ściernice - Dr. Kaiser

Komentarze

Transkrypt

ściernice - Dr. Kaiser
ŚCIERNICE
Z AWA R T O Ś Ć
4
H I S T O R I A TA R C Z Y S Z L I F I E R S K I E J
OD OBCIĄGACZA DO TARCZY SZLIFIERSKIEJ
5
TA R C Z E S Z L I F I E R S K I E C B N I D I A M E N T O W E
6
S P O I W O G A LWA N I C Z N E
10
SPOIWO CERAMICZNE
15
S P O I W O M E TA L O W E I Ż Y W I C Z N E
16
INNE GRUPY NASZYCH PRODUKTÓW
WSZECHSTRONNOŚĆ I INDYWIDUALIZM
18
DR. KAISER
PRECYZJA Z CELLE
H I S T O R I A TA R C Z Y S Z L I F I E R S K I E J
4
O D O B C I Ą G A C Z A D O TA R C Z Y
SZLIFIERSKIEJ
Krótko po tym, jak w 1989 roku DR. KAISER
DIAMANTWERKZEUGE rozpoczął produkcję obciągaczy galwanicznych używanych do obróbki uzębienia,
zaczęto produkować na potrzeby własnej produkcji
ściernice o spoiwie galwanicznym i jednowarstwowej okładzinie. Zaś z pierwszych dostaw na potrzeby
klientów rozwinęła się własna linia produkcyjna SG.
Dynamiczny rozwój obciągaczy oraz ściernic o spoiwie
galwanicznym doprowadził do utworzenia w roku 2004
osobnego działu ukierunkowanego na specyficzne wymogi przy produkcji ściernic: obszar precyzyjnej obróbki skrawaniem. Systemy do galwanizacji oraz możliwości produkcyjne zaprojektowane zostały pod kątem
produkcji o szerokiej rozpiętości od ściernic trzpieniowych aż do wysokowydajnych ściernic o średnicy 600
mm.
Konieczność zastosowania zoptymalizowanych narzędzi ściernych do produkcji własnej obciągaczy,
doprowadziła w roku 2007 do wyprodukowania kondycjonowalnych ściernic diamentowych (SK) o spoiwie
galwanicznym.
Po dwóch latach przeznaczonych na rozwój, można
było przenieść zdobytą wiedzę do produkcji ściernic CBN oraz diamentowych na potrzeby Klientów. W wyniku tego powstała kategoria produktów
o spoiwie ceramicznym, a wraz z nią DR. KAISER
DIAMANTWERKZEUGE stał się światowym dostawcą
systemów szlifierskich.
N I E U S TA N N Y R O Z W Ó J –
W Y Z WA N I E M D L A K A Ż D E G O
PRACOWNIKA
Ciągła ekspansja przestrzenna i personalna umożliwiła rozwój działu precyzyjnej obróbki skrawaniem oraz
ściernic ceramicznych. Systemy galwanizacyjne, prasy,
tokarki szlifierskie, czy szlifierki – park maszynowy nieustannie się rozrastał. Rozwój oraz produkcja seryjna
ściernic trzpieniowych o najmniejszych rozmiarach,
unikalnych ściernic do wałów korbowych, spoiw o wysokiej porowatości lub wielowarstwowych pokryć galwanicznych, ściernic do obróbki zgrubnej żeliwa lub
ściernic do precyzyjnej obróbki uzębienia: każdy pracownik firmy uczestniczy w codziennych wyzwaniach,
tak aby na końcu do klienta dotarła doskonała tarcza
szlifierska marki DR. KAISER.
ŚCIERNICE CBN I DIAMENTOWE
5
CBN:
D O O B R Ó B K I S TA L I
D I A M E N T:
DO OBRÓBKI MATERIAŁÓW NIEŻELAZNYCH
Powstały w wyniku łączenia przy pomocy wiązania atomowego
boru i azotu produkt o twardości ok. 4500 HV jest drugim, co do
twardości materiałem. Dzięki jego wysokiej odporności termicznej i chemicznej CBN umożliwia obróbkę materiałów metalowych
oraz wysoką wydajność skrawania w procesie obróbki skrawaniem.
Uzyskanie wysokiej prędkości skrawania pozwala na wykorzystanie
potencjału tego materiału. Wielość odmian CBN pozwala także na
jego różnorodne zastosowanie i dopasowanie narzędzi ściernych do
ich zastosowania. Stal, stopy niklu lub HS*: w takich przypadkach
CBN jest najlepszym materiałem ściernym.
Węgiel w postaci wiązania kowalencyjnego o twardości ok. 9000
HV jest najtwardszym materiałem. Zastosowanie nowych technik
pozwala na wytwarzanie diamentu syntetycznego, którego ziarna
optymalnie dopasowane są do jego zastosowania. Dopasowując
narzędzia szlifierskie do danego procesu, rozróżnia się ziarna o
kształcie blokowym lub ostrym.
W temperaturze ok. 700 °C diament utlenia się, w wyniku, czego
powstaje dwutlenek węgla. Temperatury takie występują w przypadku obróbki stopów żelaza, w wyniku wysokiego powinowactwa
między Fe i C doprowadzają one do szybkiego rozpadu diamentów.
