojenie punktowe. „
Wskaż pręt zbrojeniowy numer 3 na widoku belki. UWAGA Pręt może być wybrany po wskazaniu jego kształtu lub opisu. „
W oknie dialogowym Zbrojenie punktowe kliknij na przycisk „
Zaznacz opcję Koniec, a następnie kliknij przycisk . Segment. „
W przekroju poprzecznym wskaż dolny segment każdego ze strzemion, a następnie kliknij prawy przycisk myszy lub naciśnij klawisz Enter. „
Kliknij OK w oknie dialogowym Zbrojenie punktowe. 23 „
W oknie dialogowy Opis zbrojenia zdefiniuj parametry tak jak pokazano na poniższym rysunku. „
Kliknij przycisk OK. „
Zdefiniuj położenie linii rozkładu. „
Wskaż położenie opisu. UWAGA Zwróć uwagę na ilość prętów numer 3 w belce. „
Kliknij ASD Zbrojenie h Zbrojenie‐definicja h (Zbrojenie punktowe). Alternatywnie, kliknij menu Żelbet h Zbrojenie punktowe. „
Wskaż pręt zbrojeniowy numer 2 na widoku belki. „
Ponownie kliknij na przycisk , zaznacz opcję Zagięcia, odznacz opcję Koniec, a następnie kliknij na przycisk 24 Segment. „
Tym razem w przekroju poprzecznym wskaż górny segment każdego ze strzemion, a następnie naciśnij klawisz Enter. „
Kliknij OK w oknie dialogowym Zbrojenie punktowe. „
Zdefiniuj parametry opisu tak jak dla pręta numer 3 i kliknij OK w oknie dialogowym Opis zbrojenia. „
Zdefiniuj położenie linii rozkładu oraz wskaż położenie opisu. „
Gotowy przekrój poprzeczny powinien wyglądać tak jak na rysunku poniżej. UWAGA Komunikaty wyświetlane w linii komend są bardzo pomocne i ułatwiają definicję zbrojenia. 2 Definicja drugiego przekroju poprzecznego B‐B. „
Kliknij Narzędzia główne h Modyfikuj h (Kopiuj). Alternatywnie, kliknij menu Modyfikuj h Kopiuj. „
Zaznacz przekrój A‐A (wszystkie elementy przekroju poza jego oznaczeniem). Wstaw kopie przekroju obok istniejącego. „
Zaznacz opisy strzemion w skopiowanym przekroju, kliknij prawy klawisz myszy, a następnie z menu kontekstowego wybierz opcje Modyfikacja. 25 „
Odznacz opcję Aktywny w oknie dialogowym Opis zbrojenia. UWAGA Każdy opis zbrojenia posiada parametr „Aktywny”. Włączona opcja powoduje, że opisywane zbrojenie ma być uwzględnione w zestawieniu zbrojenia samoczynnie. Dzięki zastosowaniu tej opcji unika się w pewnych przypadkach (np. przy dwukrotnym opisie tego samego zbrojenia) dublowania ilości zbrojenia wyliczanej podczas tworzenia zestawienia prętów. 26 „
Kliknij przycisk Zamknij. „
W skopiowanym przekroju powtórz ostatnie trzy kroki dla pręta 2 oraz dla pręta 3 (górne i dolne zbrojenie). Pręty te również powinny być nieaktywne w skopiowanym przekroju. „
Kliknij ASD Zbrojenie hElementy graficzne h (Wstaw symbol przekroju). Alternatywnie, kliknij menu Żelbet h Elementy graficzne h Wstaw symbol przekroju. UWAGA Opcja umożliwia wstawienie symbolu przekroju w wybranym miejscu rysunku. Symbole rysowane są wg stylu domyślnego ustawionego w oknie dialogowym Preferencje zadania. „
W linii komend wpisz B, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby nadać oznaczenie definiowanemu przekrojowi. „
Wskaż pierwszy i drugi punkt położenia symbolu na widoku, a następnie umieść opis przekroju nad skopiowanym przekrojem poprzecznym belki. UWAGA Skopiowany przekrój posiada strzemiona oraz niektóre zdefiniowane wcześniej pręty podłużne. Kolejnym etapem będzie definicja i opis pręta numer 4. „
