Opis

Komentarze

Transkrypt

Opis
1. Wariant nr 4 - trasa Puszkina-Przybyszewskiego
1.1. Zasadnicze rozwi zanie.
Przewidziano wykorzystanie istniej cego odcinka linii tramwajowej WZ od p tli
w al.Wyszy skiego w osiedlu Retkinia na zachodzie a do skrzy owania ul.Rokici skiej
z ul.Puszkina. Na dalszym odcinku przewidziano prowadzenie tramwajów w ul.Puszkina do ronda
Sybiraków po istniej cym przebudowanym ju torowisku, i poprowadzeniem nowego odcinka
torowiska w ul.Przybyszewskiego w pasie dziel cym tej ulicy od ronda Sybiraków do rejonu
projektowanej p tli przy ul.Czajkowskiego i dalej po pó nocnej stronie ul.Przybyszewskiego do
ul.Augustów, za ni w kierunku wschodnim jak do al.Hetma skiej. Dalej torowisko
przebiega oby po trasie po stronie wschodniej al.Hetma skiej do ul.Kazimierza Odnowiciela,
nast pnie wzd
tej ulicy (po jej po udniowej stronie) z przej ciem poprzecznym przez al.Ofiar
Terroryzmu 11 Wrze nia i dalej w kierunku wschodnim (po po udniowej stronie tej ulicy) do
istniej cej p tli autobusowej, wokó której przewidziano budow p tli tramwajowej.
Ca a d ugo trasy wariantu 4 (od p tli w al.Wyszy skiego w osiedlu Retkinia na
zachodzie do p tli w al.Ofiar Terroryzmu 11 Wrze nia na wschodzie) wynosi b dzie oko o
17.3km.
Na ca ej trasie przewidziano przebudow wszystkich w ów torów oraz wynikaj cych
z tego niezb dnych odcinków torów w ulicach poprzecznych. Dla u atwienia przesiadek w relacji
autobus-tramwaj przewidziano przebudow tak e odcinka torów w al.W ókniarzy o d ugo ci
oko o 120m (wraz z w em torowym przy ul.Kopernika). Dla u atwienia przesiadek z lini
tramwajow ódzkiego Tramwaju Regionalnego przewidziano dobudow dla tej trasy torowiska
w ul.Piotrkowskiej na d ugo ci oko o 400m i dobudow torów wzd
trasy WZ od
ul.Piotrkowskiej do al.Ko ciuszki na d ugo ci oko o 160m tworz c centrum przesiadkowe dla linii
tramwajowych biegn cych wzd
osi wschód-zachód i pó noc-po udnie miasta. W ul.Puszkina
na skrzy owaniu z ul.Przybyszewskiego (Rondo Sybiraków) przewidziano budow nowego w a
torowego z wyd eniem torów wzd
ul.Przybyszewskiego i dodatkow relacj skr tn N-E
(i odwrotnie).
Na fragmentach linii tramwajowej (pokrywaj cej si z wariantem 1) w torowisko
skierowany b dzie ruch autobusów dla zapewnienia bezpo rednich przesiadek oraz dla u atwienia
relacji skr tnych autobusów na skrzy owaniach. S to odcinki:
- oko o 570m na odcinku od al.Armii Krajowej do ul.Retki skiej w al.Wyszy skiego
- oko o 320m na odcinku od peronu w ul.Biskupa Bandurskiego przy dworcu ód Kaliska do
ul.Kopernika w torowisku al.W ókniarzy (tylko w jednym kierunku)
- oko o 250m na odcinku mi dzy ul.Sienkiewicza a ul.Kili skiego
- oko o 850m na odcinku od peronu zachodniego przy ul.Niciarnianej do p tli
w al.Pi sudskiego
Na d ugo ci oko o 2500m, na odcinku torowiska w ródmie ciu gdzie wyst puj problemy
ruchowe samochodów zwi zane z brakiem przepustowo ci skrzy owa , torowisko b dzie
dostosowane do poruszania si po nim (z wyj tkiem ci kich wozów stra y po arnej) pojazdów
uprzywilejowanych (mi dzy ul.Wólcza sk a ul.Wydawnicz ).
tle tramwajowe przewidziano w ul.Wyszy skiego przy ul.Popie uszki (na kra cu
zachodnim trasy), w ul.Bratys awskiej przy ul.Waltera-Janke (awaryjna), w ul.Rokici skiej
w rejonie ul.Widzewskiej (awaryjna), przy ul.Czajkowskiego (awaryjna, po czona z p tl
autobusow ) oraz przy al.Ofiar Terroryzmu 11 Wrze nia (na kra cu wschodnim trasy).
