Kierunek: turystyka i rekreacja

Komentarze

Transkrypt

Kierunek: turystyka i rekreacja
Kierunek: zarządzanie
Studia I stopnia
Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych
1. Struktury organizacyjne, ich elementy i zasady grupowania
2. Istota i funkcja zarządzania
3. Rodzaje kapitału organizacji i ich cechy
4. Przywództwo – podstawowe koncepcje
5. Prawno-organizacyjne i własnościowe formy przedsiębiorstwa
6. Podstawowe kierunki rozwoju nauki o organizacji
7. Leasing jako forma finansowania inwestycji
8. Struktura systemu bankowego
9. Źródła prawa i zasady prawa
10. Podmioty prawa
11. Metody i miary opisu statystycznego
12. Rodzaje i etapy badań statystycznych
13. Mechanizm kształtowania się ceny równowagi rynkowej: ceny minimalne
i maksymalne
14. Popyt, elastyczność popytu i problem wyboru konsumenta
15. Konkurencja doskonała a monopol; alokacja zasobów w gospodarce
Kierunek: zarządzanie
Studia I stopnia
Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów kierunkowych
1. Konflikty w organizacji i metody ich rozwiązywania
2. Formy i funkcje wynagrodzeń
3. Proces kadrowy i jego etapy
4. Metody analizy otoczenia ogólnego i celowego przedsiębiorstwa
5. Zasady i metody oceny pracowników
6. Zasady funkcjonowania kont księgowych
7. Charakterystyka podstawowych sprawozdań finansowych
8. Metody ustalania wyniku finansowego
9. Zewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstwa
10. Pojęcie marketingu; charakterystyka programu marketingowego (marketing mix)
11. Proces komunikacji marketingowej; narzędzia promotion-mix
12. Segmentacja rynku dóbr konsumpcyjnych i inwestycyjnych
13. Etapy badań marketingowych
14. Zasady budowy kwestionariusza ankiety
15. Cechy odróżniające projekty od zadań innego rodzaju
16. Cykl życia systemu informatycznego
17. Charakterystyka akcji i obligacji
18. Pojęcie, zakres i proces zmian w organizacji
19. Środki i nośniki reklamy; metody pomiaru sukcesu reklamy
20. Analiza konkurencji metodą Kluczowych Czynników Sukcesu
21. Biznes plan – pojęcie, cele i struktura
22. Koncesje i zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej; regulowana
działalność gospodarcza
23. Specyfika i narzędzia promocji usług
24. Uwarunkowania zachowań konsumenckich
25. Struktura samorządu terytorialnego w Polsce
26. Pojęcie integracji regionalnej; przyczyny i formy
27. Proces technologiczny a produkcyjny; typowe procesy w wybranych gałęziach
przemysłu
28. Instrumenty prawne regulujące zasady gospodarowania przestrzennego
29. Pojęcie i rodzaje modeli ekonometrycznych oraz ich wykorzystanie
30. Rola prognozowania w biznesowym procesie decyzyjnym; etapy procesu budowy
prognozy

Podobne dokumenty