Diament stanowi najlepsze rozwiązanie w przypadku stopów metali twardych, cermetu, ceramiki, PKD/PKB, stopów natryskiwanych
termicznie, szafiru, szkła, krzemu, ferrytu, grafitu lub kompozytów.
* Stal szybkotnąca (wcześniej HSS) obecnie używany skrót HS według nowej normy (EN ISO
4957).
Twardość [HV]
Przewodność cieplna [W/mK]
Odporność termiczna [°C]
9000
4500
600...2000
200...700
1200
700
Aby spełnić wymagania dotyczące wydajności, okresu trwałości
oraz danej powierzchni poddawanej obróbce, należy optymalnie
dopasować każde narzędzie do danego procesu. Różnice w jakości i wielkości ziaren warunkują właściwości obróbki ubytkowej przy
pomocy ściernic. To właśnie wielkość ziaren decyduje, podczas obróbki precyzyjnej o wysokiej gładkości powierzchni, lub podczas
obróbki zgrubnej, o wysokiej wydajności skrawania. Również spoiwo, porowatość, koncentracja ziaren oraz równomierne rozłożenie
ziaren i porów odpowiedzialne są za właściwości procesowe danego narzędzia ściernego. Zastosowanie narzędzia ściernego stanowi
sumę wszystkich tych właściwości.
Kondycjonowalne tarcze szlifierskie wymagają jednak czegoś więcej: profilowania, czyszczenia powierzchni roboczej oraz przywracania właściwości skrawalnych - ostrzenia. Ponieważ „kto nie potrafi
kondycjonować ściernic, w ogóle nie powinien zaczynać szlifować”
(Prof. Dr. E. Saljé).
DR. KAISER to wieloletnie doświadczenie w produkcji rozwiązań
systemowych wokół procesu szlifowania, które na pewno zaprocentuje dla Państwa procesów produkcyjnych i produkowanych części.
Makroziarna
WIELKOŚĆ ZIARNA –
I NIE TYLKO
Wielkość
ziaren wg. FEPA
Wielkość
ziaren - Mesh
ISO 6106
Ściernice borazonowe
(CBN) i diamentowe
Otworów
sita w calu
Nominalna wielkość
oczka w µm
46
325/400
45/38
54
270/325
53/45
64
230/270
63/53
76
200/230
75/63
91
170/200
90/75
107
140/170
106/90
126
120/140
125/106
151
100/120
150/125
181
80/100
180/150
213
70/80
212/180
251
60/70
250/212
301
50/60
300/250
356
45/50
355/300
426
40/45
425/355
S P O I WA G A LWA N I C Z N E
6
NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ –
BEZ OBCIĄGANIA
Narzędzia szlifierskie o spoiwie galwanicznym gwarantują wysoka wydajność i profil podczas usuwania materiału w obróbce ubytkowej.
W zależności od kształtu, budowy i sposobu obróbki
jednowarstwowej warstwy roboczej - taki system spajania pozwala na budowę różnorakich narzędzi szlifierskich. Podczas całego okresu użytkowania nie ma potrzeby obciągania, wobec tego unika się postojów oraz
konieczności montażu systemu obciągania na maszynie
szlifierskiej.
Zużyte narzędzia podlegają cyklowi regeneracji poprzez
ich ponowne pokrycie, dzięki czemu rdzeń narzędzia
może być wielokrotnie wykorzystany. Narzędzia te przeznaczone są do produkcji seryjnej.
Warunkiem użytkowania tych narzędzi jest wysoka
sztywność maszyny, prawidłowy montaż, oraz w przypadku pokrycia CBN, wysoka prędkość skrawania.
PROCES PRODUKCYJNY
O jakości narzędzi decyduje wykonanie rdzenia: wymagana jest najwyższa dokładność w celu osiągnięcia
wymaganych wartości bicia. Hartowanie powierzchni
rdzenia umożliwia wielokrotną regenerację ściernic
bez utraty, jakości. Pokrycie galwaniczne materiałem
ściernym odbywa się na odsłoniętych miejscach rdzenia, który jest odpowiednio modyfikowany do grubości warstwy pokrycia ziarnem ściernym pod względem
geometrycznym. Spoiwem jest nikiel, który, jak żadne
inne spoiwo, umożliwia agresywne wiązanie ziaren
ściernych, ze względu na swoją twardość i ciągliwość.
Narzędzia, bez przygotowania, używane być mogą
następnie do obróbki zgrubnej. Zjawisko mikro-odłamywania (wykruszanie) ostrych wierzchołków ziaren
wpływa pozytywnie na jakość powierzchni obrabianego przedmiotu i pozwala na uzyskanie najwyższej
precyzji przy jednoczesnej wysokiej trwałości narzędzi
szlifierskich.