Dla mo liwo ci stworzenia centrum przesiadkowego TR-WZ oraz w zwi zku z brakiem
przepustowo ci skrzy owa na odcinku ródmiejskim (co skutkuje wyd eniem czasu
przejazdów tramwajów) przewidziano budow odcinków jezdni równoleg ych do torów w drugim
(dolnym) poziomie, w tunelach oraz w murach oporowych. S to odcinki nast puj ce po sobie
w al.Mickiewicza i al.Pi sudskiego od rejonu ul.Wólcza skiej do ul.Sienkiewicza o d ugo ci
oko o 1020m (stanowi cy wyd enie ju istniej cego odcinka w drugim poziomie mi dzy
ul. kow a ul.Wólcza sk d ugo ci oko o 500m) oraz od ul.Kili skiego do ul.Wysokiej
o d ugo ci oko o 720m. Najd sze odcinki jezdni w tunelu nie przekraczaj d ugo ci 260m.
Poza centrum przesiadkowym TR-WZ mi dzy al.Ko ciuszki a ul.Piotrkowsk , gdzie
tramwaje TR jad ce po dodatkowej parze torów b
w cza y si i wy cza y z trasy WZ
w relacji E-N (i na odwrót) na skrzy owaniu z al.Ko ciuszki oraz w relacji W-S (i na odwrót) na
skrzy owaniu z ul.Piotrkowsk , przewidziane s relacje skr tne eksploatacyjne tramwajów
jedynie na trzech w ach:
- al.Mickiewicza/Bandurskiego – al.W ókniarzy (relacje W-N oraz E-N i na odwrót)
- al.Pi sudskiego – ul.Kopci skiego/ Rydza mig ego (relacje W-S oraz E-N i na odwrót)
- ul.Rokici ska – ul.Puszkina (relacje W-S oraz E-S i na odwrót)
- ul.Puszkina-ul.Przybyszewskiego (relacje N-E i odwrotnie).
Maksymalne nat enie ruchu tramwajowego b dzie oko o 24 poci gów w jednym
kierunku przy czym na odcinku trasy od skrzy owania ul.Puszkina z ul.Ksiedza Wujaka do p tli
przy al. Ofiar Terroryzmu 11 Wrze nia kursowa b dzie tylko oko o 8 poci gów w jednym
kierunku.
Na ca ej d ugo ci trasy (poza przebudowanym ju torowiskiem w ul.Puszkina)
przewidziano nowe, bezpodsypkowe konstrukcje torów (z zastosowaniem elementów t umi cych
wibracj i ha as) w celu obni enia kosztów utrzymania i zapewnienia sta ych parametrów
geometrii torów w trakcie eksploatacji. Na d ugo ci dostosowania torowiska do ruchu autobusów,
pojazdów uprzywilejowanych (na odcinkach opisanych wy ej) i przejazdach przewidziano
konstrukcje bezpodsypkowe torów z nawierzchniami drogowymi dostosowanymi do rodzaju
przewidywanego ruchu drogowego. Nawierzchnie drogowe w torach przewidziano tak e na
odcinkach gdzie konieczne jest zapewnienie dojazdu sprz tu do usuwania awarii i konserwacji
zwrotnic tj na wszystkich w ach torowych oraz na odcinku w ul.Karolewskiej i Bandurskiego,
mi dzy ul.Norwida a al.W ókniarzy, gdzie ze wzgl du na fragment torowiska w murach
oporowych jedyny dojazd sprz tu mo liwy jest po torowisku. Na odcinkach pozosta ych
przewidziano bezpodsypkowe torowisko zielone, z naturalnymi ziele cami. Torowisko zielone
przewidziano zasadniczo z szynami o profilu 49E1 z wyj tkiem odcinków gdzie musz ze
wzgl du na geometri toru by u yte szyny rowkowe o profilu 60R2 lub wyj tkowo (tylko na
ukach poziomych o R 50m) o profilu 59R2. W torowiskach z nawierzchniami drogowymi
przewidziano szyny rowkowe. We wszystkich konstrukcjach przewidziano zapewnienie nie
przekroczenia dopuszczalnej wielko ci konduktancji szyny wzgl dem ziemi.
Wszystkie
przystanki
tramwajowe
przewidziano
dostosowa
do
potrzeb
niepe nosprawnych (w tym niewidomych) przez zastosowanie odpowiedniej kolorystyki i kszta tu
powierzchni nawierzchni w odpowiednich miejscach peronów i doj do peronów. Do wszystkich
peronów przewidziano mo liwo dost pu dla niepe nosprawnych poruszaj cych si na wózkach
z wyj tkiem czasowych peronów na p tli w al.Pi sudskiego przy ul.Widzewskiej. Docelowo
przewidziane s do budowy w ramach przebudowy stadionu klubu Widzew perony w nowej
lokalizacji z k adk nad jezdniami i torami tramwajowymi.
Wszystkie perony przewidziano wysoko ci 20cm nad poziomem g ówki szyny
wg standardu przyj tego ju dla TR.
