Przedmiot: Physics Poziom: HL

Komentarze

Transkrypt

Przedmiot: Physics Poziom: HL
Przedmiot: Physics
Poziom: HL
Opis:
Fizyka jest nauką, która odpowiada na pytania zadane przez każdego z nas.
Bez względu na to czy Ty-uczniu będziesz lekarzem, inżynierem lub potocznie zwanym
„humanistą” – kiedyś może zapytasz: Co to jest światło? Jak funkcjonuje oko? Czy wybudować
wiatrak, a może kupić panele słoneczne?
Fizyka ma na to odpowiedź. Idąc dalej – pomoże w rozumieniu niektórych aspektów z innych
dziedzin nauki jak np. z biologii czy budownictwa.
Dwuletni kurs fizyki na poziomie rozszerzonym w klasie IB pozwala uczniom zdobyć wiedzę,
przeanalizować ją, wykorzystać w praktyce, wyciągnąć wnioski. Dodatkowo, współpracując
z innymi, umożliwi poznanie zależności między przedmiotami przyrodniczymi.
Nauczanie fizyki jest związane z TOK, czyli teorią wiedzy. Wraz z innymi przedmiotami zachęca
do krytycznego korzystania z wiedzy, dostrzegania związków: między tym co dzieje się na
lekcjach, z tym co jest obecne w codziennym życiu.
Cele nauczania są podporządkowane założeniom profilu ucznia klasy IB.
Na zajęciach IB uczeń:
– zdobędzie wiedzę o procesach i zjawiskach fizycznych,
– pozna naukowe metody i techniki badań o znaczeniu globalnym,
– rozwinie umiejętności eksperymentalne,
– rozwinie zdolności analizy, ewaluacji i syntezy informacji naukowych,
– nauczy się efektywnej współpracy i komunikacji w pracy naukowej,
– rozwinie umiejętność stosowania technologii komputerowych i komunikacyjnych,
– będzie kształtował świadomość moralnych, etycznych i ekonomicznych skutków używania
narzędzi naukowych i technologicznych,
– pozna i oceni swoje możliwości i ograniczenia w nauce,
– pozna dogłębnie zależności między przedmiotami przyrodniczymi
Tematyka zajęć:
1. Pomiary fizyczne
– pomiary i niepewności pomiarowe
– wielkości fizyczne i jednostki
– wektory i skalary
2. Mechanika
– kinematyka
– siły
– zasada zachowania pędu
– praca, moc, energia
– ruch jednostajny po okręgu
3. Fizyka termiczna
– teoria kinetyczna gazów
– pojęcia termiczne
– gaz idealny
4. Drgania i fale
– ruch drgający prosty
– fale i ich właściwości
Physics HL – strona 1
5. Elektryczność i magnetyzm
– pole elektrostatyczne
– prąd elektryczny
– pole magnetyczne
– podobieństwa pomiędzy polem grawitacyjnym i elektrostatycznym
– indukcja elektromagnetyczna
– prąd zmienny
6. Fale elektromagnetyczne – Opcja G
– światło
– instrumenty optyczne
– dyfrakcja i interferencja
7. Oko i widzenie
8. Fizyka atomowa i nuklearna
– własności atomu
– fizyka kwantowa
– falowa natura materii
– fizyka jądrowa
– radioaktywność
– reakcje jądrowe
9. Energia, moc i zmiany klimatu
– źródła energii
– efekt cieplarniany
10. Mechanika (materiał dodatkowy)
– pole grawitacyjne, ruch w polu grawitacyjnym
11. Fizyka termiczna (materiał dodatkowy)
– termodynamika gazów doskonałych
12. Drgania i fale (materiał dodatkowy)
– fale stojące, efekt Dopplera
13. Technologia cyfrowa
– sygnał analogowy i cyfrowy
– sposoby zapisu informacji
– nośniki informacji
– kamera cyfrowa
14. Fizyka medyczna – Opcja I
– słuch, dźwięk słyszalny
– obrazowanie w medycynie
– promieniotwórczość w medycynie
Ocenianie:
Są dwa składniki systemu oceniania: ocenianie wewnętrzne (tym zajmuje się nauczyciel uczący
w szkole) i ocenianie zewnętrzne ( – eksperci z IBO).
Ocenianie wewnętrzne dotyczy (prace cząstkowe są podane w kolejności według istotności):
– projektu między przedmiotowego
– pracy pisemnej (extended essay),
– pracy laboratoryjnej (eksperyment z każdego działu),
– pracy na zajęciach,
– odpowiedzi ustnej,
– pracy domowej,
– pracy w grupach,
Physics HL – strona 2
–
–
–
–
pracy graficznej (wykonywanie wykresów),
zadań teoretycznych, praktycznych i rachunkowych,
quizów,
testów podsumowujących.
(V.R.)
Physics HL – strona 3