Nr 20 - Starostwo Powiatowe

Komentarze

Transkrypt

Nr 20 - Starostwo Powiatowe
powiatbl.pl
NR 3 (20)
INFORMATOR POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO
BIERUŃ. CZERWIEC 2010 ROK
BEZPŁATNY
Powódź stulecia nie ominęła naszego powiatu
ZDJĘCIE: JACEK FILIPIAK
ZALEW BIJASOWICKI
zapamiętamy długo…
Kierowcy chcieli uratować swoje auta i uciekli nimi na znajdującą się na górce posesję…
To jest największa od bardzo wielu lat katastrofa w Bieruniu i okolicy. Skutki powodzi, która rozpoczęła się w połowie maja, dotknęły tysięcy mieszkańców, a stra ty materialne osób prywatnych, w infrastrukturze miast, gmin i powiatu liczone są
w dziesiątkach milionów złotych.
Więcej na str. 9-16
Założeniem planu zawartości kolejnego wydania informatora
powiatowego było, że będzie to pogodny, przedwakacyjny numer, przynoszący wiele dobrych wieści i relacji z wydarzeń. Bo
przecież wiosna to tradycyjnie czas ważnych, powiatowych imprez, o których myślimy cały rok i do których starannie się przygotowujemy, aby kolejna propozycja adresowana do mieszkańców
była ciekawsza i lepsza niż poprzednie. Niestety, stało się absolutnie przeciwnie. Najpierw zostaliśmy zszokowani informacją
o tragedii pod Smoleńskiem, po której zapadł długi okres żałoby
narodowej i smutku. Później parę tysięcy mieszkańców naszego
powiatu dopadła powódź, której skutki wszyscy będziemy bardzo
długo odczuwać. Bo jest to dramat nie tylko setek rodzin, które
wskutek powodzi poniosły wymierne straty materialne, ale dramat
pojedynczych ludzi: dzieci, ludzi w wieku dojrzałym, seniorów,
którzy doznali niewymiernych cierpień psychicznych. Straty ponieśliśmy wszyscy, co widać patrząc na ubytki i uszkodzenia
w całej tzw. infrastrukturze, na zniszczone drogi, chodniki, mosty,
obiekty użyteczności publicznej, jak na przykład piękna, prawie
nowa hala sportowa przy gimnazjum w Bieruniu Nowym.
Wspominamy te wydarzenia.
Nie ma planowanych relacji z kolejnego, już V Przeglądu
O r k i e s t r D ę t y c h w P o w i e c i e B i e r u ń s k o - L ę d z i ń s k i m , z VIII Po w i a t o w y c h T a r g ó w P r z e d s i ę b i o r c z o ś c i i Ekologii i innych wy darzeń, które miały towarzyszyć XX-leciu Odrodzonego Samo r z ą d u T e r y t o r i a l n e g o w Polsce i I I I M e t r o p o l i t a l n e m u Ś w i ę t u
Rodzin. Miały się odbyć w czasie, kiedy woda zalewała kilka
kilometrów kwadratowych naszego powiatu, setki domostw,
gospodarstw, warsztatów. Zostały odwołane, a środki prze widziane na ich zorganizowanie zostały wykorzystane na pomoc powodzianom. Na późniejszy termin, zostały przesunięte
X I P o w i a t o w e I g r z y s k a O s ó b N i e p e ł n o s p r a w n y c h w Lędzi nach, które już przed rokiem – wskutek deszczu – odbyły się
tylko symbolicznie (tym razem odbyły się w pełnym słońcu).
Życie w p o w i e c i e n a w i e l e t y g o d n i , a m o ż e m i e s i ę c y , n a b r a ł o
innego rytmu. Toczy się jednak dalej, mimo wielu ludzkich
dramatów. Doświadczamy goryczy i przeciwności, czasem
upadamy, ale podnosimy się, idziemy i planujemy dalszą
drogę… MR
ZDJĘCIE: MARIAN RYGLEWICZ,
Hołd ofiarom smoleńskiej katastrofy
kwietnia, dzień po tragicznej
śmierci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Jego Małżonki Marii i innych
osób, o godz. 18.00 w kościele św. Barbary w Bieruniu odbyła się uroczysta
Msza Święta koncelebrowana przez
wszystkich księży parafii w intencji ofiar
katastrofy samolotu pod Smoleńskiem
i Ojczyzny. Wzięli w niej udział członkowie Zarządu i Rady, wszyscy burmistrzowie, wójtowie oraz większość radnych
miast i gmin Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.
W poniedziałkowy poranek w Starostwie Powiatowym minutą ciszy uhonorowano tych, którzy zginęli. Cześć ofia-
11
2
rom oddali uczniowie i nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich oraz Gimnazjum nr
2 w Bieruniu. Na apelu żałobnym obecni byli przedstawiciele władz samorządowych: starosta bieruńsko-lędziński
Piotr Czarnynoga i burmistrz Bierunia
Ludwik Jagoda, dyrektor Bieruńskiego
Ośrodka Edukacji Krystyna Czajowska.
Pamięć Lecha Kaczyńskiego i Jego Małżonki, wszystkich pasażerów i załogi samolotu rządowego uczczono minutą ciszy, odśpiewaniem hymnu państwowego
oraz modlitwą. Podobne apele odbyły
się w Powiatowych Zespołach Szkół
w Bieruniu i Lędzinach.
Na wspomnieniu i wspólnej modlitwie
po tragicznej śmierci Prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego i wszystkich ofiar katastrofy
samolotu w Smoleńsku spotkali się 13
kwietnia samorządowcy Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego:
członkowie
wszystkich rad powiatu, miast i gmin,
starostowie, burmistrzowie i wójtowie,
Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Tychach.
Zebranych powitał
Henryk
Barcik,
przewodniczący
Rady Powiatu. Pamięć ofiar zebrani
uczcili minutą ciszy
i odśpiewaniem
hymnu państwowego. Krótkie wystąpienia mieli przewodniczący wszystkich pozostałych rad. Modlitwę w intencji Ofiar
Katastrofy poprowadził ks. dziekan Walerian Ogierman. Na zakończenie wspólnie
odśpiewano „Boże coś Polskę…”.
Podczas spotkania, które odbyło się
w „Jutrzence” w Bieruniu, podpisany został okolicznościowy list adresowany do
Kancelarii Prezydenta RP w Warszawie
(treść dokumentu w załączeniu), który
sygnował także Ksiądz Dziekan. Następnie samorządowcy w asyście pocztów
sztandarowych powiatu, miast, gmin
udali się przed pomnik Powstańców
Śląskich na Rynku. Tam, przed wystawionym portretem Ś. P. Prezydenta RP
Lecha Kaczyńskiego, oddając hołd należny Głowie Państwa i cześć pozostałym
Ofiarom, złożyli wieńce i ustawili zapalone znicze. MR
powiatbl.pl
W bieżącym roku przypada 20. rocznica przywrócenia samorządu terytorialnego w Polsce.
Służyła ona przypomnieniu, historycznej refleksji i podsumowaniu 20 lat działalności samorządu lokalnego i regionalnego w kraju oraz próbom nakreślenia wizji rozwoju samorządu
terytorialnego w przyszłości.
20 lat temu...
Kinga patronowała samorządowcom w diecezji tarnowskiej od 2000 r.
Pisząc o jubileuszu polskiego samorządu i kolejnych rocznicach warto wspomnieć,
że Piotr Czarnynoga jest jedynym radnym w Bieruniu
(a może także w powiecie
i okolicy), który samorządowy
mandat sprawuje od początku odrodzenia polskiej samorządności, czyli od 27 maja
1990 r. Wtedy został radnym
i członkiem Zarządu Miasta
Tychy (1990-91). Był współinicjatorem przeprowadzenia
podziału miasta, dzięki któremu powróciły na mapę administracyjną jako samodzielne
jednostki: Bieruń, Lędziny
i Bojszowy. Został radnym
i członkiem Zarządu Miasta
Bierunia (1991-98), a z chwilą powstania powiatów – radnym powiatowym i starostą
bieruńsko-lędzińskim
(od
1998). MR
ZDJĘCIE: WM
8 marca 1990 – parlament uchwalił ustawę o samorządzie gminnym oraz ordynację wyborczą do rad
gmin.
27 maja 1990 – Pierwsze wybory do rad gmin.
Frekwencja wyborcza wyniosła 42,27%.
kwiecień 1993 – Polska
ratyfikowała Europejską Kartę Samorządu Terytorialnego.
To zasady i postanowienia
ogólne dotyczące funkcjonowania samorządu terytorialnego, do których zobowiązane są państwa członkowskie
Rady Europy.
czerwiec 1993 – po raz
pierwszy
zaprezentowano
rządowe propozycje nowego
podziału terytorialnego kraju.
Liczbę województw zmniejszono, wprowadzono powiaty.
1 stycznia 1994 – uruchomiono program pilotażo-
1 stycznia 1999 – wszedł
w życie zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny
państwa.
czerwiec 2000 – Sejm RP
ustanowił dzień 27 maja
Dniem Samorządu Terytorialnego (upamiętniając pierwsze wybory samorządowe
z 1990 r.).
20 czerwca 2002 parlament przyjął ustawę o bezpośrednim wyborze wójta,
burmistrza i prezydenta miasta.
5 marca 2010 – Sejm
przyjął uchwałę z okazji 20.
rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce.
I jeszcze jedna data związana z polskim samorządem:
27 października 2006 – Stolica Apostolska potwierdziła
„wybór św. Kingi jako niebiańskiej Patronki” samorządowców i pracowników samorządowych w Polsce. Św.
wy (powiatowy), czyli dobrowolne przejmowanie dodatkowych zadań przez samorządy największych polskich
miast. Na udział w nim zdecydowało się 44 spośród 46
wytypowanych miast. Program miał między innymi
przećwiczyć sprawność samorządów przed ewentualnym wprowadzeniem samorządowych powiatów.
11 października 1998 –
odbyły się wybory samorządowe, już według nowych
zasad,
uwzględniających
ustawy składające się na
tzw. reformę samorządową.
Stworzona została trójstopniowa struktura, składająca
się z:
– samorządowych województw (16 zamiast 49),
– powiatów (pośredni
szczebel samorządowy, który
przejął część kompetencji województw),
– gmin.
Obecny stan budynku i jego planowany wygląd po przebudowie.
Przed rokiem powiat znalazł inwestora, który przejął dawny hotel robotniczy przy ul. Pokoju w Lędzinach (naprzeciwko bramy towarowej KWK „Ziemowit”). Został nim „PRO-EKO-TERM” z Mysłowic. Z początkiem maja tego roku na obiekcie rozpoczęły się
powiatbl.pl
roboty. Zgodnie z planami inwestora parter zostanie przeznaczony na lokale usługowe (o łącznej powierzchni ok. 500 m2), zaś
cztery piętra zajmą mieszkania, których będzie ok. 50. Planowany termin zakończenia to czerwiec 2012 roku. R
3
KRÓTKO
Podczas sesji Rady Powiatu 22 kwietnia, radni jednogłośnie podjęli uchwałę
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Bieruńsko-Lędzińskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2009 r.
„Kurcze! To Fajne! czyli
Konkretne Tworzenie Filmu” –
tak nazywa się projekt skierowany do uczniów gimnazjów
z powiatu bieruńsko-lędzińskiego, który będzie realizowany od czerwca 2010 r. do
listopada 2011 r. Jest to projekt Stowarzyszenia Młodzi
Aktywni z Bierunia, który został
najwyżej
oceniony
w Ogólnopolskim Konkursie
Grantowym „Równać Szanse”
zorganizowanym przez Polsko-Amerykańską Fundację
Wolności.
Stowarzyszenie
otrzymało 50 tys. zł. Przez 18
miesięcy młodzież z gimnazjów z naszego powiatu będzie
uczyć się, bawić i wypoczywać. Przewidywane są dwa
wyjazdy wakacyjne w góry.
W tym czasie młodzi ludzie
nauczą się posługiwać profesjonalną kamerą filmową,
a potem nakręcą film fabularny według przygotowanego
przez siebie scenariusza. Bliższe informacje o projekcie na
stronie internetowej Stowarzyszenia: www.stowmak.webpark.pl
Bieruńscy licealiści są
najlepszymi matematykami
w rejonie. W VI Rejonowym
Konkursie Matematycznym
dla uczniów klas pierwszych
szkół ponadgimnazjalnych
Bieruń zdeklasował licealistów
ze szkół tyskich, pszczyńskich
i mikołowskich – Jędrzej Kosteczko i Krzysztof Goj (obaj
z I d) zdobyli I i II miejsce. Kinga Łapińska (II d) została finalistką VII Śląskiego Konkursu
Matematycznego. W Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” Sebastian
Grzesiak (2d) zdobył wyróżnienie i nagrodę II stopnia,
Krzysztof Goj i Joanna Frank
4
XI Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych
Słońca nie brakowało
– na niebie i w sercach
Aura okazała się łaskawa i tegoroczne XI Powiatowe Igrzyska Osób
Niepełnosprawnych odbyły się 9 czerwca stuprocentowo zgodnie ze
scenariuszem za to z przekroczeniem pozostałych norm: słońca, dobrego humoru, świetnej zabawy i aktywnego kibicowania.
ostatnich dwóch latach
pogoda nie sprzyjała organizatorom i uczestnikom.