Kliknij ASD Zbrojenie h Zbrojenie‐definicja h (Zbrojenie punktowe). Alternatywnie, kliknij menu Żelbet h Zbrojenie punktowe. „
Wskaż pręt zbrojeniowy numer 4 na widoku elewacyjnym belki. „
Kliknij przycisk . „
Kliknij przycisk Wstaw. „
Zdefiniuj dwa pręt w przekroju poprzecznym tak jak na rysunku poniżej. „
Wstaw opis pręta. „
Upewnij się, że pozycja numer 4 w przekroju B‐B jest aktywna. 27 3 Definicja przekroju poprzecznego C‐C. „
Kliknij Narzędzia główne h Modyfikuj h (Kopiuj). Alternatywnie, kliknij menu Modyfikuj h Kopiuj. „
Zaznacz przekrój B‐B (poza prętami numer 4 oraz oznaczeniem przekroju). Umieść kopie przekroju obok istniejącego. „
Kliknij ASD Zbrojenie hElementy graficzne h (Wstaw symbol przekroju). Alternatywnie, kliknij menu Żelbet h Elementy graficzne h Wstaw symbol przekroju. „
W linii komend wpisz C, a następnie naciśnij klawisz Enter aby nadać oznaczenie definiowanemu przekrojowi. „
Wskaż pierwszy i drugi punkt położenia symbolu na widoku, a następnie umieść opis przekroju nad skopiowanym przekrojem poprzecznym belki. 28 „
Kliknij ASD Zbrojenie h Zbrojenie‐definicja h (Zbrojenie punktowe). Alternatywnie, kliknij menu Żelbet h Zbrojenie punktowe. „
Wskaż pręt zbrojeniowy numer 4 na widoku elewacyjnym belki. „
Kliknij przycisk . „
Kliknij przycisk Wstaw. „
Zdefiniuj dwa pręt w przekroju poprzecznym tak jak na rysunku poniżej. „
Wstaw opis pręta. „
Upewnij się, że pozycja numer 4 w przekroju C‐C jest nieaktywna. 4 Przejdź do następnego ćwiczenia, Definicja słupa oraz stopy fundamentowej. Definicja słupa oraz stopy fundamentowej Jeśli w projekcie występują typowe elementy konstrukcyjne użytkownik może skorzystać z Makr, które przyspieszają tworzenie rysunków zbrojenia wraz z opisami oraz zestawieniem zbrojenia. W tym ćwiczeniu zdefiniowany zostanie słup oraz stopa fundamentowa. 1 Definicja słupa. „
Kliknij ASD Elementy Konstrukcji h Elementy konstrukcji‐zbrojenie h (Słup). Alternatywnie, kliknij menu Żelbet h Zbrojenie konstrukcji typowych h Słup. „
W oknie dialogowym Zbrojenie słupa, na zakładce Geometria, zdefiniuj parametry tak jak pokazano na poniższym rysunku. 29 UWAGA Pierwszy etap definicji wygląda identycznie jak dla Makra do definicji deskowania. „
W następnym etapie, na zakładce Strzemiona, zdefiniuj parametry zbrojenia słupa tak jak pokazano na poniższym rysunku. „
30 Na zakładce Pręty, zdefiniuj parametry zbrojenia słupa tak jak pokazano na poniższym rysunku. „
Kliknij na przycisk OK. „
Wstaw słup w przestrzeni modelu. „
Usuń tabele ze zbrojeniem. 2 Definicja stopy fundamentowej. „
Kliknij ASD Elementy Konstrukcji h Elementy konstrukcji‐zbrojenie h (Stopa fundamentowa). Alternatywnie, kliknij menu Żelbet h Zbrojenie konstrukcji typowych h Stopa fundamentowa. „
W oknie dialogowym Zbrojenie stopy fundamentowej, na zakładce Geometria, zdefiniuj parametry tak jak pokazano na poniższym rysunku. „
W kolejnym etapie, na zakładce Pręty dolne, zdefiniuj parametry zbrojenia stopy fundamentowej tak jak pokazano na poniższym rysunku. 31 „
Na zakładce Łączniki, zdefiniuj parametry zbrojenia stopy fundamentowej tak jak pokazano na poniższym rysunku. „
32 Na zakładce Strzemiona w trzonie, zdefiniuj parametry zbrojenia stopy fundamentowej tak jak pokazano na poniższym rysunku. „
Kliknij na przycisk OK. „
Wstaw stopę fundamentową w przestrzeni modelu. „