Pokrywanie
ziarnem
Produkcja
rdzeni
Maskowanie
Obróbka
wstępna
Galwanizacja
(elektryczna lub chemiczna)
Spajanie
Wykruszanie
punktowe
7
SPOIWO DECYDUJE
W przypadku galwanicznych precyzyjnych narzędzi CBN lub diamentu jedna warstwa decyduje o właściwościach narzędzia w procesie obróbki skrawaniem. W związku z tym, zastosowane spoiwo
musi cechować się dużą wytrzymałością przy jednoczesnej ciągliwości. Spoiwo niklowe wytwarzane jest przy pomocy elektrolizy oraz
chemicznie. Chemiczne osadzanie się niklu pozwala na wyjątkowo
równomierne rozłożenie grubości spoiwa bez tworzenia się zgrubień na wyeksponowanych obszarach narzędzia.
Poprzez zastosowanie specjalnych zabiegów obróbczych, można
dostosowywać wytrzymałość spoiwa do określonych wymagań danego procesu.
Galwaniczne spoiwa
niklowe
KLUCZ FORMY –
S C H E M AT Y O Z N A C Z A N I A N A R Z Ę D Z I
Chemiczne spoiwa
niklowe
SG 50 - B 12 D A - 100 - 12 - 10,5 - R0,5 - 40 - 25 - TK
DR. KAISER wyznaczył standardy dla obciągaczy poprzez wprowadzenie schematów służących do ich opisywania. System ten przejęto
również dla ściernic o spoiwie galwanicznym. Po informacji na temat
typu ściernicy następne dane dotyczą pokrycia ziarnem, powierzchni warstwy roboczej oraz istotnych danych dotyczących kształtu
ściernicy. Te informacje pozwalają na dokładne scharakteryzowanie
narzędzia oraz unikanie ewentualnych pomyłek. Dodatkowo urządzenia otrzymują numer artykułu składający się z 8 cyfr służący do
identyfikacji danego systemu narzędzi. Indywidualny numer przyporządkowany do narzędzia pozwala na jego jednoznaczną identyfikację, a w rezultacie śledzenie kolejnych regeneracji oraz napraw.
Informacja o kształcie
ściernicy
Klucz formy
Wymiary powierzchni roboczej
Materiał ziarna ściernego / wielkość ziarna / rodzaj ziarna
Informacja na temat kształtu
7.1234567
Numer artykułu (w przypadku takich samych narzędzi)
SG 1234/2
Numer identyfikacyjny narzędzia
K S Z TA Ł T Y ( P R Z Y K Ł A D Y )
Podane przykłady przedstawiają tylko niektóre standardowe rozwiązania – jednak różnorodność kształtów jest niemalże nieograniczona.
R
R
SG10
SG20
SG30
R
R
SG32
SG50
SG70
SG80
SG120
Ramię
SG190
Zawór
SG212
Turbina
SG300
Rotor
SG301
Koło zębate
SG320
S P O I WA G A LWA N I C Z N E
8
KONCENTRACJA ZIARNA
Obok odpowiedniego wyboru materiału ziarna należy również dopasować jego koncentrację do przeznaczenia narzędzia.
W tym celu DR. KAISER stworzył odpowiednią technikę, przy pomocy której można optymalnie dopasować pokrycie ziarnem ściernym do późniejszego zastosowania narzędzia, czyli od pokrycia
wielowarstwowego do struktury o niskiej koncentracji.
W przypadku materiałów miękkich dających długie wióry zalecane
są struktury o niskiej koncentracji ziarna – do materiałów twardych,
a co za tym idzie, dających krótkie wióry, stosuje się pokrycie o
wyższej koncentracji. W przypadku niektórych zastosowań, wielowarstwowe pokrycie ze spoiną niklową, zapewnia dłuższy okres
trwałości.
Pokrycie galwaniczne o strukturze otwartej
Struktura zamknięta
Pokrycie galwaniczne o strukturze zamkniętej
WŁAŚCIWOŚCI WIĄŻĄCE
Galwaniczne spoiwo niklowe, dzięki wysokiej sile wiązania ziaren,
pozwala na ich agresywne wiązanie. Pokrycie CBN, czy też diamentowym materiałem ściernym może być wykorzystane w celu osiągnięcia wysokiej wydajności skrawania oraz wydajności usuwania
materiału przy obróbce ubytkowej. Jest to korzystne zarówno przy
obróbce zgrubnej jak i obróbce wykańczającej. Modyfikowanie
twardości i ciągliwości spoiwa niklowego pozwala na optymalne
dopasowanie narzędzia do zadania, jakie ma ono wykonywać.
W związku z brakiem konieczności kondycjonowania, a co za tym
idzie, skróceniem czasów pomocniczych, używanie ściernic o spoiwie galwanicznym jest bardzo wydajne.
D O S TAWA
Podczas montażu ściernic wymagana jest najwyższa precyzja. Z
reguły narzędzia galwaniczne muszą być kondycjonowane w celu
osiągnięcia dokładnych wartości bicia. Podczas ustawiania narzędzia za pośrednictwem mikrometru pomocne są wykonane z najwyższą precyzją powierzchnie pomiarowe. Ściernice dostarczane
są w bezpiecznych drewnianych skrzyniach. Takie opakowanie
transportowe chroni ściernice i ułatwia ich regenerację.