Z wielkim żalem – z powodu
ulewy i silnego wiatru, ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie
uczestników – w ubiegłym roku
igrzyska trzeba było zakończyć
tuż po ich oficjalnym rozpoczęciu. W tym roku – ze względu na
powódź – termin igrzysk został
przesunięty z 26 maja na termin
awaryjny, który okazał się nadzwyczaj trafnie dobrany: prognoza pogodowa sprawdziła się
nadzwyczaj. Dopisali uczestnicy, kibice, goście… Jak zwykle
wielkim zaangażowaniem wykazali się wszyscy organizatorzy
i wolontariusze – uczniowie
szkół powiatowych. To oni pomagali przeprowadzić konkurencje sportowe, przepychali
i przenosili wózki z niepełnosprawnymi, pomagali w wydawaniu posiłków i utrzymaniu
czystości, zapewnili piękną
oprawę uroczystego otwarcia
i zamknięcia igrzysk, dopingowali zawodników, pomagali im
na każdym kroku, zawsze
z wielką serdecznością i uśmiechem. Naprawdę, bez pomocy
ponad setki tych dziewcząt
i chłopców trudno byłoby przeprowadzić tę imprezę – imprezę
prawdziwie integracyjną. Serdeczne za to podziękowania.
– Kochani niepełnosprawni!
Wy tu dzisiaj jesteście najważniejsi, bo chcecie pokazać, że
można przerastać swoją niepełnosprawność i można okazać, że wartość waszego życia
jest bardzo wielka. Bo po prawdzie to właśnie dzięki waszej
niepełnosprawności wyzwalają
się tak wielkie pokłady miłości,
dobra, życzliwości w sercach in-
W
nych. Ja myślę, że wy wszyscy,
którzy stajecie dzisiaj na starcie,
już jesteście mistrzami, bo pokazujecie innym, że jeśli się
chce, to można wiele osiągnąć.
Wy zaś – wszyscy, którzy im towarzyszycie: rodzice, opiekunowie, wolontariusze – okazujcie
nadal miłość, zainteresowanie,
chętną pomoc. Życzę radosnych i dobrych przeżyć. Trwajmy wszyscy w tej jednej wspólnocie przeżywania. XI już
igrzyska osób niepełnosprawnych w Powiecie BieruńskoLędzińskim uważam za otwarte
– ogłosił ks. dziekan Walerian
Ogierman, przewodniczący
Komitetu Honorowego Igrzysk.
Starosta Piotr Czarnynoga
powitał licznych gości, wśród
nich Bożenę Stępień – dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Halinę Misiewicz – dyrektora Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej Śląskiego
Urzędu
Marszałkowskiego,
Gabrielę Magdziarz – zastępcę
dyrektora Oddziału Śląskiego
PFRON, ks. Krzysztofa Bąka –
dyrektora Caritasu Archidiecezji Katowickiej, burmistrzów,
wójtów, przewodniczących rad
miast i gmin, duchowieństwo,
prezesów stowarzyszeń działających w powiecie na rzecz
osób niepełnosprawnych.
Konkurencje sportowe – dostosowane do różnego stopnia
niepełnosprawności i wieku
uczestników – odbyły się zgodnie z planem, przy wielkim
dopingu kibiców, którzy na murawie stadionu MKS Lędziny
odtańczyli „kaczuszki” i makarenę. Najbarwniejsze i najmocniej kibicujące zespoły szkolne
zostały nagrodzone przez or-
ganizatorów. I nagrodę dla
swojej szkoły zdobyli uczniowie
Gimnazjum z Bojszów, drugą –
z Zespołu Szkół w LędzinachGoławcu, a wyróżnienia – ekipy z Liceum Ogólnokształcącego i Powiatowych Zespołów
Szkół w Bieruniu i Lędzinach.
Zamknięcie igrzysk ogłosił
Henryk Barcik, przewodniczący
Rady Powiatu.
Uroczysty przemarsz przed
otwarciem igrzysk poprowadzili Zespół Paradowy „Żorskie
Mażoretki” i orkiestra dęta
KWK „Ziemowit”. Flagę państwową poniosło czterech prezesów stowarzyszeń osób niepełnosprawnych z Bierunia, Lędzin, Imielina i Chełmu Śląskiego. Po wykonaniu hymnu państwowego (Dariusz Gniza, radny Gminy Bojszowy) znicz zapalił Krzyszof Jabłonka, lat 32,
z Chełmu Śląskiego, uczestnik
zajęć w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Lędzinach.
W niebo wzleciały gołębie i kolorowe balony.
W igrzyskach udział wzięło 26
reprezentacji placówek oświatowych i rehabilitacyjno-wychowawczych oraz stowarzyszeń.
Sędzią głównym zawodów był
Grzegorz Kołodziejczyk. Organizatorem Powiatowych Igrzysk
Osób Niepełnosprawnych jest
Powiat Bieruńsko-Lędziński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach, w ścisłej
współpracy z Caritas Archidiecezji Katowickiej – Ośrodkiem
Błogosławiona Karolina w Lędzinach oraz działającymi w powiecie stowarzyszeniami skupiającymi osoby niepełnosprawne
i członków ich rodzin. MR
Fotorelacja na str. 24
powiatbl.pl
III Plener Malarski
MIĘDZY WIEŻAMI
osząca dumne, królewskie imię niewielka
miejscowość nad Wisłą – Kazimierz Dolny jest niewątpliwą mekką polskich artystów.
Jej niezwykłe walory krajobrazowo-architektoniczne zostały docenione już w XVII
wieku przez Zygmunta Vogla, rysownika króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Rozmiłowani w Kazimierzu
byli Wojciech Gerson, Aleksander Gierymski, Józef
Pankiewicz, Ferdynand Ruszczyc, Władysław Ślewiński
oraz wielu innych wybitnych
malarzy. „Modę na Kazimierz”, a konkretnie na plenery w tym urokliwym miejscu, zapoczątkował Tadeusz
Pruszkowski, który w latach
dwudziestych minionego stulecia przywoził tu swoich studentów ze Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie. Moda ta
nie ustaje. Do malarzy dołączyli filmowcy, którzy w środku lata cyklicznie organizują
festiwale filmowe „Dwa Brzegi”.
Kazimierz Dolny znalazł się
w dniach 27 – 30 kwietnia na
trasie plenerowych wojaży
plastyków z powiatu bieruńsko-lędzińskiego. III Plener
Malarski „Między Wieżami”,
pod patronatem starosty Piotra Czarnynogi, miał do
osiągnięcia kilka celów: uaktywnienie rodzimego środowiska plastyków, integracja
twórców – mieszkańców różnych miejscowości powiatu
oraz pracę twórczą, inspirowaną
aurą
skąpanego
w kapryśnym kwietniowym
słońcu Kazimierza Dolnego.
Miasteczka, w którym w każdym zaułku jest motyw do namalowania: harmonijne linie
renesansowych
kościołów
i spichlerzy, rozedrgane fasady manierystycznie zdobionych kamienic Braci Przybyłów i Celejowskiej, iskrzących
się w słońcu koronami attyk,
powiatbl.pl
szard Zdonek, który zaprezentował bogaty prywatny
zbiór prac Franciszka Starowieyskiego, częstego bywalca
gościnnych murów SARP-owskiego hotelu.
Rejs po Wiśle statkiem żeglugi rzecznej dał wyobrażenie
o dawnym szlaku zbożowym,
na którym Kazimierz był ważnym punktem przeładunkowym. Grupa zwiedziła ponadto pałac Czartoryskich
w Puławach (obecnie siedzibę
Państwowego Instytutu Badawczego Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa).
W końcu trzeba było pożegnać malowniczą Lubelszczyznę,
zostawiając za sobą niezwykłe
miasteczko, w którym ulega się
złudzeniu, że czas się zatrzymał; gdzie legendy mieszają się
z rzeczywistością, a maślane
koguty pieją bezgłośnie z piekarni Sarzyńskiego.
URSZULA
FIGIEL-SZCZEPKA
komisarz pleneru
ZDJĘCIA: AGNIESZKA KRAWCZYK
N
cynobrowych dachówek i krytych gontem dachów, a wszystko na tle zielonych wzgórz
z charakterystyczną górą
Trzech Krzyży.
Czas pleneru każdy z jego
uczestników chciał wykorzystać
jak najpełniej na szkicowanie,
malowanie na płótnie bądź
papierze, notowanie obiektywem aparatu fotograficznego
ciekawych widoków, detali
oraz przede wszystkim na rozmowy i wchłanianie atmosfery
tego niezwykłego miejsca.
Plastycy zadomowili się na
ten czas w Domu Pracy Twórczej SARP przy rynku. Istotnym punktem programu był
kontakt z artystami działającymi w mieście. Jednym
z nich był Michał Smółka. Od
obejrzenia obrazów tego pochodzącego ze Śląska malarza grupa rozpoczęła obchód
kazimierskich galerii.
Na niezwykłą wystawę zaprosił uczestników pleneru
dyrektor Domu Architekta Ry-
W plenerze uczestniczyli: Anna Bierońska, Maria Blotko-Kiszka, Joanna Bołdys, Katarzyna
Cyroń, Agnieszka Fierek, Urszula Figiel-Szczepka, Bogusława Gałuszka, Renata Gołdon-Kolny, Agnieszka Karnas, Beata Kolba, Ewelina Komasa, Beata Kozioł, Ryszard Kubista, Kazimierz Kumor, Jan Nowak, Eugeniusz Paruzel, Renata Paruzel, Ewa Pawłowska, Krystyna Pierchała, Anna Radwańska, Paulina Rduch, Małgorzata Rembierz-Tabaka, Stefan Stachoń, Grażyna Stol, Michał Stolecki, Piotr Stolecki, Marek Szymkowiak, Krystyna Ścierska, Jan Śmiłowski, Barbara Zientara-Chmiel.
Poplenerową wystawę prac obejrzymy jeszcze w tym roku, w terminie i miejscu, które zostaną ustalone.
5
ZDJĘCIE: MATEUSZ KAMIŃKI
Lampka dla rybniczan
Laureaci z Bierunia.
siem dwuosobowych drużyn wzięło
udział w końcowych zmaganiach III
Konkursu Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę”. W finale, który odbył się 22 kwietnia
w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu, zawodnicy musieli wykazać się naprawdę rozległą wiedzą z zakresu eksploatacji złóż, maszyn i urządzeń górniczych czy przepisów
BHP. Obecni na konkursie specjaliści z Politechniki Śląskiej podkreślali bardzo wysoki poziom merytoryczny konkursu i dużą wiedzę
O
uczestników, wykraczającą daleko poza program szkolny.
Pierwsze miejsce i Złotą Lampkę zdobyli Maciej
Hanasz i Michał Skorupa z Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku. Drugie miejsce zajęli Łukasz
Kabot i Kamil Kosowski z klasy IV technikum górniczego PZS w Bieruniu. Dla zdobywców trzech
pierwszych miejsc Zarząd Kompanii Węglowej
SA oraz Powiat Bieruńsko-Lędziński ufundowali
cenne nagrody, m. in. wysokiej klasy aparaty fotograficzne, kino domowe. Zwycięzcy zostali zaproszeni do Strasburga przez Adama Gierka,
przedstawiciela Parlamentu Europejskiego.
Zmagania uczniów obserwowali m. in. starosta Piotr Czarnynoga, przewodniczący Rady Powiatu Henryk Barcik, prodziekan ds. studenckich
Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej dr inż. Piotr Sobota, dyrektorzy szkół, przedstawiciele Kompanii Węglowej SA oraz KWK
„Piast”. Tegoroczna edycja konkursu została
rozszerzona. Do udziału zaproszono szkoły
kształcące nie tylko dla Kompanii Węglowej, ale
również dla Śląsko-Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Katowickiego Holdingu Węglowego i Południowego Koncernu Węglowego. To wyraz
uznania dla sprawności organizatorów i wysokiego poziomu merytorycznego konkursu. BS
Gustlick Co.
w czołówce Europy
rużyna licealistów z Bierunia: Nikodem Karbowy,
Kamil Kamiński i Paweł Pasterak zdobyła 5 miejsce w Europie (na 800 uczestników)
w konkursie na zarządzanie
firmą, organizowanym przez
Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości JA-YE Europe
Virtual Business Challenge.
Zadaniem grających było
wirtualne zarządzanie firmą,
której realia osadzone zostały
w bliżej nieokreślonej przyszłości. Produkt, jaki uczniowie
mieli sprzedawać, nazywał się
HoloGenerator – urządzenie
wyświetlające hologramy, obrazy w trójwymiarze (wyglądem przypominające dzisiejsze odtwarzacze mp4). Nasza
drużyna pod nazwą Gustlick
Company w ubiegłym roku
6
wyróżnienia. W Międzynarodowy Konkursie „Matematyka
Bez Granic”2010 klasa I d zajęła 7 miejsce w regionie i 21
w kraju, zdobywając 63 pkt.,
klasa 1ef uzyskała 55 pkt. –
przy średnim wyniku 32,8 pkt.
