Katalog XIII Biennale Plakatu Fotograficznego

Komentarze

Transkrypt

Katalog XIII Biennale Plakatu Fotograficznego
xlll BIENNALE
PLA1(Ą]:U
FOTOGRAFICZNEGO
PŁoc
K
20 05
HONOROWY PATRONAT Prezydent Miasta Płocka
ORGANIZATORZY
P
:
F
Płockie Towarzystwo Fotograficzne im. Aleksandra Macieszy
xslążNlcA pŁocKA
im.Władysława Broniewskie9o
09-400 Ptock, ul.TadeUsża Kościuszki6
płocki ośrodek Kultury i
PArRONAT MEDIALNY
EKSPOZYCJA
KoMlsARz BIENNALE
szturiĄ-
Ń-hĘ[PJ*F#JY
Książnica Płocka
Marek Olić
@,,
Ptakat fotograficzny, alternatywa dla plakatu poligraficznego, pojawił się około roku 1925, jako
nowy odłam wykorzystania sztuki fotograficznej. W Polsce początki nowoczesnego plakatu
wiąząsię ztwórczościąańystow Młodej Polski, aszczytrozwoju tejsztuki przypada na koniec lat
50. To wtedy pojawiło się pojęcie ,,polskiej szkoły plakatu", które zrobiło międzynarodową
karierę. Plakat fotograficzny walczył o swoje miejsce wśrodutaIentowanych malarzy i grafików.
Do największych przedwojennych zwolenników plakatu fotograficznego należałWładysław
Berman. Natomiast mistrzami w okresie powojennym byli: Jan Lenica, Wojciech Zamecznik
iRoman Cieślewicz,
Plakat, w odróznieniu do fotografii tradycyjnej, ma do spełnienia określonąmisję: reklamową,
polityczną, społeczną czy imprezowo-ańystyczną. Jest bardzo wyrazistym noŚnikiem,
pod warunkiem, że został precyzyjnie określony jego cel i jest zdyscyplinowany w warstwie
kreatywnej. Prostota, czytelność,komunikatywność,estetyka, styl, siła przekazu i metafora,
powinny być,,uderzające" i niebudzące wątpliwości. Tony Brignell powiedział: "Jakie to proste.
Jeden obraz (najlepiej) nie więcej niż pięć słów. Mgnienie oka musi wystarczyć na
i
przyciągnięcie uwagi, uruchomienie wyobraźni, wywołanie emocji, przekazanie bodżca
i wzbudzen e poząd a n ia. Tyl ko j ede n obr azi ki ka słow. "
i
l
Przeciętny odbiorca poświęca3 sekundy na obejrzenie dużego plakatu i na interpretację jego
przekazu| W tym krótkim czasie nie zauważy go lub umieścina szczycie góry ogromnego
śmietnikainformacji, jakie dostarcza mu otoczenie. Werdyktzapada natychmiast i bez decyzji
zai nteresowanego- w podświadomości.
Nasz wybitny projektant plakatów, Jan Lenica tak mówił o plakacie: ,,Narodził się nie wiadomo
kiedy, jako zadrukowana ulotna informacja, obwieszczenie. Później prosperował na ulicy jako
reklama, dopóki nie nobilitował go i wprowadził na salony zarezenvowane wyłącznie dla ,,sztuk
pięknych" Henri de Toulouse-Lautrec.(...) W ostatnich latach teoretycy ikrytycy sztuki
przepowiadali wielokrotnie jego śmierć.Plakat nie tylko przeżyłte wszystkie pesymistyczne
prognozy, alewręcz na przekór wykazałzadziwiającywigor i siłę przetrwania."
Jestem przekonany, że składową ,,zadziwiĄącego wigoru siły przetnruania" plakatu
fotograficznego jest działalnośćPłockiego Towarzystwa Fotograficznego, które jako jedyne w
Europie, niestrudzenie organizuje od ćwierć wieku konkurs Biennale Plakatu Fotograficznego.
Prace Xlll Biennale charakteryzuje dojrzałośóemocjonalna i ańystyczna. Cieszy takze duży
udział studentów szkół plastycznych ifotograficznych. Młodzi ludzie zawsze wnosili do sztuki
pozytywne zaburzenia.
i
Janek Drzewiecki
Jury konkursu Xlll Biennale Plakatu Fotograficznego w składzie:
a
a
a
a
a
Jan Drzewiecki - członek Zarządu PTĘ AFRP , członek ZPAF
Marek Grygiel - kuratorfotografiiw Centrum SztukiWspołczesnej Zamek Ujazdowskiw Warszawie,
członek kórespondent NieńieckiejAkademiiFotografii, Kerownik MaĘ GaleriiZPAF-CSW w Warszawie
AleśMilersky - ańysta fotografik z Haviiova w Czeskiej Republice
Wojciech Prażmowski - wykładowca PWSFTV|T w Łodzi, członek ZPAF
Tadeusz Rolke - wykładowca na lJniwersytecie Warszawskim-Warszawska Szkoła Fotografii, członek
ZPAF
na posiedzeniu w dniu 14.01,2006 roku w Płocku, po obejrzeniu
posta n owiło przy znać następuj ące na g rody i wyrózn ie n ia :
i
ocenie 17O prac 86 autorów i sPÓłek autorskich
Grand Prix
MedalAleksandra Macieszy i Nagrodę Prezydenta Miasta Płocka w wysokoŚci 3500 PLN za Pracę "Honorowe
dawstwo" otzymał Michał Drozd z Krakowa
lNagroda
Złoty Medal ,,Płock" i Nagrodę Prezydenta Miasta Płocka w wysokości 2000 PLN za pracę "czym jest innoŚĆ?"