Usuń tabele ze zbrojeniem. UWAGA Wszystkie parametry Makra mogą zostać zapisane do szablonu. Dzięki temu użytkownik będzie mógł je wykorzystać później w projekcie lub w zupełnie nowym projekcie. Szablony makr nie są powiązane z szablonami rysunkowymi. 3 Połącz wszystkie elementy (belkę, słup, stopę fundamentową) w ramę. UWAGA Połączenia elementów można dokonać przy użyciu standardowych opcji program AutoCAD takich jak Move, Erase, itp. 4 Przejdź do następnego ćwiczenia, Definicja zbrojenia wyrzuconego. 33 Definicja zbrojenia wyrzuconego W tym ćwiczeniu zdefiniowane zostanie zbrojenie wyrzucone. Opcja Zbrojenie wyrzucone służy do wyciągnięcia wskazanego pręta poza obrys deskowania, aby przedstawić pełny kształt, geometrię zbrojenia. 1 Kliknij ASD h Zbrojenie‐definicja h (Pręty zbrojeniowe – schemat). Alternatywnie, kliknij menu Żelbeth Zbrojenie wyrzucone. 2 Wskaż lub podaj numer pozycji zbrojenia (numer 2). 3 Zdefiniuj punkt wstawienia zbrojenia wyrzuconego, a następnie wskaż położenie opisu zbrojenia 4 Użyj opcję Zbrojenie wyrzucone kilkakrotnie. Wyciągnij wszystkie pręty poza obrys deskowania tak jak na rysunku poniżej. 34 5 Zaznacz słup, stopę fundamentową oraz pręt odgięty (numer 4) wraz z jego opisem. 6 Aby zdefiniować prawą część ramy: (Lustro). Kliknij Narzędzia główne h Modyfikuj h Alternatywnie, kliknij menu Modyfikuj h Lustro. 7 Pierwszy i drugi punkt osi lustrzanego odbicia powinien przebiegać przez środek belki. 8 Przejdź do następnego ćwiczenia, Definicja zestawień zbrojenia. Definicja zestawień zbrojenia Jedną z bardziej żmudnych czynności podczas projektowania, pochłaniającym mnóstwo czasu jest zliczanie ilości zbrojenia. W momencie, kiedy w projekcie następują nawet najdrobniejsze zmiany zliczenie zbrojenia musi zostać wykonane ponownie. Dzięki grupie opcji Zestawienia zbrojenia w programie AutoCAD Structural Detailing użytkownik może zaoszczędzić mnóstwo czasu unikając tym samym możliwości popełnienia błędu w zliczaniu zbrojenia. W tym ćwiczeniu utworzone zostaną zestawienia zbrojenia. 1 Kliknij ASD Zbrojenie h Zestawienia zbrojenia h
(Zestawienie główne). Alternatywnie, kliknij menu Żelbet h Wykaz zbrojenia h Pręty – zestawienie główne. 2 Zaakceptuj zakres zestawiania <Wszystko> i wstaw tabele w przestrzeni modelu. 3 Zaznacz wstawioną tabelę, kliknij prawy klawisz myszy, a następnie z menu kontekstowego wybierz opcje Modyfikacja. 4 W oknie dialogowym Modyfikacja wybranej tabeli zbrojenia na zakładce Składniki i układ tabeli w grupie GŁÓWNE zaznacz Schemat pręta. Następnie zmień jednostki z milimetrów [mm] na metry [m], zmieniając jednocześnie dokładność do dwóch miejsc po przecinku. 5 Kliknij przycisk . 6 Kliknij przycisk OK. 35 7 Kliknij ASD Zbrojenie h Zestawienia zbrojenia h
(Pręty – Zestawienie podsumowujące). Alternatywnie, kliknij menu Żelbet h Wykaz zbrojenia h Pręty – zestawienie podsumowujące. 8 Zaakceptuj zakres zestawiania <Wszystko> i wstaw tabele w przestrzeni modelu. 9 Kliknij ASD Zbrojenie h Ustawienia h (Preferencje). Alternatywnie, kliknij menu Żelbet h Preferencje. 9 W oknie dialogowym Opcje przejdź na zakładkę Structural detailinghŻelbet, a następnie upewnij się, że opcja Aktualizuj istniejącą tabelę zbrojenia jest włączona. 