Struktura otwarta ze zwiększoną
przestrzenią pomiędzy wiórami
Wielowarstwowe pokrycia galwaniczne
9
DOKŁADNOŚĆ
W celu osiągnięcia najwyższej jakości powierzchni oraz dokładności
profilu, wierzchołki materiału skrawnego poddaje się wykruszaniu
punktowemu, które nie powoduje uszkodzeń ziarna. Zawężona tolerancja obwiedni umożliwia jeszcze większą dokładność i trwałość.
Każde narzędzie dostarczane jest wraz z protokołem kontrolnym
zgodnym z instrukcjami klienta. Dokładności wykonania ustalana są
przy pomocy optycznej lub ręcznej procedury pomiarowej.
Wszelkie odstępstwa od pożądanego kształtu zostają w ten sposób
natychmiast ujawnione. Na życzenie Klienta dostarczany jest dodatkowy wzorzec profilu ściernicy.
Ziarno
ścierne
Spoiwo
Rdzeń
Polepszona jakość obrabianej powierzchni dzięki zastosowaniu
wykruszania punktowego ziaren CBN i diamentowych.
REGENERACJA ŚCIERNIC
O R A Z N A P R AW Y
RDZEŃ
Preferuje się wytwarzanie rdzeni narzędzi ze stali. Rdzenie hartowane umożliwiają uzyskanie jak największej liczby możliwych regeneracji. Istnieje możliwość wykonania rdzeni nośnych z węglików
spiekanych oraz z bronzu.
Ściernice galwaniczne mogą być wielokrotnie poddawane regeneracji. Zużyte ziarno ścierne usuwane jest z korpusu przy pomocy
chemicznego rozpuszczania wiązań.
Przed ponownym pokryciem, rdzenie kontrolowane są pod względem zachowania precyzji kształtu i poddawane ewentualnej obróbce w celu jego przywrócenia. Narzędzie, które poddane regeneracji, identyczne jest wówczas z nowym narzędziem, jednakże jego
cena jest zdecydowania niższa.
SPOIWO CERAMICZNE
10
K O N D Y C J O N O WA L N A N A J WYŻSZA WYDAJNOŚĆ
Ziarno CBN w spoiwie ceramicznym przyczyniło się do
znacznego zwiększenia wydajności w procesach szlifowania. Te odporne na ścieranie spoiwo w optymalny
sposób umożliwia wykorzystanie stabilnego chemicznie i odpornego na temperaturę ziarna CBN-u. W połączeniu z odpowiednią techniką kondycjonowania i odpowiednimi narzędziami wraz z pasującym systemem
maszyny oferowany jest dzisiaj system szlifowania,
który zwłaszcza w seryjnej produkcji elementów stalowych, prowadzi do zwiększenia wydajności procesu
szlifowania.
Elementy niestalowe obrabiane są zaś wydajnie ściernicami diamentowymi w spoiwie ceramicznym. Niezależnie od tego czy mamy do czynienia z wysoko wydajnym procesem szlifowania, czy obróbki precyzyjnej,
dostosowane do danego procesu spoiwo ceramiczne
umożliwia optymalne wykorzystanie materiałów szlifierskich o najwyższej wytrzymałości.
PROCES PRODUKCYJNY
kania, wypalane w piecu. Dodatkowo gazy ochronne
zapobiegają niekorzystnym procesom utleniania.
Ściernice osiągają swoje kształty poprzez profilowanie
będące procesem wymagającym dużych nakładów ze
względu na wysokie zużycie. Przed wysyłką ściernice
są wyważane w celu zagwarantowania ich natychmiastowego zastosowania dla potrzeb procesu.
W celu uzyskania jednolitej jakości przy wykorzystaniu
rozmaitych spoiw, wymagana jest najwyższa precyzja.
Spoiwa wraz z ziarnem materiału ściernego łączone
i mieszane są ze sobą na podstawie unikatowych receptur. Im drobniejsze ziarno, tym większych nakładów
ono wymaga. W zależności od powierzchni roboczej,
mieszanki prasowane są w specjalnych formach a
następnie, na podstawie określonych krzywych spie-
F
T
88,88
8
88,88
8
Spoiwo
Przesiewanie
Receptury
Mieszanie
Prasowanie
Spiekanie
Profilowanie
Wyważanie
11
CZYSTE NARZĘDZIA LEPIEJ SZLIFUJĄ
0
100
Standardy
DR. KAISER
40
ot w
Spoiwo
ceramiczne
%
Spoiwo
metalowe i
ceramiczne
0
20
miękkie
B151/181 –
struktura porowata
B151 –
struktura zamknięta
B3/6 –
struktura porowata
20
na
s ko
nce
Standardy
wa
100
nto
nto
nce
wa
60
s ko
na
Ilo
rów
ść
po
zia
ość
60
elk
40
Wi
r na
%
a
ar t
a
ot w
20
ar t
Ziarna materiału szlifującego, spoiwo i pory: to wszystko, co potrzebuje ściernica. Ziarno ścierne szlifuje, spoiwo trzyma, a pory mają
za zadanie wchłanianie czynnika chłodzącego oraz odprowadzanie
wiórów. Tylko w odosobnionych przypadkach sięga się do wspomagających materiałów ściernych (np.: korund i węglik krzemu). To
wszystko sprawia, że narzedzia szlifierskie DR. KAISER są tak wyjątkowe w swoim zastosowaniu.