otrzymałaAgnieszka Parkitna z Częstochowy
llNagroda
Srebrny Medal ,,Płock" i Nagrodę Prezydenta Miasta Płocka w wysokości1500 PLN za pracę "ars erotica"
otrzymał Maciej Kwiatkowski z Krakowa
lllNagroda
Brąowy Medal ,,Płock" i Nagrodę Prezydenta Miasta Płocka w wysokości 1000 PLN za pracę "kóń" otrzYmała
Ania Kanicka z Częstochowy
Wyróżnienie specjalne Jury
Dyplom Honorowy PTF i Nagrodę Prezydenta Miasta Płocka w wysokości 500 PLN zapracę "Festiwal Filmów
N iemych" otrzymała Magdalena Stamper-Groń z Krynicy-Zd roj
Wyróżnienie
Dyplom Honorowy PTF i Nagrodę Prezydenta Miasta Płocka w wysokości 500 PLN zapracę "karaĆ" otzYmała
Joanna Skrzypiec zZabrza
Wyróżnienie
Dyplom Honorowy PTF i Nagrodę Prezydenta Miasta Płocka w wysokości 500 PLN zapracę "TRZY SIOSTRY'
otrzymał Henryk Tkocz z Niedobczyc
Wyróżnienie
otrzYmali
Dyplom Honorowy PTF i Nagrodę Prezydenta Miasta Płocka w wysokości 500 PLN za pracę
zPłocka
Katarzyna i Piotr Hej ke
ponadto Jury zaakceptowało do wystawy lpoza nagrodzonymi i wyróznionymi / 90 Prac 58 autorów i sPÓłek
autorskich.
GRAND PRlx
x!!! BIENNALE PLAKATU
Drozd Michał "Honorowe dawstwo"
FoToGRAFlczNEGo
ZŁOTY MEDAL
x!!l BIENNALE PLAKATU FoToGRAFlczNEGo
Parkitna Agnieszka "czym jest inność"
BRĄZOVVY MEDAL
xlllB|ENNALE PLAKATU
FOTOGRAFICZNEGO
SREBRNY MEDAL
xlll BIENNALE PLAKATU
FOTOGRAFlCZNEGO
Kwiatkowski Maciej "ars erotica"
4
Kanicka Ania "kóń"
vVYRozNlENlE
xlll BIENNALE PLAKATU
WYRoŻNlEN!E sPEcJA LNE JURY
FOTOGRAFICZNEGO
xlll B|ENNALE PLAKATU FoToG RAFlczNEGo
#
mUseUm
*§f Americon Art
Stamper-Groń Magdalena
"Festiwal Filmów Niemych"
Hejke Katarzyna i Piotr )OO(
WYRozN!ENlE
vVYRozN!EN!E
xlll BIENNALE PLAKATU
xlllB|ENNALE PLAKATU
FOTOGRAF!CZNEGO
FOTOGRAF|CZNEGO
Tkocz Henryk "TRZY
Skrzypiec Joanna "karać"
5
SIOSIRr
POZOSTAŁE PRACE ZAKWALIFIKOWANE DO WYSTAWY
FliEDek, I TAK UMRZESZ
Barszczowski Piotr " Foto-o scype k"
Barszczowski piotr
"ll Małopolski Festiwal Smaku"
Baran Anna "l Tak Umrzesz"
Bednarek Michał )OO(
Barszczowski piotr
Będkowski Łukasz
"CiemnośćBudzi Gniew"
"M
b
ałopol ska-Dol
in
a M ałej Łąki"
lzh"eilh
Będkowski Łukasz
"Romeo iJulia"
Chlewiński Zbigniew
& Czuryło Jacek
"płockie dni muzyki chóralnej"
Błaszczyk Michał
"alzheimer"
Bobulski Grzegorz
"Pradzieje (..,) Małopolski"
Chlewiński Zbigniew
& Czuryło Jacek
"Muzeum Mazowieckie w Płocku"
Bobulski Grzegorz
"Przemiany (..,) w sztuce"
cianciara paulina
DębskiMarcin
xxx
"Przemoc w rodzinie"
cianciara paulina
Ciosk Anna )OO(
8
xxx
CioskAnna "Muzyka"
Dębski Marcin
"Mały Książe"
Gałązka Tomasz "P i e l g rzy m"
Drozd Michał
"Chicago Blues Festival"
Drozd Michał
"Jazz Sessions"
Dudek Joanna
"Calisia 4U"- l
Dudek Joanna "Calisia 4U"-
9
ll
Dudek Joanna
"Calisia 4U"- lll
Gałązka Tomasz
Gałuszka lrena
'Gdzie Ta Polska?"