Do II etapu Olimpiady „O
Diamentowy Indeks AGH” zakwalifikowały się: Joanna
Frank, Joanna Jochemczyk,
Barbara Madej i Katarzyna
Stolorz – wszystkie z klasy 3e).
Wszystkich uczestników konkursów przygotowały matematyczki Jolanta Tarajkowska, Barbara Wiśniowska
i Paulina Świetlińska. Przedmiot, który od tego roku stał
się obowiązkowym na maturze, niejednemu maturzyście
spędzał sen z powiek, lecz
niekoniecznie w bieruńskim liceum.
XI Powiatowy Turniej
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
Zapobiega Pożarom” odbył
się w w siedzibie Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Lędzinach. Rywalizowały 3osobowe drużyny z poszczególnych jednostek OSP (zawodnicy w wieku 16-18 lat).
Pytania testowe przygotowali
zawodowcy z PSP w Tychach
na czele z asp. sztab. Mariuszem Szafronem, który także
ZDJĘCIE: ARC OP
D
KRÓTKO
ZDJĘCIE: LOB
Zwycięzcy lędzińskiego turnieju wraz z gośćmi honorowymi imprezy.
Trójka przedsiębiorców z liceum.
dostała się do finału ogólnopolskiego w Warszawie, później zakwalifikowała się do
ścisłego półfinału europejskiego. Gustlick Company był naj-
lepszy spośród wszystkich drużyn z Polski, Czech, Słowacji
i Mołdawii, gwarantując sobie
udział w europejskim finale.
DK, NK
przewodniczył jury w składzie:
Jan Jęczmyk, Czesław Wieczorek i Roman Horst.
Drużynowo 1 miejsce zajęli
reprezentanci OSP w Chełmie
Śląskim (Jakub Synowiec, Artur Szumański, Andrzej Szczepański), 2 miejsce – OSP Bieruń Nowy (Magdalena Sznepka, Tomasz Janik, Szymon
powiatbl.pl
ZDJĘCIE: PZSL
Sędzia wśród uczniów
ędzia Anna Maria Wesołowska – wybitny prawnik,
popularna dzięki serialowi telewizyjnemu w TVN, była 18 maja gościem Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach. Podczas wykładu dla młodzieży nawiązała do danych statystycznych, które dobitnie świadczą, że coraz więcej młodych
ludzi łamie prawo – nie zawsze
S
z pełną świadomością, że popełniają czyn zabroniony (często jest to efekt głupich żartów,
spontanicznego działania czy
też pomysłów, które przychodzą do głowy, gdy młody człowiek jest pod wpływem narkotyku, dopalacza lub alkoholu).
Młodzi ludzie popełniając czyn
zabroniony, nie myślą o konsekwencjach. Sędzia przytoczy-
ła przykłady z wokandy, opisując sytuację i jej kontekst, by
zwrócić uwagę młodzieży jak
łatwo przekroczyć granicę i stać
się podejrzanym – oskarżonym
– skazanym. Opisała pokrótce
przebieg procesu karnego.
Zwróciła również uwagę, że
szkoła może pomóc młodemu
człowiekowi, który wszedł
w konflikt z prawem po raz
pierwszy, poprzez złożenie poręczenia w trakcie rozprawy.
Na zakończenie spotkania
Anna Maria Wesołowska zachęciła wszystkich do lektury
jej poradnika prawnego „Bezpieczeństwo młodzieży”, który
podarowała bibliotece szkolnej z dedykacją na pamiątkę
spotkania. M
Elektronika zamiast kredy
reda odchodzi w szkołach
w zapomnienie. Sprzęt
audiowizualny, komputery,
nowoczesne pracownie i laboratoria – to jest coś, co staje się niezbędne, aby szkoły
mogły nadążać za współczesnymi wymaganiami. Dlatego
systematycznie, przede wszystkim w ramach możliwości,
unowocześniane jest wyposażenie w naszych szkołach powiatowych. Kartonowa plansza, model urządzenia sprzed
20 lat dobre są do muzeum,
ale nie pasują do współczesnej szkoły z ambicjami.
K
Niedawno uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach otrzymali do użytku dwie
nowoczesne tablice interaktywne. Jedna z nich wykorzystywana jest przede wszystkim do
nauczania matematyki, druga
będzie służyć do głównie nauki przedmiotów zawodowych
i fizyki.
Tablica interaktywna to cały
zestaw, w skład którego
wchodzą: laptop z oprogramowaniem, projektor i tablica
przypominająca ekran komputera, po którym można się
poruszać za pomocą touch
pada. Na brzegach tablicy są
przyciski, dzięki którym można np. przedstawić symulację
układu elektrycznego czy też
wszystkie potrzebne rzuty
w geometrii przestrzennej.
Trudno opisać ogrom możliwości takiej tablicy, która może służyć do wykorzystania
w nauce prawie wszystkich
przedmiotów.
PZS w Lędzinach jako pierwsza szkoła ponadgimnazjalna w powiecie ma takie tablice. Ich zakup był możliwy
dzięki wsparciu finansowemu
Miasta Lędziny. ME
Elektrycy pojadą do Norwegii
U
czniowie technikum elektrycznego PZS
w Lędzinach pojadą w roku szkolnym
2010/2011 na cały maj do Norwegii. Będą
tam odbywać praktykę na terenie jednej ze średnich szkół zawodowych. Taki wyjazd to okazja do zapoznania się z programem nauczania
realizowanym w innym kraju europejskim, do
szlifowania języka angielskiego oraz do poznania kultury tego ciekawego kraju. Po odbyciu
praktyki uczniowie otrzymają certyfikat polski
oraz tzw. Europass, który honorowany jest
powiatbl.pl
w całej Europie. Wyjazd odbędzie się w ramach unijnego programu Leonardo da Vinci.
O tym kto pojedzie, zadecyduje wiedza merytoryczna elektryczna i znajomość angielskiego. Kto się nie zakwalifikuje, ten będzie miał
zapewnioną praktykę w kraju.
Technik elektryk to świetny zawód dający
ogromne możliwości zatrudnienia na dobrze płatnych stanowiskach. Uczniowie zdobędą dodatkowe kwalifikacje istotne na rynku pracy. Młodzież
nie zapłaci za ten wyjazd ani złotówki. EM
KRÓTKO
Zawadzki), 3 miejsce (po dogrywce z OSP Bojszowy) wywalczyli zawodnicy OSP Lędziny (Mariusz Dziura, Maciej
Sagan, Mateusz Sikora). Indywidualnie turniej wygrał dh
Jakub Synowiec. Kolejne miejsca zajęli: dh. Magdalena
Sznapka, dh Tomasz Janik.
Pozostałe premiowane nagrodami miejsca zajęli druhowie:
Arkadiusz Nowak, Artur Szumański, Szymon Tomala, Mateusz Sikora, Andrzej Szczepański, Paweł Golda, Marcin
Piekorz.
Jakub Synowiec reprezentował powiat w Finale Wojewódzkim TWP w Siewierzu wraz
z finalistami turnieju gminnego w Bojszowach w kategoriach szkoły podstawowe (Dominik Deda) i gimnazja (Paweł Golda).
Komisja Edukacji Kultury
i Bezpieczeństwa Publicznego
Rady Powiatu zawnioskowała
zaplanowanie w budżecie powiatu 100 tys. zł na realizację
bieżących remontów w szkołach powiatowych, tj.: PZS
w Bieruniu, PZS w Lędzinach
oraz LO w Bieruniu. Kwota
została podzielona wg wskaźnika związanego z ilością uczniów w danej szkole. Wysokość środków finansowych
przeznaczonych na remonty
w szkołach: PZS w Bieruniu –
43 tys. zł (na wymianę zasobnika ciepłej wody użytkowej
oraz dokończenie remontu
korytarza na parterze), PZS
w Lędzinach – 29 tys. zł (remont holu wejściowego do
szkoły), LO w Bieruniu – 28
tys. zł (wymiana rynien i blacharki na obrzeżach dachu
oraz wykonanie nowego przyłącza). Zarząd Powiatu zaakceptował zakres remontów
przedstawiony przez dyrektorów szkół oraz zdecydował
o ich realizacji.
30 kwietnia w szkołach
ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym
jest powiat bieruńsko-lędziński,
pożegnano tegorocznych ab-
7
Bojszowy mają więcej szczęścia
Są pieniądze na Barwną,
Lędzińska nadal czeka
a najnowszej liście projektów dla gmin o liczbie
mieszkańców poniżej 50 tys.
mieszkańców wybranych do
dofinansowania w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa
Śląskiego (priorytet 7: transport, poddziałanie: modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową
sieć drogową) na drugiej pozycji znalazł się powiat bieruńsko-lędziński i modernizacja drogi powiatowej 5900S
ulica Barwna w Bojszowach
z zastosowaniem cichych asfaltów. Zadanie to otrzyma
dofinansowanie w wysokości
85%. Koszt całkowity modernizacji wynosi 2 964 788,31
zł. Dofinansowanie wyniesie
2 520 070,06 zł – poinformował wicestarosta Bernard
Bednorz.
To bardzo dobra informacja dla naszego powiatu
i dla gminy Bojszowy. Jest to
drugi projekt modernizacji
drogi w Bojszowach, który
ostatnio zyskał dofinansowa-
N
nie. Niedawno w ramach
„schetynówek” powiat otrzymał wsparcie na ulicę Cichy
Kącik, teraz – w RPO – na
modernizację Barwnej. Powiat starał się o środki na jej
modernizację już przy pierwszym rozdaniu w 2008 roku, ale wtedy projekt nie
przeszedł weryfikacji. Teraz
się udało. W sumie na najnowszej liście projektów
wspieranych z RPO (w kategorii gmin do 50 tys. mieszkańców) znalazło się tylko
6 gmin i 2 powiaty z całego
województwa.
Wszystko
wskazuje na to, że modernizacja tej ulicy rozpocznie się
od sierpnia bieżącego roku.
Procedury przetargowe już
można rozpoczynać.
Modernizacja ulicy Barwnej obejmuje 1.400-metrowy odcinek od ul. Sierpniowej do Klubowej. Będzie to
droga z 2-metrowej szerokości ścieżką pieszo-rowerową,
wybudowaną kanalizacją deszczową, wjazdami. Środki
własne na tę inwestycję wy-
noszą 200 tys. zł z budżetu
gminy i 244 tys. zł z budżetu
powiatu. Z Unii Europejskiej
ponad 2,5 mln zł! Jest to zadanie, którego realizacja
obejmuje około sześć tzw.
miesięcy inwestycyjnych.
Projekt dotyczący ulicy Cichy Kącik został złożony we
wrześniu ubiegłego roku
w ramach „schetynek”. 50procentowy wkład własny
wymagany do uzyskania
dofinansowania całkowicie
wyłożyła gmina Bojszowy
(800 tys. zł). Jest już po
przetargu. Najkorzystniejsza
oferta wynosiła 1 070 tys.
zł, co znaczy, że wkład
własny na te drogę zmalał
do niespełna 600 tys. zł.
Termin zakończenia tej inwestycji został określony na
30 listopada.
Drogowym priorytetem inwestycyjnym powiatu w 2010
roku nadal pozostaje kompleksowa modernizacja ul.
Lędzińskiej w Lędzinach –
etap II (kontynuacja remontu
tej drogi od ul. Lipcowej do
tzw. „kolejki”, z nowymi chodnikami po obydwu stronach
jezdni, kanalizacją deszczową i nowymi nakładkami asfaltowymi). Projekt modernizacji tej drogi za 4 150 tys. zł
od ponad półtora roku znajduje się na pierwszym miejscu listy rezerwowej do dofinansowania. Szkoda, że następuje takie opóźnienie, bo
na szybkiej realizacji tego
zadania można byłoby uzyskać spore oszczędności.
Udowodnił to rozstrzygnięty
niedawno przetarg, który
powiat ogłosił nie czekając
na decyzje Urzędu Marszałkowskiego. Chodzi o przetarg z tzw. „klauzulą zawieszającą”, co znaczy, że jeśli
powiat nie dostanie na to zadanie środków z Unii Europejskiej, to przetarg zostanie
unieważniony i nierozstrzygnięty. Do przetargu stanęło
siedem firm. Ku zaskoczeniu
wszystkich najtańsza oferta
wyniosła tylko 2 307 tys. zł,
czyli 55% wartości kosztorysowej zadania! MR
65 lat PZS w Lędzinach
Przygotowania do jubileuszu
owiatowy Zespół Szkół w Lędzinach to szkoła z najstarszymi tradycjami wśród szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego. W roku szkolnym 2010/ 2011 będzie obchodzić 65 rocznicę istnienia. Z tej okazji rozpoczęły się przygotowania
do obchodów Roku Jubileuszowego. Planowane są
uroczystości takie jak: promocja książki o szkole autorstwa Alojzego Lysko i Ireneusza Wróbla, nadanie szkole imienia Anielina Fabery – założyciela i pierwszego
dyrektora szkoły oraz nadanie szkole sztandaru. To zaplanowano na jesień bieżącego roku.