W celu dostosowania linii dla potrzeb systemu sterowania ruchem, perony przystankowe
przewidziano zasadniczo na skrzy owaniach z sygnalizacj wietln na wylotach skrzy owa
poza uzasadnionymi wyj tkami, gdzie z innych przyczyn (np. wspólne perony z autobusami
maj cymi relacje skr tne) konieczne by o odst pstwo od tej zasady. Wszystkie perony
usytuowane za skrzy owaniem przewidziano o d ugo ci 65m zapewniaj cej wjazd dwóch
poci gów d ugo ci po 32m. Minimaln szeroko peronu przewidziano zasadniczo 3.50m.
1.2.
Szczegó owy zakres prac wariantu 3
1.2.1. Al.Wyszy skiego
Na zachodnim kra cu trasy tramwajowej przewidziano przebudow
p tli
w ul.Ks.Kard. Stefana Wyszy skiego przy ul.Popie uszki z budow p tli autobusowej wewn trz
tli tramwajowej. Przewidziano jeden peron przyjazdowy dla tramwajów ko cz cych bieg
usytuowany przy trzech peronach autobusowych co u atwi przesiadanie si pasa erów. Dla trzech
linii tramwajowych przewidziano trzy tory postojowe z jednym, wspólnym peronem
odjazdowym. Peron odjazdowy poszerzono dla umo liwienia ustawienia w ramach projektowanej
inwestycji wiaty peronowej oraz (w ramach odr bnej inwestycji) lokalu ma ej gastronomi
z poczekalni .
Na odcinku mi dzy w/w p tl a ul.Armii Krajowej przewidziano torowisko tramwajowe
zielone w konstrukcji bezpodsypkowej o rozstawie torów 3.90m w pasie dziel cym jezdnie.
Na odcinku mi dzy ul.Armii Krajowej a ul.Retki sk przewidziano torowisko
bezpodsypkowe o rozstawie torów 4.00m w pasie dziel cym jezdnie, dostosowane do
prowadzenia ruchu autobusowego. Wspólne, naprzeciwleg e perony autobusowo-tramwajowe
przewidziano na obu kra cach tego odcinka. Dla uzyskania obu peronów na prostej w rejonie
ul.Retki skiej zmieniono odpowiednio istniej
geometrie torów.
Na odcinku mi dzy ul.Retki sk a ul.Waltera Janke przewidziano torowisko tramwajowe
zielone w konstrukcji bezpodsypkowej o rozstawie torów 3.90m w pasie dziel cym jezdnie. Aby
usun zb dne istniej ce uki poziome w rejonie skrzy owania z ul.Waltera Janke zmieniono na
odpowiednim odcinku geometri torów. Zmniejszy to czas przejazdu oraz znacznie zmniejszy
szybko zu ywania si szyn. Na przeje dzie tramwajowym przy ul.Waltera Jank przewidziano
budow sygnalizacji wietlnej pozwalaj cej na bezpieczny przejazd tramwaju przez ruchliw
arteri miasta, gdzie obecnie tramwaj wyje a z wlotów podporz dkowanych. Sygnalizacja
wietlna b dzie mog a by wybudowana wg istniej cej ju dokumentacji projektowej w której
nale y dokona tylko niezb dnych korekt wynikaj cych ze zmiany (wyprostowania) przebiegu
torów. Przystanki tramwajowe pozostawiono w istniej cej lokalizacji przy przej ciu dla pieszych
oraz po zachodniej stronie w/w skrzy owania (te ostatnie dla minimalizacji d ugo ci drogi
doj cia).
1.2.2. Ul.Bratys awka
W ul.Bratys awkiej przewidziano przebudow
istniej cej p tli tramwajowej
ze zmniejszeniem jej w zwi zku z przewidzian obecnie jej funkcj tylko jako p tli awaryjnej.
Torowisko w tej ulicy przewidziano zielone, bezpodsypkowe, po istniej cym ladzie,
ze zw onym rozstawem do 3.00m, po wschodniej stronie jezdni. Perony przystankowe
przewidziano pozostawi w istniej cej lokalizacji ze wzgl du na ograniczenia terenowe.
1.2.3. Ul.Karolewska
W ul.Karolewskiej przewidziano torowisko w istniej cym ladzie zielone, w konstrukcji
bezpodsypkowej na odcinku od ul.Wile skiej do ul.Norwida oraz bezpodsypkowej
z nawierzchni drogow dla sprz tu (jak obecnie) na dalszym odcinku w kierunku pó nocnowschodnim.