Gętka Gzegorz"Ślad"
"Lokomotywa"
fr
*
Górecka Ewa
XXX
Górska Edyta "ISLAM ?"
Graba-Grabowiecki Andzej
Xl l l Konferencja Morska
"BlaskiICienie"
10
Droga do §żczęścla Jest c,emna
i ąern§b. ale lożśw€tla)a.ładAąa
Grabowska Ewa
XXX
Jambor paulina
"Przemoc W Telewizjl
Hejke Katarzyna & Piotr XXX
#
I
ffil"
ry$fi"
Jambor Paulina "anoreksja"
11
Knop Anna
"Nie masz się w co ubrać ?"
kozłowski Tomasz
Kochel Anna
"sIoPNARKOTYKOM,
Kubiak Cezary Z.
"M-jak morderstwo"
& Bednarska Małgorzata
"M.A.M."
Kubiak Cezary Z.
"TAJEMNICZA KOB\ETA"
12
Kzyształowski Filip )OO(
Kubiak Cezary Z.
"Za bój stwo
n
a zlece n ie'''
Liboska Tomasz "Głupota"
bqdź mqdry czy'oi prosę
Liboska Tomasz "Zakaz Handlu"
Kwiatkowski Maciej
"bądź mądry - czytaj prasę"
Liboska Tomasz "Jarocin"
Linkiewicz
Linkiewicz Gzegorz
"Pełna gotowość"
Gzegoz
"Twoja szansa!"
13
ffis§ffi
f^*ry
f-a,
Parkitna Agnieszka 'Łucja ijej dzieci"
Ozga Wojciech
& statkiewicz piotr
"Stado ogierów w Łącku"
dł|-"
lĄ
Ozga Wojciech
& statkiewicz piotr
"Pigeon tanie linie lotnicze"
-q-I
_
"ffi;
Mazur Mariusz Paweł "Więzy"
Mazur Mariusz
Matuszewski karol
14
xxx
P
aweł " M a ri h u an a"
pietruszewsk a Marta
pielrzakAnna
xxx
xxx
Pryca Radosław
"namiętność"
Pryca Radosław
" kl
a u strofobi
a"
Rachwalik Marek
"Zjazd Modelarzy"
Pietrzak Anna )OO(
15
RakowskiMaciej
Rumik Justyna
"Ostra jazda na dno"
"Bieda kole"
Wojdyła Michalina )OO(
serwa Marianna
xxx
16
Rumik Justyna
"Rasizm?"
Siwka Borysława "Sama"
Skiba Magdalena
Skiba Magdalena
"Historia"
"Operetka"
C;L
Skrzypiec Joanna "...Cię"
Skzypiec Joanna
stachnik Tomasz
"Zagramy"
"Type"
17
SztafijBańłomiej
"l l
l M iędzyn
a
rodowy Fe stiwa
Filmów offensiva
Wrocław 2005"
l
Stamper-Groń Magdalena
F i l m Krzysztofa Kie ślowskiego "Trzy kolory-cze nrtony"
Sztafij Bańłomiej
"V l l l Międzynarodowy Konkurs Drygentów.
Katowice"
Sztafij Bartłomiej
"Rok Ochrony Własności
Przemysłowej
Urząd Patentowy RP"
18
Stępniewska Monika )OO(
szczerbaniewicz Jacek
"Teatr uliczny 1"
lDyl(r nT(Dll
Tkocz Henryk "Shalom"
Szymczyk Marcin "Dyktatof'
Szymczyk Marcin "Zazdrość"
P|.l:lsl]
Święcicki Paweł "Mexico"
Święcicki Paweł "Eurpope"
Święcicki Paweł "Pianista"
19
Emanuel
r
.'.
El
]
ó.;eĘ;;G*Ńó--'
D
I}
ffiffiSłl
ms
re
lf!{+,9Y!v
:a::j:jf:-:]::,*"""
-
.''
;li,,i]
Wojewoda Janusz "Biennale"
Wernik Jerzy "Sztuka kompozycjf'
Trafalski Jacek
Wernik
Jeuy "Szkoła relaksu"
"E m
a n
uel"
Schiling Piotr'Quo Vadis"
20
Woszczyna Mańa "Powie
la
n ie"
GŁOWNY SPONSOR
xlll B|ENNALE PLAKATU FoToGRAFlczNEGo
URZĄD M|ASTA PŁOCKA
orazi
ARGENTUM S.c. ELZBIETA BRZEZINSKA l STACHURSCY
ART LINE MAREK BARTUS
DRUKARN|A AGPRESS ADAM ŁUKAWSKI
sKŁAD
ART L|NE
Płock, Pl, Dąbrowskiego 3,
tel.024 367 30 59
DRUK
DRUKARNlAAGPRESS
Płock, ul.Mickiewicza 3,
tel. O24 267 83 33
:
PTl F

Podobne dokumenty