10 Kliknij OK. 11 Zaznacz opis pręta numer 4 znajdującego się w prawym rogu ramy. 12 Kliknij prawy klawisz myszy, a następnie z menu kontekstowego wybierz opcje Modyfikacja. 13 W oknie dialogowym Opis zbrojenia wpisz 2 w polu edycyjnym Ilość. 14 Kliknij przycisk Zamknij. 36 UWAGA Wszystkie informacje dotyczące zbrojenia w tabeli zostały ponownie naliczone i zaktualizowane. 15 Przejdź do następnego ćwiczenia, Definicja widoków. Definicja widoków Drugim etapem każdego projektu jest tworzenie widoków. W tym ćwiczeniu w przestrzeni modelu zostaną zdefiniowane widoki. 1 Definicja widoku ramy. „
Kliknij ASD Zbrojenie h Narzędzia h (Utwórz rzutnię). Alternatywnie, kliknij menu Żelbet h Narzędzia h Utwórz rzutnię. „
Zdefiniuj przestrzeń widoku zawierającą całą ramę (za wyjątkiem tabel oraz przekrojów poprzecznych). Wskaż pierwszy i drugi narożnik przestrzeni widoku. „
W linii komend wpisz nazwę widoku, np. Rama. „
Zdefiniuj skalę widoku: 1:20. UWAGA Widok jest elementem posiadającym swoją własną skalę. 2 Definicja widoków dla przekrojów poprzecznych. „
Kliknij ASD Zbrojenie h Narzędzia h (Utwórz rzutnię). Alternatywnie, kliknij menu Żelbet h Narzędzia h Utwórz rzutnię. „
Zdefiniuj przestrzeń widoku zawierającą przekrój poprzeczny belki A‐
A wskazując pierwszy i drugi narożnik. „
W linii komend wpisz nazwę widoku: Przekrój A‐A. „
Zdefiniuj skalę widoku: 1:10. „
To samo zrób z pozostałymi przekrojami. 37 3 Definicja widoków tabel. „
Kliknij ASD Zbrojenie h Narzędzia h (Utwórz rzutnię). Alternatywnie, kliknij menu Żelbet h Narzędzia h Utwórz rzutnię. „
Zdefiniuj przestrzeń widoku zawierającą tabelę Pręty – zestawienie główne wskazując pierwszy i drugi narożnik. „
W linii komend wpisz nazwę widoku: Pręty – zestawienie główne. „
Zdefiniuj skalę widoku: 1:20. „
To samo zrób z tabelą Pręty – zestawienie podsumowujące. „
Na koniec lista widoków powinna przedstawiać się jak pokazano poniżej. 4 Przejdź do następnego ćwiczenia, Przygotowanie rysunku do wydruku. 38 Przygotowanie rysunku do wydruku W tym ćwiczeniu zostanie utworzony arkusz wydrukowy. W trzecim etapie tworzenia projektu wszystkie operacje wykonywane są w przestrzeni rysunkowej. 1 Kliknij prawy klawisz myszy na zakładce Layout programu AutoCAD, a następnie wybierz opcję Z szablonu z menu kontekstowego. UWAGA Gotowy Wydruk w programie AutoCAD® Structural Detailing składa się z widoków. Jego odpowiednikiem w programie AutoCAD® jest arkusz papierowy wraz ze znajdującymi się na nim widokami AutoCAD®. Dla każdego wydruku istnieje dokładnie jeden odpowiadający mu arkusz papierowy. Kiedy zmieniana jest skala pojedynczego widoku ma to natychmiastowe odzwierciedlenie na wydruku. 2 W oknie dialogowym Wybierz szablon z pliku wybierz format A1, na przykład A1 ASD 048.dwt. 3 Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Wstaw układy. 4 Przejdź do arkuszu wydruku ‐ kliknij na nowo powstałą zakładkę A1 ASD. 5 W Inspektorze obiektów na zakładce Pozycje zaznacz widok Rama, a następnie kliknij prawy klawisz myszy. 6 Z menu kontekstowego wybierz opcję Dodaj do aktualnego Wydruku, a następnie wskaż miejsce wstawienia w przestrzeni rysunku. 7 Powtórz dwa ostatnie kroki dla pozostałych widoków. Postaraj się stworzyć ostateczny rysunek tak jak na obrazku poniżej. 39 Właśnie zakończyłeś Podręcznik pierwsze kroki z programem AutoCAD® Structural Detailing, moduł Żelbet. 40 

Podobne dokumenty