1.2.4. Ul.Bandurskiego i w ze z al.W ókniarzy
W ul.Bandurskiego przewidziano torowisko w istniej cym ladzie na odcinku przebiegu
w murach oporowych i w wykopie do przej cia podziemnego. Na wschód od tego przej cia
przewidziano wjazd autobusów komunikacji miejskiej w torowisko, w kierunku wschodnim
i budow nowych peronów (w tym po udniowego autobusowo-tramwajowego) przesuni tych
o oko o 38m w kierunku wschodnim w stosunku do istniej cych. Dla u atwienia doj cia na perony
komunikacji miejskiej z dworca ód Kaliska przewidziano wykonanie przej cia dla pieszych
w poziomie jezdni pó nocnej ul.Bandurskiego z budow sygnalizacji wietlnej. Dla zwi kszenia
przepustowo ci w/w jezdni przewidziano budow przy niej zatoki autobusowej. Dla usprawnienia
ruchu autobusów w kierunku zachodnim przewidziano likwidacj powierzchni wy czonej
z ruchu na prawym pasie mi dzy cznicami w a drogowego i utworzenie na nim pasa dla
autobusów. Na wschód od peronów tramwajowych przewidziano dobudow dodatkowego toru
dla skr tów w lewo z ul.Bandurskiego w al.W okniarzy. W zwi zku z problemami
z przepustowo ci tramwajów na tym skrzy owaniu przewidziano tak e dobudow oddzielnego
toru dla skr tów w prawo z al.Mickiewicza w al.W ókniarzy z przebudow sygnalizacji
umo liwiaj
wykorzystanie dodatkowych torów dla ruchu tramwajowego oraz autobusów na
torowisku w relacji z ul.Bandurskiego w al.W ókniarzy. Autobusy w tej relacji b
porusza y si
po torowisku tak e al.W ókniarzy w kierunku pó nocnym do wysoko ci ul.Kopernika, gdzie po
przebudowie sygnalizacji wietlnej b
mog y w oddzielnej fazie ruchu w cza si w jezdnie
wschodni al.W ókniarzy. Perony tramwajowe w al. W ókniarzy przewidziano przesun do
skrzy owania z ul.Bandurskiego/Mickiewicza co u atwi przesiadki mi dzy liniami tramwajowymi
(gdy na tych przystankach b
zatrzymywa si tramwaje kursuj ce po al.W ókniarzy
i ul.Kopernika) oraz autobusowymi (tylko w relacji na pó noc). Przewidziano przebudow ca ego
a torowego na skrzy owaniu al.Jana Paw a II/al.W ókniarzy z ul.Bandurskiego/Mickiewicza
i w a torowego na skrzy owaniu z ul.Kopernika oraz odcinka mi dzy nimi. Wszystkie w/w
torowiska b
mia y konstrukcj bezpodsypkow . Poza torowiskami na wyspie centralnej
skrzy owania al.Jana Paw a II/al.W ókniarzy z ul.Bandurskiego/Mickiewicza przewidziano
nawierzchni drogow dla atwiejszego odwodnienia i przejazdu pojazdów uprzywilejowanych.
1.2.5. Al. Mickiewicza mi dzy al.W ókniarzy a ul. eromskiego
W al.Mickiewicza mi dzy al.W ókniarzy a ul. eromskiego przewidziano torowisko
w istniej cym ladzie zielone, w konstrukcji bezpodsypkowej, z rozstawem torów 3.90m (z wy ej
opisan dobudow toru do skr tu w prawo w al.W ókniarzy).
1.2.6. Al. Mickiewicza – w ze przesiadkowy z ul. eromskiego
W rejonie dwupoziomowego skrzy owania drogowego i torowego al.Mickiewicza
z ul. eromskiego przewidziano umo liwienie niepe nosprawnym przesiadki mi dzy liniami
tramwajowymi poprowadzonymi w ró nych poziomach. Poniewa nie ma adnej mo liwo ci
dobudowy wind do istniej cej k adki nad ul.Mickiewicza z peronów tramwajowych tej ulicy
a dobudowa wind do pozosta ych o miu schodów by aby bardzo kosztowna przewidziano budow
nowej k adki dla pieszych mi dzy górnymi jezdniami al.Mickiewicza po wschodniej stronie
skrzy owania z budow dwóch wind na dolne perony tramwajowe. Na jezdniach ul. eromskiego
oraz w/w jezdniach górnych al.Mickiewicza po wschodniej stronie skrzy owania przewidziano
wyznaczenie przej
dla pieszych z przebudowa odpowiedni sygnalizacji wietlnej.
Pozostawienie istniej cych podziemnych przej dla pieszych i k adki mi dzy nimi pozwoli na
ograniczenie sygna u zielonego na tych przej ciach tylko do przypadków wzbudzenia przez
pieszych (piesi sprawni korzysta b
raczej z przej cia podziemnego zamiast oczekiwa na
sygna zielony) i rozdzielenia sygna u zielonego dla przej cia przez ca a ulic w oddzielnych
cyklach. Dostosowanie skrzy owania dla ludzi o obni onej sprawno ci jest na tym skrzy owaniu
bardzo wa ne, gdy przy nim znajduje si szpital kliniczny Uniwersytetu Medycznego.
Przewidziane przej cie dla pieszych w poziomie torów tramwajowych w al.Mickiewicza zapewni
mo liwo dost pno ci k adki dla niepe nosprawnych nawet w przypadku awarii jednej windy.