Wiosną przyszłego roku przewidziano spotkanie absolwentów. Przyszły rok szkolny będzie więc niezwykły,
ukazujący rozwój szkoły i wspaniałe połączenie bogatych tradycji z nowoczesnością. M
P
8
Apel do absolwentów
W związku z przygotowaniami do obchodów Roku Jubileuszowego serdecznie zachęcamy naszych absolwentów do kontaktu ze
szkołą, wsparcie naszych działań i włączenie się w prace. Wśród naszych absolwentów jest wielu ludzi sukcesu, znanych na terenie lokalnym, w kraju i zagranicą.
Do współpracy zapraszamy wszystkich, którym bliskie są wspomnienia. Wszystkich prosimy o kontakt telefoniczny: 32 216 62 41
lub 32 216 73 22. Można również wysyłać e-maile na adres: [email protected]
Zapraszamy także na naszą stronę internetową: www.pzsledziny.org
EWA MATUSIK
Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach
powiatbl.pl
ZALEW BIJASOWICKI
zapamiętamy długo…
Nic nie zapowiadało takiej katastrofy. Padało, ale przecież jakiejś potężnej, wielogodzinnej
ulewy nie było. Z Beskidów zaczęły jednak już nadchodzić niepokojące sygnały. Niedługo po
północy, 17 maja wojewoda ogłosił alarm przeciwpowodziowy. Wczesnym popołudniem podobny alarm ogłosił starosta bieruńsko-lędziński. Wkrótce zebrał się Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego z udziałem przedstawicieli powiatu, miast i gmin, straży, policji, kopalń Piast i Ziemowit, Śląskiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych. Wieczorem rozpoczęła się ewakuacja mieszkańców kilkunastu domów w Chełmie Małym, w Lędzinach zostały zamknięte ulice Szenwalda, Zamkowa, Goławiecka.
Woda zalała bez mała 1/5 powiatu.
ierunia, Chełmu Śląskiego,
Bojszów, Lędzin nie zaatakowała potężna, budząca grozę wysoką falą Wisła ani nie
Przemsza. Cios nastąpił niespodziewanie, „w plecy” od
Gostyni. W poniedziałek, 17
maja, około 22.30 w obwałowaniu tej rzeki od strony Bijasowic powstała wyrwa o długości 51 metrów. Woda zaczęła zalewać tereny Kopani, Bijasowic, Zabrzegu… Wypływająca woda z jednej strony zatrzymała się na tzw. zawalu
Wisły, z drugiej – wzdłuż ulicy
Jagiełły w Bieruniu Nowym,
podchodząc pod mury Triady
– siedziby Starostwa Powiato-
B
powiatbl.pl
wego. W ciągu doby powstał
głęboki nawet do 8 metrów
zalew o powierzchni około
8 km2.
W tym czasie wody potoku
Imielanka zalały Chełm Mały.
Woda zaatakowała też Górki,
Goławiec, zagroziła Czarnuchowicom,
Bojszowom…
Wskutek wysokiego poziomu
wód gruntowych, kopalniane
wody dołowe KWK „Ziemowit”
zatopiły bloki mieszkalne przy
ul. Hodowlanej w Bieruniu.
Oparły się wały rzeki Mlecznej,
dzięki czemu nie została zalana bieruńska starówka.
Większość właścicieli posesji
samodzielnie chroniła i rato-
wała swoje domostwa. Tam,
gdzie to przerastało ich siły
i możliwości, wydatnej pomocy
udzielili strażacy, pracownicy
firm i służb miejskich i powiatowych, policjanci i harcerze,
wreszcie wojsko.
Z wielu zalanych miejsc rozpoczęła się ewakuacja mieszkańców. Łodziami, wojskowymi amfibiami i przy użyciu
ciężkiego sprzętu technicznego
ewakuowano najpierw 200,
potem kolejnych ok. 400 bierunian. Część z nich znalazła
schronienie w budynku Gimnazjum nr 2, skąd następnie –
kiedy woda zalała budynek
i jego wspaniałą halę sporto-
wą – zostali przeniesieni do
Szkoły
Podstawowej
nr
3 w Bieruniu. Ocenia się, że
razem z ewakuowanymi swoje
domostwa opuściło początkowo blisko 800 osób, udając się
do rodzin i w inne miejsca.
Wylewy rzek i lokalne podtopienia spowodowały, że wiele
dróg znalazło się pod wodą.
Zamknięty został lędziński odcinek Drogi Krajowej S-1, co
wymusiło objazd przez centrum miasta. Zamknięte zostały odcinki DK-44 wraz mostem
na Wiśle oraz DK 780 i most
przez Przemszę pomiędzy
Chełmem i Chełmkiem. Niemal zupełnie zostały odcięte
9
Most przez Wisłę przed zamknięciem.
od świata Bojszowy. Nie dość,
że nie było przejazdu przez Bijasowice, to jeszcze – wskutek
remontu – zamknięty był fragment DW 331 od Ścierni do
Bojszów (czasowo otwarty do
ruchu w kolejnych dniach, po
uzgodnieniach starosty z wykonawcą remontu).
Do akcji ratunkowej przystąpili strażacy z PSP w Tychach,
strażacy ochotnicy, strażacy
z Czech z trzema super wydajnymi motopompami, brygady
strażaków z Wielkopolski i Pomorza, liczna grupa młodzieży
harcerskiej. Do przeciwpowodziowej akcji ratowniczej przystąpiły zastępy z wielu rejonów
kraju, w tym z Pomorza (z Ustki)
i Wielkopolski. W sumie parę tysięcy osób, głównie strażaków,
ale także kilkudziesięciu żolnierzy, górników KWK „Piast”, ponadto policjantów, strażników
miejskich, pracowników Powiatowego Zarządu Dróg.
Ogromna mobilizacja sił
i środków nastąpiła niemal od
pierwszych godzin powodzi,
a praktycznie w ciągu pierwszych 24-36 godzin od zarządzenia przez starostę alarmu
przeciwpowodziowego
w powiecie, co miało miejsce
17 maja o 13.40.
Wody jednak systematycznie
przybywało…
Rozpacz, bezsiła, czekanie aż woda opadnie.
10
We wtorek jej poziom w zalewisku przekroczył poziom
wody w Wiśle. Ok. 22.00 woda zaczęła przelewać się
przez ulicę Warszawską (droga krajowa DK 44, na wysokości baru „Degolówka”)
i przez przepusty kolejowe zaczęła wdzierać się do Czarnuchowic. W najgłębszym miejscu woda zakrywała drogę na
1,5 m!
Czarnuchowice zostały poważnie zagrożone także przez
rozlewisko powstałe po wystąpieniu wody z potoku Imielanka. Niepozorny ciek przyniósł
taką ilość wody, że zalał
Chełm Mały, następnie woda
przedarła się przez koronę
drogi wojewódzkiej DW 780
w kierunku Czarnuchowic. Po
stronie Czarnuchowic już powstało rozlewisko o szerokości
30-40 metrów i 30 cm głębokości, które – dzięki działaniom służb ratowniczych – stosunkowo szybko zostało zlikwidowane. Mieszkańcy Czarnuchowic – dzielnicy, która najbardziej ucierpiała wskutek
pamiętnej powodzi w 1997 roku – mogli odetchnąć z ulgą.
Wtorek, 18 maja, był bodaj
najbardziej
dramatycznym
dniem powodzi. W tym dniu
z sytuacją powodziową zapoznał się osobiście wojewoda
Zygmunt Łukaszczyk, który
w sumie trzykrotnie odwiedził
tereny powodziowe w naszym
powiecie. W środę od rana
nasilały się przecieki wałów
rzeki Gostyni w rejonie stawów
w Bojszowach – Jedlinie. Podniósł się poziom wody na zawalu. Powstało zagrożenie dla
ponad 20 domów. Po kilkunastu godzinach przeciek ten został opanowany. Wał został
uszczelniony. Ogromna w tym
zasługa mieszkańców, strażaków i innych służb.
Dramatyczna sytuacja, mimo pracy pomp, ciągle utrzymywała się w Bieruniu, ponieważ woda stale wypływała
przez przerwany wał ochronny
na Gostyni. Uspokajało się jednak w Chełmie Małym. Około południa przywrócony został ruch na odcinku drogi wojewódzkiej 780. Trwały starania o otwarcie węzła autostradowego autostrady A-4 w Jaworznie – Jeleniu, co udrożniłoby ruch w kierunku Krakowa
i Małopolski. Był to jeden z postulatów starosty bieruńsko-lędzińskiego podczas pobytu na
dyżurze Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego wicewojewody śląskiego Adama
Matusiewicza.
W środę po południu powiatowy sztab akcji przeciwpowodziowej w Bieruniu odwiedzili
metropolita katowicki ks. arcybiskup Damian Zimoń, dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej ks. Krzysztof Bąk oraz
powiatbl.pl
proboszczowie parafii Dekanatu Bieruń. Ks. Arcybiskup
spotkał się z grupą powodzian
z Czarnuchowic, zakwaterowanych w SP 3 w Bieruniu,
Wcześniej zapoznał się ze skalą zniszczeń i strat powodziowych oraz potrzebami poszkodowanych, oszołomionych,
często kompletnie rozbitych
psychicznie po utracie materialnego dorobku całego życia, nie wiedzących, co dalej
począć. Tylko w rejonie Bijasowic klęska powodzi dotknęła
243 rodziny.
Arcybiskup Metropolita Katowicki zwrócił się z prośbą do
diecezjan o pomoc finansową
dla powodzian. W ostatnią
niedzielę maja podczas dorocznej pielgrzymki mężczyzn
i młodzieńców do Piekar Śląskich we wszystkich parafiach
archidiecezji przeprowadzona
została zbiórka ofiar do puszek po każdej mszy świętej.
Księża proboszczowie w parafiach dotkniętych powodzią zajęli się zbieraniem informacji
o potrzebujących, zakresem
potrzebnej pomocy. Pomoc
Zalane drogi, pobocza, wyrwany asfalt...
nadchodziła nieustannie z wielu źródeł, od ludzi dobrej woli,
darczyńców, instytucji, z organizowanych
spontanicznie
zbiórek charytatywnych. Pomoc rzeczowa (m. in. środki
czystości, pościel, koce, śpiwory, ręczniki, ubrania, zabawki)
i finansowa oraz specjalna pomoc dla rolników w postaci
paszy dla zwierząt hodowlanych.
W czwartek po południu,
specjaliści firmy PPI „Gerhard
Chrobok” odblokowali istniejące w wale ochronnym Wisły,
na odcinku Bijasowice – Zabrzeg, urządzenia techniczne,
w tym przepust o średnicy 1,2
metra znajdujący niedaleko
mostu nad Wisłą (pierwszy
przepust od mostu w górę rzeki), co doprowadziło do obniżania się poziomu wody.
W tym samym dniu przed
wieczorem w Powiatowym Zespole Zarządzania Kryzysowego odbyła się narada na temat
możliwości przyspieszenia odpływu wody z rozlewiska w Bijasowicach, z udziałem wicewojewody śląskiego Adama
Matusiewicza i przedstawiciela
Śląskiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Katowicach. W uzgodnieniu z wojewodą śląskim Zygmuntem Łukaszczykiem postanowiono
wykonać tymczasowy przekop
w wale ochronnym Wisły, aby
woda w zalewisku mogła spływać do Wisły, której poziom
był o około 1,5 metra niższy.
Odpowiedzialność za decyzję
osobiście wzięli na siebie starosta Piotr Czarnynoga i burmistrz Bierunia Ludwik Jagoda. Zadanie powierzono firmie
z Bojszów, specjalizującej się
w skomplikowanych robotach
inżynieryjnych.
Ok. 22.00 rozpoczęły się
bardzo trudne roboty. 2-metrowej szerokości przekop w lewobrzeżnym wale ochronnym
Wisły, na wysokości Zabrzega.
został udrożniony w piątek
w południe. Firma z Bojszów
dokonała rzeczy skomplikowanej technicznie, wymagającej wielkiej ostrożności i precyzji, aby nie uszkodzić 12metrowej wysokości wału,
a zwłaszcza jego podstawy.
Z sytuacją powodziową w nowym powiecie zapoznali się bezpośrednio przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek, wojewoda Zygmunt Łukaszczyk, ks. abp Damian Zimoń, marszałek województwa Bogusław Śmigielski.
powiatbl.pl
11
FOTORELACJA Z POWODZI W NASZYM POWIECIE
ZDJĘCIA: ARCHIWUM, SZYMON CHABIOR - WWW.SBL24.pl, JACEK FILIPIAK, MIROSŁAW LESZCZYK, ADAM MAMOK, MARIAN RYGLEWICZ
12
powiatbl.pl
powiatbl.pl
13
Strażacy - ochotnicy, zawodowcy - prawdziwi bohaterowie tych dni, pracowali bez wytchnienia
w dzień i w nocy.
W przeciwnym razie, przy
ewentualnym (z różnych przyczyn) wzroście poziomu wody
w Wiśle konsekwencje mogłyby być nieobliczalne, łącznie
z zalaniem dotąd skutecznie
bronionych Czarnuchowic.
Cały czas kontynuowano
naprawę wału na Gostyni.
Tereny powodziowe i most
na Wiśle zwizytował prof. Jerzy
Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego. W porozumieniu z Oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad w Katowicach trwały starania o jak najszybsze
przywrócenie ruchu na drodze
krajowej DK 44 pomiędzy Bieruniem a Oświęcimiem. Po
otrzymaniu potwierdzenia ekspertów, że most przez Wisłę
jest w dobrym stanie technicznym, 22 maja o 22.45 DK
44 została otwarta dla ruchu
osobowego (do 3,5 t) plus autobusów (ruch wahadłowy).