40
60
Objętość spoiwa
%
0
100
twarde
P O R O WAT O Ś Ć –
K L U C Z D O W Y D A J N E G O S K R AWA N I A
Ściernice DR.KAISER charakteryzują się wysoką porowatością. Uzyskuje się ją poprzez zastosowanie nowego innowacyjnego sposobu
wykonania. Porowatość sięgająca 60% w połączeniu z wydajnym
spoiwem tworzy ściernice o wyjątkowej wydajności skrawania oraz
łatwości kondycjonowania. Chłodziwo jest w ten sposób lepiej dostarczane do strefy styku a wióry z niej odprowadzane. W konsekwencji uzyskujemy chłodny szlif przy zwiększonej wydajności!
RODZAJE ZIARNA ŚCIERNEGO
CBN
CBN to nie zawsze ten sam CBN. Bogata paleta kolorów sięga od
czerni poprzez brąz aż po kolory bursztynu. Ziarna pod względem
kształtu dzielą się na te o kształcie bloków oraz ostre. Pomimo monokrystalicznej struktury kryształów dochodzi podczas zastosowania do mikro- i makro- wykruszeń. Z tego wywodzą się różnorodne
właściwości, które determinują zastosowanie narzędzia szlifierskiego.
Diament syntetyczny
Diament nie jest zawsze tym samym diamentem: coraz częściej używa się ziaren syntetycznych, wypierających ziarna naturalne. Za ten
rozwój odpowiedzialna jest ciągła dostępność i jednolita jakość diamentu syntetycznego.
SPOIWO CERAMICZNE
12
DOSTĘPNOŚĆ
W S Z Y S T K I C H K S Z TA Ł T Ó W
Różnorodność procesów szlifierskich wymaga również
różnorodności kształtów ściernic. DR. KAISER oferuje
gamę produktów od ściernic trzpieniowych o średnicy
od 25 mm poprzez ściernice cylindryczne o średnicy
750 mm i ściernice bezkłowe o szerokościach do 500
mm oraz ściernice profilowane w dowolny sposób. DR.
KAISER oferuje zarówno wykonania standardowe podlegające normom FEPA*, jak i spełnia wszelkie życzenia
specjalne Klienta.
* Fédération Européenne des Fabricants de Produits Abrasifs.
KLUCZ FORMY
Tak jak wszystkie narzędzia DR. KAISER, również ściernice opisywane są przy pomocy „mówiącego” klucza.
Informuje on – tak jak w przypadku ściernic o spoiwie
galwanicznym – o typie ściernicy, pokryciu, wymiarach
powierzchni roboczej oraz na temat szczegółowych
danych dotyczących kształtu ściernicy. Informacja
Kształt rdzenia
1
2
3
4
6
9
11
Forma pokrycia
Konfiguracja
1
Modyfikacje
A
G
AH
H
B
K
C
L
5
R
CH
M
6
S
D
Q
12
E
U
14
F
V
2
3
4
7
8
dotycząca kształtu ściernicy oparta jest o wytyczne
FEPA. Poza tym każdy typ narzędzia otrzymuje przypisany do niego numer artykułu, zaś każde narzędzie
indywidualnie przypisany do niego numer identyfikacyjny w celu jego jednoznacznej identyfikacji i śledzenia wszelkich zmian.
SK1A1H - B 12 A B - 400 - 20 - 10 - 3° - 127 - 100 - V2000
Kod
B
Specyfikacja
spoiwa
Informacja dotycząca kształtu
ściernicy
– Geometria (3 °)
– Średnica otworu
– Średnica koła podziałowego
C
H
Wymiary powierzchni roboczej
Materiał ziarna ściernego / wielkość ziarna /
rodzaj ziarna
Kształt na podstawie wytycznych FEPA
7.1234567
V
9
W
10
Y
Numer artykułu (w przypadku takich samych narzędzi)
SK 1234/2
Indywidualny numer narzędzia
13
W Ł A Ś C I W O Ś C I S P O I WA
Wysoka trwałość formy wymaga spoiwa odpornego na zużycie
oraz materiału ściernego o wysokiej twardości. Takie właściwości
posiadają ściernice CBN oraz diamentowe o spoiwie ceramicznym.
Ze względu na swoją kruchość, spoiwo ceramiczne umożliwia łatwe
kondycjonowanie, co sprawia, że narzędzia te są dzisiaj stosowane
we wszystkich obszarach, w zależności od osiągania przez maszynę
wysokich prędkości skrawania.
Ściernice DR. KAISER zostały zaprojektowane łącząc w optymalny
sposób właściwości szlifierskie i łatwość ich kondycjonowania.
Zapytajcie naszych ekspertów.