W al.Mickiewicza mi dzy ul. eromskiego a ul.Wólcza sk przewidziano torowisko
w istniej cym ladzie zielone, w konstrukcji bezpodsypkowej, z rozstawem torów 3.90m na
ugo ci oko o 100m na wschód. Na dalszym odcinku torowisko b dzie mia o rozwi zanie
wynikaj ce z budowy centrum przesiadkowego TR-WZ
1.2.7. Centrum przesiadkowe trasy tramwaju Wschód-Zachód i trasy
Tramwaju Regionalnego
ódzkiego
W stanie istniej cym na skrzy owaniu al.Mickiewicza z al.Ko ciuszki wyst puje bardzo
du y ruch pieszy pasa erów przesiadaj cych si z tramwajów obu wa nych tras tramwajowych.
Pasa erowie musz przej przez szerok , po udniow jezdnie al.Mickiewicza i wschodni
jezdni al.Ko ciuszki aby móc si przesi . Szczególnie niebezpieczne s próby szybkiego
wyboru tramwajów jad cych w tym samym kierunku do dzielnicy mieszkaniowej Teofilów na
obu trasach.
Dla u atwienia przesiadania si mi dzy oboma wa nymi trasami tramwajowymi
przewidziano stworzenie w al.Mickiewicza mi dzy al.Ko ciuszki a ul.Piotrkowsk centrum
przesiadkowego z czterema torami (tj po dwa tory dla ka dego kierunku). Przewidziano
przed enie torowiska TR w ul.Piotrkowskiej do al.Mickiewicza z budow odpowiednich
relacji skr tnych na tym skrzy owaniu oraz na skrzy owaniu al.Mickiewicza z al.Ko ciuszki
(i jednej relacji na skrzy owaniu ul. wirki z ul.Piotrkowsk ) co umo liwia wygodne przesiadki
mi dzy wszystkimi liniami tramwajowymi obu tras a tak e awaryjne przekierowywanie
tramwajów na wszystkie kierunki z przesiadkami na peronach centrum w cznie z zawracaniem.
Dla realizacji cz ci relacji skr tnych konieczne b dzie u ycie zwrotnic prostych z rozplotem na
dwie i trzy szyny. Przewidziano likwidacj przej cia podziemnego na skrzy owaniu
z ul.Piotrkowsk . Na przestrzeni centrum przesiadkowego przewidziano przej cia przez jezdni
w poziomie jezdni (z sygnalizacj
wietln ). Dopuszczono przechodzenie pieszych mi dzy
peronami. W rodkowej cz ci przewidziano dodatkowo obni enie peronów dla umo liwienia
przeje ania przez torowiska wózkami.
Przy du ej liczbie tramwajów na obu trasach (do oko o 54 w jednym kierunku) konieczna
jest budowa oddzielnych torów dla ka dej trasy (czterech) na odcinku centrum kosztem jezdni
al.Mickiewicza i eliminacja znacznej cz ci samochodów z al.Mickiewicza ze wzgl du na
zw enie jezdni jak i kolizje z relacjami skr tnymi tramwajów. Przy ograniczonej wielko ci pasa
drogowego niezb dna jest budowa jezdni w drugim poziomie w ci gu al.Mickiewicza.
Ze wzgl du na przebieg w centrum miasta i liczn zabudow mo liwe jest jedynie poprowadzenie
jezdni poni ej poziomu terenu. Na d ugo ci ca ego centrum przesiadkowego TR-WZ oraz pod
skrzy owaniami z al.Ko ciuszki i ul.Piotrkowsk przewidziano przebieg dwóch jezdni
dwupasowych w tunelach biegn cych równolegle do siebie d ugo ci niespe na 260m.
Na pozosta ych odcinkach na zachód i wschód przewidziano przebieg dolnych jezdni w murach
oporowych z odcinkami wiaduktów (tuneli) pod ul.Wólcza sk i ul.Sienkiewicza (za ono
wyd enie w przysz ci przebiegu dolnych jezdni do rejonu na wschód od ul.Kopci skiego). Na
odcinkach z jezdniami w murach oporowych jezdnie dolne przewidziano cz ciowo pod
torowiskiem które przebiega b dzie na konstrukcji wsporczej w kszta cie litery T.
Na zachód od ul.Wólcza skiej po czono dolne jezdnie z ju istniej cymi pod
ul. eromskiego. Dla odci enia po udniowej, górnej jezdni al.Mickiewicza na skrzy owaniu
z ul. eromskiego, z dolnej jezdni po udniowej al.Mickiewicza wyprowadzono przed
ul.Wólcza sk
cznic jednopasow umo liwiaj
wjazd na poziom zero za ul.Wólcza sk .
W kierunku przeciwnym przewidziano cznice jednopasow na poziom zero w rejonie
ul.Gda skiej.
