Internetowy konkurs dla dzieci „Śpiwam sobi, śpiwam”

Komentarze

Transkrypt

Internetowy konkurs dla dzieci „Śpiwam sobi, śpiwam”
Internetowy konkurs dla dzieci „Śpiwam sobi, śpiwam”
na wykonanie łemkowskiej piosenki lub wiersza
Інтернетовий конкурс для діти «Сьпівам собі, сьпівам»
на выконаня лемківской сьпіванкы або верша
OPIS
Konkurs wokalno-recytatorski skierowany do dzieci w wieku 2-12 lat.
Cele konkursu:
- aktywizacja dzieci w sferze artystycznej oraz umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych i
recytatorskich,
- propagowanie twórczości łemkowskich poetów oraz dorobku kultury ludowej Łemków.
WARUNKI KONKURSU
Do konkursu można zgłosić dowolną łemkowską piosenkę bądź wiersz w języku łemkowskim. Piosenki
mogą być wykonywane z udziałem muzyki bądź a'capella. Każdy uczestnik może zgłosić jedną piosenkę
i/lub jeden wiersz. Wykonany przez dziecko utwór należy nagrać przy pomocy dyktafonu, telefonu lub
aparatu oraz wysłaniu do organizatora wraz ze zgłoszeniem konkursowym.
Piosenki oraz wiersze oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
–
dzieci w wieku 2-6 lat,
–
dzieci w wieku 7-12 lat.
ZGŁOSZENIA
Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić i wysłać drogą elektroniczną „Formularz zgłoszeniowy”
wraz z nagraniem (pliki w formacie mp3 lub wav). Plik audio można również przesłać za pośrednictwem
strony www.wetransfer.com należy jednak w tytule pliku zawrzeć informację o wykonawcy utworu.
Zgłoszenia należy wysyłać na adres: [email protected] do 03.07.
Organizator zastrzega sobie prawo publikacji nadesłanych materiałów w celach promocyjnych oraz
informacyjnych. Nagrania biorące udział w konkursie będzie można odsłuchać na stronie
www.lemkoland.com Będą one również emitowane na antenie Radio-Lemko.pl.
O zwycięskim wykonaniu decydować będą internauci. W dniach 01.07-17.07 za pośrednictwem strony
www.lemkoland.com/konkurs odbędzie się głosowanie internetowe.
Wysłanie zgłoszenia będzie rozumiane jako jednoczesne zapoznanie się z regulaminem konkursowym
oraz akceptacją jego treści.
TERMINY
- 10 czerwca 2016 - 3 lipca 2016 – przyjmowanie zgłoszeń
- 3 - 17 lipca 2016 – głosowanie internetowe
- do 24 lipca 2016 – oficjalne ogłoszenie wyników konkursu
OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu będzie miało miejsce do dnia 24 lipca 2016 r. za pośrednictwem
strony www.lemkoland.com
Zwycięzcy zostaną poinformowani również drogą elektroniczną, informacje przekazane zostaną na adres
wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
NAGRODY
Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
przyznawania wyróżnień.
ORGANIZATORZY
Fundacja Stara Droga, Stowarzyszenie Lemko Tower, Lemkoland, Radio Lemko;
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Tytuł piosenki, wiersza (ew. autor, jeśli nie jest to utwór ludowy)
.......................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko wykonawcy …................................................................................................................
Wiek uczestnika ….........................................
Miejscowość ….........................................................................
Nazwa szkoły (ewentualnie imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna) …..............................................
…......................................................................................................................................................................
Adres e-mail (do korespondencji) ….........................................................................................................
Uwagi …..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie „Śpiwam sobi śpiwam”
z utworem pt. …........................................................................................................................................... .
W związku z tym zgadzam się na publikację zgłoszonego nagrania na stronach internetowych,
kanałach i fanpage’ach Lemkoland oraz Radio Lemko w celu realizacji konkursu. Oświadczam,
iż zapoznałem/-łam się z treścią regulaminu konkursowego oraz akceptuję go.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w konkursie, zgodnie z
Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z
późniejszymi zmianami).
----------------------------------------(imię i nazwisko rodzica, opiekuna dziecka biorącego udział w konkursie)

Podobne dokumenty