S E G M E N TA C J A
Segmenty do 250 mm wykonywane są w kształcie pierścienia i przyklejane bezpośrednio do rdzenia narzędzia. Ponadto wykorzystywane są przyklejane do rdzenia pojedyncze segmenty. Dzięki temu
produkcja staje się łatwiejsza i bardziej ekonomiczna. Nieważne
czy proste czy skośne dla DR.KAISER kształt segmentu nie stanowi
różnicy.
Pierścień zamknięty
Segmenty proste
Segmenty skośne
DOKŁADNOŚĆ
D O S TAW Y
Wszystkim narzędziom stawia się najwyższe wymagania pod względem precyzji. Poprzez precyzyjne profilowanie, podczas którego
stosowane są procesy chroniące segmenty, osiągane są niemalże
finalne kształty, dzięki czemu skrócony jest czas montażu na maszynie. Na życzenie Klienta profilowanie odbywa się z dokładnością
do 1/100 mm. Każde narzędzie wyposażone jest w powierzchnie
pomiarowe, pozwalające pomiar wartości bicia.
Podczas montażu ściernic wymagana jest najwyższa precyzja. Narzędzia wyposażone są w płaszczyzny odniesienia pozwalające na
precyzyjne ustawienie tarczy ściernicy na wrzecionie szlifierskim.
Ściernice docierają do klientów w bezpiecznych skrzyniach drewnianych. Na życzenie Klienta dostarczany jest dodatkowy wzorzec
profilu ściernicy.
Każde narzędzie dostarczane jest wraz z protokołem kontrolnym
odpowiadającym życzeniom klienta..
SPOIWO CERAMICZNE
14
M AT E R I A Ł R D Z E N I A –
N I E T Y L K O K W E S T I A WA G I
Tarcze szlifierskie wykorzystujące ziarno diamentowe,
czy też CBN w większości składają się z cienkiej warstwy materiału ściernego, naniesionego na rdzeń z
aluminium, stali, ceramiki, utwardzonej żywicy syntetycznej lub karbonu. Materiał rdzenia nie tylko wpływa
na jego wagę, ale także na właściwości tłumiące oraz
twardość.
Im ściernica jest lżejsza, tym łatwiejsze jest przezbrojenie narzędzia.
Rdzenie ściernic wykonane z włókna węglowego stosowane są coraz częściej ze względu na ich właściwości
tłumiące. W szczególności w przypadku ściernic o dużych rozmiarach, trudnym montażu tarczy i wysokich
prędkościach skrawania, ten nowy materiał o gęstości
r = 1.5g/cm³ jest interesującą alternatywą. Dodatkowym atutem jest niewielki moment bezwładności masy
wrzeciona poprzez znikome obciążenie podczas rozruchu.
Rdzeń
Tłumienie
Wytrzymałość
Waga
Aluminium
--
++
o
Żywica syntetyczna z aluminium
+
o
o
Stal
-
++
--
Ceramika
Włókno węglowe
+
-
o
++
++
++
K O N D Y C J O N O WA N I E Ś C I E R N I C
C E R A M I C Z N Y C H P O K RY T Y C H C B N
Łatwe kondycjonowanie ściernic o spoiwie ceramicznym zawdzięcza się krucho-twardej właściwości tego typu spoiwa. „Klasycznym” narzędziem obciągającym używanym do kondycjonowania ściernic o dużej twardości jest wytrzymałe,
pokryte galwanicznie jedną warstwą materiału ściernego narzędzie o spoiwie
niklowym (RIG). Jeszcze wyższą trwałość przy dobrych właściwościach skrawających podczas obciągania posiadają impregnowane narzędzia spiekane typu (RI).
Spoiwo ceramiczne (RIK) wykorzystuje się w przypadku ściernic przeznaczonych
do zadań wymagających precyzji oraz obciągania ściernic o najmniejszych rozmiarach.
Narzędzia modyfikowane oraz montowane ręcznie o spoiwie spiekanym (NC)
stanowią optymalne połączenie pomiędzy właściwościami skrawającymi oraz
ścieraniem, w związku, z czym spełniają one rozmaite wymagania.
Rolka do wykruszania punktowego (NCC) wyróżnia się podwyższoną koncentracją diamentu oraz niską ścieralnością podczas procesu obciągania poprzez
wykruszanie punktowe (qd=1).
DR. KAISER oferuje narzędzia odpowiednie do każdego zadania szlifowania
oraz kondycjonowania. Dalsze informacje dotyczące obciągania narzędzi o spoiwie ceramicznym pokrytych CBN, odnajdą Państwo w naszym prospekcie. Nasi
eksperci chętnie pomogą Państwu w wyborze odpowiednich narzędzi, rozplanowaniu procesu oraz podczas montażu narzędzia.
Włąściwości samoostrzące
Spoiwo
Rdzeń
spiekane lub
podporowy ceramiczne
Spoiwo
niklowe
Rdzenie
RIG
RI/RIK
Stabilność kształtu
Diament Diament
CVD
naturalny
Spoiwo
spiekane
NC/NCC
S P O I W O M E TA L O W E I Ż Y W I C Z N E
15
MIĘKKIE SPOIWO ŻYWICZNE
W Y T R Z Y M A Ł E S P O I W O M E TA L O W E
Szeroką gamę zastosowań oferują spoiwa z żywicy syntetycznej.