Na wschód od ul.Sienkiewicza dolne jezdnie al.Mickiewicza wyprowadzono na poziom
terenu w takiej odleg ci od ul.Kili skiego, e dla kierunku na wschód mo liwa jest zmiana pasa
ruchu niezb dna dla skr tu w prawo w ul.Kili skiego, co daje zarazem mo liwo dalszego skr tu
w lewo w now ul.Targow (nie przewidziano lewoskr tów na skrzy owaniu al.Pi sudskiego
z ul.Kili skiego jak i na skrzy owaniu z now ul.Targow ).
Na odcinku mi dzy ul.Piotrkowsk a ul.Sienkiewicza przewidziano cznice mi dzy
jezdniami dolnymi i górnymi w celu zapewnienia mo liwo ci wyjazdu w kierunku wschodnim
z dolnej jezdni na lewoskr t w ul.Sienkiewicza i zjazd na doln jezdni w kierunku zachodnim
z lewoskr tu z ul.Sienkiewicza.
Przy ograniczonym ruchu samochodów w poziomie terenu przewidziano likwidacj
przej podziemnych przy ul.Piotrkowskiej i ul.Sienkiewicza z wyznaczeniem przej przez
jezdnie w poziomie terenu co poprawia dost pno peronów tramwajowych (jak i ca ego terenu
rozdzielonego dotychczas jezdniami bez przej w poziomie terenu).
Oba perony tramwajowe przy skrzy owaniu z ul.Sienkiewicza przewidziano po jej
wschodniej stronie ze wzgl du na zapewnienie przesiadek tramwaj – autobus (obecna linia
autobusowa Nr 57 w kierunku pó nocnym). Przewidziano wjazd na torowisko autobusu
z pó nocnego wlotu ul.Kili skiego (z torowiska) na torowisko WZ w kierunku zachodnim, na
zachód od peronu tramwajowego przy ul.Kili skiego. Autobus ten zatrzymywa si b dzie na
peronie przed ul.Sienkiewicza umo liwiaj c przesiadki i nast pnie skr ca w lewo
w ul.Sienkiewicza z torowiska.
1.2.8. Skrzy owanie z ul.Kili skiego
Przewiduje si
przebudow
ul.Kili skiego z utrzymaniem geometrii torów
wg opracowanego ju projektu przebudowy tej ulicy na odcinku mi dzy ul.Nawrot
a ul.Abramowskiego lecz ze zw eniem (do dwóch pasów ruchu) wlotów jezdni ul.Kili skiego
w al.Pi sudskiego w zwi zku z budow nowej ul.Targowej w wersji z w czeniem w
ul.Kili skiego ju przy ul.Orlej. perony tramwajowe na rasie WZ przewidziano za skrzy owaniem
a w ul.Kili skiego (jak w w/w opracowanym projekcie) przed skrzy owaniem. Jak wspomniano
wy ej na tym skrzy owaniu nie przewidziano lewoskr tów w al.Pi sudskiego z wyj tkiem
awaryjnych relacji tramwajowych.
1.2.9. Skrzy owanie z now ul.Targow
W zwi zku z budow nowej ul.Targowej, której zadaniem b dzie po czenie rejonu
dworca kolejowego ód -Fabryczna oraz Nowego Centrum odzi z rejonami po udniowymi
i po udniowo-zachodnimi miasta konieczne jest zapewnienie du ej przepustowo ci tego
skrzy owania przy minimalizacji powodowania utrudnie w ruchu dla linii tramwajowej. Na
skrzy owaniu przewidziano jedynie relacje na wprost oraz w prawo. Lewoskr ty odbywa si
poprzez prawoskr ty i objazd kwarta ów zabudowy.
Przewidziano utrzymanie peronów tramwajowych w istniej cej lokalizacji
z udost pnieniem przej cia dla pieszych i doj do peronów dla niepe nosprawnych poprzez
instalacj wind w schodach przej cia podziemnego po obu stronach al.Pi sudskiego oraz
likwidacj schodów na peron po udniowy i monta w tym miejscu windy. Na wysoko ci wyj cia
z pozostawianych schodów na peron pó nocny przewidziano przej cie w poziomie torów mi dzy
oboma wyd anymi peronami.
1.2.10. Skrzy owanie z ul.Prz dzalnian
W zwi zku z now lokalizacj peronu tramwajowego w kierunku zachodnim przy
ul.Kopci skiego przewidziano likwidacje peronu dla tego kierunku przy ul.Prz dzalnianej.
Umo liwia to popraw geometrii torów (zwi kszenie uków poziomych) z minimaln z tego
wzgl du korekt uk adu drogowego. Utrzymano istniej
eliminacj lewoskr tów samochodów
w al.Pi sudskiego.
1.2.11. Skrzy owanie z ul.Kopci skiego/ mig ego Rydza
Na skrzy owaniu przewidziano utrzymanie wszystkich relacji tramwajowych (pe na
gwiazda). Przystanki przewidziano na wylotach a na wlotach przewidziano cofni te zwrotnice
proste co u atwia sterowanie sygnalizacji wietlnej pod k tem uprzywilejowania tramwajów.