24 maja, w tydzień po wystąpieniu powodzi, odbyło się
prowadzone przez starostę
Piotra Czarnynogę kolejne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
(z udziałem burmistrzów, wójtów, szefów służb, inspekcji
i straży) poświęcone omówieniu bieżącej sytuacji powodziowej na terenie powiatu.
Dzięki otwarciu dwóch przepustów (1.200 i 500 mm), wy-
14
konaniu tymczasowego przepustu w wale ochronnym Wisły i wykorzystaniu wysokowydajnych pomp rozlewisko
w Bijasowicach na odcinku
pierwszym (Zabrzeg) zaczęło
się zmniejszać, lecz w nocy
z niedzieli na poniedziałek poziom wody spadł zaledwie
o ok. 10 cm. Na odcinku drugim (ul. Jagiełły, Bijasowice)
sytuacja była bez większych
zmian. Strażacy nadal dowozili wodę i żywność mieszkańcom, którzy nie chcieli się
ewaukować, a tym, którzy
zdecydowali się opuścić domostwa – pomagali w transporcie. Mniejsze zalania
i podtopienia utrzymywały się
w Czarnuchowicach (głównie
przy ul. Mielęckiego i Nabrzeżnej).
Nadal bardzo ciężka sytuacja utrzymywała się na terenie
zalewiska przy ul. Hodowlanej
w Bieruniu, w niecce powstałej
wskutek szkód górniczych, ponieważ wody w tym miejscu
wciąż przybywało. Z dwóch
wielorodzinnych budynków
mieszkalnych ewakuowanych
zostało 40 rodzin. Oba budynki zalała woda. Jeden pękł,
drugi przechylił się. Poprawiła
się sytuacja w Chełmie Śląskim, jednak nadal do czterech
odciętych przez wodę domostw na terenie Chełmu Małego dowożona była woda
i żywność. W Lędzinach strażacy z OSP kontynuowali walkę
z zalewiskiem przy ul. Szenwalda i Goławieckiej. Udało
się przywrócić ruch drogowy
ulicą Szenwalda. W Bojszo-
wach poprawiła się sytuacja
w rejonie ulic Gościnnej i Dworzysko, gdzie pracowali strażacy z PSP w Mikołowie. Tylko
dzięki energicznemu i spontanicznemu działaniu mieszkańców, którzy rzucili się w piątek
na ratowanie wałów, nie doszło do zatopienia około 100
jedlińskich domów. Wodę
z około 100-hektarowego zalewiska w Jedlinie wysysał wysokowydajny (1.300 m3/ h)
zestaw pompowy obsługiwany
przez strażaków z czeskiego
Ołomuńca. Pracowały zestawy
pompowe straży pożarnych
z Zawiercia i Będzina. Nadal
jednak zalanych było około 30
budynków w Międzyrzeczu.
Udało się jednak utrzymać
w korycie rzeki wody Gostyni.
Kontynuowana była odbudowa
51-metrowego odcinka wału
na lewym brzegu. Ciężarówki
non stop dowoziły kamień z kopalni „Piast” ulicami Turystyczną, Krupniczą do Kopani na
wał, skąd po pozbyciu się ładunku wracały ulicami Bijasowicka przez Jajosty ponownie
na kopalnię. Aby odbudować
uszkodzony odcinek potrzeba
było ponad 3.000 ton kamienia. Kursujące wywrotki rozjeżdżały drogę. Trwała odbudowa
wału na Wiśle w okolicach mostu nad Wisłą w ciągu DK-44.
Prace wykonywane były pod
nadzorem specjalistów z Śląskiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych.
Wskutek powodzi w całym
powiecie ewakuowane zostały
2.504 osoby. W tydzień po
Woda szaleje w Bieruniu Nowym.
powiatbl.pl
uderzeniu fali nadal pod wodą
znajdowały się 1.843 hektary
użytków rolnych i 45 gospodarstw rolnych. 50 gospodarstw było pozbawionych
energii elektrycznej. W akcji
nadal znajdowało się ok. 140
strażaków i funkcjonariuszy innych służb oraz 15 żołnierzy.
Wraz z żołnierzami, którzy byli
zaangażowani do akcji w pierwszych dniach, wyjechało 6 łodzi i amfibii. Zostały one wykorzystane do pomocy na innych
terenach powodziowych.
Wbrew pogłoskom i esemesom rozsyłanym przez nieodpowiedzialne osoby, stały monitoring jakości wody pitnej
dostarczanej wodociągami nie
wykazał jakichkolwiek zmian
jakości wody. Stan wody pitnej
w kranach w żadnym przypadku, w żadnej z gmin powiatu,
nie uległ pogorszeniu – informował Grzegorz Gołdynia,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach.
Wbrew pogłoskom także policja nie odnotowała żadnego
zgłoszenia lub zdarzenia związanego z tzw. szabrownictwem
– meldował Waldemar Prietz,
zastępca komendanta Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu. Od 17 do 24 maja odnotowano tylko trzy przestępstwa
i żadne nie miało związku
z powodzią. Od 17 maja funkcjonariusze KPP pracowali
w stanie podwyższonej gotowości, na 12-godzinnych dyżurach. Wspierani byli przez
pluton prewencji i policję autostradową z Katowic, funkcjonariuszy inspekcji transportu
drogowego oraz straż graniczną. Na rzecz prewencji w ca-
W Powiatowym Zespole Zarządzania Kryzysowego. Tu napływały meldunki z miast i gmin, tu koordynowano przebieg akcji przeciwpowodziowej.
łym powiecie pracowali także
policjanci z posterunku w Imielinie. Powołano specjalne patrole drogowe, piesze i wodne.
Policjanci patrolowali nocą powstały w Bijasowicach akwen
przy użyciu łodzi, która w ciągu
dnia służyła do pomocy powodzianom.
W porozumieniu z wojewodą śląskim powiat uruchomił
służby nadzoru budowlanego
do oceny stanu technicznego
zalanych obiektów. Z jednej
strony chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców, którzy
chcą powrócić do swoich zalanych domów i gospodarstw,
z drugiej o wstępny szacunek
szkód. Ekspertyzy zostaną wykonane bezpłatnie. Zostaną
opłacone ze środków powiatu! Zgłoszenia można dokonać w gminach, w Wydziale
Budownictwa i Architektury
Starostwa
Powiatowego
w Bieruniu oraz u Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (w Lędzinach, ul.
Lędzińska 24, tel. 32-216-6330).
Utworzone zostały grupy do
wstępnej oceny szkód, które
zadecydują o ewentualnej konieczności wykonania ekspertyzy – po ustąpieniu wody i odsłonięciu pomieszczeń i piwnic
budynków.
Powiat uruchomił także pomoc psychologiczną dla powodzian. Dyżury specjalistów –
psychologów odbywają się
w szkołach. Po otrzymaniu
sygnału docierają oni do każdego potrzebującego.
Powódź spowodowała szkody między innymi w obiektach
powiatowych i na drogach powiatowych. Zalane zostały piwnice w Powiatowych Zespołach Szkół w Lędzinach i Bieruniu, w obu szkołach doszło do
przecieków dachów (podobnie
jak w budynku przy ul. Lędzińskiej 24 – będą usuwane w ramach gwarancji). Remontu wymagać będzie 8.350 metrów
bieżących dróg powiatowych
oraz dwa mosty (w ciągu ulic
Krupniczej i Wolskiej). Wstępnie wysokość strat oszacowano
na 12,5 mln złotych.
Około dziesiątego dnia od
wystąpienia powodzi rozpoczęło się wielkie popowodziowe odkażanie, sprzątanie, szacowanie i likwidowanie szkód,
a potem odkomarzanie.
Wkrótce poznamy dokładny
rzeczowy i finansowy bilans
strat. Lęków, wysiłków, ludzkich dramatów nie da się
ocenić ani wyceniać, ująć w tabele.
Zasadniczy wniosek z tej powodzi wypływa (!) taki, że trzeba zrobić wszystko co możliwe,
aby taka powódź już się nie
powtórzyła. Zwłaszcza, że straty powstały nie tylko wskutek
działania sił natury, ale także
opieszałości lub zaniedbania
ze strony wielu ludzi i instytucji,
ze strony górnictwa, z którym
wielu poszkodowanych chce
się specjalnie rozliczyć na drodze sądowej. MR
Podtopiło także siedzibę Starostwa Powiatowego.
powiatbl.pl
15
Starosta bieruńsko-lędziński Piotr Czarnynoga:
– Pomoc dla powodzian z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego dotyczy przede
wszystkim mieszkańców Bierunia, w dużej
mierze Chełmu Śląskiego, Bojszów, w mniejszym stopniu Lędzin. Pomoc ta jest wystarczająca, o ile chodzi o żywność i ubrania.
Przydadzą się środki czystości, ale na pewno niezbędna jest pomoc finansowa dla
wsparcia ofiar, dla umożliwienia odbudowy
domostw, do powrotu do normalnych warunków bytowania. Mamy nadzieję na skuteczną pomoc państwa, która obecnie
praktycznie ogranicza się do wypłaty zasiłków w wysokości do 6.000 zł, co jest niewielkim wsparciem. Na pewno cenna jest
każda pomoc finansowa, którą można
przekazywać na specjalne konta funkcjonujące w każdej gminie. W powiecie założyliśmy specjalny rachunek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach, z którego pieniądze będą przekazywane indywidualnie do potrzebujących ludzi. Darowizny
na rzecz osób poszkodowanych w wyniku
powodzi w powiecie bieruńsko-lędzińskim
można wpłacać na rachunek bankowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach, ul. Lędzińska 24:
ING Bank Śląski SA
Nr 56 1050 1399
1000 0023 1458 2715
z dopiskiem: „Pomoc dla powodzian”.
Przyda się każda pomoc finansowa do
budżetu powiatu, miast i gmin dotkniętych powodzią na likwidację wielomilionowych szkód poniesionych w infrastrukturze, na odbudowę dróg, chodników mostów, obiektów użyteczności
publicznej.
Dramat powodzian poruszył serca wielu osób. Na przykład mam ofertę dużej
firmy z Imielina, która proponuje, że
przekaże powodzianom farby po kosztach własnych. Czy możemy je przyjąć
do powiatu czy gminy, skoro każdy poszkodowany będzie miał indywidualne
potrzeby? Dzisiaj nie jesteśmy w stanie
określić, kto, ile jakiego koloru farby potrzebuje. To jeszcze nie ten etap. Z pewnością jednak konieczne jest gromadzenie takich informacji o deklaracjach
i gotowości pomocy ze strony darczyńców i wykorzystanie ich we właściwym
momencie. Podobnie wygląda sprawa
z wypoczynkiem dzieci i dzieci i młodzieży. Powiatowi podlegają szkoły ponadgimnazjalne, a starsza młodzież z pewnością będzie zaangażowana w swoich
rodzinach do pomocy przy usuwaniu
skutków powodzi. Pełna informacja o potrzebach dotyczących dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów jest
dostępna w gminach.
Powiat Bieruńsko-Lędziński pośpieszył
z wieloraką pomocą poszkodowanym.
Zrezygnowaliśmy z organizowania zaplanowanych w maju i czerwcu dużych imprez kulturalnych i targowych, zlikwidowaliśmy lub ograniczyliśmy wydatki na inne cele, przekazując pieniądze na pomoc
powodzianom. Specjaliści z Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej świadczą
wszystkim potrzebującym pomoc psychologiczną. W porozumieniu z wojewodą
śląskim uruchomiliśmy służby nadzoru budowlanego do oceny stanu technicznego
zalanych obiektów i opłaci wykonanie
ekspertyz technicznych. W Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami –
w Referacie Infrastruktury Informacji Przestrzennej – wydawane są nieodpłatnie
zaświadczenia potwierdzające własność
nieruchomości dla wszystkich poszkodowanych przez powódź. Kopie map znajdujących się w Powiatowym Zasobie
Geodezyjno-Kartograficznym, a służące
do celów odszkodowawczych, remontowo-budowlanych i innych związanych
z czynnościami popowodziowymi są wydawane poszkodowanym nieodpłatnie.
Koszt wydania wyżej wymienionych dokumentów również pokryje Powiat Bieruńsko-Lędziński.