Od polerowania do głębokiej obróbki skrawaniem o wysokich objętościach materiału usuwanego w jednostce czasu przez ściernicę:
tarcza z żywicy syntetycznej stanowi właściwy kompromis podczas
pracy na mokro i na sucho. Najczęstszym obszarem zastosowania
jest obróbka narzędzi ze stali szybkotnącej (HS*) oraz ze stopów
twardych (HW, HF, HT).
Spiekane spoiwo metalowe łączy w sobie wysoką twardość i ciągliwość spoiwa. Ziarna materiału ściernego są mocno zatopione w
spoiwie i trudno się z niego uwalniają. W związku z tym, podczas obróbki powstaje duża ilość ciepła, którą kompensować należy przez
zastosowanie chłodzenia. Profilowanie równoległe do procesu szlifierskiego zwykle nie jest możliwe i musi mieć miejsce poza linią
produkcyjną.
Spoiwo żywiczne nie wymaga porów w związku z jego procesem
produkcyjnym, co zawęża zakres jego zastosowania na rzecz spoiwa
ceramicznego. Najczęściej narzędzia spojone w taki sposób profilowane są przy pomocy maszyn znajdujących się poza linią produkcyjna, w związku z czym ograniczone jest ich zastosowanie.
Właściwym zastosowaniem dla spoiw metalowych są ściernice używane do obróbki filigranowych profili o niewielkiej szerokości powierzchni roboczej, które pomimo braku profilowania muszą charakteryzować się wysoką trwałością.
* Stal szybkotnąca (wcześniej HSS)
DALSZE PRODUKTY
16
SYSTEM WRZECION DO OBCIĄGANIA
WA Ż N Y N A P Ę D
Zastosowanie prawidłowego napędu jest ważne nie tylko ze względu na
prawidłową jakość obróbki powierzchni detalu ale także ze względu na
jego powtarzalność. Systemy elektrowrzecion dzielimy na te, dla rolek
formujących oraz rolek profilowych. Elektrowrzeciona z dopasowanymi
silnikami, najwyższymi wartościami sztywności dynamicznej wraz z rotującymi czujnikami dobierane są dokładnie do danego procesu. Parametry
jak wartość bicia, stałe obroty i ich regulacja, nadzór temperatury jak i czujnik styku, to główne wytyczne, które spełnia system elektrowrzecion. Nasi
specjaliści chętnie pomogą w doborze prawidłowego systemu dla Państwa
zastosowania.
OBCIĄGACZE
DO KAŻDEGO ZADANIA
Niezależnie czy rolka formująca do kondycjonowania CNC, czy też obciągacz profilowy do obciągania wcinowego, DR.KAISER może wyprodukować i dostarczyć narzędzia do niemalże każdego procesu szlifowania.
Poprzez wybór różnego sposobu wykonania (diament naturalny lub syntetyczny w ułożeniu stochastycznym lub ręcznym) z użyciem niezużywającego
się spoiwa spiekanego czy też galwanicznie pozytywowego lub negatywowego, obciągacze są odpowiednio zaprojektowane do wymagań procesu. Zastosowanie obejmuje konwencjonalne materiały ścierne jak korund
(Al203) i węglik krzemu (SiC) ale również CNB i Diament. Niezależnie od
tego czy mamy do czynienia z produkcją prototypową czy wielkoseryjną
obciągacze DR. KAISER są w zastosowaniu na całym świecie.
WIELOSTRONNE I INDYWIDULNE
17
KOMPONENTY OCHRONY PRZED ŚCIERANIEM
PKD ŻYJE DŁUŻEJ
Prowadnice, stopy ślizgowe, zabieraki, pryzmy, podtrzymki, kły wypukłe i
wklęsłe wykorzystywane są do prowadzenia detalu. Narzędzia te dokładnie
jak i inne służące do pozycjonowania, przytrzymywania, mocowania czy też
pomiaru poddawane są podczas pracy permanentnym siłom ścierającym.
Specjalna powłoka PKD wpływa na znaczące wydłużenie ich pracy przy jednoczesnej poprawie jakości obróbki, położenia i kształtu oraz obniżenia sił
w procesie. Spytajcie naszych specjalistów o możliwość zastosowania tego
nowoczesnego rozwiązania w Waszym procesie.
NARZĘDZIA TNĄCE
ROZWIĄZANIA SPECJALNE
Wydajna obróbka materiałów kompozytowych jak i nie żelaznych metali
może zostać zrealizowana przy użyciu indywidualnie zaprojektowanych
super wydajnych narzędzi tnących. Zastosowanie narzędzi PKD lub CVD
umożliwia uzyskanie najwyższej jakości obróbki powierzchni przy jednocześnie ich wysokiej trwałości. Nasi specjaliści chętnie i Tobie zaproponują
ciekawe rozwiązanie.
DR. KAISER
18
PRECYZJA PRZEZ DIAMENT
Od firmy „garażowej” do nowoczesnego przedsiębiorstwa z renomą światową.