Lokalizacja peronów na wylotach zapewnia zarazem odjazd na danym kierunku wszystkich linii
tramwajowych jad cych w danej relacji.
Dla zwi kszenia przepustowo ci skrzy owania przewidziano rozbudow (poszerzenie)
wlotu po udniowego al. mig ego Rydza, z oddzielonym prawoskr tem ze wzgl du na ostry k t
skrzy owania. Rozwi zanie takie wymaga wyburzenia czterokondygnacyjnego budynku
mieszkalnego przy al.Pi sudskiego 75.
1.2.12. Al.Pi sudskiego od ul.Kopci skiego do ul.Niciarnianej
Na tym odcinku przewidziano torowisko w istniej cym ladzie zielone, w konstrukcji
bezpodsypkowej z rozstawem torów 3.90m poza rejonem ul.Kopci skiego gdzie ko czy si
dzie torowisko bezpodsypkowe z nawierzchni drogow , przeznaczone dla pojazdów
uprzywilejowanych oraz rejonem ul.Niciarnianej gdzie ko czy si b dzie torowisko
przeznaczone dla autobusów.
Przystanki przewidziano w miejscu istniej cych przy ul.Sarniej oraz w rejonie przej cia
podziemnego ko o ul.Konstytucyjnej, gdzie przewidziano utrzymanie peronów tramwajowych
w istniej cej lokalizacji z udost pnieniem przej cia dla pieszych i doj
do peronów dla
niepe nosprawnych poprzez instalacj wind w schodach przej cia podziemnego po obu stronach
al.Pi sudskiego oraz likwidacj schodów na peron po udniowy i monta w tym miejscu windy. Na
wysoko ci wyj cia z pozostawianych schodów na peron pó nocny przewidziano przej cie
w poziomie torów mi dzy oboma wyd anymi peronami.
Na zachód od ul.Konstytucyjnej przewidziana jest trasa ulicy poprzecznej nad
al.Pi sudskiego pod nazw Trasy Konstytucyjna. Nie jest przes dzona obecnie lokalizacja w tym
rejonie przystanków tramwajowych.
1.2.13.
ze przesiadkowy i p tla w rejonie stadionu Widzewa
Na odcinku od zachodniego peronu przy ul.Niciarnianej do rejonu p tli tramwajowej
przewidziana jest konstrukcja bezpodsypkowa torów dostosowana do ruchu autobusów
komunikacji miejskiej po torowisku. W zwi zku z przewidywan budow k adki dla pieszych
(po czonej z trybunami przewidzianego do budowy nowego stadionu po onego na zachód od
tli) i budow nowych peronów w rejonie tej k adki przewidziano taki przebieg torów aby
ca kowicie adaptowa geometri istniej cej p tli a zarazem zapewni miejsce na przysz e szerokie
perony tramwajowe. Do czasu budowy nowych peronów przewidziano przebudow peronów
istniej cych na p tli. Przewidziano tak e mo liwo wjazdu autobusów na torowiska p tli jako
rozwi zanie docelowe. Na pó nocnym torze tramwajowym przewidziano ruch autobusów od p tli
tramwajowej a do peronu zachodniego skrzy owania z ul.Niciarnian . Docelowo przewidziano
tak e jazd po torze po udniowym autobusów w kierunku wschodnim wzd
przewidywanego
przysz ego peronu po udniowego w rejonie k adki, ale w chwili obecnej na torze po udniowym
jezdnia wykonana b dzie tylko w zakresie wynikaj cym z konstrukcji bezpodsypkowej toru.
Przewidziano instalacj wind w schodach przej cia podziemnego po obu stronach al.Pi sudskiego
oraz wykonanie pochylni dla niepe nosprawnych z chodnika dolnego mi dzy przej ciami
podziemnymi do projektowanego chodnika miedzy peronami przystanków tramwajowych.
Przewidziano dostosowanie konstrukcji przej
torach na wje dzie i wyje dzie z p tli tramwajowej.
dla pieszych do ruchu autobusów po
1.2.14. Ul.Rokici ska od wiaduktu w ul.Wa owej do ul.Puszkina
Na tym odcinku przewidziano torowisko niemal ca kowicie w istniej cym ladzie,
w konstrukcji zielonej, bezpodsypkowej, z rozstawem torów 3.90m poza w em torowym przy
ul.Puszkina i rejonem samej p tli opisanej ni ej.