Serdeczne pod
za wszelkie dary, za każdą pomoc rzesieczoakwącji,
finansową, osobistą udzieloną w czaobecnie
przeciwpowodziowej i świadczoną
na rzecz mieszkańców
Powiatu Bieruńsko−Lędzińskiego; ołanie”
zaw
za wsparcie, życzliwość, ciężką pracęa i „na
brej Woli,
wszystkim Ludziom Wielkiego Serc m Do
strażakom, wojskowym, załogo różny, ch
pogotowi i służb, przedsiębiorcom
samorządowcom z wielu miast, gmin i urzędów
i powiatów, pracownikom różnych inswiatytutucji
w imieniu Zarządu Po
Bieruńsko−Lędzińskiego
składa
Bernard Bednorz, wicestarosta
Bieruń, czerwiec 2010
16
ZDJĘCIE: ARC
Egzamin z dobroci zięzdkoanway niacelująco
Po raz dziewiąty Okręgowa Izba Przemysłowo Handlowa zor ganizowała (28 maja) wspólnie z władzami miasta Galę Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości. Podczas imprezy, która odby ła się w Zameczku Myśliwskim w Promnicach prezes Regional nego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S. A. Zbigniew
Gieleciak przekazał na ręce wicestarosty Bernarda Bednorza
czek na 10.000 zł, a Ewa Stachura – Pordzik, prezes Podstrefy
Tyskiej KSSE, poinformowała o decyzji zarządu o przekazaniu
na rzecz powodzian w powiecie bieruńsko-lędzińskim 25.000
zł. Pomocy udzieliły (i udzielają) także władze i mieszkańcy
miasta, kierując do powodzian wszelaką pomoc rzeczową i fi nansową.
powiatbl.pl
KRÓTKO
Lędziński orlik
solwentów. W tym roku mury
szkolne opuściły 363 osoby.
Ponieważ Zarząd Powiat wspiera rozwój najzdolniejszej młodzieży, po raz drugi uhonorował najlepszych absolwentów
roku szkolnego 2009/ 2010.
W gronie wyróżnionych znaleźli się następujący uczniowie: Filip Berezowski, Joanna Frank
i Barbara Madej (LO w Bieruniu), Anna Jagoda, Magdalena
Bizacka, Ewa Piątek (PZS w Bieruniu), Adam Chmielarski, Bartłomiej Kubis i Angelika Tarka
(PZS w Lędzinach), którzy z rąk
Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego otrzymali nagrody pieniężne. Nagrody mogli odebrać
uczniowie, którzy w roku szkolnym 2009/2010 uzyskali najlepsze wyniki w nauce lub wykazali się szczególnymi osiągnięciami w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Wysokość nagród wynosiła od
400 do 600 zł.
Zarząd Powiatu wsparł
finansowo wyjazd zawodników i trenerów Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Orka”
w Lędzinach o dofinansowanie wyjazdu zawodników i trenerów klubu na Międzynarodowe Zawody Pływackie na
Słowacji w Dolnym Kubinie na
Słowacji, w których startowało
370 zawodników ze Słowacji,
Czech i Polski. „Orka” przywiozła z tych zawodów 20
medali zdobytych indywidualnie w czterech kategoriach
wiekowych. Największe żniwo
medalowe zebrali najmłodsi
pływacy (9 i 10-letni). Kamil
Krawczyk zdobył dwa złote
medale na 50 i 200 m st. klasycznym oraz brązowy na 50
m st. motylkowym. Jakub
Walczysko „wypływał” medal
złoty na 200 m st. zmiennym
i srebrny na 50 m st. motylkowym. Albert Bociąga przywiózł ze Słowacji po dwa srebrne i brązowe medale, a Karol Popiela – medal brązowy.
Podczas spotkania z Zarządem Powiatu kierownik
Drużyny WOPR Bieruń To-
inalizujemy procedury. Jeszcze w czerwcu spodziewamy się rozstrzygnięcia przetargu na budowę orlika przy
Powiatowym Zespole Szkół
w Lędzinach – informuje Marek Bania, członek Zarządu
Powiatu, inicjator budowy od
samego początku pilotujący
ten temat. – Budowa orlika jest
naturalną kontynuacją działań
związanych z modernizacją
Powiatowego Zespołu Szkół
oraz unowocześnianiem i rozbudową jego zaplecza sportowego. Już w 2008 roku próbowaliśmy pozyskać środki na
rozbudowę bazy sportowej
w ramach tzw. mechanizmu
norweskiego. Wtedy się nie
udało, szczęśliwie finalizujemy
to teraz.
powiatbl.pl
F
Koszt orlika szacowany jest
na ok. 1 350 tys. zł. Po 333 tys.
zł pochodzi ze środków Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Sportu
i Turystyki. Reszta, prawie 700
tys. zł z budżetu powiatu.
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach
programu „Moje boisko – orlik
2012” standardowo obejmuje
dwa ogrodzone i oświetlone
boiska sportowe (boisko piłkarskie o wymiarach 30 x 62
m o nawierzchni z trawy syntetycznej i boisko wielofunkcyjne
do koszykówki i piłki siatkowej
o nawierzchni poliuretanowej)
oraz budynek sanitarno-szatniowy spełniający także funkcje
magazynu sprzętu gospodarczo-sportowego, z pomieszcze-
niem dla gospodarza obiektu
i trenera środowiskowego.
W przypadku Lędzin na ten cel
zostaną zaadaptowane pomieszczenia szkolne.
– Przy płynnej realizacji zadania nasz orlik może zostać
przekazany do użytku w październiku tego roku – mówi
Marek Bania. – Z pewnością
będzie spełniał ważną funkcję
dla sportu i rekreacji lędzińskiej
młodzieży. Wszędzie, gdzie takie zespoły boiskowe powstały,
cieszą się dużą popularnością.
Skupiają rzesze młodzieży, są
zapleczem do zagospodarowania wolnego czasu, do organizowania imprez i turniejów
sportowych i najróżniejszych
działań związanych z wychowaniem przez sport. MR
Dotarli do mety
olejny rocznik uczniów opuścił progi Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu. Tym
samym lista ponad 4 tysięcy absolwentów powiększyła się o 96 nazwisk. Uroczystość pożegnania maturzystów była okazją do przypomnienia tych, którzy na trwale zapiszą się
w kronikach szkoły, przez 4 lata wyróżniali się
wynikami w nauce, zaangażowaniem w życie
szkoły, osiągnęli sukcesy naukowe lub sportowe, prezentując przy tym wysoką kulturę osobistą i godną naśladowania postawę.
Pięciorgu uczniom wręczone zostały świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem.
Otrzymali je: Anna Jagoda (4,93), Magdalena
Bizacka (4,89), Ewa Piątek (4,86), Aleksander
Lorenz (4,79), Klaudia Morkisz (4,75). Dzień
ten był szczególny również dla rodziców wyróżnionych uczniów, którzy otrzymali listy gratulacyjne z rąk Teresy Horst, dyrektora PZS
w Bieruniu.
Anna Jagoda, Magdalena Bizacka i Ewa
Piątek otrzymały nagrody pieniężne, ufundowane przez Powiat Bieruńsko-Lędziński. Starosta Piotr Czarnynoga skierował szczególne
słowa uznania do Łukasza Morawskiego –
muzyka, klarnecisty, który równolegle z nauką
w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu uczył
się w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia
im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach,
pełnił również funkcję organisty w kościele
pod wezwaniem św. Barbary. Kamilowi Kosowskiemu absolwentowi, który z najwyższą
ZDJĘCIE: MATEUSZ KAMIŃSKI
K
średnią ukończył technikum górnicze, nagrodę
przekazał pan Adam Poznański, zastępca dyrektora ds. pracy KWK „Piast”.
Dyrektor Horst podkreśliła szczególnie postawę jednego z uczniów technikum informatycznego, który zmagając się przez wiele długich
miesięcy z ciężką chorobą, chciał ukończyć
szkołę. – Uczył się sam, wytrwale i konsekwentnie. Po kolejnych egzaminach klasyfikacyjnych,
nauczyciele byli pod wielkim wrażeniem jego
wiedzy. I dotarł do mety. Jest dzisiaj tu razem
z nami – powiedziała. Wojtkowi Owsiance,
mieszkańcowi Imielina, przy długich owacjach
na stojąco, burmistrz Imielina Jan Chwiędacz
wręczył wysokiej klasy sprzęt komputerowy.
Z rąk Jana Podleśnego, wiceburmistrza Bierunia, nagrody książkowe otrzymali najlepsi absolwenci mieszkańcy tego miasta: Anna Jagoda, Magdalena Bizacka, Ewa Piątek, Aleksander Lorenz oraz Klaudia Morkisz. BS
17
Śląsk – moja miłość
Tak nazwany został benefis Józefa Kłyka
z okazji 60. rocznicy urodzin i 45-lecia pracy
twórczej słynnego pasjonata filmu, wszechstronnego filmowca, rysownika, gawędziarza, miłośnika śląskości, który odbył się
w Gminnym Gimnazjum w Bojszowach.
sa Bunuela, który pisał: Dopiero kiedy zaczynamy tracić
pamięć, choćby po trochu,
zdajemy sobie sprawę, że pa-
ZDJĘCIE: MARIAN RYGLEWICZ
ciepłym, pełnym serdecznych
wspomnień,
skrzącym się od anegdot
spotkaniu uczestniczyło grono osób, które przyczyniły się
do filmowych sukcesów Józefa Kłyka: aktorów jego filmów, operatorów. Było wielu
przyjaciół, przedstawicieli
władz Bojszów, Bierunia,
Imielina, Pszczyny, ludzi kultury. Obecna była między innymi senator Maria Pańczyk.
Wszyscy składali gratulacje
Jubilatowi.
Honorowemu Obywatelowi
Powiatu i laureatowi nagrody
kulturalnej starosty „Clemens
Pro Arte” za 2004 tok – gratulowali starosta bieruńsko-lędziński Piotr Czarnynoga,
przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Barcik, wicestarosta
Bernard Bednorz, którzy
w okolicznościowym liście napisali:
„Ostatnio wiele mówimy
o znaczeniu pamięci. Zatem
warto przytoczyć słowa wybitnego reżysera filmowego Lui-
W
podobnie jak Ty, Drogi Jubilacie – twórca filmowy, artysta,
człowiek kina. Po drugie: ponieważ niemal cała Twoja długoletnia twórczość – nie tylko
filmowa, lecz również malarska, rysunkowa i prozatorska –
jest jednym wielkim przypominaniem. Początkowo zabawnym przypominaniem wielkich postaci światowego kina:
Gratulacje od „Bojszowian”.
mięć jest istotą całego naszego życia. Życie bez pamięci
nie byłoby życiem. Nasza pamięć jest naszą spójnią, naszym rozumem, naszym działaniem, naszym uczuciem.
Bez niej jesteśmy niczym.
Przywołujemy te słowa, jako
zapewne bliskie Twojej osobie.
Po pierwsze: wypowiedział je –
Charliego Chaplina, Harolda
Lloyda czy Bustera Keatona,
później – z coraz większą pasją
i zaangażowaniem – przypominaniem dziedzictwa naszej
ukochanej ziemi, trudnych,
często bolesnych i dramatycznych losów jej mieszkańców.
Drogi, wciąż młody i aktywny Jubilacie!
Z okazji Twojego podwójnego jubileuszu: 60. urodzin
i 45-lecia pracy twórczej składamy Tobie najserdeczniejsze
gratulacje i podziękowania za
to, czego już dokonałeś.
Życzymy kolejnych dziesiątek
lat w dobrym zdrowiu, nowych
pomysłów, inicjatyw i sukcesów filmowych, osobistych
i wszelkich innych.
Na zakończenie godna zapamiętania rada wielkiego
twórcy Krzysztofa Kieślowskiego: Nieważne, gdzie się stawia
kamerę, ważne – po co?
Stawiaj swoją kamerę jak
najczęściej, aby nadal dobrze
służyła Śląskowi, ukazując jego szczery i prawdziwy obraz”.
Sylwetkę Jubilata – określonego jako „wyśniony mit bojszowski” – przedstawił Alojzy
Lysko, przyjaciel Józefa Kłyka.
Benefis uświetniła projekcja
króciutkich fragmentów filmów
Kłyka oraz o Kłyku i występ zespołu „Bojszowianie”.
Z okazji jubileuszu ukazała
się wydana staraniem Urzędu
Gminy książka o bojszowskopszczyńskim filmowcu: „Józef
Kłyk. Mój śląski Teksas”. Goście obejrzeli wystawę starych
fotografii „Roztomiłe – portret
Ślązaczki z pierwszej połowy
XX wieku”. MR
maja w Moenchengladbach
w Niemczech odbyło się seminarium dalekowschodnich sztuk walki, w którym udział wzięli mistrzowie z całego świata. Wzięła w nim także udział 25-osobowa
grupa z WMAA-ROC Polska (Stowarzyszenie Big Budo Polska). Jej członkowie mogli poznać nowe techniki walki pokazywane
przez największych mistrzów z Anglii,
Niemiec, Holandii Belgii, Czech i Polski.
Dzień wcześniej mistrz Wiesław Bigos
oraz mistrzowie Mateusz i Angelika Bigos
zostali zaproszeni przez Jego Eminencję
Wielkiego Mistrza Księcia Dschero Khana
(12 Dan) do jego domu w Horst, w Holandii. Książę Dschero Khan nadał Wiesławo-
29
18
wi Bigos 10 Dan i tytuł profesora sztuk
walki za jego długoletni staż i wkład w rozwój sztuk walki na świecie. W. Bigos otrzymał też książkę o historii Księcia Dschero
Khana z jego osobistą dedykacją.
Na zakończenie seminarium Prezydent
Federacji WMAA-ROC na Europę Toni
Finken Schaffrath (10 Dan) wręczył Wiesławowi Bigos certyfikat 10 Dan w stylach
Chan Schaolin Si Dju su Kung fu, natomiast Frank Schneider (10 dan) – prezydent World Street Combat System – nadał
stopień 10 Dan w Shaolin Kempo.