Dr.-Ing. Michael Kaiser zaczynał ponad 30 lat temu jako jednoosobowa firma produkująca i sprzedająca narzędzia diamentowe, rozbudowując krok po kroku kolejne elastyczne i
wydajne działy produkcyjne. Pozostając wiernym idei kompleksowego rozwiązywania problemów z klientami wokół
„świata szlifowania”, dziś firma oferuje najwyższej precyzji i
jakości dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta narzędzia diamentowe. Kiedy w 1977r. rozpoczęła swoja działalność jej biuro znajdowało się w piwnicy, zaś produkcja
stojących obciągaczy diamentowych z prostymi maszynami
w altance działkowej o powierzchni 7,55m2. Już w 1979r.
rozpoczęła się produkcja rolek formujących. Dziesięć lat
później dołączyły do nich komponenty ochrony przed ścieraniem. Została rozwinięta produkcja rolek diamentowych
do wykruszania punktowego ściernic diamentowych w spoiwie ceramicznym. Z biegiem lat przybywało stale nowych
produktów. Rusza produkcja własnych elektrowrzecion do
obciągania wraz z czujnikami i sterowaniem, do współpracy
z rolkami formującymi i profilowymi. W 1989r. ruszyła produkcja precyzyjnych narzędzi galwanicznie pozytywowych,
w szczególności do procesu szlifowania uzębienia metodą
obwiedniową ciągłą. Później doszły indywidualne narzędzia
diamentowe rodzaju obciągaczy stojących, czy też tarczy
do kondycjonowania ściernic z CBN-u w spoiwie ceramicznym oraz rozwiązanie problematyki „Precyzja i materiały
supertwarde”.
Powstawały nowe działy produkcyjne na bazie już istniejących aby zaoferować klientom coraz bardziej kompaktowe
rozwiązania. Stąd powstał w 2004 roku dział obróbki materiałów twardych, który produkuje ściernice z diamentu i
CBN-u w spoiwie niklowym. Produkcja super dokładnych
rolek diamentowych wykonywanych techniką galwanicznie
negatywową, jest od 2007r. kolejnym niezależnym działem
produkcyjnym, który łączy najwyższą precyzję ze skomplikowanymi kształtami. Wszystkie te czynności prowadziły do
tego aby być dostawcą kompleksowych i systemowych rozwiązań problemów klientów związanych z ogólnie pojęta
techniką szlifowania.
W związku z kontynuacją rozwoju firmy w 2007r. został
zmieniony typ jej działalności i powstała spółka DR. KAISER
DIAMANTWERKZEUGE Gmbh & Co. KG. Z początkiem
roku 2009 powstaje nowy dział produkcji ściernic z supertwardych materiałów ściernych jak diament i CBN w spoiwie ceramicznym. Tym sposobem idea firmy jako dostawcy
rozwiązań systemowych jak i kompetentnego partnera, który dba o rozwój nowych zastosowań stała się pełną.
Wspólnie, z innymi na świecie technicznie zorientowanymi przedstawicielstwami, jest DR.KAISER międzynarodowym partnerem dla wszystkich klientów z branży obróbki
skrawaniem geometrycznie nieokreślonym wierzchołkiem
skrawnym.
NASZE PRODUKTY
19
WS ZYSTKO Z JEDNEGO ŹRÓDŁA:
ROKI FORMUJĄCE
ROLKI PROFILOWE
ROLKI DO WYKRUSZANIA PUNKTOWEGO
SYSYTEMY OBCIAGACZY DO OBRÓBKI
ŚCIERNIC CBN W SPOIWIE CERAMICZNYM
OBCIĄGACZE DO OBRÓBKI UZĘBIENIA
SYSTEMY ELEKTROWRZECION
DO OBCIĄGANIA
ŚCIERNICE CBN I DIAMENTOWE W
SPOIWIE NIKLOWYM
NARZĘDZIA PKD I CBN
KOMPONENTY OCHRONY
PRZED ŚCIERANIEM PKD
OBCIĄGACZE STOJĄCE
JAK NAS ZNALEŹĆ
Hamburg
B3
John-Busch-Str.
helm
Am
Str.
r
se
as
W
Uelzen
B191
r Str.
burge
Lüne
Hamburg
Aller
Soltau-Süd
Bremen A27
Uelzen
Bergen
Walsrode
Zentrum
B3
A7
Fuhrberg
Mellendorf/Fuhrberg
B3
B214
H-Nord
B3
B3
H-Kirchhorst
H-Ost
H-Herrenhausen
Hannover
Braunschweig
Dortmund
H-Buchholz
Hannover
B214
A37
Flughafen
A352
Langenhagen
A2
B191
Celle
A2
A7
Braunschweig
Berlin
Kassel
DR. KAISER DIAMANTWERKZEUGE
GmbH & Co. KG
Am Wasserturm 33 G · 29223 Celle
Tel. +49 (0)5141 9386-0
Fax +49 (0)5141 9386-6
[email protected] · www.drkaiser.de
Lie-01-2014 © DR. KAISER Diamantwerkzeuge
Harburger Str.
Georg Wil
turm
P

Podobne dokumenty