Przystanki tramwajowe w rejonie przej cia podziemnego przy ul.Czernika pozostawiono
w istniej cej lokalizacji z udost pnieniem przej cia dla pieszych i doj do peronów dla
niepe nosprawnych poprzez instalacj wind w schodach przej cia podziemnego po obu stronach
al.Pi sudskiego oraz likwidacj schodów na peron po udniowy i monta w tym miejscu windy. Na
wysoko ci wyj cia z pozostawianych schodów na peron pó nocny przewidziano przej cie
w poziomie torów mi dzy oboma wyd anymi peronami.
ze rozjazdowy w rejonie ul.Puszkina przewidziano zasadniczo w istniej cej geometrii
ale ze zwrotnicami najazdowymi prostymi zlokalizowanymi przed jezdni wokó wyspy
centralnej co zapewni przejazdy tramwaju bez zatrzymywania si na skrzy owaniu nawet
w przypadku awarii zwrotnic. Konstrukcj ca ego w a torowego przewidziano bezpodsypkow .
Perony przystanków pozostawiono w istniej cej lokalizacji po wschodniej stronie skrzy owania
bez przebudowy poniewa na skrzy owaniu przewidziano za amanie w planie przebiegu nowej
trasy, w ul.Puszkina.
1.2.15. Ul.Puszkina od ul.Rokici skiej do ul.Przybyszewskiego
Przebieg linii tramwajowej w ul.Puszkina przewidziano od ul.Rokici skiej do
ul.Przybyszewskiego po istniej cym (b cym ju w przebudowie) torowisku. Przewidziano
pozostawienie istniej cej lokalizacji przystanków po pó nocnej stronie skrzy owania z ul.Wujaka
i pó nocnej stronie skrzy owania z ul.Przybyszewskiego. Przewidziano adaptacj
przebudowanego torowiska w ul.Puszkina z budow nowego w a torowego ze wszystkimi
relacjami dla skrzy owania typu T (pó gwiazdy) z torowiskiem w ul.Przybyszewskiego. Na
le nowa trasa mia aby przebieg w relacji skr tnej N-E (i na odwrót).
1.2.16. Ul.Przybyszewskiego
W ul.Przybyszewskiego torowisko przewidziano w pasie dziel cym jezdnie od ronda
Sybiraków do ul.Czajkowskiego a od p tli (przy tej ulicy) po stronie pó nocnej jezdni istniej cej
ul.Przybyszewskiego do al.Ksi t Polskich a nast pnie dalej po pó nocnej stronie nadziemnego
ciep oci gu, w pasie nieu ytków pod liniami wysokiego napi cia i dalej w szerokim pasie mi dzy
zabudow osiedli mieszkaniowych Janów i Olechów.
Przystanki zlokalizowano przy p tli w rejonie ul.Czajkowskiego, po wschodniej stronie
ul.Augustów przy przystankach autobusowych (z jednym peronem wspólnym) co umo liwia
dogodne przesiadki oraz w rodku zabudowy wielorodzinnej osiedli Janów i Olechów (kolejne
przystanki przewidziane s w al.Hetma skiej zaraz po w czeniu si torowiska w t ulic ).
Lokalizacja torowiska w ci gu ul.Przybyszewskiego wymaga utworzenia nowego pasa
drogowego dla przewidywanego wyd enia ul.Przybyszewskiego a na istniej cej cz ci ulicy
gdzie torowisko przebiega po jej pó nocnej stronie poszerzenia pasa istniej cego.
1.2.17. Al.Hetma ska, ul.Kazimierza Odnowiciela z p tl po po udniowej stronie al.Ofiar
Terroryzmu 11 Wrze nia
Torowisko przebiegaj ce po wschodniej stronie jezdni al.Hetma skiej na odcinku od
docelowego wyd enia ul.Przybyszewskiego do ul.Zak adowej poprowadzono po prostych
z ukami poziomymi o du ych promieniach. Przystanki przewidziano w odleg ciach oko o
500m w rejonach istniej cych przystanków autobusowych i przej dla pieszych w pobli u
wielorodzinnej zabudowy mieszkalnej. Przystanki przy skrzy owaniu z sygnalizacj wietln
z ul.Zakladow przewidziano za skrzy owaniem.
Torowisko przebiegaj ce po wschodniej stronie jezdni al.Hetma skiej na odcinku od
ul.Zak adowej do ul.Kazimierza Odnowiciela przebiega b dzie równolegle do jezdni cz ciowo
w luku poziomym o promieniu oko o 300m. Na przej ciu na zachodni stron ul.Kazimierza
Odnowiciela przewidziano zastosowanie minimalnego uku w planie o R=50m. Dalej tras
poprowadzono równolegle do ul.Kazimierza Odnowiciela z przej ciem poprzecznym przez
al.Ofiar Terroryzmu 11 Wrze nia i dalszym przebiegiem torowiska w kierunku wschodnim do
istniej cej p tli autobusowej, wokó której przewidziano budow nowej p tli tramwajowej.
Przystanki przewidziano w ul.Kazimierza Odnowiciela w rejonie istniej cej zabudowy
wielorodzinnej, w rejonie wej cia na teren zak adów DELL oraz na p tli. Na p tli przewidziano
dwa perony przy dwóch torach przyjazdowych i peron na torze odjazdowym.

Podobne dokumenty