Wiesław Bigos, radny powiatowy, obchodzi w tym roku 35-lecie działalności
w sztukach walki. G
ZDJĘCIE: ARC
Profesorski tytuł od księcia dla radnego
Książę i radny.
powiatbl.pl
KRÓTKO
masz Solecki przedstawił
strukturę organizacyjną i zakres jej działania. Drużyna
działa na terenie Bierunia. Pozostała część powiatu objęta
jest działaniem Oddziału Rejonowego Tychy. Drużyna bieruńska w ramach swojej działalności zabezpiecza wiele imprez, które odbywają się na
terenie naszego powiatu, jej
członkowie w 2008 r. i 2009
r. przeprowadzili bezpłatne
szkolenia pracowników starostwa z zakresu pierwszej pomocy. T. Solecki poinformował o problemach związanych
z chęcią rozszerzenia terenu
działania drużyny na obszar
całego powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Zarząd Powiatu
wyraził poparcie dla inicjatywy
stworzenia drużyny lub oddziału powiatowego WOPR.
Zarząd Powiatu wsparł
Oddział Powiatowy Związku
OSP RP kwotą 20 tys. zł. Na
wniosek Kół Pszczelarzy Bieruń i Bojszowy przeznaczył
5 tys. zł na zakup leków dla
pszczół (z podziałem środków
finansowych proporcjonalnie
do ilości rodzin pszczelich).
Na wniosek PGK „Partner” w Lędzinach, w związku
z realizacją projektu „Uporządkowanie
gospodarki
ściekowej w Gminie Lędziny”
Zarząd Powiatu jednogłośnie
zdecydował o wyrażeniu zgody na zajęcie pasa drogowego 16 dróg powiatowych
w Lędzinach oraz jednocześnie określił wymagania dotyczące odtworzenia pasa drogowego. Zarząd Powiatu uzgodnił, że wszelkie wpływy
z zajęcia pasa drogowego
zostaną zwrócone na tę samą drogę w celu jej ulepszenia.
Przedstawiciele 10 jednostek OSP z powiatu, w tym
3-osobowe poczty sztandarowe, uczestniczyły 24 kwietnia
w VI Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną
Górę. Wyjazd wsparł Powiat
Bieruńsko-Lędziński.
powiatbl.pl
ZAWIADOMIENIE
W związku z pismem* Ministra Środowiska uprzejmie informuję, iż w latach 2010 – 2015
przeprowadzane będą prace obserwacyjno – pomiarowe w ramach programu monitoringu lasu. Prace prowadzone będą na terenie całego kraju w lasach wszystkich kategorii własności (także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa), a zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowotnego lasów Polski wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska.
Wobec powyższego, zawiadamiam właścicieli lasów położonych na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego, iż w okresie od 1 czerwca do 30 września każdego roku (w latach 2010 –
2015) będą wykonywane przez Instytut Badawczy Leśnictwa prace terenowe związane z programem monitoringu lasu, a także proszę o umożliwienie pracownikom lub osobom upoważnionym przez Instytut Badawczy Leśnictwa wstępu na teren lasu oraz dokonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.
*pismo Ministra Środowiska z dnia 26.04.2010 r. znak DL-lpn-0770-8/20253/10/ms
19
Powiatowy program ochrony środowiska
na lata 2010-2018
W maju bieżącego roku Zarząd Powiatu przystąpił do sporządzenia dokumentu pn. „Program
ochrony środowiska dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018”. Wykonawcą tego dokumentu została firma ATMOTERM SA w Opolu. Firma ta również sporządza program ochrony środowiska dla województwa śląskiego.
Przewiduje się, iż Program po zaopiniowaniu przez uprawnione organy oraz po konsultacjach
społecznych zostanie przyjęty uchwałą Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w grudniu 2010
roku.
Zgodnie z postanowieniami
ustawy Prawo ochrony środowiska
Program
określa
w szczególności:
cele ekologiczne
priorytety ekologiczne
poziomy celów długoterminowych
rodzaj i harmonogram
działań proekologicznych
środki niezbędne do
osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe, dla
którego ramy wyznaczone zostały w „Polityce ekologicznej
państwa na lata 2009-2012
z perspektywą do 2016 roku”
uwzględniającej zobowiązania wynikające z Traktatu Akcesyjnego.
Przepisy Traktatu Akcesyjnego postawiły naszemu kra jowi poważne zadania do wy pełnienia, z generalną tezą,
że po roku 2015 Rzeczpospo lita Polska powinna być krajem spełniającym wszystkie
standardy w ochronie środo wiska, obowiązujące w kra jach członkowskich Unii Euro pejskiej.
To trudne zadanie zostało
wsparte finansowo przez unijne fundusze funkcjonujące
w latach 2004-2006, natomiast w nowej perspektywie
finansowej 2007-2013 wspierane są przede wszystkim
przez Program Operacyjny
„Infrastruktura i Środowisko”.
20
Jednakże pomocowe programy unijne i dotacje na ich
realizację rzędu 6,3 mld euro
stanową nie więcej niż 20%
niezbędnych wydatków inwestycyjnych na ochronę środowiska w naszym kraju w latach 2007-2013. Pozostałe
środki muszą być wyasygnowane przez stronę polską,
z czego 57% mają stanowić
środki publiczne, 43% środki
prywatne (źródło: Polityka
ekologiczna państwa).
Wartości ekologiczne i społeczne w Unii Europejskiej
stawiane są na równi z wartościami ekonomicznymi, mianowicie: szybki rozwój gospodarczy kraju, jednak z pełnym
respektowaniem
zasad
ochrony przyrody i środowiska. Mając na względzie respektowanie tych zasad, „Polityka ekologiczna państwa
do 2016 r.” wskazała priorytety ekologiczne, do których
należą między innymi:
1) Ochrona zasobów naturalnych, w tym:
a) Ochrona przyrody.
Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej polskiej
przyrody wraz z umożliwieniem zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju,
który w sposób niekonfliktowy
współistnieje z różnorodnością biologiczną. Na terenie
powiatu najcenniejsze walory
przyrodnicze objęte są różny-
mi formami prawnej ochrony
– ryc. 1.
Ukształtowana już w powiecie europejska sieć obszarów „Natura 2000” umożliwia sprawne planowanie
przebiegu wszelkiego rodzaju
liniowych inwestycji infrastrukturalnych (drogi, kolektory kanalizacyjne, linie energetyczne itp.).
b) Ochrona i zrównoważony rozwój lasów.
Dalsze prace w kierunku
racjonalnego użytkowania
zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i wiekowej,
z zachowaniem bogactwa
biologicznego. Oznacza to
rozwijanie idei trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej
gospodarki leśnej.
Obszary leśne stanowią
obecnie 28,9% powierzchni
Polski. Ważnym zadaniem jest
zwiększenie lesistości do 30%
powierzchni kraju w 2020 r.
oraz do 33% w 2050 r., a także zalesienie bądź zadrzewienie tzw. korytarzy ekologicznych, łączących poszczególne kompleksy leśne. Korytarze
mają szczególnie duże znacze-
powiatbl.pl
nie dla zachowania i rozwoju
różnorodności biologicznej
fauny i flory.
c) Racjonalne gospodaro wanie zasobami wody.
Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych
w taki sposób, aby uchronić
gospodarkę narodową od
deficytów wody i zabezpieczyć przed skutkami powodzi.
Naczelnym zadaniem będzie
dążenie do maksymalizacji
oszczędności zasobów wodnych na cele przemysłowe
i konsumpcyjne, zwiększenie
retencji wodnej oraz skuteczna ochrona głównych
zbiorników wód podziemnych
przed zanieczyszczeniem.
d) Ochrona powierzchni
ziemi.
Dla ochrony powierzchni
ziemi, a w szczególności dla
ochrony gruntów użytkowanych rolniczo jest:
tab
rozpowszechnianie
dobrych praktyk rolnych i leśnych, zgodnych z zasadami
rozwoju zrównoważonego,
tab przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno-błotnych
przez czynniki antropogenne,
tab zwiększenie skali rekultywacji gleb zdegradowanych i zdewastowanych,
przywracając im funkcję
przyrodniczą, rekreacyjną
lub rolniczą.
e) Gospodarowanie zaso bami geologicznymi.
Racjonalizacja zaopatrzenia ludności oraz sektorów
gospodarczych w kopaliny
i wodę z zasobów podziemnych oraz otoczenia ich
ochroną przed ilościową i jakościową degradacją.
2) Poprawa jakości środo wiska i bezpieczeństwa ekolo gicznego, w tym m. in.:
a) Środowisko a zdrowie.
Dalsza poprawa stanu
zdrowotnego mieszkańców
w wyniku wspólnych działań
sektora ochrony środowiska
z sektorem zdrowia oraz skuteczny nadzór nad wszystkimi
w kraju instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami
powiatbl.pl
awarii przemysłowych powodujących zanieczyszczenie
środowiska.
b) Jakość powietrza.
tab dalsza redukcja emisji
SO2, NOx i pyłu drobnego
z procesów wytwarzania
energii,
rozwój odnawialnych źródeł energii (Polska zobowiązała się do tego, aby udział
odnawialnych źródeł energii
w 2010 r. wynosił nie mniej
niż 7,5%, a w 2020 r. – 14%),
modernizacja systemu
energetycznego,
tab w latach 2009-2012
także podjęcie działań związanych z gazyfikacją węgla
(w tym także z gazyfikacją
podziemną) oraz z techniką
podziemnego składowania
dwutlenku węgla,
c) Ochrona wód.
W zakresie ochrony zasobów wodnych jest utrzymanie
lub osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód, w tym również zachowanie i przywracanie ciągłości ekologicznej
cieków poprzez realizację m.
in.:
do końca 2015 r. Polska
powinna zapewnić 75% redukcji całkowitego ładunku
azotu i fosforu w ściekach komunalnych kończąc krajowy
program budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych dla wszystkich aglomeracji powyżej 2 000 RLM.
do końca 2012 r. powinny zostać zrealizowane następujące działania:
budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków
z podwyższonym usuwaniem
biogenów dla wszystkich
aglomeracji powyżej 15 000
RLM oraz rozbudowa dla nich
sieci kanalizacyjnych,
uruchomienie działań
zapisanych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce
oraz w programie wodnośrodowiskowym kraju,
opracowanie
programów działań specjalnych mających na celu ograniczenie
zanieczyszczenia powodowanego przez substancje nie-
bezpieczne i priorytetowe pochodzące przede wszystkim
ze źródeł przemysłowych,
realizacja programów
działań na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego,
wyposażenie zakładów
sektora rolno-spożywczego
w wysokosprawne oczyszczalnie ścieków,
wyposażenie jak największej liczby gospodarstw rolnych w zbiorniki na gnojowicę i płyty obornikowe,
ustanowienie obszarów
ochronnych dla głównych
zbiorników wód podziemnych
oraz stref ochrony ujęć wód
podziemnych,
rozwój sieci monitoringu
jakości wód powierzchniowych i podziemnych,
wdrożenie do praktyki
najbardziej
skutecznych
i ekonomicznie opłacalnych
metod odzysku osadów ściekowych z dużych oczyszczalni
ścieków.
d) Gospodarka odpadami.
Celami średniookresowymi
w zakresie gospodarki odpadami są:
utrzymanie tendencji oddzielenia ilości wytwarzanych
odpadów od wzrostu gospodarczego kraju (mniej odpadów na jednostkę produktów,
mniej opakowań, dłuższe
okresy życia produktów itp.),
znaczne zwiększenie odzysku energii z odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska,
sporządzenie spisu zamkniętych oraz opuszczonych
składowisk odpadów wydobywczych,
eliminacja kierowania na
składowiska zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów,
pełne zorganizowanie
krajowego systemu zbierania
wraków samochodów i demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji,
takie zorganizowanie systemu preselekcji sortowania
i odzysku odpadów komunalnych, aby na składowiska nie
trafiało ich więcej niż 50%
w stosunku do odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych.
h) Oddziaływanie hałasu
i pól elektromagnetycznych.
W zakresie ochrony przed
hałasem jest dokonanie wiarygodnej oceny narażania
społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono
największe.
Podobny jest też cel działań
związanych z zabezpieczeniem społeczeństwa przed
nadmiernym oddziaływaniem
pól elektromagnetycznych.
Podsumowanie
Aby osiągnąć cele założone
w „Polityce ekologicznej państwa” sporządza się wojewódzkie, powiatowe i gminne
programy ochrony środowiska dostosowując je do uwarunkowań lokalnych. Proces
opracowania a następnie
przyjęcia powiatowego Programu został zaplanowany
na okres od maja do grudnia
2010 r. Program będzie uwzględniał realizację w latach
2010 – 2018 zadań własnych
powiatu oraz zadań koordynowanych realizowanych na
terenie powiatu przez różne
podmioty odpowiedzialne za
realizację tych zadań. Do
prac nad programem zostaną włączone wszystkie instytucje właściwe ze względu na
zasięg swojej działalności
specjalizujące się w zagadnieniach ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego oraz przedsiębiorstwa oddziaływujące na środowisko, a także przedstawiciele społeczeństwa (powiatowe organy samorządu terytorialnego, samorządu gospodarczego i ekologiczne organizacje pozarządowe).
Po opracowaniu projektu
Programu (koniec września)
Program zostanie poddany
konsultacjom społecznym.
Serdecznie zapraszamy do
współpracy nad przygotowaniem projektu Programu.
ZP
21
Powiatowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego
czniowie klas wielozawodowych uczący się zawodu u indywidualnych pracodawców mają obowiązek zaliczenia w każdym roku nauki
czterotygodniowych kursów
w zakresie teoretycznych
przedmiotów zawodowych.
Od prawie 10 lat, dzięki Powiatowemu Ośrodkowi Dokształcania
Zawodowego
działającemu w Powiatowym
Zespole Szkół w Bieruniu,
mają możliwość odbywania
takich kursów na miejscu, bez
konieczności dojeżdżania do
ośrodka w Gliwicach.
Ośrodek utworzony w 2001
roku przez Powiat BieruńskoLędziński, systematycznie poszerza swoją ofertę i dostosowuje ją do bieżących potrzeb
ZDJĘCIE: MATEUSZ KAMIŃSKI
U
edukacyjnych. Obecnie odbywają się w nim kursy w zawodach: sprzedawca, kucharz
małej gastronomii, fryzjer, piekarz, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych.
Zajęcia prowadzone są
przez doświadczonych peda-
gogów, którzy mają uprawnienia
egzaminatorów
Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Przygotowują oni
uczniów nie tylko do egzaminu organizowanego przez
OKE, ale również do egzaminu czeladniczego przeprowa-
dzanego przez Izby Rzemieślnicze. W obu przypadkach
„zdawalność” kształtuje się
na poziomie 80% – 90%.
Grażyna Wilczak, kierownik
PODZ,
nauczyciel
przedmiotów ekonomicznych
w bieruńskim PZS-ie, mówi:
Kształcimy uczniów z Powiatowych Zespołów Szkół w Bieruniu i Lędzinach. Przyjeżdża
do nas również młodzież ze
szkół z Mysłowic, Woli,
Brzeszcz i Oświęcimia. Rocznie jest to około 250 osób.
Biorąc pod uwagę, że z roku
na rok coraz większa liczba
absolwentów gimnazjów chce
się uczyć zawodu i wybiera
klasę wielozawodową, jesteśmy w stanie uruchomić kursy
dla kolejnych zawodów. BS
Odwaga jest, potrzebne są pieniądze
aritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Błogosławiona Karolina w Lędzinach od ośmiu lat zajmuje się osobami
niepełnosprawnymi przede wszystkim
z niepełnosprawnością intelektualną.
W chwili obecnej opiekujemy się i pracujemy z ponad 100 takimi osobami. Szukamy różnych sposobów ich aktywizacji
i „oswajania” z niepełnosprawnością ludzi
zdrowych. Realizujemy liczne pomysły
i przedsięwzięcia.
Jednym z takich pomysłów wynikających z potrzeby naszego Ośrodka było
C
22
powstanie płyty, która byłaby cegiełką na
budowę Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego.
OREW jest jedną z czterech placówek,
wchodzących w skład Ośrodka Błogosławiona Karolina, dla dzieci przede wszystkim z upośledzeniem w stopniu głębokim. Dotychczasowa lokalizacja OREW
pozostawia wiele do życzenia, a chcielibyśmy zapewnić naszym dzieciom lepsze
warunki rehabilitacji. Rozpoczęliśmy budowę, która znajduje się w stanie surowym
zamkniętym. Obiekt powstał przede wszystkim z 1% odpisu od podatku dochodowego dla Fundacji Caritas Archidiecezji
Katowickiej. Jest to jednak worek, w którym widać dno. Dlatego musimy szukać
innych sposobów na zdobycie środków na
ukończenie tej inwestycji.
Pomysł nagrania płyty – cegiełki powstał
już w roku ubiegłym. Inicjatorem powstania i koordynatorem wszystkich działań
był nasz pracownik Mariusz Seifert, który
uruchomił wszystkie swoje zdumiewające
dla nas znajomości. Ostatecznie na krążku znalazły się piosenki, do których prawa
zostały nam przekazane przez polskich artystów m. in.: Kayah, Macieja Maleńczuka, Annę Wyszkoni, Tomasza Makowieckiego, Sydneya Polaka oraz zespoły: Łzy,
Video, Negatyw, Made in Poland, The
Goodboys, Bisquit, The Mercy Cosmos.
Piosenka tytułowa powstała z myślą o naszych niepełnosprawnych i jest ich głosem.
Muzyka oraz tekst zostały napisane przez
wokalistę zespołu Negatyw Mietalla Walusia, do zaśpiewania finałowej piosenki został
zaproszony Rafał Królikowski, który bardzo
szybko podjął to wyzwanie. Na podkreślenie
zasługuje, że dla Rafała Królikowskiego to
absolutny debiut na scenie muzycznej. Do
płyty dołączony został teledysk, który został
zrealizowany na terenie zabytkowego parku
pszczyńskiego oraz na dziedzińcu Muzeum
Zamkowego w kwietniu 2010 r. wraz
z udziałem naszych podopiecznych, dla których była to niesamowita przygoda.
Premiera tej płyty odbyła się 19 czerwca
podczas organizowanego corocznie dla
mieszkańców naszego miasta i okolic Festynu Integracyjnego. Sprzedaż płyt – cegiełek będzie się odbywała przede wszystkim
poprzez kontakt bezpośredni z osobami zainteresowanymi, jednak również planujemy
możliwość zakupienia jej (i w ten sposób
pomocy naszym niepełnosprawnym) poprzez serwis Internetowy Allegro.
Serdecznie zapraszamy również do odwiedzenia strony Internetowej Ośrodka
Błogosławiona Karolina, gdzie znajduje
się więcej informacji na temat naszych
podopiecznych oraz naszej pracy.
www.caritaskarolina.neostrada.pl
ANNA KOŁODZIEJCZYK
powiatbl.pl
Dziecko niepełnosprawne
Kochaj i obserwuj
eśli niepokoi Was rozwój
Waszego dziecka, zauważacie, że rozwija się inaczej,
wolniej niż jego rówieśnicy czy
rodzeństwo, nie czekajcie aż
problemy miną samoistnie.
Podejmijcie trud obserwacji
dziecka i jednocześnie jak
najszybciej zgłoście swoje
obawy lekarzowi – pediatrze.
Konieczne jest także zasięgnięcie porady psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej. Ważna w kontakcie ze specjalistą jest Wasza
wiedza na temat rozwoju
dziecka. W wypadku podejrzenia występowania niepełnosprawności konieczne jest
przeprowadzenie:
– diagnozy całościowej, uwzględniającej całe życie dziecka i jego rodziny, jego mocne
strony i słabości,
– diagnozy funkcjonalnej,
czyli opierającej się na znajomości etapów rozwoju małego
dziecka i norm rozwojowych.
Dlatego zachęcamy, aby
swoją pociechę obserwować
w następujących obszarach:
– motoryka – czyli wszystko
to, co związane jest z ruchem,
poruszaniem się i sprawnością
ruchową,
– manipulacja – czyli zdolność używania własnych rąk,
jako narzędzi służących do jedzenia, budowania i badania
otoczenia i przedmiotów, które
dziecko otaczają oraz do tworzenia prac plastycznych i graficznych,
– percepcja – odbieranie
wrażeń wzrokowych, słuchowych, dotykowych oraz spostrzeganie i uwaga,
– rozwój społeczny (kontakty
z rodzicami, rodzeństwem,
krewnymi, rówieśnikami i innymi osobami spotykanymi
okazjonalnie),
– ubieranie się (samodzielność, tempo),
– mycie się (samodzielność,
tempo),
J
powiatbl.pl
– jedzenie (samodzielność,
tempo),
– komunikacja i mowa,
– trening toaletowy – sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych.
Oczywiście normy dla powyższych obszarów aktywności
dziecka zależą od jego wieku
kalendarzowego. Informacji
na ten temat może udzielić lekarz, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
lub nauczyciel w przedszkolu.
Można też zaczerpnąć informacji z literatury dotyczącej
rozwoju dziecka lub sięgnąć
do źródeł internetowych (np.
portal: Przedszkolak. pl).
Szczególnie czujni powinni
być rodzice, których dziecko
mieści się w tak zwanym przedziale ryzyka występowania
niepełnosprawności. Ryzyko to
występuje, kiedy:
– matka w czasie ciąży przyjmowała leki silnie toksyczne,
zaburzające rozwój dziecka
lub też doznała poważnego
urazu,
– matka w czasie ciąży paliła papierosy, piła alkohol, źle
się odżywiała,
– poród się przedłużał, wystąpiły komplikacje,
– dziecko jest wcześniakiem,
– masa urodzeniowa noworodka jest bardzo niska,
– wystąpiły poważne infekcje
lub urazy w pierwszych miesiącach życia dziecka,
– występują uwarunkowania
genetyczne (w rodzinie ojca
lub matki jest osoba niepełnosprawna od urodzenia),
– niemowlę jest niewłaściwie
pielęgnowane lub pozbawione
bliskiego i stałego kontaktu
z matką.
Od momentu stwierdzenia
u dziecka niepełnosprawności
aż do rozpoczęcia nauki
w szkole, rodzice mogą wnioskować o tak zwane „wczesne
wspomaganie rozwoju”. Wniosek taki składa się w poradni
psychologiczno-pedagogi cznej. Jeśli dziecko spełnia warunki uprawniające go do takiej formy pomocy, zostaje wydana opinia o potrzebie wczesnego wspomagania. Zajęcia
mogą być organizowane
w przedszkolu, szkole podstawowej, w specjalistycznych
ośrodkach oraz w publicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dyrektor danej placówki powołuje zespół specjalistów, którzy przygotowują indywidualny program dla dziecka
i realizują zajęcia. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach
wczesnego
wspomagania
ustala dyrektor placówki, w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
Zajęcia mogą być prowadzone
także w domu rodzinnym,
w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia.
Celem pracy z dzieckiem i jego
rodziną jest wszechstronna stymulacja malucha, czyli jego
rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego oraz wspieranie pozostałych domowników, np. poprzez udzielanie wskazówek
lub demonstrowanie jak należy
z dzieckiem niepełnosprawnym
postępować, aby maksymalnie
wspomagać jego rozwój.
Niezwykle ważnym etapem
w życiu dziecka jest podjęcie
nauki w szkole. Uczeń niepełnosprawny ma możliwość
podjąć naukę w systemie integracyjnym. Rodzice są zobowiązani złożyć wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej, na podstawie którego
wyrażają wolę uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego. Muszą jednak
być spełnione określone warunki, które uprawniają dziecko do tego, aby takie orzeczenie uzyskać.
Najważniejszą ideą integracji jest indywidualne podejście
do każdego dziecka, a podsta-
wowym warunkiem – maksymalne usprawnienie fizyczne,
psychiczne oraz emocjonalnospołeczne m. in. poprzez włączenie go do społeczności klasowej na zasadach obowiązujących pozostałych uczniów.
Powodzenie tego systemu zależy od: przygotowania nauczycieli, rodziców dzieci niepełnosprawnych zabezpieczenia odpowiednich warunków (adaptacja pomieszczeń, usunięcie
barier architektonicznych, przygotowanie pomocy, opracowanie programu nauczania z uwzględnieniem potrzeb i możliwości konkretnego dziecka).
Opieka na dzieckiem niepełnosprawnym na pewno nie
jest łatwa. Jednak należy pamiętać, iż bezwzględnym warunkiem powodzenia w szeroko rozumianej stymulacji jego
rozwoju jest akceptacja zarówno ze strony rodziców, rodzeństwa, jak i innych osób
mających z dzieckiem kontakt.
Należy przyjąć go takim, jakim
ono jest, dostrzegać jego zalety i mocne strony, eksponować
jego możliwości, wskazywać
i ujawniać potencjał, który tkwi
w każdym człowieku. Dziecku
po prostu trzeba dać dużo miłości.
MARIA LASOK
pedagog, logopeda
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Bieruniu
DWUMIESIĘCZNIK BEZPŁATNY
Wydawca:
Starostwo Powiatowe w Bieruniu,
ul. Jagiełły 1, 43-155 Bieruń,
tel. (032) 216-38-88,
e-mail: [email protected]
Redakcja:
ul. Jagiełły 1, 43-155 Bieruń.
„Triada” - segment A, pok. 8.
Tel. (032) 216-38-20; 216-38-27,
e-mail: [email protected]
Redaguje: Marian Ryglewicz
Druk:
Drukarnia KOLUMB Katowice
Nakład: 4000 egz.
Bieruń Lędziny Imielin
Bojszowy Chełm Śląski
23
XI Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych
ZDJĘCIA: WM, MR
Było na medal
24
powiatbl.pl

Podobne dokumenty

Nr 26 / Czerwiec 2011

Nr 26 / Czerwiec 2011 ctwa zawodowego w naszym kraju, za kilka lat właściciele będą mieli skim w klasach wielozawodo- sprawdziły, ogólniaki produkują trudności z zapewnieniem ciągłości wych kształci się 171 uczniów ludz...

Bardziej szczegółowo